Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

261. zk., 2020ko abenduaren 30a, asteazkena

N.º 261, miércoles 30 de diciembre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposaketak eta lehiaketak

Oposiciones y concursos

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
5579
5579

105/2020 EBAZPENA, abenduaren 22koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baita Jaurlaritzaren Kontseiluak hartutako akordio bat, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Administrazioaren 2020rako Enplegu Publikoaren Eskaintza, eta 2017-2020 aldirako Enplegurako Plan Estrategikoan sartzen baita Ertzaintzaren oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko estatutupeko langile finko izateko lanpostu-kopurua.

RESOLUCIÓN 105/2020, de 22 de diciembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la Oferta Pública de Empleo para el año 2020 de la Administración Educativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se incorpora al Plan Estratégico para el Empleo 2017-2020 el número de plazas para el ingreso en la categoría de Agente de la escala básica de la Ertzaintza y para el acceso a la condición de personal estatutario fijo de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Gobernu Kontseiluak, 2020ko abenduaren 22an batzarrean, onartu du erabakia zeinaren bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Administrazioaren 2020rako Enplegu Publikoaren Eskaintza, eta 2017-2020 aldirako Enplegurako Plan Estrategikoan sartzen baita Ertzaintzaren oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko estatutupeko langile finko izateko lanpostu-kopurua. Hori horrela, behar bezalako publikotasuna izan dezan, honako hau

Habiéndose aprobado por el Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2020, el Acuerdo por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2020 de la Administración Educativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se incorpora al Plan Estratégico para el Empleo 2017-2020 el número de plazas para el ingreso en la categoría de Agente de la escala básica de la Ertzaintza y para el acceso a la condición de personal estatutario fijo de Osakidetza-Servicio vasco de salud, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Administrazioaren 2020rako Enplegu Publikoaren Eskaintza, eta 2017-2020 aldirako Enplegurako Plan Estrategikoan sartzen baita Ertzaintzaren oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko estatutupeko langile finko izateko lanpostu-kopurua akordioaren testua. Testu hori ebazpen honen eranskinean dago jasota.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el Acuerdo por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2020 de la Administración Educativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se incorpora al Plan Estratégico para el Empleo 2017-2020 el número de plazas para el ingreso en la categoría de Agente de la escala básica de la Ertzaintza y para el acceso a la condición de personal estatutario fijo de Osakidetza-Servicio vasco de salud, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko abenduaren 22a.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de diciembre de 2020.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN ABENDUAREN 22KO 105/2020 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 105/2020, DE 22 DE DICIEMBRE, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
GOBERNU-KONTSEILUAREN 2020KO ABENDUAREN 22KO AKORDIOA, ZEINAREN BIDEZ EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO HEZKUNTZA ADMINISTRAZIOAREN ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA ONARTZEN DUENA, ETA 2017-2020 ENPLEGURAKO PLAN ESTRATEGIKOAN SARTZEN DITUENA ERTZAINTZAREN OINARRIZKO ESKALAKO AGENTEEN KATEGORIAN SARTZEKO ETA OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ESTATUTUPEKO LANGILE FINKO IZATEKO LANPOSTU-KOPURUA
ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 22 DE DICIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL AÑO 2020 DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO Y SE INCORPORA AL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL EMPLEO 2017-2020 EL NÚMERO DE PLAZAS PARA EL INGRESO EN LA CATEGORÍA DE AGENTE DE LA ESCALA BÁSICA DE LA ERTZAINTZA Y PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 23.1 artikuluan ezarritakoaren arabera (lege hori aldatzen duen azaroaren 7ko 16/1997 Legearen idazkera kontuan hartuta), «Administrazio Publiko bakoitzeko langileekin bete ezin diren giza baliabideak, hots, aurrekontu-izendapena dutenak, enplegu publikorako eskaintzaz beteko dira».

El artículo 23.1 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, en su redacción dada por la Ley 16/1997, de 7 de noviembre, de modificación de la misma establece que «las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes en cada Administración Pública serán objeto de oferta de empleo público».

Urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuak 70.1 artikuluan ezarritakoaren arabera (Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen du legegintzako errege-dekretu horrek): «Giza baliabideen beharrizanak daudenean, eta, horretarako aurrekontuko diru-izendapena egonda, langile berriak sartzea beharrezko denean, enplegu publikoaren eskaintza egin behar da, edo langile-beharrizanak betetzeko antzeko beste kudeaketa-tresnaren bat erabili behar da; horretarako, beharrezkoa izango da sortutako plaza horiek betetzeko hautaketa-prozesuetarako deialdia egitea».

El artículo 70.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece «que las necesidades de personal, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas».

Arau horietan ezarritakoa betetzeko, Gobernu Kontseiluaren Erabaki honen bidez, Hezkuntza Administrazioari dagokionez, Maisu-maistren kidegoko enplegu eskaintza publiko bat egitea onetsi egiten da 2020. urterako, 836 plaza, hain zuzen.

En cumplimiento de los citados preceptos mediante el presente Acuerdo del Consejo de Gobierno se aprueba la oferta de empleo público de la Administración Educativa, que asciende a un total de 836 plazas del Cuerpo de Maestras y Maestros para el año 2020.

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuak 70.1 artikuluan ezarritako epean gauzatuko da enplegu publikoaren eskaintza, bai eta horri dagozkion deialdiak ere.

La ejecución de la oferta de empleo público y las correspondientes convocatorias se desarrollarán en el plazo establecido en el citado artículo 70.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Bestalde, Segurtasuneko sailburuak ezagutzera eman dio Gobernu Kontseiluari Ertzaintzaren oinarrizko eskalako agenteen kategorian sartzeko deialdiaren proposamena (XXX. Promozioa); guztira, 700 lanpostu izango dira.

Por otra parte, el Consejero de Seguridad informa al Consejo de Gobierno de la propuesta de convocatoria para el ingreso en la categoría de agente de la escala básica de la Ertzaintza de la XXX Promoción, que asciende a un total de 700 plazas.

Era berean, Osasuneko sailburuak Osakidetzaren Administrazio Kontseiluak 2020ko Enplegu Publikoaren Eskaintzan sartuko dituen plazen berri eman dio Gobernu Kontseiluari. Enplegu Publikoaren Eskaintza horretan, kategoria profesional desberdinetako 1.002 plaza sartu dira.

Asimismo, la Consejera de Salud informa al Consejo de Gobierno de las plazas que el Consejo de Administración de Osakidetza procederá a incluir en su Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2020. Dicha oferta de Empleo Público comprende un total de 1.002 plazas de diversas categorías profesionales.

Eusko Jaurlaritzaren enplegua egonkortzeko politikak betetzea dute helburu aurreko proposamen horiek, eta, hartara, 2020an, guztira, 2.538 lanpostu sartu dira enplegu publikoko plaza gisa 2017-2020 Enplegurako Plan Estrategikoan.

Las propuestas anteriores tienen por objeto dar cumplimiento a las políticas de estabilización de empleo del Gobierno Vasco y se incorporan, como plazas de empleo público, al Plan Estratégico para el Empleo 2017-2020 en el año 2020, un total de 2.538 plazas.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 18.l) artikulua betez, erabaki hau hartu du Gobernu Kontseiluak:

A propuesta de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, de conformidad con el artículo 18.l) de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, el Consejo de Gobierno adopta el siguiente

ERABAKIA
ACUERDO

1. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Administrazioaren 2020rako enplegu publikoaren eskaintza onartzea. Erabaki honen I. eranskinean zehaztutako plaza hutsak eskaintzen dira.

Artículo 1.– Aprobar la oferta de empleo público para el año 2020 de la Administración Educativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que incluye el total de vacantes que se relacionan en el Anexo I del presente Acuerdo.

2. artikulua.– Dagozkion deialdietan zehaztuko dira eskainitako plazak lortzeko prozedurak eta baldintzak, bai eta desgaitasuna dutenentzat gordetako plazen banaketa ere.

Artículo 2.– Las correspondientes convocatorias concretarán el procedimiento y los requisitos para el acceso a las plazas ofertadas, así como la distribución de las plazas reservadas a personas con discapacidad.

3. artikulua.– 2017-2020 Enplegurako Plan Estrategikoan sartzea Ertzaintzaren oinarrizko eskalako agenteen kategorian sartzeko plazak (XXX. Promozioa); II. eranskinean zehaztu dira zein.

Artículo 3.– Incorporar al Plan Estratégico para el Empleo 2017-2020 las plazas para el ingreso en la categoría de agente de la escala básica de la Ertzaintza de la XXX Promoción que se indican en el Anexo II.

4. artikulua.– 2017-2020 Enplegurako Plan Estrategikoan sartzea Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren enplegu publikoaren eskaintzako plazak, estatutupeko langile finkoak izateko; III. eranskinean adierazi dira zein.

Artículo 4.– Incorporar al Plan Estratégico para el Empleo 2017-2020 las plazas de la oferta de empleo público de Osakidetza-Servicio vasco de salud para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, que se indican en el Anexo III.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Akordioa Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila xedatzea.

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

I. ERANSKINA
ANEXO I
HEZKUNTZA-ADMINISTRAZIOKO PLAZA-KOPURUA
NÚMERO DE PLAZAS DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

A) Funtzionarioak

A) Personal funcionario

Maisu-maistren Kidegoa: 836

Cuerpo de Maestras y Maestros: 836

II. ERANSKINA
ANEXO II
ERTZAINTZAKO PLAZA-KOPURUA
NÚMERO DE PLAZAS DE LA ERTZAINTZA

Oinarrizko Eskalako Agenteen Kategoria (XXX. Promozioa): 700

Categoría de Agente de la Escala Básica (XXX Promoción): 700

III. ERANSKINA
ANEXO III
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO PLAZA-KOPURUA
NÚMERO DE PLAZAS DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

Estatutupeko langile finkoak: 1.002

Personal estatutario fijo: 1.002


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común