Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

64. zk., 2021eko martxoaren 30a, asteartea

N.º 64, martes 30 de marzo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

SPRI-ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA
SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
1865
1865

EBAZPENA, 2021eko martxoaren 17koa, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko martxoaren 11ko erabakia argitaratzen den, 2021eko «Ekintzaile» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi eta argitaratzekoa.

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2021, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 11 de marzo de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Ekintzaile» 2021 y se ordena su publicación.

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluak 2021eko martxoaren 11ko bilkuran hartutako erabakiaren arabera, 2021eko «Ekintzaile» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi eta argitaratu ziren, zegokien publizitatea emateko ondoreekin.

Habiéndose adoptado por el Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, en su sesión celebrada el 11 de marzo de 2021, el Acuerdo por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Ekintzaile» 2021 y se ordena su publicación, y a los efectos de darle la debida publicidad.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea 2021eko «Ekintzaile» laguntzen programaren oinarri arautzaileen onespenari eta deialdiari buruzko erabakia, idatzi honetan eranskin gisa atxiki dena.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el Acuerdo por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Ekintzaile» 2021 y se ordena su publicación, que figura como anexo a la presente.

Bilbao, 2021eko martxoaren 17a.

En Bilbao, a 17 de marzo de 2021.

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren zuzendari nagusia,

El Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial,

AITOR URZELAI INZA.

AITOR URZELAI INZA.

SPRI-ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIAREN ZUZENDARI NAGUSIAREN 2021EKO MARTXOAREN 17KO EBAZPENAREN ERANSKINA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE 17 DE MARZO DE 2021, DEL DIRECTOR GENERAL DE SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
EBAZPENA, 2021EKO MARTXOAREN 11KOA, SPRI-ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIAKO ZUZENDARIARENA, ZEINAREN BIDEZ ONARTZEN ETA ARGITARATZEN BAITIRA «EKINTZAILE 2021» LAGUNTZA-PROGRAMA ARAUTZEN DUTEN OINARRIAK, ETA DEIALDIA EGITEN BAITA
ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL, DE 11 DE MARZO DE 2021, POR EL QUE SE PROCEDE A LA APROBACIÓN Y CONVOCATORIA DE LAS BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS «EKINTZAILE» 2021 Y SE ORDENA SU PUBLICACIÓN

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari atxikitako zuzenbide pribatuko erakunde publikoa da, eta garatu behar dituen jarduerek helburu hauek dituzte: Euskal Autonomia Erkidegoan industria- eta enpresa-jarduera sustatzea eta euskal enpresei laguntzea trantsizio teknologiko-digitala, trantsizio energetikoa eta ingurumenekoa eta trantsizio demografiko-soziala egiten, lehiakortasunerako tresna gisa, inbertsioaren, berrikuntzaren, nazioartekotzearen eta enpresa-jarduera ekintzailearen sustapenaren bidez.

SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, Ente Público de Derecho Privado dependiente del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, tiene encomendadas las actuaciones dirigidas a promover la actividad industrial y empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco y apoyar a las empresas vascas a incorporar las transiciones tecnológico-digital, energético-medioambiental y demográfico-social como vectores de competitividad, mediante la inversión, la innovación, la internacionalización y el fomento de la actividad emprendedora empresarial.

Horri dagokionez, SPRIk ekintzailetza eta barne-ekintzailetza bultzatzeko hainbat ekintza garatu izan ditu, eta horretarako, enpresa-ekimen berriei behar duten laguntza eskaini die. Helburua laguntza integrala, malgua eta beharrien araberakoa ematea da, ekimen horiek merkatuan arrakastaz abian jartzeko, hazteko eta finkatzeko aukera izan dezaten; era berean, erraztasunak ematen zaizkie hasierako finantzaketa eskuratzeko, eta, bereziki, proiektuek behar duten epe luzeko finantzaketa lortzeko.

A este respecto, SPRI viene desarrollando diversas acciones encaminadas apoyar el emprendimiento e intraemprendimiento, ofreciendo a las nuevas iniciativas empresariales el apoyo que necesitan. El objetivo es proporcionarles un acompañamiento integral, flexible y a medida de sus necesidades, para que puedan ponerse en marcha, crecer y consolidarse con éxito en el mercado, facilitando también su acceso a la financiación inicial y especialmente a la de largo plazo que requieren sus proyectos.

Ondorioz, «Ekintzaile» laguntza-programak finantza-laguntza eman nahi die pertsona fisikoek edo enpresek gidatzen dituzten eta BIC baten tutoretzapean dauden enpresa-proiektu berritzaile eta/edo oinarri teknologikoko proiektu berriei, ahal dela, industria-arloko proiektuei eta/edo lotutako zerbitzuetakoei, ideia heltzeko eta enpresa abian jartzeko faseetarako.

En consecuencia, el Programa de Ayudas «Ekintzaile» persigue el objetivo de proporcionar apoyo financiero a nuevos proyectos empresariales innovadores y/o de base tecnológica, preferentemente de carácter industrial y/o de servicios conexos, liderados por personas físicas o empresas y tutelados por un BIC, para las fases de maduración de la idea y de puesta en marcha de la empresa.

Horrela, programak laguntzak jasotzen ditu enpresa berrien bideragarritasuna aztertzeko, abian jartzeko eta heltzeko prozesu osoan laguntzeko, jarduerak kokatzeko aholkularitza eta azpiegiturak errazten ditu, eta, horretaz gain, Enpresa Plana gauzatzeko beharrezkoak diren inbertsioen finantzaketa lortzeko bideak aurkitzea errazten du.

De esta forma, el programa contempla ayudas para el acompañamiento a lo largo de todo el proceso de análisis de viabilidad, puesta en marcha y maduración de nuevas empresas, facilitando asesoramiento e infraestructuras para ubicación de sus actividades, y a su vez, busca facilitar el acceso a la financiación de las inversiones necesarias para llevar a cabo el plan de empresa.

Bestalde, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onetsitakoa) 48.5 artikuluan xedatzen du Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren bidez finantzatuta dauden erakunde guztiek, dirulaguntzaren bat eman behar dutenean, publizitatearen printzipioa, besteak beste, bete beharko dutela.

Por otro lado, el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, ordena en su artículo 48.5 a toda entidad financiada por los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma a ajustar su actividad subvencional, entre otros, al principio de publicidad.

Adierazitako guztia dela eta, honako hau

Por lo expuesto.

ERABAKITZEN DUT:
ACUERDO:

Lehenengoa.– «Ekintzaile 2021» laguntza-programa arautzen duten oinarriak eta deialdia onartzea, zeinaren edukia ebazpen honen eranskin gisa baitoa.

Primero.– Aprobar las bases reguladoras y la convocatoria correspondiente al Programa de Ayudas «Ekintzaile 2021», cuyo contenido se adjunta a modo de anexo a la presente Resolución.

Bigarrena.– SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Zuzendaritza Nagusiari ahalmenak ematea ebazpen hau argitaratzeko eta indarrean jartzeko izapide-egintza guztiak egin ditzan.

Segundo.– Facultar a la Dirección General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial a la realización de todos los actos de trámite que procedan para la publicación y entrada en vigor de la presente Resolución.

Hirugarrena.– Ebazpen honen aurka aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango da SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren aurrean; horretarako, hilabeteko (1) epea egongo da, ebazpena argitaratu eta biharamunetik hasita. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango du, administrazioarekiko auzien jurisdikzioan, bi (2) hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta biharamunetik.

Tercero.– Contra la presente Resolución, podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindua ematea.

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean. Hala ere, programaren 2. ildoari lotutako jarduketak indarrean jarriko dira, programa zabaltzeko eta 2. ildoa indarrean jartzeko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den iragarkian jasotakoaren arabera.

El presente Acuerdo surtirá efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. No obstante, las actuaciones relativas a la Línea 2 del Programa entrarán en vigor, en base a lo previsto en la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco del anuncio de ampliación del Programa y entrada en vigor de dicha Línea.

ERANSKINA
ANEXO
«EKINTZAILE 2021» LAGUNTZA-PROGRAMA ARAUTZEN DUTEN OINARRIAK
BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS «EKINTZAILE 2021»

Ekintzailetza funtsezko politika izan da euskal administrazio publikoentzat. Horrela, hainbat plan eta programa onartu dira ekintzailetza modu integralean bultzatzeko, gero eta proiektu, enpresa eta enplegu lehiakor eta jasangarri gehiago sortu eta hazteko, bereziki etorkizuneko sektoreetan, Euskal Autonomia Erkidegoko eraldaketa ekonomiko eta sozialaren etapa berri bat sortuz.

El Emprendimiento ha sido una política clave para las diferentes Administraciones Públicas vascas. De esta forma, se han aprobado diferentes planes y programas cuyo objetivo ha sido apoyar el emprendimiento de forma integral para lograr que surjan y crezcan cada vez más nuevos proyectos, empresas y empleos competitivos y sostenibles, especialmente en sectores de futuro, generando una nueva etapa de transformación económica y social del País Vasco.

Euskadiko ekintzailetzan identifikatutako erronken artean dago «arrantza-leku» eta iturrietatik sortutako ideien eta ekimen berrien masa kritikoa eta kalitatea handitzea, proiektu bakoitzaren behar espezifikoei erantzunez. Finantzaketarako eta inbertitzeko aukerak eskaintzen zaizkie jaio, abiarazi, hazi eta finkatzeko potentziala duten proiektuei; horretaz gain, merkatuan sartzeko eta «lehen bezeroak» lortzeko aukerak ematen zaizkie proiektu ekintzaileei, batez ere etorkizuneko sektoreetan potentzial handiena duten proiektuei.

Entre los retos del emprendimiento en Euskadi identificados se encuentra el de incrementar la masa crítica y calidad de las ideas y nuevas iniciativas surgidas de los distintos «caladeros» y fuentes, atendiendo las necesidades específicas de cada proyecto. Además de ofrecer alternativas de acceso a financiación e inversión a los proyectos con potencial para nacer, despegar, crecer y consolidarse y oportunidades de acceso a mercado y «primeros clientes» a los proyectos emprendedores, especialmente a los de mayor potencial en sectores de futuro.

Ekintzaileei laguntzeko apustua herrialde osoaren konpromisoa da oraindik, eta, horretarako, inplikatutako erakunde eta eragile guztien arteko elkarlana bultzatzen jarraitu nahi da; uste sendoa dugu enpresa-ekimen berritzaile berriak sortzea giltzarri dela gure erkidegoak etorkizunean hazten jarrai dezan.

La apuesta por el apoyo a las personas emprendedoras sigue siendo un compromiso de País y para ello se busca continuar impulsando el trabajo conjunto de todas las instituciones y actores implicados, con el convencimiento de que la generación de nuevas iniciativas empresariales innovadoras es clave para el futuro crecimiento de nuestra comunidad.

Bestalde, gure enpresa-sare sendoa ere funtsezkoa da, eta hala izaten jarraitu behar du, enpresa-ekimen berriak sortzeko eta gure hazkunde ekonomikoaren ereduaren egitura-aldaketan aurrera egiteko, ezagutza-jarduera trinkoak, teknologia berriak eta zerbitzu aurreratuak sartuz, eta ekintzailetza-sare global eta lehiakorra garatuz.

A su vez, nuestro importante tejido empresarial también es, y debe seguir siendo, una pieza clave como generador de nuevas iniciativas empresariales, así como en el avance en el cambio estructural de nuestro modelo de crecimiento económico, introduciendo actividades intensivas en conocimiento, nuevas tecnologías y servicios avanzados; desarrollando un tejido emprendedor globalmente competitivo.

Euskadiko Enpresa eta Berrikuntza Zentroek (BIC) parte-hartze handia dute programan, ekintzaileei enpresak sortzen laguntzeko tresna gisa betetzen duten eginkizuna dela eta. Zentro horiek enpresa berriak heltzeko eta abian jartzeko prozesu osoan zehar garatzen dute laguntza, eta, gainera, aholkularitza eman eta azpiegiturak eskaintzen dituzte enpresen jarduerak kokatzeko.

Tienen una importante participación en el Programa los Centros de Empresas e Innovación (BICs) del País Vasco dado el papel que realizan como instrumentos de apoyo a las personas emprendedoras y a la creación de empresas. Estos centros desarrollan el acompañamiento a lo largo de todo el proceso de maduración y puesta en marcha de nuevas empresas, facilitando además asesoramiento e infraestructuras para ubicación de sus actividades.

Programa bat dator Euskadi Basque Country 2030 Agendarekin, Nazio Batuek 2015eko irailaren 25ean onartutako Garapen Jasangarrirako 2030 Agendari egindako euskal ekarpenarekin. Bertan ezartzen den bezala, enpresek zeregin garrantzitsua jokatu behar dute, eta hori aurrekaririk gabeko erantzukizun handia eta aukera ezin hobea da negozio baten helburuek ekitatearen eta jasangarritasunaren helburuekin bat egin dezaten. Azken batean, Garapen Iraunkorrerako Helburuek (GIH) aukera ematen dute garapen iraunkorraren arloan munduan dauden erronkarik handienei aurre egin ahal dieten konponbideak eta teknologiak garatu eta ezartzeko.

Este Programa está alineado con la Agenda Euskadi Basque Country 2030, contribución vasca a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada el 25 de septiembre de 2015 por Naciones Unidas. En ella, las empresas están llamadas a jugar un papel central, lo que constituye, al mismo tiempo, una responsabilidad y una oportunidad sin precedentes para alinear los objetivos de un negocio con los de la equidad y la sostenibilidad. En definitiva, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) presentan una oportunidad para desarrollar e implementar soluciones y tecnologías que permitan hacer frente a los retos más grandes del mundo en materia de desarrollo sostenible.

Programa hau erakundeak 2021 ekitaldirako onartutako Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren barruan dago.

El presente programa se encuentra recogido en el Plan Estratégico de Subvenciones de la entidad aprobado para el ejercicio 2021.

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Oinarri hauen helburua da EAEn dauden Bussiness Innovation Center (BIC) zentroetako baten tutoretzapeko enpresa-proiektu berritzaile berrientzako eta/edo industria- eta teknologia-oinarriko eta/edo lotutako zerbitzuetako enpresentzako laguntza arautzea, Euskal Autonomia Erkidegoan heltzeko eta abian jartzeko prozesu osoan zehar.

Las presentes bases tienen por objeto regular el apoyo a nuevos proyectos empresariales innovadores y/o de base tecnológica, industriales y/o de servicios conexos, tutelados por un «Bussiness Innovation Center» (BIC) de los existentes en la CAE, en las fases de maduración de la idea y de puesta en marcha de la empresa en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Laguntza hori honela gauzatuko da:

Dicho apoyo se materializará a través del siguiente tipo de ayuda:

1. ildoa: Bidelaguntza pertsona edo talde sustatzaileari edo enpresari ideia heltzeko eta Enpresa Plana egiteko prozesuan laguntzeko, hura martxan jarri arte. Laguntza hori itzuli beharrik gabeko dirulaguntza da.

Linea 1: ayuda de acompañamiento, a la persona o equipo promotor o empresa, en el proceso de maduración de la idea y elaboración del Plan de Empresa, hasta la puesta en marcha. Esta ayuda tendrá la consideración de subvención a fondo perdido.

Laguntza hori, hura zabaltzea indarrean jartzen denean, beste laguntza mota honekin osatuko da:

Asimismo, el citado apoyo se completará, una vez entre en vigor la ampliación del mismo, a través del siguiente tipo de ayuda:

2. ildoa: 1. ildoko ekintzailetza-proiektuek sortutako enpresa berrientzako laguntza, zehaztutako Enpresa Plana gauzatzeko behar diren inbertsioen finantzaketa eskuratzea errazteko. Laguntza hori gauzatzeko, arau honen babesean formalizatzen diren mailegu-eragiketetarako finantza-kostua murriztuko da, Luzaro Kredituko Finantza Establezimenduarekin horretarako sinatzen den hitzarmenaren arabera.

Linea 2: ayuda destinada a las nuevas empresas generadas por los proyectos de emprendimiento de la Linea 1 para facilitar su acceso a la financiación de las inversiones necesarias para llevar a cabo el Plan de Empresa definido. Esta ayuda se materializará mediante la reducción del coste financiero para las operaciones de préstamo que se formalicen al amparo de esta norma y según el Convenio que a tal efecto se suscribe con Luzaro, Establecimiento Financiero de Crédito.

2. artikulua.– Laguntzen izaera.

Artículo 2.– Naturaleza de las ayudas.

1.– Dirulaguntzen programa honek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 8.3 artikuluan ezarritako printzipioak bete behar ditu.

1.– El presente Programa subvencional está sometido a los principios establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Laguntza horiek behar bezala jasotako eskaerak ondoz ondo aitortzeko prozeduraren arabera emango dira. Ildo horretatik, banaka eta ordenatuta ebatziko dira, eskaera oinarri hauetan eskatutako dokumentazio guztiarekin osatu den unearen arabera.

2.– Estas ayudas se concederán conforme al procedimiento de reconocimiento sucesivo de las solicitudes correctamente recibidas. En tal sentido se resolverán de forma individual y ordenada en función del momento en que haya sido completada la solicitud con toda la documentación exigida en estas bases.

3.– Programa honen bidez ematen diren laguntzak garrantzi gutxikoak edo minimis laguntzak dira, eta beraz, Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduak ezarritakoaren mende daude.

3.– Las ayudas concedidas en aplicación de este Programa tienen la consideración de ayudas de menor importancia o de minimis, sujetas por tanto a lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013.

4.– Programa honen bidez ematen diren laguntzak itzuli beharrik gabeko dirulaguntzak dira.

4.– Las ayudas que se concedan en el marco del presente Programa tendrán la consideración de subvenciones a fondo perdido.

3. artikulua.– Ezaugarriak eta definizioak.

Artículo 3.– Términos y definiciones.

1.– Bussiness Innovation Center: enpresa- eta berrikuntza-zentroak dira, irabazi-asmorik gabekoak; ekintzaileei eta enpresei laguntza ematen diete, enpresa-ekimen berritzaileak eta/edo oinarri teknologikoko enpresa-ekimenak sustatzeko eta haien garapena sustatzeko. BICek tresna dinamizatzaile gisa jarduten dute enpresa-proiektu berriak ekoizpen-sarean sartzeko, eta haien helburua da proiektu horiei ekitea etorkizunerako arrakasta-berme onenekin, berrikuntzaren eta lehiakortasunaren aldeko konpromisoaren bidez.

1.– Bussiness Innovation Center: Centros de Empresas e Innovación, sin ánimo de lucro, que prestan servicios de ayuda a personas emprendedoras y empresas con el objetivo de promover iniciativas empresariales innovadoras y/o de base tecnológica y fomentar su desarrollo. Los BICs actúan como instrumento dinamizador para la incorporación de nuevos proyectos empresariales al tejido productivo y su finalidad es que el futuro de estos proyectos se afronte con las mejores garantías de éxito, mediante un compromiso por la innovación y la competitividad.

2.– Enpresa Plana: negozio-aukera bat identifikatu, deskribatu eta aztertzen duen dokumentua, bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa eta finantzarioa aztertuta. Bertan, negozio-aukera enpresa-proiektu bideragarri bihurtzeko beharrezkoak diren prozedura eta estrategia guztiak garatzen dira.

2.– Plan de Empresa: documento en el que se identifica, describe y analiza una oportunidad de negocio, examinado su viabilidad técnica, económica y financiera. En el mismo se desarrollan todos los procedimientos y estrategias necesarias para convertir la oportunidad de negocio en un proyecto empresarial viable.

4. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 4.– Recursos económicos.

1.– 2021ean laguntzak emateko programa honetara bideratutako baliabide ekonomikoak 3.100.000 eurokoak dira, eta SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren aurrekontuetan beren-beregi ezarritako aurrekontu-zuzkiduretatik etorriko dira. Aurrekontu horiek Euskal Autonomia Erkidegoko 2021eko Aurrekontu Orokorretan sartuta daude.

1.– Los recursos económicos destinados al objeto de este Programa para la concesión de ayudas en 2021, ascienden a la cantidad de 3.100.000 euros, y provendrán de las correspondientes dotaciones presupuestarias establecidas al efecto en los presupuestos de SPRI-Agencia Vasca de desarrollo Empresarial, incluidos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi de 2021.

2.– Dirulaguntzak esleituko dira espedientea osorik dagoen unearen arabera.

2.– La adjudicación de las ayudas se efectuará ordenadamente en función del momento en que el expediente esté completo.

3.– Programarako funtsak agortzen badira, ez da dirulaguntzarik emango, eta horren berri emango da SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez. Ebazpen hori SPRIren webgunean (www.spri.eus/ekintzaile) eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

3.– El agotamiento de los fondos destinados al Programa implicará la paralización de concesión de ayudas, declarándose tal circunstancia mediante resolución del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial publicada en su página web www.spri.eus/ekintzaile y en el Boletín Oficial del País Vasco.

5. artikulua.– Erakunde onuradunak eta laguntzen onuradun izateko baldintzak.

Artículo 5.– Entidades beneficiarias, y requisitos para acceder dicha condición.

1.– Bidelaguntzaren onuradun diren erakundeak (1. ildoa).

1.– Entidades beneficiaras de la Ayuda de Acompañamiento (Linea 1).

Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatutako pertsona fisikoak eta egoitza soziala edo/eta gutxienez jarduera-zentro bat Euskal Autonomia Erkidegoan duten pertsona juridikoak izan daitezke bidelaguntzaren onuradun, baldin eta enpresa-proiektu berritzailea eta/edo industria- eta teknologia-oinarrikoa eta/edo lotutako zerbitzuetakoa bada, eta Euskal Autonomia Erkidegoan abiarazi nahi bada.

Podrán ser beneficiarias de la Ayuda de Acompañamiento las personas físicas empadronadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi y las personas jurídicas con domicilio social y/o al menos un centro de actividad ubicado en la Comunidad Autónoma de Euskadi, portadoras de una idea de proyecto empresarial innovador y/o de base tecnológica, industrial y/o de servicios conexos, y que se pretenda iniciar en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Finantzaketa lortzea errazteko laguntzaren onuradun diren erakundeak (2. ildoa).

2.– Entidades beneficiaras de la Ayuda destinada a facilitar el Acceso a la Financiación (Linea 2).

Euskal Autonomia Erkidegoan Enpresa Plana gauzatzeko konpromisoa hartzen duten eta baldintza hauek betetzen dituzten pertsona juridikoek bakarrik jaso ahal izango dituzte finantzaketa eskuratzea errazteko laguntzak, betiere finantzaketa indarrean jarri bada EHAAn argitaratu ondoren:

Podrán acceder a las ayudas destinadas a facilitar el acceso a la financiación, una vez publicada en el BOPV la entrada en vigor de la misma, únicamente las personas jurídicas que se comprometan a materializar su Plan de Empresa en la Comunidad Autónoma del País Vasco y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Sortu berriak izatea, hau da, 2020ko urtarrilaren 1aren ondoren eratutako enpresa guztiak.

a) Que sean de nueva creación, entendida como tal, toda empresa constituida con posterioridad al 1 de enero de 2020.

b) Gutxienez 3 enplegu sortzea 3 urteko epean.

b) Que generen al menos 3 empleos en el plazo de 3 años.

c) ETEa izatea, Batzordearen 2020ko maiatzaren 6ko 2003/361/CE Gomendioan ezarritakoaren arabera – Europako Erkidegoen Aldizkari Ofiziala, 124 zenbakia, de 20-05-2003-05-20koa, 0036-0041 or.

c) Que tengan la condición de Pyme conforme a lo indicado en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión de 6 de mayo de 2003 – Diario Oficial (DUE) n.º L 124 de 20-05-2003 p. 0036-0041.

d) Alta emanda egotea EAEko Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan dagokien epigrafean.

d) Que figuren de alta el correspondiente epígrafe industrial del Impuesto de Actividades Económicas del País Vasco.

3.– Honako hauek ezin izango dira deialdiaren laguntzen onuradun izan:

3.– No podrán acceder a las subvenciones objeto de convocatoria quienes:

a) Administrazio publikoak direnak edo haietariko baten sektore publikokoak direnak.

a) Tengan la condición de administración pública o formen parte del sector público de alguna de ellas.

b) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13.2 artikuluan aurrez ikusitako kasuetako batean daudenak, besteak beste:

b) Se encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, entre las que se incluye:

– Egunean ez edukitzea beren zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.

– No estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

– Egunean ez edukitzea dirulaguntzak itzultzeko prozeduraren ondoriozko betebeharrak.

– No estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

– Zigor eta administrazioaren arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzeko jasotzeko zigortuta ez egotea, ezta laguntzak jasotzeko ezgaitzen dituen legezko debekuetan sartuta egotea ere.

– No estar sancionados penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas o se hallen incursos en prohibición legal que les inhabilite para ello.

c) Jarduera armen ekoizpen, komertzializazio eta finantzaketaren arloetan garatzen dutenak.

c) Desarrollen actividad en los ámbitos de producción, comercialización y financiación de armamento.

d) Laguntza bat legez kontrakotzat edo barne-merkatuarekin bateraezintzat adierazi duen Europako Batzordearen aurretiko adierazpen baten ondoren laguntza hori berreskuratzeko agindu baten zain daudenak.

d) Estén sujetos a una orden de recuperación de ayudas pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

4.– Laguntza ekonomikoen onuradun izateko baldintzak, eskaera aurkezten denetik laguntza likidatu arte bete beharko dira.

4.– El cumplimiento de los requisitos para ser beneficiaria de las ayudas habrán de mantenerse desde el momento de presentación de las solicitudes de ayuda hasta la liquidación.

5.– Aurreko paragrafoetan ezarritakoa honela egiaztatuko da:

5.– La acreditación de los extremos previstos en los párrafos anteriores se efectuará del siguiente modo:

a) SPRIk eta/edo BICek ofizioz egiaztatuko du baldintza hauek betetzen direla:

a) Se acreditará de oficio por SPRI y/o el BIC el cumplimiento de los siguientes requisitos:

– Pertsona juridikoek industria-jarduerako zentro bat dutela Euskal Autonomia Erkidegoan, non proiektuak eragina izango duen.

– Que disponen, en el caso de las personas jurídicas, de un centro de actividad industrial en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el que el proyecto tendrá impacto.

– Egunean dituztela beren zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.

– Que se hallan al corriente en las obligaciones tributarias y con la seguridad social.

– Finantzaketarako laguntzaren kasuan (2. ildoa), ildo hori indarrean jartzen denean:

– Para el caso de la Ayuda a la Financiación (Linea 2), una vez entre en vigor dicha Línea:

a) ETEa dela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira, urteko enplegu-datuak, negozioaren bolumena eta balantze orokorra, bai enpresa eskatzailearena eta bai harekin lotutako gainerako enpresena ere, hala badagokio. Horrez gain, taldearen balantze globalak aurkeztu beharko dira, talde osoaren antolakuntza-eskemarekin, parte-hartzeekin, enplegu-datuekin, esportazio-zifrarekin eta balantzearekin, laguntzen eskaeraren aurreko bi ekitaldietakoa.

a) Se acreditará la condición de pyme de la empresa mediante documentación acreditativa, esto es, datos anuales de empleo, volumen de negocio y balance general de la misma, y del resto de empresas asociadas o vinculadas con ella, en su caso, así como globales del grupo que incluirá un esquema organizativo de todo el grupo con las participaciones y datos de empleo, cifra de explotación y balance, todo ello relativo a los dos ejercicios inmediatamente anteriores, si los hubiere, a la solicitud de las ayudas.

b) Altan emanda egotea Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan dagokien industriako epigrafean.

b) Que figuran de alta en el correspondiente epígrafe industrial del Impuesto de Actividades Económicas del País Vasco.

Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake baimen hori, eta horretarako, kasuan kasuko organo eskudunak emandako administrazio-ziurtagiri positiboak aurkeztu beharko ditu.

No obstante, la solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar en tal caso los correspondientes certificados administrativos positivos expedidos por el órgano competente en cada caso.

b) Gainerako betekizunak erantzukizunpeko adierazpen bidez egiaztatuko dira (eskaera-orri elektronikoan egongo da), eta eskatzaileak erantzukizunpeko adierazpen horretan adierazitakoa egiaztatzeko agiriak aurkeztu beharko ditu SPRIk hala eskatzen dionean.

b) El resto de los requisitos se acreditará mediante declaración responsable incorporada en el formulario electrónico de solicitud, quedando el solicitante obligado a la presentación de documentación acreditativa de lo señalado en dicha declaración responsable cuando sea requerido para ello por parte de SPRI.

6. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduketak.

Artículo 6.– Actuaciones subvencionables.

Dirulaguntza jaso dezaketen jarduketak hauek dira:

Tendrá la consideración de actuaciones subvencionables:

1. ildoa: Bidelaguntza pertsona edo talde sustatzaileari edo enpresari ideia heltzeko eta Enpresa Plana egiteko prozesuan laguntzeko, hura martxan jarri arte. Laguntza hori itzuli beharrik gabeko dirulaguntza da.

Linea 1: el acompañamiento, a la persona, equipo promotor o empresa en el proceso de maduración de la idea y elaboración del Plan de Empresa, hasta la puesta en marcha. Esta ayuda tendrá la consideración de subvención a fondo perdido.

2. ildoa: Enpresa Plana gauzatzeko behar diren inbertsioen finantzaketa eskuratzea errazteko laguntza. Laguntza hori gauzatzeko, arau honen babesean formalizatzen diren mailegu-eragiketetarako finantza-kostua murriztuko da, Luzaro Kredituko Finantza Establezimenduarekin horretarako sinatzen den hitzarmenaren arabera. Hori guztia, 2. ildoa indarrean jarri ondoren.

Linea 2: el apoyo en el acceso a la financiación de las inversiones necesarias para llevar a cabo el Plan de Empresa y que se materializará mediante la reducción del coste financiero para las operaciones de préstamo que se formalicen al amparo de esta norma y según el Convenio que a tal efecto se suscriba con Luzaro, Establecimiento Financiero de Crédito. Todo ello, una vez entre en vigor la citada Línea 2.

7. artikulua.– Bidelaguntzan diruz lagundu daitezkeen gastuak (1. ildoa).

Artículo 7.– Gastos Subvencionables en el acompañamiento (Linea 1).

1.– Bidelaguntzarako laguntza emateko, aukeratu daitezkeen gastuak hauek izango dira:

1.– Para la ayuda al acompañamiento, tendrán la consideración de gastos elegibles:

– Enpresa-arloko prestakuntza espezifikoa.

– Formación empresarial y específica.

– Kanpoko aholkularitza eta laguntza teknikoko gastuak.

– Gastos por consultoría y asistencia técnica externa.

– Prospekzio- eta dokumentazio-azterlanak.

– Estudios de prospección y documentación.

– Azoketara joatea, merkataritza-prospekzioko bidaiak.

– Asistencia a ferias, viajes de prospección comercial.

– Maketak eta prototipoak egitea.

– Realización de maquetas y prototipos.

– Salbuespen gisa, pertsona edo talde sustatzailearen dedikazioa, gehienez ere 600 euro hilean eta proiektuaren eta talde sustatzailearen egoeraren eta momentuaren arabera.

– Excepcionalmente, dedicación de la persona o equipo promotor, con un importe máximo de 600 euros/mes y en función de las circunstancias y momento temporal del proyecto y del equipo promotor.

– Bestelakoak.

– Otros.

2.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak proiektuaren tutorea den BICak onetsi beharko ditu. Gastuek baldintza hauek bete behar dituzte:

2.– Los gastos subvencionables deberán ser aprobados por el BIC tutor del proyecto y deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Maketa eta prototipoen gastuak, oro har, ezin dira izan onartutako aurrekontu osoaren % 25etik gorakoak.

a) Los gastos de maquetas y prototipos, en general, no podrán superar el 25 % del presupuesto total aprobado.

b) Gastuen sortzapena laguntza-eskaeraren ondorengoa izan beharko da, eta gehienez ere eskaera aurkezten denetik 18 hileko epearen barrukoa. SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak, behin proiektua hasita, ebazpenean hautagarritzat jo ditzake laguntza emateko ebazpenaren aurretik egindako gastuak, baldin eta 2021eko urtarrilaren 1etik ondorengoak badira; hala bada, 18 hileko epea hautagarritzat jo den lehenengo gastuaren sortzapenaren datatik aurrera izango da.

b) Ser devengados con posterioridad a la solicitud de la ayuda y durante el plazo máximo de 18 meses desde la misma. SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial podrá en su Resolución, y atendiendo al previo inicio del proyecto, considerar elegibles, gastos realizados con anterioridad a la Resolución de concesión de la ayuda, siempre que sean posteriores al 1 de enero de 2021, en cuyo caso, el plazo de 18 meses computará desde la fecha de devengo del primer gasto considerado elegible.

c) Ez da diruz laguntzeko gastu hautagarritzat joko fakturetan jasanarazitako Balio Erantsiaren gaineko Zerga, autonomoa ez baizik eta pertsona fisikoa ez bada.

c) No tendrá la consideración de gasto elegible el Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido en factura, salvo que sea persona física y no autónomo.

d) Aurkeztutako proiektuaren esparruan azpikontratatutako kanpoko enpresek baldintza hauek bete beharko dituzte:

d) Las empresas externas subcontratadas en el ámbito del proyecto presentado deberán cumplir las siguientes condiciones:

I.– Herri-administrazioen mendeko edo haiei lotutako berezko nortasun juridikoa duten erakundea ez izatea.

I.– No tener la consideración de entidades con personalidad jurídica propia dependientes o vinculadas a las Administraciones Públicas.

II.– Loturarik ez izatea laguntzaren eskatzailearekin edo lankidetza-proiektu batean sartutako enpresaren batekin, akzioen edo partaidetzen bidez, edo zuzenean edo zeharka administratuta.

II.– No tener vinculación, vía acciones o participaciones, así como administradas directa o indirectamente, con la solicitante de la ayuda o con alguna de las empresas incluidas en un proyecto de cooperación.

3.– Gastu hautagarrien balorazioa egitean, irizpide hauek hartuko dira kontuan:

3.– En la valoración de los gastos elegibles se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Gastu hautagarriek lotura zuzena izan beharko dute programa honen xede den jarduerarekin, eta haren artikuluetan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

a) Los gastos elegibles deberán estar directamente relacionados con la actividad que constituye el objeto de este Programa y cumplir con los requisitos establecidos en su articulado.

b) Deskontuek eta antzekoek gastuaren balio txikiagoa ekarriko dute.

b) Los descuentos y similares, supondrán un menor valor del gasto.

c) Gastu hautagarrien balorazioa euroa ez den beste moneta batean egiten bada, eurora aldatuko da, ordainketaren datako truke-tasa kontuan hartuta.

c) La valoración del gasto elegible en moneda distinta al euro se convertirá a este al tipo de cambio del día fecha-pago.

d) Inola ere ez dira gastu hautagarritzat hartuko fabrikatutako edo merkaturatutako produktuak eta/edo zerbitzuak, ez eta eskatzaileak berak edo taldeko enpresek egindako lanak edo akzioen edo partaidetzen bidez (zuzenean edo zeharka) laguntzaren eskatzailearekin lotutakoak.

d) En ningún caso tendrán la consideración de gastos elegibles los productos y/o servicios fabricados o comercializados, así como los trabajos realizados por el propio solicitante o por empresas del grupo o vinculadas vía acciones o participaciones, directa o indirectamente, con la solicitante de la ayuda.

8. artikulua.– Finantzatu beharreko inbertsioak, finantza-arloko eragiketak eta maileguen ezaugarriak, finantzaketa eskuratzea errazteko laguntzetan (2. ildoa).

Artículo 8.– Inversiones a financiar, operaciones financieras y características de los préstamos en las Ayudas destinadas a facilitar el Acceso a la Financiación (Linea 2).

1.– Finantzaketa eskuratzea errazteko laguntzetan (2. ildoa), inbertsioak aktibo finkoaren elementu berrietarako izan behar dira. Halaber, pertsona juridikoaren diruzko kapital sozialarekin autofinantzatu beharko dira, gutxienez % 30ean, sinatutako eta ordaindutako kapitalaren diruzko ekarpenaren bidez, dirulaguntzetatik datorren zatia zenbatu gabe.

1.– Para la ayuda destinada a facilitar el acceso a la financiación (Linea 2), una vez entre en vigor dicha Línea, las inversiones deberán corresponder a elementos del activo fijo nuevos. A su vez, deberán ser autofinanciadas con capital social dinerario de la persona jurídica en un mínimo del 30 % mediante aportación dineraria de capital suscrito y desembolsado, sin computar la parte que provenga de subvenciones.

2.– Finantzatu behar diren inbertsioak hauek dira:

2.– Las inversiones a financiar son las siguientes:

a) Ibilgetu materiala, lursailak eta eraikinak izan ezik.

a) Inmovilizado material, excepto terrenos y edificaciones.

– Lokalak berritzea eta egokitzapenak.

– Reformas y acondicionamiento de locales.

– Makineria.

– Maquinaria.

– Ekipamendu-ondasunak.

– Bienes de equipo.

– Tresneria.

– Utillaje.

– Industria-ibilgailuak.

– Vehículos industriales.

– Instalazio teknikoak.

– Instalaciones técnicas.

– Altzariak.

– Mobiliario.

– Beste inbertsio batzuk aktibo finko materialetan.

– Otras inversiones en activos fijos materiales.

b) Ibilgetu ukiezinak.

b) Inmovilizado intangible.

– Aplikazio informatikoak.

– Aplicaciones informáticas.

– Jabetza industriala.

– Propiedad industrial.

– Jabetza intelektuala eta pizgarri administratiboen edo frankizien kanonak.

– Propiedad intelectual, y cánones de incentivos administrativos o franquicias.

Ibilgetu ukiezinean egindako inbertsioak gastu hautagarritzat joko dira, baldin eta inbertsioak badaude ibilgetu materialean.

Las inversiones en inmovilizado intangible, tendrán la consideración de elegibles solo en los casos que existan inversiones en Inmovilizado material.

3.– Finantzaketa lortzea errazteko laguntzak gauzatzeko, erakunde onuradunek mailegu-eragiketak egingo dituzte SPRIren, Luzaro Kredituko Finantza Establezimenduaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren administrazioaren artean horretarako sinatzen den hitzarmenaren arabera. Hori guztia, 2. ildoa indarrean jarri ondoren.

3.– Las ayudas destinadas a facilitar el acceso a la financiación (Linea 2), una vez entre en vigor dicha Línea, se articularán en las operaciones de préstamo que formalicen las entidades beneficiarias en el marco del Convenio de colaboración suscrito entre SPRI, Luzaro Establecimiento Financiero de Crédito y la Administración de la Comunidad Autónoma.

4.– Maileguen ezaugarriak:

4.– Las características de los préstamos serán las siguientes:

Gutxieneko zenbatekoa: 40.000 euro.

Importe mínimo: 40.000 euros.

Gehieneko zenbatekoa: 180.000 euro.

Importe máximo: 180.000 euros.

Interes-tasa: euriborra 6 hilabetera + % 1,25.

Tipo de interés: Euribor a seis meses + 1,25 %.

Amortizazio-epea: 7 urte.

Plazo de amortización: 7 años.

Gabealdia: 2 urte.

Carencia: 2 años.

Kuotak: hiruhilekokoak, hiruhileko naturalaren amaieran.

Cuotas: trimestrales, a fin de cada trimestre natural.

Bermeak: Enpresa-proiektua egiteko konpromisoa.

Garantías: compromiso de ejecución del Proyecto Empresarial.

Irekiera eta Azterlanaren Batzordea: Salbuetsita.

Comisión de apertura y estudio: exento.

Xedapena: erakunde laguntzaileak baimentzen duen neurrian, proiektuaren gauzatze-mailaren arabera.

Disposición: en la medida que autorice la entidad colaboradora en función de la materialización del proyecto.

5.– SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak, zuzendari nagusiaren ebazpen bidez, eragiketen epea eta gabealdia luzatu ahal izango ditu, gehienez ere hiru urtez, eragiketaren jatorrizko epeari dagokionez. Luzarok edo enpresak egindako eskaeraren arabera egingo da luzapen hori, zerbitzu-emaileek ordainketa-egutegia betetzeko justifikatzen dituzten zailtasunak kontuan hartuta. Luzapena jatorrizko mailegu-kontratuari erantsitako dokumentu batean formalizatuko da.

5.– SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial podrá, mediante Resolución de su Director General, ampliar el plazo de las operaciones, así como el plazo de carencia, por el periodo máximo de tres años respecto al plazo original de la operación. Dicha ampliación se realizará en base a la solicitud realizada por Luzaro o la empresa, en relación con las dificultades que, para la asunción del calendario de pagos, justifiquen las prestatarias, y se formalizará en documento anexo al contrato de préstamo original.

9. artikulua.– Dirulaguntzen zenbatekoa eta mota.

Artículo 9.– Modalidad y cuantía de las ayudas.

Deialdi honen xede diren laguntzak dirulaguntza gisa emango dira:

Las ayudas objeto de esta convocatoria se instrumentarán en forma de subvenciones.

1.– Bidelaguntzarako (1. ildoa) gastu hautagarrien % 100era arte; gehieneko zenbatekoa: 30.000 euro.

1.– Para el acompañamiento (Linea 1) se consideran hasta el 100 % de los gastos elegibles, con un importe máximo de hasta 30.000 euros.

2.– Finantzaketa eskuratzea errazteko laguntzetarako (2. ildoa), diruz laguntzeko gastuak izango dira mailegua formalizatzen denetik hasitako hiruhileko naturala amaitzen den arte sortutako interesak, bai eta hurrengo 8 hiruhileko naturaletako hiruhileko bakoitzean sortutako interesak ere. Hori guztia 2. ildoa indarrean jartzen denean.

2.– Para el acceso a la financiación (Linea 2), se considerarán subvencionables, una vez entre en vigor dicha Línea, los intereses devengados en el período comprendido entre la fecha de formalización del préstamo y la finalización del trimestre natural en curso, así como los intereses generados en cada trimestre a lo largo de los 8 trimestres naturales siguientes.

10. artikulua.– Laguntzak metatzea, mugak eta azpikontratazioa.

Artículo 10.– Acumulación, límites de las ayudas y subcontratación.

1.– Programa honetan aurreikusitako laguntzak beste laguntza bateragarri batzuekin edo Erkidegoaren beste finantzaketa-modu batzuekin metatu ahal izango dira, baldin eta gastu hautagarri berberetarako gehieneko laguntzaren intentsitatea errespetatzen bada.

1.– Las ayudas previstas en el presente Programa podrán acumularse con otras ayudas compatibles o con otras formas de financiación comunitaria, siempre que se respeten para los mismos gastos elegibles la intensidad de ayuda máxima.

2.– Dirulaguntzaren zenbatekoa, bakarrik zein administrazioak edo sektore publikoak emandako beste dirulaguntza edo laguntza batzuekin bat eginda, inolaz ere ezin da izan onuradunak egin beharreko jardueraren kostua baino handiagoa. Beste laguntza publiko batzuen eta programa honen bidez emandakoaren batura kostu hori baino handiagoa bada, programa honetan araututako laguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da, jardueraren gehiegizko finantzaketa saihesteko beharrezkoa den neurrian.

2.– El importe de la ayuda en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras otorgadas por cualquier Administración o sus respectivos sectores públicos para la misma finalidad, u otro tipo de ingresos, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria. De producirse que con la acumulación entre otras ayudas públicas y la otorgada en virtud de este Programa se supere dicho coste, el importe de la ayuda regulada en este Programa será minorado en la medida necesaria para evitar la sobrefinanciación de la actividad.

3.– Programa hau aplikatuz emandako laguntzak garrantzi txikiagoko edo minimis laguntzatzat hartzen dira.

3.– Las ayudas concedidas en aplicación de este Programa tienen la consideración de ayudas de menor importancia o de minimis.

4.– Erakunde onuradun batek jaso dezakeen minimis laguntza, guztira, ezingo da 200.000 eurotik gorakoa izan, hasitako ekitaldi ekonomikoan eta aurreko bi urteetan zehar kontabilizatuta.

4.– La ayuda total de minimis que puede percibir una misma entidad beneficiaria no podrá ser superior a 200.000 euros contabilizados a lo largo del período que comprende el ejercicio económico en curso y los dos ejercicios anteriores.

5.– Minimis laguntzak ezin dira metatu gastu berberetarako estatutik jasotako laguntzaren batekin, baldin eta laguntza guztien baturak berekin badakar laguntza handiagoa izatea, kategorien araberako salbuespenen erregelamendu batean nahiz Europako Batzordearen erabaki batean kasuan kasuko inguruabarretarako ezarritakoa baino.

5.– Las ayudas de minimis no se acumularán con ninguna ayuda estatal en relación con los mismos gastos subvencionables, si dicha acumulación excediera de la intensidad de ayuda o del importe de ayudas superior correspondiente fijado en las circunstancias concretas de cada caso por un reglamento de exención por categorías o una decisión adoptados por la Comisión.

6.– Muga horietako bat edo programak ezarritako mugaren bat gaindituz gero, ematen den laguntzari soberako diru-kopurua kenduko zaio.

6.– En caso de superarse alguno de los límites anteriores u otros que establezca este Programa, la ayuda concedida en virtud del mismo se minorará en la cantidad correspondiente al exceso.

7.– Minimis laguntzak emandakotzat joko dira enpresari laguntza jasotzeko legezko eskubidea aitortzen zaion unean.

7.– Las Ayudas de minimis se considerarán concedidas en el momento en que se reconozca a la empresa el derecho legal a recibir la ayuda.

8.– Diruz lagundutako jarduerak hirugarrenekin azpikontratatzea edo kontratatzea.

8.– Subcontratación o contratación con terceros de las actividades subvencionadas.

a) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 29. artikuluan xedatutakoarekin bat, onuradunak azpikontratazioa egiten duela ulertuko da dirulaguntzaren xedeko jardueraren zati baten burutzapena beste batekin hitzartzen duenean. Azpikontratazioaren kontzeptu horretatik kanpo gelditzen da onuradunak diruz lagundutako jarduera bere kabuz gauzatzeko egin behar dituen gastuen kontratazioa. Horri dagokionez, hirugarrenen azpikontratazioa edo kontratazioa diruz lagundutako jardueraren zenbatekoaren % 100era iritsi ahal izango da, eta diruz lagundutako jarduerak azpikontratatzeko edo kontratatzeko, 29. artikuluan jasotako gainerako aurreikuspenak aplikatu beharko dira.

a) Conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada. A este respecto, la subcontratación o contratación de terceros podrá alcanzar hasta el 100 % del importe de la actividad subvencionada, resultando de aplicación para la subcontratación o contratación de terceros de las actividades subvencionadas las restantes previsiones recogidas en el citado artículo 29.

b) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 31.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoa handiagoa bada kontratazio publikoaren arloan indarrean dagoen araudiak kontratu txikirako ezarritakoa baino, gutxienez hiru hornitzaileri eskatu beharko dizkie eskaintzak onuradunak. Zerbitzu bat egiteko edo ondasun bat emateko konpromisoa hartu aurretik eskatu beharko dira eskaintzok, salbu eta merkatuan ez badago zerbitzu-ondasunok emateko behar beste erakunderik (bereziak izanik diruz lagundu nahi diren zerbitzu-ondasun horiek), edo dirulaguntza jaso aurretik egin bada gastua.

b) En aplicación de lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la normativa vigente en materia de contratación pública para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

Aurkezten diren eskaintzen artean aukeratzeko orduan, efizientzia- eta ekonomia-irizpideekin bat jokatuko da. Hala, proposamen ekonomikorik onena aukeratzen ez denean, beren-beregi justifikatu beharko da inguruabar hori.

La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

11. artikulua.– Eskaeraren aurkezpena.

Artículo 11.– Presentación de Solicitudes.

1.– Eskaerak, errekerimenduak, jakinarazpenak, zuzenketak eta oinarri hauetan inplikatutako gainerako kudeaketak bitarteko elektronikoen bidez egingo dira, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren webgunearen bidez.

1.– La realización de las solicitudes, requerimientos, notificaciones, subsanaciones y demás gestiones implicadas en estas bases se efectuará por medios electrónicos a través de la página web de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

2.– Aipatutako egoitza elektronikoan egongo dira eskuragarri bide elektronikoz izapidetzeko jarraibideak, bai eta eskaerak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak ere.

2.– Las especificaciones de cómo tramitar por el canal electrónico, así como las solicitudes, declaraciones responsables y demás modelos estarán disponibles en la citada sede electrónica.

3.– Laguntzaren eskaera eta eskatutako dokumentazioa aukeratzen den hizkuntzan aurkez daitezke. Gainera, laguntzen eskaeraren ondoriozko jardueretan eta prozedura osoan zehar, erakunde eskatzaileak aurkezten duen hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko 1982ko azaroaren 24ko 10/1982 Legearen arabera.

3.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

12. artikulua.– Laguntzaren eskaera.

Artículo 12.– Solicitud de Ayuda.

1.– Laguntzen onuradun izateko baldintzak betetzen dituzten erakundeek SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren webgunean eskuragarri dagoen eskaera bete behar dute.

1.– Las entidades que reúnan las condiciones para poder acceder a las ayudas previstas deberán cumplimentar los formularios de Solicitud de Ayuda habilitados en la página web de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

2.– Eskaera hori pertsona fisikoak edo, enpresen kasuan, erakundea ordezkatzeko boterea duen pertsonak sinatu beharko du, sinadura elektroniko bidez. Aurkezpen-datatzat hartuko da SPRIren sistemetako sinadura elektronikoarena.

2.– Dicha solicitud deberá ser firmada por la persona física, o en el caso de ser una empresa, la persona que posea poder suficiente para representar a la entidad mediante firma electrónica avanzada (mediante certificado electrónico reconocido). Se considerará como fecha de presentación la de la firma electrónica de la solicitud en los sistemas de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

3.– Laguntzaren eskaerak berekin dakar SPRI baimentzea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea eskatzeko, bai eta enpresa altan emanda dagoen epigrafea kontsultatzeko ere (Ekonomia Jardueren gaineko Zerga).

3.– Esta solicitud de ayuda incorpora la autorización expresa a SPRI para solicitar el cumplimiento de obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, así como para consultar el epígrafe en el que se encuentra dada de alta la empresa en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas).

4.– Laguntzaren eskaerak pertsona fisikoaren edo enpresa eskatzailearen identifikazio-datuak eduki beharko ditu, bai eta haren legezko ordezkariarenak ere.

4.– La Solicitud de Ayuda deberá contener datos de identificación de la persona física o empresa solicitante y de su representante legal.

13. artikulua.– Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 13.– Documentación a presentar.

Aurreikusitako laguntzak eskuratzeko baldintzak betetzen dituzten erakundeek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:

Las entidades que reúnan las condiciones para poder acceder a las ayudas previstas deberán presentar la siguiente documentación:

1.– Onuraduna pertsona fisikoa bada:

1.– En caso de que la beneficiaria sea persona física:

a) Talde sustatzailea osatzen dutenen nortasun-agiri nazionala.

a) Copia del documento nacional de identidad de los integrantes del equipo promotor.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko erroldatze-ziurtagiria.

b) Certificado de empadronamiento en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Emandako kontu korrontearen banku-titulartasunaren ziurtagiria.

c) Certificado de titularidad bancaria de la cuenta corriente facilitada.

d) Proiektua zehazteko inprimakia, non datu orokorrak (proiektuaren jatorria, garatu beharreko produktu edo zerbitzua, xede-merkatua...), diruz lagundu daitezkeen gastuen aurrekontu zenbatetsia, eta datozen hiru urteetarako aurreikusitako inbertsio-, fakturazio- eta enplegu-datuak jasoko diren.

d) Formulario de definición de proyecto en donde se hará constar los datos generales (origen del proyecto, producto o servicio a desarrollar, mercado objetivo...) y el presupuesto estimado de gastos subvencionables, y los datos de previsión de inversión, facturación y empleo para los próximos tres años.

e) Erantzukizunpeko adierazpena, eskaeran atxikitako ereduarekin bat, non inguruabar hauek jasoko diren:

e) Declaración responsable, según modelo adjunto a la solicitud en la que se hagan constar las siguientes circunstancias:

– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan adierazitako debekurik ez izatea.

– Que no está incurso en las prohibiciones señaladas en el artículo 13 de la vigente Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– Ez jardutea armen ekoizpen, komertzializazio edo finantzaketan, Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunari buruzko abenduaren 28ko 14/2007 Legean xedatutakoarekin bat.

– No dedicarse a la producción, comercialización y financiación de armamento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2007 de 28 de diciembre de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos.

– Ez izatea sektore publikoetako edozein Administrazio edo erakunderen aurrekontu publikoetatik datozen zorrei edo dirulaguntzei dagozkien zenbatekoak itzultzeko betebeharrik. Deialdi honetan ezingo dute parte hartu laguntza publikoen emakidatik edo mota horretako programetan parte hartzea eragozten duen beste edozeinetatik eratorritako zehapen-prozedura batean zigortuak izan direnak, zigorra betetzeko epean badaude. Eskatzailea mota horretako itzulera- edo zehapen-prozedura batean badago, laguntzaren emakida edo ordainketa prozeduraren emaitzak baldintzako du.

– No tener pendientes obligaciones de reintegro de cantidades correspondientes a deudas o subvenciones provenientes de Presupuestos públicos de cualquier Administración o entidad perteneciente a sus sectores públicos. Tampoco podrán concurrir a la presente convocatoria quienes hubieren sido sancionados con carácter firme en un procedimiento sancionador que tuviere por origen la concesión de ayudas públicas o cualquier otro que impida la concurrencia a programas de esta naturaleza y se encuentren en el tiempo de cumplimiento de la sanción. Si el solicitante se encuentra incurso en un procedimiento de reintegro o sanción de esta naturaleza, la concesión o en su caso el pago de la ayuda, quedarán condicionados al resultado del mismo.

– Proiektu berdinerako eskatu diren edo erakunde publiko edo pribatuek eman dituzten laguntzen zerrenda, eskaeraren eta hala badagokio emakidaren data, organismoa, programa eta laguntzaren zenbatekoa adierazita.

– Relación de ayudas que para el mismo proyecto hayan sido solicitadas y/o concedidas por instituciones públicas o privadas, indicando fecha de solicitud o, en su caso, de concesión, organismo, programa e importe de la ayuda.

– Laguntza-kontzeptuan ez jaso izana 200.000 euro baino gehiago hiru urteko epean, eta, kasu horretan, adieraztea.

– Que no ha recibido en concepto de ayudas más de 200.000 euros, en un periodo de tres años, y en su caso declararlo.

2.– Onuraduna enpresa bat bada:

2.– En caso de que la beneficiaria sea una empresa:

a) Erakundearen legezko ordezkariaren izen-abizenak eta nortasun-agiri nazionala (NAN) edo atzerritarren identifikazio-zenbakia (AIZ).

a) Nombre y apellidos y Número del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identificación de Extranjero (NIE) del representante legal de la entidad.

b) Sozietatearen eratze-eskrituraren kopia.

b) Copia de la Escritura de Constitución de la Sociedad.

c) Sozietatearen ordezkariaren boterearen kopia.

c) Copia del Poder del representante de la Sociedad.

d) Identifikazio fiskaleko txartelaren kopia.

d) Copia de la tarjeta de identificación fiscal.

e) Emandako kontu korrontearen banku-titulartasunaren ziurtagiria.

e) Certificado de titularidad bancaria de la cuenta corriente facilitada.

f) Proiektua zehazteko inprimakia, non datu orokorrak (proiektuaren jatorria, garatu beharreko produktu edo zerbitzua, xede-merkatua...), diruz lagundu daitezkeen gastuen aurrekontu zenbatetsia, eta datozen hiru urteetarako aurreikusitako inbertsio-, fakturazio- eta enplegu-datuak jasoko diren.

f) Formulario de definición de proyecto en donde se hará constar los datos generales (origen del proyecto, producto o servicio a desarrollar, mercado objetivo...) y el presupuesto estimado de gastos subvencionables y los datos de previsión de inversión, facturación y empleo para los próximos tres años.

g) Erakundearen legezko ordezkariaren erantzukizunpeko adierazpena. Erakundearen legezko ordezkariak egindako eskaeran atxikitako adierazpena, ereduarekin bat, non inguruabar hauek jasoko diren:

g) Declaración responsable del representante legal de la entidad. Declaración, según modelo adjunto a la solicitud realizada por el representante legal de la entidad en la que se hagan constar las siguientes circunstancias:

– Enpresak eta haren legezko ordezkariak ezingo dute jaso epai irmoen bidezko zigorrik laneko osasunaren aurkako delituak egiteagatik, edo ezingo dute zigor irmorik jaso arlo horretako administrazioko arau-hauste oso larriak egiteagatik deialdiaren aurreko 5 urteetan zehar.

– Ni la empresa ni sus representantes legales podrán haber sido condenados mediante sentencia firme por cometer delitos contra la salud laboral o sancionada con carácter firme por cometer infracción administrativa muy grave en dicha materia en el periodo de 5 años anteriores a la fecha de la presente convocatoria.

– SPRI taldeko sozietateekin eta erakunde kolaboratzaile sustatzaileekin iraungitako zorrik ez edukitzea ez onuradunak eta ez sustatzaileek eta lotutako beste sozietate batzuek.

– No tener deudas vencidas con cualquiera de las sociedades del grupo SPRI ni con las entidades colaboradoras y promotoras, tanto la beneficiaria como las personas promotoras u otras sociedades vinculadas.

– Ez jardutea armen ekoizpen, komertzializazio edo finantzaketan, Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunari buruzko abenduaren 28ko 14/2007 Legean xedatutakoarekin bat.

– No dedicarse a la producción, comercialización y financiación de armamento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2007 de 28 de diciembre de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos.

– Ez izatea sektore publikoetako edozein Administrazio edo erakunderen aurrekontu publikoetatik datozen laguntzei edo dirulaguntzei dagozkien zenbatekoak itzultzeko betebeharrik. Deialdi honetan ezingo dute parte hartu laguntza publikoen emakidatik edo mota horretako programetan parte hartzea eragozten duen beste edozeinetatik eratorritako zehapen-prozedura batean zigortuak izan direnak, zigorra betetzeko epean badaude. Eskatzailea mota horretako itzulera- edo zehapen-prozedura batean badago, laguntzaren emakida edo ordainketa prozeduraren emaitzak baldintzako du.

– No tener pendientes obligaciones de reintegro de cantidades correspondientes a ayudas o subvenciones provenientes de Presupuestos públicos de cualquier Administración o entidad perteneciente a sus sectores públicos. Tampoco podrán concurrir a la presente convocatoria quienes hubieren sido sancionados con carácter firme en un procedimiento sancionador que tuviere por origen la concesión de ayudas públicas o cualquier otro que impida la concurrencia a programas de esta naturaleza y se encuentren en el tiempo de cumplimiento de la sanción. Si el solicitante se encuentra incurso en un procedimiento de reintegro o sanción de esta naturaleza, la concesión o en su caso el pago de la ayuda quedará condicionados al resultado del mismo.

– Ezein prozeduratan kaudimengabetzat jo ez izana, lehiaketa-adierazpena eskatu izana, lehiaketan deklaratuta egotea, esku-hartze judizialaren mende egotea edo Konkurtso Legearen arabera desgaituta egotea lehiaketaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaikuntza-aldia amaitu gabe.

– No haber sido declaradas insolventes en procedimiento alguno, solicitado la declaración de concurso, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

– Enpresak eta haren legezko ordezkariak ezingo dituzte izan epai irmoen bidezko zigorrak laneko osasunaren aurkako delituak egiteagatik, edo ezingo dituzte zigor irmoak izan arlo horretako administrazioko arau-hauste oso larriak egiteagatik deialdiaren aurreko 5 urteetan zehar.

– Ni la empresa ni sus representantes legales podrán haber sido condenados mediante sentencia firme por cometer delitos contra la salud laboral o sancionada con carácter firme por cometer infracción administrativa muy grave en dicha materia en el periodo de 5 años anteriores a la fecha de la presente convocatoria.

– Aurreko bi ekitaldi fiskaletan eta laguntza eskatzen den ekitaldi fiskalean zehar emandako minimis laguntzen zerrenda, emakida-data, organismoa, programa eta laguntzaren zenbatekoa adierazita.

– Relación de ayudas de minimis concedidas en los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en el que se solicite la ayuda, indicando fecha de concesión, organismo, programa e importe de la ayuda.

– Proiektu berdinerako eskatu diren edo erakunde publiko edo pribatuek eman dituzten laguntzen zerrenda, eskaeraren eta hala badagokio emakidaren data, organismoa, programa eta laguntzaren zenbatekoa adierazita.

– Relación de ayudas que para el mismo proyecto hayan sido solicitadas y/o concedidas por instituciones públicas o privadas, indicando fecha de solicitud o, en su caso, de concesión, organismo, programa e importe de la ayuda.

– Laguntza-kontzeptuan ez jaso izana 200.000 euro baino gehiago hiru urteko epean.

– Que no ha recibido en concepto de ayudas más de 200.000 euro, en un periodo de tres años.

h) Finantzaketa lortzea errazteko laguntza eskatzeko (2. ildoa), ildo hori indarrean sartzean beharrezkoa izango da dokumentazio hau aurkeztea:

h) Para la solicitud de la ayuda destinada a facilitar el acceso a la financiación (Linea 2), además será necesario, una vez entre en vigor dicha Línea, aportar la siguiente documentación:

– Enpresa Planaren kopia bat.

– Un ejemplar del Plan de Empresa.

– Enpresa-talde baten kide izatekotan, taldearen eta zeharkako parte-hartzea duten beste sozietate batzuen sozietate-organigrama (ETE irizpidearen arabera: Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/CE Gomendioa), parte-hartzearen ehunekoa adierazita.

– En el caso de formar parte de un grupo empresarial, organigrama societario del grupo en el que participe, así como en otras sociedades en las que se pudiera participar de manera indirecta (según el criterio Pyme: Recomendación 2003/361/CE de la Comisión de 6 de mayo de 2003), indicando el porcentaje de participación.

– Eskatzailea ETE bat dela egiaztatzeko dokumentazioa, hau da, urteko enplegu-datuak, negozioaren bolumena eta balantze orokorra, bai enpresa eskatzailearena eta bai harekin lotutako gainerako enpresena ere, hala badagokio. Horrez gain, taldearen balantze globalak aurkeztu beharko dira, talde osoaren antolakuntza-eskemarekin, parte-hartzeekin, enplegu-datuekin, esportazio-zifrarekin eta balantzearekin, laguntzen eskaeraren aurreko bi ekitaldietakoa.

– Documentación acreditativa de la condición de Pyme de la solicitante, esto es, datos anuales de empleo, volumen de negocio y balance general de la misma, y del resto de empresas asociadas o vinculadas con ella, en su caso, así como globales del grupo que incluirá un esquema organizativo de todo el grupo con las participaciones y datos de empleo, cifra de explotación y balance, todo ello relativo a los dos ejercicios inmediatamente anteriores a la solicitud de las ayudas.

3.– Halaber, SPRIk eta finantza-erakundeak beste dokumentu batzuk eta informazio osagarria eskatu ahalko dituzte beharrezkotzat jotzen denean aurkeztutako eskaera ulertzeko, ebaluatzeko eta izapidetzeko.

3.– Así mismo, SPRI y la Entidad Financiera podrán solicitar otra documentación y/o información complementaria cuando se considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada.

4.– Enpresa onuradunak eta SPRIk baliozkotasuna emango diete posta elektroniko bidez enpresak laguntza-eskaeran adierazitako harremanetarako pertsonaren kontura bidalitako komunikazio guztiei. Soilik harremanetarako posta elektronikoko kontu gisa onartuko da programaren onuradun gisa agertzen den enpresari dagokiona.

4.– La empresa beneficiaria y SPRI darán validez a todas las comunicaciones emitidas a través de correo electrónico a la cuenta de correo electrónico de la persona de contacto declarada por la empresa en la Solicitud de Ayuda. Solo se admitirá como cuenta de correo electrónico de contacto la correspondiente a la de la empresa que figure como beneficiaria del programa.

14. artikulua.– Laguntza-eskaerak aurkezteko epea.

Artículo 14.– Plazo de presentación de las solicitudes de ayuda.

1.– Laguntza-eskaerak aurkezteko epea oinarri hauek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasi eta 2021eko abenduaren 10ean amaituko da. Dena dela, 2. ildoko eskaerak aurkezteko epea programa luzatzeko eta ildo hori indarrean sartzeko iragarkia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasi eta 2021eko abenduaren 10ean amaituko da.

1.– El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda se iniciará el día siguiente a la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el 10 de diciembre de 2021. No obstante, el plazo de presentación de solicitudes de la Línea 2, se iniciará el día siguiente a la publicación del anuncio de ampliación del Programa y entrada en vigor dicha Línea en el Boletín Oficial del País Vasco, finalizando asimismo, el 10 de diciembre de 2021.

15. artikulua.– Ebaluazio- eta ebazpen-prozedura.

Artículo 15.– Procedimiento de evaluación y resolución.

1.– Aurkezpena:

1.– Presentación:

a) Erakunde eskatzaileak eskaera bete eta telematikoki bidaliko du.

a) La entidad solicitante cumplimentará la solicitud y la enviará telemáticamente.

b) SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak BIC bati esleituko dio eskaera.

b) La solicitud será asignada por SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial a un BIC.

c) BIC horrek egiaztatuko du informazio guztia zuzena dela, eta horren aldeko txostena egingo du, hala badagokio.

c) El BIC comprobará que toda la información sea correcta e informará favorablemente, en su caso.

2.– Ebaluazioa.

2.– Evaluación.

1) Aurkeztutako laguntza-eskaeren analisia eta ebaluazioa BICen esku egongo da, eta eskatzaileari beharrezkotzat jotzen duten dokumentazio eta informazio guztia eskatu ahalko diete horietako bakoitza behar bezala ulertu eta ebaluatzeko.

1) El análisis y evaluación de las solicitudes de ayuda presentadas corresponderá a los BICs, los cuales podrán requerir al solicitante cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión y evaluación de cada una de las mismas.

Eskaerak hutsak baditu, ez bada oso-osorik bete edo ez bada erantsi aurreko artikuluan zerrendatutako dokumentazioa, BICak edo SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak enpresa interesdunari eskatuko dio 10 eguneko epean hutsune horiek betetzeko edo nahitaezko dokumentuak aurkezteko. Gainera, adieraziko dio hori egin ezean eskaera bertan behera geldituko dela, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren zuzendari nagusiaren aurretiazko ebazpenarekin, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoarekin bat. Eskaera aintzat hartuko da dokumentazio osoa aurkezten denean.

Si la solicitud presentara deficiencias o no viniera cumplimentada en todos sus términos, o no fuera acompañada de la documentación relacionada en el artículo anterior, el BIC y/o SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, requerirá a la empresa interesada para que, en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se considerará la entrada de una solicitud cuanto esté la documentación completa.

2) Laguntzak eman eta ebazteko espedienteen izapidetzea, arau honetan xedatutakoarekin bat, modu ordenatuan egingo da, eskaerak eta dokumentazio osagarriak osatutako espedientea osatzen den unearen arabera.

2) La instrucción de los expedientes para la concesión de ayudas y la resolución de las mismas, conforme a lo dispuesto en esta norma, se irá realizando ordenadamente en función del momento en que el expediente comprensivo de solicitud y documentación complementaria esté completo.

3) BICei dagokie aurkeztutako eskaeren hasierako analisia eta balioztapena, eta, oinarri hauen 17 artikuluan izendatutako funtzioen esparruan, txosten bat egitea, enpresa-proiektua aztertzeko bidelaguntzaren kasuan (1. ildoa) eta Enpresa Plana finantzaketarako sustenguaren kasuan (2. ildoa).

3) Corresponderá a los BICs, el análisis y la validación inicial de las solicitudes presentadas y, en el marco de las funciones que se le asignan por estas bases en su artículo 17, la emisión de un informe en el que se analice el proyecto empresarial en el caso del acompañamiento (Linea 1) y el Plan de Empresa en el caso del apoyo a la financiación (Linea 2).

BICek egiaztatuko dute enpresa eskatzaileak ETEak direla, Batzordearen 2020ko maiatzaren 6ko 2003/361/CE Gomendioan ezarritakoaren arabera – Europako Erkidegoen Aldizkari Ofiziala, 124 zenbakia, de 20-05-2003-05-20koa, 0036-0041 or.

Los BICs comprobarán la condición de Pyme de las empresas solicitantes, de acuerdo con lo indicado en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión de 6 de mayo de 2003 Diario Oficial (DUE) n.º L 124 de 20-05-2003 p. 0036-0041.

BICek eskaerei buruzko txosten bat bidaliko diote proiektuan jarraipena egiteko Balorazio Batzordeari; hura Lurralde Historiko bakoitzean osatuko dute Eusko Jaurlaritzako, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako eta Foru Aldundietako kideek.

Los BICs remitirán un informe de las solicitudes a la Comisión Valoradora creada para el seguimiento de los proyectos, y que estará compuesta en cada Territorio Histórico por miembros de Gobierno Vasco, de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y de la Diputación Foral de correspondiente.

Batzordearen funtzionamenduarekin lotutako guztiari Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko legeetan xedatutakoa aplikatuko zaio.

En todo lo relativo al funcionamiento de la comisión se aplicará lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Balorazio Batzordeak proposamenak aztertuko ditu sarrera-ordenari jarraikiz. Espedienteak beteko dira, eta programa honetan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatuko da.

La Comisión valoradora analizará las propuestas por riguroso orden de entrada. Una vez sean cumplimentados los respectivos expedientes, comprobando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Programa.

Batzordeak hartutako erabakian oinarrituta, SPRIren Zuzendaritza Nagusiari zuzendutako laguntza emateko proposamena idatziko da.

Sobre la base del acuerdo adoptado por la comisión, se redactará una propuesta de concesión de ayuda dirigida a la Dirección General de SPRI.

4) Mailegu formalizatuen bidez inbertsioen finantzaketa lortzea errazteko laguntzen eskaerak, hitzarmenaren babespean, Luzaro erakundeari bidaliko dizkiot SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak. Luzaro erakundeak eskaera onartu edo ukatzeko erabakia jakinaraziko die eskatzaileari eta SPRIri hura jaso eta hilabete bateko epean, eta, ondoren, SPRIk dagokion baieztapen- edo gaitzespen-ebazpena emango du.

4) Las solicitudes de las ayudas destinadas a facilitar el acceso a la financiación de inversiones mediante préstamos formalizados al amparo del Convenio se remitirá, por SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial a Luzaro, EFC. Luzaro, EFC comunicará su aprobación o denegación a la entidad solicitante y a SPRI en el plazo de un mes desde su recepción, emitiendo SPRI con posterioridad la resolución estimatoria o desestimatoria correspondiente.

3.– Ebazpena.

3.– Resolución.

1) Ebazpena Zuzendaritza Nagusiak emango du, zuzeneko esleipenaren erregimenean, eta eskaerak aurkezpen-ordenaren arabera ebatziko dira, beharrezko aurrekontu-kreditua dagoen bitartean.

1) La resolución se adoptará por la Dirección General en régimen de adjudicación directa, realizándose la resolución de las solicitudes conforme al orden de su presentación y mientras se disponga de crédito presupuestario.

2) Programan parte hartzeko baldintzak betetzen ez dituzten eskaerak gaitzetsi egingo dira SPRI - Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren zuzendari nagusiaren banakako ebazpenen bitartez, eta horiek enpresa eskatzaileei jakinaraziko zaizkie.

2) Aquellas solicitudes que no reúnan los requisitos establecidos para participar en el Programa serán desestimadas mediante resolución individualizada del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, que será notificada a las empresas solicitantes.

3) Gehienez ere 6 hilabeteko ebazpen-epea ezartzen da, dokumentazio osoa aurkezten denetik zenbatzen hasita. Ebazpena ez bada epean ematen, gaitzespen-ebazpentzat joko da.

3) Se establece un plazo máximo de resolución de 6 meses desde la fecha de presentación de la documentación completa. La falta de resolución en plazo se entenderá como resolución desestimatoria.

4.– Esleitutako laguntzen ezagutza orokorrerako, SPRIren webgunean eta EHAAn argitaratuko dira.

4.– Para general conocimiento de las ayudas concedidas se procederá a su publicación en la página web de SPRI y en el BOPV.

16. artikulua.– Laguntzen likidazioa – Ordainketa.

Artículo 16.– Liquidación de las ayudas – Pago.

1.– Bidelaguntza (1. ildoa).

1.– Ayuda de acompañamiento (Linea 1).

a) Erakunde onuradunei emandako dirulaguntza SPRIren bitartez igorriko da, BICek egindako balorazioaren eta SPRIren ondorengo balioztapenaren arabera.

a) La subvención que se conceda a las entidades beneficiarias se librará a través de SPRI en función de la valoración emitida por el BIC y posterior validación de SPRI.

b) Aldian-aldian, erakunde onuradunek proiektuaren exekuzioa justifikatu beharko dute, SPRIren aplikazio informatikoko likidazioaren eskaera-inprimakiak erabiliz.

b) Periódicamente las entidades beneficiarias deberán justificar la ejecución del proyecto utilizando los formularios de solicitud de Liquidación habilitados en la aplicación informática de SPRI.

c) Likidazio-eskaera pertsona fisikoak edo, enpresen kasuan, erakundea ordezkatzeko boterea duen pertsonak sinatu beharko du, sinadura elektroniko bidez. Aurkezpen-datatzat hartuko da SPRIren sistemetako sinadura elektronikoarena.

c) La Solicitud de Liquidación deberá ser firmada por la persona física, o en el caso de ser una empresa, la persona que posea poder suficiente para representar a la entidad mediante firma electrónica. Se considerará como fecha de presentación la de la firma electrónica en los sistemas de SPRI.

d) Likidazio-eskaera dokumentazio honekin batera aurkeztu beharko da:

d) La Solicitud de Liquidación habrá de presentarse acompañada de la siguiente documentación.

(i) Gastu eta inbertsio hautagarrien fakturak, kostuen banakapenarekin.

(i) Facturas de los gastos e inversiones elegibles con desglose de costes.

(ii) Fakturen ordainketen ordainagiriak, kontuetan edo ordainketaren banku-ziurtagirian islatuta.

(ii) Justificante del pago/s realizado/s de la/s factura/s, con reflejo en las cuentas o certificado bancario del pago.

(iii) Hala badagokio, emandako zerbitzuaren egiaztagiriak.

(iii) Documentos acreditativos del servicio prestado, en su caso.

(iv) Seihilekoan behin: Enpresa Proiektuaren prestaketaren bilakaera, jardueraren memoriaren bidez.

(iv) Semestralmente: el progreso en la elaboración del Proyecto de Empresa, mediante memoria de actividad.

(v) Bidelaguntza-aldiaren amaieran: egindako Enpresa Plana.

(v) Al final del período de acompañamiento: el Plan de Empresa elaborado.

(vi) Enpresa sortzeko unean: sozietatearen eratze-eskrituren kopia eta IFZ.

(vi) En el momento de creación efectiva de la empresa: copia de las escrituras de constitución de la sociedad y NIF.

Likidazioa ez bada guztiz betetzen edo ez bada haiekin batera eskatutako gainerako dokumentazioa aurkezten, SPRIk edo dagokion BICak erakundearen legezko ordezkariari eskatuko dio gehienez ere 10 egun balioduneko epean hutsune hori betetzeko edo nahitaezko dokumentuak aurkezteko.

En el caso de que la Liquidación no viniera cumplimentada en todos sus términos o no fueran acompañadas del resto de la documentación exigida, SPRI, o el BIC respectivo, requerirá al representante legal de la entidad, para que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.

2.– Finantzaketa lortzea errazteko laguntza (2. ildoa).

2.– Ayuda destinada a facilitar el acceso a la financiación (Linea 2).

a) Luzarok SPRIri kobrantzaren berri ematen dionean, SPRIk enpresa onuradunari honako zenbateko hauek ordainduko dizkio:

a) Una vez Luzaro informe a SPRI del cobro, SPRI abonará a la empresa beneficiaria los siguientes importes:

I.– Maileguaren formalizazio-dataren eta indarreko hiruhileko naturalaren amaieraren arteko aldian sortutako interesak.

I.– Los intereses devengados en el período comprendido entre la fecha de formalización del préstamo y la finalización del trimestre natural en curso.

II.– Hiruhileko bakoitzean sortutako interesak, hurrengo 8 hiruhileko naturaletan zehar.

II.– Los intereses generados en cada trimestre a lo largo de los 8 trimestres naturales siguientes.

Ordainketak zuzenean Luzaro finantza-erakundearekin harremanetan dagoen erakunde onuradunaren kontuan egingo dira.

Los abonos se realizarán directamente a la Cuenta de la entidad beneficiaria con la que tiene la relación con la Entidad Financiera Luzaro.

b) Erakunde onuradunek laguntza emandako xederako erabiltzeko betebeharra izango dute, eta BICei honako dokumentazio hau emateko konpromisoa hartzen dute:

b) Las entidades beneficiarias están obligadas a utilizar la ayuda para el concreto destino para el que ha sido concedida y se comprometen a facilitar a los BICs la siguiente documentación:

I.– Seihilekoan behin: Inbertsioen egoeraren txostena, baita fakturen eta ordainagirien bidez egindako ordainketak ere.

I.– Semestralmente: informe de situación de las inversiones, así como los pagos realizados mediante facturas y justificantes de pago.

II.– Seihilekoan behin: Jardueraren txostena eta Enpresa Planaren exekuzioa, desbideratzeak, berrikuspenak eta doikuntzak.

II.– Semestralmente: informe de actividad y ejecución del Plan de Empresa, desviaciones, revisiones y ajustes.

17. artikulua.– Erakunde laguntzaileak.

Artículo 17.– Entidades colaboradoras.

1.– Oinarri hauetan jasotako araudiarekin bat ematen diren laguntzei dagokienez, EAEko BICak eta Luzaro erakunde laguntzaile izendatzen dira, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Errege Dekretuan ezarritako terminoetan, baita arau honetan eta dagokion lankidetza-hitzarmenean jasotako zehaztapenekin bat ere.

1.– A los efectos de las ayudas que se concedan de conformidad con la regulación contenida en las presentes bases se declara a los BICs existentes en la CAE y a Luzaro como Entidades Colaboradoras en los términos establecidos en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, y en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y con las especificaciones que se recogen en esta norma y en el oportuno Convenio de Colaboración.

2.– Hauek dira EAEn kokatutako BICak:

2.– Los BICs ubicados en la CAE son los siguientes:

Araba:

Álava:

– BIC Araba: Arabako Eraberrikuntza-Industrialdea A.B.– Centro de Empresas e Innovación de Alava S.A.

– BIC Araba: Arabako Eraberrikuntza-Industrialdea AB Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.

Bizkaia:

Bizkaia:

– BIC Bizkaia Ezkerraldea: Ezkerraldeko Enrpesa-Garapenerako zentroa.

– BIC Bizkaia Ezkerraldea: Centro de Desarrollo Empresarial de la Margen Izquierda.

– Bizkaiko Enpresa- eta Aurrerapen-Zentroa/ Centro de Empresas de Innovación de Bizkaia (BEAZ).

– Bizkaiko enpresa eta Aurrerapen Zentrua / Centro de Empresas de Innovación de Bizkaia (BEAZ).

– BIC Bizkaia, Bizkaia Parke Teknologikoa.

– BIC Bizkaia, Parque Tecnológico de Bizkaia.

Gipuzkoa:

Gipuzkoa:

– BIC Gipuzkoa: Gipuzkoako Enpresa- eta Berrikuntza-Zentroa.

– BIC Gipuzkoa: Centro de Empresas e Innovación de Gipuzkoa.

– Saiolan.

– Saiolan.

3.– BICak, erakunde laguntzaile gisa, honako funtzio hauez arduratuko dira:

3.– Los BICs como Entidades Colaboradoras, se encargará de las siguientes funciones:

a) Dokumentazioa aztertu eta proiektuak hasiera batean balioztatzea.

a) Examen de la documentación y validación inicial de los proyectos.

b) Onetsitako proiektuaren jarraipena eta tutoretza.

b) Seguimiento y tutoría del proyecto aprobado.

c) Ordainketa-proposamenaren ebaluazioa eta hasierako balioztapena.

c) Evaluación y validación inicial de la propuesta de pago.

d) Finantzaketarako laguntzaren kasuan (2. ildoa), Enpresa Planak aztertzeko txostenak egitea eta horiek Balorazio Batzordeari eta hala badagokio Luzarori bidaltzea.

d) En el caso de la ayuda a la financiación (Linea 2), elaboración de informes de análisis de los Planes de Empresa, así como remisión de estos a la Comisión Valoradora y a Luzaro, en su caso.

e) Oinarri hauetako 19. artikuluan araututako laguntzaren baldintzak aldatzeko proposamenak.

e) Propuestas de alteración de las condiciones de la ayuda reguladas en el artículo 19 de las presentes bases.

f) Edonola ere, oinarri hauetan jasotako guztiak.

f) En cualquier caso, todas aquellas recogidas en las presentes bases.

4.– Luzarok, erakunde laguntzaile gisa, honako funtzio hauez arduratuko da:

4.– Luzaro, como Entidad Colaboradora se encargará de las siguientes funciones:

a) SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak bidalitako 2. ILDOKO proiektuak aztertu eta ebaluatzea.

a) Análisis y evaluación de los proyectos de la Linea 2 remitidos por SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

b) SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziari eta onuradunari horiek onespena edo gaitzespena jakinaraztea.

b) Comunicación a SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y a la persona beneficiaria sobre la aceptación o rechazo de los mismos.

c) Poliza formalizatzea.

c) Formalización de la póliza.

d) Enpresa onuradunei zuzendutako ordainketa igortzea.

d) Libramiento del pago a las empresas beneficiarias.

e) SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziari aldian-aldian onuradunen kuoten ordainketen eta sortutako arazoen berri ematea.

e) Comunicaciones periódicas a SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial sobre el pago de las cuotas por parte de las personas beneficiarias y sobre posibles incidencias que se produzcan.

18. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 18.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1.– Onuradunen betebeharrak dira Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikuluan aurreikusitakoak, eta, zehazki, hauek:

1.– Son obligaciones de los beneficiarios, las previstas en los artículos 14 y 46 de la Ley General de Subvenciones y 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en particular:

a) Emandako laguntza onartzea. Alde horretatik, dirulaguntzaren emakidaren jakinarazpenaren harrera-data eta hamar egun balioduneko epean erakunde onuradunak ez badio espresuki uko egiten hari SPRIren aurrean, ulertuko da hura onartuta gelditu dela.

a) Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de diez días hábiles tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la subvención, la entidad beneficiaria no renuncia expresamente a la misma ante SPRI, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Emandako laguntza haren xede den jarduketa-plana garatzeko erabiltzea.

b) Destinar la ayuda otorgada al desarrollo del plan de actuación para el que ha sido concedida.

c) Onartzea SPRIk beharrezkotzat jotzen duen dokumentazio gehigarri guztia eskatu ahal duela, eta SPRIk izendatutako langileek beharrezko eta komenigarritzat jotzen dituzten egiaztapenak egin ditzaketela euren instalazioetan, esleitutako laguntzaren xede den proiektua egikaritu dela eta eskatutako baldintzak bete direla egiaztatzeko.

c) Aceptar que SPRI pueda requerir toda aquella documentación adicional que estime precisa, así como que personal designado por SPRI pueda realizar en cualquiera de sus instalaciones, cuantas comprobaciones y verificaciones considere necesarias y convenientes, con el fin de constatar la realización del proyecto objeto de la ayuda concedida y el cumplimiento de los requisitos exigidos.

d) Faktura guztiak gordetzea eta SPRIren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren esku jartzea lau urteko epean zehar, gastu hautagarriak egiten direnetik zenbatzen hasita.

d) Conservar las facturas completas y tenerlas a disposición de SPRI y de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante un periodo de cinco años a contar desde el momento de la realización de los gastos elegibles.

e) Eusko Jaurlaritzaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari edo beste kontrol-organo eskudun batzuei, bai nazionalak eta bai komunitarioak, eskatutako informazioa ematea laguntzen jomugaren fiskalizazio-funtzioak betetzean.

e) Facilitar a la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, u otros órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

f) Berehala jakinaraztea SPRIri eta BICari eskaera edo dirulaguntza edo laguntzak jaso izana, baita diru-sarrera edo baliabideak ere, hemen araututako laguntzen xede bera badute, edozein Administrazio edo erakunde publiko edo pribaturen eskutik jasotakoak.

f) Comunicar inmediatamente a SPRI y al BIC la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma o similar finalidad que las ayudas aquí reguladas, procedentes de cualquier otra Administración o ente público o privado.

g) SPRIri laguntza esleitzeko kontuan hartutako edozein inguruabar aldatu dela jakinaraztea.

g) Notificar a SPRI la modificación de cualquier circunstancia que haya sido tenida en cuenta para el otorgamiento de la ayuda.

h) Programa honen bitartez emandako dirulaguntzaren jatorriaren publizitate egokia egitea.

h) Dar la adecuada publicidad del origen de la subvención otorgada mediante el presente Programa.

i) Hizkuntza eta irudien erabilera ez-sexista bermatzea diruz lagundutako proiektua osatzen duten dokumentu eta euskarrietan.

i) Garantizar un uso no sexista del lenguaje e imágenes en los documentos y soportes que se produzcan durante la realización del proyecto subvencionado.

19. artikulua.– Laguntzak aldatzea.

Artículo 19.– Modificación de las ayudas.

1.– Laguntza emateko kontuan hartutako baldintzak, beste Administrazio edo erakunde publiko edo probatuek emandako laguntza edo dirulaguntzak eta xede bererako beste edozein diru-sarrera edo baliabideak aldatzen badira, laguntza emateko ebazpena ere aldatu ahalko da, betiere programa honetan ezarritako gutxieneko baldintzak babesten badira.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, y en todo caso, la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de la ayuda, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en el presente Programa.

2.– Jarduketak laguntza-eskaeran eta aurkeztutako dokumentazio osagarrian jasotakoak izango dira, eta aldaketak baimendu ahalko dira, betiere aldaketa horiek aldez aurretik justifikatu baditu erakunde onuradunak, amaitu aurretik, eta ez bada hutsaltzen programa honek hasiera batean jarraitutako jarduketa eta helburuen izaera.

2.– Las actuaciones comprenderán necesariamente las contempladas en la Solicitud de Ayuda y documentación complementaria aportada, pudiendo autorizarse cambios en las mismas, siempre que estos cambios hayan sido previamente justificados por la entidad beneficiaria con anterioridad a su finalización, y no se desvirtúe la naturaleza de las actuaciones y los objetivos perseguidos inicialmente por este Programa.

20. artikulua.– Ez betetzeak.

Artículo 20.– Incumplimientos.

1.– Erakunde onuradunek oinarri hauetan eta gainerako arau aplikagarrietan ezarritako baldintzak edo laguntzen emakidaren ebazpenean ezarritako baldintzak urratzen badituzte, emandako laguntza jasotzeko eskubidea galduko dute, eta SPRIri ordura arte jaso dituzten laguntzen zenbatekoa itzultzeko betebeharra izango dute; horrekin batera, dagozkien berandutze-interesak ere ordaindu beharko dituzte, eta, beharrezkoa izanez gero, itzulketa hori lortzeko legezko ekintzak abiaraziko dira. Halaber, enpresa hornitzaileari debekatu ahalko zaio programa honekin lotutako proiektu berriak egitea, egiaztatzen bada ez dagoela halakorik.

1.– En el supuesto de que las entidades beneficiarias incumplieran alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases y en las demás normas que le son de aplicación, así como alguna de las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de las ayudas, perderán el derecho a obtener la subvención otorgada, debiendo en ese caso reintegrar a SPRI el montante de las ayudas que hubieran percibido hasta ese momento, más los correspondientes intereses de demora que correspondan, procediéndose, en caso necesario, a ejercitar las acciones legales a las que hubiera lugar para conseguir su reintegro. Así mismo, se podrá impedir a la empresa proveedora a realizar nuevos proyectos acogidos al presente programa, si se comprobase falta de la misma.

2.– Edonola ere, ez-betetzetzat joko dira honako hauek artikulu honetan aurreikusitakoaren arabera:

2.– En todo caso, se considerará incumplimiento a los efectos de lo previsto en este artículo:

a) SPRIren baimenik gabe laguntza-eskaeran eta dokumentazio osagarrian aurreikusitako jarduketak aldatzea. Egikaritzearen edozein aldaketa ez bazaio SPRIri jakinarazten eta aldaketa horrek laguntzaren emakidaren azterketa-baldintzak aldatzen baditu, ez betetzetzat joko da ondore horietarako. Aldaketak baimendu ahalko dira, betiere SPRIri eskatzen bazaizkio eta erakunde onuradunak justifikatzen baditu, ahal den neurrian, proiektuan aplikatu aurretik, betiere ez bada hutsaltzen programa honek hasiera batean jarraitutako jarduketa eta helburuen izaera.

a) Modificar, sin autorización de SPRI las actuaciones contempladas en la solicitud de ayuda y documentación complementaria. La no notificación a SPRI, de cualquier cambio en la ejecución del mismo que altere las condiciones en las que este fue analizado para la concesión de la ayuda supondrá un incumplimiento a estos efectos. Podrán autorizarse cambios, siempre que estos hayan sido solicitados a SPRI y justificados por la entidad beneficiaria, en lo posible, con anterioridad a su aplicación al proyecto y siempre que no se desvirtúe la naturaleza de las actuaciones y los objetivos perseguidos por este Programa.

b) Gastu hautagarriak epean ez justifikatzea edo ez betetzea programa honetan edo laguntza emateko ebazpenean eskatutako baldintzak.

b) La no justificación en plazo de los gastos elegibles o el incumplimiento de los requisitos exigidos en este Programa o en la resolución de concesión de la ayuda.

c) Diruz lagundutako proiektua egikaritzeko ezarritako epeak gainditzea, betiere ez badago aldaketa- edo luzapen-baimenik.

c) Sobrepasar los plazos establecidos para la realización del proyecto subvencionado, siempre que no medie autorización de modificación o de prórroga.

d) Laguntza lortu izana programa honetan jasotako baldintzak bete gabe edo laguntzaren emakidari begira ezarritakoak urratuz.

d) Haber obtenido la ayuda sin reunir las condiciones y requisitos establecidos en el presente Programa o incumpliendo las establecidas con motivo de la concesión de la ayuda.

e) Programan edo laguntzaren emakidan aurreikusitako kontrol-neurriei uko egitea edo oztopatzea.

e) Negarse u obstruir cualquiera de las medidas de control previstas en el Programa o en la concesión de la ayuda.

f) Proiektua beste edozein modutan desbideratzea edo ez betetzea laguntzaren emakidaren ebazpenean ezarritako beste edozein betebehar.

f) Cualquier otra desviación del proyecto o el incumplimiento de cualquier otra obligación que se disponga en la resolución de concesión de la ayuda.

g) Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 37. artikuluan aurreikusitako arrazoiak.

g) Las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

3.– SPRIri dagokio ez betetzea egiaztatzeko espedientea abiarazi, izapidetu eta ebaztea.

3.– El inicio, tramitación y la resolución del expediente de comprobación del incumplimiento corresponderá a SPRI.

4.– Deialdi honetan, gainerako arau aplikagarrietan eta hala badagokio emakidaren ebazpenean ezarritako baldintzak betetzen ez badira, hura indargabetuko da, ez-betetzearen aurretiazko espedienteari jarraikiz, eta SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziari laguntzak itzuli beharko zaizkio, berandutze-interesekin batera, 1/1997 Legegintzako Dekretuan eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren kontura emandako dirulaguntzen bermeen eta itzulketen jardunbide orokorra arautzen duen eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen baldintzak, jardunbidea eta betebeharrak ezartzen dituen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren II. Tituluan xedatutakoari jarraikiz, dagozkien ekintza legal eta zehapenei kalterik egin gabe. Indargabetze- eta itzulketa-espedienteak (partziala edo totala) abiarazi eta ebaztea SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Zuzendaritza Nagusiari dagokio.

4.– El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria y demás normas aplicables, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión, dará lugar, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la revocación de la misma y a la obligación de reintegrar a SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial las ayudas y los intereses de demora, conforme a lo dispuesto al respecto en el Decreto Legislativo 1/1997, así como el Título II del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la CAE y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión sin perjuicio de las acciones legales y sanciones que correspondan. La incoación y resolución de los expedientes de revocación, y en su caso reintegro, parcial o total de las ayudas corresponderán a la Dirección General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

5.– Programaren xede den jardueraren kostua gainditzen duen laguntza-zatia ere itzuli beharko da gehiegizko finantzaketa gertatzen bada beste laguntzen pilaketaren ondorioz hura kobratu ondoren (10. artikuluan arautzen da). Kasu horretan itzuli beharreko zenbatekoa gertakaria adierazten duen eta itzulketa agintzen duen ebazpenean zehaztuko da.

5.– Procederá también el reintegro de la parte de la ayuda que exceda el coste de la actividad objeto del Programa cuando resulte la sobrefinanciación de la misma por motivo de la acumulación de otras ayudas, regulada en el artículo 10, en momento posterior al cobro de la misma. La cantidad a reintegrar en este supuesto se determinará en la resolución que declare el hecho y acuerde el reintegro.

6.– Halaber, bidezkoa izango da jasotako laguntza itzultzea onetsitako proiektu bat Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo exekutatzen bada.

6.– Procederá asimismo el reintegro de la ayuda recibida en el caso de que la ejecución de un proyecto aprobado se desarrolle fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Araudi aplikagarria.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Normativa aplicable.

Programa honi araudi hau aplikatu ahal zaio:

Al presente Programa le es de aplicación la siguiente normativa:

1.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta hura garatzen duen Erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua), dirulaguntzen arloko oinarrizko legedia osatzen duen aldetik.

1.– Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Reglamento que la desarrolla (Real Decreto 887/2006 de 21 de julio) en lo que constituya legislación básica en materia de subvenciones.

2.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzazko Dekretua.

2.– Decreto Legislativo 1/1997 de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren kontura emandako dirulaguntzen bermeen eta itzulketaren jardunbide orokorra arautzen duen eta kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen baldintzak, jardunbidea eta betebeharrak ezartzen dituen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua.

3.– Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

4.– Europako Batzordearen abenduaren 18ko 1407/2013 Zuzentaraua, Europar Batasunaren minimis laguntzen funtzionamendu-itunaren 107. eta 108. artikuluen aplikazioari buruzkoa. (EBAO 2013 L 352/1).

4.– Reglamento UE n.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. (DOUE 2013 L 352/1).

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Datu pertsonalak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorrean (aurrerantzean, DBEO) eta izaera pertsonaleko datuen esparruan aplika daitezkeen gainerako araudietan ezarritakoarekin bat eginez, jakinarazten da emandako datuak tratatu egingo direla eskatutako dirulaguntzaren espedientea kudeatzeko. Hala, datu pertsonalen tratamenduaren oinarri juridikoa SPRIren xedea betetzeko interes legitimoa da, haren eraketa-legean eta garapen-araudian ezarritakoari jarraikiz.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (en adelante, RGPD) y demás normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se informa de que los datos facilitados serán tratados con el fin de gestionar el expediente de la ayuda que se solicita, siendo la base jurídica por la que se tratan los datos personales, la función pública en cumplimiento de los fines establecidos en los estatutos de creación de SPRI como Agencia Vasca de desarrollo Empresarial.

Informazio hori enpresa kolaboratzaileei, gai honetan eskumena duen Administrazio Publikoari eta SPRI taldeko enpresei (ikus: www.spri.eus/nortzuk-gara/spri-taldeko-sozietateak/) transmititu ahal izango zaie.

Dicha información podrá ser transmitida a empresas colaboradoras, Administración Pública con competencia en la materia y empresas del Grupo SPRI (ver: http://www.spri.eus/es/quienes-somos/ sociedades-del-grupo-spri http://www.spri.eus/es/quienes-somos/sociedades-del-grupo-spri)

Interesa duen pertsona orok erabil ditzake bere datu pertsonalak babesten dituen araudiak ezarritako eskubideak SPRIren aurrean. Horretarako, idatzi bat bidali beharko da lopd@spri.eus helbidera.

Todas las personas interesadas tienen la capacidad de ejercer los derechos que la normativa de protección de datos le ampara ante SPRI dirigiéndose por escrito a: lopd@spri.eus

SPRIk Datu Pertsonalen Babeserako esparruan egiten duenaren inguruko informazio gehigarriaren eta xehakatuaren berri izateko, www.spri.eus/pribatutasun-politika/ web-orrialdeko Pribatutasun-politika kontsulta daiteke.

Para consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos Personales en SPRI pueden dirigirse a la Política de Privacidad incluida en www.spri.eus/privacidad www.spri.eus/privacidad,

Jakinarazten da datuak zaindu behar badira, Datuen Babeserako Espainiako Agentzia izango dela horren arduraduna.

Se informa de que la autoridad de control en el caso que necesite solicitar la tutela de datos es la Agencia Española de Protección de Datos.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak oinarri hauekiko hartzen dituen erabakiek administrazio-izaera dute, eta, beraz, eskumeneko jurisdikzioa administrazioarekiko auziena izango da.

Las decisiones de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en relación a las presentes Bases son de naturaleza administrativa y la jurisdicción competente es la contencioso-administrativa.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común