Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

66. zk., 2021eko apirilaren 6a, asteartea

N.º 66, martes 6 de abril de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
1926
1926

AGINDUA, 2021eko martxoaren 17koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, arte plastikoak eta bisualak sustatzeko Gure Artea sariak arautu eta horietarako deialdia egiteko dena.

ORDEN de 17 de marzo de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regulan y convocan los Premios Gure Artea para la promoción de las artes plásticas y visuales.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuaren arabera, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren eskumenekoak dira arte- eta kultura-jarduerei dagozkien zereginak eta jardun-arloak. Eskumen horiek Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari esleitzen dizkio otsailaren 23koa 73/2021 Dekretuak, zeinaren bidez Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen baita.

De conformidad al Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, corresponden al Departamento de Cultura y Política Lingüística las funciones y áreas de actuación relativas a actividades artísticas y culturales, así como su difusión. Dichas funciones están atribuidas a la Dirección de Promoción de la Cultura a través del Decreto 73/2021, de 23 febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Gure Artea sariak hainbat modalitatetan ematen dira, eta saria jasotzen duten pertsona fisiko edo juridikoen lanaren ordaina izan nahi dute, bai eta euskal arte garaikideari eta euskal kulturari egiten dioten ekarpenaren aitorpena ere. Horretarako, batetik, sortzaileak saritzen dira, bai beren ibilbide profesionalagatik, bai azken urteetan egindako jarduera sortzailearengatik, eta, bestetik, beste agente batzuk ere saritzen dira, arte plastiko eta bisualen arloan izandako jarduera orokor edo zehatzarengatik.

Los Premios Gure Artea en sus diferentes categorías pretenden recompensar la labor de las personas –físicas o jurídicas– galardonadas y reconocer su aportación relevante al arte contemporáneo y cultura vascos, premiando tanto a creadores y creadoras, bien por su trayectoria artística, bien por la actividad creativa realizada en los últimos años, como a otros agentes por su actuación global o concreta destacable en el ámbito de las artes plásticas y visuales.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitekoa da, besteak beste, arte plastiko eta bisualak sustatzea. Sari-deialdi hau eta berari atxikia dagoen sari-ematea aipaturiko helburu hori lortzeko tresna bat dira, sormenaren garapena bultzatzen baitute arte-sorkuntzarako pizgarrien eta aitorpenaren bidez, eta euskal arte garaikidearen hedapena errazten ere bai, bide batez beren lan sortzailea dela-eta edo arte plastiko eta bisualen arloan izandako jarduera dela-eta gizartearen errekonozimendua bideratzen baitute.

Entre los cometidos que corresponden al Departamento de Cultura y Política Lingüística se encuentra el fomento de las artes plásticas y visuales. Esta convocatoria de premios y correspondiente concesión de los mismos es, entre otros, un instrumento que pretende responder a dicho objetivo, ya que incentiva el desarrollo de la capacidad creativa al proporcionar estímulos y reconocimiento a la creación artística y favorece la difusión del arte contemporáneo vasco, a la par que traduce el reconocimiento de la sociedad a la labor de personas o entidades a través de su obra creativa o de sus actuaciones en el ámbito de las artes plásticas visuales.

Beraz, bere zeregina betetzeko, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak egoki deritzo arte plastiko eta bisualak sustatzeko Gure Artea sariak, hainbat modalitatetan, arautzeari eta horretarako deialdia egiteari.

Por lo tanto, en cumplimiento de sus funciones, el Departamento de Cultura y Política Lingüística cree procedente regular y convocar los Premios Gure Artea para la promoción de las artes plásticas y visuales en sus diferentes categorías.

Ondorioz, hauxe

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen xedea da arte plastiko eta bisualak sustatzeko Gure Artea sariak, haien hiru modalitateetan, arautzea eta horretarako deialdia egitea:

1.– Es objeto de la presente Orden regular y convocar los Premios Gure Artea para el fomento de las artes plásticas y visuales, en sus tres modalidades:

a) Ibilbide artistikoa aitortzeko saria: lan eta ibilbide osoa aintzat hartuta, egindako lan sortzaileagatik eta kulturari eta arte garaikideei egindako ekarpenagatik nabarmendu den artista aitortzeko saria.

a) Premio reconocimiento a la trayectoria artística: reconoce al o la artista que ha destacado por su labor creativa y por su aportación a la cultura y arte contemporáneos considerando la totalidad de su obra y trayectoria.

b) Sorkuntza-lana aitortzeko saria: azken urteak aintzat hartuta, bere jarduera artistikoagatik eta sortzaileagatik eta sorkuntza garaikideari egindako ekarpenagatik nabarmendu den artista edo artista-taldea aitortzeko saria.

b) Premio reconocimiento a la actividad creativa: reconoce al o la artista o al colectivo de artistas que destaquen por su actividad artística y creativa y contribución a la creación contemporánea durante los últimos años.

c) Arte plastiko eta bisualen arloan agenteek egindako lana aitortzeko saria: Euskal Autonomia Erkidegoko arte plastiko eta bisualen arloan egindako ekarpenagatik, alegia, kulturaren balio-katearen faseetan (ikerketa, prestakuntza, sorkuntza-ekoizpena, sustapena-hedapena eta banaketa) horiek sustatzeko jarduerak garatuz egindako lanagatik, nabarmendu diren pertsonak aitortzeko saria. Aintzakotzat hartu ahal izango da ibilbide osoa edo, bestela, azken urteotan egindako programa edo proiektu zehatzak.

c) Premio reconocimiento a la actividad realizada por los diferentes agentes en el ámbito de las artes plásticas y visuales: reconoce a aquellas personas que destaquen por su aportación a las artes plásticas y visuales de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el desarrollo de actividades de fomento de las mismas en todas o en alguna de las fases de la cadena de valor de la cultura: investigación, formación, creación-producción, promoción-difusión y distribución. Se podrá considerar tanto la totalidad de la trayectoria, como programas o proyectos concretos realizados durante los últimos años.

2.– Guztira hiru sari emango dira, modalitate bakoitzean bat.

2.– Se concederán un total de tres premios, uno por cada modalidad.

3.– Deialdi bakoitzeko sari bakarra lortu ahalko da.

3.– No se podrá obtener más de un premio por convocatoria.

2. artikulua.– Sarien diru-baliabideak eta zuzkidura.

Artículo 2.– Recursos y dotación económica de los premios.

Agindu honen xederako 54.000 euro bideratuko dira, 2021eko EAEko Aurrekontu Orokorretan horretarako jarrita dagoen aurrekontu-partidaren kargu. Sari bakoitzaren zenbatekoa 18.000 euro gordin da.

Se destina al objeto de la presente Orden la cantidad de 54.000 euros con cargo a la partida presupuestaria establecida al efecto en los Presupuestos Generales de la CAE para el año 2021, siendo la dotación económica de cada uno de ellos 18.000 euros brutos.

3. artikulua.– Deialdiaren kudeaketa.

Artículo 3.– Gestión de la convocatoria.

Deialdi honen kudeaketa Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari dagokio.

La gestión de la presente convocatoria corresponderá a la Dirección de Promoción de la Cultura del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco.

4. artikulua.– Betekizunak.

Artículo 4.– Requisitos.

1.– Ibilbide artistikoa aitortzeko saria (a modalitatea) eta sorkuntza-lana aitortzeko saria (b modalitatea) jasotzeko hautagaiak Euskal Autonomia Erkidegoan jaio diren edo administrazio-egoitza bertan duten pertsona fisiko guztiak izango dira, bai eta administrazio-egoitza hori hamar urtetik gora izan dutenak ere.

1.– Podrán ser candidatas a los Premios Gure Artea en las modalidades a) premio reconocimiento a la trayectoria artística y b) premio reconocimiento a la actividad creativa, todas aquellas personas físicas que hayan nacido o cuenten con residencia administrativa en la Comunidad Autónoma Vasca o la hayan tenido durante un período de tiempo superior a 10 años.

2.– Arte plastiko eta bisualen arloan agenteek egindako lana aitortzeko saria (c modalitatea) jasotzeko hautagaiak pertsona fisikoak edo juridikoak, publikoak nahiz pribatuak izango dira.

2.– Podrán ser candidatas a los Premios Gure Artea en la modalidad c) premio reconocimiento a la actividad realizada por los diferentes agentes en el ámbito de las artes plásticas y visuales, las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta horren mendeko erakunde autonomoren batek emandako izaera bereko laguntzaren baten esparruan itzultze- edo zigor-prozedurak abiarazi badira eta oraindik izapideak egiten ari badira, sarien esleipena eta, hala badagokio, sariak ematea delako prozedurak erabat amaitu arte baldintzatuta egongo dira.

3.– La adjudicación, y en su caso, la entrega de Premios, quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco de ayudas de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación, así como a la total satisfacción de las obligaciones de reintegro que se acuerden en el seno de aquellos.

4.– Ezingo dira saridun izan laguntza publikoak lortzeko zigor administratibo edo penalik duten pertsonak, ezta ere horretarako gaitasuna kentzen dien legezko debekurik dutenak ere. Halaber, ezingo dute saria jaso sexu-bereizkeria dela-eta zigor administratibo edo penalik duten pertsonek, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenaren indarrez.

4.– Las personas premiadas no deberán estar sancionadas administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o hallarse incursas en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

5. artikulua.– Epea, hautagai-zerrendak eta dokumentazioa aurkeztea.

Artículo 5.– Presentación de candidaturas, documentación y plazo.

1.– Hautagaiak epaimahaiko kideek aurkeztuko dituzte arrazoitutako proposamenaren bidez, eta hautagaien beraien aldez aurretiko onespen dokumentatua beharko dute.

1.– Las candidaturas a los premios serán presentadas por las personas integrantes del Jurado individualmente mediante propuestas razonadas y contarán con la conformidad previa y documentada de la/s persona/as candidata/as.

2.– Epaimahaikideek beren hautagaitzak Kultura Sustatzeko Zuzendaritzara bideratuko dituzte. Zuzendaritza horri dagokio aurkeztutako hautagaitzei buruzko dokumentazioa aztertzea.

2.– Las personas integrantes del Jurado dirigirán sus candidaturas a la Dirección de Promoción de la Cultura, a quien corresponderá la revisión de la documentación relativa a las candidaturas presentadas.

3.– Epaimahaikideek beren hautagaitzak aurkezteko honako bide hauek dituzte:

3.– Las personas integrantes del Jurado podrán presentar sus candidaturas utilizando cualquiera de estos dos canales:

– Bide presentziala: hautagaitzak aurrez aurre aurkeztu ahal izango dira Zuzenean Zerbitzuko bulegoetan, aldez aurretik ordua eskatuta (https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean), EAEko erregistro osagarrietan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoak) edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 16.4 artikuluan aurreikusitako dependentzia eta organoen aurrean.

– Canal presencial: las candidaturas se presentarán en Zuzenean, exclusivamente con cita previa (https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean), en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos) o ante los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Bide elektronikoa: hautagaitzak aurkeztu ahalko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan, ondorengo helbidean: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0128206

– Canal electrónico: las candidaturas se presentarán accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través de la siguiente dirección electrónica: https://www.euskadi.eus/servicios/ 0128206

Hautagaitza aurkezteko edo dokumentazioa gehitzeko bide horietako bat erabiliz gero –presentziala edo elektronikoa–, ez du esan nahi bidez aldatu ezin denik prozeduraren ondorengo izapideetan; alegia, edonoiz aldatu daiteke bidea, halaxe jasotzen baitu Administrazio elektronikoari buruzko 2012ko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak.

El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de presentación de candidatura y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento según dispone el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

4.– Tramitazioari buruzko argibideak eta ereduak, bide presentzialean nahiz elektronikoan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan daude eskuragarri, ondorengo helbidean: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0128206

4.– Las instrucciones relativas a la tramitación, tanto por canal presencial como electrónico, así como los modelos están disponibles en la sede electrónica de la Administración pública de la Comunidad autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/0128206

5.– Hautagaitza aurkeztu ondorengo izapideak, bide elektronikoa erabiliz, hemen egin behar dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

5.– Los trámites posteriores a la presentación de la candidatura por canal electrónico, se realizan a través de https://www.euskadi.eus/micarpeta

6.– Hautagaitzak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

6.– El plazo de presentación de candidaturas será de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

7.– Betekizunak konplitzeari dagozkion akreditazioak eta onespenari dagokion dokumentazioa, lehenago ekarri ez badira, Epaimahaiak akordioa lortzen duenean eskatuko dira. Hautagaiak onespena eman ezean edo eskatutako betekizunen bat konplitzen ez duela egiaztatzen bada, edo horri dagokion akreditazioa aurkezten ez bada, hautagaitza baztertuta dagoela ulertuko da. Horren ondorioz, Epaimahaiak deliberazioekin jarraitu beharko du beste akordio bat lortu arte. Hautagaitza egin duen pertsonari dagokio akreditazioak aurkeztea.

7.– Las acreditaciones correspondientes al cumplimiento de los requisitos y la documentación del consentimiento, si no han sido aportadas con anterioridad a este momento, se requerirán una vez que el Jurado haya alcanzado un acuerdo. En el caso de que la persona candidata no diese su conformidad o se comprobase que no cumple el requisito exigido, o no se aportara la acreditación correspondiente, se entenderá que la candidatura es rechazada y, en consecuencia, el Jurado deberá continuar con las deliberaciones hasta alcanzar un nuevo acuerdo. Corresponderá al miembro del Jurado que ha realizado la propuesta de candidatura aportar dichas acreditaciones.

8.– 4.1 artikuluan zehazten diren betekizunak betetzen direla akreditatuko da hautagaiaren jaiotze-lekua jasotzen duen nortasun agiri, pasaporte edo balio bereko dokumentu baten bitartez eta errolda agiriaren bitartez.

8.– La acreditación de cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 4.1 se realizará mediante copia del documento nacional de identidad, pasaporte o documento similar en el que conste el lugar de nacimiento de la persona candidata y/o mediante certificado de empadronamiento.

9.– 4.4 puntuan ezarritako betekizuna hautagaiaren erantzukizunpeko adierazpenaren bidez egiaztatuko da.

9.– La acreditación del requisito establecido en el punto 4.4 se realizará mediante declaración responsable de la persona candidata.

10.– Nortasun juridikoa sortze-eskrituraren eta estatutuen bidez egiaztatuko da, bai eta kasuan kasuko Erregistro Publikoetan inskribatuta dagoela ere. Ez da beharrezkoa dokumentu horiek aurkeztea, elkartea, fundazioa edo kooperatiba Euskadiko erregistroetan inskribatuta badago.

10.– La personalidad jurídica se acreditará mediante escritura de constitución y estatutos de la misma, así como la inscripción en los Registros Públicos correspondientes. En el caso de que la asociación, fundación o cooperativas esté inscrita en los correspondientes Registros del País Vasco no es necesario aportar estos documentos.

6. artikulua.– Epaimahaia.

Artículo 6.– Jurado.

1.– Hautagaiak aztertu eta ondorengo epaia ematea epaimahai bati dagokio. Epaimahaia aitortutako gaitasuna eta prestigioa duten bost kidek osatuko dute eta horietako bat epaimahaiburua izango da. Epaimahaiak erabakiko du bere lehenengo bileran lehendakaria nor izango den.

1.– La emisión del fallo de los premios corresponde a un jurado compuesto por cinco personas de reconocida competencia y prestigio, siendo una de ellas quien ostente la presidencia del mismo. El Jurado decidirá en su primera reunión quien ejercerá la presidencia.

2.– Epaimahaikideak abstenitu egingo dira eta ezetsiak izan daitezke Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/1015 Legearen 23. eta 24. artikuluetan ezarritako kasuetan. Halaber, batzordean parte hartzeagatik epaimahaikideek jasotako informazioa konfidentzialtasunez gordeko dute.

2.– Los integrantes del Jurado deberán abstenerse y podrán ser recusados en los términos previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. Así mismo deberán guardar la confidencialidad de la información de que tengan conocimiento por tomar parte en el Jurado.

3.– Hauek izango dira 2021eko Gure Artea Sarien Epaimahaiko kideak: Alicia Fernandez Lopez, Pello Irazu Mendizabal, Ion Munduate Arbelaiz, Mikel Onandia Garate, Jone Alaitz Uriarte Iriarte.

3.– El Jurado de los Premios Gure Artea 2021 lo integraran las siguientes personas: Alicia Fernandez Lopez, Pello Irazu Mendizabal, Ion Munduate Arbelaiz, Mikel Onandia Garate, Jone Alaitz Uriarte Iriarte.

4.– Idazkari-lanetan M. Jesus Cambra Contin, Eusko Jaurlaritzako funtzionarioa, arituko da. Idazkariak iritzia eman ahal izango du, baina botorik ez.

4.– Ejercerá las funciones de secretaria del jurado la funcionaria del Gobierno Vasco M.ª Jesus Cambra Contin, que actuará con voz, pero sin voto.

5.– Epaimahaiak honako irizpide hauek erabiliko ditu erabakia hartzeko:

5.– El Jurado, para el desarrollo de su trabajo, tendrá en cuenta los siguientes criterios:

a) Ibilbide artistikoa aitortzeko modalitatea:

a) Modalidad de reconocimiento a la trayectoria artística:

– Artistaren jardueraren kalitate artistikoa.

– Calidad artística de la actividad.

– Ibilbide eta bilakaera artistikoa.

– Trayectoria y evolución artística.

– Euskal sorkuntza eta kultura garaikideari egiten dion ekarpena.

– Influencia y aportación a la creación y cultura contemporánea vascas.

– Nazioarteko proiekzioa.

– Proyección internacional.

b) Sorkuntza-lana aitortzeko modalitatea:

b) Modalidad de reconocimiento a la actividad creativa:

– Artistaren lanaren kalitate artistikoa.

– Calidad artística de la obra.

– Azken urteotako ibilbide eta bilakaera artistikoa.

– Trayectoria y evolución artística en los últimos años.

– Euskal sorkuntza garaikideari egiten dion ekarpena.

– Aportación a la creación contemporánea vasca.

c) Arte plastiko eta bisualen arloan egindako lana aitortzeko modalitatea:

c) Modalidad de reconocimiento a la actividad realizada en el ámbito de las artes plásticas y visuales:

– Saria jasotzeko hautagaitza arrazoitzen duen jardueraren edo jarduera-multzoaren kalitatea eta haren garrantzi artistiko-kulturala.

– Calidad de la actividad o conjunto de actividades por las que se propone al premio y su relevancia artístico-cultural.

– Saria jasotzeko proposatu den entitatearen hautagaitza arrazoitzen duen jardueraren edo jarduera-multzoaren interesa, Euskal Autonomia Erkidegoko arte plastiko eta bisualak sustatzeko lanagatik, kulturaren balio-katearen edozein fasetan.

– Interés de la actividad o conjunto de actividades por las que se propone a la entidad al premio, para el fomento de las artes plásticas y visuales en la Comunidad Autónoma vasca en cualquier fase de la cadena de valor.

– Euskal artisten lana hedatzeko eta horri balioa emateko ekimenak egitea.

– Desarrollo de iniciativas de divulgación y puesta en valor de la obra de artistas vascos.

– Euskal Autonomia Erkidegoko beste sektore sozial eta ekonomikoekin elkarreragiteko eta harremanetan jartzeko proiektuak garatzea, euskal sortzaileen sorkuntza-lanari balioa emateko.

– Desarrollo de proyectos de interacción y relación con otros sectores sociales y económicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco que permitan poner en valor la actividad creativa de los creadores y creadoras vascos.

7. artikulua.– Epaimahaiaren erabakia.

Artículo 7.– Fallo del Jurado.

1.– Epaimahaiak modalitate bakoitzeko sariak emateko proposamen arrazoitua egingo du, proposamen horren zergatiak azalduta. Epaimahaiaren erabakiek bertako kideen gehiengoaren aldeko botoa beharko dute. Berdinketa gertatuz gero, epaimahaiburuaren botoak ebatziko du.

1.– El Jurado formulará una propuesta razonada de concesión de los premios para cada modalidad en la que dejará constancia de las razones que han fundamentado el acuerdo adoptado. Cualquier acuerdo del Jurado requerirá el voto favorable de la mayoría del mismo, pudiendo dirimir la o el Presidente los empates que se puedan producir.

2.– Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak, agindu bidez, modalitate bakoitzeko Gure Artea sariaren irabazleak izendatuko ditu. Agindua banan-banan jakinaraziko zaie interesdunei, agindu hau indarrean jarri eta sei hilabeteko epean. Epe hori jakinarazpenik gabe igarotzen bada, hautagaitza ez dela onartu ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 39/2015 Legearen 25.1.a artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

2.– El Consejero de Cultura y Política Lingüística dictará la correspondiente Orden, designando las personas galardonadas con el Premio Gure Artea para cada modalidad, Orden que será notificada a cada una de las personas interesadas, en el plazo máximo de seis meses desde que surta efectos la presente Orden. Trascurridos los cuales, sin la referida notificación, las candidaturas podrán entenderse desestimadas a los efectos de lo previsto en el artículo 25.1.a de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian modalitate bakoitzean saritutako pertsonen zerrenda jasoko duen iragarkia argitaratuko da, baina, horrez gain, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak zabalkunderako egokitzat jotzen dituen ekintzak egin ahal izango ditu hedabideetan.

3.– Se publicará en un único anuncio en el BOPV una relación de las personas galardonadas en cada modalidad, sin perjuicio de cuantas actividades difusoras emprenda el Departamento de Cultura y Política Lingüística ante los medios de comunicación.

4.– Modalitate bakoitzean saria inori eman gabe uztea ere erabaki ahal izango da, baina, kasu horretan, epaimahaiak azaldu beharko du zertan oinarritu den erabaki hori hartzeko.

4.– La propuesta de concesión del premio para cada modalidad podrá consistir en la declaración de desierto del mismo, en cuyo caso el Jurado dejará expresa constancia de las circunstancias que dan lugar a dicha decisión.

5.– Sari-ematea berariaz antolaturiko ekitaldi batean egingo da.

5.– La entrega de los premios se hará en un acto público convocado al efecto.

8. artikulua.– Sarien ordainketa.

Artículo 8.– Pago de los premios.

Saria ordainketa bakar batean emango da, behin saria ematen duen ebazpena hartutakoan eta gehienez hiru hilabeteko epean. Aurretik saridunek onartu egin beharko dute saria. Horretarako hamar eguneko epean, ebazpenaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera, saridunek ez badiote sariari berariaz eta idatziz uko egiten, saria onartu egiten dutela ulertuko da.

El abono del premio se realizará en un único pago una vez notificada la Orden que concede el premio a las personas galardonadas, en el plazo máximo de tres meses, previa aceptación del premio por parte de las personas galardonadas. En este sentido se entenderá que este queda aceptado si en el plazo de 10 días a partir del día siguiente de la notificación de la resolución las personas galardonadas no renuncian expresamente y por escrito al premio.

9. artikulua.– Bateragarritasuna.

Artículo 9.– Compatibilidad.

Sari hauek bateragarriak dira edozein erakunde publikok edo pribatuk helburu berarekin emandako beste laguntzekin.

Los presentes premios son compatibles con cualquier ayuda concedida por cualquier entidad pública o privada para la misma finalidad.

10. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 10.– Incumplimientos.

Deialdi honetan finkatutako edozein betebehar edo beste edozein xedapenetan jasota dagoen eta deialdi honi aplikatu dakiokeen edozein eginkizun betetzen ez bada, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuan ezarritakoa aplikatuko da, eta, hala badagokio, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoa (Dekretu horrek arautu egiten du Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargurako dirulaguntzen bermeen eta itzulketen araubide orokorra, eta ezarri egiten ditu horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, araubidea eta betebeharrak).

El incumplimiento de cualquier obligación establecida en la presente convocatoria, así como en cualquier disposición de carácter general aplicable a la misma, dará lugar a la aplicación de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y, en su caso, en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Datu pertsonalen babesaren arloko informazio-klausula.

Cláusula informativa en materia de protección de datos de carácter personal.

Arduraduna: Kultura eta Hizkuntza Politika Saila; Kultura Sustatzeko Zuzendaritza.

Responsable: Departamento de Cultura y Política Lingüística; Dirección de Promoción de la Cultura.

Helburua: arte plastiko eta bisualak sustatzeko Gure Artea Sariak ematea.

Finalidad: concesión de los premios Gure Artea para la promoción de las artes plásticas y visuales.

Lege-oinarria: beharrezko tratamendua, interes publikoaren mesedetan zein tratamenduaren arduradunari esleitutako ahal publikoak gauzatzean egindako zeregina betetzeko (38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa – 1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena).

Legitimización: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).

Jasotzaileak: gaiaren gaineko eskumena duten Administrazioei jakinarazi ahal izango zaizkie datu pertsonalak.

Destinatarios: los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Eskubideak: zeure datuak ikusteko, zuzentzeko zein ezabatzeko eskubidea duzu; baita haien tratamendua mugatzeko nahiz haren aurka egiteko eskubidea ere, informazio gehigarrian adierazten den moduan.

Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.

Informazio gehigarria: web helbide honetan aurkitu ahal izango duzu datu pertsonalen babesari buruzko informazio gehiago: https://www.euskadi.eus/dbao/0128206

Información adicional: podrá ampliar información en materia de protección de datos en la siguiente dirección web: www.euskadi.eus/rgpd/0128206

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, horren aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu diezaiokete Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, agindua EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo bestela, zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salan, bi hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el BOPV, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el mismo diario oficial.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko martxoaren 17a.

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de marzo de 2021.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común