Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

60. zk., 2021eko martxoaren 25a, osteguna

N.º 60, jueves 25 de marzo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIA
AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
1781
1781

EBAZPENA, 2021eko martxoaren 11koa, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren zuzendariarena, lankidetza-erakundeei laguntzak emateko deialdia egiteko dena, 2021. urterako genero-berdintasunaren aldeko antolaketa-aldaketako prozesuak sustatzeko.

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2021, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, por la que se convocan ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de género para el ejercicio 2021.

Martxoaren 27ko 40/2018 Dekretuak (2018ko apirilaren 9ko EHAA, 67. zk.) lankidetza-erakundeei eman beharreko laguntzak arautzen ditu, erakundeotan genero-berdintasunaren aldeko antolaketa-aldaketako prozesuak sustatzeko.

El Decreto 40/2018, de 27 de marzo, (Boletín Oficial del País Vasco n.º 67 de 9 de abril de 2018), regula las ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de género.

Dekretu horren 12. artikuluan xedatutakoarekin bat, bidezko da lankidetza-erakundeei eman beharreko laguntzetarako deialdia egitea, 2021. urterako genero-berdintasunaren aldeko antolaketa-aldaketako prozesuak susta ditzaten.

De conformidad a lo establecido en el artículo 12 del citado Decreto, procede convocar las ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de género para el ejercicio 2021.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Kontseilu Errektoreak, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia sortu eta arautzen duen ekainaren 9ko 5/2008 Legearen 10.b) artikuluan ematen zaizkion eskumenez baliaturik, 2021eko otsailaren 16ko bileran, erabaki zuen Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren zuzendariari proposatzea dirulaguntzerako deialdia abiaraztea, eta dirulaguntzak emateko oinarrizko irizpideak onartu zituen.

El Consejo Rector de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, dentro de las facultades que le confiere la Ley 5/2008, de 9 de junio, de creación de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo en su artículo 10 b), adoptó el acuerdo, en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2021, de proponer al Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo activar la convocatoria de las ayudas, aprobando los criterios básicos para su otorgamiento.

Hori dela eta, hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen helburua da lankidetza-erakundeei laguntzak (martxoaren 27ko 40/2021 Dekretuan aurreikusitakoak) emateko deialdia egitea 2021erako, genero-berdintasunaren aldeko antolaketa-aldaketako prozesuak susta ditzaten.

La presente Resolución tiene por objeto convocar, para el ejercicio 2021, las ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de género, previstas en el Decreto 40/2018, de 27 de marzo.

2. artikulua.– Diru-zuzkidura.

Artículo 2.– Dotación económica.

1.– Deialdi honetara bideratutako diru-zuzkiduraren zenbateko osoa 250.000 eurokoa da.

1.– El importe global de la dotación económica destinada a la presente convocatoria será de 250.000 euros.

2.– Diruz lagundu daitezkeen faseetariko bakoitzerako jarritako diru-zuzkidura hau da:

2.– La dotación económica destinada para cada una de las fases subvencionables es la siguiente:

a) Generoaren partaidetza-diagnostikoa egitea eta genero-berdintasunaren aldeko ekintza-plan estrategikoa prestatzea: 84.000 euro.

a) Realización del Diagnóstico Participativo de Género y elaboración del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género: 84.000 euros.

b). Genero-berdintasunaren aldeko ekintza-plan estrategikoa prestatzea: 32.000 euro.

b). Elaboración del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género: 32.000 euros.

c) Genero-berdintasunaren aldeko ekintza-plan estrategikoa ezartzea eta ondoren plana ebaluatzea: 120.000 euro.

c) Implementación del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género y su evaluación: 120.000 euros.

d) Genero-berdintasunaren aldeko ekintza-plan estrategikoaren ezarpena ebaluatzea: 14.000 euro.

d) Evaluación de la implementación del Plan de Acción Estratégico pro-equidad de Género: 14.000 euros.

3. artikulua.– Eskabideak aurkezteko modua eta epea.

Artículo 3.– Modo y plazo de presentación de solicitudes.

1.– Eskabidea aurkezteko, bitarteko elektronikoak erabili beharko dira, https://www.euskadi.eus egoitza elektronikoan (Laguntzak eta dirulaguntzak atalean), edo, bestela, http://www.elankidetza.euskadi.eus webgunean (Deialdiak atalean).

1.– La solicitud deberá presentarse por medios electrónicos en la sede electrónica www.euskadi.eus apartado ayudas y subvenciones, o a través de la página web www.elankidetza.euskadi.eus en el apartado convocatorias.

2.– Hemen eskura daitezke eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta aurkeztu beharreko agiriak nola izapidetu behar diren jakiteko xehetasunak: https://euskadi.eus egoitza elektronikoan (Laguntzak eta dirulaguntzak atalean) eta www.elankidetza.euskadi.eus webgunean (Deialdiak atalean).

2.– Las especificaciones de cómo tramitar las solicitudes, declaraciones responsables, y documentación a aportar, estarán disponibles en la citada sede electrónica www.euskadi.eus apartado ayudas y subvenciones, y en la página web www.elankidetza.euskadi.eus en el apartado convocatorias.

3.– Behar bezala betetako inprimaki normalizatua erabiliz egingo da eskabidea; egoitza elektronikoan eta aurreko zenbakian adierazitako web-orrian dago eskuragarri inprimaki hori.

3.– La solicitud se realizará mediante una instancia normalizada, debidamente cumplimentada, disponible en la sede electrónica y página web señalada en el apartado anterior.

4.– Eskabidea egin ondorengo izapideak, bide elektronikoz, hauen bitartez egingo dira: www.euskadi.eus/nirekarpeta/ edo www.elankidetza.euskadi.eus deialdien atalean.

4.– Los trámites posteriores a la solicitud por canal electrónico se realizarán a través de www.euskadi.eus/micarpeta o a través de www.elankidetza.euskadi.eus en el apartado de las convocatorias.

5.– Dirulaguntzaren eskabidea aurkeztean, eskatzaileak baimena ematen dio laguntza ematen duen erakundeari zuzenean egiazta dezan honako hauetan aurreikusitako baldintzak betetzen direla (zerga-betebeharrei eta Gizarte Segurantzarekikoei buruzkoak): 887/2006 Errege Dekretuaren 18. eta 19. artikuluak, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren erregelamendua. Erakunde eskatzaileak berariaz ukatzen badu baimen hori, ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu, aipatutako errege dekretuaren 22. artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

5.– La presentación de la solicitud conllevará la autorización de la entidad solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, Reglamento de la Ley General de Subvenciones, relativas a obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. En caso de que la entidad solicitante deniegue expresamente el consentimiento, deberá aportar certificación en los términos previstos en el artículo 22 del citado Real Decreto.

6.– Hilabetekoa izango da eskabideak aurkezteko epea, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita.

6.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

4. artikulua.– Erantzukizunpeko adierazpenak.

Artículo 4.– Declaraciones responsables.

Eskabide normalizatuak erakunde eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpenak jasoko ditu, honako alderdi hauei buruzkoak:

La instancia normalizada de solicitud contendrá las pertinentes declaraciones responsables de la entidad solicitante relativas a los siguientes extremos:

a) Edozein administrazio publikok xede eta helburu berarekin emandako laguntzak jasotzea edo eskatzea, laguntza ematen duen erakundea eta emandako zenbatekoa berariaz adierazita.

a) Percibir o solicitar ayudas con este mismo objeto y finalidad concedidas por cualquier Administración Pública, con expresa indicación de la entidad concedente e importe concedido.

b) De minimis erregimenari lotutako laguntzak lortzea, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak 2019ko, 2020ko eta 2021eko zerga-ekitaldietan de minimis laguntzei aplikatzeari buruzko 2013ko abenduaren 18ko Batzordearen 1407/2013 (EB) Erregelamenduaren arabera, erakunde emailea eta emandako zenbatekoa berariaz adierazita.

b) Obtener ayudas sujetas al régimen de «minimis», según el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis durante los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, con expresa indicación de entidad concedente e importe concedido.

c) Laguntzak berreskuratzeko agindu baten menpe ez egotea, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela.

c) No estar sujeta a ninguna orden de recuperación de ayudas pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

d) Erakunde eskatzailea oraindik izapidetzen ari diren itzultze- edo zehapen-prozeduretan egotea, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasita.

d) Estar incursa en procedimientos de reintegro o sancionadores, que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi o sus organismos autónomos, se hallen aún en tramitación.

e) Ez izatea dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dion zehapen penalik edo administrazio-zehapenik, eta ez egotea horretarako ezgaitzen duen debeku baten pean, sexuagatiko bereizkeriagatik sortutakoak berariaz aipatuta, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeari jarraikiz.

e) No estar sancionada ni penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con expresa referencia a las que se hayan producido por discriminación de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

f) Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2. eta 13.3 artikuluetan jasotako debekuetako batean ere.

f) No estar incursa en ninguna de las prohibiciones recogidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

g) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta edukitzea.

g). Estar al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

h) Ebazpen honen bidez iragarritako laguntzen erakunde onuradun izateko betekizunak betetzea, indarrean dagoen arauan eskatutakoaren arabera.

h) Cumplir con los requisitos exigidos en la norma vigente para ser entidad beneficiaria de las ayudas, convocadas por la presente Resolución.

5. artikulua.– Hautaketa-batzordea.

Artículo 5.– Comisión de Selección.

Martxoaren 27ko 40/2018 Dekretuaren 9 artikuluan aipatutako hautaketa-batzordea, merezimenduak baloratuko dituena, hauek osatuko dute:

La Comisión de Selección a la que se refiere el artículo 9 del Decreto 40/2018, de 27 de marzo, que valorará los méritos, estará compuesta por las siguientes personas:

– Alazne Camiña Izkara, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Koordinazio Teknikoko arduraduna; batzordeburua izango da.

– Dña. Alazne Camiña Izkara, Responsable de Coordinación Técnica de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, que actuará como Presidenta de la Comisión.

– Edurne Bengoechea Sorozabal, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako genero arloko programetako teknikaria.

– Dña. Edurne Bengoechea Sorozabal, Técnica de programas en materia de género de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

– Ana Rojo González, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako aholkularitza juridikoaren arduraduna; batzordeko idazkaria izango da.

– Dña. Ana Rojo González, Responsable de la Asesoría Jurídica de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, que desempeñará funciones de Secretaria de la Comisión.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Genero-berdintasunaren aldeko antolaketa-aldaketako prozesuak bultzatzeko lankidetza-erakundeei eman beharreko laguntzak arautzen dituen martxoaren 27ko 40/2018 Dekretuan ezarritakoaz gain, ebazpen honetan jasotako dirulaguntzek honako hauek xedatutakoa bete behar dute: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea; Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutakoa) VI. titulua eta VII. tituluaren III. kapitulua; eta Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean jasotako oinarrizko araudia (horren erregelamendua 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartu zen).

Las ayudas a que se refiere esta Resolución, se sujetan, además de al régimen establecido en el Decreto 40/2018, de 27 de marzo, por el que se regulan las ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio organizacional pro equidad de género, a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Título VI y Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y a la regulación básica recogida en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de esta última.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.

Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako lehendakariari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Contra dicha resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la presidencia de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko martxoaren 11.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 2021.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendaria,

El Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo,

PAUL ORTEGA ETCHEVERRY.

PAUL ORTEGA ETCHEVERRY.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común