Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

76. zk., 2021eko apirilaren 20a, asteartea

N.º 76, martes 20 de abril de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
2255
2255

AGINDUA, 2021eko martxoaren 31koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, Nekazaritza Politika Erkidean (NPE) txertatutako zuzeneko laguntzen 2021eko ekitaldirako deialdia egiten duena.

ORDEN de 31 de marzo de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las ayudas directas incluidas en la Política Agrícola Común (PAC).

Europar Batasunak Nekazaritza Politika Erkidearen (NPE) zuzeneko laguntzen aldaketa sakona egitea onartu zuen 2013. urtean, helburu hauek betetzeko: laguntzen banaketa orekatuagoa izatea, belaunaldien txandakatzea bultzatzea, klimarako eta ingurumenerako onuragarriak diren nekazaritza-jardunbideak sustatzea, zailtasunak dituzten sektoreetan edo eskualdeetan produkzio-maila jakin batzuei eustea eta nekazari txikiei administrazio-karga murriztea.

La Unión Europea aprobó en el año 2013 una profunda modificación de las ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC) con el fin de alcanzar un reparto más equitativo de las ayudas, de fomentar el relevo generacional, de fomentar las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, de mantener determinados niveles de producción en sectores o regiones que experimentan dificultades, y de reducir la carga administrativa a los pequeños agricultores.

2013. urtearen amaieran, NPEren laguntza-erregimen horien aldaketa inplementatzen duten erregelamendu sorta bat argitaratu zen. Erregelamendu horien artean, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1306/2013 (EB) Erregelamendua –Nekazaritza Politika Erkidearen finantzaketari, kudeaketari eta jarraipenari buruzkoa– nabarmentzen da. Erregelamendu horren bitartez, honako Erregelamendu hauek indargabetu ziren: Kontseiluaren 352/78 (EE), 165/94 (EE), 2799/98 (EE), 814/2000 (EE), 1290/2005 (EE) eta 485/2008 (EE) Erregelamenduak, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1307/2013 (EB) Erregelamendua –Nekazaritza Politika Erkidearen esparruko laguntza-erregimenak betez, nekazarientzako zuzeneko ordainketei aplikagarri zaizkien arauak ezartzen dituena eta Kontseiluaren 637/2008 (EE) eta 73/2009 (EE) Erregelamenduak indargabetzen dituena–. Erregelamendu horietan aldaketak egin dira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2017ko abenduaren 13ko 2017/2393 (EB) Erregelamenduaren eta Batzordearen 2018ko maiatzaren 18ko 2018/746 (EB) Betearazpen Erregelamenduaren bidez.

A finales del año 2013 se publicó la batería de reglamentos que implementan la modificación de estos regímenes de ayuda de la PAC, entre los que destacan el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Consejo; y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) n.º 73/2009 del Consejo. Se han producido modificaciones de estos Reglamentos mediante el Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2017, y el Reglamento de ejecución (UE) 2018/746 de la Comisión de 18 de mayo de 2018.

NPE berria 2021eko kanpainan indarrean sartuko ez denez, aurreikusita zegoen bezala, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2020ko abenduaren 23ko 2020/2220 Erregelamendua argitaratu da. Erregelamendu horren bidez, 2021ean eta 2022an nekazaritza-politika erkidearen zenbait xedapen iragankor ezartzen dira, eta egungo esparru juridikoa zabaltzen da, NPE berria indarrean jarri arte.

Dado que, la entrada en vigor de la nueva PAC no tendrá lugar en la campaña 2021, tal y como estaba previsto, se ha publicado el Reglamento 2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de diciembre de 2020, por el que se establecen determinadas disposiciones transitorias para la política agrícola común en el año 2021 y 2022, ampliando el marco jurídico actual hasta la entrada en vigor de la nueva PAC.

Espainiako estatuan, arau-aldaketa horiek guztiek eragin dute hainbat errege-dekretu argitaratzea, eta dekretu horietan bertan hitzez hitz azaltzen denez, haien helburua da «lurralde nazional osoan Nekazaritza Politika Erkidea aplikatzeko eredu berdina» ezartzea. Dekretu horien artean, honako hauek nabarmendu behar dira: abenduaren 19ko 1076/2014 Dekretua –Nekazaritza Politika Erkidearen oinarrizko ordainketa-erregimenerako eskubideak esleitzeari buruzkoa–; abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretua –2015etik aurrera nekazaritzari eta abeltzaintzari zuzeneko ordainketak eta bestelako laguntza-erregimenak aplikatzeari eta zuzeneko ordainketak eta landa-garapenerako ordainketak kudeatu eta kontrolatzeari buruzkoa–; abenduaren 19ko 1078/2014 Errege Dekretua –Zuzeneko ordainketak, landa-garapenerako laguntza jakin batzuk edo mahastizaintzako eta ardogintzako sektoreari laguntzeko programa jakin batzuk betez egindako ordainketak eskuratu dituzten pertsonek bete behar dituzten baldintza-arauak ezartzen dituena; eta abenduaren 19ko 1077/2014 Errege Dekretua, Nekazaritza Lursailak Identifikatzeko Informazio Geografikoaren Sistema arautzen duena –abenduaren 29ko 1172/2015 Errege Dekretuak aldatua–. Eta errege-dekretu horiek guztiak honako beste hauen bitartez aldatu dira: 745/2016 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa; 980/2017 Errege Dekretua, azaroaren 10ekoa; 27/2018 Errege Dekretua, urtarrilaren 26koa; 1378/2018 Errege Dekretua, azaroaren 8koa; eta 628/2019 Errege Dekretua, urriaren 31koa. Aldaketa horietako azkena urtarrilaren 26ko 41/2021 Errege Dekretua da, zeinaren bidez xedapen espezifikoak ezartzen baitira 2021. eta 2022. urteetan 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 eta 1078/2014 Errege Dekretuak aplikatzeko –guztiak ere abenduaren 19koak–. Espainian Nekazaritza Politika Erkidea aplikatzeko eman dira errege-dekretu horiek.

En el Estado Español todas estas modificaciones reglamentarias han determinado la publicación de diversos Reales Decretos que imponen, en sus propias palabras, «un modelo uniforme de aplicación de la Política Agrícola Común en todo el territorio nacional». Entre ellos cabe destacar el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común: el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural; el Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen normas de condicionalidad que deben cumplir las personas beneficiarias de pagos directos, determinadas ayudas de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola; y el Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas, modificado por el Real Decreto 1172/2015 de 29 de diciembre. Y todos estos Reales Decretos han sido modificados por el Real Decreto 745/2016, de 30 de diciembre; por el Real Decreto 980/2017, de 10 de noviembre; por el Real Decreto 27/2018, de 26 de enero; por el Real Decreto 1378/2018, de 8 de noviembre; y por el Real Decreto 628/2019, de 31 de octubre. La última de estas modificaciones la constituye el Real Decreto 41/2021, de 26 de enero, por el que se establecen las disposiciones específicas para la aplicación en los años 2021 y 2022 de los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común.

Euskal Autonomia Erkidegoan, araudi hori garatu eta aplikatzeko, 20/2016 Dekretua argitaratu da –otsailaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoan honako hauek garatu eta aplikatzekoa: Nekazaritza Politika Erkidearen (NPE) zuzeneko laguntzen erregimenak, Nekazaritza Lursailak Identifikatzeko Informazio Geografikoaren Sistema (SIGPAC) eta laguntzen onuradunek bete beharreko baldintzak–, maiatzaren 29ko 82/2018 Dekretuak aldatua. Dekretu horren 33. artikuluan xedatzen denez, Eusko Jaurlaritzan nekazaritzaren alorreko eskumena duen sailaren titularrak urtero egingo du laguntza hauek emateko deialdia, eta, era berean, agindu horren eranskinean, ekitaldi horretan aplikatu beharreko araudia bilduko da. Agindu horretan ezarri ahal izango dira, halaber, erreferentziazko araudia osatzeko xedapenak, alderdi teknikoak zehazteko edo beharrezkoak diren egokitzapenak egiteko.

En la Comunidad Autónoma de Euskadi, en desarrollo y aplicación de toda esa normativa, se ha publicado el Decreto 20/2016, de 16 de febrero, de desarrollo y aplicación de los regímenes de ayudas directas incluidos en la Política Agrícola Común (PAC), del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), y de la condicionalidad, modificado por el Decreto 82/2018 de 29 de mayo. En su artículo 33 se dispone que anualmente mediante Orden de la persona titular competente en materia de agricultura, se procederá a realizar la convocatoria de estas ayudas, y que en la misma se recogerá como anexo a la misma la normativa que sea de aplicación en ese ejercicio. Asimismo, en esa Orden se podrán establecer las disposiciones para complementar la normativa de referencia, para precisar sus aspectos técnicos, o para realizar las adaptaciones necesarias.

Aurreko ekitaldietan egin den bezala, egungo esparru juridikoa zabaldu denez NPE berria indarrean jarri arte, 2021eko kanpainarako laguntzen deialdia egiten da agindu honen bidez, betiere bat etorriz zuzenean aplikatu beharreko Europar Batasuneko araudiarekin, Estatuko oinarrizko araudiarekin eta otsailaren 16ko 20/2016 Dekretuarekin.

Como se ha hecho en ejercicios anteriores, y dado que se ha ampliado el marco jurídico actual hasta la entrada de la nueva PAC, mediante la presente Orden se efectúa la con-vocatoria de las ayudas para la campaña 2021 conforme a la normativa comunitaria de directa aplicación, a la normativa estatal básica, y al Decreto 20/2016, de 16 de febrero.

Bestalde, agindu honetan aurreikusitako laguntzak Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren 2021erako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan daude jasota. Plan hori Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko martxoaren 17ko Aginduaren bidez onartu zen, eta sail horren web-orrian dago argitaratuta.

Por otra parte, las ayudas previstas en esta Orden están recogidas en Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente para el año 2021 aprobado por Orden de 17 de marzo de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, y publicada en la página web de dicho departamento.

Horiek horrela, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Deialdia.

Primero.– Convocatoria.

NPEan txertatutako zuzeneko laguntza hauen 2021. urterako deialdia egitea da agindu honen xedea:

La presente Orden tiene por objeto convocar para el año 2021 las siguientes ayudas directas incluidas en la PAC:

• Oinarrizko ordainketa.

• Pago básico.

• Klimarako eta ingurumenerako jardunbide onuragarriak aplikatzeko ordainketa.

• Pago para la aplicación de prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.

• Beren nekazaritza-jardueran hasten diren nekazari gazteentzako ordainketa osagarria.

• Pago complementario para los jóvenes agricultores que comiencen su actividad agrícola.

• Lotutako ordainketak.

• Pagos asociados.

• Nekazari txikien erregimen sinplifikatua.

• Régimen simplificado para pequeños agricultores.

Bigarrena.– Eskabideak aurkezteko lekua eta epea.

Segundo.– Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

1.– 2021eko kanpainan, agindu honetan aurreikusitako laguntzak lortzeko eskaerak Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariari zuzenduko zaizkio, eta dagokion eskualdeko nekazaritza-bulegoan edo horretarako ezarritako bitarteko elektronikoen bidez edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako tokietatik edozeinetan aurkeztuko dira, 2021eko otsailaren 1etik apirilaren 30era bitartean.

1.– Durante la campaña 2021 las solicitudes para la obtención de las ayudas previstas en la presente Orden se dirigirán al Director de Agricultura y Ganadería del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco y se presentarán en la Oficina Comarcal Agraria correspondiente, o por los medios electrónicos establecidos al efecto, o bien en cualesquiera de los lugares o modos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, en el período comprendido entre el día 1 de febrero y el 30 de abril de 2021.

2.– Behar izanez gero, eskabideak aurkezteko epea aldatu ahalko da Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariaren ebazpen bidez, betiere horretarako Europar Batasunaren baimena baldin badu eta aipatutako baimenaren mugen barruan.

2.– En caso de que fuera necesario, se podrá modificar el plazo de presentación de solicitudes mediante Resolución del Director de Agricultura y Ganadería siempre que ello estuviera autorizado por la Unión Europea y dentro de los límites de dicha autorización.

3.– Aurreko apartatuetan xedatutakoa gorabehera, ezarritako epea amaitu eta hurrengo 25 egun naturaletan onartuko dira laguntza-eskaerak. Kasu horretan, zenbatekoa ehuneko bat murriztuko da aipatutako epea gainditzen den egun baliodun bakoitzarengatik, ezinbesteko kasuetan eta aparteko zirkunstantzietan izan ezik. 25 egunetik gorako atzerapenarekin aurkeztuz gero, eskaera ez da onartuko.

3.– No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, se admitirán solicitudes de ayuda hasta 25 días naturales siguientes a la fecha de finalización del plazo establecido, en cuyo caso y a excepción de los casos de fuerza mayor y circunstancias excepcionales, los importes se reducirán un uno por ciento por cada día hábil en que se sobrepase dicha fecha. Si el retraso es superior a 25 días, la solicitud se considerará inadmisible.

Hirugarrena.– Monitorizazio-eremua eta SIGPAC alegazioak.

Tercero.– Zona de monitorización y alegaciones SIGPAC.

1.– Batzordearen 2014ko uztailaren 17ko 809/2014 (EB) Betearazpen Erregelamenduaren 40 bis artikuluaren arabera, 2021eko kanpainan monitorizazioaren bidez kontrolatuko da EAEko nekazaritza-azalera guztia.

1.– De conformidad con el artículo 40 bis del Reglamento de Ejecución (UE) 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, durante la campaña 2021 se controlará mediante monitorización toda la superficie agraria de la CAE.

Aitortutako esparru guztiak Euskal Autonomia Erkidegoan dituzten eskabideei dagokienez, monitorizazio bidez kontrolatuko dira, Copernicus-en Sentinel sateliteen datuen bidez edo gutxienez baliokideak diren beste datu batzuen bidez, honako erregimen hauetako laguntzen betekizunak: oinarrizko ordainketa; klimarako eta ingurumenerako onuragarriak diren nekazaritza-praktikak aplikatzeko ordainketa; nekazaritza-jarduera hasten duten nekazari gazteentzako ordainketa osagarria; nekazari txikien erregimen sinplifikaturako laguntza; azalera bakoitzeko lotutako borondatezko laguntzak, eta Landa Garapenerako Programaren 13. neurria (muga naturalak dituzten eremuetarako laguntzak).

Se controlaran por monitorización mediante datos de los satélites Sentinel de Copernicus u otros datos con valor al menos equivalente, los requisitos correspondientes a las ayudas del régimen de pago básico, pago para la aplicación de prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, pago suplementario para los jóvenes agricultores que comiencen su actividad agrícola, ayuda al régimen simplificado de pequeños agricultores, las ayudas asociadas voluntarias por superficie y la medida 13 del PDR (Ayuda para Zonas con Limitaciones Naturales), de aquellas solicitudes en las que la totalidad de los recintos declarados estén ubicados en la CAE

Espediente horietan, laguntzen onargarritasunari buruzko ondorioak ateratzeko beharrezkoak diren jarraipen-jarduerak egingo dira. Eskatzaileek etengabe kontsultatu beharko dute, kanpainan zehar, euren laguntzen monitorizazio-kontrolaren emaitza. Horretarako, npb-pac aplikaziora sartu beharko dute Internet bidez, helbide honetan: https://npb-pac.nekanet.net. 2021eko eskaera bakarra aurkeztean emango zaizkie aplikazio horretara sartzeko datuak.

En estos expedientes se llevarán a cabo las actividades de seguimiento necesarias para extraer conclusiones sobre la admisibilidad de las ayudas. Los solicitantes deberán consultar de forma continua, a lo largo de la campaña, el resultado del control por monitorización de sus ayudas, accediendo a la aplicación npb-pac a través de internet, en la dirección: https://npb-pac.nekanet.net. Los datos para el acceso, se proporcionarán al presentar la solicitud única 2021.

Gainera, aitortutako informazioaren eta monitorizazio bidez egiaztatutakoaren artean desadostasunak atzematen badira, zuzenean jakinaraziko zaie onuradunei. Horretarako, eskaera bakarrean hala baimentzen duten onuradunen kasuan, lehentasuna emango zaie komunikazio telematikoei, posta elektronikoz edo SMS bidez eginikoei. Kasu horietan, eskatzaileek eskaera bakarra aldatu edo froga gehigarriak aurkeztu beharko dituzte, hala nola argazki geoerreferentziatuak, eta horiek mugikorretarako ArgazkiPAC aplikazioaren bidez gehitu beharko dira.

Además, en los casos en los que se detecten divergencias entre la información declarada y la comprobada mediante monitorización, se comunicará directamente a los beneficiarios. Para ello, en aquellos beneficiarios que así lo autoricen en su solicitud única, se priorizaran las comunicaciones telemáticas, por correo electrónico o SMS. En estos casos, los solicitantes deberán realizar una actuación que podrá consistir en modificar la Solicitud Única o aportar pruebas adicionales, como pueden ser fotografías georreferenciadas, que deberán ser incorporadas mediante la aplicación para móviles ArgazkiPAC.

Onuradunak ez badie epean erantzuten eskatutako onargarritasun-frogei, semaforo gorriak adjudikatuko zaizkie ukitutako aitorpen-lerroei.

La no contestación en el plazo establecido por parte del beneficiario a las pruebas de admisibilidad solicitadas conllevará la adjudicación de semáforos rojos a las líneas de declaración afectadas.

Aipatutako laguntzak onartzeko irizpideren bat ezin bada monitorizatu Sentinel sateliteen datuen edo gutxienez baliokide diren beste datu batzuen bidez, kontrolak egingo zaizkio ukitutako eskatzaileen % 5ari, eta ausaz hautatu beharko dira % 1aren eta % 1,25aren artean, eta gainerakoak arrisku-analisi batean oinarrituta.

En el caso de que alguno de los criterios de admisibilidad de las ayudas mencionadas no pueda ser objeto de monitorización mediante datos de los satélites Sentinel u otros datos de valor al menos equivalente, se efectuarán controles al 5 % de los solicitantes afectados, debiendo ser seleccionados de forma aleatoria entre el 1 % y el 1,25 %, y el resto en base a un análisis de riesgo.

2.– Eskaera bakarra aurkezteko aldian eta aldaketak egiteko epean, hau da, maiatzaren 31 baino lehen, eskatzaileek aurkeztutako SIGPAC alegazioak –1. eta 4. tipologiakoak– kanpainan bertan ebatzi ahal izango dira. Kasu horretan, alegatutako informazioa ofizialki aitortutzat hartuko da 2021eko eskaera bakarrean, dagokion ondorio guztietarako (salbu eta eskaera bakarrean aitortutako larreen onargarritasun-koefizientea eta SIGPACi alegatutakoa desberdinak direnean; kasu horretan, baliorik altuena hartuko da aitortutako baliotzat).

2.– Las alegaciones SIGPAC de tipologia 1 y 4 presentadas por los solicitantes durante el periodo de presentación de la solicitud única y el plazo de modificaciones, es decir, antes del 31 de mayo, se podrán resolver en la propia campaña. En ese caso, la información alegada tendrá la consideración de oficialmente declarada en la Solicitud única 2021 a todos los efectos que proceda (salvo en los casos en que el CAP declarado en la SU y el alegado al SIGPAC sea diferente, en los que prevalecerá como declarado el valor más alto).

Laugarrena.– Eskaerak aldatzea.

Cuarto.– Modificación de las solicitudes.

1.– Eskaera bakarra aurkezteko epea bukatu ondoren, nekazariek maiatzaren 31ra arteko epea izango dute zuzeneko ordainketak edo landa-garapenerako neurriak aldatu edo berriak sartzeko, banakako lurzatiak edo banakako ordainketa-eskubideak gehitzeko, betiere kasuan kasuko laguntza-erregimenean ezarritako baldintzak betetzen badira. Aldaketa horiek eragina baldin badute aurkeztu beharreko egiaztagiri edo kontraturen batean, kasu horretan ere hura aldatzeko aukera izango da.

1.– Una vez finalizado el plazo para la presentación de la solicitud única, los agricultores podrán, hasta el día 31 de mayo, modificar o incluir nuevos regímenes de pagos directos o medidas de desarrollo rural, añadir parcelas individuales o derechos de pago individuales siempre que se cumplan los requisitos fijados en el régimen de ayuda de que se trate. Cuando estas modificaciones repercutan en algún justificante o contrato que debe presentarse, también estará permitido modificarlo.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, Euskal Autonomia Erkidegoak eskaera bakarra aurkezteko epea luzatu badu eta Europako araudia betetzen dela bermatzeko behar-beharrezkoa bada, eskaera bakarra aldatzeko epea luzatu ahal izango da EAEn, behar bezala arrazoituta, betiere Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsari aldez aurretik jakinarazita eta Europar Batasuneko erregelamenduek baimendutako gehieneko epearen barruan.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de que la Comunidad Autónoma de Euskadi haya ampliado el plazo de presentación de la solicitud única y cuando sea estrictamente necesario para garantizar el cumplimiento de la normativa europea, siempre previa comunicación al Fondo Español de Garantía Agraria y dentro del máximo permitido por los reglamentos de la Unión Europea, se podrá ampliar el plazo de modificación de la solicitud única en la CAE, de manera debidamente motivada.

2.– Monitorizazio bidezko kontrolen mende dauden nekazarien kasuan, Batzordearen 2014ko uztailaren 17ko 809/2014 (EB) Erregelamenduaren 40 bis artikuluarekin bat etorriz, eskaera bakarra aldatzeko epea amaitu ondoren, abuztuaren 31ra arte, eskaera bakarreko nekazaritza-lurzatiak aldatu ahal izango dituzte, monitorizatutako laguntza-erregimenekin lotuta, mugaketa grafikoa egokitzeari edo nekazaritza-lurzatien erabilerari dagokienez, betiere agintaritza eskudunek lurzatiaren behin-behineko emaitzak jakinarazi badizkiete –Batzordearen 2014ko uztailaren 17ko 809/2014 (EB) Betearazpen Erregelamenduaren 40 bis artikuluaren 1.d) apartatuan aipatua–, eta zuzeneko ordainketen erregimenen arabera dagozkion betekizunak betetzen badira.

2.– En el caso de los agricultores sujetos a controles mediante monitorización, de conformidad con el artículo 40 bis del Reglamento (UE) 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, una vez finalizado el plazo de modificación de la solicitud única, podrán, hasta el 31 de agosto, modificar las parcelas agrarias de su solicitud única en relación a los regímenes de ayuda monitorizados, en lo que se refiere a la adaptación de la delimitación gráfica o a la utilización de las parcelas agrarias, siempre que las autoridades competentes les hayan comunicado los resultados provisionales a nivel de parcela a que se refiere el apartado 1.d) del citado artículo 40 bis del Reglamento de Ejecución (UE) 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, y se cumplan los requisitos correspondientes según los regímenes de pagos directos de que se trate.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, Europako araudia betetzen dela bermatzeko behar-beharrezkoa denean, nekazari horien eskaera bakarra aldatzeko epea luzatu ahal izango da, betiere arrazoituta eta Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsari jakinarazi ondoren. Kasu horretan, irailaren 30a izango da azken eguna.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando sea estrictamente necesario para garantizar el cumplimiento de la normativa europea, de manera motivada y siempre previa comunicación al Fondo Español de Garantía Agraria, se podrá ampliar el plazo de modificación de la solicitud única de estos agricultores. En este caso, la fecha límite será el 30 de septiembre.

Bosgarrena.– Arautzea.

Quinto.– Regulación.

1.– Lehen ebazpen-zatian aurreikusitako laguntzak arautzen dituen araudia honako xedapen hauetan ezarritakoa izango da: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1307/2013 (EB) Erregelamendua; abenduaren 19ko 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014, eta 1078/2014 Errege Dekretuak; eta otsailaren 16ko 20/2016 Dekretua. Agindu honen ondorioetarako, erreferentziazko araudia osatuko dute xedapen horiek.

1.– La normativa que regula las ayudas previstas en el Resuelvo primero será la establecida en el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013; en los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014, y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre; y en el Decreto 20/2016, de 16 de febrero, que constituirán la normativa de referencia.

2.– 2021eko ekitaldirako deitutako laguntza-erregimen bakoitzerako erreferentziazko araudia ezagutzera ematearren, agindu honen eranskinetan jaso da aurreko puntuan aipatutako Europar Batasuneko eta Estatuko araudia, agindu hau onartzean indarrean dena.

2.– A efectos de dar a conocer la normativa de referencia para cada uno de los regímenes de ayuda que se convocan para el ejercicio 2021 en los anexos a esta Orden se recoge la normativa comunitaria y estatal citada en el párrafo anterior, vigente en el momento de la aprobación de esta Orden.

Seigarrena.– Nekazari aktiboaren izaera egiaztatzea.

Sexto.– Acreditación de la condición de agricultor activo.

1.– Nekazaritza-jarduerari eta nekazari aktiboaren izaerari dagokionez abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 8. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako aurre-kontrola egiteko asmoz, eskaera bakarrean jasoko da agintari eskudunari baimena ematea zerga-administraziotik kontrol horietarako beharrezko zerga-informazioa lor dezan Pertsona batek bere zerga-aitorpena Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo egin eta Euskal Autonomia Erkidegoan zuzeneko laguntzak eskatzen dituenean, behar den zerga-informazioa aurkeztu beharko du.

1.– Con la finalidad de realizar el control previo de la actividad agraria y de la condición de agricultor activo prevista en los artículos 8 y siguientes del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, se incluirá en la solicitud única una autorización a la autoridad competente para que recabe de la Administración Tributaria la información fiscal necesaria para dichos controles. En caso de que una persona haga su declaración fiscal en un ámbito territorial distinto de la Comunidad Autónoma de Euskadi pero solicite ayudas directas en la Comunidad Autónoma de Euskadi, deberá acompañar la información fiscal necesaria.

2.– Eskatzailea pertsona juridiko bat denean, berriz, ez da beharrezkoa izango nekazaritzako diru-sarrerak aitortzea edo horri buruzko informazioa eranstea foru-ogasunek dagoeneko informazio hori badute.

2.– En el caso de que la persona solicitante sea una persona jurídica no será necesario declarar o adjuntar información acerca de sus ingresos agrarios si las Haciendas Forales ya disponen de dicha información.

3.– Eskaera bakarrean, eskatzaileak berariazko adierazpen bat gehitu beharko du, non adieraziko baitu 1075/2014 Errege Dekretuaren III. eranskinean jasotako kodeetako jarduerarik burutzen duen ala ez, ekonomia-jardueren sailkapen nazionalaren (EJSN) edo ekonomia-jardueren gaineko zergaren (EJZ) arabera. Era berean, eskatzailea 1075/2014 Errege Dekretuaren III. eranskineko jarduerak egiten dituen erakunde elkartu baten jabea bada edo haren partaidetza nagusia badu (edo eskatzailearen partaidetza nagusia badute), aipatutako adierazpenean ere sartuko da. Kasu horretan, nekazariak erakunde elkartu horien IFZ adieraziko du.

3.– En la Solicitud Única se incluirá también una declaración expresa del solicitante en la que manifieste si realiza o no alguna actividad que se corresponda con los códigos recogidos en el Anexo III del Real Decreto 1075/2014, conforme a la Clasificación Nacional de Entidades Económicas (CNAE) o conforme al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Así mismo, en el caso de que el solicitante sea propietario o que ostente la participación mayoritaria (o bien sea participado mayoritariamente) de una entidad asociada que realice actividades del Anexo III del Real Decreto 1075/2014, se incluirá también en la mencionada declaración. En este caso el agricultor indicará el NIF de esas entidades asociadas.

Nekazariak eskaera bakarrean adierazten badu bere kontura edo erakunde elkartu baten bitartez 1075/2014 Errege Dekretuaren III. eranskinean adierazitako jardueraren bat egiten duela, nekazari aktibotzat hartzeko eskatu ahal izango du, eta, eskaera bakarrarekin batera, bere nekazaritza-jarduera hutsala ez dela frogatzen duten froga egiaztagarriak aurkeztu beharko ditu, oinarri hartuta zuzeneko ordainketez bestelako nekazaritza-sarrerak guztizko nekazaritza-sarreren ehuneko 20 edo gehiago direla eskuragarri dagoen zergaldirik hurbilenean. Ondorio horietarako, kontuan hartuko dira, baita ere, hala badagokio, erakunde elkartuen datuak.

En el caso de que el agricultor indique en su solicitud única que, por cuenta propia o a través de una entidad asociada, desarrolle una actividad de las indicadas en el mencionado Anexo III del Real Decreto 1075/2014, podrá solicitar su consideración como agricultor activo, aportando junto con la solicitud única pruebas verificables que demuestren que su actividad agraria no es insignificante, sobre la base de que sus ingresos agrarios distintos de los pagos directos sean el 20 por ciento o más de sus ingresos agrarios totales en el período impositivo disponible más reciente, teniendo también en cuenta a estos efectos, si procede, los datos correspondientes a las entidades asociadas al mismo.

Eskuragarri dagoen zergaldi hurbileneko zuzeneko ordainketez bestelako nekazaritza-sarrerak ezinbesteko kasuagatik gutxitu badira, nekazari aktiboa dela frogatzeko, aurre-aurreko bi zergaldietako bati dagozkion nekazaritza-sarrerak hartuko dira kontuan.

En el caso de que los ingresos agrarios distintos de los pagos directos del periodo impositivo disponible más reciente se hayan visto minorados por causa de fuerza mayor, para demostrar la condición de agricultor activo, se tendrán en cuenta los ingresos agrarios correspondientes a alguno de los dos periodos impositivos inmediatamente anteriores.

Zazpigarrena.– Eskaera bakarra.

Séptimo.– Solicitud única.

1.– Eskaera bakarra, zuzeneko ordainketen kasuan, ustiategiaren titularrak aurkeztu beharko du, 1075/2014 Errege Dekretuaren II. tituluko II. kapituluan zehaztu bezala. Hortaz, jarduera horren ohiko garapenarekin zerikusia duen dokumentazio guztia edukiko du eskura, aplikatu beharreko araudiak ezarritako erregistro eta ustiategi-liburu guztiei dagokienez. Eskaera egiteko unean, agintari eskudunek ezarrita dituzten erregistroetan inskribatuta egon beharko du eskatzaileak, Elikagaigintzako produktuen higieneari buruzko 2004ko apirilaren 29ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 852/2004 Erregelamenduaren (EB) 6. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

1.– La solicitud única, en el caso de los pagos directos, deberá ser presentada por el titular de la explotación tal y como está definida en el Capítulo II del Título II del Real Decreto 1075/2014. Por tanto, deberá disponer de toda la documentación correspondiente inherente al desarrollo normal de dicha actividad en lo que se refiere a los diferentes registros y libros de explotaciones establecidos por la normativa aplicable correspondiente. De manera específica, el solicitante deberá estar inscrito en los registros que las autoridades competentes tengan dispuestos de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, en el momento de la solicitud.

Zortzigarrena.– Eskaera bakarrean aitortu beharrekoak ez diren lurzatiak.

Octavo.– Parcelas no declarables en la solicitud única.

Eskaera bakarrean aitortu nahi ez dituzten nekazaritza-lurzatien jabeek, ez daudelako ez alokatuta ez lagata, Eskualdeko Nekazaritza Bulegoetako edozeinetan edo Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzan jakinarazi dezakete. Horretarako, euren titulartasuna egiaztatu beharko dute.

Los propietarios de parcelas agrícolas que no deseen que sean declaradas en la solicitud única debido a que no se encuentran ni arrendadas ni cedidas, pueden notificarlo en cualquier OCA o en la Dirección de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco. Para ello deberá acreditar su titularidad.

Bederatzigarrena.– Larreen onargarritasun-koefizientea.

Noveno.– Coeficiente de admisibilidad de pastos.

1.– Era indibidualean aitortutako esparruetan larre historikoen onargarritasun-koefizienteak zein 2015ean erabilera komuneko azalerei esleitutako koefizienteak –lurzorua, malda eta landaredia parametroetan oinarritutako metodologia aplikatu ondoren– eguneratuko dira, hala badagokie, tokian bertan egiten diren kontrolen ondoren ezarritako koefizienteekin, interesdunek aurkeztutako alegazioekin, ortofotografia berriak argitaratu ondoren SIGPACak egindako berrikuspenekin, eta komuntzat hartutako larreen kasuan mendi-zerbitzuek egindako jakinarazpenekin.

1.– Los coeficientes de admisibilidad de pastos históricos de los recintos declarados a título individual, así como los coeficientes asignados a las superficies de uso común en 2015, tras la aplicación de la metodología basada en los parámetros suelo, pendiente y vegetación, se actualizarán, en su caso, con los coeficientes determinados tras los controles sobre el terreno, con las alegaciones presentadas por las personas interesadas, con las revisiones del SIGPAC tras la publicación de nuevas ortofotografías, y con las comunicaciones realizadas por los Servicios de Montes, en el caso de los pastos declarados en común.

2.– Aurretik aitortu gabeko esparruetan, «0» onargarritasun-koefizientea esleituko da ofizioz. Esparru horiek aitortu nahi badira, SIGPAC alegazio bat aurkeztu beharko da, eta lurzoruan bertan edo kabinetean egindako kontrol baten ondoren onargarritasuna egiaztatu eta gero LOK bat esleituko da.

2.– En recintos no declarados con anterioridad, se asignará de oficio un coeficiente de admisibilidad «0». Si se desea declarar estos recintos, se deberá presentar una alegación SIGPAC, asignándose un CAP tras la verificación de la admisibilidad, bien con control sobre el terreno o en gabinete.

Hamargarrena.– Erabilera komuneko larreak aitortzea.

Décimo.– Declaración de pastos de uso común.

1.– Nekazaritzako Lurzatien Informazio Geografikoko Sistemakoez (SIGPAC) bestelako erreferentziak dituzten erabilera komuneko larre iraunkorren kasuan, komuntzat hartutako larreak kudeatzen dituzten erakundeek aitorpen bat aurkeztu beharko dute eskaera bakarra ireki aurretik edo bitartean, npb-pac aplikazioaren bitartez, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren XIV. eranskinean ezarritakoari jarraikiz. SIGPAC sisteman agertzen den onargarritasun-koefizientea handiagoa bada koefiziente erreala baino, onura publikoko mendiaren erakunde kudeatzailea arduratuko da larrearen azalera adjudikagarria koefiziente errealaren arabera doitzeaz.

1.– En el caso de pastos permanentes de uso común con referencias distintas del SIGPAC, las entidades gestoras de los pastos declarados en común deberán presentar, de forma previa a la apertura de la solicitud única o durante la misma, mediante la aplicación npb-pac, una declaración de conformidad con lo establecido en el Anexo XIV del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre. Cuando el coeficiente de admisibilidad que figure en SIGPAC sea superior al coeficiente real, la entidad gestora del MUP será la responsable de ajustar la superficie adjudicable del pasto en base al coeficiente real.

2.– Erabilera komuneko larrearen esleipendun diren eskatzaileen ustiategiko animaliekin egindako larratzea soilik onartuko da nekazaritza-jarduera gisa.

2.– Únicamente se admitirá como actividad agraria, el pastoreo realizado con animales de la propia explotación de los solicitantes asignatarios del pasto de uso común.

3.– Baldin eta, egindako kontrolen ondorioz, erabakitzen bada SIGPAC sisteman ezarritakoez bestelako identifikazio-erreferentziekin erabilera komuneko larrearen azalera gainaitortu dela, murrizketa, zigor eta zehapenak modu proportzionalean jasanaraziko dira larre hori deklaratzen duten eskatzaile guztien partaidetzaren arabera.

3.– Si, como resultado de los controles efectuados, se determinara una sobredeclaración de superficie en el pasto de uso común con referencias identificativas distintas a las establecidas en SIGPAC, las reducciones, penalizaciones y sanciones se repercutirán proporcionalmente a la participación de todos los solicitantes que declaren dicho pasto.

4.– Herri-larreen azalera batean baldintzak ez direla betetzen atzematen bada eta ez-betetze hori ezin bazaio zuzenean onuradun bakar bati egotzi, herri-larrearen ardura duen organismoari eta mendi horren erabiltzaile bakoitzari jakinaraziko zaie atzemandako gorabehera, ez-betetze horri legokiokeen murrizketa-ehunekoarekin eta zuzentzeko betebeharrarekin batera. Hurrengo bi kanpainetan egindako kontrol batean atzematen bada ez-betetzea ez zela zuzendu, erabiltzaile bakoitzari jakinarazitako murrizketa-ehunekoa aplikatuko da, atzeraeraginez.

4.– En caso de detectarse un incumplimiento de condicionalidad en una superficie de pastos comunales en la que el incumplimiento no pueda ser directamente imputable a un solo beneficiario, se notificará al organismo responsable del pasto comunal y a cada uno de los usuarios de dicho monte la incidencia detectada, junto al porcentaje de reducción que correspondería a dicho incumplimiento y la obligación de corregirla. Si en un control realizado en las dos siguientes campañas se detectase que el incumplimiento no fue subsanado, se aplicará el porcentaje de reducción notificado a cada usuario, con carácter retroactivo.

Hamaikagarrena.– Ingurumenari dagokionez sentikorrak diren larre iraunkorrak.

Undécimo.– Pastos permanentes medioambientalmente sensibles.

Abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 21. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, agindu honen II. eranskinaren V. epigrafean jaso denez, Euskal Autonomia Erkidegoan, 2021eko kanpainarako, sentikortzat hartzen dira Kontseiluaren 1992ko maiatzaren 21eko 92/43/EEE Zuzentarauaren edo Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko azaroaren 30eko 2009/147/EE Zuzentarauaren babesean izendatutako Natura 2000 Sareko babes zorrotzeko habitaten zerrendan sartutako larre iraunkorrak.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, que se ha recogido en el Anexo II, epígrafe V de esta Orden, en la Comunidad Autónoma de Euskadi para la campaña 2021 se consideran sensibles los pastos permanentes incluidos en el listado de hábitats de protección estricta de la Red Natura 2000 designados al amparo de las Directivas 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, o la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009.

SIGPACaren bisorean, eremu horiek mugatzen dituen geruza bat sortu da, eta honako helbide elektronikoan kontsulta daiteke: http: //www.euskadi.eus

En el visor del SIGPAC se ha creado una capa en la que se delimitan estas zonas, que puede ser consultada en la siguiente dirección electrónica: http: //www.euskadi.eus

Hamabigarrena.– Aldi baterako ez-emankorrak.

Duodécimo.– Improductivos temporales.

2021eko kanpainan, azalera onargarrien barruan kokatuta dauden aldi baterako azalera ez-emankorrak eskaera bakarrean aitortuko dira Euskal Autonomia Erkidegoan, kanpaina honetan laguntza jasotzeko eskubidea ematen ez badute ere.

Para la campaña 2021, en la Comunidad Autónoma de Euskadi se declararán en la solicitud única las superficies improductivas temporales situadas dentro de superficies admisibles, aunque no den derecho a ayuda en esta campaña.

Hamahirugarrena.– Gaitasun mistoko behi-arrazak.

Decimotercero.– Razas bovinas de aptitud mixta.

Abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 67.2 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, Euskal Autonomia Erkidegoan, 2020ko kanpainan, Montbelliarde, Fleckvieh, mestizo eta arre izeneko behi-arrazak haragitarako edo esnetarako gaitasunekotzat hartu ahal izango dira, ustiategiaren produkzio-orientazioaren arabera.

A los efectos de los dispuesto en el artículo 67.2 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, en la Comunidad Autónoma de Euskadi para la campaña 2020 las razas bovinas Montbelliarde, Fleckvieh, Conjunto mestizo y Parda se podrán considerar de aptitud cárnica o láctea en función de la orientación productiva de la explotación.

Hamalaugarrena.– Abeltzaintzako ustiategien titulartasuna.

Decimocuarto.– Titularidad de las explotaciones ganaderas.

Lotutako laguntzak eskatzen dituzten abeltzainek laguntza jaso dezaketen abereak dauden ustiategien titulartasunari eutsi beharko diote horien hautagarritasuna zehazten den datetan, eta, betiere, urte bakoitzeko eskabidea aldatzeko epemugara arte.

Los ganaderos solicitantes de las ayudas asociadas deberán mantener la titularidad de las explotaciones en las que se encuentren los animales susceptibles de percibir la ayuda, durante las fechas en las que se determina la elegibilidad de los mismos y en todo caso hasta la fecha final del plazo de modificación de la solicitud de cada año.

Eskabideak aldatzeko aldia amaitu baino lehen ustiategiaren titulartasuna aldatzen dutenek abereen hautagarritasuna zehazten den datetan ustiategiaren titulartasunari eutsi beharra izatetik salbuetsiko dira. Kasu horietan, abereen hautagarritasuna zehazten den datetan titulartasun-aldaketa izan duen ustiategiko titular berriak ustiategian dauden abere guztiengatik jasoko du laguntza, abereen titulartasuna data horietan titular berriaren zein aurrekoarena izan.

Se exceptuarán de la condición de mantener la titularidad durante las fechas en que se determina la elegibilidad de los animales, los casos de cambios de titularidad de la explotación ganadera que hayan tenido lugar antes del final del periodo de modificación de las solicitudes. En tales casos, el nuevo titular percibirá la ayuda por todos los animales presentes en la explotación que haya sido objeto de cambio de titularidad durante las fechas en las que se determina la elegibilidad de los mismos, independientemente de que la titularidad de los animales en esas fechas sea del nuevo o del anterior titular.

Hamabosgarrena.– Abeltzain gaztea eta abeltzain hasi berria.

Decimoquinto.– Joven ganadero y ganadero que comienza su actividad.

Abeltzainei laguntzak emateko eskabideei dagokienez, honako kontzeptuak hartuko dira aintzat:

A los efectos de las solicitudes de ayudas a los ganaderos, se entenderán:

a) Abeltzain gaztetzat hartuko dira 1075/2014 Errege Dekretuaren –urriaren 31ko 628/2019 Errege Dekretuak aldatua– 25. artikuluan ezarritako betekizunak betetzen dituztenak, baita oinarrizko ordainketa-erregimena jasotzeko eskubiderik izan ez, edo laguntza hori eskatu ez izan arren, 25. artikuluan ezarritako gainerako betekizunak betetzen dituztenak ere.

a) Por jóvenes ganaderos, aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 25 del Real Decreto 1075/2014 modificado por el Real Decreto 628/2019, de 31 de octubre, así como ganaderos que, no teniendo derecho a percibir el régimen de pago básico o no solicitando dicha ayuda, cumplen el resto de requisitos establecidos en el artículo 25.

b) Jarduera hasten duen abeltzaintzat hartuko dira abenduaren 19ko 1076/2014 Errege Dekretuaren –urriaren 31ko 628/2019 Errege Dekretuak aldatua– 24.4 artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituztenak, baita erreserba nazionaleko oinarrizko ordainketarako eskubideak eskatu gabe, 24.4 artikuluan ezarritako gainerako betekizunak betetzen dituztenak.»

b) Por ganadero que comienza su actividad, aquel que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 24.4 del Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, modificado por el Real Decreto 628/2019, de 31 de octubre, así como ganaderos que sin solicitar derechos de pago básico de la reserva nacional, cumplen el resto de requisitos establecidos en el artículo 24.4.»

Hamaseigarrena.– Baldintzen ez-betetzeak balioestea.

Decimosexto.– Valoración de los incumplimientos de condicionalidad.

Baldintzak ez-betetzeak agindu honetako VI. eranskinean aurreikusitako irizpideen arabera balioetsiko dira.

La valoración de los incumplimientos de condicionalidad se hará de conformidad con los criterios previstos en el Anexo VI de esta Orden.

Hamazazpigarrena.– Minda erabiltzea nekazaritza-sailetan.

Decimoséptimo.– Aplicación de purín en superficies agrícolas.

2021eko ekitaldian, % 20tik gorako batez besteko malda duten lurzatietan, oro har ezingo da erabilera hori burutu plater, haizemaile edo kanoi bidez.

Durante el ejercicio 2021, en el caso de parcelas en las que la pendiente media sea superior al 20 %, con carácter general no se podrá realizar dicha aplicación mediante sistemas de plato, abanico o cañones.

Dena den, Euskal Herriaren orografia espezifikoa eta ukitutako lurzati-kopurua aintzat hartuta, debeku horretatik salbuetsiko dira mendi-eremu gisa aitortutako udalerrietako lurzatiak, horrela izendatuak izan direnak 1305/2013 Erregelamenduaren 2. apartatuko 32. artikuluan ezarritako jarraibideen arabera eta mindak har ditzaketen lurzati gisa katalogatuak izan direnak. Informazio hori erabilgarri egongo da GeoEuskadi plataformako bisore kartografikoan (https://www.geo.euskadi.eus/s69-bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp).

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta la específica orografía del País Vasco y el número de parcelas afectadas, se exceptuarán de esta prohibición las parcelas que pertenezcan a municipios declarados como zonas de montaña, designadas en base a las directrices establecidas en el artículo 32.º, apartado 2.º, del Reglamento 1305 / 2013 y que hayan sido catalogadas como parcelas potencialmente receptoras de purines. Esta información estará disponible en el visor cartográfico de la plataforma GeoEuskadi (https://www.geo.euskadi.eus/s69-bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp)

Hemezortzigarrena.– Errekurtsoak.

Decimoctavo.– Recursos.

Agindu honek administrazio-bidea agortzen du, eta, beronen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean. Kasu bietan, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko dira epeak.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en el plazo de un mes o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hemeretzigarrena.– Ondorioak.

Decimonoveno.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera sortuko ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko martxoaren 31.

En Vitoria-Gasteiz, a 31 de marzo de 2021.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

I. ERANSKINA
ANEXO I
OINARRIZKO ORDAINKETAN APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA
NORMATIVA APLICABLE AL PAGO BÁSICO

I.– Onuradunak eta betekizunak.

I.– Beneficiarios y requisitos.

1.– Nekazaritza Politika Erkidearen oinarrizko ordainketa-erregimeneko eskubideak esleitzeari buruzko abenduaren 19ko 1076/2014 Errege Dekretuan ezarritakoari jarraikiz, oinarrizko ordainketako eskubideak (jabetza-erregimenean, gozamen-erregimenean zein errentamendu-erregimenean) dituzten nekazariek izango dute oinarrizko ordainketa jasotzeko eskubidea.

1.– Tendrán derecho a percibir el pago básico los agricultores que posean, bien en régimen de propiedad, usufructo o arrendamiento, derechos de pago básico conforme a lo establecido en el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la política agrícola común.

2.– Nekazari horiek, gainera, honako betekizun hauek bete beharko dituzte:

2.– Dichos agricultores, además, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Eskaera bakarra aurkeztea, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuko 91. artikuluan ezarritakoaren arabera.

a) Presentar la solicitud única conforme a lo establecido en el artículo 91 del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre.

b) 2018ko kanpainatik aurrera, 1075/2014 Dekretuaren 92. artikuluan xedatzen denez, eskatzaile guztientzat nahitaezkoa da haien ustiategiko nekazaritza-lurzatien mugatze grafikoa, formatu digitalean egindakoa, eta, horretarako, informazio geografikoko sistemen teknologian oinarritutako tresna informatikoak erabiliko dituzte (eskumena duen agintaritzak ezarri eta haien esku jarritakoak). Aurrekoa eragotzi gabe, erabilera komuneko larre iraunkorren kasuan nekazariak ez du nekazaritza-lurzatien aitorpen grafikoa egin beharko.

b) Desde la campaña 2018, según dispone el artículo 92 del Real Decreto 1075/2014, es obligatorio para todos los solicitantes la delimitación gráfica y en formato digital de las parcelas agrícolas de su explotación, utilizando para ello las herramientas informáticas basadas en la tecnología de los sistemas de información geográfica que la autoridad competente pone a su disposición. Sin perjuicio de lo anterior, el agricultor no deberá realizar la declaración gráfica de las parcelas agrícolas en el caso de pastos permanentes de uso común.

c) Eskaera horretan, titularrak oinarrizko zer ordainketa-eskubiderengatik jaso nahi duen ordainketa adierazi beharko da, laguntza-eskaera bakarrak bildu beharko duen gutxieneko informazioa ezartzen duen 1075/2014 Errege Dekretuaren VII. eranskinari jarraikiz. Laguntza-eskubideak esleitu diren eskualdean baino ezin izango ditu aktibatu eskaera bakarra aldatzeko epemugako egunean erabilgarri dituen edota data horren ondoren lagapen bidez edo eskubide berrien esleipenaren bidez jasotzen dituen nekazariak. Laguntza-eskabidearen xede diren oinarrizko ordainketa-eskubideen identifikazioaren ordez produktorearen deklarazio bat aurkez daiteke, oinarrizko ordainketarako eskubideen datu-basean agertzen diren eskubide guztien berri emateko eskatuz.

c) En dicha solicitud se incluirán los derechos de pago básico por los que el titular quiera percibir el pago conforme a lo dispuesto en el Anexo VII del Real Decreto 1075/2014, donde se establece la información mínima que deberá contener la solicitud única de ayuda. Los derechos de ayuda solo podrán ser activados en la región donde hayan sido asignados, por el agricultor que los tenga disponibles en la fecha límite del plazo de modificación de la solicitud única o que los reciba con posterioridad a dicha fecha mediante cesión o una asignación de nuevos derechos. La identificación de los derechos de pago básico por los que se solicita la ayuda podrá ser sustituida por una declaración del productor solicitando todos los derechos de los que disponga en la base de datos de derechos de pago básico.

3.– Oinarrizko ordainketa eskatzeko baliatutako laguntza-eskubide bakoitza, hektarea onargarri batekin justifikatu beharko da. Nekazaritza Politika Erkidearen oinarrizko ordainketa-erregimenerako eskubideak esleitzeari buruzko abenduaren 19ko 1076 /2014 Errege Dekretuaren II. eranskinari jarraikiz oinarrizko ordainketa-erregimena 50 eskualdez osatuta egongo denez gero, eskubide bakoitza 2015. urtean eskubidea esleitu den eskualdean baino ezin izango da aktibatu.

3.– Cada derecho de ayuda por el que se solicite el pago básico deberá justificarse con una hectárea admisible. Dado que el Régimen de pago básico estará constituido por 50 regiones diferentes, de acuerdo con el Anexo II del Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la política agrícola común, cada derecho únicamente podrá ser activado en la región en la que el derecho haya sido asignado en el año 2015.

II.– Hektarea onargarriak.

II.– Hectáreas admisibles.

1.– Oinarrizko ordainketarako eskubideen esleipen eta aktibazioaren ondorioetarako, ustiategiko nekazaritza-azalerak hartuko dira hektarea onargarritzat –errotazio laburreko baso-landareen azalera landatuak barne–, betiere horietan nekazaritza-jarduera bat egiten bada 1075/2014 Errege Dekretuaren 3. artikuluaren definizioaren arabera, edo azalera nekazaritzakoak ez diren jardueretarako ere erabiltzen denean, nagusiki nekazaritza-jardueretarako erabiltzen bada. Ustiategi bateko nekazaritza-azalera bat nekazaritzakoak ez diren jardueretarako ere erabiltzen denean, azalera hori nagusiki nekazaritza-jardueretarako erabiltzen dela ulertuko da, betiere jarduera horiek nekazaritzakoak ez diren jardueren intentsitate, izaera, iraupen eta egutegiak oztopatu gabe egin badaitezke.

1.– Se consideran hectáreas admisibles, a efectos de la asignación y activación de los derechos de pago básico, las superficies agrarias de la explotación, incluidas las superficies plantadas de plantas forestales de rotación corta, en las que se realice una actividad agraria según la definición del artículo 3 del Real Decreto 1075/2014 o, cuando la superficie se utilice igualmente para actividades no agrarias, se utilice predominantemente para actividades agrarias. Cuando una superficie agraria de una explotación se utilice también para actividades no agrarias, esta superficie se considerará predominantemente utilizada para actividades agrarias, siempre que estas puedan realizarse sin estar sensiblemente obstaculizadas por la intensidad, naturaleza, duración y calendario de las actividades no agrarias.

Lurzati edo esparru bakoitzerako, eskatzaileak laguntza-eskabidean adieraziko du laborea edo aprobetxamendua edo, hala badagokio, esparrua mantentze-lanen xede dela.

Para cada parcela o recinto, el solicitante declarará en su solicitud de ayuda el cultivo o aprovecamiento o, en su caso, que el recinto es objeto de una labor de mantenimiento.

Larre iraunkorreko esparruetan, honako jarduera hauek onartzen dira:

En los recintos de pastos permanentes se admiten las siguientes actividades:

Larratzean oinarritutako ekoizpena, edo, larre eta belardien kasuan, larratzean edo segatzean oinarritutakoa. Ez da onartzen hirugarrenek egindako larratzea eskaera bakarrean aitortutako larre iraunkorren azaleretan garatutako jarduera bakar edo nagusi gisa. (Jarduera nagusi gisa ustiategiko bertako animaliekin larratzea edo ekoizpeneko segatzea egiten bada eta unean-unean beste ustiategi bateko animalien larratzearekin osatzen bada soilik onartzen da praktika hau). Mantentze-lana: Zuhaitz- eta zuhaixka-larreetan, onartzen dira belar-sastrakak garbitzeko lanak, larrea baldintza egokietan mantentzeko, honda ez dadin eta sastrakak har ez dezan. Larre eta belardietan, segatzea bakarrik onartzen da. Abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren I. eranskinean, ziklo laburreko baso landareak eta horien dentsitatea eta gehieneko uzta- edo landaketa-zikloa daude zehaztuta.

Producción en base a pastoreo o bien, en el caso de pastizales y praderas, en base a pastoreo o siega. No se admite el pastoreo realizado por terceros como actividad única o principal desarrollada en las superficies de pastos permanentes declaradas en la Solicitud Única. (Únicamente se admite esta práctica en los casos en los que, realizándose pastoreo con los animales de la propia explotación o siega de producción como actividad principal, se complementa, puntualmente, con pastoreo de animales de otra explotación). Mantenimiento: En pastos arbolados y arbustivos son válidas las labores de desbroce necesarias para mantener el pasto en condiciones adecuadas evitando su degradación e invasión por el matorral. En pastizales y praderas únicamente se acepta la siega. En el Anexo I del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre se especifican los tipos de plantas forestales de ciclo corto y su densidad y ciclo máximo de cosecha o plantación.

2.– Era berean, azalera onargarritzat hartuko dira: landa-garapenerako laguntza zuzenak, laguntza jakin batzuk edo mahastizaintzako eta ardogintzako sektoreari laguntzeko programa jakin batzuk betez egindako ordainketak eskuratu dituzten pertsonek bete behar dituzten baldintza-arauak ezartzen dituen abenduaren 19ko 1078/2014 Errege Dekretuaren 2. artikuluan zehaztuta dauden paisaia-elementuak, baldin eta ustiategiko nekazaritza-lurzatien parte badira, gehienez 2 metroko zabalera eta 100 m2 baino gutxiagoko azalera badute, eta abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 92. artikuluan jasotakoari jarraikiz aitortu badira.

2.– Igualmente se considerarán superficies admisibles los elementos del paisaje definidos en el artículo 2 del Real Decreto 1078/2014 de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola, que formen parte de las parcelas agrícolas de la explotación, declaradas de conformidad a lo recogido en el artículo 92 del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, que como máximo tengan 2 metros de anchura y una superficie inferior a 100 m2.

3.– Halaber, hektarea onargarritzat hartuko dira 2008. urtean ordainketa bakarreko eskubideak justifikatzeko erabilitakoak eta:

3.– También se considerarán hectáreas admisibles las superficies utilizadas para justificar derechos de pago único en el año 2008, y que:

1) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko azaroaren 30eko 2009/147/EE Zuzentaraua (basa-hegaztien kontserbazioari buruzkoa), Kontseiluaren 1992ko maiatzaren 21eko 92/43/EEE Zuzentaraua (habitat naturalen eta basa-fauna eta basa-floraren kontserbazioari buruzkoa) eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000ko urriaren 23ko 2000/60/EE Zuzentaraua (ur-politikaren eremuan jarduteko Europako Erkidegoko esparru bat ezartzen duena) aplikatzearen ondorioz dagoeneko «onargarri» terminoaren definizioa betetzen ez dutenak.

1) Hayan dejado de cumplir la definición de «admisible» a consecuencia de la aplicación de las Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres o de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

2) Edota nekazari bakoitzaren konpromisoak dirauen bitartean basotzen direnak, Kontseiluaren 1999ko maiatzaren 17ko 1257/1999 Erregelamenduaren (EE) 31. artikuluari (Nekazaritza Bideratzeko eta Bermatzeko Europako Funtsaren (NBBEF) konturako landa-garapenerako laguntzari buruzkoa), 2005eko irailaren 20ko 1698/2005 Erregelamenduaren (EE) 43. artikuluari edota Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1305/2013 Erregelamenduaren (EB) 22. artikuluari jarraikiz.

2) O que, durante el transcurso del correspondiente compromiso de cada agricultor, sea forestada de conformidad con el artículo 31 del Reglamento (CE) n.º 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999), sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), o el artículo 43 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005, de 20 de septiembre de 2005 (, o con arreglo al artículo 22 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

3) Edota nekazari bakoitzaren konpromisoak dirauen bitartean produkziotik kendu direnak, 1999ko maiatzaren 17ko 1257/1999 Erregelamenduaren (EE) 22-24. artikuluei, 2005eko irailaren 20ko 1698/2005 Erregelamenduaren (EE) 39. artikuluari eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1305/2013 Erregelamenduaren (EB) 28. artikuluari jarraikiz.

3) O que, durante el transcurso del correspondiente compromiso de cada agricultor, sea una superficie que se haya retirado de la producción con arreglo a los artículos 22 a 24 del Reglamento (CE) n.º 1257/1999, de 17 de mayo de 1999, o al artículo 39 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005, de 20 de septiembre de 2005, y al artículo 28 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

4.– Hektareak onargarritzat hartzeko, beharrezkoa izango da eskaera aurkezten den urte naturalean onargarritasun-irizpideak une oro betetzea, ezinbesteko arrazoien edota aparteko zirkunstantzien kasuan izan ezik.

4.– Las hectáreas solo se considerarán admisibles si cumplen los criterios de admisibilidad en todo momento a lo largo del año natural en que se presenta la solicitud, excepto en caso de fuerza mayor o en circunstancias excepcionales.

5.– Landa-garapenerako laguntzen ondorioetarako IV. tituluan jasotzen den baso-definizioan sartzen diren nekazaritza-hektareak –3. zenbakian ezarritakoez bestelakoak–, baita Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1305/2013 (EB) Erregelamenduaren 21, 22, 23, 24, 25, 26 eta 34. artikuluetan oinarrituta landa-garapenerako laguntza jasotzeko basotzat hartzen den nekazaritza-azalera ere, onargarriak izango dira, baldin eta bertan nekazaritza-jarduera dagoela egiaztatu badaiteke, eta bertan egiten diren nekazaritza-jarduerek ez badakarte finantziazio bikoitz bat landa-garapenerako laguntzak jaso ahal izateko eskatzekoak diren betekizun edo konpromisoekin.

5.– Las hectáreas agrícolas que entren en la definición de bosque recogida en el título VI a afectos de las ayudas al desarrollo rural, distintas a las establecidas en el apartado 3, así como la superficie agrícola considerada como bosque para recibir ayuda al desarrollo rural en base a los artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 34 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, serán admisibles siempre y cuando se pueda comprobar que existe actividad agraria en las mismas, y las prácticas agrarias que en ellas se realicen no supongan una doble financiación con los requisitos o compromisos exigibles para percibir ayudas al desarrollo rural.

6.– Abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 100. artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz, zuzeneko ordainketak, landa-garapenerako laguntza jakin batzuk edo mahastizaintzako eta ardogintzako sektoreari laguntzeko programa jakin batzuk betez egindako ordainketak eskuratu dituzten pertsonek bete behar dituzten baldintza-arauak ezartzen dituen abenduaren 19ko 1078/2014 Errege Dekretuan ezarritako baldintzak bete beharko ditu hektarea onargarri orok eskaera aurkezten den urte natural osoan, ezinbesteko arrazoien edo aparteko zirkunstantzien kasuan izan ezik.

6.– De acuerdo con lo previsto en el artículo 100 del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, toda hectárea admisible deberá cumplir las condiciones establecidas en el Real Decreto 1078/2014 de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola, en todo momento a lo largo del año natural en que se presenta la solicitud, excepto en caso de fuerza mayor o en circunstancias excepcionales.

7.– Puntu honetan ezarritakoaren ondorioetarako, larreen onargarritasun-koefizientea (LOK, aurrerantzean) hartu beharko da kontuan, eta barrutiaren guztizko azalera adierazitako koefizientearekin biderkatua izango da larre-esparru baten gehieneko azalera onargarria.

7.– A efectos de lo establecido en este punto, se deberá tener en cuenta la definición del coeficiente de admisibilidad de pastos (en adelante, CAP) de tal manera que la superficie admisible máxima de un recinto de pastos será la superficie total del recinto multiplicada por dicho coeficiente.

8.– Kontseiluaren 1999ko maiatzaren 17ko 1257/1999 Erregelamenduaren (EE) 31. artikuluari (Nekazaritza Bideratzeko eta Bermatzeko Europako Funtsaren –NBBEF– konturako landa-garapenerako laguntzari buruzkoa), 2005eko irailaren 20ko 1698/2005 Erregelamenduaren (EE) 43. artikuluari edota Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1305/2013 Erregelamenduaren (EB) 22. artikuluari jarraikiz basotzen diren azalerak ez dira hektarea onargarritzat hartuko, azalera horiek adierazitako arauetan ezarritako laguntzak lortzeko gehieneko epea amaitu ondoren, azalera larre bihurtzea ahalbidetzen duen ingurumen-baimena dagoenean izan ezik.

8.– No tendrán consideración de hectáreas admisibles las superficies forestadas de conformidad con el artículo 31 del Reglamento (CE) n.º 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), o el artículo 43 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005, de 20 de septiembre de 2005, o con arreglo al artículo 22 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, una vez finalizado el plazo máximo durante el cual dichas superficies pueden beneficiarse de las ayudas establecidas en dicha normativa, excepto en caso de que cuenten con la autorización ambiental correspondiente que permita la reversión a pasto de dicha superficie.

9.– Ez dira onargarriak izango bost urtez baino gehiago segidan lugorri deklaratu diren laborantza-lurren esparruetako azalerak, eskatzaileak ez badu kanpaina honetan azalera horretan laborantza bat deklaratzen, edo nekazal-jardueraren bat burutzen ari dela egiaztatzen, SIGPAC Nekazaritza Lursailak Identifikatzeko Informazio Geografikoaren Sistemari alegazio bat aurkeztu eta ebazpen positiboa jasota.

9.– No se considerarán admisibles superficies de recintos de tierras de cultivo que se hayan declarado, de forma reiterada durante más de cinco años consecutivos, en barbecho, a no ser que el solicitante declare un cultivo en dicha superficie en la presente campaña o que demuestre que está realizando alguna actividad agraria mediante la presentación de una alegación al SIGPAC, y esta tenga una resolución positiva.

10.– Ez dira onargarriak izango bost urtez baino gehiagoz segidan 1075/2014 Errege Dekretuaren IV. eranskinean jasota daudenetako mantentze-jarduera bat burutu izana deklaratu duten lurzati-azalerak edo esparruak, baldin eta eskatzaileak ez badu egiaztatzen nekazal-jardueraren bat burutzen ari dela. Horretarako, SIGPACari alegazio bat aurkeztu behar dio eta haren ebazpen positiboa jaso.

10.– No serán consideradas admisibles superficies de las parcelas o recintos en las que se haya declarado, de forma reiterada, durante más de cinco años consecutivos, una actividad de mantenimiento de las recogidas en el Anexo IV del Real Decreto 1075/2014, a no ser que el solicitante demuestre que está realizando alguna actividad agraria mediante la presentación de una alegación al SIGPAC, y esta tenga una resolución positiva.

11.– Nekazaritza-lurzatiak kalamua landatzeko erabiltzen badira, Merkataritza Barietateen Espainiako Erregistroan Nekazaritzako landare-espezieen barietateen katalogo komunaren barruan agertzen diren edota ordainketa ematen den urteko martxoaren 15ean Batzordearen 2004ko abenduaren 1eko 2004/842/EE Erabakiari jarraikiz merkaturatzeko baimena duten barietateetako hazi egiaztatuak baino ez dira erabiliko. Barietate horiek onargarriak izateko, tetrahidrocannabinol-edukiak % 0,2 izan behar du gehienez. Laborantzak hazkunde-baldintza normaletan egon behar du, tokiko ohituren arabera loratzearen ondorengo hamar egunetan gutxienez. Dena den, agintari eskudunak baimena eman ahalko du kalamua loratzen hasi ondoren baina loratzea amaitu ondorengo hamar egun igaro aurretik biltzeko, baldin eta ikuskatzaileek, ikuskaritza-ondorioetarako (E4 1R), loratzea amaitu eta gutxienez hurrengo hamar egunetan lursail bakoitzeko landatzen jarraitu behar diren zati adierazgarriak zehazten badituzte, betiere Batzordearen 2014ko martxoaren 11ko (EB) 639/2014 Erregelamendu Eskuordetuaren III. eranskinean ezarritako metodoaren arabera.

11.– En el caso de destinar las parcelas agrícolas al cultivo de cáñamo, solo se podrán utilizar semillas certificadas de las variedades que figuran en el Catalogo común de las variedades de especies de plantas agrícolas, en el Registro español de variedades comerciales, o que tengan concedida una autorización de comercialización conforme a la Decisión 2004/842/CE, de la Comisión, de 1 de diciembre de 2004, a fecha de 15 de marzo del año de presentación de la solicitud. Estas variedades solo serán admisibles si tienen un contenido de tetrahidrocannabinol no superior al 0,2 %. El cultivo debe mantenerse en condiciones normales de crecimiento, y de acuerdo con las prácticas locales hasta como mínimo diez días después de la floración. No obstante, la autoridad competente podrá autorizar que se coseche el cáñamo después del inicio de la floración, pero antes de que transcurran los diez días tras el fin de la floración, si los inspectores indican para cada parcela de que se trate las partes representativas que deben seguir cultivándose como mínimo durante los diez días siguientes al final de la floración a los efectos de la inspección, de E4 1R conformidad con el método establecido en el Anexo III del Reglamento Delegado (UE) n.º 639/2014, de la Comisión, de 11 de marzo de 2014.

2021eko eskaera bakarrean, kalamu-lurzatiak identifikatzeko behar den informazio guztia sartu beharko da, erabilitako barietateak eta hazi kopuruak adieraziz (kg hektareako). Gainera, nekazariak hazien ontzietan erabilitako etiketa ofizialak aurkeztuko ditu. Eskaera bakarra aurkezteko azken egunaren ondoren ereiten bada, etiketak ekainaren 30ean aurkeztuko dira, beranduenez.

En la Solicitud Única 2021 deberá incluirse toda la información necesaria para la identificación de las parcelas de cáñamo, con indicación de las variedades y cantidades de semilla utilizadas (en kg por ha). Además, el agricultor presentará las etiquetas oficiales utilizadas en los envases de las semillas. Cuando la siembra tenga lugar después de la fecha límite de presentación de la solicitud única, las etiquetas se presentarán, a más tardar, el 30 de junio.

Gainera, ekoizpenaren xede den eraldaketa-industriarekin kontratu bat egin izanaren froga aurkeztu beharko du nekazariak.

Además, el agricultor deberá presentar prueba de la existencia de un contrato con la industria transformadora a la que se destine su producción.

III.– Nekazarien esku dauden nekazaritza-lurzatiak.

III.– Parcelas agrícolas a disposición del agricultor.

Eskaera bakarra aldatzeko epearen amaieran, laguntza-eskubideak justifikatzeko erabilitako hektarea onargarrietako nekazaritza-lurzatiek nekazariaren esku egon beharko dute, jabetza-erregimenean, gozamenean, errentamenduan, apartzerian edota herri-ondasun bat kudeatzen duen erakunde batek esleituta.

Las parcelas agrícolas de hectáreas admisibles utilizadas para justificar derechos de ayuda deberán estar a disposición del agricultor, bien en régimen de propiedad, usufructo, arrendamiento, aparcería o asignación por parte de una entidad gestora de un bien comunal, a fecha fin del plazo de modificación de la solicitud única.

Eskatzaileak ustiategiaren nekazaritza-lurzati guztiak deklaratuko ditu; laguntza-erregimenik eskatzen ez duten lurzatiak ere adierazi behar dira eta, kasu guztietan, lurzati bakoitzerako, 1075/2014 Errege Dekretuaren –urriaren 31ko 628/2019 Errege Dekretuak aldatua– VII. eranskinaren III. epigrafearen 1. puntutik 4. puntura bitarte jasotakoa ere bai. Esparru bakoitzari dagokionez, edukitze-erregimena adierazi behar da, hau da, esparrua eskatzailearena ote den edo alokairu- edo apartzeria-erregimenean ustiatzen ote den, eta kasu horietan, 2 hektareatik gorako esparruetarako, errentatzaile edo lagatzaile apartzeroaren IFZ adierazi behar da; edo esparrua kudeatzen duen agintaritza publiko batek esleitutako herri-azalera bat ote den, eta, kasu horretan, esleipen horri dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko da. Baliteke errentatzaile edo lagatzaile apartzeroaren IFZ adierazpenik ez egin behar izatea lurzatien jabeei zein lurzati ezin diren eskatu –errentan ez daudelako– zehazteko aukera ematen dien sistema bat ezarrita duten lurralde historikoetan; horrela haien iruzurrezko erabilera saihesten da.

El solicitante declarará todas las parcelas agrarias de la explotación, incluidas aquellas para las que no se solicite ningún régimen de ayuda, indicándose en todo caso y para cada parcela, lo recogido en los puntos 1 a 4 del epígrafe III del Anexo VII del Real Decreto 1075/2014, modificado por Real Decreto 628/2019, de 31 de octubre. Para cada recinto se indicará el régimen de tenencia, es decir, si el mismo es propiedad del solicitante o se explota en régimen de arrendamiento o aparcería, indicando en estos casos, para recintos mayores de 2 hectáreas, el NIF del arrendador o cedente aparcero, o si se trata de una superficie comunal asignada por una entidad gestora de la misma, deberá aportar documentación relativa a dicha asignación. La indicación del NIF del arrendador o cedente aparcero podrá no realizarse en aquellos territorios históricos que tengan implementado un sistema que permita a los propietarios de las parcelas indicar qué parcelas no pueden ser solicitadas al no estar arrendadas, evitando así la utilización fraudulenta de las mismas.

Eskatzaileak, aitorpen grafikoan, nekazaritza-lurzatien azalera bereiziko du SIGPAC esparru oso bat aitortzen ez duenean, edo esparru batean produktu desberdinak edo produktu beraren barietate desberdinak aitortzen dituenean, baldin eta produktu eta barietate horien arteko desberdintasunak eraginik badu eskatzen den laguntzaren onargarritasunean. Adierazitako hori ez da aplikatuko erabilera arrunteko larre iraunkorren kasuan eta lurzatiaren titularra apartzeria-erregimenekoa den kasuan.

El solicitante, en la declaración gráfica, diferenciará la superficie de las parcelas agrícolas cuando no se declare la totalidad de un recinto SIGPAC, o cuando se declaren en un recinto productos diferentes o variedades distintas de un mismo producto, siempre que la distinción entre los distintos productos y variedades tengan un impacto en la admisibilidad de la ayuda que se está solicitando. Lo anterior no será de aplicación en el caso de pastos permanentes de uso común y en el caso de que la titularidad de la parcela sea en régimen de aparcería.

IV.– Ordainketa-eskubideak aktibatzea.

IV.– Activación de los derechos de pago.

1.– Eskaera bakarrean 2015ean esleitu ziren eskualdean justifikatutako ordainketak hartuko dira ordainketa-eskubide aktibatutzat, Nekazaritza Politika Erkidearen oinarrizko ordainketa-erregimenerako eskubideak esleitzeari buruzko abenduaren 19ko 1076/2014 Errege Dekretuaren arabera, azalera Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1306/2013 Erregelamenduan (EB) aurreikusitako kudeaketa- eta kontrol-sistema integratuari jarraikiz finkatzen denean.

1.– Se considerarán derechos de pago activados aquellos justificados en la solicitud única en la región en la que se asignaron en 2015, según el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la política agrícola común, cuya superficie resulte determinada conforme al sistema integrado de gestión y control previsto en el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

2.– Ordainketa-eskubideak aktibatzeko, lehenik eta behin zenbatekorik handieneko ordainketa-eskubideak erabili direla ulertuko da. Balio berdineko ordainketa-eskubideen artean, zenbakizko ordenaren arabera hartuko da kontuan horien erabilera.

2.– A los efectos de activación de los derechos de pago, se considerará que se han utilizado en primer lugar los derechos de pago de mayor importe. Entre los derechos de pago de idéntico valor se considerará su utilización según el orden de numeración que posean.

3.– Nekazari batek ahal diren ordainketa-eskubide oso guztiak aktibatu ostean hektarearen zati bat hartzen duen nekazaritza-lurzati bati lotutako ordainketa-eskubide bat erabili behar duenean, azken ordainketa-eskubide horrek nekazaritza-lurzatiaren tamainarekin proportzionalki kalkulatutako laguntza bat jasotzeko legitimatuko du, eta oso-osorik erabilita dagoela ulertuko da.

3.– Cuando un agricultor, después de haber activado todos los derechos de pago completos posibles, necesite utilizar un derecho de pago unido a una parcela agrícola que represente una fracción de hectárea, este último derecho de pago le legitimará para recibir una ayuda calculada proporcionalmente al tamaño de la parcela agrícola y se considerará completamente utilizado.

4.– Ordainketa-eskubideak dituen nekazari batek segidako bi urtetan eskubide horiek aktibatzen ez baditu, Erreserba Nazionalera eramango dira.

4.– Si un agricultor que dispone de derechos de pago no activa dichos derechos durante dos años consecutivos, estos pasarán a la Reserva Nacional.

II. ERANSKINA
ANEXO II
KLIMARAKO ETA INGURUMENERAKO ONURAGARRIAK DIREN NEKAZARITZA JARDUNBIDEETARAKO ORDAINKETAN APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA
NORMATIVA APLICABLE AL PAGO PARA PRÁCTICAS AGRÍCOLAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y EL MEDIO AMBIENTE

I.– Aplikazio-eremua.

I.– Ámbito de aplicación.

1.– Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 17ko 1307/2013 Erregelamenduaren (EB) III. tituluko 3. kapituluan xedatutakoari jarraikiz, Nekazaritza Politika Erkidearen oinarrizko ordainketa-erregimenerako eskubideak esleitzeari buruzko abenduaren 19ko 1076/2014 Errege Dekretuak araututako oinarrizko ordainketaren erregimena betez ordainketa baterako eskubidea duten nekazariek klimarako eta ingurumenerako onuragarriak diren, beren ustiategiaren ezaugarriak kontuan hartuta bidezkoak diren eta kapitulu honetan adierazi diren nekazaritza-jardunbideak bete beharko dituzte hektarea onargarri guztietan.

1.– En virtud de lo dispuesto en el Capítulo 3 del Título III del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de, los agricultores con derecho a un pago en virtud del régimen de pago básico regulado por Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la política agrícola común, deberán respetar en todas sus hectáreas admisibles, las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente a que se refiere el presente capítulo que les sean pertinentes de acuerdo con las características de su explotación.

2.– Oinarrizko ordainketa-eskubide bati lotutako hektarea onargarri bakoitzeko ordainketa bat emango zaie urtean aurreko paragrafoan aipatutako jardunbideak betetzen dituzten nekazariei, betiere kapitulu honetan ezarritako betekizunak betetzen badituzte.

2.– Se concederá un pago anual por cada hectárea admisible vinculada a un derecho de pago básico a los agricultores que observen las prácticas mencionadas en el apartado anterior, en la medida en que cumplan los requisitos establecidos en el presente capítulo.

3.– Hala ere, produkzio ekologikoko metodoak erabiltzen dituzten eta produktu ekologikoen produkzio eta etiketatzeari buruzkoa den eta 2092/91 (EEE) Erregelamendua indargabetzen duen Kontseiluaren 2007ko ekainaren 28ko 834/2007 Erregelamenduaren (EE) 29.1 artikuluko betekizunak betetzen dituzten nekazariek kapitulu honetan kontuan hartutako ordainketarako berehalako eskubidea izango dute beren ustiategiaren barruan azalera batean dautzan eta adierazitako erregelamenduaren 11. artikuluari jarraikiz produkzio ekologikorako erabiltzen diren unitateetan.

3.– No obstante, los agricultores acogidos a métodos de producción ecológica, que cumplan los requisitos del artículo 29.1 del Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 2092/91, tendrán derecho inmediato al pago contemplado en el presente capítulo, en aquellas unidades de su explotación que consistan en una superficie y que se utilicen para la producción ecológica de conformidad con el artículo 11 del mencionado reglamento.

4.– Era berean, ustiategiak osorik edo zati batean Kontseiluaren 1992ko maiatzaren 21eko 92/43/EEE Zuzentarauak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000ko urriaren 23ko 2000/60/ Zuzentarauak edo Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko azaroaren 30eko 2009/147/EE Zuzentarauak eraginpean hartutako eremuetan kokatuta dituzten nekazariek klimarako eta ingurumenerako onuragarriak diren nekazaritza-jardunbideak bete beharko dituzte kapitulu honetan kontuan hartutako ordainketarako eskubidea izateko, jardunbide horiek adierazitako zuzentarauen helburuekin bateragarriak diren heinean.

4.– Asimismo, los agricultores cuyas explotaciones estén situadas, total o parcialmente, en zonas cubiertas por las Directivas 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 2000/60/ del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, o 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, tendrán que respetar las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente para tener derecho al pago contemplado en el presente capítulo, en la medida en que dichas prácticas sean compatibles con los objetivos de tales Directivas.

II.– Finantza-zuzkidura eta ordainketaren zenbatekoa.

II.– Dotación financiera e importe del pago.

1.– Klimarako eta ingurumenerako onuragarriak diren nekazaritza-jardunbideetarako ordainketari dagokion urteko finantza-zuzkidura abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren II. eranskinean adierazten dena da.

1.– La dotación financiera anual correspondiente al pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente será la que se indica en el Anexo II del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre.

2.– Nekazari bakoitzari dagokion ordainketaren zenbatekoa, nolanahi ere, nekazariak bidezko urte bakoitzean aktibatutako oinarrizko ordainketa-eskubideen guztizko balioaren ehuneko gisa kalkulatuko da. Ehuneko hori urtero finkatuko da, eta, kalkulatzeko, 1075/2014 Errege Dekretuaren II. eranskinean dagokion urterako ezarritako finantza-zuzkiduraren guztizko zenbatekoa urte horretan maila nazionalean aktibatutako oinarrizko ordainketa-eskubide guztien guztizko balioarekin zatituko da, 16. artikuluari jarraikiz. Horrela kalkulatutako ehunekoa urtero argitaratuko da Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsaren webgunean.

2.– El importe del pago correspondiente a cada agricultor se calculará como un porcentaje del valor total de los derechos de pago básico que haya activado el agricultor en cada año pertinente. Dicho porcentaje se determinará anualmente dividiendo el importe total de la dotación financiera establecido en el Anexo II del Real Decreto 1075/2014, para el año dado, entre el valor total de todos los derechos de pago básico activados dicho año a nivel nacional de conformidad con el artículo 16. El porcentaje así calculado se publicará anualmente en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria.

III.– Klimarako eta ingurumenerako onuragarriak diren nekazaritza-jardunbideak.

III.– Prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.

1.– Klimarako eta ingurumenerako onuragarriak diren eta kapitulu honetan kontuan hartutako ordainketa jasotzeko nekazariek bete beharko dituzten nekazaritza-jardunbideak honako hauek dira:

1.– Las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente que habrán de respetar los agricultores para percibir el pago contemplado en el presente capítulo serán las siguientes:

a) Laboreen dibertsifikazioa.

a) Diversificación de cultivos.

b) Egungo larre iraunkorren mantentzea; eta

b) Mantenimiento de los pastos permanentes existentes; y

c) Ustiategietan interes ekologikoko azalerak edukitzea.

c) Contar con superficies de interés ecológico en sus explotaciones.

2.– Labore iraunkorretarako azaleretan ez dira aplikatu beharko aurreko paragrafoan adierazitako jardunbideak.

2.– Las superficies dedicadas a cultivos permanentes no tendrán que aplicar las prácticas citadas en el apartado anterior.

IV.– Laboreen dibertsifikazioa.

IV.– Diversificación de cultivos.

1.– Laboreak dibertsifikatzeko jardunbidea betetzeko, nekazariak honako hauek landu beharko ditu:

1.– Para dar cumplimiento a la práctica de diversificación de cultivos, el agricultor deberá:

a) Ustiategiko laborantza-lurrak 10-30 hektarea hartzen dituenean, gutxienez bi labore mota landatu beharko ditu laborantza-lur horretan, eta labore nagusiaren ehunekoa guztizkoaren % 75 izango da gehienez; edota

a) Cuando la tierra de cultivo de la explotación cubra entre 10 y 30 hectáreas, cultivar, al menos, dos tipos de cultivos diferentes en dicha tierra de cultivo, sin que el principal suponga más del 75 % de dicha tierra de cultivo; o

b) Ustiategiko laborantza-lurrak 30 hektarea baino gehiago hartzen dituenean, gutxienez hiru labore mota landatu beharko ditu laborantza-lur horretan; labore nagusiaren ehunekoa guztizkoaren % 75 izango da gehienez, eta bi nagusiak batuta, berriz, % 95 gehienez.

b) Cuando la tierra de cultivo de la explotación cubra más de 30 hectáreas, cultivar, al menos, tres tipos diferentes de cultivos en dicha tierra de cultivo, sin que el principal suponga más del 75 % de dicha tierra de cultivo y los dos principales juntos no supongan más del 95 % de la misma.

2.– Dena dela, aurreko paragrafoa ez da aplikagarria izango honako kasu hauetan:

2.– No obstante, el apartado anterior no será de aplicación en los casos siguientes:

a) Laborantza-lurra urtearen edo laborantza-zikloaren zati esanguratsu batean oso-osorik urpeko laboreetarako erabiltzen denean.

a) Cuando la tierra de cultivo esté completamente dedicada a cultivos bajo agua durante una parte significativa del año o del ciclo de cultivo.

b) Laborantza-lurren % 75 baino gehiago belarra edo beste belar-bazka batzuk produzitzeko erabiltzen denean, edo lekadunak landatzeko, edo lugorri uzten denean, edo erabilera horiek konbinatzen direnean.

b) Cuando más del 75 % de las tierras de cultivo se utilice para producir hierba u otros forrajes herbáceos, o para cultivar leguminosas, o se deje en barbecho, o se dedique a una combinación de estos usos.

c) Nekazaritza-azalera onargarriaren % 75 baino gehiago larre iraunkor gisa, belarra edo beste belar-bazka batzuk produzitzeko edo urtearen edo laborantza-zikloaren zati esanguratsu batean urpeko laboreak produzitzeko erabiltzen denean edota erabilera horiek konbinatzen direnean.

c) Cuando más del 75 % de la superficie agrícola admisible sea utilizada como pasto permanente, o para la producción de hierba u otros forrajes herbáceos o de cultivos bajo agua durante una parte significativa del año o del ciclo de cultivo, o se dediquen a una combinación de estos usos.

d) Laborantza-lurraren % 50 baino gehiago nekazariak aurreko urteko laguntza-eskaeran aitortu gabekoa denean eta, bi urteetako laguntza-eskaeren irudi geoespazialen konparazioan oinarrituta, laborantza-lur guztiak aurreko urtekoetakoez bestelako laboreetarako erabiltzen direnean.

d) Cuando más del 50 % de la tierra de cultivo no hubiese sido declarada por el agricultor en la solicitud de ayuda del año anterior y cuando, basándose en la comparación de las imágenes geoespaciales correspondientes a las solicitudes de ayuda de ambos años, todas las tierras de cultivo se utilicen para cultivos diferentes a los del año anterior.

3.– Gainera, 1. apartatuari jarraikiz eskatutako gehieneko atalaseak ez dira aplikatuko ustiategietan baldin eta laborantza-lurren % 75 baino gehiago belarrak, beste belar-bazka batzuek, lugorri utzitako lurrek edo urpeko laboreek hartzen badute urteko edo laborantza-zikloko tarte esanguratsu batean. Kasu horretan, gainerako laborantza-lurreko labore nagusiak ez du gainerako laborantza-lur horren % 75 baino gehiago hartuko, belarraren, beste belar batzuen edo lugorri utzitako lurren kasuan izan ezik.

3.– Además, los umbrales máximos requeridos con arreglo al apartado 1 no serán de aplicación a las explotaciones cuando más del 75 % de las tierras de cultivo esté cubierto por hierba u otros forrajes herbáceos, por tierras en barbecho, o por cultivos bajo el agua durante una parte significativa del año o del ciclo de cultivo. En tal caso, el cultivo principal de la tierra de cultivo restante no deberá cubrir más de 75 % de dicha tierra de cultivo restante, excepto si la misma está cubierta por hierba u otros forrajes herbáceos o por tierras en barbecho.

4.– Artikulu honen ondorioetarako, honako adiera hauek guztiak hartuko dira laborantzatzat:

4.– A los efectos del presente artículo, se entenderá como cultivo cualquiera de las siguientes acepciones:

a) Laboreen sailkapen botanikoan zehaztutako generoetako edozeinen laborantza.

a) El cultivo de cualquiera de los diferentes géneros definidos en la clasificación botánica de cultivos.

b) Brassicaceae, Solanaceae eta Cucurbitaceae familietako edozein espezieren laborantza.

b) El cultivo de cualquiera de las especies en el caso de Brassicaceae, Solanaceae y Cucurbitaceae.

c) Lugorri utzitako lurra.

c) La tierra en barbecho.

d) Belarra edo beste belar-bazka batzuk.

d) La hierba u otros forrajes herbáceos.

Neguko eta udaberriko laboreak eta Triticum spelta labore desberdintzat hartuko dira genero berekoak izan arren, baita aurrekoen desberdina izaki, labore desberdina den beste edozein genero edo espezie mota ere, etorkizunean zuzenean aplikatzekoa izango den Europar Batasuneko araudiak esanbidez hori ezarri badu.

Los cultivos de invierno y primavera y el Triticum spelta se considerarán cultivos distintos aun cuando pertenezcan al mismo género, así como cualquier otro tipo de género o especie que sea distinto de los anteriores y que sea expresamente reconocido como un cultivo distinto por la normativa comunitaria de directa aplicación en un futuro.

Ilarako labore mistoak dauzkaten azaleretan, labore bakoitza labore desberdintzat hartuko da baldin eta, gutxienez, azalera horren % 25 bada. Kasu horretan, labore bakoitzak estalitako azalera kalkulatzeko, labore mistoetarako guztizko azalera zatitu egingo da azalera horren gutxienez % 25 estaltzen duten laboreen kopuruaren artean, labore bakoitzaren benetako proportzioa edozein izanik ere.

En el caso de superficies con cultivos mixtos en hileras, cada cultivo se contabilizará como un cultivo distinto si representa, al menos, el 25 % de dicha superficie. En tal caso, la superficie cubierta por cada cultivo se calculará dividiendo la superficie total dedicada al cultivo mixto por el número de cultivos presentes que cubran, como mínimo, el 25 % de dicha superficie, con independencia de la proporción real de cada cultivo.

Laborantzarako lur-azaleretan, produktu bat baino gehiago deklaratu ahal izango da kanpaina eta lurzati bakoitzeko, eta produktu nagusitzat dibertsifikazio-neurrirako erabiliko dena adieraziko da betiere. Lurzatia labore nagusi batek hartzen duenean eta tartean bigarren mailako labore bat dagoenean, laboreen dibertsifikazioaren ondorioetarako, azalera hori labore nagusiak bakarrik hartzen duela ulertuko da.

En las superficies de tierras de cultivo se podrá declarar más de un producto por campaña y parcela, indicando siempre como producto principal aquel que se vaya a utilizar para la medida de diversificación. En el caso de que la parcela se encuentre cubierta por un cultivo principal intercalado con un cultivo secundario, a efectos de diversificación de cultivos, la superficie se considerará cubierta únicamente por el cultivo principal.

Hazi-nahasketa bat ereiten den azaleretan, «labore misto» izeneko labore bakarra dagoela ulertuko da, nahasketa osatzen duten labore espezifikoak edozein izanik ere.

Las superficies en que se siembre una mezcla de semillas se considerarán cubiertas por un solo cultivo denominado «cultivo mixto» independientemente de los cultivos específicos que conformen la mezcla.

Hala ere, nahasketa desberdinetan sartutako espezieak bata bestetik desberdinak direla ezar daitekeenean, eta tradizionalki laboratutako nahasketak direnean, hazien nahasketa horiek labore bakar desberdintzat hartu ahal izango dira, baldin eta paragrafo honen b) letran aipatutako laborerako erabiltzen ez badira.

No obstante, cuando pueda establecerse que las especies incluidas en diferentes mezclas difieren unas de otras y se trate de mezclas cultivadas tradicionalmente, esas diferentes mezclas de semillas se podrán considerar cultivos únicos distintos, siempre que no se utilicen para el cultivo a que hace referencia la letra b) de este apartado.

5.– Labore-kopuruaren egiaztapena eta bakoitzari dagokion portzentajearen kalkulua, 1. zenbakian ezarritakoaren arabera, maiatzetik uztailera bitarteko aldian egingo da; izan ere, modu horretan, laboreak lurrean bertan egongo dira aldi horretan. Ustiategi bat autonomia-erkidego batean baino gehiagotan kokatuta dagoenean (eta erkidegoek aldi desberdinak dituztenean), kokatuta dagoen autonomia-erkidego bakoitzari dagokion aldian egiaztatuko da azalera, eta autonomia-erkidego bakoitzerako egindako egiaztapenaren emaitza zenbaketa osorako hartuko da kontuan. Nolanahi ere, laboreen ehunekoak kalkulatzeko, esparru bakoitzeko azalera bera behin baino ez da kontabilizatuko eskaera-urte bakoitzean.

5.– El periodo en el que se llevará a cabo la verificación del número de cultivos y el cálculo de sus correspondientes porcentajes, según lo establecido en el apartado 1, irá de los meses de mayo a julio, de forma que, mayoritariamente, los cultivos se encuentren en el terreno durante este periodo. Cuando una explotación esté ubicada en más de una comunidad autónoma con periodos diferentes, su superficie se verificará en el periodo que corresponda a cada comunidad donde esté ubicada y el resultado de la verificación efectuada para la superficie de cada comunidad se tendrá en cuenta en el cómputo global. En cualquier caso, la misma superficie de cada recinto se contabilizará una sola vez por año de solicitud a los efectos del cálculo de los porcentajes de los distintos cultivos.

V.– Ingurumenari dagokionez sentikorrak diren larre iraunkorrak.

V.– Pastos permanentes medioambientalmente sensibles.

1.– Ingurumenari dagokionez sentikorrak diren eta Kontseiluaren 1992ko maiatzaren 21eko 92/43/EEE Zuzentarauan edo Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009ko azaroaren 30eko 2009/147/EE Zuzentarauan adierazitako eremuetan kokatuta dauden larre iraunkorrak (eremu horietan kokatutako padurak eta hezeguneak barne) ezin izango dira bihurtu eta landu, eta horietan ezin izango da mantentzeko beharrezkoak direnez bestelako lanik egin. Ingurumenari dagokionez sentikorrak diren larre horiek hartzen dituzten azalerak SIGPACean identifikatuta egongo dira.

1.– No se podrán convertir ni labrar, ni efectuar labores más allá de las necesarias para su mantenimiento en los pastos permanentes designados como medioambientalmente sensibles situados en las zonas contempladas por las Directivas 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, o 2009/147/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, incluidos los pantanos y humedales situados en dichas zonas. Las superficies cubiertas por estos pastos medioambientalmente sensibles estarán identificadas en el SIGPAC.

2.– Nekazari batek aurreko apartatuan jasotako betebeharrari lotuta dauden larre iraunkorrak bihurtu edo lantzen baditu, azalera hori birmoldatu eta larre iraunkor bihurtzera eta –agintari eskudunek hori ezartzen badute– adierazitako ekintzak ingurumenean eragindako kalteak alderantzikatzeko ematen dituen aginduak betetzera behartuta egongo da.

2.– En el caso de que un agricultor haya convertido o labrado pastos permanentes sujetos a la obligación contemplada en el apartado anterior, el agricultor estará obligado a la reconversión de dicha superficie en pastos permanentes, así como, si la autoridad competente lo determina, a respetar las instrucciones que esta establezca con la finalidad de invertir los daños causados al medio ambiente por dicha acción.

3.– Agintari eskudunek ez-betetzea detektatu ondoren, birmoldatzeko betebeharra eta betebehar hori betetzeko mugako data jakinaraziko zaizkio nekazariari. Data hori ez da izango ez-betetzea jakinarazi eta hurrengo urterako eskaera bakarra aurkezteko dataren ondorengoa.

3.– Tras la detección del incumplimiento por parte de la autoridad competente, se informará al agricultor de la obligación de reconversión así como de la fecha límite en la que dicha obligación debe ser cumplida. Esta fecha no podrá ser posterior a la fecha de presentación de la solicitud única para el año siguiente al de la notificación del incumplimiento.

4.– Birmoldatutako azalerak larre iraunkortzat hartuko dira kaltea konpontzeko birmoldaketa egiten den egun beretik aurrera, eta artikulu honetan ezarritako betebeharrei lotuta egongo dira.

4.– Las superficies reconvertidas se considerarán como pastos permanentes desde el mismo día de la reconversión por la que se restaura el daño y estarán sujetas a las obligaciones establecidas en el presente artículo.

VI.– Erreferentziazko proportzioa eta larre iraunkorren urteko proportzioa kalkulatzea.

VI.– Cálculo de la proporción de referencia y de la proporción anual de pastos permanentes.

1.– Larre iraunkorren erreferentziazko proportzioa honako hauen arteko emaitza izango da:

1.– La proporción de referencia de pastos permanentes será la resultante de la relación entre:

a) 2012. urtean larre iraunkorretarako erabili ziren eta Kontseiluaren 2009ko urtarrilaren 19ko 73/2009 (EE) Erregelamenduari jarraikiz aitortu ziren azalerak, eta 2015ean abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 91. artikuluari jarraikiz larre iraunkor gisa aitortzen diren eta 2012an aitortu ez ziren azalerak.

a) las superficies dedicadas a pastos permanentes que se declararon en 2012, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, más las que se declaren en 2015 como pastos permanentes, de conformidad con el artículo 91 del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, y que no se hubieran declarado en 2012.

b) eta abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 91. artikuluari jarraikiz 2015ean aitortutako guztizko nekazaritza-azalera.

b) y la superficie agraria total declarada en 2015 a tenor del mencionado artículo 91 del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre.

2.– Gainera, urtean behin, nekazariek aipatu 91. artikuluari jarraikiz aitortutako guztizko nekazaritza-azaleratik larre iraunkorretarako erabilitako azaleren proportzioa kalkulatuko da maila nazionalean.

2.– Además, anualmente se calculará a nivel nacional, la proporción de superficies dedicadas a pastos permanentes en relación con la superficie agraria total declarada por los agricultores conforme al citado artículo 91.

3.– Bi kasuetan, kapitulu honetan arautzen diren eta klimarako eta ingurumenerako onuragarriak diren nekazaritza-jardunbideak betetzeko betebeharrari lotutako nekazariek aitortutako azalerak baino ez dira kontuan hartuko. Bereziki, honako azalera hauek ez dira kontuan hartuko:

3.– En ambos casos, únicamente se tendrán en cuenta las superficies declaradas por los agricultores sujetos a la obligación de respetar las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente que regula el presente capítulo. En particular, no se considerarán las superficies siguientes:

a) Abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren V. tituluan aipatzen diren nekazari txikien erregimenean parte hartzen duten nekazariek aitortutako azalerak.

a) Las superficies declaradas por los agricultores que participen en el régimen de pequeños agricultores a que hace referencia el Título V del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre.

b) Ustiategi batean abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 17.3 artikuluari jarraikiz produkzio ekologikorako erabilitako unitateak.

b) Las unidades de una explotación utilizadas para la producción ecológica de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre.

4.– Larre iraunkorren erreferentziazko proportzioa berriz kalkulatu beharko da, nolanahi ere, kapitulu honetan bilduta dauden betebeharrei lotutako nekazariak, zuzeneko ordainketak, landa-garapenerako laguntza jakin batzuk edo mahastizaintzako eta ardogintzako sektoreari laguntzeko programa jakin batzuk betez egindako ordainketak eskuratu dituzten pertsonek bete behar dituzten baldintza-arauak ezartzen dituen abenduaren 19ko 1078/2014 Errege Dekretuaren 4. artikuluan ezarritako baldintza-betekizunak betez, 2015ean eta 2016an beren azalerak larre iraunkor bihurtu behar dituztenean. Azalera horiek 1.a) letran adierazitako larre iraunkorren azalerei gaineratuko zaizkie.

4.– La proporción de referencia de pastos permanentes deberá ser calculada nuevamente cuando los agricultores sujetos a las obligaciones del presente capítulo se vean obligados a reconvertir sus superficies en pastos permanentes en 2015 o 2016 en cumplimiento de los requisitos de condicionalidad establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 1078/2014 de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola. Estas superficies se añadirán a las superficies de pastos permanentes que contempla el apartado 1.a).

5.– Halaber, larre iraunkorren erreferentziazko proportzioa egokitu egingo da produkzio ekologikorako erabilitako azaleran edota nekazari txikien erregimeneko parte-hartzearen mailan aldaketak daudenean, betiere kalkuluan eragin esanguratsua badute.

5.– Asimismo, la proporción de referencia de pastos permanentes se adaptará cuando existan cambios en la superficie dedicada a la producción ecológica o en el nivel de participación en el régimen de pequeños agricultores que tengan una incidencia significativa en su cálculo.

VII.– Larre iraunkorren proportzioari eustea.

VII.– Mantenimiento de la proporción de pastos permanentes.

1.– Larre iraunkorren urteko proportzioa –abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 22.2 artikuluan ezarritakoari jarraikiz kalkulatua– erreferentziazko proportzioa baino % 5 txikiagoa izango da gehienez. Hala ere, urte jakin batean larre iraunkorretarako erabilitako azalera, termino absolutuetan, 22.1.a) artikuluan adierazitakoari jarraikiz ezarritakoa baino gehienez ere % 0,5 txikiagoa bada, larre iraunkorren proportzioari eusteko betebeharra betetzen dela ulertuko da.

1.– La proporción anual de pastos permanentes, calculada de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, no disminuirá más del 5 % en relación con la proporción de referencia. No obstante, cuando la superficie dedicada a pastos permanentes un año dado, en términos absolutos, no descienda en más de un 0,5 % de la establecida conforme se indica en el artículo 22.1.a), se considerará cumplida la obligación de mantener la proporción de pastos permanentes.

2.– Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak Estatuan larre iraunkorren proportzioa –abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 22.2 artikuluari jarraikiz ezarritakoa– erreferentziazko proportzioa –22.1 artikuluari jarraikiz ezarritakoa– baino % 5 txikiagoa edo are txikiagoa dela, larre iraunkorretarako erabilitako azaleraren aldakuntzak, termino absolutuetan, aurreko apartatuan ezarritako muga gainditzen duela eta larre iraunkor batzuei beste erabilera batzuk eman zaizkiela egiaztatzen duenean, bihurketa horiek egin dituzten nekazariek berriz ere larre iraunkor bihurtu beharko dituzte azalera horiek.

2.– Cuando se compruebe por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que la proporción de pastos permanentes a nivel nacional, establecida conforme al artículo 22.2 del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, representa una disminución de más de un 5 % respecto de la proporción de referencia, establecida conforme al artículo 22.1, así como que la variación en términos absolutos de la superficie dedicada a pastos permanentes supera el límite establecido en el apartado anterior y hayan tenido lugar conversiones de pastos permanentes en otros usos, los agricultores responsables de dichas conversiones tendrán la obligación de restaurar esas superficies mediante su reconversión en pastos permanentes.

3.– Birmoldaketa hori egitera behartutako nekazariak izango dira, aurreko bi urte naturaletan edo, 2015. urtearen kasuan, aurreko hiru urte naturaletan aurkeztutako eskaeretan oinarrituta abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 91. artikuluari edota Kontseiluaren 2009ko urtarrilaren 19ko 73/2009 (EE) Erregelamenduaren 19. artikuluari jarraikiz, larre iraunkorreko azalerak zirenak beste erabilera batzuetarako bihurtu diren nekazaritza-azalerak dituztenak eta, 21. artikuluaren xedapenei lotuta ez dauden larre iraunkorretarako azalerei dagokienez, kapitulu honetan bildutako betebeharrei lotuta dauden nekazariak.

3.– Los agricultores obligados a dicha reconversión serán aquellos que, sobre la base de las solicitudes presentadas durante los dos años naturales anteriores, o, para el año 2015, durante los tres años naturales anteriores, de conformidad con el artículo 91 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre o con el artículo 19 del Reglamento (CE) n.º 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, tengan a su disposición superficies agrarias que han sido convertidas de superficies de pastos permanentes a superficies destinadas a otros usos y sean agricultores sujetos a las obligaciones del presente capítulo, en lo que respecta a las superficies de pastos permanentes que no están sujetas a las disposiciones del artículo 21.

4.– 3. zenbakian adierazitako nekazariek larre iraunkor bihurtu beharko dituzte azalera horietatik finkatzen den proportzioa, edota ehuneko horren baliokidea izango den beste azalera bat bihurtu beharko dute larre iraunkor.

4.– Los agricultores referidos en el apartado 3 deberán reconvertir el porcentaje que se determine de dichas superficies en pastos permanentes o convertir otra superficie equivalente a ese porcentaje en superficie de pastos permanentes.

5.– 4. zenbakian arabera berriz bihurtu beharreko larreen ehunekoa kalkulatzeko, 3. atalean adierazitako aldietan bihurtu den eta behartutako nekazariaren esku dagoen azalera eta larre iraunkorren proportzioa estatuko % 5eko marjinaren barruan berrezartzeko beharrezkoa den azalera hartuko dira kontuan.

5.– El porcentaje de pastos a reconvertir según el apartado 4 se calculará sobre la base de la superficie convertida en los periodos mencionados en el apartado 3 que esté a disposición del agricultor obligado y de la superficie necesaria para restaurar la proporción de pastos permanentes dentro del margen del 5 % a nivel nacional.

6.– Kontseiluaren 2005eko irailaren 20ko 1698/2005 (EE) Erregelamenduari eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1305/2013 (EB) Erregelamenduari jarraikiz hartutako konpromisoak betez nekazariek sortutako larre iraunkorren azalerak ez dira nekazariek berriz bihurtutako azaleran kontabilizatuko artikulu honetan adierazitako ehunekoa kalkulatzerakoan.

6.– Las superficies de pastos permanentes que los agricultores hayan creado en virtud de compromisos adquiridos de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, y el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, no se contabilizarán en la superficie reconvertida por el agricultor para el cálculo del porcentaje a que se refiere el presente artículo.

7.– Agintari eskudunek birmoldatzeko betebehar indibiduala eta larre iraunkorrei beste erabilera batzuk ez emateko arauak jakinaraziko dituzte estatuan % 5etik gorako murrizketa finkatzen den urteko abenduaren 31 baino lehen.

7.– Las autoridades competentes comunicarán la obligación individual de reconversión y las normas para evitar nuevas conversiones de pastos permanentes a otros usos, antes del 31 de diciembre del año en que se haya determinado la disminución superior al 5 % a nivel nacional.

8.– Birmoldatzeko betebeharra duten nekazariek hurrengo urterako eskaera bakarra aurkezteko egunaren aurretik egin beharko dute birmoldaketa.

8.– Los agricultores a los que afecte la obligación de reconversión deberán efectuarla antes de la fecha de presentación de la solicitud única para el año siguiente.

9.– Arestian zehaztutako betebeharrak betez berriz ere larre iraunkor bihurtutako azalerak birmoldaketaren lehen egunetik aurrera hartuko dira larre iraunkortzat. Azalera horiek belarren edo beste belar-bazka batzuen laborantzarako erabiliko dira birmoldaketa egin eta segidako bost urtetan gutxienez. Dena dela, eraginpean hartutako nekazariek belarren edo beste belar-bazka batzuen laborantzarako erabiltzen diren azalerak erabili ahal izango dituzte lurrak larre iraunkor bihurtzeko betebeharra betetzeko. Kasu horretan, segidako bost urteetara iristeko falta diren urteetan izan beharko dituzte azalerek erabilera horiek.

9.– Las superficies reconvertidas en pastos permanentes bajo las obligaciones especificadas anteriormente, se considerarán pastos permanentes a partir del primer día de su reconversión. Dichas superficies se dedicarán al cultivo de hierbas u otros forrajes herbáceos durante, al menos, cinco años consecutivos a partir de la fecha de reconversión. No obstante, los agricultores afectados podrán utilizar para el cumplimiento de esta reconversión en pastos permanentes, superficies ya dedicadas al cultivo de hierbas u otros forrajes herbáceos, en cuyo caso deberán mantener estos usos durante el número restante de años necesarios para alcanzar los cinco años consecutivos.

VIII.– Interes ekologikoko azalerak.

VIII.– Superficies de interés ecológico.

1.– Nekazariak, ustiategian interes ekologikoko azalerak izateko jardunbidea betetzeko, ustiategiko laborantza lurrak 15 hektareatik gorako azalera duenean abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 92.4 artikuluan xedatutakoari jarraikiz aitortutako laborantza-lurraren eta 2.c letran adierazitako azalera basotuen gutxienez % 5 interes ekologikoko azalera dela bermatuko du.

1.– Para dar cumplimiento a la práctica de contar con superficies de interés ecológico en su explotación, el agricultor garantizará que, cuando la tierra de cultivo de su explotación cubra más de 15 hectáreas, al menos el 5 % de dicha tierra de cultivo declarada conforme a lo dispuesto en el artículo 92.4 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, y de las superficies forestadas contempladas en el apartado 2.c), sea superficie de interés ecológico.

2.– Honako hauek hartuko dira interes ekologikoko azaleratzat:

2.– Se considerarán superficies de interés ecológico:

a) Lugorri utzitako lurrak.

a) Las tierras en barbecho.

b) 1075/2014 Errege Dekretuaren VIII. eranskinean zerrendatuta dauden nitrogenoa finkatzeko laboreetarako azalerak.

b) Las superficies dedicadas a los cultivos fijadores de nitrógeno que se enumeran en el Anexo VIII del Real Decreto 1075/2014.

c) Honako artikulu hauei jarraikiz nekazariaren konpromisoak dirauen artean basotzen diren azalerak: Kontseiluaren 1999ko maiatzaren 17ko 1257/1999 Erregelamenduaren (EE) 31. artikulua; 2005eko irailaren 20ko 1698/2005 Erregelamenduaren (EE) 43. artikulua edo Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1305/2013 Erregelamenduaren (EB) 22. artikulua.

c) Las superficies forestadas de conformidad con el artículo 31 del Reglamento (CE) n.º 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, con el artículo 43 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, o con arreglo al artículo 22 de Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, durante el transcurso del correspondiente compromiso adquirido por el agricultor.

d) Nekazaritzarako eta basogintzarako erabiltzen diren edo Kontseiluaren 2005eko irailaren 20ko 1698/205 (EE) Erregelamenduaren 44. artikuluari, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1305/2013 (EB) Erregelamenduaren 23. artikuluari edota biei jarraikiz jasotzen edo jaso dituzten azalerak.

d) Las superficies dedicadas a agrosilvicultura que reciban, o hayan recibido, ayudas en virtud del artículo 44 del Reglamento (CE) n.º 1698/205 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, o del artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, o de ambos.

e) Miscanthusak dituzten azalerak.

e) Las superficies con Miscanthus.

f) Silphium perfoliatumak dituzten azalerak.

f) Las superficies con Silphium perfoliatum.

g) Landare ezti-emaileetarako lugorri utzitako lurrak (polen eta nektar asko duten espezieak).

g) Las tierras en barbecho para plantas melíferas (especies ricas en polen y néctar).

Interes ekologikoko azalera-kategoria horiek bete beharko dituzten betekizun eta baldintzak abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren VIII. eranskinean zehaztuta daude.

Los requisitos y condiciones que deberán cumplir estas categorías de superficies de interés ecológico se detallan en el Anexo VIII del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre.

3.– 2.c) letran adierazi diren ustiategiko azalera basotuak izan ezik, interes ekologikoko azalerak ustiategiko laborantza-lurretan egon beharko du kokatuta.

3.– Con excepción de las superficies forestadas de la explotación contempladas en el apartado 2.c), la superficie de interés ecológico deberá estar situada en las tierras de cultivo de la explotación.

4.– Interes ekologikoko azalera bat izateko betekizuna betetzeko, nekazariek urtean behin baino ezin izango dute aitortu azalera bera.

4.– Los agricultores podrán declarar la misma superficie una única vez en un año de solicitud a efectos del cumplimiento del requisito de tener superficie de interés ecológico.

5.– Dena dela, lehenengo paragrafoa ez da aplikagarria izango honako kasu hauetan:

5.– No obstante, el apartado primero no será de aplicación en los casos siguientes:

a) Laborantza-lurren % 75 baino gehiago belarra edo beste belar-bazka batzuk produzitzeko erabiltzen denean, lugorri uzten denean, lekadunak landatzeko erabiltzen denean edo erabilera horiek konbinatzen direnean.b) Nekazaritza-azalera onargarriaren % 75 baino gehiago larre iraunkor gisa, belarra edo beste belar-bazka batzuk produzitzeko edo urtearen edo laborantza-zikloaren zati esanguratsu batean urpeko laboreak produzitzeko erabiltzen denean edota erabilera horiek konbinatzen direnean.

a) Cuando más del 75 % de las tierras de cultivo se utilice para producir hierba u otros forrajes herbáceos, o se deje en barbecho, o se emplee para el cultivo de leguminosas, o se dedique a una combinación de estos usos.b) Cuando más del 75 % de la superficie agrícola admisible sea utilizada como pasto permanente, o para la producción de hierba u otros forrajes herbáceos o de cultivos bajo agua durante una parte significativa del año o del ciclo de cultivo, o se dedique a una combinación de estos usos.

6.– 2. apartatuan zerrendatutako interes ekologikoko azalera-kategoria bakoitzeko hektarea konputagarriak neurtzeko, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren IX. eranskinean jasotako haztapen-faktoreak erabiliko dira.

6.– Para la medición de las hectáreas computables por cada una de las categorías de superficies de interés ecológico enumeradas en el apartado 2 se emplearán los factores de ponderación incluidos en el Anexo IX del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre.

7.– Interes ekologikoko azaleratzat hartutako lugorrietan eta nitrogenoa finkatzeko laboreetan debekatuta dago produktu fitosanitarioak erabiltzea.

7.– En todos los barbechos y cultivos fijadores de nitrógeno que sean considerados superficies de interés ecológico se prohíbe el uso de productos fitosanitarios.

III. ERANSKINA
ANEXO III
NEKAZARI GAZTEENTZAKO ORDAINKETAN APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA
NORMATIVA APLICABLE AL PAGO PARA JÓVENES PERSONAS AGRICULTORAS

I.– Onuradunak eta betekizunak.

I.– Beneficiarios y requisitos.

Honako betekizun hauek betetzen dituzten nekazariek –pertsona fisikoak zein juridikoak izan– izango dute gazteentzako ordainketa osagarria jasotzeko eskubidea:

Tendrán derecho a percibir el pago complementario para los jóvenes agricultores, ya sean personas físicas o jurídicas, aquellos agricultores que cumplan los siguientes requisitos:

a) Ordainketarako eskubidea izatea oinarrizko ordainketaren erregimenaren arabera, eta dagozkion ordainketa-eskubideak aktibatu izana.

a) Que tengan derecho a un pago en virtud del régimen de pago básico y hayan activado los correspondientes derechos de pago.

b) Nekazaria pertsona fisikoa bada:

b) En el caso que el agricultor sea una persona física:

1.a.– Gehienez 40 urte izatea oinarrizko ordainketa-eskubideen lehen eskaera aurkezten duen urtean.

1.a.– Que no tenga más de 40 años de edad en el año de presentación de su primera solicitud de derechos de pago básico.

2.a.– Nekazaritzako ustiategi batean lehenengo aldiz ezartzea ustiategi horren arduradun gisa, edo oinarrizko ordainketaren erregimenaren babesean egindako eskaera lehenengo aldiz aurkeztu baino bost urte lehenago ezarri izana ustiategi horretan. Ustiategiaren kudeaketari, etekinei eta finantza-arriskuei lotutako erabakiei dagokienez epe luzerako kontrola ezartzen duenean ulertuko da nekazari gazte bat ustiategiko arduraduna dela. Paragrafo horren ondorioetarako, nekazaritza-jarduerari dagokion Gizarte Segurantzako erregimenean alta hartu izanaren egunetik aurrera hartuko da kontuan lehen ezarpena. Aurrekoa gorabehera, ustiategiaren arduradun gisa Gizarte Segurantzako erregimenean alta eman baino lehen ere jardun duela frogatuz gero, beste data hori ezarpen-data gisa hartu ahal izango da, baina kasu horietan beharrezkoa izango da data horren ondoren Gizarte Segurantzako erregimenean alta eman izana, nekazaritza-jarduera horri dagokionez.»

2.a.– Que se instale por primera vez en una explotación agraria como responsable de la misma, o que se haya instalado en dicha explotación, como responsable, en los cinco años anteriores a la primera presentación de una solicitud al amparo del régimen de pago básico. Se considerará que un joven agricultor es responsable de la explotación si ejerce un control efectivo a largo plazo en lo que respecta a las decisiones relativas a la gestión, los beneficios y los riesgos financieros de la explotación. A efectos de este apartado, la primera instalación se considerará desde la fecha de alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente a la actividad agraria que determine su incorporación. No obstante lo anterior, si se tiene prueba fehaciente de que ha ejercido como responsable de la explotación con anterioridad a su fecha de alta en el régimen de la Seguridad Social, se podrá tomar esta otra fecha como la de instalación, si bien en estos casos será necesario que posteriormente a dicha fecha se haya producido el alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente a la actividad agraria que determine su incorporación.»

3.a.– Landa Garapenerako Programaren esparruan lehen ezarpenerako laguntza emateko aldeko espediente bat izatea, edo nekazaritzarako nahikoa gaitasun-maila duela egiaztatzea; hori zehazteko kontuan hartuko dira ikaskuntzekin eta esperientzia profesionalarekin lotutako irizpideak –autonomia-erkidego bakoitzak garatutako landa-garapenerako programetan eskatzen direnekin bat datozenak–, nekazaritza-ustiategiak modernizatzeari buruzko uztailaren 4ko 19/1995 Legearen 4.1.b) artikuluan ezartzen denez. Eskaera bakarra aldatzeko epemuga baino lehenago beteta izan beharko ditu betekizun horiek.

3.a.– Que disponga de un expediente favorable de concesión de la ayuda de primera instalación en el ámbito de un Programa de Desarrollo Rural, o que acredite poseer un nivel de capacitación agraria suficiente, para cuya determinación se conjugarán criterios de formación lectiva y experiencia profesional, tal y como establece el artículo 4.1.b) de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias, que sean acordes a los exigidos en los programas de desarrollo rural desarrollados por cada comunidad autónoma, de los que deberá disponer en cualquiera de los casos, antes de fin de plazo de modificación de la solicitud única.

c) Nekazaria pertsona juridikoa edo pertsona fisikoek edo juridikoek osatutako talde bat bada, alde batera utzita forma juridikoa:

c) En el caso que el agricultor sea una persona jurídica o un grupo de personas físicas o jurídicas, con independencia de su forma jurídica:

1.a.– Pertsona juridikoak oinarrizko ordainketa-eskubideen lehenengo eskaera aurkezten duen urtean b) puntuan ezarritakoa betetzen duen nekazari gazte bati egitea erreserba nazionalari oinarrizko ordainketa-eskubideen esleipena eskatzen dion pertsona juridikoaren gaineko epe luzerako kontrol eraginkorra (nekazari gazteentzako ordainketa osagarria). Esan daiteke nekazari gazte batek edo nekazari gazte talde batek pertsona juridikoaren gaineko kontrol eraginkorra duela pertsona juridiko horren baitan erabakitzeko ahalmena duenean; horretarako, eskatzen zaio pertsona juridikoaren kapital sozialean kapital sozialaren erdia baino gehiagoko partaidetza eta boto-eskubideen erdia baino gehiago izatea.

1.a.– Que el control efectivo a largo plazo sobre la persona jurídica que solicita asignación de derechos de pago básico a la reserva nacional el pago complementario para los jóvenes agricultores corresponda a un joven agricultor, que cumpla lo dispuesto en el apartado b) en el año de presentación de la primera solicitud de derechos de pago básico por parte de la persona jurídica. Se entenderá que un joven, o un grupo de jóvenes agricultores, ejercen el control efectivo sobre la persona jurídica cuando tengan potestad de decisión dentro de dicha persona jurídica, lo que exige que su participación en el capital social de la persona jurídica sea más de la mitad del capital social total de esta y que posean más de la mitad de los derechos de voto dentro de la misma.

2.a.– Zenbait pertsona fisikok, nekazari gazteak ez diren pertsonak barne, pertsona juridikoaren kapitalean edo kudeaketan parte hartzen badute, nekazari gaztea epe luzerako kontrol eraginkorra egiteko moduan egongo da, banaka edo beste nekazari batzuekin elkarlanean. Pertsona juridiko bat, banaka edo beste batzuekin batera beste pertsona juridiko baten kontrolpean badago, aurreko paragrafoan ezarritako baldintzak pertsona juridiko hori kontrolatzen duen edozein pertsona fisikori aplikatuko zaizkio. Xede horretarako, b) letran «ezarpena» aipatu dugunean, pertsona juridikoa kontrolatzen duten nekazari gazteen ezarpena adierazi nahi izan dugu.

2.a.– Cuando varias personas físicas, incluidas las personas que no sean jóvenes agricultores, participen en el capital o la gestión de la persona jurídica, el joven agricultor estará en condiciones de ejercer ese control efectivo a largo plazo, de forma individual o en colaboración con otros agricultores. Cuando una persona jurídica sea individual o conjuntamente controlada por otra persona jurídica, las condiciones establecidas en el párrafo anterior, se aplicarán a cualquier persona física que ejerza el control de esa otra persona jurídica. A estos efectos, se entenderá que la referencia la «instalación» que se hace en el apartado b), está hecha a la instalación de los jóvenes agricultores que ejercen el control de la persona jurídica.

II.– Ordainketaren kalkulua eta iraupena.

II.– Cálculo y duración del pago.

1.– Nekazari gazteentzako ordainketaren zenbatekoa urtero kalkulatuko da. Horretarako, nekazariak 1075/2014 Errege Dekreturen 16. artikuluari jarraikiz aktibatutako ordainketa-eskubideen kopurua nekazariak jabetzan edo errentan dituen ordainketa-eskubideen batez besteko balioaren % 50 izango den zenbateko finko batekin biderkatuko da.

1.– El importe del pago para jóvenes agricultores se calculará, cada año, multiplicando el número de derechos de pago que el agricultor haya activado de conformidad con el artículo 16 del Real Decreto 1075/2014, por una cantidad fija correspondiente al 50 % del valor medio de los derechos de pago, en propiedad o en arrendamiento, que posea el agricultor.

Aurreko paragrafoan adierazitako zenbatekoa kalkulatzeko, kontuan hartu beharreko ordainketa-eskubide aktibatuak 90 izango dira gehienez.

A efectos del cálculo del importe citado en el párrafo anterior, el máximo número de derechos de pago activados a tener en cuenta no será mayor de 90.

2.– Nekazari gazteentzako laguntza,1. paragrafoan ezarritakoaren arabera ateratzen dena, kanpaina bakoitzean oinarrizko ordainketa-eskubideen bidez jasotako laguntzaren osagarri modura emango da.

2.– El importe de la ayuda para jóvenes agricultores resultante de conformidad con el apartado 1, será concedido en forma de complemento de la ayuda recibida en cada campaña a través de los derechos de pago básico.

3.– Ordainketa gehienez ere bost urterako emango da, laguntza osagarri honetarako ordainketa-eskaera aurkeztu eta urtebeteko epean, betiere eskaera aurkezten bada 1075/2014 EDaren 25.b).2. artikuluan aipatzen den ezarpena egin ondorengo bost urteetan. 2018a baino lehenago aurkeztutako eskariei dagokienez nekazari gazteentzako ordainketa jaso duten nekazariei ere bost urteko epea aplikatu ahalko zaie.

3.– El pago se concederá por un máximo de cinco años a partir del año de la primera presentación de una solicitud de pago para esta ayuda complementaria y siempre que dicha solicitud se presente durante los cinco años siguientes a la instalación a que se hace referencia en el artículo 25.b.2.º del RD 1075/2014. Será así mismo aplicable este periodo de cinco años a los agricultores que hayan recibido el pago para jóvenes agricultores respecto de las solicitudes presentadas antes de 2018.

III.– Finantza-muga nazionala.

III.– Límite financiero nacional.

1.– Nekazari gazteentzako ordainketa finantzatzeko, urteko gehieneko muga nazionala % 2 izango da. Aurrekoa gorabehera, ehuneko hori berrikusi ahal izango da, betiere % 2 gainditu gabe, urte bakoitzeko abuztuaren 1ean beranduenez, eta hurrengo urtetik aurrera sortuko dira ondorioak.

1.– A efectos de financiar el pago para los jóvenes agricultores, se establece un 2 % del límite máximo nacional anual. No obstante lo anterior, dicho porcentaje podrá ser revisado, aunque sin superar el 2 %, a más tardar el 1 de agosto de cada año, con efecto a partir del año siguiente.

2.– Urte jakin batean nekazari gazteentzako ordainketaren guztizko zenbatekoak 1. paragrafoan oinarrituta ezarritako muga gainditzen badu (betiere muga hori % 2 baino txikiagoa bada), adierazitako aldian eman beharreko oinarrizko ordainketaren erregimeneko zenbatekoei murrizketa lineal bat aplikatzearen bidez finantzatuko da diferentzia, % 2 horretara iritsi arte gehienez.

2.– En caso de que el importe total del pago para jóvenes agricultores en un año concreto supere el límite que se establezca en base al apartado 1, siempre y cuando dicho límite sea inferior al 2 %, la diferencia se financiará a través de la aplicación de una reducción lineal, hasta un máximo que permita cubrir ese 2 %, a los importes del régimen de pago básico que deban concederse en dicha campaña.

3.– Urte jakin batean nekazari gazteentzako eskatutako ordainketaren guztizko zenbatekoak ezarritako % 2ko muga gainditzen badu, murrizketa lineal bat aplikatuko zaie aldi horretan aurreko artikuluaren arabera ordaindu beharreko zenbatekoei.

3.– En caso que el importe total de pago para los jóvenes agricultores solicitado en un año concreto supere el máximo establecido del 2 %, se aplicará una reducción lineal a los importes que se deban abonar en dicha campaña en base al artículo anterior.

IV. ERANSKINA
ANEXO IV
LOTUTAKO LAGUNTZEI APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA
NORMATIVA APLICABLE A LAS AYUDAS ASOCIADAS
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
LABORE PROTEIKOETARAKO LAGUNTZA
AYUDA A LOS CULTIVOS PROTEICOS

I.– Xedea, aplikazio-eremua eta zuzkidura.

I.– Objeto, ámbito de aplicación y dotación.

1.– Laguntza emango zaie lur ureztatuetan zein abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren X. eranskinean agertzen diren udalerrietako lehorreko azaleretan labore proteiko jakin batzuk produzitzen dituzten nekazariei, baldin eta Erregionalizazio Produktiborako Planaren arabera 2.000 kg/ha-tik gorako Eskualdeko Errendimendu Indizea badute eta atal honetan ezarritako betekizunak betetzen badituzte.

1.– Se concederá una ayuda a los agricultores que produzcan determinados cultivos proteicos en regadío, así como en las superficies de secano ubicadas en municipios que figuran en el Anexo X del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, cuyo Índice de Rendimiento Comarcal (IRC) de cereales en secano, según el Plan de Regionalización Productiva, es mayor a 2.000 kg/ ha, y que cumplan los requisitos establecidos en la presente sección.

2.– Laguntza honen ondorioetarako, labore proteikotzat hartuko dira landare-proteinaren eduki handia izanik abereak elikatzeko erabiliko diren honako labore talde hauek:

2.– A los efectos de esta ayuda, se considerarán cultivos proteicos los siguientes grupos de cultivos de alto contenido en proteína vegetal cuyo destino sea la alimentación animal:

a) Proteaginosoak: ilarra, baba, eskuzuria.

a) Proteaginosas: guisante, habas, altramuz dulce.

b) Lekadunak: txirta edo zalkea, erua, algarrobo-lekak, titarroak edo almortak, ailorbea, aixkola, alpapa (lehorreko lurretan baino ez), astorkia, suila.

b) Leguminosas: veza o alverja, yeros, algarrobas, titarros o almortas, alholva, alberjón, alfalfa (solo en superficies de secano), esparceta, zulla.

c) Oleaginosoak: ekilorea, koltza, soja, kamelina, kartamoa.

c) Oleaginosas: girasol, colza, soja, camelina, cártamo.

Ohiko laborantza-jardunbidea denean, zerrenda horretan agertzen diren lekadun- eta proteaginoso-espezieak zerrenda honetan sartuta ez dauden beste labore batzuekin nahasi ahalko dira, betiere lekadunak eta proteaginosoak nahasketako labore nagusia badira eta beste laborea Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1307/2013 (EB) Erregelamenduaren 52.2 artikuluari jarraikiz lotutako laguntza bat jaso dezaketen sektoreen zerrendan badago.

Cuando sea una práctica habitual de cultivo, se admitirán mezclas de las especies de leguminosas y proteaginosas recogidas en esta lista con otros cultivos no incluidos en esta lista, siempre que las leguminosas y las proteaginosas sean el cultivo predominante en la mezcla y el otro cultivo se encuentre en el listado de sectores a los que podrá concederse una ayuda asociada de conformidad con el artículo 52.2 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

3.– Laguntza horren helburua abeltzaintza-sektorearen elikadura-autonomian laguntzea da, abereak elikatzeko erabiliko diren proteina-eduki handiko laboreetan oinarrituta.

3.– El objetivo de esta ayuda es contribuir a la autonomía alimentaria del sector ganadero basada en los cultivos de alto contenido proteico con destino a su utilización en alimentación animal.

4.– Neurri horren aurrekontu-zuzkidura, labore talde bakoitzerako, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren II. eranskinean adierazitakoa izango da, eta urtero erabiliko da 29. artikuluan ezarritakoa kontuan hartuta.

4.– La dotación presupuestaria de esta medida, para cada grupo de cultivos, es la que se indica en el Anexo II del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, y se empleará anualmente teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 29.

5.– Neurri horri aplikatu beharreko muga kuantitatiboa honako hau da: 360.759 hektarea proteaginoso eta lekadunetarako, eta 572.287 hektarea oleaginosoetarako.

5.– El límite cuantitativo aplicable a esta medida es de 360.759 hectáreas de proteaginosas y leguminosas y 572.287 hectáreas de oleaginosas.

II.– Onuradunak eta betekizunak.

II.– Beneficiarios y requisitos.

Aurreko artikuluan aipatutako labore proteikoren bat produzitzen duten eta urtero eskaera bakarrean eskatzen duten nekazariak izan daitezke laguntza horren onuradunak, betiere honako betekizun hauek betetzen badituzte:

Podrán ser beneficiarios de esta ayuda los agricultores que produzcan alguno de los cultivos proteicos citados en el artículo anterior, que la soliciten anualmente en la solicitud única y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Europar Batasuneko nekazaritza-landareen barietateen katalogoan edo merkataritza-barietateen Espainiako Erregistroan jasota dauden edota Batzordearen 2004ko abenduaren 1eko 2004/842/EE Erabakiari jarraikiz eskabidea aurkezten den urteko martxoaren 30ean merkaturatze-baimen bat duten barietate edo espezieren bateko haziak erabiltzea. Ezein barietate-katalogotan agertzen ez diren edota barietate jakin batekoa izan behar gabe merkatura daitezkeen espezieetako haziak betekizun horretaz salbuetsita daude.

a) Emplear semilla de alguna de las variedades o especies recogidas en el catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas de la Unión Europea, en el Registro español de variedades comerciales o que tengan concedida una autorización de comercialización conforme a la Decisión 2004/842/CE, de la Comisión, de 1 de diciembre de 2004, a fecha de 30 de marzo del año de presentación de la solicitud. Se exceptúan de este requisito las semillas de las especies para las que no existe catálogo de variedades o está autorizada su comercialización sin necesidad de pertenecer a una variedad determinada.

b) Nekazaritza-lur ureztatuetan edota abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren X. eranskinean agertzen diren eta Erregionalizazio Produktiborako Planaren arabera lehorreko lur handietako zerealetan 2.000 kg/ha-tik gorako Eskualdeko Errendimendu Indizea duten udalerrietako lehorreko esparruetan landatzea.

b) Cultivar en recintos agrícolas de regadío, o en recintos de secano en aquellas municipios con IRC de cereales en secano mayor de 2000 kg/ha, según el Plan de Regionalización Productiva, que figuran en el Anexo X del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre.

c) Laborearen garapen normala ziurtatuko duten nekazaritza-lanak egitea, eta laborea ondoren labore eta aprobetxamendu bakoitzerako adieraziko den egoera fenologikora iritsi arte lurrean edukitzea, behar bezala justifikatutako ezinbesteko arrazoien kasuan izan ezik:

c) Efectuar las labores agrícolas que aseguren el normal desarrollo del cultivo y mantenerlo en el terreno hasta alcanzar el estado fenológico que se indica a continuación para cada tipo de cultivo y aprovechamiento, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada:

i) Aletarako proteaginosoak eta lekadunak, soja barne: alearen heldutasun esnekariaren egoerara iritsi arte.

i) Proteaginosas y leguminosas para grano, incluida la soja: hasta el estado de madurez lechosa del grano.

ii) Urteko bazka-aprobetxamendurako proteaginosoak eta lekadunak: loratzen hasi arte.

ii) Proteaginosas y leguminosas para aprovechamiento forrajero anual: hasta el inicio de la floración.

iii) Urte anitzeko bazka-lekadunak: urte osoan, laborea ereiten eta amaitzen den urtean izan ezik; lan horiek, nolanahi ere, inguruko jardunbide tradizionalei jarraikiz egingo dira.

iii) Leguminosas forrajeras plurianuales: durante todo el año, excepto en el año de siembra y de levantamiento del cultivo, que se llevarán a cabo conforme a las prácticas tradicionales en la zona.

iv) Oleaginosoak, soja izan ezik: aleak hartzen duen arte.

iv) Oleaginosas, excepto soja: hasta el cuajado del grano.

d) Ganaduaren aprobetxamendua baimenduko da lurrean bertan, betiere espeziearekin bateragarria bada eta laboreak gutxienez loratzen hasi arte irauten badu.

d) Se permitirá el aprovechamiento por el ganado directamente sobre el terreno, siempre que sea compatible con la especie y el cultivo se mantenga, al menos, hasta el inicio de la floración.

e) Laguntza kobratzetik salbuetsita geratuko dira ongarri berde gisa erabiltzeko produkzioa duten azalerak bai eta merkaturatzeko haziak lortzekoak ere, ongi justifikatutako ezinbesteko arrazoiengatik ez bada.

e) Quedarán excluidas del cobro de la ayuda aquellas superficies cuya producción se utilice como abonado en verde y aquellas destinadas a la obtención de semillas con fines comerciales, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificadas.

III.– Oleaginosoen gehieneko azalera hautagarria.

III.– Superficie máxima elegible de oleaginosas.

Europar Batasunaren nazioarteko konpromisoen betetzea bermatzeko, Europar Batasun osoan lotutako laguntza bat jasoko duten oleaginosoen azaleren guztizkoak ez du gaindituko GATT Akordioaren esparruan Europako Ekonomia Erkidegoaren eta Amerikako Estatu Batuen arteko Akordio Memorandumean ezarritako gehienekoa. Europar Batasuneko oleaginosoen azalera hautagarriak gehieneko hori gainditzen duenean, Europako Batzordeak dagokion murrizketa-koefizientea kalkulatuko du, eta baimendutako gehieneko azaleraren eta EBko azalera hautagarriaren guztizkoaren arteko zatidura izango da. Murrizketa-koefiziente hori ustiategi bakoitzeko hektarea hautagarrien kopuruaren proportzioan aplikatuko da Espainian, maila indibidualean.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales de la Unión Europea, el total de las superficies de oleaginosas que se beneficiarán de una ayuda asociada en el conjunto de la Unión no podrá superar el máximo establecido en el Memorándum de Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos de América sobre las semillas oleaginosas en el marco del GATT. De forma que, cuando la superficie elegible de oleaginosas a nivel comunitario supere dicho máximo, la Comisión Europea calculará el correspondiente coeficiente de reducción, como el cociente entre la superficie máxima permitida y el total de la superficie elegible de la UE. Dicho coeficiente de reducción se aplicará en España, a nivel individual, en proporción al número de hectáreas elegibles de cada explotación.

IV.– Laguntzaren zenbatekoa.

IV.– Importe de la ayuda.

1.– Laguntzaren zenbateko unitarioa, labore talde bakoitzerako, talde horri dagokion aurrekontu-zuzkiduraren (abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 29.2 artikuluan adierazitako kenketa egin ondoren, hala badagokio) eta dagokion urtean talde bakoitzeko laguntza jasotzeko eskubidea duen azaleraren arteko zatiduraren berdina izango da. Oleaginosoen kasuan, ustiategi bakoitzeko gehieneko azalera hautagarria 50 hektarea izango da. Laguntzaren zenbatekoa 250 euro izango da gehienez hektarea bakoitzeko.

1.– El importe unitario de la ayuda, para cada grupo de cultivos, será igual al cociente entre la dotación presupuestaria correspondiente a dicho grupo, efectuada, en su caso, la deducción a la que hace referencia el artículo 29.2 del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, y la superficie con derecho a ayuda de cada grupo en el año que se trate. En el caso de las oleaginosas, la superficie máxima elegible por explotación será de 50 hectáreas. El importe de la ayuda tendrá un valor máximo de 250 euros por hectárea.

2.– Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak, 1075/2014 Errege Dekretuko 107.4.b) artikuluan ezarritakoari jarraikiz autonomia-erkidegoetatik bidezko datuak jaso eta, hala badagokio, 1075/2014 Errege Dekretuko 36. artikuluari jarraikiz oleaginosoen azaleraren murrizketa-koefizientearen inguruko Europako Batzordearen betearazpen-egintza onartu ondoren, labore proteikoetarako laguntzaren zenbatekoa finkatuko du, aurreko paragrafoan ezarritakoari jarraikiz. Horrela kalkulatutako zenbatekoa urtero argitaratuko da Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsaren webgunean.

2.– El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, una vez recibidos de las comunidades autónomas los datos correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107.4.b) del Real Decreto 1075/2014, y aprobado, en su caso, el acto de ejecución de la Comisión Europea acerca del coeficiente de reducción de la superficie de oleaginosas, de acuerdo con el artículo 36 del Real Decreto 1075/2014, determinará el importe de la ayuda a los diferentes cultivos proteicos, conforme a lo establecido en el apartado anterior. El importe así calculado se publicará anualmente en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
FRUITU OSKOLDUNEI ETA ALGARROBO-LEKEI LOTUTAKO LAGUNTZA
AYUDA ASOCIADA A LOS FRUTOS DE CÁSCARA Y LAS ALGARROBAS

I.– Xedea, aplikazio-eremua eta zuzkidura.

I.– Objeto, ámbito de aplicación y dotación.

1.– Azalera bakoitzeko lotutako laguntza bat emango da, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 17ko 1307/2013 (EB) Erregelamenduari jarraikiz, arbendolondo- hurritz- edo algarrobo-plantazioak dituzten eta hurrengo artikuluan adierazitako baldintzak betetzen dituzten nekazarientzat.

1.– Se concederá una ayuda asociada por superficie en virtud del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de, para los agricultores con plantaciones de almendro, avellano y algarrobo, que cumplan las condiciones que se recogen en el artículo siguiente.

2.– Laguntzaren helburua espezie horiek bertan behera uzteko joera –eta horrek eragin dezakeen gizarte-arazoa, ingurumen-arazoa eta arazo ekonomikoa– geldiaraztea da.

2.– El objetivo de esta ayuda es frenar el abandono que afecta a dichas especies, con el consiguiente problema social, medioambiental y económico que conllevaría.

3.– Bi eskualde sortuko dira: Espainia penintsularra eta uharte-eskualdea, bigarren kasuan uhartetasunaren ondoriozko kostu handiagoak kontuan har daitezen.

3.– Se crean dos regiones: España peninsular y región insular a fin de tener en cuenta, en este último caso, sus mayores costes derivados de la insularidad.

4.– Neurri horren aurrekontu-zuzkidura abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren II. eranskinean adierazitakoa izango da, eta urtero erabiliko da 29. artikuluan ezarritakoa kontuan hartuta.

4.– La dotación presupuestaria de esta medida es la que se indica en el Anexo II del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, y se empleará anualmente teniendo en cuenta lo establecido en su artículo 29.

5.– Espainia penintsularreko eskualdean aplikatu beharreko muga kuantitatiboa 390.500 ha izango da, eta uharte-eskualdean aplikatu beharrekoa, berriz, 27.500 ha.

5.– El límite cuantitativo aplicable para la región de la España peninsular es de 390.500 ha y para la región insular de 27.500 hectáreas.

II.– Onuradunak eta betekizunak.

II.– Beneficiarios y requisitos.

1.– Arbendolondo, hurritz eta algarroboko plantazioak dituzten eta urtero eskaera bakarraren bitartez eskatzen duten nekazariak izan daitezke lotutako laguntza horren onuradunak.

1.– Podrán ser beneficiarios de esta ayuda asociada, los agricultores con plantaciones de almendro, avellano y algarrobo, que lo soliciten anualmente a través de la solicitud única.

2.– Plantazioek honako betekizun hauek bete beharko dituzte:

2.– Las plantaciones deberán cumplir los requisitos siguientes:

a) Hektarea bakoitzeko honako dentsitate hau izatea gutxienez: 80 zuhaitz arbendolondoaren kasuan, 150 zuhaitz hurritzaren kasuan, eta 30 zuhaitz algarroboaren kasuan. Laguntza honetarako onargarriak diren espezieen plantazio mistoetarako, betekizun hori beteko da baldin eta dentsitate horiek gutxienez espezieetako batean betetzen badira lurzati osoan, edo bestela, espezie bakoitza soilik lantzen den azalera baliokidean betetzen badira; azken kasu horretan azalera hori hartuko da kontuan laguntzaren xedeetarako.

a) Tener una densidad mínima por hectárea de 80 árboles para almendro, 150 para avellano y 30 para algarrobo. Para plantaciones mixtas de las especies admisibles para esta ayuda, se entenderá que se cumple con este requisito, si dichas densidades se cumplen al menos para una de las especies, en la totalidad de la parcela, o bien, si cumplen para la superficie equivalente en cultivo puro de cada especie, en cuyo caso a efectos de la ayuda, será la superficie que se compute.

b) Laguntzaren eskaeraren xede den lurzati bakoitzeko 0,1 hektareako gutxieneko azalera izatea, eta laguntzaren eskaeraren xede den eta aurreko betekizuna betetzen duen ustiategi bakoitzeko gutxieneko azalera 0,5 hektarea izatea.

b) Tener una superficie mínima por parcela, por la que se solicita la ayuda, de 0,1 hectáreas, y que la superficie mínima por explotación, por la que se solicita la ayuda, y que cumple el requisito anterior, sea de 0,5 ha.

c) Lehorreko lurretan lantzea, eta, hurritzaren kasuan soilik, lur ureztatuetan ere bai.

c) Ser cultivada en secano y también en regadío exclusivamente para la especie avellano.

III.– Laguntzaren zenbatekoa.

III.– Importe de la ayuda.

1.– Laguntzaren hektarea bakoitzeko zenbatekoa Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak finkatuko du, eta, horretarako, neurri horren eskualde bakoitzerako aurrekontu-zuzkidura eskualde bakoitzerako finkatutako azaleren guztizkoarekin zatituko du; guztizko hori autonomia-erkidegoen komunikazioetatik lortuko da, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 107.4.c) artikuluan ezarritakoari jarraikiz. Horrela kalkulatutako zenbatekoa urtero argitaratuko da Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsaren webgunean.

1.– El importe de la ayuda por hectárea será determinado por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, dividiendo la dotación presupuestaria de esta medida para cada una de las regiones entre el total de las superficies determinadas para cada región, que se obtendrá de las comunicaciones efectuadas por las comunidades autónomas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107.4.c) del Real Decreto 1075/2014. El importe así calculado se publicará anualmente en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria.

2.– Laguntza-eskaeraren xede den azalera urte jakin batean txikiagoa bada, laguntzaren gehieneko zenbatekoa hektareako 105 euro izango da gehienez.

2.– En el caso de que la superficie por la que se solicita la ayuda disminuya un año determinado, la cuantía máxima de la ayuda no podrá superar los 105 euros/hectárea.

3. ATALA
SECCIÓN 3.ª
KALITATEZKO LEKALEEI LOTUTAKO LAGUNTZA
AYUDA ASOCIADA A LAS LEGUMBRES DE CALIDAD

I.– Xedea, aplikazio-eremua eta zuzkidura.

I.– Objeto, ámbito de aplicación y dotación.

1.– Gizakiak elikatzeko kalitateko lekaleak produzitzen dituzten eta atal honetan ezarritako baldintzak betetzen dituzten nekazariei laguntza bat emango zaie.

1.– Se concederá una ayuda a los agricultores que produzcan legumbres de calidad con destino a la alimentación humana que cumplan los requisitos establecidos en la presente sección.

2.– Laguntza honen ondorioetarako, kalitatezko lekaletzat hartuko dira XI. eranskinaren I. zatian zerrendatuta dauden txitxirio-, dilista- eta babarrun-espezieak, baldin eta jatorri-deitura babestuen (aurrerantzean JDB) edo adierazpen geografiko babestuen (aurrerantzean AGB) esparruan lantzen badira, eta Europar Batasuneko erregistroan inskribatuta badaude, nekazaritzako eta elikagaigintzako produktuen kalitate-araubideei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012ko azaroaren 21eko 1151/2012 (EB) Erregelamenduaren arabera; edo Ekoizpen Ekologikoari buruzko Kontseiluaren 2007ko ekainaren 28ko 834/2007 (EE) Erregelamenduaren esparruan ekoitzitakoak, baldin eta eskaera aurkezten den urteko otsailaren 1ean zerrendatuta badaude 1075/2014 Errege Dekretuaren XI. eranskinaren II. zatian.

2.– A los efectos de esta ayuda, se considerarán legumbres de calidad a las especies de garbanzo, lenteja y judía que se enumeran en la parte I del Anexo XI, que se cultiven en el marco de Denominaciones de Origen Protegidas (en adelante DOP) o Indicaciones Geográficas Protegidas (en adelante IGP), inscritas en el registro de la Unión Europea conforme al Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios; o producidas en el marco del Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, de Producción Ecológica, y enumeradas, a fecha 1 de febrero del año de presentación de la solicitud, en la parte II del Anexo XI del RD 1075/2014.

3.– Laguntza horren helburua giza kontsumorako lekaleen produkzio tradizionala sustatzea eta babestea da, bertako kalitateko produkzio bat izateko, batez ere azken urteotan murrizketa ikaragarria izan dela kontuan hartuta.

3.– El objetivo de esta ayuda es el fomento y la defensa de la producción tradicional de legumbres para consumo humano, que permita mantener una producción autóctona de calidad ante la drástica reducción que ha tenido lugar en los últimos años.

4.– Neurri horren aurrekontu-zuzkidura abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren II. eranskinean adierazitakoa izango da, eta urtero erabiliko da 29. artikuluan ezarritakoa kontuan hartuta.

4.– La dotación presupuestaria de esta medida es la que se indica en el Anexo II del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, y se empleará anualmente teniendo en cuenta lo establecido en su artículo 29.

5.– Neurri horri aplikatu beharreko muga kuantitatiboa 10.000 hektarea da.

5.– El límite cuantitativo aplicable a esta medida es de 10.000 hectáreas.

II.– Onuradunak eta betekizunak.

II.– Beneficiarios y requisitos.

Aurreko artikuluan aipatutako kalitateko lekaleren bat produzitzen duten eta urtero eskaera bakarrean eskatzen duten nekazariak izan daitezke laguntza horren onuradunak, betiere honako betekizun hauek betetzen badituzte:

Podrán ser beneficiarios de esta ayuda los agricultores que produzcan alguna de las legumbres de calidad mencionadas en el artículo anterior que la soliciten anualmente en la solicitud única y que cumplan los siguientes requisitos:

a) 1075/2014 Dekretuko XI. eranskineko II. zatian aipatutako kalitate-deitura horietako batean inskribatuta edo inskripzio-prozesuan egotea, eskaera aldatzeko epea bukatzean.

a) Estar inscritos, o en proceso de inscripción, en alguna denominación de calidad de las relacionadas en la parte II del Anexo XI del Real Decreto 1075/2014, a fecha de finalización del plazo de modificación de la solicitud.

Horretarako, kontseilu arautzaile bakoitzak edo nekazaritza-produkzio ekologikoa edo abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren XI. eranskinaren II. zatian bildutako kalitate bereiziko beste deitura batzuk egiaztatzen dituen erakunde bakoitzak lekaleen kalitate bereiziko deituretan inskribatuta edo inskribatzeko prozesuan dauden nekazarien IFZ guztiak eta horietako bakoitzak erregistratutako azalera igorri beharko dizkie agintari eskudunei aribideko urteko ekainaren 30a baino lehen.

A tal efecto, cada consejo regulador o entidad acreditativa de la producción agrícola ecológica u otras denominaciones de calidad diferenciada de las incluidas en la parte II del Anexo XI del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, deberá remitir, antes del 30 de junio del año en curso, a la autoridad competente, los NIF de los agricultores inscritos o en trámite de inscripción en denominaciones de calidad diferenciada para las legumbres así como la superficie registrada por cada uno de ellos.

b) Eskaeraren xede den azalera osoan abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren XI. eranskinaren II. zatian adierazitako kalitate-deituretako bateko lekadunak ereitea. Lotutako produkzio-sistemak onartuko dira, betiere kalitate bereiziko deituraren baldintzen agiriak hori eskatzen badu produkzio-metodoetan.

b) Cultivar leguminosas de grano pertenecientes a alguna de las denominaciones de calidad contempladas en la parte II del Anexo XI del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre en la totalidad de la superficie por la que se solicita la ayuda. Se permitirán sistemas de producción asociados si el pliego de condiciones de la denominación de calidad diferenciada así lo exige en sus métodos de producción.

III.– Laguntzaren zenbatekoa.

III.– Importe de la ayuda.

1.– Laguntzaren zenbateko unitarioa neurriaren aurrekontu-zuzkiduraren –hala badagokio abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 29.2 artikuluan adierazitako kenketa egin ondoren– eta dagokion urtean laguntza jasotzeko eskubidea duen azaleraren arteko zatiduraren berdina izango da. Laguntzaren zenbatekoa 400 euro izango da gehienez hektarea bakoitzeko.

1.– El importe unitario de la ayuda, será igual al cociente entre la dotación presupuestaria de la medida, efectuada, en su caso, la deducción a la que hace referencia el artículo 29.2 del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, y la superficie con derecho a ayuda en el año que se trate. El importe de la ayuda tendrá un valor máximo de 400 euros por hectárea.

2.– Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 107.4.d) artikuluan ezarritakoari jarraikiz autonomia-erkidegoetatik bidezko datuak jaso ondoren, laguntzaren zenbatekoa finkatuko du, aurreko paragrafoan ezarritakoari jarraikiz. Horrela kalkulatutako zenbatekoa urtero argitaratuko da Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsaren webgunean.

2.– El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, una vez recibidos de las comunidades autónomas los datos correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107.4.d) del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, determinará el importe de la ayuda, conforme a lo establecido en el apartado anterior. El importe así calculado se publicará anualmente en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria.

4. ATALA
SECCIÓN 4.ª
AZUKRE-ERREMOLATXARI LOTUTAKO LAGUNTZA
AYUDA ASOCIADA A LA REMOLACHA AZUCARERA

I.– Xedea, aplikazio-eremua eta zuzkidura.

I.– Objeto, ámbito de aplicación y dotación.

1.– Laguntza emango zaie azukre-erremolatxa produzitu eta atal honetan ezarritako betekizunak betetzen dituzten nekazariei.

1.– Se concederá una ayuda a los agricultores que produzcan remolacha azucarera que cumplan los requisitos establecidos en la presente sección.

2.– Laguntza horren helburua da: azukre-erremolatxaren laborantzari produkzio-eremu tradizionaletan eusten laguntzea eta lotutako eraldaketa-industriarako lehengaien hornidura egokia erraztea, azukre-erremolatxaren nekazaritza- eta industria-egituraren iraupena ziurtatzeko.

2.– El objetivo de esta ayuda es contribuir al mantenimiento del cultivo de remolacha azucarera en las zonas tradicionales de producción, así como favorecer el adecuado suministro de materia prima a la industria transformadora asociada para asegurar la permanencia del complejo agroindustrial remolachero-azucarero.

3.– Laguntza honen ondorioetarako, honako produkzio-eremu homogeneoak hartuko dira kontuan:

3.– A los efectos de esta ayuda, se considerarán las siguientes zonas homogéneas de producción:

a) Udaberrian erein beharreko azukre-erremolatxaren produkzio-eremua: 39. paraleloaren iparraldean kokatutako eremu geografikoa da.

a) Zona de producción de remolacha azucarera de siembra primaveral: se corresponde con la zona geográfica situada al norte del paralelo 39.º norte.

b) Udazkenean erein beharreko azukre-erremolatxaren produkzio-eremua: 39. paraleloaren hegoaldean kokatutako eremu geografikoa da.

b) Zona de producción de remolacha azucarera de siembra otoñal: se corresponde con la zona geográfica situada al sur del paralelo 39.º norte.

4.– Neurri horren aurrekontu-zuzkidura, produkzio homogeneoko eremu bakoitzerako, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren II. eranskinean adierazitakoa izango da, eta urtero erabiliko da 29. artikuluan ezarritakoa kontuan hartuta.

4.– La dotación presupuestaria de esta medida, para cada zona de producción homogénea, es la que se indica en el Anexo II del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, y se empleará anualmente teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 29.

5.– Neurri horri aplikatu beharreko muga kuantitatiboa 32.500 hektarea da udaberrian ereindako produkzio-eremuan, eta 7.600 hektarea udazkenean ereindakoan.

5.– El límite cuantitativo aplicable a esta medida es de 32.500 hectáreas para la zona de producción de siembra primaveral y de 7.600 hectáreas para la zona de producción de siembra otoñal.

II.– Onuradunak eta betekizunak.

II.– Beneficiarios y requisitos.

Azukre-erremolatxa produzitzen duten eta urtero eskaera bakarrean eskatzen duten nekazariak izan daitezke laguntza horren onuradunak, betiere honako betekizun hauek betetzen badituzte:

Podrán ser beneficiarios de esta ayuda los agricultores que produzcan remolacha azucarera que la soliciten anualmente en la solicitud única y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Europar Batasuneko nekazaritza-landareen espezieen katalogoan edo merkataritza-barietateen Erregistroan jasota dauden edota eskaera aurkezten den urteko martxoaren 30ean, Batzordearen 2004ko abenduaren 1eko 2004/842/EE Erabakiari jarraikiz merkaturatze-baimen bat duten barietateetakoren bateko azukre-erremolatxa produzitzea.

a) Producir remolacha azucarera de alguna de las variedades contempladas en el catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas de la Unión Europea, en el Registro de variedades comerciales o que tengan concedida una autorización de comercialización conforme a la Decisión 2004/842/CE de la Comisión de 1 de diciembre de 2004, a fecha de 30 de marzo del año de presentación de la solicitud.

b) Hektarea bakoitzeko ereintza-unitate 1eko dosi txiki bat erabiltzea udaberrian eta udazkenean lur ureztatuetan ereindako produkzio-eremuetan, eta hektarea bakoitzeko 0,9 ereintza-unitate udazkenean lehorreko lurretan ereindako produkzio-eremuetan.

b) Emplear una dosis mínima de 1 unidad por hectárea en las zonas de producción de siembra primaveral y de siembra otoñal en regadío y de 0,9 unidades por hectárea en las zonas de siembra otoñal en secano.

c) Azukre-industriarekin hornidura-kontratu bat izenpetuta izatea, produzitutako erremolatxa entregatzeko eta azukre bihurtzeko.

c) Tener suscrito un contrato de suministro con la industria azucarera para la entrega de la remolacha producida y su transformación en azúcar.

III.– Laguntzaren zenbatekoa.

III.– Importe de la ayuda.

1.– Laguntzaren zenbateko unitarioa, produkzio-eremu homogeneo bakoitzerako, eremu horri dagokion aurrekontu-zuzkiduraren –29.2 artikuluan adierazitako kenketa egin ondoren, hala badagokio– eta dagokion urtean laguntza jasotzeko eskubidea duen azaleraren arteko zatiduraren berdina izango da. Laguntzaren zenbatekoa 1.600 euro izango da gehienez hektarea bakoitzeko.

1.– El importe unitario de la ayuda, para cada zona homogénea de producción, será igual al cociente entre la dotación presupuestaria correspondiente a dicha zona, efectuada, en su caso, la deducción a la que hace referencia el artículo 29.2, y la superficie con derecho a ayuda de dicha zona en el año que se trate. El importe de la ayuda tendrá un valor máximo de 1.600 euros por hectárea.

2.– Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 107.4.e) artikuluan ezarritakoari jarraikiz autonomia-erkidegoetatik bidezko datuak jaso ondoren, produkzio-eremu homogeneo bakoitzari dagokion laguntzaren zenbatekoa finkatuko du, aurreko paragrafoan ezarritakoari jarraikiz. Horrela kalkulatutako zenbatekoa urtero argitaratuko da Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsaren webgunean.

2.– El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, una vez recibidos de las comunidades autónomas los datos correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107.4.e) del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, determinará el importe de la ayuda correspondiente a cada zona homogénea de producción, conforme a lo establecido en el apartado anterior. El importe así calculado se publicará anualmente en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria.

5. ATALA
SECCIÓN 5.ª
BEHI UME-HAZLEAK DITUZTEN USTIATEGIEI LOTUTAKO LAGUNTZA
AYUDA ASOCIADA PARA LAS EXPLOTACIONES QUE MANTENGAN VACAS NODRIZAS

I.– Xedea, aplikazio-eremua eta aurrekontu-zuzkidura.

I.– Objeto, ámbito de aplicación y dotación presupuestaria.

1.– Behi ume-hazleak dituzten ustiategien titularrei laguntza bat emango zaie, ustiategi horien bideragarritasun ekonomikoa bermatzeko eta produkzio-jarduera hori bertan behera uzteko arriskua txikiagotzeko.

1.– Se concederá una ayuda asociada a los titulares de explotaciones de vacas nodrizas, con el fin de garantizar la viabilidad económica de estas explotaciones y reducir el riesgo de abandono de esta actividad productiva.

2.– Urtero behi ume-hazleen sektorera zuzenduko den guztizko aurrekontu-zuzkidura abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren II. eranskinean adierazitakoa izango da, eta urtean behin erabiliko da 59. artikuluan ezarritakoa kontuan hartuta.

2.– La dotación presupuestaria total que se destinará cada año al sector de las vacas nodrizas será la que se recoge en el Anexo II del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, y se empleará anualmente teniendo en cuenta lo establecido en su artículo 59.

3.– Bi eskualde sortuko dira: Espainia penintsularra eta uharte-eskualdea.

3.– Se crean dos regiones: España peninsular y región insular.

Ustiategiak hainbat eskualdetan kokatutako produkzio-unitate bat baino gehiago dituenean, eskatzailearen ustiategia zer eskualdetan dagoen jakiteko, produkzio-unitate bakoitzean dauden abere hautagarrien kopurua hartuko da kontuan. Ustiategia abere hautagarri gehien dituzten produkzio-unitateak dauden eskualdean kokatuta dagoela ulertuko da; horrela, beraz, abere hautagarri guztiek eskualde horri dagokion zenbatekoa jasoko dute, abere horietako batzuk beste eskualdeko unitateetan kokatuta badaude ere.

En los casos en que la explotación se componga de más de una unidad de producción, situadas en distintas regiones, para determinar la región en la que se ubica la explotación del solicitante, se atenderá al número de animales elegibles en cada una de las unidades de producción. La explotación se entenderá ubicada en la región donde radiquen las unidades de producción que sumen el mayor número de animales elegibles, de forma que todos los animales elegibles recibirán el importe correspondiente a esa región, con independencia de que parte de ellos estén ubicados en unidades pertenecientes a la otra.

4.– Neurri horri aplikatu beharreko muga kuantitatiboa honako hau izango da: 2.100.000 behi ume-hazle Espainia penintsularreko eskualdean, eta 3.000 behi ume-hazle uharte-eskualdean.

4.– El límite cuantitativo aplicable a esta medida para la región de España peninsular es de 2.100.000 vacas nodrizas y para la región insular de 3.000 vacas nodrizas.

II.– Onuradunak eta betekizun orokorrak.

II.– Beneficiarios y requisitos generales.

1.– Laguntzak abere hautagarri bakoitzeko eta urteko emango dira. Abereen Banakako Identifikaziorako Erregistro Orokorrean (RIIA) inskribatuta dauden behi ume-hazleak izango dira abere hautagarriak, Abereen Mugimenduen Erregistro Orokorra eta Abereen Banakako Identifikaziorako Erregistro Orokorra ezartzen eta arautzen dituen ekainaren 13ko 728/2007 Errege Dekretuan ezarritakoari jarraikiz. Gainera, eta laguntza hori kobratzeko baldintzak era artifizialean sor ez daitezen, eskaera egiten den urteko apirilaren 30aren aurreko 20 hilabeteetan erditu duten, haragitarako arraza batekoak diren edo arraza horietako batekiko gurutzatzearen emaitza diren eta haragi-produkziorako txahalak hazteko talde batekoak diren behiak baino ez dira hautagarritzat hartuko. Ondorio horietarako, ez dira haragi-arrazako behitzat edo bigantxatzat joko XIII. eranskinean zerrendatutako arrazetakoak, ezta arloan eskumena duten agintariek esnetarako gisa finkatzen dituztenak ere.

1.– Las ayudas se concederán por animal elegible y año. Serán animales elegibles las vacas nodrizas que se encuentren inscritas en el Registro General de Identificación Individual de Animales (RIIA), conforme se establece en el Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, por el que se establece y regula el Registro general de movimientos de ganado y el Registro general de identificación individual de animales. Adicionalmente, y con el fin de impedir la creación artificial de las condiciones para el cobro de esta ayuda, solo se considerarán elegibles, las vacas que hayan parido en los 20 meses previos al 30 de abril del año de solicitud, que pertenezcan a una raza cárnica o procedan de un cruce con una de estas razas, y que formen parte de un rebaño destinado a la cría de terneros para la producción de carne. A estos efectos, no se considerarán vacas o novillas de raza cárnica las de las razas enumeradas en el Anexo XIII, ni aquellas que la autoridad competente en la materia determine como de aptitud eminentemente láctea.

Laguntza hori kobratzeko eskubidea duten abereak zehazteko, eskatzailearen ustiategian dauden abereen egiaztapen bat egingo da urtarrilaren 1ean, beste bat apirilaren 30ean, eta beste bi adierazitako bi data horien artean, finkatu beharreko egunetan; bi data horiek berdinak izango dira Espainiako ustiategi guztietan. Egindako lau egiaztapenetan zeuden abereak izango dira zenbatu beharrekoak.

Para determinar los animales con derecho al cobro de esta ayuda se hará una comprobación de los animales presentes en la explotación del solicitante a 1 de enero, otra a 30 de abril y dos comprobaciones más en fechas intermedias a determinar, en el periodo comprendido entre estas dos fechas, ambas iguales para todas las explotaciones de España. Los animales a computar serán aquellos presentes en las cuatro comprobaciones realizadas.

Abere-ustiategi batean sartzen diren abeltzain gazteen edo euren jarduera hasten duten abeltzainen kasuan, uneko eskaera izanik aurkeztu duten lehenengo eskaera bakarra, laguntza hau jasotzeko eskubidea ematen duten abereak apirilaren 30ean ustiategian dauden abere hautagarriak izango dira.

En el caso de jóvenes ganaderos, y de ganaderos que comienzan su actividad, que se incorporen en una explotación ganadera , siendo la solicitud en curso su primera solicitud única presentada, los animales con derecho al cobro de esta ayuda serán los animales elegibles presentes en la explotación a fecha de 30 de abril.

2.– Aurrekoa aparte utzi gabe, hautagarriak izango dira, halaber, aurreko paragrafoko betekizun guztiak betetzen dituzten bigantxak, umea egin izanaren betekizuna izan ezik. Dena dela, ustiategi bakoitzean hautatu ahal izango diren bigantxen kopurua ezingo da izan hautagarriak diren behi ume-hazleen % 15 baino gehiago.

2.– Sin perjuicio de lo anterior, también podrán ser elegibles las novillas que cumplan con todas las condiciones del apartado anterior, a excepción de la de haber parido. No obstante, en todo caso, el número de novillas elegibles por explotación no será superior al 15 % de las vacas nodrizas que resulten elegibles.

Bigantxen gehieneko kopuruaren kalkuluak –ehuneko gisa adieraziak– emaitza gisa zatikizko zenbaki bat ematen badu, zenbaki hori zenbaki txikiagora biribilduko da 0,5 baino txikiagoa denean, eta zenbaki handiagora 0,5a edo hori baino handiagoa denean.

En caso de que el cálculo del número máximo de novillas, expresado en forma de porcentaje, dé como resultado un número fraccionario de animales, dicho número se redondeará a la unidad inferior si es inferior a 0,5 y al número entero superior si es igual o superior a 0,5.

3.– Abere hautagarriak kokatu behar diren ustiategiek «Produkzioa eta ugalketa» edo «larre» gisa inskribatuta egon beharko dute Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean (REGA). Lehenengo kasuan, azpi-ustiategi mailan, behi-azienden ustiategi gisa sailkatuta egon beharko dute, «haragi-produkziorako ugalketa», «produkzio mistoko ugalketa» edo «bizitarako bigantxen hazkuntza» sailkapenarekin.

3.– Las explotaciones donde deberán ubicarse los animales elegibles deberán estar inscritas en el registro general de explotaciones ganaderas (REGA) con el tipo de explotación «Producción y reproducción» o tipo «Pasto». En el primer caso, a nivel de subexplotación deberán estar clasificadas como explotaciones de bovino con una clasificación zootécnica de «reproducción para producción de carne», «reproducción para producción mixta» o «recría de novillas».

Aurreko paragrafoan adierazitakoa eragotzi gabe, 1. zenbakian ezarritakoari jarraituz abereen onargarritasuna zehazteko, kontuan hartuko dira larre, azoka eta merkatuetarako aldi baterako mugimenduetan dauden abereak, baldin eta behar bezala jakinarazi bazaio SITRAN sistemari.

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, a efectos de determinar la elegibilidad de los animales en base a lo establecido en el apartado 1, se tendrán en cuenta los animales localizados en movimientos temporales a pastos, ferias y mercados, siempre que hubieran sido convenientemente notificados al sistema SITRAN.

4.– Ustiategian esnea saltzen denean lotutako laguntza hori jasotzeko eskubidea ematen duten abelburuen kopurua finkatzeko, abereak esnetarako behien edo behi ume-hazleen erroldakoak diren ezartzean eskaeraren aurreko urteko urriaren 1etik eskaeraren urteko irailaren 30era bitarteko aldian merkaturatutako esne kantitatearen eta Espainiarako 6.500 kilogramotan ezarrita dagoen batez besteko esne-errendimenduaren arteko erlazioa hartuko da kontuan.

4.– Cuando en la explotación se venda leche, para determinar el número de cabezas con derecho a esta ayuda asociada, la pertenencia de los animales al censo de vacas lecheras o al de nodrizas se establecerá mediante la relación entre la cantidad de leche comercializada durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre del año anterior a la solicitud y el 30 septiembre del año de solicitud y el rendimiento lechero medio establecido para España en 6.500 kilogramos.

Edonola ere, agintari eskudunei bestelako esne-errendimendu bat egiaztatzen dieten produktoreek azken errendimendu hori erabili ahal izango dute kalkulua egiteko.

No obstante, los productores que acrediten ante la autoridad competente un rendimiento lechero diferente, podrán utilizar este último para la realización del cálculo.

III.– Laguntzaren zenbatekoa.

III.– Importe de la ayuda.

1.– Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 107.5.b) artikuluan ezarritakoari jarraikiz autonomia-erkidegoek emandako informazioan oinarrituta, behi ume-hazleetarako zenbateko unitarioa ezarriko du sortutako bi eremuetan urtean behin, eta eremu bakoitzean laguntza horretarako zuzendutako zenbatekoa, II. eranskinean ezarritakoari jarraikiz, bakoitzeko abere hautagarriekin zatituko du. Horrela kalkulatutako zenbatekoa urtero argitaratuko da Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsaren webgunean.

1.– El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, según la información suministrada por las comunidades autónomas tal y como se establece en el artículo 107.5.b) del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, establecerá anualmente el importe unitario para las vacas nodrizas en cada una de las dos regiones creadas, dividiendo el montante destinado a esta ayuda en cada región conforme se establece en el Anexo II, entre los animales elegibles correspondientes en cada una de ellas. El importe así calculado se publicará anualmente en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria.

2.– Ordainketa horren zenbateko unitarioa abere hautagarriko 400 euro izango da gehienez ere.

2.– En ningún caso el importe unitario de este pago podrá superar los 400 euros por animal elegible.

6. ATALA
SECCIÓN 6.ª
GIZENTZEKO BEHIEN USTIATEGIEI LOTUTAKO LAGUNTZA
AYUDA ASOCIADA PARA LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO DE CEBO

I.– Xedea, aplikazio-eremua eta aurrekontu-zuzkidura.

I.– Objeto, ámbito de aplicación y dotación presupuestaria.

1.– Behi-azienda gizentzeko jardueran diharduten ustiategien titularrei laguntza bat emango zaie, ustiategi horien bideragarritasun ekonomikoa bermatzeko.

1.– Se concederá una ayuda asociada a los titulares de explotaciones dedicadas a la actividad de cebo de ganado vacuno al objeto de garantizar la viabilidad económica de estas explotaciones.

2.– Urtero neurri horretarako zuzenduko den guztizko aurrekontu-zuzkidura abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren II. eranskinean laguntza-ildo bakoitzerako jasotakoa izango da, eta urtean behin erabiliko da 59. artikuluan ezarritakoa kontuan hartuta.

2.– La dotación presupuestaria total que se destinará cada año a esta medida será la que se recoge para cada línea de ayuda en el Anexo II del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, y se empleará anualmente teniendo en cuenta lo establecido en su artículo 59.

3.– Lotutako laguntza honen barruan, honako laguntza-ildo hauek ezartzen dira:

3.– Dentro de esta ayuda asociada se establecen las siguientes líneas de ayuda:

a) Jaio diren ustiategian bertan edota Espainia penintsularreko eskualdean behi ume-hazleak produzitzen dituztenek kudeatutako gizendegi komunitarioetan gizendutako txahalak.

a) Terneros cebados en la misma explotación de nacimiento o en cebaderos comunitarios gestionados por productores de vaca nodriza en la región España peninsular.

b) Jaio diren ustiategian bertan edota uharte-eskualdean behi ume-hazleak produzitzen dituztenek kudeatutako gizendegi komunitarioetan gizendutako txahalak.

b) Terneros cebados en la misma explotación de nacimiento o en cebaderos comunitarios gestionados por productores de vaca nodriza en la región insular.

c) Eskualde penintsularreko beste ustiategi batean gizendutako txahalak.

c) Terneros cebados procedentes de otra explotación en la región peninsular.

d) Uharte-eskualdeko beste ustiategi batean gizendutako txahalak.

d) Terneros cebados procedentes de otra explotación en la región insular.

Ustiategiak hainbat eskualdetan kokatutako produkzio-unitate bat baino gehiago dituenean, eskatzailearen ustiategia zer eskualdetan dagoen jakiteko, produkzio-unitate bakoitzean dauden abere hautagarrien kopurua hartuko da kontuan. Ustiategia abere hautagarri gehien dituzten produkzio-unitateak dauden eskualdean kokatuta dagoela ulertuko da; horrela, beraz, abere hautagarri guztiek eskualde horri dagokion zenbatekoa jasoko dute, abere horietako batzuk beste eskualdeko unitateetan kokatuta badaude ere.

En los casos en que la explotación se componga de más de una unidad de producción, situadas en distintas regiones, para determinar la región en la que se ubica la explotación del solicitante, se atenderá al número de animales elegibles en cada una de las unidades de producción. La explotación se entenderá ubicada en la región donde radiquen las unidades de producción que sumen el mayor número de animales elegibles, de forma que todos los animales elegibles recibirán el importe correspondiente a esa región, con independencia de que parte de ellos estén ubicados en unidades pertenecientes a la otra.

II.– Onuradunak eta betekizun orokorrak.

II.– Beneficiarios y requisitos generales.

1.– 2014. urtean eskubide berezien titularrak izan eta kanpaina bakoitzeko eskaera bakarrean oinarrizko ordainketa-eskubideak aktibatzeko moduko hektarea onargarririk ez duten eskatzaileek ezin izango dute laguntza hori lortu. Ez zaie betekizun hori eskatuko 2015eko kanpainan edo ondorengoetan oinarrizko ordainketa-eskubideak aktibatu dituzten eskatzaileei.

1.– No podrán optar a esta ayuda los solicitantes que hayan sido titulares de derechos especiales en 2014, y que, en la solicitud única de cada campaña, no dispongan de hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago básico. No se aplicará este requisito en el caso de que el solicitante hubiera activado derechos de pago básico en la campaña 2015 o posteriores.

2.– Laguntzak abere hautagarri bakoitzeko eta urteko emango dira. Eskaeraren aurreko urteko urriaren 1etik eskaeraren urteko irailaren 30era bitarte onuradunaren ustiategian edo gizendegi komunitario batean gizendu diren, eta hiltegian hil diren, edo esportatu diren 6-24 hilabeteko behi-aziendak izango dira abere hautagarriak. Guztiak Abereen Banakako Identifikaziorako Erregistro Orokorrean (RIIA) inskribatuta egon beharko dute, ekainaren 13ko 728/2007 Errege Dekretuan ezarritakoari jarraikiz.

2.– Las ayudas se concederán por animal elegible y año. Serán animales elegibles, los bovinos entre 6 y 24 meses de edad que hayan sido cebados entre el 1 de octubre del año anterior a la solicitud y el 30 de septiembre del año de solicitud en la explotación del beneficiario, o en un cebadero comunitario, y sacrificados en matadero, o exportados, en ese mismo periodo. Todos ellos deberán estar inscritos en el Registro General de Identificación Individual de Animales (RIIA), conforme se establece en el Real Decreto 728/2007, de 13 de junio.

Abereen jomuga, abereen ustiategiko sarrera-datak eta hautagarritasuna zehazten duten ustiategitik jomugetarako irteera-datak finkatzeko, SITRAN datu-basea kontsultatuko da. Helmuga horietarako bidea hartzen dutenetik ustiategian sartu arte gutxienez hiru hilabeteko tartea izango da abereen hautagarritasuna zehazteko.

La determinación del destino de los animales, así como de las fechas en las que los animales entraron en la explotación y la fecha de salida hacia los destinos que dan lugar a la elegibilidad, se hará a través de consultas a la base de datos SITRAN. Entre la fecha de salida a esos destinos y la fecha de entrada en la explotación deberá haber una diferencia mínima de tres meses para determinar la elegibilidad de los animales.

3.– Abere hautagarriak kokatu behar diren ustiategiek «Produkzioa eta ugalketa» edo «larre» gisa inskribatuta egon beharko dute Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean (REGA). Lehenengo kasuan, azpi-ustiategiaren mailan, Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean inskribatuta egon beharko dute «haragia ekoizteko ugalketarako», «esnea ekoizteko ugalketarako», «produkzio mistoko ugalketarako» edo «gizentzeko edo gizendegiko» behi-azienden ustiategi gisa sailkapen zooteknikoaren arabera, eta ustiategi horiek izango dira abereentzat azkena hiltegira eraman edo esportatu aurretik. Beste ustiategi batetik iritsitako txahalen kasuan, adierazitako sailkapenetako azkenak baino ez du balio izango.

3.– Las explotaciones donde deberán ubicarse los animales elegibles deberán estar inscritas en el registro general de explotaciones ganaderas (REGA) con el tipo de explotación «Producción y reproducción» o tipo «pasto». En el primer caso, a nivel de subexplotación deberán estar clasificadas como explotaciones de bovino con una clasificación zootécnica de «reproducción para producción de carne», o «reproducción para producción de leche», o «reproducción para producción mixta» o «cebo o cebadero» y serán la última explotación donde se localizaban los animales antes de su destino al matadero o exportación. En el caso de los terneros procedentes de otra explotación, solo será válida la última de las clasificaciones mencionadas.

Aurreko paragrafoan adierazitakoa eragotzi gabe, abereen onargarritasuna zehazteko, kontuan hartuko dira larre, azoka eta merkatuetarako aldi baterako mugimenduetan dauden abereak, baldin eta behar bezala jakinarazi bazaio SITRAN sistemari.

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, a efectos de determinar la elegibilidad de los animales, se tendrán en cuenta los animales localizados en movimientos temporales a pastos, ferias y mercados, siempre que hubieran sido convenientemente notificados al sistema SITRAN.

4.– Aurrekoa gorabehera, abereak azken ustiategitik irten badira bitarteko ustiategi batera joateko, tratulari batengana edo kontzentrazio-zentro batera adibidez, Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean horrela jasota daudenak, handik hiltegirako edo esportaziorako bidea hartu baino lehen, bitarteko ustiategira mugitu aurretik abereen kokaleku izan zen ustiategiaren titularrak laguntza jasotzeko aukera izango du, baldin eta aipatutako betekizun guztiak betetzen baditu eta bitarteko ustiategian gehienez 15 egun ematen badute.

4.– No obstante lo anterior, si los animales han abandonado la última explotación con destino a una explotación intermedia, como un tratante, o centro de concentración, que estén registradas como tales en el REGA, y de estas salen hacia el sacrificio o la exportación, el titular de la explotación en la que se localizaron los animales antes de dicho movimiento a la explotación intermedia podrá beneficiarse de la ayuda, siempre que se cumplan todos los requisitos mencionados y no permanezcan en la explotación intermedia más de 15 días.

5.– Gizendegi komunitarioen kasuan, bazkideak gizendegi komunitariokoak direla justifikatuko duen dokumentazioa aurkeztu beharko da, eta gizendegiak honako baldintza hauek bete beharko ditu:

5.– En el caso de cebaderos comunitarios, será preciso aportar la documentación que justifique la pertenencia de los socios al cebadero comunitario el cual deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a) Beren helburuetako bat izatea bazkideek hazteko behiak dituzten ustiategietan jaiotako txahalak elkarrekin gizentzea. Alderdi hori egiaztatzeko, jaio diren ustiategian bertan gizendutako txahalentzako lotutako laguntza kobratzeko aukera emango duten abelburuak ustiategiko behi ume-hazleengandik jaiotakoak izango dira soilik; gainerakoek, berriz, beste ustiategi batean gizendutako txahalentzako laguntza ahalko dute jaso.

a) Que tenga entre sus objetivos el engorde o cebo en común de los terneros nacidos en las explotaciones de vacas de cría de sus socios. Para verificar este extremo, las cabezas que darán lugar al cobro de la ayuda asociada para terneros cebados en la misma explotación de nacimiento serán solo las que hayan nacido de las vacas nodrizas de la explotación, mientras que el resto podrán percibir la ayuda para terneros cebados procedentes de otra explotación.

b) Eskaerari abelburuak eransten dizkioten bazkide guztiek behi emeak edukitzea, eta eskaeraren urtean behi ume-hazle bakoitzeko lotutako laguntza eta/edo esnetarako behietarako laguntza eskatu izana.

b) Que todos los socios que aportan animales a la solicitud posean hembras de la especie bovina y hayan solicitado la ayuda asociada por vaca nodriza y/o la ayuda al vacuno de leche en el año de solicitud de que se trate.

Gizendegi komunitario batek aurkeztutako eskaera batean agertzen diren bazkideek ere eskatu ahal izango dute lotutako laguntza hori, era indibidualean. Zenbateko unitarioak kalkulatzeko, bi eskaeretan aurkeztutako abere guztien batura hartuko da kontuan. Kasu hauetan, eskatzaile bakoitzarentzat (abeltzaina/gizendegi komunitarioa) ateratzen den abere hautagarri bakoitzeko emango da laguntza, eta abeltzainak berak aurkezten duen eskabidean adierazi beharko du laguntza hori eskatu duen gizendegi komunitario bateko bazkidea dela, eta gizendegi horren IFZ adierazi beharko du.

Los socios que figuren en una solicitud presentada por un cebadero comunitario, también podrán solicitar esta ayuda asociada a título individual. A efectos del cálculo de los importes unitarios, se tendrán en cuenta la suma de todos los animales presentados en ambas solicitudes. En estos casos, la ayuda se concederá por cada animal elegible que resulte para cada uno de los solicitantes (ganadero/cebadero comunitario), debiendo el ganadero indicar en la solicitud que presente a título individual, que es socio de un cebadero comunitario que ha solicitado también esta ayuda asociada, indicando el NIF de dicho cebadero.

6.– Urtero gutxienez 3 abere hautagarri dituzten ustiategietako titularrek baino ez dute jasoko lotutako laguntza hori.

6.– Solo recibirán esta ayuda asociada los titulares de explotaciones que posean cada año un mínimo de 3 animales elegibles.

III.– Laguntzaren zenbatekoa.

III.– Importe de la ayuda.

1.– Behi-azienda gizentzeko jarduerara zuzendutako aurrekontu-zuzkiduraren barruan, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren II. eranskinean agertzen diren zenbatekoak 63.3 artikuluan ezarritako laguntza-ildo bakoitzerako gordeko dira.

1.– Dentro de la dotación presupuestaria destinada a la actividad de cebo de ganado vacuno se reservarán las cantidades que figuran en el Anexo II del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre para cada una de las líneas de ayuda establecidas en el artículo 63.3.

2.– Aplikatu beharreko muga kuantitatiboak honako hauek izango dira:

2.– Los límites cuantitativos aplicables serán los siguientes:

a) Jaio diren ustiategian bertan edota Espainia penintsularreko eskualdean behi ume-hazleak produzitzen dituztenek kudeatutako gizendegi komunitarioetan gizendutako txahalak. 370.996 abere.

a) Terneros cebados en la misma explotación de nacimiento o en cebaderos comunitarios gestionados por productores de vaca nodriza en la región España peninsular: 370.996 animales.

b) Jaio diren ustiategian bertan edota uharte-eskualdean behi ume-hazleak produzitzen dituztenek kudeatutako gizendegi komunitarioetan gizendutako txahalak. 1.627 abere.

b) Terneros cebados en la misma explotación de nacimiento o en cebaderos comunitarios gestionados por productores de vaca nodriza en la región insular: 1.627 animales.

c) Eskualde penintsularreko beste ustiategi batean gizendutako txahalak. 2.458.879 abere.

c) Terneros cebados procedentes de otra explotación en la región peninsular: 2.458.879 animales.

d) Uharte-eskualdeko beste ustiategi batean gizendutako txahalak. 14.469 abere.

d) Terneros cebados procedentes de otra explotación en la región insular: 14.469 animales.

3.– Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 107.5.c) artikuluan ezarritakoari jarraikiz autonomia-erkidegoek emandako informazioan oinarrituta, zenbateko unitario bat ezarriko du urtero ezarritako laguntza-ildo bakoitzean. Zenbateko unitario hori abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren II. eranskinean ezarritako zenbateko bakoitza kasu bakoitzeko abere hautagarriekin zatitzearen emaitza izango da. Horrela kalkulatutako zenbatekoak urtero argitaratuko dira Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsaren webgunean.

3.– El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, según la información suministrada por las comunidades autónomas tal y como se establece en el artículo 107.5.c) del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, establecerá anualmente un importe unitario en cada una de las líneas de ayuda establecidas. Dicho importe unitario será el resultado de dividir cada montante establecido en el Anexo II del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, entre los animales elegibles en cada caso. Los importes así calculados se publicarán anualmente en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria.

4.– Lotutako laguntza horren zenbateko unitarioa abere hautagarriko 125 euro izango da gehienez ere.

4.– En ningún caso el importe unitario de esta ayuda asociada podrá superar los 125 euros por animal elegible.

7. ATALA
SECCIÓN 7.ª
ESNETARAKO BEHIEN USTIATEGIEI LOTUTAKO LAGUNTZA
AYUDA ASOCIADA PARA LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO DE LECHE

I.– Xedea, aplikazio-eremua eta aurrekontu-zuzkidura.

I.– Objeto, ámbito de aplicación y dotación presupuestaria.

1.– Esnetarako behi-azienden ustiategien titularrei laguntza bat emango zaie, ustiategi horien bideragarritasun ekonomikoa bermatzeko eta produkzio-jarduera hori bertan behera uzteko arriskua txikiagotzeko.

1.– Se concederá una ayuda asociada a los titulares de explotaciones de ganado vacuno de leche al objeto de garantizar la viabilidad económica de estas explotaciones y reducir el riesgo de abandono de esta actividad productiva.

2.– Urtero neurri horretarako eta laguntza-ildo bakoitzerako zuzenduko den guztizko aurrekontu-zuzkidura abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren II. eranskinean jasotakoa izango da, eta urtean behin erabiliko da Errege Dekretu horren 59. artikuluan ezarritakoa kontuan hartuta.

2.– La dotación presupuestaria total que se destinará cada año a esta medida para cada línea de ayuda será la que se recoge en el Anexo II del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, y se empleará anualmente teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 59 del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre.

3.– Lotutako dirulaguntza honen barruan, honako laguntza-ildo hauek ezartzen dira:

3.– Dentro de esta ayuda asociada se establecen las siguientes líneas de subvención:

a) Espainia penintsularreko eskualdean kokatutako ustiategietarako laguntza.

a) Ayuda destinada a las explotaciones situadas en la región España peninsular.

b) Uharte-eskualdean eta mendi-eremuetan kokatutako ustiategietarako laguntza.

b) Ayuda destinada a las explotaciones situadas en la región insular y zonas de montaña.

Ondorio horietarako, mendi-eremutzat hartuko dira, ekitaldi bakoitzerako, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1305/2013 (EB) Erregelamenduan definitutakoak, baldin eta hala izendatu badituzte autonomia-erkidegoek indarreko beren landa-garapenerako programetan. Espainia penintsularreko eskualdetzat hartuko da, berriz, penintsulako lurralde osoa, mendi-eremuak izan ezik.

A estos efectos, se entenderá por zonas de montaña, para cada ejercicio, las definidas en el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y que así estuvieran designadas por las comunidades autónomas en sus Programas de Desarrollo Rural vigentes, y por región España peninsular a todo el territorio peninsular excepto las zonas de montaña.

Ustiategiak hainbat eskualdetan kokatutako produkzio-unitate bat baino gehiago dituenean, eskatzailearen ustiategia zer eskualdetan dagoen jakiteko, produkzio-unitate bakoitzean dauden abere hautagarrien kopurua hartuko da kontuan. Ustiategia abere hautagarri gehien dituzten produkzio-unitateak dauden eskualdean kokatuta dagoela ulertuko da; horrela, beraz, abere hautagarri guztiek eskualde horri dagokion zenbatekoa jasoko dute, abere horietako batzuk beste eskualdeko unitateetan kokatuta badaude ere.

En los casos en que la explotación se componga de más de una unidad de producción, situadas en distintas regiones, para determinar la región en la que se ubica la explotación del solicitante, se atenderá al número de animales elegibles en cada una de las unidades de producción. La explotación se entenderá ubicada en la región donde radiquen las unidades de producción que sumen el mayor número de animales elegibles, de forma que todos los animales elegibles recibirán el importe correspondiente a esa región, con independencia de que parte de ellos estén ubicados en unidades pertenecientes a la otra.

II.– Onuradunak eta betekizun orokorrak.

II.– Beneficiarios y requisitos generales.

1.– 2014. urtean eskubide berezien titularrak izan eta kanpaina bakoitzeko eskaera bakarrean oinarrizko ordainketa-eskubideak aktibatzeko moduko hektarea onargarririk ez duten eskatzaileek ezin izango dute laguntza hori lortu. Ez zaie betekizun hori eskatuko 2015eko kanpainan edo ondorengoetan oinarrizko ordainketa-eskubideak aktibatu dituzten eskatzaileei.

1.– No podrán optar a esta ayuda los solicitantes que hayan sido titulares de derechos especiales en 2014, y que, en la solicitud única de cada campaña, no dispongan de hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago básico. No se aplicará este requisito en el caso de que el solicitante hubiera activado derechos de pago básico en la campaña 2015 o posteriores.

2.– Laguntzak abere hautagarri bakoitzeko eta urteko emango dira. Abere hautagarritzat hartuko dira abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren XIII. eranskinean zerrendatutako arrazetakoren bateko edota arloko agintari eskudunek nagusiki esnetarako gisa finkatutako arrazetako bateko esnetarako behi emeak, eskaera aurkezteko urteko apirilaren 30ean 24 hilabete edo gehiago izan eta Abereen Banakako Identifikaziorako Erregistro Orokorrean (RIIA) inskribatuta daudenak, ekainaren 13ko 728/2007 Errege Dekretuan ezarritakoari jarraikiz.

2.– Las ayudas se concederán por animal elegible y año. Serán animales elegibles las hembras de aptitud láctea pertenecientes a alguna de las razas enumeradas en el Anexo XIII del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, o a aquellas razas de ganado vacuno que la autoridad competente en la materia determine como de aptitud eminentemente láctea, de edad igual o mayor a 24 meses a 30 de abril del año de solicitud y que se encuentren inscritas en el Registro General de Identificación Individual de Animales (RIIA), conforme se establece en el Real Decreto 728/2007, de 13 de junio.

Laguntza hori kobratzeko eskubidea duten abereak zehazteko, eskatzailearen ustiategian dauden abereen egiaztapen bat egingo da urtarrilaren 1ean, beste bat apirilaren 30ean, eta beste bi adierazitako bi data horien artean, finkatu beharreko egunetan; bi data horiek berdinak izango dira Espainiako ustiategi guztietan. Egindako lau egiaztapenetan zeuden abereak izango dira zenbatu beharrekoak.

Para determinar los animales con derecho al cobro de esta ayuda se hará una comprobación de los animales presentes en la explotación del solicitante a 1 de enero, otra a 30 de abril y dos comprobaciones más en fechas intermedias a determinar, en el periodo comprendido entre estas dos fechas, ambas iguales para todas las explotaciones de España. Los animales a computar serán aquellos presentes en las cuatro comprobaciones realizadas.

Abere-ustiategi batean sartzen diren abeltzain gazteen edo euren jarduera hasten duten abeltzainen kasuan, uneko eskaera izanik aurkeztu duten lehenengo eskaera bakarra, laguntza hau jasotzeko eskubidea ematen duten abereak apirilaren 30ean ustiategian dauden abere hautagarriak izango dira.

En el caso de jóvenes ganaderos, y de ganaderos que comienzan su actividad, que se incorporen en una explotación ganadera, siendo la solicitud en curso su primera solicitud única presentada, los animales con derecho al cobro de esta ayuda serán los animales elegibles presentes en la explotación a fecha de 30 de abril.

3.– Abere hautagarriak kokatu beharko diren ustiategiek honako betekizun hauek bete beharko dituzte:

3.– Las explotaciones donde deberán ubicarse los animales elegibles deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) «Produkzioa eta ugalketa» edo «larre» gisa inskribatuta egotea Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean (REGA). Lehenengo kasuan, azpi-ustiategi mailan, behi-azienden ustiategi gisa sailkatuta egon beharko dute, «esne-produkziorako ugalketa», «produkzio mistoko ugalketa» edo «bizitarako bigantxen hazkuntza» sailkapenarekin.

a) Estar inscritas en el registro general de explotaciones ganaderas (REGA) con el tipo de explotación «Producción y reproducción» o tipo «pasto». En el primer caso, a nivel de subexplotación deberán estar clasificadas como explotaciones de bovino con una clasificación zootécnica de «reproducción para producción de leche», «reproducción para producción mixta» o «recría de novillas».

Aurreko paragrafoan adierazitakoa eragotzi gabe, 2. zenbakian ezarritakoari jarraituz abereen onargarritasuna zehazteko, kontuan hartuko dira larre, azoka eta merkatuetarako aldi baterako mugimenduetan kokatuta abereak, baldin eta behar bezala jakinarazi bazaio SITRAN sistemari.

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, a efectos de determinar la elegibilidad de los animales en base a lo establecido en el apartado 2, se tendrán en cuenta los animales localizados en movimientos temporales a pastos, ferias y mercados, siempre que hubieran sido convenientemente notificados al sistema SITRAN; y

b) Eskaeraren aurreko urteko urriaren 1etik eskaeraren urteko irailaren 30era bitarteko aldian gutxienez 6 hilabetetan lehen erosleei esne-entregak egin izana, edota azken urte horretan zuzeneko salmenten aitorpena saldutako kantitateekin aurkeztu izana.

b) Haber realizado entregas de leche a primeros compradores, al menos, durante 6 meses en el periodo comprendido entre el 1 de octubre del año anterior al de la solicitud y el 30 septiembre del año de la solicitud, o haber presentado la declaración de ventas directas en este último año con cantidades vendidas.

III.– Mendi-eremuei lotutako betekizun espezifikoak.

III.– Requisitos específicos relacionados con las zonas de montaña.

Ustiategiak mendi-eremuetan eta bestelako eremuetan kokatutako produkzio-unitate bat baino gehiago dituenean, eskatzailearen ustiategia zer eremutan dagoen jakiteko, produkzio-unitate bakoitzean dauden abere hautagarrien kopurua hartuko da kontuan. Ustiategia 67.2 artikuluan adierazitako lau datetan abere hautagarri gehien dituzten produkzio-unitateak dauden eremuan kokatuta dagoela ulertuko da; horrela, beraz, abere hautagarri guztiek eremu horri dagokion zenbatekoa jasoko dute, abere horietako batzuk beste eremu batzuetako unitateetan kokatuta badaude ere.

En los casos en que la explotación se componga de más de una unidad de producción situada en zonas de montaña y en zonas distintas a las de montaña, para determinar el tipo de zona en la que se ubica la explotación del solicitante, se atenderá al número de animales elegibles en cada una de las unidades de producción. La explotación se entenderá ubicada en la zona donde radiquen las unidades de producción que sumen el mayor número medio de animales elegibles en las cuatro fechas indicadas en el artículo 67.2, de forma que todos los animales elegibles recibirán el importe correspondiente a esa zona, con independencia de que parte de ellos estén ubicados en unidades pertenecientes a otras zonas.

IV.– Laguntzaren zenbatekoa.

IV.– Importe de la ayuda.

1.– Esnetarako behi-azienden ustiategiei zuzendutako aurrekontu-zuzkiduraren barruan, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren II. eranskinean agertzen diren zenbatekoak gordeko dira 66.3 artikuluan ezarritako laguntza-ildo bakoitzerako.

1.– Dentro de la dotación presupuestaria destinada a las explotaciones de vacuno de leche, se reservarán las cantidades que figuran en el Anexo II del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre para cada una de las líneas de ayuda establecidas en su artículo 66.3.

2.– Aplikatu beharreko muga kuantitatiboak honako hauek izango dira:

2.– Los límites cuantitativos aplicables serán los siguientes:

a) Espainia penintsularreko eskualdean kokatutako ustiategietarako laguntza. 598.935 abere.

a) Ayuda destinada a las explotaciones situadas en la región España peninsular: 598.935 animales.

b) Uharte-eskualdean eta mendi-eremuetan kokatutako ustiategietarako laguntza. 245.238 abere.

b) Ayuda destinada a las explotaciones situadas en la región insular y zonas de montaña: 245.238 animales.

3.– Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 107.5.d) artikuluan ezarritakoari jarraikiz autonomia-erkidegoek emandako informazioan oinarrituta, zenbateko unitario bat ezarriko du urtero ezarritako laguntza-ildo bakoitzean. Zenbateko unitario hori II. eranskinean ezarritako zenbateko bakoitza kasu bakoitzeko abere hautagarriekin eta hurrengo puntuan ezarritako degresibitatea kontuan izanda zatitzearen emaitza izango da.

3.– El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, según la información suministrada por las comunidades autónomas, tal y como se establece en el artículo 107.5.d) del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, establecerá anualmente un importe unitario en cada una de las líneas de ayuda establecidas. Dicho importe unitario será el resultado de dividir cada montante establecido en su Anexo II, entre los animales elegibles en cada caso y teniendo en cuenta la degresividad establecida en el siguiente apartado.

4.– Abere bakoitzeko laguntzen zenbatekoa, ezarritako bi eskualdeetako bakoitzean, honako hau izango da:

4.– El importe de las ayudas por animal en cada una de las dos regiones establecidas será:

a) Laguntzaren zenbateko osoa lehenengo 75 abere hautagarrientzat, eta

a) El importe completo de la ayuda para los 75 primeros animales elegibles y

b) Laguntza osoaren ehuneko 50, ustiategian hauta daitezkeen hurrengo abereentzat.

b) El 50 por ciento del importe completo para los siguientes animales elegibles en la explotación.

Horrela kalkulatutako zenbatekoak urtero argitaratuko dira Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsaren webgunean.

Los importes así calculados se publicarán anualmente en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria.

Ordainketa horren zenbateko unitarioa abere hautagarriko 430 euro izango da gehienez ere.

En ningún caso el importe unitario de este pago podrá superar los 430 euros por animal elegible.

8. ATALA
SECCIÓN 8.ª
ARDIEN USTIATEGIEI LOTUTAKO LAGUNTZA
AYUDA ASOCIADA PARA LAS EXPLOTACIONES DE OVINO

I.– Xedea, aplikazio-eremua eta aurrekontu-zuzkidura.

I.– Objeto, ámbito de aplicación y dotación presupuestaria.

1.– Ardi-azienden ustiategien titularrei laguntza bat emango zaie, ustiategi horien bideragarritasun ekonomikoa bermatzeko eta produkzio-jarduera hori bertan behera uzteko arriskua txikiagotzeko.

1.– Se concederá una ayuda asociada a los titulares de explotaciones de ganado ovino al objeto de garantizar la viabilidad económica de estas explotaciones y reducir el riesgo de abandono de esta actividad productiva.

2.– Urtero neurri horretarako zuzenduko den guztizko aurrekontu-zuzkidura abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren II. eranskinean jasotakoa izango da, eta urtean behin erabiliko da 59. artikuluan ezarritakoa kontuan hartuta.

2.– La dotación presupuestaria total que se destinará cada año a esta medida será la que se recoge en el Anexo II del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, y se empleará anualmente teniendo en cuenta lo establecido en su artículo 59.

3.– Bi eskualde sortuko dira: Espainia penintsularra eta uharte-eskualdea.

3.– Se crean dos regiones: España peninsular y región insular.

Ustiategiak hainbat eskualdetan kokatutako produkzio-unitate bat baino gehiago dituenean, eskatzailearen ustiategia zer eskualdetan dagoen jakiteko, produkzio-unitate bakoitzean dauden abere hautagarrien kopurua hartuko da kontuan. Ustiategia abere hautagarri gehien dituzten produkzio-unitateak dauden eskualdean kokatuta dagoela ulertuko da; horrela, beraz, abere hautagarri guztiek eskualde horri dagokion zenbatekoa jasoko dute, abere horietako batzuk beste eskualdeko unitateetan kokatuta badaude ere.

En los casos en que la explotación se componga de más de una unidad de producción, situadas en distintas regiones, para determinar la región en la que se ubica la explotación del solicitante, se atenderá al número de animales elegibles en cada una de las unidades de producción. La explotación se entenderá ubicada en la región donde radiquen las unidades de producción que sumen el mayor número de animales elegibles, de forma que todos los animales elegibles recibirán el importe correspondiente a esa región, con independencia de que parte de ellos estén ubicados en unidades pertenecientes a la otra.

4.– Neurri horri aplikatu beharreko muga kuantitatiboa honako hau izango da: 15.831.764 ardi Espainia penintsularreko eskualdean, eta 254.854 ardi uharte-eskualdean.

4.– El límite cuantitativo aplicable a esta medida para la región de España peninsular es de 15.831.764 ovejas y para la región insular de 254.854 ovejas.

II.– Onuradunak eta betekizun orokorrak.

II.– Beneficiarios y requisitos generales.

1.– 2014. urtean eskubide berezien titularrak izan eta kanpaina bakoitzeko eskaera bakarrean oinarrizko ordainketa-eskubideak aktibatzeko moduko hektarea onargarririk ez duten eskatzaileek ezin izango dute laguntza hori lortu. Ez zaie betekizun hori eskatuko 2015eko kanpainan edo ondorengoetan oinarrizko ordainketa-eskubideak aktibatu dituzten eskatzaileei.

1.– No podrán optar a esta ayuda los solicitantes que hayan sido titulares de derechos especiales en 2014, y que, en la solicitud única de cada campaña, no dispongan de hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago básico. No se aplicará este requisito en el caso de que el solicitante hubiera activado derechos de pago básico en la campaña 2015 o posteriores.

2.– Laguntzak abere hautagarri bakoitzeko eta urteko emango dira. Irailaren 16ko 685/2013 Errege Dekretuaren 11.4 artikuluan ezarritako nahitaezko errolda-aitorpenari jarraikiz ugalketarako dauden eta, indarrean dagoen araudiari jarraikiz, eskaera bakarra aurkezten den urteko urtarrilaren 1ean atal honetan ezarritako betekizunak betetzen dituzten ustiategietan behar bezala identifikatuta eta erregistratuta dauden ardi emeak izango dira abere hautagarriak.

2.– Las ayudas se concederán por animal elegible y año. Serán animales elegibles las hembras de la especie ovina mantenidas como reproductoras conforme a la declaración censal obligatoria establecida en el artículo 11.4 del Real Decreto 685/2013, de 16 de septiembre, y que estén correctamente identificadas y registradas conforme a la normativa vigente, a 1 de enero del año de presentación de la solicitud única, en las explotaciones que cumplan los requisitos establecidos en la presente sección.

Abere-ustiategi batean sartzen diren abeltzain gazteen edo euren jarduera hasten duten abeltzainen kasuan, uneko eskaera izanik aurkeztu duten lehenengo eskaera bakarra, laguntza hau jasotzeko eskubidea ematen duten abereak ustiategian dauden abere hautagarriak izango dira, betiere eskaera bakarra aldatzeko epemugako egunean erabilgarri dagoen azken errolda-aitorpenaren arabera. Agintari eskuduna arduratuko da bikoizketarik ez dadin izan, hau da abere bat ustiategi batean baino gehiagotan hautagarri ez dadin izan; kasua emango balitz orain hasten ari den abeltzain gaztearen abereen alde egingo da aberea hautatzeko orduan. Gainerako jarduera-hasiera kasuetan, kontrako erabaki idatzirik ez badago, ulertuko da hautagarritasun-lehentasuna orain hasten titular berriari emango zaiola.

En el caso de jóvenes ganaderos y de ganaderos que comienzan su actividad, que se incorporen en una explotación ganadera, siendo la solicitud en curso su primera solicitud única presentada, los animales con derecho al cobro de esta ayuda serán los animales elegibles presentes en la explotación según la última declaración censal disponible a fecha final de plazo de modificación de la solicitud única. La autoridad competente velará para que no se produzcan duplicidades en relación a la posibilidad de que un mismo animal pudiera resultar elegible en más de una explotación siendo, en estos casos, siempre prioritaria la elegibilidad a favor de los animales del joven ganadero que se incorpora. En los demás casos de inicio de actividad, a falta de un acuerdo escrito en contrario, se entenderá que la prioridad en la elegibilidad se concede al nuevo titular que se instala.

3.– 30 eme hautagarri edo gehiago dituzten ustiategien titularrek baino ez dute jasoko lotutako laguntza hori.

3.– Solo recibirán esta ayuda asociada los titulares de explotaciones con un censo de hembras elegibles igual o superior a 30.

4.– Abere hautagarriak kokatu beharko diren ustiategiek honako betekizun hauek bete beharko dituzte:

4.– Las explotaciones donde deberán ubicarse los animales elegibles deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) «Produkzioa eta ugalketa» edo «larre» gisa inskribatuta egotea Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean (REGA). Lehenengo kasuan, azpi-ustiategi mailan, ardi-azienden ustiategi gisa sailkatuta egon beharko dute, «haragi-produkziorako ugalketa» edo «produkzio mistorako ugalketa» sailkapenarekin, eta

a) Estar inscritas en el registro general de explotaciones ganaderas (REGA) con el tipo de explotación «Producción y reproducción» o tipo «pasto». En el primer caso, a nivel de subexplotación, deberán estar clasificadas como explotaciones de ovino con una clasificación zootécnica de «reproducción para producción de leche», «reproducción para producción de carne» o «reproducción para producción mixta», y

b) Laguntza jasotzeko baldintzak era artifizialean ez sortzeko, ustiategiko irteera-mugimenduen gutxieneko muga bat izatea –eme hautagarri bakoitzeko 0,6 arkume gutxienez– eskaera egin aurreko urteko ekainaren 1a eta eskaera egiten den urteko maiatzaren 31 artean.

b) Con el fin de evitar la creación artificial de las condiciones para percibir esta ayuda, tener un umbral mínimo de movimientos de salida de la explotación de al menos 0,6 corderos por hembra elegible, en el periodo comprendido entre el 1 de junio del año anterior a la solicitud y el 31 de mayo del año de solicitud.

Eme hautagarri bakoitzeko arkume kopurua kalkulatzeko, emaitza dezimal batera biribilduko da; emaitza zehazten duen dezimala bere horretan geratuko da baldin eta bigarren dezimala 5 baino txikiago bada; aldiz, hurrengo zenbaki naturala hartuko da baldin eta bigarren dezimala 5 edo 5 baino handiago bada.

Para el cálculo del número de corderos por hembra elegible, se tomará el resultado de redondear a 1 decimal, de modo que este decimal que determina el resultado se quedará invariable, si el segundo decimal es menor a 5, mientras que se elevará al número natural inmediatamente superior si el segundo decimal es igual o superior a 5.

Zooteknikoki «produkzio mistoko ugalketarako» eta «esne-produkziorako ugalketako» gisa sailkatuta dauden ustiategiek aurreko betekizuna beteko dute ugalketarako eme eta urte bakoitzeko gutxienez 80 litroko esne-produkzioa badute. Horretarako, aintzat hartuko dira erosleei eskaera egin aurreko urteko ekainaren 1a eta eskaera egiten den urteko maiatzaren 31 bitartean egindako entregak eta, hala badagokio, eskaera egin aurreko urte naturalean egindako esne-salmenta zuzenak.

Las explotaciones clasificadas zootécnicamente como «reproducción para la producción mixta» y «reproducción para la producción de leche» podrán alternativamente, cumplir el requisito anterior si tienen una producción mínima de leche de 80 litros por reproductora y año. Para ello se tendrán en cuenta las entregas a compradores realizadas en el periodo comprendido entre el 1 de junio del año anterior a la solicitud y el 31 de mayo del año de solicitud y, en su caso, las ventas directas de leche realizadas durante el año natural anterior al año de solicitud.

Dena den, eskabidea aurkezten den aurreko urteko ekainaren 1az gero gauzatzen diren jarduera-haste edo titulartasun-aldatzeen kasuetan –agindu honen hamabigarren ebazpen-zatian jasotakoak– gutxieneko ekoizpen-maila betetzen den berrikusteko –antxume-mugimendua edo esne litro ekoizpena–, laguntzaren eskatzaileak ustiategia altan jartzen duen egunetik jarduera gauzatu duen hilabete-kopuruaren arabera hainbanatuko da.

No obstante, para los casos de inicio de actividad y los cambios de titularidad recogidos en el resuelvo duodécimo de esta Orden que se hagan efectivos tras el 1 de junio del año anterior al que se presenta la solicitud, la revisión del cumplimiento de los umbrales mínimos de producción (movimiento de corderos o producción de litros de leche), se prorrateará en función del número de meses en los que el solicitante de la ayuda haya ejercido la actividad desde la fecha de alta de su explotación.

III.– Laguntzaren zenbatekoa.

III.– Importe de la ayuda.

1.– Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 107.5.e) artikuluan ezarritakoari jarraikiz autonomia-erkidegoek emandako informazioan oinarrituta, 70.3 artikuluaren arabera ezarritako bi eskualdeetako bakoitzari dagokion ardi bakoitzeko zenbateko unitarioa ezarriko du urtero, eskualde bakoitzari esleitutako zenbatekoa –II. eranskinean ezarri bezala– eskualde bakoitzeko abere hautagarriez zatituz. Horrela kalkulatutako zenbatekoa urtero argitaratuko da Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsaren webgunean.

1.– El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, según la información suministrada por las comunidades autónomas tal y como se establece en el artículo 107.5.e) del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, establecerá anualmente el importe unitario por oveja correspondiente a cada una de las dos regiones establecidas conforme a su artículo 70.3, dividiendo el montante destinado a cada región según se describe en su Anexo II, entre los animales elegibles en cada una de ellas. El importe así calculado se publicará anualmente en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria.

2.– Ordainketa horren zenbateko unitarioa abere hautagarriko 60 euro izango da gehienez ere.

2.– En ningún caso el importe unitario de este pago podrá superar los 60 euros por animal elegible.

9. ATALA
SECCIÓN 9.ª
AHUNTZEN USTIATEGIEI LOTUTAKO LAGUNTZA
AYUDA ASOCIADA PARA LAS EXPLOTACIONES DE CAPRINO

I.– Xedea, aplikazio-eremua eta aurrekontu-zuzkidura.

I.– Objeto, ámbito de aplicación y dotación presupuestaria.

1.– Ahuntz-azienden ustiategien titularrei laguntza bat emango zaie, ustiategi horien bideragarritasun ekonomikoa bermatzeko eta produkzio-jarduera hori bertan behera uzteko arriskua txikiagotzeko.

1.– Se concederá una ayuda asociada a los titulares de explotaciones de ganado caprino al objeto de garantizar la viabilidad económica de estas explotaciones y reducir el riesgo de abandono de esta actividad productiva.

2.– Urtero neurri horretarako zuzenduko den guztizko aurrekontu-zuzkidura abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren II. eranskinean jasotakoa izango da, eta urtean behin erabiliko da 59. artikuluan ezarritakoa kontuan hartuta.

2.– La dotación presupuestaria total que se destinará cada año a esta medida será la que se recoge en el Anexo II del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, y se empleará anualmente teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 59.

3.– Bi eskualde sortuko dira: mendi-eremuak uharte-eskualdearekin batera, eta gainerako lurralde nazionala.

3.– Se crean dos regiones: las zonas de montaña junto con la región insular, y el resto del territorio nacional.

Ondorio horietarako, mendi-eremutzat hartuko dira, ekitaldi bakoitzerako, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1305/2013 (EB) Erregelamenduan definitutakoak, baldin eta hala izendatu badituzte autonomia-erkidegoek indarreko beren landa-garapenerako programetan.

A estos efectos, se entenderá por zonas de montaña, para cada ejercicio, las definida en el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y que así estuvieran designadas por las comunidades autónomas en sus Programas de Desarrollo Rural en vigor.

Ustiategiak hainbat eskualdetan kokatutako produkzio-unitate bat baino gehiago dituenean, eskatzailearen ustiategia zer eskualdetan dagoen jakiteko, produkzio-unitate bakoitzean dauden abere hautagarrien kopurua hartuko da kontuan. Ustiategia abere hautagarri gehien dituzten produkzio-unitateak dauden eskualdean kokatuta dagoela ulertuko da; horrela, beraz, abere hautagarri guztiek eskualde horri dagokion zenbatekoa jasoko dute, abere horietako batzuk beste eskualdeko unitateetan kokatuta badaude ere.

En los casos en que la explotación se componga de más de una unidad de producción, situadas en distintas regiones, para determinar la región en la que se ubica la explotación del solicitante, se atenderá al número de animales elegibles en cada una de las unidades de producción. La explotación se entenderá ubicada en la región donde radiquen las unidades de producción que sumen el mayor número de animales elegibles, de forma que todos los animales elegibles recibirán el importe correspondiente a esa región, con independencia de que parte de ellos estén ubicados en unidades pertenecientes a la otra.

4.– Neurri horri aplikatu beharreko muga kuantitatiboa honako hau izango da: 733.323 ahuntz mendi-eremuetan eta uharte-eskualdean, eta 929.130 ahuntz Espainiako gainerako lurraldean.

4.– El límite cuantitativo aplicable a esta medida para las zonas de montaña, más región insular es de 733.323 cabras y para la región resto de España de 929.130 cabras.

II.– Onuradunak eta betekizun orokorrak.

II.– Beneficiarios y requisitos generales.

1.– 2014. urtean eskubide berezien titularrak izan eta kanpaina bakoitzeko eskaera bakarrean oinarrizko ordainketa-eskubideak aktibatzeko moduko hektarea onargarririk ez duten eskatzaileek ezin izango dute laguntza hori lortu. Ez zaie betekizun hori eskatuko 2015eko kanpainan edo ondorengoetan oinarrizko ordainketa-eskubideak aktibatu dituzten eskatzaileei.

1.– No podrán optar a esta ayuda los solicitantes que hayan sido titulares de derechos especiales en 2014, y que, en la solicitud única de cada campaña, no dispongan de hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago básico. No se aplicará este requisito en el caso de que el solicitante hubiera activado derechos de pago básico en la campaña 2015 o posteriores.

2.– Laguntzak abere hautagarri bakoitzeko eta urteko emango dira. Irailaren 16ko 685/2013 Errege Dekretuaren 11.4 artikuluan ezarritako nahitaezko errolda-aitorpenari jarraikiz ugalketarako dauden eta, indarrean dagoen araudiari jarraikiz, eskaera bakarra aurkezten den urteko urtarrilaren 1ean atal honetan ezarritako betekizunak betetzen dituzten ustiategietan behar bezala identifikatuta eta erregistratuta dauden ahuntz-espezieko emeak izango dira abere hautagarriak.

2.– Las ayudas se concederán por animal elegible y año. Serán animales elegibles las hembras de la especie caprina mantenidas como reproductoras conforme a la declaración censal obligatoria establecida en el artículo 11.4 del Real Decreto 685/2013, de 16 de septiembre, y que estén correctamente identificadas y registradas conforme a la normativa vigente, a 1 de enero del año de presentación de la solicitud única, en las explotaciones que cumplan los requisitos establecidos en la presente sección.

Abere-ustiategi batean sartzen diren abeltzain gazteen edo euren jarduera hasten duten abeltzainen kasuan, uneko eskaera izanik aurkeztu duten lehenengo eskaera bakarra, laguntza hau jasotzeko eskubidea ematen duten abereak ustiategian dauden abere hautagarriak izango dira, betiere eskaera bakarra aldatzeko epemugako egunean erabilgarri dagoen azken errolda-aitorpenaren arabera. Agintari eskuduna arduratuko da bikoizketarik ez dadin izan, hau da abere bat ustiategi batean baino gehiagotan hautagarri ez dadin izan; kasua emango balitz orain hasten ari den abeltzain gaztearen abereen alde egingo da aberea hautatzeko orduan. Gainerako jarduera-hasiera kasuetan, kontrako erabaki idatzirik ez badago, ulertuko da hautagarritasun-lehentasuna orain hasten titular berriari emango zaiola.

En el caso de jóvenes ganaderos y de ganaderos que comienzan su actividad, que se incorporen en una explotación ganadera, siendo la solicitud en curso su primera solicitud única presentada, los animales con derecho al cobro de esta ayuda serán los animales elegibles presentes en la explotación según la última declaración censal disponible a fecha final de plazo de modificación de la solicitud única. La autoridad competente velará para que no se produzcan duplicidades en relación a la posibilidad de que un mismo animal pudiera resultar elegible en más de una explotación siendo, en estos casos, siempre prioritaria la elegibilidad a favor de los animales del joven ganadero que se incorpora. En los demás casos de inicio de actividad, a falta de un acuerdo escrito en contrario, se entenderá que la prioridad en la elegibilidad se concede al nuevo titular que se instala.

3.– 10 eme hautagarri edo gehiago dituzten ustiategien titularrek baino ez dute jasoko lotutako laguntza hori.

3.– Solo recibirán esta ayuda asociada los titulares de explotaciones con un censo de hembras elegibles igual o superior a 10.

4.– Abere hautagarriak kokatu beharko diren ustiategiek honako betekizun hauek bete beharko dituzte:

4.– Las explotaciones donde deberán ubicarse los animales elegibles deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) «Produkzioa eta ugalketa» edo «larre» gisa inskribatuta egotea Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean (REGA). Lehenengo kasuan, azpi-ustiategi mailan, ahuntz-azienden ustiategi gisa sailkatuta egon beharko dute, «haragi-produkziorako ugalketa» edo «produkzio mistorako ugalketa» sailkapenarekin, eta

a) Estar inscritas en el registro general de explotaciones ganaderas (REGA) con el tipo de explotación «Producción y reproducción» o tipo «pasto». En el primer caso a nivel de subexplotación, deberán estar clasificadas como explotaciones de caprino con una clasificación zootécnica de «reproducción para producción de leche», «reproducción para producción de carne» o «reproducción para producción mixta»; y

b) Laguntza jasotzeko baldintzak era artifizialean ez sortzeko, ustiategiko irteera-mugimenduen gutxieneko muga bat izatea –eme hautagarri bakoitzeko 0,6 antxume gutxienez– eskaera egin aurreko urteko ekainaren 1a eta eskaera egiten den urteko maiatzaren 31 artean.

b) Tener un umbral mínimo de movimientos de salida de la explotación de al menos 0,6 cabritos por hembra elegible, en el periodo comprendido entre el 1 de junio del año anterior a la solicitud y el 31 de mayo del año de solicitud, para evitar que se creen artificialmente las condiciones para percibir esta ayuda.

Eme hautagarri bakoitzeko antxume kopurua kalkulatzeko, emaitza dezimal batera biribilduko da; emaitza zehazten duen dezimala bere horretan geratuko da baldin eta bigarren dezimala 5 baino txikiago bada; aldiz, hurrengo zenbaki naturala hartuko da baldin eta bigarren dezimala 5 edo 5 baino handiago bada.

Para el cálculo del número de cabritos por hembra elegible, se tomará el resultado de redondear a 1 decimal, de modo que este decimal que determina el resultado se quedará invariable, si el segundo decimal es menor a 5, mientras que se elevará al número natural inmediatamente superior si el segundo decimal es igual o superior a 5.

Ustiategiek aurreko betekizuna beteko dute ugalketarako eme eta urte bakoitzeko gutxienez 200 litroko esne-produkzioa badute. Horretarako, aintzat hartuko dira erosleei eskaera egiten den urtean egindako entregak eta, hala badagokio, eskaera egin aurreko urte naturalean egindako esne-salmenta zuzenak.

Las explotaciones podrán alternativamente, cumplir el requisito anterior si tienen una producción mínima de leche de 200 litros por reproductora y año. Para ello se tendrán en cuenta las entregas a compradores realizadas en el año de solicitud y, en su caso, las ventas directas de leche realizadas durante el año natural anterior al año de solicitud.

Dena den, eskaera aurkezten den aurreko urteko ekainaren 1az gero gauzatzen diren jarduera-haste edo titulartasun-aldatzeen kasuetan –agindu honen hamabigarren ebazpen-zatian jasotakoak– gutxieneko ekoizpen-maila betetzen den berrikusteko –antxume-mugimendua edo esne litro ekoizpena–, laguntzaren eskatzaileak ustiategia altan jartzen duen egunetik jarduera gauzatu duen hilabete-kopuruaren arabera hainbanatuko da.

No obstante, para los casos de inicio de actividad y los cambios de titularidad recogidos en el resuelvo duodécimo de esta Orden que se hagan efectivos tras el 1 de junio del año anterior al que se presenta la solicitud, la revisión del cumplimiento de los umbrales mínimos de producción (movimiento de cabritos o producción de litros de leche), se prorrateará en función del número de meses en los que el solicitante de la ayuda haya ejercido la actividad desde la fecha de alta de su explotación.

III.– Mendi-eremuei lotutako betekizun espezifikoak.

III.– Requisitos específicos relacionados con las zonas de montaña.

Ustiategiak mendi-eremuetan eta bestelako eremuetan kokatutako produkzio-unitate bat baino gehiago dituenean, eskatzailearen ustiategia zer eskualdetan dagoen jakiteko, produkzio-unitate bakoitzean dauden abere hautagarrien kopurua hartuko da kontuan. Ustiategia abere hautagarri gehien dituzten produkzio-unitateak dauden eskualdean kokatuta dagoela ulertuko da; horrela, beraz, abere hautagarri guztiek eskualde horri dagokion zenbatekoa jasoko dute, abere horietako batzuk beste eskualdeko unitateetan kokatuta badaude ere.

En los casos en que la explotación se componga de más de una unidad de producción situada en zonas de montaña y en zonas distintas a las de montaña, para determinar la región en la que se ubica la explotación del solicitante, se atenderá al número de animales elegibles en cada una de las unidades de producción. La explotación se entenderá ubicada en la región donde radiquen las unidades de producción que sumen el mayor número de animales elegibles, de forma que todos los animales elegibles recibirán el importe correspondiente a esa región, con independencia de que parte de ellos estén ubicados en unidades pertenecientes a la otra.

IV.– Laguntzaren zenbatekoa.

IV.– Importe de la ayuda.

1. –Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 107.5.f) artikuluan ezarritakoari jarraikiz autonomia-erkidegoek emandako informazioan oinarrituta, 73.3 artikuluaren arabera ezarritako bi eskualdeetako bakoitzari dagokion ahuntz bakoitzeko zenbateko unitarioa ezarriko du urtero, eskualde bakoitzari esleitutako zenbatekoa –II. eranskinean ezarri bezala– eskualde bakoitzeko abere hautagarriez zatituz. Horrela kalkulatutako zenbatekoa urtero argitaratuko da Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsaren webgunean.

1.– El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, según la información suministrada por las comunidades autónomas tal y como se establece en el artículo 107.5.f) del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, establecerá anualmente un importe unitario para las cabras en explotaciones ubicadas en las dos regiones establecidas conforme a su artículo 73.3, dividiendo el montante destinado a cada región según se describe en su Anexo II, entre los animales elegibles en cada una de ellas. El importe así calculado se publicará anualmente en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria.

2.– Ordainketa horren zenbateko unitarioa abere hautagarriko 30 euro izango da gehienez ere.

2.– En ningún caso el importe unitario de este pago podrá superar los 30 euros por animal elegible.

10. ATALA
SECCIÓN 10.ª
2014AN ESKUBIDE BEREZIAK ZITUZTEN ETA ORAIN OINARRIZKO ORDAINKETARAKO ESKUBIDEAK AKTIBATZEKO HEKTAREA ONARGARRIRIK EZ DUTEN ESNETARAKO BEHIEN ABELTZAINENTZAKO LOTUTAKO LAGUNTZA
AYUDA ASOCIADA PARA LOS GANADEROS DE VACUNO DE LECHE QUE MANTUVIERON DERECHOS ESPECIALES EN 2014 Y NO DISPONEN DE HECTÁREAS ADMISIBLES PARA LA ACTIVACIÓN DE DERECHOS DE PAGO BÁSICO

I.– Xedea, aplikazio-eremua eta aurrekontu-zuzkidura.

I.– Objeto, ámbito de aplicación y dotación presupuestaria.

1.– 2014an eskubide bereziak zituzten eta orain oinarrizko ordainketa-eskubideak aktibatzeko hektarea onargarririk ez duten esnetarako behien abeltzainei laguntza bat emango zaie.

1.– Se concederá una ayuda a los titulares de explotaciones de ganado vacuno de leche que hayan mantenido derechos especiales en 2014, y no dispongan de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago en el régimen de pago básico.

2.– Urtero neurri horretarako zuzenduko den guztizko aurrekontu-zuzkidura abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren II. eranskinean jasotakoa izango da.

2.– La dotación presupuestaria total que se destinará cada año a esta medida será la que se recoge en el Anexo II del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre.

3.– Neurri horri aplikatu beharreko muga kuantitatiboa 15.650 abere da.

3.– El límite cuantitativo aplicable a esta medida es de 15.650 animales.

II.– Onuradunak eta betekizunak.

II.– Beneficiarios y requisitos.

1.– 2014. urtean eskubide berezien titularrak izan diren eta kanpaina bakoitzeko eskaera bakarrean oinarrizko ordainketa-eskubideak aktibatzeko moduko hektarea onargarririk ez duten esnetarako behi-azienden abeltzainak izango dira lotutako laguntza horren onuradunak. 2015a geroztiko kanpaina batean oinarrizko ordainketa-eskubideak aktibatu dituztenek ez dute eskubiderik izango laguntza honetarako.

1.– Serán beneficiarios de esta ayuda asociada los ganaderos de vacuno de leche que hayan sido titulares de derechos especiales en 2014, y que, en la solicitud única de cada campaña, no dispongan de hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago básico. No tendrán derecho a esta ayuda aquellos que hayan activado derechos de pago básico en alguna campaña a partir de 2015.

2.– Honako hauek ezin izango dute laguntza hau lortu:

2.– No podrán optar a esta ayuda:

a) Eskubide berezien titularrak diren, 2014. urtean eskubide normalen titularrak ere izan diren eta kanpaina horretan 0,2 hektareako edo hortik gorako azalera bat aitortu dutenek; salbu eta oinarrizko ordainketaren eskubideak aktibatzeko moduko hektarea onargarririk ez izatearen arrazoia bada 2013ko laguntzen eskabideko aitorpenean ez izatea zehaztuta hektarea onargarririk.

a) Los titulares de derechos especiales, que en 2014 también fuesen titulares de derechos normales y que hubiesen declarado en dicha campaña una superficie igual o mayor a 0,2 hectáreas, excepto que el hecho de no disponer de hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago básico se deba a la ausencia de hectáreas admisibles determinadas en la declaración de la solicitud de ayudas del año 2013.

b) Ondoz ondoko bi kanpainatan edo gehiagotan laguntza eskatu ez duten abeltzainek behin betiko galduko dute horiek jasotzeko eskubidea, ezinbesteko kasuetan edo salbuespenezko egoeretan izan ezik.

b) Los ganaderos que no hayan solicitado durante dos campañas consecutivas o más la ayuda perderán, con carácter definitivo, el derecho a recibirlas, excepto en casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales.

3.– Abere hautagarriak kokatu beharko diren ustiategiek honako betekizun hauek bete beharko dituzte:

3.– Las explotaciones donde deberán ubicarse los animales elegibles deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) «Produkzioa eta ugalketa» edo «larre» gisa inskribatuta egotea Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean (REGA). Lehenengo kasuan, azpi-ustiategi mailan, behi-azienden ustiategi gisa sailkatuta egon beharko dute, «esne-produkziorako ugalketa», «produkzio mistoko ugalketa» edo «bizitarako bigantxen hazkuntza» sailkapenarekin.

a) Estar inscritas en el registro general de explotaciones ganaderas (REGA) con el tipo de explotación «Producción y reproducción» o tipo «pasto». En el primer caso, a nivel de subexplotación, deberán estar clasificadas como explotaciones de bovino con una clasificación zootécnica de «reproducción para producción de leche», «reproducción para producción mixta» o «recría de novillas».

Aurreko paragrafoan adierazitakoa eragotzi gabe, abereen onargarritasuna zehazteko, kontuan hartuko dira larre, azoka eta merkatuetarako aldi baterako mugimenduetan dauden abereak, baldin eta behar bezala jakinarazi bazaio SITRAN sistemari, eta

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, a efectos de determinar la elegibilidad de los animales, se tendrán en cuenta los animales localizados en movimientos temporales a pastos, ferias y mercados, siempre que hubieran sido convenientemente notificados al sistema SITRAN; y

b) Eskaeraren aurreko urteko urriaren 1etik eskaeraren urteko irailaren 30era bitarteko aldian gutxienez 6 hilabetetan erosleei esne-entregak egin izana, edota azken urte horretan zuzeneko salmenten aitorpena saldutako kantitateekin aurkeztu izana.

b) Haber realizado entregas de leche a primeros compradores al menos durante 6 meses en el periodo comprendido entre el 1 de octubre del año anterior a la solicitud y el 30 septiembre del año de solicitud o haber presentado la declaración de ventas directas en este último año con cantidades vendidas.

4.– Abere hautagarri bakoitzeko eta urteko emango da laguntza. Abeltzain bakoitzari urte bakoitzean ordainketa jasotzeko aukera emango dioten abere hautagarriak honako hauek izango dira:

4.– La ayuda se concederá por animal elegible y año. Los animales elegibles por los que podrá percibir el pago cada ganadero en cada año, serán:

XIII. eranskinean zerrendatutako arrazetako bateko edota arloko agintari eskudunek nagusiki esnetarako gisa finkatutako arrazetako bateko esnetarako behi emeak, eskaera aurkezteko urteko apirilaren 30ean 24 hilabete edo gehiago dituztenak eta Abereen Banakako Identifikaziorako Erregistro Orokorrean (RIIA) inskribatuta daudenak, ekainaren 13ko 728/2007 Errege Dekretuan ezarritakoari jarraikiz.

Hembras de aptitud láctea pertenecientes a alguna de las razas enumeradas en el Anexo XIII, o a aquellas razas de ganado vacuno que la autoridad competente en la materia determine como de aptitud eminentemente láctea, de edad igual o mayor a 24 meses a 30 de abril del año de solicitud y que se encuentren inscritas en el Registro General de Identificación Individual de Animales (RIIA), conforme se establece en el Real Decreto 728/2007, de 13 de junio.

Laguntza hori kobratzeko eskubidea duten abereak zehazteko, eskatzailearen ustiategian dauden abereen egiaztapen bat egingo da urtarrilaren 1ean, beste bat apirilaren 30ean, eta beste bi adierazitako bi data horien artean, finkatu beharreko egunetan; bi data horiek berdinak izango dira Espainiako ustiategi guztietan. Egindako lau egiaztapenetan zeuden abereak izango dira zenbatu beharrekoak.

Para determinar los animales con derecho al cobro de esta ayuda se hará una comprobación de los animales presentes en la explotación del solicitante a 1 de enero, otra a 30 de abril y dos comprobaciones más en fechas intermedias a determinar, en el periodo comprendido entre estas dos fechas, ambas iguales para todas las explotaciones de España. Los animales a computar serán aquellos presentes en las cuatro comprobaciones realizadas».

III.– Laguntzaren zenbatekoa.

III.– Importe de la ayuda.

1.– Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 107.5.g) artikuluan ezarritakoari jarraikiz autonomia-erkidegoek emandako informazioan oinarrituta, abere bakoitzerako zenbateko unitarioa ezarriko du urtero, eta laguntza horretarako zuzendutako zenbatekoa, 77.2 artikuluan deskribatutakoaren arabera, abere hautagarriekin zatituko du. Horrela kalkulatutako zenbatekoa urtero argitaratuko da Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsaren webgunean.

1.– El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, según la información suministrada por las comunidades autónomas tal y como se establece en el artículo 107.5.g) del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, establecerá anualmente un importe unitario para cada animal, dividiendo el montante destinado a esta ayuda según se describe en su artículo 77.2, entre los animales elegibles. El importe así calculado se publicará anualmente en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria.

2.– Ordainketa horren zenbateko unitarioa abere hautagarriko 210 euro izango da gehienez ere.

2.– En ningún caso el importe unitario de este pago podrá superar los 210 euros por animal elegible.

11. ATALA
SECCIÓN 11.ª
2014AN ESKUBIDE BEREZIAK ZITUZTEN ETA ORAIN OINARRIZKO ORDAINKETARAKO ESKUBIDEAK AKTIBATZEKO HEKTAREA ONARGARRIRIK EZ DUTEN GIZENTZEKO BEHIEN ABELTZAINENTZAKO LOTUTAKO LAGUNTZA
AYUDA ASOCIADA PARA LOS GANADEROS DE VACUNO DE CEBO QUE MANTUVIERON DERECHOS ESPECIALES EN 2014 Y NO DISPONEN DE HECTÁREAS ADMISIBLES PARA LA ACTIVACIÓN DE DERECHOS DE PAGO BÁSICO

I.– Xedea, aplikazio-eremua eta aurrekontu-zuzkidura.

I.– Objeto, ámbito de aplicación y dotación presupuestaria.

1.– 2014an eskubide bereziak zituzten eta orain oinarrizko ordainketarako eskubideak aktibatzeko hektarea onargarririk ez duten gizentzeko behien abeltzainei laguntza bat emango zaie.

1.– Se concederá una ayuda a los titulares de explotaciones de ganado vacuno de cebo que hayan mantenido derechos especiales en 2014, y no dispongan de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago en el régimen de pago básico.

2.– Urtero neurri horretarako zuzenduko den guztizko aurrekontu-zuzkidura abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren II. eranskinean jasotakoa izango da.

2.– La dotación presupuestaria total que se destinará cada año a esta medida será la que se recoge en el Anexo II del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre.

3.– Neurri horri aplikatu beharreko muga kuantitatiboa 19.220 abere da.

3.– El límite cuantitativo aplicable a esta medida es de 19.220 animales.

II.– Onuradunak eta betekizunak.

II.– Beneficiarios y requisitos.

1.– 2014. urtean eskubide berezien titularrak izan eta kanpaina bakoitzeko eskaera bakarrean oinarrizko ordainketa-eskubideak aktibatzeko moduko hektarea onargarririk ez duten gizentzeko behi-azienden abeltzainak izango dira lotutako laguntza horren onuradunak. 2015a geroztiko kanpaina batean oinarrizko ordainketa-eskubideak aktibatu dituztenek ez dute eskubiderik izango laguntza honetarako.

1.– Serán beneficiarios de esta ayuda asociada los ganaderos de vacuno de cebo que hayan sido titulares de derechos especiales en 2014, y que, en la solicitud única de cada campaña, no dispongan de hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago básico. No tendrán derecho a esta ayuda aquellos que hayan activado derechos de pago básico en alguna campaña a partir de 2015.

2.– Honako hauek ezin izango dute laguntza hau lortu:

2.– No podrán optar a esta ayuda:

a) Eskubide berezien titularrak diren, 2014. urtean eskubide normalen titularrak ere izan diren eta kanpaina horretan 0,2 hektareako edo hortik gorako azalera bat aitortu dutenek; salbu eta oinarrizko ordainketaren eskubideak aktibatzeko moduko hektarea onargarririk ez izatearen arrazoia bada 2013ko laguntzen eskabideko aitorpenean ez izatea zehaztuta hektarea onargarririk.

a) Los titulares de derechos especiales, que en 2014 también fuesen titulares de derechos normales y que hubiesen declarado en dicha campaña una superficie igual o mayor a 0,2 hectáreas, excepto que el hecho de no disponer de hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago básico se deba a la ausencia de hectáreas admisibles determinadas en la declaración de la solicitud de ayudas del año 2013.

b) Ondoz ondoko bi kanpainatan edo gehiagotan laguntza eskatu ez duten abeltzainek behin betiko galduko dute horiek jasotzeko eskubidea, ezinbesteko kasuetan edo salbuespenezko egoeretan izan ezik.

b) Los ganaderos que no hayan solicitado durante dos campañas consecutivas o más, la ayuda (perderán, con carácter definitivo, el derecho a recibirlas, excepto en casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales).

3.– Abere hautagarriak kokatu behar diren ustiategiek «Produkzioa eta ugalketa» edo «larre» gisa inskribatuta egon beharko dute Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean (REGA). Lehenengo kasuan, azpi-ustiategiaren mailan, Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean inskribatuta egon beharko dute "haragia ekoizteko ugalketarako", "esnea ekoizteko ugalketarako", "produkzio mistoko ugalketarako" edo "gizentzeko edo gizendegiko" behi-azienden ustiategi gisa sailkapen zooteknikoaren arabera, eta ustiategi horiek izango dira abereentzat azkena hiltegira eraman edo esportatu aurretik.

3.– Las explotaciones donde deberán ubicarse los animales elegibles deberán estar inscritas en el registro general de explotaciones ganaderas (REGA) con el tipo de explotación «Producción y reproducción» o tipo «pasto». En el primer caso, a nivel de subexplotación deberán estar clasificadas como explotaciones de bovino con una clasificación zootécnica de «reproducción para producción de carne», o «reproducción para producción de leche», o «reproducción para producción mixta» o «cebo o cebadero» y serán la última explotación donde se localizaban los animales antes de su destino al matadero o exportación.

Aurreko paragrafoan adierazitakoa eragotzi gabe, abereen onargarritasuna zehazteko, kontuan hartuko dira larre, azoka eta merkatuetarako aldi baterako mugimenduetan dauden abereak, baldin eta behar bezala jakinarazi bazaio SITRAN sistemari.

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, a efectos de determinar la elegibilidad de los animales, se tendrán en cuenta los animales localizados en movimientos temporales a pastos, ferias y mercados siempre que hubieran sido convenientemente notificados al sistema SITRAN.

4.– Abere hautagarri bakoitzeko eta urteko emango da laguntza. Abeltzain bakoitzari urte bakoitzean ordainketa jasotzeko aukera emango dioten abere hautagarriak honako hauek izango dira:

4.– La ayuda se concederá por animal elegible y año. Los animales elegibles por los que podrá percibir el pago cada ganadero en cada año, serán:

Eskaeraren aurreko urteko urriaren 1etik eskaeraren urteko irailaren 30era bitarte onuradunaren ustiategian edo gizendegi komunitario batean gizendu diren, eta hiltegian hil diren, edo esportatu diren 6-24 hilabeteko behi-aziendak. Guztiak Abereen Banakako Identifikaziorako Erregistro Orokorrean (RIIA) inskribatuta egon beharko dute, ekainaren 13ko 728/2007 Errege Dekretuan ezarritakoari jarraikiz.

Los bovinos entre 6 y 24 meses de edad que hayan sido cebados entre el 1 de octubre del año anterior a la solicitud y el 30 de septiembre del año de solicitud en la explotación del beneficiario o en un cebadero comunitario, y sacrificados en matadero, o exportados, en ese mismo periodo. Todos ellos deberán estar inscritos en el Registro General de Identificación Individual de Animales (RIIA), conforme se establece en el Real Decreto 728/2007, de 13 de junio.

Aurrekoa gorabehera, abereak azken ustiategitik irten badira bitarteko ustiategi batera joateko, tratulari batengana edo kontzentrazio-zentro batera adibidez, Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean horrela jasota daudenak, handik hiltegirako edo esportaziorako bidea hartu baino lehen, bitarteko ustiategira mugitu aurretik abereen kokaleku izan zen ustiategiaren titularrak laguntza jasotzeko aukera izango du, baldin eta aipatutako abereok betekizun guztiak betetzen badituzte eta bitarteko ustiategian gehienez 15 egun ematen badituzte.

No obstante lo anterior, si los animales han abandonado la última explotación con destino a una explotación intermedia, como un tratante, o centro de concentración, que estén registradas como tales en el REGA, y de estas salen hacia el sacrificio o la exportación, el titular de la explotación en la que se localizaron los animales antes de dicho movimiento a la explotación intermedia podrá beneficiarse de la ayuda, siempre que dichos animales cumplan todos los requisitos mencionados, y no permanezcan en la explotación intermedia más de 15 días.

Abereen jomuga, abereen ustiategiko sarrera-datak eta hautagarritasuna zehazten duten ustiategitik jomugetarako irteera-datak finkatzeko, SITRAN datu-basea kontsultatuko da. Helmuga horietarako bidea hartzen dutenetik ustiategian sartu arte gutxienez hiru hilabeteko tartea izango da abereen hautagarritasuna zehazteko.

La determinación del destino de los animales, así como de las fechas en las que los animales entraron en la explotación y la fecha de salida hacia los destinos que dan lugar a la elegibilidad, se hará a través de consulta a la base de datos SITRAN. Entre la fecha de salida a esos destinos y la fecha de entrada en la explotación deberá haber una diferencia mínima de tres meses para determinar la elegibilidad de los animales.

Eskatzailea gizendegi komunitario batekoa bada eta gizendegi horretara gizentzeko abereak eramaten baditu, gizendegira eramandako abereak eskatzaile horren lotutako laguntzan zenbatuko dira, eta deskontatu egingo dira gizendegirako laguntzaren zenbatekoak kalkulatzean, baldin eta 6. atalean ezarritako laguntzaren eskatzailea bada. Lotutako laguntza honetarako betekizunak ere betetzen baditu, 6. ataleko laguntzarako ezarri den moduan jokatuko da.

En el caso de que el solicitante pertenezca a un cebadero comunitario al cual aporta animales para el cebo, los animales aportados al cebadero computarán en la ayuda asociada de este solicitante, descontándose a efectos del cálculo de los importes de ayuda al cebadero si este fuese solicitante de la ayuda establecida en la sección 6.ª. En el caso de que este último también reúna los requisitos para la presente ayuda asociada, se procederá de la misma forma que la establecida para la ayuda asociada de la sección 6.ª.

III.– Laguntzaren zenbatekoa.

III.– Importe de la ayuda.

1.– Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 107.5.h) artikuluan ezarritakoari jarraikiz autonomia-erkidegoek emandako informazioan oinarrituta, abere bakoitzerako zenbateko unitarioa ezarriko du urtero, eta laguntza horretarako zuzendutako zenbatekoa, 80.2 artikuluan deskribatutakoaren arabera, abere hautagarriekin zatituko du. Horrela kalkulatutako zenbatekoa urtero argitaratuko da Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsaren webgunean.

1.– El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, según la información suministrada por las comunidades autónomas tal y como se establece en el artículo 107.5.h) del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, establecerá anualmente un importe unitario para cada animal, dividiendo el montante destinado a esta ayuda según se describe en su artículo 80.2, entre los animales elegibles. El importe así calculado se publicará anualmente en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria.

2.– Ordainketa horren zenbateko unitarioa abere hautagarriko 112 euro izango da gehienez ere.

2.– En ningún caso el importe unitario de este pago podrá superar los 112 euros por animal elegible.

12. ATALA
SECCIÓN 12.ª
2014AN ESKUBIDE BEREZIAK ZITUZTEN ETA ORAIN OINARRIZKO ORDAINKETARAKO ESKUBIDEAK AKTIBATZEKO HEKTAREA ONARGARRIRIK EZ DUTEN ARDI ETA AHUNTZEN ABELTZAINENTZAKO LOTUTAKO LAGUNTZA
AYUDA ASOCIADA PARA LOS GANADEROS DE OVINO Y CAPRINO QUE MANTUVIERON DERECHOS ESPECIALES EN 2014 Y NO DISPONEN DE HECTÁREAS ADMISIBLES PARA LA ACTIVACIÓN DE DERECHOS DE PAGO BÁSICO

I.– Xedea, aplikazio-eremua eta aurrekontu-zuzkidura.

I.– Objeto, ámbito de aplicación y dotación presupuestaria.

1.– 2014an eskubide bereziak zituzten eta orain oinarrizko ordainketarako eskubideak aktibatzeko hektarea onargarririk ez duten ardi eta ahuntzen abeltzainei laguntza bat emango zaie.

1.– Se concederá una ayuda a los titulares de explotaciones de ganado ovino y caprino que hayan mantenido derechos especiales en 2014, y no dispongan de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago en el régimen de pago básico.

2.– Urtero neurri horretarako zuzenduko den guztizko aurrekontu-zuzkidura abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren II. eranskinean jasotakoa izango da.

2.– La dotación presupuestaria total que se destinará cada año a esta medida será la que se recoge en el Anexo II del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre.

3.– Neurri horri aplikatu beharreko muga kuantitatiboa 1.075.355 abere da.

3.– El límite cuantitativo aplicable a esta medida es de 1.075.355 animales.

II.– Onuradunak eta betekizunak.

II.– Beneficiarios y requisitos.

1.– 2014. urtean eskubide berezien titularrak izan eta kanpaina bakoitzeko eskaera bakarrean oinarrizko ordainketa-eskubideak aktibatzeko moduko hektarea onargarririk ez duten ardi- eta ahuntz-azienden abeltzainak izango dira lotutako laguntza horren onuradunak. 2015a geroztiko kanpaina batean oinarrizko ordainketa-eskubideak aktibatu dituztenek ez dute eskubiderik izango laguntza honetarako.

1.– Serán beneficiarios de esta ayuda asociada los ganaderos de ovino y caprino que hayan sido titulares de derechos especiales en 2014, y que, en la solicitud única de cada campaña, no dispongan de hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago básico. No tendrán derecho a esta ayuda aquellos que hayan activado derechos de pago básico en alguna campaña a partir de 2015.

2.– Honako hauek ezin izango dute laguntza hau lortu:

2.– No podrán optar a esta ayuda:

a) Eskubide berezien titularrak diren, 2014. urtean eskubide normalen titularrak ere izan diren eta kanpaina horretan 0,2 hektareako edo hortik gorako azalera bat aitortu dutenek; salbu eta oinarrizko ordainketaren eskubideak aktibatzeko moduko hektarea onargarririk ez izatearen arrazoia bada 2013ko laguntzen eskabideko aitorpenean ez izatea zehaztuta hektarea onargarririk.

a) Los titulares de derechos especiales, que en 2014 también fuesen titulares de derechos normales y que hubiesen declarado en dicha campaña una superficie igual o mayor a 0,2 hectáreas, excepto que el hecho de no disponer de hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago básico se deba a la ausencia de hectáreas admisibles determinadas en la declaración de la solicitud de ayudas del año 2013.

b) Ondoz ondoko bi kanpainatan edo gehiagotan laguntza eskatu ez duten abeltzainek behin betiko galduko dute horiek jasotzeko eskubidea, ezinbesteko kasuetan edo salbuespenezko egoeretan izan ezik.

b) Los ganaderos que no hayan solicitado durante dos campañas consecutivas o más, la ayuda (perderán, con carácter definitivo, el derecho a recibirlas, excepto en casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales).

3.– Abere hautagarri bakoitzeko eta urteko emango da laguntza. Abeltzain bakoitzari urte bakoitzean ordainketa jasotzeko aukera emango dioten abere hautagarriak honako hauek izango dira:

3.– La ayuda se concederá por animal elegible y año. Los animales elegibles por los que podrá percibir el pago cada ganadero en cada año, serán:

Irailaren 16ko 685/2013 Errege Dekretuaren 11.4 artikuluan ezarritako nahitaezko errolda-aitorpenari jarraikiz ugalketarako dauden eta, indarrean dagoen araudiari jarraikiz, eskaera bakarra aurkezten den urteko urtarrilaren 1ean 5. atalean ezarritako betekizunak betetzen dituzten ustiategietan behar bezala identifikatuta eta erregistratuta dauden ardi emeak.

Las hembras de la especie ovina mantenidas como reproductoras conforme a la declaración censal obligatoria establecida en el artículo 11.4 del Real Decreto 685/2013, de 16 de septiembre, y se encuentren correctamente identificadas y registradas conforme a la normativa vigente, a 1 de enero del año de presentación de la solicitud única, en las explotaciones que cumplan los requisitos establecidos en la sección 5.ª

Irailaren 16ko 685/2013 Errege Dekretuaren 11.4 artikuluan ezarritako nahitaezko errolda-aitorpenari jarraikiz ugalketarako dauden eta, indarrean dagoen araudiari jarraikiz, eskaera bakarra aurkezten den urteko urtarrilaren 1ean 9. atalean ezarritako betekizunak betetzen dituzten ustiategietan behar bezala identifikatuta eta erregistratuta dauden ahuntzak.

Las hembras de la especie caprina, mantenidas como reproductoras conforme a la declaración censal obligatoria establecida en el artículo 11.4 del Real Decreto 685/2013, de 16 de septiembre y se encuentren correctamente identificadas y registradas conforme a la normativa vigente, a 1 de enero del año de presentación de la solicitud única, en las explotaciones que cumplan los requisitos establecidos en la sección 9.ª

III.– Laguntzaren zenbatekoa.

III.– Importe de la ayuda.

1.– Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak, abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 107.5.i) artikuluan ezarritakoari jarraikiz autonomia-erkidegoek emandako informazioan oinarrituta, abere bakoitzerako zenbateko unitarioa ezarriko du urtero, eta laguntza horretarako zuzendutako zenbatekoa, 83.2 artikuluan deskribatutakoaren arabera, abere hautagarriekin zatituko du. Horrela kalkulatutako zenbatekoa urtero argitaratuko da Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsaren webgunean.

1.– El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, según la información suministrada por las comunidades autónomas tal y como se establece en el artículo 107.5.i) del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre, establecerá anualmente un importe unitario para cada animal, dividiendo el montante destinado a esta ayuda según se describe en su artículo 83.2, entre los animales elegibles. El importe así calculado se publicará anualmente en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria.

2.– Ordainketa horren zenbateko unitarioa abere hautagarriko 45 euro izango da gehienez ere.

2.– En ningún caso el importe unitario de este pago podrá superar los 45 euros por animal elegible.

V. ERANSKINA
ANEXO V
NEKAZARI TXIKIENTZAKO ERREGIMEN SINPLIFIKATUAN APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA
NORMATIVA APLICABLE AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES

I.– Onuradunak, ezaugarriak eta betekizunak.

I.– Beneficiarios, características y requisitos.

1.– 2015. urtean oinarrizko ordainketa-eskubideak jabetzan, gozamenean edo errentan zituzten nekazariek jaso beharreko zuzeneko ordainketen guztizko zenbatekoa gehienez ere 1.250 eurokoa izan denean 2015eko urriaren 15a baino lehen, nekazari txikientzako erregimenean sartu zituzten automatikoki agintari eskudunek, erregimen horretan ez parte hartzea erabakiz gero izan ezik; kasu horretan, agintari eskudunei jakinarazi behar izan zieten 2015eko urriaren 15a baino lehen. Aipatu erregimen horren aktibazioa Nekazaritza Politika Erkidearen oinarrizko ordainketa-erregimenerako eskubideak esleitzeari buruzko abenduaren 19ko 1076/2014 Errege Dekretuaren IV. kapituluan ezarrita dago.

1.– Los agricultores que en 2015 poseían derechos de pago básico, en propiedad, usufructo o en arrendamiento y su importe total de pagos directos a percibir no se haya estimado superior a 1.250 euros antes del 15 de octubre de 2015 quedaron incluidos automáticamente por la autoridad competente en el régimen para pequeños agricultores cuya activación se establece en Capítulo IV del Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la política agrícola común, a menos que expresamente decidieran no participar en el mismo, en cuyo caso debieron comunicarlo a la autoridad competente antes del 15 de octubre de 2015.

2.– 2015eko irailaren 30a baino lehen, produktore bakoitzeko zuzeneko ordainketa guztien ordainketaren zenbatekoaren behin-behineko eta gutxi gorabeherako kalkulu bat egin zen, eta kalkulu horren ondorioz 1.250 eurotik beherako ordainketa zegokien nekazariei jakinarazi zitzaien. Jakinarazi zitzaien, halaber, nekazari txikien erregimenean ez zutela parte hartu nahi erabakitzeko eskubidea bazutela, nahiz eta horretarako baldintzak bete.

2.– Antes del 30 de septiembre de 2015, se efectuó un cálculo provisional estimatorio del importe del pago de todos los pagos directos por productor y se comunicó a aquellos agricultores a los que dicha estimación suponía un pago no superior a 1.250 euros. Asimismo, se les informó sobre su derecho a decidir no participar en el régimen de pequeños agricultores, aunque cumplieran las condiciones para ello.

3.– 2015etik aurrera, lagapen baten bidez txertatzen diren nekazari berriak baino ezin izango dira txertatu nekazari txikien erregimenean, Nekazaritza Politika Erkidearen oinarrizko ordainketa-erregimenerako eskubideak esleitzeari buruzko abenduaren 19ko 1076/2014 Errege Dekretuaren IV. kapituluan ezarritakoari jarraituz.

3.– A partir de 2015, solo se podrán incorporar nuevos agricultores al régimen de pequeños agricultores mediante una cesión, tal y como se establece en el Capítulo IV del Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la política agrícola común.

4.– Nekazari txikien erregimenean txertatuta egotea eta abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuan edo Nekazaritza Politika Erkidearen oinarrizko ordainketa-erregimenerako eskubideak esleitzeari buruzko abenduaren 19ko 1076/2014 Errege Dekretuan kontuan hartutako beste edozein zuzeneko ordainketa jasotzea bateraezinak izango dira.

4.– La pertenencia al régimen de pequeños agricultores es incompatible con la percepción de cualquier otro pago directo contemplado en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre o en el Real Decreto 1076 /2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la política agrícola común.

5.– Nekazari txikientzako erregimen sinplifikatuan dauden nekazarien kasuan, dagokion urteko zenbatekoa kobratze aldera erregimen horretan jarraitzeko erabakiaren berrespenak eta VII. eranskinean lurzati bakoitzerako ezarritako gutxieneko informazioak baino ez dute osatuko eskaera bakarra.

5.– Para aquellos agricultores que estén incluidos en el régimen simplificado para los pequeños agricultores la solicitud única consistirá únicamente en la presentación de una confirmación de su acuerdo de seguir perteneciendo a dicho régimen para cobrar la anualidad correspondiente, junto con la información mínima para cada parcela que se establece en el Anexo VII.

6.– Nekazari txikien erregimenean parte hartzen duten aldian, 2015. urtean aktibatutako eskubideen kopuruarekin bat etorriko den hektarea onargarrien kopuru bat izan beharko dute gutxienez nekazariek. Hektarea horiek Espainiako edozein tokitan kokatuta egon ahalko dira, Kanarietako Autonomia Erkidegoan izan ezik, eta ez da beharrezkoa izango horien azalera eskubidearen esleipena –2015ean egin zena– egin zen eskualdekoa izatea.

6.– Durante su participación en el régimen para los pequeños agricultores, los agricultores deberán declarar al menos un número de hectáreas admisibles correspondiente al número de derechos activados en el año 2015. Estás hectáreas podrán estar ubicadas en cualquier parte del territorio nacional, excepto en la Comunidad Autónoma de Canarias, no siendo necesario que la superficie corresponda a la región en la que se realizó, en el año 2015, la asignación del derecho.

7.– Nekazari txikien erregimenean parte hartzen duen nekazari batek 2015ean ordainketa-eskubideak aktibatzen baditu, eskubide horiek aktibatuta egongo dira nekazari horrek erregimen horretan parte hartzen duen aldi guztian. Nekazari txikien erregimenean parte hartzeak kanpaina bakoitzean 5. eta 6. zenbakietan jasotako betekizunak betetzea dakar.

7.– Los derechos de pago activados en 2015 por un agricultor que participe en el régimen de pequeños agricultores, se considerarán derechos activados para todo el periodo de participación del agricultor en dicho régimen. La participación en el régimen de pequeños agricultores supone el cumplimiento, en cada campaña, de los requisitos recogidos en los apartados 5 y 6.

8.– 2015etik aurrerako kanpainetan, nekazari txikien erregimenean bildutako nekazariek erregimen horretan jarraitzeari uzteko aukera izango dute, eskubideen lagapenak Administrazioari jakinarazteko aldian, eskaera bakarra aldatzeko epea amaitu baino lehen.

8.– En sucesivas campañas a partir de 2015, los agricultores incluidos en el régimen de pequeños agricultores podrán presentar su renuncia a su mantenimiento en el mismo, durante el período de comunicación de cesiones de derechos a la Administración, antes de fin de plazo de modificación de la solicitud única.

9.– Nekazari batek erregimen horretan parte hartzeari uko egiten badio, ezin izango du berriro eskatu erregimen horretan sartzeko.

9.– En caso de que un agricultor renuncie a su participación en este régimen no podrá volver a solicitar su inclusión en el mismo.

10.– Nekazari txikientzako erregimen sinplifikatuan dagoen nekazari batek ez badu erregimen horretan parte hartzen bi urtez segidan, haren ordainketa-eskubideak Erreserba Nazionalari eskualdatuko zaizkio.

10.– Si un agricultor incluido en el régimen simplificado para los pequeños agricultores no participa en el mismo durante dos años consecutivos, sus derechos de pago pasarán a la Reserva Nacional.

Era berean, zenbatekoa guztira onargarritasun-irizpideak ez betetzeagatiko administrazio-zigorrak ezarri aurretik ordainketa zuzenak jaso ahal izateko gutxieneko muga baino txikiagoa izan eta hasierako esleipen-kanpainaren ondoren bi urte segidan ordainketarik jaso ez duten nekazarien kasuan, haien ordainketa-eskubideak Erreserba Nazionalari eskualdatuko zaizkio.

Igualmente, en el caso de aquellos agricultores cuyo importe total antes de aplicar penalizaciones administrativas por incumplimiento de los criterios de admisibilidad sea inferior a los umbrales mínimos para poder percibir pagos directos y no percibieran pagos durante dos años consecutivos posteriores a la campaña de asignación inicial, sus derechos de pago se integrarán en la Reserva Nacional

II.– Erregimen horren abantailak.

II.– Ventajas de este régimen.

1.– Erregimen horretan parte hartzen duten nekazariak abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren III. tituluaren II. kapituluan ezarritako nekazaritza-jardunbideak aplikatzeaz salbuetsita egongo dira.

1.– Los agricultores que participen en este régimen quedarán exentos de aplicar las prácticas agrícolas establecidas en el Capítulo II del Título III del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre.

2.– Nekazari txikien erregimen sinplifikatuan parte hartzen duten nekazariak ez dira kontrolatuko baldintzen aplikazioari buruzko abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuaren 100. artikuluan oinarrituta. Bestalde, ez zaie aplikatuko II. tituluaren I. kapituluan ezarritakoa, bidezko erregistroetan inskribatuta egoteko betebeharra izan ezik.

2.– Los agricultores que participen en el régimen simplificado de pequeños agricultores no serán controlados con base en el artículo 100 del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre relativo a la aplicación de la condicionalidad. Por otro lado no les será de aplicación lo establecido en su Capítulo I del Título II excepto en lo referente a la necesidad de estar inscritos en los registros pertinentes.

3.– Eskaera bakarrean ustiategiko nekazaritza-lurzati guztien azaleren aitorpen osatugabearen kasurako aurreikusitako zigorrak ez dira aplikatuko nekazari txikien erregimenaren esparruan.

3.– Las penalizaciones previstas por declaración incompleta de las superficies de todas las parcelas agrícolas de la explotación en la solicitud única, no se aplicarán en el marco del régimen para los pequeños agricultores.

4.– Nekazari txikien erregimen sinplifikatuan parte hartzen duten nekazarien izenak ez dira argitaratuko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1306/2013 (EB) Erregelamenduaren 111. artikuluan ezarritakoaren arabera erakunde ordaintzaileek urtero argitaratu beharreko zuzeneko laguntzen onuradunen zerrendan. Nekazari txikien erregimenean sartutako nekazarien datuak argitaratzeko garaian, identifikazio indibiduala ordeztuko duen kode bat erabiliko da.

4.– No se publicarán los nombres de los agricultores que participen en el régimen simplificado de pequeños agricultores en la lista de beneficiarios de las ayudas directas que los organismos pagadores deberán publicar anualmente en función de lo establecido en el artículo 111 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. Así, en el caso de los agricultores incluidos en este régimen para pequeños agricultores la publicación de sus datos se hará mediante la utilización de un código que sustituya a su identificación individual.

III.– Ordainketaren kalkulua eta iraupena.

III.– Cálculo y duración del pago.

Ordainketaren kalkulua Nekazaritza Politika Erkidearen oinarrizko ordainketa-erregimeneko eskubideak esleitzeari buruzko abenduaren 19ko 1076/2014 Errege Dekretuaren 33. artikuluan ezarritakoari jarraikiz egingo da. Ordainketa artikulu horretan oinarrituta egingo da, betiere nekazariak erregimen horretan parte hartzeari uko egiten ez badio eta ordainketa hori jasotzeko urteko eskaera aurkezten badu.

El cálculo del pago se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la política agrícola común. El pago se realizará en base a dicho artículo mientras el agricultor no renuncie a su participación en este régimen y presente una solicitud anual para poder recibir este pago.

VI. ERANSKINA
ANEXO VI
BALDINTZAK EZ BETETZEAGATIK EZARRITAKO ZIGORRAREN KALKULUA
CÁLCULO DE LA PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTOS DE CONDICIONALIDAD

Kontrol erakunde espezializatuak, kontrolak egin ondoren, kontrol txostenak bidaliko dizkio; bertan, ez-betetze kasuak adieraziko dira, eta balioespen bat egingo da ez-betetzeei buruzko larritasunari, irismenari eta iraunkortasunari buruz.

El Organismo Especializado de Control, una vez realizados los controles, enviará al Organismo Pagador los informes de control en los que se indiquen los casos de incumplimiento detectados y se haga una valoración de su gravedad, alcance, persistencia.

1.– Ez-betetzeen larritasuna, irismena eta iraunkortasuna baloratzeko, honako hauek hartuko dira kontuan:

1.– Para la valoración de la gravedad alcance y persistencia de los incumplimientos se tendrá en cuenta:

a) Larritasuna.

a) Gravedad.

Kontrolatu beharreko betekizun/arau bakoitzerako, ez-betetzeen larritasuna sailkatuko da honako maila hauen arabera:

Para cada uno de los requisitos/normas a controlar se clasificará la gravedad de los incumplimientos según los siguientes niveles:

A: Arina; B: Larria; C: Oso larria.

A: Leve; B: Grave; C: Muy Grave.

b) Irismena.

b) Alcance.

Ez-betetzearen ondorioek ustiategiari soilik eragiten badiote edo ustiategitik kanpo eragiten badute, kasuan kasu, irismena honako maila hauen arabera ebaluatuko da:

Dependiendo de si las consecuencias del incumplimiento afectan únicamente a la explotación o trascienden fuera de la misma, el alcance se evaluará según los siguientes niveles:

A: ustiategiari soilik; B: ustiategitik kanpoko ondorioak

A: solo explotación; B: repercusiones fuera de la explotación.

Kasu batzuetarako, eta bisita gertakari egiaztatu batetik eratortzen bada, irismenaren A balioespena aldatu ahal izango da, baldin eta kontrola egin ondoren, informazio gehigarria badago, ez-betetzea dela medio ustiategitik kanpo ondorioak daudela egiaztatzen duen informazioa, alegia.

Para algunos casos y salvo que la visita se derive de un hecho constatado, la valoración A del alcance, podrá ser modificada si se dispone una vez realizado el control, de información adicional que confirme que hay repercusiones fuera de la explotación debidas al incumplimiento.

c) Iraunkortasuna.

c) Persistencia.

Kontrolatu beharreko betekizun/arau bakoitzerako, ez-betetzeen iraunkortasuna sailkatuko da honako maila hauen arabera:

Para cada uno de los requisitos/normas a controlar se clasificará la persistencia de los incumplimientos según los siguientes niveles:

A: ondoriorik ez badago edo urtebete baino gutxiago irauten badute; B: urtebete baino gehiago irauten duten ondorioak badaude; C: ondorioak luzarokoak badira.

A: si no existen efectos o duran menos de un año; B: si existen efectos que duran más de un año; C: si los efectos son perdurables.

Bestetik, kontrol erakunde espezializatuak aztertuko du ea ez-betetzea nahita gertatu den.

Por otra parte, el Organismo Especializado de Control analizará la posibilidad de que el incumplimiento haya sido intencionado.

Nahita eginiko ez-betetzetzat hartuko dira honako hauek: derrigorrezko edozein erregistro mota aldatzea edo manipulatzea; animalia identifikatzeko sistemen iruzurrezko manipulazioa; fakturak, baimenak edo beste mota bateko frogagiriak faltsifikatzea; egoera txarrean dauden elikagaiak manipulatzea elikagai horien itxura aldatzeko; agintaritza eskudunari ezkutatzea gizakiak kutsa ditzaketen gaixotasunak eduki ditzaketen animaliak dituztela edo animalia horiek hil dituztela eta animalien aurkako tratu txar motaren bat dagoela agerian jartzen duten egoerak.

Se considerará incumplimiento intencionado: la alteración o manipulación de cualquier tipo de registro obligatorio; la manipulación fraudulenta de los sistemas de identificación animal; la falsificación de facturas, autorizaciones u otro tipo de documentos acreditativos; la manipulación de alimentos en mal estado para modificar su aspecto; ocultar a la autoridad competente o sacrificar animales sospechosos de padecer enfermedades contagiosas transmisibles a los humanos y las situaciones que evidencien la existencia de algún tipo de maltrato hacia los animales.

Horrez gain, agintaritza eskuduna nahita egindako jarduna izan daitekeela pentsaraztera bultza dezakeen edozein egoera aztertu egingo da jardun hori nahita egindakoa den edo ez erabakitzeko. Lortutako informazioan oinarrituta, erakunde ordaintzaileak aztertuko du ez-betetzea behin eta berriz gertatu den, eta kalkulatuko du espediente bakoitzari aplikatu beharko litzaiokeen zigorraren ehunekoa.

Además, cualquier situación que induzca a la autoridad competente a sospechar que se puede tratar de una actuación deliberada, será objeto de análisis para determinar si la misma ha sido intencionada o no. A partir de la información obtenida, el Organismo Pagador revisará si el incumplimiento ha sido reiterado y calculará el porcentaje de penalización que correspondería aplicar a cada expediente.

Bete ez den betekizun edo arau bakoitzerako, balioespen bat egingo da larritasunaren, irismenaren eta iraunkortasunaren parametroetarako, arestian ezarritako mailak kontuan hartuta.

Para cada requisito o norma incumplida, se obtendrá una valoración teniendo en cuenta los niveles antes establecidos para los parámetros de gravedad, alcance y persistencia.

Betekizun/arau bakoitzaren balioespenen eta aplikatu beharreko murrizketa-ehunekoen arteko baliokidetasuna honako hau izango da:

La correspondencia entre las valoraciones de cada requisito/norma y los porcentajes de reducción a aplicar será la siguiente:

2.– Espedientearen zigorraren ehunekoa kalkulatzea:

2.– Cálculo del porcentaje de penalización del expediente:

Lehenengo eta behin, betekizun/arau bakoitzerako zigorraren ehuneko kalkulatu behar; gero, balio horietan oinarrituta, eremu bakoitzeko KLE/NIBO bakoitzari dagokion murrizketaren ehunekoa kalkulatzen da, eta hori kontuan hartuta, espedienteari legokiokeen ehunekoa kalkulatzen da.

Primero se debe calcular el porcentaje de penalización para cada requisitos/norma, después, a partir de esos valores, se calcula el porcentaje de reducción correspondiente a cada RLG/BCAM de cada Ámbito y teniendo en cuenta los mismos se calcula el porcentaje que correspondería al expediente.

2.1.– Betekizun/arau bakoitzeko zigorraren ehunekoa kalkulatzea.

2.1.– Cálculo del porcentaje de penalización por requisito/norma.

Betekizun/arau bakoitzean, larritasunaren, irismenaren eta iraunkortasunaren balioespena kontuan hartuta, murrizketaren ehuneko bat esleituko da A taulan jasotakoaren arabera, eta ez-betetzea nahita izan bada, B taulan jasotakoa aplikatuko da.

Atendiendo a la valoración de la gravedad, alcance y persistencia, de cada requisito/norma, se asigna un porcentaje de reducción según lo recogido en la tabla A, y en caso de intencionalidad en el incumplimiento, se aplicará lo recogido en la tabla B.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Nahitako ez-betetzeak muturreko irismen, larritasun edo iraunkortasunekoak badira, onuraduna abenduaren 19ko 1078/2014 Errege Dekretuaren 1. artikuluan eta otsailaren 16ko 20/2016 Dekretuaren 27.2 artikuluan azaltzen diren ordainketa guztietatik kanpo geratuko da hurrengo urte naturalean. % 100 dagokien ez-betetze guztiak hartzen dira goian aipatutako ez-betetzetzat.

En caso de incumplimientos intencionados, de alcance, gravedad o persistencia extremos, considerando como tales aquellos a los que corresponda un 100 %; la persona beneficiaria será excluida de todos los pagos contemplados en el artículo 1 del Real Decreto 1078/2014 de 19 de diciembre y en el artículo 27.2 del Decreto 20/2016 de 16 de febrero, en el año natural siguiente.

Betekizun/arau batean behin eta berriz errepikatzen den ez-betetze bat detektatzen bada,

Si se detecta un incumplimiento reiterado en un requisito/norma.

Balioespenaren arabera, lehenengo errepikatzea detektatzen den urtean kalkulatutako murrizketaren %-a hirurekin biderkatuko da.

El % de reducción calculado, en función de su valoración, en el año en que se detecte la primera repetición, se multiplicará por tres.

Erregistroak mantentzearekin lotutako betekizunen kasuan, akats bera baldin bada soilik hartuko da errepikapentzat.

En el caso de los requisitos relacionados con el mantenimiento de registros, solo se considerará repetición si se trata de una deficiencia nueva.

Gehiagotan errepikatzen bada, hirurekin biderkatzeko faktorea aurretik betekizunaren/arauaren errepikatutako ez-betetzeari dagokionez ezarritako murrizketaren emaitzari aplikatuko zaio kasu bakoitzean. Nolanahi ere, gehieneko murrizketa ez da ordainketen zenbateko globalaren % 15etik gorakoa izango.

En caso de más repeticiones, el factor de multiplicación de tres se aplicará cada vez al resultado de la reducción fijada en relación con el incumplimiento del requisito/norma repetido anterior. Sin embargo, la reducción máxima no excederá del 15 % del importe global de los pagos.

Gehieneko ehunekora, hots, % 15era iritsitakoan, erakunde ordaintzaileak dagokion onuradunari jakinaraziko dio ez-betetze bera aurkitzen badu, nahita jardun duela ulertuko dela murrizketak eta bazterketak aplikatzeko ondorioetarako. Zigorraren ehunekoa kalkulatzeko, C taulan jasotakoa aplikatuko da.

Una vez alcanzado el porcentaje máximo del 15 %, el organismo pagador informará a la persona beneficiaria correspondiente de que si se volviera a descubrir el mismo incumplimiento, se consideraría que ha actuado intencionadamente a efecto de la aplicación de reducciones y exclusiones. Para el cálculo del porcentaje de penalización, se aplicará lo recogido en la tabla C.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

(*) Nahitako ez-betetzeei % 100eko murrizketa-ehunekoa badagokie, onuraduna abenduaren 19ko 1078/2014 Errege Dekretuaren 1. artikuluan eta otsailaren 16ko 20/2016 Dekretuko 27.2 artikuluan azaltzen diren ordainketa guztietatik kanpo geratuko da hurrengo urte naturalean.

(*) En caso de incumplimientos intencionados a los que corresponda un porcentaje de reducción del 100 %; la persona beneficiaria será excluida de todos los pagos contemplados en el artículo 1 del Real Decreto 1078/2014 de 19 de diciembre y en el artículo 27.2 del Decreto 20/2016 de 16 de febrero, en el año natural siguiente.

2.2.– KLE/NIBO bakoitzari dagokion murrizketaren kalkulua.

2.2.– Cálculo de la reducción correspondiente a cada RLG/BCAM.

Bete gabeko betekizun/arau bakarra balego, betekizunaren/arauaren ehunekoak KLE/NIBOaren balioa emateko balioko luke.

Si solo hubiera un requisito/norma incumplido, el porcentaje del requisito/norma, serviría para dar el valor del RLG/BCAM.

Arau baten ez-betetzea detektatzen bada, eta, era berean, ez-betetze hori betekizun baten ez-betetzea bada, ez-betetze kasu bakartzat hartuko da. Murrizketak kalkulatzeko, betekizunaren ez-betetzetzat hartuko da.

Si se detecta un incumplimiento de una norma que también constituya incumplimiento de un requisito, se considerará un solo caso de incumplimiento. A efectos del cálculo de las reducciones, se considerará incumplimiento del requisito.

Bete ez den betekizun/arau bat baino gehiago daudenean, honako premisa hauek errespetatu beharko dira:

Cuando hay más de un requisito/norma incumplido, se deben respetar las siguientes premisas:

2.2.a.– KLE/NIBO berean zabarkeriaren ondoriozko betekizunaren/arauaren ez-betetze bat baino gehiago detektatzen bada: detektatu den zabarkeriaren ondoriozko ez-betetze guztien artetik handiena hartuko da KLE/NIBOaren murrizketaren ehuneko gisa.

2.2.a) Si se detecta más de un incumplimiento de Requisito/norma negligente dentro de un mismo RLG/BCAM: se considerará como porcentaje de reducción del RLG/BCAM el mayor de todos los incumplimientos negligentes detectados.

2.2.b.– KLE/NIBO berean betekizunaren/arauaren errepikatutako ez-betetze bat baino gehiago detektatzen bada: KLE/NIBO horren ez-betetze errepikatuta izan dela ulertuko da.

2.2.b) Si se detecta más de un incumplimiento de Requisito/norma reiterado dentro de un mismo RLG/BCAM: se considera que dicho RLG/BCAM se ha incumplido reiteradamente.

KLE/NIBO horren murrizketa-ehunekoa kalkulatuko da batuz KLE/NIBO horren barruan behin eta berriz ez betetako betekizunen/arauen ehunekoak, % 15eraino gehienez.

El porcentaje de reducción de dicho RLG/BCAM se calculará sumando los porcentajes de reducción de los requisitos/ normas incumplidos reiteradamente dentro de dicho RLG/BCAM hasta un máximo del 15 %.

Gehieneko ehunekora, hots, % 15era iritsitakoan, erakunde ordaintzaileak dagokion onuradunari jakinaraziko dio ez-betetze bera aurkitzen badu, nahita jardun duela ulertuko dela murrizketak eta bazterketak aplikatzeko ondorioetarako, eta 2 urteko epean beste ez-betetze bat egingo balu, dagokion zenbatekoaren murrizketa C taulan jasotakoaren arabera kalkulatuko da.

Una vez alcanzado el porcentaje máximo del 15 %, el organismo pagador informará a la persona beneficiaria correspondiente de que si se volviera a descubrir el mismo incumplimiento, se consideraría que ha actuado intencionadamente a efecto de la aplicación de reducciones y exclusiones, y si volviera a incumplirlo en el plazo de 2 años, la reducción del importe correspondiente se calculará según lo recogido en la tabla C.

2.2.c..– KLE/NIBO berean nahitako ez-betetze bat baino gehiago detektatzen bada: KLE/NIBO hori nahita ez dela bete ulertuko da. KLE/NIBO horren murrizketa-ehunekoa nahita bete ez diren betekizunei/arauei dagozkien ehuneko guztietatik altuena izango da.

2.2.c) Si se detecta más de un incumplimiento intencionado dentro de un mismo RLG/BCAM: se considera que dicho RLG/BCAM se ha incumplido intencionadamente. El porcentaje de reducción de dicho RLG/BCAM será el más alto de todos los porcentajes correspondientes a los requisitos/ normas incumplidos intencionadamente.

2.2.d.– KLE/NIBO berean zabarkeriaren ondoriozko betekizunaren edo arauaren ez-betetzeak detektatzen badira, betekizunaren edo arauaren errepikatutako ez-betetzeekin batera: KLE/NIBO horren ez-betetzea errepikatua izan dela ulertuko da. Murrizketa-ehunekoa kalkulatuko da honako hauek batuz: zabarkeriaren ondoriozko ez-betetzeetako ehunekorik altuena gehi ez-betetze errepikatuen murrizketa-ehuneko guztiak, gehienez ere % 15eraino.

2.2.d) Si se detectan incumplimientos de requisitos o norma negligentes, junto con incumplimientos de requisitos o normaa reiteradas dentro de un mismo RLG/BCAM: se considera que el RLG/ BCAM se ha incumplido reiteradamente. El porcentaje de reducción se calculará sumando el porcentaje más alto de los incumplimientos negligentes, más todos y cada uno de los porcentajes de reducción de los incumplimientos reiterados hasta un máximo del 15 %.

2.2.e.– KLE/NIBO berean zabarkeriaren ondoriozko betekizunaren edo arauaren ez-betetzeak detektatzen badira betekizunaren edo arauaren nahitako ez-betetzeekin batera: KLE/NIBO nahita ez dela bete ulertuko da. Murrizketa-ehunekoa kalkulatuko da honako hauek batuz: zabarkeriaren ondoriozko ez-betetzeen ehunekorik handiena eta nahitako ez-betetzeen ehunekorik handiena, KLE/NIBO horren barruan.

2.2.e) Si se detectan incumplimientos de requisitos o norma negligentes, junto con incumplimientos de requisito o norma intencionadas dentro de un mismo RLG/BCAM: se considera que el RLG/ BCAM se ha incumplido intencionadamente. El porcentaje de reducción se calculará, sumando el porcentaje más alto de los incumplimientos negligentes y el porcentaje más alto de los incumplimientos intencionados, dentro de este RLG/BCAM.

2.2.f.– KLE/NIBO berean betekizunaren edo arauaren errepikatutako ez-betetzeak detektatzen badira betekizunaren edo arauaren nahitako ez-betetzeekin batera: KLE/NIBO nahita ez dela bete ulertuko da. Honela kalkulatuko da murrizketa-ehunekoa: errepikatutako ez-betetze guztiei dagozkien ehunekoak batuz (% 15eraino gehienez), eta, gero, nahitako ez-betetze guztietatik ehunekorik altuenari batu.

2.2.f) Si se detectan incumplimientos de requisitos o normas reiteradas, junto con incumplimientos de requisitos o normas intencionadas en un mismo RLG/BCAM: se considera que el RLG/BCAM se ha incumplido intencionadamente. El porcentaje de reducción se calculará, sumando los porcentajes correspondientes a todos los incumplimientos reiterados con un máximo del 15 %, para luego sumarlo al porcentaje más alto de entre todo incumplimiento intencionado.

2.2.g.– Zabarkeriaren ondoriozko betekizunaren edo arauaren ez-betetzeak detektatzen badira betekizunaren edo arauaren errepikatutako ez-betetzeekin eta nahitako ez-betetzeekin batera: KLE/NIBO nahita ez dela bete ulertuko da. Honela kalkulatuko da murrizketa-ehunekoa: errepikatutako ez-betetze guztiei dagozkien ehunekoak batuz (% 15eraino gehienez), eta, gero, zabarkeriaren ondoriozko ez-betetze guztietatik ehunekorik altuenaren eta nahitako ez-betetze guztietatik ehunekorik altuenaren arteko baturari batu, gehieneko mugarik gabe.

2.2.g) Si se detectan incumplimientos de requisitos o normas negligentes, junto con incumplimientos de requisitos o normas reiteradas e incumplimientos requisitos o normas intencionadas: se considera que el RLG/BCAM se ha incumplido intencionadamente. El porcentaje de reducción se calculará, sumando los porcentajes correspondientes a todos los incumplimientos reiterados, con un máximo del 15 %, para luego sumarlo a la suma del porcentaje más alto de entre todo incumplimiento negligente y el porcentaje más alto de entre todo incumplimiento intencionado, sin tope máximo.

2.3.– Espedienteari dagokion murrizketaren kalkulua, bete ez den eremu bakarra balego:

2.3.– Cálculo de la reducción correspondiente al expediente si hubiera un solo Ámbito incumplido:

2.3.a.– Eremu bakarrean zabarkeriaren ondoriozko KLE/NIBOen ez-betetze bat baino gehiago detektatzen bada, ez-betetze bakartzat hartuko dira. Murrizketaren ehunekoa izango da bete ez diren KLE/NIBOei dagozkien ehunekoetatik altuena.

2.3.a.– Si se detectan más de un incumplimiento de RLG/BCAM negligentes en un mismo Ámbito, se considerarán como un único incumplimiento. El de reducción será el más alto de los correspondientes a los RLG/BCAM incumplidos.

2.3.b.– Eremu bakarrean KLE/NIBOen ez-betetze errepikatu bat baino gehiago detektatzen bada. Murrizketaren ehunekoa izango da bete ez diren KLE/NIBOei dagozkien murrizketa-ehunekoen batura, gehienez ere % 15eraino.

2.3.b.– Si se detectan más de un incumplimiento de RLG/BCAM reiterados en un mismo Ámbito. El de reducción será la suma de los porcentajes de reducción correspondientes a los RLG/ BCAM incumplidos hasta un máximo del 15 %.

Gehieneko ehunekora, hots, % 15era iritsitakoan, erakunde ordaintzaileak dagokion onuradunari jakinaraziko dio ez-betetze bera aurkitzen badu, nahita jardun duela ulertuko dela murrizketak eta bazterketak aplikatzeko ondorioetarako, eta 2 urteko epean beste ez-betetze bat egingo balu, dagokion zenbatekoaren murrizketa C taulan jasotakoaren arabera kalkulatuko da.

Una vez alcanzado el porcentaje máximo del 15 %, el organismo pagador informará a la persona beneficiaria correspondiente de que si se volviera a descubrir el mismo incumplimiento, se consideraría que ha actuado intencionadamente a efecto de la aplicación de reducciones y exclusiones, y si volviera a incumplirlo en el plazo de 2 años, la reducción del importe correspondiente se calculará según lo recogido en la tabla C.

2.3.c.– Eremu bakarrean KLE/NIBOen nahitako ez-betetze bat baino gehiago detektatzen bada, ez-betetze bakartzat hartuko dira. Murrizketaren ehunekoa izango da bete ez diren KLE/NIBOei dagozkien ehunekoetatik altuena.

2.3.c.– Si se detectan más de un incumplimiento de RLG/BCAM intencionados en un mismo Ámbito, se considerarán como un único incumplimiento. El porcentaje de reducción será el más alto de los correspondientes a los RLG/BCAM incumplidos.

2.3.d.– Eremu baten barruan detektatzen badira zabarkeriaren ondoriozko KLE/NIBOen ez-betetzeak KLE/NIBOen ez-betetze errepikatuekin batera. Murrizketaren ehunekoa izango da KLE/NIBO errepikatuen arteko baturari dagokiona, % 15eraino gehienez ere, eta emaitza horri batuta zabarkeriaren ondoriozko KLE/NIBOen artetik handiena, % 15eraino gehienez ere.

2.3.d.– Si se detectan dentro de un Ámbito, incumplimientos de RLG/BCAM negligentes junto con incumplimientos de RLG/BCAM reiterados. El porcentaje de reducción corresponderá a la suma entre los RLG/BCAM reiterados hasta un máximo de 15 %, y la suma de ese resultado y el mayor de los RLG/BCAM negligentes, hasta un máximo de 15 %.

2.3.e.– Eremu berean detektatzen badira zabarkeriaren ondoriozko KLE/NIBOen ez-betetzeak KLE/NIBOen nahitako ez-betetzeekin batera, murrizketaren ehunekoa hau izango da: zabarkeriaren ondoriozko KLE/NIBOen ehunekorik handienaren eta nahitako KLE/NIBOen ehunekorik handienaren arteko batura, gehieneko mugarik gabe.

2.3.e.– Si se detectan dentro de un mismo Ámbito, incumplimientos de RLG/BCAM negligentes junto con incumplimientos de RLG/BCAM intencionados El porcentaje de reducción corresponderá a la suma entre el porcentaje más alto de los RLG/BCAM negligentes y el porcentaje más alto de los RLG/BCAM intencionados, sin tope máximo.

2.3.f.– Eremu baten barruan detektatzen badira KLE/NIBOen ez-betetze errepikatuak KLE/NIBOen nahitako ez-betetzeekin batera: murrizketaren ehunekoa izango da KLE/NIBO errepikatuen arteko baturari dagokiona, % 15eraino gehienez ere, eta emaitza horri batuta nahitako KLE/NIBOen artetik handiena, gehieneko mugarik gabe.

2.3.f.– Si se detectan dentro de un Ámbito, RLG/BCAM con incumplimientos reiterados junto con RLG/BCAM con incumplimientos intencionados: el % de reducción corresponderá a la suma entre los RLG/BCAM reiterados hasta un máximo de 15 %, y la suma de ese resultado y el mayor de los RLG/BCAM intencionados, sin tope máximo.

2.3.g.– Eremu berean detektatzen badira zabarkeriaren ondoriozko ez-betetzeak dituzten KLE/NIBOak, ez-betetze errepikatuak dituzten KLE/NIBOekin eta nahitako ez-betetzeak dituzten KLE/NIBOekin batera: Honela kalkulatuko da murrizketa-ehunekoa: errepikatutako KLE/NIBO guztiei dagozkien ehunekoak batuz (% 15eraino gehienez), eta, gero, zabarkeriaren ondoriozko KLE/NIBO guztietatik ehunekorik altuenaren eta nahitako KLE/NIBO guztietatik ehunekorik altuenaren arteko baturari batu, gehieneko mugarik gabe.

2.3.g.– Si se detectan dentro de un mismo Ámbito, RLG/BCAM con incumplimientos negligentes, junto con RLG/BCAM con incumplimientos reiterados y junto con RLG/BCAM con incumplimientos intencionados: El porcentaje de reducción se calculará, sumando los porcentajes correspondientes a todos los RLG/BCAM reiterados con un máximo del 15 %, para luego sumarlo a la suma del porcentaje más alto de entre todo RLG/BCAM negligente y el porcentaje más alto de entre todo RLG/BCAM intencionado, sin tope máximo.

2.4.– Espedienteari dagokion murrizketaren kalkulua, bete ez den eremu bat baino gehiago balego:

2.4.– Cálculo de la reducción correspondiente al expediente si hubiera más de un Ámbito incumplido:

2.4.a.– Zabarkeriaren ondoriozko KLE/NIBOen ez-betetzeak bakarrik detektatzen badira, baina eremu batean baino gehiagotan: lehenengo eta behin, zabarkeriazko ez-betetzeak detektatu diren eremuetako bakoitzari dagokion murrizketa-ehunekoa kalkulatuko da, eta, gero, eremu bakoitzeko murrizketa-ehunekoak batuko dira, % 5eraino gehienez ere.

2.4.a.– Si se detectan únicamente incumplimientos de RLG/BCAM negligentes, pero en más de un Ámbito: se calculará primero el porcentaje de reducción correspondiente a cada uno de los Ámbitos en los que se hayan detectado incumplimientos negligentes, y después, se sumarán porcentajes de reducción de cada ámbito, hasta un máximo del 5 %.

Ez-betetze bakarra eremu desberdinetan detektatzen denean, kasu horiek salbuetsita daude; kasu horretan ez lirateke batuko.

Se exceptúan los casos en los que un mismo incumplimiento se detecte en dos ámbitos diferentes, en este caso no se sumarían.

2.4.b.– KLE/NIBOen ez-betetze errepikatuak bakarrik detektatzen badira, baina eremu batean baino gehiagotan. Lehenengo eta behin, ez-betetze errepikatuak detektatu diren eremuetako bakoitzari dagokion ehunekoa kalkulatuko da. Gero, eremu bakoitzeko murrizketa-ehunekoak batuko dira, % 15eraino gehienez ere.

2.4.b.– Si se detectan únicamente incumplimientos de RLG/BCAM reiterados, pero en más de un Ámbito. Se calculará primero el porcentaje correspondiente a cada uno de los ámbitos en los que se hayan detectado incumplimientos reiterados. Después, se sumarán los porcentajes de reducción de cada ámbito con un máximo del 15 %.

Gehieneko ehunekora, hots, % 15era iritsitakoan, erakunde ordaintzaileak dagokion onuradunari jakinaraziko dio ez-betetze bera aurkitzen badu, nahita jardun duela ulertuko dela murrizketak eta bazterketak aplikatzeko ondorioetarako, eta 2 urteko epean beste ez-betetze bat egingo balu, dagokion zenbatekoaren murrizketa C taulan jasotakoaren arabera kalkulatuko da.

Una vez alcanzado el porcentaje máximo del 15 %, el organismo pagador informará a la persona beneficiaria correspondiente de que si se volviera a descubrir el mismo incumplimiento, se consideraría que ha actuado intencionadamente a efecto de la aplicación de reducciones y exclusiones, y si volviera a incumplirlo en el plazo de 2 años, la reducción del importe correspondiente se calculará según lo recogido en la tabla C.

2.4.c.– KLE/NIBOen nahitako ez-betetzeak bakarrik detektatzen badira, baina eremu batean baino gehiagotan. Lehenengo eta behin, nahitako ez-betetzeak detektatu diren eremuetako bakoitzari (handiena) dagokion ehunekoa kalkulatuko da. Gero, eremu bakoitzeko murrizketa-ehunekoak batuko dira. Batura horretatik ateratzen den ehunekoa aplikatuko da zuzenean.

2.4.c.– Si se detectan únicamente incumplimientos de RLG/BCAM intencionados, pero en más de un ámbito. Se calculará primero el porcentaje correspondiente a cada uno de los ámbitos en los que se hayan detectado incumplimientos intencionados (el mayor de cada uno). Después, se sumarán los % de reducción de cada ámbito. Se aplicará directamente el porcentaje que salga de esta suma.

2.4.d.– Zabarkeriaren ondoriozko KLE/NIBOen ez-betetzeak detektatzen badira KLE/NIBOen ez-betetze errepikatuekin batera eremu batean baino gehiagotan: Lehenengo eta behin, zabarkeriaren ondoriozko KLE/NIBOak detektatu diren eremuetako bakoitzari (bakoitzeko handiena) dagokion ehunekoa kalkulatuko da, eta haien artean batuko dira (% 5eko mugarekin). Bestalde, errepikatutako KLE/NIBOak batu diren eremuetako bakoitzari dagokion ehunekoa kalkulatuko da (% 15eko mugarekin), eta haien artean batuko dira (% 15eko mugarekin). Espedientea errepikatutzat hartuko da, eta murrizketa-ehunekoa bi emaitzen batura izango da (% 15eko mugarekin).

2.4.d.– Si se detectan incumplimientos de RLG/BCAM negligentes junto con incumplimientos de RLG/BCAM reiterados, en más de un Ámbito: Se calculará primero el porcentaje correspondiente a cada uno de los ámbitos en los que se hayan detectado RLG/BCAM negligentes (el mayor de cada uno) y se sumarán entre ellos (con límite de 5 %). Por otra parte, se calculará el porcentaje correspondiente a cada uno de los ámbitos en los que se hayan sumado los RLG/BCAM reiterados (con límite de 15 %) y se sumarán entre ellos (con límite de 15 %). El expediente se considerará reiterado y el porcentaje de reducción será, la suma de ambos resultados (con límite de 15 %).

2.4.e.– Zabarkeriaren ondoriozko KLE/NIBOen ez-betetzeak detektatzen badira KLE/NIBOen nahitako ez-betetzeekin batera eremu batean baino gehiagotan: Lehenengo eta behin, zabarkeriaren ondoriozko KLE/NIBOak detektatu diren eremuetako bakoitzari (bakoitzeko handiena) dagokion ehunekoa kalkulatuko da, eta haien artean batuko dira (% 5eko mugarekin). Bestalde, nahitako KLE/NIBOak detektatu diren eremuetako bakoitzari dagokion ehunekoa kalkulatuko da (bakoitzeko handiena), eta haien artean batuko dira (gehieneko mugarik gabe). Espedientea nahitakotzat hartuko da, eta murrizketa-ehunekoa bi emaitzen batura izango da (gehieneko mugarik gabe).

2.4.e.– Si se detectan incumplimientos de RLG/BCAM negligentes junto con incumplimientos de RLG/BCAM intencionados, en más de un Ámbito: Se calculará primero el porcentaje correspondiente a cada uno de los ámbitos en los que se hayan detectado RLG/BCAM negligentes (el mayor de cada uno) y se sumarán entre ellos (con límite de 5 %). Por otra parte, se calculará el porcentaje correspondiente a cada uno de los ámbitos en los que se hayan detectado RLG/BCAM intencionados (el mayor de cada uno) y se sumarán entre ellos (sin tope máximo). El expediente se considerará intencionado y el porcentaje de reducción será, la suma de ambos resultados (sin tope máximo).

2.4.f.– KLE/NIBOen ez-betetze errepikatuak detektatzen badira KLE/NIBOen nahitako ez-betetzeekin batera eremu batean baino gehiagotan: Lehenengo, errepikatutako KLE/NIBOak batu diren eremuetako bakoitzari dagokion ehunekoa kalkulatuko da (% 15eko mugarekin), eta haien artean batuko dira (% 15eko mugarekin). Bestalde, nahitako KLE/NIBOak detektatu diren eremuetako bakoitzari dagokion ehunekoa kalkulatuko da (bakoitzeko handiena), eta haien artean batuko dira (gehieneko mugarik gabe). Espedientea nahitakotzat hartuko da, eta murrizketa-ehunekoa bi emaitzen batura izango da (gehieneko mugarik gabe).

2.4.f.– Si se detectan incumplimientos de RLG/BCAM reiterados junto con incumplimientos de RLG/BCAM intencionados, en más de un Ámbito: Se calculará primero el porcentaje correspondiente a cada uno de los ámbitos en los que se hayan sumado los RLG/BCAM reiterados (con límite de 15 %) y se sumarán entre ellos (con límite de 15 %). Por otra parte, se calculará el porcentaje correspondiente a cada uno de los ámbitos en los que se hayan detectado RLG/BCAM intencionados (el mayor de cada uno) y se sumarán entre ellos (sin tope máximo). El expediente se considerará intencionado y el porcentaje de reducción será, la suma de ambos resultados (sin tope máximo).

2.4.g.– KLE/NIBOen ez-betetze errepikatuak detektatzen badira zabarkeriaren ondoriozko KLE/NIBOen ez-betetzeekin eta KLE/NIBOen nahitako ez-betetzeekin batera eremu batean baino gehiagotan: Lehenengo, errepikatutako KLE/NIBOak batu diren eremuetako bakoitzari dagokion ehunekoa kalkulatuko da (% 15eko mugarekin), eta haien artean batuko dira (% 15eko mugarekin). Bestalde, zabarkeriaren ondoriozko KLE/NIBOak detektatu diren eremuetako bakoitzari dagokion ehunekoa kalkulatuko da (bakoitzeko handiena), eta haien artean batuko dira (% 5eko mugarekin). Bestalde, nahitako KLE/NIBOak detektatu diren eremuetako bakoitzari dagokion ehunekoa kalkulatuko da (bakoitzeko handiena), eta haien artean batuko dira (gehieneko mugarik gabe). Espedientea nahitakotzat hartuko da, eta murrizketa-ehunekoa hiru emaitzen batura izango da (gehieneko mugarik gabe).

2.4.g.– Si se detectan incumplimientos de RLG/BCAM reiterados junto con incumplimientos de RLG/BCAM negligentes e incumplimientos de RLG/BCAM intencionados, en más de un Ámbito: Se calculará primero el porcentaje correspondiente a cada uno de los ámbitos en los que se hayan sumado los RLG/BCAM reiterados (con límite de 15 %) y se sumarán entre ellos (con límite de 15 %). Por otra parte, se calculará el porcentaje correspondiente a cada uno de los ámbitos en los que se hayan detectado RLG/BCAM negligentes (el mayor de cada uno) y se sumarán entre ellos (con límite de 5 %). Por otra parte, se calculará el porcentaje correspondiente a cada uno de los ámbitos en los que se hayan detectado RLG/BCAM intencionados (el mayor de cada uno) y se sumarán entre ellos (sin tope máximo). El expediente se considerará intencionado y el porcentaje de reducción será, la suma de los tres resultados (sin tope máximo).

MURRIZKETEN EDO BAZTERKETEN GUZTIZKO ZENBATEKOA.
IMPORTE TOTAL DE LAS REDUCCIONES O EXCLUSIONES

Nolanahi ere, murrizketen eta bazterketen guztizko zenbatekoak, urte natural berari dagokionez, ezin izango du gainditu abenduaren 19ko 1078/2014 Errege Dekretuaren 1. artikuluan eta otsailaren 16ko 20/2016 Dekretuaren 27.2 artikuluan aipatutako ordainketen guztizko zenbatekoa. Ez-betetzea izan dela jakin den urte naturalean aurkeztu dituen edo aurkezten dituen laguntza-eskaerei dagokienez, onuradunari eman zaizkionak edo emango zaizkionak izango dira ordainketa horiek.

En cualquier caso, el importe total de las reducciones y exclusiones, en relación con un mismo año natural, no podrá rebasar el importe total de los pagos enumerados en el artículo 1 del Real Decreto 1078/2014 de 19 de diciembre y en el artículo 27.2 del Decreto 20/2016 de 16 de febrero, concedidos o por conceder a la persona beneficiaria, respecto a las solicitudes de ayuda que haya presentado o presente en el transcurso del año natural en que se haya descubierto el incumplimiento.

MAHASTIAK BERREGITURATZEKO ETA BIRMOLDATZEKO LAGUNTZEN ONURADUNEN KASUAN APLIKATU BEHAR DIREN MURRIZKETEN ZENBATEKOA
IMPORTE DE LAS REDUCCIONES A APLICAR EN EL CASO DE BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS A LA REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DE VIÑEDO

Kalkulatutako murrizketa-ehunekoa aplikatu behar zaion espedientea mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko laguntzaren eskatzailea bada, murrizketaren zenbatekoa honako honi aplikatuko zaio: kontrol-kanpainaren aurreko hiru urteetan laguntza horiengatik kobratutako ordainketen zenbatekoa (bigarren urtekoa, abala liberatzea eta balizko ordainketa osagarriak barnean direla), zati hiru.

En el caso de que el expediente al que hay que aplicar el porcentaje de reducción calculado sea solicitante de la ayuda a la reestructuración y reconversión de viñedo, el importe de la reducción se le aplicará sobre el importe de los pagos cobrados por estas ayudas (incluida segunda anualidad, liberación de aval y posibles pagos complementarios) en los tres años anteriores al año de la campaña de control, dividida por tres.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común