Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

76. zk., 2021eko apirilaren 20a, asteartea

N.º 76, martes 20 de abril de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposaketak eta lehiaketak

Oposiciones y concursos

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
2250
2250

EBAZPENA, 2021eko martxoaren 29koa, Segurtasun Saileko Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearena eta Giza Baliabideen zuzendariarena, zeinaren bidez onesten eta argitaratzen baita Ertzaintzako karrerako funtzionarioentzat gordetako Betearazpen Eskalako komisariondokoen kategoriako zenbait lanpostu merezimendu-lehiaketa bidez (C210) hornitzeko deialdia, bai eta zerbitzu-eginkizunetan esleitzeko prozedurarena ere (C211).

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2021, de la Viceconsejera de Administración y Servicios del Departamento de Seguridad y la Directora de Recursos Humanos, por la que se aprueba y hace pública convocatoria de provisión de puestos de trabajo, a proveer por el sistema de concurso de méritos, de la categoría de Subcomisario o Subcomisaria de la Escala Ejecutiva reservados a personal funcionario de carrera de la Ertzaintza (C210) y procedimiento de asignación de comisiones de servicios (C211).

Ertzaintzaren egitura eta gaur egun indarrean dauden lanpostuen zerrenda ikusita, eta dauden langile-beharrak kontuan hartuta, deialdia egiten da Betearazpen Eskalako komisariondokoen kategoriako zenbait lanpostu hornitzeko. Ertzaintzaren egituran, lanpostu horiek hutsik daude eta aurrekontu-zuzkidura dute. Merezimendu-lehiaketa da lanpostuok hornitzeko sistema.

En vista de la estructura de la Ertzaintza y la relación de puestos de trabajo vigentes a la fecha presente, atendiendo a las necesidades de personal existentes, se convoca a la provisión de puestos de trabajo de la categoría de Subcomisario o Subcomisaria de la Escala Ejecutiva, vacantes y dotados presupuestariamente en la estructura de la Ertzaintza, cuyo sistema de provisión es concurso de méritos.

Oro har, deialdiko komisariondoko-lanpostuak Segurtasuneko sailburuaren 2020ko maiatzaren 13ko Aginduan ezarritako merezimendu-baremoaren arabera adjudikatuko dira. Hala ere, 2. eranskinean zerrendatutako lanpostuak adjudikatzeko, berariazko lehiaketaren sistema erabiliko da, lanpostuen berezitasuna eta esleitutako eginkizunak kontuan hartuta, bai eta atxikita dauden unitateko gainerako lanpostuei aplikatutako hornikuntza-sistema ere; eta aintzat hartuta, halaber, unitate horietan garatzen diren zereginak gainbegiratzeko eta hala badagokio zuzenean eta pertsonalki gauzatzeko ezagutza batzuk behar direla, eta ezagutza horiek desberdinak direla komisariondokoek beren prestakuntza arautuaren bidez edo jardun profesionalean hartutako esperientziaren bidez orokorrean hartzen dituztenen aldean.

Con carácter general, las plazas de Subcomisario que se convocan serán adjudicadas por aplicación del baremo de méritos establecido por Orden de 13 de mayo de 2020, de la Consejera de Seguridad. Sin embargo, para la adjudicación de los puestos relacionados en el Anexo 2 se seguirá el sistema de concurso específico, en atención a la especificidad de los puestos y las funciones encomendadas, así como al sistema de provisión aplicado al resto de los puestos de trabajo de la Unidad a que se encuentran adscritos; y considerando, también, que la supervisión y, en su caso, ejecución personal y directa, de las tareas que se desarrollan en tales Unidades, requieren de unos conocimientos que difieren de los que genéricamente se adquieren por los Subcomisarios o Subcomisarias, tanto a través de la formación reglada, como a través de la experiencia adquirida en el desempeño profesional.

Gaur-gaurkoz, Ertzaintzaren egitura erabat garatu gabea egonik eta langile askok erretiroa hartua izanik, ez dago behar adina funtzionario lanpostu-zerrendak eskatzen duen kategoriaren baldintza betetzen duenik. Beraz, behin betiko hornidura-prozedura amaitu ondoren, segurtasun publikoko zerbitzuak Ertzaintza erabat operatibo egotea eskatzen duenez, beharrezkoa izango da goragoko kategoriako funtzioak esleitzea, kategoriaren baldintza bete gabe, eskatzen denaren azpiko kategoriakoak diren zenbait langileri, berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioen arabera eta prozedura publiko baten bidez, aintzat harturik Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuaren 105. artikuluaren 1. eta 5. apartatuak eta Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoetako funtzionarioen lanpostuak hornitzeko erregelamenduaren 25. eta 26. artikuluak.

A esta fecha no se ha desarrollado plenamente la estructura de la Ertzaintza y la jubilación del personal en número importante, determinan que no se cuente con funcionarios y funcionarias suficientes que cumplan el requisito de categoría exigido por la relación de puestos de trabajo. Así pues, y una vez finalizado el procedimiento de provisión definitiva, como quiera que el servicio de seguridad pública exige la plena operatividad de la Ertzaintza, será necesario asignar funciones de categoría superior a personal que, no cumpliendo el requisito de categoría, pertenezca a la escala inmediata inferior a la requerida, con arreglo a criterios de igualdad, mérito y capacidad y por medio de un procedimiento público, conforme prevé el artículo 105 n.º 1 y 5 del Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Policía del País Vasco, y los artículos 25 y 26 del Reglamento de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios de los Cuerpos de Policía del País Vasco.

Zerbitzu publikoaz arduratzeko, legez aurreikusitako sistemaren bidez lanpostuak ahalik eta azkarren hornitu behar direnez, eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 3. artikuluan aurreikusitako lankidetza- eta eraginkortasun-printzipioak kontuan hartuta, komenigarria da hautaketa-prozeduretarako deialdia aldi berean egitea postuak behin betiko betetzeko eta zerbitzu-eginkizunak esleitzeko, eskatzen den kategoria duen funtzionario nahiko ez dagoelako antolakundean hutsik geratzen diren lanpostuetarako.

La consideración de la necesidad de proveer a la mayor brevedad los puestos por el sistema legalmente previsto para la atención del servicio público, y los principios de colaboración y eficiencia previstos en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, aconsejan la convocatoria simultánea de los procedimientos selectivos para la provisión definitiva y para la asignación de comisiones de servicios, respecto de aquellos puestos de trabajo que resulten vacantes por no existir en la organización suficientes funcionarios y funcionarias de carrera con la categoría requerida.

Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari eta Giza Baliabideen zuzendariari Segurtasun Sailaren egitura organiko eta funtzionalari buruzko urtarrilaren 19ko 6/2021 Dekretuak 9.2.b) eta 12.2.b) artikuluetan ematen dizkien eskumenak erabiliz, hurrenez hurren, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuaren 125. artikuluan aurreikusitako mahaiak 2020ko azaroaren 25eko eta abenduaren 15eko eta 23ko bilkuretan negoziatzeko deialdia egin ondoren, hau

En ejercicio de las competencias que a la Viceconsejera de Administración y Servicios y a la Directora de Recursos Humanos atribuyen respectivamente los artículos 9.2.b) y 12.2.b) del Decreto 6/2021, de 19 de enero de estructura orgánica y funcional del Departamento de Seguridad y previa convocatoria para su negociación en las sesiones de 25 de noviembre de 2020 y 15 y 23 de diciembre de 2020, de la Mesa prevista en el artículo 125 del Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Policía del País Vasco,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Ertzaintzako karrerako funtzionarioentzat gordeta dauden eta merezimendu-lehiaketa bidez hornitzeko diren lanpostuak behin betiko hornitzeko eta ondoren dagozkien zerbitzu-eginkizunak esleitzeko deialdia onestea eta publiko egitea, 1. eranskinean jasotako oinarrien arabera.

Primero.– Aprobar y hacer pública convocatoria de provisión con carácter definitivo, y subsiguiente asignación en comisión de servicios, de los puestos de trabajo reservados a personal funcionario de carrera de la Ertzaintza, a proveer por el sistema de concurso de méritos, con arreglo a las bases recogidas en el Anexo 1.

Bigarrena.– Deialdi honen xede diren lanpostuak eta zuzkidura-kopurua 2. eranskinean ageri dira, eta hornitzeko prozedura merezimendu-lehiaketa da.

Segundo.– Los puestos de trabajo y el número de dotaciones cuya provisión es objeto de la presente convocatoria son los que se relacionan en el Anexo 2, cuyo sistema de provisión es concurso de méritos.

Hirugarrena.– 1.– Prozedura honetan ematen diren egintza eta xedapen guztiak Gurenet atarian argitaratuko dira, hartara eragotzi barik hurrengo apartatuan eta deialdiaren oinarrietan ezarritakoa.

Tercero.– 1.– Todos los actos y disposiciones que se dicten en el presente procedimiento, se harán públicos en el Portal Gurenet, sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente y en las bases de la convocatoria.

2.– Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen eta Giza Baliabideen zuzendariaren ebazpen baten bidez, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian iragarki bat argitaratuko da adierazteko Gurenet atarian zer datatan jarriko den behin betiko atxikipenak eta zerbitzu-eginkizunak erabakitzen dituen ebazpena. Iragarkia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean hasiko dira epeak, aurkaratu edo errekurtsoak aurkeztu ahal izateko.

2.– Mediante Resolución de la Viceconsejera de Administración y Servicios y la Directora de Recursos Humanos, se hará público en el Boletín Oficial del País Vasco anuncio indicativo de la fecha de colocación en el portal Gurenet, de la Resolución por la que se resuelvan las adscripciones definitivas y las comisiones de servicios. La fecha de publicación del anuncio indicativo en el Boletín Oficial del País Vasco determinará la fecha de inicio para el cómputo de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

Laugarrena.– 1.– Prozeduraren kudeaketan, hautagaiak zenbaki profesionalaren bidez identifikatuko dira eta datu pertsonalen tratamendua Segurtasun Saileko Giza Baliabideen Zuzendaritzako Langileen Kudeaketa Integratuko fitxategian egingo da. Datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta haien aurka egiteko eskubideak baliatzeko, idazkia bidali beharko zaio Segurtasun Saileko Giza Baliabideen Zuzendaritzari (fitxategiaren ardura duen administrazio-organoa, haren mendeko administrazio-zerbitzuak, Larrauri Mendotxe bidea 18, 48950 Erandio, Bizkaia).

Cuarto.– 1.– En la gestión del procedimiento, los y las aspirantes serán identificados por su número profesional y el tratamiento de los datos personales se realizará en el fichero de Gestión Integrada de Personal de la Dirección de Recursos Humanos del Departamento de Seguridad. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación a sus datos personales, podrán ejercitarse mediante escrito dirigido a la Dirección de Recursos Humanos del Departamento de Seguridad, órgano administrativo responsable del fichero, servicios administrativos dependientes de la misma, radicados en Larrauri Mendotxe bidea 18, 48950 Erandio, Bizkaia.

2.– Prozedura honen ondoriozko datu guztiak aipatutako fitxategian sartuko dira, hautaketa-prozesu honetan aplikatu beharreko araudian aurreikusitakoa behar bezala betetzeko.

2.– Todos los datos resultantes de este procedimiento se integrarán en el fichero señalado anteriormente, con el fin de dar debido cumplimiento a lo previsto en la normativa aplicable a este proceso de selección.

Bosgarrena.– Aurreikusi gabeko guztian, aplikatzekoa izango da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea.

Quinto.– En todo lo no previsto será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Seigarrena.– Ebazpen honek ez du agortzen administrazio-bidea, eta, honen eta oinarrien aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Segurtasuneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Sexto.– Contra la presente Resolución y sus Bases, que no agota la vía administrativa, el personal interesado podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco ante el Consejero de Seguridad.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko martxoaren 29a.

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de marzo de 2021.

Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordea,

La Viceconsejera de Administración y Servicios,

MIREN GOITIA GABIOLA.

MIREN GOITIA GABIOLA.

Giza Baliabideen zuzendaria,

La Directora de Recursos Humanos,

IZASKUN URIEN AZPITARTE.

IZASKUN URIEN AZPITARTE.

1. ERANSKINA
ANEXO 1
OINARRIAK
BASES

Lehenengoa.– Lanpostuak behin betiko hornitzeko prozeduran (C210) parte hartzeko baldintzak.

Primera.– Requisitos de participación en el procedimiento de provisión definitiva (C210).

1.– Deialdi honetan parte hartu ahal izango dute komisariondokoen kategoriako Ertzaintzako karrerako funtzionario guztiek, baldin eta eskainitako lanpostuak betetzeko lanpostu-zerrendan ezarritako baldintza orokorrak eta eskakizunak betetzen badituzte (2. eranskinean daude zehaztuta), eta jardunean, zerbitzu berezietan, seme-alabak edo senideak zaintzeko eszedentzian edo Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen 82. artikuluan aurreikusitako eszedentzian badaude. Lege horren 89.2 artikuluan aurreikusitako moduan jarduneko zerbitzura itzultzen diren funtzionarioek ere parte har dezakete.

1.– Podrán tomar parte en la presente convocatoria todos los funcionarios y funcionarias de carrera de la Ertzaintza de la categoría de Subcomisario o Subcomisaria, que reúnan las condiciones generales exigidas y los requisitos establecidos en la relación de puestos de trabajo para el desempeño de los puestos de trabajo ofertados, que se especifican en el Anexo 2, y se hallen en situación de servicio activo, servicios especiales, excedencia para el cuidado de hijos o familiares y excedencia prevista en el artículo 82 de la Ley de Policía del País Vasco. También podrán tomar parte aquellos funcionarios y funcionarias que reingresen a la situación de servicio activo en la forma prevista en el artículo 89.2 de la citada Ley.

2.– Era berean, hauek ere parte har dezakete, eta deialdi honetan aurreikusitako prozeduren bidez jarduneko zerbitzura itzuli: nahitaezko eszedentzian daudenak edo beste administrazio publiko batzuetan zerbitzua ematen ari direnak; Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legearen testu bategina onesten duen uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuaren 84. artikuluan xedatutakoaren arabera birgaituta daudenak, eta sei hilabete baino gehiagorako etenda daudenak; eta borondatezko eszedentzian dauden gainerako guztiak, betiere egoera horietarako ezarritako denbora bete badute.

2.– Asimismo podrán concurrir, reingresando al servicio activo a través de los procedimientos previstos en la presente convocatoria, quienes se encuentren en situación de excedencia forzosa o en servicio en otras Administraciones Públicas, los que hubieran sido rehabilitados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco, así como los suspensos por un periodo superior a seis meses, y el resto de excedentes voluntarios, siempre que hubieran cumplido el tiempo de permanencia establecido para tales situaciones.

3.– Lanpostu bati aldi baterako atxikita dauden Ertzaintzako karrerako funtzionarioek parte hartu beharko dute deialdi honetan, eta merezimendu-lehiaketa bidez hornitzekoak diren lanpostu huts guztiak eskatu, baldin eta posible bada lanpostu horiek erreserbatutako kategoriaren arabera. Betebehar hori betetzen ez dutenak lanpostu hutsei atxikiko zaizkie behin betiko, nahitaez, inolako konpentsazio ekonomikorik jasotzeko eskubiderik gabe.

3.– Deberán tomar parte en la presente convocatoria y solicitar todas las vacantes cuya forma de provisión sea concurso de méritos, que puedan proveer conforme a la categoría a la que está reservado su desempeño, los funcionarios y funcionarias de carrera de la Ertzaintza que se encuentren adscritos provisionalmente al desempeño de un puesto de trabajo. Quienes incumplan esta obligación serán adscritos definitivamente con carácter forzoso a los puestos de trabajo que resulten vacantes, sin derecho a compensación económica alguna.

4.– Deialdi honetan ezingo dute parte hartu honako hauek:

4.– No podrán tomar parte en la presente convocatoria:

a) Eginkizun-etendura irmoko administrazio-egoeran daudenak, egoera horretan dauden bitartean, hutsegite astuna edo oso astuna egiteagatik.

a) Quienes se encuentren en situación administrativa de suspensión firme de funciones, en tanto permanezcan en dicha situación, por comisión de falta grave o muy grave.

b) Lekualdaketarekin zehatutakoak, Euskal Autonomia Erkidegoko Polizia Kidegoen Diziplina Araubidearen Erregelamenduaren 15. artikuluan ezarritakoaren arabera.

b) Los sancionados con traslado, en los términos del artículo 15 del Reglamento de régimen disciplinario de los Cuerpos de Policía del País Vasco.

c) Norberaren intereserako borondatezko eszedentzian egonik, indarrean dagoen araudiak eskatzen duen gutxieneko denboran egoera horretan egon ez direnak.

c) Quienes encontrándose en situación de excedencia voluntaria por interés particular no hayan permanecido en tal situación el tiempo mínimo exigido en la normativa vigente.

d) Deialdi honen aurreko bi urteetan merezimendu-lehiaketa bidez lortutako destinoaz jabetu direnek izendapen askeko sistemaren bidez bete beharreko lanpostuak bakarrik eska ditzakete.

d) Quienes hubieran tomado posesión de destino obtenido por concurso de méritos en los dos años anteriores a la presente convocatoria, únicamente podrán participar solicitando plazas a proveer por el sistema de libre designación.

Muga hori ez zaie aplikatuko deialdi honen aurreko bi urteetan merezimendu-lehiaketa bidez lortutako destinoaz jabetu arren gaur egun aldi baterako atxikita daudenei, non eta atxikipen-mota hori organo eskudunak onartutako lanpostuari uko egitearen ondorioa ez den.

Tal limitación no será aplicable a quienes, habiendo tomado posesión de destino obtenido por concurso de méritos en los dos años anteriores a la presente convocatoria, actualmente se encuentren adscritos provisionalmente, salvo que esta forma de adscripción se derive de renuncia al puesto de trabajo aceptada por el órgano competente.

5.– Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legearen testu bategina onesten duen uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuaren 104.2 artikuluan xedatutakoaren arabera lehentasunezko eskubidea aitortua duten Ertzaintzako karrerako funtzionarioek deialdi honetan eta behin bakarrik erabiliko dute eskubide hori, herri berean dauden kategoria bereko lanpostu hutsei dagokienez. Lehiaketako merezimenduen balorazioan lortzen den puntuazioaren arabera ezarriko da lehentasunezko eskubidea baliatzeko hurrenkera.

5.– Los funcionarios y funcionarias de carrera de la Ertzaintza que tengan reconocido derecho preferente al amparo de lo dispuesto en el artículo 104.2 del Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco, lo ejercitarán en la presente convocatoria y por una sola vez, respecto de las vacantes existentes en la misma localidad que fueran de la misma categoría. La mayor puntuación en la valoración de los méritos de concurso determinará la prelación en el ejercicio del derecho preferente.

6.– Eskabideak aurkezteko epea amaitzen den eguna erreferentziatzat hartuta baloratuko dira merezimenduak. Egun hori izango da, halaber, eskatutako baldintzak betetzeko erreferentzia.

6.– Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, que asimismo será la fecha de referencia para el cumplimiento de los requisitos exigidos.

7.– Parte hartzeko baldintzak betetzen direla ofizioz egiaztatuko da, eta merezimendu orokorrak ere ofizioz baloratuko dira, Segurtasun Sailak kudeatzen dituen langileen datu-baseetako datuen arabera.

7.– El cumplimiento de los requisitos de participación se comprobará de oficio e igualmente los méritos generales se valorarán de oficio, en base a los datos obrantes en las bases de datos de personal que gestiona el Departamento de Seguridad.

Bigarrena.– Lanpostuak zerbitzu-eginkizunetan hornitzeko prozeduran (C211) parte hartzeko baldintzak.

Segunda.– Requisitos de participación en el procedimiento de comisiones de servicios (C211).

1.– Deialdi honetan parte hartu ahal izango dute jarduneko administrazio-egoeran dauden Ertzaintzako karrerako funtzionario guztiek, baldin eta Betearazpen Eskalako komisariondokoen kategoriakoak badira, edo Ertzaintzaren Ikuskapen Eskalako kategorietakoak badira eta eskatzen diren gainerako baldintza orokorrak eta eskainitako lanpostuetarako lanpostu-zerrendan ezarritako baldintzak betetzen badituzte, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuaren 105. artikuluaren 1. apartatuaren arabera.

1.– Podrán tomar parte en la presente convocatoria todos los funcionarios y funcionarias de carrera de la Ertzaintza que se hallen en situación administrativa de servicio activo y pertenezcan a la Categoría de Subcomisario o Subcomisaria de la Escala Ejecutiva, o a las Categorías de la Escala de Inspección de la Ertzaintza y reúnan el resto de condiciones generales exigidas y los requisitos establecidos en la relación de puestos de trabajo para el desempeño de los puestos de trabajo ofertados, de conformidad con el artículo 105 n.º 1 del Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Policía del País Vasco.

2.– Hizkuntza-eskakizuna betetzeko derrigortasun-data iraungia duten lanpostuetarako zerbitzu-eginkizunak esleitzeko, ez da eskatuko data hori betetzeko, Ertzaintzan euskararen normalizazio-prozesua arautzen duen dekretua aldatzen duen maiatzaren 22ko 76/2012 Dekretuaren hamargarren artikulua aplikatuz.

2.– Para la asignación de comisiones de servicios respecto de puestos que tuvieran asignada fecha de preceptividad vencida en el cumplimiento del perfil lingüístico, no será exigible su cumplimiento, por aplicación del artículo décimo del Decreto 76/2012, de 22 de mayo, de modificación del Decreto por el que se regula el proceso de normalización del euskera en la Ertzaintza.

Hirugarrena.– Eskabideak aurkezteko epea.

Tercera.– Plazo de presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea 20 egun baliodunekoa izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El plazo para presentar solicitudes será de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Deialdi honetan parte hartzeko eskabidea eredu normalizatuetan egin beharko da. Hau da, 3. eranskinean onartutako eredua beteko da lanpostuak behin betiko hornitzeko prozeduran parte hartzeko (C210); eta 4. eranskinekoa, zerbitzu-eginkizunak esleitzeko prozeduran parte hartzeko (C211). Eskabidean, eskatzen diren lanpostuak zehaztuko dira, eta, bat baino gehiago eskatzen badira, lehentasun-hurrenkera ere bai.

2.– La solicitud de participación en la presente convocatoria se deberá formular en el modelo de instancia normalizada que se aprueba como Anexo 3 para concurrir al procedimiento de provisión definitiva (C210), y/o en el Anexo 4 para concurrir al procedimiento de asignación de comisiones de servicios (C211), en las que se especificarán los puestos solicitados y, en caso de ser varios, el orden de preferencia de estos.

3.– Eskabideak aurkezteko epea igarotakoan, egindako eskabideak lotesleak izango dira eskatzaileentzat.

3.– Una vez transcurrido el periodo de presentación de solicitudes, las instancias formuladas serán vinculantes para los solicitantes.

Laugarrena.– Lanpostuak behin betiko hornitzeko eta zerbitzu-eginkizunetan esleitzeko prozeduraren balorazioa.

Cuarta.– Valoración del procedimiento de provisión definitiva y de comisiones de servicios.

1.– Behin betiko gisa zein zerbitzu-eginkizunetan, merezimendu-lehiaketaren sistemaren bidez bete beharreko lanpostuak esleitzeko prozedura merezimendu orokorrak eta, hala badagokio, berariazkoak baloratzean datza.

1.– El procedimiento de adjudicación de los puestos de trabajo a proveer por el sistema de concurso de méritos, tanto con carácter definitivo, como en comisión de servicios, consistirá en la valoración de méritos generales y, en su caso específicos.

2. eranskinean dago adierazita eskaintzen diren lanpostu guztietatik zein beteko diren berariazko merezimendu-lehiaketa sistemaren bidez.

En el Anexo 2 se indican, de entre todos los puestos ofertados, los que se vayan a proveer por el sistema de concurso de méritos específicos.

2.– Lehenik eta behin, 2. eranskinean sistema hori ezarria duten lanpostuetako berariazko merezimenduak baloratuko dira.

2.– En primer lugar se valorarán los méritos específicos de los puestos de trabajo que tengan previsto ese sistema de provisión en el Anexo 2.

Onartuek kasuan kasuko gutxieneko puntuazioa lortu beharko dute prozeduran jarraitu ahal izateko.

Los admitidos y admitidas deberán obtener la puntuación mínima que se detalla en cada caso para poder continuar en el procedimiento.

Berariazko merezimenduak baloratzeko, proba bat edo gehiago egingo dira, eta proba horiek, era berean, ariketa bat baino gehiago izan ditzakete, zeinak nahitaezkoak eta baztertzaileak izango baitira, 5. eranskinaren eta hurrengoen arabera. Izan ere, bertan daude adierazita izangaiek gainditzeko lortu beharreko gehieneko eta gutxieneko puntuazioak, hala badagokio.

Para la valoración de los méritos específicos se realizarán una o varias pruebas que, a su vez, podrán estar integradas por varios ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio, conforme a los anexos 5 y siguientes, en los cuales se indica la puntuación máxima y mínima que, en su caso, deban obtener los aspirantes, para tenerlas por superadas.

Probaren bat egitea aurreikusten bada, gehienez ere 40 puntu emango dira, eta, gainditzeko, gutxienez 20 puntu lortu beharko dira, hargatik eragotzi gabe hurrengo paragrafoan ezarritakoa.

Cuando se prevea la realización de una prueba se valorará hasta un máximo de 40 puntos, siendo preciso obtener un mínimo de 20 puntos para considerarla superada, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo siguiente.

Bigarren proba egitea aurreikusten den lanpostuetarako, gehienez ere, 20 puntu emango dira, eta, gutxienez, 10 puntu lortu beharko dira gainditzeko.

Para aquellos puestos de trabajo en que se prevea la realización de una segunda prueba, esta se valorará hasta un máximo de 20 puntos, siendo preciso obtener un mínimo de 10 puntos para considerarla superada.

Probak 5. eranskinean eta hurrengoetan agertzen diren edukiei buruzkoak izango dira. Gai-zerrendak lantokietako Giza Baliabideen zentroburuari eska dakizkioke, hautapen-prozeduran parte hartzeko eskabidea egin dutela egiaztatu ondoren. Interesdunek pendrive bat edo antzeko euskarri informatiko bat eraman beharko dute.

Las pruebas versarán sobre los contenidos que figuran como Anexos 5 y siguientes. Los temarios se podrán solicitar a la Jefatura de Centro de Recursos Humanos de los centros de trabajo, previa acreditación de haber formulado instancia de participación en el procedimiento selectivo; las personas interesadas deberán aportar un pen-drive o soporte informático similar.

Berariazko probak egin behar diren egunean, izangaiak, aldi baterako ezintasuneko egoeran badago, proba horietan parte hartu ahal izango du, baldin eta dagokion osasun-zerbitzu publikoak baimen medikoa ematen badio eta ziurtatzen badu proba horiek egiteak ez duela eraginik edo kalterik izango izangaiaren sendatze-prozesuan.

En caso de que el o la aspirante se encontrase en situación de incapacidad temporal en la fecha en que se deban realizar las pruebas específicas, la concurrencia a las mismas deberá efectuarse con la autorización médica emitida por el Servicio Público de Salud correspondiente, de la que resulte que no afectan o influyen en la recuperación de la salud.

3.– Bigarrenik, merezimendu orokorrak baloratuko dira. Berariazko lehiaketaren bidez bete beharreko lanpostuetan, probak gainditu dituzten izangaiek bakarrik parte hartu ahal izango dute, kasu bakoitzean ezartzen diren irizpideen arabera.

3.– En segundo lugar, se valorarán los méritos generales, de modo que para los puestos a proveer por concurso específico, solo podrán concurrir las personas aspirantes que hayan superado las pruebas, conforme a los criterios que en cada caso se establecen.

Merezimendu orokorrak baloratzeko, agindu honetan ezarritako merezimendu-baremoa aplikatuko da: Agindua, 2020ko maiatzaren 13koa, Segurtasuneko sailburuarena (maiatzaren 25eko EHAA, 100. zk.), onartu egiten duena merezimendu-baremo erkide eta bateratua, merezimendu-lehiaketa bidez betetzeko Ertzaintzaren betearazpen-eskalako komisariondokoaren kategoriako lanpostu hutsak.

Los méritos generales se valorarán por aplicación del baremo de méritos establecido por Orden de 13 de mayo de 2020, de la Consejera de Seguridad (BOPV n.º 100, de 25 de mayo), por la que se aprueba el baremo de méritos común y unitario para la provisión, mediante concurso de méritos, de las vacantes propias de la Categoría de Subcomisario de la Escala Ejecutiva de la Ertzaintza.

Zerbitzu-eginkizunei dagokienez, orobat aplikatuko da Segurtasuneko sailburuaren 2020ko maiatzaren 13ko Agindua (maiatzaren 25eko EHAA, 100. zk.), 3. artikuluaren 3. apartatuari dagokion salbuespen honekin: ofizialen kategorian egindako lana, kategoria horretan karrerako funtzionario izendaturik, 0,15 punturekin baloratuko da hilabete oso bakoitzeko; eta ofizialondokoen kategorian egindako lana, funtzionario izendaturik, 0,10 punturekin baloratuko da hilabete oso bakoitzeko.

Respecto de las comisiones de servicios, será igualmente de aplicación la Orden de 13 de mayo de 2020, de la Consejera de Seguridad (BOPV n.º 100, de 25 de mayo), con la siguiente salvedad, referida al apartado 3 del artículo 3: el trabajo desarrollado en la categoría de oficial, nombrado como funcionario de carrera en dicha categoría, se valorará con 0,15 puntos por cada mes completo; y el trabajo desarrollado en la categoría de suboficial, nombrado como funcionario de carrera en dicha categoría, se valorará con 0,10 puntos por cada mes completo.

4.– Lehiaketaren balorazioan puntuaziorik handiena lortzeak hurrenkeran lehentasuna izateko eskubidea emango die onartuen zerrendaren arabera hala aitortuta duten izangaiei.

4.– La mayor puntuación en la valoración del concurso determinará la prelación en el ejercicio del derecho preferente, para aquellas personas aspirantes que lo tengan reconocido conforme a la relación de admitidos y admitidas.

Bosgarrena.– Prozedura adjudikatzeko faseak.

Quinta.– Fases de adjudicación del procedimiento.

1.– Deialdi honen xede diren lanpostuen behin betiko adjudikazioa hurrenez hurreneko eta preklusiozko faseetan egingo da, ordena honetan:

1.– La adjudicación con carácter definitivo de los puestos de trabajo objeto de la presente convocatoria se realizará en fases sucesivas y preclusivas, en el orden siguiente:

1) Lehenbizi, lanpostuak behin betiko adjudikatuko dira, egindako eskabideen arabera. Lehenengo azpifase batean, bakarrik hartuko dute parte prozesua gainditu eta deialdiko onartuen zerrenda onesten duen ebazpenean lehentasunez adjudikatzeko eskubidea aitortu zaienek. Eta bigarren azpifasean, berriz, prozesua gainditu duten gainerako izangaiek hartuko dute parte.

1) Primeramente se adjudicarán con carácter definitivo los puestos de trabajo atendiendo a las solicitudes formuladas. En la primera subfase solo participarán quienes hayan superado el proceso a quienes se les haya reconocido un derecho de adjudicación preferente en la Resolución por la que se apruebe la relación de admitidos y admitidas de la convocatoria. Y en la segunda subfase, participará el resto de los y las aspirantes que hayan superado el proceso.

2) Horren ondoren, adjudikatu gabeko lanpostuak behin betiko eta nahitaezko moduan adjudikatuko zaizkie behin-behineko atxikipenean inolako lanposturik adjudikatu ez zaien Ertzaintzako karrerako funtzionarioei, lanpostuen zerrendan adierazitako hurrenkerari jarraituz, eta adjudikazio horrek ez du sortuko kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik inolako kontzeptutan.

2) Seguidamente, se adjudicarán definitivamente y con carácter forzoso a los funcionarios y funcionarias de carrera de la Ertzaintza que, en adscripción provisional, no hubieran resultado adjudicatarios de puesto de trabajo alguno, los puestos de trabajo sin adjudicar, siguiendo el orden señalado en la relación de puestos de trabajo y sin que dicha adjudicación genere derecho a indemnización por concepto alguno.

3) Hizkuntza-eskakizunaren derrigortasun-data iraungia duten zuzkidurak hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta daukaten interesdunei adjudikatuko zaizkie behin betiko moduan.

3) Las dotaciones que tengan asignada una fecha de preceptividad del perfil lingüístico ya vencida serán adjudicadas con carácter definitivo a los interesados e interesadas que lo tengan acreditado.

2.– Azkenik, zerbitzu-eginkizunak esleituko dira, prozeduran onartutakoen eskabideei jarraituz. Horretarako, kategorien arabera ordenatuko dira, goragoko kategoriako langileak beheragoko kategoriaren aurretik egon daitezen. Kategoria beraren barruan, lehenengo, hizkuntza-eskakizuna betetzea hartuko da kontuan, nahitaezkoa bada; hurrena, A taldeko titulazioa izatea, eta, azkenik, lehiaketan puntuazio hoberena izatea.

2.– Finalmente, se asignarán las comisiones de servicios en atención a las solicitudes formuladas por los admitidos y admitidas al procedimiento, para lo cual serán ordenados conforme a la categoría de pertenencia, de modo que el personal de categoría superior preceda al de categoría inferior; y dentro de la misma categoría se atenderá primero al cumplimiento del requisito de perfil lingüístico, si fuera preceptivo, después a la posesión de titulación del grupo A y, por último, a la mejor puntuación en el concurso.

3.– Fase batean behin betiko adjudikatutako lanpostuak ez dira hurrengo fasean hornituko. Horrela, fase batean lanpostu baten adjudikaziodun direnek ezin izango diote adjudikatutako lanpostuari uko egin, ez eta deialdiko lanpostuak behin betiko adjudikatzeko prozesuan jarraitu ere; beraz, ulertuko da uko egiten dietela, nahitaez, hurrengo fasean berak adjudikaziodun gerta litezkeen lanpostuetarako egindako eskaerei, hargatik eragotzi gabe zerbitzu-eginkizun bat esleitu ahal izatea.

3.– Los puestos adjudicados definitivamente en una fase no serán objeto de provisión en la siguiente fase. Así, quienes resulten adjudicatarios o adjudicatarias de un puesto en una fase no podrán renunciar al puesto de trabajo adjudicado ni continuar en el proceso de adjudicación definitiva de puestos de la convocatoria, por lo que se entenderá necesariamente que renuncian a las solicitudes que hayan formulado para puestos de los que podrían resultar adjudicatarios en fase posterior, sin perjuicio de que se les pueda asignar una comisión de servicios.

Seigarrena.– Merezimendu-lehiaketako balorazio-batzordeak.

Sexta.– Comisiones de Valoración del concurso de méritos.

1.– Berariazko merezimendu-lehiaketa baloratzeko, balorazio-batzorde batzuk eratu ahal izango dira. Haien osaera erabakitzeko, aintzat hartuko da Euskal Herriko Polizia Kidegoetako funtzionarioen lanpostuen hornidurari buruzko Erregelamenduan adierazitakoa.

1.– Para la valoración del concurso de méritos específico, se podrán constituir distintas Comisiones de Valoración, cuya composición se atendrá a lo dispuesto en el Reglamento de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios de los Cuerpos de Policía del País Vasco.

1) Berariazko merezimenduak edo probak baloratzea berariazko merezimendu-lehiaketaren bidez bete beharreko lanpostuen espezifikotasunaren arabera erabakitzen diren balorazio-batzordeei dagokie. Balorazio-batzorde horiei honako hauek dagozkie:

1) La valoración de los méritos específicos o pruebas corresponderá a las Comisiones de Valoración que se determinen en razón a la especificidad de los puestos de trabajo a proveer por el sistema de concurso de méritos específico. A dichas Comisiones de Valoración, corresponde:

a) Prozeduraren objektibotasunaren ardura duten aldetik, deialdiaren oinarriak betetzen direla bermatuko dute.

a) Como responsables de la objetividad del procedimiento, deberán garantizar el cumplimiento de las bases de la convocatoria.

b) Berariazko merezimenduak baloratzea, edo, bestela, egiteko hori beren iritziz egokia denari ematea. Horretarako, behar diren behin-behineko erabakiak hartuko dituzte, zeinak Gurenet atarian argitaratuko baitira. Interesdunek erabaki horiek aurkaratu ahal izango dituzte bost (5) egun balioduneko epean, eta batzordeek ebatziko dituzte aurkarapenak.

b) Valorar los méritos específicos, o bien encomendar esta tarea a quien consideren oportuno, a cuyo efecto adoptarán los acuerdos provisionales pertinentes que serán publicados en el portal Gurenet y contra los que las personas interesadas podrán formular, en el plazo de cinco (5) días hábiles, impugnaciones que serán resueltas por las propias Comisiones.

2) Balorazio Batzorde Orokorrak baloratuko ditu prozedura honetako merezimendu orokorrak, eta eginkizun hauek izango ditu:

2) La Comisión de Valoración General será la encargada de la valoración de los méritos generales de este procedimiento y le corresponderá:

a) Prozedura objektiboa dela ziurtatzeko ardura dutenez gero, bermatu behar du deialdiaren oinarriak betetzen direla, eta, gainera, behar diren erabakiak hartu behar ditu arauetan hutsunerik bada haiei aurre egiteko, eta haiek aplikatzean nabari azaltzen diren kontraesanei erantzun egokia emateko.

a) Como responsable de la objetividad del procedimiento, garantizar el cumplimiento de las bases de la convocatoria y adoptar los acuerdos necesarios para, en su caso, integrar las lagunas normativas y salvar las contradicciones que en su aplicación se pongan de manifiesto.

b) Merezimendu orokorrak baloratzea, edo, bestela, ataza hori bere iritziz egokia denari ematea. Horretarako, behar diren behin-behineko erabakiak hartuko ditu, zeinak Gurenet atarian argitaratuko baitira. Interesdunek erabaki horiek aurkaratu ahal izango dituzte bost (5) egun balioduneko epean, eta batzordeek beraiek ebatziko dituzte aurkaratzeak.

b) Valorar los méritos generales, o bien encomendar esta tarea a quien consideren oportuno, a cuyo efecto adoptarán los acuerdos provisionales pertinentes que serán publicados en el portal Gurenet y contra los que las personas interesadas podrán formular, en el plazo de cinco (5) días hábiles, impugnaciones que serán resueltas por las propias Comisiones.

c) Lehiaketan puntu gehien lortu dituzten hautagaien aldeko behin betiko adjudikazio-proposamena egitea organo deitzaileei, hargatik eragotzi gabe Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legean aurreikusitako lehentasunezko eskubideak; eta, hutsik edo bete gabe geratzen diren lanpostuei dagokienez, zerbitzu-eginkizunak lehentasun-hurrenkeran aurrena geratu direnei adjudikatzeko proposamena egitea. Nolanahi ere, proposamenak egiteko, kontuan hartuko da eskainitako postuen kopurua.

c) Elevar a los órganos convocantes la propuesta de adjudicación definitiva en favor de los candidatos y las candidatas que hayan obtenido mayor puntuación en el concurso, sin perjuicio de los derechos preferentes previstos en la Ley de Policía del País Vasco, y la propuesta de asignación de las comisiones de servicios respecto de los puestos que queden vacantes o desocupados, a favor de quienes hubiera alcanzado mejor orden de prelación. En todo caso, las propuestas se realizarán teniendo en cuenta el número de puestos ofertados.

2.– Deialdia egin duten organoen ebazpen baten bidez jakinaraziko da nor izendatzen diren balorazio-batzordeetako kide, bai eta haien ordezkoak ere. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian iragarki bat argitaratuko da adierazteko noiz argitaratu ziren izendapen horiek Gurenet atarian. Iragarkia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean hasiko dira epeak kontatzen aurkaratzeko.

2.– Mediante Resolución de los órganos convocantes se hará pública la designación de los miembros de las Comisiones de Valoración, así como sus suplentes. En el Boletín Oficial del País Vasco se hará público un anuncio indicativo de la fecha de publicación en el Portal Gurenet de los mencionados nombramientos. La fecha de publicación del anuncio indicativo en el Boletín Oficial del País Vasco determinará la fecha de inicio para el cómputo de los plazos a efectos de posibles impugnaciones.

3.– Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean aurreikusitako kasuetan, balorazio-batzordeetako kideek esku hartzeari uko egin behar diote, organo eskudunari hala jakinarazita; eta izangaiek batzordekideak errekusatu ahal izango dituzte.

3.– Los miembros de las Comisiones de Valoración deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al órgano competente, y las personas aspirantes podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas para estos supuestos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

4.– Balorazio-batzordeen erabakiak bertaratutakoen botoen gehiengoz hartuko dira, eta, berdinketarik izanez gero, presidenteak ebatziko du; titularra edo titularraren ordezkoa ez badago, batzordekideetan zaharrenari egokituko zaio ebaztea.

4.– Las decisiones de las Comisiones de Valoración se adoptarán por mayoría de votos de los presentes, resolviendo en caso de empate el que actúe como Presidente o Presidenta que lo será, en caso de ausencia del titular o persona que lo sustituya, el o la vocal de mayor edad.

5.– Balorazio-batzordeak ezin izango dira eratu eta ezin izango dute jardun kideen erdiak baino gehiago bertaratu ezean, idazkaria barne, eta deialdia egin duen agintaritzari eskatu ahal izango diote adituak izendatzeko. Adituok aholkulari-lanak egingo dituzte; hitza izango dute, baina botorik ez.

5.– Las Comisiones de Valoración no podrán constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, incluido el Secretario o Secretaria, y podrán solicitar de la autoridad convocante la designación de expertos que, en calidad de asesores, actuarán con voz, pero sin voto.

6.– Balorazio-batzordeetan parte hartuz gero, legez aurreikusitako kalte-ordainak jasoko dira.

6.– La participación en las Comisiones de Valoración dará lugar a la percepción de las indemnizaciones legalmente previstas.

Zazpigarrena.– Lanpostuak behin betiko hornitzeko prozeduraren izendapenak eta ebazpena.

Séptima.– Nombramientos y resolución del procedimiento de provisión definitiva.

1.– Merezimendu-lehiaketaren bidez bete beharreko lanpostuak Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen ebazpen baten bidez adjudikatuko dira, zeina prozedura honetan ezarritakoaren arabera argitaratuko baita.

1.– Los puestos de trabajo a proveer por el sistema de concurso de méritos serán adjudicados mediante Resolución de la Viceconsejera de Administración y Servicios, que se publicará de conformidad con lo establecido en este procedimiento.

Unitate jakinen batean langileak behar badira, behar horiek kontuan hartuta, erabaki ahal izango da unitate horietan lanpostuak behin betiko hornitzeko prozedura izatea eta gauzatzea Ertzaintzaren gainerako unitate eta zerbitzuetan baino lehen.

En atención a las necesidades de personal en Unidades determinadas, podrá acordarse la efectividad y ejecución del procedimiento de provisión definitiva en las mismas anticipadamente con respecto del resto de Unidades y Servicios de la Ertzaintza.

2.– Lanpostu horien adjudikaziodun gertatzen diren funtzionarioek ezin izango diete uko egin, eta ezin izango dute parte hartu lanpostuaz jabetu eta hurrengo bi urteetan deitzen diren lehiaketetan, salbu eta Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legearen testu bategina onesten duen uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuaren 97.2 artikuluan aurreikusitako kasuan. Adjudikazio horiek borondatezkotzat hartuko dira, eta, beraz, ez dute eskubiderik sortuko lanpostua aldatzeagatiko kalte-ordaina kobratzeko.

2.– Los funcionarios y funcionarias que resulten adjudicatarios de tales puestos no podrán renunciar a los mismos y no podrán tomar parte en los sucesivos concursos que se convoquen dentro de los dos años siguientes a la toma de posesión, salvo en el supuesto previsto en el artículo 97.2 del Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco. Tales adjudicaciones se considerarán de carácter voluntario y, en consecuencia, no generarán derecho al abono de indemnización por cambio de puesto de trabajo.

3.– Lehiaketa bidez lanpostu batera sartzen diren funtzionarioak kargutik kendu ahal izango dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legearen testu bategina onesten duen uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuaren 103.4 artikuluan eta Euskal Herriko Polizia Kidegoetako funtzionarioen lanpostuak betetzeko Erregelamenduaren 15. artikuluan ezarritakoaren arabera.

3.– Los funcionarios y funcionarias que accedan a un puesto de trabajo por el procedimiento de concurso podrán ser removidos en los términos establecidos en los artículos 103.4 del Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco y 15 del Reglamento de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios de los Cuerpos de Policía del País Vasco.

Zortzigarrena.– Zerbitzu-eginkizunak esleitzea.

Octava.– Asignación de comisiones de servicios.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuaren 105. artikuluaren 1. eta 5. apartatuek xedatutakoarekin bat etorriz, zerbitzu-eginkizunak eman daitezke funtzionarioak berea ez duen kategoria bateko lanpostuetan edo eginkizunetan jardun dezan; baina, betiere, funtzionario interesdunaren eskala berean edo gaineko hurrengoan aritzeko.

1.– De conformidad con el artículo 105 n.º 1 y 5 del Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Policía del País Vasco, podrán conferirse comisiones de servicios para el desempeño de puestos de trabajo o funciones propias de otra categoría distinta a la de pertenencia, siempre que sean de la misma escala o de la inmediata superior a la del funcionario o funcionaria interesado.

2.– Deialdi honetako lanpostuen behin betiko hornidura ebatzi ondoren, Giza Baliabideen zuzendariaren ebazpen baten bidez zerbitzu-eginkizunak esleituko dira, izandako eskaerak kontuan hartuta, zeinak Gurenet atarian argitaratuko baitira.

2.– Una vez resuelta la provisión definitiva de los puestos de trabajo objeto de esta convocatoria, mediante Resolución de la Directora de Recursos Humanos se efectuará la asignación de comisiones de servicios teniendo en cuenta las solicitudes formuladas, que se harán públicas en el portal Gurenet.

3.– Zerbitzu-eginkizunetan diharduen funtzionarioari gorde egingo zaio behin betiko atxikita duen lanpostua.

3.– Al funcionario o funcionaria adjudicatario de la comisión de servicios se le reservará el puesto de trabajo al que se hallare adscrito con carácter definitivo.

4.– Zerbitzu-eginkizunaren adjudikaziodun gertatzen denak bere kategoriaren araberako ordainsariak jasoko ditu, eta jardun duen lanpostuari dagozkion ordainsari osagarriak.

4.– Quien resultare adjudicatario de la comisión de servicios percibirá las retribuciones correspondientes a su categoría y las complementarias del puesto de trabajo desempeñado.

5.– Zerbitzu-eginkizun horiek borondatezkoak dira; beraz, esleipenak ez du lanpostua aldatzeagatiko inolako kalte-ordainik sorraraziko.

5.– Las presentes comisiones de servicios tienen carácter voluntario, y su asignación no generará indemnización alguna por razón de servicio por cambio de puesto de trabajo.

6.– Zerbitzu-eginkizunak nahierara ezeztatu ahal izango ditu ematen dituen organoak berak, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuaren 105. artikuluaren 6. apartatuak xedatutakoarekin bat etorriz.

6.– Las comisiones de servicios serán revocables discrecionalmente en cualquier momento por el órgano que las confiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 n.º 6 del Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Policía del País Vasco.

Bederatzigarrena.– Deialdia ebazteko epea.

Novena.– Plazo de resolución de la convocatoria.

Deialdi hau ebazteko epea sei hilabetekoa izango da, eskabideak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera. Hala ere, epe hori luzatu ahal izango da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 32. artikuluan xedatutakoaren arabera.

El plazo para la resolución de la presente convocatoria será de seis meses contados desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de que dicho plazo pueda ser ampliado a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Hamargarrena.– Lanpostuaz jabetzea.

Décima.– Toma de posesión.

Deialdi honen bidez hornituko diren lanpostuez jabetzeari dagokion guztia deialdia ebatziko duen ebazpenaren bidez arautuko da, eta ez du sorraraziko ez baimenik ez lizentziarik.

La toma de posesión de los destinos cuya provisión es objeto de la presente convocatoria se regulará mediante la Resolución que resuelva la misma y no generará permiso o licencia alguna.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
5. ERANSKINA
ANEXO 5
IDAZKARITZA NAGUSIARI ATXIKITAKO 70303 KODEKO LANPOSTUARI DAGOKION BERARIAZKO PROBA
PRUEBA ESPECÍFICA CORRESPONDIENTE AL PUESTO CON CÓDIGO 70303 ADSCRITO A SECRETARÍA GENERAL

Gai-zerrendari buruzko ezagutzen proba teoriko eta/edo praktiko bat egin beharko da, eta gehienez 40 puntu lortu ahalko dira. Proba gainditzeko, gutxienez 20 puntu lortu beharko dira.

Consistirá en la realización de una prueba teórica y/o práctica de conocimientos sobre el temario que se puntuará sobre un máximo de 40 puntos, siendo necesario obtener una puntuación igual o superior a 20 puntos para superarla.

GAIAK:

TEMARIO:

1.– 000 Jarraibidea, Segurtasun Sailburuordetzarena, Ertzaintzaren barne-arauen agiriak kudeatzeari eta kontrolatzeari buruzkoa.

1.– Instrucción 000 de la Viceconsejería de Seguridad, sobre Gestión y control de la documentación de las Normas de Carácter Interno de la Erzaintza.

2.– 006 Jarraibidea, Segurtasun Sailburuordetzarena, ibilgune publikoetan biltzeko eta manifestatzeko eskubideak erabiltzeko babesari buruzkoa.

2.– Instrucción 006 de la Viceconsejería de Seguridad, sobre Protección del ejercicio del derecho de reunión en lugares de tránsito público y del derecho de manifestación.

3.– 071 Jarraibidea, Segurtasun Sailburuordetzarena, Ertzaintzaren eta beste estatu kide batzuen arteko informazio- eta inteligentzia-trukeari buruzkoa (Suediako ekimena).

3.– Instrucción 071 de la Viceconsejería de Seguridad, sobre Intercambio de información e inteligencia entre la Ertzaintza y otros Estados miembros (Iniciativa Sueca).

4.– 013 Jarraibidea, Ertzaintzaren zuzendariarena, Herritarren Segurtasuna Babesteko Oinarrizko Legean batutako lege-hausteen tramitazioari buruzkoa.

4.– Instrucción 013 del Director de la Ertzaintza, sobre tramitación de las infracciones contenidas en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

5.– 021 Jarraibidea, Ertzaintzaren zuzendariarena, Ertzaintzako kideek su-armak edukitzearekin eta erabiltzearekin zerikusia duten alderdiei buruzkoa.

5.– Instrucción 021 del Director de la Ertzaintza, sobre Aspectos relacionados con la tenencia y uso de armas de fuego por miembros de la Ertzaintza.

6.– 036 Jarraibidea, Ertzaintzaren zuzendariarena, herritarrek Ertzaintzan eginiko kexa eta iradokizunen kudeaketari buruzkoa.

6.– Instrucción 036 del Director de la Ertzaintza, sobre Gestión de quejas y sugerencias ciudadanas ante la Ertzaintza.

7.– 037 Jarraibidea, Ertzaintzaren zuzendariarena, herrialde atzerritarrek sorturiko SIS seinalamenduei buruzkoa.

7.– Instrucción 037 del Director de la Ertzaintza, sobre Señalamientos SIS creados por países extranjeros.

8.– 038 Jarraibidea, Ertzaintzaren zuzendariarena, SIS/BDSN seinalamenduei buruzkoa (eremu nazionala).

8.– Instrucción 038 del Director de la Ertzaintza, sobre Señalamientos SIS/BDSN (Ámbito Nacional).

9.– 055 Jarraibidea, Ertzaintzaren zuzendariarena, Prebentzio eta Lan Osasuneko Alorraren eskaerari jarraiki Ertzaintzako funtzionarioei armak behin-behinekoz kentzeari buruzkoa.

9.– Instrucción 055 del Director de la Ertzaintza, sobre Retirada provisional de armamento a las y los funcionarios de la Ertzaintza a petición de la División de Prevención y Salud Laboral.

10.– 067 Jarraibidea, Ertzaintzaren zuzendariarena, polizia-bideozaintzaren kudeaketari buruzkoa.

10.– Instrucción 067 del Director de la Ertzaintza, sobre Gestión de la videovigilancia policial.

11.– 076 Jarraibidea, Ertzaintzaren zuzendariarena, barneko iradokizunak kudeatzeari buruzkoa.

11.– Instrucción 076 del Director de la Ertzaintza, sobre Gestión de sugerencias internas.

12.– 078 Jarraibidea, Ertzaintzaren zuzendariarena, Ertzaintzaren kudeaketa aurreratuaren ereduari buruzkoa (04. berrikusketa).

12.– Instrucción 078 del Director de la Ertzaintza, sobre Modelo de gestión avanzada de la Ertzaintza (REV04).

13.– 080 Jarraibidea, Ertzaintzaren zuzendariarena, Ertzaintzaren gobernu-egiturari eta kudeaketa-foroei buruzkoa (03. berrikusketa).

13.– Instrucción 080 del Director de la Ertzaintza, sobre Estructura de Gobernanza y foros de gestión de la Ertzaintza (REV03).

14.– 081 Jarraibidea, Ertzaintzaren zuzendariarena, Ertzaintzaren barneko kontu-ikuskaritzen sistemari buruzkoa.

14.– Instrucción 081 del Director de la Ertzaintza, sobre Sistema de auditorías internas de la Ertzaintza.

15.– 082 Jarraibidea, Ertzaintzaren zuzendariarena, Ertzaintzaren ekintza zuzentzaileei eta prebentzio- eta hobekuntza-ekintzei buruzkoa.

15.– Instrucción 082 del Director de la Ertzaintza, sobre Acciones correctoras, preventivas y de mejora de la Ertzaintza.

16.– 001 Zerbitzu-gidalerroa, Ertzaintzaren buruarena, prebentzioaren alorreko ezagutzen zabalkunde-jarduerak eta jardueraren gogobetetze-inkestak kudeatzeko prozedurei buruzkoa.

16.– Orden de Servicio 001 del Jefe de la Ertzaintza, sobre Procedimientos para gestionar las actividades de divulgación de conocimientos en materia de prevención y las encuestas de satisfacción de la actividad.

17.– 010 Zerbitzu-gidalerroa, Ertzaintzaren buruarena, seinalamenduen/errekisitorien kategorien araberako abisuetarako koordinazio operatiboari buruzkoa.

17.– Orden de Servicio 010 del Jefe de la Ertzaintza, sobre Coordinación operativa ante avisos según categorías de señalamientos/requisitorias.

18.– DIC 001 P-001-02 Gidalerro Operatiboa, Ikerketa Kriminalaren Alorreko Burutzarena, Ertzaintza-CITCO koordinazioari eta solaskidetzari buruzko prozeduraren gainekoa buruzkoa.

18.– Orden Operativa DIC 001 P-001-02 de la Jefatura de División de Investigación Criminal, sobre Procedimiento sobre coordinación e interlocución Ertzaintza-CITCO.

19.– 001 Pauta Operatiboa, Idazkaritza Nagusiko buruarena, agindu judizialen kudeaketari buruzkoa.

19.– Pauta Operativa 001 del Jefe de Secretaría General, sobre Gestión de Órdenes Judiciales.

20.– Ebazpena, 2018ko urriaren 4koa, Giza Baliabideen zuzendariarena, Ertzaintzan goragoko kategoria bateko edo beste espezialitate bateko lanpostuak unitate barruko zerbitzu-eginkizunetan, aldi baterako eta merezimendu-lehiaketa bidez betetzeko deialdia arautzen duena.

20.– Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Directora de Recursos Humanos, reguladora de la provisión transitoria, en régimen de comisión de servicios intraunidad, de puestos de trabajo cuyo sistema de provisión es concurso de méritos, de superior categoría o diferente especialidad en la Ertzaintza.

21.– Ebazpena, 2019ko abenduaren 4koa, Giza Baliabideen zuzendariarena, zeinaren bidez aldatzen den 2018ko urriaren 4ko Ebazpena, Ertzaintzan goragoko kategoria bateko edo beste espezialitate bateko lanpostuak unitate barruko zerbitzu-eginkizunetan, aldi baterako eta merezimendu-lehiaketa bidez betetzeko deialdia arautzen duena.

21.– Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Directora de Recursos Humanos, por la que se modifica la Resolución de 4 de octubre de 2018, reguladora de la provisión transitoria, en régimen de comisión de servicios intraunidad, de puestos de trabajo cuyo sistema de provisión es concurso de méritos, de superior categoría o diferente especialidad en la Ertzaintza.

6. ERANSKINA
ANEXO 6
IKERKETA KRIMINALEKO LURRALDE-ZERBITZUEI ATXIKITAKO 20342, 20442 ETA 20542 KODEETAKO LANPOSTUEI DAGOKIEN BERARIAZKO PROBA
PRUEBA ESPECÍFICA CORRESPONDIENTE A LOS PUESTOS CON CÓDIGO 20342, 20442 Y 20542 ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL TERRITORIALES

Gai-zerrendari buruzko ezagutzen proba teoriko eta/edo praktiko bat egin beharko da, eta gehienez 40 puntu lortu ahalko dira. Proba gainditzeko, gutxienez 20 puntu lortu beharko dira.

Consistirá en la realización de una prueba teórica y/o práctica de conocimientos sobre el temario que se puntuará sobre un máximo de 40 puntos, siendo necesario obtener una puntuación igual o superior a 20 puntos para superarla.

GAIAK:

TEMARIO:

1.– 000 Zerbitzu-gidalerroa, ikerketa/inteligentzia, antolaketa eta funtzioei buruzkoa.

1.– Orden de Servicio 000. Investigación/inteligencia, distribución y funciones.

2.– Ikerketa Kriminalistikoaren Eskuliburua.

2.– Manual Investigación Criminalística.

3.– 001 Gidalerro Operatiboa, IKAB. Ikerlan irekitzea eta konfiguratzea. P001/02 Prozedura, Ertzaintza-CITCO koordinazioari eta solaskidetzari buruzkoa (P001/01, ordea, ez).

3.– Orden Operativa 001 JDIC. Apertura y configuración Ikerlan. Procedimiento P001/02 Procedimiento sobre coordinación e interlocución Ertzaintza – CITCO (el P001/01 no).

4.– 020 Jarraibidea. Europako atxilotzeko eta entregatzeko agindua.

4.– Instrucción 020. Orden Europea de Detención y Entrega.

5.– 035 Jarraibidea. Lekukoak eta adituak babestea.

5.– Instrucción 035. Protección de Testigos y Peritos.

6.– 013 Zerbitzu-gidalerroa. Ikerketa kriminalaren arloko jarduketak unitateetan.

6.– Orden de Servicio 013. Actuaciones de las Unidades en materia de Investigación Criminal.

7.– 005 Gidalerro Operatiboa, IKAB. Polizia-seinalaketak txertatzea.

7.– Orden Operativa 005 JDIC. Inserción de señalamientos policiales.

8.– 014 Gidalerro Operatiboa, IBN. Telekomunikazioen intertzeptazioaren kudeaketa.

8.– Orden Operativa 014 OCI. Gestión de la interceptación de las comunicaciones.

9.– 008 Gidalerro Operatiboa, IKAB. Ikerketako Lurralde Burutzei atxikitako baliabideen parte-hartzea duten gertakarietarako begi-ikuskapeneko prozesua kudeatzea.

9.– Orden Operativa 008 JDIC. Gestión del proceso de la inspección ocular para incidentes con participación de recursos adscritos a las Jefaturas Territoriales de Investigación.

10.– 009 Gidalerro Operatiboa, IKAB. DNA hartzeko sistematika.

10.– Orden Operativa 009 JDIC. Sistemática para la recogida de ADN.

11.– 030 Zerbitzu-gidalerroa. Arreta ematea delituen biktimei.

11.– Orden Servicio 030. Atención a las víctimas de delitos.

12.– 078 Jarraibidea, Ertzaintzaren zuzendariarena, Ertzaintzaren kudeaketa aurreratuaren ereduari buruzkoa (04. berrikusketa).

12.– Instrucción 078 del Director de la Ertzaintza, sobre Modelo de gestión avanzada de la Ertzaintza (REV04).

13.– 080 Jarraibidea, Ertzaintzaren zuzendariarena, Ertzaintzaren gobernu-egiturari eta kudeaketa-foroei buruzkoa (03. berrikusketa).

13.– Instrucción 080 del Director de la Ertzaintza, sobre Estructura de Gobernanza y foros de gestión de la Ertzaintza (REV03).

7. ERANSKINA
ANEXO 7
LURRALDEKO AKZ-EI ATXIKITAKO 20610, 20710 ETA 20810 KODEETAKO LANPOSTUEI DAGOKIEN BERARIAZKO PROBA
PRUEBA ESPECÍFICA CORRESPONDIENTE A LOS PUESTOS CON CÓDIGO 20610, 20710 Y 20810 ADSCRITOS A LOS CMC TERRITORIALES

Gai-zerrendari buruzko ezagutzen proba teoriko edo praktiko bat egin beharko da, eta gehienez 40 puntu lortu ahalko dira. Proba gainditzeko, gutxienez 20 puntu lortu beharko dira.

Consistirá en la realización de una prueba teórica y/o práctica de conocimientos sobre el temario que se puntuará sobre un máximo de 40 puntos, siendo necesario obtener una puntuación igual o superior a 20 puntos para superarla.

GAIAK:

TEMARIO:

1.– EUSKARRI.

1.– EUSKARRI.

2.– Schengen Ituna.

2.– Tratado Schengen.

3.– Schengen: kontsulten eskuliburua.

3.– Schengen: manual de consultas.

4.– RDRMren bidezko ibilgailu/pertsona kontsultak.

4.– RDRM Consultas Vehículos/personas.

5.– TETRAKOM kontsolak.

5.– Consolas TETRAKOM.

6.– ZGIS.

6.– ZGIS.

– Kartografia-eskuliburua.

– Manual Cartografía.

– Konektorearen eskuliburua.

– Manual Conector.

– Bortxa-ren historikoaren eskuliburua.

– Manual histórico Bortxa.

– Gertakarien historikoaren eskuliburua.

– Manual histórico incidentes.

– Errekurtsoen historikoaren eskuliburua.

– Manual histórico recursos.

– Toko Zgis eskuliburua.

– Manual Toko Zgis.

7.– SMS Mezularitza Sistema Integratua.

7.– SMS Sistema de Mensajería Integrado.

8.– ZUTABE (070) kalitate-eskuliburua – Gorabeheren kalitatearen azterketa, parametroen arabera.

8.– Manual Calidad ZUTABE (070) – Análisis calidad incidental por parámetros.

9.– EUSKARRI telefonia. UNIFY.

9.– Telefonía EUSKARRI. UNIFY.

10.– 078 Jarraibidea, Ertzaintzaren zuzendariarena, Ertzaintzaren kudeaketa aurreratuaren ereduari buruzkoa (04. berrikusketa).

10.– Instrucción 078 del Director de la Ertzaintza sobre Modelo de gestión avanzada de la Ertzaintza (REV04).

11.– 080 Jarraibidea, Ertzaintzaren zuzendariarena, Ertzaintzaren gobernu-egiturari eta kudeaketa-foroei buruzkoa (03. berrikusketa).

11.– Instrucción 080 del Director de la ERtzaintza sobre Modelo de gobernanza y foros de gestión de la Ertzaintza (REV03).

12.– Prozedurak:

12.– Procedimientos:

– EI/GI-Bortxa.

– VD/VG-Bortxa.

– Bortxa app-a.

– App bortxa.

– Ertzain-etxeen koordinazioa.

– Coordinación Comisarías.

– Ikerketa-unitateen koordinazioa.

– Coordinación Unidades de Investigación.

– ERTZA talde-mezuak.

– Mensajes en grupo ERTZA.

– Gertakari kritikoa.

– Incidente crítico.

– EI/GI. Bortxa/Bortxa app-a. Eskumuturrekoak.

– VD/VG. Bortxa/app Bortxa. Pulseras.

– «FFDEITUARDATZ» jarduketa.

– Actuación «FFDEITUARDATZ».

8. ERANSKINA
ANEXO 8
IKERKETA KRIMINALEKO ETA POLIZIA JUDIZIALEKO BURUTZARI ATXIKITAKO 30434 KODEKO LANPOSTUARI DAGOKION BERARIAZKO PROBA
PRUEBA ESPECÍFICA CORRESPONDIENTE AL PUESTO CON CÓDIGO 30434 ADSCRITO A LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y POLICÍA JUDICIAL

Gai-zerrendari buruzko ezagutzen proba teoriko eta/edo praktiko bat egin beharko da, eta gehienez 40 puntu lortu ahalko dira. Proba gainditzeko, gutxienez 20 puntu lortu beharko dira.

Consistirá en la realización de una prueba teórica y/o práctica de conocimientos sobre el temario que se puntuará sobre un máximo de 40 puntos, siendo necesario obtener una puntuación igual o superior a 20 puntos para superarla.

GAIAK:

TEMARIO:

1.– Agindua, 2013ko azaroaren 20koa, Segurtasuneko sailburuarena, Ertzaintzaren egitura onartzen duena.

1.– Orden de 20 de noviembre de 2013 de la Consejera de Seguridad, por la que se aprueba la estructura de la Ertzaintza.

2.– 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Datu Pertsonalak Babesteari buruzkoa, 22. artikulua.

2.– Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 22.

3.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

3.– Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

4.– 19/1994 Lege Organikoa, abenduaren 23koa, auzi kriminaletan lekukoak eta adituak babesteari buruzkoa.

4.– Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales.

5.– Fiskaltzaren 2/2011 Zirkularra, ekainaren 2koa, 5/2010 Lege Organikoaren bidez Zigor Kodea aldatzeari buruzkoa, erakunde eta talde kriminalei dagokienez.

5.– Circular de Fiscalía 2/2011, de 2 de junio, sobre reforma del Código Penal por la LO 5/2010, en relación con las organizaciones y grupos criminales.

6.– Fiskaltzaren 2/2019 Zirkularra, telefonozko komunikazioak eta telematikoak intertzeptatzeari buruzkoa.

6.– Circular de Fiscalía 2/2019, sobre interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas.

7.– 4/2019 Zirkularra, martxoaren 6koa, irudia jasotzeko, jarraipena egiteko eta lokalizaziorako gailu teknikoen erabilerari buruzkoa.

7.– Circular 4/2019, de 6 de marzo, sobre utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y localización.

8.– 10/2010 Legea, apirilaren 28koa, kapitala zuritzearen eta terrorismoaren finantzazioaren prebentzioaren ingurukoa.

8.– Ley 10/2010, de 28 abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

9.– 35/1995 Legea, abenduaren 11koa, indarkeriazko delituen eta sexu askatasunaren aurkako delituen biktimak laguntzeko eta sorostekoa.

9.– Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

10.– 1/2009 Jarraibidea, Segurtasuneko Estatu Idazkaritzarena, adingabeen desagertzeen eta arrisku handiko beste desagertzeen aurrean poliziak izan beharreko jardunbideari buruzkoa.

10.– Instrucción 1/2009 de Secretaría de Estado de Seguridad, sobre actuación policial ante la desaparición de menores de edad y otras desapariciones de alto riesgo.

11.– 063 Jarraibidea, desagertutako pertsona, gorpu eta identifikatu gabeko giza gorpuzkiei buruzkoa (07. berrikusketa).

11.– Instrucción 063 Personas Desaparecidas, Cadáveres y Restos Humanos sin identificar (REV07).

12.– Gizakien salerosketaren biktimak babesteko esparru-protokoloa. 031 Zerbitzu-gidalerroa, sexu-esplotaziora bideratutako giza salerosketaren biktima diren emakumeei eta adingabeei emango zaien arretaren koordinazio-protokoloari buruzkoa (01. berrikusketa). Gizakien salerosketaren aurkako plan integrala 2015-2018.

12.– Protocolo Marco de protección de las víctimas de trata de seres humanos. Orden de Servicio 031 Protocolo de Coordinación atención a mujeres y menores víctimas de trata de seres humanos (REV01); Plan Integral contra la trata de seres humanos 2015-2018;

13.– 015 Zerbitzu-gidalerroa, Ertzaintzaren negoziazio-ereduari buruzkoa (00 berrikusketa) (1).

13.– Orden de Servicio 015, Modelo Negociación en la Ertzaintza (REV00) (1).

14.– 7/1990 Legea, uztailaren 3koa, Euskal Kultura Ondareari buruzkoa.

14.– Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.

15.– 035 Zerbitzu-gidalerroa, baso-suteetako jarduketei buruzkoa (02. berrikusketa).

15.– Orden de Servicio 035 Actuaciones en Incendios Forestales (REV02).

16.– 034 Zerbitzu-gidalerroa, lurrazaleko ur kontinentaletan egindako isurien gaineko jarduketari buruzkoa (01. berrikusketa).

16.– Orden de Servicio 034 Actuación en Vertidos Aguas Continentales Superficiales (REV01).

17.– 000 Zerbitzu-gidalerroa, Ertzaintzaren Burutzarena, ikerketa, inteligentzia, antolaketa eta funtzioei buruzkoa (01. berrikusketa).

17.– Orden de Servicio 000, de la Jefatura de la Ertzaintza, sobre Investigación, Inteligencia, Organización y funciones (REV01).

18.– 017 Zerbitzu-gidalerroa, Ertzaintzaren Burutzarena, Justizia Administrazioarekiko elkarrizketa eta harremanei buruzkoa (01. berrikusketa).

18.– Orden de Servicio n.º 017, de la Jefatura de la Ertzaintza, sobre Interlocuciones y Relaciones con la Administración de Justicia (REV01).

19.– 001 Gidalerro Operatiboa, Ikerketa Kriminalaren Alorreko Burutzarena, Ikerlan irekitzeari eta konfiguratzeari buruzkoa (03. berrikusketa). CITCOrekin koordinazioa eta solaskidetza (02. berrikusketa).

19.– Orden Operativa n.º 001 de la Jefatura de la División de Investigación Criminal, sobre Apertura y configuración de Ikerlan (REV03). Coordinación e Interlocución CITCO (REV02).

20.– 003 Gidalerro Operatiboa, Ikerketa Kriminalaren Alorreko Burutzarena, eginbideen instrukzioa, ikuskapena eta izapideak egiteko eskumenari buruzkoa (02. berrikusketa).

20.– Orden Operativa n.º 003, de la Jefatura de la División de Investigación Criminal, sobre Competencia en la instrucción, supervisión y tramitación de las diligencias (REV02).

21.– 078 Jarraibidea, Ertzaintzaren zuzendariarena, Ertzaintzaren kudeaketa aurreratuaren ereduari buruzkoa (04. berrikusketa).

21.– Instrucción 078, del Director de la Ertzaintza, sobre Modelo de gestión avanzada de la Ertzaintza (REV04).

22.– 080 Jarraibidea, Ertzaintzaren zuzendariarena, Ertzaintzaren gobernu-egiturari eta kudeaketa-foroei buruzkoa (03. berrikusketa).

22.– Instrucción 080, del Director de la Ertzaintza, sobre Estructura de Gobernanza y foros de gestión de la Ertzaintza (REV03).

9. ERANSKINA
ANEXO 9
IKERKETA KRIMINAL ETA POLIZIA JUDIZIALEKO BURUTZARI ATXIKITAKO 30435 KODEKO LANPOSTUARI DAGOKION BERARIAZKO PROBA
PRUEBA ESPECÍFICA CORRESPONDIENTE AL PUESTO CON CÓDIGO 30435 ADSCRITO A LA JEFATURA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y POLICÍA JUDICIAL

Gai-zerrendari buruzko ezagutzen proba teoriko bat egin beharko da, eta gehienez 40 puntu lortu ahalko dira. Proba gainditzeko, gutxienez 20 puntu lortu beharko dira.

Consistirá en la realización de una prueba teórica de conocimientos sobre el temario siguiente, que se puntuará sobre un máximo de 40 puntos siendo requisito la obtención de una puntuación igual o superior a 20 puntos para superarla.

GAIAK:

TEMARIO:

1.– Agindua, 2013ko azaroaren 20koa, Segurtasuneko sailburuarena, Ertzaintzaren egitura onartzen duena.

1.– Orden 20 noviembre de 2013, de la Consejera de Seguridad, por la que se aprueba la estructura de la Ertzaintza.

2.– Agindua, 2015eko urtarrilaren 23koa, Segurtasuneko sailburuarena, Ertzaintzaren egitura onartzen duena.

2.– Orden 23 de enero de 2015, de la Consejera de Seguridad, por la que se aprueba la estructura de la Ertzaintza.

3.– 3/1979 Lege Organikoa, abenduaren 18koa, Euskal Herriko Autonomia Estatutuarena.

3.– Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

4.– 1/2020 Legegintzako Dekretua, uztailaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bategina onartzen duena.

4.– Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio, texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco.

5.– 3/1985 Legea, otsailaren 27koa, «Arartekoa» Erakundea sortu eta arautzekoa.

5.– Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula la Institución del «Ararteko».

6.– 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

6.– Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

7.– 2/1986 Lege Organikoa, martxoaren 13koa, Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoei buruzkoa –5. artikulutik 8.era eta lehenengo azken xedapena.

7.– Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado – artículos 5 a 8 y Disposición Final primera.

8.– 6/1985 Lege Organikoa, uztailaren 1ekoa, Botere Judizialari buruzkoa.

8.– Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

– I. liburua, I. titulua: 23. art.

– Libro I, Título I: art. 23.

– I. liburua, II. titulua, I. kapitulua: 26. art.

– Libro I, Título II, Capítulo I: art. 26.

– I. liburua, III. titulua, III. kapitulua.

– Libro I, Título III, Capítulo III.

– I. liburua, IV. titulua, I. kapitulua: 53. art., 55. bis art., 57. art. eta 60. art.

– Libro I, Título IV, Capítulo I: art. 53, art. 55 bis, art. 57 y art. 60.

– I. liburua, IV. titulua, II. kapitulua: 62. art., 64. art. eta 65. art.

– Libro I, Título IV, Capítulo II: art. 62, art. 64 y art. 65.

– I. liburua, IV. titulua, III. kapitulua: 70. art., 71. art., 72. art. eta 73. art.– 3. puntua.

– Libro I, Título IV, Capítulo III: art. 70, art 71, art. 72 y art. 73-punto 3.

– I. liburua, IV. titulua, IV. kapitulua: 80. art., 82. art. eta 83. art.

– Libro I, Título IV, Capítulo IV: art. 80, art. 82 y art. 83.

– I. liburua, IV. titulua, V. kapitulua: 84. art., 87. art., 87. bis art., 87. ter art., 87. quáter art., 88. art., 89. art., 89. bis art., 94. art., 95. art., 96. art. eta 97. art.

– Libro I, Título IV, Capítulo V: art. 84, art. 87, art. 87 bis, art. 87 ter, art. 87 quáter, art. 88, art. 89, art. 89 bis, art. 94, art. 95, art. 96 y art. 97.

– I. liburua, IV. titulua, VI. kapitulua: 99. art., 100. art.– 2.puntua, 101. art. eta 102. art.

– Libro I, Título IV, Capítulo VI: art. 99, art. 100-punto 2, art. 101 y art. 102.

– VII. liburua, III. titulua.

– Libro VII, Título III.

9.– 19/1994 Lege Organikoa, abenduaren 23koa, auzi kriminaletan lekukoak eta adituak babesteari buruzkoa.

9.– Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección de testigos y peritos en causas criminales.

10.– 6/1984 Lege Organikoa, maiatzaren 24koa, «Habeas Corpus» prozedura arautzen duena.

10.– Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus».

11.– 5/2000 Lege Organikoa, urtarrilaren 12koa, adingabeen erantzukizun penala arautzen duena.

11.– Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

12.– 1774/2004 Errege Dekretua, uztailaren 30ekoa, adingabeen erantzukizun penala arautzen duen urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoaren Erregelamendua onartzen duena.

12.– Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

13.– 3/2018 Legea, ekainaren 11koa, Europar Batasunean zigor arloko ebazpenak elkarri aitortzeari buruzko azaroaren 20ko 23/2014 Legea aldatzen duena, Europako Ikerketa Agindua arautzeko.

13.– Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación.

14.– 1882ko irailaren 14ko Errege Dekretua, Prozedura Kriminalaren Legea onartzen duena.

14.– Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

– I. liburua: II. titulua (I. kapitulua), IV. titulua eta VI. titulua (I. kapitulua), VII. eta VIII. tituluak.

– Libro I: Título II (Capítulo I), Título IV, VI (Capítulo I), Título VII y VIII.

– II. liburua: I., III., IV. (instrukzioarena), V., VI. eta VIII. tituluak.

– Libro II: Título I, III, IV de la instrucción V, VI y VIII.

– III. liburua: III. kapitulua. Nola egin frogak ahozko epaiketan, IV. kapitulua. Akusazioa, defentsa eta epaia. V. kapitulua. Ahozko epaiketa etetea.

– Libro III: Capítulo III. Del modo de practicar las pruebas durante el juicio oral, Capítulo IV. De la acusación de la defensa y de la sentencia. Capítulo V. De la suspensión del juicio oral.

– IV. liburua: II. titulua (I. eta II. kapitulua, III. kapitulua, aurretiazko eginbideena, IV. kapitulua, ahozko epaiketa prestatzearena, eta V. kapitulua, ahozko epaiketa eta epaiarena), III. titulua (I., II., III. eta IV. kapituluak, 800 artikulua eta V. kapitulua, ahozko epaiketa eta epaiarena).

– Libro IV: Título II (Capítulo I y II, Capítulo III, de las Diligencias Previas, Capítulo IV, De la preparación del juicio oral y Capítulo V, Del juicio oral y la sentencia), Título III (Capítulo I, II, III y IV artículo 800 y Capítulo V, del juicio oral y de la sentencia).

– VI. liburua: 962., 963., 964. eta 967. artikuluak.

– Libro VI: Artículos 962, 963, 964 y 967.

15.– 000 zenbakia. Barne-arauak egitea.

15.– Instrucción n.º 000. Elaboración de normas de carácter interno.

16.– 020 Jarraibidea. Europako atxilotzeko eta entregatzeko agindua.

16.– Instrucción n.º 020. Orden Europea de Detención y Entrega.

17.– 045 Jarraibidea. Nazioarteko Erreguzko Mandatua.

17.– Instrucción n.º 045. Comisión Rogatoria Internacional.

18.– 000 Zerbitzu-gidalerroa, Ertzaintzaren Burutzarena, ikerketa, inteligentzia, antolaketa eta funtzioei buruzkoa.

18.– Orden de Servicio n.º 000, de la Jefatura de la Ertzaintza, sobre Investigación/inteligencia organización y funciones.

19.– 017 Zerbitzu-gidalerroa, Ertzaintzaren Burutzarena, Justizia Administrazioarekiko elkarrizketa eta harremanei buruzkoa.

19.– Orden de Servicio n.º 017, de la Jefatura de la Ertzaintza, sobre Interlocuciones y Relaciones con la Administración de Justicia.

20.– 030 Zerbitzu-gidalerroa, delituen biktimei arreta emateari buruzkoa.

20.– Orden de Servicio n.º 030, sobre Atención a la víctima del delito.

21.– 001 Gidalerro Operatiboa, Ikerketa Kriminalaren Alorreko Burutzarena, Ikerlan irekitzeari eta konfiguratzeari buruzkoa. 20.1 DIC OO 001 Nola erabili dokumentu-euskarria ikerketetarako (01. Berrikusketa. DIC OO 001 Ertzaintza-CITCO koordinazioa eta solaskidetza (02. berrikusketa).

21.– Orden Operativa n.º 001 de la Jefatura de la División de Investigación Criminal, sobre Apertura y configuración de Ikerlan. 20.1 DIC OO 001 Procedimiento de uso de soporte documental para las investigaciones Rev. 01. DIC OO 001 Coordinación e interlocución Ertzaintza CITCO Rev. 02.

22.– 003 Gidalerro Operatiboa, Ikerketa Kriminalaren Alorreko Burutzarena, eginbideen instrukzioa, ikuskapena eta izapideak egiteko eskumenari buruzkoa.

22.– Orden Operativa n.º 003 de la Jefatura de la División de Investigación Criminal, sobre Competencia en la instrucción, supervisión y tramitación de las diligencias.

23.– 10/2007 Lege Organikoa, urriaren 8koa, DNAren bidez lortutako identifikadoreei buruzko poliziaren datu-basea arautzen duena.

23.– Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN.

24.– 31/2010 Legea, uztailaren 27koa, Europar Batasuneko estatu kideetako segurtasun-zerbitzuen arteko informazio- eta inteligentzia-trukea sinplifikatzeari buruzkoa (Suediako ekimena).

24.– Ley 31/2010, de 27 de julio, sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea (Iniciativa Sueca).

25.– COVID-19 926/2020 Errege Dekretua, urriaren 25ekoa, alarma-egoera deklaratzen duena.

25.– COVID-19 Real Decreto 926-2020 de 25 octubre por el que se declara el estado de alarma.

26.– COVID-19 44/2020 Dekretua, abenduaren 10ekoa, lehendakariarena, zeinaren bidez prebentzio-neurri espezifikoak testu bakar batean bildu eta eguneratuko dira.

26.– COVID-19 Decreto 44-2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari, de refundición en único texto y actualización de medidas específicas de prevención.

27.– COVID-19 Ertzaintzaren eta Udaltzaingoen osasun-alarmari buruzko irizpideak. 2020ko abenduaren 11. (3. berrikuspena).

27.– COVID-19 Criterios de aplicación de la Ertzaintza y Policías Locales sobre alerta sanitaria. 11 diciembre 2020. Revisión 3.

28.– COVID-19 Ohiko galderen erantzunak. IREKIA. 2020ko abenduaren 14an eguneratua Covid19_faq_es

28.– COVID-19 Preguntas y respuestas. IREKIA. Actualizado a 14 de diciembre 2020 Covid19_faq_es.

29.– 078 Jarraibidea, Ertzaintzaren zuzendariarena, Ertzaintzaren kudeaketa aurreratuaren ereduari buruzkoa (04. berrikusketa).

29.– Instrucción 078 del Director de la Ertzaintza, sobre Modelo de gestión avanzada de la Ertzaintza (REV04).

30.– 080 Jarraibidea, Ertzaintzaren zuzendariarena, Ertzaintzaren gobernu-egiturari eta kudeaketa-foroei buruzkoa (03. berrikusketa).

30.– Instrucción 080 del Director de la Ertzaintza, sobre Estructura de Gobernanza y foros de gestión de la Ertzaintza (REV03).

10. ERANSKINA
ANEXO 10
LEHERGAILUAK INDARGABETZEKO UNITATEARI ATXIKITAKO 40302 KODEKO LANPOSTUARI DAGOKION BERARIAZKO PROBA
PRUEBA ESPECÍFICA CORRESPONDIENTE AL PUESTO CON CÓDIGO 40302 ADSCRITO A LA UNIDAD DE DESACTIVACIÓN DE EXPLOSIVOS

Gai-zerrendari buruzko ezagutzen proba teoriko bat egin beharko da, eta gehienez 40 puntu lortu ahalko dira. Proba gainditzeko, gutxienez 20 puntu lortu beharko dira.

Consistirá en la realización de una prueba teórica de conocimientos sobre el temario siguiente, que se puntuará sobre un máximo de 40 puntos siendo requisito la obtención de una puntuación igual o superior a 20 puntos para superarla.

GAIAK:

TEMARIO:

1.– 004 prozesuaren fitxa – Lehergailuak Indargabetzeko Unitatearen prozesu-fitxa.

1.– Ficha de proceso 004 – Ficha proceso de la UDE.

2.– 003 Zerbitzu-gidalerroa – Arrisku erradiologikoetarako jarduera-protokoloa.

2.– Orden de Servicio 003 – Protocolo de actuación ante incidente radiológico.

3.– 012 Zerbitzu-gidalerroa – Lehergailuak Indargabetzeko Unitatearen jarduteko protokoloa (NEBK lehergailuak/Lur-azpia).

3.– Orden de Servicio 012 – Protocolo de actuación con UDE-LIU (Explosivos NRBQ Subsuelo).

4.– 003 Agindua – Dosimetroak erabiltzeko arauak.

4.– Orden 003 – Normas para la utilización de dosímetros.

5.– 005 Agindua – Unitateko materialen, tresneriaren eta ibilgailuen zerrenda.

5.– Orden 005 – Relación de materiales, equipos y vehículos de la Unidad.

6.– Lehergailuak Indargabetzeko Unitateko funtzionalitateei buruzko oinarrizko gaiak (NEBK/Lur-azpia).

6.– Temario Básico sobre funcionalidades UDE-NRBQ Subsuelo.

7.– 078 Jarraibidea, Ertzaintzaren zuzendariarena, Ertzaintzaren kudeaketa aurreratuaren ereduari buruzkoa (04. berrikusketa).

7.– Instrucción 078 del Director de la Ertzaintza, sobre Modelo de gestión avanzada de la Ertzaintza (REV04).

8.– 080 Jarraibidea, Ertzaintzaren zuzendariarena, Ertzaintzaren gobernu-egiturari eta kudeaketa-foroei buruzkoa (03. berrikusketa).

8.– Instrucción 080 del Director de la Ertzaintza, sobre Estructura de Gobernanza y foros de gestión de la Ertzaintza (REV03).

11. ERANSKINA
ANEXO 11
ZAINTZA ETA ERRESKATE UNITATEARI ATXIKITAKO 40927 KODEKO LANPOSTUARI DAGOKION BERARIAZKO PROBA
PRUEBA ESPECÍFICA CORRESPONDIENTE AL PUESTO CON CÓDIGO 40927 ADSCRITO A LA UNIDAD DE VIGILANCIA Y RESCATE

Gai-zerrendari buruzko ezagutzen proba teoriko bat egin beharko da, eta gehienez 40 puntu lortu ahalko dira. Proba gainditzeko, gutxienez 20 puntu lortu beharko dira.

Consistirá en la realización de una prueba teórica de conocimientos sobre el temario siguiente, que se puntuará sobre un máximo de 40 puntos siendo requisito la obtención de una puntuación igual o superior a 20 puntos para superarla.

GAIAK:

TEMARIO:

1.– Lazeria ez diren larrialdiak kudeatzea (IV. kapitulua. EHAA, 2017ko maiatzaren 5ekoa).

1.– Gestión de emergencias no calamitosas (Capítulo IV, BOPV de 5 de mayo de 2017).

2.– RPAk-Dronak. Prozedura Ertzaintzan (Agindua, 2018ko azaroaren 22koa, Segurtasuneko sailburuarena. EHAA, 2018ko abenduaren 3koa, eta balizko arau-hausteen aurreko barne-prozedura).

2.– RPAS-Drones. Procedimiento en la Ertzaintza (Orden de 22 de noviembre de 2018, de la Consejera de Seguridad. BOPV de 3 de diciembre de 2018 y procedimiento interno ante posibles infracciones).

3.– Bilaketa eta salbamendua helikopteroz (750/2014 Errege Dekretua, irailaren 5ekoa. 2014ko irailaren 18ko BOE).

3.– Búsqueda y salvamento Helicóptero (Real Decreto 750/2014, de 5 de septiembre. BOE de 18 de septiembre de 2014).

4.– Ur-kiroleko probak (62/2008 Errege Dekretua, urtarrilaren 25ekoa. 2008ko otsailaren 7ko BOE).

4.– Pruebas náutico-deportivas (Real Decreto 62/2008, de 25 de enero. BOE de 7 de febrero de 2008).

5.– Arrantza-ikuskaritza.

5.– Inspección pesquera.

6.– Natura gune babestuak eta hegaztientzako babes bereziko eremuak (HBBE) (1/2014 Legegintzako Dekretua, apirilaren 15ekoa. EHAA, 2014ko maiatzaren 19koa).

6.– Espacios naturales protegidos y áreas ZEPA (Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril. BOPV de 19 de mayo de 2014).

7.– Itsas kapitaintza.

7.– Capitanías Marítimas.

8.– 078 Jarraibidea, Ertzaintzaren zuzendariarena, Ertzaintzaren kudeaketa aurreratuaren ereduari buruzkoa (04. berrikusketa).

8.– Instrucción 078 del Director de la Ertzaintza, sobre Modelo de gestión avanzada de la Ertzaintza (REV04).

9.– 080 Jarraibidea, Ertzaintzaren zuzendariarena, Ertzaintzaren gobernu-egiturari eta kudeaketa-foroei buruzkoa (03. berrikusketa).

9.– Instrucción 080 del Director de la Ertzaintza, sobre Estructura de Gobernanza y foros de gestión de la Ertzaintza (REV03).

12. ERANSKINA
ANEXO 12
BRIGADA MUGIKORRAREN UNITATEARI ATXIKITAKO 40103 KODEKO LANPOSTUARI DAGOKION BERARIAZKO PROBA
PRUEBA ESPECÍFICA CORRESPONDIENTE AL PUESTO CON CÓDIGO 40103 ADSCRITO A LA UNIDAD BRIGADA MÓVIL

Gai-zerrendari buruzko ezagutzen proba teoriko bat egin beharko da, eta gehienez 40 puntu lortu ahalko dira. Proba gainditzeko, gutxienez 20 puntu lortu beharko dira.

Consistirá en la realización de una prueba teórica de conocimientos sobre el temario siguiente, que se puntuará sobre un máximo de 40 puntos siendo requisito la obtención de una puntuación igual o superior a 20 puntos para superarla.

GAIAK:

TEMARIO:

1.– 006 Jarraibidea – Ibilgune publikoetan biltzeko eta manifestatzeko eskubideak erabiltzeko babesa.

1.– Instrucción 006 – Protección del ejercicio del derecho de reunión en lugares de tránsito público y del derecho de manifestación.

2.– 051 Jarraibidea – Kalitatea kudeatzeko sistema (KKS).

2.– Instrucción 051 – Sistema de gestión de la calidad (SGC).

3.– 056 Jarraibidea – Atxilotuak eta presoak ospitaleetan zaindu eta jagotea.

3.– Instrucción 056 – Vigilancia y custodia hospitalaria de detenidos y reclusos.

4.– 059 Jarraibidea – Hauteskunde araubidepeko prozesuak dauden aroetan egin beharreko jarduera-irizpide orokorrak.

4.– Instrucción 059 – Criterios generales de actuación durante los periodos en que se desarrollen procesos sometidos al régimen electoral.

5.– 067 Jarraibidea – Polizia-bideozaintzaren kudeaketa.

5.– Instrucción 067 – Gestión de la video vigilancia policial.

6.– 073 Jarraibidea – Armen eta munizioaren eta istiluen kontrako gainerako elementuen erabilera eta kontrola arautzea.

6.– Instrucción 073 – Regulación del uso y control del armamento, munición y otros elementos antidisturbios.

7.– 074 Jarraibidea – Bola-jaurtigailu erabileraren araudia.

7.– Instrucción 074 – Normativa de uso de lanza bolas.

8.– 084 Jarraibidea – Gertakizun kritikoetan erabakiak hartzea.

8.– Instrucción 084 – Ámbitos decisorios ante incidentes críticos.

9.– 007 BIS Zerbitzu-gidalerroa – Gertakari kritikoak.

9.– Orden de Servicio 007 BIS – Incidentes Críticos.

10.– 011 Zerbitzu-gidalerroa – Bide, toki eta establezimendu publikoetako kontrolak.

10.– Orden de Servicio 011 – Controles en vías, lugares y establecimientos públicos.

11.– 048 Zerbitzu-gidalerroa – Poliziaren jarduketa adingabeekin.

11.– Orden de Servicio 048 – Actuación policial con menores.

12.– 008 Zirkularra – Ertzaintzak Espetxeetako Administrazioarekin batera eginiko jarduera espetxeratuen eramate eta zaintzetan.

12.– Circular 008 – Coordinación con la administración penitenciaria en las conducciones y custodias de internos.

13.– 013 Zirkularra – Segurtasuna koordinatzea kirol-ekitaldietan.

13.– Circular 013 – Coordinación de seguridad en eventos deportivos.

14.– 014 Zirkularra – Ekintza plana.

14.– Circular 014 – Plan de acción.

15.– 002 Gidalerro operatiboa (Herritarren Babeserako Alorra) – Espetxeratutako pertsonak eta adingabeak lekualdatzeko prozedura.

15.– Orden Operativa 002 (División de Protección Ciudadana) – Procedimiento de traslado de personas presas y menores.

16.– Larrialdiei Aurre Egiteko Bidea (LABI).

16.– Plan de Protección Civil de Euskadi (Labi).

17.– Autonomia mailan: 168/1998 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Ertzaintzak eta Udaltzaingoek egiten duten bideokameren erabilera arautzekoa eta baimentzekoa.

17.– Ámbito autonómico: Decreto 168/1998, de 21 de julio, para regular y autorizar la utilización de videocámaras por la Ertzaintza y Policías Locales.

18.– 078 Jarraibidea, Ertzaintzaren zuzendariarena, Ertzaintzaren kudeaketa aurreratuaren ereduari buruzkoa (04. berrikusketa).

18.– Instrucción 078 del Director de la Ertzaintza, sobre Modelo de gestión avanzada de la Ertzaintza (REV04).

19.– 080 Jarraibidea, Ertzaintzaren zuzendariarena, Ertzaintzaren gobernu-egiturari eta kudeaketa-foroei buruzkoa (03. berrikusketa).

19.– Instrucción 080 del Director de la Ertzaintza, sobre Estructura de Gobernanza y foros de gestión de la Ertzaintza (REV03).


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común