Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

6. zk., 2021eko urtarrilaren 12a, asteartea

N.º 6, martes 12 de enero de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
93
93

EBAZPENA, 2020ko abenduaren 16koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak enpleguaren alorrean kudeatzen dituen dirulaguntzen deialdiak COVID-19ak eragindako osasun-larrialdiko egoerari aurre egiteko aitortutako alarma-egoerak ekarritako baldintzetara egokitzeko aparteko neurrien aldaketak argitaratzen dituena.

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2020, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la modificación de las medidas excepcionales para adecuar la ejecución de las convocatorias de subvenciones en materia de empleo, gestionadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a las circunstancias derivadas del estado de alarma declarado para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2020ko abenduaren 15eko bilkuran hartutako Erabakiaren bitartez, aparteko neurriak aldatzea onartu du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak enpleguaren alorrean kudeatzen dituen dirulaguntzen deialdiak COVID-19ak eragindako osasun-larrialdiko egoerari aurre egiteko aitortutako alarma-egoerak ekarritako baldintzetara egokitzeko. Bada, Lanbideko zuzendari nagusiari dagokio aparteko neurri horiek argitaratzea, maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren bitartez onartutako Lanbideren Estatutuen 10.2 artikuluko p) apartatuarekin bat etorriz.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 15 de diciembre de 2020, ha aprobado la modificación de las medidas excepcionales para adecuar la ejecución de las convocatorias de subvenciones en materia de empleo gestionadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a las circunstancias derivadas del estado de alarma declarado para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de conformidad con lo dispuesto en el apartado p) del artículo 10.2 de los Estatutos de Lanbide, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, corresponde a la Directora General de este organismo autónomo proceder a su publicación.

Azaldutakoa dela-eta, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitaratzea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak enpleguaren alorrean kudeatzen dituen dirulaguntzen deialdiak COVID-19ak eragindako osasun-larrialdiko egoerari aurre egiteko aitortutako alarma-egoerak ekarritako baldintzetara egokitzeko aparteko neurrien aldaketak, erakunde autonomo honen Administrazio Kontseiluak 2020ko abenduaren 15eko bilkuran hartutako Erabakiaren bitartez onartutakoak, eta Ebazpen honen eranskinean jaso direnak.

Primero.– Proceder a la publicación de la modificación de las medidas excepcionales para adecuar la ejecución de las convocatorias de subvenciones en materia de empleo gestionadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a las circunstancias derivadas del estado de alarma declarado para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 15 de diciembre de 2020, recogida como anexo a esta Resolución.

Bigarrena.– Jakinaraztea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren Erabakiak, aparteko neurrien aldaketak onartzen dituenak, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango dituela ondorioak.

Segundo.– Informar de que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la modificación de las medidas excepcionales surtirá efectos desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Jakinaraztea, aparteko neurriak aldatzea onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren Erabakiaren aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaiola organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dela, zuzenean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la modificación de las medidas excepcionales podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko abenduaren 16a.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de diciembre de 2020.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

ERANSKINA
ANEXO
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAK ENPLEGUAREN ALORREAN KUDEATZEN DITUEN DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIAK COVID-19AK ERAGINDAKO OSASUN-LARRIALDIKO EGOERARI AURRE EGITEKO AITORTUTAKO ALARMA-EGOERAK EKARRITAKO BALDINTZETARA EGOKITZEKO APARTEKO NEURRIAK ALDATZEA
MODIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA ADECUAR LA EJECUCIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE EMPLEO GESTIONADAS POR LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO A LAS CIRCUNSTANCIAS DERIVADAS DEL ESTADO DE ALARMA DECLARADO PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2020ko ekainaren 23ko bilkuran hartutako Erabakiaren bitartez, aparteko neurri batzuk onartu zituen erakunde autonomo honek enpleguaren alorrean kudeatzen dituen dirulaguntzen deialdiak martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren bidez aitortutako alarma-egoerak ekarritako baldintzetara egokitzeko asmoz, baita une hartan indarrean zeuden birusaren hedapena murrizteko neurrietara eta, aldi berean, osasun-krisiari aurre egiteko hartutako erabakiek ekonomian eta enpleguan eragiten zituzten ondorio negatiboak arintzeko onartu ziren neurrietara ere, neurri horiek enpresen jarduera etetea edo murriztea baitzekarten berekin.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 23 de junio de 2020, aprobó unas medidas excepcionales con la finalidad de adecuar la ejecución de las convocatorias de subvenciones en materia de empleo gestionadas por este organismo autónomo, a las circunstancias derivadas del estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como a las medidas de contención de la propagación del virus vigentes en aquel momento y a las medidas que, en paralelo, se fueron aprobando destinadas a paliar los efectos negativos que sobre la economía y el empleo producían las decisiones adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria, que implicaban la suspensión o reducción de la actividad de las empresas.

COVID-19ak eragindako osasun-larrialdiak enpresengan eta enpleguarengan izandako ondorio negatiboek bere horretan jarraitzeak ekonomia- eta enplegu-arloko neurriak hainbat aldiz luzatzea eragin du. Azken luzapena irailaren 29an onartu zen, 30/2020 Errege Dekretuaren bidez, eta ezartzen zuen martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 22. eta 23. artikuluetan xedatzen ziren aldi baterako enplegu erregulazioko prozedurak malgutzeko eta arintzeko ezohiko neurriak mantenduko direla 2021eko urtarrilaren 31 arte, bai eta horiei lotutako aparteko neurriak ere, langabezia-babesaren eta kotizazioen arloan. Era berean, neurri zehatzak aurreikusten ditu enpresen jarduerari eragozpenak edo mugak ezarri izanarekin zerikusia duten lanaldi-murrizketetarako eta kontratu-eteteetarako, baldin eta agintari eskudunek hartutako euste-neurrien eta neurri murriztaileen ondoriozkoak badira.

La persistencia de los efectos negativos sobre las empresas y el empleo de la situación de emergencia sanitaria causada por el COVID-19, ha motivado que las medidas en materia económica y de empleo hayan sido objeto de sucesivas prórrogas, la última de ellas, mediante el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, que ha establecido el mantenimiento, hasta el día 31 de enero de 2021, de las medidas excepcionales de flexibilización y agilización de los procedimientos de regulación temporal de empleo previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, así como las medidas extraordinarias vinculadas a las mismas en materia de protección por desempleo y cotizaciones. Ha previsto, asimismo, medidas específicas respecto de suspensiones de contratos de trabajo y reducciones de jornada vinculadas a impedimentos o limitaciones en el desarrollo de la actividad de las empresas, como consecuencia de medidas restrictivas o de contención adoptadas por las autoridades competentes.

Bestalde, kontuan hartuta COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren bilakaera negatiboa, urriaren 25eko 926/2020 Errege Dekretuaren bidez, birusak eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko alarma-egoera deklaratu zen berriro, eta egoera hori 2021eko maiatzaren 9ra arte luzatu zen, azaroaren 3ko 956/2020 Errege Dekretuaren bidez.

Por otro lado, atendiendo a la negativa evolución de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, mediante Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, se declaró de nuevo el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el virus, estado que ha sido prorrogado hasta el día 9 de mayo de 2021 por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre.

EAEn, deklaratutako alarma-egoeraren esparruan, gaixotasuna prebenitzeko eta zabaltzea ekiditeko berariazko neurriak ezarri dira, autonomia-erkidego honetako egoera epidemiologikoaren bilakaera kontuan hartuta, Lehendakariaren urriaren 26ko 36/2020 Dekretuaren eta horren ondorengo aldaketen bidez. Neurri horiek pertsonen mugikortasuna mugatzen dute, bai Euskal Autonomia Erkidegoko sarrera eta irteerei dagokienez, bai eta bizi diren udalerriari dagokionez ere. Era berean, lokalen, instalazioen eta talde-jardueren edukiera mugatzen duten neurriak ezartzen dira, gizarte-urruntzea errazteko prebentzio gisa.

A nivel autonómico, en el marco del estado de alarma declarado, se han establecido medidas específicas de prevención y de contención de la enfermedad, atendiendo a la evolución de la situación epidemiológica en esta comunidad autónoma, mediante el Decreto 36/2020, de 26 de octubre, del Lehendakari y sus sucesivas modificaciones. Las medidas articuladas limitan la movilidad de las personas, tanto en relación con la entrada y salida del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como del municipio de residencia. Del mismo modo, se establecen medidas limitativas del aforo de locales e instalaciones y de actividades grupales al efecto de favorecer el distanciamiento social con un carácter preventivo.

Azaldutako egoerek eragin zuzena dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bere gain dituen zerbitzuetan, bai zuzeneko kudeaketan bai erakunde laguntzaileen bidez, eta eragina dute, baita ere, erakunde autonomo honek enplegu-politika aktiboen arloan kudeatzen dituen laguntza-deialdiak betetzeko baldintzetan.

El conjunto de circunstancias descritas tiene una incidencia muy directa en la prestación de los servicios que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo tiene encomendados, tanto en su gestión directa como a través de sus entidades colaboradoras y afecta, igualmente, a las condiciones de ejecución de las diversas convocatorias de ayudas que en materia de políticas activas de empleo gestiona este organismo autónomo.

Lanbideren Administrazio Kontseiluak deialdiak egokitzeko aparteko neurriak onartu zituenetik izan diren aldaketak direla eta, beharrezkoa da neurri horiek berrikusi eta aldatzea, egoera berrietara egokitzeko dirulaguntzen baldintzetako batzuk, finantzatutako jarduerak gauzatzeko moduak eta laguntzen justifikazioa.

Los cambios acaecidos desde la aprobación por el Consejo de Administración de Lanbide de las medidas excepcionales para la adaptación de las convocatorias, hacen precisa la revisión y modificación de las mismas, para acomodar a las nuevas circunstancias algunas de las condiciones a las que se sujetan las subvenciones, los términos de ejecución de las actuaciones financiadas y la justificación de las ayudas.

Hori horrela, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak proposatuta, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak, 2020ko abenduaren 15eko bilkuran, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak enpleguaren alorrean kudeatzen dituen dirulaguntzen deialdiak COVID-19ak eragindako osasun-larrialdiko egoerari aurre egiteko deklaratutako alarma-egoerak ekarritako baldintzetara egokitzeko aparteko neurriak (2020ko ekainaren 23an onartu zirenak, 2020ko uztailaren 3ko EHAAn argitaratuak) aldatzea onartu zuen, ondoren adierazten den moduan:

Por todo ello, a propuesta de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Consejo de Administración de este organismo autónomo, en su sesión de 15 de diciembre de 2020, aprueba la modificación de las medidas excepcionales para adecuar la ejecución de las convocatorias de subvenciones en materia de empleo gestionadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a las circunstancias derivadas del estado de alarma declarado para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, aprobadas en su sesión de 23 de junio de 2020 (BOPV de 3 de julio de 2020), en los siguientes términos:

1. artikulua.– 1. artikulua aldatzea: Enplegu lagunduko jarduketetarako laguntzak. 2020ko ekitaldia.

Artículo 1.– Modificación del artículo 1: Ayudas a las actuaciones de Empleo con Apoyo. Ejercicio 2020.

Aldatu egiten da aparteko neurrien 1. artikulua, zeinak, aurrerantzean, honako idazketa hau izango baitu:

Se modifica el artículo 1 de las medidas excepcionales, que queda redactado del siguiente modo:

«1. artikulua.– Lagundutako enpleguko jarduketetarako laguntzak. 2020ko ekitaldia. (Deialdia eta oinarri arautzaileak eranskinean, 1. puntuan).

«Artículo 1.– Ayudas destinadas a las actuaciones de Empleo con Apoyo. Ejercicio 2020. (Convocatoria y bases reguladoras en el anexo, punto 1).

1.– Urriaren 29ko 168/2019 Dekretuaren 24.1 artikuluak xedatutakoari jarraikiz, diruz lagundutako enpleguaren unitateko kidetzat hartua izateko, lagundutako enpleguko jarduketetan urteko benetako dedikazioaren gutxieneko lanaldi jakin bat egiaztatu behar da. Bada, lanaldi hori zenbatzean, ez da kenduko lan-kontratua etenda egon den denbora, ez eta lanaldia aldi baterako murriztuta egon den denbora ere, etete edo murrizketa horiek 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 22. eta 23. artikuluak eta/edo irailaren 29ko 30/2020 Errege Lege Dekretuaren 2. artikulua aplikagarri zaizkien aldi baterako enplegua erregulatzeko prozeduren bidez egin badira.

1.– A los efectos del cómputo de la jornada mínima anual de dedicación efectiva a las actuaciones de empleo con apoyo, exigida en el artículo 24.1 del Decreto 168/2019, de 29 de octubre para ser considerado miembro de la unidad de Empleo con Apoyo cuyo coste se subvenciona, no se restará el periodo de suspensión del contrato de trabajo ni se tendrá en cuenta la reducción temporal de jornada, cuando hayan sido objeto de procedimientos de regulación temporal de empleo a los que resulten de aplicación los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020 y/o el artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.

2.– Urriaren 29ko 168/2019 Dekretuaren 25.2 b) artikuluan lan-aukerak aztertzeko, bilatzeko eta aurkitzeko jarduera egiteagatik aurreikusitako dirulaguntzari dagokionez, 2020ko martxoaren 14tik uztailaren 31ra arteko tartean eta 2020ko urriaren 25etik abenduaren 31ra arteko tartean, onartu egingo dira enpresekin tresna telematikoen bidez (telefonoa, bideokonferentziak, posta elektronikoa, etab.) egindako elkarrizketak, betiere, elkarrizketa egin duen enpresako langilearen sinadura, eskuzkoa edo digitala, jasotzen bada, 2020ko ekitaldia amaitu baino lehen, edo, hori ezin bada, auditoretza-pista egokia gordetzen bada izandako hartu-emanen zerrenda eta erregistroak eginez.

2.– En relación con la subvención prevista en el artículo 25.2.b) del Decreto 168/2019, de 29 de octubre por la realización de la actividad de prospección, búsqueda y captación de oportunidades de empleo, durante los periodos comprendidos entre el día 14 de marzo y el 31 de julio de 2020 y entre el día 25 de octubre y el 31 de diciembre de 2020, se admitirán las entrevistas con empresas realizadas a través de herramientas telemáticas (teléfono, videoconferencias, correo electrónico, etc.), siempre que se recabe la firma manual o electrónica de la persona interlocutora de la empresa antes del término del ejercicio 2020 o bien, de no ser posible, se conserve una pista de auditoría suficiente mediante listado y registro de contactos realizados.

Bestelako bitarteko horien bidez egindako bisiten % 54 lagunduko da diruz gehienez, lana bilatzeko jarduketetan emandako lanaldiaren arabera.

No se subvencionarán más del 54 % de visitas realizadas por estos medios alternativos, sobre el número máximo a realizar en función de la jornada de trabajo dedicada a las actuaciones de prospección.

3.– 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 22. eta 23. artikuluak edo/eta irailaren 29ko 30/2020 Errege Lege Dekretuaren 2. artikulua aplikagarri zaizkien aldi baterako enplegu erregulazioko espedienteek eragindako aldi baterako lanaldi-murrizketak ez dira kontuan hartuko lagundutako enpleguko jarduketen hartzaile diren eta desgaitasuna duten pertsonen kontratazioen gutxieneko lanaldiko eskakizuna egiaztatzean (168/2019 Dekretuaren 22.2 artikuluan eskatzen da).»

3.– Las reducciones temporales de jornada derivadas de expedientes de regulación temporal de empleo a los que resulten de aplicación los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020 y/o el artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, no serán tomadas en consideración a los efectos de valorar el cumplimiento del requisito de jornada mínima de las contrataciones de las personas con discapacidad destinatarias de las actuaciones de Empleo con Apoyo, previsto en el segundo párrafo del artículo 22.2 del Decreto 168/2019.»

2. artikulua.– 4. artikulua aldatzea: Enplegua sustatzeko tokian tokiko ekintzetarako laguntzak. 2019ko ekitaldia.

Artículo 2.– Modificación del artículo 4: Ayudas para acciones locales de promoción del empleo. Ejercicio 2019.

Aldatu egiten da aparteko neurrien 4. artikuluaren 2. zenbakia, eta honela geratzen da idatzita:

Se modifica el apartado 2 del artículo 4 de las medidas excepcionales, que queda redactado del siguiente modo:

«2.– 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 22. eta 23. artikuluak eta/edo irailaren 29ko 30/2020 Errege Lege Dekretuaren 2. artikulua aplikagarri zaizkien aldi baterako enplegu erregulazioko espedienteek eragindako aldi baterako lanaldi-murrizketak ez dira kontuan hartuko deialdiko 6.1.2.e), 6.2.1.b) eta 6.4.1.c) artikuluetan eskatutako gutxieneko lanaldiaren eskakizuna bete den ala ez aztertzerakoan.

«2.– Las reducciones temporales de jornada de trabajo que afecten a las contrataciones subvencionadas, derivadas de expedientes de regulación temporal de empleo a los que resulten de aplicación los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020 y/o el artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, no serán tomadas en consideración a los efectos de valorar el cumplimiento del requisito de jornada mínima exigido en los artículos 6.1.2.e), 6.2.1.b) y 6.4.1.c) de la convocatoria.

Edonola ere, 2. motako (3. motan sartutakoak barne) eta 4. motako proiektuetan, lanaldiaren aldi baterako murrizketa horiek kontuan hartuko dira dirulaguntzaren amaierako zenbatekoa kalkulatzean, hori proportzio berean murriztuko baita.»

No obstante, en relación con los proyectos de Tipo 2 (incluidos los comprendidos en el Tipo 3) y de Tipo 4, tales reducciones temporales de jornada serán tomadas en consideración para el cálculo final de la subvención, que será reducida en proporción.»

3. artikulua.– 5. artikulua aldatzea: Enplegua batez ere eremu eta udalerri behartsuetan sustatzeko toki-ekintzetarako laguntzak. 2019ko ekitaldia.

Artículo 3.– Modificación del artículo 5: Ayudas para acciones locales de promoción del empleo dirigidas especialmente a zonas y municipios desfavorecidos. Ejercicio 2019.

Aldatu egiten da aparteko neurrien 5. artikuluaren 2. zenbakia, eta honela geratzen da idatzita:

Se modifica el apartado 2 del artículo 5 de las medidas excepcionales, que queda redactado del siguiente modo:

«2.– 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 22. eta 23. artikuluak eta/edo irailaren 29ko 30/2020 Errege Lege Dekretuaren 2. artikulua aplikagarri zaizkien aldi baterako enplegu erregulazioko espedienteek eragindako aldi baterako lanaldi-murrizketak, diruz lagundutako kontratazioei eragiten dietenak, ez dira kontuan hartuko deialdiko 5.1.2.e) eta 5.2.1.b) artikuluetan eskatutako gutxieneko lanaldiaren eskakizuna bete den ala ez aztertzerakoan.

«2.– Las reducciones temporales de jornada de trabajo que afecten a las contrataciones subvencionadas, derivadas de expedientes de regulación temporal de empleo a los que resulten de aplicación los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020 y/o el artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, no serán tomadas en consideración a los efectos de valorar el cumplimiento del requisito de jornada mínima exigido en los artículos 5.1.2.e) y 5.2.1.b) de la convocatoria.

Edonola ere, 2. motako proiektuetan, lanaldiaren aldi baterako murrizketa horiek kontuan hartuko dira dirulaguntzaren amaierako zenbatekoa kalkulatzean, hori proportzio berean murriztuko baita.»

No obstante, en relación con los proyectos de Tipo 2, tales reducciones temporales de jornada serán tomadas en consideración para el cálculo final de la subvención, que será reducida en proporción.»

4. artikulua.– 6. artikulua aldatzea: Lehen Aukera programa. 2019ko ekitaldia.

Artículo 4.– Modificación del artículo 6: Programa Lehen Aukera. Ejercicio 2019.

Aldatu egiten da aparteko neurrien 6. artikuluaren 1. zenbakia, eta honela geratzen da idatzita:

Se modifica el apartado 1 del artículo 6 de las medidas excepcionales, que queda redactado del siguiente modo:

«1.– 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 22. eta 23. artikuluak eta/edo irailaren 29ko 30/2020 Errege Lege Dekretuaren 2. artikulua aplikagarri zaizkien aldi baterako enplegu erregulazioko espedienteek eragindako aldi baterako lanaldi-murrizketak, diruz lagundutako kontratazioei eragiten dietenak, ez dira kontuan hartuko deialdiko 3.2.d) artikuluan eskatutako gutxieneko lanaldiaren eskakizuna bete den ala ez aztertzerakoan.

«1.– Las reducciones temporales de jornada de trabajo que afecten a las contrataciones subvencionadas, derivadas de expedientes de regulación temporal de empleo a los que resulten de aplicación los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020 y/o el artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, no serán tomadas en consideración a los efectos de valorar el cumplimiento del requisito de jornada mínima exigido en el artículo 3.2.d) de la convocatoria.

Edonola ere, lanaldiaren aldi baterako murrizketa horiek kontuan hartuko dira dirulaguntzaren amaierako zenbatekoa kalkulatzean, hori proportzio berean murriztuko baita.»

No obstante, tales reducciones temporales de jornada serán tomadas en consideración para el cálculo final de la subvención, que será reducida en proporción.»

5. artikulua.– 7. artikulua aldatzea: Lehen Aukera programa. 2020ko ekitaldia.

Artículo 5.– Modificación del artículo 7: Programa Lehen Aukera. Ejercicio 2020.

1.– Aldatu egiten da aparteko neurrien 7. artikuluaren 1. zenbakia, eta honela geratzen da idatzita:

1.– Se modifica el apartado 1 del artículo 7 de las medidas excepcionales, que queda redactado del siguiente modo:

«1.– 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 22. eta 23. artikuluak eta/edo irailaren 29ko 30/2020 Errege Lege Dekretuaren 2. artikulua aplikagarri zaizkien aldi baterako enplegu erregulazioko espedienteek eragindako aldi baterako lanaldi-murrizketak, diruz lagundutako kontratazioei eragiten dietenak, ez dira kontuan hartuko deialdiko 3.2.d) artikuluan eskatutako gutxieneko lanaldiaren eskakizuna bete den ala ez aztertzerakoan.

«1.– Las reducciones temporales de jornada de trabajo que afecten a las contrataciones subvencionadas, derivadas de expedientes de regulación temporal de empleo a los que resulten de aplicación los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020 y/o el artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, no serán tomadas en consideración a los efectos de valorar el cumplimiento del requisito de jornada mínima exigido en el artículo 3.2.d) de la convocatoria.

Edonola ere, lanaldiaren aldi baterako murrizketa horiek kontuan hartuko dira dirulaguntzaren amaierako zenbatekoa kalkulatzean, hori proportzio berean murriztuko baita.»

No obstante, tales reducciones temporales de jornada serán tomadas en consideración para el cálculo final de la subvención, que será reducida en proporción.»

2.– Azken paragrafoa gehitzen zaio 7. artikuluaren 2. zenbakiari; paragrafo horrek hurrengo idazkera izango du:

2.– Se añade un último párrafo al apartado 2 del artículo 7 de las medidas excepcionales, con la siguiente redacción:

«Kasu horietan, ez da aplikagarria izango deialdiaren 11. artikuluan aurreikusitako 2021eko abenduaren 18ko data.»

«En estos casos no resultará de aplicación la fecha final de 18 de diciembre 2021 prevista en el artículo 11 de la convocatoria.»

6. artikulua.– 8. artikulua aldatzea: Gazteen itzulera sustatzeko laguntzak. 2019ko ekitaldia.

Artículo 6.– Modificación del artículo 8: Ayudas al retorno juvenil. Ejercicio 2019.

Aldatu egiten da aparteko neurrien 8. artikuluaren 2. zenbakia, eta honela geratzen da idatzita:

Se modifica el apartado 2 del artículo 8 de las medidas excepcionales, que queda redactado del siguiente modo:

«2.– 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 22. eta 23. artikuluak eta/edo irailaren 29ko 30/2020 Errege Lege Dekretuaren 2. artikulua aplikagarri zaizkien aldi baterako enplegu erregulazioko espedienteek eragindako aldi baterako lanaldi-murrizketak, diruz lagundutako kontratazioei eragiten dietenak, ez dira kontuan hartuko deialdiko 3.2.c) artikuluan eskatutako gutxieneko lanaldiaren eskakizuna bete den ala ez aztertzerakoan.

«2.– Las reducciones temporales de jornada de trabajo que afecten a las contrataciones subvencionadas, derivadas de expedientes de regulación temporal de empleo a los que resulten de aplicación los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020 y/o el artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, no serán tomadas en consideración a los efectos de valorar el cumplimiento del requisito de jornada mínima exigido en el artículo 3.2.c) de la convocatoria.

Edonola ere, lanaldiaren aldi baterako murrizketa horiek kontuan hartuko dira dirulaguntzaren amaierako zenbatekoa kalkulatzean, hori proportzio berean murriztuko baita.»

No obstante, tales reducciones temporales de jornada serán tomadas en consideración para el cálculo final de la subvención, que será reducida en proporción.»

7. artikulua.– 9. artikulua aldatzea: Gazteen itzulera sustatzeko laguntzak. 2020ko ekitaldia.

Artículo 7.– Modificación del artículo 9: Ayudas al retorno juvenil. Ejercicio 2020.

1.– Bigarren paragrafo bat gehitzen zaio 9. artikuluko 1. zenbakiari; paragrafo horrek hurrengo idazkera izango du:

1.– Se añade un segundo párrafo al apartado 1 del artículo 9 de las medidas excepcionales, con la siguiente redacción:

«Kasu horietan, diruz lagundutako aldiaren amaiera-data deialdiko 3.1 artikuluan berandueneko datatzat finkatutako data (2021eko azaroaren 26a) baino beranduagokoa izan daiteke.»

«En estos casos, la fecha de finalización del periodo subvencionado podrá ser posterior a la prevista como máxima en el artículo 3.1 de la convocatoria (26 de noviembre de 2021).»

2.– Aldatu egiten dira 9. artikuluaren 2. eta 3. zenbakiak; honela geratzen dira idatzita:

2.– Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 9 de las medidas excepcionales, que quedan redactados del siguiente modo:

«2.– 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 22. eta 23. artikuluak eta/edo irailaren 29ko 30/2020 Errege Lege Dekretuaren 2. artikulua aplikagarri zaizkien aldi baterako enplegu erregulazioko espedienteek eragindako aldi baterako lanaldi-murrizketak, diruz lagundutako kontratazioei eragiten dietenak, ez dira kontuan hartuko deialdiko 3.2.c) artikuluan eskatutako gutxieneko lanaldiaren eskakizuna bete den ala ez aztertzerakoan.

«2.– Las reducciones temporales de jornada de trabajo que afecten a las contrataciones subvencionadas, derivadas de expedientes de regulación temporal de empleo a los que resulten de aplicación los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020 y/o el artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, no serán tomadas en consideración a los efectos de valorar el cumplimiento del requisito de jornada mínima exigido en el artículo 3.2.c) de la convocatoria.

Edonola ere, lanaldiaren aldi baterako murrizketa horiek kontuan hartuko dira dirulaguntzaren amaierako zenbatekoa kalkulatzean, hori proportzio berean murriztuko baita.

No obstante, tales reducciones temporales de jornada serán tomadas en consideración para el cálculo final de la subvención, que será reducida en proporción.

3.– Deialdiaren 5.1.b) artikuluan xedatzen da Euskal Autonomia Erkidegora itzuli zirenetik 6 hilabeteko egonaldia egin behar dutela gutxienez; bada, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren bidez deklaratutako alarma-egoerak irauten duen bitartean eta urriaren 26ko 36/2020 Dekretuan edo horren ondorengo aldaketetan jasotako mugikortasun-murrizketek irauten duten bitartean, egonaldi hori etentzat joko da, eta berriz zenbatzen jarraituko da, gelditzen zaion denboraz, aipatu egoera bukatutakoan.»

3.– El periodo máximo de 6 meses de estancia en la Comunidad Autónoma del País Vasco desde el retorno, previsto en el artículo 5.1.b) de la convocatoria, se entenderá suspendido durante la vigencia del estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y durante la vigencia de las restricciones a la movilidad recogidas en el Decreto 36/2020 de 26 de octubre o posteriores modificaciones, continuando por el tiempo que reste una vez finalizado este.»

3.– Azken paragrafoa gehitzen zaio aparteko neurrien 9. artikuluaren 4. zenbakiari; paragrafo horrek hurrengo idazkera izango du:

3.– Se añade un último párrafo al apartado 4 del artículo 9 de las medias excepciones, con la siguiente redacción:

«Kasu horietan, ez da aplikagarria izango deialdiaren 12.1 artikuluan aurreikusitako 2021eko abenduaren 6ko data.»

«En estos supuestos, no resultará de aplicación la fecha final de 6 de diciembre 2021 prevista en el artículo 12.1 de la convocatoria.»

8. artikulua.– 10. artikulua aldatzea: 30 urtetik gorako epe luzeko langabeak kontratatzeko laguntzak. 2019ko ekitaldia.

Artículo 8.– Modificación del artículo 10: Ayudas a la contratación de personas mayores de 30 años, en situación de desempleo de larga duración. Ejercicio 2019.

Aldatu egiten da aparteko neurrien 10. artikuluaren 2. zenbakia, eta honela geratzen da idatzita:

Se modifica el apartado 2 del artículo 10 de las medidas excepcionales, que queda redactado del siguiente modo:

«2.– 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 22. eta 23. artikuluak eta/edo irailaren 29ko 30/2020 Errege Lege Dekretuaren 2. artikulua aplikagarri zaizkien aldi baterako enplegu erregulazioko espedienteek eragindako aldi baterako lanaldi-murrizketak, diruz lagundutako kontratazioei eragiten dietenak, ez dira kontuan hartuko deialdiko 3.2.c) artikuluan eskatutako gutxieneko lanaldiaren eskakizuna bete den ala ez aztertzerakoan.

«2.– Las reducciones temporales de jornada de trabajo que afecten a las contrataciones subvencionadas, derivadas de expedientes de regulación temporal de empleo a los que resulten de aplicación los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020 y/o el artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, no serán tomadas en consideración a los efectos de valorar el cumplimiento del requisito de jornada mínima exigido en el artículo 3.2.c) de la convocatoria.

Edonola ere, lanaldiaren aldi baterako murrizketa horiek kontuan hartuko dira dirulaguntzaren amaierako zenbatekoa kalkulatzean, hori proportzio berean murriztuko baita.»

No obstante, tales reducciones temporales de jornada serán tomadas en consideración para el cálculo final de la subvención, que será reducida en proporción.»

9. artikulua.– 11. artikulua aldatzea: 30 urtetik gorako epe luzeko langabeak kontratatzeko laguntzak. 2020ko ekitaldia.

Artículo 9.– Modificación del artículo 11: Ayudas a la contratación de personas mayores de 30 años, en situación de desempleo de larga duración. Ejercicio 2020.

1.– Bigarren paragrafo bat gehitzen zaio 11. artikuluko 1. zenbakiari; paragrafo horrek hurrengo idazkera izango du:

1.– Se añade un segundo párrafo al apartado 1 del artículo 11 de las medidas excepcionales, con la siguiente redacción:

«Kasu horretan, diruz lagundutako aldiaren amaiera-data deialdiko 3.1 artikuluan berandueneko datatzat finkatutako data (2021eko urriaren 29a) baino beranduagokoa izan daiteke.»

«En este caso, la fecha de finalización del periodo subvencionado podrá ser posterior a la prevista como máxima en el artículo 3.1 de la convocatoria (29 de octubre de 2021).»

2.– Aldatu egiten da aparteko neurrien 11. artikuluaren 2. zenbakia, eta honela geratzen da idatzita:

2.– Se modifica el apartado 2 del artículo 11 de las medidas excepcionales, que queda redactado del siguiente modo:

«2.– 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 22. eta 23. artikuluak eta/edo irailaren 29ko 30/2020 Errege Lege Dekretuaren 2. artikulua aplikagarri zaizkien aldi baterako enplegu erregulazioko espedienteek eragindako aldi baterako lanaldi-murrizketak, diruz lagundutako kontratazioei eragiten dietenak, ez dira kontuan hartuko deialdiko 3.2.c) artikuluan eskatutako gutxieneko lanaldiaren eskakizuna bete den ala ez aztertzerakoan.

«2.– Las reducciones temporales de jornada de trabajo que afecten a las contrataciones subvencionadas, derivadas de expedientes de regulación temporal de a los que resulten de aplicación los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020 y/o el artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, no serán tomadas en consideración a los efectos de valorar el cumplimiento del requisito de jornada mínima exigido en el artículo 3.2.c) de la convocatoria.

Edonola ere, lanaldiaren aldi baterako murrizketa horiek kontuan hartuko dira dirulaguntzaren amaierako zenbatekoa kalkulatzean, hori proportzio berean murriztuko baita.»

No obstante, tales reducciones temporales de jornada serán tomadas en consideración para el cálculo final de la subvención, que será reducida en proporción.»

3.– Azken paragrafoa gehitzen zaio aparteko neurrien 11. artikuluaren 3. zenbakiari; paragrafo horrek hurrengo idazkera izango du:

3.– Se añade un último párrafo al apartado 3 del artículo 11 de las medias excepciones, con la siguiente redacción:

«Kasu horietan, ez da aplikagarria izango 12.1 artikuluan aurreikusitako amaiera-data (2021eko azaroaren 26).»

«En estos supuestos no resultará de aplicación la fecha final de 26 de noviembre de 2021 prevista en el artículo 12.1.»

10. artikulua.– 12. artikulua aldatzea: Enplegurako orientazio-ekintzak eta -zerbitzuak garatzeko laguntzak. 2020ko ekitaldia.

Artículo 10.– Modificación del artículo 12: Ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional. Ejercicio 2020.

1.– Bigarren, hirugarren eta laugarren paragrafoak gehitzen zaizkio 12. artikuluko 1.3. zenbakiari; paragrafo horiek hurrengo idazkera izango dute:

1.– Se añade un segundo, tercer y cuarto párrafo al apartado 1.3 del artículo 12 de las medidas excepcionales, con la siguiente redacción:

«Era berean, urriaren 25eko 926/2020 Errege Dekretuaren bidez deklaratutako alarma-egoerak indarrean dirauen bitartean edo 2019-2021 deialdiko II. eta III. kapituluen babesean diruz lagundutako enplegurako orientazio-ekintzak eta -zerbitzuak burutzeko aurreikusitako epea amaitu arte, epe hori alarma-egoera baino lehenagokoa balitz, onartu egingo da deialdiko 4. eta 11. artikuluetan deskribatutako ekintza eta orientazio-zerbitzuak era ez-presentzialean egitea, 2020ko urriaren 25etik aurrera.

«Asimismo, mientras esté vigente el estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre o hasta que finalice el plazo previsto para la realización de las acciones y servicios de orientación profesional subvencionados al amparo de los Capítulos II y III de la convocatoria 2019-2021, en el caso de que el fin de este plazo sea anterior al del estado de alarma, se admite la realización de forma no presencial de las acciones y servicios de orientación descritos en los artículos 4 y 11 de la convocatoria, con carácter retroactivo desde el día 25 de octubre de 2020.

Zerbitzua eman dela frogatzeko, eskatzaileak sinadura biometrikoarekin zerbitzu hori jaso duela erregistratu ahal izango du entitatean, zerbitzua eman eta gehienez ere 2 hilabeteko epean. 2020ko urriaren 25etik abenduaren 31ra artean egindako ekintzen kasuan, epea 2021eko otsailaren 26an amaituko da.

Para justificar la evidencia de la realización del servicio se permitirá que la persona demandante usuaria pueda registrar en la entidad, con su firma biométrica, la recepción de dicho servicio en un plazo máximo de 2 meses desde la prestación del mismo. En el caso de actuaciones realizadas entre el día 25 de octubre y el 31 de diciembre de 2020, el plazo finalizará el día 26 de febrero de 2021.

Joan-etorriak ahal den neurrian murrizteko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak sistema bat jarriko du abian, eskatzaileari ahalbidetuko diona modu ez-presentzialean jasotako zerbitzu bat telematikoki erregistratzea; eta horren berri emango zaie erakunde laguntzaile onuradunei, sistema martxan jartzen den unean.»

Con el objetivo de reducir al mínimo los desplazamientos, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo habilitará un mecanismo que permita a la persona demandante usuaria registrar de manera telemática la recepción de un servicio que se haya realizado de manera no presencial, del que se dará conocimiento a las entidades colaboradoras beneficiarias en el momento de su efectiva implantación.»

2.– Aparteko neurrien 12. artikuluari 2.3. zenbakia gehitzen zaio, eta honela geratzen da idatzita:

2.– Se añade un apartado 2.3 al artículo 12 de las medidas excepcionales, con la siguiente redacción:

«2.3.– Enplegu-zentroaren zerbitzua emateko urteko bigarren aldi osoan, ez da aplikagarria izango deialdiaren 18.7 artikuluan ezarritakoa, hau da, gutxieneko taldeko ekintzak egin beharrari buruzkoa.

«2.3.– Durante todo el segundo periodo anual de prestación del servicio de centro de empleo, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 18.7 de la convocatoria, relativo a la obligación de realizar un mínimo de acciones grupales.

Aurrekoarekin bat etorriz, ez da aplikagarria izango deialdiaren 21.2.b) artikuluan aurreikusitakoa, hau da, zerbitzua ematen den urteko bigarren aldian taldeko ekintzak ez egiteagatik dirulaguntza murriztea.»

En coherencia con lo anterior, no resultará de aplicación la minoración de la subvención prevista en el artículo 21.2.b) de la convocatoria, por el incumplimiento de la realización de acciones grupales durante el segundo periodo anual de prestación del servicio.»

3.– Aparteko neurrien 12. artikuluari 2.4. zenbakia gehitzen zaio, eta honela geratzen da idatzita:

3.– Se añade un apartado 2.4 al artículo 12 de las medidas excepcionales, con la siguiente redacción:

«2.4.– Gelaren aforoa mugatzeko eta erabiltzaileen artean beharrezko distantzia bermatzeko, urriaren 25eko 926/2020 Errege Dekretuaren bidez deklaratutako alarma-egoerak indarrean dirauen bitartean edo 2019-2021 deialdiko IV. kapituluaren babesean diruz lagundutako enplegu-zentroaren ekintzak burutzeko aurreikusitako epea amaitu arte, epe hori alarma-egoera baino lehenagokoa balitz, onartu egingo da erabilgarri dauden ordenagailuen kopurua % 50era murriztea; hala, deialdiaren 20.3.c) artikuluan exijitzen den gutxienekoa 2 ordenagailura murrizten da.»

«2.4.– Al efecto de limitar el aforo de la sala para mantener el debido distanciamiento entre las personas usuarias, mientras esté vigente el estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre o hasta que finalice el plazo previsto para la realización de la actividad de centro de empleo subvencionada al amparo del Capítulo IV de la convocatoria 2019-2021, en el caso de que el fin de este plazo sea anterior al del estado de alarma, se permite disminuir hasta el 50 % el número de ordenadores accesibles, de manera que el número mínimo exigido en el artículo 20.3.c) de la convocatoria se reduce a 2.»


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común