Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

33. zk., 2021eko otsailaren 15a, astelehena

N.º 33, lunes 15 de febrero de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
842
842

EBAZPENA, 2020ko abenduaren 30ekoa, Lanbide Heziketako sailburuordearena, zeinaren bidez esleitzen baitira Hezkuntzako sailburuaren 2020ko urriaren 20ko Aginduan araututako dirulaguntzak, lanbide heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuetan makineria eta/edo ekipamendu aurreratua erosteko edo errentan hartzeko, 4.0 inguruneen eremuko teknologiak ezar ditzaten.

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, del Viceconsejero de Formación Profesional, por la que se conceden las subvenciones reguladas por la Orden de 20 de octubre de 2020, del Consejero de Educación, para la adquisición o arrendamiento de maquinaria y/o equipamiento avanzado, dirigidas a la implementación de tecnologías del ámbito de los entornos 4.0 en centros privados concertados que imparten ciclos formativos de formación profesional.

2020ko azaroaren 4an Hezkuntzako sailburuaren Agindua argitaratu zen. Agindu horren bidez, itunpeko ikastetxe pribatuei zuzendutako dirulaguntzen deialdia egin zen, eta, hain zuzen ere, dirulaguntzak jaso ahal izateko, aipatutako ikastetxe horiek, 2020-2021 ikasturtean, Agindu honen 1. artikuluan aipatutako erdi-mailako edo goi-mailako heziketa-zikloren bat izan behar zuten itunduta Euskal Autonomia Erkidegoan, eta deialdiaren xedea zen makineria eta/edo ekipamendu aurreratua erosteko edo errentan hartzeko kuotak finantzatzea, bai eta makineria eta/edo ekipamendu horietatik sortutako instalazio-gastuei aurre egitea ere, Aginduaren I. eranskinean adierazitako heziketa-zikloetan 4.0 inguruneen eremuarekin lotutako teknologien erabilera inplementatzeko asmoz.

En fecha de 4 de noviembre de 2020 se hizo pública la Orden del Consejero de Educación, por la que se convocan subvenciones dirigidas a centros privados concertados que, en el curso académico 2020-2021, tengan concertados en la Comunidad Autónoma del País Vasco algún ciclo formativo de grado medio o grado superior de los citados en el artículo 1 de la Orden, con el objeto de financiar la compra o cuotas de arrendamiento de maquinaria y/o equipamiento avanzado, así como gastos de instalación derivados de la misma maquinaria y/o equipamiento, para la implementación de tecnologías del ámbito de los entornos 4.0 en los ciclos formativos indicados en el Anexo I de la Orden.

2020ko urriaren 20ko Aginduaren 10. artikuluan xedatutakoaren arabera, eta ikusi ostean dirulaguntzak emateko eta kudeatzeko prozedura jarduera guztietan bete zela, bai oinarri arautzaileetan zein indarreko araudian ezarritako prozeduran, aipatutako artikuluaren arabera izendatutako Balorazio Batzordeak ebaluatu egin zituen aurkeztutako eskabideak, eta onetsi egin zuen, behar bezala arrazoituta, behin-behineko ebazpenaren proposamena, zeina baliabide elektroniko bidez jakinarazi baitzitzaien onuradunei 2020ko azaroaren 30ean, 10 egun naturaleko epea emanez, jakinarazpenaren hurrengo egunetik aurrera, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden de 20 de octubre de 2020 y habiendo observado en todas las actuaciones el procedimiento establecido de concesión y gestión de las subvenciones, tanto en las bases reguladoras como en la normativa vigente, las solicitudes presentadas fueron evaluadas por la Comisión de Valoración que, nombrada a tal efecto conforme al citado artículo, formuló la propuesta de resolución provisional debidamente motivada, la cual fue notificada a las personas beneficiarias mediante medios electrónicos el 30 de noviembre de 2020, concediéndoles, a su vez, un plazo de 10 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la notificación, para presentar las alegaciones que estimasen oportunas.

Behin jakinarazpena eginda eta alegaziorik aurkeztu ez zenez, Balorazio Batzordeak prozeduraren ebazpen-proposamena egin eta Plangintza eta Antolaketako zuzendariak, organo instrukzio-egile gisa, Lanbide Heziketako sailburuordeari helarazi zion, 2020ko abenduaren 11ko aktan jasota dagoen moduan.

Una vez realizada la notificación y no habiendo sido presentadas alegaciones, la Comisión de Valoración aprobó la propuesta de resolución del procedimiento, siendo elevada por el Director de Planificación y Organización, como órgano instructor, al Viceconsejero de Formación Profesional, tal como consta en el acta de fecha de 11 de diciembre de 2020.

Proposamena Lanbide Heziketako sailburuordeari helarazita, eta Aginduaren 10. artikuluan ezarritakoari jarraituz, sailburuorde horri berari dagokio aurkeztutako eskabideei buruzko ebazpenak ematea eta erakunde interesdunei jakinaraztea; horretarako epea, gehienez, sei hilabetekoa izango da, deialdia argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Elevada la propuesta al Viceconsejero de Formación Profesional y tal como se dispone en el artículo 11 de la Orden, le corresponde al propio Viceconsejero dictar y notificar a las entidades interesadas la Resolución sobre las solicitudes presentadas, siendo el plazo máximo establecido para ello de seis meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria.

Adierazitakoagatik, honako hau

En virtud de lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Hezkuntzako sailburuaren 2020ko urriaren 20ko Aginduaren 9. artikuluan ezarritako irizpideekin bat etorriz, eta Balorazio Batzordeak proposatuta, deialdi honen oinarri arautzaileetan zehaztutako heziketa-zikloei lotutako 4.0 inguruneko teknologiak inplementatzea ahalbidetuko duen makineria eta/edo ekipamendu aurreratua erosteko edo errentan hartzeko dirulaguntzak ematea eranskinean zerrendatutako erakunde onuradunei, bakoitzari dagokion zenbatekoetan, eranskinean adierazitako moduan.

Artículo 1.– Conceder, con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 9 de la Orden de 20 de octubre de 2020, del Consejero de Educación, y a propuesta de la Comisión de Valoración, las subvenciones destinadas a la adquisición o arrendamiento de maquinaria y/o equipamiento avanzado que permita la implementación de tecnologías del ámbito de los entornos 4.0, vinculados a los ciclos formativos especificados en las bases reguladoras de la convocatoria, a las entidades beneficiarias que se relacionan en el Anexo y por las cuantías, para cada una de ellas, que en el mismo se especifican.

2. artikulua.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindua ematea, herritar oro jakitun egon dadin.

Artículo 2.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Gainerako baldintzetarako, kontuan hartuko da Hezkuntzako sailburuaren 2020ko urriaren 20ko Aginduan xedatutakoa.

En el resto de condiciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en la citada Orden de 20 de octubre de 2020, del Consejero de Educación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpen hau erakunde onuradunei jakinarazten zaien egunetik aurrera.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Educación en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de esta Resolución a las entidades beneficiarias.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko abenduaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de diciembre de 2020.

Lanbide Heziketako sailburuordea,

El Viceconsejero de Formación Profesional,

JORGE ARÉVALO TURRILLAS.

JORGE ARÉVALO TURRILLAS.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común