Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

2. zk., 2021eko urtarrilaren 5a, asteartea

N.º 2, martes 5 de enero de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
12
12

11/2020 FORU DEKRETU-ARAUA, abenduaren 1ekoa, COVID-19aren bigarren olatuak eragindako ondorioak arintzeko zerga arloko presako neurriei buruzkoa.

DECRETO FORAL-NORMA 11/2020, de 1 de diciembre, sobre medidas tributarias urgentes para paliar los efectos de la segunda ola del COVID-19.

COVID-19ak 2020. urtearen nondik-norakoa markatu du. Bere eragina ikaragarri handia izaten ari da bai osasunaren arloan bai arlo ekonomikoan.

El COVID-19 ha marcado el curso del año 2020. Su incidencia está resultando extremadamente grave tanto por su impacto sanitario como por el económico.

Inpaktu ekonomikoak, gainera, zuzeneko eragina du gizarte eta lan eremuan, eta enplegu suntsiketa nabarmena ekarri du hainbat sektoretan, zerbitzuen sektorean bereziki.

El impacto económico tiene, además, efecto directo en el ámbito socio-laboral, con un importante índice de destrucción de empleo en diversos sectores; especialmente en el sector servicios.

Zirkunstantzia horiek aintzat hartuta, eta ikusita COVID-19aren ondorioek badutela oraindik ere presentzia biztanleriaren eguneroko bizitzan, beharrezko gertatzen da neurri ekonomiko eta finantzarioak hartzea egoera hori gainditzen lagundu eta azken hamarkadetan lortutako ongizate estatuari eusteko.

Estas circunstancias, unidas al hecho de que los efectos de la COVID-19 siguen presentes en la vida cotidiana de la población, obligan a adoptar medidas económicas y financieras que coadyuven a superar dicha situación y permitan mantener el estado del bienestar alcanzado en las últimas décadas.

COVID-19aren pandemiaren ondorioei aurre egiteko lehen larrialdi neurriak 2020ko lehen seihilekoan hartu ziren, eta, horretarako, hainbat foru dekretu-arau onetsi ziren, Batzar Nagusiek dagoeneko baliozkotu dituztenak.

Las primeras medidas de emergencia para combatir los efectos de la pandemia de la COVID-19 fueron adoptadas durante el primer semestre del año 2020, aprobándose al efecto diversos decretos forales-norma que han sido convalidados por las Juntas Generales.

Deskribatutako zirkunstantziek Gipuzkoako Lurralde Historikoan izan ditzaketen oraingo zein etorkizuneko ondorioak aintzat hartuta, ezinbestekoa da neurriak planifikatzea krisialdi sozioekonomikoa gainditzea errazteko.

Teniendo en cuenta las circunstancias descritas y los efectos presentes y futuros previsibles en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, resulta obligado planificar la adopción de medidas que faciliten la superación de la crisis socioeconómica.

Horri guzti horri gehitu behar zaio uda amaieratik birusaren eragina areagotu egin dela, kutsatzeen «bigarren olatua» deritzona, eta horrek osasun egoera larriagotu duela, baita jarduera ekonomikoan duen eragina ere, batez ere sektore jakin batzuetan, hala nola ostalaritzan, jatetxeetan eta aisialdian.

A todo ello hay que unir el hecho de que a partir de finales del verano se está produciendo una intensificación de la incidencia del virus, la llamada «segunda ola» de contagios, cuyos efectos están agravando la situación sanitaria y, por ende, su repercusión en la actividad económica, con especial incidencia en determinados sectores como la hostelería, la restauración y la ocupación del tiempo libre.

Egoera horren ondorioz, estatuan urriaren 25eko 926/2020 Errege Dekretua onetsi zen, alarma egoera deklaratzen duena SARS-CoV-2ak eragindako kutsatzeen hedapena geldiarazteko. Alarma egoera hori, printzipioz, 2020ko urriaren 25etik azaroaren 9ko 00:00ak arte irautekoa zen. Alabaina, azaroaren 3ko 956/2020 Errege Dekretuak aldaketak sartu zituen dekretu horretan, eta alarma egoera 2021eko maiatzaren 9ko 00:00ak arte luzatu zen.

Motivado por dicha situación se aprobó el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con una duración inicial desde el 25 de octubre hasta las 00:00 del 9 de noviembre de 2020. Dicho Real Decreto fue modificado por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, prorrogando el estado de alarma hasta las 00:00 de 9 de mayo de 2021.

956/2020 Errege Dekretuan, mugikortasuna murrizteko neurriak hartzen dira, eta autonomia erkidegoetako presidenteei ahalmena ematen zaie, delegatutako agintari eskudun diren aldetik, behar diren agindu, ebazpen eta xedapenak eman ditzaten, 926/2020 Errege Dekretuan xedatutakoa aplikatzeko.

En dicho real decreto se adoptan medidas para la restricción de la movilidad, además de facultar a los presidentes de las Comunidades Autónomas como autoridades competentes delegadas para dictar ordenes, resoluciones y disposiciones para la aplicación de lo dispuesto en el referido Real Decreto 926/2020.

Ahalmen horretaz baliatuta, Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan Lehendakariak urriaren 26ko 36/2020 Dekretua eman zuen. Haren bidez, osasun publikoko prebentzio neurriak hartzen dira alarma egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko. Neurri horiek azaroaren 6ko 38/2020 Dekretuaren bidez aldatu ziren gero, eta foru dekretu-arau hau egiteko unean indarrean daude oraindik. Dekretu horien bitartez, mugikortasuna murrizteaz gainera, jarduera ekonomikoa mugatzeko neurriak hartzen dira, eta ostalaritza eta jatetxeetako establezimendu eta zerbitzuak erabat ixtea ere aurreikusten da, besteak beste.

En virtud de dicha facultad, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el Lehendakari dictó el Decreto 36/2020, de 26 de octubre, por el que se determinan medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, modificadas por el Decreto 38/2020, de 6 de noviembre, que a la fecha de dictarse este decreto foral-norma están vigentes. En virtud de dichos decretos, además de establecer restricciones a la movilidad, se adoptan medidas de limitación de la actividad económica e incluso el cierre total de establecimientos y servicios de hostelería y restauración, entre otras.

Egoera hori neguan luzatu daiteke, birusaren ondorioak neutralizatu ditzaketen txertoak prest ez dauden artean.

Esta situación puede alargarse durante la estación invernal, en tanto en cuanto no sea posible recurrir a las vacunas que neutralicen los efectos del virus.

Horregatik guztiagatik, beharrezkotzat jotzen da zerga arloan presako neurriak planifikatu eta hartzea egoera gainditzen lagundu eta jarduera ekonomikoen jarraipena bermatzeko. Izan ere, horrek, azken finean, erraztuko du baliabide ekonomikoak sortzea zerbitzu publikoak finantzatzeko.

Por todo ello, se considera necesario planificar y adoptar medidas de carácter urgente en el ámbito tributario que faciliten la superación de la situación y garanticen la continuidad de las actividades económicas, lo que redundará en la generación de recursos económicos que financien la prestación de los servicios públicos.

Jasotzen diren neurriek, denak ere 2021. urtean aplikatzekoak, jarraipena ematen diete, bereziki, 2020. urterako hartu diren beste neurri batzuei, zehazki, foru dekretu-arau hauek direla medio onartutakoei: maiatzaren 5eko 2/2020 Foru Dekretu-Araua, COVID-19aren osasun krisia dela eta zerga arloko neurri osagarriak ezartzen dituena; maiatzaren 12ko 3/2020 Foru Dekretu-Araua, Udalak Finantzatzeko Foru Funtsagatik 2020an egin beharreko konturako ordainketak aldatzen dituena eta toki erakundeentzako aurrekontu eta zerga arloko hainbat neurri ezartzen dituena; maiatzaren 26ko 5/2020 Foru Dekretu-Araua, COVID-19ak eragindako osasun larrialdiaren ondoren ekonomia suspertzeko koiunturazko zerga neurriei buruzkoa; eta urriaren 13ko 8/2020 Foru Dekretu-Araua, COVID-19aren zenbait ondorio arintzeko presako neurri osagarriei buruzkoa. Horietaz gain, neurri osagarriak jasotzen dira, hauek ere 2021. urtean soilik aplikatzeko.

Las medidas que se incluyen, aplicables con carácter general durante 2021, dan fundamentalmente continuidad a las medidas adoptadas para el año 2020 en los Decretos Forales-Norma 2/2020, de 5 de mayo, sobre medidas complementarias de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, 3/2020, de 12 de mayo, por el que se modifican las entregas a cuenta de 2020 por el Fondo Foral de Financiación Municipal y se establecen diversas medidas presupuestarias y tributarias para entidades locales, 5/2020, de 26 de mayo, sobre medidas tributarias coyunturales destinadas a la reactivación económica tras la emergencia sanitaria del COVID-19, y 8/2020, de 13 de octubre, sobre medidas complementarias de carácter urgente para paliar determinadas consecuencias del COVID-19, sin perjuicio de que se incluyen medidas adicionales aplicables exclusivamente también para 2021.

Horrela, foru dekretu-arau honek bi kapitulu ditu, 21 artikuluz osatuak, bai eta amaierako lau xedapen ere.

Así, el presente Decreto Foral-Norma consta de dos capítulos conformados con 21 artículos, y cuatro disposiciones finales.

Lehen kapitulua ekonomia suspertzeko neurriei buruzkoa da, eta hiru sekzio biltzen ditu. Lehenengoak pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari eragiten dioten neurriak jasotzen ditu, bigarrenak sozietateen gaineko zergari buruzkoak biltzen ditu, eta hirugarrenak bestelako neurrien inguruan jarduten du.

El primero de los capítulos está destinado a las medidas de reactivación económica e incluye tres secciones. La primera de ellas destinada a medidas que afectan al impuesto sobre la renta de las personas físicas, la segunda a medidas del impuesto sobre sociedades y la tercera dedicada a otras medidas.

Hiru sekzio horietan, 3/2020 eta 5/2020 Foru Dekretu-Arauetan aipatzen diren neurrietako batzuk jasotzeaz gainera, neurri berriak ezartzen dira bai 2020rako bai 2021erako, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan eta sozietateen gaineko zergan aplikatzeko.

En las tres secciones mencionadas, además de incluir algunas de las medidas contempladas en los decretos forales-norma 3/2020 y 5/2020, se establecen nuevas medidas tanto para 2020 como para 2021 en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades.

Horrela, lehen sekzioan pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga malgutzeko neurriak ezartzen dira. Lehenik eta behin, eta betiere arintze aldera norberaren konturako langileen edo langile autonomoen tributazioa agintari eskudunek COVID-19a dela eta hartutako neurriengatik, jarduera eten edo geldiarazi beharra izan dutenean edo hura larriki kaltetuta gertatu denean, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergatik salbuesten dira, 2020ko eta 2021eko zergaldietarako, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek emandako dirulaguntzei edo aparteko laguntzei dagozkien errentak, baldin eta horiek ez badira norberaren konturako langileek edo langile autonomoek COVID-19ak eragindako osasun krisiagatik jasotako prestazio publikoak, izan arruntak izan apartekoak.

Así, en la sección primera se establecen medidas de flexibilización en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. En primer lugar, y al objeto de atenuar la tributación de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades competentes en relación a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se hayan visto obligadas a suspender o paralizar su actividad o la misma haya sido gravemente afectada, se declaran exentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas, para los periodos impositivos 2020 y 2021, las rentas correspondientes a subvenciones o ayudas extraordinarias otorgadas por las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre y cuando no se trate de prestaciones públicas, ordinarias o extraordinarias, percibidas por las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Jarduera ekonomikoen etekinak lortzen dituzten pertsona fisikoei dagokienez ere, 2020an izandako galerak 2019an lortutako irabaziekin konpentsatzeko aukera irekitzen da berriro. Carry-Back izeneko sistema, uztailean jada aplikatu zena 2020an lortzea espero ziren galerei dagokienez, 2020an lortutako galera errealei aplikatuko zaie orain. Horrek likidezia emango die pandemiaren krisiak gehien jo dituen sektoreei.

En relación también con las personas físicas que obtengan rendimientos de actividades económicas se abre nuevamente la posibilidad de compensar las pérdidas obtenidas en 2020 con los beneficios obtenidos en el 2019. El sistema conocido como Carry-Back, que ya se aplicó en julio con respecto a las pérdidas que se preveían obtener en 2020, será ahora de aplicación con respecto a las pérdidas reales obtenidas en 2020. Esto va a suponer una inyección de liquidez para los sectores más afectados por la crisis de la pandemia.

Era berean, aurreikusten da jarduera ekonomikoen etekinak lortzen dituzten zergadunak pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren ordainketa zatikatutik salbuestea laugarren hiruhilekoari dagokionez.

Así mismo, se prevé la exoneración del pago fraccionado del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al cuarto trimestre de las personas que obtienen rendimientos de actividades económicas.

Hirugarrenik, eta lan egoera pandemiagatik ukitua ikusi duten zergadunen tributazioa ez zigortzeko ideia berberarekin, 2020ko zergaldirako zenbait doikuntza egin dira aitortzeko betebeharrari dagokionez. Horrela, lan etekin gordinetarako ezarrita dagoen muga, haren kopurutik behera egonez gero aitortzeko obligaziotik salbuesten duena, 12.000 eurotik 14.000 eurora handitzen da. Gainera, zergadunek aitortzeko obligazioa badute ordaintzaile batek baino gehiagok emandako 14.000 eta 20.000 euro bitarteko lan etekin gordinak jasotzeagatik, ezartzen da betebehar horretatik salbuetsita geratzen direla baldin eta bigarren eta gainerako ordaintzaileetatik jasotako zenbatekoen batura, zenbatekoaren hurrenkerari jarraituta, urtean 2.000 eurotik gorakoa ez bada. Hau da, horrelakoetan, 20.000 euro bitarteko lan etekin gordinak jasotzen dituzten zergadunek ez dute aitorpena aurkeztu beharrik izango.

En tercer lugar, y con la misma idea de no penalizar la tributación de los contribuyentes que hayan visto afectada su situación laboral como consecuencia de la pandemia, para los periodos impositivos 2020 y 2021, se introducen determinados ajustes en relación con la obligación de declarar, de manera que se eleva el límite establecido para la obtención de rendimientos brutos de trabajo por debajo del cual no existe obligación de declarar de 12.000 a 14.000 euros. Además, en los casos en que los contribuyentes tengan obligación de declarar por percibir rendimientos brutos de trabajo entre 14.000 y 20.000 euros procedentes de más de un pagador o pagadora, se establece la exoneración del cumplimiento de dicha obligación para aquellos supuestos en los que la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, no supere en su conjunto la cantidad de 2.000 euros anuales. Es decir, en estos casos no estarán obligados a presentar declaración los contribuyentes que perciban rendimientos brutos de trabajo hasta el límite de 20.000 euros.

Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Entitateen errenboltsoen tributazioari dagokionez –errenboltso horiek berariazko arauketa bat izan zuten jada 5/2020 Foru Dekretu-Arauaren 5. artikuluan–, zeinaren barruan aipatzen baitzen 2020ko martxoaren 25eko Ebazpena, Eusko Jaurlaritzako Finantza Politikako zuzendariarena (haren bidez baimentzen da BGAEetako kideek modu aurreratuan kobratzea prestazioak, osasun krisiagatik ABEEE edo EEE bat jasan duten ezinbesteko kasuetan), neurri berri gisa ezartzen da ezen, egoera horretan dauden zergadunen tributazioaren ondorioak arintzearren prestazio horiek 2020ko eta 2021eko ekitaldietara zabalduz gero, ekitaldi bakoitzean jasotako zenbatekoaren gainean 100eko 75eko integrazio portzentajea aplikatu ahal izango dutela prestazio horiei dagokien lan etekin gordina kalkulatzeko.

En relación con la tributación de los reembolsos de las Entidades de Previsión Social Voluntaria que ya fueron objeto de regulación específica en el artículo 5 del Decreto Foral-Norma 5/2020, y en el que se hacía mención a la Resolución de 25 de marzo de 2020 del Director de Política Financiera del Gobierno Vasco que autoriza que los socios y socias de las EPSV afectados por un ERTE o por un ERE por fuerza mayor como consecuencia de la crisis sanitaria pueden anticipar el cobro de prestaciones, se establece como nueva medida que al objeto de atenuar los efectos de la tributación en los contribuyentes que se encuentren en esta situación cuyas percepciones se puedan extender a los ejercicios 2020 y 2021, se posibilita la aplicación de un porcentaje de integración del 75 por 100 sobre el importe percibido en cada ejercicio a efectos de calcular el rendimiento íntegro de trabajo correspondiente a dichas prestaciones.

Era berean, malgutu egiten dira langileek entitate enplegatzailean parte hartzeagatik eta entitateak eratzeagatik araututa dauden kenkariak aplikatzeko baldintzak.

A su vez, se flexibilizan los requisitos para la aplicación de la deducción por la participación de personas trabajadoras en la entidad empleadora y de la deducción por constitución de entidades.

Bigarren sekzioan sozietateen gaineko zergari dagozkion aldaketak jasotzen dira. Horien artean, nabarmentzekoa da amortizazio askatasunaren aplikazioa ezartzen dela 2020ko maiatzaren 27tik 2021eko abenduaren 31ra bitartean eskuratutako ibilgetu materialeko elementu berrietarako (higiezinak izan ezik). 5/2020 Foru Dekretu-Arauak elementu horien amortizazio azkartua ezartzen zuen. Hala ere, egoera berria dela eta, amortizazio askatasuna aurreikusi da epealdi honetarako.

En cuanto a la sección segunda, en ella se regulan modificaciones relativas al impuesto sobre sociedades. Así, destaca la aplicación de la libertad de amortización para los elementos del inmovilizado material nuevos (excluidos los inmuebles), adquiridos entre el 27 de mayo de 2020 y el 31 de diciembre del 2021. El Decreto Foral-Norma 5/2020 contenía la amortización acelerada de estos elementos. Sin embargo, y dada la nueva situación, se ha previsto la libertad de amortización para este período.

Horrez gain, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 36. artikuluan aparteko mozkinetarako aurreikusten den ez-integrazioa beste kasu batean ere aplikatu ahal izango da, 2021ean hasitako zergaldietarako soil-soilik. Izan ere, ekitaldi horretan posible izango da ibilgetuaren salmentatik lortzen den zenbatekoa sorrera berriko entitate berritzaileen partaidetzetan berrinbertitzea (sorrera berriko entitate berritzaileak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 89 ter artikuluko 1. apartatuan aipatuak).

Además, a la no integración de beneficios extraordinarios prevista en el artículo 36 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se le suma un nuevo caso de materialización, solo para los períodos impositivos iniciados en 2021. De este modo, en ese período se podrá materializar el importe obtenido de la venta del inmovilizado en participaciones de entidades innovadoras de nueva creación a que se refiere el apartado 1 del artículo 89 ter de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Bestalde, 2021erako luzatzen dira 5/2020 Foru Dekretu-Arauan onartutako neurri hauek: finantza errentamenduko kontratuen baldintzak malgutzea; mikroenpresetan eta enpresa txiki eta ertainetan inbertitzeagatik aplikatzen den aparteko kenkaria; mikroenpresek eta enpresa txikiek garatutako I-G-B proiektuetan parte hartzea; eta enplegua sortzeagatik aplikatzen den kenkari gehitua.

Por otro lado, se prorrogan, durante 2021, las siguientes medidas aprobadas en el Decreto Foral-Norma 5/2020: la flexibilización de los requisitos de los contratos de arrendamiento financiero; la deducción extraordinaria en microempresas, pequeñas y medianas empresas; la apertura a la participación en proyectos de I+D+it desarrollados por microempresas y pequeñas empresas y la deducción incrementada por creación de empleo.

Hirugarren sekzioan, ekonomia suspertzeko beste neurri batzuk arautzen dira; besteak beste, ezartzen da posible dela zerga kuotaren ordainketa interesik gabe zatikatzea 2021eko urtarrilaren 1etik apirilaren 30era bitarteko borondatezko epean aurkeztutako autolikidazioei dagokienez. Kuota 6 zati berdinetan ordainduko da, 3 hilabeteko gabealdia aplikatu eta gero. Horrelako gabealdirik ezarri ez bada, 3 hilabete horiek lehen 3 hilabeteetako kuotak sortzen diren denbora tarteari dagozkionak izango dira. Neurri honek arintze handia ekarriko die, zalantzarik gabe, zergadunei, Zerga Administrazioarekiko betebeharrak betetzeko garaian.

En la sección tercera se regulan otras medidas de reactivación económica, entre las que destaca un fraccionamiento sin intereses del pago de la cuota tributaria correspondiente a las autoliquidaciones presentadas en período voluntario entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2021. La cuota se fraccionará en 6 partes iguales, tras un período de carencia previo de 3 meses, equivalentes al período de tiempo en que se hubieran devengado las 3 primeras cuotas mensuales, de no existir tal carencia. Esta medida supondrá, sin duda, un gran alivio para los contribuyentes a la hora de cumplir sus obligaciones con la Administración tributaria.

Bestalde, 2020. eta 2021. urteetarako soil-soilik ezartzen da ezen Elkargiren eta Kreditu Ofizialeko Institutuaren abal lerroetan oinarrituta, finantza entitateek enpresaburu, profesional eta entitateei, COVID-19aren osasun krisiaren ondorio negatiboak arintzeko, mailegu gisa emandako laguntzen onuradunek lortutako zenbatekoei aktiboaren barruan dagokien zatia ez dela hartuko jarduera ekonomikoa egiteko beharrezkoa ez den aktibotzat ondarearen gaineko zergan salbuetsita dauden ondasun eta eskubideak zehazteko. Higiezinetako inbertsio kolektiboko erakundeetan eta kapital aldakorreko inbertsio sozietateetan dauden partaidetzei ez zaie aurreko hori aplikatuko.

Por otro lado, se determina, con efectos exclusivos para el año 2020 y 2021, que la parte del activo equivalente a los importes obtenidos por los beneficiarios de las ayudas en forma de préstamos concedidos a empresarios y profesionales y entidades por las entidades financieras con base en las líneas de avales de Elkargi y del Instituto de Crédito Oficial, para paliar los efectos negativos en los empresarios y profesionales producidos por la crisis sanitaria de la COVID-19, no tendrá la consideración de activo no necesario para el ejercicio de la actividad económica a efectos de la determinación de los bienes y derechos exentos en el impuesto sobre el patrimonio, no siendo lo anterior de aplicación a las participaciones en instituciones de inversión colectiva inmobiliaria ni en sociedades de capital de inversión de capital variable.

Azkenik, 2021. urterako luzatzen dira txikizkako merkataritzaren eraldaketa digitalerako kenkaria, osasun langileen doako aseguru kolektiboaren salbuespena, eta udalei udal tasak hobaritzeko emandako ahalmena, denak ere 3/2020 eta 5/2020 foru dekretu-arauetan jasotakoak.

Por último, se prorrogan durante 2021 la deducción para la transformación digital del comercio minorista, la exención del seguro colectivo gratuito para el personal sanitario, así como la facultad de los ayuntamientos de bonificar las tasas municipales, recogidas en los Decretos Forales-Norma 3/2020 y 5/2020.

Bigarren kapituluak zenbait zerga tratamendu malgutzeko neurriak jasotzen ditu, eta, oro har, haien xedea da 2021erako luzatzea maiatzaren 5eko 2/2020 Foru Dekretu-Arauak, COVID-19aren osasun krisia dela eta zerga arloko neurri osagarriei buruzkoak, 1etik 3ra bitarteko artikuluetan onartutako neurriak.

El segundo de los capítulos está destinado a medidas de flexibilización de ciertos tratamientos tributarios y viene a recoger, con carácter general, la extensión para 2021 de las medidas ya aprobadas en el Decreto Foral-Norma 2/2020, de 5 de mayo, sobre medidas complementarias de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19, en sus artículos 1 a 3.

Besteak beste, epe hauek luzatzen dira: etxebizitza kontuetan sartutako kopuruak erabiltzeko epea, etxebizitzaren eraikuntza lanak exekutatzekoa, edo haren sustatzaileari konturako zenbatekoak ematekoa. Era berean, berrinbertitzeko epea ere luzatzen da ohiko etxebizitza beste berri bat erosi ondoren eskualdatzen den kasuetarako. Ondorio horietarako, etxebizitza kontuek 2021eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitarteko epemuga dutenean, urtebete luzatzen da dirua baliatzeko epea, eta inbertsioa egiteko epea 6 urtetik 7 urtera luzatzen da kasu horietan.

Destaca, entre otros, el plazo para la materialización de las cantidades depositadas en cuentas vivienda o para la ejecución de las obras de construcción de la vivienda o entrega de cantidades a cuenta al promotor de aquella, además de la ampliación del plazo para la reinversión en los supuestos de transmisión de la vivienda habitual con posterioridad a la adquisición de una nueva. A estos efectos, se amplía en 1 año el plazo para la materialización de las cuentas vivienda cuyo plazo finalice entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, estableciéndose en estos supuestos una ampliación de 6 a 7 años del plazo para proceder a la inversión.

Gauza bera gertatzen da sozietateen gaineko zergan eta ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan aurreikusita dauden beste epe batzuei dagokienez ere. Lehenengoaren kasuan, esate baterako, luzatu egiten da aparteko mozkinen berrinbertsioa gauzatzeko epea.

Esto mismo también se produce con respecto a otros plazos previstos tanto en el impuesto sobre sociedades, entre los que destaca la ampliación del plazo para la materialización de la reinversión de beneficios extraordinarios, como en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Neurri horiek onesteak badu eraginik foru arau bidez erregulatu behar diren gaietan, eta, bilatzen den erantzuna, presakoa izanik, ezin denez lortu foru arauak onartzeko araututa dagoen prozedura arrunta erabilita, haren epeak luzeak baitira oso, egoki iritzi da neurriak foru dekretu-arau bidez onestea, berehala aplikatzekoak direla kontuan hartuta.

La aprobación de estas medidas incide en aspectos que requieren su regulación por norma foral, y resultando que la respuesta perseguida, de carácter urgente, no puede conseguirse a través del procedimiento normativo ordinario de aprobación de norma foral, debido a lo dilatado de sus plazos, se considera procedente su aprobación mediante un decreto foral-norma, justificado en la inminente aplicación de las medidas a adoptar.

Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 14. artikuluan xedatzen du ezen, premiazko eta aparteko arrazoiak daudenean, Diputatuen Kontseiluak behin-behineko arau xedapenak eman ahal izango dituela; xedapen horiek foru dekretu-arauak izango dira eta ezin eragingo diete foru organoen antolaketari, araubideari eta funtzionamenduari eragin. Foru dekretu-arauak Batzar Nagusietan eztabaidatu eta bozkatu behar dira berehala, baliozkotuak izateko.

El artículo 14 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa, regula la posibilidad de dictar por el Consejo de Gobierno Foral, por razones de extraordinaria y urgente necesidad, disposiciones normativas provisionales que tomarán la forma de decreto foral-norma, y que no podrán afectar a la organización, régimen y funcionamiento de los órganos forales. Las disposiciones así adoptadas deberán ser inmediatamente sometidas a debate y votación en las Juntas Generales para su convalidación.

Horrenbestez, Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak proposaturik, eta Diputatuen Kontseiluak gaurko bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno Foral en sesión del día de la fecha,

I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
EKONOMIA SUSPERTZEKO NEURRIAK
MEDIDAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
1. SEKZIOA
SECCIÓN 1.ª
PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

1. artikulua.– 2019ko aparteko kenkaria 2020an izandako galerengatik.

Artículo 1.– Deducción extraordinaria de 2019 por pérdidas en 2020.

1.– 2019ko eta 2020ko zergaldietan jarduera ekonomikoen etekinak lortzen dituzten pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadunek azken zergaldi horretan etekin garbi negatiboa badute, 2019ko zergaldiko autolikidazioan soilik kuota likidoaren kenkari bat aplikatu ahal izango dute, artikulu honetan ezarritakoari jarraituz.

1.– Los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas que obtengan rendimientos de actividades económicas en los periodos impositivos de 2019 y de 2020, y que en este último periodo impositivo tengan rendimiento neto negativo, podrán aplicar exclusivamente en la autoliquidación correspondiente al periodo impositivo de 2019, una deducción de la cuota líquida en los términos previstos en este artículo.

2020an zenbatetsitako galerengatik 2019ko aparteko kenkaria aplikatu zutenek, hain zuzen ere, maiatzaren 26ko 5/2020 Foru Dekretu-Arauak, COVID-19ak eragindako osasun larrialdiaren ondoren ekonomia suspertzeko koiunturazko zerga neurriei buruzkoak, 1. artikuluan araututakoa, kenkari hori aplikatu ahal izango dute, kasu horietarako aurreikusitako berezitasunekin, betiere baldin eta 2020an izandako galerak handiagoak badira kenkari horren oinarri gisa erabilitako galera zenbatetsiak baino. Ondorio horietarako, galeratzat hartuko da jarduera ekonomikoaren etekin garbi negatiboa.

Quienes aplicaron la deducción extraordinaria de 2019 por pérdidas estimadas en 2020 regulada en el artículo 1 del Decreto Foral-Norma 5/2020, de 26 de mayo, sobre medidas tributarias coyunturales destinadas a la reactivación económica tras la emergencia sanitaria del COVID-19, podrán aplicar esta deducción, con las especialidades previstas para estos casos, siempre y cuando las pérdidas obtenidas en 2020 sean mayores que las pérdidas estimadas que sirvieron de base de aquella deducción. A estos efectos, se entenderá por pérdidas el rendimiento neto negativo de la actividad económica.

2.– Kenkariaren oinarria 2020ko zergaldiko etekin garbi negatiboaren zenbatekoa izango da.

2.– Constituirá la base de la deducción el importe del rendimiento neto negativo correspondiente al periodo impositivo 2020.

Kenkari honen oinarriak ezingo du inola ere gainditu zergadunaren jarduera ekonomikoak 2019ko zergaldian izan duen etekin garbi positiboaren zenbatekoa. Ondorio horietarako, etekin garbitzat hartuko da Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak 65. artikuluaren b) letran aipatzen duen saldoa.

Esta base de deducción en ningún caso podrá superar el importe del rendimiento neto positivo de la actividad económica del contribuyente correspondiente al periodo impositivo de 2019. A estos efectos, se entenderá por rendimiento neto el saldo previsto en la letra b) del artículo 65 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

3.– Kenkaria kalkulatzeko, kenkariaren oinarriari aplikatuko zaio zergadunaren 2019ko zergaldiko oinarri likidagarri orokorrari dagokion batez besteko karga tasa, aipatutako 3/2014 Foru Arauaren 75. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan eta 77. artikuluan aurreikusitakoaren arabera kalkulatua.

3.– La deducción será el resultado de aplicar sobre la base de deducción el tipo medio de gravamen correspondiente a la base liquidable general del periodo impositivo de 2019 del contribuyente, calculado considerando lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 75 y en el artículo 77 de la citada Norma Foral 3/2014.

Dena den, kenkariak ezingo du inola ere gainditu zergadunak zerga hau dela eta 2019ko zergaldian izandako kuota likidoaren zenbatekoa.

No obstante lo anterior, la deducción en ningún caso podrá superar el importe de la cuota líquida del impuesto del contribuyente correspondiente al periodo impositivo de 2019.

Kenkari horren emaitzari kendu egin beharko zaio, hala badagokio, lehen aipatutako 5/2020 Foru Dekretu-Arauaren 1. artikuluan aurreikusitakoaren arabera aplikatutako kenkariaren zenbatekoa.

Al resultado que arroje esta deducción deberá restarse, en su caso, la cuantía de la deducción aplicada en virtud de lo previsto en el artículo 1 del Decreto Foral-Norma 5/2020 antes citado.

4.– Artikulu honetan aurreikusitako kenkaria aplikatzen duten zergadunek 2020ko zergaldiko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan jarduera ekonomikoen etekin garbi handiagotzat hartu beharko duten zenbatekoa 2019ko zergaldian kenkariaren oinarri gisa konputatutako etekin garbi negatiboa izango da.

4.– Los contribuyentes que apliquen la deducción prevista en este artículo deberán computar como mayor rendimiento neto de actividades económicas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas del periodo impositivo de 2020, el importe del rendimiento neto negativo computado como base de deducción en el periodo impositivo de 2019.

Dena den, gertatzen bada kenkaria zergadunaren zergaren kuota likidoak mugatu duela aurreko 3. apartatuan xedatutakoarekin bat, 2020ko zergaldiko jarduera ekonomikoen etekin garbi handiagotzat hartu beharreko zenbatekoa eragiketa honen emaitza izango da: egindako kenkaria zati 2019ko zergaldiari dagokion batez besteko karga tasa, aurreko 3. apartatuan aipatua.

No obstante lo anterior, cuando de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 anterior, la deducción se hubiera visto limitada por el importe de la cuota líquida del impuesto del contribuyente, el importe a computar como mayor rendimiento neto de actividades económicas del periodo impositivo de 2020, será el resultado que arroje el cociente entre la deducción practicada y el tipo medio de gravamen correspondiente al periodo impositivo de 2019 al que se refiere el apartado 3 anterior.

Zergadunek, kenkari honekin batera, lehen aipatutako 5/2020 Foru Dekretu-Arauaren 1. artikulukoa ere aplikatu badute, aplikatutako kenkari guztiengatik 4. apartatu honetan xedatutakoa hartuko dute kontuan, eta ez lehen aipatutako Foru Dekretu-Arauaren 1. artikuluko 4. apartatuan xedatutakoa.

Los contribuyentes que hayan aplicado esta deducción, así como la prevista en el artículo 1 del Decreto Foral-Norma 5/2020 antes citado, aplicarán lo dispuesto en este apartado 4 por el conjunto de las deducciones aplicadas, y no lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 1 del Decreto Foral-Norma 5/2020 antes citado.

5.– Artikulu honetan aurreikusitako kenkaria aplikatzeko, zergadunek eskaera bat aurkeztu behar dute, eta bertan adierazi jarduera ekonomikoak zer etekin garbi negatibo izan duen 2020an.

5.– Para aplicar la deducción prevista en este artículo, los contribuyentes deberán presentar una solicitud, consignando el importe del rendimiento neto negativo de actividad económica de 2020.

Dena den, jarduera ekonomikoak egiten dituzten familia unitate bereko hainbat zergadunek 2019ko zergaldia batera tributatzea hautatu badute eta 2020ko zergaldian beren jarduera ekonomikoek etekin garbi negatiboak izan badituzte, eskaera bakarra aurkeztu beharko dute kenkaria aplikatzeko. Eskaera horretan, bakoitzak indibidualizatuta adierazi beharko du zer etekin garbi negatibo izan duen jarduera ekonomikoan.

No obstante, cuando varios contribuyentes de una misma unidad familiar que ejercen actividades económicas hubieran optado por tributar conjuntamente en el periodo impositivo de 2019, y hubieran obtenido rendimientos netos negativos para el periodo impositivo de 2020 en sus respectivas actividades, deberán presentar una sola solicitud para aplicar la deducción. En esta solicitud consignarán de manera individualizada los rendimientos netos negativos de actividad económica obtenidos por cada uno de ellos.

Foru diputatuak foru agindu bidez ezartzen duen epea behin amaituta, ezingo da eskatu aparteko kenkaria aplikatzea.

No se podrá solicitar la aplicación de la deducción extraordinaria una vez finalizado el plazo de solicitud previsto por el diputado foral mediante orden foral.

6.– Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak foru agindu bidez ezarriko du zer eredu erabiliko den kenkariaren aplikazioa eskatzeko, hura noiz eta nola aurkeztu beharko den, eta zer beste alderdi hartu beharko diren kontuan kenkariaren aplikazioarekin lotuta.

6.– El diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas establecerá mediante orden foral el modelo de solicitud de aplicación de la deducción y los plazos y formas de presentación, así como otros aspectos relacionados con la aplicación de la deducción.

2. artikulua.– Gizarte aurreikuspeneko sistemetako eskubideen aparteko xedapena, COVID-19ak eragindako osasun krisiaren ondorioz.

Artículo 2.– Disposición extraordinaria de los derechos correspondientes a los sistemas de previsión social como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

1.– 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietarako ondorioekin, langabezia prestazioa kobratzen bada Finantza Politikako zuzendariak 2020ko martxoaren 25ean emandako Ebazpenaren arabera (haren bidez BGAEetako kideei baimena ematen zaie langabezia prestazioa kobratzeko, COVID-19a dela eta Enplegu Erregulazioko Espediente bat eta Aldi Baterako Enplegu Erregulazioko Espediente bat ezinbestean jasan dutenean), eta kobrantza hori 2020ko eta 2021eko ekitaldietara zabaltzen bada, ekitaldi bakoitzean jasotako zenbatekoaren gainean 100eko 75eko integrazio portzentajea aplikatuko da prestazio horiei dagokien lan etekin gordina kalkulatzeko.

1.– Con efectos para los periodos impositivos iniciados desde el 1 de enero de 2020, cuando el cobro de la prestación por desempleo con arreglo a lo previsto en la Resolución de 25 de marzo de 2020, del Director de Política Financiera, por la que se autoriza el cobro de la prestación por desempleo a las socias y a los socios de Entidades de Previsión Social Voluntaria sujetos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo o un Expediente de Regulación de Empleo por razón de fuerza mayor debida al impacto del COVID-19, se extienda durante los ejercicios 2020 y 2021, se aplicará un porcentaje de integración del 75 por 100 sobre el importe percibido en cada ejercicio a efectos de calcular el rendimiento íntegro de trabajo correspondiente a dichas prestaciones.

2.– Artikulu honetan aipatzen den 100eko 75eko portzentajea aplikatzen zaien etekinen zenbatekoa kontuan hartu beharko da Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 19. artikuluko 2. apartatuaren azken paragrafoan aurreikusitako muga konputatzeko, eta integrazio portzentaje hori Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduko 99.2 artikuluan jasotako terminoetan hartuko da kontuan.

2.– La cuantía de los rendimientos sobre los que se aplica el porcentaje del 75 por 100 a que se refiere este artículo se tendrá en cuenta a efectos del cómputo del límite previsto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 19 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa y dicho porcentaje de integración deberá ser tenido en cuenta en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 99 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

3. artikulua.– Kenkaria langileek beren entitate enplegatzailean parte hartzeagatik.

Artículo 3.– Deducción por la participación de las personas trabajadoras en su entidad empleadora.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadunek zilegi izango dute 2020an eta 2021ean kenkaria aplikatzea langileek beren entitate enplegatzailean parte hartzeagatik, hain zuzen ere, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 89 artikuluan aurreikusitakoa, artikulu horretan ezarritako terminoetan, berezitasun hauek kontuan hartuta:

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas podrán aplicar en 2020 y 2021 la deducción por participación de las personas trabajadoras en su entidad empleadora, prevista en el artículo 89 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en los términos recogidos en dicho artículo y con las siguientes especialidades:

a) 89 artikulu horren 1. apartatuan aipatzen diren hiru urteko epeak 2 urtekoak izango dira.

a) Los plazos de tres años previstos en el apartado 1 de dicho artículo 89 serán de 2 años.

b) 4. apartatuko e) letran aipatzen den muga 100eko 40koa izango da.

b) El límite previsto en la letra e) de su apartado 4 será de 40 por 100.

4. artikulua.– Kenkaria langileek entitateak eratzeagatik.

Artículo 4.– Deducción por la constitución de entidades por personas trabajadoras.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadunek zilegi izango dute kenkaria aplikatzea langileek entitateak eratzeagatik, hain zuzen ere, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 89 quater artikuluan aurreikusitakoa, 2021. urtean eratzen diren entitateei dagokienez, artikulu horretan ezarritako terminoetan, berezitasun hauek kontuan hartuta:

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas podrán aplicar la deducción por la constitución de entidades por las personas trabajadoras prevista en el artículo 89 quater de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, correspondiente a entidades que se constituyan durante el año 2021, en los términos recogidos en dicho artículo, y con las siguientes especialidades:

a) Kenkari portzentajeak 5 puntu gehituko dira.

a) Los porcentajes de deducción se incrementarán en 5 puntos.

b) 89 quater artikuluaren 1. apartatuko bigarren paragrafoan aipatzen diren kopuruak 6.000 eta 8.000 izango dira hurrenez hurren.

b) Las cantidades previstas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 89 quater serán 6.000 y 8.000 respectivamente.

c) Kuota nahikoa ez izateagatik kendu ez diren kopuruak hurrengo lau zergaldietako autolikidazioetan aplikatu ahal izango dira, betiere aurreko muga errespetatuz.

c) Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota, podrán aplicarse, respetando el límite anterior, en las autoliquidaciones de los cuatro períodos impositivos siguientes.

d) Lehen aipatu den 89 quater artikuluaren 2. apartatuko g) letran aurreikusitako baldintza, entitatean langile guztiek parte hartzeari buruzkoa, 100eko 40koa izango da gutxienez.

d) El requisito previsto en la letra g) del apartado 2 del mencionado artículo 89 quater, relativo a la participación en la entidad del conjunto de las personas trabajadoras, será al menos del 40 por 100.

e) Entitatea eratzeko akzio edo partaidetzen harpidetzan gutxienez zortzi langilek hartu beharko dute parte.

e) En la suscripción de acciones o participaciones para la constitución de la entidad deberá participar un mínimo de ocho personas trabajadoras.

Dena den, baldin eta eratutako entitatea sorrera berriko entitate berritzailetzat hartuta badago 3/2014 Foru Arauaren 89 ter artikuluko 1. apartatuan xedatutakoaren arabera, nahikoa izango da harpidetzan hiru langilek parte hartzea.

No obstante, será suficiente con la participación de tres personas trabajadoras cuando la entidad constituida tenga la consideración de entidad innovadora de nueva creación con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 ter de la citada Norma Foral 3/2014.

f) Eratutako entitatea sorrera berriko entitate berritzailetzat hartuta badago aipatutako 3/2014 Foru Arauaren 89 ter artikuluko 1. apartatuan xedatutakoarekin bat, 89 quater artikuluaren 2. apartatuko f) letran aurreikusitako betekizuna 100eko 40raino gehitu ahal izango da.

f) Cuando la entidad constituida tenga, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 ter de la citada Norma Foral 3/2014, consideración de entidad innovadora de nueva creación, el requisito previsto en la letra f) del apartado 2 del artículo 89 quater citado podrá incrementarse hasta el 40 por 100.

5. artikulua.– Autolikidatzeko betebeharra 2020. eta 2021. urteetarako.

Artículo 5.– Obligación de autoliquidar para 2020 y 2021.

1.– 2020ko eta 2021eko ekitaldietarako ondorioekin, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 101.2 artikuluko a) eta b) letrak honela geratzen dira idatzita:

1.– Con efectos para los períodos impositivos 2020 y 2021, las letras a) y b) del 101.2 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, quedan redactadas en los siguientes términos:

«a) 14.000 euro bitarteko lan etekin gordinak urtean, banaka aitortzen bada. Batera aitortzen den kasuetan, muga hori etekin mota hau lortzen duen zergadun bakoitzari dagokionez aplikatuko da.

«a) Rendimientos brutos del trabajo, con el límite de 14.000 euros anuales en tributación individual. Este límite operará en tributación conjunta respecto de cada uno de los contribuyentes que obtengan este tipo de rendimientos.

b) 14.000 eurotik gorako eta 20.000 euro bitarteko lan etekin gordinak urtean, banaka aitortzen bada, non eta ez dauden sartuta ondorengo 3. apartatuan jasotako kasuetako batean. Batera aitortzen bada, muga hori etekin mota hau lortzen duen zergadun bakoitzari dagokionez aplikatuko da.»

b) Rendimientos brutos del trabajo superiores a 14.000 euros y hasta el límite de 20.000 euros anuales en tributación individual, salvo que se encuentren incluidos en alguno de los supuestos del apartado 3 siguiente. Este límite operará en tributación conjunta respecto de cada uno de los contribuyentes que obtengan este tipo de rendimientos.»

2.– 2020ko eta 2021eko ekitaldietarako ondorioekin, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 101.3 artikuluko a) eta b) letrak honela geratzen dira idatzita:

2.– Con efectos para los períodos impositivos 2020 y 2021, las letras a) y b) del artículo 101.3 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, quedan redactadas en los siguientes términos:

«a) Lan etekinak ordaintzaile batetik baino gehiagotik jasotzen diren kasu guztietan. Hala ere, ez dute autolikidazioa aurkeztu beharrik izango baldin eta bigarren eta gainerako ordaintzaileetatik jasotako zenbatekoen batura, zenbatekoaren hurrenkerari jarraituta, ez bada urtean 2.000 eurotik gorakoa.

«a) En todos los supuestos en los que se perciban rendimientos de trabajo procedentes de más de un pagador. No obstante, no estarán obligados a presentar autoliquidación si la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, no supera en su conjunto la cantidad de 2.000 euros anuales.

b) Lan etekinak ordaintzaile batetik jaso arren, ekitaldiaren barruan lan kontratu bat baino gehiago sinatu dutenean, laborala izan edo administratiboa izan, edo indarrean zegoena luzatu dutenean.»

b) Cuando percibiendo rendimientos de trabajo de un único pagador, hubiesen suscrito más de un contrato de trabajo, laboral o administrativo en el ejercicio o prorrogado el que estuviese vigente.»

6. artikulua.– Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan 2020ko laugarren hiruhilekoaren ordainketa zatikatua egiteko obligaziotik salbuestea.

Artículo 6.– Exoneración del pago fraccionado del cuarto trimestre de 2020 en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadunek ez dute Gipuzkoako Foru Ogasunean autolikidatu eta ordaindu beharko 2020ko laugarren hiruhilekoari dagokion ordainketa zatikatua.

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas que ejerzan actividades económicas no estarán obligados a autoliquidar e ingresar en la Hacienda Foral de Gipuzkoa el pago fraccionado correspondiente al cuarto trimestre de 2020.

7. artikulua.– Norberaren konturako langileek edo langile autonomoek jasotzen dituzten aparteko laguntza jakin batzuk salbuestea.

Artículo 7.– Exenciones de determinadas ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas.

2020. eta 2021. urteetan ondorioak izateko, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergatik salbuetsita geratzen dira norberaren konturako langileek edo langile autonomoek Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetatik jasotzen dituzten dirulaguntzei edo aparteko laguntzei dagozkien errentak, horiek jasotzeko arrazoia baldin bada haien jarduera eten, geldiarazi eta larriki kaltetu dela agintari eskudunek COVID-19a dela eta hartutako neurriengatik.

Con efectos para los periodos impositivos 2020 y 2021, estarán exentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas las rentas correspondientes a subvenciones o ayudas extraordinarias otorgadas por las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas como consecuencia de la suspensión, paralización o grave afectación de su actividad a causa de las medidas adoptadas por las autoridades competentes en relación a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Zehazki, salbuetsita egongo dira xedapen hauek direla medio emandakoak:

En particular, estarán exentas las concedidas a través de las siguientes disposiciones:

a) 2020ko azaroaren 13ko Agindua, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarena, zeinaren bidez EAEko ostalaritza sektorerako laguntzak arautzen baitira eta deialdia egiten baita.

a) Orden de 13 de noviembre de 2020, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regulan y convocan ayudas al sector de la hostelería vasca.

b) 2020ko apirilaren 8ko Ebazpena, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, aparteko dirulaguntzetarako deialdi bat argitaratzeko dena; dirulaguntzen hartzaileak norberaren konturako langileak edo langile autonomoak izango dira, zehazki beren jarduerak etenda dituztenak COVID-19ak eragindako osasun krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma-egoera dela eta.

b) Resolución de 8 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Artikulu honetan araututako salbuespenetik kanpo geratzen dira norberaren konturako langileek edo langile autonomoek COVID-19ak eragindako osasun krisiagatik jasotako prestazio publikoak, izan arruntak izan apartekoak.

La exención regulada en el presente artículo no resultará de aplicación a las prestaciones públicas, ordinarias o extraordinarias, percibidas por las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

2. SEKZIOA
SECCIÓN 2.ª
SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

8. artikulua.– Aparteko amortizazio askatasuna.

Artículo 8.– Libertad de amortización extraordinaria.

Ibilgetu material berriko elementuak –kanpoan utzita Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 31. artikuluko 3. apartatuaren a) letran eta c) letraren bigarren paragrafoan eta 4. apartatuaren lehen eta bigarren paragrafoetan adierazitako arauak aplikatzen zaizkien eraikinak eta garraiobideak– 2020ko maiatzaren 27tik 2021eko abenduaren 31ra bitartean eskuratzen badira, askatasunez amortizatu ahal izango dira funtzionatzen hasten direnetik aurrera eta haien balio bizitzan zehar. Barruan sartuta geratzen dira enpresak berak eraikitako ibilgetu materialeko elementuak eta 2020ko maiatzaren 27tik 2021eko abenduaren 31ra bitartean sinatutako obra exekuzioko kontratu baten ondorioz agindutakoak, betiere kontratua amaitu eta hurrengo hamabi hilabeteen barruan jartzen badira eskura.

Los elementos del inmovilizado material nuevos, excluidos los edificios y los medios de transporte a los que se apliquen las reglas señaladas en la letra a) y en el segundo párrafo de la letra c) del apartado 3, así como en el primer y segundo párrafo del apartado 4 del artículo 31 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que se adquieran entre el 27 de mayo de 2020 y 31 de diciembre de 2021, podrán amortizarse libremente a partir de su entrada en funcionamiento y durante su vida útil, incluyendo los elementos del inmovilizado material construidos por la propia empresa y los encargados en virtud de un contrato de ejecución de obra suscrito entre el 27 de mayo de 2020 y 31 de diciembre de 2021, siempre que su puesta a disposición se produzca dentro de los doce meses siguientes a la conclusión del mismo.

9. artikulua.– Finantza errentamenduko kontratuak.

Artículo 9.– Contratos de arrendamiento financiero.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 18. artikuluan jasotakoa aplikagarri izango zaie 2021ean birnegoziatzen edo sinatzen diren finantza errentamenduko kontratuei, nahiz eta haiek ez bete artikulu horretako 1. apartatuko f) letran jasotako beharkizuna.

Lo previsto en el artículo 18 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, resultará de aplicación a los contratos de arrendamiento financiero que se renegocien o se suscriban en el año 2021, aun cuando estos no cumplan el requisito previsto en la letra f) del apartado 1 del citado artículo.

10. artikulua.– Aparteko mozkinak berrinbertitzea.

Artículo 10.– Reinversión de beneficios extraordinarios.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 36. artikuluan aurreikusitako ez-integrazioa berdin aplikatuko da, halaber, baldin eta artikulu horretan deskribatutako ondare elementuak kostu bidez eskualdatzeagatik lortzen den zenbatekoa 2021eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldietan berrinbertitzen bada sorrera berriko entitate berritzaileen akzio edo partaidetzak eskuratzeko (sorrera berriko entitate berritzaileak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 89 ter artikuluko 1. apartatuan aipatuak). Entitate horiek, beren aldetik, artikulu horren 4. apartatuan jasotako beharkizunak bete behar dituzte.

La no integración prevista en el artículo 36 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico, será también de aplicación en los mismos términos cuando el importe obtenido por la transmisión onerosa de los elementos patrimoniales descritos en dicho artículo se reinvierta, en los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, en la adquisición de acciones o participaciones de entidades innovadoras de nueva creación a las que se refiere el apartado 1 del artículo 89 ter de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que a su vez cumplan con los requisitos previstos en el apartado 4 del mismo.

Alabaina, gertatzen bada errenta agerian jarri dela entitate horiei ondare elementuen ez-diruzko ekarpen bat egiteagatik, berrinbertsioa ezingo da gauzatu ekarpen hori jaso duen entitatearen funts propioetako partaidetzaren balore adierazgarrietan.

No obstante, en el supuesto de que la renta se hubiera puesto de manifiesto con ocasión de la aportación no dineraria de elementos patrimoniales a las citadas entidades, la reinversión no podrá materializarse en los valores representativos de la participación en los fondos propios de las entidades receptoras de las citadas aportaciones.

11. artikulua.– Aparteko kenkaria mikroenpresetan eta enpresa txiki eta ertainetan inbertitzeagatik.

Artículo 11.– Deducción extraordinaria por inversión en microempresas, pequeñas y medianas empresas.

1.– Sozietateen gaineko zergaren zergadunek 2021eko ekitaldian ordaindutako kopuruen 100eko 10 kendu ahal izango dute zerga horren kuota likidotik, enpresen akzio edo partaidetzak harpidetu edo eskuratzeagatik, baldin eta enpresa horiek mikroenpresak, enpresa txikiak edo enpresa ertainak badira Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 13. artikuluan xedatutakoarekin bat.

1.– Los contribuyentes del impuesto sobre sociedades podrán deducir de la cuota líquida de dicho impuesto el 10 por 100 de las cantidades satisfechas en 2021 por la suscripción o adquisición de acciones o participaciones en empresas que tengan la consideración de microempresa, pequeña o mediana empresa conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Kenkariaren gehieneko oinarria 100.000 eurokoa izango da, eta eskuratu edo harpidetutako akzio edo partaidetzen eskuratze balioak eratuko du.

La base máxima de la deducción será de 100.000 euros y estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones adquiridas o suscritas.

2.– Akzioak edo partaidetzak enpresa berrietan edo sortu berrietan harpidetu edo eskuratzen direnean, aurreko apartatuan ezarritako kenkaria 2021ean ordaindutako kopuruen 100eko 15ekoa izango da, baldin eta enpresa horiek mikroenpresak, enpresa txikiak edo enpresa ertainak badira aipatutako 2/2014 Foru Arauaren 13. artikuluan xedatutakoarekin bat. Kapital ekarpena egiteaz gainera, zilegi da ezagutza enpresarial edo profesionala ere eskura jartzea inbertsioa egiten duten entitatea egoki garatzeko.

2.– La deducción establecida en el apartado anterior será del 15 por 100 de las cantidades satisfechas en 2021, cuando se trate de la suscripción o adquisición de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, que tengan la consideración de microempresa, pequeña o mediana empresa conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la citada Norma Foral 2/2014, pudiendo, además de la aportación al capital, aportar sus conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la entidad en la que invierten.

Kenkari hau aplikatzeko, enpresak jarduera ekonomiko berria garatzeko behar diren bitarteko pertsonal eta materialak eduki behar ditu. Baldintza hau ez dela betetzen ulertuko da sozietateak bat-egiteen, zatiketen, aktibo ekarpenen, aktibo eta pasibo osoaren lagapenen, jarduera adarren ekarpenen, interes ekonomikoko taldeen edo aldi baterako enpresa elkarteen bidez sortutakoak direnean, edo jarduera ekonomiko berri bat benetan eta eraginkortasunez agertzea ez dakarren beste edozein modu edo eragiketaren ondorio direnean.

Para la aplicación de esta deducción es necesario que la empresa cuente con los medios personales y materiales para el ejercicio de la nueva actividad económica. No se considerará cumplido este requisito respecto de las sociedades creadas como consecuencia de una operación de fusión, escisión, aportación de activos, cesión global del activo y pasivo, aportaciones de ramas de actividad, agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas y cualquier otra forma u operación que no implique de forma real y efectiva la aparición de una nueva actividad económica.

Entitate baten akzioak edo partaidetzak harpidetu edo eskuratzeak ez du kenkari hau aplikatzeko eskubiderik emango, baldin eta, entitate horren bitartez, lehendik beste titulartasun baten bidez egiten zen jarduera bera egiten bada.

No darán derecho a la aplicación de la presente deducción la suscripción o adquisición de acciones o participaciones en una entidad a través de la cual se ejerza la misma actividad que se venía ejerciendo anteriormente mediante otra titularidad.

Apartatu honetan aurreikusitako kasuetan, kenkariaren gehieneko oinarria 150.000 eurokoa izango da, eta eskuratu edo harpidetutako akzio edo partaidetzen eskuratze balioak eratuko du.

En los supuestos previstos en el presente apartado, la base máxima de la deducción será de 150.000 euros y estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones adquiridas o suscritas.

3.– Eskuratu edo harpidetutako akzio edo partaidetzak entitate berritzaileenak edo hazkunde prozesuan dauden entitateenak direnean, aurreko apartatuan ezarritako kenkaria 2021ean ordaindutako kopuruen 100eko 20koa izango da, baldin eta, eskurapen edo harpidetzaren urtean, enpresa horiek mikroenpresak, enpresa txikiak edo enpresa ertainak badira aipatutako 2/2014 Foru Arauaren 13. artikuluan xedatutakoarekin bat. Ondorio horietarako, honako entitateak bereizten dira:

3.– La deducción establecida en los apartados anteriores será del 20 por 100 de las cantidades satisfechas en 2021, cuando se trate de la suscripción o adquisición de acciones o participaciones de entidades innovadoras o en proceso de crecimiento que, en el año de la suscripción o adquisición tengan la consideración de microempresa, pequeña o mediana empresa conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la citada Norma Foral 2/2014. A estos efectos, se considerarán:

a) Entitate berritzaileak: partaidetza hartzen den ekitaldian, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 89 ter artikuluko 1. apartatuaren a) letran xedatutakoa betetzen dutenak.

a) Entidades innovadoras, las que cumplan, en el ejercicio de toma de la participación, lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 89 ter de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

b) Hazkunde prozesuan dauden entitateak: partaidetza hartzen den ekitaldian, aipatutako 3/2014 Foru Arauaren 89 ter artikuluko 2. apartatuaren bigarren paragrafoan xedatutakoa betetzen dutenak.

b) Entidades en proceso de crecimiento, las que cumplan, en el ejercicio de toma de la participación, lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 89 ter de la citada Norma Foral 3/2014.

Apartatu honetan aurreikusitako kasuetan, kenkariaren gehieneko oinarria 200.000 eurokoa izango da, eta eskuratu edo harpidetutako akzio edo partaidetzen eskuratze balioak eratuko du.

En los supuestos previstos en este apartado, la base máxima de la deducción será de 200.000 euros y estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones adquiridas o suscritas.

4.– Zergadunaren ekitaldi ekonomikoa ez badator bat urte naturalarekin eta ordaintzen diren kopuruek kenkarirako eskubidea eman badezakete maiatzaren 26ko 5/2020 Foru Dekretu-Arauak, COVID-19ak eragindako osasun larrialdiaren ondoren ekonomia suspertzeko koiunturazko zerga neurriei buruzkoak, 8. artikuluan jasotakoarekin eta artikulu honetan xedatutakoarekin bat, bi artikuluotan ezartzen diren hiru kenkarien gehieneko oinarriak batera konputatuko dira zergaldi berean ordaintzen diren kopuruetarako.

4.– Cuando el ejercicio económico del contribuyente no coincida con el año natural y se satisfagan cantidades susceptibles de generar derecho a deducción en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto Foral-Norma 5/2020, de 26 de mayo, sobre medidas tributarias coyunturales destinadas a la reactivación económica tras la emergencia sanitaria del COVID-19, y de lo dispuesto en el presente artículo, las bases máximas de cada una de las tres deducciones que se establecen en ambos se computarán de forma conjunta para las cantidades satisfechas dentro de un mismo periodo impositivo.

5.– Aurreko 1., 2. eta 3. apartatuetan ezarritako kenkariak aplikatzeko, baldintza hauek bete beharko dira 6. apartatuan aipatzen den gutxieneko edukitze denboran:

5.– Para aplicar las deducciones establecidas en los apartados 1, 2 y 3 anteriores, se deberán cumplir, durante el período mínimo de tenencia a que se refiere el apartado 6, las siguientes condiciones:

a) Akzioak edo partaidetzak eskuratu edo harpidetzen zaizkion entitateak sozietate anonimoa, erantzukizun mugatuko sozietatea, kooperatiba, lan sozietate anonimoa edo erantzukizun mugatuko lan sozietate anonimoa izan behar du, Kapital Sozietateen Legearen testu bateginak (uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretua) eta Lan sozietateei eta partaidetutako sozietateei buruzko urriaren 14ko 44/2015 Legeak ezarritako baldintzetan.

a) La entidad cuyas acciones o participaciones se adquieran o suscriban, deberá revestir la forma de sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, cooperativa, sociedad anónima laboral o sociedad de responsabilidad limitada laboral, en los términos previstos en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas.

b) Akzioak edo partaidetzak eskuratu edo harpidetzen zaizkion entitatea ezin da egon negoziatzeko onartuta ezein merkatu antolatutan.

b) La entidad cuyas acciones o participaciones se adquieran o suscriban no deberá estar admitida a negociación en ningún mercado organizado.

c) Zergadunak entitatean duen partaidetza, izan zuzenekoa izan zeharkakoa, gehi 2/2014 Foru Arauaren 42.3 artikuluan ezarritako eran zergadunarekin lotuta dagoen beste edozein pertsonak edo entitateak entitate berean izan lezakeena, ezin da izan entitatearen kapital sozialaren edo boto eskubideen 100eko 25 baino handiagoa.

c) La participación directa o indirecta del contribuyente, junto con la que posean en la misma entidad cualquier persona o entidad vinculada al mismo, en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 42 de la citada Norma Foral 2/2014, no podrá ser superior al 25 por 100 del capital social de la entidad o de sus derechos de voto.

6.– Aurreko 2. eta 3. apartatuetan ezarritako kenkariak aplikatzeko, entitatea eratzen den unean bertan edo hura eratu ondorengo bost eta zazpi urte bitartean eskuratu behar ditu zergadunak akzioak edo partaidetzak, dela eraketa bidez, dela kapital zabalkuntzaz, dela bigarren mailako merkatu batean eskuratuta.

6.– A efectos de aplicar las deducciones establecidas en los apartados 2 y 3 anteriores, las acciones o participaciones deberán adquirirse por el contribuyente, mediante constitución, ampliación de capital o adquisición en el mercado secundario, bien en el momento de la constitución de aquéllas o bien en los cinco y siete años siguientes a dicha constitución, respectivamente.

Hazkunde prozesuan dauden entitateei, zeinak aipatu baitira aurreko 3. apartatuko b) letran, ez zaie aplikatuko zazpi urteko epe hori.

Dicho plazo de siete años no será exigible respecto a las entidades en proceso de crecimiento a que se refiere la letra b) del apartado 3 anterior.

7.– Eskuratu edo harpidetutako akzio edo partaidetzek bost urtetik beherakoa ez den epe batean iraun beharko dute zergadunaren ondarean, salbu eta zergaduna edo entitate partaidetua konkurtso prozedura baten ondorioz likidatzen denean.

7.– Las acciones o participaciones adquiridas o suscritas deberán permanecer en el patrimonio del contribuyente durante un plazo no inferior a cinco años, salvo que el contribuyente o la entidad participada se liquide como consecuencia de un procedimiento concursal.

8.– Kenkari hau ez zaie aplikatuko inbertsioei, horiek jaso dituztenak entitate hauek direnean:

8.– La presente deducción no resultará de aplicación a las inversiones realizadas en las entidades que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Berreskuratze agindu baten mende dauden enpresak, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa dela eta barne merkatuarekin bateraezina dela.

a) Empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

b) Krisian dauden enpresak, Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014/EB Erregelamenduaren 2. artikuluaren 18. apartatuan xedatutakoarekin bat. Erregelamendu horren bidez, laguntza kategoria jakin batzuk barne merkatuarekin bateragarritzat jotzen dira Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz.

b) Empresas en crisis de conformidad con lo dispuesto en el apartado 18 del artículo 2 del Reglamento (UE) número 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

c) Artikulu honetako 1. 2. eta 3. apartatuetan aipatzen diren akzioak edo partaidetzak jaulkitzean Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014/EB Erregelamenduaren 21. artikuluko 9. apartatuan aipatzen den arriskuko finantzaketaren zenbateko osoa gainditu duten edo gainditzen duten enpresak. Erregelamendu horren bidez, laguntza kategoria jakin batzuk barne merkatuarekin bateragarritzat jotzen dira, 107. artikulua eta 108. artikuluak aplikatuz.

c) Empresas que hubieran superado o que superaran con ocasión de la emisión de las acciones o participaciones a que hacen referencia los apartados 1, 2 y 3 de este artículo el importe total de financiación de riesgo a que se refiere el apartado 9 del artículo 21 del Reglamento (UE) número 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

9.– Kenkari hau aplikatu ahal izateko, akzioak edo partaidetzak harpidetu edo erosi zaizkion entitatearen ziurtagiri bat lortu behar da, non adierazi behar den haren akzio edo partaidetzak eskuratu ziren zergaldian entitateari kenkarirako eskubidea izateko eskatutako beharkizunak bete zirela.

9.– Para la práctica de la presente deducción será necesario obtener una certificación expedida por la entidad cuyas acciones o participaciones se hayan suscrito o adquirido, indicando el cumplimiento de los requisitos exigidos a la entidad para tener derecho a la correspondiente deducción en el período impositivo en el que se produjo la adquisición de las mismas.

10.– Aurreko 1etik 7ra arteko apartatuetan ezarritako betekizunak betetzen ez badira, zergadunak ez-betetzea gertatzen den zergaldiko autolikidazioan sartu beharko du kenkariaren ondoriozko kuota, bai eta horri dagozkion berandutze interesak ere.

10.– En el caso de incumplimiento de los requisitos a los que se refieren los apartados 1 a 7 anteriores, el contribuyente deberá incluir, en la autoliquidación correspondiente al período impositivo en que se hubiera producido dicho incumplimiento, la cuota derivada de la deducción junto con los intereses de demora correspondientes.

11.– Kenkari hau aplikatzeko, kontuan hartu beharko da 2/2014 Foru Arauaren 59. eta 67. artikuluetan xedatutakoa, eta, bereziki, foru arau horren V. tituluaren III. kapituluan araututako kenkariei aplikatu beharreko erregela orokorrak.

11.– Para la aplicación de la presente deducción deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en los artículos 59 y 67 de la citada Norma Foral 2/2014, afectándoles a estos efectos las reglas generales aplicables a las deducciones previstas en el Capítulo III del Título V de dicha norma foral.

Zehazki, 2/2014 Foru Arauaren 67.6 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, funts berberek ezingo dute sortu kenkarirako eskubiderik pertsona edo entitate batentzat baino gehiagorentzat.

En particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.6 de la referida Norma Foral 2/2014, los mismos fondos no podrán dar derecho a deducción en más de una persona o entidad.

12.– Artikulu honetan aipatutako kenkarien aplikazioa aukerakoa izango da, eta martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, 115. artikuluaren 3. apartatuan eta 2/2014 Foru Arauaren 128. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan xedatutakoaren arabera gauzatu ahal izango da.

12.– La aplicación de las deducciones previstas en este artículo constituye una opción que podrá ejercitarse de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 115 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y en los apartados 2 y 3 del artículo 128 de la citada Norma Foral 2/2014.

13.– Halaber, artikulu honetan araututako kenkariak aplikatu ahal izango dituzte establezimendu iraunkor bidez diharduten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadunek, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 10eko 16/2014 Foru Araua aplikatu behar bazaie, baldin eta zergadun horien zerga egoitza ez badago kokatuta zergarik gabeko edo paradisu fiskaltzat jotako herrialde edo lurralde batean, martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, hamargarren xedapen gehigarrian xedatutakoari jarraituz.

13.– Las deducciones reguladas en este artículo podrán ser de aplicación, asimismo, por los contribuyentes del impuesto sobre la renta de no residentes que operen a través de un establecimiento permanente a los que sea de aplicación la Norma Foral 16/2014, de 10 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, siempre y cuando estos no tengan su residencia fiscal en un país o territorio considerado como paraíso fiscal o de nula tributación, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

12. artikulua.– Mikroenpresek edo enpresa txikiek garatutako ikerketa eta garapen proiektuetan edo berrikuntza teknologikokoetan parte hartzea.

Artículo 12.– Participación en proyectos de investigación y desarrollo o innovación tecnológica desarrollados por microempresas o pequeñas empresas.

1.– Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauren 13. artikuluan jasotakoari jarraituz 2021ean mikroenpresatzat edo enpresa txikitzat hartzen diren entitateek garatutako ikerketa eta garapeneko edo berrikuntza teknologikoko proiektuen finantzaketan parte hartzen duten sozietateen gaineko zergaren zergadunek foru arau horren 64 bis artikuluan jasotako kenkaria aplikatu ahal izango dute, bertan xedatutakoaren arabera eta berezitasun hauek kontuan hartuta:

1.– Los contribuyentes del impuesto sobre sociedades que participen en la financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica desarrollados por entidades que tengan en 2021 la condición de microempresa o pequeña empresa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, podrán aplicar la deducción prevista en el artículo 64 bis de dicha norma foral, en los términos previstos en el mismo, y con las siguientes especialidades:

a) Zergaren foru arauak 64 bis artikuluaren 2. apartatuko c) letran xedatutako betebeharra ez da aplikatuko.

a) No resultará de aplicación la obligación dispuesta en la letra c) del apartado 2 del artículo 64 bis de la Norma Foral del Impuesto.

b) artikulu horretako 5. apartatuaren lehen paragrafoan xedatutako muga ez da aplikatuko.

b) No resultará de aplicación la limitación prevista en el primer párrafo del apartado 5 de dicho artículo.

c) artikulu horretako 5. apartatuaren bigarren paragrafoan xedatutako muga 1.000.000 euro izango da proiektu bakoitzeko.

c) La limitación prevista en el segundo párrafo del apartado 5 del citado artículo será de 1.000.000 de euros por proyecto.

2.– Aurreko apartatuan jasotakoa ikerketa, garapen eta berrikuntza teknologikoko proiektu hauei aplikatuko zaie:

2.– Lo dispuesto en el apartado anterior resultará de aplicación a los siguientes proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica:

a) 2021ean hasitakoei.

a) Los iniciados en 2021.

b) 2022an hasitakoei, 64 bis artikuluko 2. apartatuaren d) letran aipatutako finantzaketa kontratua 2021ean formalizatzen denean.

b) Los iniciados en 2022, cuando se formalice en 2021 el contrato de financiación a que se refiere la letra d) del apartado 2 del citado artículo 64 bis.

c) 2021 baino lehen hasitakoei, baldin eta finantzaketa kontratua aldatua izan bada maiatzaren 5eko 2/2020 Foru Dekretu-Arauak, COVID-19aren osasun krisiaren ondorioz zerga arloko neurri osagarriak ezartzen dituenak, 2. artikuluko 8. apartatuan xedatutakoari jarraituz.

c) Los iniciados antes del 2021, siempre y cuando el contrato de financiación haya sido modificado en los términos dispuestos en el apartado 8 del artículo 2 del Decreto Foral-Norma 2/2020, de 5 de mayo, sobre medidas complementarias de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.

3.– Halaber, artikulu honetan araututako kenkaria aplikatu ahal izango dute establezimendu iraunkor bidez diharduten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadunek, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 10eko 16/2014 Foru Araua aplikatu behar bazaie, baldin eta zergadun horien zerga egoitza ez badago kokatuta zergarik gabeko edo paradisu fiskaltzat jotako herrialde edo lurralde batean, martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, hamargarren xedapen gehigarrian xedatutakoari jarraituz.

3.– La deducción regulada en este artículo podrá ser de aplicación, asimismo, por los contribuyentes del impuesto sobre la renta de no residentes que operen a través de un establecimiento permanente a los que sea de aplicación la Norma Foral 16/2014, de 10 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, siempre y cuando estos no tengan su residencia fiscal en un país o territorio considerado como paraíso fiscal o de nula tributación, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

13. artikulua.– Enplegua sortzeagatik aplikatzen den kenkari gehitua.

Artículo 13.– Deducción incrementada por creación de empleo.

1.– 2021. urtean egiten diren lan kontratu mugagabeei Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 66. artikuluko 1. apartatuan enplegua sortzeagatik araututako kenkaria aplikatuko zaie, 7.500 euroraino gehienez, kontratatutako pertsona bakoitzeko.

1.– A las contrataciones laborales de carácter indefinido que se produzcan en el año 2021 les será de aplicación la deducción por creación de empleo regulada en el apartado 1 del artículo 66 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, con un límite máximo de deducción de 7.500 euros aplicable por cada persona contratada.

2.– Aipatutako 66. artikuluaren 2. apartatuko seigarren paragrafoan jasotako hiru urteko epea zenbatzeko, 2021eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitarteko denbora ez da kontuan hartuko, eta paragrafo horretan jasotako baldintza betetzen dela joko da.

2.– A efectos del cómputo del plazo de tres años contenido en el párrafo sexto del apartado 2 del referido artículo 66, no se tendrá en cuenta el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, presumiéndose que concurre el requisito contemplado en dicho párrafo.

3. SEKZIOA
SECCIÓN 3.ª
EKONOMIA SUSPERTZEKO BESTE NEURRI BATZUK
OTRAS MEDIDAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

14. artikulua.– Zerga zorren salbuespenezko zatikapena.

Artículo 14.– Fraccionamiento excepcional de deudas tributarias.

1.– Zatikatu ahal izango dira, bermerik eratu gabe eta berandutze interesik sortu gabe, betiere artikulu honetan jasotakoaren arabera, jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadunek eta balio erantsiaren gaineko zergari lotuta eta salbuetsi gabe dauden ondasun higiezinen errentamenduarengatik kapital higiezinen etekinak lortzen dutenek hartzen dituzten zerga zorrak, bai eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak 13. artikuluan jasotako mikroenpresen eta enpresa txikien zerga zorrak ere, baldin eta zor horien guztien jatorria badira borondatez aurkeztu eta ordaintzeko epea 2021eko urtarrilaren 1etik apirilaren 30era bitartean amaitua duten autolikidazioak.

1.– Las deudas tributarias de los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas que realicen actividades económicas y de los que obtengan rendimientos de capital inmobiliario por arrendamiento de inmuebles sujetos y no exentos al impuesto sobre el valor añadido, así como las deudas tributarias de las microempresas y pequeñas empresas, definidas en el artículo 13 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, resultantes de autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso en período voluntario finalice entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2021, podrán ser fraccionadas, sin prestación de garantía ni devengo de intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

2.– Salbuespenezko zatikapen hau lortzeko, beharrezkoa izango da zergadunak zerga obligazioak beteta edukitzea eta eskaera autolikidazioaren borondatezko epean aurkeztea.

2.– Para obtener este fraccionamiento excepcional será necesario que los contribuyentes se encuentren al corriente de las obligaciones tributarias y la solicitud se presente en periodo voluntario de autoliquidación.

3.– Artikulu honetan aipatutako zergapekoek beren zerga zorra ordaintzeko, zorra hileko 6 kuota berdinetan zatikatzeko eskatu ahal izango dute; lehendabiziko kuota 3 hilabeteko gabealdia igaro ondoren ordaindu beharko dute.

3.– Los obligados tributarios a que se refiere este artículo podrán hacer efectiva la deuda tributaria mediante la solicitud de un fraccionamiento de 6 cuotas mensuales de idéntico importe, debiendo ingresar la primera de ellas tras un período de carencia equivalente a 3 meses.

4.– Autolikidazioa Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuan aurkezterakoan egingo da eskaera.

4.– La solicitud se realizará en el momento de la presentación de la autoliquidación en el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

5.– Artikulu honetan aipatutako salbuespenezko zatikapenak Zerga-bilketako zuzendariorde nagusiak ebatziko ditu.

5.– La resolución de los fraccionamientos excepcionales a que se refiere el presente artículo corresponderá al Subdirector General de Recaudación.

6.– Artikulu honetan araututako salbuespenezko zatikapenei, artikulu honetan erregulatu gabeko alderdiei dagokienez, aplikagarri izango zaie abuztuaren 2ko 38/2006 Foru Dekretuaz onartutako Zerga-bilketako Erregelamendu Orokorrak jasotakoa. Dena den, zatikapena eskatzen denean, ez da beharrezkoa izango haren 38. artikuluko 3. apartatuaren c) letran aipatutako dokumentazioa aurkeztea, eta ez da aplikagarri izango haren 44.1.A.b) artikuluaren bigarren paragrafoan jasotakoa.

6.– A los fraccionamientos excepcionales regulados en el presente artículo, en lo no regulado en este artículo, les será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa, aprobado por Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto, si bien cuando se solicite el mismo, no será necesario acompañar la documentación a que se refiere la letra c) de su artículo 38.3 y tampoco será de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo de su artículo 44.1.A.b).

15. artikulua.– Txikizkako merkataritzaren eraldaketa digitalerako kenkaria.

Artículo 15.– Deducción para la transformación digital del comercio minorista.

1.– Jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadunek, sozietateen gaineko zergaren zergadunek eta establezimendu iraunkorraren bidez diharduten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadunek kuota osoan kenkari bat egin ahal izango dute, jarraian zehazten diren beharkizunak betez gero, digitalki eraldatu eta merkataritza elektronikoa ezartzeko 2021ean egindako gastu eta inbertsioen 100eko 30ekoa.

1.– Los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas que ejerzan actividades económicas, del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes que operen mediante establecimiento permanente, que cumplan los requisitos que se especifican a continuación, podrán practicar una deducción de la cuota íntegra del 30 por 100 de los gastos e inversiones efectuados en el año 2021, destinados a la transformación digital y la implantación del comercio electrónico.

Zergadunek beharkizun hauek bete beharko dituzte:

Los contribuyentes deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Sartuta egotea apirilaren 20ko 1/1993 Foru Dekretu Arauemaileak, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren testu bateratzailea onartzen duenak, I. eranskineko I. sekzioaren 64 eta 65 multzoetan eta 662 taldean (txikizkako merkataritza).

a) Estar encuadrados en las agrupaciones 64 y 65 y en el grupo 662 de la Sección I del Anexo I del texto refundido del impuesto sobre actividades económicas, aprobado por Decreto Foral Normativo 1/1993, de 20 de abril, relativas al comercio minorista.

b) Sozietateen gaineko zergaren zergadunek eta establezimendu iraunkorraren bidez diharduten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadunek mikroenpresatzat edo enpresa txikitzat hartuta egon beharko dute Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 13. artikuluan jasotakoaren arabera.

b) En el caso de los contribuyentes del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes que operen mediante establecimiento permanente, deberán tener la consideración de microempresa o pequeña empresa conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

2.– Gastu eta inbertsio hauek izango dute kenkaria:

2.– Los gastos e inversiones objeto de deducción son los que se especifican a continuación:

a) Ekipo eta terminalen eta beren softwarearen eta periferikoen erosketa, bai eta haiek instalatzeak eta ezartzeak duen kostua ere.

a) Adquisición de equipos y terminales, con su software y periféricos asociados, así como el coste de la instalación e implantación de los mismos.

b) Softwarearen erosketa, harpidetza, entrega, eguneratzea edo berritzea, hura merkaturatzea eta elektronikoki saltzea ahalbideratzen badu, haiek instalatzeak eta ezartzea duen gastua barne.

b) Adquisición, suscripción, entrega, actualización o renovación del software, que posibiliten la comercialización y venta electrónica, incluyendo los gastos de su instalación e implantación.

3.– Kenkariaren oinarria aurreko 2. apartatuan aipatutako gastu eta inbertsioen zenbatekoaz osatuta egongo da, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 67. artikuluko 3. apartatuan jasotakoaren arabera kalkulatuko da.

3.– La base de la deducción estará constituida por el importe de las inversiones y los gastos mencionados en el apartado 2 anterior y se calculará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 67 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Horrela kalkulatutako kenkariaren oinarria ezingo da handiagoa izan hauek baino:

La base de la deducción así calculada no podrá ser superior a:

a) 5.000 euro.

a) 5.000 euros.

b) 2019an amaitutako azken zergaldiari dagokion negozio zifraren zenbateko garbiaren 100eko 1a. Jarduera 2020an edo 2021ean hasten denean, jarduera hori hasi den zergaldia hartuko da kontuan.

b) El 1 por 100 del importe neto de la cifra de negocios correspondiente al último período impositivo finalizado en el año 2019. Cuando la actividad se inicie en 2020 o 2021, se tomará el período impositivo de inicio de dicha actividad.

Horretarako, zergaldia urte naturala baino laburragoa denean edo zergaldi horretan jarduera ekonomikoa hasi denean, negozio zifraren zenbateko garbiari dagokion magnitudea urtebetera eramango da.

A estos efectos, se elevará al año la magnitud correspondiente al importe neto de la cifra de negocios cuando el período impositivo sea inferior al año natural o cuando en dicho período se haya producido el inicio de la actividad económica.

Dena den, b) letra honen lehen paragrafoan jasotakoa jasota ere, emaitza hori 500 eurotik beherakoa denean, kenkariaren oinarria bi hauetako txikiena izango da:

No obstante lo previsto en el primer párrafo de esta letra b), cuando dicho resultado arroje una cantidad inferior a 500 euros, la base de deducción será la menor de:

a’) 3. apartatu honen lehen paragrafoan jasotako kenkariaren oinarria.

a’) La base de deducción prevista en el párrafo primero de este apartado 3.

b’) 500 euro.

b’) 500 euros.

4.– Kenkarirako eskubidea duten gastu eta inbertsioak 2021ean zehar egiten direnean zergaldi bat baino gehiago hartuta, aurreko 3. apartatuan jasotako gehieneko muga bakarra izango da haien guztien multzorako.

4.– Cuando las inversiones y gastos con derecho a deducción se realicen a lo largo del año 2021 abarcando a más de un período impositivo, el límite máximo previsto en el apartado 3 anterior, será único para el conjunto de todos ellos.

Era berean, kenkarirako eskubidea duten inbertsio eta gastuak zergaldi batera baino gehiagotara zabaltzen direnean, COVID-19aren osasun larrialdiaren ondoren ekonomia suspertzera bideratutako koiunturazko tributu neurriei buruzko maiatzaren 26ko 5/2020 Foru Dekretu-Arauak 15. artikuluan jasotako kenkaria aplikagarria izateagatik, 3. apartatu honetan ezarritako gehieneko muga bakarra izango da haien guztien multzorako.

Igualmente, cuando las inversiones y gastos con derecho a deducción abarquen a más de un período impositivo, por haber sido de aplicación la deducción prevista en el artículo 15 del Decreto Foral-Norma 5/2020, de 26 de mayo, sobre medidas tributarias coyunturales destinadas a la reactivación económica tras la emergencia sanitaria del COVID-19, el límite máximo previsto en este apartado 3 será único para el conjunto de todos ellos.

5.– Aurreko 3. apartatuan jasota dagoen eta artikulu honetan jasotako jarduera ekonomikoak egiten dituzten errenta esleipenaren araubideko entitateetako bazkide, jaraunsle, erkide edo partaideei dagokien gehieneko muga zehazteko, erreparatuko zaie entitatearen negozio zifraren zenbateko garbiari eta pertsona horiek haren emaitzetan duten partaidetzari.

5.– El límite máximo previsto en el apartado 3 anterior correspondiente a las personas socias, herederas, comuneras o partícipes de las entidades en régimen de atribución de rentas que lleven a cabo actividades económicas previstas en este artículo, se determinará atendiendo al importe neto de la cifra de negocios de la entidad y a la participación de dichas personas en sus resultados.

6.– Kuota nahikoa ez izateagatik kenkaririk izan ez duten kopuruak aplikagarri izan daitezke ondoko eta jarraiko 30 urteetan amaitzen diren zergaldietako likidazioetan.

6.– Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota podrán aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 30 años inmediatos y sucesivos.

7.– Gastu edo inbertsio berak ezin izango du berekin ekarri kenkaria zergadun batengan baino gehiagorengan aplikatzea eta zerga hauetan ezarritakoak ez diren kenkariak zergadun berarengan aplikatzea.

7.– Un mismo gasto o inversión no podrá dar lugar a la aplicación de la deducción en más de un contribuyente, ni podrá dar lugar a la aplicación de distintas deducciones de las previstas en estos impuestos en el mismo contribuyente.

Era berean, berekin ez du ekarriko kenkari hau aplikatzea sozietateen gaineko zergan eta establezimendu iraunkorrarekin diharduten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan, gastu edo inbertsioaren bidez gauzatu denean 2/2014 Foru Arauak 53. artikuluan aipatutako ekintzailetza sustatzeko eta ekoizpen jarduera sendotzeko erreserba berezia.

Tampoco dará lugar a la aplicación de esta deducción en el impuesto sobre sociedades y en el impuesto sobre la renta de no residentes que operen mediante establecimiento permanente, cuando haya servido para materializar la reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva a que se refiere el artículo 53 de la citada Norma Foral 2/2014.

Kenkari hau ez da bateragarria izango inbertsio edo gastu berberekin erlazionatutako beste edozein zerga hobarirekin, salbu eta amortizatzeko askatasunari, amortizazio azkartuari eta baterako amortizaziori dagokienez.

Esta deducción será incompatible con cualesquiera otros beneficios tributarios relacionados con las mismas inversiones o gastos, excepto en lo que se refiere a la libertad de amortización, la amortización acelerada y la amortización conjunta.

8.– Kenkari honen aplikazioa aukerakoa da, eta martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, 115. artikuluko 3. apartatuan, urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Sozietateen gaineko Zergarenak, 128. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan eta urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarenak, 104. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan xedatutakoaren arabera gauzatu ahal izango da.

8.– La aplicación de esta deducción tiene el carácter de opción que podrá ejercitarse de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 115 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en los apartados 2 y 3 del artículo 128 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades y en los apartados 2 y 3 del artículo 104 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

16. artikulua.– Osasun langileentzako doako aseguru kolektiboa.

Artículo 16.– Seguro colectivo gratuito para el personal sanitario.

Osasun langileei dagokien oinordetza eta dohaintzen gaineko zergatik salbuetsita egongo dira, 2021ean, COVID-19ak eragindako gaixotasun eta heriotza kontingentziengatik ordaindutako prestazioak, horiek aseguru etxeek Espainiako Aseguru eta Berraseguru Enpresen Elkartearen bidez izenpetutako osasun langileen aldeko doako aseguru kolektibotik eratorriak direnean.

En 2021 estarán exentas del impuesto sobre sucesiones y donaciones y del impuesto sobre la renta de las personas físicas, las prestaciones por las contingencias de enfermedad y fallecimiento por causa del COVID-19, derivadas del seguro colectivo gratuito a favor del personal sanitario, suscrito por las entidades aseguradoras a través de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras.

17. artikulua.– Elkargiren eta ICO Kreditu Ofizialeko Institutuaren mailegu gisa jasotako laguntzak.

Artículo 17.– Ayudas recibidas en forma de préstamos de Elkargi y del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

1.– Ondarearen gaineko Zergaren ekainaren 11ko 2/2018 Foru Arauaren 5. artikuluko hamar apartatuaren eta 6. artikuluaren aplikazioaren ondorio bakarrerako, ez da jarduera ekonomikoa egiteko behar ez den aktibotzat hartuko COVID-19aren osasun krisiaren ondorioz enpresaburu eta profesionalengan eragindako efektu negatiboak arintzearren Gipuzkoako Foru Aldundiak eta, Elkargiren eta ICO Kreditu Ofizialeko Institutuaren abal lerroetan oinarrituta, finantza entitateek mailegu gisa enpresaburu eta profesionalei eta entitateei eman dizkieten laguntzen onuradunek lortutako zenbatekoei aktiboaren barruan dagokien zatia, eta zati horri ez zaio aplikatuko aipatutako 6. artikuluko sei apartatuan jasotakoa.

1.– A los exclusivos efectos de la aplicación de lo dispuesto en el apartado diez del artículo 5 de la Norma Foral 2/2018, de 11 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, y de lo dispuesto en su artículo 6, la parte del activo equivalente a los importes obtenidos por los beneficiarios de las ayudas en forma de préstamos concedidos a empresarios y profesionales y entidades por las entidades financieras con base en las líneas de avales de Elkargi y del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para paliar los efectos negativos en los empresarios y profesionales producidos por las crisis sanitaria del COVID-19, no tendrá la consideración de activos no necesarios para el ejercicio de la actividad económica, y a dicha parte no le será de aplicación lo dispuesto en el apartado seis del citado artículo 6.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa ez zaie inoiz aplikatuko ez inbertsio kolektibo higiezinetarako erakundeetan ez kapital aldakorreko inbertsioko sozietateetan dauden partaidetzei.

Lo dispuesto en el párrafo anterior en ningún caso será de aplicación a las participaciones en instituciones de inversión colectiva inmobiliaria ni en sociedades de inversión de capital variable.

2.– Artikulu honetan jasotakoa aplikaziozkoa izateko, beharrezkoa izango da zergadunak salbuespenerako eskubidea izatea, aipatutako 6. artikuluko bat apartatuan jasotakoari jarraituz edo aipatutako artikuluko bi apartatuan xedatutakoaren arabera, haren a) letratik d) letrara bitartean jasotako beharkizunak betetzeagatik.

2.– Para que resulte de aplicación lo dispuesto en este artículo será necesario que el contribuyente tenga derecho a la exención de acuerdo con lo dispuesto en el apartado uno del citado artículo 6, o de acuerdo con lo dispuesto en el apartado dos del citado artículo por cumplir con los requisitos previstos en sus letras a) a d).

3.– Artikulu honetan xedatutakoak 2020 eta 2021erako bakarrik izango ditu ondorioak.

3.– Lo dispuesto en este artículo tendrá efectos exclusivamente para 2020 y 2021.

18. artikulua.– Tasen hobariak.

Artículo 18.– Bonificaciones de tasas.

2021ean tokiko entitateek aparteko hobariak onartu ahal izango dituzte Gipuzkoako Toki Entitateei buruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak II. tituluaren III. kapituluaren 3. sekzioan jasotakoari jarraituz ezarrita dauden udal tasen zenbatekoaren gainean.

Durante 2021, las entidades locales podrán aprobar bonificaciones extraordinarias sobre la cuantía de las tasas municipales establecidas en virtud de la sección 3.ª del Capítulo III del Título II de la Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa.

Hobari horiek jasotzeko arrazoiak COVID-19aren osasun krisiarekin lotuta egon behar dira, eta krisi horrek bereziki eragindako kolektiboei aplikatu ahal izango zaie.

Estas bonificaciones deberán estar motivadas por la crisis sanitaria del COVID-19 y podrán aplicarse a colectivos especialmente afectados por la misma.

Artikulu honetan aipatutako hobarien ondorioek 2020ko urtarrilaren 1era arteko atzera eragina izan dezakete.

Los efectos de las bonificaciones a que se refiere el presente artículo podrán retrotraerse hasta el 1 de enero de 2020.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
TRATAMENDU TRIBUTARIO JAKIN BATZUK MALGUTZEKO NEURRIAK
MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN DE CIERTOS TRATAMIENTOS TRIBUTARIOS

19. artikulua.– Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga.

Artículo 19.– Impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Bat.– 1.– Kreditu entitateetako kontuetan sartutako kopuruak ohiko etxebizitzaren erosketan erabiltzeko epea, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 87. artikuluko 5. apartatuaren b) letran ezarritakoa, 2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartean amaitzen bada, 7 urtekoa izango da kontu horiek ireki diren egunetik kontatzen hasita.

Uno.– 1.– El plazo establecido en la letra b) del apartado 5 del artículo 87 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, para proceder a materializar las cantidades depositadas en cuentas de entidades de crédito en la adquisición de vivienda habitual, que finalice entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, será de siete años contados a partir de la fecha de su apertura.

Aurreko paragrafoan ezarritakoaren arabera etxebizitza kontuan sartzen diren kopuruek eskubidea emango dute urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 87. artikuluan jasotako kenkaria aplikatzeko.

Las cantidades depositadas en la cuenta vivienda en los términos establecidos en el párrafo anterior darán derecho a la práctica de la deducción prevista en el artículo 87 de la citada Norma Foral 3/2014, de 17 de enero.

2.– Eraikitzen ari den ohiko etxebizitza erosteko epea, hain zuzen ere, urriaren 14ko 33/2014 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduko 66.1 artikuluaren b) letran ezarritakoa, 2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartean amaitzen bada, 5 urtekoa izango da inbertsioa hasten denetik aurrera.

2.– El plazo para la adquisición de vivienda habitual en construcción, establecido en la letra b) del artículo 66.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 33/2014, de 14 de octubre, que finalice entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, pasará a ser de cinco años desde el inicio de la inversión.

3.– Urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarenak, 49. artikuluan aurreikusten dituen ohiko etxebizitzaren eskualdaketa kasuetan, urriaren 14ko 33/2014 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduaren 45. artikuluko 3. apartatuan aipatzen den berrinbertsio epea 3 urtekoa izango da.

3.– El plazo de reinversión, en los supuestos de transmisión de la vivienda habitual previstos en el artículo 49 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, al que se refiere el apartado 3 del artículo 45 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 33/2014, de 14 de octubre, será de tres años.

Apartatu honetan aipatzen den epearen luzapena aplikatuko da ohiko etxebizitzaren eskualdaketak 2019ko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartean egindakoak direnean, edo ohiko etxebizitza 2019ko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartean erosi eta, horren ondoren, aurrekoa eskualdatzen denean.

La ampliación del plazo a que se refiere el presente apartado se aplicará en las transmisiones de vivienda habitual efectuadas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, o en la adquisición de una vivienda habitual entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021 y posterior transmisión de la anterior vivienda habitual.

4.– Ohiko etxebizitza benetan eta modu iraunkorrean okupatzeko epea, hain zuzen ere, urriaren 14ko 33/2014 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduko 64. artikuluko 2. apartatuan aipatua, sei hilabetez luzatuko da 2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartean amaitzen bada.

4.– El plazo para la ocupación efectiva y permanente de la vivienda habitual a que se refiere el apartado 2 del artículo 64 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 33/2014, de 14 de octubre, se ampliará en seis meses cuando dicho plazo finalice entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

5.– Urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarenak, 42. artikuluko b) eta c) letretan eta 49. artikuluan ezartzen dituen salbuespenak aplikatzeko ez bestetarako, ulertuko da zergaduna ohiko etxebizitza eskualdatzen ari dela une horretan etxebizitza hori bere ohiko etxebizitza denean edo, bestela, hura eskualdatu aurreko hiru urteetako edozein egunetara arte halakotzat hartu denean.

5.– A los exclusivos efectos de la aplicación de las exenciones previstas en las letras b) y c) del artículo 42 y en el artículo 49 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se entenderá que el contribuyente está transmitiendo su vivienda habitual cuando la vivienda en cuestión constituya su vivienda habitual en ese momento o hubiera tenido tal consideración hasta cualquier día de los tres años anteriores a la fecha de transmisión.

Apartatu honetan aipatzen den epearen luzapena aplikatuko da soil-soilik baldin eta, 2019ko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartean etxebizitzak ohiko etxebizitza izateari utzi badio, arau orokorrei jarraituz, eta betiere, baldin eta, artikulu honetako 3. apartatuaren bigarren paragrafoan ezarritako aplikazio eremu tenporalean, horren xedea Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 49. artikuluan aurreikusten den salbuespena aplikatzea bada.

La ampliación del plazo a que se refiere el presente apartado se aplicará exclusivamente en los supuestos en los que la vivienda haya dejado de tener la consideración de vivienda habitual, conforme a las reglas generales, entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, y siempre dentro del ámbito de aplicación temporal establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del presente artículo, cuando se trate de la aplicación de la exención prevista en el artículo 49 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

6.– Etxebizitzak familia etxebizitza izateari utzitakoan, hura eskualdatzeko gehieneko epea, urriaren 14ko 33/2014 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduko 45. artikuluko 2. apartatuan aurreikusia, 3 urtekoa izango da.

6.– El plazo máximo para transmitir la vivienda una vez haya dejado de tener la consideración de vivienda familiar, previsto en el apartado 2 del artículo 45 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 33/2014, de 14 de octubre, será de tres años.

Apartatu honetan aipatzen den epearen luzapena aplikatuko da soil-soilik baldin eta 2019ko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartean etxebizitzak familia etxebizitza izateari utzi badio 2. apartatuan xedatutakoarekin bat, betiere, artikulu honetako 3. apartatuaren bigarren paragrafoan ezarritako aplikazio eremu tenporalaren barruan.

La ampliación del plazo a que se refiere el presente apartado se aplicará exclusivamente en los supuestos en los que la vivienda haya dejado de tener la consideración de vivienda familiar conforme a lo dispuesto en el citado apartado 2, entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, y siempre dentro del ámbito de aplicación temporal establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del presente artículo.

7.– Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 89 quater artikuluak langileek entitateak eratzeagatik arautzen duen kenkaria aplikatzearen ondorioetarako, eta entitateak 2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartean eratu diren kasuetarako, jarraian aipatzen diren epeak urtebetekoak izango dira entitateen eraketaren unetik aurrera:

7.– A los efectos de aplicar la deducción por la constitución de entidades por las personas trabajadoras, regulada en el artículo 89 quater de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y para los supuestos de las entidades constituidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, los plazos indicados a continuación serán de un año desde su constitución:

a) Harpidetzak entitatea eratzea helburu duela jotzeko epea, aipatutako 89 quater artikuluko 2. apartatuaren a) letran aurreikusia.

a) El plazo para considerar que la suscripción tiene por objeto la constitución de la entidad, previsto en la letra a) del apartado 2 del citado artículo 89 quater.

b) Zergadunak entitatean langile gisa jarduten hasteko epea, aipatu den 2. apartatuaren e) letran aurreikusia.

b) El plazo previsto en la letra e) del referido apartado 2 para que los contribuyentes empiecen a prestar sus servicios como personas trabajadoras en la entidad.

c) Aipatutako 2. apartatuaren azken paragrafoan aurreikusitako epea, zeinean ez den exijigarria langile guztiek apartatuko horretako g) letran ezarritako baldintza betetzea.

c) El plazo previsto en el último párrafo del susodicho apartado 2, por el que no es exigible que el conjunto de las personas trabajadoras cumpla el requisito previsto en la letra g) de dicho apartado.

d) 89 quater artikuluko 3. apartatuaren azken paragrafoan aurreikusitako epea, zeinean ez den exijigarria zergadunak langile gisa jardutea.

d) El plazo previsto en el último párrafo del apartado 3 del artículo 89 quater, por el que no es exigible la prestación de servicios como persona trabajadora.

Bi.– artikulu honetan jasotako epeen luzapena ez zaie aplikatuko COVID-19aren osasun krisia dela eta zerga arloko neurri osagarriak ezartzen dituen maiatzaren 5eko 2/2020 Foru Dekretu-Arauak 1. artikuluan luzatutako epeei.

Dos.– La ampliación de los plazos previstos en el presente artículo no será de aplicación a los plazos ampliados o prorrogados en el artículo 1 del Decreto Foral-Norma 2/2020, de 5 de mayo, sobre medidas complementarias de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.

20. artikulua.– Sozietateen gaineko zerga.

Artículo 20.– Impuesto sobre sociedades.

Bat.– 1.– Urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarenak, 13. artikuluko 5. apartatuan jasotako kasuetan mikroenpresa, enpresa txiki eta enpresa ertaintzat hartzeko, ez da urtebetera eramango eragiketa bolumenari dagokion magnitudea, urte naturalaz azpiko zergaldia 2021. urtean hasten denean edo sorrera berriko entitateak eta entitate inaktiboak 2021ean ustiapen ekonomiko bat eramaten hasten direnean.

Uno.– 1.– A los efectos de la consideración de microempresa, de pequeña y de mediana empresa en los supuestos previstos en el apartado 5 del artículo 13 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, no se elevará al año la magnitud correspondiente al volumen de operaciones, cuando el periodo impositivo inferior al año natural se inicie en el año 2021, o cuando las entidades de nueva creación y las entidades inactivas comiencen a llevar a cabo una explotación económica durante el año 2021.

2.– Urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarenak, 21. artikuluko 1. apartatuaren b) letran eta 2. apartatuan (amortizazio askatasunari eta amortizazio azeleratuari buruzkoa) ondare elementua eskura jartzeko jasotzen duen 12 hilabeteko epea beste 12 hilabetez luzatuko da, epe hori 2021ean amaitzen baldin bada.

2.– El plazo de doce meses para la puesta a disposición a que se refieren la letra b) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 21 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, sobre libertad de amortización y amortización acelerada, se ampliará en doce meses cuando venza en 2021.

3.– Urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarenak, 36. artikuluko 1. apartatuan eta 38. artikuluko 1. apartatuan ondare elementua entregatu edo eskura jarri ondorengo hiru urtetan aparteko mozkinak berrinbertitzeko aipatzen dituen epeak urtebetez luzatuko dira, epe horiek 2021ean amaitzen baldin badira.

3.– Los plazos de reinversión de beneficios extraordinarios de tres años posteriores a la fecha de la entrega o puesta a disposición del elemento patrimonial, a que se refieren el apartado 1 del artículo 36 y el apartado 1 del artículo 38 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se ampliarán en un año cuando venzan en 2021.

Era berean, zergadunak ondasun bat 2020ko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartean eskuratu duenean eta haren asmoa eskurapen horretatik aurrerako urtebeteko epean beste bat eskualdatzea eta aipatutako apartatuetan erregulatutako zerga onurak jasotzea denean, apartatu horietan adierazitako urtebeteko epe hori beste urtebetez luzatuko da.

Igualmente, cuando el contribuyente hubiera adquirido un bien entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, con la intención de transmitir otro en el plazo de 1 año a contar desde la fecha de aquella adquisición y acogerse a los beneficios tributarios regulados en los citados apartados, dicho plazo de 1 año previsto en los mismos se ampliará un año más.

4.– Urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarenak, 36. artikuluko 4. apartatuaren bigarren paragrafoan aparteko mozkinak berrinbertitzeko aipatzen duen 3 hilabeteko epea 6 hilabetez luzatuko da, epe hori 2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartean amaitzen baldin bada.

4.– El plazo de reinversión de beneficios extraordinarios de tres meses al que hace referencia el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 36 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se ampliará en seis meses cuando finalice entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

5.– Urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarenak, 116. artikuluko 5. apartatuan (ondasun higiezinen errentamendu kualifikatuan aritzen diren entitateen araubideari buruzkoa) jasotzen duen aparteko mozkinen berrinbertsio epearen 5 urterako luzapena urtebetez zabalduko da, luzapen hori 2021ean amaitzen baldin bada.

5.– La ampliación a cinco años del plazo de reinversión de beneficios extraordinarios a que refiere el apartado 5 del artículo 116 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, sobre el régimen tributario de las entidades con actividad cualificada de arrendamiento de inmuebles, se extenderá en un año cuando dicha ampliación venza en 2021.

6.– Urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarenak, 52. artikuluko 2. apartatuan (mozkinak nibelatzeko erreserba bereziari buruzkoa) zerga oinarria kenkarien bidez gehitzeko aipatzen duen 5 urteko gehieneko epea zergaldi batez luzatzen da, epe hori 2021ean amaitzen baldin bada.

6.– El plazo máximo de cinco años para incrementar la base imponible con las cantidades deducidas a que se refiere el artículo 52.2 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, relativo a la reserva especial para la nivelación de beneficios, se amplía en un periodo impositivo cuando dicho plazo venza en 2021.

Zergadunak aurreko paragrafoan aipatutako epearen luzapena erabiltzen badu, aipatutako 52. artikuluko 3. apartatutan xedatutakoaren arabera erreserbaren saldoa erabili ezingo duen epea zergaldi batez luzatuko da, era berean.

En los supuestos en los que el contribuyente haga uso de la ampliación del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el plazo durante el cual no podrá disponer del saldo de la reserva, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del citado artículo 52, se ampliará, igualmente, en un período impositivo.

7.– Urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarenak, 53.2 artikuluan ekintzailetza sustatu eta ekoizpen jarduera sendotzeko erreserba bereziari zuzkitutako kopuruak bertan jasotako helburuetako batean erabiltzeko aipatzen duen 3 urteko gehieneko epea urtebetez luzatuko da, epe hori 2021ean amaitzen baldin bada.

7.– El plazo máximo de tres años a que se refiere el artículo 53.2 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, para destinar las cantidades dotadas a la reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva, a alguna de las finalidades contempladas en el mismo, se ampliará en un año cuando venza en 2021.

Zergadunak aurreko paragrafoan aipatutako gehieneko epearen luzapena erabiltzen badu, aipatutako 53. artikuluko 4. apartatutan xedatutakoaren arabera erreserbaren saldoa erabili ezingo duen epea urtebetez luzatuko da, era berean.

En los supuestos en los que el contribuyente haga uso de la ampliación del plazo máximo a que se refiere el párrafo anterior, el plazo durante el cual no podrá disponer del saldo de la reserva, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del citado artículo 53, se ampliará, igualmente, en un año.

Zergaduna erreserbaren saldoa osorik edo zati batean aipatutako 53. artikuluko 2. apartatuaren c) letran jasotzen dituen helburuetan erabiltzera doanean, Zerga Administrazioari komunikazio bat aurkeztu beharko dio, hala badagokio, egutegian izandako aldaketaren eta haren arrazoien berri emanda.

Cuando el contribuyente vaya a destinar la totalidad o parte del saldo de la reserva a las finalidades previstas en la letra c) del apartado 2 del referido artículo 53, deberá presentar, en su caso, una comunicación a la Administración tributaria informando del cambio en el calendario y las razones de este.

8.– Sorrera berriko entitate berritzaileek egindako ikerketa eta garapeneko edo berrikuntza teknologikoko proiektuak finantzatzeko 2021eko ekitaldian hasi dituzten kontratuen formalizazioa, baldin eta kontratu horiek urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarenak, 64 bis artikuluko 2. apartatuaren d) letran aipatutako finantzaketa kontratuak badira, proiektua gauzatzen hasi aurretik egin beharko da, nahiz eta, era berean, hura gauzatzen den lehendabiziko bederatzi hilabeteen barruan egin ahal izango den, betiere aipatutako 64 bis artikuluko 7. apartatuan aipatutako txostena proiektua gauzatzen hasi aurretik eskatu denean eta aitortzeko borondatezko epea amaitu ez denean.

8.– La formalización de los contratos de financiación de los proyectos de investigación y desarrollo o innovación tecnológica realizados por entidades innovadoras de nueva creación, a que se refiere la letra d) del apartado 2 del artículo 64 bis de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, iniciados en el ejercicio 2021, deberá efectuarse con anterioridad al inicio de la ejecución de los proyectos, aunque podrá realizarse igualmente en los nueve primeros meses de ejecución de los mismos, siempre que se haya solicitado el informe a que hace referencia el apartado 7 del citado artículo 64 bis, con anterioridad al inicio de la ejecución, y no haya concluido el período voluntario de declaración.

Aipatutako 64 bis artikuluko 2. apartatuaren d) letran xedatutakoa xedatuta ere, artikulu horretan jasotakoa aplikagarri izango zaie ikerketa eta garapeneko edo berrikuntza teknologikoko urte anitzeko proiektuei, baldin eta haiek finantzaketa kontratua sinatu aurretik gauzatzen hasi badira, betiere kontratu hori 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldiaren lehendabiziko bederatzi hilabeteetan sinatzen denean eta aipatutako 64 bis artikuluko 7. apartatuan jasotako txostena proiektua gauzatzen hasi aurretik eskatu denean.

No obstante lo dispuesto en la letra d) del apartado 2 del referido artículo 64 bis, será de aplicación lo dispuesto en dicho artículo a los proyectos de investigación y desarrollo o innovación tecnológica de carácter plurianual cuya ejecución hubiera comenzado con anterioridad a la suscripción del contrato de financiación, siempre que el mismo se firme en los nueve primeros meses del período impositivo iniciado a partir del 1 de enero de 2021 y se haya solicitado el informe a que hace referencia el apartado 7 del citado artículo 64 bis, con anterioridad al inicio de la ejecución.

2021ean martxan dauden finantzaketa kontratuak aldatu ahal izango dira ordainketa eta gastuen egutegia eta inbertsioen egutegia doitzeko. Aldaketa horren berri emango zaio Zerga Administrazioari, komunikazio osagarri baten bidez, hura formalizatzen denetik 3 hilabeteko epean eta, nolanahi ere, 2021eko abenduaren 31ren aurretik.

Los contratos de financiación que se encuentren en curso en 2021 podrán ser modificados para reajustar el calendario de pagos y de gastos e inversiones. Dicha modificación será presentada a la Administración tributaria mediante comunicación complementaria en el plazo de tres meses desde su formalización y, en cualquier caso, antes de 31 de diciembre de 2021.

Salbuespen gisa, zilegi izango da jadanik formalizatutako kontratuetan parte hartzen duen zergadunaren posizioan subrogatzea, baldin eta subrogazio hori 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldiaren lehen bederatzi hilabeteetan gertatzen bada.

Con carácter extraordinario, será admisible la subrogación en la posición del contribuyente que participa en los contratos ya formalizados, siempre que dicha subrogación tenga lugar en los nueve primeros meses del periodo impositivo iniciado a partir del 1 de enero de 2021.

9.– Lan harremana azkentzen denetik langile kopuru bera berriro kontratatzeko 2 hilabeteko epea, alegia, urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarenak, 66. artikuluko 2. apartatuan jasotako epea, 4 hilabetez luzatuko da, lan harremana 2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartean azkendu denean.

9.– El plazo de dos meses para volver a contratar a un número igual de personas trabajadoras desde la extinción de la relación laboral, dispuesto en el apartado 2 del artículo 66 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se ampliará en 4 meses cuando la extinción de la relación laboral se haya producido en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

10.– Urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarenak, 67. artikuluko 5. apartatuaren bigarren paragrafoan kenkariari lotutako inbertsioa gauzatzeko erabiltzen diren aktibo ez-korronteak lehengoratzeko aipatzen duen 3 hilabeteko epea 6 hilabetez luzatuko da, epe hori 2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartean amaitzen baldin bada.

10.– El plazo de tres meses para la reposición de los activos no corrientes en que se materialice la inversión objeto de la deducción a que se refiere el segundo párrafo del apartado 5 del artículo 67 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se ampliará en seis meses cuando venza entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

11.– Urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarenak, hamabosgarren xedapen gehigarriaren bat apartatuko 7. puntuan film luze zinematografikoa eta ikus-entzunezko seriea estreinatzeko jasotzen duen 2 urteko gehieneko epea urtebetez luzatuko da, ikus-entzunezko lana 2021ean amaitu baldin bada.

11.– El plazo máximo de 2 años para estrenar el largometraje cinematográfico o serie audiovisual, previsto en el punto 7 del apartado uno de la disposición adicional decimoquinta de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se ampliará en un año cuando la obra audiovisual haya finalizado en el año 2021.

12.– Espainiako film luze zinematografikoen eta ikus-entzunezko serieen ekoizpenengatik, baldin eta produkzioa 2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartean bukatu bada, 2022ko abenduaren 31ra arte eskatu ahal izango da ekainaren 16ko 17/2015 Foru Dekretuaren bidez onartutako Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamenduak zazpigarren xedapen gehigarrian jasotako «pizgarri fiskala aplikatzeko txostena».

12.– Las producciones españolas de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales que hayan finalizado la producción durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, podrán solicitar el «Informe para la aplicación del incentivo fiscal» previsto en la disposición adicional séptima del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 17/2015, de 16 de junio, hasta el 31 de diciembre de 2022.

2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartean Euskadiko Autonomia Erkidegoan Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren hamabosgarren xedapen gehigarriaren bi apartatuan jasotako kenkaria izan dezaketen gastuak egin eta atzerriko lan baten ekoizpen exekutiboaz arduratzen diren enpresek 2022ko abenduaren 31ra arte eskatu ahal izango dute «pizgarri fiskala aplikatzeko txostena».

Las empresas encargadas de la producción ejecutiva de una obra audiovisual extranjera que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 hayan realizado gastos en la Comunidad Autónoma Vasca, susceptibles de acogerse a la deducción prevista en el apartado dos de la disposición adicional decimoquinta de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, podrán solicitar el «Informe para la aplicación del incentivo fiscal» hasta el 31 de diciembre de 2022.

Bi.– Artikulu honetan jasotako epeen luzapena ez zaie aplikatuko COVID-19aren osasun krisia dela eta zerga arloko neurri osagarriak ezartzen dituen maiatzaren 5eko 2/2020 Foru Dekretu-Arauak 2. artikuluan luzatutako epeei.

Dos.– La ampliación de los plazos previstos en el presente artículo no será de aplicación a los plazos ampliados o prorrogados en el artículo 2 del Decreto Foral-Norma 2/2020, de 5 de mayo, sobre medidas complementarias de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.

21. artikulua.– Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga.

Artículo 21.– Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren abenduaren 30eko 18/1987 Foru Arauak 11.1 artikuluaren c) letraren azken paragrafoan lokal bat etxebizitza moduan gaitzeko jarritako 18 hilabeteko epea 6 hilabetez luzatzen da, epe hori 2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartean amaitzen baldin bada.

El plazo de 18 meses previsto en el último párrafo de la letra c) del artículo 11.1 de la Norma Foral 18/1987, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para la habilitación de un local como vivienda, se amplía en seis meses, cuando dicho plazo finalice entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

Artikulu honetan jasotako epeen luzapena ez zaio aplikatuko COVID-19aren osasun krisia dela eta zerga arloko neurri osagarriak ezartzen dituen maiatzaren 5eko 2/2020 Foru Dekretu-Arauak 3. artikuluan luzatutako epeari.

La ampliación de este plazo no será de aplicación al plazo ampliado en el artículo 3 del Decreto Foral-Norma 2/2020, de 5 de mayo, sobre medidas complementarias de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Foru dekretu-arau hau indarrean jartzean, indargabetuta gelditzen da COVID-19ak eragindako osasun larrialdiaren ondoren ekonomia suspertzeko koiunturazko zerga arloko neurriei buruzko maiatzaren 26ko 5/2020 Foru Dekretu-Arauaren 12. artikulua.

A la entrada en vigor del presente Decreto foral-norma, queda derogado el artículo 12 del Decreto Foral-Norma 5/2020, de 26 de mayo, sobre medidas tributarias coyunturales destinadas a la reactivación económica tras la emergencia sanitaria del COVID-19.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Arauak emateko ahalmenak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Habilitaciones normativas.

1.– Baimena ematen zaie Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuari foru dekretu-arau hau garatu eta aplikatzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzaten.

1.– Se autoriza a la Diputación Foral de Gipuzkoa y al diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas para dictar cuantas disposiciones sean necesarias en desarrollo y aplicación del presente Decreto foral-norma.

2.– Baimena ematen zaio Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuari foru agindu bidez foru dekretu-arau honetan jasotako zerga neurrien indar epea luzatzeko, betiere hura onartzea eragin zuten aparteko zirkunstantziak irauteak hala justifikatzen badu.

2.– Se autoriza al diputado foral de Departamento de Hacienda y Finanzas para la prórroga, mediante orden foral, del plazo de vigencia de las medidas tributarias contenidas en el presente Decreto foral-norma, siempre que lo justifique el mantenimiento de las circunstancias excepcionales que motivaron su aprobación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Aldatzea COVID-19aren zenbait ondorio arintzeko presako neurri osagarriei buruzkoa urriaren 13ko 8/2020 Foru Dekretu-Araua.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Modificación del Decreto Foral-Norma 8/2020, de 13 de octubre, sobre medidas complementarias de carácter urgente para paliar determinadas consecuencias del COVID-19.

Aldatu egiten da COVID-19aren zenbait ondorio arintzeko presako neurri osagarriei buruzko urriaren 13ko 8/2020 Foru Dekretu-Arauak 3. artikuluan jasotakoa. Honela idatzita gelditzen da:

Se modifica el artículo 3 del Decreto Foral-Norma 8/2020, de 13 de octubre, sobre medidas complementarias de carácter urgente para paliar determinadas consecuencias del COVID-19, quedando redactado en los siguientes términos:

«3. artikulua.– Prestazioak, jarduera ekonomikoak egiten dituzten langile autonomoen jarduera eteteagatik.

«Artículo 3.– Prestaciones por cese de actividad de trabajadores autónomos que realicen actividades económicas.

2020ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietarako ondorioekin, jarduera ekonomikoen etekintzat hartuko dira jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadunek honako hauek direla eta jasotako zenbatekoak: COVID-19aren inpaktu ekonomiko eta sozialari aurre egiteko urgentziazko ezohiko neurriei buruzko martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuak 17. artikuluan araututako jarduera eta lana eteteagatiko prestazioa; enpleguaren sustapenari eta lan autonomoaren babesari eta sektore industrialaren lehiakortasunari buruzko ekainaren 26ko 24/2020 Errege Lege Dekretuak 9. eta 10. artikuluetan jasotako prestazioak; irailaren 29ko 30/2020 Errege Lege Dekretuak, Enpleguaren aldeko gizarte neurriei buruzkoak, 13. eta 14. artikuluetan eta laugarren xedapen gehigarrian jasotako prestazioak; eta, hala badagokio, prestazio horien indarraldiaren luzapena arautzen duten xedapenetan ezarritako prestazioak.»

Con efectos para los periodos impositivos iniciados desde el 1 de enero de 2020, los importes percibidos por los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que ejerzan actividades económicas, en concepto de prestación por cese de actividad, regulada en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y de las prestaciones reguladas en los artículos 9 y 10 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, y de las prestaciones previstas en los artículos 13 y 14 y disposición adicional cuarta del Real Decreto–ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, así como en las disposiciones que, en su caso, regulen la prórroga de su vigencia temporal, tendrán la consideración de rendimientos de actividades económicas.»

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Aldatzea urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zerga onartzen duena.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Modificación de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Aldatu egiten da Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren hogeita bigarren xedapen gehigarriaren 5. apartatua. Honela idatzita gelditzen da:

Se modifica el apartado 5 de la disposición adicional vigesimosegunda de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, quedando redactado en los siguientes términos:

«5. Txikizkako merkataritzaren eraldaketa digitalerako kenkaria, hain zuzen ere, COVID-19ak eragindako osasun larrialdiaren ondoren ekonomia suspertzeko koiunturazko zerga arloko neurriei buruzko maiatzaren 26ko 5/2020 Foru Dekretu-Arauak 15. artikuluan eta COVID-19aren bigarren olatuak eragindako ondorioak arintzeko zerga arloko presako neurriei buruzko abenduaren 1eko 11/2020 Foru Dekretu-Arauak 15. artikuluan jasotakoa aplikatzen duten zergadunek aurreko 1. apartatuaren b) eta c) letretan aipatutako inbertsio eta gastuengatik baino ezingo dute aplikatu kenkari hau, betiere baldin eta eraldaketa digitalerako kenkaria 2020an eta 2021ean aplikatu zaien inbertsio eta gastuek ez badute gainditzen kenkariaren oinarriaren muga bateratua, aipatutako 15. artikuluen arabera kalkulatua.

«5. Los contribuyentes que apliquen la deducción para la transformación digital del comercio minorista prevista en el artículo 15 del Decreto Foral-Norma 5/2020, de 26 de mayo, sobre medidas tributarias coyunturales destinadas a la reactivación económica tras la emergencia sanitaria del COVID-19, y en el artículo 15 del Decreto Foral-Norma 11/2020, de 1 de diciembre, sobre medidas tributarias urgentes para paliar los efectos de la segunda ola del COVID-19, podrán aplicar la presente deducción exclusivamente por las inversiones y gastos a los que se refieren las letras b) y c) del apartado 1 anterior, y siempre que las inversiones y gastos que en 2020 y 2021 hayan sido objeto de aquellas deducciones no hayan excedido del límite de base de deducción conjunto calculado con arreglo a lo establecido en los mencionados artículos 15.

Kasu horietan, kenkari honen oinarriak ezin izango du gainditu eragiketa honen emaitza: 2. apartatuaren arabera kalkulatutako kenkariaren oinarriaren muga ken txikizkako merkataritzaren eraldaketa digitalerako kenkariaren xede izan diren inbertsio eta gastuen zenbatekoa.»

En estos supuestos, la base de la presente deducción no podrá exceder de la diferencia entre el límite de la base de deducción calculado con arreglo a lo establecido en el apartado 2, y el importe de las inversiones y gastos que hayan sido objeto de la deducción para la transformación digital del comercio minorista.»

AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.– Entrada en vigor.

Foru dekretu-arau hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean jarriko da indarrean, bere xedapenetan espresuki jasotzen diren ondorioak eragotzi gabe.

El presente Decreto foral-norma entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, sin perjuicio de los efectos expresos previstos en el mismo.

Donostia, 2020ko abenduaren 1a.

Donostia / San Sebastián, a 1 de diciembre de 2020.

Diputatu nagusia,

El Diputado General,

MARKEL OLANO ARRESE.

MARKEL OLANO ARRESE.

Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatua,

El Diputado Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas,

JOKIN PERONA LERCHUNDI.

JOKIN PERONA LERCHUNDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común