Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

60. zk., 2021eko martxoaren 25a, osteguna

N.º 60, jueves 25 de marzo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
1780
1780

AGINDUA, 2021eko martxoaren 10ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez 2021eko dirulaguntza-deialdia egiten baita Estatuko eta/edo nazioarteko lehiaketetan parte hartu duten kirol-klubetan eta kirol-instalazio edo gimnasioetan COVID-19ak 2020ko ekitaldian eragin dituen ondorioak arintzeko.

ORDEN de 10 de marzo de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el año 2021 para paliar los efectos del COVID-19 en los clubes deportivos que hayan participado en competiciones estatales y/o internacionales y en las instalaciones deportivas o gimnasios en el ejercicio 2020.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, agindu honen bidez, COVID-19aren pandemiak Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-instalazio, gimnasio eta kirol-klubetan eragin dituen ondorio kaltegarriak arintzeko dirulaguntza-lerro bat ezartzen du.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística establece mediante la presente Orden una línea de subvenciones para paliar los efectos adversos derivados de la pandemia del COVID-19 en instalaciones deportivas, gimnasios y clubes deportivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuan bildutako neurrietako bat izan zen etetea kirol-jarduerak egiteko establezimenduak jendearentzat zabaltzeko aukera. Neurri horiek Euskadiko zein Estatuko araudian txertatu dira, eta kirol-esparruan parte-hartzaileen eta ikusleen pilaketa ahalik eta gehien saihesteko aplikatu izan dira azken hilabeteetan, maila bateko edo besteko murrizketekin.

Las medidas que recogía el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba elestado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, suspendió, entre otras, la apertura al público de los establecimientos en los que se desarrollaban actividades deportivas. Estas medidas se han seguido incluyendo en la normativa tanto vasca como estatal y se ha continuado aplicando, con más o menos restricciones durante los últimos meses, para evitar lo máximo posible la aglomeración de participantes y público en el ámbito deportivo.

Lehendakariaren urriaren 26ko 36/2020 Dekretuak –zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen baitira alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2ak eragindako infekzioen hedapenari eusteko– neurri hauek ezarri zituen, besteak beste: federatuen lehiaketak eten, kirol-instalazioetako gehieneko edukiera murriztu, eta kirol-lehiaketa, -ekitaldi eta -ikuskizunetara joan zitekeen pertsona kopurua gutxitu. Neurri horien guztien ondorioz, kirol-esparruko erakundeen diru-sarreren murrizketa oso handia (edo erabatekoa) izan zen.

El Decreto 36/2020, de 26 de octubre, del Lehendakari, por el que se determinaban medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, estableció, entre otras medidas, la suspensión de competiciones federativas, la reducción del aforo máximo en las instalaciones deportivas, así como del aforo de público en la celebración de competiciones, eventos y espectáculos deportivos. Todas esas medidas supusieron una merma considerable (cuando no total) en los ingresos de las entidades del ámbito deportivo.

Ezohiko deialdi hau egiten da Eusko Jaurlaritzarentzat oso garrantzitsua delako herritarren jarduera fisikoa eta kirol-asoziazionismoa sustatzea eta kirolaren antolamendu-egitura pribatuak babestea. Kirol-sektorea da pandemiaren ondorioak luzaroen jasango dituenetako bat, bere jarduera aldi baterako etenda geratu baita, erabat edo partzialki. Deialdi honen bidez, ahal den neurrian arindu nahi dira jarduera profesionalen erabateko eteteak edo etete partzialak deialdian sartutako kirol-eremuko erakundeetan izan dituen ondorioak.

La presente convocatoria extraordinaria se realiza por la importancia que tiene para el Gobierno Vasco el fomento de la actividad física entre la ciudadanía, así como el del asociacionismo deportivo, y la protección de las estructuras organizativas privadas del deporte. El sector deportivo es uno de los que previsiblemente sufrirán durante más tiempo las consecuencias derivadas de la pandemia, debido a la paralización temporal total o parcial de su actividad. Con esta convocatoria se pretende paliar en lo posible los efectos que ha tenido sobre las entidades del ámbito deportivo incluidas en la misma la suspensión total o parcial de las actividades profesionales.

Laguntza-programa hau premiazkoa denez, prozedurak bizkorra izan behar du; ezinbestekoa da hori, gaur egungo egoeran. Izan ere, eskabide asko jasotzea aurreikusten da, eta ahalik eta azkarren izapidetu behar dira denak. Gainera, komenigarritzat jo da laguntzak kudeatzea, halako eran non gastu publikoa kudeatuko baita efikazia- eta efizientzia-printzipioak aplikatzea ahalbidetuko duten kontrolak errespetatuz.

El carácter urgente de este programa de ayudas requiere de un procedimiento ágil, imprescindible en la coyuntura actual, que permita, a su vez, la tramitación del elevado número de solicitudes previstas, con la mayor rapidez posible. Además, se ha considerado conveniente gestionar las ayudas respetando siempre los necesarios controles que permitan aplicar los principios de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público.

Laguntzari esker lortu nahi den oinarrizko helburua zera da: kirol-jarduerari eusten laguntzea, eta, horrela, Euskadin egoitza duten establezimenduen erakunde titularren egoera arintzea –hain zuzen ere, osasun-krisiari erantzuteko hartu diren neurrien ondorioz bizi duten egoera–.

Esta ayuda persigue, como finalidad básica, contribuir al mantenimiento de la actividad deportiva, y con ello paliar la situación de las entidades titulares de los establecimientos con sede en Euskadi, producida como consecuencia de las medidas adoptadas para responder a la crisis sanitaria.

Azaldutakoa aztertu ondoren, egokitzat jo da laguntza-lerro baten deialdia egitea, prozedura bizkor baten bidez eta gastu publikoaren kudeaketaren arloan efikazia- eta efizientzia-printzipioak aplikatzea ahalbidetuko duten kontrolak errespetatuz, adierazitako helburua ahal bezain laster lortu ahal izateko.

En vista de lo expuesto, se considera oportuno abordar la convocatoria de una línea de ayudas que, a través de un procedimiento ágil, respetando siempre los necesarios controles que permitan aplicar los principios de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público, permita alcanzar, con la mayor rapidez posible, la indicada finalidad.

Horretarako, eta sustapen-neurri hori Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren 2021-2024 epealdiko Dirulaguntzen Plan Estrategikoan jasotakoen artean dagoenez –2021eko otsailaren 18ko Aginduaren bidez onartua eta Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan argitaratua–, eta Euskal Autonomia Erkidegoko 2021eko Aurrekontu Orokorretan kreditu egokia eta nahikoa dagoenez,

A tal fin, y toda vez que la medida de fomento figura entre las contempladas en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Cultura y Política Lingüística 2021-2024, aprobado por Orden de 18 de febrero de 2021, publicado en la sede electrónica del Gobierno Vasco, y existe crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2021.

Honako hau:

En su virtud:

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Deialdiaren xedea.

Artículo 1.– Objeto de la convocatoria.

1.– Agindu honen xedea da pandemiak eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko agintari publikoek hartutako neurrien ondorioz pertsona juridiko pribatuek (oinarrietan ezarritako betekizunak betetzen dituztenek) 2020an izan duten galera ekonomikoa arintzera bideratutako dirulaguntzak emateko oinarriak onartzea.

1.– Es objeto de la presente Orden aprobar las bases para la concesión de subvenciones destinadas a paliar el quebranto económico experimentado en 2020 por las personas jurídicas privadas que reúnan los requisitos en ellas establecidos, como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades públicas para contener la propagación de infecciones causadas por la pandemia.

2.– Honen bidez, deialdia egiten zaie adierazitako laguntzak lortzeko interesa duten erakundeei.

2.– Por la presente se convoca a las entidades interesadas en acceder a las ayudas de referencia.

2. artikulua.– Aurrekontu-zuzkidura.

Artículo 2.– Dotación presupuestaria.

1.– 2021eko ekitaldirako, agindu honetan araututako laguntzak finantzatzera bideratutako aurrekontu-zuzkidura milioi bat berrehun mila (1.200.000) eurokoa da guztira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren 2021eko aurrekontuen kontura.

1.– Para el ejercicio 2021 la dotación presupuestaria destinada a financiar las ayudas reguladas en la presente Orden es de un total de un millón doscientos mil (1.200.000) euros, con cargo a los presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2021.

2.– Aurreko apartatuan adierazitako zenbatekoa handitu ahal izango da aurrekontu-baliabideen arabera, indarrean dagoen legerian aurreikusitako kreditu-loturaren edo aurrekontu-aldaketaren araubideari jarraikiz, prozedura ebatzi aurretik. Hori gertatzen bada, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak agindu bat emango du, zeina Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko baita.

2.– El importe expresado en el párrafo anterior podrá ser incrementado en función de las disponibilidades presupuestarias, conforme al régimen de vinculación crediticia o de modificación presupuestaria previsto en la legislación vigente, con anterioridad a la resolución del procedimiento. De producirse dicha circunstancia, se dará publicidad de ello en el Boletín Oficial del País Vasco mediante Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística.

3.– Laguntzak esleitzeko, lehiarik gabeko aldibereko konkurrentzia-prozedura bati jarraituko zaio, eta, prozedura horretan, deialdiaren xede diren laguntzak eskuratu ahal izango dituzte eskatutako betekizun objektibo eta subjektiboak betetzen dituztela egiaztatzen duten eskabide guztiek, garaiz eta forman eginak badira. Horretarako, 4.2 artikuluan aurreikusitako gehieneko zenbatekoak kontuan hartuta kalkulatuko da eskaera bakoitzari dagokion zenbatekoa.

3.– Para la adjudicación de las ayudas se seguirá un procedimiento de concurrencia simultánea no competitiva en el que todas las solicitudes formuladas en tiempo y forma que acrediten reunir los requisitos objetivos y subjetivos exigidos podrán acceder a las ayudas objeto de convocatoria. A tal efecto se calculará la cuantía correspondiente a cada solicitud atendiendo a los importes máximos previstos en el párrafo 2 del artículo 4.

4.– Artikulu honen 1. eta 2. apartatuetan aipatzen den deialdiaren zuzkidura ekonomikoa nahikoa bada aurreko paragrafoan adierazitakoaren arabera hasieran kalkulatutako zenbateko guztiak estaltzeko, dirulaguntzak dagozkien zenbatekoekin emango dira; bestela, kalkulu horren araberako zenbatekoei aurre egiteko behar besteko baliabide ekonomikorik ez badago, zenbatekoen murrizketa lineala aplikatuko da, zuzkidura estaldura osorako nahikoa den arte.

4.– Si la dotación económica de la convocatoria a la que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo alcanzase para dar cobertura a la totalidad de las cuantías inicialmente calculadas con arreglo a lo señalado en el apartado anterior, se concederán las subvenciones por los importes correspondientes; si no, en caso de que no se contase con disponibilidad económica suficiente para hacer frente a las cantidades que pudieran corresponder en base a dicho cálculo, se aplicará una reducción lineal de los respectivos montantes hasta que dicha dotación resulte suficiente para su cobertura conjunta.

3. artikulua.– Erakunde onuradunak eta laguntzak lortzeko betekizunak.

Artículo 3.– Entidades beneficiarias y requisitos para acceder a las ayudas.

1.– Artikulu honetan ezarritako betekizun orokorrak eta espezifikoak betetzen dituzten pertsona juridiko pribatuek lortu ahal izango dituzte deialdi honetan bildutako laguntzak:

1.– Podrán acceder a las ayudas objeto de convocatoria las personas jurídicas privadas que cumplan los requisitos generales y específicos que se establecen en este artículo:

A) Deialdi honen ondorioetarako, honako betekizun hauek betetzen dituztenak hartuko dira kirol-instalazioak edo gimnasioak kudeatzen dituzten erakundetzat:

A) A efectos de esta convocatoria se entenderá por entidades que gestionan instalaciones deportivas o gimnasios aquellos que cumplan los siguientes requisitos:

– Kirol-instalazioak edo kirol-ekipamenduak kudeatzen dituzten eta Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren honako epigrafe hauetakoren bateko jarduerak egiten dituzten enpresak edo erakundeak:

– Las empresas o entidades que gestionen instalaciones o equipamientos deportivos y cuyas actividades se encuadren en alguno de los siguientes epígrafes de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas:

8551 (kirol- eta aisialdi-hezkuntza)

8551 (educación deportiva y recreativa)

9311 (kirol-instalazioen kudeaketa)

9311 (gestión de instalaciones deportivas)

9313 (gimnasioetako jarduerak)

9313 (actividades de los gimnasios)

9319 (beste kirol-jarduera batzuk)

9319 (otras actividades deportivas)

– Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan erregistratuta dauden eta Euskal Autonomia Erkidegoko kirol-instalazioak edo kirol-ekipamenduak kudeatzen dituzten kirol-klubak.

– Los clubes deportivos registrados en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco que gestionen instalaciones o equipamientos deportivos radicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Dagokion establezimendu edo zentroan langileren bat aldi baterako enplegu-erregulazioko espedientean eduki izana 2020ko martxoaren 14tik abenduaren 31ra bitarteko aldian. Zentro edo establezimendu bat baino gehiagorako eskatzen badute laguntza, denek bete beharko dute betekizuna.

– Haber tenido alguna persona trabajadora en el establecimiento o centro de que se trate en Expediente de Regulación Temporal de Empleo, en el período comprendido entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre de 2020. En el supuesto de que se solicite ayuda por varios centros o establecimientos el requisito se exigirá para cada uno de ellos.

– Enpresa-jarduera Euskal Autonomia Erkidegoan helbideratuta egotea eta lantokia bertan egotea.

– Estar domiciliada la actividad empresarial en la Comunidad Autónoma del País Vasco y radicar en la misma el centro de trabajo.

– Ekonomia jardueren gaineko zergan 2020ko martxoaren 14a baino lehen alta emanda egotea.

– Figurar dadas de alta efectiva en el Impuesto de Actividades Económicas con anterioridad al 14 de marzo de 2020.

– Eskaeraren egunean aktibo jarraitzea.

– Seguir en activo en la fecha de la solicitud.

Deialdi honetatik kanpo geratzen dira honako hauek:

Quedan excluidos de esta convocatoria:

– % 50etik gorako kapital publikoaren partaidetza duten kirol-instalazioak edo gimnasioak.

– Las instalaciones deportivas o gimnasios con una participación con más de un 50 % de capital público.

– Enpresa pribatuek emakida-erregimenean edo administrazio-kontratuaren erregimenean kudeatutako kirol-instalazio publikoak, kontratu hori enpresa adjudikaziodunaren arrisku eta menturazkoa denean izan ezik. Azken kasu horretan, martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 34. artikuluaren arabera oreka ekonomikoa berrezarri duten erakundeak ere kanpoan geratuko dira (errege lege-dekretu hori COVID-19aren eragin ekonomiko eta sozialari aurre egiteko presako eta ezohiko neurriena da).

– Las instalaciones deportivas públicas gestionadas por empresas privadas en régimen de concesión o contrato administrativo, salvo que este sea a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria. En este último caso también quedarán excluidas las entidades que hayan obtenido un restablecimiento del equilibrio económico, según el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

B) Deialdi honen ondorioetarako, honako betekizun hauek betetzen dituztenak hartuko dira kirol-klubtzat:

B) A efectos de esta convocatoria se entenderá por clubes deportivos aquellos que cumplan los siguientes requisitos:

– Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta egotea.

– Estar radicados en el País Vasco.

– Alarma-egoeraren deklarazioa argitaratu aurretik (hots, 2020ko martxoaren 14a baino lehen) Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan inskribatuta egotea.

– Estar inscritos en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco, desde antes de la publicación de declaración del estado de alarma (14 de marzo de 2020).

– Euskal kirol-federazioetako bati atxikita egotea.

– Estar adscritos a una de las Federaciones Deportivas Vascas.

– Dirulaguntza honen laguntza ekonomikoa jaso dezaketen kirol-klubtzat hartzen dira 2020. urtean Estatuko eta/edo nazioarteko txapelketa edo probetan parte hartu dutenak.

– Se consideran como clubes deportivos susceptibles de recibir la ayuda económica de esta subvención aquellos que hayan participado en campeonatos o pruebas estatales y/o internacionales en el año 2020.

– Dagokion establezimendu edo zentroan langileren bat aldi baterako enplegu-erregulazioko espedientean eduki izana 2020ko martxoaren 14tik abenduaren 31ra bitarteko aldian. Zentro edo establezimendu bat baino gehiagorako eskatzen bada laguntza, denek bete beharko dute betekizuna. Kirol-kluben kasuan, lan-kontratua duten jokalarien kasuak ez dira kontuan hartuko betekizun horri begira.

– Haber tenido alguna persona trabajadora en el establecimiento o centro de que se trate en Expediente de Regulación Temporal de Empleo, en el período comprendido entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre de 2020. En el supuesto de que se solicite ayuda por varios centros o establecimientos el requisito se exigirá para cada uno de ellos. En el caso de los clubes deportivos no se tendrán en cuenta para el cumplimiento de este requisito los supuestos concernientes a los jugadores y jugadoras con contrato de trabajo.

Deialdi honetatik kanpo geratzen dira honako hauek:

Quedan excluidos de esta convocatoria:

– Liga profesionaletako kirol-klubak edo sozietate anonimoak.

– Los clubes deportivos o sociedades anónimas deportivas de las ligas profesionales.

2.– Nolanahi ere, kanpo geratzen dira sozietate publikoak eta zuzenbide publikoko entitateak, bai eta kapitalean edo gobernu-organoetan nagusiki administrazio publikoen edo haien mendeko entitateen partaidetza duten beste batzuk ere.

2.– En cualquier caso, quedan excluidas las sociedades públicas y entidades de derecho público, u otras participadas en su capital o en sus órganos de gobierno mayoritariamente por administraciones públicas o entidades dependientes de estas.

3.– Aurreko apartatuan aurreikusitakoa ez ezik, erakunde onuradunek honako betekizun hauek ere bete beharko dituzte:

3.– Además lo previsto en el apartado anterior, las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Erakunde onuradunek egunean izan beharko dituzte zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.

a) Las entidades beneficiarias deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Organo kudeatzaileak ordainketa egin aurretik eta automatikoki egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen direla. Edonola ere, eskatzaileak berariaz egin ahal izango dio aurka egiaztapen horri, eta, kasu horretan, bere kontura aurkeztu beharko ditu egoera hori egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, se verificará automáticamente, por el órgano gestor, con anterioridad a la realización del pago. No obstante, el solicitante podrá oponerse expresamente a esta verificación, debiendo aportar entonces por su cuenta los certificados actualizados que acrediten esta condición.

b) Dirulaguntzen arloko itzulketa-betebeharren ordainketan egunean egotea.

b) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones de reintegro en materia de subvenciones.

Laguntzak erakunde onuradunei emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren organismo autonomoek emandako izaera bereko laguntzen esparruan hasi den eta oraindik izapidetzen ari den itzulketa- edo zehapen-prozedura oro amaituta egotea. Halaber, dirulaguntza emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da jasotako dirulaguntza itzultzea, itzulketa-prozedura bat amaitu ondoren hori ebazten denean.

La concesión y, en su caso, el pago de las ayudas a las entidades beneficiarias de estas, quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halla todavía en tramitación. Asimismo, la concesión y, en su caso, el pago de la subvención quedará condicionada al reingreso de la subvención recibida cuando, a la finalización de un procedimiento de reintegro, se hubiera dictado resolución en tal sentido.

c) Erakunde onuradunek ez dute izango dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera kentzen dien zehapen penal edo administratiborik, eta ez dute izango horretarako desgaitzen dituen legezko debekurik ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen edo Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoaren arabera sexuan oinarritutako diskriminazioagatik gertatutakoak barne.

c) Las entidades beneficiarias no han de estar sancionadas ni penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursas en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, o de la Ley Orgánica 3/2007, de 30 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

d) Dirulaguntzen onuradun-izaera lortzeko, ezinbestekoa izango da erakunde onuradunak ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. zenbakian aurreikusitako gainerako zirkunstantzietako batean.

d) Las entidades beneficiarias no han de estar incursas en ninguna de las restantes circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de subvenciones.

e) Erakunde eskatzaileek aktibo jarraitu behar dute eskaeraren datan.

e) Las entidades solicitantes han de seguir en activo en la fecha de la solicitud.

4. artikulua.– Laguntzaren zenbatekoa.

Artículo 4.– Cuantía de la ayuda.

1.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzak itzuli beharrik gabeko dirulaguntzen bidez gauzatuko dira.

1.– Las ayudas contempladas en la presente Orden se materializarán a través de subvenciones a fondo perdido.

2.– Erakunde onuradunari eman beharreko laguntzaren zenbatekoa eskabidean adierazitako establezimenduan edo lantokian 2020ko martxoaren 14tik abenduaren 31ra arte altan emanda dauden langileen gehieneko kopuruaren arabera ezartzen da, honako taula honi jarraikiz:

2.– La cuantía de la ayuda a conceder a la entidad beneficiaria se establece en función del número máximo de personas trabajadoras en el establecimiento o centro de trabajo al que se refiera la solicitud en situación de alta desde el 14 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2020, según la siguiente tabla:

1-3 langile: 3.000 euro.

1 a 3 personas trabajadoras: 3.000 euros.

4-9 langile: 4.000 euro.

4 a 9 personas trabajadoras: 4.000 euros.

10 langile edo gehiago: 5.000 euro.

10 o más personas trabajadoras: 5.000 euros.

3.– Establezimendu edo zentro bakoitzeko laguntza bakarra emango da, eta erakunde bakoitzeko bost establezimendutarako emango da gehienez.

3.– Únicamente se concederá una ayuda por establecimiento o centro, con un máximo de cinco establecimientos por entidad.

4.– Erakunde batek hainbat establezimendutarako eskaera bat baino gehiago aurkezten baditu (bost gehienez), langileen guztizko kopurua establezimenduen guztizko kopuruarekin zatituko da, eta emaitza hori erabiliko da zenbatekoa zehazteko. Kasu guztietan, langileen guztizko kopurua zenbatzeko garaian, kontuan hartuko dira aldi baterako enplegu-erregulazioko espedientean dauden, lan-harremana etenda duten edo jarduera amaituta duten soldatapeko langile aktibo guztiak, lanaldi osoan zein partzialean dihardutenak. Zenbaketatik kanpo geratuko dira lan-kontratua duten kirolariak.

4.– En el caso de que una entidad presente varias solicitudes para diferentes establecimientos, con un máximo de cinco, se dividirá el total de personas trabajadoras entre el número total de establecimientos, siendo la cantidad resultante la que se empleará para determinar la cuantía. En todos los casos, el cómputo total de personas trabajadoras incluirá tanto a las personas asalariadas, con independencia de la jornada a tiempo completo o parcial, en activo, en situación de ERTE, suspensión de la relación laboral o cese de actividad. Quedan excluidas del cómputo las y los deportistas con contrato de trabajo.

5. artikulua.– Eskaeren aurkezpena.

Artículo 5.– Presentación de solicitudes.

1.– Establezimendu edo kirol-klub bakoitzeko eskaera bat aurkeztuko da; nolanahi ere, erakunde batek haietako batzuentzat (bostentzat gehienez) eskatu ahal izango ditu laguntza horiek, bakoitza bere eskaerarekin. Erakunde batek hainbat establezimendu eta/edo zentrotarako eskaerak aurkezten baditu, lehenik aurkeztutakoak baino ez dira kontuan hartuko, onar daitezkeen zentroen gehieneko kopuru hori osatu arte. Gainerakoak ezetsi egingo dira.

1.– Se presentará una solicitud por cada establecimiento o club deportivo, sin perjuicio que una entidad tenga varios para los que pueda solicitar estas ayudas, con un máximo de 5, cada uno con su correspondiente solicitud. En el caso de que una entidad presente varias solicitudes para diferentes establecimientos y/o centros, únicamente se tomarán en consideración las presentadas en primer lugar hasta colmar el máximo de centros admisibles señalado. Las restantes serán denegadas.

2.– Kirol-klub batek kirol-instalazioetarako dirulaguntza ere eska badezake, eskaerak bereiz aurkeztu beharko dira, eta bakoitzari dagozkion betekizunak beteko dira.

2.– En el caso de que un club deportivo pueda solicitar también la subvención de instalación deportiva deberá de presentar solicitudes separadas, cumpliendo los requisitos de ambas.

3.– Agindu honen babesean dirulaguntzak jasotzeko eskaerak aurkezteko epea hilabete izango da, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.

3.– El plazo de presentación de solicitudes de subvención al amparo de la presente Orden será de un mes a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la misma en el Boletín Oficial del País Vasco.

4.– Erakundeek bide elektronikotik izapidetu beharko dute dirulaguntza nahitaez, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluan ezarritakoari jarraikiz. Eskatzaileek Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan zein 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako erregistro elektronikoetan aurkeztu ahal izango dituzte eskaerak eta justifikazioak.

4.– Las entidades obligatoriamente han de tramitar la subvención por el canal electrónico tal y como establece el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los solicitantes podrán presentar las solicitudes y justificaciones tanto en la sede electrónica del Gobierno Vasco como en los registros electrónicos que establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015.

5.– Erakunde interesdunek euskadi.eus egoitza elektronikoaren bitartez eskatu, kontsultatu eta egin ahal izango dituzte eskaerari lotutako izapide guztiak, honako helbide honetan:

5.– Las entidades interesadas podrán solicitar, consultar y realizar todos los trámites relativos a la solicitud a través de la sede electrónica de euskadi.eus en las siguientes direcciones:

Eskaeraren ondorengo izapideak, bide elektronikotik, honako webgune honen bitartez egingo dira:

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de:

6.– Erakunde eskatzaileek euskaraz zein gaztelaniaz aurkeztu ahal izango dituzte eskaera eta dokumentu erantsiak. Halaber, erakunde eskatzaileak aukeratutako hizkuntza erabiliko da prozedura osoan, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan ezarritakoari jarraikiz.

6.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

7.– Eskaerak aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki onartzen direla deialdi honen oinarrietan zehaztutako baldintzak.

7.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

6. artikulua.– Eskatutako betekizunen egiaztapena eta eskaerarekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 6.– Acreditación de los requisitos exigidos y documentación a presentar con la solicitud.

Erakunde eskatzaileek eskabidea eta horretarako taxututako eranskina bete beharko dituzte. Horien artean, honako atal hauen erantzukizunpeko adierazpena txertatuko da:

Las entidades solicitantes deberán cumplimentar la solicitud y el anexo previsto a tal fin, entre los que se incluirá una declaración responsable de los siguientes apartados:

1.– Erakundea ez dagoela lotuta azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13.2 eta 13.3 artikuluetan zehaztutako kausetako bati.

1.– De que la entidad no está incursa en alguna de las causas determinadas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2.– Erakunde eskatzaileari buruzko datuen adierazpena. Datuen artean, berariaz zehaztu beharko dira laguntza-eskaeraren xede den establezimenduaren kokapena eta izena, baita eskabidean aipatzen den establezimendua alta emanda dagoen Ekonomia Jardueren Sailkapen Nazionalaren epigrafea ere. Kirol-kluben kasuan, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroko erregistro-zenbakia eta inskripzio-data zehaztu beharko dira.

2.– De los datos relativos a la entidad solicitante. Entre los datos deberá concretar de forma específica la ubicación y denominación del establecimiento para el que insta la solicitud de ayuda, así como el epígrafe de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas en el que se encuentra dado de alta el establecimiento al que se refiere la solicitud. En el caso de los clubes deportivos su número de registro y fecha de inscripción en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco.

3.– 2020ko martxoaren 14tik abenduaren 31ra bitarteko plantilla osoari buruzko datuen, haren kategoriaren eta laguntza-eskaeraren xede den establezimendu edo lantokiko langile bakoitzaren gizarte-segurantzako zenbakiaren adierazpena.

3.– Datos relativos a la plantilla total existente desde el 14 de marzo hasta el 31 de diciembre del año 2020, así como la categoría de la misma y con indicación del número de la seguridad social de cada persona trabajadora del establecimiento o centro de trabajo para el que se solicita la ayuda.

4.– Laguntza-eskaeraren xede den lantokia edo establezimendua EAEn kokatuta dagoela, 2020ko martxoaren 14a baino lehen abian zegoela eta dirulaguntza eskatzen den datan abian jarraitzen duela.

4.– Que el centro de trabajo o establecimiento para el que se solicita la ayuda está radicado en la CAPV y se encontraba en funcionamiento antes del 14 de marzo de 2020 y que siga en funcionamiento a fecha de la solicitud de la subvención.

5.– Ez duela ezarrita dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera kentzen dion epai irmo bidezko zehapen penal edo administratiborik, ez eta horretarako desgaitzen duen legezko debekurik ere.

5.– Que no ha sido sancionada ni penal ni administrativamente por sentencia firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, ni se halla incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello.

6.– Ez dagoela sartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren organismo autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako ezein itzulketa- edo zehapen-prozeduratan. Sartuta badago, prozeduraren edo prozeduren identifikazioa jakinarazi beharko du.

6.– Que no se halla incursa en procedimiento de reintegro o sancionador alguno, iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus organismos autónomos.

7.– Ez dagoela zigortuta dirulaguntza eta laguntza publikoen onuradun izateko debekuarekin, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 24.2 artikuluari jarraikiz.

7.– Que no está sancionada con la prohibición de ser beneficiaria de subvenciones y ayudas públicas en virtud del artículo 24.2 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

8.– 2019ko, 2020ko eta 2021eko zerga-ekitaldietan laguntzak jaso dituen ala ez, Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduan ezarritako araubideari lotuta daudenak (Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa de erregelamendu hori). Halakorik jaso badu, zenbatekoa eta erakunde emailea adierazi beharko ditu.

8.– La percepción o no, de ayudas sujetas al régimen establecido en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis durante los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021. En caso afirmativo habrá de expresar su respectivo importe y entidad concedente.

9.– Erakunde eskatzaileak ez duela administrazio publiko baten edo gehiagoren % 50etik gorako partaidetza (zuzenekoa edo zeharkakoa).

9.– Que la entidad solicitante no se halla participada directa o indirectamente en más de un 50 %, por una o varias Administraciones Públicas.

10.– Erakunde eskatzaileak administrazio edo entitate publiko edo pribatu bati laguntza eskatu diola eta/edo haren laguntza bat jaso duela.

10.– Que la entidad solicitante ha solicitado y/o recibido una ayuda por parte de una Administración o entidad pública o privada.

11.– Deialdi honetan erakunde onuradun izateko ezarritako betekizunak betetzen dituela.

11.– Que cumple con los requisitos para ser entidad beneficiaria, establecidos en la presente convocatoria.

Arrisku eta menturazko adjudikazio-araubideko erakunde adjudikazioduna bada, kontratuaren kopia autentikoa.

Si se trata de una entidad adjudicataria en régimen de adjudicación a riesgo y ventura, copia auténtica del contrato.

Erakunde interesduna ez da behartuta egongo administrazioek egindako dokumentuak aurkeztera, baldin eta baimena ematen badu dirulaguntza-deialdi hau kudeatzen duen organoak dokumentu horiek kontsulta edo eska ditzan. Erakunde interesdunak dokumentuak kontsultatzeko edo eskuratzeko baimena eman duela ulertuko da, prozeduran berariaz kontrakoa adierazi ezean.

La entidad interesada no estará obligada a aportar documentos que hayan sido elaboradospor cualquier Administración, siempre que haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos por el órgano gestor de la presente convocatoria deayudas. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por la entidad interesada salvoque conste en el procedimiento su oposición expresa.

7. artikulua.– Eskaeren eta dokumentazioaren akatsen zuzenketa.

Artículo 7.– Subsanación de defectos de las solicitudes y de la documentación.

Eskaerak eta aurkeztu beharreko dokumentazioak agindu honetan ezarritako betekizun guztiak betetzen ez badituzte edo haien edukia nahikoa ez bada, 10 egun balioduneko epean dokumentazioa osatzeko edo akatsak zuzentzeko eskatuko zaio eskatzaileari, eta ohartaraziko zaio hori egiten ez badu eskaeran atzera egin duela ulertuko dela. Administrazioak eskaerari buruzko berariazko ebazpena eman eta jakinarazi beharko du horrelakoetan, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 eta 21.1 artikuluetan xedatutakoari jarraikiz.

Si la solicitud y la documentación que debe aportarse no reunieran todos los requisitos establecidos en la presente Orden, o su contenido resultare insuficiente, se requerirá al solicitante para que en el plazo de 10 días hábiles complete la documentación o subsane las deficiencias, con indicación de que si no lo hiciere se le tendrá por desistido de su petición, estando obligada la Administración a dictar resolución expresa sobre esta solicitud, así como a notificarla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68.1 y 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Eskaera bide elektronikoz aurkeztu behar duen erakunderen batek presentzialki aurkezten badu, bide elektronikoz aurkezteko betebeharra duela adieraziko zaio. Ondorio horietarako, eskaera bide elektronikoz egiten den eguna hartuko da eskaeraren aurkezpen-datatzat.

En el caso de que alguna entidad obligada a presentar la solicitud por la vía electrónica la presentase presencialmente, se le señalará la obligación de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido efectivamente efectuada por tal cauce.

8. artikulua.– Beste laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 8.– Concurrencia con otras ayudas.

Agindu honetan ezarritako mugak ezertan galarazi gabe, deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak bateragarriak dira edozein administraziok edo beste entitate publiko edo pribatu batek helburu berarekin ematen dituen dirulaguntzekin, laguntzekin, diru-sarrerekin edo beste baliabide batzuekin.

Sin perjuicio de los límites establecidos en la presente Orden, las subvenciones previstas en la presente convocatoria son compatibles con aquellas subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos, que, para el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualesquiera administraciones u otra entidad pública o privada.

9. artikulua.– Kudeaketa, ebazpena, ebazteko eta jakinarazteko epeak, eta errekurtsoak.

Artículo 9.– Gestión, resolución, plazos para resolver y notificar, y recursos.

1.– Deialdia kudeatzeko zereginak Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzari dagozkio, eta zuzendaria izango da kudeaketa-organoa.

1.– Las tareas de gestión de la convocatoria corresponden a la Dirección de Actividad Física y Deporte, siendo el Director el órgano gestor de la misma.

2.– Deialdian aurkeztutako eskaerak bidezko prozeduraren bitartez izapidetuko dira, eta ebazpena Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendariak emango du.

2.– Las solicitudes presentadas en la convocatoria se tramitarán a través del correspondiente procedimiento, cuya resolución corresponde al Director de Actividad Física y Deporte.

3.– Hartzen den ebazpenak zehaztuko du eskatutako dirulaguntzak eman edo, hala badagokio, ezetsi behar diren, eta, ematen badira, pertsona edo erakunde onuradunen izena edo izen soziala eta emandako dirulaguntzaren zenbatekoa adieraziko ditu. Ezetsitako eskaeren kasuan, eskatzaileen identitatea edo izen soziala eta ezespenaren oinarri diren arrazoiak jasoko ditu.

3.– La resolución que se adopte determinará la concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas, expresando en el caso de las primeras, el nombre o denominación social de las personas o entidades beneficiarias y la cuantía de la subvención concedida. En el caso de las denegadas recogerá la identidad o denominación social de los solicitantes, y los motivos que fundamenten la denegación.

Gainera, jakinaraziko du laguntzak Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduan aurreikusitakoari lotuta daudela (Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa da erregelamendu hori).

Además, informará de que las ayudas concedidas están sujetas a lo prevenido en el en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de «minimis».

4.– Aurreko apartatuan aipatutako ebazpenak ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, erakunde interesdunek aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoari jarraikiz.

4.– La Resolución a la que se refiere el párrafo anterior no pone fin a la vía administrativa y, contra la misma las entidades interesadas podrán interponer recurso potestativo de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta jakinarazpenaren ondorioak izango ditu. Ebazpena argitaratzen den egunean bertan, horren berri emango zaie eskaeran gailu elektroniko bat eta/edo posta elektronikoko helbide bat adierazi duten interesdunei.

5.– La Resolución se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, surtiendo los efectos de la notificación. El mismo día en que tenga lugar dicha publicación se dará aviso de ella a los interesados que en su solicitud hubieran identificado un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico que servirán para ello.

6.– Prozedura ebazteko eta ebatzitakoa jakinarazteko gehieneko epea sei hilabete izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita. Epe hori igaro eta aurreko apartatuan ezarritako argitalpena egin ez bada, interesdunek, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.9 artikuluan ezarritakoari jarraikiz, dirulaguntza jasotzeko eskaera ezetsitzat hartu ahal izango dute, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1.a) artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

6.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto será de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco, transcurrido el cual sin haberse efectuado la publicación establecida en el apartado anterior, los interesados podrán, conforme a lo establecido en el artículo 50.9 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, entender desestimada su solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzak pertsona eta erakunde onuradunei emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren organismo autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi den eta oraindik izapidetzen ari den itzulketa- edo zehapen-prozedura oro amaituta egotea. Prozedura laguntza publikoak jasotzeko desgaikuntzarekin edo itzultzeko betebeharra ezartzearekin amaitzen bada eta itzulketa ordainketa egiteko borondatezko epean egiten ez bada, baldintzapean emandako dirulaguntza indargabetu egingo da, onuradun-izaera lortzeko debeku bat urratu izanagatik.

7.– La concesión y, en su caso, el pago a las personas y entidades beneficiarias de las ayudas previstas en la presente Orden, quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, se halle todavía en tramitación. Si el procedimiento concluyese con la inhabilitación para la percepción de ayudas públicas o imponiendo una obligación de reintegro, y este no se efectuase en el plazo voluntario para el pago, la subvención concedida condicionalmente decaerá por incurrir en una prohibición para el acceso a la condición de beneficiario.

10. artikulua.– Dirulaguntzaren ordainketa.

Artículo 10.– Pago de la subvención.

1.– Laguntza ordaindu ahal izateko, beharrezkoa izango da pertsona edo erakunde onuraduna Ekonomia eta Ogasun Sailaren hirugarrenen erregistroan alta emanda egotea. Erregistroan alta emanda ez badago edo erregistroan agertzen diren banku-datuak aldatu nahi baditu, dagokion inprimakia bete beharko du, ezarritako ereduaren arabera, honako webgune hauetan: https://www.euskadi.eus/altaterceros eta https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

1.– Para poder efectuar el pago de la ayuda resulta necesario que la persona o entidad beneficiaria conste dada de alta en el registro de terceros del Departamento de Economía y Hacienda. En caso de que no lo esté o quiera modificar los datos bancarios existentes en él, deberá cumplimentar el correspondiente formulario según el modelo establecido en https://www.euskadi.eus/altaterceros y https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

2.– Emandako laguntza ordainketa baten bidez gauzatuko da, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazten denetik 11. artikuluan adierazitako epea igaro ondoren, betiere aurretik onuradunak laguntzari uko egiten ez badio.

2.– La ayuda concedida se hará efectiva mediante un pago una vez transcurrido el transcurso del plazo señalado en el artículo 11 desde la notificación de la resolución de concesión, sin haber mediado renuncia.

3.– Ez da ezein ordainketarik egingo, onuradunak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez dituen bitartean edo itzultzeko ebazpen baten ondorioz zorduna den bitartean.

3.– No se efectuará pago alguno en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

4.– Laguntzak ordaintzeko, ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi den eta oraindik izapidetzen ari den itzulketa- edo zehapen-prozedura oro amaituta egotea.

4.– El pago de las ayudas quedará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se halle todavía en tramitación.

11. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 11.– Obligaciones de las beneficiarias.

Deialdi honen xede diren laguntzen pertsona eta erakunde onuradunek, oro har, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan jasotako betebeharrak bete beharko dituzte, eta, zehazki, honako hauek:

Las personas y entidades beneficiarias de las ayudas objeto de convocatoria están sujetas a las obligaciones que, con carácter general, se recogen en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y, en concreto quedan obligadas a:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Ildo horretan, dirulaguntzaren emakida jakinarazteko komunikazioa jaso eta hamar eguneko epean onuradunak ez badio berariaz eta idatziz uko egiten dirulaguntzari, hura onartzen duela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de diez días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención al beneficiario, este no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritzari dirulaguntza emateko kontuan hartu den edozein zirkunstantzia objektibo zein subjektiboren aldaketa jakinaraztea.

b) Comunicar a la Dirección de Actividad Física y Deporte la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

c) Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari, haien funtzioen esparruan, deialdi honen kontura jasotako dirulaguntzei buruz eskatzen dioten informazioa ematea.

c) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las subvenciones recibidas con cargo a esta convocatoria.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren organismo autonomoek, zuzenbide pribatuko ente publikoek eta sozietate publikoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi diren eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozeduren berri ematea.

d) Comunicar los procedimientos de reintegro o sancionadores que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos autónomos, Entes públicos de derecho privado y Sociedades públicas, se hallen aún en tramitación.

e) Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak emandako laguntzari dagokionez egin ditzakeen egiaztapen-jarduketak eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dagozkienak onartzea.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la ayuda concedida pueda efectuar el Departamento de Cultura y Política Lingüística y a las que corresponden a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

f) Administrazio-agintaritzak SARS-CoV-2ak eragindako infekzioen hedapenari aurrea hartzeko ezartzen dituen neurri espezifikoen esparruan, laguntza jaso duen zentro edo establezimenduaren jarduerari eustea, laguntza ordaindu eta 3 hilabetez gutxienez.

f) Mantener, en el marco de las medidas específicas que para la prevención de la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 pudiera dictar la Autoridad administrativa, la actividad del centro o establecimiento para el que se haya concedido la ayuda, durante al menos 3 meses tras el abono de la misma.

12. artikulua.– Ez-betetzeak eta itzulketak.

Artículo 12.– Incumplimientos y reintegros.

1.– Laguntzaren pertsona edo erakunde onuradunak Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan eta 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan aurreikusitako betebeharren bat betetzen ez badu, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendariak, onuradunari entzun eta dagokion prozedura bideratu ondoren, emandako laguntza jasotzeko eskubidea galdu duela deklaratuko du.

1.– En el supuesto de que la persona o entidad beneficiaria de la ayuda incumpla alguna de las obligaciones previstas en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, el Director de Actividad Física y Deporte, previa audiencia a la beneficiaria y substanciación del correspondiente procedimiento, declarará la pérdida del derecho al abono de la ayuda concedida.

2.– Gainera, emandako laguntza ordaindu bada, jasotako zenbatekoa Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzultzeko betebeharra eta dirulaguntzen arloko berandutze-interesaren eskakizuna deklaratu ahal izango dira, dirulaguntza ordaintzen denetik itzulketa bidezkoa dela erabakitzen den egunera arte edota zordunak itzulketa egiten duen egunera arte (lehenago eginez gero), Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko Lege Orokorraren 37.1 artikuluan eta 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.1 artikuluan aurreikusitako kasuetan.

2.– Además, en caso de haberse efectuado el pago de la ayuda concedida, procederá declarar la obligación del reintegro a la Tesorería General del País Vasco de la cantidad percibida y la exigencia del interés de demora en materia de subvenciones, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a esta, en los supuestos prevenidos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997.

3.– Eta, hori guztia, bidezkoak diren gainerako ekintzak galarazi gabe, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoaren arabera (dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren konturako dirulaguntzen bermeen eta itzulketen araubide orokorra arautzen du eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen betekizunak, araubidea eta betebeharrak ezartzen ditu).

3.– Todo ello sin perjuicio de las demás acciones que procedan, de conformidad con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

4.– Itzulitako zenbatekoak diru-sarrera publikotzat hartuko dira bidezkoak diren lege-ondorioetarako, eta erantzukizun-araubidea Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 64. artikuluan aurreikusitakoa izango da.

4.– Las cantidades reintegradas tendrán consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes, siendo el régimen de responsabilidades el previsto en el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

13. artikulua.– Eskumenari buruzko Europako araudia.

Artículo 13.– Normativa europea sobre la competencia.

Deialdi honetan aurreikusitako laguntzak Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduan ezarritako de minimis arauari lotuta geratuko dira (Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeari buruzko da erregelamendu hori, eta 2013ko abenduaren 24ko EBAOn argitaratu zen, L352). Kalifikazio horren ondorioz, enpresa bakar bati emandako de minimis laguntzen guztizko zenbatekoa 200.000 eurokoa izango da, gehienez, hiru zerga-ekitaldiko edozein alditan. Muga hori aplikatzeko, adierazitako erregelamenduaren 2.2 artikuluan aurreikusitako «enpresa bakarraren» definizioari jarraitu beharko zaio.

Las ayudas contempladas en la presente convocatoria quedarán sujetas a la regla de «minimis» establecida en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (DOUE L352 de 24 de diciembre de 2013), relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de «minimis». A consecuencia de esta calificación, el importe total de las ayudas de «minimis» concedidas a una única empresa no excederá de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. Para la aplicación de este límite habrá de estarse a la definición de «única empresa» prevista en el artículo 2.2 del citado reglamento.

Laguntzaren eskatzaileak 2019ko, 2020ko eta 2021eko zerga-ekitaldietan jasotako de minimis laguntzen gaineko aitorpena egin beharko du, de minimis laguntza berriak adierazitako erregelamenduan ezarritako gehieneko muga gainditzen ez duela frogatzeko.

El solicitante de la ayuda deberá declarar sobre estas ayudas de minimis recibidas en el ejercicio fiscal correspondiente a los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021 con objeto de probar que la nueva ayuda de minimis no supera el límite máximo establecido en el citado Reglamento.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Datu pertsonalen babesaren arloko informazio-klausula.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Cláusula informativa en materia de protección de datos de carácter personal

Arduraduna: Kultura eta Hizkuntza Politika Saila; Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritza.

Responsable: Departamento de Cultura y Política Lingüística; Dirección de Actividad Física y Deporte.

Helburua: 2021. urtean, kirol-instalazio, gimnasio eta kirol-klubetan COVID-19ak eragin dituen ondorioak arintzera bideratutako dirulaguntzak kudeatzea.

Finalidad: gestión de las subvenciones destinadas a paliar los efectos del COVID-19 en instalaciones deportivas / gimnasios y clubes deportivos en el año 2021.

Legitimazioa: tratamendua nahitaezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak baliatuz egin beharreko eginkizun bat betetzeko (Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorra eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina).

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley General de Subvenciones y Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).

Hartzaileak: datu pertsonalak arlo horretan eskumenak dituzten administrazio publikoei eman ahal izango zaizkie.

Destinatarios: los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Eskubideak: eskubidea duzu zure datuak irispidean izateko, zuzentzeko eta ezerezteko, baita datu horien tratamendua mugatzeko edo nahiz tratamenduaren aurka egiteko ere, informazio gehigarrian azaltzen denez. Informazio gehigarria: datuen babesaren arloko informazio gehiago lortu ahal izango duzu honako web-helbide honetan: www.euskadi.eus

Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional. Información adicional: podrá ampliar información en materia de protección de datos en la siguiente dirección web: www.euskadi.eus

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Deialdi honi Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta hura garatzen duen erregelamenduan (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua) bildutako oinarrizko araudian aurreikusten den dirulaguntzen araubide juridikoa aplikatuko zaio, hargatik eragotzi gabe azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. tituluan eta VII. tituluaren III. kapituluan eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan xedatutakoa (dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren konturako dirulaguntzen bermeen eta itzulketen araubide orokorra arautzen du eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen betekizunak, araubidea eta betebeharrak ezartzen ditu).

A esta convocatoria le resulta de aplicación el régimen jurídico subvencional previsto en la normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el reglamento que la desarrolla, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Título VI y en el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades colaboradoras que participan en su gestión.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, edota administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean; epeak, kasu batean zein bestean, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hasiko dira zenbatzen.

Contra la presente Orden podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, ambos plazos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek ondorioak izango ditu Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko martxoaren 10a.

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de marzo de 2021.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común