Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

260. zk., 2020ko abenduaren 29a, asteartea

N.º 260, martes 29 de diciembre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
5567
5567

EBAZPENA, 2020ko abenduaren 9koa, Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita arlo estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko laguntzen (Elkartek Programa) 2021eko ekitaldirako I. faserako deialdia.

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2020, de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad, por la que se hace pública la convocatoria de la fase I, para el ejercicio 2021, de las ayudas a la investigación colaborativa en áreas estratégicas – Programa Elkartek.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2016ko abenduaren 9ko Aginduaren bidez (2016ko abenduaren 29ko EHAA, 247. zk.), arlo estrategikoetan Elkarlaneko Ikerketa sustatzeko laguntza-programa arautzen da: Elkartek Programa. Agindu hori Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2018ko abenduaren 17ko Aginduak aldatu du (2018ko abenduaren 27ko EHAA, 248. zk.).

La Orden de 9 de diciembre de 2016 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras (BOPV n.º. 247, de 29 de diciembre de 2016), modificada por la Orden de 17 de diciembre de 2018 (BOPV n.º 248, de 27 de diciembre de 2018) regula el Programa de ayudas a la investigación colaborativa en áreas estratégicas – Programa Elkartek.

Aipatutako agindu arautzailearen 10. artikuluan ezarritakoaren arabera, I. fasearen –proiektuak onartzea eta hautatzea– deialdia egin behar da 2021erako, horretarako beharrezkoak diren arauak zehaztuz.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la citada orden reguladora, procede realizar la convocatoria de la Fase I, de selección y aprobación de proyectos, para el ejercicio 2021, dictando a tal objeto las normas necesarias.

Horrenbestez, erreferentziako dekretuaren 10. artikuluan ezarritako ahalmena erabilita, honako hau

Por lo expuesto, en virtud de la facultad establecida en el artículo 10 de la Orden de referencia,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen helburua hauxe da: Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2016ko abenduaren 9ko Aginduan aurreikusitako I. fasearen –proiektuak onartzea eta hautatzea– deialdia egitea. Agindu horren bidez, arlo estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko laguntza-programa arautzen da – Elkartek Programa.

Es objeto de la presente Resolución, la convocatoria de la Fase I, Selección y Aprobación de Proyectos, prevista en la Orden de 9 de diciembre de 2016 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras reguladora del Programa de ayudas a la investigación colaborativa en áreas estratégicas – Programa Elkartek.

2. artikulua.– Eskabideak: aurkeztea eta epea.

Artículo 2.– Solicitudes: presentación y plazo.

1.– Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2016ko abenduaren 9ko Aginduaren 11. artikuluan ezarritakoaren arabera, eskabideak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko dira; agindu horren bidez, Elkartek programa arautzen da.

1.– La solicitud deberá realizarse por medios electrónicos en los términos establecidos por el artículo 11 de dicha Orden de 9 de diciembre de 2016 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras reguladora del Programa Elkartek.

2.– Eskabidea eskuratzeko eta betetzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren egoitza elektronikoa erabili beharko da:

2.– El acceso a la solicitud y su cumplimentación se realizará a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi que se señala a continuación:

Eskabidearen ondorengo izapideak, bide elektronikoz, jakinarazpenak eta espedientearen kontsulta barnean direla, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta»ren bidez egingo dira:

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las notificaciones y consulta del expediente, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

3.– Eskabideak aurkezteko epea ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da; amaitu, berriz, 2021eko otsailaren 26ko 12:00etan amaituko da.

3.– El plazo de presentación de solicitudes, se iniciará al día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará a las 12:00 del día 26 de febrero de 2021.

4.– Deialdi honetara, 2021eko eta 2022ko ekitaldietan garatuko diren proiektuak aurkeztu ahal izango dira.

4.– Se podrán presentar a la presente convocatoria aquellos proyectos desarrollados en los ejercicios 2021 y 2022.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Eskabideak aztertu eta ebaluatzeko, ebaluazio-organo bat eratzen da, zeinaren osaera hauxe izango baita:

Para el análisis y evaluación de las solicitudes se constituye el órgano de evaluación cuya composición será la siguiente:

Lehendakaria: Teknologiaren arloan eskumenak dituen Zuzendaritzako titularra, Alberto Fernández González eta ordezkoa: Ekintzailetzaren, Berrikuntzaren eta Informazio Gizartearen arloan eskumenak dituen Zuzendaritzako titularra, Leyre Madariaga Gangoiti.

Estará presidido por la persona titular de la Dirección competente en materia de Tecnología, Alberto Fernández González y como suplente la persona titular de la Dirección de Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información, Leyre Madariaga Gangoiti.

Honako kide hauek bokalak izango dira:

Serán vocales los siguientes miembros:

– Industriaren Garapenaren arloan eskumenak dituen Zuzendaritzako titularra, Mikel Amundarain Leibar; eta ordezkoa: Industriaren Garapenaren arloan eskumenak dituen Zuzendaritzako teknikari bat, Agustín García Pérez.

– La persona titular de la Dirección competente en materia de Desarrollo Industrial, Mikel Amundarain Leibar, y como suplente el técnico/a de la Dirección competente en materia de Desarrollo Industrial, Agustín García Pérez.

– SPRIren ordezkaria, Maite Hernández Hernández; eta ordezkoa: Miguel García Altuna.

– En representación de SPRI, Maite Hernández Hernández y como suplente, Miguel García Altuna.

– Teknologiaren arloan eskumenak dituen Zuzendaritzako teknikari bat, Natividad Niño Bartolomé; eta ordezkoa: Catalina Chamorro Silgado, zeinak idazkari-lanak egingo baititu.

– Un técnico/a de la Dirección competente en materia de Tecnología, Natividad Niño Bartolomé y como suplente Catalina Chamorro Silgado, que realizará las funciones de secretaría.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko abenduaren 9a.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de diciembre de 2020.

Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko sailburuordea,

La Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad,

ESTÍBALIZ HERNÁEZ LAVIÑA.

ESTÍBALIZ HERNÁEZ LAVIÑA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común