Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

44. zk., 2021eko martxoaren 2a, asteartea

N.º 44, martes 2 de marzo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
1224
1224

AGINDUA, 2021eko otsailaren 18koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2021eko ekitaldian arte eszenikoak ekoizteko dirulaguntzak emateko arauak ezarri eta deialdia egiten duena.

ORDEN de 18 de febrero de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2021 a la producción de las artes escénicas.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari dagozkio arte eta kultura alorreko jardueren eta horien zabalkundearen eskumenak, hala jasotzen baitu bere xedapenetan Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen baitira eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen. Eskumen horiek Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari eman zizkion Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 82/2017 Dekretuak.

De conformidad al Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, competen al Departamento de Cultura y Política Lingüística las funciones relativas a actividades artísticas y culturales, así como su difusión. Dichas funciones están atribuidas a la Dirección de Promoción de la Cultura a través del Decreto 82/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak egoki deritzo, bere eskumenen baitako zeregina den aldetik, izaera profesionala duten jarduera eszenikoak sustatzeko aukera emango duen bidea antolatzeari. Horretarako, dirulaguntzak emango dira produkzio eszenikoa ahalbidetzen duten prozesuak finantzatzeko. Neurri horren bitartez, euskal konpainien sorkuntza-lana bultzatzeko formula lortu nahi da eta, bide batez, talde horien ahalegina aitortzeaz gain, beren lanak beste merkatu batzuetara zabaltzeko aukerak eskaini, beren finantzabideak ugaritu daitezen.

Dicha Dirección de Promoción de la Cultura estima oportuno proceder a arbitrar un cauce que permita la promoción de las actividades escénicas de carácter profesional, actuación encuadrable en su ámbito competencial, mediante la concesión de subvenciones a los diferentes procesos que confluyen en la producción escénica. Con tal medida se pretende obtener una fórmula de promoción de la labor creativa de las compañías vascas y posibilitar, además, que tales grupos obtengan el reconocimiento a su labor y abran los posibles mercados que permitan incrementar la financiación de los mismos.

Horrenbestez, honako hau

En su virtud,

XEDATZEN DUT:
RESUELVO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ARAU OROKORRAK
NORMAS GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen xedea da 2021eko ekitaldian egiten edo hasten diren arte eszenikoen (antzerkia, dantza, zirkua) ekoizpen profesionalerako dirulaguntzak emateko baldintzak arautzea.

1.– Es objeto de la presente Orden regular las condiciones de concesión de subvenciones a la producción de las artes escénicas (teatro, danza, circo) de carácter profesional que se realicen o se inicien durante el ejercicio 2021.

2.– Zirku-ikuskizunak antzerkiaren edo dantzaren eremuan aurkeztu ahal izango dira, ikuskizunaren ezaugarrien arabera.

2.– Los espectáculos circenses se podrán presentar en el área teatral o de la danza en función de las características del espectáculo.

2. artikulua.– Modalitateak eta baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Modalidades y recursos económicos.

1.– Dirulaguntza hauetara 1.380.000 euro bideratuko dira guztira.

1.– El importe global destinado a estas subvenciones es de 1.380.000 euros.

2.– Deialdi honetako laguntza-modalitateen arabera, 1.380.000 euroko zenbateko osoa honela banatuko da:

2.– Atendiendo a las modalidades de ayuda que comprende la presente convocatoria el importe global de 1.380.000 euros se distribuirá de la siguiente forma:

a) Hitzartutako zirkuitua duten produkzioak egiteko laguntzak, II. kapituluan ezarritako baldintzetan: 225.000 euro.

a) Ayudas a la realización de producciones con circuito concertado en los términos que se establecen en el Capítulo II: 225.000 euros.

b) Produkzioak I egiteko laguntzak, III. kapituluan ezarritako baldintzetan: 175.000 euro.

b) Ayudas a la realización de producciones I en los términos que se establecen en el Capítulo III: 175.000 euros.

c) Produkzioak II egiteko laguntzak, IV. kapituluan ezarritako baldintzetan: 280.000 euro.

c) Ayudas a la realización de producciones II en los términos que se establecen en el Capítulo IV: 280.000 euros.

d) Bi urteko jarduera eszenikorako laguntzak, V. kapituluan ezarritako baldintzetan: 700.000 euro.

d) Ayudas a la actividad escénica bienal en los términos que se establecen en el Capítulo V: 700.000 euros.

3.– Deialdi honetan jasotako diziplina artistikoak kontuan hartuta, 1.380.000 euroko zenbateko osoa honela banatuko da:

3.– Atendiendo a las disciplinas artísticas contempladas en la presente convocatoria el importe global de 1.380.000 euros se distribuirá de la siguiente forma:

a) Antzerki arloko laguntzak: 862.000 euro

a) Ayudas en el área teatral: 862.000 euros.

b) Dantza arloko laguntzak: 518.000 euro

b) Ayudas en el área de la danza: 518.000 euros.

4.– Dagokion kapituluan zehaztuko da modalitatearen arabera diziplina bakoitzari dagozkion zenbatekoen banaketa.

4.– La distribución de las cantidades destinadas a cada disciplina en las diferentes modalidades se detallará en el correspondiente capítulo.

5.– Modalitate bakoitzean diziplina bakoitzerako adierazitako zuzkidurak alde batera utzi gabe, eskabideak ez aurkezteagatik, baldintzak ez betetzeagatik edo aurkeztutako eskabideen kalitaterik ezagatik modalitateetako batean ezarritako zenbatekoa agortzen ez bada, Balorazio Batzordeak gehikuntza-proposamena aurkeztuko dio Kulturako sailburuordeari, dagokion ebazpena eman dezan, betiere modalitate hartzailea oraindik ebatzi gabe badago. Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

5.– Sin perjuicio de las dotaciones indicadas para cada disciplina en cada modalidad, cuando por razón de falta de solicitudes o de incumplimientos de requisitos, o de falta de calidad de las solicitudes presentadas no se agotara la cuantía establecida en una de las modalidades, la Comisión de Valoración elevará la propuesta de incremento al Viceconsejero de Cultura para que adopte la oportuna resolución, siempre y cuando la modalidad destinataria se encuentre aún sin resolver. La Resolución será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

Eskualdatuz gero, lehenik eta behin diziplina bakoitzaren barruan egingo da eskualdaketa, eta, horietako bakoitzera bideratutako kopurua agortzen ez bada, beste diziplinara bideratutako kopurua handitu ahal izango da. Bi kasu horietako edozeinetan, eskatutako zenbateko globalaren eta hasierako dotazioaren arteko desoreka handiagoa den modalitateak izango du lehentasuna.

En caso de traspaso, esta se realizará en primer lugar dentro de cada disciplina y si se diera el caso de que tampoco se agotara la cantidad destinada a cada una de ellas se podría aumentar la cantidad destinada a la otra disciplina. En cualquiera de los dos casos tendrá prioridad la modalidad en la que el desequilibrio entre cantidad solicitada global y la dotación inicial sea mayor.

3. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradun izateko baldintzak.

Artículo 3.– Requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria.

1.– Agindu honetan modalitate bakoitzerako berariaz ezarritako beste edozein baldintza eragotzi gabe, dirulaguntza hauek eskatu ahal izango dituzte Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko estatu kide batean kokatutako pertsona fisiko eta juridiko pribatuek, baldin eta dirulaguntza emanez gero Euskal Autonomia Erkidegoan establezimendu iraunkor bat irekitzeko konpromisoa hartzen badute.

1.– Sin perjuicio de cuantos otros requisitos queden específicamente establecidos en la presente Orden para cada modalidad, podrán solicitar estas subvenciones las personas físicas y jurídicas privadas establecidas en un estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, siempre que se comprometan a abrir un establecimiento permanente en la Comunidad Autónoma de Euskadi en el caso de concesión de la subvención.

Pertsona fisiko edo erakunde batek establezimendu iraunkor baten bidez jarduten duen zehazteko, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartzen duen maiatzaren 13ko 12/2002 Legearen 21.2 artikuluan xedatutakoa beteko da.

Para determinar si una persona física o entidad opera mediante establecimiento permanente se estará a lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley 12/2002, de 13 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Gainera, pertsona edo erakunde eskatzaileek, eskabidea aurkezteko unean, ekonomia-jardueren gaineko zergaren jarduera eszenikoari dagokion epigrafe hauetakoren batean alta emanda egon beharko dute: enpresa-jardueren ataleko 965 taldeko epigrafeak edo arte-jardueren 3. ataleko 01 atalean (antzerkiaren eta zirkuaren arloak) edo 02 atalean (dantzaren arloa) sartutako taldeak. Eta pertsona juridikoen kasuan, jarduera eszenikoak garatzea izan beharko dute xede sozial gisa.

2.– Además, las personas o entidades solicitantes deberán estar, en el momento de presentación de la solicitud, dadas de alta en alguno de los siguientes epígrafes correspondiente a la actividad escénica del Impuesto sobre Actividades Económicas: Epígrafes del grupo 965 de la sección de Actividades Empresariales o las agrupaciones incluidas en la división 01 (áreas del teatro y circo) o división 02 (área de la danza) de la sección 3 de Actividades Artísticas. Y en el caso de las personas jurídicas, deberán tener social o estatutariamente como objeto o fin social el desarrollo de actividades escénicas.

3.– Agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak jaso ahal izateko, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izan behar dira.

3.– Es requisito para acceder a las subvenciones previstas en la presente Orden estar al corriente de las obligaciones tributarias, así como de las obligaciones para con la Seguridad Social.

4.– Honako hauek ezin izango dituzte agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak eskuratu:

4.– No podrán acceder a las subvenciones previstas en la presente Orden:

a) Pertsona edo erakunde eskatzaileak laguntza edo dirulaguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratibo edo penalik badu, edo horretarako legezko debekuren bat badu, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoaren arabera.

a) La persona o entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o incursa en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

b) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak egunean ez dituzten pertsonak edo erakundeak.

b) Las personas o entidades que no se hallen al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

c) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 13.3 artikuluetan jasotako gainerako egoeraren batean dauden pertsonak edo erakundeak.

c) Las personas o entidades en quienes concurra alguna de las restantes circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) Dagokion deialdiaren aurreko bi urteetan diruz lagundutako produkzio eszenikoen bi estreinaldi egin dituzten pertsonak edo erakundeak, edo aurreko lau urteetan hiru baino gehiago, bi urteko jarduera eszenikorako laguntzen pertsona edo erakunde onuradunen kasuan. artikulu honetan ezarritakoaren ondorioetarako, estreinaldiak 2019ko deialditik aurrera zenbatuko dira.

d) Las personas o entidades que hayan realizado dos estrenos de producciones escénicas subvencionadas en los dos años anteriores a la convocatoria correspondiente o más de tres en los cuatro años anteriores en el caso de las personas o entidades beneficiarias de ayudas a la actividad escénica bienal. A los efectos de lo establecido en este artículo los estrenos se contabilizarán a partir de la convocatoria del año 2019.

e) Elkarte edo fundazioaren forma juridikoa duten erakunde eskatzaileek ezin izango dituzte eskuratu antzerki-produkzioetarako dirulaguntzak.

e) Las entidades solicitantes que ostenten la forma jurídica de asociación o fundación no podrán acceder a las subvenciones destinadas a producciones teatrales.

4. artikulua.– Dirulaguntzak emateko prozedura.

Artículo 4.– Procedimiento de concesión.

1.– Deialdi honen kontura ematen diren dirulaguntzak lehiaketa-prozeduraren bidez emango dira. Horretarako, aurkeztutako eskabideak alderatu egingo dira, lehentasun-hurrenkera bat ezartzeko, laguntza-modalitate bakoitzerako ezarritako balorazio-irizpideei jarraikiz, eta laguntzak esleituko dira, deialdiari esleitutako kredituak agortu arte, hala badagokio.

1.– Las subvenciones que se otorguen con cargo a la presente convocatoria lo serán mediante el procedimiento de concurso. A estos efectos la concesión se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas atendiendo a los criterios de valoración que se fijan para cada modalidad de ayudas y adjudicando las ayudas hasta el agotamiento, en su caso, de los créditos asignados a la convocatoria.

2.– Modalitate bakoitzera aurkeztutako proiektuen balorazioa bi fasetan egingo da, eta lehenengo fasean eman daitezkeen puntuen % 40 gutxienez lortzen duten eskabideak soilik igaroko dira bigarren fasera.

2.– La valoración de los proyectos presentados a cada modalidad se hará en dos fases y solo pasarán a la segunda las solicitudes que alcancen un mínimo del 40 % de los puntos otorgables en la primera fase.

5. artikulua.– Eskaerak aurkeztea.

Artículo 5.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Pertsona fisikoek modu presentzialean zein elektronikoan aurkeztu ahal izango dituzte eskabideak:

2.– Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes tanto de forma presencial como electrónica:

– Aurrez aurre: eskabideak Zuzenean zerbitzuan aurkeztuko dira, aurrez hitzordua eskatuta soilik (https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean), EAEko erregistro osagarrietan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoetan), Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako lekuetan.

– Canal presencial: las solicitudes se presentarán en Zuzenean, exclusivamente con cita previa (https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean), en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos) en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Bide elektronikoa: eskabideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan sartuta aurkeztuko dira, artikulu honen 4. zenbakian adierazitako helbideen bidez, bai eta administrazio publikoen gainerako erregistro elektronikoetan ere, 39/2015 Legearen 16.4 a) artikuluan ezarritakoaren arabera.

– Canal electrónico: las solicitudes se presentarán accediendo a la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi a través de las direcciones indicadas en el apartado 4 del presente artículo, así como en los restantes registros electrónicos de las administraciones públicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 a) de la Ley 39/2015.

Eskabidea izapidetzeko eta dokumentazioa aurkezteko bide presentziala edo elektronikoa erabiltzeak ez du behartzen bide hori erabiltzera prozedurako hurrengo izapideetan, eta edozein unetan alda daiteke.

El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

3.– Pertsona juridikoek bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko dituzte irizpideak, aurretik aipatutako helbide elektronikoaren bidez.

3.– Las personas jurídicas deberán presentar las solicitudes por medios electrónicos accediendo a la dirección electrónica señalada anteriormente.

Era berean, elektronikoki izapidetu ahal izango da ordezkari baten bidez, eta, horretarako, ordezkaritzak Eusko Jaurlaritzaren Ordezkarien Erregistroan eman beharko du izena, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak.

Igualmente, también se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación deberá inscribirse en el Registro de representantes del Gobierno Vasco, accesible a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes.

4.– Eskabideak, aurkezpenak, justifikazioak eta gainerako ereduak aurrez aurre nahiz elektronikoki nola izapidetu jakiteko xehetasunak euskadi.eus-en egoitza elektroniko hauetan eskura daitezke:

4.– Las especificaciones sobre como tramitar, tanto por canal presencial como electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables, justificaciones y demás modelos están disponibles en las siguientes sedes electrónicas de euskadi.eus:

– Hitzartutako zirkuitua duten produkzioak: www.euskadi.eus/zerbitzuak/1082110

– Producciones con circuito concertado: www.euskadi.eus/servicios/1082110

– Produkzio eszenikoak I: www.euskadi.eus/zerbitzuak/1082111

– Producciones escénicas I: www.euskadi.eus/servicios/1082111

– Produkzio eszenikoak II: www.euskadi.eus/zerbitzuak/1082112

– Producciones escénicas II: www.euskadi.eus/servicios/1082112

– Bi urteko jarduera eszenikoa: www.euskadi.eus/zerbitzuak/1082113

– Actividad escénica bienal: www.euskadi.eus/servicios/1082113

Eskaeraren osteko izapideak helbide honetan egingo dira, bide elektronikoz: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta.

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de https://www.euskadi.eus/micarpeta.

5.– Pertsona edo erakunde eskatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoko zeinahi hizkuntza ofizialetan aurkeztu ahal izango dute eskabidea, atxikitako egiaztagiriekin batera. Halaber, eskabidearen ondoriozko jardunetan, eta prozedura osoan, pertsona edo erakunde eskatzaileak aukeratutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen erabilera normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan ezarritakoaren arabera.

5.– Las personas o entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con las acreditaciones que se acompañe, en cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona o entidad solicitante, tal y como establece el artículo 5.2 a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

6.– Eskabideak aurkezteak adierazten ditu berariaz eta formalki onartzen direla deialdi honen oinarriek zehazten dituzten baldintzak.

6.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria.

6. artikulua.– Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 6.– Documentación a presentar con la solicitud.

1.– Eskatzaileari buruzko dokumentazioa

1.– Documentación relativa a la persona solicitante.

a) Pertsona fisikoen kasuan:

a) Cuando se trate de personas físicas:

Eskabidea sinatzen duen pertsonaren nortasuna egiaztatzeko agiria.

Acreditación de identidad de la persona firmante de la solicitud.

b) Pertsona juridikoen kasuan:

b) Cuando se trate de personas jurídicas:

Administrazio honi dagozkion erregistroetan inskribatutako erakundeek:

Las entidades inscritas en los registros correspondientes a esta administración:

– Eskabidean adieraziko dute zein erregistrotan dauden inskribatuta, eta ez da beharrezkoa izango inskripzio horren egiaztagiririk aurkeztea.

– Indicarán en la solicitud en que registro se encuentran inscritas, no siendo necesaria la aportación acreditativa de tal inscripción.

Administrazio hori ez den beste erregistro batzuetan inskribatutako erakundeek egiaztatu beharko dute erakundearen legezko eraketa, izaera juridikoaren arabera, ordezkariaren nortasuna, eta ordezkaritza-ahalmen nahikoa dutela, honako hauen bidez:

Las entidades inscritas en registros diferentes a esta administración deberán acreditar la constitución legal de la entidad según su naturaleza jurídica, la identidad de la persona representante, así como justificar poder suficiente de representación, mediante:

– Eratze-eskritura eta estatutuak, bai eta dagozkion erregistro publikoetan inskribatu izanaren egiaztagiria ere.

– Escritura de constitución y estatutos, así como acreditación de su inscripción en los Registros Públicos correspondientes.

– Identifikazio fiskaleko zenbakia egiaztatzen duen txartela.

– Tarjeta acreditativa del número de identificación fiscal.

– Pertsona juridikoaren legezko ordezkariaren nortasuna egiaztatzea, bai eta ordezkaritza-ahalordea egiaztatzea ere.

– Acreditación de la identidad del representante legal de la persona jurídica así como acreditación del poder de representación que ejerza

c) Pertsona fisiko zein juridikoentzat:

c) Tanto para personas físicas como jurídicas:

Deialdi hau kudeatzen duen organoak automatikoki egiaztatuko du dirulaguntzak eskatzen dituzten pertsonek edo erakundeek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte de las personas o entidades solicitantes de las subvenciones se verificará automáticamente por el órgano gestor de la presente convocatoria.

d) Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, pertsona edo erakunde interesdunek eskubidea dute dagoeneko administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein administraziok egin dituen dokumentuak ez aurkezteko. Dokumentu horien bidez, Administrazioak dokumentu horiek kontsultatu edo eskatu ahal izango ditu, pertsona edo erakunde interesdunak horren aurka egiten ez badu.

d) De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas o entidades interesadas tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, por la que la Administración podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que la persona o entidad interesada se opusiera a ello.

2.– Aurkeztutako proiektuari buruzko dokumentazioa.

2.– Documentación relativa al proyecto presentado.

a) Garatu nahi den produkzio edo jarduera eszenikoaren proiektu osoa. Honako hauek aurkeztu beharko dira: proiektuaren azalpen-memoria, hala badagokio, obraren testuak, proposamen eszenografikoa, tratamendu dramaturgikoa, egiletzaren, koreografiaren, zuzendaritzaren, ekoizpenaren, eszenografiaren, argiztapenaren eta interpretazioaren arduradunen identifikazioa eta curriculuma.

a) Proyecto completo de la producción o actividad escénica que se quiere desarrollar. Deberán presentarse, memoria explicativa del proyecto, en su caso textos de la obra, propuesta escenográfica, tratamiento dramatúrgico, identificación y curriculum de las personas responsables de la autoría, coreografía, dirección, producción, escenografía, iluminación e interpretación...

b) Euskadi.eus-en eskuragarri dagoen laguntza-modalitate bakoitzari dagokion inprimakia, behar bezala beteta.

b) El formulario correspondiente a cada modalidad de ayuda disponible en euskadi.eus debidamente cumplimentado.

c) Egile-eskubideak dituela egiaztatzea.

c) Acreditación de la posesión de los derechos de autor.

d) Koprodukzioko kontratuak, hala badagokio.

d) Contratos de coproducción, si ha lugar.

e) Hala badagokio, modalitate bakoitzean eskatzen den dokumentazioa eta ziurtagiriak.

e) Aquellos documentos y justificantes que en su caso se soliciten en cada una de las modalidades.

f) Eskabidea baloratzeko aurkeztu nahi den dokumentazio osagarria.

f) Documentación complementaria que se desee presentar al efecto de valorar la solicitud.

3.– Aurkeztu beharreko dokumentu elektronikoek ezaugarri hauek izan beharko dituzte:

3.– Los documentos electrónicos a presentar deberán tener las siguientes características:

a) Deskarga daitezkeen ereduak erabiliko dira, baldin eta halakorik badago. Bestela, dokumentazioa, ahal dela, pdf formatuan aurkeztuko da.

a) Se utilizarán los modelos descargables, siempre que existan. En caso contrario la documentación se presentará, preferentemente, en formato PDF.

b) Aurkeztutako dokumentazio elektroniko guztiaren gehieneko tamaina 30 Mb-koa izango da.

b) El tamaño máximo de toda la documentación electrónica presentada será de 30 Mb.

c) Bideoak aurkezteko, web-helbide bat eman ahal izango da, dagokion dokumentuan kontsultatu ahal izateko.

c) Los videos podrán presentarse proporcionando una dirección web para su consulta, en el documento que corresponda.

7. artikulua.– Erantzukizunpeko adierazpenak.

Artículo 7.– Declaraciones responsables.

Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginean ezarritakoa aplikatuz, eskabidean jasotako erantzukizunpeko adierazpen bidez egiaztatuko da honako betebehar hauek betetzen direla:

En aplicación de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, se acreditarán mediante declaración responsable incluida en la solicitud el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

– Helburu bererako dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo bestelako baliabideak eskatu eta, hala badagokio, eskuratu direla jakinaraztea, beste edozein administrazio edo erakunde publiko zein pribatutatik.

– Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos como privados.

– Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea dirulaguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratibo edo penalik, ezta horretarako legezko debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean xedatutakoaren arabera.

– No hallarse la persona o entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones públicas o no estar incursa en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

– Halaber, pertsona edo erakunde eskatzaileak adierazten du egiazkoak direla eskabideko eta harekin batera aurkeztutako dokumentazioko datuak, eta betetzen dituela dirulaguntza jasotzeko indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak.

– Asimismo, la persona o entidad solicitante manifiesta que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas subvenciones.

8. artikulua.– Laguntzen kudeaketa.

Artículo 8.– Gestión de las ayudas.

Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari dagokio deialdi honetan aurreikusitako laguntzen kudeaketa-zereginak betetzea, eta Kultura Sustatzeko zuzendaria izango da laguntza horien arduraduna.

Corresponderá a la Dirección de Promoción de la Cultura la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria, siendo la Directora de Promoción de la Cultura el órgano responsable de las mismas.

9. artikulua.– Akatsak zuzentzea.

Artículo 9.– Subsanación de defectos.

1.– Ikusiz gero falta direla eskabidea izapidetara onartzeko eskatzen diren agiri batzuk edo horietan forma-akatsak daudela, edo eskabidea balioesteko aurkeztutako agirietan akatsak aurkituz gero, hamar egun balioduneko epea emango zaio interesdunari hutsegitea konpontzeko edo aginduzko agiriak aurkezteko, eta jakinaraziko zaio, hori egin ezean, ulertuko dela haren eskabidean atzera egin duela edo izapidetzeko eskubidea galdu duela; betiere, aurrez dagokion ebazpena emango da.

1.– En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquellos, así como en el supuesto de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se le requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa resolución.

2.– Pertsona juridikoek eskabidea aurrez aurre aurkezten badute, administrazio publikoek eskabidea elektronikoki aurkezteko eskatuko diote interesdunari. Ondorio horietarako, zuzenketa egin den eguna hartuko da eskaeraren aurkezpen-datatzat.

2.– Si las personas jurídicas presentan su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán a la persona interesada para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

10. artikulua.– Balorazio Batzordea.

Artículo 10.– Comisión de Valoración.

1.– Modalitate bakoitzean aurkeztutako eskabideak aldez aurretik aztertzeko eta ondoren ebaluatzeko, Balorazio Batzorde bakarra eratuko da, eta honako kide hauek izango ditu:

1.– Para el análisis previo y la posterior evaluación de las solicitudes presentadas en cada modalidad se constituirá una única Comisión de Valoración compuesta por los siguientes miembros:

– Batzordeburua: Kultura Sustatzeko zuzendaria.

– Presidente: la Directora de Promoción de la Cultura.

– Batzordekideak: 9 eta 12 kide artean, Kulturako sailburuordeak izendatuak, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako arte eszenikoei lotutako programatzaileen eta ekoizleen artean eta agindu honen xede den arloko beste aditu batzuen artean.

– Vocales: entre 9 y 12 vocales nombrados por el Viceconsejero de Cultura entre programadores y productores vinculadas a las artes escénicas radicadas en la Comunidad Autónoma del Euskadi y entre otros expertos o expertas en la materia objeto de esta Orden.

2.– Kultura Sustatzeko Zuzendaritzako teknikari bat izango da Balorazio Batzordeko idazkaria, zuzendariak izendatua. Besteak beste, idazkariari dagokio Balorazio Batzordearen jardueren legezkotasun formala eta materiala zaintzea. Ez da Balorazio Batzordeko kide izango, eta hitza izango du, baina botorik ez.

2.– Actuará como Secretario/a de la Comisión de Valoración una persona técnica de la Dirección de Promoción de la Cultura designada por la Directora de la misma. Entre otras funciones corresponderá al secretario o secretaria velar por la legalidad formal y material de las actuaciones de la Comisión de Valoración. No será miembro de la Comisión de Valoración, y actuará con voz pero sin voto.

3.– Bi azpibatzorde eratuko dira, eta horietako batek antzerkiaren arloko proiektuak aztertu eta baloratuko ditu, eta besteak dantzaren arlokoak. Azpibatzorde horrek osoko bilkuran aurkeztuko dizkio proposamenak batzordeari, erabakiak har ditzan.

3.– Se constituirán dos subcomisiones de manera que una analizará y valorará los proyectos del ámbito teatral y la otra los proyectos del ámbito de la danza. Dichas subcomisiones elevarán sus propuestas a la comisión en pleno para que esta adopte sus acuerdos.

Batzordearen herenak hartuko du parte antzerki-batzordean. Beste heren bat dantza-batzordean eta azken herena bi batzordeetan.

Un tercio de la comisión participará en la comisión de teatro. Otro tercio en la comisión de danza y el último tercio en ambas comisiones.

4.– Kulturako sailburuordeak ebazpena emango du Balorazio Batzordeko kideak izendatzeko eta, aldi berean, batzordea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko. Argitalpen hori eratu aurretik egingo da, interesdunek errekusatzeko eskubidea baliatu ahal izan dezaten, legez ezarritako kasuetan eta baldintzetan.

4.– El Viceconsejero de Cultura dictará resolución en la que se nombren las y los componentes de la Comisión de Valoración, y, a su vez se ordene publicar la comisión en el Boletín Oficial del País Vasco. Publicación que se hará con carácter previo a su constitución, a fin de que cualquier persona interesada pueda ejercer su derecho a recusación en los supuestos y términos legalmente establecidos.

5.– Balorazio Batzordea eratzen denean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3.7 artikuluan ezarritakoa beteko da.

5.– Al momento de conformarse la Comisión de Valoración, se cumplirá con lo establecido en el artículo 3.7 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

6.– Eskaera egiten duten pertsona edo erakunde guztiek izango dute aukera beren proiektua Batzordearen aurrean defendatzeko, hala eskatuz gero, euskadi.eus-en eskuragarri dagoen eredua erabiliz. Proiektu bakoitzari ez zaio 15 minutu baino gehiago eskainiko.

6.– Todas las personas o entidades solicitantes tendrán la opción de defender su proyecto ante la Comisión si así lo solicitaran utilizando el modelo disponible en euskadi.eus. El tiempo dedicado a cada proyecto no excederá de los 15 minutos.

7.– Prozedura bakoitzean, Balorazio Batzordeak, ezarritako esleipen-irizpideen aplikazioan oinarrituta, dagokion ebazpen-proposamena helaraziko dio Kulturako sailburuordeari, eta bertan jasoko ditu ematea proposatzen diren dirulaguntzak, honako hauek adierazita: onuradun gisa proposatutako pertsonen edo erakundeen nortasuna, balorazio-fasean lortutako puntuazioa, dirulaguntza ematea proposatzen den jarduera eta emandako zenbatekoa. Ezestea proposatzen direnak ere jasoko dira, ezesteko arrazoiak adierazita.

7.– En cada uno de los procedimientos, la Comisión de Valoración, sobre la base de la aplicación de los criterios de adjudicación establecidos, elevará la correspondiente propuesta de resolución al Viceconsejero de Cultura, recogiendo en ella las subvenciones que se propone conceder, con expresión de la identidad de las personas o entidades propuestas como beneficiarias, la puntuación obtenida en la fase de valoración, la actuación para cuya realización se propone la concesión y el importe concedido, así como las que se propone denegar, indicando los motivos de la denegación.

11. artikulua.– Kudeaketa, ebazpena, errekurtsoak, ebazteko eta jakinarazteko epeak, jakinarazteko eta publizitatea egiteko modua.

Artículo 11.– Gestión, resolución, recursos, plazos para resolver y notificar, modo de notificación y de publicidad.

1.– Balorazio Batzordeak laguntza-modalitate bakoitzari dagokion proposamena egin ondoren, Kulturako sailburuordeak deialdi honetan modalitate bakoitzerako aurreikusitako dirulaguntzen ebazpenak emango ditu.

1.– A la vista de la propuesta correspondiente a cada modalidad de ayudas elevada por la Comisión de Valoración, el Viceconsejero de Cultura dictará las resoluciones de las subvenciones previstas en esta convocatoria para cada una de las modalidades.

2.– Laguntza-modalitate bakoitzean hartzen den ebazpenak erabakiko du eskatutako dirulaguntzak eman edo, hala badagokio, ukatu egiten diren, eta, hala badagokio, pertsona edo erakunde onuradunaren nortasuna, diruz lagundutako jarduera eta emandako zenbatekoa adieraziko ditu.

2.– La resolución que se adopte en cada procedimiento de adjudicación determinará la concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas, expresando en el caso de las primeras la identidad de la persona o entidad beneficiaria, la actuación subvencionada y el importe concedido.

Ukatutakoen kasuan, honako hauek jasoko ditu: pertsona edo erakunde eskatzailearen identitatea eta ukatzeko arrazoiak.

En el caso de las denegadas recogerá: la identidad de la persona o entidad solicitante y los motivos que fundamenten la denegación.

3.– Aurreko paragrafoan aipatutako ebazpenek ez diote amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluekin bat etorriz.

3.– La resolución a la que se refiere el párrafo anterior no pone fin a la vía administrativa y, contra la misma las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Ebazpen horietan ordezkoak sartu ahal izango dira, hautatutako pertsonek uko egiten badiote, onartzen ez badute edo deialdi honetan zehaztutako baldintzak betetzen ez badituzte. Egoera horietakoren bat gertatzen bada, ordezkoak jasoko duen laguntzaren zenbatekoa hasieran onuradun izan denari ordaintzeke geratzen zaiona izango da.

4.– Tales resoluciones podrán incluir suplentes para el caso de que las personas seleccionadas renuncien, no acepten o incumplan las condiciones especificadas en la presente convocatoria. Si se da alguna de estas circunstancias, el importe de la ayuda que recibirá el suplente será la que quede pendiente de abonar al que resultó beneficiario inicialmente.

5.– Erabakiak banan-banan jakinaraziko zaizkie interesdunei. Horrez gain, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Lehenik egindako jakinarazpenaren data hartuko da jakinarazpen-datatzat.

5.– Las resoluciones que se adopten serán notificadas individualmente a las personas interesadas. Independientemente de esta notificación, el contenido de estas resoluciones se hará público en el Boletín Oficial del País Vasco. Se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar.

6.– Prozedura ebazteko eta ebatzitakoa jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Epe hori igaro eta aurreko paragrafoan ezarritako argitalpenik egin ez bada, dirulaguntzaren eskabidea ezetsi egin dela ulertu beharko dute interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1.a) artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

6.– El plazo máximo para resolver el respectivo procedimiento y notificar lo resuelto será de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco, transcurrido el cual sin haberse efectuado la publicación establecida en el apartado anterior, los interesados podrán entender desestimada su solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7.– Agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da amaituta egotea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzulketa- edo zehapen-prozedura. Prozedura laguntza publikoak jasotzeko desgaikuntzarekin edo itzultzeko betebeharrarekin amaitzen bada, eta itzulketa ordaintzeko borondatezko epean egiten ez bada, baldintzapean emandako dirulaguntza indargabetu egingo da, onuradun izateko debekua dakartelako.

7.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones previstas en la presente Orden quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, se halle todavía en tramitación. Si el procedimiento concluyese con la inhabilitación para la percepción de ayudas públicas o imponiendo una obligación de reintegro, y este no se efectuase en el plazo voluntario para el pago, la subvención concedida condicionalmente, decaerá por incurrir en una prohibición para el acceso a la condición de beneficiario.

12. artikulua.– Dirulaguntzen bateragarritasuna.

Artículo 12.– Compatibilidad de las subvenciones.

1.– Dirulaguntza hauek bateragarriak dira beste instituzio publiko edo pribaturen batek helburu bererako ematen dituenekin, baldin eta gainfinantzaketarik gertatzen ez bada eta deialdi honetan ezarritako mugak gainditzen ez badira. Halakorik gertatuz gero, emandako dirulaguntza dagokion gehienezko mugaraino murriztuko da.

1.– Respetando los límites establecidos en la presente convocatoria estas subvenciones son compatibles con aquellas otras que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra entidad pública o privada, siempre que de ello no se derive sobrefinanciación. Caso de producirse esta se reducirá el importe de la subvención concedida hasta el límite máximo que corresponda.

2.– Hala ere, deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak bateraezinak izango dira Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak proiektu bera edo haren zati bat edo batzuk egiteko ematen dituen beste dirulaguntza batzuekin, dirulaguntza izenduna izan edo musika, dantza, ikus-entzunezko, antzerki, ikusizko arte edo liburu eta literatura arloetako dirulaguntzen aginduen babesean emandako beste edozein laguntza izan.

2.– No obstante, las subvenciones previstas en la presente convocatoria serán incompatibles con aquellas otras subvenciones otorgadas por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco para la realización del mismo proyecto, o de parte o partes del mismo, ya se trate de una subvención nominativa o cualquier otra ayuda concedida al amparo de las órdenes de subvenciones en los ámbitos de música, danza, audiovisuales, teatro, artes visuales o libro y literatura.

3.– Agindu honetan araututako modalitate bakoitzean, onuradun bakoitzeko proiektu bakarra lagundu ahal izango da diruz.

3.– En cada una de las modalidades reguladas en la presente Orden tan solo podrá ser subvencionado un proyecto por persona beneficiaria.

4.– Lau modalitateetako dirulaguntzak jasotzen dituzten pertsona edo erakundeek ezin izango dituzte jaso beste hiru modalitateetan araututako dirulaguntzak. Eskatzaile berak modalitate bakoitzean eskabideak aurkeztu baditu, kasuan kasu dagozkion laguntzak honako ordena honen arabera esleituko dira: bi urteko eszena-jardueretarako laguntzak, hitzartutako zirkuitua duten ekoizpenetarako laguntzak eta ekoizpenerako laguntzak.

4.– Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones en alguna de las cuatro modalidades no podrán recibir las subvenciones reguladas en las otras tres modalidades. En aquellos casos en que un mismo solicitante haya presentado solicitudes en las diferentes modalidades, la adjudicación de las ayudas que en su caso le correspondan se realizará siguiendo este orden: Ayudas a la actividad escénica bienal, ayudas a las producciones con circuito concertado y ayudas a la producción.

5.– Aurreko paragrafoan adierazitako muga ez da aplikatuko honako kasu hauetan:

5.– La limitación señalada en el apartado anterior no se aplicará en los siguientes casos:

a) Agindu honen 22. artikuluan jasotako koprodukzio publikoetarako laguntzak, gainerako modalitateekin bateragarriak izango direnak.

a) Las ayudas a las coproducciones públicas recogidas en el artículo 22 de la presente Orden, que serán compatibles con el resto de modalidades

b) Bi dirulaguntzen baturak 60.000 eurotik gorakoak ez direnean. Salbuespen hori hiru urtean behin bakarrik aplikatu ahal izango da, eta, 3.4.d) artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, estreinaldi bakar gisa kontabilizatuko da.

b) Cuando la suma de las dos subvenciones no supere los 60.000 euros. Dicha excepción solo se podrá aplicar una vez cada tres años y a efectos de lo establecido en el artículo 3.4.d) se contabilizará como un único estreno.

6.– II., III. eta IV. kapituluetako laguntzen pertsona edo erakunde onuradunek elkarren segidako ekitaldietan jaso ahal izango dituzte laguntzak, baldin eta ez badituzte gainditzen agindu honen 3.4 d) artikuluan ezarritako mugak.

6.– Las personas o entidades beneficiarias de las ayudas del capítulo II, III y IV podrán recibir ayudas en ejercicios consecutivos siempre que no superen los límites impuestos en el artículo 3.4 d) de la presente Orden.

V. kapituluan araututako laguntzen pertsona edo erakunde onuradunak ezin izango dira aurkeztu modalitate horretako segidako deialdietan.

Las personas o entidades beneficiarias de las ayudas reguladas en el capítulo V no podrán presentarse en ningún caso en convocatorias consecutivas de dicha modalidad.

7.– Eskatzaileek ezin izango dute proiektu bera aurkeztu III. eta IV. kapituluetan jasotako modalitateetan. Hala eginez gero, lehenengo aurkeztutakoa baino ez da onartuko, sarrera-erregistroaren arabera.

7.– Las personas solicitantes no podrán presentar el mismo proyecto a las modalidades contempladas en los capítulos III y IV. En el caso de que lo hiciese solo se admitirá la presentada en primer lugar según registro de entrada.

13. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 13.– Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.

Agindu honetan araututako dirulaguntzen pertsona edo erakunde onuradunek betebehar hauek izango dituzte:

Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir las siguientes obligaciones:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, dirulaguntza eman izanaren jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean pertsona edo erakunde onuradunek dirulaguntzari berariaz uko egiten ez badiote, onartu egin dutela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la subvención las personas o entidades beneficiarias no renuncian expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Hirugarren interesdunaren Eusko Jaurlaritzako alta-inprimakia aurkeztea, pertsona edo erakunde onuraduna erregistratuta ez badago edo Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Hirugarrenen Erregistroan dauden banku-datuak aldatu nahi baditu. Hirugarrenen alta elektronikoki izapidetu ahal izango da egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen zerbitzuaren bidez, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak.

b) Presentar el impreso de alta de tercero interesado del Gobierno Vasco, en el caso de que la persona o entidad beneficiaria de la ayuda no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de Terceros del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco. El alta de terceros se podrá tramitar electrónicamente a través del servicio correspondiente disponible en la sede electrónica, en la dirección https://www.euskadi.eus/altaterceros.

c) Aurkeztutako proiektuari buruzko edozein aldaketa idatziz jakinarazi beharko zaio Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari, gehienez ere hilabeteko epean, onuradunak esleipen-ebazpena jasotzen duenetik aurrera. Jakinarazpen hori jaso ondoren, aipatutako zuzendaritzak 15 egun balioduneko epea izango du erantzuteko. Epe horretan berariazko jakinarazpenik egiten ez bada, aldaketa onartutzat joko da, baldin eta dirulaguntzaren onuradun izateko arauak ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen badira.

c) Cualquier cambio respecto al proyecto presentado deberá comunicarse por escrito a la Dirección de Promoción de la Cultura en el plazo máximo de un mes a partir de la recepción por parte de la persona beneficiaria de la resolución de adjudicación. Una vez recibida dicha comunicación, la citada Dirección dispondrá de un plazo de 15 días hábiles para responder. Transcurrido dicho plazo sin notificación expresa, la modificación se entenderá aceptada, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la norma subvencional para ser beneficiario de esta.

d) Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dirulaguntzen xedea fiskalizatzeko eskatzen duten informazio guztia ematea.

d) Facilitar a la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas cuanta información le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las subvenciones.

e) Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren babesa berariaz aipatzea katalogo, programa, iragarki-kartel, argazki eta gainerako material grafikoetan. Material hori euskaraz argitaratuko da, hargatik eragotzi gabe beste hizkuntza batzuetan erabiltzea.

e) Realizar expresa mención del patrocinio del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco en los ejemplares de los catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico. Dicho material se editará en euskera sin perjuicio del uso de otras lenguas.

f) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikuluan ezarritako beste edozein betebehar.

f) Cualesquiera otras obligaciones que establece el artículo 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

14. artikulua.– Dirulaguntzak ordaintzea.

Artículo 14.– Pago de la subvención.

Agindu honen kontura emandako dirulaguntzak honela ordainduko dira:

Las subvenciones concedidas con cargo a la presente Orden se abonarán en los términos que a continuación se expresan:

a) Dirulaguntzaren % 50 diruz lagundutako jardueraren lanak hastean ordainduko da, pertsona edo erakunde onuradunak lan horiek noiz hasiko diren formalki eta berariaz jakinarazi ondoren.

a) El primer 50 % de la subvención se hará efectivo al comienzo de los trabajos de la actividad subvencionada y previa notificación formal y expresa por parte de la persona o entidad beneficiaria respecto a la fecha de inicio de dichos trabajos.

b) Dirulaguntzaren bigarren % 40, betiere 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera, emandako laguntzaren lehen zati gisa jasotako zenbatekoari dagozkion gastuak justifikatu ondoren ordainduko da (% 50).

b) El segundo 40 % de la ayuda, y siempre a partir del 1 de enero de 2022, se hará efectivo previa justificación de los gastos correspondientes al importe recibido como primera parte de la ayuda concedida (50 %).

c) Gainerako % 10a, dirulaguntza justifikatu ondoren, hurrengo artikuluan adierazitako moduan.

c) Un último abono por el 10 % restante previa justificación de la subvención, en los términos señalados en el siguiente artículo.

Laguntzaren edo dirulaguntzaren zenbatekotik kenduko dira, hala badagokio, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) atxikipenak eta ordainketak, zergaren araudia aplikatuta legozkiekeenak. Hala badagokio, jarduera hasteagatiko atxikipen-tasa onuradunak eskatu beharko du.

Del importe de la ayuda o subvención se detraerán en su caso las retenciones y pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que pudieran corresponder en aplicación de la normativa del Impuesto. En su caso el tipo de retención por inicio de actividad deberá ser solicitado por la persona beneficiaria.

15. artikulua.– Dirulaguntzen justifikazioa eta kitapena.

Artículo 15.– Justificación y liquidación de la subvención.

1.– Diruz lagundutako jarduera amaitu eta hurrengo hiru hilabeteetan, eta betiere 2022ko abenduaren 31 baino lehen, honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte pertsona edo erakunde onuradunek:

1.– Las personas o entidades beneficiarias de estas subvenciones deberán presentar en los tres meses siguientes a la fecha de finalización de la actividad subvencionada, y siempre antes del 31 de diciembre de 2022, la documentación siguiente:

a) Dirulaguntzaren eskabidearekin batera aurkeztutako jardueraren gauzatzeari, betetze-mailari eta ebaluazioari buruzko memoria xehatua.

a) Memoria detallada relativa a la ejecución, grado de cumplimiento y evaluación de la actividad presentada junto con la solicitud de subvención.

b) Diruz lagundutako obraren (edo obren) estreinaldia egin izanaren egiaztagiria, erakunde kontratatzaileak emandako ziurtagiriaren, kontratuaren edo txarteldegiaren bidez.

b) Acreditación de la realización del estreno de la(s) obra(s) subvencionada(s) por medio de certificado expedido por la entidad contratante, contrato u hoja de taquilla.

c) Erantzukizunpeko adierazpen bidez, diruz lagundutako jardueraren exekuzioaren (gastuak eta diru-sarrerak) emaitza ekonomikoa, ahalik eta banakatuena, euskadi.eus-en eskuragarri dagoen ereduaren arabera.

c) Mediante declaración responsable el resultado económico, lo más desglosado posible, de la ejecución (gastos e ingresos) de la actividad subvencionada conforme a modelo disponible en euskadi.eus.

Diru-sarreren atalean, besteak beste, honako hauek sartu beharko dira:

En la relación de ingresos se deberá incluir, entre otras:

– Pertsona edo erakunde onuradunaren behin betiko ekarpena.

– La aportación definitiva de la persona o entidad beneficiaria.

– Beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuen ekarpenak. Pertsona edo erakunde onuradunak ez badu Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaz bestelako dirulaguntzarik jaso, horretarako egindako erantzukizunpeko adierazpena erantsi beharko da.

– Las aportaciones de otras administraciones o entidades ya sean públicas o privadas. En el caso de que la persona o entidad beneficiaria no hubiera recibido subvención alguna diferente a la del Departamento de Cultura y Política Lingüística, se deberá adjuntar declaración responsable efectuada a tal efecto.

– Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak emandako dirulaguntza.

– La subvención otorgada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística.

d) Diruz lagundutako programa edo jarduera gauzatzeko egindako gastuen egiaztagiri guztien zerrenda sailkatua (nominak, fakturak, tiketak, ordainagiriak), euskadi.eus webgunean eskuragarri dagoen ereduaren arabera.

d) Relación clasificada de todos los documentos justificativos de gasto (nóminas, facturas, tiques, recibos...) efectuados con motivo de la ejecución del programa o actividad subvencionada conforme a modelo disponible en euskadi.eus.

Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak, laginketa-tekniken bidez, diruz lagundutako jardueraren guztizko zenbatekoari dagokionez egokitzat jotzen dituen egiaztagiriak egiaztatuko ditu, dirulaguntzaren aplikazio egokiari buruzko arrazoizko ebidentzia lortu ahal izateko, eta hasieran aurkeztu ez dituen egiaztagiriak emateko eskatu ahal izango dio onuradunari.

La Dirección de Promoción de la Cultura procederá a la comprobación, mediante técnicas de muestreo, de los justificantes que estime oportunos respecto del total importe de la actividad subvencionada y que permitan obtener una evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, pudiendo requerir al beneficiario la entrega de los justificantes no aportados inicialmente.

Hala ere, Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak hala eskatzen duenean, onuradunek konpromisoa hartzen dute aurkeztutako aurrekontuaren zenbateko osoari dagozkion egiaztagiriak zuzendaritza horren esku jartzeko.

No obstante, cuando la Dirección de Promoción de la Cultura así lo requiera, las personas beneficiarias asumen el compromiso de poner a disposición de aquella los justificantes que cubran el importe total del presupuesto presentado.

e) Katalogoen, programen, iragarki-kartelen, argazkien eta gainerako material grafiko edo soinudunen hizkuntza-bertsioen adibideak, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren babesa dutela berariaz adierazita.

e) Ejemplares de las diversas versiones lingüísticas de los catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico o sonoro, donde conste expresamente la mención al patrocinio del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

2.– Pertsona fisikoek modu presentzialean zein elektronikoan aurkeztu ahal izango dituzte justifikazioak:

2.– Las personas físicas podrán presentar las justificaciones tanto de forma presencial como electrónica:

– Aurrez aurre: eskabideak Zuzenean zerbitzuan aurkeztuko dira, aurrez hitzordua eskatuta soilik (https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean), EAEko erregistro osagarrietan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoetan), Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako lekuetan.

– Las justificaciones podrán presentarse de forma presencial en Zuzenean, exclusivamente con cita previa (https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean), en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos) o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Era berean, justifikazioak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu ahal izango dira, helbide honetan: http://www.euskadi.eus/mikarpeta.

– Asimismo, las justificaciones podrán presentarse por medios electrónicos en https://www.euskadi.eus/micarpeta.

3.– Pertsona juridikoek bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko dituzte justifikazioak, lehen aipatutako helbide elektronikoan sartuta.

3.– Las personas jurídicas deberán presentar las justificaciones por medios electrónicos accediendo a la dirección electrónica señalada anteriormente.

4.– Justifikazioak aurrez aurre zein elektronikoki izapidetzeko zehaztapenak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan daude eskuragarri, agindu honen 5. artikuluan adierazitako helbidean.

4.– Las especificaciones sobre como tramitar las justificaciones, tanto por canal presencial como electrónico están disponibles en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la dirección indicada en el artículo 5 de la presente Orden.

16. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen gastuak.

Artículo 16.– Gastos subvencionables.

1.– Diruz lagundu daitezkeen gastutzat joko dira diruz lagundutako jardueraren izaerari erantzuten diotenak, behar-beharrezkoak direnak eta deialdi honetan eta dirulaguntza emateko ebazpenean edo haren aldaketa posibleetan ezarritako epean egiten direnak. Diruz lagun daitezkeen gastuak eskuratzeko kostua ez da inola ere merkatuko balioa baino handiagoa izango.

1.– Se consideran gastos subvencionables aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido en esta convocatoria y en la resolución de concesión o sus posibles modificaciones. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

2.– Aurkeztutako proiektuaren ondoriozko gastu hauek diruz lagundu ahal izango dira:

2.– Serán subvencionables como gastos derivados del proyecto presentado, los siguientes:

a) Produkzio-gastuak (modalitate guztietan)

a) Gastos de producción (En todas las modalidades):

– Autoreak

– Autorías.

– Interpreteak

– Intérpretes.

– Talde artistikoa eta teknikoa

– Equipo artístico y técnico.

– Materialak (fabrikazioa, erosketa eta alokairuak)

– Materiales (fabricación, compra y alquileres).

– Komunikazioa

– Comunicación.

– Bidaiak eta garraioak

– Viajes y transportes.

– Lokalak (gastu orokorretan sartuta daudenak ezin dira egotzi)

– Locales (No imputables los ya incluidos en gastos generales).

– Beste ekoizpen-gastu batzuk

– Otros gastos de producción.

– Ekoizpenari egotz dakizkiokeen gastu orokorrak: egotzitako zeharkako kostuen guztizkoak ezin izango du diruz lagundutako proiektuaren gastu osoaren ehuneko 25 gainditu. Zeharkako kostuen barruan sartzen dira, batetik, onuradunak garatzen dituen hainbat jarduerari egotz dakizkiekeen aldagaiak, eta, bestetik, jarduera jakin bati egotz ezin dakizkiokeen arren, diruz lagundutako jarduera gauzatzeko beharrezkoak diren egitura-kostuak. Azken atal hori II., III. eta IV. kapituluetan araututako laguntzei bakarrik aplikatuko zaie.

– Gastos generales imputables a la producción: El total de costes indirectos imputados no podrá superar el 25 por ciento del gasto total del proyecto subvencionado. Dentro de los costes indirectos se incluyen tanto las variables que son imputables a varias de las actividades que desarrolla la persona beneficiaria como los costes de estructura que, sin ser imputables a una actividad concreta, son necesarios para que la actividad subvencionada se lleve a cabo. Este último apartado es de aplicación únicamente en las ayudas reguladas en los capítulos II, III y IV.

b) Egitura-gastuak (V. kapituluan araututako modalitatean)

b) Gastos de estructura (En la modalidad regulada en el Capítulo V):

– Langileak

– Personal.

– Lokalak

– Locales.

– Telefonia, Internet eta informatika

– Telefonía, internet e informática.

– Bidaiak, garraioak eta dietak

– Viajes, transportes y dietas.

– Gastu arrunta

– Gasto corriente.

– Enpresako beste gastu orokor batzuk

– Otros gastos generales de empresa.

c) Beste jarduera batzuen gastuak (V. kapituluan araututako modalitatean)

c) Gastos de otras actividades (en la modalidad regulada en el Capítulo V):

– Bitartekaritza-jarduerak

– Actividades de mediación.

– Sentsibilizazio-jarduerak

– Actividades de sensibilización.

– Prestakuntza-jarduerak

– Actividades de formación.

3.– Nolanahi ere, agindu honen esparruan diruz lagundu daitezkeen gastutzat joko dira Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluarekin bat datozenak.

3.– En todo caso, se consideran gastos subvencionables en el marco de la presente Orden los acordes al artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4.– Pertsona edo erakunde onuradunak zerga horren aitorpena egin behar badu, ezin izango da diruz lagundu BEZ kengarriaren zenbatekoa. Kasu horretan, gastu gisa egotz daitekeen zenbatekoa egiaztagirien zerga-oinarriari dagokiona izango da.

4.– No será en ningún caso gasto subvencionable el importe del IVA deducible cuando la persona o entidad beneficiaria esté obligada a realizar declaración del mencionado impuesto. En este supuesto, la cantidad imputable como gasto será la correspondiente a la base imponible de los justificantes.

17. artikulua.– Azpikontratazioa.

Artículo 17.– Subcontratación.

1.– Erakunde onuradunak hirugarrenekin hitzartu ahal izango du diruz lagundutako jarduera gauzatzea, gehienez ere diruz lagundutako jardueraren zenbatekoaren % 75eraino, azpikontratu guztien prezioak batuta.

1.– La entidad beneficiaria podrá concertar con terceros la ejecución de la actividad subvencionada hasta un límite máximo del 75 % del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos.

Azpikontratazioen kasuan, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legeak kontratu txikirako ezarritako zenbatekoak diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoak gainditzen dituenean, onuradunak, zerbitzua edo ondasuna emateko konpromisoa hartu aurretik, hornitzaile desberdinen gutxienez hiru eskaintza eskatu beharko ditu, salbu eta ezaugarri bereziak izateagatik merkatuan ez badago halako zerbitzurik eskaintzen duen nahikoa erakunde, edo salbu eta gastua dirulaguntzaren aurretik egin bada.

Para el caso de estas subcontrataciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

2.– Kontzeptu horretatik kanpo geratzen dira sustatzaileak diruz lagundutako plana bere kabuz egiteko egin behar dituen gastuak.

2.– Quedan fuera de este concepto los gastos en que tenga que incurrir el promotor para la realización por sí mismo del plan subvencionado.

3.– Edonola ere, pertsona eta erakunde onuradunei eta kontratistei Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikuluan ezarritako mugak eta betebeharrak aplikatuko zaizkie.

3.– En todo caso, será de aplicación a las personas y entidades beneficiarias y contratistas los límites y obligaciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

18. artikulua.– Aldaketa-ebazpena.

Artículo 18.– Resolución de modificación.

Dirulaguntza emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatzen badira, betiere dirulaguntzaren helburua betetzat jotzen bada, eta, hala badagokio, beste edozein erakunde publiko edo pribatutatik beste dirulaguntza edo laguntza batzuk jasotzen badira, dirulaguntzak emateko ebazpena aldatu ahal izango da. Horretarako, Kulturako sailburuordeak dagokion aldaketa-ebazpena emango du, emandako dirulaguntzen zenbatekoak doitzeko.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta, y en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier entidad pública o privada, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de las subvenciones. A estos efectos el Viceconsejero de Cultura dictará la oportuna resolución de modificación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas.

19. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 19.– Incumplimientos.

1.– Honako hauek izango dira ez-betetzeak:

1.– Constituirán supuestos de incumplimiento:

a) Jasotako dirulaguntzak, osorik zein partez, aurreikusitako jardueretarako erabili beharrean, beste zerbaitetarako erabiltzea.

a) La aplicación total o parcial de las subvenciones percibidas para actividades distintas de aquellas para las que se concedieron.

b) Agindu honetan ezarritako betebeharrak edo, hala badagokio, laguntza ematerakoan ezartzen direnak ez betetzea.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden o en su caso, de las que se establezcan en el acto de concesión.

c) Dirulaguntzaren likidazio-ebazpenean adierazten den zenbatekoa, hala badagokio, ez itzultzea horretarako ezarritako epean.

c) La no devolución de la cuantía que, en su caso, se señale en la resolución de liquidación de la subvención, en el plazo para ello establecido.

d) Dirulaguntzei buruzko xedapenetan oro har ezarritako beste edozein betebehar ez konplitzea.

d) Cualquier otra que sea de obligado cumplimiento por así establecerlo con carácter general en las disposiciones sobre materia subvencional.

2.– Aipatutako egoera horietako bat gertatu dela egiaztatuz gero, jasotako zenbatekoak eta legezko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko zaizkio, betiere azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren arabera (hurrenez hurren, 1/1997 Legegintza Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena; eta 698/1991 Dekretua, abenduaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren pentzudan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena).

2.– La constatación de la existencia de alguno de estos supuestos determinará, en los términos y previo cumplimiento de lo previsto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses legales que procedan.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
HITZARTUTAKO ZIRKUITUA DUTEN PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK
AYUDAS A PRODUCCIONES CON CIRCUITO CONCERTADO

20. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen arloak.

Artículo 20.– Áreas subvencionables.

1.– Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak deialdi honen onuradun diren pertsona edo erakundeek 2021eko ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoan garatzen edo hasten dituzten produkzioetarako dira, baldin eta baldintza hauek betetzen badituzte:

1.– Las ayudas previstas en este capítulo van dirigidas a las producciones que se desarrollen o inicien durante el ejercicio 2021 en la Comunidad Autónoma de Euskadi por las personas o entidades beneficiarias de la presente convocatoria y que cumplan las siguientes condiciones:

a) 2021eko uztailaren 1aren ondoren eta 2022ko azaroaren 30a baino lehen estreinatzen diren produkzio-proiektuak izatea. Kalean programatuko diren ekoizpen proiektuak 2021eko maiatzaren 10etik aurrera estreinatu ahal izango dira.

a) sean proyectos de producción que se estrenen después del 1 de julio de 2021 y antes del 30 de noviembre de 2022. Los proyectos de producción destinados a ser programados en la calle podrán ser estrenados a partir del 10 de mayo de 2021.

b) Sarearen antzokiekin (Euskal Antzoki Sarea) hitzartutako bira bat aurkeztuko dute, Sarearen antzokiren batean ekoizpena estreinatu eta hurrengo lau hilabeteetan egitekoa.

b) presenten una gira concertada con teatros de Sarea (Red Vasca de Teatros) a realizarse en los cuatro meses siguientes al estreno de la producción en alguno de los teatros de SAREA.

2.– Lau hilabete horiek kalkulatzeko, honako inguruabar hauek hartuko dira kontuan:

2.– Para el cálculo de esos cuatro meses se tomarán en cuenta las siguientes circunstancias:

– Birarako ezarritako lau hilabeteko epean urteko azken astea eta lehenengo astea sartzen badira, 15 egun luzatuko da.

– En caso de que el plazo de cuatro meses establecido para la gira incluya la última y primera semana del año, aquel se prolongará en 15 días.

– Ikuskizuna uztailean edo abuztuan estreinatzen bada, birarako ezarritako epea abenduaren 31n amaituko da.

– En el caso de que el estreno del espectáculo, siempre y cuando sea de sala, se realice en los meses de julio o agosto el plazo establecido para la gira finalizará el 31 de diciembre.

3.– Sarearen antzoki batekin hitzartutako funtzio bakoitza behar bezala egiaztatu beharko da kontratu, aurrekontratu, kontratu-promesa edo zuzenbidean baliozkoa den beste edozein betebehar-agiri bidez.

3.– Cada función concertada con un teatro de Sarea deberá estar debidamente acreditada mediante contrato, precontrato, promesa de contrato o cualquier otro documento obligacional válido en derecho.

21. artikulua.– Dirulaguntza hauen zenbatekoak eta mugak.

Artículo 21.– Cuantías y límites de estas subvenciones.

1.– Hitzartutako zirkuitua duten produkzioetarako dirulaguntzen zenbatekoa 225.000 eurokoa da. 160.000 euro antzerkirako eta 65.000 euro dantzarako.

1.– La cuantía de las subvenciones a producciones con circuito concertado asciende a 225.000 euros. 160.000 euros se destinarán al área teatral y 65.000 euros al área de la danza.

2.– Dirulaguntzak, gehienez ere, aurkeztutako proiektu edo jarduera bakoitzaren onartutako aurrekontu garbiaren (zergak kanpo) % 50era irits daitezke.

2.– Las subvenciones podrán alcanzar, como máximo, hasta un 50 % del presupuesto neto aprobado (impuestos excluidos) de cada proyecto o actividad presentada a efectos de la subvención.

3.– Laguntza koprodukzio baterako eskatzen bada, eskatzaileak gutxienez produkzioaren % 33ko parte-hartzea izan beharko du. Dirulaguntzak ez du inoiz gaindituko ekoizle eskatzailearen parte-hartzearen % 50.

3.– Cuando la ayuda se solicite para una coproducción, el solicitante deberá tener una participación de, al menos, el 33 % de la producción resultante. La subvención concedida nunca será superior al 50 % de la participación del productor solicitante.

4.– Administrazio publikoetatik datozen dirulaguntzen gehieneko kopuruak ezingo du gainditu, inola ere, laguntzaren xede den jardueraren kostuaren % 70.

4.– El máximo total de las subvenciones procedentes de las distintas administraciones públicas no podrá, en ningún caso, superar el 70 % del coste de la actividad para la que se solicita ayuda.

5.– Hautatutako proiektu bakoitzari gehienez 60.000 euro emango zaizkio.

5.– El importe máximo concedido a cada proyecto seleccionado no podrá ser superior a 60.000 euros.

22. artikulua.– Koprodukzio publikoetarako laguntzak.

Artículo 22.– Ayudas a las coproducciones públicas.

Modalitate honetako antzerki-arloko zuzkiduraren 60.000 € erabiliko dira 20. artikuluan ezarritako baldintzak betetzeaz gain honako hauek ere betetzen dituzten ekoizpen-proiektuak diruz laguntzeko:

60.000 euros de la dotación del área teatral de esta modalidad se destinarán a subvencionar proyectos de producción que además de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 20 cumplan con las siguientes:

a) Koprodukzio publiko-pribatuko proiektuak izatea, zeinetan Euskal Autonomia Erkidegoko bi antzokik gutxienez parte hartuko baitute ekoizpenaren aurrekontuaren % 50ean gutxienez. Erakunde publiko ekoizlea ez da inola ere laguntza honen eskatzailea izango.

a) sean proyectos de coproducción público-privado en los que participen un mínimo de dos teatros de la Comunidad Autónoma Vasca con una cantidad no inferior al 50 % del presupuesto de la producción. En ningún caso la entidad pública coproductora podrá ser la solicitante de esta ayuda.

b) 120.000 €-tik gorako aurrekontua duten koprodukzio-proiektuak izatea.

b) sean proyectos de coproducción con un presupuesto superior a 120.000 euros.

23. artikulua.– Hautapena eta kuantifikazioa egiteko irizpideak.

Artículo 23.– Criterios de selección y cuantificación.

1.– Dirulaguntzen ebazpen-proposamena egiteko, Balorazio Batzordeak honako irizpide hauek aplikatuko ditu 4.2 artikuluan aurreikusitako lehen fasean:

1.– Al objeto de elaborar la propuesta de resolución de las subvenciones, la Comisión de Valoración aplicará los siguientes criterios en la primera fase prevista en el artículo 4.2:

A) Produkzio-proiektuaren balorazioa (35 puntu).

A) La valoración artística del proyecto de producción (35 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan produkzioan eragina dutelako, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrá en cuenta los siguientes elementos implicados en la producción y con el peso específico que en los mismos se señala):

A1: Langile artistiko eta teknikoen multzoa (% 22)

A1: Elenco artístico y técnico (22 %).

A2: Egiletasunak: jatorrizko ideia, testuak (% 22)

A2: Las autorías: idea original, textos (22 %).

A3: Zuzendaritza artistikoa: dramaturgia, koreografia (% 22)

A3: Dirección artística: dramaturgia, coreografía (22 %).

A4: Espazio eszenikoak: Eszenografia, argiak, jantziak (% 17)

A4: Espacios escénicos: Escenografía, luces, vestuario (17 %).

A5: Berrikuntza artistikoa: hizkera berriak garatzea (% 17)

A5: Innovación artística: desarrollo de nuevos lenguajes (17 %).

B) Produkzio-proiektuaren interesa (10 puntu)

B) Interés del proyecto de producción (10 puntos)

Produkzioaren honako zehaztapen hauek hartuko dira kontuan:

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos de la producción:

B1: Sustatutako balioen interesa

B1: Interés de los valores promocionados.

B2: Komunitatearen gizarte-erronkekiko konpromisoa

B2: Compromiso con la comunidad en sus desafíos sociales.

B3: Hainbat arte-diziplina uztartzea

B3: La intersección de distintas disciplinas artísticas.

B4: Euskal ondare eszenikoa berreskuratzea eta/edo ekarpenak egitea

B4: Recuperación del patrimonio escénico vasco y/o aportación al mismo.

Emandako puntuazioarekin batera, esplizituki adieraziko dira irizpide hori baloratzerakoan kontuan hartutako azpi-irizpideak.

Junto con la puntuación otorgada se señalará(n) explícitamente el/los subcriterio(s) tenido(s) en cuenta a la hora de valorar este criterio.

C) Proiektuaren bideragarritasuna (5 puntu)

C) Viabilidad del proyecto (5 puntos)

Kontuan hartuko dira aurkeztutako finantza-proiektuaren egokitasuna, koherentzia eta legezkotasuna.

Se tendrá en cuenta la idoneidad, coherencia y legalidad del proyecto financiero presentado.

2.– Balorazioaren bigarren fasean kontuan hartuko dira lehen fasea gainditu duten eskatzaileek aurkeztutako SAREA antzerki-sareko antzokietan hitzartutako emanaldi kopurua.

2.– En la segunda fase de la valoración se tendrá en cuenta el número de funciones concertados con los teatros de SAREA que las personas o entidades solicitantes que hayan superado la valoración de la primera fase presenten.

Sarearen antzoki batekin hitzartutako eta behar bezala egiaztatutako emanaldi bakoitzeko puntu bat emango da.

Cada función concertada y debidamente acreditada con un teatro de Sarea se valorará con un punto.

Aurretik aipatutako irizpidea aplikatzerakoan, ez dira antzoki bakoitzeko 3 emanaldi baino gehiago konputatuko.

A la hora de aplicar el criterio anterior no se computarán más de 3 funciones por teatro.

3.– Dirulaguntzen ebazpen-proposamena lantzeko, lortu dituzten puntuen arabera ordenatuko ditu proiektuak Balorazio Batzordeak.

3.– Al objeto de elaborar la propuesta de resolución de las subvenciones la Comisión de Valoración ordenará los proyectos presentados atendiendo al número de puntos obtenidos.

4.– Balorazio-baremoaren arabera produkzioaren estreinalditik lau hilabetera egindako emanaldiengatik 12 puntu gutxienez lortzen ez dituzten proiektuak baztertu egingo dira, eta ezingo dira sartu aukeratutakoen artean.

4.– Quedarán descartados y no podrán incluirse en la selección aquellos proyectos que no obtengan un mínimo de 12 puntos obtenidos por las funciones realizadas durante los cuatro meses siguientes al estreno de la producción.

Gutxieneko puntuazio hori 9 puntukoa izango da honako kasuetan:

Dicha puntuación mínima será de 9 puntos en los siguientes casos:

a) Produkzio-proiektuagatik ordaindu beharko ordainsaria 6.000 eurotik gorakoa denean.

a) Proyectos en los que el caché de la producción supere los 6.000 euros.

b) Kalean soilik programatuko diren produkzio-proiektuak.

b) Proyectos de producción destinados a ser programados exclusivamente en la calle.

c) Dantza-produkzio proiektuak.

c) Proyectos de producción de danza.

5.– 4. artikuluan jasotako prozeduraren arabera hautatutako proiektu bakoitzari dagokion laguntzaren zenbatekoa zehazteko, banaketa-sistema bat aplikatuko da. Sistema horren arabera, modalitaterako ezarritako zuzkidura ekonomikoa eskatutako dirulaguntzaren % 100 esleituz banatuko da. Hautatutako azken eskabideari dagokion dirulaguntza ez bada egindako eskaeraren % 80 baino handiagoa, deialdiaren beste diziplina edo modalitate batera bideratuko da, 2.6 artikuluan ezarritako irizpideari jarraikiz.

5.– Para la determinación del importe de la ayuda que corresponde a cada uno de los proyectos seleccionados atendiendo al procedimiento recogido en el artículo 4, se aplicará un sistema de reparto en virtud del cual la dotación económica establecida para la modalidad se distribuirá adjudicando el 100 % de la subvención solicitada. Si la subvención que corresponda a la última solicitud seleccionada no supera el 80 % de la solicitud realizada se destinará a otra disciplina o modalidad de la convocatoria siguiendo el criterio establecido en el artículo 2.6.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
PRODUKZIO ESZENIKOAK I LAGUNTZAK
AYUDAS A PRODUCCIONES ESCÉNICAS I

24. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen arloak.

Artículo 24.– Áreas subvencionables.

Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak 2021eko martxoaren 30aren ondoren eta 2022ko ekainaren 30a baino lehen estreinatzen diren eta baldintza hauetakoren bat betetzen duten produkzioetarako dira:

Las ayudas previstas en este capítulo van dirigidas a las producciones que se estrenen con posterioridad al 30 de marzo de 2021 y antes del 30 de junio de 2022 y que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

a) Izaera profesionaleko lehen proiektuak

a) Primeros proyectos de carácter profesional.

b) Izaera berritzaile esanguratsua duten proiektuak

b) Proyectos con un significativo carácter innovador.

c) Berariaz ikerketara eta esperimentaziora bideratutako obrak

c) Obras orientadas de forma específica a la investigación y a la experimentación.

25. artikulua.– Laguntza hauen zenbatekoak eta mugak.

Artículo 25.– Cuantías y límite de estas ayudas.

1.– Laguntzen zenbatekoa 175.000 eurokoa da. 75.000 euro antzerkirako eta 100.000 euro dantzarako.

1.– La cuantía de las ayudas asciende a 175.000 euros. 75.000 euros se destinarán al área teatral y 100.000 euros al área de la danza.

2.– Hautatutako proiektu bakoitzari emandako gehieneko zenbatekoa ez da 25.000 eurotik gorakoa izango, ezta aurkeztutako ekoizpenaren aurrekontuaren % 70etik gorakoa ere. 27. artikuluan araututako primak jasotzen dituzten euskarazko ekoizpen elebidunen edo soilik euskarazkoen kasuan, ezarritako muga % 75ekoa da.

2.– El importe máximo concedido a cada proyecto seleccionado no podrá exceder de los 25.000 euros ni del 70 % del presupuesto de la producción presentada. En el caso de las producciones bilingües o exclusivamente en euskara que reciban las primas reguladas en el artículo 27, el límite establecido es del 75 %.

3.– Laguntza koprodukzio baterako eskatzen bada, eskatzaileak gutxienez produkzioaren % 33ko parte-hartzea izan beharko du. Dirulaguntzak ez du inoiz gaindituko ekoizle eskatzailearen parte-hartzearen % 50.

3.– Cuando la subvención se solicite para una coproducción, la persona o entidad solicitante deberá tener una participación de, al menos, el 33 % de la producción resultante. La subvención concedida nunca será superior al 50 % de la participación del productor solicitante.

4.– Administrazio publikoetatik datozen dirulaguntzen gehieneko kopuruak ezingo du gainditu, inola ere, laguntzaren xede den jardueraren kostuaren % 70.

4.– El máximo total de las subvenciones procedentes de las distintas administraciones públicas no podrá, en ningún caso, superar el 70 % del coste de la actividad para la que se solicita ayuda.

26. artikulua.– Hautapena eta kuantifikazioa egiteko irizpideak.

Artículo 26.– Criterios de selección y cuantificación.

1.– Dirulaguntzen ebazpen-proposamena egiteko, Balorazio Batzordeak irizpide hauek aplikatuko ditu:

1.– Al objeto de elaborar la propuesta de resolución de las subvenciones, la Comisión de Valoración aplicará los siguientes criterios:

1.1.– Lehenengo fasean aplikatu beharreko irizpideak:

1.1.– Criterios a aplicar en la primera fase:

A) Produkzio-proiektuaren balorazioa (45 puntu).

A) La valoración artística del proyecto de producción (45 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan produkzioan eragina dutelako, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrá en cuenta los siguientes elementos implicados en la producción y con el peso específico que en los mismos se señala:

A1: Langile artistiko eta teknikoen multzoa (% 22)

A1: Elenco artístico y técnico (22 %).

A2: Egiletasunak: jatorrizko ideia, testuak (% 22)

A2: Las autorías: idea original, textos (22 %).

A3: Zuzendaritza artistikoa: dramaturgia, koreografia (% 22)

A3: Dirección artística: dramaturgia, coreografía (22 %).

A4: Espazio eszenikoak: Eszenografia, argiak, jantziak (% 17)

A4: Espacios escénicos: Escenografía, luces, vestuario (17 %).

A5: Berrikuntza artistikoa: hizkera berriak garatzea (%17)

A5: Innovación artística: desarrollo de nuevos lenguajes (17 %).

B) Produkzio-proiektuaren interesa (10 puntu)

B) Interés del proyecto de producción (10 puntos).

Aspektu hauek hartuko dira kontuan:

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

B1: Sustatutako balioen interesa

B1: Interés de los valores promocionados.

B2: Komunitatearen gizarte-erronkekiko konpromisoa

B2: Compromiso con la comunidad en sus desafíos sociales.

B3: Hainbat arte-diziplina uztartzea

B3: La intersección de distintas disciplinas artísticas.

B4: Euskal ondare eszenikoa berreskuratzea eta/edo ekarpenak egitea.

B4: Recuperación del patrimonio escénico vasco y/o aportación al mismo.

Emandako puntuazioarekin batera, esplizituki adieraziko dira irizpide hori baloratzerakoan kontuan hartutako azpi-irizpideak.

Junto con la puntuación otorgada se señalará(n) explícitamente el/los subcriterio(s) tenido(s) en cuenta a la hora de valorar este criterio.

1.2.– Lehenengo fasea gainditu duten proiektuei bigarren fasean aplikatu beharreko gainerako irizpideak.

1.2.– Criterios restantes a aplicar en la segunda fase a los proyectos que hayan superado la primera fase.

C) Proiektuaren bideragarritasuna (10 puntu).

C) Viabilidad del proyecto (10 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrán en cuenta los siguientes elementos y con el peso específico que en los mismos se señala:

C1: Aurkeztutako finantza-proiektuaren egokitasuna, koherentzia eta legezkotasuna (% 34)

C1: Idoneidad, coherencia y legalidad del proyecto financiero presentado (34 %).

C2: Proposatutako ustiapen- eta amortizazio-plana (% 34)

C2: Plan de explotación y amortización propuesto (34 %).

C3: Banaketa-plana, batez ere inplikatutako giza baliabideei dagokienez (% 32)

C3: Plan de distribución atendiendo fundamentalmente a los recursos humanos implicados (32 %).

D) Pertsonaren edo erakundearen ibilbidea baloratzea (gehienez 10 puntu)

D) Valoración de la trayectoria de la persona o entidad solicitante (10 puntos).

E) Jardueraren berrikuntza eta etengabeko hobekuntza (10 puntu)

E) Innovación y mejora continua de la actividad (10 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrán en cuenta los siguientes elementos y con el peso específico que en los mismos se señala:

E1: Produkzio-prozesuaren eta merkaturatzearen berrikuntza (% 34)

E1: Innovación en los procesos de producción y comercialización (34 %).

E2: Publikoekiko harremanaren berrikuntza (% 34)

E2: Innovación en las relaciones con los públicos (34 %).

E3: Berrikuntza teknologikoa txertatzea (% 32)

E3: Incorporación de innovación tecnológica (32 %).

F) Proposatutako jardueran euskara erabiltzea (10 puntu).

F) La utilización del euskera en la actividad propuesta (10 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrán en cuenta los siguientes elementos y con el peso específico que en los mismos se señala:

F1: Euskarazko bertsioan eskuragarri egotea (% 50)

F1: Existencia de versión en euskera (50 %).

F2: Euskararen erabilera baloratzea (% 50)

F2: Valoración de la utilización del euskera (50 %).

Irizpide hau ez da aplikatuko testu batean oinarriturik ez dauden proiektuetan; beraz, proiektu horien balorazio orokorra egiteko, formula hau erabiliko da: Lortutako puntuazioa X 100 / 90

Este criterio no será de aplicación en aquellos proyectos no sustentados en un texto por lo que para la valoración total de dichos proyectos se aplicará la siguiente formula: Puntuación obtenida X100/90.

G) Aurkeztutako proiektuan emakumeek parte hartu ote duten (5 puntu)

G) Participación de la mujer en el proyecto presentado (5 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrán en cuenta los siguientes elementos y con el peso específico que en los mismos se señala:

G1: Emakumeen presentzia honako kategoria hauetan: egiletasuna, produkzioaren zuzendaritza, zuzendaritza artistikoa/koreografia, interprete nagusiak (% 60)

G1: Presencia de mujeres en las categorías siguientes: Autoría, dirección de producción, dirección artística/coreografía, interpretes principales (60 %).

G2: Emakumeek duten presentzia, produkzio-proiektuan parte hartu duten pertsonen artean (% 40)

G2: Presencia de mujeres en el total de personas implicadas en el proyecto de producción (40 %).

2.– 4. artikuluan jasotako prozeduraren arabera hautatutako proiektu bakoitzari dagokion dirulaguntzaren zenbatekoa zehazteko, banaketa proportzionala erabiliko da. Alegia, modalitateari ezarritako diru-kopurua proportzionalki banatuko da, balorazio-fasean hautatutako proiektuak ezarri diren irizpideak aplikatuta lortu duten puntuazioari jarraituz. Betiere, banaketa proportzional horren arabera, jaso beharreko laguntzak eskatutako zenbatekoaren % 80 gainditzen badu. Bestela, soberako kopurua deialdiaren beste modalitate batera bideratuko da, 2.6 artikuluan ezarritako irizpideari jarraituz.

2.– Para la determinación del importe de la ayuda que corresponde a cada uno de los proyectos seleccionados atendiendo al procedimiento recogido en el artículo 4, se aplicará un sistema de reparto en virtud del cual la dotación económica establecida para la modalidad se distribuirá en proporción a la puntuación que hubiera obtenido cada proyecto seleccionado en la fase de valoración conforme a los criterios establecidos, siempre y cuando en función de ese reparto proporcional la ayuda a recibir supere el 80 % de la cantidad solicitada. En caso contrario la cantidad sobrante se destinará a otra disciplina o modalidad de la convocatoria siguiendo el criterio establecido en el artículo 2.6.

27. artikulua.– Euskarazko produkzioetarako laguntzak.

Artículo 27.– Ayudas a las producciones en euskara.

1.– Dirulaguntza merezi duten proiektuak hautatu ondoren, modalitate horretara bideratutako guztizko zenbatekotik 25.000 euro banatuko dira euskarazko bertsioko antzerki-ekoizpenak egiteko pizgarri gisa.

1.– Una vez seleccionados los proyectos merecedores de subvención, de la cuantía total destinada a esta modalidad se repartirán 25.000 euros como incentivo a la realización de producciones teatrales con versión en euskara.

2.– Ezinbesteko baldintza izango da haurrei zuzendutako ikuskizuna ez izatea, eta proiektu bakoitzera bideratutako zenbatekoak ez dira inoiz 4.000 eurotik gorakoak izango Euskal Autonomia Erkidegoan estreinaldia euskaraz egiten bada lehenik, eta 2.000 eurotik gorakoak gaztelaniaz egiten bada. Bigarren kasu horretan, bi bertsioen estreinaldien artean ezin izango da sei hilabete baino gehiagoko eperik igaro, eta 2022ko abenduaren 31 baino lehen egin beharko da.

2.– Será condición imprescindible que no se trate de un espectáculo dirigido al público infantil y las cantidades destinadas a cada proyecto no podrán superar en ningún caso los 4.000 euros si el estreno en la Comunidad Autónoma de Euskadi se realiza primero en euskara, y los 2.000 euros si el estreno se realiza en castellano. En este segundo caso entre los estrenos de las dos versiones no deberá transcurrir un plazo mayor al de seis meses y deberá realizarse antes del 31 de diciembre de 2022.

3.– Nolanahi ere, onuradun bakoitzari dagokion zenbatekoa kalkulatzeko orduan, lortutako puntuazioa hartuko da kontuan, betiere aurreko atalean eta 25. artikuluan ezarritako mugak gainditzen ez badira.

3.– En todo caso, a la hora de calcular la cantidad que le corresponde a cada persona beneficiaria se tendrá en cuenta la puntuación obtenida, siempre y cuando no se superen los límites establecidos en el apartado anterior y en el artículo 25.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
PRODUKZIO ESZENIKOAK II LAGUNTZAK
AYUDAS A PRODUCCIONES ESCÉNICAS II

28. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen arloak.

Artículo 28.– Áreas subvencionables.

Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak 2021eko martxoaren 30aren ondoren eta 2022ko ekainaren 30a baino lehen estreinatzen diren produkzioetarako dira.

Las ayudas previstas en este capítulo van dirigidas a las producciones que se estrenen con posterioridad al 30 de marzo de 2021 y antes del 30 de junio de 2022.

29. artikulua.– Laguntza hauen zenbatekoak eta mugak.

Artículo 29.– Cuantías y límite de estas ayudas.

1.– Laguntzen zenbatekoa 280.000 eurokoa da. 160.000 euro antzerkirako eta 120.000 euro dantzarako.

1.– La cuantía de las ayudas asciende a 280.000 euros. 160.000 euros se destinarán al área teatral y 120.000 euros al área de la danza.

2.– Hautatutako proiektu bakoitzari emandako gehieneko zenbatekoa ez da 60.000 eurotik gorakoa izango, ez eta aurkeztutako ekoizpenaren aurrekontuaren % 50etik gorakoa ere. 31. artikuluan araututako primak jasotzen dituzten euskarazko ekoizpen elebidunen edo soilik euskarazkoen kasuan, ezarritako muga % 55ekoa da.

2.– El importe máximo concedido a cada proyecto seleccionado no podrá exceder de los 60.000 euros ni del 50 % del presupuesto de la producción presentada. En el caso de las producciones bilingües o exclusivamente en euskara que reciban las primas reguladas en el artículo 31, el límite establecido es del 55 %.

3.– Laguntza koprodukzio baterako eskatzen bada, eskatzaileak gutxienez produkzioaren % 33ko parte-hartzea izan beharko du. Dirulaguntzak ez du inoiz gaindituko ekoizle eskatzailearen parte-hartzearen % 50..

3.– Cuando la subvención se solicite para una coproducción, la persona o entidad solicitante deberá tener una participación de, al menos, el 33 % de la producción resultante. La subvención concedida nunca será superior al 50 % de la participación del productor solicitante.

4.– Administrazio publikoetatik datozen dirulaguntzen gehieneko kopuruak ezingo du gainditu, inola ere, laguntzaren xede den jardueraren kostuaren % 70.

4.– El máximo total de las subvenciones procedentes de las distintas administraciones públicas no podrá, en ningún caso, superar el 70 % del coste de la actividad para la que se solicita ayuda.

5.– Nolanahi ere, onuradun berak ezin izango ditu 400.000 euro baino gehiago jaso 8 urteko epean, 2019ko deialditik zenbatzen hasita.

5.– En todo caso un mismo beneficiario no podrá recibir más de 400.000 euros en un periodo de 8 años, a contar desde la convocatoria de 2019.

30. artikulua.– Hautapena eta kuantifikazioa egiteko irizpideak.

Artículo 30.– Criterios de selección y cuantificación.

1.– Dirulaguntzen ebazpen-proposamena egiteko, Balorazio Batzordeak irizpide hauek aplikatuko ditu:

1.– Al objeto de elaborar la propuesta de resolución de las subvenciones, la Comisión de Valoración aplicará los siguientes criterios:

1.1.– Lehenengo fasean aplikatu beharreko irizpideak:

1.1.– Criterios a aplicar en la primera fase:

A) Produkzio-proiektuaren balorazioa (35 puntu).

A) La valoración artística del proyecto de producción (35 puntos).

Produkzioan inplikatutako elementu hauek hartuko dira kontuan, eta adierazitako pisu espezifikoa izango dute:

Se tendrá en cuenta los siguientes elementos implicados en la producción y con el peso específico que en los mismos se señala:

A1: Langile artistiko eta teknikoen multzoa (% 22)

A1: Elenco artístico y técnico (22 %).

A2: Egiletasunak: jatorrizko ideia, testuak (% 22)

A2: Las autorías: idea original, textos (22 %).

A3: Zuzendaritza artistikoa: dramaturgia, koreografia (% 22)

A3: Dirección artística: dramaturgia, coreografía (22 %).

A4: Espazio eszenikoak: Eszenografia, argiak, jantziak (% 17)

A4: Espacios escénicos: Escenografía, luces, vestuario (17 %).

A5: Berrikuntza artistikoa: hizkera berriak garatzea (%17)

A5: Innovación artística: desarrollo de nuevos lenguajes (17 %).

B) Produkzio-proiektuaren interesa (10 puntu)

B) Interés del proyecto de producción (10 puntos).

Aspektu hauek hartuko dira kontuan:

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

B1: Sustatutako balioen interesa

B1: Interés de los valores promocionados.

B2: Komunitatearen gizarte-erronkekiko konpromisoa

B2: Compromiso con la comunidad en sus desafíos sociales.

B3: Hainbat arte-diziplina uztartzea

B3: La intersección de distintas disciplinas artísticas.

B4: Euskal ondare eszenikoa berreskuratzea eta/edo ekarpenak egitea

B4: Recuperación del patrimonio escénico vasco y/o aportación al mismo.

Emandako puntuazioarekin batera, esplizituki adieraziko dira irizpide hori baloratzerakoan kontuan hartutako azpi-irizpideak.

Junto con la puntuación otorgada se señalará(n) explícitamente el/los subcriterio(s) tenido(s) en cuenta a la hora de valorar este criterio.

1.2.– Lehenengo fasea gainditu duten proiektuei bigarren fasean aplikatu beharreko gainerako irizpideak.

1.2.– Criterios restantes a aplicar en la segunda fase a los proyectos que hayan superado la primera fase.

C) Proiektuaren bideragarritasuna (10 puntu).

C) Viabilidad del proyecto (10 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrán en cuenta los siguientes elementos y con el peso específico que en los mismos se señala:

C1: Aurkeztutako finantza-proiektuaren egokitasuna, koherentzia eta legezkotasuna (% 34)

C1: Idoneidad, coherencia y legalidad del proyecto financiero presentado (34 %).

C2: Proposatutako ustiapen- eta amortizazio-plana (% 34)

C2: Plan de explotación y amortización propuesto (34 %).

C3: Banaketa-plana, batez ere inplikatutako giza baliabideei dagokienez (% 32)

C3: Plan de distribución atendiendo fundamentalmente a los recursos humanos implicados (32 %).

D) Pertsona edo entitate eskatzailearen ibilbidea (10 puntu)

D) Trayectoria de la persona o entidad solicitante (10 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrán en cuenta los siguientes elementos y con el peso específico que en los mismos se señala:

D1: Eskatzaileak egindako produkzio kopurua (% 13)

D1: Número de producciones realizadas por el solicitante (13 %).

D2: Azken 3 urteetan EAEn egindako emanaldi kopurua (% 13)

D2: Número de funciones realizadas en la CAPV los últimos 3 años (13 %).

D3: Azken 3 urteetan Espainian egindako emanaldi kopurua (% 13)

D3: Número de funciones realizadas en España (excluida la CAPV) los últimos 3 años (13 %).

D4: Azken 3 urteetan atzerrian egindako emanaldi kopurua (% 13)

D4: Número de funciones realizadas en el Extranjero los últimos 3 años (13 %).

D5: Ibilbidearen balorazioa (% 48)

D5: Valoración de la trayectoria (48 %).

E) Jardueraren berrikuntza eta etengabeko hobekuntza (10 puntu)

E) Innovación y mejora continua de la actividad (10 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrán en cuenta los siguientes elementos y con el peso específico que en los mismos se señala:

E1: Produkzio-prozesuaren eta merkaturatzearen berrikuntza (% 34)

E1: Innovación en los procesos de producción y comercialización (34 %).

E2: Publikoekiko harremanaren berrikuntza (% 34)

E2: Innovación en las relaciones con los públicos (34 %).

E3: Berrikuntza teknologikoa txertatzea (% 32)

E3: Incorporación de innovación tecnológica (32 %).

F) Enpresaren antolakuntza-egitura (10 puntu)

F) Estructura organizativa de la empresa (10 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrán en cuenta los siguientes elementos y con el peso específico que en los mismos se señala:

F1: Aurreko ekitaldiko salmenta-bolumena (% 60)

F1: Volumen de ventas realizado en el ejercicio anterior (60 %).

F2: Aurreko ekitaldiko langileria-gastuak (% 40)

F2: Gastos de personal contraídos en el ejercicio anterior (40 %).

G) Proposatutako jardueran euskara erabiltzea (10 puntu).

G) La utilización del euskera en la actividad propuesta (10 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrán en cuenta los siguientes elementos y con el peso específico que en los mismos se señala:

G1: Euskarazko bertsioan eskuragarri egotea (% 50)

G1: Existencia de versión en euskera (50 %).

G2: Euskararen erabilera baloratzea (% 50)

G2: Valoración de la utilización del euskera (50 %).

Irizpide hau ez da aplikatuko testu batean oinarriturik ez dauden proiektuetan; beraz, proiektu horien balorazio orokorra egiteko, formula hau erabiliko da: Lortutako puntuazioa X100/90

Este criterio no será de aplicación en aquellos proyectos no sustentados en un texto por lo que para la valoración total de dichos proyectos se aplicará la siguiente formula: Puntuación obtenida X 100 / 90.

H) Aurkeztutako proiektuan emakumeek parte hartu ote duten (5 puntu)

H) Participación de la mujer en el proyecto presentado (5 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrán en cuenta los siguientes elementos y con el peso específico que en los mismos se señala:

H1: Emakumeen presentzia honako kategoria hauetan: egiletasuna, produkzioaren zuzendaritza, zuzendaritza artistikoa/koreografia, interprete nagusiak (% 60)

H1: Presencia de mujeres en las categorías siguientes: Autoría, dirección de producción, dirección artística/coreografía, interpretes principales (60 %).

H2: Emakumeek duten presentzia, produkzio-proiektuan parte hartu duten pertsonen artean (% 40)

H2: Presencia de mujeres en el total de personas implicadas en el proyecto de producción (40 %).

2.– 4. artikuluan jasotako prozeduraren arabera hautatutako proiektu bakoitzari dagokion dirulaguntzaren zenbatekoa zehazteko, banaketa proportzionala erabiliko da. Alegia, modalitateari ezarritako diru-kopurua proportzionalki banatuko da, balorazio-fasean hautatutako proiektuak ezarri diren irizpideak aplikatuta lortu duten puntuazioari jarraituz. Betiere, banaketa proportzional horren arabera, jaso beharreko laguntzak eskatutako zenbatekoaren % 80 gainditzen badu. Bestela, soberako kopurua deialdiaren beste modalitate batera bideratuko da, 2.6 artikuluan ezarritako irizpideari jarraituz.

2.– Para la determinación del importe de la ayuda que corresponde a cada uno de los proyectos seleccionados atendiendo al procedimiento recogido en el artículo 4, se aplicará un sistema de reparto en virtud del cual la dotación económica establecida para la modalidad se distribuirá en proporción a la puntuación que hubiera obtenido cada proyecto seleccionado en la fase de valoración conforme a los criterios establecidos, siempre y cuando en función de ese reparto proporcional la ayuda a recibir supere el 80 % de la cantidad solicitada. En caso contrario la cantidad sobrante se destinará a otra disciplina o modalidad de la convocatoria siguiendo el criterio establecido en el artículo 2.6.

31. artikulua.– Euskarazko produkzioetarako laguntzak.

Artículo 31.– Ayudas a las producciones en euskara.

1.– Dirulaguntza merezi duten antzerki-proiektuak hautatu ondoren, modalitate horretara bideratutako guztizko zenbatekotik 50.000 euro banatuko dira euskarazko bertsioko ekoizpenak egiteko pizgarri gisa.

1.– Una vez seleccionados los proyectos teatrales merecedores de subvención, de la cuantía total destinada a esta modalidad se repartirán 50.000 euros como incentivo a la realización de producciones con versión en euskara.

2.– Ezinbesteko baldintza izango da haurrei zuzendutako ikuskizuna ez izatea, eta proiektu bakoitzera bideratutako zenbatekoak ezingo dira inoiz 6.000 eurotik gorakoak izan Euskal Autonomia Erkidegoan estreinaldia euskaraz egiten bada lehenik, eta 3.000 eurotik gorakoak gaztelaniaz egiten bada. Bigarren kasu horretan, bi bertsioen estreinaldien artean ezin izango da sei hilabete baino gehiagoko eperik igaro, eta 2022ko abenduaren 31 baino lehen egin beharko da.

2.– Será condición imprescindible que no se trate de un espectáculo dirigido al público infantil y las cantidades destinadas a cada proyecto no podrán superar en ningún caso los 6.000 euros si el estreno en la Comunidad Autónoma del Euskadi se realiza primero en euskara, y los 3.000 euros si el estreno se realiza en castellano. En este segundo caso entre los estrenos de las dos versiones no deberá transcurrir un plazo mayor al de seis meses y deberá realizarse antes del 31 de diciembre de 2022.

3.– Nolanahi ere, onuradun bakoitzari dagokion zenbatekoa kalkulatzeko orduan, lortutako puntuazioa hartuko da kontuan, betiere aurreko atalean eta 29. artikuluan ezarritako mugak gainditzen ez badira.

3.– En todo caso, a la hora de calcular la cantidad que le corresponde a cada persona beneficiaria se tendrá en cuenta la puntuación obtenida, siempre y cuando no se superen los límites establecidos en el apartado anterior y en el artículo 29.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
BI URTEKO JARDUERA ESZENIKORAKO LAGUNTZAK
AYUDAS A LA ACTIVIDAD ESCÉNICA BIENAL

32. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen arloak.

Artículo 32.– Áreas subvencionables.

1.– Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak 2021-2022. urteetan garatuko diren proiektu eszenikoetarako dira. Proposatutako planak honako hauek jaso beharko ditu, gutxienez:

1.– Las ayudas previstas en este capítulo van dirigidas a los proyectos escénicos destinados a desarrollarse durante los años 2021-2022. El plan propuesto deberá contener al menos:

a) 2021-2022. urteetan estreinatuko den ekoizpena. Ez dira diruz lagunduko 2 ekoizpen baino gehiago.

a) una producción cuyo estreno se verifique durante los años 2021-2022. No se subvencionarán más de 2 producciones.

b) Birarako plan bat, Euskal Autonomia Erkidegoko merkatua zein kanpoko merkatua kontuan hartzen dituena.

b) un plan de gira que contemple tanto el mercado de la Comunidad Autónoma del Euskadi como el mercado exterior.

2.– Erakunde eskatzaileak egiten dituen hedapen-, prestakuntza-, sentsibilizazio- eta bitartekaritza-jarduera guztiak ere sartuko dira.

2.– También se incluirán todas aquellas actividades de difusión, formación, sensibilización, mediación... que realice la entidad solicitante.

33. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradun izateko baldintzak.

Artículo 33.– Requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria.

3. artikuluan ezarritako baldintzak betetzeaz gain, honako atal hauetan ezarritakoak betetzen dituztenek eskatu ahal izango dituzte laguntza hauek:

Podrán solicitar estas ayudas quienes además de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3, cumplan con los establecidos en los siguientes apartados:

a) Azken 10 urteetan arte eszenikoetako ikuskizunak sortu eta eszenaratzeko etengabeko jarduera egin dutenak.

a) Hayan desarrollado una actividad ininterrumpida de creación y puesta en escena de espectáculos de artes escénicas los últimos 10 años.

Garatutako jarduera zenbatzeko, kontuan hartuko dira fusio- edo eraldaketa-prozesuen aurreko ibilbideak, baldin eta egitez edo zuzenbidez erakunde eskatzailea aurretik zegoen/zeuden jardueren segida bada.

A los efectos de computar la actividad desarrollada, se tendrán en cuenta las trayectorias previas a procesos de fusión o transformación siempre que de hecho o de derecho la entidad solicitante constituya sucesión de la(s) anteriormente existente(s).

b) Oinarrizko kudeaketa-, ekoizpen- eta banaketa-talde bat dutenek, gutxienez bi pertsonaz osatua.

b) Consten de un equipo de gestión, producción y distribución básico compuesto como mínimo por dos personas.

34. artikulua.– Dirulaguntzen zenbatekoak eta mugak.

Artículo 34.– Cuantías y límites de estas subvenciones.

1.– Bi urteko jarduera eszenikoetarako dirulaguntzen zenbatekoa 700.000 eurokoa da. 467.000 euro antzerki arlora bideratuko dira eta 233.000 euro dantza arlora.

1.– La cuantía de las subvenciones a la actividad escénica bienal asciende a 700.000 euros. 467.000 euros se destinarán al área teatral y 233.000 euros al área de la danza.

2.– Dirulaguntzak, gehienez ere, aurkeztutako proiektu edo jarduera bakoitzaren aurrekontu garbiaren % 50era irits daitezke (zergak kanpo).

2.– Las subvenciones podrán alcanzar, como máximo, hasta un 50 % del presupuesto neto (impuestos excluidos) de cada proyecto o actividad presentada a efectos de la subvención.

3.– Administrazio publikoetatik datozen dirulaguntzen gehieneko kopuruak ezingo du gainditu, inola ere, laguntzaren xede den jardueraren kostuaren % 70.

3.– El máximo total de las subvenciones procedentes de las distintas administraciones públicas no podrá, en ningún caso, superar el 70 % del coste de la actividad para la que se solicita ayuda.

4.– Hautatutako proiektu bakoitzari gehienez 120.000 euro emango zaizkio.

4.– El importe máximo concedido a cada proyecto seleccionado no podrá ser superior a 120.000 euros.

5.– Nolanahi ere, onuradun berak ezin izango ditu 400.000 euro baino gehiago jaso 8 urteko epean, 2019ko deialditik zenbatzen hasita.

5.– En todo caso un mismo beneficiario no podrá recibir más de 400.000 euros en un periodo de 8 años, a contar desde la convocatoria de 2019.

35. artikulua.– Hautapena eta kuantifikazioa egiteko irizpideak.

Artículo 35.– Criterios de selección y cuantificación.

1.– Dirulaguntzen ebazpen-proposamena egiteko, Balorazio Batzordeak irizpide hauek aplikatuko ditu:

1.– Al objeto de elaborar la propuesta de resolución de las subvenciones, la Comisión de Valoración aplicará los siguientes criterios:

1.1.– Lehenengo fasean aplikatu beharreko irizpideak:

1.1.– Criterios a aplicar en la primera fase:

A) Proiektuaren balorazioa (18 puntu).

A) La valoración artística del proyecto (18 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan eragina dutelako, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrá en cuenta los siguientes elementos implicados y con el peso específico que en los mismos se señala:

A1: Langile artistiko eta teknikoen multzoa (% 22)

A1: Elenco artístico y técnico (22 %).

A2: Egiletasunak: jatorrizko ideia, testuak (% 22)

A2: Las autorías: idea original, textos (22 %).

A3: Zuzendaritza artistikoa: dramaturgia, koreografia (% 22)

A3: Dirección artística: dramaturgia, coreografía (22 %).

A4: Espazio eszenikoak: Eszenografia, argiak, jantziak (% 17)

A4: Espacios escénicos: Escenografía, luces, vestuario (17 %).

A5: Berrikuntza artistikoa: hizkera berriak garatzea (% 17)

A5: Innovación artística: desarrollo de nuevos lenguajes (17 %).

B) Proiektuaren interesa (5 puntu)

B) Interés del proyecto (5 puntos).

Aspektu hauek hartuko dira kontuan:

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

B1: Sustatutako balioen interesa

B1: Interés de los valores promocionados.

B2: Komunitatearen gizarte-erronkekiko konpromisoa

B2: Compromiso con la comunidad en sus desafíos sociales.

B3: Hainbat arte-diziplina uztartzea

B3: La intersección de distintas disciplinas artísticas.

B4: Euskal ondare eszenikoa berreskuratzea eta/edo ekarpenak egitea

B4: Recuperación del patrimonio escénico vasco y/o aportación al mismo.

Emandako puntuazioarekin batera, esplizituki adieraziko dira irizpide hori baloratzerakoan kontuan hartutako azpi-irizpideak.

Junto con la puntuación otorgada se señalará(n) explícitamente el/los subcriterio(s) tenido(s) en cuenta a la hora de valorar este criterio.

C) Pertsona edo erakunde eskatzailearen ibilbidea (7 puntu)

C) Valoración de la trayectoria de la persona o entidad solicitante (7 puntos).

1.2.– Lehenengo fasea gainditu duten proiektuei bigarren fasean aplikatu beharreko gainerako irizpideak.

1.2.– Criterios restantes a aplicar en la segunda fase a los proyectos que hayan superado la primera fase.

D) Pertsona edo entitate eskatzailearen ibilbidea (15 puntu)

D) Trayectoria de la persona o entidad solicitante (15 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrán en cuenta los siguientes elementos y con el peso específico que en los mismos se señala:

D1: Eskatzaileak egindako produkzio kopurua (% 25)

D1: Número de producciones realizadas por el solicitante (25 %).

D2: Azken 3 urteetan EAEn egindako emanaldi kopurua (% 25)

D2: Número de funciones realizadas en la CAPV los últimos 3 años (25 %).

D3: Azken 3 urteetan Espainian egindako emanaldi kopurua (% 25)

D3: Número de funciones realizadas en España (excluida la CAPV) los últimos 3 años (25 %).

D4: Azken 3 urteetan atzerrian egindako emanaldi kopurua (% 25)

D4: Número de funciones realizadas en el Extranjero los últimos 3 años (25 %).

E) Jardueraren berrikuntza eta etengabeko hobekuntza (10 puntu)

E) Innovación y mejora continua de la actividad (10 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrán en cuenta los siguientes elementos y con el peso específico que en los mismos se señala:

E1: Produkzio-prozesuaren eta merkaturatzearen berrikuntza (% 34)

E1: Innovación en los procesos de producción y comercialización (34 %).

E2: Publikoekiko harremanaren berrikuntza (% 34)

E2: Innovación en las relaciones con los públicos (34 %).

E3: Berrikuntza teknologikoa txertatzea (% 32)

E3: Incorporación de innovación tecnológica (32 %).

F) Enpresaren antolakuntza-egitura (30 puntu)

F) Estructura organizativa de la empresa (30 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrán en cuenta los siguientes elementos y con el peso específico que en los mismos se señala:

F1: Aurreko ekitaldiko salmenta-bolumena (% 60)

F1: Volumen de ventas realizado en el ejercicio anterior (60 %).

F2: Aurreko ekitaldiko langileria-gastuak (% 40)

F2: Gastos de personal contraídos en el ejercicio anterior (40 %).

G) Proposatutako jardueran euskara erabiltzea (10 puntu).

G) La utilización del euskera en la actividad propuesta (10 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrán en cuenta los siguientes elementos y con el peso específico que en los mismos se señala:

G1: Euskarazko bertsioan eskuragarri egotea (% 50)

G1: Existencia de versión en euskera (50 %).

G2: Euskararen erabilera baloratzea (% 50)

G2: Valoración de la utilización del euskera (50 %).

Irizpide hau ez da aplikatuko testu batean oinarriturik ez dauden proiektuetan; beraz, proiektu horien balorazio orokorra egiteko, formula hau erabiliko da: Lortutako puntuazioa X100/90

Este criterio no será de aplicación en aquellos proyectos no sustentados en un texto por lo que para la valoración total de dichos proyectos se aplicará la siguiente formula: Puntuación obtenida X100/90.

H) Aurkeztutako proiektuan emakumeek parte hartu ote duten (5 puntu)

H) Participación de la mujer en el proyecto presentado (5 puntos).

Jarraian datozen elementuak hartuko dira kontuan, eta adierazitako pisu espezifikoa ezarriko zaie:

Se tendrán en cuenta los siguientes elementos y con el peso específico que en los mismos se señala:

H1: Emakumeen presentzia honako kategoria hauetan: egiletasuna, produkzioaren zuzendaritza, zuzendaritza artistikoa/koreografia, interprete nagusiak (% 60)

H1: Presencia de mujeres en las categorías siguientes: Autoría, dirección de producción, dirección artística/coreografía, interpretes principales (60 %).

H2: Emakumeek duten presentzia, proiektuan parte hartu duten pertsonen artean (% 40)

H2: Presencia de mujeres en el total de personas implicadas en el proyecto (40 %).

2.– 4. artikuluan jasotako prozeduraren arabera hautatutako proiektu bakoitzari dagokion dirulaguntzaren zenbatekoa zehazteko, banaketa proportzionala erabiliko da. Alegia, modalitateari ezarritako diru-kopurua proportzionalki banatuko da, balorazio-fasean hautatutako proiektuak ezarri diren irizpideak aplikatuta lortu duten puntuazioari jarraituz. Betiere, banaketa proportzional horren arabera, jaso beharreko laguntzak eskatutako zenbatekoaren % 80 gainditzen badu. Bestela, soberako kopurua deialdiaren beste modalitate batera bideratuko da, 2.6 artikuluan ezarritako irizpideari jarraituz.

2.– Para la determinación del importe de la ayuda que corresponde a cada uno de los proyectos seleccionados atendiendo al procedimiento recogido en el artículo 4, se aplicará un sistema de reparto en virtud del cual la dotación económica establecida para la modalidad se distribuirá en proporción a la puntuación que hubiera obtenido cada proyecto seleccionado en la fase de valoración conforme a los criterios establecidos, siempre y cuando en función de ese reparto proporcional la ayuda a recibir supere el 80 % de la cantidad solicitada. En caso contrario la cantidad sobrante se destinará a otra disciplina o modalidad de la convocatoria siguiendo el criterio establecido en el artículo 2.6.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Izaera pertsonaleko datuen babesaren arloko informazio-klausula.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Cláusula informativa en materia de protección de datos de carácter personal.

Arduraduna: Kultura eta Hizkuntza Politika Saila; Kultura Sustatzeko Zuzendaritza.

Responsable: Departamento de Cultura y Política Lingüística; Dirección de Promoción de la Cultura.

Helburua: Kultura Sustatzeko Zuzendaritzaren eskumen-esparruetako sorkuntza-, ekoizpen-, hedapen-, sustapen- eta egituratze-arloko laguntzen eta dirulaguntzen eskabideak kudeatzea.

Finalidad: gestión de solicitudes de ayudas y subvenciones en materia de creación, producción, difusión, fomento y estructuración en los ámbitos de competencia de la dirección de promoción de la cultura.

Lege-oinarria: interes publikoaren mesedetan zein tratamenduaren arduradunari esleitutako ahal publikoak gauzatzean egindako zeregina betetzeko beharrezkoa suertatzen den tratamendua da (Dirulaguntzen Lege Orokorra eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko legea).

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley General de Subvenciones y de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).

Jasotzaileak: gaiaren gaineko eskumena duten administrazioei jakinarazi ahal izango zaizkie datu pertsonalak.

Destinatarios: Los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Eskubideak: zeure datuak ikusteko, zuzentzeko zein ezabatzeko eskubidea duzu; baita haien tratamendua mugatzeko nahiz haren aurka egiteko, informazio gehigarrian adierazten den moduan.

Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.

Informazio gehigarria: web helbide hauetan aurkitu ahal izango duzu datu pertsonalen babesari buruzko informazio gehiago:

Información adicional: podrá ampliar información en materia de protección de datos en las siguientes direcciones web:

– Hitzartutako zirkuitua duten Produkzioak: www.euskadi.eus/zerbitzuak/1082110

– Producciones con circuito concertado: www.euskadi.eus/servicios/1082110

– Produkzio eszenikoak I: www.euskadi.eus/zerbitzuak/1082111

– Producciones escénicas I: www.euskadi.eus/servicios/1082111

– Produkzio eszenikoak II: www.euskadi.eus/zerbitzuak/1082112

– Producciones escénicas II: www.euskadi.eus/servicios/1082112

– Bi urteko jarduera eszenikoa: www.euskadi.eus/zerbitzuak/1082113

– Actividad escénica bienal: www.euskadi.eus/servicios/1082113

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Eskatutako dirulaguntzen zenbateko osoa kontuan hartuta, 2. artikuluan ezarritako zenbatekoak gehitu ahal izango dira, Kulturako sailburuordearen ebazpen baten bitartez, baldin eta Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren beste programa batzuk gauzatu ondoren aurrekontuetako izakinak agortu ez badira. Aldaketa hori eskabideei buruzko erabakia hartu aurretik egin beharko da. Horretarako, 2.6 artikuluan aipatutako irizpidea aplikatuko da. Sailburuordearen ebazpena EHAAn argitaratuko da.

Los importes consignados en el artículo 2 podrán ser incrementados, por Resolución del Viceconsejero de Cultura, teniendo en cuenta la cuantía total de las subvenciones solicitadas, en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución de otros programas del Departamento de Cultura y Política lingüística, y con carácter previo a la resolución de los mismos. Para ello se aplicará el criterio citado en el artículo 2.3. La mencionada Resolución deberá ser publicada en el BOPV.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez diezaiokete interesdunek Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La Presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko otsailaren 18a.

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de febrero de 2021.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común