Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

55. zk., 2021eko martxoaren 17a, asteazkena

N.º 55, miércoles 17 de marzo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
1597
1597

EBAZPENA, 2020ko abenduaren 18koa, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariarena, zeinaren bidez ebazten baita Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, basogintzaren eta arrantza- eta akuikultura-produktuen sektoreetan ikertu, garatu eta berritzeko proiektuetan gastuak eta inbertsioak egiteko dirulaguntzen deialdia, 2020ko ekitaldirako.

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, del Director de Calidad e Industrias Alimentarias, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas a la realización de gastos e inversiones en los proyectos de investigación, desarrollo e innovación de los sectores agrícola, forestal y de los productos de la pesca y la acuicultura de la Comunidad Autónoma del País Vasco, correspondiente al ejercicio 2020.

Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, basogintzaren eta arrantza- eta akuikultura-produktuen sektoreetan oinarrizko ikerketako, ikerketa industrialeko, garapen esperimentaleko, bideragarritasun teknikoko azterlanetarako eta antolaketaren arloko berrikuntzarako proiektuetan gastuak eta inbertsioak egiteko dirulaguntzak jaso ahal izateko aurkeztu diren eskabideak kontuan hartu dira, betiere ezarririko epearen barruan aurkeztu badira. Laguntza hauek 2020ko ekitaldirako iragarriak izan dira Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2020ko uztailaren 1eko Aginduaren bitartez.

A la vista de las solicitudes presentadas dentro del plazo reglamentariamente establecido para acogerse a las ayudas a la realización de gastos e inversiones en los proyectos de investigación fundamental, investigación industrial, desarrollo experimental, estudios de viabilidad técnica e innovación en materia de organización de los sectores agrícola, forestal y de los productos de la pesca y la acuicultura de la Comunidad Autónoma del País Vasco previstas en la Orden de 1 de julio de 2020 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

Balorazio Batzordeak proposamena egin du eta, proposamen hori egiteko, kontuan hartu ditu 2020ko uztailaren 1eko Aginduaren 10. oinarrian ezarri dituen balorazioa eta hautaketa egiteko irizpide objektiboak.

Considerando que la Comisión de Valoración ha emitido una propuesta para cuya elaboración ha tenido en cuenta los criterios objetivos de valoración y selección establecidos en la base 10 de la Orden de 1 de julio de 2020.

Aurreko guztia kontuan hartuta, hauxe

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Ebazpen honen eranskineko zerrendan azaltzen diren eskatzaileei dirulaguntza ematea, 2020ko uztailaren 1eko Aginduan jasotakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, basogintzaren eta arrantza- eta akuikultura-produktuen sektoreetan oinarrizko ikerketako, ikerketa industrialeko, garapen esperimentaleko, bideragarritasun teknikoko azterlanetarako eta antolaketaren arloko berrikuntzarako proiektuetan gastuak eta inbertsioak egiteko. Aipatutako eranskinean zehaztuta daude dirulaguntza jaso dezaketen inbertsio edo gastuen zenbatekoak eta zuzeneko laguntza moduan emandako laguntzen zenbatekoak. Dirulaguntza 1.711.087,55 eurokoa da guztira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen kontura finantzatuko da.

Primero.– Conceder a los solicitantes que se relacionan en el Anexo de la presente Resolución ayudas a la realización de gastos e inversiones en los proyectos de investigación fundamental, investigación industrial, desarrollo experimental, estudios de viabilidad técnica e innovación en materia de organización de los sectores agrícola, forestal y de los productos de la pesca y la acuicultura de la Comunidad Autónoma del País Vasco según lo recogido en la Orden de 1 de julio de 2020. Se especifican en el citado Anexo, el importe de la inversión o gasto subvencionable y la cantidad subvencionada como ayuda directa. La cuantía total asciende a 1.711.087,55 euros, financiada con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Bigarrena.– Laguntzen ordainketa 2020ko uztailaren 1eko Aginduaren 18. oinarrian aurreikusitakoaren arabera egingo da.

Segundo.– El pago de las ayudas se realizará según lo dispuesto en la base 18 de la Orden de 1 de julio de 2020.

Hirugarrena.– Proiektu bakoitzean aurreikusitako jarduketak bukatzeko datatzat 2021eko abenduaren 31 ezartzea.

Tercero.– Establecer la fecha del 31 de diciembre de 2021 para la finalización de las actuaciones previstas en cada uno de los proyectos.

Laugarrena.– Ebazpen honen aurka, gorako errekurtsoa aurkez dakioke Nekazaritza, Arrantza eta Elikagai Politikako sailburuordeari, hilabeteko epearen barruan, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 121. eta 122. artikuluetan zehaztutakoarekin bat etorriz.

Cuarto.– Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko abenduaren 18a.

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de diciembre de 2020.

Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendaria,

El Director de Calidad e Industrias Alimentarias,

JAVIER PLASENCIA CUADRADO.

JAVIER PLASENCIA CUADRADO.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común