Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

17. zk., 2021eko urtarrilaren 25a, astelehena

N.º 17, lunes 25 de enero de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
367
367

AGINDUA, 2021eko urtarrilaren 7koa, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren Erakunde Autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko langileen hautaketa arautzekoa.

ORDEN de 7 de enero de 2021, de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, por la que se regula la selección del personal para la prestación de servicios de carácter temporal en la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos.

Gobernu Kontseiluak 2006ko maiatzaren 30ean hartu zuen erabakiaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko langileak hautatzeko irizpideak onartu ziren. Erabaki hori berrikusi egin da, gaur egungo arau, antolaketa eta gizarte esparruetan dauden eskakizunetara egokitzeko.

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2006, aprobó los criterios para la selección del personal para la prestación de servicios de carácter temporal en la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Dicho Acuerdo ha sido revisado para adaptarlo a las exigencias normativas, organizativas y sociales actuales.

Arau berriak aldatu egin du lan-poltsak kudeatzeko oinarri zen eredua: hautagaiak ahaldundu dira, eta hautagaiarekin harremanetan jartzeko eta hura hautatzeko ereduan hobekuntzak egin dira.

La nueva Orden transforma el modelo que inspiraba la gestión de bolsas: supone el empoderamiento del personal candidato, así como mejoras en el modelo de comunicación y selección del candidato.

Lehenik eta behin, hautagaiak erabakiko du lan egin nahi duen, noiz eta non lan egin nahi duen eta zein lanaldirekin, Administrazioak aldez aurretik baldintzarik ezarri gabe. Arau horri esker, jaso nahi diren eskaintzak zehatzagoak izango dira, pertsona horien beharrizanekin bat eginez. Hautagaiak zehaztuko du zein eskaintza jaso nahi dituen, baita zeinetan ez duen eskaintzarik jaso nahi ere, horren gaineko justifikaziorik eman behar izan gabe. Zehaztasun horren ondorioz, gainera, lan-poltsak modu eraginkorragoan kudeatuko dira; lanak soilik eskainiko zaizkie benetan interesa duten pertsonei.

En primer lugar, el personal candidato es quien decide, sin condiciones previas de la Administración, si quiere trabajar, cuándo, dónde, y con qué jornada. La norma permite una mayor especificación de las ofertas que se quieren recibir de acuerdo a las necesidades personales. El personal candidato es quien determina las ofertas que desea recibir, o ponerse no disponible sin justificación alguna si no desea recibir ninguna oferta. Esta mayor especificación tiene como consecuencia también una gestión de las bolsas más eficiente, ofertando los trabajos solo a las personas interesadas.

Horrez gain, hautagaiak edozein unetan erabaki dezake bere lehenespenen arabera eskaintza jakin batzuk ez dituela jaso nahi, eta horrek ez dio zigorrik ekarriko. Eskaintza bat jasotzen duenean ikusten badu ezarritako lehenespenak ez direla egokienak, lehenespenak alda ditzake.

Además, el personal candidato puede decidir en cualquier momento que no quiere determinadas ofertas de acuerdo a sus preferencias sin que ello le suponga penalización alguna. Recibida esa oferta, puede cambiar sus preferencias si no las considera adecuadas.

Uko egitearen kontzeptua eta ondorioak ere aldatu dira. Arautze berriaren arabera, uko egiten denean aldez aurretik onartutako eskaintza bat baztertzen da, edo urtebete baino denbora laburragoan izan den lanpostua baztertzen da. Horren ondorioz ez da behin betiko baja emango; hautagaia lanerako prest ez dagoela jasoko da lan-poltsa guztietan, hamabi hilabetez.

Se ha modificado también el concepto y las consecuencias de la renuncia. En la nueva regulación la renuncia significa el rechazo de una oferta que previamente ha sido aceptada, o a un puesto de trabajo ocupado por un tiempo inferior a un año. La consecuencia no es la baja definitiva, sino el paso a la situación de no disponible en todas las bolsas por doce meses.

Bigarrenik, agindu honen bidez izendapena edo kontratua hobetuko da. Izan ere, hori zen hautagaiek gehien eskatzen eta espero zuten aldaketa. Arau berrian ezartzen da lan-poltsa bateko hautagaiak, lanean egon arren, lan-poltsa horri eta beste batzuei lotutako beste eskaintza batzuk jaso ahal izango dituela. Horrela lan-baldintzak hobetu ahal izango ditu. Hautagaiak kontratua hobe dezake, jaso nahi dituen eskaintzen lan-poltsetan lanerako prest dagoela adierazita.

En segundo lugar, esta Orden posibilita la mejora del nombramiento o contrato, una petición muy demandada y esperada por el personal candidato. La nueva regulación permite la persona integrante de una bolsa que esté trabajando pueda recibir otras ofertas desde la misma o distintas bolsas que integra, mejorando así sus condiciones de trabajo. El personal candidato puede mejorar su contrato poniéndose disponible en las bolsas que desee recibir ofertas.

Halaber, Administrazioaren eta hautagaiaren arteko komunikazioa batez ere elektronikoa izango da. Eskaintza baten jakinarazpena errazagoa da orain; ordutegi jakin batean egiten da, hautagaiak haren jarraipena egin ahal izateko. Lan-poltsa batean dauden pertsonek modu elektronikoan jasoko dute lan-eskaintza. Baina soilik erantzun behar dute eskaintza zehatz horretan interesa dutenek. Eskaintzari epe barruan erantzuten dioten pertsona guztien artean, lan-poltsan hurrenkera onena duenari esleituko zaio.

Asimismo, la comunicación electrónica se convierte en el medio principal de comunicación entre la Administración y el personal candidato. La comunicación de una oferta se ha simplificado y se realiza en unos horarios determinados lo que facilita al personal candidato su seguimiento. Las personas integrantes de una bolsa reciben electrónicamente una oferta de trabajo. Deben contestar únicamente quienes estén interesados en la oferta concreta. La oferta es adjudicada a la persona con mejor orden en la bolsa, entre quienes hayan contestado a la oferta en plazo.

Aldaketa horien bidez kudeaketa errazagoa izango da; lan-poltsan dauden pertsonak egoera bitan bakarrik egongo dira: «prest» edo «prest ez». Oro har, lanerako prest egotea aukerakoa da, eta hautagaiak nahi duenean alda dezake egoera hori.

Estos cambios suponen simplificar la gestión reduciéndose a dos las situaciones del personal de bolsas: disponible, o no disponible. Con carácter general, estar disponible es una opción voluntaria, que el personal candidato puede modificar a su conveniencia.

Atarian era guztietako kudeaketak eta kontsultak egin ahal izango dira. Bertatik, lan-poltsetan dauden hautagaiek interesgarri zaien informazio guztia eskuratu ahalko dute –araudia, deialdi zehatzak, birbaremazioak, birkolokatzeko prozesu berezietako eskaintzak–; aurretik egiazki zenbat pertsona dauzkaten kontsultatu ahalko dute, eta kudeaketak egin ahalko dituzte –esate baterako, egoera-aldaketak edo jaso nahi dituen eskaintzen lehentasunetan aldaketak egitea, birkolokatzeko prozesuetan parte hartzea, erreklamazioak egitea, eta abar.

El Portal permitirá la realización de todo tipo de gestiones y consultas. Desde esta sede, el personal integrante de las bolsas podrá acceder a toda la información que puede ser de su interés como persona candidata: normativa, convocatorias específicas, rebaremación, ofertas de procesos extraordinarios de recolocación; consultar el número real de personas que se tienen por delante y realizar gestiones como cambios de situación o cambios en las preferencias de las ofertas que desea recibir, participar en procesos de recolocación, realizar reclamaciones, etc.

Berrikuntza moduan, kolektibo berezientzako (desgaitasuna dutenak, adibidez) eta aldi baterako sustapena nahi duten karrerako funtzionarioentzako eskaintzen kudeaketa ere arautu da, bai eta amatasun- eta aitatasun-baimenak ere. Kolektibo horiek arreta berezia jasoko dute, haien beharrizanen araberakoa.

Como novedad, se regula la gestión de ofertas a colectivos especiales como el personal con discapacidad, el personal funcionario de carrera que quiere promocionar de forma temporal o la regulación de los permisos de maternidad y paternidad. Estos colectivos reciben una atención especial en función de sus necesidades.

Ondorioz, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 6.1.a artikuluaren arabera, behin aurretiaz pertsonalaren ordezkaritzarekin negoziatuta, eta eskumenak dituzten organoek nahitaezko txostenak eman ondoren

En su virtud, de conformidad con el artículo 6.1 a) de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, previa negociación con la representación sindical y emitidos los informes preceptivos por parte de los órganos competentes,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
JARDUTEKO ESPARRUA ETA PRINTZIPIOAK
ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

1. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 1.– Ámbito de aplicación.

1.– Agindu hau aplikatuko zaio Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan beharrezkoak diren aldi baterako zerbitzuak emateko kontratatu behar diren langileen hautaketari, baldin eta zerbitzu horiek eskakizun hauek betetzen badituzte:

1.– La presente Orden es de aplicación a la selección de personal para la prestación de servicios de carácter temporal que sean necesarios en la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos, que reúnan los siguientes requisitos:

a) Zerbitzuak emateko bitarteko funtzionarioak izendatzea, funtzio publikoari buruzko legeria betez edo lan arloko legerian ezarritako iraupena duten lan-kontratuak eginez.

a) Que se realicen en virtud de nombramiento de personal funcionario interino, conforme a la legislación de función pública o mediante contratos laborales de duración determinada conforme a la legislación laboral.

b) Lan-baldintzak izatea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan diharduten langileei buruzko hitzarmenetan araututakoak, hau da, funtzionarioen lan-baldintzak arautzeko hitzarmenean ezarritakoak edo lan-kontratuko kidegoentzako hitzarmenekoak.

b) Que las condiciones de trabajo estén reguladas por el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario o en el Convenio de Colectivos Laborales, ambos del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos.

2.– Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari lotutako zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan zerbitzu emateko ere aplikatuko da, 1. apartatuan ezarri diren baldintzak betetzen dituzten izendapenetan eta kontratuetan. Alabaina, ez da lanpostuak betetzeko aplikatuko, erakundeak bere hautaketa-prozesua egin badu edo Administrazio Orokorrak lan-poltsa horretan inor lanerako prest ez badauka.

2.– Asimismo, será de aplicación para la prestación de servicios de los Entes Públicos de Derecho Privado vinculados a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuando se trate de nombramientos y contratos que reúnan las condiciones establecidas en el apartado 1. No será de aplicación para la provisión de puestos laborales cuando el Ente haya realizado procesos selectivos propios, o la Administración General no disponga de personal disponible en la bolsa de trabajo solicitada.

2. artikulua.– Jarduteko printzipioak.

Artículo 2.– Principios de actuación.

Lan-poltsetako pertsonak hautatzean honako printzipio hauek errespetatuko dira:

En la selección del personal integrante de las bolsas se respetarán los siguientes principios:

a) Lan-poltsak betetzeko deialdien eta eskakizunen publizitatea.

a) Publicidad de las convocatorias y de los requisitos para integrar las bolsas.

b) Aukera-berdintasuna, enplegu publikoa eskuratzeko oinarri orokorrekin eta lanpostuaren betekizunekin bat etorriz.

b) Igualdad de oportunidades, de acuerdo con los requisitos generales de acceso al empleo público y los requisitos del puesto.

c) Meritua eta gaitasuna, hautagaiak lan-poltsetan sartzeko erabilitako irizpideak eta lan-poltsetako hurrenkera baldintzatzen dutenak.

c) Mérito y capacidad, criterios utilizados para integrar a los aspirantes en las bolsas y que condicionan el orden obtenido en las mismas.

d) Gardentasuna, prozesuaren kudeaketari dagokionez.

d) Transparencia en la gestión del proceso.

e) Arintasuna eta erabilerraztasuna, kudeaketak egitean.

e) Agilidad y accesibilidad para la realización de gestiones.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
LAN-POLTSAK ERATZEA ETA ZABALTZEA
CONSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BOLSAS

3. artikulua.– Lan-poltsen eraketa eta langileak sartzea.

Artículo 3.– Constitución de las bolsas de trabajo e integración de personal.

1.– Orokorrean, EAEko Administrazio Orokorraren kidego, aukera edo eskala eta lan-kategorien arabera eratuko dira lan-poltsak.

1.– Con carácter general, las bolsas de trabajo se constituirán referidas a los cuerpos, opciones o escalas y categorías laborales de la Administración General de la CAPV.

2.– Baina, salbuespen modura, lanpostuetarako lan-poltsak eratu ahal izango dira. Lanpostu bat betetzeko lan-poltsara aurkezten den langilea lan-poltsa horretan sartuko da, baina ez da sartuko titulazio bera eskatzen duten gainerako lan-poltsetan. Zer lanposturako hautatu eta izendatu duten, lanpostu horren dotazioak soilik bete ahal izango ditu.

2.– Excepcionalmente, se podrán constituir bolsas a puestos de trabajo. El personal que accede a una bolsa de trabajo a puesto se integrará en dicha bolsa de trabajo, y no integrará otras bolsas para las que se haya exigido la misma titulación de acceso que a él. Asimismo, solo podrá proveer las dotaciones del puesto para el que ha sido seleccionado y nombrado.

3.– Honako hauek izan daitezke lan-poltsak eratzeko prozesuak: enplegu publikoaren eskaintzak; Atarian argitaratzen diren deialdi eta eskaintza zehatzak; eta, salbuespen modura, langileak transferitzea Administrazio Orokorrera.

3.– Los procesos para la constitución de bolsas de trabajo podrán ser los siguientes: las ofertas de empleo público; las convocatorias específicas y ofertas publicadas en el Portal; y, excepcionalmente, las transferencias de personal a la Administración General.

4.– Funtzio Publikoko organo eskudunak sortuko ditu lan-poltsak eta sartuko ditu langileak, aldez aurretik ezartzen diren irizpideak betez.

4.– La creación de la bolsa e integración del personal se hará por el órgano competente en materia de Función Pública, de acuerdo a los criterios que previamente se establezcan.

5.– Atarian ikusi ahal izango da indarrean dauden lan-poltsen zerrenda.

5.– El listado de bolsas de trabajo vigentes estará disponible en el Portal.

4. artikulua.– Lan-poltsak zabaltzea eta langileak sartzea.

Artículo 4.– Ampliación de bolsas e integración de personal.

1.– Lan-poltsetako inork ez baditu betetzen eskaintza jakin bateko baldintzak, lan-poltsak kudeatzeko organo eskudunak honako prozedura hauetakoren bat erabili ahal izango du hautagaia aukeratzeko:

1.– En el supuesto de inexistencia de aspirantes en las bolsas de trabajo existentes que cumplan los requisitos de una determinada o determinadas ofertas, el órgano competente en la gestión de bolsas podrá seleccionar a la persona candidata a través de los siguientes procedimientos:

a) Kudeaketa berezia egin, Administrazio honetako lan-poltsetan dauden pertsonen artean.

a) Realizar gestión excepcional entre el personal que integra las bolsas de trabajo de esta Administración.

b) Administrazio Orokorreko beste sektore batzuetako lan-poltsetara jo.

b) Acudir a bolsas de otros sectores de la Administración General.

c) Atarian lan-eskaintzak jarri.

c) Realizar ofertas de trabajo en el Portal.

d) Deialdi zehatzak egiteko eskatu.

d) Solicitar la realización de convocatorias específicas.

e) Beste administrazio publiko batzuetako lan-poltsak erabili.

e) Acudir a bolsas de trabajo de otras Administraciones Públicas.

f) Lanbidera jo.

f) Acudir a Lanbide.

g) Enplegu publikoaren eskaintzak prestatu.

g) Convocar ofertas de empleo público.

Baina lan-poltsak zabaltzeko edozein aukera baliatzen dela ere, efikazia, eraginkortasun eta efizientzia administratiboaren printzipioak bete beharko dira, eta honako hauek kontuan hartuko dira: lanpostua betetzeko premia, lanpostuaren profil zehatza eta deialdi zehatza edo enplegu publikoaren eskaintza egiteko gaitasun materialak.

La elección de la vía de ampliación estará supeditada a los principios de eficacia, efectividad y eficiencia administrativa: a la urgencia en la cobertura de la prestación de servicios, al particular perfil de la misma y a las posibilidades materiales de realizar una convocatoria específica u oferta de empleo público.

2.– Artikulu honetan ezarritako lan-poltsak zabaltzeko prozesuetatik datozen pertsonak Funtzio Publikoko organo eskudunak integratuko ditu, irizpide hauei jarraikiz:

2.– La integración de personal procedente de los procesos de ampliación previstos en este artículo se realizará por el órgano competente en materia de Función Pública, de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Lan-poltsak zabaltzeko deialdi zehatz bat egiten bada, prozesua gainditu duten pertsonak aurretik lan-poltsan zeuden pertsonen atzetik sartuko dira, zero punturekin eta hautaketa-prozesuan izan duten hurrenkeran.

a) En los procesos de ampliación de bolsas resultantes de una convocatoria específica, el personal que ha superado el proceso se integrará en la bolsa detrás de los anteriores integrantes y con puntuación de cero, en el mismo orden resultante del proceso selectivo.

b) Aurreko a), b) eta e) apartatuetan azaldutako prozesuetan, zerbitzuak ematen hasten diren unean sartuko dira lan-poltsan hautatutako pertsonak, aurretik lan-poltsan zeuden pertsonen atzetik eta zero punturekin.

b) En los procesos recogidos en las letras a), b) y e) el personal seleccionado se integrará en la bolsa correspondiente en el momento de inicio de la prestación de servicios, detrás de los anteriores integrantes y con puntuación cero.

c) Aurreko c) eta f) apartatuetan azaldutako prozesuen bidez sartzen diren pertsonak ez dira kidego baterako ezein lan-poltsatan sartuko.

c) El personal que accede mediante los procesos recogidos en las letras c) y f), no se integrará en ninguna bolsa a cuerpo.

d) Lan-eskaintza publikoetan, Funtzio Publikoko organo eskudunak sartuko ditu langileak, aldez aurretik ezartzen diren irizpideak betez.

d) En el caso de ofertas públicas de empleo la integración del personal se hará por el órgano competente en materia de Función Pública, de acuerdo a los criterios que previamente se establezcan.

3.– Halaber, epaien betearazpenari edo langileen lekualdatzeari lotuta EAEko Administrazio Orokorrean lan egiten duten pertsonak zerbitzuak ematen hasten diren unean sartuko dira dagokion kidego, eskala, aukera edo lan-kategoriaren lan-poltsan, aurretik zeudenen atzean eta zero punturekin, baina, betiere, eman diren zerbitzuen izaera aintzat hartuta.

3.– Asimismo, la integración de personal que preste servicios en la Administración General de la CAPV en ejecución de sentencias o transferencias de personal se incorporará, en el momento del inicio de la prestación de servicios, detrás de los anteriores integrantes y con puntuación de cero, en la bolsa de trabajo correspondiente al cuerpo, escala u opción, o categoría laboral correspondiente, de conformidad con la naturaleza de los servicios prestados.

5. artikulua.– Kudeaketa berezia, Administrazio honetako lan-poltsetan dauden pertsonen artean.

Artículo 5.– Gestión excepcional entre el personal que integra las bolsas de trabajo de esta Administración.

1.– Kudeaketa berezitzat hartuko da eskaini den lanpostuaren kidegokoa ez den lan-poltsatik langileak aukeratzea.

1.– Se considera gestión excepcional la selección de personal de una bolsa que no se corresponde con el cuerpo de la oferta de trabajo.

2.– Administrazio honen lan-poltsetan lanerako prest dauden langileekin egin ahal izango da kudeaketa berezi hori, baldin eta eskatzen den titulua badute eta eskaintzan ezartzen diren gainerako eskakizunak betetzen badituzte. Nolanahi ere, hurrenkera honi jarraituko zaio:

2.– Se podrá realizar gestión excepcional entre el personal disponible de las bolsas de trabajo de esta Administración, con la titulación necesaria y que reúna el resto de requisitos exigidos en la oferta, en el siguiente orden:

1) Eskaintzan eskatzen den tituluaren azpitalde bereko lan-poltsak,

1) Bolsas del mismo subgrupo de titulación que la oferta,

2) Haren goragoko hurrengo edo beheragoko hurrengo azpitaldeko lan-poltsak,

2) Bolsas del subgrupo inmediatamente superior o inferior,

3) Goragoko edo beheragoko azpitaldeetako lan-poltsak.

3) Bolsas de subgrupos superiores o inferiores.

3.– Atal bakoitzaren barruan, lan-poltsetako hautagaiak Administrazio Orokorrean duten antzinatasunaren arabera antolatuko dira, antzinatasun handienetik txikienerako hurrenkeran. Berdinduta dauden hautagaien hurrenkera ezartzeko zozketa egingo da; Hezkuntza Sailak egingo du, hurrengo ikasturterako ordezkapenen hautagaiak kudeatzean. Zozketan ateratzen den letraren arabera antolatuko dira hautagaiak.

3.– Dentro de cada apartado, se ordenarán las personas candidatas de las distintas bolsas de mayor a menor antigüedad en la Administración General. En el caso de empate, se ordenarán por la letra del sorteo que realiza el Departamento de Educación para la gestión de personal candidato a sustituciones del curso escolar correspondiente.

4.– Kudeaketa bereziaren bidez aukeratzen diren langileak eskaintzaren lanpostuak duen kidegoan/postuan izendatuko dira.

4.– El personal seleccionado por gestión excepcional será nombrado en el cuerpo/puesto correspondiente al puesto de la oferta.

6. artikulua.– Administrazio Orokorreko beste sektore batzuetako lan-poltsak.

Artículo 6.– Bolsas de otros sectores de la Administración General.

Hezkuntza Sailean, Justizia Sailean, Segurtasun Sailean eta Osakidetzan antzeko profil profesionalak dituzten lan-poltsak badaude, Administrazio Orokorreko beste sektore batzuetako lan-poltsetara jo ahal izango da. Amaituta dagoen lan-poltsarekin antzekotasun handiena duen sektoreko lan-poltsa aukeratuko da.

Se podrá acudir a bolsas de otros sectores de la Administración General en los casos en los que existan bolsas con perfiles profesionales similares en el Departamento de Educación, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad, y Osakidetza. La elección del sector estará determinada por la mayor similitud entre la bolsa agotada y la bolsa del sector.

7. artikulua.– Lan-eskaintzak Atarian.

Artículo 7.– Ofertas de trabajo en el Portal.

1.– Atarian argitaratu ahal izango dira lanpostuak betetzeko lan-eskaintzak. IVAPek kudeatuko ditu.

1.– Se podrán publicar ofertas de trabajo en el Portal para la cobertura de puestos, que serán gestionadas por el IVAP.

2.– IVAPeko zuzendaritzak deialdi bat onartuko du, lan-poltsak kudeatzeko organo eskudunak ezarritako irizpideak betez, eta probak eta/edo ebaluatzeko moduko merituak zehaztuko dira deialdi horretan.

2.– La Dirección del IVAP, de conformidad con los criterios establecidos por el órgano competente en la gestión de bolsas, aprobará una convocatoria en la que concretarán las pruebas y/o méritos evaluables.

3.– Eskaintzan interesa dutenek eskabide bat bete beharko dute, deialdian bertan zehaztuko den epearen barruan. Erantzukizunpeko adierazpena ere egin beharko dute, eta hor soilik alegatuko dute betekizunak eta baloratzeko aurkezten diren merituak betetzen dituztela. Alabaina, ikastaroak eta eskarmentua ere baloratzen direnean, ikastaroaren edo lan-bizitzaren eta kontratuen kopia arrunt bat bidali beharko da. Alegatzen diren betekizunak eta merituak eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen bete behar dira.

3.– Las personas interesadas en la oferta deberán rellenar una solicitud en los plazos establecidos en dicha convocatoria, realizando una declaración responsable en la que únicamente alegará el cumplimiento de los requisitos y los méritos que desea sean valorados. No obstante, en el caso de que se valoren cursos y experiencia se requerirá el envío una copia simple del curso o de la vida laboral y de los contratos. Tanto los requisitos como los méritos alegados deberán estar perfeccionados antes de finalizar el plazo de solicitudes.

4.– Baldintzak betetzen dituzten interesdunak deialdiaren oinarrietan ezartzen den baremoaren arabera baloratuko dira.

4.– Las personas interesadas que cumplan los requisitos serán valorados conforme al baremo que se establezca en las bases de la convocatoria.

5.– Lanpostuan eskatzen den profilaren arabera, proposatutako hautagaiei proba bat edo elkarrizketa egin ahal izango zaie, Administrazioaren hautaketa-irizpideak betez.

5.– Dependiendo del perfil específico del puesto se podrá realizar una prueba o entrevista a los aspirantes propuestos siguiendo los criterios de selección de esta Administración.

6.– Parte hartzeko baldintza guztiak betetzen dituen eta merituen baremoan puntu gehien atera dituen pertsonari esleituko zaio eskaintza. Hautaketa-prozesuaren emaitzak Atarian argitaratuko dira: onartuta eta baztertuta dauden pertsonen zerrenda; alegatu diren merituen balorazioa eta eskaintzaren adjudikazioduna.

6.– Se adjudicará la oferta a la persona que cumpla con todos los requisitos de participación y sea quien mayor puntuación obtenga de acuerdo al baremo de méritos. Los resultados del proceso selectivo serán publicados en el Portal: listado de personal admitido y excluido; valoración de los méritos alegados y adjudicatario de la oferta.

7.– Prozesu horietan parte hartzeagatik ez dute eskubide edo bestelako aukerarik izango parte-hartzaileek. Administrazio honetan lan egiten hasten den aukeratutako langilea ez da sartuko dagokion lan-poltsan. Eta antzeko eskaintzetarako langileak hautatu behar direnean, prozesuaren emaitza erabili ahal izango da, eskaintza esleitu eta sei hilabeteko epearen barruan gehienez.

7.– La participación en estos procesos no generará ningún derecho ni expectativa a favor de las personas participantes. El personal seleccionado que inicie una prestación de servicios con esta Administración no será incluido en la bolsa correspondiente. El resultado del proceso podrá utilizarse cuando sea necesario seleccionar personal para ofertas de las mismas características durante un plazo máximo de seis meses desde la adjudicación de la oferta.

8.– Era berean, prozesurako hautatzen diren langileek ezin izango dute mugikortasun-prozesuetan parte hartu. Lan-poltsaren batean ez dauden langileak ezin izango dira «prest» egon euren lan-egoera hobetzeko edo birbarematzeko.

8.– Asimismo, el personal seleccionado por este proceso no podrá participar en procesos de movilidad. El personal que no integre ninguna bolsa no podrá ponerse disponible para la mejora, ni ser rebaremado.

8. artikulua.– Deialdi zehatzak.

Artículo 8.– Convocatorias específicas.

1.– Lan-poltsak zabaltzeko deialdiak IVAPek kudeatuko ditu gaitasun-proba bat edo gehiago eginez, merezimenduak kalifikatuz, edo horiek biak eginez, aldez aurretik ezarritako baremo baten arabera.

1.– Las convocatorias para la ampliación de bolsas de trabajo serán gestionadas por el IVAP y consistirán en la celebración de una o más pruebas de capacidad o la calificación de méritos o ambas conforme a un baremo preestablecido.

2.– IVAPeko zuzendariak, Funtzio Publikoaren arloko organo eskudunak ezarritako irizpideen arabera, hautaketa-prozesu hori arautuko duten deialdiaren oinarriak onartuko ditu; oinarri horietan, probak eta/edo ebaluatzeko moduko merituak zehaztuko dira, bai eta hautaketa-prozesuaren barruan horiek izango duten garrantzia ere.

2.– La Dirección del IVAP, de conformidad con los criterios establecidos por el órgano competente en materia de Función Pública, aprobará las bases de las convocatorias que regirán estos procesos selectivos, en las que se concretarán las pruebas y/o méritos evaluables así como su ponderación en el proceso selectivo.

3.– Euskararen ezagutza frogatuko da Erregistroan kontsulta eginda, edo hautagaiek hizkuntza-eskakizunen edo horien baliokideak diren tituluen ziurtagiriak aurkeztuta edo aplikatu beharreko araudian salbuetsita daudela frogatuta.

3.– El conocimiento del euskera deberá acreditarse mediante la consulta del Registro, la aportación de las certificaciones de los perfiles lingüísticos correspondientes, títulos equivalentes o las exenciones de la normativa aplicable.

4.– Hautaketa-prozesua gainditzen duen pertsona, gainditu duen hautaketa-prozesu horren lan-poltsan sartuko da, 4.2 a) artikuluko irizpideak betez.

4.– El personal que ha superado el proceso selectivo será incluido en la bolsa de trabajo correspondiente al proceso selectivo superado, de conformidad a los criterios del artículo 4.2 a).

9. artikulua.– Beste administrazio publiko batzuetako lan-poltsak.

Artículo 9.– Bolsas de trabajo de otras Administraciones Públicas.

Arabako Foru Aldundiak, Bizkaiko Foru Aldundiak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Bilboko Udalak, Donostiako Udalak eta Gasteizko Udalak lanpostu bererako edo antzeko eginkizunak dituen lanposturako dituzten lan-poltsetako zerrendetara jo ahal izango da, baldin eta lagatze hori araudian ezarrita badago edo lan-poltsan dauden pertsonek horretarako baimena eman badute. Eskaintzaren eremu geografikoa hartuko da kontuan; lehenbizi, eskaintza egingo den lurralde historikoko aldundira joko da, eta gero, udalera.

Se podrá acudir a las relaciones de personal disponible en las bolsas de trabajo del mismo puesto o con funciones similares de la Diputación Foral de Araba, Diputación Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayuntamiento de Bilbao, Ayuntamiento de Donostia y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, cuando la cesión esté prevista en su normativa o haya sido autorizada por los integrantes. Se atenderá al ámbito geográfico de la oferta y se acudirá en primer lugar a las Diputaciones del Territorio Histórico correspondiente a la oferta y en segundo lugar a los Ayuntamientos.

10. artikulua.– Lanbidera jotzea.

Artículo 10.– Acudir a Lanbide.

1.– Hautagaiak lortzeko premia badago edo hautagaia lortzea zaila bada, salbuespen modura, eta aldez aurretik justifikazio-memoria eginez, enplegu-zerbitzu publikoetara jo ahal izango da.

1.– Por razones de urgencia o dificultad para captar personas candidatas, con carácter excepcional y previa memoria justificada, podría recurrirse a los servicios públicos de empleo.

2.– Lanbidek proposatzen dituen hautagaiak beheko merituak (frogatu beharko direnak) gehituta lortuko den puntuazioaren araberako hurrenkeran ipiniko dira:

2.– Las personas candidatas propuestas por Lanbide serán ordenadas de acuerdo a una puntuación obtenida por la suma de los siguientes méritos, que han de resultar acreditados:

a) Lanpostuari lotutako eginkizunetan daukan esperientzia frogatua. Eman diren zerbitzuak baloratuko dira: lan egin den hilabete bakoitzeko 0,1 puntu, eta gehienez 6 puntu eman ahal izango dira.

a) Experiencia acreditada en funciones relacionadas con el puesto. Se valorarán los servicios prestados, a 0,1 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 6 puntos.

b) Lanpostuaren eginkizunekin lotutako titulu ofizialak: gehienez ere 3 puntu.

b) Titulaciones oficiales relacionadas con las funciones del puesto hasta un máximo de 3 puntos.

c) Euskara. Euskararen ezagutza lanpostua betetzeko baldintzetako bat ez denean, lanpostu bakoitzean ezarritako hizkuntza-eskakizuna baloratuko da: gehienez ere 3 puntu.

c) Euskera. En aquellos casos en los que el conocimiento del euskera no sea requisito de provisión, se valorará de acuerdo con el perfil establecido a cada puesto con un máximo de 3 puntos.

d) Europar Batasuneko hizkuntza ofizialak. Hizkuntza bakoitzeko 0,75 puntu emango dira: gehienez ere 1,5 puntu.

d) Idiomas oficiales de la Unión Europea. Se valorará a 0,75 puntos por idioma, hasta un máximo de 1,5 puntos.

3.– Era berean, prozesurako hautatzen diren langileek ezin izango dute mugikortasun-prozesuetan parte hartu. Lan-poltsaren batean ez dauden langileak ezin izango dira «prest» egon euren lan-egoera hobetzeko edo birbarematzeko.

3.– Asimismo, el personal seleccionado por este proceso no podrá participar en procesos de movilidad. El personal que no integre ninguna bolsa no podrá ponerse disponible para la mejora, ni ser rebaremado.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
HAUTAGAIEN ARAUBIDE OROKORRA
RÉGIMEN GENERAL DEL PERSONAL CANDIDATO

11. artikulua.– Lan-poltsetako kideen egoera.

Artículo 11.– Situaciones del personal de bolsas.

1.– Lan-poltsetako hautagaiak honako egoera hauetako batean egongo dira: «prest» edo «prest ez». Hautagaiek, beren lehentasunen arabera, egoera ezberdina izan dezakete lan-poltsa bakoitzean.

1.– El personal candidato estará en cada una de las bolsas de trabajo que integre en alguna de las siguientes situaciones: disponible o no disponible. Esta situación puede ser diferente para cada bolsa que integra, de acuerdo a las preferencias del personal candidato.

2.– Interesdunek Ataritik kudeatuko dituzte egoera horiek. Eta aldaketek biharamunetik izango dituzte ondorioak.

2.– Los cambios voluntarios de estas situaciones se gestionarán por el personal interesado desde el Portal. Estos cambios surtirán efectos a partir del día siguiente al que se efectúen.

12. artikulua.– Lanerako prest egotea.

Artículo 12.– Situación de disponible.

1.– Lanerako prest egongo da eta, ondorioz, lan-eskaintzak jaso ahal izango ditu honako ezaugarri hauek betetzen dituen hautagaiak:

1.– Se encuentra en situación de disponible y podrá recibir ofertas de trabajo el personal candidato de una bolsa que:

a) Lan-poltsa batean dago poltsa eratzeko edo zabaltzeko prozesu baten ostean, hautagaia beste egoera batean geratu behar denean izan ezik, kapitulu honetan ezarritakoarekin bat etorriz.

a) se integra en la bolsa por un proceso de creación o ampliación, excepto cuando al personal candidato le corresponda quedar en otra situación, de conformidad a lo previsto en el presente Capítulo.

b) Lanean dago Administrazio Orokorrean edo haren erakunde autonomoetan, edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan, zuzkidura berean, azken 12 hilabeteetan (365 egun); eta Atarian egoera hori adierazi du. Txanda-kontratu batekin lan egiten ari diren pertsonek ezin izango dute lanerako prest egon, harik eta kontratu hori amaitu arte.

b) Se encuentra prestando servicios en la Administración General y sus OOAA, y Entes Públicos de Derecho Privado en la misma dotación, los últimos 12 meses (365 días) y que así lo solicite en el Portal. El personal que esté prestando servicios con un contrato de relevo no podrá pasar a la situación de disponible hasta la finalización del mismo.

c) Amaitu du lana Administrazio Orokorrean edo haren erakunde autonomoetan, edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan.

c) Finaliza la prestación de servicios en la Administración General y sus OOAA y Entes Públicos de Derecho Privado.

d) Lanerako prest ez zegoenez aldaketa eskatu behar du, eta ezin zaio beste egoerarik egokitu, kapitulu honetan ezarritakoarekin bat etorriz.

d) Así lo solicite desde la situación de no disponible, y no le corresponda quedar en otra situación, de conformidad a lo previsto en el presente Capítulo.

2.– Langileen arloko eskumenak dituzten zuzendaritzek organo eskudunari jakinarazi behar diote noiz aurreikusi den amaitzea Administrazio Orokorrean edo haren erakunde autonomoetan lan egiten duen pertsonaren izendapena edo kontratua, pertsona hori lanerako prest uzteko. Jakinarazpen hori lana amaitu baino 7 egun natural lehenago egin beharko da.

2.– Las Direcciones competentes en materia de personal deberán comunicar al órgano competente, la fecha prevista de finalización del nombramiento o contrato del personal que presta servicios en la Administración General y sus OOAA, para pasar a la situación de disponible, con al menos 7 días naturales de antelación a dicha finalización.

3.– Zuzenbide pribatuko erakunde publiko batean lan egiten duten pertsonei dagokienez, hautagaiak aldatuko du bere egoera lan-poltsetan; eta langileak berak eskatuko du lanerako prest uzteko, izendapena edo kontratua amaitu zaionean.

3.– En el supuesto del personal que presta servicios en un ente público de derecho privado será el personal candidato quien modifique su situación en bolsas y solicite pasar a la situación de disponible una vez finalizado su nombramiento o contrato.

4.– Prebentzio Zerbitzuaren txostenen arabera, lan-poltsaren kidegoko edo kategoriako zereginak egiteko gaitasunik ez duten langileei lan-eskaintza bat egin baino lehen, Prebentzio Zerbitzuari galdetuko zaio. Izan ere, Prebentzio Zerbitzuak erabakiko du hautagaiak eskaini den lanposturako edo zereginetarako behar besteko gaitasuna duen.

4.– Con carácter previo a la realización de una nueva oferta de trabajo a personal que, de acuerdo a informes del Servicio de Prevención, no reúna la aptitud necesaria para la realización de las funciones del cuerpo o categoría de la bolsa, se consultará de nuevo al Servicio de Prevención quien determinará si la persona candidata tiene en ese momento la aptitud necesaria para el puesto o funciones ofertadas.

13. artikulua.– Lanerako prest ez egotea.

Artículo 13.– -Situación de no disponible.

1.– Ez dira lanerako prest egongo honako ezaugarri hauek betetzen dituzten langileak:

1.– La situación de no disponible se aplicará al personal que:

a) Lan-eskaintza bat onartu ostean, 25.7 artikuluan ezarritakoa betez, hari uko egin dio.

a) Habiendo aceptado una oferta de trabajo, de acuerdo al artículo 25.7, renuncie a la misma.

b) Borondatez egin dio uko Administrazioarekin harreman juridikoa edukitzeari.

b) Renuncie voluntariamente a su relación jurídica con la Administración.

c) Eskaintza bat onartu du Gizarte Segurantzak aitatasun- eta amatasun-prestazio moduan aitortzen dituen aldietan, eta baimena amaitu ostean ez da gordetako lanpostura itzuli.

c) Habiendo aceptado una oferta en los periodos en los que la Seguridad Social reconoce la prestación de paternidad y maternidad y transcurrido el periodo de ausencia del permiso no se incorpore al puesto reservado.

d) Zehapen-espedientea ireki zaio, izendatuta egon den lan-poltsan gehienez sei hilabeteko eginkizunen etendura irmoa ezarrita.

d) Hayan sido objeto de expediente de sanción suspensión firme de funciones por un periodo inferior a seis meses, en la bolsa de nombramiento.

e) Hilabetean (30 egun natural) lan-poltsa bererako hiru eskaintza egin zaizkio, egun desberdinetan, eta ez du bat bera ere onartu. Onartu ez dituen eskaintzen lan-poltsari bakarrik eragingo dio egoera horrek.

e) No haya aceptado tres ofertas en días diferentes en un mes (30 días naturales) realizadas para la misma bolsa. Esta situación solo afectará a la bolsa en la que no ha aceptado las ofertas.

f) Lanean dago Administrazio Orokorrean edo haren erakunde autonomoetan, eta zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan; beraz, ez du bere burua lanerako prest jarri, 12. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

f) Se encuentre prestando servicios en la Administración General y sus OOAA y Entes Públicos de Derecho Privado y no haya ejercido la opción de pasar a disponible de acuerdo al artículo 12).

g) Lanean dago Administrazio Orokorrean edo haren erakunde autonomoetan, edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan, gehienez 12 hilabeterako (365 egun natural). Egoera hori aplikatuko da hautagaia dagoen lan-poltsa guztietan.

g) Se encuentre prestando servicios en la Administración General y sus OOAA y Entes Públicos de Derecho Privado por un periodo inferior a 12 meses (365 días naturales). Esta situación se aplicará a todas las bolsas de trabajo de las que sea integrante.

h) Atariaren bidez eskatu du, borondatez. Eskatu dituen lan-poltsetan aplikatuko da.

h) Lo solicite voluntariamente desde el Portal. Se aplicará a la bolsa o bolsas de trabajo solicitadas.

2.– Aurreko a), b) eta c) apartatuetan, langilea ez da lanerako prest egongo 12 hilabetetan zehar, lan-poltsa guztietan; d) apartatuan, aldiz, zehapenak irauten duen bitartean ez da lanerako prest egongo, eta e) apartatuan iraupena 9 hilabetekoa izango da. Aldi horiek igarotzen direnean, hautagaiak bere egoera aldatu ahal izango du Atarian, eta lanerako prest dagoela jarri.

2.– La situación de no disponible tendrá para los apartados a), b) y c) una duración de 12 meses en todas las bolsas que integre, para el apartado d) la duración de la sanción y para el apartado e) una duración de 9 meses. Transcurrido este plazo el personal candidato podrá modificar su situación en la bolsa desde el Portal y pasar a la situación de disponible.

14. artikulua.– Behin betiko baja.

Artículo 14.– Baja definitiva.

1.– Beheko egoeraren batean dauden pertsonei edo borondatez hala eskatzen dutenei behin betiko baja emango zaie:

1.– Pasarán a baja definitiva quienes se encuentren en las siguientes situaciones o lo soliciten voluntariamente:

a) Lan-poltsako kidegoan edo kategorian sartu da funtzio publikora, karrerako funtzionario edo lan-kontratu finkodun langile gisa, une bakoitzean indarrean egon diren lan-poltsetan sartu ostean.

a) Accedan a la función pública en el cuerpo o categoría de la bolsa, como personal funcionario de carrera o laboral fijo, con posterioridad a su integración en las bolsas de trabajo vigentes en cada momento.

b) Lanpostutik kentzeko espedientea ireki zaio, lanik gabe uzteko zehapena izan du, 6 hilabetetik gorako eginkizun-gabetze irmoa ezarri zaio, diziplina-arrazoiengatik kaleratu da edo desgaikuntza bereziko zigorra ezarri zaio.

b) Hayan sido objeto de expediente de remoción, de sanción con separación del servicio, suspensión firme de funciones por un periodo superior a 6 meses, despido por causas disciplinarias o les haya sido impuesta una pena de inhabilitación especial.

c) Desgaikuntza absolutuko zigorra ezarri zaio.

c) Les haya sido impuesta la pena de inhabilitación absoluta.

d) Nahitaezko erretirorako adinera heldu da edo borondatezko erretiroa aitortu zaio.

d) Hayan alcanzado la edad para la jubilación forzosa o se les haya reconocido una jubilación voluntaria.

e) Ez du probaldia gainditu.

e) No hayan superado el periodo de prueba.

f) Ez dauka sartu zen lan-poltsan egoteko behar den titulua.

f) No posean la titulación requerida para la pertenencia a la bolsa de trabajo a la que accedió.

g) 10 urtez egon da lan-poltsan «prest ez» egoeran, baldin eta aldia amaitzean Administrazio honetan lanean ez badago.

g) Hayan estado como no disponible en la bolsa de trabajo por un periodo 10 años, siempre que al cumplimiento del periodo no estén trabajando en esta Administración.

h) Ezintasun iraunkor osoa aitortu zaio.

h) Se les haya reconocido una incapacidad permanente total.

i) Ezintasun iraunkor absolutua aitortu zaio, eta horrek ez dio eman lanpostua gordetzeko eskubidea.

i) Se les haya reconocido una incapacidad permanente absoluta que no conlleve reserva de puesto.

j) Ez ditu bete 15. artikuluan adierazitako betebeharrak.

j) No hayan cumplido con las obligaciones del artículo 15.

2.– Organo eskudunak adieraziko du behin betiko baja emango zaiola, eta Atariaren bidez jakinaraziko zaio interesdunari.

2.– La declaración de baja definitiva se realizará por el órgano competente, que será notificada a la persona interesada a través del Portal.

3.– Behin betiko baja emateko arrazoia a), b), e), f), g) eta h) apartatuetan azaldutakoren bat bada, pertsona horren kidegoari, eskalari, aukerari, lan-kategoriari edo lanpostuari dagokion lan-poltsan bakarrik emango zaio baja. Baina arrazoia c), d), i ) eta j) apartatuetan azaldutakoren bat bada, pertsona hori sartuta dagoen lan-poltsa guztietan emango zaio baja.

3.– Cuando la causa sea la consignada en el apartado a), b), e), f), g), y h) la baja definitiva se producirá exclusivamente en la bolsa de trabajo correspondiente al Cuerpo, Escala u Opción, Categoría Laboral o puesto a la que se haya accedido, respectivamente. Si la causa en la prevista en los apartados c), d), i) y j) la baja se producirá en todas las bolsas de trabajo de las que forme parte.

15. artikulua.– Hautagaien eskubideak eta betebeharrak.

Artículo 15.– Derechos y obligaciones del personal candidato.

1.– Urriaren 1eko 39/2015 Legearen (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena) 13. artikuluak aitortzen dituen eskubideak izango ditu hautagaiak Administrazio Orokorraren aurrean. Eta eskubide horietako bat honako hau da: ez uztea bere datuak lagatzen beste administrazio batzuen lan-eskaintzak jasotzeko. Atarian bertan adierazi dezakete nahi hori.

1.– El personal candidato en su relación con la Administración general tiene los derechos reconocidos en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Uno de ellos es el derecho a denegar la cesión de sus datos para recibir ofertas de trabajo de otras administraciones. Esta opción la pueden ejercitar desde el Portal.

2.– Hautagaiak baliabide elektronikoak erabili behar ditu nahitaez lan-poltsei lotutako edozein izapide egiteko. Lan-poltsa bateko lan-eskaintzak jaso ahal izateko helbide elektroniko bakarra eta telefono mugikor bakarraren zenbakia zehaztu behar dira, eta ziurtagiri digital bat eduki behar da (B@kQ edo beste ziurtagiri digitalen bat).

2.– El personal candidato deberá utilizar los medios electrónicos para la realización de cualquier trámite relacionado con las bolsas de trabajo. Para recibir ofertas de trabajo de una bolsa es indispensable dejar constancia de un único correo electrónico y un único teléfono móvil y contar con un certificado digital (B@kQ u otro certificado digital).

3.– Hautagaiak erantzukizunpeko adierazpen baten bidez bermatu behar du lan-poltsan sartzeko eta lan-eskaintzak jasotzeko zehaztu dituen baldintzak betetzen dituela. Halaber, eskatu diren baldintzak betetzen dituelako frogagiriak aurkeztu beharko ditu Administrazioak hala eskatzen dionean; salbuespen izango dira, alabaina, bi kasu hauek: Administrazioak dagoeneko frogagiri horiek edukitzea, edo erregistroetan kontsulta gaituta egotea.

3.– El personal candidato deberá hacer una declaración responsable del cumplimiento de los requisitos que manifiesta poseer para la integración en la bolsa de trabajo así como para la aceptación de una oferta de trabajo. Asimismo, deberá presentar la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en el momento en el que la Administración lo solicite, excepto que esta se encuentre en poder de esta Administración o esté habilitada su consulta a los registros correspondientes.

4.– Erantzukizunpeko adierazpen batean jasotzen den datu edo informazioren bat zehaztasunik gabea edo faltsua bada edo garrantzizko datu edo informazioren bat jaso ez bada, edo Administrazio honi ez bazaio aurkezten deklaratzen dena betetzen dela egiaztatzeko eskatzen den dokumentazioa, ezinezkoa izango da dena delako eskubidea baliatzen jarraitzea, egitate horren berri izaten den unetik bertatik aurrera, hargatik eragotzi gabe izan litezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak.

4.– La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o la no presentación ante esta Administración de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

16. artikulua.– Curriculum vitae handitzea.

Artículo 16.– Ampliación del currículum vitae.

1.– Hautagaiak bere curriculum vitae handitu dezake, langileen aukeraketan kontuan har dadin.

1.– El personal candidato podrá ampliar su currículum vitae a fin de que, en su caso, pueda tenerse en cuenta en la selección de personal.

2.– Atarian egin beharko da, erantzukizunpeko adierazpen baten bidez, 15. artikuluko 3. eta 4. apartatuetan adierazitakoa betez. Atarian argitaratuta dagoen lanpostu-zerrendako baldintzei buruzkoa bakarrik izan daiteke adierazpen hori. Zehazki, honako hauei buruzkoa:

2.– Esta ampliación deberá hacerse en el Portal mediante una declaración responsable, en los términos señalados en los apartados 3 y 4 del artículo 15 y se referirá únicamente a los requisitos de RPT publicados en el Portal, en concreto:

a) Titulu akademikoak.

a) Titulaciones académicas.

b) Graduondoko edo espezializazioko ikastaro ofizialen ziurtagiriak.

b) Certificaciones de cursos oficiales de postgrado o especialización.

c) Hizkuntzen tituluak eta ziurtagiriak, aplikatu beharreko araudiarekin bat etorriz.

c) Títulos y certificaciones de idiomas de conformidad la normativa aplicable.

d) Euskara-ziurtagiriak, aplikatu beharreko araudiarekin bat etorriz.

d) Certificaciones de euskera, de conformidad la normativa aplicable.

e) Gidabaimena.

e) Carnet de conducir.

f) Bestelako ziurtagiriak.

f) Otras acreditaciones.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
LAN-ESKAINTZEN GAINEKO LEHENTASUNAK
PREFERENCIAS DE LAS OFERTAS DE TRABAJO

17. artikulua.– Jaso nahi diren eskaintzen gaineko zehaztasunak.

Artículo 17.– Especificación de las ofertas a recibir.

1.– Jaso nahi dituen lan-eskaintzen gaineko datu batzuk zehaztu ditzake hautagaiak, lan-poltsan sartzean edo beranduago. Honako alderdi hauei lotutako lehentasunak ezarri ahal izango ditu: zerbitzu-mota, lanaldia, ordutegia eta eremu geografikoa.

1.– La persona aspirante podrá indicar, en el momento de la integración o con posterioridad, algunas de las características de las ofertas de trabajo que desea recibir. Las preferencias se refieren a los siguientes aspectos: tipo de prestación, jornada, horarios y zona geográfica.

2.– Lan-poltsa bakoitzean lehentasun ezberdinak ezarri ahal izango ditu.

2.– Estas preferencias se podrán establecer de forma diferente para cada bolsa.

3.– Lan-poltsan sartzen denean, langileak hurrengo artikuluetan ezartzen den aukera izango du lehenetsita.

3.– En el momento de su integración en la bolsa, el personal tendrá determinada por defecto la opción establecida en los artículos siguientes.

4.– Interesdunak aldatu beharko ditu lehentasun horiek Atarian. Eta aldaketek biharamunetik izango dituzte ondorioak.

4.– El cambio de las preferencias lo realizará la persona interesada por medio del Portal. Estos cambios surtirán efectos a partir del día siguiente al que se efectúen.

18. artikulua.– Zerbitzu mota.

Artículo 18.– Tipo de prestación.

Lan-poltsan sartzean, langileak honako zerbitzu mota hauetako bat aukeratu ahal izango du:

Desde el momento de su integración en la bolsa, el personal podrá optar por una de las siguientes modalidades de prestación:

a) Edozein modalitate: kontratuaren edo izendapenaren iraupen mota guztietako lan-eskaintzak jasoko ditu. Aukera hori egongo da lehenetsita.

a) Cualquier modalidad: recibirá ofertas para la prestación de servicios cualquiera que sea la duración del contrato o nombramiento. Esta opción es la que figurará por defecto.

b) Lanpostu hutsa, txanda-kontratua, zerbitzu-eginkizunak eta zerbitzu bereziak. Lanpostu hutsak betetzeko kontratuen eskaintzak jasoko ditu, eta lanpostu horiek hutsik egongo dira titularrak zerbitzu-eginkizunetan edo zerbitzu berezietan daudelako, edo txanda-kontratua dutelako.

b) Vacante, relevo, comisión de servicio y servicios especiales. Recibirá ofertas de contratos de cobertura de puestos vacantes, puestos cuyos titulares están en comisión de servicios, servicios especiales, o contratos de relevo.

19. artikulua.– Lanaldi osoak edo murriztuak.

Artículo 19.– Jornadas completas o reducidas.

Lan-poltsan sartzean, langileak honako lanaldi hauetako bat aukeratu ahal izango du:

Desde el momento de su integración en la bolsa, el personal podrá optar por una de las siguientes alternativas de jornada:

a) Edozein lanaldi: lanaldi guztietako zerbitzuak eskainiko zaizkio. Aukera hori egongo da lehenetsita.

a) Cualquier Jornada: se le ofertará servicios de cualquier jornada. Esta es la opción que figurará por defecto.

b) Lanaldi osoa: soilik eskainiko zaizkio lanaldia murriztuta ez duten zerbitzuak, edo % 100eko arduraldia duten lanpostuak. Agindu honen esparruan normalizatu moduan ezartzen diren lanaldietatik edozein eskainiko zaio.

b) Jornada completa: solo se le ofertará servicios que no contemplen reducciones de jornada o para proveer puestos con dedicación al 100 %, con cualquiera de las jornadas establecidas como normalizada en el ámbito de esta Orden.

c) Lanaldi murriztua: lanaldia murriztuta duten zerbitzuak bakarrik eskainiko zaizkio, eta % 100etik beherako arduraldia duten lanpostuak. Lanaldi honetan sartzen dira txanda-kontratuak.

c) Jornada reducida: solo se le ofertará servicios con reducciones de jornada y para proveer puestos con dedicación inferior al 100 %. En esta jornada se incluirán los contratos de relevo.

20. artikulua.– Ordutegia.

Artículo 20.– Horarios.

Lan-poltsan sartzean, langileak kontraturako ordutegi mota hauetako bat aukeratu ahal izango du:

Desde el momento de su integración en la bolsa, el personal podrá optar por una de las siguientes modalidades de horario del contrato:

a) Ordutegi arrunta: soilik eskainiko zaizkio ordutegi normalizatua duten zerbitzuak, hau da, astelehenetik ostiralera 07:30etik 19:30era.

a) Horarios normales: solo se le ofertará servicios con horario normalizado: de Lunes a Viernes de 07.30 a 19.30.

Zuzenean zerbitzuko agenteen, etxebizitzako ikuskatzaileen, arrantzako ikuskatzaileen, autopsia-laguntzaileen eta Ibaiondo ikastetxeko hezitzaileen lan-poltsetan daudenei lan-eskaintzaren bat egiten zaienean, oro har lanpostu horietarako ezarrita dauden ordutegiak hartuko dira ordutegi arrunt moduan. Baina eskaintza beste lan-poltsa batzuetan daudenei egiten bazaie, «edozein ordutegi» aukeratu dutenei egingo zaie.

Cuando se realicen ofertas de trabajo a quienes integran las bolsas de trabajo de Agente Zuzenean, Inspectores de vivienda, Inspectores de Pesca, Auxiliares de Autopsias y Educadores/as del Centro Educativo Ibaiondo se consideran horarios normales los establecidos con carácter general para esos puestos. No obstante, cuando la oferta se realice a integrantes de otras bolsas de trabajo, se hará a quienes hayan elegido la opción de cualquier tipo de horario.

b) Edozein ordutegi: mota guztietako ordutegiak dituzten zerbitzuak eskainiko zaizkio, hau da, ordutegi arruntak, txandakakoak, asteburuetakoak eta arruntean sartzen ez direnak. Aukera hori egongo da lehenetsita.

b) Cualquier horario: se le ofertarán servicios con cualquier horario: horarios normales, turnos, fines de semana y horarios distintos al normal. Esta es la opción que figurará por defecto.

21. artikulua.– Eremu geografikoa.

Artículo 21.– Zona geográfica.

1.– Lan-poltsan sartzen denean, jaso nahi dituen eskaintzak eremu geografikoaren arabera mugatu ahal izango ditu hautagaiak; hots, hautagaiak zehaztu duen eremu geografikoan sartzen diren zerbitzuak bakarrik eskainiko zaizkio. Atarian daude zehaztuta eremu geografikoak.

1.– En el momento de su integración en la bolsa, el personal podrá acotar el ámbito geográfico de las ofertas que desea recibir, de forma que solo se le oferten servicios ubicados en el ámbito geográfico determinado por él. Estos ámbitos geográficos estarán disponibles en el Portal.

2.– Lan-poltsan sartzean, edozein eremu geografikoren aukera egongo da lehenetsita.

2.– En el momento de su integración la opción por defecto será estar disponible para cualquier ámbito geográfico.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
LAN-POLTSEN KUDEAKETA
GESTIÓN DE LAS BOLSAS DE TRABAJO

22. artikulua.– Lan-poltsak kudeatzeko eskumena.

Artículo 22.– Competencia de la gestión de las bolsas de trabajo.

Funtzio Publikoko Zuzendaritzak du lan-poltsak kudeatzeko eskumena.

La gestión de las bolsas de trabajo corresponde a la Dirección de Función Pública.

23. artikulua.– Lan-poltsak ezartzeko irizpideak.

Artículo 23.– Criterios para determinar la bolsa de la selección.

1.– Lanpostua titulu-azpitalde edo titulu-talde bitako kidegoek edo lan-kategoriek bete badezakete, beheko sailkapenaren arabera eskainiko zaie lanpostu hori kidegoen edo lan-kategorien lan-poltsetako pertsonei:

1.– Cuando el puesto a proveer esté abierto a cuerpos o categorías laborales de dos subgrupos o grupos de titulación se ofertará a las bolsas de los cuerpos o categorías laborales de acuerdo a la siguiente clasificación:

A1 azpitaldea: III-C berariazko osagarria edo handiagoa duten lanpostuak.

Subgrupo A1: puestos de complementos específicos igual o superior a III-C.

A2 azpitaldea: IV-A, IV-B eta IV-C berariazko osagarriak dituzten lanpostuak.

Subgrupo A2: puestos de complementos específicos IV-A, IV-B y IV-C.

C1 azpitaldea: V-A, V-B, V-C, VI-A, VI-B eta VI-C berariazko osagarriak dituzten lanpostuak.

Subgrupo C1: puestos de complementos específicos: V-A, V-B, V-C, VI-A, VI-B y VI-C.

C2 azpitaldea: VII-A, VII-B eta VII-C berariazko osagarriak dituzten lanpostuak.

Subgrupo C2: puestos de complementos específicos: VII-A, VII-B y VII-C.

E taldea: VIII-A eta VIII-B berariazko osagarriak dituzten lanpostuak.

Grupo E: puestos de complementos específicos: VIII-A y VIII-B.

2.– Bete nahi den lanpostua azpitalde bereko kidego, aukera edo eskala bat baino gehiagori atxikita badago, erakunde eskatzaileak zehaztuko du zein lan-poltsatan egingo den aukeraketa. Lanpostu-zerrendan kidego/eskala jakin bat lehenesten bada, horixe aukeratuko da lehenbizi aukeraketa egiteko.

2.– Cuando el puesto que se pretenda proveer esté adscrito a varios cuerpos, opciones o escalas del mismo subgrupo, el Organismo solicitante determinará la bolsa en la que se realizará la selección. En el supuesto de que la RPT determine un cuerpo/escala preferente, esta será la bolsa elegida, en primer lugar, para la selección.

3.– Kidegoko eginkizunetan eskarmentua edukitzeari lotutako ezagutza espezifikoak eskatzen dituzten lanpostuetan, soilik egingo zaie eskaintza ezagutza espezifiko horiek behar ez dituzten kidegoetako pertsonei.

3.– En el caso de puestos con conocimientos específicos referidos a experiencia en funciones del cuerpo, se ofertará solo al cuerpo para el que no se exija dichos conocimientos específicos.

4.– Lanposturako poltsa bat sortuta duen lan-eskaintza denean, lanposturako poltsa horretako hautagaiei egingo zaie eskaintza lehenbizi.

4.– En el caso de una oferta de trabajo para la que existe una bolsa de puesto, se ofertará en primer lugar al personal candidato de la bolsa de puesto.

24. artikulua.– Lan-eskaintza.

Artículo 24.– La oferta de trabajo.

1.– Lan-eskaintzak egunero kudeatuko dira. Hautagaiek eskaintza bakarra edo anitza jaso dezakete. Oro har, eskaintza bakarra egingo zaie. Eskaintza anitzetan, hautagaiak zuzkidura bat baino gehiago dituen eskaintza jasoko du edo lan-poltsa desberdinetako eskaintza.

1.– Las ofertas de trabajo serán gestionadas diariamente pudiendo ser, para el personal candidato, únicas o múltiples. Con carácter general las ofertas serán únicas. Se consideran ofertas múltiples aquellas en las que el personal candidato recibe una oferta con más de una dotación de la misma o diferente bolsa de trabajo.

2.– Eskaintzetan honako informazio hau agertuko da:

2.– Las ofertas contendrán la siguiente información.

– Eskaintzaren identifikazioa: eguna/hilabetea/urtea.

– Identificación de la oferta: día/mes/año.

– Lanpostuaren izena, Zuzendaritza eta Saila.

– Denominación del puesto, Dirección y Departamento.

– Zerbitzu mota.

– Tipo de prestación.

– Lanean hasteko aurreikusi den eguna.

– Fecha prevista de incorporación.

– Lanpostuaren zentroa eta udalerria.

– Centro de destino, localidad.

– Urteko ordainsari gordina.

– Retribución bruta anual.

– Ordutegia eta lanaldia, bereziak badira.

– Horarios y Jornadas en caso de ser especiales.

– Proba edo proiektu bat gainditu beharra dagoen.

– Requisito de superación de prueba o proyecto.

25. artikulua.– Lan-eskaintza jakinaraztea.

Artículo 25.– Práctica de la comunicación de la oferta de trabajo.

1.– Lan-eskaintzak telefonoz edo posta elektronikoz jakinaraziko dira; bestela, interesdunari jakinarazpena berehala eta bizkor egiteko aukera ematen duen beste edozein bide elektroniko erabiliz egingo da. Lan-poltsak kudeatzeko eskumena duen organoak jakinaraziko ditu eskaintzak, zerbitzua ezarrita dagoen epean eman ahal izango dela bermatzeko moduko aurrerapen nahikoarekin.

1.– Las comunicaciones de las ofertas de trabajo se podrán realizar por vía telefónica, por correo electrónico o por cualquier medio electrónico que permita una comunicación inmediata y ágil con la persona interesada. El órgano competente en la gestión de bolsas realizará las comunicaciones de las ofertas con la antelación necesaria para garantizar la prestación del servicio en los plazos previstos.

Normalean, lan-poltsak kudeatzeko eskumena duen organoak mezu elektroniko bat eta, telefono mugikorrera, SMS bat bidaliko ditu lan-eskaintzaren berri emateko, eta eskaintza hori hautagaiaren karpetan sartuta dagoela azaltzeko.

Con carácter general, el órgano competente en la gestión de bolsas enviará un correo electrónico y un SMS al móvil informando de la comunicación de la oferta de trabajo y de la puesta a disposición de la misma en la carpeta del personal candidato.

Salbuespen modura, lan-poltsak kudeatzeko eskumena duen organoak telefonoz deitu ahal izango du eskaintzaren berri emateko. Telefonoz egindako eskaintza bi ordutan onartu beharko da.

Excepcionalmente, el órgano competente en la gestión de bolsas podrá realizar llamadas telefónicas para la comunicación de las ofertas. El plazo para la aceptación de la oferta telefónica será de dos horas.

2.– Dagokion lan-poltsan lanerako prest dauden pertsonei bidaliko die organo horrek lan-eskaintzaren jakinarazpena, baldintzak betetzeaz gainera lan-eskaintzaren zehaztasun berberak ezarrita dituzten pertsonei, eta lan-poltsan duten hurrenkeraren arabera. Eskaintzaren ezaugarriak, lan-poltsaren ezaugarriak eta aurretik lan-poltsa horrekin izan den esperientzia hartuko dira kontuan eskaintza pertsona bati edo bat baino gehiagori bidaltzeko, helburua eskaintza esleitzea baita.

2.– Dicho órgano enviará la comunicación de la oferta de trabajo al personal disponible de la bolsa correspondiente que cumpla los requisitos y tenga las mismas preferencias que la oferta de trabajo, por orden de bolsa. El número de personas a las que se envía la oferta dependerá de las características de la oferta, de las características de la bolsa y de la experiencia anterior con esta bolsa, siempre con el objetivo de adjudicar la oferta.

3.– Mezua jasotzen duen pertsonak url-a (esteka) sakatu beharko du Atarira sartzeko. Dena den, jakinarazpenera sartu ahal izateko identifikatu egin beharko da, hautagaiaren ziurtagiri digitalaren bidez.

3.– El personal que reciba el mensaje deberá acceder por medio de la url (enlace) al Portal. El acceso a la comunicación requiere la identificación mediante la certificación digital del personal candidato.

Lan-eskaintzan lanpostu bat edo batzuk ager daitezke. Edukia ongi aztertu beharko du eta, gero, eskaintza onartzen duen ala ez erabaki. Eskaintza anitza bada, bere lehentasunen arabera aukeratu ahal izango ditu eskainitako lanpostuak. Eskaintza jakin batzuk bakarrik bidaliko zaizkio, lanposturako baldintza guztiak betetzen dituenak eta hautagaiak ezarri dituen lehentasunak aintzat hartuta. Lanposturen bat aukeratzen bada, eskaintza onartzen dela ulertuko da.

La oferta de trabajo puede incluir uno o más puestos de trabajo. Analizado el contenido de la misma, el personal deberá decidir si acepta o no la oferta. En el caso de ser una oferta múltiple, podrá seleccionar los puestos que se le presentan en orden a sus preferencias. Se le presentarán únicamente ofertas para las que cumpla todos los requisitos y que tenga las preferencias establecidas por la persona candidato. La selección de alguna de las plazas implica la aceptación de la oferta.

4.– Orokorrean, 09:00ak eta 10:00ak bitartean helaraziko zaizkie hautagaiei lan-eskaintzak. Eskaintzan interesa duen pertsonak 13:00ak baino lehen erantzun beharko du. Ez dira baliozkoak izango epez kanpo egindako onarpenak.

4.– Con carácter general, las ofertas de trabajo serán puestas a disposición del personal candidato entre las 09:00 y las 10:00. El personal candidato interesado en la oferta deberá responder antes de las 13:00. No serán válidas las aceptaciones fuera de plazo.

Eskaintza onartzeko, hautagaiak sinadura elektronikoa egin beharko du. Dena den, plazak onartzeak ez dakar eskaintza esleitzea.

La aceptación de la oferta requiere además la firma electrónica del personal candidato. La aceptación de plazas no supone la adjudicación de la oferta.

5.– Epe barruan onartu duten pertsona guztien artean, lan-poltsan hurrenkera onena duenari esleituko zaio eskaintza. Eskaintza anitzak egin badira, hautagaiek lan-poltsan duten hurrenkeraren eta plaza bakoitzari eman dioten lehentasunaren arabera esleituko dira lanpostuak.

5.– La oferta será adjudicada a la persona que tenga mejor orden en la bolsa entre quienes hayan aceptado en plazo a la oferta. En el caso de ofertas múltiples, se adjudicarán los puestos en función del orden de la bolsa y del orden dado por el personal candidato a cada plaza.

Esleipenak egin ondoren, interesdun guztiek Atarian izango dute informazioa, 15:00etan. Horrez gain, lanpostua esleitu zaion hautagaiak mezu elektroniko bat eta SMS mezu bat jasoko ditu, url batekin barruan. Url horretan izango du esleitu zaion lanpostuaren gaineko informazioa, baita izendapena formalizatzeko egin behar diren izapideei buruzko informazioa ere.

Realizadas las adjudicaciones, la información para todas las personas interesadas estará disponible en el Portal a las 15.00. Asimismo, el personal candidato adjudicatario recibirá un correo electrónico y un sms con una url. En esta url se le informará del puesto adjudicado y de los siguientes trámites para la formalización del nombramiento.

6.– Eskaintza ezin izan bada esleitu, epe barruan inork onartu ez duelako, hautagaiei beste eskaintza bat egingo zaie, lan-poltsetako hurrenkera errespetatuz. Kasu horretan, alabaina, ez zaie eskaintza bera bidaliko aurretik epe barruan onartu ez zuten hautagaiei.

6.– En el supuesto de imposibilidad de adjudicación de la oferta por la falta de aceptaciones en plazo, se realizará una nueva oferta al personal candidato, de conformidad con el orden de bolsas, excluyendo del envío al personal que no aceptó en plazo esta misma oferta.

7.– Esleipenari ezetza eman nahi izanez gero, hautagaiak ahalik eta arinen jakinarazi beharko du. Orduan, hautagaia dagoen lan-poltsa guztietan lanerako prest ez dagoela jarriko da, 12 hilabetez; horrela xedatu da 13 a) artikuluan. Lan-eskaintzari ezetza eman zaion egunaren biharamunetik aurrera egingo da. Eskaintza egiten den egunean lanerako prest dauden pertsonei egingo zaie eskaintza; hau da, ez zaie eskaintza egingo eskaintza hori epe barruan onartu ez zuten pertsonei.

7.– En el caso de renunciar a la adjudicación, el personal candidato deberá comunicarlo lo antes posible, y será declarado no disponible durante 12 meses en todas las bolsas que integre, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 a). En este supuesto, la oferta de trabajo se realizará a partir del día siguiente de conocer la renuncia. Dicha oferta se enviará a los que, el día en que se realice la oferta, estén disponibles, excluyendo de la misma a aquellos que no aceptaron en plazo esta misma oferta.

26. artikulua.– Baldintzak egiaztatzea.

Artículo 26.– Acreditación de los requisitos.

1.– Lanpostuaz jabetzean edo kontratua sinatzean, hautagaiek zinpeko deklarazioa egingo dute, eta bertan, bateraezintasunik ez dutela adieraziko dute. Halaber, eskatu diren baldintzak betetzen dituelako frogagiriak aurkeztu beharko ditu, Administrazioak frogagiri horiek ez baditu edo erregistroetan kontsulta egitea gaituta ez badago.

1.– En el momento de la toma de posesión o firma del contrato, las personas seleccionadas deberán realizar declaración jurada en la que manifiesten no estar incursas en causa de incompatibilidad. Asimismo deberán presentar la documentación acreditativa de los requisitos exigidos, siempre que esta no se encuentre en poder de esta Administración o esté habilitada su consulta a los registros correspondientes.

2.– Prozesuan eskatzen diren edo baloratu diren baldintzak bete ezean, ez da kontratua edo izendapena egingo eta, ondorioz, lan-poltsetan behin betiko baja emango zaio.

2.– El incumplimiento de los requisitos exigidos o valorados en el proceso conllevará la imposibilidad de realizar el contrato o nombramiento, así como la baja definitiva en bolsas.

27. artikulua.– Proba edo proiektu bat gainditu beharra dakarten lanpostuak.

Artículo 27.– Puestos que exijan la superación de una prueba o proyecto.

1.– Karrerako funtzionarioek aldi baterako bete behar duten eta, ondorioz, proba bat gainditu beharra dakarten lanpostuak eskaintzen direnean, EAEko Administrazio Orokorrean indarrean dagoen araudian ezarritako irizpideak betez aukeratuko dira lan-poltsetako pertsonak.

1.– Cuando la oferta de trabajo se refiera a puestos para los que en su provisión transitoria por personal funcionario de carrera se exija la superación de una prueba, la selección del personal de bolsas se realizará conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente en la Administración General de la CAPV.

2.– 25. artikuluan oro har ezartzen den prozedura beteko da eskaintza horiek egitean, eta bidalitako jakinarazpenean proba edo proiektu bat gainditu behar izango dela azalduko da.

2.– El procedimiento para realizar la oferta será el establecido con carácter general en el artículo 25, indicando en la comunicación que deberá realizarse prueba o proyecto.

3.– Esperientzia baloratzean, Administrazio honetatik kanpoko esperientzia ere (publikoa edo pribatua) hartuko da kontuan.

3.– En la valoración de la experiencia se tendrá en cuenta también la experiencia fuera de esta administración, pública o privada.

28. artikulua.– Zuzeneko aukeraketa, zuzkidura bera berriz betetzeko.

Artículo 28.– Selección directa por provisión anterior en la misma dotación.

1.– Zuzkidura bat berriz bete behar bada, lanean egon den pertsona dagoeneko ez dagoelako, azken 6 hilabeteetan zuzkidura berean egon den pertsona aukeratu ahal izango da zuzenean lan-poltsatik.

1.– En el caso de una dotación que deba ser de nuevo provista por la ausencia de su ocupante se podrá seleccionar directamente a la persona de la bolsa de trabajo que haya ocupado la misma dotación en los últimos 6 meses.

2.– Sailak edo erakunde autonomoak zuzeneko aukeraketa egin nahi duela eskatu behar du. Pertsona horrek eskaintza onartu edo ez erabaki behar du.

2.– El Departamento u Organismo Autónomo deberá solicitar el uso de selección directa. La aceptación de la oferta es voluntaria.

29. artikulua.– Izendapen askeko lanpostuak aldi baterako betetzea.

Artículo 29.– Provisión transitoria de puestos de libre designación.

1.– Lan-poltsetako pertsonak aukeratu ahal izango dira izendapen askekoak diren lanpostuetarako, baldin eta aldez aurretik deialdia egin bada eta deialdia hutsik geratu bada hautagairik egon ez delako, hautagaiek eskatzen diren baldintzak betetzen ez dituztelako edo hautagaietako batek ere ez duelako gainditu hautaketa-prozesua.

1.– Se podrá seleccionar personal de las bolsas de trabajo para puestos cuyo sistema de provisión sea la libre designación, solo si previamente se ha realizado la convocatoria correspondiente y la misma se ha declarado desierta por falta de aspirantes, por no reunir los requisitos exigidos o por no haber superado ninguna de las personas aspirantes el proceso de selección.

2.– Lanpostua atxikita dagoen Sailak egingo du aukeraketa hori, lanpostuaren kidego, aukera edo eskalarako lan-poltsan dauden pertsonen artean, hurrenkera jarraitu beharrik izan gabe.

2.– En este caso, la selección la realizará el Departamento al que esté adscrito el puesto entre las personas integrantes de la bolsa de trabajo correspondiente al cuerpo, opción u escala del puesto, sin sujeción al orden de prelación.

3.– Izendapenak eta kargu-uzteak aukerakoak dira, funtzio publikoari buruzko araudia betez.

3.– Los nombramientos y los ceses son discrecionales de conformidad con la normativa de Función Pública.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
ARAUDI BEREZIREN BATEN PEAN DAUDEN TALDEAK
COLECTIVOS CON REGULACIÓN ESPECÍFICA

30. artikulua.– Araudi bereziren baten pean dauden taldeak.

Artículo 30.– Colectivos con regulación específica.

Kapitulu honetako erregulazio espezifikoa eta horren aurka ez doazen agindu honetako irizpide orokorrak aplikatuko zaizkie ondorengo artikuluetan aipatzen diren langileei.

Al personal al que se refieren los artículos siguientes le será de aplicación la regulación específica contenida en el presente Capítulo y los criterios generales de esta Orden que no sean contrarios a la misma.

31. artikulua.– Amatasun- eta aitatasun-baimenak.

Artículo 31.– Permisos de maternidad y paternidad.

1.– Gizarte Segurantzaren araudian aitatasun- eta amatasun-baimen gisa aitortutako egoeran dauden pertsonei lanpostu huts bat, txanda-kontratu bat edo zerbitzu-eginkizunetako nahiz zerbitzu berezietako ordezkapen bat eskaintzen bazaie, pertsona horiek eskaintza onartu ahal izango dute behean azaldutakoaren arabera:

1.– En los casos de que se oferte una vacante, un contrato de relevo, la sustitución de una comisión de servicio o servicios especiales, a quienes se encuentren en los periodos que la normativa de Seguridad Social reconoce la prestación de paternidad y maternidad, podrán aceptar dicha oferta en los términos indicados en los siguientes apartados:

2.– Eskaintza esleitzen bada, eskaini den zuzkidura gorde egingo da, baina pertsona hori ez da benetan lanean hasiko; hau da, eskaini den lanpostuari lotuta egongo da baina aldi baterako absentzia egoeran.

2.– La adjudicación de la oferta conllevará la reserva de la dotación ofertada, sin que sea necesario la incorporación efectiva de tal manera que la persona queda vinculada a la plaza ofertada en situación de ausencia temporal.

3.– Amatasun- edo aitatasun-baimena amaitzen denean, bitarteko izendapena egingo zaio erreserban egon den pertsonari.

3.– Transcurridas las semanas del permiso de maternidad o de paternidad, se tramitará un nombramiento de interinidad a la persona en reserva.

4.– Amatasun-baimena duten pertsonen kasuan, gainera, erreserban dagoen pertsonak hobetzeko bi asteak eta egoera horregatik dagozkion gainerako baimenak hartu ahal izango ditu.

4.– En el caso del permiso de maternidad la persona en reserva podrá disfrutar de las dos semanas de mejora y resto de permisos que le puedan corresponder por su situación.

5.– Bi kasu horietan, baimen bakoitzeko absentzia-aldia amaitzen denean pertsona hori lanean hasi beharko da. Lanean hasten ez bada, lanerako prest ez dagoela jasoko da lan-poltsa guztietan, 12 hilabetez.

5.– En ambos casos, transcurrido el periodo de ausencia correspondiente a cada permiso, la persona seleccionada deberá incorporarse. En el supuesto de no incorporarse pasará a la situación de no disponible en todas las bolsas durante un periodo de 12 meses.

32. artikulua.– Desgaitasuna duten pertsonak.

Artículo 32.– El personal con discapacidad.

1.– Organo eskudunaren bitartez % 33ko desgaitasuna edo handiagoa aitortuta duen pertsonarekin kudeaketa berezia egingo da, beheko ataletan ezarritakoaren arabera, baldin eta desgaitasun horrek eskaini zaion lanpostuan lan egitea edo lanpostuaren zereginak betetzea eragozten ez badio behintzat; hori gorabehera, egoki denean kudeaketa arrunta aplikatuko zaio, erabaki honetan ezarritakoa betez.

1.– El personal que tenga reconocido por el órgano competente un grado de discapacidad igual o superior al 33 % de discapacidad, y siempre que la discapacidad no le impida el desempeño del puesto o tareas ofertadas, será objeto de una gestión extraordinaria en los términos establecidos en los siguientes apartados, sin perjuicio de que se le aplique la gestión ordinaria cuando corresponda de conformidad a lo establecido en este Acuerdo.

2.– Ondorio horietarako, eta legeak desgaitasuna duten pertsonak administrazio publikoetan kontratatzeko ezartzen duen kuotara heldu arte, aurreikuspenen arabera 12 hilekoak edo hori baino luzeagoak izango diren 14 lan-eskaintzatik 1 (% 7) desgaitasuna aitortuta duten lan-poltsako pertsonei eskainiko zaie. Horretarako, alabaina, desgaitasuna agiri bidez frogatuta eduki beharko dute hautagaiek Atarian.

2.– A estos efectos, y hasta que se alcance la cuota reservada por Ley a las Administraciones Públicas para la contratación de personas con discapacidad, 1 de cada 14 (7 %) de las ofertas de trabajo de duración estimada igual o superior a 12 meses será ofertada al personal de la bolsa de trabajo correspondiente que tenga reconocida esta condición y la haya acreditado documentalmente en el Portal.

3.– Eskaintza ezin bazaio desgaitasuna duen pertsona bati esleitu, hurrengo eskaintza desgaitasuna duten pertsonei eskainiko zaie; izan ere, horrela jarraituko da eskaintza desgaitasuna duen pertsona bati esleitu arte.

3.– Cuando no sea posible adjudicar la oferta a personal con discapacidad, la oferta siguiente se realizará también al personal con discapacidad, y así sucesivamente hasta que se adjudique la oferta a personal con discapacidad.

4. % 33ko edo hortik gorako adimen-desgaitasuna duten pertsonak aparteko lan-poltsa batean egongo dira sartuta; adimen-desgaitasuna duten pertsonentzat gordetzen diren lanpostuak betetzeko lan-poltsa batean, alegia. Lanpostu horiek egoki betetzeko zehaztapenak arautuko dira.

4.– El personal con discapacidad intelectual igual o superior al 33 % integrará una bolsa de trabajo específica para la cobertura de puestos reservados a personal con discapacidad intelectual y, se regularán las especificaciones que resulten necesarias para una adecuada selección a dichos puestos.

33. artikulua.– Lan-poltsetan dauden karrerako funtzionarioak.

Artículo 33.– Personal funcionario de carrera integrante de las bolsas.

1.– Administrazio honek kudeatzen dituen lan-poltsetan dauden Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren karrerako funtzionarioekin kudeaketa berezia egingo da; salbuespen izango dira, hala ere, azpitalde bereko edo beheragoko hurrengo azpitaldeko karrerako funtzionarioak, lan-baldintzen gaineko akordioan ezartzen baita zein parte-hartze izan behar duten zerbitzu-eginkizunetarako deialdietan.

1.– Esta gestión extraordinaria será de aplicación al personal funcionario de carrera de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco que forme parte de las bolsas de trabajo gestionadas por esta Administración, excepto al personal funcionario de carrera del mismo subgrupo o del subgrupo inmediatamente inferior cuya participación en las convocatorias de comisión de servicios está habilitada por el Acuerdo de condiciones de trabajo.

2.– Karrerako funtzionarioentzat gordeta dauden Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko lanpostu hutsak, eta zerbitzu-eginkizunetako edo zerbitzu berezietako ordezkapenak betetzeko eskaintzak egingo dira.

2.– Se ofertarán las solicitudes de cobertura correspondientes a puestos vacantes, sustituciones de comisión de servicio o servicios especiales de Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que estén reservados a personal funcionario.

3.– Lan-eskaintzak jaso nahi dituen karrerako funtzionarioak Atarian adierazi behar du lanerako prest dagoela, berak aukeratzen duen lan-poltsetarako. Baina ezin dute lanerako prest egoteko eskatu, zuzkidura berean zerbitzu-eginkizunetan 12 hilabete baino denbora laburragoa daramaten pertsonek.

3.– Para recibir ofertas de trabajo, el personal funcionario de carrera deberá solicitar a través del Portal estar en la situación de disponible en cuantas bolsas desee. No podrán solicitar la situación de disponible quienes lleven menos de 12 meses en la misma dotación en comisión de servicios.

4.– Eskaintzak onartzen dituzten pertsonek aukera batzuk izango dituzte:

4.– El personal que acepte las ofertas podrá optar por:

a) Zerbitzu-eginkizunetarako izendatzea aktibo dagoen karrerako funtzionarioaren izendapenaren kidegoan, aukeran edo eskalan.

a) Nombramiento en comisión de servicios en el cuerpo, opción o escala de su nombramiento de personal funcionario de carrera en el que está en activo.

b) Bitarteko langile izendatzea eskaintzan sartu den lan-poltsaren kidegoan, aukeran edo eskalan. Horretarako, eszedentzia eskatu behar dute aktibo dauden kidegoan, 339/2001 Dekretuaren (Euskal herri-administrazioetako funtzionarioen administrazio-egoerei buruzko araudia onartzeko dena) 5. eta 7. artikuluetan araututakoa betez.

b) Nombramiento de personal interino en el cuerpo, opción o escala de la bolsa de la oferta. Para ello deberá solicitar la excedencia en el cuerpo en el que está activo, según lo regulado en los artículos 5 y 7 del Decreto 339/2001 por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas del personal funcionario de las Administraciones Públicas Vascas.

5.– Zerbitzu-eginkizunetarako izendapena jaso zuenetik 12 hilabete igaro ostean eskatu dezake, Atarian, lanerako prest egoerara aldatzeko.

5.– Transcurridos 12 meses desde su nombramiento en comisión de servicios podrá solicitar el paso a la situación de disponible desde el Portal.

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
ATARIA
PORTAL

34. artikulua.– Ataria.

Artículo 34.– Portal.

1.– Lan-poltsak kudeatzen dituen organo eskudunaren eta lan-poltsan dauden pertsonen arteko komunikazioetarako eta jakinarazpenetarako sortu da Ataria. Halaber, iragarki-ohola ere bada, bertan jartzen baitira lan-poltsak eta hautagaiak kudeatzeari lotuta dauden argitalpen guztiak.

1.– El Portal es el espacio creado para las comunicaciones y notificaciones entre el órgano competente en la gestión de bolsas y el personal que integra las bolsas de trabajo. Asimismo, es el tablón de anuncios para todas las publicaciones relacionadas con la gestión de bolsas y el personal candidato.

2.– Ziurtagiri digitala.

2.– Certificado digital.

Atarian, lan-poltsetako edukia ikusi ahal izateko, hautagaiak ziurtagiri digital bat eduki behar du (B@KQ edo beste ziurtagiri digitalen bat).

Para acceder a los contenidos específicos de bolsas en el Portal el personal candidato deberá disponer de un certificado de digital (B@KQ u otro certificado digital).

Gainera, kudeaketa jakin batzuk eskatzeko edo lan-eskaintzak onartzeko sinadura digitala sartu behar izango du. Atariaren bidez jakinaraziko da noiz behar den sinadura digitala kudeaketaren bat burutzeko.

Asimismo, al finalizar la solicitud de determinadas gestiones o aceptar ofertas de trabajo será necesario, además, introducir la firma digital. En el portal se indicará cuando la gestión realizada requiere la firma digital.

3.– Kontsultak eta datuak aldatzea.

3.– Consultas y modificaciones de datos.

Hautagaiak honako hauek kontsultatu edo aldatu ditzake:

El personal candidato podrá consultar y modificar:

– Identifikatzeko eta harremanetan jartzeko datuak.

– Datos de identificación y contacto.

– Lan-poltsa bakoitzeko egoera eta horietan jaso nahi diren eskaintzen lehentasunak.

– La situación y las preferencias de las ofertas que desea recibir en cada bolsa.

4.– Honako kudeaketa hauek egin ditzake:

4.– Podrá realizar las siguientes gestiones.

– Lan-eskaintzak onartu.

– Aceptación de las ofertas de trabajo.

– Curriculum vitae handitu.

– Ampliación del Curriculum Vitae.

– Desgaitasuna egiaztatu.

– Acreditación de la discapacidad.

– Erreklamazioak eta errekurtsoak aurkeztu.

– Presentar reclamaciones y recursos.

– Komunikazioak eta jakinarazpenak jaso.

– Recibir comunicaciones y notificaciones.

– Lanerako prest dauden pertsonen kopurua kontsultatu, hurrenkera onena kontuan hartuta.

– Consultar el número de personas disponibles con mejor orden.

– Lan-eskaintzen gaineko informazioa jasotzeko harpidetzak egin.

– Suscripciones para recibir información sobre ofertas de trabajo.

5.– Horrez gain, lan-poltsei buruzko informazio guztia ikusi dezake, identifikatu beharrik gabe. Zehazki, honako informazio hau:

5.– Asimismo, y sin necesidad de identificarse, tendrán acceso a toda la información relacionada con las bolsas, y en concreto:

– Aplikatu beharreko araudia.

– Normativa aplicable.

– Lanpostuen zerrenda.

– Relación de puestos de trabajo.

– Birbaremazio-prozesua.

– Proceso de rebaremación.

– Lan-poltsak zabaltzeko prozesuak.

– Procesos de ampliación de bolsas.

– Atarian argitaratuta dauden eskaintzak.

– Ofertas publicadas en el Portal.

VIII. KAPITULUA
CAPÍTULO VIII
LAN-POLTSEN BIRBAREMAZIOA
REBAREMACIÓN DE BOLSAS

35. artikulua.– Lan-poltsen birbaremazioa.

Artículo 35.– Rebaremación de las Bolsas de trabajo.

1.– Baldin eta agindu honen 1. artikuluan ezarritako ezaugarriak badituzte, urteko lehenengo hiruhilekoan zehar lan-poltsetan sartuta daudenak EAEko Administrazio Orokorrean edo haren erakunde autonomoetan, izendatutako kidego/aukera/eskala/lanpostuan, bete dituzten zerbitzuen arabera birbarematuko dira.

1.– Durante el primer trimestre del año, el personal integrante de las bolsas de trabajo será rebaremado de acuerdo a los servicios prestados en la Administración General de la CAPV y sus OO.AA. en el cuerpo/opción/escala/puesto del nombramiento, que reúna las características que se establecen en el artículo 1 de esta Orden.

2.– Lan-poltsako pertsonen puntuazioari 0,003 puntu gehituko zaizkio, gainera, aurreko urtean zehar izendapena edo kontratua eragin duen lan-poltsan lan egindako egun bakoitzeko. 365 eguneko urteetan gehienez 1,095 puntu lortu ahal izango dira, eta bisurteetan gehienez 1,098 puntu.

2.– La puntuación de los integrantes se incrementará 0,003 puntos por día trabajado durante el año anterior en la bolsa que ha dado lugar al nombramiento o contrato. La puntuación máxima es 1,095 en un año de 365 días, y 1,098 en un año bisiesto.

3.– Irizpide orokor hori aldatu egingo da agindu hau indarrean jartzen denean kidego/aukera jakin batean izendapen bat baduten pertsonentzat, haiek betetzen duten lanpostuak lan-poltsa badauka edo betetzen duten lanpostuak kidego/eskalako lan-poltsa badauka. Orduan, honako jarraibide hauek beteko dira:

3.– El criterio general debe matizarse para el personal con un nombramiento en el momento de la entrada en vigor de esta Orden en cuerpo/opción y ocupando un puesto que tiene su correspondiente bolsa de puesto u ocupando un puesto que tiene su correspondiente bolsa de cuerpo/escala. En este caso se actuará de la siguiente forma:

– Kidego/aukerako lan-poltsan bakarrik badago, izendapena eragin duen kidego/aukerako lan-poltsan egingo zaio birbaremazioa.

– Si solo pertenece a la bolsa del cuerpo/opción, se le rebaremará en la bolsa de cuerpo/opción que dio lugar al nombramiento.

– Birbaremazioa egiteko lan-poltsa bitan badago (kidego/aukerako lan-poltsa batean eta, era berean, lanpostuaren lan-poltsa edo kidego/eskalako lan-poltsa batean), agindu hau indarrean jartzen denean, lehenengo aldiz, birbaremazio bakarra egingo zaio, baina pertsona horrek erabakiko du zein lan-poltsatan nahi duen egitea zerbitzuengatiko birbaremazioa. Birbaremazioa zein lan-poltsatan egitea nahi duen galdetuko zaio. Baina erantzuten ez badu, izendapena eragin duen lan-poltsan egingo zaio birbaremazio hori.

– Si pertenece a dos bolsas en las que puede ser rebaremado (a una bolsa de cuerpo/opción y a su vez a una bolsa de puesto o una bolsa de cuerpo/escala), podrá optar, por una sola vez y en el primer proceso de rebaremación que se realice desde la entrada en vigor de esta Orden, por la bolsa de trabajo en la que quiere que se le rebaremen estos servicios. Para ello, se les remitirá una comunicación solicitando que nos indiquen la bolsa en la que desea que se le rebareme. En caso de no hacerlo, se le rebaremará en la bolsa que dio lugar a su nombramiento.

Geroko birbaremazioetan, aldiz, honela jardungo da: kidego/aukeran izendapena badu eta birbaremazioa lanpostuaren edo eskalaren lan-poltsan egiteko eskatu badu, pertsona horrek lanpostua aldatzen duenean eta azken lanpostu horretan ezin denean birbaremazioa egin hark aukeratutakoaren arabera, izendapena eragin duen kidegoan birbarematuko da.

En las rebaremaciones posteriores, en el supuesto de tener un nombramiento en cuerpo/opción y haber solicitado la rebaremación en una bolsa a puesto o escala, cuando la persona cambie a otro puesto en el que no pueda ser rebaremada conforme a su elección, será rebaremada en el cuerpo de nombramiento.

4.– Agindu honetako 1.2 artikuluko aplikazio-eremuan sartzen diren zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan lan egiten duten pertsonek eman dituzten zerbitzuen berri eman beharko diote lan-poltsak kudeatzeko eskumena duen organoari, urtarrilaren 15a baino lehen, birbaremazioa egin diezaieten.

4.– El personal prestando servicios en los Entes públicos de Derecho Privado del ámbito de aplicación del artículo 1.2 de esta Orden, deberá presentar, antes del 15 de enero, los servicios prestados al órgano competente en la gestión de bolsas para ser rebaremados.

IX. KAPITULUA
CAPÍTULO IX
BARNE-ARAUBIDEA
RÉGIMEN INTERNO

36. artikulua.– Diziplina-araubidea.

Artículo 36.– Régimen disciplinario.

Lan-poltsetan dauden pertsonek diziplina-erantzukizuna edo erantzukizun penala izan dezakete, eman dituzten zerbitzuen lan-harremana funtzionarioei lotutakoa edo lan-kontratu bati lotutakoa den kontuan hartuta.

El personal integrante de las bolsas de trabajo, con ocasión de la prestación de los servicios, podrá incurrir en la responsabilidad disciplinaria o penal que le corresponda conforme al carácter funcionarial o laboral de la relación de empleo.

Zehapena bete ezin bada edo, kasuaren arabera, zehapen osoa bete ezin bada, zerbitzuak ematen amaitu duenean zehapena irmoa izango da eta, orduan, honela betearaziko da:

De no ser posible el cumplimiento de la sanción, o de la totalidad de ella según los casos, una vez que ha alcanzado firmeza por haber finalizado la prestación de servicios, esta se hará efectiva del modo siguiente:

Zehapena 6 hilabete baino denbora laburragoko eginkizun-gabetzea bada, zehapena ezarrita duen pertsona lanerako prest ez dagoela jarriko da, zehapenak irauten duen denboran zehar edo zehapena betetzeko falta den denboran zehar; lan-eskaintza jaso behar zuen egunetik hasiko da denbora zenbatzen.

Si la sanción es de suspensión de funciones inferior a 6 meses, se declarará a la persona integrante de las bolsas sancionada no disponible por el tiempo de duración de la sanción, o en su caso por el tiempo de la misma que le reste por cumplir, desde el momento en que le hubiera correspondido recibir una oferta de trabajo.

Erantzukizuna sortu denean zerbitzuak ematen egon den lanposturako aukeratzeko erabili zen lan-poltsan bakarrik izango ditu ondorioak zehapenak.

Los efectos señalados tendrán lugar exclusivamente en la bolsa de trabajo desde la que fue seleccionada para la prestación de servicios durante la que incurrió en responsabilidad.

Zehapena edo zigorra 6 hilabete baino denbora luzeagoko eginkizun-gabetzea bada, zerbitzutik kentzea bada, kaleratzea bada edo desgaikuntza berezia ezartzea bada, behin betiko baja emango zaio erantzukizuna sortu denean zerbitzuak ematen egon den lanposturako aukeratzeko erabili zen lan-poltsan.

Si la sanción o pena es suspensión de funciones superior a 6 meses, de separación del servicio, despido o inhabilitación especial, será declarada de baja definitiva en la bolsa de trabajo desde la que fue seleccionada para la prestación de servicios durante la que incurrió en responsabilidad.

Zehapena desgaikuntza absolutua bada, pertsona hori dagoen lan-poltsa guztietan emango zaio behin betiko baja.

Si la pena es de inhabilitación absoluta, la baja definitiva se declarará en todas las bolsas de trabajo de las que forme parte.

X. KAPITULUA
CAPÍTULO X
DATUEN BABESA
PROTECCIÓN DE DATOS

37. artikulua.– Lan-poltsen kudeaketan datu pertsonalak babestea.

Artículo 37.– Protección de datos personales en la gestión de las bolsas.

Lan-poltsak kudeatzerakoan, datu pertsonalen tratamendua Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko Tratamendu-jardueren Erregistroan sartuko da. Funtzio Publikoko Zuzendaritza izango da arduraduna eta aukera ematen du datuok eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko edo horien aurka egiteko, Funtzio Publikoko Zuzendaritzara jota.

En la gestión de las bolsas, el tratamiento de datos personales se realizará en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, siendo el órgano responsable la Dirección de Función Pública y pudiendo ejercitarse los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento ante la Dirección de Función Pública.

IVAPen eskumenekoak diren araudi honetan aurreikusitako hautaketa-prozesuen kudeaketatik eratorritako datu pertsonalen tratamenduaren organo arduraduna Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko Zuzendaritza izango da.

El tratamiento de datos personales derivados de la gestión de los procesos selectivos previstos en esta normativa realizados por el IVAP corresponde a dicho organismo.

Gai horri lotutako informazio-klausula bat jarriko da Atarian, datu pertsonalak babesteko araudian xedatutakoa betez.

En el Portal se incorporará una cláusula informativa sobre esta cuestión, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa de protección de datos.

Lan-poltsak kudeatzeko eskumena duen organoko langileek konfidentzialtasuna gorde beharko dute lan-poltsak kudeatzean eskura ditzaketen datu pertsonalen informazioari dagokionez.

El personal del órgano competente en la gestión de bolsas tendrá el deber de confidencialidad respecto de la información de datos personales a los que tengan acceso en la gestión de las bolsas de trabajo.

Lan-poltsetan dauden pertsonen zerrendan, urteko birbaremazio-prozesuaren emaitzetan eta Atarian argitaratzen diren gainerako zerrendetan soilik egongo dira publizitate eta gardentasun printzipioak betetzeko behar diren gutxieneko datu pertsonalak. Gainera, datu horiek soilik gordeko dira erreklamazioak eta errekurtsoak egikaritzeko behar den denboran zehar.

La publicidad del listado de integrantes de las bolsas, los resultados del proceso de rebaremación anual, y cualquier otro listado que se publique en este portal, contendrán los datos personales mínimos necesarios para cumplir los principios de publicidad y transparencia y se mantendrán el tiempo adicional necesario para el ejercicio de las reclamaciones o recursos.

Zerrendek klausula bat edukiko dute ohartarazteko zerrendotan datu pertsonalak ageri direla, datuak babesteko gaur egungo legedia betetzen dutela eta datuon helburu bakarra dela publikotasuna ematea eta, hala egokitzen denean, hautagaiei jakinaraztea. Horrez gain, informazio-paragrafo bat ere edukiko dute adierazteko datuok ez direla edonork hartu edo erabiltzeko, eta ezin izango direla erreproduzitu -ez osorik ez zatika-, transmititu, edo edonolako errekuperazio-sistema erabilita erregistratu, eraginpeko hautagaiek berek horretarako baimenik eman gabe.

Los mencionados listados incorporarán una cláusula advirtiendo que contienen datos de carácter personal, que se ajustan a la legislación actual en materia de protección de datos y que su única finalidad es la de dar publicidad y de notificación, en su caso, a las personas aspirantes. Asimismo incorporarán un párrafo informativo en el que se deje constancia de que estos listados no constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Argitaratzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Publicación.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen iragarki-oholean eta Atarian argitaratuko da agindu hau.

La presente Orden se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, en los tablones de anuncios de las sedes del Instituto Vasco de Administración Pública, y en el Portal.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Hautagaien egoera berria eta eskaintzen lehentasunak indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Entrada en vigor de la nueva situación de las personas candidatas y de las preferencias de la oferta.

1.– Agindu hau indarrean jartzen denean, hautagaiak ofizioz igaroko dira «prest» edo «prest ez» egoerara, sartuta dauden lan-poltsetan. Horretarako, beheko irizpideak beteko dira:

1.– Las personas candidatas a la entrada en vigor de la presente Orden, pasará de oficio, a la situación de disponible o no disponible en cada bolsa que integra, conforme a los siguientes criterios:

– Aktiboan dauden eta zuzkidura berean 12 hilabete baino denbora luzeagoan lanean ari diren pertsonak «prest» egoeran egongo dira.

– El personal en activo prestando servicios en la misma dotación por un tiempo superior a 12 meses tendrá la situación actual de disponible.

– Aldi baterako bajan dauden edo zuzkidura berean 12 hilabete baino denbora laburragoan aktiboan dauden pertsonak «prest ez» egoeran egongo dira.

– El personal de baja temporal o en activo prestando servicios en la misma dotación por un tiempo inferior a 12 meses tendrá la situación actual de no disponible.

2.– Halaber, langileek lehentasun berriak ezarri ahal izango dituzte, honako irizpide hauen arabera:

2.– Asimismo, el personal tendrá nuevas preferencias conforme a estos criterios:

– Prestasun partzialean dauden pertsonak aukera hauetan jarriko dira: lanpostu hutsa, txanda-kontratua, zerbitzu-eginkizuna edo zerbitzu bereziak.

– El personal con disponibilidad parcial tendrá la opción de vacante, relevo, comisión de servicio o servicios especiales.

– Prestasun osoa duten pertsonak modalitate guztietan jarriko dira.

– El personal con disponibilidad total tendrá la opción de cualquier modalidad de prestación.

– Agindu hau indarrean jartzen denean ezarrita zeuden muga geografikoak mantendu egingo dira.

– El personal mantendrá los acotamientos geográficos que tenga a la entrada en vigor de la presente Orden.

– Hautagaiek lehenetsitako aukerak izango dituzte jarrita lanaldiari eta ordutegiari dagokienez.

– Las personas candidatas en las preferencias de Jornada y horarios tendrán la opción por defecto.

3.– Egoera eta lehentasunak alda ditzakete, Atarian bertan.

3.– Tanto la situación como las preferencias pueden cambiarse voluntariamente a través del Portal.

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Administrazio publikoen arteko lankidetza.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.– Colaboración entre Administraciones Públicas.

1.– Aldez aurretik EAEko toki-erakundeekin, foru-erakundeekin eta sektore publikoarekin (1. artikuluko 1. apartatuan sartzen ez dena) adostu denean, lan-poltsak kudeatzeko eskumena duen organoak Euskal Autonomia Erkidegoko beste administrazio publiko batzuen edo sektore publikoko entitateen eskura jarri ahal izango du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen lan-poltsetan dauden pertsonen zerrenda, haiek zerrenda eskatzen badute. Horretarako, alabaina, lan-poltsetako pertsonek beren datu pertsonalak xede horretarako laga daitezen baimendu beharko dute.

1.– Previo acuerdo con las instituciones locales, forales y el sector público de la CAE no incluido en el apartado 1 del artículo 1, el órgano competente en la gestión de bolsas podrá poner a disposición de otras Administraciones Públicas o entidades del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco que así lo soliciten la relación de personal disponible de las bolsas de trabajo de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos, siempre que el personal haya autorizado la cesión de sus datos a estos efectos.

Baina zerrenda eskatu arren, hura emateko honako baldintza hauek zainduko dira: lan-poltsetan lanerako prest dauden pertsonak egotea, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen lan-kopurua eta langileen beharrizanak begiratzea.

La respuesta efectiva a dichas peticiones estará supeditada a la existencia de personal disponible en las bolsas de trabajo y a las cargas de trabajo y necesidades de personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos.

Lankidetza eskatzen duen erakunde publikoak, bestalde, konpromiso hauek beteko ditu: kontratatzen duen pertsonaren identitatea jakinaraziko dio Administrazio Orokorrari, eta soilik erabiliko du pertsonen zerrenda hori eskatutako xederako. Beste kontratu/izendapen bat egin nahi izanez gero, eskaera berria egin beharko du.

La entidad pública que solicite la colaboración se compromete a comunicar a la Administración General la identidad del personal contratado y a utilizar el listado de personas recibido únicamente para la petición efectuada. Cualquier contratación/nombramiento adicional deberá ser objeto de una nueva petición.

Horrez gain, Administrazio Orokorrak eman dion zerrendan dagoen hurrenkera beteko du langileren bat aukeratzean, eta hautagaiari azalduko dio eskaintza onartzeko aukera duela baina onartzen ez badu ez zaiola jarriko «prest ez» egoera (12. artikuluan ezarri bezala). Hautagaiari azalduko dio, gainera, zerbitzu horiek ez direla kontuan hartuko lan-poltsetako urteko birbaremazioan.

Asimismo se compromete a seguir en la selección de personal el orden de prelación que consta en la relación facilitada por la Administración General e informar al personal candidato que la aceptación de la oferta es voluntaria y que su rechazo no conlleva la aplicación de la situación de no disponible prevista en el artículo 12. También deberá informar que estos servicios no serán computados en la rebaremación anual de las bolsas.

Arau horiek betetzen ez badira, lan-poltsak kudeatzeko eskumena duen organoak beretzat gordetzen du arauak bete ez dituen erakunde horri langileen gaineko informaziorik ez emateko eskubidea.

En el caso de comprobarse el incumplimiento de estas reglas, el órgano competente en la gestión de bolsas se reserva el derecho de no facilitar personal a la entidad incumplidora.

2.– Beste alde batetik, 1.2 artikuluan azaltzen diren zuzenbide pribatuko erakunde publikoek lan-poltsa jakin bateko langileak eskatzen badituzte baina lan-poltsa horretan inor ez badago lanerako prest, bere hautaketa-prozesua egingo dute. Kasu horretan, hau da, bere hautaketa-prozesua egiten dutenean eta, ondorioz, eskatu duen kategoria edo kidegoko lan-poltsa propioa dutenean, xedapen honetan ezartzen den prozedura aplikatuko zaie.

2.– Por otra parte, los Entes Públicos de Derecho Privado del artículo 1.2 que soliciten personal de una bolsa para la que no exista personal disponible, procederán a realizar su proceso de selección. Asimismo, cuando el Ente haya realizado procesos selectivos propios y disponga de bolsa de trabajo propia de la categoría o cuerpo que solicita, se le aplicará el procedimiento previsto en esta Disposición.

LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Talde zehatzen kudeaketa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.– Gestión de colectivos especiales.

1.– Ibaiondo ikastetxeko langileak.

1.– Personal laboral del Centro educativo de Ibaiondo.

Ibaiondo ikastetxeko lanpostuen lan-poltsak ikastetxeko arduradunak kudeatuko ditu. Agindu honetan ezartzen diren irizpide orokorrak aplikatuko dira, baita ikastetxeko langileen ordezkariekin negoziatzen diren irizpide zehatzak ere, baina azken horiek organo eskudunak baimendu beharko ditu.

Las bolsas de trabajo correspondientes a los puestos de trabajo específicos del Centro educativo Ibaiondo serán gestionadas por el responsable del centro. Se aplicarán los criterios generales de la presente Orden y los criterios específicos negociados con la representación de personal del Centro, que, en todo caso, deberán ser autorizados por el órgano competente.

Honako lanpostu eta lan-poltsa hauei aplikatuko zaizkie: Ibaiondo ikastetxeko hezitzailea eta Ibaiondo ikastetxeko koordinatzailea.

Los puestos y bolsas de trabajo a los que se aplica son: Educador/a Centro educativo Ibaiondo y Coordinador/a Centro educativo Ibaiondo.

2.– Justizia Administrazioko Zuzendaritzaren menpeko langileak.

2.– Personal laboral dependiente de la Dirección de Administración de Justicia.

Erakunde eta bulego judizialetan eta Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuan laguntzeko lanpostuen lan-poltsak Justizia Administrazioko Zuzendaritzak kudeatuko ditu. Agindu honetan ezartzen den araudia aplikatuko da.

Las bolsas de trabajo correspondientes a los puestos específicos de apoyo a los órganos y oficinas judiciales, incluido el Instituto Vasco de Medicina Legal serán gestionadas por la Dirección de Administración de Justicia. Se aplicará la regulación contenida en la presente Orden.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Kudeaketa bereziaren bidez lanpostu baterako izendatzen den langilea bete duen lanpostuari dagokion kidegoko lan-poltsa batean badago, hilabete izango du (agindu hau indarrean jartzen denetik) egoera hori aldatzeko eta dagokion lan-poltsako kidegoan izendatua izateko.

El personal con nombramiento a puesto por gestión excepcional integrado en una bolsa que se corresponde con el cuerpo del puesto que ocupa, podrá solicitar en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de esta Orden, la modificación a un nombramiento en el cuerpo de la bolsa de procedencia.

Aldaketa horrek ez du inola ere atzeraeraginik izango.

Esta modificación en ningún caso tendrá efectos retroactivos.

Kidegoko izendapena aukeratzen dutenei birbaremazioa egingo zaie aukeratu duten kidegoko lan-poltsa horretan.

Quienes opten por el nombramiento a cuerpo serán rebaremados en la bolsa del cuerpo por el que han optado.

LEHENENGO XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA primera

Indargabetuta geratzen dira, batetik, Gobernu Kontseiluaren 2006ko maiatzaren 30eko akordioa eta, bestetik, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren 2008ko abenduaren 30eko Agindua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko langileak hautatzeari buruz 2006ko maiatzaren 30eko Akordioaren zenbait alderdi arautzen dituena.

Se deroga el Acuerdo de 30 de mayo de 2006 del Consejo de Gobierno y la Orden de 30 de diciembre de 2008, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regulan determinados aspectos del Acuerdo de 30 de mayo de 2006 sobre selección del personal para la prestación de servicios de carácter temporal en la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos.

BIGARREN XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA SEGUNDA

Indargabetuta geratzen da Justizia eta Herri Administrazioko sailburuaren 2011ko urriaren 14ko Agindua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen lan-poltsak osatzen dituzten karrerako funtzionarioek zerbitzu-eginkizunak betetzeko prozedura arautzen duena.

Segunda.– Se deroga la Orden de 14 de octubre de 2011, de la Consejera de Justicia y Administración Pública por la que se regula el procedimiento de comisión de servicios del personal funcionario de carrera integrante de las bolsas de trabajo gestionadas por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Aldaketa.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Modificación.

Funtzio Publikoan eskumena duen sailburuari baimena ematen zaio, Euskal Funtzio Publikoari buruzko araudiak ematen dizkion eskumenak erabiliz, agindu honetan azaltzen den gaia arautu dezan aurrerantzean.

Se autoriza al Consejero o Consejera competente en materia de Función Pública para que, en ejercicio de las competencias que le asigna la normativa de la Función Pública Vasca, proceda, en lo sucesivo, a la regulación de la materia a que se refiere la presente Orden.

Langileak hautatzeari buruz agindu honetan ezartzen diren irizpideak aldatzen badira, horrek ez du inolako eskubiderik edo aukerarik ekarriko.

La modificación de los criterios de selección de personal contenidos en la presente Orden no dará lugar a derecho alguno ni expectativa del mismo.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Geroko garapenak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Desarrollo complementario.

Funtzio Publikoaren sailburuordeari ahalmena ematen zaio agindu hau eraginkor izateko beharrezkoak izan litezkeen alderdien garapena egin dezan.

Se faculta al Viceconsejero o Viceconsejera de Función pública para el desarrollo de los aspectos complementarios que pudieran resultar precisos para la efectividad la presente Orden.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Entrada en vigor.

Agindu hau 2021eko otsailaren 2an jarriko da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor el día 2 de febrero de 2021.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urtarrilaren 7a.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de enero de 2021.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

La Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno,

OLATZ GARAMENDI LANDA.

OLATZ GARAMENDI LANDA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común