Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

4. zk., 2021eko urtarrilaren 8a, ostirala

N.º 4, viernes 8 de enero de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

SPRI-ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA
SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
47
47

EBAZPENA, 2020ko abenduaren 23koa, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez aldatzen baita 2020ko «Nazioarteko Gauzatu» Laguntza Programa arautzen duten oinarriak.

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2020, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se procede a la modificación de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Gauzatu Internacional» 2020.

2020ko azaroaren 26ko ebazpenaren bitartez, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiak, onartu, argitaratu eta deialdia egin zuen 2020ko «Nazioarteko Gauzatu» Laguntza Programa arautzen duten oinarrien inguruan.

Con fecha 26 de noviembre de 2020, el Director General de la SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, dictó Resolución relativa a la aprobación, publicación y convocatoria de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Gauzatu Internacional» 2020.

5. artikuluko 2.go atalean eta 11. artikuluko 3.go atalean zehaztutako akatsak kontuan hartuta, hauxe

Habida cuenta de los errores detectados en el apartado 2 del artículo 5 y en el apartado 3 del artículo 11,

ERABAKI DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– «Nazioarteko Gauzatu» 2020 Laguntza Programaren araudiko 5. artikuluko 2.go atalaren aldaketa onartzea, honela geldituko delarik:

Primero.– Aprobar la modificación del apartado 2 del artículo 5 de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Gauzatu Internacional» 2020, que quedará redactado en los siguientes términos:

«5. artikulua.– Laguntzetatik kanpo geratzen diren inbertsio, erakunde eta enpresak.

«Artículo 5.– Inversiones, entidades y empresas excluidas.

2.– Laguntzetatik kanpo geratzen diren erakunde eta enpresak:

2.– Entidades y empresas excluidas:

a) Enpresa Handien kasuan, ez dira onuradun izango 200.000 eurotik gorako minimis laguntza bat jaso dutenak, egungo ekitaldi ekonomikoa eta aurreko biak aintzat hartuta.

a) En el caso de las Grandes Empresas, quedan excluidas las que hayan recibido una ayuda total de minimis superior a 200.000 euros contabilizados a lo largo del período que comprende el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios anteriores.

b) Ez dira onuradun izango 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikuluan eta 38/2003 Legearen 13.2 artikuluan onuradun izaera lortu ezin dela zehazten duten suposizioetan daudenak, eta, bereziki, egoera hauetan daudenak:

b) En los supuestos del artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997 y en los del artículo 13.2 de la Ley 38/2003 que determinen que no pueda obtenerse la condición de beneficiario, y en relación con ellos, en particular:

i) Enpresa ez egotea egunean Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrarekiko eta bere kolaboratzaileekiko zerga betebeharretan.

i) No estar al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Tesorería General de la Seguridad Social y/o sus entidades colaboradoras.

Ii) Oraindik bete gabe izatea edozein administraziotatik edo sektore publikoko edozein erakundetatik jasotako laguntza edo dirulaguntzei dagozkien zenbatekoak itzultzeko betebeharrak. Ezingo dute, halaber, deialdi honetan parte hartu zehapen-prozedura batean zehapen irmo bat jaso dutenek (betiere, laguntza publiko batetik datorren zehapena bada) edo horrelako programetan lehiatzea galarazten duten zehapenak dituztenek, baldin eta zehapena betetzen ari badira. Enpresa dirua itzultzeko prozedura batean edo mota horretako zehapen-prozeduran badago, horren emaitza ikusita emango da –edo, hala badagokio, ordainduko da– laguntza.

ii) Tener pendientes obligaciones de reintegro de cantidades correspondientes a ayudas o subvenciones provenientes de presupuestos públicos de cualquier Administración o entidad perteneciente a sus sectores públicos. Tampoco podrán concurrir a la presente convocatoria quienes hubieren sido sancionados con carácter firme en un procedimiento sancionador que tuviere por origen la concesión de ayudas públicas o cualquier otro que impida la concurrencia a programas de esta naturaleza y se encuentren en el tiempo de cumplimiento de la sanción. Si la empresa se encuentra incursa en un procedimiento de reintegro o sanción de esta naturaleza, la concesión o en su caso, el pago de la ayuda, quedarán condicionados al resultado del mismo.

c) Prozedura batean kaudimengabetzat joak izatea, konkurtsoa eskatu izana, konkurtsoan egotea, esku-hartze judizial batean egotea edo Konkurtso Legearen arabera desgaituak izatea, konkurtsoko kalifikazio-epaian finkatutako desgaitze-aldia amaitu gabe egonik.

c) Haber sido declaradas insolventes en procedimiento alguno, solicitado la declaración de concurso, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

d) Dirulaguntzen deialdi hau egin aurreko 5 urteetan enpresa edota haren lege-ordezkariak epai irmo baten bidez kondenatuak izatea, laneko osasunaren aurkako delituren bat egiteagatik, eta, halaber, zehapen irmoa jasotzea, arlo horretan arau-hauste administratibo oso larria egiteagatik.

d) Ni la empresa y sus representantes legales podrán haber sido condenados mediante sentencia firme por cometer delitos contra la salud laboral o sancionada con carácter firme por cometer infracción administrativa muy grave en dicha materia en el periodo de 5 años anteriores a la fecha de la presente convocatoria.

e) Armak egitea, merkaturatzea eta finantzatzea, Herrialde Txirotuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunari buruzko abenduaren 28ko 14/2007 Legean ezarritakoari jarraiki.

e) Que se dediquen a la producción, comercialización y financiación de armamento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 28 de diciembre, de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos.

f) Ezingo dira onuradun izan Euskal Autonomi Erkidegoaren Administrazio Instituzionala osatzen duten erakundeak, ezta sozietate publikoak, eta ezta ere Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko teknologia-ikerketako erakundeak.

f) Quedan excluidas como beneficiarias las Entidades que constituyen la Administración Institucional de la Comunidad Autónoma, las Sociedades Públicas y, además, las Entidades de Investigación Tecnológica pertenecientes a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.

g) Ezingo dira onuradun izan Europar Batasunean laguntzak berreskuratzeko aginduren baten mendeko zorrak dituzten enpresak, Europako Batzordearen aurretiazko erabaki batek laguntza bat legez kanpokotzat eta barne-merkatuarekin bateraezintzat jo eta gero eta krisialdian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko estatuko laguntzei buruzko jarraibideetan emandako definizioaren arabera (C249 EBAO, 2014-07-31koa).»

g) Quedan excluidas las empresas con deudas a la UE sujetas a una orden de recuperación de ayudas pendiente, tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, así como las empresas en crisis, de acuerdo con la definición de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO, C 249, 31-07-2014).»

Bigarrena.– «Nazioartekotze Gauzatu» 2020 Laguntza Programaren araudiko 11. artikuluko 3.go atalaren aldaketa onartzea, honela geldituko delarik:

Segundo.– Aprobar la modificación del apartado 3 del artículo 11 de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Gauzatu Internacional» 2020, que quedará redactado en los siguientes términos:

«3.– Basque Trade & Investment-Nazioartekotzeko Euskal Agentziari dagokio aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzea, eta, orobat, oinarri hauetako 17. artikuluan esleitzen zaizkion funtzioen barruan, txosten bat egitea, non enpresa-proiektua eta berorren bideragarritasuna aztertuko baitira.

«3.– Corresponderá a Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización), el análisis y la evaluación de las solicitudes presentadas y, en el marco de las funciones que se le asignan por estas bases en su artículo 17, la emisión de un informe en el que se analice el proyecto empresarial y su viabilidad.

Basque Trade & Investment-ek egiaztatuko du kategoria honetan sartzen diren enpresak ETEak direla, Europako Batzordeak 2003ko maiatzaren 6an emandako 2003/361/EB Gomendioan adierazitakoaren arabera (DOUE Aldizkari Ofiziala, L 124, 2006-05-20, 0036-0041 orr).

Basque Trade & Investment, comprobará la condición de Pyme de las empresas que entren en esta categoría, de acuerdo con lo indicado en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión de 6 de mayo de 2003 Diario Oficial (DUE) n.º L 124, de 20-05-2003, p. 0036-0041.

Basque Trade & Investment-ek eskaerei buruzko txosten bat igorriko dio proiektuen jarraipena egiteko sortutako Balorazio Batzordeari, zeinetan egongo baitira:

Basque Trade & Investment, remitirá un informe detallado de las solicitudes a la Comisión Valoradora creada para el seguimiento de los proyectos, y que estará compuesta por:

– Basque Trade & Investment – Nazioartekotzeko Euskal Agentziako Nazioartekotze zuzendaria, Batzordeko presidentea izango dena: Iñaki Ezkurra.

– Director Internacionalización Empresarial de Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización) que actuará como presidente: Iñaki Ezkurra.

– Basque Trade & Investment – Nazioartekotzeko Euskal Agentziako Programa eta Zerbitzuen arduraduna, Batzordeko bokala izango dena: Maite Subinas.

– Responsable Programas y Servicios de Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización) que actuará como vocal: Maite Subinas.

– Basque Trade & Investment – Nazioartekotzeko Euskal Agentziako Programen teknikaria, Batzordeko bokala izango dena: Enbor Barruetabeña.

– Técnico programas de Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización) que actuará como vocal: Enbor Barruetabeña.

– Basque Trade & Investment – Nazioartekotzeko Euskal Agentziako Tramitazio arduraduna, idazkari izango dena: Iker Arruabarrena.

– Responsable Tramitación de programas Basque Trade & Investment (Agencia Vasca de Internacionalización), que desempeñará las labores de secretario: Iker Arruabarrena.

Batzordearen funtzionamenduari dagokionez, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legean xedatutakoa aplikatuko da.

En todo lo relativo al funcionamiento de la comisión se aplicará lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Balorazio Batzordeak aztertuko ditu kanpo ezarpenetarako proposamenak bere sarreraren ordena jarraituz, programen baldintzak betetzen dituela aztertuko du.

La Comisión valoradora analizará las propuestas de implantación en el exterior por riguroso orden de entrada, comprobando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Programa.

Batzordeak hartutako erabakian oinarriturik, finantzaketa itzulgarria emateko proposamen bat idatziko da SPRIko Nazioartekotze Zuzendaritzarentzat.»

Sobre la base del acuerdo adoptado por la comisión, se redactará una propuesta de concesión de financiación reintegrable dirigida a la Dirección de Internacionalización de SPRI.»

Hirugarrena.– «Nazioarteko Gauzatu» 2020 laguntza programaren araudiak aldatzen duen ebazpen hau osorik argitaratzea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

Tercero.– Proceder a la publicación íntegra en el Boletín Oficial del País Vasco de la presente Resolución de modificación de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Gauzatu Internacional» 2020.

Bilbao, 2020ko abenduaren 23a.

En Bilbao, a 23 de diciembre de 2020.

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusia,

El Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial,

AITOR URZELAI INZA.

AITOR URZELAI INZA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común