Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

79. zk., 2021eko apirilaren 23a, ostirala

N.º 79, viernes 23 de abril de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
2343
2343

AGINDUA, 2021eko apirilaren 14koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez egokitzen baita mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko laguntzei buruzko urtarrilaren 26ko 26/2019 Dekretua, 2021-2022 kanpainari begira.

ORDEN de 14 de abril de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, de adaptación del Decreto 26/2019, de 26 de febrero, sobre ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo, para la campaña 2021-2022.

Europar Batasunak merkatuaren antolaketa bateratu bat (MAB) ezarri du mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektorean, horren ekoizpena lehiakorragoa izan dadin, eta ardoak, berriz, kalitate hobekoak. MAB horrek hainbat laguntza-neurri dakartza berekin, tartean, mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko laguntzak.

La Unión Europea ha establecido una organización común de mercado (OCM) en el sector vitivinícola con la finalidad de aumentar la competitividad de la producción vitivinícola comunitaria y consolidar la calidad de sus vinos. En esta OCM se prevén diversas medidas de apoyo, una de las cuales establece ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedos.

Estatuan zenbait arau eman dira argitara; horietatik azkena 1363/2018 Errege Dekretua, azaroaren 2koa, Espainiako mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreari 2019-2023 aldian laguntza-neurrien programa eskaintzekoa (azken aldaketa ekainaren 30eko 617/2020 Errege Dekretuaren bidez egin zaiona), oinarrizko araudia berau.

En el ámbito estatal se han publicado diversas normas, la última de las cuales es el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, modificado por última vez por el Real Decreto 617/2020, de 30 de junio, que constituye normativa básica.

Euskal Autonomia Erkidegoan, mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko laguntzen Europako erregelamendua eta Estatuko oinarrizko araudia garatu eta aplikatzeko arauak ezarri zituen otsailaren 26ko 26/2019 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoan mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko eragiketetarako Europako laguntza-neurria garatu eta aplikatzeari buruzkoak. Horren amaierako xedapenetako lehendabizikoaren arabera, nekazaritza-arloko sail eskudunaren titularrak gaitasuna izango du dekretuaren eranskinen edukia agindu bidez aldatzeko.

En la Comunidad Autónoma de Euskadi, las normas de desarrollo y aplicación de la reglamentación europea y de la normativa estatal básica de las ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedos fueron establecidas por el Decreto 26/2019, de 26 de febrero, de desarrollo y aplicación en la Comunidad Autónoma de Euskadi, de la medida de apoyo europeo a las operaciones de reestructuración y reconversión del viñedo. Su Disposición Final Primera faculta a la persona titular del Departamento competente en materia de agricultura para modificar, mediante Orden, el contenido de los anexos del Decreto.

Batasuneko araubidean eta Espainiako oinarrizko araudian egindako aldaketak direla medio, Batasuneko araubidera eta Espainiak oinarrizko araudira egoki behar dira otsailaren 26ko 26/2019 Dekretuaren eranskinak, laguntza-programa horren onuradun izaten jarraitu nahi bada. Horiek horrela, honako hau

Las modificaciones introducidas en la reglamentación comunitaria y en la normativa básica estatal, obligan a adaptarse a la normativa europea y estatal básica y a modificar los anexos del Decreto 26/2019 de 26 de febrero para poder seguir teniendo acceso a este programa de ayudas. En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Aplikatu beharreko araudia.

Primero.– Normativa de aplicación.

Hauen bidez arautuko dira 2021-2022 kanpainan mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko eragiketetarako laguntzak:

La normativa reguladora de las ayudas a las operaciones de reestructuración y reconversión del viñedo durante la la campaña 2021-2022 será la establecida en:

a) Zuzenean aplikatu beharreko Europar Batasuneko araudia: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1308/2013 (EB) Erregelamendua; Batzordearen 2016ko apirilaren 15eko 2016/1149 (EB) Erregelamendu Eskuordetua; Batzordearen 2016ko apirilaren 15eko 2016/1150 (EB) Betearazpen Erregelamendua, eta horren aldaketak.

a) La reglamentación europea de directa aplicación: Reglamento (UE) 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013; Reglamento Delegado (UE) 2016/1149 de la Comisión, de 15 de abril de 2016; Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 de la Comisión, de 15 de abril de 2016, así como sus modificaciones.

b) Estatuko oinarrizko araudia: 1363/2018 Errege Dekretua, azaroaren 2koa, Espainiako mahastizaintza eta ardogintzaren sektoreari laguntzeko 2019-2023 programako neurriak aplikatzekoa, errege-dekretu hauek aldatua: 608/2019 Errege Dekretua, urriaren 25ekoa; 137/2020 Errege Dekretua, urtarrilaren 28koa; 558/2020 Errege Dekretua, ekainaren 9koa; eta 617/2020 Errege Dekretua, ekainaren 30ekoa.

b) Normativa básica estatal: Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, modificado por los siguientes reales decretos: Real Dectreto 608/2019, de 25 de octubre; Real Decreto 137/2020, de 28 de enero; Real Decreto 558/2020, de 9 de junio y Real Decreto 617/2020, 30 de junio.

c) Erkidegoko araudia: 26/2019 Dekretua, otsailaren 26ekoa, Batasuneko araudiaren edo Espainiako oinarrizko araudiaren mende ez dagoen guztian; horien aldaketak zein ordezkoak; eta agindu hau, baita Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiek argitaratutako deialdiak ere.

c) Normativa autonómica: el Decreto 26/2019, de 26 de febrero, en aquello que no esté afectado por la normativa europea o por la normativa estatal básica; o en las normas que modifiquen o sustituyan a las anteriores; y en esta Orden, así como las convocatorias publicadas por las Diputaciones Forales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia.

Bigarrena.– Diruz lagunduko diren ekintzak eta dirulaguntzen zenbatekoak.

Segundo.– Acciones e importes subvencionables.

2021-2022 kanpainari begira, otsailaren 26ko 26/2019 Dekretuaren I. eranskina aldatu egingo da, beraz, eragiketa bakoitzean hauta daitezkeen berregituratze- eta birmoldatze-ekintzak, horien ezaugarriak eta diruz lagundu daitezkeen kostuak (otsailaren 26ko 26/2019 Dekretuaren 3.1 artikuluan daude jasota), agindu honen I. eranskinean jasotakoak izango dira, unitate-kostuen baremo estandarren metodoari jarraikiz (gauzazko ekarpenen balioa barne), eta azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren 37. artikuluarekin bat.

Para la campaña 2021-2022, queda modificado el Anexo I del Decreto 26/2019 de 26 de febrero, de manera que las acciones de reestructuración y reconversión elegibles en cada operación, sus características y sus costes subvencionables previstos en el artículo 3.1 del Decreto 26/2019, de 26 de febrero, serán los que se recogen en el Anexo I de esta Orden, siguiendo el método de baremos estándar de costes unitarios que incluyen los valores de las contribuciones en especie, según lo previsto en el artículo 37 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre.

Berregituratze- eta birmoldatze-gastuen partea kalkulatzeko, azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren 37.4 artikuluan zehazten den gehieneko ehunekoa aplikatuko zaie kasuan kasuko zenbatekoei.

Para el cálculo de la participación en los costes de reestructuración y reconversión, se aplicará a estos importes el porcentaje máximo previsto en el artículo 37.4 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre.

Hirugarrena.– Lehentasun-irizpideak.

Tercero.– Criterios de prioridad.

2021-2022 kanpainari begira, otsailaren 26ko 26/2019 Dekretuaren III. eranskina aldatu egingo da, beraz, lehentasun- eta haztapen-irizpideak (otsailaren 26ko 26/2019 Dekretuaren 12. artikuluaren 2. eta 3. zenbakietan daude jasota) agindu honen II. eranskinean jasotakoak izango dira.

Para la campaña 2021-2022, queda modificaco el Anexo III del Decreto 26/2019 de 26 de febrero, de manera que los criterios de prioridad y su ponderación, previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 12 del Decreto 26/2019, de 26 de febrero, serán los que se recogen en el Anexo II de esta Orden.

Laugarrena.– Errekurtsoak.

Cuarto.– Recursos.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, haren aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke nekazaritza-gaietan eskumena duen sailburuari, hilabeteko epean, edo bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la consejería competente en materia de agricultura en el plazo de un mes o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bosgarrena.– Ondorioak.

Quinto.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera sortuko ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko apirilaren 14a.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de abril de 2021.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común