Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

58. zk., 2021eko martxoaren 23a, asteartea

N.º 58, martes 23 de marzo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
1680
1680

12/2021 EBAZPENA, martxoaren 4koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez argitaratzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundien arteko hitzarmena, 2021-2022 eta 2022-2023 ikasturteetan Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan ekonomiari eta zergei buruzko unitate didaktiko komuna ezartzeko dena.

RESOLUCIÓN 12/2021, de 4 de marzo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para la implantación de una unidad didáctica común sobre economía y fiscalidad en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Euskadi en los cursos 2021-2022 y 2022-2023.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak sinatu du, eta beharrezko publikotasuna emateko, honako hau

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundien arteko hitzarmena, 2021-2022 eta 2022-2023 ikasturteetan Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan ekonomiari eta zergei buruzko unitate didaktiko komuna ezartzeko dena. Eranskinean dago jasota.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el Convenio entre la Administración general de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para la implantación de una unidad didáctica común sobre economía y fiscalidad en los centros escolares de la comunidad autónoma de Euskadi en los cursos 2021-2022 y 2022-2023, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko martxoaren 4a.

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de marzo de 2021.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN MARTXOAREN 4KO 12/2021 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 12/2021, DE 4 DE MARZO, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN ETA ARABAKO, BIZKAIKO ETA GIPUZKOAKO FORU-ALDUNDIEN ARTEKO HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IKASTETXEETAN EKONOMIARI ETA ZERGEI BURUZKO UNITATE DIDAKTIKO KOMUN BAT EZARTZEKO 2021-2022 ETA 2022-2023 IKASTURTEETAN
CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Y LAS DIPUTACIONES FORALES DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA COMÚN SOBRE ECONOMÍA Y FISCALIDAD EN LOS CENTROS ESCOLARES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI EN LOS CURSOS 2021-2022 Y 2022-2023
PARTE HARTZEN DUTE:
INTERVIENEN:

Alde batetik, Pedro María Azpiazu Uriarte jauna, Ekonomia eta Ogasun sailburua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra (aurrerantzean, EAEko Administrazioa) ordezkatuz.

De una parte, D. Pedro María Azpiazu Uriarte, Consejero de Economía y Hacienda, en representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi (en adelante Administración de la CAE).

Bestetik, Itziar Gonzalo de Zuazo andrea, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru-diputatua, Arabako Foru Aldundia ordezkatuz.

De otra parte, D.ª Itziar Gonzalo de Zuazo, Diputada Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, en representación de la Diputación Foral de Álava.

Bestetik, José María Iruarrizaga Artaraz jauna, Ogasun eta Finantzen Saileko foru-diputatua, Bizkaiko Foru Aldundiaren ordezkari gisa.

De otra parte, D. José María Iruarrizaga Artaraz, en su calidad de Diputado Foral de Hacienda y Finanzas, en representación de la Diputación Foral de Bizkaia.

Bestetik, Jokin Perona Lerchundi jauna, Ogasuna eta Finantza Departamentuko foru-diputatua, Gipuzkoako Foru Aldundia ordezkatuz.

De otra parte, D. Jokin Perona Lerchundi Diputado Foral de Hacienda y Finanzas, en representación de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Alderdiek Hitzarmena sinatzeko behar den gaitasun juridikoa onartzen diote elkarri eta hori dela bide hauxe

Las partes se reconocen la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Convenio y en su virtud

AZALTZEN DUTE:
EXPONEN:

Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoaren 2013ko urriaren 14ko erabakiaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Iruzur Fiskalaren kontrako Borrokarako batzordea sortu zen, lau kide dituena: Eusko Jaurlaritzako bat eta foru-aldundi bakoitzeko bana. Batzordeak iruzurraren aurka ondoren eginiko plan bateratuek, lehentasunezko jarduketa-lerroen artean, heziketa zibiko-tributarioa sustatzea jaso dute. Zehazki, Iruzurraren kontrako Borrokarako 2016ko Plan Bateratuak honako hau jasotzen du: «Herritarren kontzientzia fiskal kolektiboa indartzea, gazte-gaztetatik zerga-kontzientzia handitzea xede duten hezkuntza-ekintzak bultzatzearen bitartez, gai fiskalei prestakuntza etikoaren eta herritarren ikuspegitik helduz». Halaber, Iruzurraren kontrako Borrokarako 2017ko Plan Bateratuaren prebentzio-ekintzen artean jasota zegoen Euskal Autonomia Osora zabaltzea hezkuntza-modulu bat, programarekin bat egindako ikastetxe guztietan eman beharrekoa, era horretan EAEko Oinarrizko Hezkuntzaren curriculumean sartu ziren heziketa zibiko-tributarioko edukiak hezkuntza arautuan ematea bultzatzearren. Era berean, foru-aldundi bakoitzak aurreikusita dauka zerga-heziketa bultzatzea ikuskapen- eta egiaztatze-planetan.

Mediante acuerdo del Órgano de Coordinación Tributaria de fecha 14 de octubre de 2013, se creó la Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal del País Vasco que está integrada por 4 miembros: uno del Gobierno Vasco y uno por cada Diputación Foral. Los sucesivos planes conjuntos contra el fraude elaborados por la Comisión han incluido entre las líneas de actuación prioritarias la promoción de la educación cívico-tributaria. En concreto, el Plan Conjunto de Lucha contra el Fraude 2016 incluyó una referencia al «fortalecimiento de la conciencia fiscal colectiva de los ciudadanos, mediante el fomento de acciones educativas orientadas a elevar la conciencia fiscal desde una etapa temprana, abordando la temática tributaria desde la perspectiva de la formación ética y ciudadana». Asimismo, entre las acciones preventivas del Plan Conjunto de Lucha contra el Fraude 2017 se contemplaba la extensión al conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco de un módulo educativo a impartir en todos aquellos centros educativos adheridos al programa, dando así un impulso a la impartición en la enseñanza reglada de los contenidos de educación cívico-tributaria que ya fueron incorporados en el currículo de Educación Básica del País Vasco. Igualmente, cada una de las Diputaciones Forales ha contemplado el impulso de la educación tributaria en cada uno de sus respectivos planes de inspección y comprobación.

Helburu horiek betetze aldera, 2017ko uztailaren 7an Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundiek hitzarmena sinatu zuten Euskal Autonomia Erkidegoan ekonomiari eta zergei buruzko unitate didaktiko komun bat ezartzen duen hezkuntza-programa DBHko laugarren mailatik garatzeko. Hitzarmenean 2018ko ekainaren 30era arteko indarraldia aurreikusten zen, eta hura beste hiru ikasturtez luzatzeko aukera jasotzen zen. Aurreikuspen hori 2018ko apirilaren 17an formalizatu zen, 2020-2021 ikasturtea amaitu arte indarrean dagoen luzapena sinatuta.

Tratando de dar cumplimiento a dichos objetivos, en fecha 7 de julio de 2017 se suscribió un Convenio entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para el desarrollo de un programa educativo consistente en la implantación de una unidad didáctica común sobre economía y fiscalidad en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Euskadi a partir de 4.º de la ESO. El Convenio preveía su vigencia hasta el 30 de junio de 2018, si bien contemplaba la posibilidad de prorrogar el mismo por tres cursos escolares adicionales, previsión que se formalizó en fecha 17 de abril de 2018, con la firma de la prórroga que actualmente se encuentra vigente hasta la finalización del curso 2020-2021.

Unitate didaktiko horren ezarpenean eraginkortasuna eta arrazionalizazioa errazteko, egokitzat jo zen unitate didaktiko komuna ezartzeko beharrezko zerbitzuak kontratatzeko prozesuan batera jarduteko oinarriak ezartzea, eta EAEko Administrazioari agindu zitzaion zerbitzu horiek kontratatzea.

Con el fin de favorecer la eficiencia y racionalización en la implantación de la mencionada unidad didáctica, se consideró oportuno establecer las bases para actuar de forma conjunta en el proceso de contratación de los servicios necesarios para la implantación de la unidad didáctica común y se encomendó a la Administración de la CAE la contratación de dichos servicios.

Hitzarmena eta haren ondorengo luzapenak sinatu zituzten Administrazio Publikoek hitzarmenean bertan xedatutako Jarraipen eta Balorazio batzordeari esleitu zizkioten aurreikusitako helburuak eta ekintzak betetzen diren jakiteko aldizkako jarraipena eta ebaluazioa egiteko eginkizunak. Batzorde horrek egindako emaitzen ebaluazioa positiboa izan da ikastaro bakoitzari dagokionez, eta Administrazio Publikoek berretsi egiten dute EAEko ikastetxeetan ekonomiari eta zergei buruzko unitate didaktiko komun bat ezartzeak euskal erakundeei eta ogasunei buruzko ezagutza gazteenen artean zabaltzea errazten duela eta zerbitzu publikoen sostenguan parte hartzea eta iruzur fiskalarekiko zero tolerantzia euskal gizartearen balio gisa sustatzen laguntzen duela.

Las Administraciones Públicas firmantes del Convenio y su posterior prórroga atribuyeron a la Comisión de Seguimiento y Valoración prevista en el propio Convenio las funciones de seguimiento y evaluación periódica del cumplimiento de los objetivos y acciones previstas. La evaluación de los resultados realizada por esta Comisión ha sido positiva en relación con cada uno de los cursos y las Administraciones Públicas se reafirman en su percepción de que la implantación de una unidad didáctica común sobre economía y fiscalidad en los centros educativos de la CAE favorece la extensión entre el colectivo más joven del conocimiento sobre las instituciones y las haciendas vascas y contribuye al objetivo de promover, como valores de la sociedad vasca, la participación en el sostenimiento de los servicios públicos y la tolerancia cero frente al fraude fiscal.

Programaren garapenari buruzko balorazio onak eragina izan du iruzurraren aurka borrokatzeko plan bateratuetan (2018, 2019 eta 2020). Horietan, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan programa sendotzeko eta pixkanaka ikastetxe gehiagotara eta ikasle-talde handiagotara zabaltzeko helburua berretsi da. Testuinguru horretan, parte hartzen duten Administrazio Publikoek beharrezkotzat jotzen dute unitate didaktiko komun hori ezartzen laguntzeko ekintzei eustea, beste hitzarmen bat sinatuz. Honelaxe jaso da Euskal Autonomia Erkidegoko Iruzur Fiskalaren kontrako Borrokarako 2020ko Plan Bateratuan, non lehentasunezko helburutzat jo baita zerga-alorreko heziketaren erakundeen arteko hitzarmena berritzeko prestaketa-lanei ekitea. Hitzarmen horren indarraldia 2021eko ekainaren 30ean amaituko da, eta helburua da jarraipena ematea adosten den ondoz ondoko urte anitzeko aldian. Aldi berean, 2020an zehar, zerga-alorreko heziketaren hitzarmenaren Jarraipen eta Balorazio batzordeak –hor ordezkatuta daude hiru foru-aldundiak eta Eusko Jaurlaritza– lan egingo du Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan unitate didaktikoak ezartzeko zerbitzuak emateko hurrengo kontratuaren baldintzak berrikusten eta eguneratzen.

La valoración positiva del desarrollo del programa ha tenido su reflejo en los sucesivos Planes Conjuntos de Lucha contra el Fraude elaborados en 2018, 2019 y 2020, en los que se ha reafirmado el objetivo de consolidar el programa en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Euskadi y extenderlo de forma progresiva a más centros y a un mayor colectivo de alumnado. En este contexto, las Administraciones Públicas participantes consideran necesario dar continuidad a las acciones de apoyo a la implantación de dicha unidad didáctica común mediante la suscripción de un nuevo convenio. Así ha quedado plasmado también en el Plan Conjunto de Lucha contra el Fraude de 2020, que se ha fijado como uno de sus objetivos prioritarios el inicio de los trabajos preparatorios para la renovación del convenio interinstitucional de educación tributaria, cuya vigencia expira el 30 de junio de 2021, con el objetivo de darle continuidad durante el periodo plurianual consecutivo que se acuerde y que, de forma paralela, a lo largo de 2020 la Comisión de Seguimiento y Valoración del Convenio de educación tributaria en la que están representadas las tres Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco, trabaje en la revisión y actualización de las condiciones del próximo contrato de prestación de servicios para la implantación de las unidades didácticas en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Ekonomia eta Ogasun Sailak, Euskadiko Zerga Koordinaziorako Organoko (EZKO) partaidetzaren bitartez –Harmonizazio, Koordinazio eta Lankidetza Fiskalerako maiatzaren 30eko 3/1989 Legearen bidez sortu eta arautu zen–, besteak beste, eginkizun hau du: «foru-aldundien arteko koordinazioa eta lankidetza bultzatzea tributu-eskumenak erabiltzeko orduan, tributuen kudeaketan eraginkortasun handiagoa lortzearren»; hori dela eta, proiektu honetan, batetik, ogasunaren arloan sinatzen duten Administrazio Publikoei dagozkien eskumenak daude eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 16. artikuluak Euskal Autonomia Erkidegoari hezkuntzaren arloan ematen dion eskumena eta Lurralde Historikoei dagokien tributu-eskumena, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 41. artikuluan eta Kontzertu Ekonomikoaren 1. artikuluan ezarritakoa betez.

El Departamento de Economía y Hacienda, a través de su participación en el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi (OCTE), creado y regulado mediante la Ley 3/1989, de 30 de mayo, de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal tiene atribuida, entre otras, la función de «Impulsar la coordinación y colaboración entre las Diputaciones Forales en el ejercicio de sus competencias tributarias en aras a lograr una mayor eficacia en la gestión tributaria», por lo que confluyen en este proyecto las competencias que corresponden en materia de hacienda a las Administraciones Públicas firmantes, con la competencia que en materia de educación otorga a la Comunidad Autónoma de Euskadi el artículo 16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco y la competencia tributaria correspondiente a los Territorios Históricos, en virtud de lo establecido en el artículo 41 del Estatuto de Autonomía del País Vasco y artículo 1 del Concierto Económico.

Horregatik, aldeek hitzarmen hau sinatzen dute eta honako hauek hitzartzen dituzte:

Por ello, las partes suscriben el presente Convenio y acuerdan las siguientes

KLAUSULAK
CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Xedea.

Primera.– Objeto.

Hitzarmen honen xedea da euskal hezkuntza-sistemako prestakuntza arautuan sartutako ikasketak egiten dituzten ikasleen artean ekonomiari eta zergei buruzko unitate didaktiko komun bat ezartzeko jarduketak definitzea. Unitate didaktiko hori DBHko 4. mailako, Batxilergoko edo Lanbide Heziketako ikasleek ikasi beharko dute, ikastetxe bakoitzaren aukeran, ikasleen artean kontzientziazio fiskal handiagoa sustatzeko. Hori guztia, bostgarren klausulan, 3. idatz-zatiko, h) hizkian aurreikusitakoaren kalterik gabe.

El presente Convenio tiene por objeto definir las actuaciones dirigidas a la implantación de una unidad didáctica común sobre economía y fiscalidad entre el alumnado que curse estudios incluidos en la formación reglada del sistema educativo vasco, a impartir en 4.º curso de la ESO, Bachillerato o Formación Profesional, a elección de cada centro educativo, con el fin de promover una mayor concienciación fiscal entre el colectivo estudiantil. Todo ello, sin perjuicio lo previsto en la letra h) del epígrafe 3 de la cláusula quinta.

Jarduketa horien artean daude 2021-2022 eta 2022-2023 ikasturteetan unitate didaktiko hori ezartzeko zerbitzu-kontratu bat esleitu eta kudeatzeari buruzkoak, bai eta EAEko administrazioak, Arabako Foru Aldundiak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak kontratu hori finantzatzeko irizpideak zehazteari buruzkoak ere.

Entre tales actuaciones se incluyen las relativas a la adjudicación y gestión de un contrato de servicios para la implantación de dicha unidad didáctica durante los cursos 2021-2022 y 2022-2023, así como la determinación de los criterios de financiación del mencionado contrato por parte de la Administración de la CAE, Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de Bizkaia y Diputación Foral de Gipuzkoa.

Bigarrena.– Kontratazio-organoa.

Segunda.– Órgano de Contratación.

EAEko administrazioari ematen zaio 2021-2022 eta 2022-2023 ikasturteetan unitate didaktiko komuna ezartzeko zerbitzuak kontratatzeko ardura. Beraz, hitzarmen honen xede den kontratuari dagokionez, kontratazio publikoaren arloan indarrean dagoen araudiak kontratazio-organoari esleitzen dizkion ahalmenak baliatuko ditu.

Se encomienda a la Administración de la CAE la contratación de los servicios de implantación de la unidad didáctica común durante los cursos 2021-2022 y 2022-2023, que ejercerá, por tanto, con respecto al contrato objeto del Convenio, las facultades que la normativa vigente en materia de contratación pública atribuye al órgano de contratación.

Kontratazio-mahaiaren bileretara, bosgarren klausulan araututako Jarraipen eta Balorazio batzordea sartuko da aholkulari espezializatu gisa, Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Kontratazioaren araubidea ezartzeko uztailaren 27ko 116/2016 Dekretuari jarraikiz.

A las reuniones de la Mesa de contratación se incorporará, en calidad de asesora especializada, la Comisión de Seguimiento y Valoración regulada en la cláusula quinta, de conformidad con el Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Hirugarrena.– Unitate didaktiko komuna.

Tercera.– Unidad didáctica común.

1.– Unitate didaktiko komunak egitura eta eduki uniformea izango du, funtsean, ematen den ikastetxe guztietan. Edukia Jarraipen eta Balorazio batzordeak zehaztutako ikuskapenaren eta jarraibideen arabera finkatuko da. Hala ere, foru-aldundiek beretzat gordetzen dute unitate didaktiko komunaren edukiak euren zerga- edo antolaketa-araubidetik erator daitezkeen berezitasunetara egokitzeko eskubidea, betiere batzordearen baitan hartutako jarraibideak errespetatuz.

1.– La unidad didáctica común mantendrá una estructura y un contenido esencialmente uniforme en todos los centros educativos en los que se imparta. Su contenido será fijado conforme a la supervisión y las directrices que se determinen por la Comisión de Seguimiento y Valoración. No obstante, las Diputaciones Forales se reservan el derecho a adaptar los contenidos de la unidad didáctica común a las especificidades que puedan derivarse de su régimen tributario u organizativo, respetando, en todo caso, las directrices adoptadas en el seno de la Comisión.

2.– Jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideak eta, oro har, hitzarmen hau gauzatzetik erator daitekeen edozein emaitza hitzarmena sinatu duten Administrazio Publiko guztien jabetzakoak izango dira.

2.– Los derechos de propiedad intelectual o industrial, y, con carácter general, cualquier resultado que pueda derivar de la ejecución del presente Convenio serán propiedad de todas las Administraciones Públicas firmantes del mismo.

3.– Aurrekoaren ondorioz, idatzizko, ikus-entzunezko edo edozein formatu multimediako eduki eta material didaktiko guztiak, unitate didaktiko komunean oinarrituak eta kanpoko kontratazioaren esparruan garatuak, plataforma batean egongo dira, Administrazio Publiko sinatzaile guztientzat eskuragarri.

3.– Como consecuencia de lo anterior, todos los contenidos y material didáctico escrito, audiovisual o en cualquier formato multimedia, basados en la unidad didáctica común y desarrollados en el marco de la contratación externa, estarán alojados en una plataforma accesible a todas las Administraciones Públicas firmantes.

4.– Foru-Aldundi bakoitzak bere webgune instituzionalean sartu ahal izango ditu unitate didaktikoaren edukiak, klausula honen 1. apartatuan adierazitako berezitasunekin, eta askatasunez eta bere baliabideen bidez zabaldu ahal izango du unitate didaktikoaren edukia bere lurralde-eremuan. EAEko administrazioak, berriz, unitate didaktikoen edukiak jasotzen dituzten hiru Foru-Aldundien webetarako estekak gehituko ditu Ekonomia eta Ogasun Sailaren webean, eta horien berri zabaltzen lagunduko du.

4.– Cada Diputación Foral podrá alojar los contenidos de la unidad didáctica en su propia web institucional, con las especificidades referidas en el aparado 1 de esta cláusula y podrá difundir libremente y por sus propios medios el contenido de la unidad didáctica en su ámbito territorial. Por su parte, la Administración de la CAE incorporará en la web del Departamento de Economía y Hacienda enlaces a las webs que alojen los contenidos de las unidades didácticas de cada una de las tres Diputaciones Forales y colaborará en su difusión.

Laugarrena.– Kontratuaren finantzaketa.

Cuarta.– Financiación del contrato.

1.– Unitate didaktikoa ezartzeko kostua honela banatzen da:

1.– La distribución del coste de implantación de la unidad didáctica se realizará del siguiente modo:

a) Unitate didaktikoa ezartzeko zerbitzuen ondoriozko kostu finkoak:

a) Costes fijos derivados de los servicios de implantación de la unidad didáctica:

Memoriak eta txostenak: behin betiko diseinuaren memoria, metodologia eta plangintza, informazio-memoriak eta amaierako memoria.

Memorias e informes: memoria de diseño definitivo, metodología y planificación, memorias informativas y memoria final.

Material didaktikoa eta plataforma multifuntzionala.

Material didáctico y plataforma multifuncional.

Programa ezartzen den ikastetxe-kopuruak kostuan zuzenean eraginda ez dauden beste batzuk.

Otros cuyo coste no está en función directa del número de centros escolares en que se implante el programa.

EAEko administrazioak: % 50.

Administración de la CAE: 50 %

Foru-aldundiek: gainerako % 50a, Baliabideak banatzeko metodologiari eta foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuak finantzatzeko egiten dituzten ekarpenak zehazteko metodologiari buruzko araudian araututako koefiziente horizontalen arabera banatuta, betiere hitzarmen hau aplikatu beharreko lehen ikasturtearen hasieran indarrean badaude, hau da, 2021-2022 ikasturterako:

Diputaciones Forales: 50 % restante, distribuido según los coeficientes horizontales regulados en la normativa de Metodología de Distribución de Recursos y de Determinación de las Aportaciones de las Diputaciones Forales a la Financiación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi que estén vigentes al inicio del primer curso al que resulta de aplicación el presente Convenio, es decir, para el curso 2021-2022:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) Programa ezartzeko kostuak, ikastetxe bakoitzeko unitate-zenbateko bat oinarri hartuta zehaztutakoak eta aukeratutako prestakuntza-ibilbideen arabera egokitu ahal izango dira:

b) Costes de implantación del programa determinados a partir de un importe unitario por centro educativo que podrá modularse en función de los itinerarios formativos elegidos:

EAEko administrazioa Programa irakasten duten EAEko ikastetxe guztietan ezartzeko kostuaren % 50a.

Administración de la CAE: 50 % del coste correspondiente a la implantación en todos los centros de la CAE en los que se imparta el programa.

Foru-Aldundiak: Foru-Aldundi bakoitzari dagokio bere Lurralde Historikoko ikastetxeetan ezartzeko kostuaren % 50a.

Diputaciones Forales: cada Diputación Foral el 50 % del coste de implantación en los centros de su correspondiente Territorio Histórico.

2.– Kontratazio-espedientean gehieneko kostua finkatzeko erreferentzia-egoera programaren indarraldiko bi ikasturteetako bakoitzean lortu beharreko ezarpen-mailako helburu hauetatik eratorritakoa da:

2.– El escenario de referencia para fijar el coste máximo en el expediente de contratación es el derivado de los siguientes objetivos de grado de implantación, a alcanzar en cada uno de los dos cursos de vigencia del programa:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Ondorioz, parte hartzen duten Administrazio Publiko bakoitzak gehienez bere gain hartutako konpromiso ekonomikoa honako hau da:

En consecuencia, el compromiso económico máximo asumido por cada Administración Pública es el siguiente:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Erreferentzia-egoerei eragin diezaieketen aldaketak, kontratazio-prozesuaren beraren ondoriozkoak zein unitate didaktikoa ezartzeko prozesuaren ondoriozkoak, Jarraipen eta Balorazio batzordean onartuko dira, baldin eta erakunde parte-hartzaileek euren gain hartutako gehienezko konpromiso ekonomikoaren muga gainditzen ez badute.

Las modificaciones que pudieran afectar a los escenarios de referencia ya sean consecuencia del propio proceso de contratación, ya lo sean del proceso de implementación de la unidad didáctica serán aprobadas en la Comisión de Seguimiento y Valoración, siempre que no impliquen la superación del límite de compromiso económico máximo asumido por las instituciones partícipes.

3.– Administrazio Publiko sinatzaile bakoitzak bere gain hartuko duen gehienezko konpromiso ekonomikoa, aurrekontuko honako programa eta partida hauen kargura finantzatuko du,:

3.– El compromiso económico máximo asumido por las Administraciones Públicas firmantes será financiado por cada una de ellas con cargo a los siguientes programas y partidas presupuestarias:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

4.– Administrazio kontratatzaileak hartuko du bere gain kontratazioak eragindako kostuak ordaintzeko betebeharra, hargatik eragotzi gabe ondoren foru-aldundiei jasanaraztea. Ondore horietarako, EAEko administrazioak egiaztatzeko fakturen kopia bidaliko dio bakoitzari, ikasturte bakoitzeko zer zenbateko dagokien adierazita, eta, ondoren, zenbateko hori Eusko Jaurlaritzako Diruzaintza Nagusiaren kontura transferituko dute urte bakoitzeko urriaren 1a baino lehen.

4.– Será la Administración contratante quien asumirá el abono de los costes derivados de la contratación, sin perjuicio de su posterior repercusión a las Diputaciones Forales. A estos efectos la Administración de la CAE remitirá a cada una de ellas copia de las facturas acreditativas, con indicación del importe que les corresponda, por cada curso escolar, tras lo cual estas procederán a transferir dicho importe a la cuenta de la Tesorería General del Gobierno Vasco antes del 1 de octubre de cada año.

Bosgarrena.– Balorazio eta Jarraipen batzordea.

Quinta.– Comisión de Seguimiento y Valoración.

1.– Jarraipen eta Baloraziorako batzordearen bitartez gauzatuko da Administrazio Publiko sinatzaileen arteko lankidetza.

1.– La cooperación entre las Administraciones Públicas firmantes, se llevará a efecto a través de la Comisión de Seguimiento y Valoración.

2.– Lau kide izango ditu Jarraipen eta Baloraziorako batzordeak, bana Administrazio Publiko bakoitzaren ordezkaritzan, edo horiek eskuordetutako pertsonak.

2.– La Comisión de Seguimiento y Valoración estará integrada por 4 miembros, uno en representación de cada una de las Administraciones Públicas, o las personas en quienes deleguen.

EAEko administrazioaren ordezkaria, edo eskuordetzen duen pertsona, izango da batzordeburua. Batzordeko idazkaria, berriz, EAEko administrazioaren zerbitzuko pertsona bat izango da; eginkizunak beteko ditu horrek baina ez du bozkatzeko eskubiderik izango.

Corresponde la Presidencia de la Comisión a la persona representante de la Administración de la CAE, o persona en quien delegue, correspondiendo la Secretaría de dicha Comisión a una persona al servicio de la Administración de la CAE que ejercerá sus funciones, pero no dispondrá de derecho a voto.

3.– Jarraipen eta Balorazio batzordeak eginkizun hauek izango ditu:

3.– La Comisión de Seguimiento y Valoración ejercerá las siguientes funciones:

a) Unitate didaktiko komuna ezartzeko jarraibideak finkatzea. Foru-aldundiek, euren zerga- edo antolaketa-araubidetik eratorritako espezifikotasunak kontuan izanda, unitate horretan planteatzen dituzten edukien egokitzapenen jakinaren gainean izango dute Batzordea.

a) Fijar las directrices para la implantación de la unidad didáctica común. Las Diputaciones Forales informarán a la Comisión de las adaptaciones de los contenidos de dicha unidad que planteen en relación con las especificidades derivadas de su régimen tributario u organizativo.

b) Egindako txosten teknikoak aztertzea.

b) Estudio de los informes técnicos elaborados.

c) Kontratazio-mahaiaren bileretan parte hartzea bigarren klausulan xedatutakoarekin bat etorriz.

c) Participación en las reuniones de la Mesa de contratación de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula segunda.

d) Aurreikusitako helburuak eta ekintzak betetzen direla aldian-aldian jarraitu eta ebaluatzea.

d) El seguimiento y la evaluación periódica del cumplimiento de los objetivos y acciones previstos.

e) Hitzarmena betetzen dela zaintzea.

e) La vigilancia del cumplimiento del presente Convenio.

f) Hitzarmen honetan aurreikusitako erreferentzia-egoeretan eragina izan dezaketen aldaketak onartzea, bai hitzarmenetik eratorritako kontratazio-prozesuaren ondoriozkoak, bai unitate didaktikoa ezartzeko prozesuaren ondoriozkoak, baldin eta Administrazio Publiko sinatzaile bakoitzak bere gain hartutako gehieneko konpromiso ekonomikoaren muga gainditzen ez badute.

f) Aprobar las modificaciones que pudieran afectar a los escenarios de referencia previstos en el presente Convenio, ya sean consecuencia del proceso de contratación que se derive del mismo, ya lo sean del propio proceso de implementación de la unidad didáctica, siempre que no impliquen la superación del límite de compromiso económico máximo asumido por cada una de las Administraciones Públicas firmantes.

g) Zortzigarren klausulan aipatzen den luzapena proposatzea, eta, luzapenaren eraginpeko aurrekontu-ekitaldietarako, kontratuaren kostuaren banaketa laugarren klausulan ezarritako irizpideen arabera eguneratzea proposatu ere.

g) Proponer la prórroga a la que se refiere la cláusula octava y la actualización, para los ejercicios presupuestarios afectados por la prórroga, de la distribución del coste del contrato conforme a los criterios establecidos en la cláusula cuarta.

h) Lehenengo klausulan aurreikusiak ez dauden ikasketak egiten dituzten ikasleen artean, salbuespen gisa, hezkuntza programaren ematea baimentzea.

h) Autorizar con carácter excepcional la impartición del programa formativo entre el alumnado que curse estudios distintos a los previstos en la cláusula primera.

i) Hitzarmena garatu eta gauzatzeko orduan sor litezkeen interpretazio-auziak argitzea.

i) Resolver sobre las cuestiones de interpretación que puedan surgir en desarrollo y ejecución del Convenio.

j) Hitzarmen honetan zehaztutako beste edozein.

j) Cualesquiera otras señaladas en el presente Convenio.

4.– Idazkariak egingo ditu batzordearen deialdiak, batzordeburuaren aginduz, eta gutxienez saioarekiko 48 orduko aurrerapenaz. Deialdia, ahal bada, bide elektronikoz egin beharko da, eta eztabaidatzeko zein erabakiak hartzeko behar diren agiri guztiak izango ditu atxikita.

4.– Las convocatorias de la Comisión las efectuará la Secretaría por orden de la Presidencia con una antelación mínima de 48 horas a la celebración de la sesión. La convocatoria deberá realizarse preferentemente por medios electrónicos, debiendo acompañarse de la documentación necesaria para la deliberación y la adopción de acuerdos.

Batzordearen eraketa balioduna izan dadin, kideen gehiengo osoa eta idazkaria bertan egon beharko dira.

Para la válida constitución de la Comisión deberán estar presentes la mayoría absoluta de sus miembros y la persona que ocupe la Secretaría.

5.– Bertaratutako kideen gehiengo soil bidez hartuko ditu batzordeak erabakiak. Berdinketa dagoenean, presidentearen kalitate botoak erabakiko du.

5.– Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría simple de los miembros asistentes. En caso de empate, se decidirá por el voto de calidad de la Presidencia.

Hala ere, batzordearen zenbait erabaki aho batez hartuko dira, honako hauek, hain zuzen: hitzarmenaren luzapenaren proposamenari eta kontratuaren kostua banatzeari buruzkoak, baita hitzarmenean esanbidez aurreikusita ez dauden bestelako kostu finkoak zehazteko proposamenari buruzkoak ere, programa ezartzen den ikastetxe kopuruak kostuan zuzenean eraginda ez dauden beste batzuk, alegia.

No obstante, se adoptarán por unanimidad los acuerdos de la Comisión relativos a la propuesta de prórroga del Convenio y de actualización de la distribución del coste del contrato, así como los relativos a las propuestas de determinación de otros costes fijos que no estén previstos de forma expresa en el Convenio y que no estén en función directa del número de centros escolares en que se implante el programa educativo.

Batzordekide guztiek hitza eta botoa izango dute. Idazkariak, batzordekidetzat hartu gabe, hitzarekin baina botorik gabe gauzatuko ditu eginkizunak.

Todos los miembros de la Comisión tendrán voz y voto. La persona que ejerza la Secretaría, que no tendrá la condición de miembro de la Comisión, ejercerá sus funciones con derecho a voz, pero sin voto.

Seigarrena.– Ebazpena.

Sexta.– Resolución.

Alderdi sinatzaileetako batek bere gain hartutako betebeharrak eta konpromisoak betetzen ez baditu, gainerako Administrazio Publikoetako edozeinek errekerimendua jakinarazi ahal izango dio alderdi ez-betetzaileari, hilabeteko epean betebehar eta konpromiso horiek bete ditzan. Errekerimendu hori Jarraipen eta Balorazio batzordeari ere jakinaraziko zaio. Emandako epea igarota, errekerimenduari erantzun ez bazaio eta Jarraipen eta Balorazio batzordeari horren berri emanda, Hitzarmena bertan behera geratuko da.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por una de las partes firmantes, cualquiera de las restantes Administraciones Públicas podrá notificar requerimiento a la parte incumplidora para que en un plazo de un mes lleve a cabo dichas obligaciones y compromisos, requerimiento que será comunicado asimismo a la Comisión de Seguimiento y Valoración. Transcurrido el plazo otorgado sin haber atendido el requerimiento y una vez comunicada a la Comisión de Seguimiento y Valoración esta circunstancia, el Convenio quedará resuelto.

Kontratua indargabetzearen ondorioak urriaren 1eko Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legearen 52. artikuluan ezarritakoaren araberakoak izango dira. Gastuak gertatu badira, laugarren klausulan finkatutako arauei jarraikiz ordainduko dira.

En lo referente a los efectos de la resolución, se estará a lo establecido en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En caso de que se hayan producido gastos, se realizará su abono conforme a las reglas fijadas en la cláusula cuarta.

Zazpigarrena.– Araubide juridikoa.

Séptima.– Régimen Jurídico.

Hitzarmen honek izaera administratiboa du, hala xedatzen baitu Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen atariko tituluko VI. kapituluak.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Lankidetza-hitzarmen hau Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 47. artikuluko 2. apartatuko a) letran aurreikusitako motakoa da.

El presente convenio de colaboración reviste la tipología prevista en la letra a), apartado 2 del artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 6.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, haren aplikazio-eremutik kanpo dago.

De conformidad con lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, está excluido del ámbito de aplicación de la misma.

Hitzarmena garatu eta betearaztean alderdien artean auzirik sortzen bada eta Jarraipen eta Balorazio batzordeak ezin badu hura ebatzi, administrazioarekiko auzien jurisdikziora joko da, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa Arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean ezarritakoari jarraikiz.

Las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes durante su desarrollo y ejecución y que no puedan ser resueltas en el seno de la Comisión de Seguimiento y Valoración se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Zortzigarrena.– Indarraldia eta luzapenak.

Octava.– Vigencia y prórrogas.

Hitzarmen honek Administrazio Publiko parte hartzaile guztiek sinatzen dutenetik aurrera izango ditu ondorioak, eta 2023ko urriaren 1a baino lehen aurreikusitako konpromisoak amaitu arte egongo da indarrean.

El presente Convenio producirá efectos desde su firma por todas las Administraciones Públicas intervinientes y estará en vigor hasta la finalización de los compromisos asumidos en el mismo, previstos antes del 1 de octubre de 2023.

Hala ere, hitzarmena luzatu ahal izango da, Administrazio Publiko sinatzaileek aho batez hala erabakitzen badute, beste bi ikasturtez, 2025eko irailaren 30 arte, bera barne, laugarren klausularen baldintzak eguneratu eta behar besteko aurrekontu-esleipena egiaztatu ondoren.

No obstante, podrá acordarse su prórroga por acuerdo unánime de las Administraciones Públicas firmantes, por un período de dos cursos escolares adicionales, hasta el 30 de septiembre de 2025 incluido, previa actualización de los términos de la cláusula cuarta, y acreditación de la consignación presupuestaria suficiente.

Eta erabat ados daudela adierazteko, Pedro María Azpiazu Uriarte jaunak, Itziar Gonzalo de Zuazo andreak, José María Iruarrizaga Artaraz jaunak eta Jokin Perona Lerchundi jaunak, Administrazio Publiko parte hartzaile bakoitzaren ordezkapenean, hitzarmen hau elektronikoki sinatzen dute.

Y en prueba de su total conformidad D. Pedro María Azpiazu Uriarte, D.ª Itziar Gonzalo de Zuazo, D. José María Iruarrizaga Artaraz y D. Jokin Perona Lerchundi, en representación de cada una de las Administraciones Públicas intervinientes, firman electrónicamente este Convenio.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común