Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

69. zk., 2021eko apirilaren 9a, ostirala

N.º 69, viernes 9 de abril de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
2052
2052

AGINDUA, 2021eko martxoaren 24koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez nekazaritza-sektorean lan egiten duten sasoikako langileentzako ostatu izango diren higiezinak sortzeko, egokitzeko edo ekipatzeko laguntzetarako deialdia egiten baita, 2021. ekitaldirako, martxoaren 24ko 45/2020 Dekretuan aurreikusitakori jarraituz.

ORDEN de 24 de marzo de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se convocan para el ejercicio 2021, las ayudas a la creación, adaptación o equipamiento de inmuebles destinados a ser alojamiento para el personal temporero que preste servicios en el sector agrario, previstas en el Decreto 45/2020, de 24 de marzo.

Nekazaritza-sektorean lan egiten duten sasoikako langileentzako ostatu izango diren higiezinak sortzeko, egokitzeko edo ekipatzeko laguntzei buruzko martxoaren 24ko 45/2020 Dekretuaren xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-ustiategietan sasoiko zerbitzuak ematen dituzten pertsonentzako ostatuetarako laguntzen araubidea arautzea.

El Decreto 45/2020, de 24 de marzo, de ayudas a la creación, adaptación o equipamiento de inmuebles destinados a ser alojamiento para el personal temporero que preste servicios en el sector agrario, tiene por objeto regular el régimen de ayudas a los alojamientos destinados a personas que prestan servicios de temporada en explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Eskabideak aurkezteko epea urtero agindu bidez zehaztuko dela xedatzen du 8. artikuluak. Agindu horretan jasoko dira eskabideak aurkezteko epearen hasiera, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren pentzutan ematen diren aipatutako laguntzei erantzuteko gehieneko zuzkidura globala, eskabidea aurkezteko ereduak onartzea, eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak nola izapidetu jakiteko xehetasunak, higiezinak eraikitzeko eta, hala badagokio, eskuratzeko laguntzaren gehieneko zenbatekoa, baloraziorako azpi-irizpideei esleitutako puntuazioen baremazioa eta horren baliokidetasuna laguntza-ehunekoan, 10. artikuluaren 2. apartatuan xedatutakoaren arabera, inbertsioak eta gastuak egiteko epea, deialdi bakoitzean erabiltzen diren irizpide objektiboen arabera, diruz laguntzen den ekintza mota bakoitzerako laguntzak eskatzeko aurkeztu behar diren agiriak, eta deialdian ordainketa partzialak egiteko aukera.

El artículo 8 dispone que anualmente, mediante Orden, se abrirá el plazo de presentación de solicitudes. Dicha orden contendrá: el plazo de inicio de presentación de solicitudes, la dotación global máxima destinada a atender las precitadas ayudas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la aprobación de los modelos de solicitud, las especificaciones sobre cómo tramitar las solicitudes, declaraciones responsables, justificaciones y demás modelos, la cuantía máxima de la ayuda para la construcción y, en su caso, la adquisición de inmuebles, la baremacion de las puntaciones asignadas a los subcriterios de valoración y su equivalencia en porcentaje de ayuda, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 del precitado decreto, el plazo de ejecución de las inversiones y gastos, la determinación de la documentación a presentar, de entre la prevista para cada tipo de acciones a subvencionar, en función de los criterios objetivos utilizados en cada convocatoria, y, la realización de pagos parciales en la convocatoria.

Hori guztia dela-eta, Euskal Autonomia Erkidegoko 2021erako aurrekontu orokorretan – Euskal Autonomia Erkidegoko 2021. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen otsailaren 11ko 1/2021 Legearen bidez onartuak– laguntza horiek finantzatzeko ordainketa-kreditua erabilgarri dagoenez, eta Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatu beharreko dirulaguntzen araudia kontuan hartuta, hau

Por todo lo cual, existiendo en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobados por la Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021, disponibilidad de un crédito de pago destinado a la financiación de estas ayudas y teniendo en cuenta la normativa sobre subvenciones de aplicación en la Comunidad Autónoma de Euskadi,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Xedea.

Primero.– Objeto.

Agindu honen xedea da nekazaritza-sektorean lan egiten duten sasoikako langileentzako ostatu izango diren higiezinak sortzeko, egokitzeko edo ekipatzeko laguntzei buruzko martxoaren 24ko 45/2020 Dekretuan aurreikusitako laguntzetarako deialdia egitea 2021. ekitaldirako.

Es objeto de la presente Orden convocar, para el ejercicio 2021, las ayudas previstas en el Decreto 45/2020, de 24 de marzo, de ayudas a la creación, adaptación o equipamiento de inmuebles destinados a ser alojamiento para el personal temporero que preste servicios en el sector agrario.

Bigarrena.– Eskabideak aurkezteko epea.

Segundo.– Plazo de presentación de las solicitudes.

1.– Martxoaren 24ko 45/2020 Dekretuan aurreikusitako laguntzen deialdirako eskabideak aurkezteko epea agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta horretarako izendatutako kreditua agortzen denean amaituko da, kasu horretan Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendariaren ebazpen baten bidez egoeraren berri emango delarik, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuta; edo bestela, 2021eko azaroaren 15ean amaituko da epea.

1.– El plazo de presentación de las solicitudes para acceder a la convocatoria de ayudas previstas en el Decreto 45/2020, de 24 de marzo, se inicia el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará con el agotamiento total de los fondos, dando publicidad a esta circunstancia mediante Resolución de la Directora de Desarrollo Rural y Litoral, que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, o hasta el 15 de noviembre del presente ejercicio.

2.– Agindu honen bidez onartzen da Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen eskabide-eredua: https:/www.euskadi.eus/zerbitzuak/1013808 eta eranskin gisa argitaratzen da.

2.– Mediante la presente Orden se aprueba el modelo de solicitud que se encuentra disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/1013808 y que se publica como anexo.

Hirugarrena.– Izapideak egiteko zehaztapenak.

Tercero.– Especificaciones de tramitación.

1.– Irailaren 23ko 179/2014 Dekretuaren 8. artikuluan eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14 artikuluan xedatutakoa betez:

1.– En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 179/2014, de 23 de septiembre, y del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a) Pertsona fisikoek modu presentzialean zein elektronikoan aurkez ditzakete eskabideak.

a) Las personas físicas podrán presentar su solicitud tanto de forma presencial como electrónica.

● Modu presentziala: eskabideak Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren bulegoetan aurkeztuko dira (Donostia kalea 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz) edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluak xedatzen dituen tokietariko edozeinetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuarekin bat. Eskatzaileak eskaera postetxe batean aurkeztea erabakitzen badu, gutun-azal irekian aurkeztuko du, posta-zerbitzuko langileek data eta zigilua jar diezaioten eskabideari. Zuzenean Zerbitzuan eskabideak aurkezteko, aldez aurreko hitzordua baino ez da beharko (https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean).

● Canal presencial: las solicitudes se presentarán, bien directamente en las dependencias del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, sitas en la calle Donostia-San Sebastián n.º 1, 01010 Vitoria-Gasteiz, o bien en cualesquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y conforme a lo dispuesto en el Decreto 72/2008, de 29 de abril de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos. En el caso de que la persona solicitante opte por presentar su solicitud en una oficina de correos lo hará en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el personal de Correos. La presentación de solicitudes en el Servicio Zuzenean será exclusivamente con cita previa https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean

Hala ere, ahal den neurrian, eskabideak aurkezteko eta espedientea izapidetzeko bide telematikoa erabiltzea gomendatzen da.

No obstante, se recomienda, y en la medida que sea posible, la utilización de la vía telemática para la presentación de solicitudes y tramitación del expediente.

● Modu elektronikoa: eskabideak Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan sartuta aurkeztuko dira: https:/www.euskadi.eus/zerbitzuak/1013808

● Canal electrónico: las solicitudes se presentarán accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/1013808

Eskabidea izapidetzeko eta dokumentazioa aurkezteko moduak (elektronikoa zein presentziala izan) ez du behartuko aurrerantzean ere prozedurako gainerako izapideak modu berean egitera, edonoiz alda daiteke eta.

El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación, no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

b) Pertsona juridikoek eta urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikuluko 1. zenbakiko a), b), c) eta d) apartatuetan aurreikusitako gainerako subjektuek.

b) Las personas jurídicas, así como el resto de sujetos previstos en el artículo 14, párrafo 1 apartados a), b), c) y d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, presentarán la solicitud por medios electrónicos.

2.– Eskabideak modu elektronikoan nahiz presentzialean aurkezteko, inprimaki-eredu normalizatua erabiliko da, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskuragarri dagoena: https:/www.euskadi.eus/zerbitzuak/1013808

2.– Las solicitudes, tanto por el canal electrónico como por el presencial, se presentarán mediante instancia según el modelo normalizado que está disponible accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus/servicios/1013808

3.– Eskabidea egin osteko izapideak, modu elektronikoan egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan sartuta: http://www.euskadi.eus/nire-carpeta.

3.– Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

4.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainerako dokumentuak modu presentzialean zein elektronikoan nola izapidetu jakiteko xehetasunak Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskura daitezke: https:/www.euskadi.eus/zerbitzuak/1013808.

4.– Las especificaciones sobre cómo tramitar, tanto por canal presencial como electrónico, la solicitud, declaración responsable, justificaciones y demás documentación, están disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/1013808

5.– Eskabidea ordezkari baten bitartez egiten bada, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluetan xedatutakoaren arabera egiaztatu beharko da ordezkaritza.

5.– Si la solicitud se realiza mediante representante, se deberá acreditar la representación conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Izapidetze elektronikoaren kasuan, ordezkaritza Eusko Jaurlaritzaren Ordezkarien Erregistroan inskribatu ahal izango da, helbide honen bidez: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

En el caso de tramitación electrónica, la representación podrá inscribirse en el Registro de Representantes del Gobierno Vasco a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes

Laugarrena.– Diru-zuzkidura.

Cuarto.– Dotación económica.

Agindu honen bidez eginiko deialdiaren xede diren laguntzak emateko gehieneko zuzkidura globala Euskal Autonomia Erkidegoko 2021eko ekitaldiko Aurrekontu Orokorretatik etorriko da, eta ez du 70.000 euroko zenbatekoa gaindituko.

La dotación global máxima destinada a atender las ayudas convocadas mediante la presente Orden, procederá de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021 y no superará la cantidad 70.000 euros.

Bosgarrena.– Laguntzen zenbatekoa finkatzeko eta horiek haztatzeko irizpide objektiboen zehaztapena.

Quinto.– Concreción de los criterios objetivos para la determinación de la cuantía de las ayudas y su ponderación.

Eskabideak aztertzeko eta laguntzen zenbateko zehatza zehazteko, irizpide objektiboak eta bakoitzari esleitutako gehieneko puntuazioa hartuko dira kontuan. Hona hemen irizpide horiek:

Para el análisis de las solicitudes y determinación de la cuantía concreta de las ayudas se tendrán en cuenta los criterios objetivos y la puntuación máxima asignada a cada uno de ellos, que serán los siguientes:

1.– Gehieneko puntuazioa 100 puntukoa izango da.

1.– La puntuación máxima será de 100 puntos.

2.– Honela esleituko dira puntuak:

2.– La asignación de puntuaciones será la siguiente:

A) Kokapena: Ostatuaren kokapena, eremuko ostatu-beharrizanekin lotuta. 20 puntu gehienez.

A) Ubicación: la ubicación del alojamiento, en relación con las necesidades de alojamiento de la zona: un máximo de 20 puntos.

1.– Landatartasun-maila, agindu honen eranskinean jasotakoa aplikatuta. 10 puntu gehienez.

1.– Grado de ruralidad, aplicando lo recogido en el Anexo de la presente Orden: Un máximo de 10 puntos.

a) G1 landatartasun-maila: 10 puntu.

a) Grado ruralidad G1: 10 puntos.

b) G2 landatartasun-maila: 8 puntu.

b) Grado ruralidad G2:8 puntos.

c) G3 landatartasun-maila: 6 puntu.

c) Grado ruralidad G3:6 puntos.

d) G4 landatartasun-maila: 4 puntu.

d) Grado ruralidad G4:4 puntos.

e) G5 eta G6 landatartasun-mailak: 2 puntu.

e) Grados de ruralidad G5 y G6:2 puntos.

f) Hirikoa: 0 puntu.

f) Urbano 0 puntos.

2.– Lehentasunezko eskualdeak. 10 puntu gehienez.

2.– Comarca prioritarias. Un máximo de 10 puntos.

a) Arabako Errioxa: 10 puntu.

a) Rioja Alavesa:10 puntos.

b) Arabako Lautada eta Mendialdea: 8 puntu.

b) Llanada y Montaña alavesas:8 puntos.

c) Gainerako eskualdeak: 5 puntu.

c) Otras comarcas:5 puntos.

B) Sustatzailea.

B) Persona promotora:

1.– Entitate publikoak izanez gero: 40 puntu gehienez.

1.– En caso de entidades públicas: Un máximo de 40 puntos,

Indarrean dagoen Sasoikako Lanaren Arretarako Plan Integralean ezarritako nekazaritzako sasoikako lanaren programari atxikita egotea (40 puntu)

Estar acogida al programa de temporerismo agrario establecido en el Plan Integral de Atención al Trabajo Temporero vigente (40 puntos).

2.– Erakunde pribatuak izanez gero: 40 puntu gehienez.

2.– En caso de entidades privadas: Un máximo de 40 puntos.

a) Indarrean dagoen Sasoikako Lanaren Arretarako Plan Integralean ezarritako nekazaritzako sasoikako lanaren programari atxikita egotea: 20 puntu.

a) Estar acogida al programa de temporerismo agrario establecido en el Plan Integral de Atención al Trabajo Temporero vigente 20 puntos.

b) Jarduera nagusia nekazaritza izatea. 5 puntu.

b) Ser agricultor o agricultora a título principal (ATP):5 puntos.

c) Nekazaritzako ustiategi bateko emakume nekazari titularra edo titularkidea izatea, edo, pertsona juridikoa bada, emakumeen esku dagoen ehunekoa edo partaidetza sozialak gutxienez % 50 izatea kideak bi badira; edo gutxienez orekatua, gainerako kasuetan. 15 puntu.

c) Ser mujer agricultora titular o cotitular de una explotación agraria o, en el caso de persona jurídica, que el porcentaje o las participaciones sociales en manos de mujeres sean como mínimo el 50 %, caso de ser dos las personas asociadas, o como mínimo equilibrada en los demás casos: 15 puntos.

C) Proiektua: 40 puntu gehienez.

C) Proyecto: un máximo de 40 puntos.

1.– Ostaturako jarritako plaza kopurua. 20 puntu gehienez.

1.– Número de plazas destinadas al alojamiento. Un máximo de 20 puntos.

a) 8 plaza arte: 10 puntu.

a) Hasta 8 plazas: 10 puntos.

b) 9 eta 16 plaza artean: 15 puntu.

b) Entre 9 y 16 plazas: 15 puntos.

c) 16 plazatik gora 20 puntu.

c) Más de 16 plazas: 20 puntos.

2.– Kostuaren eta plazen arteko erlazio egokiena. 20 puntu gehienez.

2.– Relación más favorable entre coste y plazas: un máximo de 20 puntos.

a) Plazako 7.000 euro-tik gora: 5 puntu.

a) Más de 7.000 euros/plaza: 5 puntos.

b) Plazako 3.000 euro eta 7.000 euro artean: 15 puntu.

b) Entre 3.000 y 7.000 euros/plaza: 15 puntos.

c) Plazako 3.000 euro-tik behera: 20 puntu.

c) Menos de 3.000 euros/plaza: 20 puntos.

3.– Proiektu bakoitzari, aipatutako irizpideak aplikatuta lortutako puntuazioaren arabera, esleitu beharreko laguntza zehatza honela gauzatuko da:

3.– En función de la puntuación obtenida por el proyecto en aplicación de los criterios anteriores, la ayuda concreta a asignar a cada proyecto, se materializará de la siguiente forma:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Seigarrena.– Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Sexto.– Documentación a presentar.

Martxoaren 24ko 45/2020 Dekretuaren 7. artikuluaren arabera, eskabidearekin batera honako dokumentu hauek aurkeztu behar dira:

De acuerdo con el artículo 7 del Decreto 45/2020, de 24 de marzo, junto con la solicitud se presentará la siguiente documentación:

1.– Hirugarrenen alta.

1.– Alta de tercero.

Egoitza elektronikoan izapidetu ahal izango da, esteka honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/web01-tramite/eu/

Se podrá tramitar en la sede electrónica en este enlace https://www.euskadi.eus/altaterceros/

2.– Pertsona juridikoek, eratzeko eskrituraren kopia bat eta estatutuen kopia bat (dagokion erregistroan sartu dela adierazten duen zigilua jarrita).

2.– En el supuesto de ser persona jurídica, copia de la escritura de constitución y los estatutos de la entidad donde figure el sello de haber sido inscrita en el correspondiente registro.

3.– Pertsona juridikoa izanez gero, zuzendaritza-organoen osaera egiaztatzen duen ziurtagiria.

3.– En el supuesto de ser persona jurídica, certificado que acredite la composición de sus órganos de dirección.

4.– Erakunde publikoen kasuan izan ezik, nekazaritza-ustiategiaren titularra edo titularkidea izatearen egiaztagiria.

4.– Excepto en el supuesto de entidades públicas, acreditación de ser titular o cotitular de explotación agraria.

5.– Ondasun higiezina ostatu gisa egokitzeko erabiltzeko baimena ematen duen tituluaren kopia, hura jabetza osoan edo partekatuan, errentamenduan, gozamenean edo prekarioan eduki.

5.– Copia del título que permita la utilización del bien inmueble para su adaptación como alojamiento, bien se tenga en propiedad plena o compartida, en arrendamiento, usufructo o precario.

6.– Pertsona fisikoen edo nortasun juridikorik gabeko pertsona juridiko pribatuen elkarteak edo ondasun-erkidegoak direnean, eskabideek berariaz adierazi behar dituzte, eskaerari erantsitako dokumentu batean, elkarteko kide bakoitzak proiektua egikaritzeko hartzen dituen konpromisoak, eta bakoitzak egikaritu beharreko aurrekontu-zenbatekoa, horiek ere onuradun gisa hartuko baitira. Betiere, ordezkari edo ahaldun bat izendatu behar dute elkarteek, elkarteari onuradun izateagatik dagozkion betebeharrak betetzeko ahalorde askietsiak dituena. Taldea ezingo da desegin harik eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 39. eta 65. artikuluetan aurreikusitako preskripzio-epea igaro arte.

6.– Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas sin personalidad jurídica y las comunidades de bienes, se deberá hacer constar expresamente, en documento anexo a la solicitud, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de presupuesto a ejecutar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de persona beneficiaria. En cualquier caso, deberá nombrarse una persona representante o apoderada única de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como persona beneficiaria, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

7.– Egin beharreko inbertsioa edo gastua deskribatzen duen memoria. Bertan, aurreikusitako egikaritze-epeak, kokalekua, finantzaketa nahiz aurrekontua adierazi beharko dira, behar beste xehatuta, eta/edo proformako fakturak.

7.– Memoria descriptiva de la inversión o gasto a acometer en el que se incluya la previsión de los plazos de ejecución, localización, financiación, así como un presupuesto debidamente detallado y/o facturas proforma.

8.– Nahitaezko kasuetan, ostatuei buruz indarrean dauden xedapen espezifikoetara egokitzen den proiektu teknikoa, bai eta hura gauzatzeko behar diren baimen eta lizentziak ere, edo, bestela, haiek eskuratzeko eskabidea.

8.– En los casos preceptivos, proyecto técnico que se adapte a las disposiciones específicas que sobre alojamientos estén en vigor, así como los permisos y licencias necesarios para su ejecución o la solicitud para obtenerlos.

9.– Hala badagokio, Sasoikako Lanaren Arretarako Plan Integralean ezarritako nekazaritzako sasoikako lanaren programari atxikita dagoela adierazten duen «konpromisoaren» kopia.

9.– En su caso, copia del «compromiso» de estar acogido al Programa de Temporerismo Agrario establecido en el Plan Integral de Atención al Trabajo Temporero vigente.

10.– Erantzukizunpeko adierazpena, honako hauei dagokienez: martxoaren 24ko 45/2020 Dekretuan eskatutako betekizunak betetzen dituela; aurkeztu dituen dokumentuak egiazkoak direla; martxoaren 24ko 45/2020 Dekretuaren 6. artikuluaren 4. paragrafotik 15.era bitartean ezarritako betekizunak betetzen dituela; hori egiaztatzen duen dokumentazioa baduela, eta administrazioaren esku jarriko duela horrela eskatzen zaionean; eta aurreko bi zerga-ekitaldietan eta unekoan jasotako beste edozein «de minimis» laguntzaren edukiaren gaineko erantzukizunpeko adierazpena.

10.– Declaración responsable de que reúne los requisitos exigidos en el Decreto 45/2020, de 24 de marzo, y respecto de la veracidad de los documentos presentados, y respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6 párrafos 4 a 15) del Decreto 45/2020, de 24 de marzo, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, así como sobre cualquier «ayuda de minimis» recibida durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

11.– Azken bi urteetako kontu ikuskatuen kopia, sozietateen zerga edo PFEZaren aitorpena.

11.– Copia de las cuentas auditadas de los dos últimos años, impuesto de sociedades o declaración de IRPF.

Dirulaguntza baloratu eta kalkulatzeko, eskabidean jasotako datu edo merezimenduak ez dira kontuan hartuko, baldin eta agiri bidez justifikatu ez badira.

No se tendrá en cuenta a efectos de valoración y cálculo de subvención, todos aquellos datos o méritos contemplados en la solicitud, que no se hayan justificado documentalmente.

Zazpigarrena.– Diruz lagundu daitezkeen kostuak.

Séptimo.– Costes subvencionables.

Diruz lagundu daitezkeen kostuak martxoaren 24ko 45/2020 Dekretuaren 4. artikuluan jasotakoak dira, BEZa barnean dela, betiere ezin bada berreskuratu. Sasoikako langileentzako ostatu izateko higiezinak eraikitzeko edo, hala badagokio, eskuratzeko gehieneko zenbatekoa 20.000 eurokoa izango da.

Los costes subvencionables son los recogidos en el artículo 4 del Decreto 45/2020, de 24 de marzo, incluido el IVA siempre que sea no recuperable. Se establece en 20.000 euros la cuantía máxima de la ayuda para la construcción o, en su caso, la adquisición de inmuebles destinados a alojamiento para personal temporero.

Zortzigarrena.– Gauzatzeko epea.

Octavo.– Plazo de ejecución.

2021eko ekitaldirako, inbertsioak eta gastuak gauzatzeko epea 2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartekoa izango da.

El plazo de ejecución de las inversiones y gastos será desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.

Bederatzigarrena.– Ordainketa.

Noveno.– Pago.

Inbertsioa egin eta justifikatu ondoren egingo da ordainketa, martxoaren 24ko 45/2020 Dekretuaren 17. eta 18. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

El pago se realizará una vez realizada y justificada la inversión en los términos establecidos en los artículos 17 y 18 del Decreto 45/2020 de 24 de marzo.

Deialdi honetarako ez da ordainketa partzialik aurreikusten.

Para esta convocatoria no se contemplan pagos parciales.

Hamargarrena.– Errekurtsoak.

Décimo.– Recursos.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa jar dakioke Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean. Kasu bietan, agindua argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da epea.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Agindu honek ondorioak izango ditu Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko martxoaren 24a.

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de marzo de 2021.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común