Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

52. zk., 2021eko martxoaren 12a, ostirala

N.º 52, viernes 12 de marzo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
1505
1505

AGINDUA, 2021eko martxoaren 3koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2021eko ekitaldian arte eszenikoak sustatzeko programetarako dirulaguntzak emateko modua arautu eta deialdia egiten duena.

ORDEN de 3 de marzo de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2021, a programas destinados al fomento de las artes escénicas.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuaren arabera, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari dagozkio arte- eta kultura-jarduerei eta horien zabalkundeari buruzko eginkizunak. Eginkizun horiek Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari dagozkio, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 82/2017 Dekretuaren bidez.

De conformidad al Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, competen al Departamento de Cultura y Política Lingüística las funciones relativas a actividades artísticas y culturales, así como su difusión. Dichas funciones están atribuidas a la Dirección de Promoción de la Cultura a través del Decreto 82/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Kultura Sustatzeko Zuzendaritza horren ustez, egokia da arte eszenikoen esparruan prestakuntza-, sustapen- edo erakustaldi-jarduera profesionalak sustatzea ahalbidetuko duen bide bat ezartzea, bere eskumen-eremuan koka daitekeen jarduketa, arte eszenikoen sustapenean bat egiten duten prozesuei dirulaguntzak emanez.

Dicha Dirección de Promoción de la Cultura estima oportuno proceder a arbitrar un cauce que permita la promoción de actividades de formación, promoción o exhibición de carácter profesional en el ámbito de las artes escénicas, actuación encuadrable en su ámbito competencial, mediante la concesión de subvenciones a los diferentes procesos que confluyen en la promoción de las artes escénicas.

Arte eszenikoetako profesionalen prestakuntza sustatuz, sektore publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza erraztuko duen bide bat ezarriz eta dantza-ikuskizunen eta kaleko arteen erakustaldia bultzatuz, sektorearen profesionalizazioan aurrera egin nahi da, eta herritar guztientzako kalitatezko kultura-eskaintza irisgarria ziurtatu.

Fomentando la formación de profesionales de las artes escénicas, arbitrando un cauce que facilite la colaboración entre el sector público y privado e impulsando la exhibición de espectáculos de danza y de las artes de la calle se pretende avanzar en la profesionalización del sector y asegurar una oferta cultural accesible y de calidad para toda la ciudadanía.

Era berean, Agindu hau Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren 20121-2024 Dirulaguntzen aldirako Plan Estrategikoaren eta 2021eko Dirulaguntzen Urteko Planean sartuta dago. Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko otsailaren 18ko Aginduaren bidez onartu da plan hori, eta aipatutako sailaren web-orrian argitaratuta dago.

Asimismo, la presente Orden está incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Cultura y Política Lingüística para el período 2021-2024 y en el Plan anual de subvenciones 2021, aprobado por Orden de 18 de febrero de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística publicado en la web del citado Departamento.

Horrenbestez, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ARAU OROKORRAK
NORMAS GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen xedea da arte eszenikoak sustatzeko prestakuntza-, sustapen- edo erakusketa-programa eta -jardueretarako 2021eko ekitaldiko dirulaguntzak arautzea eta horietarako deialdia egitea.

1.– Es objeto de la presente Orden regular y convocar las subvenciones a programas y actividades de formación, promoción o exhibición destinados al fomento de las artes escénicas y que se realicen durante el ejercicio 2021.

2.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak deialdi honetan jasotako modalitate bakoitzari dagozkion kapituluetan zehaztutakoak izango dira.

2.– Las actividades subvencionables serán aquellas que se especifican en los capítulos correspondientes a cada una de las modalidades contempladas en esta convocatoria.

2. artikulua.– Modalitateak eta baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Modalidades y recursos económicos.

1.– Dirulaguntza hauetara, guztira, 780.000 euro bideratuko dira.

1.– El importe global destinado a estas subvenciones es de 780.000 euros.

2.– Zenbateko osoa honela banatuko da deialdi honetako lau laguntza-modalitateen artean:

2.– El importe global se distribuirá de la siguiente forma entre las cuatro modalidades de ayuda que comprende la presente convocatoria:

a) Prestakuntzarako laguntzen modalitate bat:

a) Una modalidad de ayudas a la formación:

– 160.000 euro arte eszenikoetako profesionalen etengabeko prestakuntzarako.

– 160.000 euros a la formación permanente de profesionales de las artes escénicas.

b) Sustapenerako laguntzen modalitate bat:

b) Una modalidad de ayudas a la promoción:

– 160.000 euro arte eszenikoak sustatzeko egitasmoetarako.

– 160.000 euros a proyectos de promoción de las artes escénicas.

c) Erakustaldirako laguntzen bi modalitate:

c) Dos modalidades de ayudas a la exhibición:

– 225.000 euro kaleko arte eszenikoak erakusteko programak garatzeko.

– 225.000 euros al desarrollo de programas de exhibición de las artes escénicas en la calle.

– 235.000 euro SAREAren dantza zirkuitua garatzeko.

– 235.000 euros al desarrollo del Circuito de danza de SAREA.

3.– Modalitate bakoitzean adierazitako zuzkidurak alde batera utzi gabe, eskabideak ez aurkezteagatik, baldintzak ez betetzeagatik edo aurkeztutako eskabideen kalitaterik ezagatik modalitateetako batean ezarritako zenbatekoa agortzen ez bada, Balorazio Batzordeak edo, hala badagokio, Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak, arrazoituta, Kulturako sailburuordeari proposatuko dio beste modalitate batean ezarritako zenbatekoa handitzeko, betiere modalitate hartzailea oraindik ebatzi gabe badago. Horretarako, honako irizpide hauek jarraituko dira: atal berean dagoen modalitateak izango du lehentasuna, 2. puntuan egindako sailkapenaren arabera. Eskualdaketa hori posible ez bada, eskatutako zenbateko globalaren eta hasierako zuzkiduraren arteko desoreka handiagoa den modalitateak izango du lehentasuna.

3.– Sin perjuicio de las dotaciones indicadas en cada modalidad, cuando por razón de falta de solicitudes o de incumplimientos de requisitos, o de falta de calidad de las solicitudes presentadas no se agotara la cuantía establecida en una de las modalidades, la Comisión de Valoración o en su caso la Dirección de Promoción de la Cultura, propondrá motivadamente al Viceconsejero de Cultura el incremento de la cantidad establecida en otra, siempre y cuando la modalidad destinataria se encuentre aún sin resolver, siguiendo los siguientes criterios: tendrá prioridad la modalidad que se encuentre en el mismo apartado, en función de la clasificación realizada en el punto 2 de este artículo. El caso de que dicho traspaso no sea posible tendrá prioridad la modalidad en la que el desequilibrio entre cantidad solicitada global y la dotación inicial sea mayor.

Proposatutako igoera onartu dela jakinaraziko da Kulturako sailburuordearen ebazpen baten bidez.

De la aprobación del incremento propuesto se dará publicidad mediante resolución del Viceconsejero de Cultura.

3. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuraduna izateko baldintzak.

Artículo 3.– Requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria.

1.– Artikulu honetan ezarritako baldintzak betetzeaz gain, hurrengo kapituluetan laguntza-modalitate bakoitzerako zehazten direnak betetzen dituztenek eskatu ahal izango dituzte laguntza hauek.

1.– Podrán solicitar estas ayudas quienes además de cumplir con los requisitos establecidos en este artículo, cumplan con los que se determinen para cada modalidad de ayuda en los capítulos siguientes.

2.– Agindu honen babesean emandako dirulaguntzak eskuratu ahal izateko, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzaren ordainketak egunean izan beharko dira. Baldintza hori betetzea nahitaezkoa izango da onuradun izaten jarraitzeko, eta, beraz, emakida egiten den unean eta ordainketak egiten diren unean egiaztatuko da betetzen direla.

2.– Es requisito para acceder a las subvenciones concedidas al amparo de esta Orden estar al corriente de las obligaciones tributarias, así como en el pago de la Seguridad Social. El cumplimiento de dicho requisito será obligatorio para mantenerse en la condición de beneficiario y, por tanto, se verificará su respectivo cumplimiento en el momento de efectuar la concesión y en el momento de realizar los pagos.

Deialdi honetako organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du dirulaguntzen eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela, eta horretarako ez du eskatzaileen baimenik beharko, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginarekin bat etorriz. Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake egiaztapen hori egiteko baimena, eta, kasu horretan, dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko du.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte de las personas solicitantes de las subvenciones se verificará automáticamente por el órgano gestor de la presente convocatoria, sin necesidad de consentimiento de los mismos, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento a que se lleve a cabo dicha verificación, en cuyo caso aportará la certificación correspondiente.

3.– Honako hauek ezin izango dituzte agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak eskuratu:

3.– No podrán acceder a las subvenciones previstas en la presente Orden:

a) Pertsona edo erakunde eskatzaileak laguntza edo dirulaguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratibo edo penalik badu, edo horretarako legezko debekuren bat badu, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoaren arabera.

a) La persona o entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o incursa en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

b) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 13.3 artikuluetan jasotako egoeraren batean dauden pertsonak edo erakundeak.

b) Las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4.– Dirulaguntza emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da amaituta egotea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzulketa- edo zehapen-prozedura. Era berean, dirulaguntza emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da jasotako dirulaguntza itzultzea, baldin eta itzulketa-prozedura bat amaitzen denean horretarako ebazpena ematen bada.

4.– La concesión y, en su caso, el pago de la subvención quedará condicionada a la finalización de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación. Asimismo, la concesión, y en su caso, el pago de la subvención quedará condicionada al reingreso de la subvención recibida cuando, a la finalización de un procedimiento de reintegro, se hubiera dictado resolución en tal sentido.

4. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 4.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Pertsona fisikoek modu presentzialean zein elektronikoan aurkeztu ahal izango dituzte eskabideak:

2.– Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes tanto de forma presencial como electrónica:

– Aurrez aurre: eskabideak Zuzenean zerbitzuan aurkeztuko dira, aurrez hitzordua eskatuta soilik (https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean); EAEko erregistro osagarrietan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoetan); Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako lekuetan.

– Canal presencial: las solicitudes se presentarán en Zuzenean, exclusivamente con cita previa (https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean), en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos) en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Bide elektronikoa: eskabideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan sartuta aurkeztuko dira, artikulu honen 4. zenbakian adierazitako helbideen bidez.

– Canal electrónico: las solicitudes se presentarán accediendo a la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi a través de las direcciones indicadas en el apartado 4 del presente artículo:

Eskabidea izapidetzeko eta dokumentazioa aurkezteko bide presentziala edo elektronikoa erabiltzeak ez du behartzen bide hori erabiltzera prozedurako hurrengo izapideetan, eta edozein unetan alda daiteke.

El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

3.– Pertsona juridikoek bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko dituzte irizpideak, aurretik aipatutako helbide elektronikoaren bidez.

3.– Las personas jurídicas deberán presentar las solicitudes por medios electrónicos accediendo a la dirección electrónica señalada anteriormente.

4.– Eskabideak, aurkezpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak aurrez aurre nahiz elektronikoki nola izapidetu jakiteko xehetasunak euskadi.eus-en egoitza elektroniko hauetan eskura daitezke:

4.– Las especificaciones sobre cómo tramitar, tanto por canal presencial como electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables, justificaciones y demás modelos están disponibles en las siguientes sedes electrónicas de euskadi.eus

– Arte eszenikoetako profesionalen etengabeko prestakuntza: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1033307

– Formación permanente de profesionales de las artes escénicas: https://www.euskadi.eus/servicios/1033307

– Arte eszenikoak sustatzeko egitasmoa: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1033308

– Proyectos de promoción de las artes escénicas: https://www.euskadi.eus/servicios/1033308

– Arte eszenikoen ikuskizunen programak: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1033309

– Programas de exhibición de las artes escénicas en la calle: https://www.euskadi.eus/servicios/1033309

– SAREA Dantza Zirkuitua: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1033310

– Circuito de danza de SAREA: https://www.euskadi.eus/servicios/1033310

Eskabidearen ondoko izapideak, bide elektronikoa erabiliz, hemen egin daitezke: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta.

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de https://www.euskadi.eus/micarpeta

Elektronikoki izapidetu ahal izango da ordezkari baten bidez, eta, horretarako, ordezkaritzak Eusko Jaurlaritzaren Ordezkarien Erregistroan eman beharko du izena, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak.

Se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación deberá inscribirse en el Registro de representantes del Gobierno Vasco, accesible a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan identifikaziorako eta sinadura elektronikorako onartzen diren bitartekoak honako helbide honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak.

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

5.– Pertsona edo erakunde eskatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoko zeinahi hizkuntza ofizialetan aurkeztu ahal izango dute eskabidea, atxikitako egiaztagiriekin batera. Halaber, eskabidearen ondoriozko jardunetan, eta prozedura osoan, pertsona edo erakunde eskatzaileak aukeratutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilpena Normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

5.– Las personas o entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con las acreditaciones que se acompañe, en cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona o entidad solicitante, tal y como establece el artículo 5.2 a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

6.– Eskabideak aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki onartzen direla deialdi honen oinarrietan zehazten diren baldintzak.

6.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

7.– Eskabide horrekin batera, hurrengo kapituluetan laguntza-modalitate bakoitzerako zehazten den dokumentazioa aurkeztu beharko da.

7.– Dicha solicitud se acompañará con la documentación que se determine para cada modalidad de ayuda en los capítulos siguientes.

8.– Laguntza-modalitate bakoitzean pertsona edo erakunde eskatzaile bakoitzak proiektu bat baino gehiago aurkezteko aukera alde batera utzi gabe, pertsona eskatzaile eta laguntza-modalitate bakoitzeko proiektu bakar batek jaso ahal izango du dirulaguntza. Kasu horretan, balorazio onena lortzen duenari emango zaio, eta egindako gainerako eskaerak ezetsi egingo dira.

8.– Sin perjuicio de la posible presentación en cada modalidad de ayudas de más de un proyecto por cada persona o entidad solicitante, tan solo podrá ser objeto de subvención un proyecto por persona solicitante y modalidad de ayudas. En tal caso, se otorgará a aquella que obtenga una mejor valoración desestimándose el resto de solicitudes que haya efectuado.

5. artikulua.– Erantzukizunpeko adierazpenak.

Artículo 5.– Declaraciones responsables.

Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginean ezarritakoa aplikatuz, eskabidean jasotako erantzukizunpeko adierazpen bidez egiaztatuko da honako betebehar hauek betetzen direla:

En aplicación de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, se acreditarán mediante declaración responsable incluida en la solicitud el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

– Helburu bererako dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo bestelako baliabideak eskatu eta, hala badagokio, eskuratu direla jakinaraztea, beste edozein administrazio edo erakunde publiko zein pribatutatik.

– Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos como privados.

– Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea dirulaguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratibo edo penalik, ezta horretarako legezko debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoaren arabera.

– No hallarse la persona o entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones públicas o no estar incursa en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

– Halaber, pertsona edo erakunde eskatzaileak adierazten du egiazkoak direla eskabideko eta harekin batera aurkeztutako dokumentazioko datuak, eta betetzen dituela dirulaguntza jasotzeko indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak.

– Asimismo, la persona o entidad solicitante manifiesta que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas subvenciones.

– Arte eszenikoak kalean erakusteko programak garatzeko laguntzen modalitatean, adierazi udalerriko biztanle-kopurua agindua argitaratzen den egunean, biztanleen udal-erroldaren arabera.

– En la modalidad de ayudas al desarrollo de programas de exhibición de las artes escénicas en la calle indicar el número de habitantes del municipio a fecha de la publicación de la Orden, de acuerdo con el Padrón Municipal de habitantes.

6. artikulua.– Laguntzen kudeaketa.

Artículo 6.– Gestión de las ayudas.

Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari dagokio deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak kudeatzea eta erakusketetarako laguntzen bi modalitateetan ebazpen-proposamena egitea.

Corresponderá a la Dirección de Promoción de la Cultura del Departamento de Cultura y Política Lingüística la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria, así como la realizar la propuesta de resolución en las dos modalidades de ayudas a la exhibición.

7. artikulua.– Aurkeztutako eskabidean egindako akatsak zuzentzea.

Artículo 7.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

1.– Ikusiz gero falta direla eskabidea izapidetara onartzeko eskatzen diren agiri batzuk edo horietan forma-akatsak daudela, edo eskabidea balioesteko aurkeztutako agirietan akatsak aurkituz gero, hamar egun balioduneko epea emango zaio interesdunari hutsegitea konpontzeko edo aginduzko agiriak aurkezteko, eta jakinaraziko zaio, hori egin ezean, ulertuko dela haren eskabidean atzera egin duela edo izapidetzeko eskubidea galdu duela; betiere, aurrez dagokion ebazpena emango da.

1.– En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquellos, así como en el supuesto de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se le requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa resolución.

2.– Pertsona juridikoek eskabidea aurrez aurre aurkezten badute, administrazio publikoek eskabidea elektronikoki aurkezteko eskatuko diote interesdunari. Ondorio horietarako, zuzenketa egin den eguna hartuko da eskaeraren aurkezpen-datatzat.

2.– Si las personas jurídicas presentan su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

8. artikulua.– Balorazio Batzordea.

Artículo 8.– Comisión de Valoración.

1.– Aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzeko, Balorazio Batzorde bat eratuko da modalitate bakoitzerako, erakusketetarako laguntzen modalitateetan izan ezik. Honako kide hauek izango ditu:

1.– Para el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas se constituirá una Comisión de Valoración para cada modalidad, a excepción de las modalidades de ayudas a la exhibición, compuesta por los siguientes miembros:

a) Lehendakaria: Kultura Sustatzeko Zuzendaritzako zuzendaria.

a) Presidenta: la Directora de la Dirección de Promoción de la Cultura.

b) Batzordekideak: 2 eta 3 kide artean, Kulturako sailburuordeak izendatuak, arte eszenikoekin lotutako profesionalen eta agindu honen xede den arloko adituen artean.

b) Vocales: entre 2 y 3 vocales designados por el Viceconsejero de Cultura entre profesionales vinculados a las artes escénicas y personas expertas en la materia objeto de esta Orden.

2.– Kultura Sustatzeko Zuzendaritzako teknikari bat izango da Balorazio Batzordeko idazkaria, zuzendariak izendatua. Besteak beste, idazkariari dagokio Balorazio Batzordearen jardueren legezkotasun formala eta materiala zaintzea. Ez da Balorazio Batzordeko kide izango, eta hitza izango du, baina botorik ez.

2.– Actuará como Secretario/a de la Comisión de Valoración una persona técnica de la Dirección de Promoción de la Cultura designada por la Directora de la misma. Entre otras funciones corresponderá al secretario o secretaria velar por la legalidad formal y material de las actuaciones de la Comisión de Valoración. No será miembro de la Comisión de Valoración, y actuará con voz pero sin voto.

3.– Balorazio Batzorde bakoitzaren osaera Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eratu aurretik Kulturako sailburuordearen ebazpen baten bidez, interesdunek errekusatzeko eskubidea baliatu ahal izan dezaten, legez ezarritako kasuetan eta baldintzetan.

3.– La composición de cada Comisión de Valoración se hará pública en el Boletín Oficial del País Vasco mediante resolución del Viceconsejero de Cultura con carácter previo a su constitución, a fin de que cualquier persona interesada pueda ejercer su derecho a recusación en los supuestos y términos legalmente establecidos.

4.– Balorazio Batzordeak eratzen direnean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3.7 artikuluan ezarritakoa beteko da.

4.– Al momento de conformarse las Comisiones de Valoración, se cumplirá con lo establecido en el artículo 3.7 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

5.– Batzorde horiek, modalitate bakoitzean ezarritako esleipen-irizpideetan oinarrituta, dagokion ebazpen-proposamena helaraziko diote Kulturako sailburuordeari, eta bertan adieraziko dute zer dirulaguntza ematea proposatzen den, eta adieraziko dute zer pertsona edo erakunde proposatzen diren onuradun izateko, zer puntuazio lortu den balorazio-fasean, zer jarduera egiteko proposatzen den dirulaguntza ematea eta baita ezetsitako eskaera guztiak eta horiek ezetsi izanaren arrazoiak.

5.– Dichas Comisiones, en base a los criterios de adjudicación establecidos en cada modalidad, elevarán la oportuna propuesta de resolución al Viceconsejero de Cultura, recogiendo en ella las subvenciones que se propone conceder, con expresión de la identidad de las personas o entidades propuestas como beneficiarias, la puntuación obtenida en la fase de valoración, la actuación para cuya realización se propone la concesión y el importe concedido, así como las que se propone denegar, indicando los motivos de la denegación.

9. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 9.– Resolución.

1.– Balorazio Batzordeek laguntza-modalitate bakoitzari buruz egindako proposamena ikusita, edo Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak erakusketetarako emandako laguntzen modalitateen kasuan, Kulturako sailburuordeak deialdi honetan modalitate bakoitzerako aurreikusitako dirulaguntzen ebazpenak emango ditu.

1.– A la vista de las propuestas correspondientes a cada modalidad de ayudas, elevada por las comisiones de valoración, o en el caso de las modalidades de ayudas a la exhibición por la Dirección de Promoción de la Cultura, el Viceconsejero de Cultura dictará las resoluciones de las subvenciones previstas en esta convocatoria para cada una de las modalidades.

2.– Aurreko paragrafoan aipatutako ebazpenek ez diote amaiera ematen administrazio-bideari, eta, haien aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

2.– Las resoluciones a la que se refiere el párrafo anterior, no ponen fin a la vía administrativa y contra las mismas cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su notificación, de conformidad a lo establecido en los artículos 121 y 122 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Erabakiak banan-banan jakinaraziko zaizkie interesdunei. Horrez gain, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Jakinarazpen-datatzat hartuko da lehenik egin zaionarena.

3.– Las resoluciones que se adopten serán notificadas individualmente a las personas interesadas. Independientemente de esta notificación, el contenido de estas resoluciones se hará público en el Boletín Oficial del País Vasco. Se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar.

Ebazpena bide elektronikoz jakinaraziko da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

La notificación de la resolución, por canal electrónico, se realizará a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

4.– Prozedura ebazteko eta ebatzitakoa interesdunei jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, deialdi-agindu hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Epe hori igarota ebazpenik jakinarazi ez bada, dirulaguntzaren eskabidea ezetsi egin dela ulertu beharko dute interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1.a artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

4.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto a las personas interesadas será de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Orden de convocatoria transcurrido el cual sin haberse notificado resolución alguna, las personas interesadas podrán entender desestimada su solicitud de subvención a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

10. artikulua.– Dirulaguntzen bateragarritasuna.

Artículo 10.– Compatibilidad de las subvenciones.

1.– Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak, arte eszenikoak kalean erakusteko programak garatzeko laguntzen modalitateko dirulaguntzak izan ezik, bateragarriak dira beste edozein erakunde publiko edo pribatuk helburu bererako emandako dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo bestelako baliabideekin, betiere horren ondorioz ez badira gainditzen agindu honetan aurreikusitako mugak eta gainfinantzaketarik gertatzen ez bada. Halakorik gertatuz gero edo gaindituz gero, emandako dirulaguntzaren zenbatekoa dagokion gehieneko mugaraino murriztuko da.

1.– Las subvenciones previstas en la presente convocatoria, con la excepción de las subvenciones de la modalidad de ayudas al desarrollo de programas de exhibición de las artes escénicas en la calle, son compatibles con aquellas otras subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra entidad pública o privada, siempre que de ello no se derive la superación de los límite previstos en la presente Orden ni sobrefinanciación alguna de la actividad subvencionada. Caso de producirse esta o superarse aquel se reducirá el importe de la subvención concedida hasta el límite máximo que corresponda.

2.– Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntza guztiak bateraezinak izango dira Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak proiektu bera edo haren zati bat edo batzuk egiteko emandako beste dirulaguntza batzuekin, dirulaguntza izenduna izan edo musika, dantza, ikus-entzunezko, antzerki, arte bisual edo liburu eta literatura arloetako dirulaguntzen aginduen babesean emandako beste edozein dirulaguntza izan.

2.– Todas las subvenciones previstas en la presente convocatoria serán incompatibles con aquellas otras subvenciones otorgadas por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco para la realización del mismo proyecto, o de parte o partes del mismo, ya se trate de una subvención nominativa o cualquier otra subvención concedida al amparo de las órdenes de subvenciones en los ámbitos de música, danza, audiovisuales, teatro, artes visuales o libro y literatura.

11. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 11.– Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.

Agindu honetan araututako dirulaguntzak jasotzen dituztenek betebehar hauek izango dituzte:

Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, dirulaguntza eman izanaren jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean pertsona edo erakunde onuradunek dirulaguntzari berariaz uko egiten ez badiote, onartu egin dutela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la subvención las personas o entidades beneficiarias no renuncian expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Hirugarren interesdunaren Eusko Jaurlaritzako alta-inprimakia aurkeztea, pertsona edo erakunde onuraduna erregistratuta ez badago edo Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko Hirugarrenen Erregistroan dauden banku-datuak aldatu nahi baditu. Hirugarrenen alta elektronikoki izapidetu ahal izango da egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen zerbitzuaren bidez, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

b) Presentar el impreso de alta de tercero interesado del Gobierno Vasco, en el caso de que la persona o entidad beneficiaria de la ayuda no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de Terceros del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. El alta de terceros se podrá tramitar electrónicamente a través del servicio correspondiente disponible en la sede electrónica, en la dirección https://www.euskadi.eus/altaterceros

c) Diruz lagundutako proiektua deialdira aurkeztutako baldintzetan gauzatzea.

c) Ejecutar el proyecto subvencionado en los términos presentados a la convocatoria.

d) Estatuko edo nazioarteko beste edozein administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik helburu bererako beste laguntza edo dirulaguntzaren bat jasoz gero, horren berri ematea organo emaileari.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

e) Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dirulaguntzen xedea fiskalizatzeko eskatzen duten informazio guztia ematea.

e) Facilitar a la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas cuanta información le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las subvenciones.

f) Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren babesa berariaz aipatzea katalogo, programa, iragarki-kartel, argazki eta gainerako material grafikoetan. Material hori euskaraz argitaratuko da, hargatik eragotzi gabe beste hizkuntza batzuk ere erabili ahal izatea.

f) Realizar expresa mención del patrocinio del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco en los ejemplares de los catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico. Dicho material se editará en euskera sin perjuicio del uso de otras lenguas.

g) Era berean, pertsona edo erakunde onuradunek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 50.2 artikuluan jasotako betebeharrak bete beharko dituzte.

g) Asimismo, las personas o entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y a lo dispuesto en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

12. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea.

Artículo 12.– Pago de la subvención.

1.– Emandako dirulaguntzak honela ordainduko dira:

1.– Los pagos de las subvenciones otorgadas se harán efectivos de la siguiente forma:

a) Dirulaguntzaren % 75 dirulaguntza emateko ebazpena eman ondoren eta 11.a) artikuluan ezarritako epea igaro ondoren ordainduko da.

a) El 75 % de la cuantía subvencionada se hará efectivo una vez dictada la Resolución de concesión y transcurrido el plazo establecido en el artículo 11.a).

b) Gainerako % 25a, betiere 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera, diruz lagundutako jarduera egin dela egiaztatu ondoren eta diruz lagundutako jarduera osoa behar bezala justifikatu ondoren, 13. artikuluan eta modalitate bakoitzari dagokion artikuluan adierazitako moduan aurkeztutako gastuen aurrekontuarekin bat etorriz.

b) El pago del 25 % restante, y siempre a partir del 1 de enero de 2022, previa acreditación de la realización de la actividad subvencionada y una vez que haya quedado debidamente justificada, la totalidad de la actividad subvencionada, de conformidad al presupuesto de gastos presentado en los términos señalados en el artículo 13 y en el artículo correspondiente de cada modalidad.

2.– Laguntzaren edo dirulaguntzaren zenbatekotik kenduko dira, hala badagokio, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) atxikipenak eta konturako ordainketak, zergaren araudia aplikatuz legozkiokeenak. Hala badagokio, jarduera hasteagatiko atxikipen-tasa onuradunak eskatu beharko du.

2.– Del importe de la ayuda o subvención se detraerán en su caso las retenciones y pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que pudieran corresponder en aplicación de la normativa del Impuesto. En su caso el tipo de retención por inicio de actividad deberá ser solicitado por la persona beneficiaria.

3.– Ez da inolako ordainketarik egingo pertsona edo erakunde onuradunak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez baditu edo itzulketaren bidezkotasuna adierazten duen ebazpen baten ondorioz zorduna bada.

3.– No se efectuará ningún pago en tanto la persona o entidad beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y para con la seguridad social o sea deudor por resolución declarativa de procedencia de reintegro.

13. artikulua.– Justifikazioa: modua eta tokia.

Artículo 13.– Justificación: modo y lugar.

1.– Dirulaguntza hauen onuradun diren pertsona edo erakundeek, diruz lagundutako jarduera amaitu eta hurrengo hiru hilabeteetan, eta betiere 2022ko martxoaren 31 baino lehen, modalitate bakoitzari dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko dute.

1.– Las personas o entidades beneficiarias de estas subvenciones deberán presentar en los tres meses siguientes a la fecha de finalización de la actividad subvencionada, y siempre antes del 31 de marzo de 2022, la documentación referida en cada una de las modalidades.

2.– Pertsona fisikoek modu presentzialean zein elektronikoan aurkeztu ahal izango dituzte justifikazioak:

2.– Las personas físicas podrán presentar las justificaciones tanto de forma presencial como electrónica:

– Aurrez aurre: eskabideak Zuzenean zerbitzuan aurkeztuko dira, aurrez hitzordua eskatuta soilik (https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean); EAEko erregistro osagarrietan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoetan); Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako lekuetan.

– Las justificaciones podrán presentarse de forma presencial en Zuzenean, exclusivamente con cita previa (https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean), en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos) o ante los registros o lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Era berean, justifikazioak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu ahal izango dira, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

– Asimismo, las justificaciones podrán presentarse por medios electrónicos en https://www.euskadi.eus/micarpeta

3.– Pertsona juridikoek justifikazioak bide elektronikoa erabiliz aurkeztuko dituzte, aurretik adierazitako helbide elektronikoan.

3.– Las personas jurídicas deberán presentar las justificaciones por medios electrónicos accediendo a la dirección electrónica señalada anteriormente.

4.– Justifikazioak modu presentzialean zein elektronikoan izapidetzeko zehaztapenak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan daude eskuragarri, agindu honen 4.4 artikuluan adierazitako helbidean.

4.– Las especificaciones sobre como tramitar las justificaciones, tanto por canal presencial como electrónico están disponibles en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la dirección indicada en el artículo 4.4 de la presente Orden.

14. artikulua.– Aldatzeko ebazpena.

Artículo 14.– Resolución de modificación.

Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira, betiere dirulaguntzaren helburua betetzat jotzen bada, eta, hala badagokio, beste edozein erakunde publiko edo pribatutatik beste dirulaguntza edo laguntza batzuk jasotzen badira, dirulaguntzak emateko ebazpena aldatu ahal izango da. Horretarako, Kulturako sailburuordeak dagokion likidazio-ebazpena emango du, emandako dirulaguntzen zenbatekoak doitzeko.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta, y en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier entidad pública o privada, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de las subvenciones. A estos efectos, por el Viceconsejero de Cultura se dictará la oportuna Resolución de liquidación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas.

15. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 15.– Incumplimientos.

1.– Honako hauek izango dira ez-betetzeak:

1.– Constituirán supuestos de incumplimiento:

a) Jasotako dirulaguntzak, osorik zein partez, aurreikusitako jardueretarako erabili beharrean, beste zerbaitetarako erabiltzea.

a) La aplicación total o parcial de las subvenciones percibidas para actividades distintas de las previstas en la presente Orden.

b) Agindu honetan ezarritako betebeharrak edo, hala badagokio, laguntza ematerakoan ezartzen direnak ez betetzea.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden o en su caso, de las que se establezcan en el acto de concesión.

c) Dirulaguntzaren likidazio-ebazpenean adierazten den zenbatekoa, hala badagokio, ez itzultzea horretarako ezarritako epean.

c) La no devolución de la cuantía, que en su caso se señale en la Resolución de Liquidación de la subvención, en el plazo para ello establecido.

d) Dirulaguntzei buruzko xedapenetan oro har ezarritako beste edozein betebehar ez konplitzea.

d) Cualquier otra que sea de obligado cumplimiento por así establecerlo con carácter general en las disposiciones sobre materia subvencional.

2.– Aipatutako egoera horietako bat gertatu dela egiaztatuz gero, jasotako zenbatekoak eta legezko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko zaizkio, betiere azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren arabera (hurrenez hurren, 1/1997 Legegintza Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena; eta 698/1991 Dekretua, abenduaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren pentzudan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena).

2.– La constatación de la existencia de alguno de estos supuestos determinará, en los términos y previo cumplimiento de lo previsto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses legales que procedan.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ARTE ESZENIKOETAKO PROFESIONALEN ETENGABEKO PRESTAKUNTZA
FORMACIÓN PERMANENTE DE PROFESIONALES DE LAS ARTES ESCÉNICAS

16. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen arloak.

Artículo 16.– Áreas subvencionables.

1.– Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak arte eszenikoetako profesionalei zuzendutako eta 2021eko ekitaldian egiten diren etengabeko prestakuntzako jarduerei laguntzeko dira.

1.– Las ayudas previstas en este capítulo van dirigidas a apoyar actividades de formación permanente dirigidas a los profesionales de las artes escénicas que se realicen durante el ejercicio 2021.

2.– Hauek dira modalitate honetan jasotzen diren jarduera zehatzak:

2.– Las actividades concretas que contempla esta modalidad son las siguientes:

a) Etengabeko prestakuntzako ikastaroak edo tailerrak.

a) Cursos o talleres de formación permanente.

b) Berariazko prestakuntzako ikastaroak edo tailerrak.

b) Cursos o talleres de formación específica.

c) Profesionalen etengabeko ikerketara eta prestakuntzara bideratutako laborategiak eta antzeko espazioak.

c) Laboratorios y espacios similares dirigidos a la investigación y formación continua de profesionales.

d) Profesionalentzako entrenamendu jarraituko espazioak.

d) Espacios de entrenamiento continuado para profesionales.

3.– Berariaz kanpo geratzen dira honako jarduera hauek:

3.– Quedan expresamente excluidas las siguientes actividades:

– Praktika edo prestakuntza eszenikoa aisialdiko jarduera gisa.

– Práctica o formación escénica como actividad de ocio.

– Berariaz lanbide-aurreko ikastaroak, arautuak edo ez-arautuak.

– Cursos de carácter específicamente pre–profesional, sean estos reglados o no reglados.

– Arte eszenikoen sektoreko profesionalentzat zabalik ez dauden ikastaroak edo tailerrak.

– Cursos o talleres cuyo acceso no esté abierto a los profesionales del sector de las artes escénicas.

17. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuraduna izateko baldintzak.

Artículo 17.– Requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria.

Laguntzak eskatu ahal izango dituzte, 3. artikuluan ezarritako baldintzak betetzeaz gain, eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean honako baldintza hauek betetzen dituztenek:

Podrán solicitar estas ayudas quienes además de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3 cumplan los siguientes a la fecha del cierre del plazo de presentación de solicitudes:

– Bizilekua edo Egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten pertsona fisiko edo juridiko-pribatuak izatea.

– Sean personas físicas o jurídico-privadas cuyo domicilio o sede social se ubique en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda egotea eskabidea aurkezten den unean, eta, pertsona juridikoen kasuan, jarduera eszenikoen garapenarekin bat datorren xede sozial bat izatea.

– Estar dado/a de alta, en el momento de presentación de la solicitud, en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas y, en el caso de las personas jurídicas, tener un objeto o fin social acorde con el desarrollo de actividades escénicas.

18. artikulua.– Dirulaguntzen mugak.

Artículo 18.– Límites de las ayudas.

Pertsona edo erakunde onuradunari gehienez 20.000 euroko dirulaguntza eman ahal izango zaio.

La subvención máxima a otorgar a la persona o entidad beneficiaria no podrá sobrepasar la cantidad de 20.000 euros.

19. artikulua.– Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 19.– Documentación a presentar con la solicitud.

1.– Eskatzaileari buruzko dokumentazioa.

1.– Documentación relativa a la persona solicitante.

a) Pertsona fisikoen kasuan:

a) Cuando se trate de personas físicas:

– Eskabidea sinatzen duen pertsonaren nortasuna egiaztatzea.

– Acreditación de identidad de la persona firmante de la solicitud.

b) Pertsona juridikoen kasuan: administrazio honi dagozkion erregistroetan inskribatutako erakundeek eskabidean adieraziko dute zein erregistrotan dauden inskribatuta, eta ez da beharrezkoa izango inskripzioa egiaztatzen duen agiria aurkeztea.

b) Cuando se trate de personas jurídicas: las entidades inscritas en los registros correspondientes a esta administración indicarán en la solicitud en que registro se encuentran inscritas, no siendo necesaria la aportación acreditativa de la inscripción.

Administrazio hori ez den beste erregistro batzuetan inskribatutako erakundeek eratze-eskritura eta estatutuak egiaztatu beharko dituzte, bai eta dagokien erregistro publikoetan inskribatuta daudela ere.

Las entidades inscritas en registros diferentes a esta administración deberán acreditar escritura de constitución y estatutos, así como acreditación de su inscripción en los Registros Públicos correspondiente.

c) Pertsona fisikoen zein pertsona juridikoen kasuan, erantzukizunpeko adierazpena, euskadi.eus webgunean eskuragarri dagoen ereduaren arabera, aurreko bi ekitaldi fiskaletan eta honetan minimis araubideari lotutako beste laguntzarik jaso duten jakinarazteko, agindu honen lehenengo xedapen gehigarriarekin bat etorriz, eta, hala bada, laguntzaren jatorria, xedea eta zenbatekoa zehaztuko dituena.

c) Tanto en el caso de personas físicas como de personas jurídicas, declaración responsable, conforme a modelo disponible en euskadi.eus por la que comunicarán si durante los dos ejercicios fiscales anteriores y el presente han obtenido otras ayudas sujetas al régimen de minimis, de acuerdo con la disposición adicional primera de esta Orden, especificando, en caso afirmativo, el origen, el destino y la cuantía de las mismas.

d) Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, interesdunek eskubidea dute dagoeneko administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein administraziok egin dituen dokumentuak ez aurkezteko. Dokumentu horien bidez, Administrazioak dokumentu horiek kontsultatu edo eskatu ahal izango ditu, interesdunak horren aurka egiten ez badu.

d) De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, por la que la Administración podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello.

2.– Proiektuari buruzko dokumentazioa.

2.– Documentación relativa al proyecto.

a) Aurkeztutako proiektuaren memoria zehatza, euskadi.eus webgunean eskuragarri dagoen inprimakia barne, behar bezala beteta.

a) Memoria detallada del proyecto presentado, incluido el formulario disponible en euskadi.eus debidamente cumplimentado.

b) Dirulaguntza eskatzen duen erakundearen/pertsonaren ibilbideari buruzko memoria.

b) Memoria de la trayectoria de la entidad/persona solicitante de la subvención.

c) Irakasle-taldearen ibilbideari buruzko memoria.

c) Memoria de la trayectoria del equipo docente.

d) Proiektuaren diru-sarreren eta gastuen aurrekontu banakatua eta xehatua, euskadi.eus-en eskuragarri dagoen ereduaren arabera.

d) Presupuesto desglosado y detallado de ingresos y gastos del proyecto conforme a modelo disponible en euskadi.eus

e) Eskabidea baloratzeko aurkeztu nahi den dokumentazio osagarria.

e) Documentación complementaria que se desee presentar al efecto de valorar la solicitud.

3.– Aurkeztu beharreko dokumentu elektronikoek, erabilitako bidea edozein dela ere (presentziala edo elektronikoa), ezaugarri hauek izan beharko dituzte:

3.– Los documentos electrónicos a presentar, independientemente del canal empleado (presencial o electrónico) deberán tener las siguientes características:

a) Deskarga daitezkeen ereduak erabiliko dira, baldin eta halakorik badago. Bestela, ahal dela, pdf formatuan aurkeztuko dira.

a) Se utilizarán los modelos descargables, siempre que existan. En caso contrario se presentarán, preferentemente, en formato PDF.

b) Aurkeztutako dokumentazio elektroniko guztiaren gehieneko tamaina 30 Mb-koa izango da.

b) El tamaño máximo de toda la documentación electrónica presentada será de 30 Mb.

c) Bideoak aurkezteko, web-helbide bat eman ahal izango da, dagokion dokumentuan kontsultatu ahal izateko.

c) Los videos podrán presentarse proporcionando una dirección web para su consulta, en el documento que corresponda.

20. artikulua.– Hautapena eta kuantifikazioa egiteko irizpideak.

Artículo 20.– Criterios de selección y cuantificación.

1.– Dirulaguntzen ebazpen-proposamena egiteko, Balorazio Batzordeak irizpide hauek aplikatuko ditu:

1.– Al objeto de elaborar la propuesta de resolución de las subvenciones la Comisión de Valoración aplicará los siguientes criterios:

a) Baloratu beharreko programaren interesa, batez ere programa Euskadiko arte eszenikoetako profesionalen beharretara egokitzen den kontuan hartuta (guztizko puntuazioaren % 25).

a) El interés del programa a valorar atendiendo principalmente a la adecuación del mismo a las necesidades de los profesionales de las artes escénicas de Euskadi (25 % de la puntuación total).

b) Programaren zehaztasun-maila: helburuak, metodologia eta antolaketari buruzko alderdiak (% 20).

b) Grado de concreción del programa: objetivos, metodología y aspectos organizativos (20 %).

c) Irakasle-taldearen ibilbide profesionala (% 15).

c) La trayectoria profesional del equipo docente (15 %).

d) Pertsona edo erakunde eskatzaileak duen esperientzia, prestakuntza-programak egiteari dagokionez (% 15).

d) la experiencia de la persona o entidad solicitante en la realización de programas formativos (15 %).

e) Proposatutako proiektuaren bideragarritasun ekonomikoa, bereziki kontuan hartuta aurrekontuaren egokitasuna eta inplikatutako enpresa-baliabideak (% 10).

e) La viabilidad económica del proyecto propuesto teniendo en cuenta especialmente la idoneidad del presupuesto, los recursos empresariales implicados (10 %).

f) Dagozkion ikastaro, material edo zerbitzuetan euskara erabiltzea (% 10).

f) Utilización del euskera en los cursos, materiales o servicios correspondientes (10 %).

g) Emakumeen parte-hartzea jardueren arduradunen artean (% 5).

g) Participación de la mujer entre los responsables de las actividades (5 %).

2.– Balorazio-baremoaren % 50 gutxienez lortzen ez duten proiektuak ez dira hautaketan sartuko.

2.– Quedarán descartados y no podrán incluirse en la selección aquellos proyectos que no obtengan al menos un 50 % de puntos del baremo de valoración.

3.– Proiektu bakoitzari dagokion laguntzaren zenbatekoa zehazteko, banaketa-sistema bat aplikatuko da. Hori kontuan hartuta, ezarritako zuzkidura ekonomiko osoa proiektu bakoitzak balorazio-fasean lortutako puntuazioaren arabera banatuko da, ezarritako irizpideekin bat etorriz, betiere, banaketa proportzional horren arabera, jaso beharreko laguntzak eskatutako zenbatekoaren % 70 gainditzen badu.

3.– Para la determinación del importe de la ayuda que corresponde a cada uno de los proyectos se aplicará un sistema de reparto en virtud del cual la dotación económica global establecida se distribuirá en proporción a la puntuación que hubiera obtenido cada proyecto en la fase de valoración conforme a los criterios establecidos, siempre y cuando en función de ese reparto proporcional la ayuda a recibir supere el 70 % de la cantidad solicitada.

21. artikulua.– Dirulaguntzaren justifikazioa: aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 21.– Justificación: documentación a aportar.

Dirulaguntzen pertsona edo erakunde onuradunek agiri hauek aurkeztu beharko dituzte 13. artikuluan ezarritako epean:

Las personas o entidades beneficiarias de subvenciones deberán presentar en el plazo establecido en el artículo 13 la documentación siguiente:

a) Diruz lagundutako jardueraren gauzatzeari, betetze-mailari eta ebaluazioari buruzko memoria zehatza.

a) Memoria detallada relativa a la ejecución, grado de cumplimiento y evaluación de la actividad subvencionada.

b) Erantzukizunpeko adierazpen bidez, exekuzioaren behin betiko aurrekontua (gastuak eta diru-sarrerak), diruz lagundutako jardueratik ahalik eta banakatuena, euskadi.eus-en eskuragarri dagoen ereduaren arabera.

b) Mediante declaración responsable presupuesto definitivo de ejecución (gastos e ingresos) lo más desglosado posible de la actividad subvencionada conforme a modelo disponible en euskadi.eus

Diru-sarreren zerrendan, besteak beste, honako hauek sartu beharko dira:

En la relación de ingresos se deberá incluir, entre otras:

– Pertsona edo erakunde onuradunaren behin betiko ekarpena.

– La aportación definitiva de la persona o entidad beneficiaria.

– Beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuen ekarpenak. Pertsona edo erakunde onuradunak ez badu Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaz bestelako dirulaguntzarik jaso, horretarako egindako erantzukizunpeko adierazpena erantsi beharko da.

– Las aportaciones de otras administraciones o entidades ya sean públicas o privadas. En el caso de que la persona o entidad beneficiaria no hubiera recibido subvención alguna diferente a la del Departamento de Cultura y Política Lingüística, se deberá adjuntar declaración responsable efectuada a tal efecto.

– Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak emandako dirulaguntza.

– La subvención otorgada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística.

c) Diruz lagundutako programa edo jarduera gauzatzeko egindako gastuen egiaztagiri guztien zerrenda, euskadi.eus webgunean eskuragarri dagoen ereduaren arabera.

c) Relación comprensiva de todos los documentos justificativos de gasto efectuados con motivo de la ejecución del programa o actividad subvencionada conforme a modelo disponible en euskadi.eus

d) Egindako gastuak justifikatzen dituzten frogagiriak eta fakturak, jatorrizkoak edo fotokopia konpultsatuak.

d) Justificantes y facturas, originales o fotocopias compulsadas de las mismas, que justifiquen los gastos realizados.

e) Katalogoen, programen, iragarki-kartelen, argazkien eta gainerako material grafiko edo soinudunen hizkuntza-bertsioen adibideak, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren babesa dutela berariaz adierazita.

e) Ejemplares de las diversas versiones lingüísticas de los catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico o sonoro, donde conste expresamente la mención al patrocinio del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

22. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 22.– Gastos subvencionables.

1.– Diruz lagundu daitezkeen gastutzat joko dira diruz lagundutako jardueraren izaerari erantzuten diotenak, behar-beharrezkoak direnak eta deialdi honetan eta dirulaguntza emateko ebazpenean edo haren aldaketa posibleetan ezarritako epean egiten direnak. Diruz lagun daitezkeen gastuak eskuratzeko kostua ez da inola ere merkatuko balioa baino handiagoa izango.

1.– Se consideran gastos subvencionables aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido en esta convocatoria y en la resolución de concesión o sus posibles modificaciones. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

2.– Nolanahi ere, agindu honen esparruan diruz lagundu daitezkeen gastutzat joko dira Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluarekin bat datozenak.

2.– En todo caso, se consideran gastos subvencionables en el marco de la presente Orden los acordes al artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.

3.– Pertsona edo erakunde onuradunak zerga horren aitorpena egin behar badu, ezin izango da diruz lagundu BEZ kengarriaren zenbatekoa. Kasu horretan, gastu gisa egotz daitekeen zenbatekoa egiaztagirien zerga-oinarriari dagokiona izango da.

3.– No se podrá incluir como gasto subvencionable el importe del IVA deducible cuando la persona o entidad beneficiaria esté obligada a realizar declaración del mencionado impuesto. En este supuesto, la cantidad imputable como gasto será la correspondiente a la base imponible de los justificantes.

23. artikulua.– Azpikontratazioa.

Artículo 23.– Subcontratación.

1.– Pertsona edo erakunde onuradunak hirugarrenekin hitzartu ahal izango du diruz lagundutako jarduera gauzatzea, gehienez ere diruz lagundutako jardueraren zenbatekoaren % 50eraino, azpikontratu guztien prezioak batuz.

1.– La persona o entidad beneficiaria podrá concertar con terceros la ejecución de la actividad subvencionada hasta un límite máximo del 50 % del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos.

2.– Kontzeptu horretatik kanpo geratzen dira pertsona edo erakunde onuradunak prestakuntza emateko irakasleak kontratatzea eta sustatzaileak diruz lagundutako plana bere kabuz egiteko egin behar dituen gainerako gastuak.

2.– Quedan fuera de este concepto la contratación de personal docente para la impartición de la formación por parte de la persona o entidad beneficiaria y aquellos otros gastos en que tenga que incurrir la persona promotora para la realización por sí mismo del plan subvencionado.

3.– Nolanahi ere, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan ezarritako mugak eta betebeharrak aplikatuko zaizkie onuradunei eta kontratistei.

3.– En todo caso, será de aplicación a los beneficiarios y contratistas los límites y obligaciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ARTE ESZENIKOAK SUSTATZEKO-PROIEKTUAK
PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS

24. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen arloak.

Artículo 24.– Áreas subvencionables.

1.– Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak arte eszenikoak sustatzeko programak garatzeko dira, arte eszenikoen konpainien eta Euskal Autonomia Erkidegoko udal-titulartasun publikoko espazio eszenikoen arteko lankidetzarekin eginak 2021eko ekitaldian.

1.– Las ayudas previstas en este capítulo van dirigidas al desarrollo de programas de promoción de las artes escénicas realizadas en colaboración entre las compañías de las artes escénicas y los espacios escénicos de titularidad pública municipal de la Comunidad Autónoma de Euskadi durante el ejercicio 2021.

2.– Lankidetza-programa horien artean egon daitezke:

2.– Estos programas de colaboración podrán incluir:

a) Sentsibilizazio-jarduerak.

a) Actividades de sensibilización.

b) Publikoekiko bitartekaritza-jarduerak.

b) Actividades de mediación con los públicos.

c) Prestakuntza-jarduerak (kanpoan geratzen dira profesionalei zuzendutako prestakuntza-jarduerak).

c) Actividades formativas (quedan excluidas las actividades formativas destinadas a los profesionales).

d) Arte eszenikoak sustatzeko programak, konpainia egoiliar batek garatuak.

d) Programas de promoción de las artes escénicas desarrollados por una compañía residente.

25. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuraduna izateko baldintzak.

Artículo 25.– Requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria.

Laguntzak eskatu ahal izango dituzte, 3. artikuluan ezarritako baldintzak betetzeaz gain, eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean honako baldintza hauek betetzen dituztenek:

Podrán solicitar estas ayudas quienes además de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3 cumplan los siguientes a la fecha del cierre del plazo de presentación de solicitudes:

– Bizilekua edo egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten pertsona fisiko edo juridiko-pribatuak izatea.

– Sean personas físicas o jurídico-privadas cuyo domicilio o sede social se ubique en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan dagokien epigrafean alta emanda egotea eskabidea aurkezten den unean, eta, pertsona juridikoen kasuan, jarduera eszenikoen garapenarekin bat datorren helbide edo egoitza sozial bat izatea.

– Estar dado/a de alta, en el momento de presentación de la solicitud, en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas y, en el caso de las personas jurídicas, tener un objeto o fin social acorde con el desarrollo de actividades escénicas.

– Produkzio eszenikoan aritzea eta azken 5 urteetan gutxienez 2 ikuskizun estreinatu izana.

– Dedicarse a la producción escénica habiendo estrenado un mínimo de dos producciones los últimos 5 años.

– Prestakuntza-jarduera nagusi den arte eszenikoak sustatzeko proiektuetan, hezkuntzarekin lotutako ekonomia-jardueren gaineko zergaren epigrafe batean alta emanda dauden eskatzaileek ez dute aurreko baldintza bete beharko.

– En aquellos proyectos de promoción de las artes escénicas en los que la actividad formativa sea predominante, los solicitantes que estén dados de alta en un epígrafe del Impuesto de Actividades económicas relacionado con la educación no tendrán que cumplir con la condición anterior.

26. artikulua.– Dirulaguntzen mugak.

Artículo 26.– Límites de las ayudas.

Hautatutako proiektu bakoitzari emandako gehieneko zenbatekoak ezingo ditu muga hauek gainditu:

El importe máximo concedido a cada proyecto seleccionado no podrá superar los siguientes límites:

– 25.000 euro, 35.000 euroko edo gehiagoko aurrekontua duten proiektuetan.

– 25.000 euros en aquellos proyectos con un presupuesto igual o superior a 35.000 euros.

– 10.000 euro, 35.000 eurotik beherako aurrekontuetan.

– 10.000 euros en aquellos presupuestos inferiores a 35.000 euros.

27. artikulua.– Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 27.– Documentación a presentar con la solicitud.

1.– Eskatzaileari buruzko dokumentazioa.

1.– Documentación relativa a la persona solicitante.

a) Pertsona fisikoen kasuan:

a) Cuando se trate de personas físicas:

– Eskabidea sinatzen duen pertsonaren nortasuna egiaztatzea.

– Acreditación de identidad de la persona firmante de la solicitud.

b) Pertsona juridikoen kasuan: administrazio honi dagozkion erregistroetan inskribatutako erakundeek eskabidean adieraziko dute zein erregistrotan dauden inskribatuta, eta ez da beharrezkoa izango inskripzioa egiaztatzen duen agiria aurkeztea.

b) Cuando se trate de personas jurídicas: las entidades inscritas en los registros correspondientes a esta administración indicarán en la solicitud en que registro se encuentran inscritas, no siendo necesaria la aportación acreditativa de la inscripción.

Administrazio hori ez den beste erregistro batzuetan inskribatutako erakundeek eratze-eskritura eta estatutuak egiaztatu beharko dituzte, bai eta dagokien erregistro publikoetan inskribatuta daudela ere.

Las entidades inscritas en registros diferentes a esta administración deberán acreditar escritura de constitución y estatutos, así como acreditación de su inscripción en los Registros Públicos correspondiente.

c) Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, interesdunek eskubidea dute dagoeneko administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein administraziok egin dituen dokumentuak ez aurkezteko. Dokumentu horien bidez, Administrazioak dokumentu horiek kontsultatu edo eskatu ahal izango ditu, interesdunak horren aurka egiten ez badu.

c) De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, por la que la Administración podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello.

2.– Proiektuari buruzko dokumentazioa.

2.– Documentación relativa al proyecto.

a) Aurkeztutako proiektuaren memoria zehatza, euskadi.eus webgunean eskuragarri dagoen inprimakia barne, behar bezala beteta.

a) Memoria detallada del proyecto presentado, incluido el formulario disponible en euskadi.eus debidamente cumplimentado.

b) Dirulaguntza eskatzen duen erakundearen/pertsonaren ibilbideari buruzko memoria, erakunde eskatzaileak arte eszenikoen sustapenaren arloan aurreko urteetan garatutako antzeko lankidetza-programak jasotzen dituena.

b) Memoria de la trayectoria de la entidad/persona solicitante de la subvención que recoja los programas de colaboración similares desarrollados en años anteriores por la entidad solicitante en el ámbito de la promoción de las artes escénicas.

c) Proiektuaren diru-sarreren eta gastuen aurrekontu banakatua eta xehatua, euskadi.eus-en eskuragarri dagoen ereduaren arabera.

c) Presupuesto desglosado y detallado de ingresos y gastos del proyecto conforme a modelo disponible en euskadi.eus

d) Eskabidea baloratzeko aurkeztu nahi den dokumentazio osagarria.

d) Documentación complementaria que se desee presentar al efecto de valorar la solicitud.

3.– Aurkeztu beharreko dokumentu elektronikoek ezaugarri hauek izan beharko dituzte:

3.– Los documentos electrónicos a presentar deberán tener las siguientes características:

a) Deskarga daitezkeen ereduak erabiliko dira, baldin eta halakorik badago. Gainerako dokumentuak, ahal dela, pdf formatuan aurkeztuko dira.

a) Se utilizarán los modelos descargables, siempre que existan. El resto de documentos se presentarán, preferentemente, en formato PDF.

b) Bideoak aurkezteko, web-helbide bat eman ahal izango da, dagokion dokumentuan kontsultatu ahal izateko.

b) Los videos podrán presentarse proporcionando una dirección web para su consulta, en el documento que corresponda.

28. artikulua.– Hautapena eta kuantifikazioa egiteko irizpideak.

Artículo 28.– Criterios de selección y cuantificación.

1.– Dirulaguntzen ebazpen-proposamena egiteko, Balorazio Batzordeak irizpide hauek aplikatuko ditu:

1.– Al objeto de elaborar la propuesta de resolución de las subvenciones la Comisión de Valoración aplicará los siguientes criterios:

a) Aurkeztutako proiektuaren garrantzia eta interesa. Horretarako, proiektua bere osotasunean hartuko da kontuan, inplikatutako baliabideak, proposatutako jarduerak edo horien hartzaileak kontuan hartuta (guztizko puntuazioaren % 40).

a) La magnitud y el interés del proyecto presentado. A estos efectos se considerará el proyecto en su globalidad, teniendo en cuenta aspectos como los recursos implicados, las actividades propuestas o las personas destinatarias de las mismas (40 % de la puntuación total).

b) Programaren zehaztasun-maila: helburuak, metodologia eta antolaketa-alderdiak (% 20).

b) Grado de concreción del programa: objetivos, metodología y aspectos organizativos (20 %).

c) Pertsona edo erakunde eskatzaileak duen esperientzia, antzeko programak egiteari dagokionez (% 15).

c) La experiencia de la persona o entidad solicitante en la realización de programas similares (15 %).

d) Proposatutako proiektuaren bideragarritasun ekonomikoa, bereziki kontuan hartuta aurrekontuaren egokitasuna eta inplikatutako enpresa-baliabideak (% 10).

d) La viabilidad económica del proyecto propuesto teniendo en cuenta especialmente la idoneidad del presupuesto, los recursos empresariales implicados (10 %).

e) Dagozkion ikastaro, material edo zerbitzuetan euskara erabiltzea (% 10).

e) Utilización del euskera en los cursos, materiales o servicios correspondientes (10 %).

f) Emakumeen parte-hartzea jardueren arduradunen artean (% 5).

f) Participación de la mujer entre los responsables de las actividades (5 %).

2.– Balorazio-baremoaren % 50 gutxienez lortzen ez duten proiektuak ez dira hautaketan sartuko.

2.– Quedarán descartados y no podrán incluirse en la selección aquellos proyectos que no obtengan al menos un 50 % de puntos del baremo de valoración.

3.– Proiektu bakoitzari dagokion laguntzaren zenbatekoa zehazteko, banaketa-sistema bat aplikatuko da. Hori kontuan hartuta, ezarritako zuzkidura ekonomiko osoa proiektu bakoitzak balorazio-fasean lortutako puntuazioaren arabera banatuko da, ezarritako irizpideekin bat etorriz, betiere, banaketa proportzional horren arabera, jaso beharreko laguntzak eskatutako zenbatekoaren % 70 gainditzen badu.

3.– Para la determinación del importe de la ayuda que corresponde a cada uno de los proyectos se aplicará un sistema de reparto en virtud del cual la dotación económica global establecida se distribuirá en proporción a la puntuación que hubiera obtenido cada proyecto en la fase de valoración conforme a los criterios establecidos, siempre y cuando en función de ese reparto proporcional la ayuda a recibir supere el 70 % de la cantidad solicitada.

29. artikulua.– Dirulaguntzaren justifikazioa: aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 29.– Justificación: documentación a aportar.

Dirulaguntzen pertsona edo erakunde onuradunek agiri hauek aurkeztu beharko dituzte 13. artikuluan ezarritako epean:

Las personas o entidades beneficiarias de subvenciones deberán presentar en el plazo establecido en el artículo 13 la documentación siguiente:

a) Diruz lagundutako jardueraren gauzatzeari, betetze-mailari eta ebaluazioari buruzko memoria zehatza.

a) Memoria detallada relativa a la ejecución, grado de cumplimiento y evaluación de la actividad subvencionada.

b) Erantzukizunpeko adierazpen bidez, exekuzioaren behin betiko aurrekontua (gastuak eta diru-sarrerak), diruz lagundutako jardueratik ahalik eta banakatuena, euskadi.eus-en eskuragarri dagoen ereduaren arabera.

b) Mediante declaración responsable presupuesto definitivo de ejecución (gastos e ingresos) lo más desglosado posible de la actividad subvencionada conforme a modelo disponible en euskadi.eus

Diru-sarreren zerrendan, besteak beste, honako hauek sartu beharko dira:

En la relación de ingresos se deberá incluir, entre otras:

– Pertsona edo erakunde onuradunaren behin betiko ekarpena.

– La aportación definitiva de la persona o entidad beneficiaria.

– Beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuen ekarpenak. Pertsona edo erakunde onuradunak ez badu Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaz bestelako dirulaguntzarik jaso, horretarako egindako erantzukizunpeko adierazpena erantsi beharko da.

– Las aportaciones de otras administraciones o entidades ya sean públicas o privadas. En el caso de que la persona o entidad beneficiaria no hubiera recibido subvención alguna diferente a la del Departamento de Cultura y Política Lingüística, se deberá adjuntar declaración responsable efectuada a tal efecto.

– Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak emandako dirulaguntza.

– La subvención otorgada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística.

c) Diruz lagundutako programa edo jarduera gauzatzeko egindako gastuen egiaztagiri guztien zerrenda, euskadi.eus-eko ereduaren arabera.

c) Relación comprensiva de todos los documentos justificativos de gasto efectuados con motivo de la ejecución del programa o actividad subvencionada conforme al modelo disponible en euskadi.eus

d) Egindako gastuak justifikatzen dituzten frogagiriak eta fakturak, jatorrizkoak edo fotokopia konpultsatuak.

d) Justificantes y facturas, originales o fotocopias compulsadas de las mismas, que justifiquen los gastos realizados.

e) Katalogoen, programen, iragarki-kartelen, argazkien eta gainerako material grafiko edo soinudunen hizkuntza-bertsioen adibideak, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren babesa dutela berariaz adierazita.

e) Ejemplares de las diversas versiones lingüísticas de los catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico o sonoro, donde conste expresamente la mención al patrocinio del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

30. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

Artículo 30.– Gastos subvencionables.

1.– Diruz lagundu daitezkeen gastutzat joko dira diruz lagundutako jardueraren izaerari erantzuten diotenak, behar-beharrezkoak direnak eta deialdi honetan eta dirulaguntza emateko ebazpenean edo haren aldaketa posibleetan ezarritako epean egiten direnak. Diruz lagun daitezkeen gastuak eskuratzeko kostua ez da inola ere merkatuko balioa baino handiagoa izango.

1.– Se consideran gastos subvencionables aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido en esta convocatoria y en la resolución de concesión o sus posibles modificaciones. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

2.– Nolanahi ere, agindu honen esparruan diruz lagundu daitezkeen gastutzat joko dira Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluarekin bat datozenak.

2.– En todo caso, se consideran gastos subvencionables en el marco de la presente Orden los acordes al artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.

3.– Pertsona edo erakunde onuradunak zerga horren aitorpena egin behar badu, ezin izango da diruz lagundu BEZ kengarriaren zenbatekoa. Kasu horretan, gastu gisa egotz daitekeen zenbatekoa egiaztagirien zerga-oinarriari dagokiona izango da.

3.– No se podrá incluir como gasto subvencionable el importe del IVA deducible cuando la persona o entidad beneficiaria esté obligada a realizar declaración del mencionado impuesto. En este supuesto, la cantidad imputable como gasto será la correspondiente a la base imponible de los justificantes.

4.– Ez dira diruz laguntzeko moduko gastutzat hartuko espazio eszenikoaren programazioarekin lotutako gastuak.

4.– No se considerarán gastos subvencionables los gastos relacionados con la programación del espacio escénico.

5.– Proiektuari egotzitako erakunde onuradunaren langileen kostuek, guztira, ezin izango dute guztizko kostuaren % 30 gainditu.

5.– El total de los costes de personal propio de la entidad beneficiaria imputados al proyecto no podrá superar el 30 % de su coste total.

Proiektuan parte hartzen duten langileen kostuak ezartzeko, orduko kostua modu pertsonalizatuan kalkulatuko da, eta aurkeztutako proiektuari eskainitako ordu-kopuruari dagokion zatia egotziko da.

Para establecer los costes del personal propio participante en el Proyecto, se calculará el coste hora de forma personalizada y se imputará la parte que corresponda al número de horas dedicadas al proyecto presentado.

31. artikulua.– Azpikontratazioa.

Artículo 31.– Subcontratación.

1.– Pertsona edo erakunde onuradunak hirugarrenekin hitzartu ahal izango du diruz lagundutako jarduera gauzatzea, gehienez ere diruz lagundutako jardueraren zenbatekoaren % 50eraino, azpikontratu guztien prezioak batuz.

1.– La persona o entidad beneficiaria podrá concertar con terceros la ejecución de la actividad subvencionada hasta un límite máximo del 50 % del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos.

2.– Kontzeptu horretatik kanpo geratzen dira pertsona edo erakunde onuradunak prestakuntza emateko irakasleak kontratatzea eta sustatzaileak diruz lagundutako plana bere kabuz egiteko egin behar dituen gainerako gastuak.

2.– Quedan fuera de este concepto aquellos gastos en que tenga que incurrir el promotor para la realización por sí mismo del plan subvencionado. En el caso de que se incluyan talleres o procesos formativos similares queda también fuera la contratación de personal docente.

3.– Nolanahi ere, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan ezarritako mugak eta betebeharrak aplikatuko zaizkie onuradunei eta kontratistei.

3.– En todo caso, será de aplicación a los beneficiarios y contratistas los límites y obligaciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
KALEKO ARTE ESZENIKOAK ERAKUSTEKO PROGRAMA
PROGRAMA DE EXHIBICIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS EN LA CALLE

32. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen arloak.

Artículo 32.– Áreas subvencionables.

1.– Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak 2021. urtean euskal konpainiek aire zabaleko espazio publikoetan antzeztutako arte eszenikoak (antzerkia, dantza eta zirkua) erakusteko programak garatzeko dira.

1.– Las ayudas previstas en este capítulo van dirigidas al desarrollo de programas de exhibición de las artes escénicas (teatro, danza y circo) representados por compañías vascas en espacios públicos al aire libre durante el año 2021.

2.– Erakusketa-programa horiek honako baldintza hauek bete behar dituzte:

2.– Estos programas de exhibición deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Biztanleria-tarte bakoitzerako ezarritako gutxieneko antzerki-, dantza- eta/edo zirku-ikuskizunak programatuko dira:

a) Se programará el mínimo de espectáculos de teatro, danza y/o circo establecido para cada tramo poblacional:

– 20.000 biztanletik gorako herriak: bost ikuskizun.

– Poblaciones de más de 20.000 habitantes: cinco espectáculos.

– 20.000 eta 10.001 biztanle bitarteko herriak: lau ikuskizun.

– Poblaciones entre 20.000 y 10.001 habitantes: cuatro espectáculos.

– 10.000 eta 5.001 biztanle bitarteko herriak: hiru ikuskizun.

– Poblaciones entre 10.000 y 5.001 habitantes: tres espectáculos.

– 5.000 eta 1.001 biztanle bitarteko herriak: bi ikuskizun.

– Poblaciones entre 5.000 y 1.001 habitantes: dos espectáculos.

– 1.000 biztanletik beherako herriak: ikuskizun bat.

– Poblaciones de menos de 1.000 habitantes: un espectáculo.

b) Diruz lagundu beharreko ikuskizunak bizilekua edo egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten konpainia profesionalek ordezkatuko dituzte. Biztanle-tarteetan eskatutako gutxieneko ikuskizun-kopurua betetzeko, Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko konpainien ikuskizunak sartu ahal izango dira.

b) Los espectáculos a subvencionar serán representados por compañías profesionales con domicilio o sede social en la Comunidad Autónoma de Euskadi. A efectos de cumplir con el número mínimo de espectáculos exigidos en los diferentes tramos poblacionales se podrán incluir espectáculos de compañías de fuera de la Comunidad Autónoma del Euskadi.

c) Espazio publikoetan aire zabalean erakusteko berariaz diseinatutako ikuskizunak bakarrik sartuko dira.

c) Se incluirán únicamente espectáculos diseñados específicamente para su exhibición en espacios públicos al aire libre.

d) Ezin izango da sarrerarik kobratu ikuskizunak ikusi ahal izateko.

d) No se podrá cobrar entrada alguna para poder ver los espectáculos.

e) Jaietan programatutako bi ikuskizun ere sartu ahal izango dira.

e) Se podrán incluir hasta dos espectáculos programados en las fiestas patronales.

3.– Kanpoan geratuko dira:

3.– Quedarán excluidas:

a) Ohiko ekitaldiei lotutako eginkizunak.

a) Las funciones ligadas a eventos tradicionales.

b) Beste herri batzuetan antzezteko diseinatuta ez dauden ekoizpenak.

b) las producciones que no están diseñadas para ser representadas en otras localidades.

c) Soilik musikalak diren ikuskizunak.

c) las actuaciones exclusivamente musicales.

33. artikulua.– Erakunde onuraduna izateko baldintzak.

Artículo 33.– Requisitos para obtener la condición de entidad beneficiaria.

Laguntza hauek eskatu ahal izango dituzte udalek, kuadrillek, mankomunitateek eta kontzejuek edo horien tokiko erakunde autonomoek, tokiko enpresa-erakunde publikoek eta sozietate publikoek, baldin eta haien kapital soziala titulartasun publikokoa bada eta, 3. artikuluan ezarritako baldintzak betetzeaz gain, eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean honako baldintza hauek betetzen badituzte:

Podrán solicitar estas ayudas los Ayuntamientos, Cuadrillas, Mancomunidades y concejos o sus Organismos Autónomos locales, Entidades Públicas empresariales locales y Sociedades públicas, cuyo capital social sea de titularidad pública que, además de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3, cumplan los siguientes requisitos a la fecha del cierre del plazo de presentación de solicitudes:

a) Antzezleku egokiak, seinaleztatuak eta mugatuak izatea, indarrean dagoen legediak eskatzen dituen segurtasun-neurri guztiak betetzen dituztenak, eta programatzen diren ikuskizunetarako erantzukizun zibileko aseguru bat eta kamerino eta aldagela gisa erabiltzeko lokal egokiak izatea.

a) Dispongan de espacios de representación apropiados, señalizados y acotados que cumplan todas las medidas de seguridad exigidas por la legislación vigente, así como un seguro de responsabilidad civil para los espectáculos que se programen y locales adecuados para utilizarlos como camerinos y vestuarios.

b) Programaren alderdi tekniko guztiak koordinatuko dituen arduradun bat izatea.

b) Dispongan de una persona responsable que coordine todos los aspectos técnicos del programa.

34. artikulua.– Dirulaguntzen banaketa.

Artículo 34.– Distribución de las ayudas.

225.000 euroko zenbateko osoa honela banatuko da laguntza-modalitate honek barne hartzen dituen 5 biztanle-tarteen artean:

El importe global de 225.000 euros se distribuirá de la siguiente forma entre los 5 tramos poblacionales que comprende esta modalidad de ayudas:

a) 65.000 euro, 20.000 biztanletik gorako herrietan kaleko arte eszenikoen programazioak antolatzeko.

a) 65.000 euros para la organización de programaciones de artes escénicas de calle en poblaciones de más de 20.000 habitantes.

b) 50.000 euro, 20.000 eta 10.001 biztanle arteko herrietan kaleko arte eszenikoen programazioak antolatzeko.

b) 50.000 euros para la organización de programaciones de artes escénicas de calle en poblaciones que tengan entre 20.000 y 10.001 habitantes.

c) 35.000 euro 10.000 eta 5.001 biztanle arteko herrietan kaleko arte eszenikoen programazioak antolatzeko.

c) 35.000 euros para la organización de programaciones de artes escénicas de calle en poblaciones que tengan entre 10.000 y 5.001 habitantes.

d) 65.000 euro, 5.000 eta 1.001 biztanle arteko herrietan kaleko arte eszenikoen programazioak antolatzeko.

d) 65.000 euros para la organización de programaciones de artes escénicas de calle en poblaciones que tengan entre 5.000 y 1.001 habitantes.

e) 10.000 euro, 1.000 biztanletik beherako herrietan kaleko arte eszenikoen programazioak antolatzeko.

e) 10.000 euros para la organización de programaciones de artes escénicas de calle en poblaciones menores de 1.000 habitantes.

35. artikulua.– Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 35.– Documentación a presentar con la solicitud.

Eskabidearekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

Dicha solicitud se acompañará de la siguiente documentación:

a) Erakunde eskatzailearen legezko ordezkariaren nortasun-egiaztagiria.

a) Acreditación de identidad del representante legal de la entidad solicitante.

b) Aurkezten den proiektuaren memoria, euskadi.eus webgunean eskuragarri dagoen inprimakia barne, behar bezala beteta.

b) Memoria del proyecto que se presenta, incluido el formulario disponible en euskadi.eus debidamente cumplimentado.

36. artikulua.– Dirulaguntza emateko prozedura.

Artículo 36.– Procedimiento de concesión.

1.– Dirulaguntzak lehiaketa bidez emango dira. Horretarako, 32.2 artikuluan zerrendatutako biztanleria-tarte bakoitzean, aurkeztutako eskabideak alderatuko dira, aurkeztutako programazioaren kontratazioaren kostua kontuan hartuta, haien arteko lehentasuna ezartzeko.

1.– Las subvenciones se otorgarán por concurso mediante la comparación, en cada uno de los tramos poblacionales relacionados en el artículo 32.2, de las solicitudes presentadas, atendiendo al coste de la contratación de la programación presentada, a fin de establecer una prelación entre las mismas.

2.– Prozedura bakoitzean lehentasun-hurrenkera hori ezarri ondoren, laguntzak honela esleituko dira:

2.– Una vez establecida esa prelación en cada uno de los procedimientos se adjudicarán las ayudas de la siguiente manera:

a) Lehenengo fasean, aurkeztutako programan sartutako gehienez hiru ikuskizuni dagozkien laguntzak esleituko dira, harik eta, hala badagokio, dagokion prozeduraren aurrekontu-zuzkidura agortu arte. Aurkezpen-ordenaren arabera aukeratuko dira ikuskizunak.

a) En una primera fase se irán adjudicando las ayudas que correspondan a las funciones de hasta tres espectáculos incluidos en el programa presentado, hasta el agotamiento, en su caso, de la dotación presupuestaria del respectivo procedimiento. La elección de los espectáculos se hará en función del orden de presentación.

b) Lehenengo fase horretan dirulaguntza hauetara bideratutako guztizko zenbatekoa agortzen ez bada, diruz lagun daitezkeen hiru emanaldien muga gainditu ahal izango da, puntuaziorik handiena lortu duen eskaeratik hasita eta unitate bateko muga handituta, eta horrela, hurrenez hurren, aurkeztutako emanaldi guztiak diruz lagundu arte edo aurrekontu-zuzkidura agortu arte. Bigarren fase honetan, aurkeztutako eskabideen lehentasun orokorra hartuko da kontuan.

b) Si en esta primera fase no se agotara el importe global destinado a estas subvenciones se podrá superar el límite de tres funciones subvencionables comenzando por la solicitud que haya obtenido una mayor puntuación y aumentando el límite en una unidad, y así sucesivamente hasta que se subvencionen todas las funciones presentadas o se agote la dotación presupuestaria. En esta segunda fase se tendrá en cuenta la prelación general de las solicitudes presentadas.

37. artikulua.– Dirulaguntzak kuantifikatzeko irizpideak eta mugak.

Artículo 37.– Criterios de cuantificación y límites de las subvenciones.

1.– Emanaldi bakoitzari dagozkion dirulaguntzak aurkeztutako ikuskizunen katxearen (BEZa barne) arabera kalkulatuko dira. Katxe gisa ulertuko da kontratatutako alderdiak bere jarduketagatik jasotzen duen kontraprestazio ekonomikoa.

1.– Las subvenciones que corresponden a cada función se calcularán en función del caché (IVA incluido) de los espectáculos presentados. Se entenderá por caché la contraprestación económica que recibe la parte contratada por su actuación.

a) 2.000 euro baino gutxiagoko katxea duten ikuskizunak antzezten laguntzea: katxearen % 40.

a) Ayuda a la representación de espectáculos de menos de 2.000 euros de caché: 40 % del caché.

b) 2.000 eta 3.500 euro arteko katxea duten ikuskizunak antzezten laguntzea: katxearen % 45.

b) Ayuda a la representación de espectáculos de caché comprendido entre 2.000 y 3.500 euros: 45 % del caché.

c) 3.500 eurotik gorako katxea duten ikuskizunak antzezten laguntzea: katxearen % 50.

c) Ayuda a la representación de espectáculos de más de 3.500 euros de caché: 50 % del caché.

2.– Nolanahi ere, ez dira muga hauek gaindituko:

2.– En todo caso, no se superarán los siguientes límites:

a) Ikuskizun bakoitzeko dirulaguntza ez da inoiz 3.500 eurotik gorakoa izango.

a) La subvención por espectáculo en ningún caso superará los 3.500 euros.

b) Erakunde onuradun bakoitzari gehienez 12.000 euro emango zaizkio.

b) El importe máximo concedido a cada entidad beneficiaria no podrá ser superior a 12.000 euros.

c) Ikuskizun berean emanaldi bat baino gehiago egiten bada, horietako bat bakarrik lagundu ahal izango da diruz.

c) En el caso de que se realicen varias funciones de un mismo espectáculo solo será subvencionable una de ellas.

38. artikulua.– Dirulaguntzaren justifikazioa: aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 38.– Justificación: documentación a aportar.

Dirulaguntzen erakunde onuradunek agiri hauek aurkeztu beharko dituzte 13. artikuluan ezarritako epean:

Las entidades beneficiarias de subvenciones deberán presentar en el plazo establecido en el artículo 13 la documentación siguiente:

a) Dirulaguntzaren eskabidearekin batera aurkeztutako jardueraren gauzatzeari, betetze-mailari eta ebaluazioari buruzko memoria xehatua.

a) Memoria detallada relativa a la ejecución, grado de cumplimiento y evaluación de la actividad presentada junto con la solicitud de subvención.

b) Diruz lagundutako programaren barruan egindako eginkizun guztietarako kontratuak. Kontratu horietan jaso beharko da kontratatutako erakundeak bere lege-, zerga- eta lan-betebeharrak betetzeko duen betebeharra.

b) Contratos de todas las funciones realizadas dentro del programa subvencionado. Dichos contratos deberán incluir la obligación que la entidad contratada adquiere de cumplir con sus obligaciones legales, tributarias y laborales.

c) Diruz lagundutako programaren barruan egindako emanaldi guztien fakturak.

c) Facturas de todas las funciones realizadas dentro del programa subvencionado.

d) Katalogoen, programen, iragarki-kartelen, argazkien eta gainerako material grafiko edo soinudunen hizkuntza-bertsioen adibideak, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren babesa dutela berariaz adierazita.

d) Ejemplares de las diversas versiones lingüísticas de los catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico o sonoro, donde conste expresamente la mención al patrocinio del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
SAREA DANTZA ZIRKUITUA
CIRCUITO DE DANZA DE SAREA

39. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen arloak.

Artículo 39.– Áreas subvencionables.

Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak SAREAren dantza-zirkuitua garatzeko dira 2021. urtean.

Las ayudas previstas en este capítulo van dirigidas al desarrollo del circuito de danza de SAREA durante el año 2021.

Dantza-zirkuituko antzokien zerrenda osoa I. eranskinean dago jasota.

La relación completa de teatros del circuito de danza está recogida en el Anexo I.

40. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuraduna izateko baldintzak.

Artículo 40.– Requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria.

Laguntza hauek eskatu ahal izango dituzte, 3. artikuluan ezarritako baldintzak betetzeaz gain, Eusko Jaurlaritzak bultzatutako Dantza Zirkuituko Sareko antzokietako programazioetan ikuskizunen batekin parte hartzen duten dantza-konpainiek, baldin eta eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean honako baldintza hauek betetzen badituzte:

Podrán solicitar estas ayudas las compañías de danza que, además de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3, participen con alguno de sus espectáculos en las programaciones de los teatros de SAREA incluidos en el Circuito de Danza impulsado por el Gobierno Vasco y cumplan los siguientes requisitos a la fecha del cierre del plazo de presentación de solicitudes:

– Eskabidea aurkezteko unean ekonomia-jardueren gaineko zergari dagokion epigrafean alta emanda dauden pertsona fisiko edo juridiko-pribatuak badira, eta, pertsona juridikoen kasuan, dantza-jardueren garapenarekin bat datorren xede edo xede soziala badute.

– Sean personas físicas o jurídico-privadas que estén dados de alta, en el momento de presentación de la solicitud, en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas y, en el caso de las personas jurídicas, tener un objeto o fin social acorde con el desarrollo de actividades de danza.

41. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 41.– Recursos económicos.

Guztira, 235.000 euro bideratuko dira dirulaguntza horietara.

El importe global destinado a estas subvenciones es de 235.000 euros.

42. artikulua.– Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentuak.

Artículo 42.– Documentación a presentar con la solicitud.

1.– Eskatzaileari buruzko dokumentazioa.

1.– Documentación relativa a la persona solicitante.

a) Pertsona fisikoen kasuan:

a) Cuando se trate de personas físicas:

– Eskabidea sinatzen duen pertsonaren nortasuna egiaztatzea.

– Acreditación de identidad de la persona firmante de la solicitud.

b) Pertsona juridikoak direnean:

b) Cuando se trate de personas jurídicas:

– Pertsona juridikoaren legezko ordezkariaren nortasuna egiaztatzea, bai eta ordezkaritza-ahalordea egiaztatzea ere.

– Acreditación de la identidad del representante legal de la persona jurídica así como acreditación del poder de representación que ejerza.

– Identifikazio fiskaleko zenbakia egiaztatzen duen txartela.

– Tarjeta acreditativa del número de identificación fiscal.

c) Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, pertsona edo erakunde interesdunek eskubidea dute dagoeneko administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein administraziok egin dituen dokumentuak ez aurkezteko. Dokumentu horien bidez, Administrazioak dokumentu horiek kontsultatu edo eskatu ahal izango ditu, interesdunak horren aurka egiten ez badu.

c) De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas o entidades interesadas tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, por la que la Administración podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el/la persona interesada se opusiera a ello.

2.– Proiektuari buruzko dokumentazioa.

2.– Documentación relativa al proyecto.

a) Euskadi.eus-en eskuragarri dagoen inprimakia, aurkeztutako emanaldiei dagozkien datuekin behar bezala beteta.

a) El formulario disponible en euskadi.eus debidamente cumplimentado con los datos correspondientes a las funciones presentadas.

b) Kontratuak, aurrekontratuak, kontratu-promesak edo zuzenbidean baliozkoa den beste edozein betebehar-agiri, kontratatutako emanaldiaren edo emanaldien kostua egiaztatzen duena dantza-zirkuituko antzokiak kudeatzen dituen erakunderen batekin.

b) Contratos, precontratos, promesas de contrato o cualquier otro documento obligacional válido en derecho que acredite el coste de la(s) función(es) contratada(s) con alguna de las entidades que gestionan los teatros incluidos en el circuito de danza.

43. artikulua.– Laguntzak kuantifikatzeko eta mugatzeko irizpideak.

Artículo 43.– Criterios de cuantificación y límites de las subvenciones.

1.– Emanaldi bakoitzari dagokion dirulaguntza kalkulatzeko, aurkeztutako programan bildutako ikuskizunen katxeen gainean honako ehuneko hauek aplikatuko dira, BEZa barne. Katxe gisa ulertuko da bere jarduketagatik kontratatutako alderdiak jasotzen duen kontraprestazio ekonomikoa.

1.– Las subvenciones que corresponden a cada función se calculará en función de los siguientes porcentajes del caché de los espectáculos incluidos en el programa presentado, IVA incluido Se entenderá por caché la contraprestación económica que recibe la parte contratada por su actuación.

a) Euskal Autonomia Erkidegoko konpainiak: katxearen % 55era arte, gehienez 2.500 euro emanaldiko.

a) Compañías de la Comunidad Autónoma del País Vasco: hasta el 55 % del caché con un máximo de 2.500 euros por función.

b) Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko konpainiak: katxearen % 40ra arte, dantza-zirkuituan sartutako emanaldi-kopuruaren arabera, eta gehienez 3.000 euro emanaldi bakoitzeko.

b) Compañías de fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco: hasta el 40 % del caché en función del número de funciones incluidas en el circuito de danza con un máximo de 3.000 euros por función.

– Emanaldi bat zirkuituan, katxearen % 30.

– Una función en el circuito 30 % del caché.

– Bi emanaldi zirkuituan, katxearen % 35.

– Dos funciones en el circuito 35 % del caché.

– Hiru emanaldi edo gehiago zirkuituan, katxearen % 40.

– Tres o más funciones en el circuito 40 % del caché.

2.– Antzoki batean ikuskizun bereko hainbat emanaldi egiten badira, horietako bat bakarrik lagundu ahal izango da diruz.

2.– En el caso de que en un teatro se realicen varias funciones de un mismo espectáculo solo será subvencionable una de ellas.

3.– Aurreko puntuan ezarritako zenbatekoei aurre egiteko nahikoa baliabide ekonomiko ez badago, laguntzak hainbanatu egingo dira, aurreko puntuan ezarritako irizpideetatik abiatuta eskabide bakoitzari dagozkion dirulaguntzen arabera.

3.– En caso de que no se cuente con disponibilidad económica suficiente para hacer frente a las cantidades establecidas en el punto anterior, las ayudas se prorratearán en base a las subvenciones que a partir de los criterios establecidos en el punto anterior le corresponderían a cada solicitud.

44. artikulua.– Dirulaguntzaren justifikazioa: aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 44.– Justificación: documentación a aportar.

Dirulaguntzen pertsona edo erakunde onuradunek agiri hauek aurkeztu beharko dituzte 13. artikuluan ezarritako epean:

Las personas o entidades beneficiarias de subvenciones deberán presentar en el plazo establecido en el artículo 13 la documentación siguiente:

a) Diruz lagundutako programaren barruan egindako eginkizun guztietarako kontratuak. Kontratu horietan jaso beharko da kontratatutako erakundeak bere lege-, zerga- eta lan-betebeharrak betetzeko duen betebeharra.

a) Contratos de todas las funciones realizadas dentro del programa subvencionado. Dichos contratos deberán incluir la obligación que la entidad contratada adquiere de cumplir con sus obligaciones legales, tributarias y laborales.

b) Diruz lagundutako programaren barruan egindako emanaldi guztien fakturak.

b) Facturas de todas las funciones realizadas dentro del programa subvencionado.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIón adicional primera

Agindu honen II. kapituluan jasotako laguntzek honako hau bete beharko dute: 2013ko abenduaren 18ko Batzordearen 1407/2013 Erregelamendua, Itunaren 107. eta 108. artikuluak «minimis» laguntzei aplikatzeari buruzkoa (DOUE, L 352/1, 2013-12-24). Laguntza horiek minimis gisa sailkatzen dira; izan ere, pertsona fisiko edo juridiko bati emandako laguntza guztizkoak ez du gainditzen 200.000 euroko zenbatekoa, hiru ekitaldi fiskaleko ezein alditan. Uste da muga horretatik behera laguntzek ez diotela eragiten merkataritzari eta ez dutela lehia faltsutzen; hortaz, ez dira sartzen Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Itunaren 107.1 artikuluaren aplikazio eremuan.

Las ayudas contempladas en el capítulo II de la presente Orden estarán sujetas al Reglamento (CE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas de minimis (DOUE, L n.º 352, de 24-12-2013). Estas ayudas son calificadas de minimis, puesto que ninguna ayuda total concedida a una persona jurídica o física determinadas superará los 200.000 euros, durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales. Se considera que por debajo de este límite las ayudas no afectan al comercio y/o no falsean la competencia y por consiguiente no entran dentro del ámbito de aplicación del 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Agindu honen III, IV. eta V. kapituluetan jasotako laguntzek ez dituzte Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. artikuluaren 1. atalean ezarritako baldintza guztiak betetzen. Horregatik ez da beharrezkoa Europako Batzordeari jakinaraztea, ez baitira Estatuko laguntzak.

Las ayudas contempladas en los capítulos III, IV y V de la presente Orden no cumplen todos los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE y por lo tanto no constituyen ayuda de estado, no siendo necesaria la comunicación a la Comisión Europea.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Datu pertsonalen babesaren arloko informazio-klausula.

Cláusula informativa en materia de protección de datos de carácter personal.

Arduraduna: Kultura eta Hizkuntza Politika Saila; Kultura Sustatzeko Zuzendaritza.

Responsable: Departamento de Cultura y Política Lingüística; Dirección de Promoción de la Cultura.

Helburua: arte eszenikoak sustatzera bideratutako prestakuntza, sustapen eta erakusketa programak garatzeko dirulaguntzak kudeatzea.

Finalidad: gestión de las subvenciones destinadas a programas y actividades de formación, promoción o exhibición destinados al fomento de las artes escénicas.

Lege-oinarria: interes publikoaren mesedetan zein tratamenduaren arduradunari esleitutako ahal publikoak gauzatzean egindako zeregina betetzeko beharrezkoa suertatzen den tratamendua da (Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorra eta Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legea).

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley General de Subvenciones y de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).

Jasotzaileak: gaiaren gaineko eskumena duten administrazioei jakinarazi ahal izango zaizkie datu pertsonalak.

Destinatarios: los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Eskubideak: zeure datuak ikusteko, zuzentzeko zein ezabatzeko eskubidea duzu; baita haien tratamendua mugatzeko nahiz haren aurka egiteko eskubidea ere, informazio gehigarrian adierazten den moduan.

Derechos: ud. tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.

Informazio gehigarria: web helbide hauetan aurkitu ahal izango duzu datu pertsonalen babesari buruzko informazio gehiago:

Información adicional: podrá ampliar información en materia de protección de datos en las siguientes direcciones web:

– Arte eszenikoetako profesionalen etengabeko prestakuntza: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1033307

– Formación permanente de profesionales de las artes escénicas: https://www.euskadi.eus/servicios/1033307

– Arte eszenikoak sustatzeko egitasmoa: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1033308

– Proyectos de promoción de las artes escénicas: https://www.euskadi.eus/servicios/1033308

– Arte eszenikoen ikuskizunen programak: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1033309

– Programas de exhibición de las artes escénicas en la calle: https://www.euskadi.eus/servicios/1033309

– SAREA Dantza Zirkuitua: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1033310

– Circuito de danza de SAREA: https://www.euskadi.eus/servicios/1033310

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

Eskatutako dirulaguntzen zenbateko osoa kontuan hartuta, 2. artikuluan ezarritako zenbatekoak gehitu ahal izango dira, Kulturako sailburuordearen ebazpen baten bitartez, baldin eta Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren beste programa batzuk gauzatu ondoren aurrekontuetako izakinak agortu ez badira. Aldaketa hori eskabideei buruzko erabakia hartu aurretik egin beharko da. Horretarako, 2.3 artikuluan aipatutako irizpidea aplikatuko da. sailburuordearen ebazpena EHAAn argitaratuko da.

Los importes consignados en el artículo 2 podrán ser incrementados, por Resolución del Viceconsejero de Cultura, teniendo en cuenta la cuantía total de las subvenciones solicitadas, en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución de otros programas del Departamento de Cultura y Política lingüística, y con carácter previo a la resolución de los mismos. Para ello se aplicará el criterio citado en el artículo 2.3. La mencionada Resolución deberá ser publicada en el BOPV.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari. Beraz, bere aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko jurisdikzio horretako salan, bi hilabeteko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas o entidades interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sortuko ditu ondorioak.

La Presente Orden surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko martxoaren 3a.

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de marzo de 2021.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común