Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

4. zk., 2021eko urtarrilaren 8a, ostirala

N.º 4, viernes 8 de enero de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA
DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
46
46

AGINDUA, 2020ko abenduaren 29koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarena, honako agindu hau luzatzeko dena: Agindua, uztailaren 28koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarena, zeinaren bidez arautu eta deitzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritza-sektoreko establezimenduetan kontsumoa sustatzeko «Euskadi Bono-Comercio / Euskadi Saltoki-Bonua» programa.

ORDEN de 29 de diciembre de 2020, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, de ampliación de la Orden de 28 de julio, de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regula y convoca para 2020 el programa de estímulo del consumo en establecimientos del sector comercial de la Comunidad Autónoma del País Vasco «Euskadi Bono-Comercio / Euskadi Bono-Denda».

2020ko urriaren 5eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuaren 2020ko uztailaren 28ko Agindua, zeinaren bidez arautu eta 2020rako deitzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritza-sektoreetako establezimenduetan kontsumoa sustatzeko «Euskadi Saltoki-Bonua» programa.

En fecha 5 de octubre de 2020, se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco la Orden de 28 de julio 2020, de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regula y convoca para 2020 el programa «Euskadi Bono-Denda» de estímulo al consumo en establecimientos del sector comercial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Agindu horren helburua zen Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritza-sektoreko establezimenduetan kontsumoa sustatzeko neurri gisa balio izatea. Programa hori gainerako euskal erakundeekin koordinatuta egin zen, «Euskadi Saltoki-Bonua» delakoaren funtsezko elementuen diseinu orokorrean.

Esta Orden tenía como objetivo servir de medida al estímulo para el consumo en establecimientos del sector comercial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dicho programa se realizó en coordinación con el resto de instituciones vascas en el diseño general de los elementos esenciales del denominado «Euskadi Bono-Denda».

Helburu hori betetzeko, beharrezkoa da normaltasun-baldintza sozial batzuk egotea, besteak beste, honako alderdi hauei dagokienez: pertsonen mugikortasuna, merkataritza-establezimenduetako edukiera eta merkataritza-zerbitzuetako ordutegiak.

Para el cumplimiento de dicho objetivo es preciso que existan unas condiciones sociales de normalidad entre otros aspectos, la movilidad de las personas, los aforos en establecimientos comerciales y los horarios de prestación de servicios comerciales.

SARS-CoV-2 delakoak eragindako infekzioak ez zabaltzeko alarma-egoera deklaratzen duen urriaren 25eko 926/2020 Errege Dekretua argitaratzeak eta Euskal Autonomia Erkidegoan hori aplikatzeko emandako Lehendakariaren urriaren 26ko 36/2020 Dekretuak (zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen baitira alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapenari eusteko) nabarmen aldatu dituzte «Euskadi Saltoki-Bonua» programa arrakastaz garatzeko beharrezkoak diren normaltasun-baldintza horiek.

La publicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, y su aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco mediante el Decreto 36/2020, de 26 de octubre, del Lehendakari, por el que se determinan medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, modifican notablemente esas condiciones de normalidad necesarias para el desarrollo con éxito del programa «Euskadi Bono-Denda».

Bi arau horietan jasotako neurriak, praktikan, bateraezinak dira aipatutako sektoreko saltokietan jarduera dinamizatzea eta ondasunak, produktuak eta zerbitzuak erostea helburu duen programa baten ohiko garapenarekin.

Las medidas recogidas en ambas normas, en la práctica, se hacen incompatibles con el normal desarrollo de un programa que, precisamente, busca una dinamización de la actividad y la adquisición de bienes, productos y servicios en negocios del sector señalado.

Testuinguru horretan, programan parte hartzen duten erakundeek, jakitun izanik programa behar bezala gauzatzeak duen garrantzia merkataritza sektoreko establezimendu eta enpresetan (hau da, COVID-19ak eragindako pandemiaren ondorioek gehien kaltetu dituztenak) kontsumoa sustatzeko, guztion artean programa hori mantentzeko erabakia hartu dute, ezarritako helburuak lortzeko haren epeak luzatuz.

En este contexto, las instituciones participantes en el programa, conscientes de la importancia que la correcta ejecución del mismo tiene para estimular el consumo en los establecimientos y empresas del sector comercial, uno de los más afectados por las consecuencias de la pandemia provocada por el COVID-19, de forma conjunta, han adoptado la decisión de mantener dicho programa ampliando el plazo de vigencia del mismo para conseguir los objetivos marcados.

Horretarako, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuaren uztailaren 28ko Aginduaren 15. artikuluaren («Programaren indarraldia») 1. paragrafoa aldatu nahi da. Agindu horren bidez, arautu eta 2020rako deitzen da Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritza-sektoreko establezimenduetan kontsumoa sustatzeko «Euskadi Saltoki-Bonua» programa.

Para ello, se pretende modificar el artículo 15, «Vigencia de las ayudas» en su apartado 1, de la Orden de 28 de julio de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regula y convoca, 2020 el programa de estímulo del consumo en establecimientos del sector comercial de la Comunidad Autónoma del País Vasco «Euskadi Bono-Comercio / Euskadi Bono-Denda»

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren egungo egituraren arabera, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuaren 15.1.b) artikuluan xedatutakoaren arabera, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailari dagozkio merkataritzaren arloko eskumenak.

De acuerdo a la actual estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 15.1.b.) del Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, las competencias en materia de Comercio corresponden al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 81/2017 Dekretuaren 3. artikuluak xedatutakoa kontuan hartuta, honako hau

En virtud del artículo 3 del Decreto 81/2017 de 11 de abril por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritza-sektoreko establezimenduetan kontsumoa sustatzeko «Euskadi Bono-Comercio / Euskadi Saltoki-Bonua» programa arautu eta 2020rako deitzen duen Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuaren 2020ko uztailaren 28ko Aginduaren 15.1 artikulua aldatzea. Honela geratzen da idatzita artikulu hori:

Primero.– Modificar el artículo 15.1 de la Orden de 28 de julio 2020, de la Orden de 28 de julio de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regula y convoca, 2020 el programa de estímulo del consumo en establecimientos del sector comercial de la Comunidad Autónoma del País Vasco «Euskadi Bono-Comercio / Euskadi Bono-Denda», quedando redactado de la siguiente forma:

«15. artikulua.– Programaren indarraldia.

«Artículo 15.– Vigencia del programa.

1.–"Euskadi Bono-Comercio / Euskadi Saltoki-Bonua" programaren indarraldia programa indarrean jartzen den egunean hasi eta 2021eko otsailaren 28an amaituko da, honako epe hauen arabera:

1.– El presente programa "Euskadi Bono-Comercio / Euskadi Bono-Denda", iniciará su vigencia el día de entrada en vigor del programa y finalizará el 28 de febrero de 2021, conforme a los siguientes plazos:

1) Establezimenduak programa indarrean jarri eta hurrengo hiru asteetan atxikiko dira.

1) La adhesión de los establecimientos se llevará a cabo durante las tres semanas posteriores a la entrada en vigor del programa.

2) Pertsonek establezimenduan bertan lortu ahal izango dituzte deskontu-bonuak, programa indarrean dagoen bitartean egindako erosketetarako.»

2) Las personas podrán conseguir los bonos-descuento en el propio establecimiento para las compras realizadas durante el periodo de vigencia del programa.»

Bigarrena.– Agindu honek 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.

Segundo.– La presente Orden surtirá efectos desde el día 1 de enero de 2021.

Hirugarrena.– Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuari, hilabeteko epean, edo, zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Tercero.– Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante el Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko abenduaren 29a.

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2020.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburua,

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo,

JAVIER HURTADO DOMÍNGUEZ.

JAVIER HURTADO DOMÍNGUEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común