Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

247. zk., 2020ko abenduaren 11, ostirala

N.º 247, viernes 11 de diciembre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
5306
5306

AGINDUA, 2020ko azaroaren 25ekoa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, hirugarren herrialdeetan ardogintzako produktuei buruzko sustapen- eta informazio-programetarako eta -ekintzetarako laguntzen deialdia egiten duena 2021. urterako.

ORDEN de 25 de noviembre de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2021 las ayudas a las acciones y los programas de información y promoción en terceros países de productos vinícolas.

Erkidegoko mahastizaintza eta ardogintzako ekoizleen lehiakortasuna areagotzeko eta haien ardoen kalitatea finkatzeko, mahastizaintza eta ardogintzako merkatu-antolakunde erkide bat ezarri da. Europako Erregelamenduak ezarritako babes-neurrien artean, erkidegoko ardogintzako produktuak hirugarren herrialdeetako merkatuetan sustatzea jasotzen da.

Con el objetivo de reconducir la situación para aumentar la competitividad de los productores vitivinícolas comunitarios y consolidar la calidad de sus vinos se ha establecido una organización común del mercado vitivinícola. Entre las medidas de apoyo establecidas por la Reglamentación Europea se incluyen la de promoción de los productos vinícolas comunitarios en los mercados de terceros países.

Merkatu-antolakunde erkide hori (MAE), egun, honako erregelamendu hauen arabera arautzen da: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1308/2013 (EB) Erregelamendua, Nekazaritza-produktuen merkatu-antolakunde erkidea sortzen duena eta erregelamendu hauek baliogabetzen dituena: 922/72 (EEE), 234/79 (EE), 1307/2001 (EE) eta 1234/2007; Batzordearen 2016ko apirilaren 15eko 2016/1149 Erregelamendu Delegatua (EB), zeinaren bidez osatzen baita Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1308/2013 Erregelamendua (EB) mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreari laguntzeko programa nazionalei dagokienez, eta aldatzen baita Batzordearen 555/2008 (EE) Erregelamendua, eta Batzordearen 2016ko apirilaren 15eko 2016/1150 Betearazpen Erregelamendua (EB), zeinaren bidez ezartzen baita Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1308/2013 Erregelamenduko (EB) zer xedapen aplikatu behar diren mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreari laguntzeko programa nazionalei dagokienez.

Esta OCM está actualmente regulada por el Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea una organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1307/2001 y (CE) n.º 1234/2007; el Reglamento Delegado (UE) 2016/1149, de la Comisión, de 15 de abril de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola y se modifica el Reglamento (CE) n.º 555/2008 de la Comisión; y el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 de la Comisión, de 15 de abril de 2016, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola,

Estatuan, azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuak –urriaren 25eko 608/2019 Errege Dekretuak eta ekainaren 9ko 558/2020 Errege Dekretuak aldatu zuen– ezartzen ditu Espainiako mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreari laguntzeko 2019-2023ko programako neurriak aplikatzeko arauak. Errege Dekretu horretan, II. kapituluko 1. atalean, hirugarren herrialdeetako merkatuak sustatzeko neurria dago jasota.

En el ámbito estatal, el Real Decreto 1363/2018 de 2 de noviembre, modificado por el Real Decreto 608/2019 de 25 de octubre y por el por el Real Decreto 558/2020 de 9 de junio, establece las normas para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. En este Real Decreto, en su Capítulo II, Sección 1.º se recoge la medida de «Promoción en mercados de terceros países»;

Euskal Autonomia Erkidegoan, abenduaren 9ko 227/2014 Dekretuak ezartzen ditu Europako Erkidegoko erregelamenduak eta Estatuko oinarrizko araudia garatzeko eta aplikatzeko arauak (227/2014 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreari laguntzeko Europako Erkidegoaren laguntza-neurriak aplikatu eta garatzekoa). Arau horrek abenduaren 22ko 630/2009 Dekretua indargabetu eta ordeztu du, hain zuzen ere laguntza hauek arautzen dituzten arau substantiboetan egindako aldaketak txertatzea ahalbidetzeko.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco las normas de desarrollo y aplicación de la reglamentación comunitaria y de la normativa estatal básica han sido establecidas por el Decreto 227/2014, de 9 de diciembre, de desarrollo y aplicación de las medidas de apoyo comunitarias al sector vitivinícola de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Esta norma ha derogado y sustituido al Decreto 630/2009, de 22 de diciembre, para posibilitar la incorporación de los cambios en las normas sustantivas que regulan estas ayudas.

Bestalde, agindu honen bidez, deialdia egiten da azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuan –urriaren 25eko 608/2019 Errege Dekretuak eta ekainaren 9ko 558/2020 Errege Dekretuak aldatu zuen– ezarritako laguntzak emateko, baina laguntza horien gastua 2022ko Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsaren aurrekontuari egotziko zaio. Horrenbestez, laguntza horiek eraginkorrak izateko, Euskal Autonomia Erkidegoaren 2021eko Aurrekontu Orokorretan behar besteko kreditua eduki behar da, hala xedatuta baitago Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura emandako gastu-espedienteak aurretiaz izapidetzea arautzeari buruzko 2007ko apirilaren 26ko Aginduan. Hori dela-eta, honako hau

Por otra parte, dado que esta es una Orden que convoca las ayudas previstas en el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, modificado por el Real Decreto 608/2019 de 25 de octubre y por el Real Decreto 558/2020 de 9 de junio, pero cuyo gasto se imputará al presupuesto FEAGA 2022, su efectividad quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el 2021, de conformidad con la Orden de 26 de abril de 2007, que regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Xedea.

Primero.– Objeto.

Agindu honen xedea da ardogintzako produktuen sustapen- eta informazio-ekintzak eta -programak hirugarren herrialdeetan egiteko laguntzen 2021eko deialdia egitea, betiere 2021eko maiatzaren 1etik 2022ko apirilaren 30era bitartean garatzen badira.

La presente Orden tiene por objeto convocar para año 2021 las ayudas, a las acciones y los programas de información y promoción en terceros países de productos vinícolas, que se desarrollen entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022.

Bigarrena.– Eskabideak aurkeztea eta horretarako epea.

Segundo.– Presentación de solicitudes y plazos.

1.– Agindu hau argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da ardogintzako produktuak hirugarren herrialdeetan sustatzeko eta haiei buruzko informazioa emateko ekintza eta programetarako laguntza-eskabideak aurkezteko epea, eta 2021eko urtarrilaren 15ean bukatuko da.

1.– Las solicitudes a las ayudas a las acciones y los programas de información y promoción en terceros países de productos vinícolas se presentarán desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden y antes del 15 de enero de 2021.

2.– Eskabideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren egoitza elektronikoan sartuta aurkeztuko dira, ebazpen honen 3. atalean adierazitako helbideen bidez.

2.– Las solicitudes se presentarán accediendo a la Sede Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través de las direcciones indicadas en el apartado 3 de este resuelvo.

3.– Eskabidea, justifikazioak eta gainerako ereduak nola izapidetu jakiteko xehetasunak Agindu honen II. eranskinean aurreikusitakoaren araberakoak izango dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren egoitza elektronikoko helbide honetan eskuratu daitezke:

3.– Las especificaciones sobre como tramitar la solicitud, justificaciones y demás documentación, que deberán ser conformes al contenio previsto en el Anexo II de esta Orden, estarán disponibles en la siguiente dirección de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

Eskabidearen ondorengo izapideak, bide elektronikoz, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta»ren bidez egiten dira:

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan identifikaziorako eta sinadura elektronikorako onartzen diren bitartekoak helbide hauetan eskura daitezke:

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en las siguientes direcciones:

4.– Eskabidea ordezkari baten bitartez egiten bada, artikulu hauetan xedatutakoaren arabera egiaztatu beharko da ordezkaritza: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluak. Horretarako, ordezkaritza Eusko Jaurlaritzaren Ordezkarien Erregistroan inskribatu beharko da; helbide hauen bitartez:

4.– Si la solicitud se realiza mediante representante, se deberá acreditar la representación conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para ello, la representación deberá inscribirse en el Registro de representantes del Gobierno Vasco, accesible a través de las direcciones siguientes:

Hirugarrena.– Egokitzapena.

Tercero.– Adaptación.

1.– Laguntza hauek xedapen eta erregelamendu hauetan xedatutakoaren arabera arautuko dira: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1308/2013 Erregelamendua (EB) (apirilaren 15eko 2016/1149 EB Erregelamendu Delegatuak osatua), Batzordearen 2008ko ekainaren 27ko 555/2008 (EE) Erregelamendua, Batzordearen 2016ko apirilaren 15eko 2016/1150 Betearazpen Erregelamendua (EB), azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretua (urriaren 25eko 608/2019 Errege Dekretuak aldatua) –denak ere Espainiako estatu osoan bete beharrekoak–, abenduaren 9ko 227/2014 Dekretua, edo horiek ordezten dituzten araudiak.

1.– La regulación de estas ayudas se adaptará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 (completado por el Reglamento Delegado 2016/1149/UE, de 15 abril), en el Reglamento (CE) 555/2008 de la Comisión, de 27 de junio de 2008, el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 de la Comisión, de 15 de abril de 2016, en el Real Decreto 1363/2018 de 2 de noviembre, modificado por el Real Decreto 608/2019 de 25 de octubre, que son de obligatoria aplicación en todo el Estado Español; en el Decreto 227/2014 de 9 de diciembre, o en la normativa que los sustituya.

2.– 2021eko laguntzak arautzen dituen araudia ezagutarazteko, abenduaren 9ko 227/2014 Dekretuaren 7.2 artikuluan xedatutakoa betez, agindu honen I. eranskinean jasotzen da araudia, ekitaldi horretan aplikatzekoa zein erreferentziazkoa.

2.– A efectos de dar a conocer la normativa que regula estas ayudas para el año 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2 del Decreto 227/2014 de 9 de diciembre, en el Anexo I a esta Orden se recoge la normativa, tanto la de referencia como la de aplicación en dicho ejercicio.

Laugarrena.– Baldintza.

Cuarto.– Condición.

Agindu hau eraginkorra izateko, kreditu egokia eta nahikoa izan beharko da Euskal Autonomia Erkidegoko 2021eko Aurrekontu Orokorretan, behin betiko ebazpenaren unean, hala xedatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargurako gastu-espedienteen aldez aurretiko izapidetzea arautzen duen Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduan.

De conformidad con la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la efectividad de la presente Orden queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2021 en el momento resolutorio definitivo.

Bosgarrena.– Bateraezintasuna.

Quinto.– Incompatibilidad.

1.– Agindu honen deialdiko laguntzak ezin dira bateratu xede bereko beste laguntza batzuekin, eta, bereziki, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2020ko irailaren 23ko Aginduak araututako dirulaguntzekin. Agindu horren bidez, ardogintza-entitateen kanpo-sustapenerako «Lehiatu Ardoa» laguntza-deialdia egiten da (2020ko urriaren 28ko EHAA, 213. zk.).

1.– Las ayudas que se convocan mediante la presente Orden serán incompatibles con cualesquiera otras que tengan el mismo objeto, y en especial con las ayudas previstas en la Orden 23 de septiembre de 2020 de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, de ayudas a la promoción exterior de las entidades vinícolas «Lehiatu Ardoa», publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 213, de miércoles 28 de octubre de 2020.

2.– Ezingo dira dekretu honetan jasotako laguntzen kontura finantzatu Euskadiko Landa Garapenerako Programan bildutako neurriak, ez eta europar funtsekin finantzatutakoak ere. Laguntza hauek ezingo dira inola ere Eusko Jaurlaritzak edo Foru Aldundiek helburu berdinerako finantzatutako beste edozein laguntzekin batera hartu edo horiekin osatu. Zehazkiago, bateraezinak izango dira landa-garapenerako programetatik eratorritakoekin.

2.– No podrán financiarse con cargo a las ayudas del presente Decreto, las medidas que estén recogidas en el Programa de Desarrollo Rural del País Vasco o financiadas con fondos europeos. En ningún caso, estas ayudas podrán ser acumuladas o completadas con cualquier otra ayuda financiada por el Gobierno Vasco o las Diputaciones Forales dedicadas a la misma finalidad. En particular, serán incompatibles con las ayudas derivadas de los programas de desarrollo rural.

Seigarrena.– Errekurtsoak.

Sexto.– Recursos.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke nekazaritza-gaietan eskumena duen sailburuari, hilabeteko epean, edo bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la consejería competente en materia de agricultura en el plazo de un mes o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Zazpigarrena.– Ondorioak.

Séptimo.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko azaroaren 25a.

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de noviembre de 2020.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

I. ERANSKINA
ANEXO I
ARDOGINTZAKO PRODUKTUAK HIRUGARREN HERRIALDEETAN SUSTATZEKO ETA HAIEI BURUZKO INFORMAZIOA EMATEKO LAGUNTZEI APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA
NORMATIVA APLICABLE A LAS AYUDAS A LAS ACCIONES Y LOS PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN EN TERCEROS PAÍSES DE PRODUCTOS VINÍCOLAS,

I.– Ekintza-motak eta programen iraupena.

I.– Tipos de acciones y duración de los programas.

1.– Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 17ko 1308/2013 Erregelamenduaren (EB) 45. artikuluan aipatutako neurria azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren I. eranskinean zerrendatutako edozein ekintzatan eta jardueratan aplika daiteke.

1.– La medida mencionada en el artículo 45 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, podrá incluir cualquiera de las acciones y actividades relacionadas en el Anexo I del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre.

2.– Halako ekintzak programa baten barruan gauzatu beharko dira, hala zehazten baita azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren 2.h) artikuluan, eta programa hori 2021eko maiatzaren 1etik 2022ko apirilaren 30era bitartean garatu beharko da.

2.– Dichas acciones deberán llevarse a cabo en el marco de un programa, tal y como se define en el artículo 2.h) del Real Decreto 1363/2018 de 2 de noviembre, que se desarrolle entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022.

II.– Onuradunak.

II.– Beneficiarios.

1.– Hirugarren herrialdeetan sustapen-neurriak finantzatzeko laguntza-eskabideak honako hauek aurkez ditzakete:

1.– Podrán presentar solicitudes para acogerse a la financiación de las medidas de promoción en terceros países:

a) Ardogintzako enpresak.

a) Empresas vinícolas.

b) Mahastizaintzako eta ardogintzako ekoizleen erakundeak, eta erakunde horiek biltzen dituzten elkarteak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 17ko 1308/2013 Erregelamenduaren (EB) 152. eta 156. artikuluei jarraituz definituak.

b) Organizaciones de productores vitivinícolas y asociaciones de organizaciones de productores vitivinícolas, definidas de acuerdo a los artículos 152 y 156 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre.

c) Lanbidearteko erakundeak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 17ko 1308/2013 Erregelamenduaren (EB) 157. eta 158. artikuluen arabera definituak eta maila nazionalean aitortuak, eta Espainian aitortuak Nekazaritzako elikagaien lanbidearteko erakundeak arautzen dituen abenduaren 30eko 38/1994 Legean xedatutakoari jarraituz.

c) Organizaciones interprofesionales definidas y reconocidas a nivel nacional de acuerdo a los artículos 157 y 158 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, y reconocidas por España según lo dispuesto en la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias.

d) Erakunde profesionalak: halakotzat hartuko dira gehienbat ardoaren sektorean jarduten dutenak, eta maila nazionalean aitortuta daudenak indarreko araudiarekin bat etorriz, betiere beren estatutuetako helburuen artean sustapen-jarduerak egitea jasota badute.

d) Organizaciones profesionales: se entenderá como organizaciones profesionales aquellas que ejerzan su actividad mayoritariamente en el sector del vino, y que estén reconocidas a nivel nacional de acuerdo con la normativa vigente, y que tengan entre sus fines estatuarios la realización de actividades de promoción.

e) Ardogintzaren adierazpen geografiko babestuen eta jatorri-deitura babestuen kudeaketa- eta ordezkaritza-organoak eta haien elkarteak.

e) Órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas protegidas y denominaciones de origen protegidas vínicas, así como sus asociaciones.

f) Bi ekoizle edo gehiago biltzen dituzten aldi baterako elkarteak edo elkarte iraunkorrak, baldin eta beren helburuen artean ardoa sustatzeko eta merkaturatzeko ekimenak garatzea badute.

f) Las asociaciones temporales o permanentes de dos o más productores que tengan entre sus fines el desarrollo de iniciativas en materia de promoción y comercialización del vino.

g) Kooperatibak, baldin eta beraiek edo beren kooperatibakideek egindako ardoak merkaturatzen badituzte.

g) Cooperativas que comercializan vinos elaborados por ellas o sus asociados.

h) Ardogintzaren sektoreko enpresez bakarrik osatutako irabazi asmorik gabeko elkarteak, helburuen artean ardoak kanpoan sustatzea dutenak.

h) Las entidades asociativas sin ánimo de lucro participadas exclusivamente por empresas del sector vitivinícola que tengan entre sus fines la promoción exterior de los vinos.

i) Erakunde publikoak, legez ezarritako eskumena dutenak produktuak eta merkatuak hirugarren herrialdeetan sustatzeko jarduerak garatzeko.

i) Los Organismos Públicos con competencia legalmente establecida para desarrollar actuaciones de promoción de productos y mercados en terceros países.

Ekoizleak biltzen dituzten aldi baterako elkarteek edo elkarte iraunkorrek ordezkari bat izendatu beharko dute, ahalmen nahikoa izango duena elkarteak laguntzen onuradun den aldetik izango dituen betebeharrak konplitzeko, hala ezartzen baita azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 11.3 artikuluan. Elkarteko kide guztiak onuradun izango dira, eta elkartean jarraitu beharko dute eskaera egiten denetik azaroaren 17ko 38/2003 Legean ezarritako finantza-kontroleko betebeharrak bukatu arte.

En el caso de las asociaciones temporales o permanentes de productores se designará un representante de la agrupación, el cual deberá tener poderes suficientes para poder cumplir las obligaciones que corresponden a la citada agrupación como beneficiaria de las ayudas, tal y como establece el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Todos los miembros de la agrupación obtendrán la condición de beneficiarios, y se mantendrán en la agrupación desde el momento de presentación de la solicitud, hasta el cese de las obligaciones de control financiero establecidas por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2.– Onuradunek, langile-kopuruaren, enpresaren tamainaren eta azken urteetako lan-esperientziaren arabera, frogatu beharko dute gaitasun tekniko nahikoa dutela hirugarren herrialdeekiko merkataritza-harremanen eskakizunei aurre egiteko, eta badaukatela baliabide finantzario eta langile nahikoa bermatzeko neurria ahalik eta modurik eraginkorrenean aplikatzen dela. Horrez gain, bermatu beharko dute aski produktu dutela, kantitate nahiz kalitatean, egindako sustapenaren ondorioz sor daitezkeen eskaerei epe luzeko erantzuna ziurtatzeko, behin sustapena bukatuta.

2.– Los beneficiarios deberán demostrar, en función del personal de que disponen, y, en su caso, del tamaño de la empresa y su experiencia profesional en los últimos años, que tienen acceso a la suficiente capacidad técnica para afrontar las exigencias de comercio con los terceros países, y que cuentan con los recursos financieros y de personal suficientes para asegurar que la medida se aplica lo más eficazmente posible. Deberán, asimismo, garantizar la disponibilidad, en cantidad y calidad, de productos para asegurar la respuesta a largo plazo frente a las demandas que se puedan generar como efecto de la promoción realizada una vez concluida.

III.– Produktu eta herrialde onargarriak.

III.– Productos y países admisibles.

1.– Sustapen-neurriak aplikatu ahal izango zaizkie azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren II. eranskinean zehaztuta dauden zuzeneko kontsumorako kalitatezko produktuei, baldin eta hirugarren herrialdeetan merkataritza-irteera berriak edo esportatzeko aukerak badituzte eta kategoria hauetako batean sartzen badira:

1.– Podrán ser objeto de las medidas de promoción los productos de calidad, destinados al consumo directo, detallados en el Anexo II del Real Decreto Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, que cuenten con posibilidades de exportación o de nuevas salidas comerciales en terceros países y que pertenezcan a alguna de las siguientes categorías:

a) Jatorri-deitura babestua duten ardoak.

a) Vinos con denominación de origen protegida.

b) Adierazpen geografiko babestua duten ardoak.

b) Vinos con indicación geográfica protegida.

c) Ardogintzako mahats-aldaera (edo aldaerak) zehaztua duten ardoak.

c) Vinos en los que se indique la variedad o variedades de uva de vinificación.

2.– Hirugarren herrialde guztietan egin daitezke sustapen-neurriak, baina lehentasuna emango zaie azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren III. eranskinean zehaztutakoei.

2.– Se consideran elegibles para realizar medidas de promoción todos los países terceros, siendo prioritarios los contemplados en el Anexo III del Real Decreto 1363/2018 de 2 de noviembre.

IV.– Ekintzen eta programen ezaugarriak.

IV.– Características de las acciones y programas.

1.– Ekintzek eta programek oso argi definituta egon behar dute, eta, bereziki, zehaztuko dira zer hirugarren herrialde edo merkatu duten helburu, zer ardo-mota landuko dituzten, zer ekintza eta jarduera gauzatu nahi diren eta haietako bakoitzak zer kostu izango duen gutxi gorabehera.

1.– Las acciones y programas estarán claramente definidos especificando, el tercer país o países, o mercados del tercer país o países a los que se dirigen, los tipos de vinos que incluyen, las acciones y actividades que se pretenden llevar a cabo y los costes estimados de cada una de ellas.

2.– Ekintzak 12 hilabeteko epeetan banatuko dira, 2021eko maiatzaren 1etik hasita.

2.– Las acciones se distribuirán en periodos de 12 meses, que comenzará el 1 de mayo de 2021.

3.– Mezuak produktuaren berezko ezaugarrietan oinarrituko dira, eta helburu dituzten hirugarren herrialdeetako araudi aplikagarrira egokitu beharko dira.

3.– Los mensajes se basarán en las cualidades intrínsecas del producto, y deberán ajustarse a la normativa aplicable en los terceros países a los que van destinados.

4.– Kalitate bereizgarria duten ardoen kasuan, produktuaren jatorria zehaztu beharko da, informazio- eta sustapen-kanpainaren barruan.

4.– En el caso de los vinos que cuenten con calidad diferenciada, deberá especificarse el origen del producto como parte de la campaña de información y promoción.

5.– Markei buruzko erreferentziak mezuaren parte izan daitezke, hala badagokio.

5.– Las referencias a las marcas, en su caso, podrán formar parte del mensaje.

6.– Hala badagokio, alderantzizko misio guztiak Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari jakinarazi beharko zaizkio, gutxienez jarduera egin baino lau egun lehenago.

6.– En su caso, todas las misiones inversas tendrán que ser comunicadas a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, con una antelación mínima, de cuatro días a la realización de la actividad.

V.– Espedientearen fase desberdinetan aurkeztu beharreko dokumentazioa.

V.– Documentación a presentar en las diferentes fases del expediente.

1.– Eskabidearekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

1.– Junto con la solicitud de ayuda, se presentará la documentación siguiente:

• Pertsona fisikoen kasuan:

• Para personas físicas:

– Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga, eskaera aurkeztu den dataren aurreko ekitaldiarena.

– Impuesto de la renta de las Personas Físicas del ejercicio anterior al de la presentación de la solicitud.

– Eskaera aurkeztu den dataren aurreko ekitaldiari dagokion ekonomia-jardueren eranskina.

– Anexo de actividades económicas del ejercicio anterior al de la presentación de la solicitud.

• Pertsona juridikoen kasuan:

•Para personas jurídicas:

– Legezko ordezkariaren NANa.

– DNI del representante legal.

– Enpresa eratzeko eskritura.

– Escritura de constitución de la empresa.

– Legezko ordezkariaren ahalordetze-eskritura.

– Escritura de apoderamiento del representante legal.

– Entitatearen estatutuak.

– Estatutos de la entidad.

– Eskaera aurkeztu den dataren aurreko ekitaldiari dagokion sozietateen gaineko zerga.

– Impuesto de sociedades del ejercicio anterior al de la presentación de la solicitud.

• Bien kasuan:

• Comunes a ambos:

– Sustapen-programa honetarako bakarra eta esklusiboa den kontuaren titulartasuna ziurtatzen duen agiri eguneratua, banku-erakundeak egina.

– Certificado actualizado de la entidad bancaria de la titularidad de la cuenta única y exclusiva para este programa de promoción.

– Azken 3 urteetako finantza-aitorpenak eta/edo urteko txostenak (balantzea eta galera-irabazien kontua).

– Declaraciones financieras y/o informes anuales de los 3 últimos años (Balance y Cuenta de pérdidas y ganancias).

– Sustapen-programaren memoria deskriptibo zehatza, herrialdeka, eskualdeka, ekintzaka eta jardueraka.

– Memoria descriptiva y detallada del Programa de promoción por país, región, acción y actividad.

– Xede-taldearen taula, jarduera bakoitzeko eta eskatutako herrialdeka eta eskualdeka.

– Tabla del Público Objetivo por cada actividad y por país solicitado y región.

– Proposatutako kostuek merkatuko prezio normalak gainditzen ez dituztelako justifikazioa, eskatutako gastuaren zenbatekoa gorabehera (hiru hornitzaile desberdinen hiru eskaintza).

– Justificación de que los costes propuestos no superan los precios normales de mercado, independientemente de la cuantiía del gasto solicitado (tres ofertas de tres proveedores diferentes).

– Erantzukizunpeko adierazpenak, 1363/2018 Errege Dekretuaren IV. eranskinaren III. puntuan jasotako moduan.

– Declaraciones responsables sobre los términos recogidos en el punto III del Anexo IV del Real Decreto 1363/2018.

– Luzapenaren kasuan, lehenengo bi urteetako emaitzen txostena.

– En caso de prórroga, Informe de los resultados de los dos primeros años.

2.– Programa aldatzeko eskatzen bada, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

2.– Si se solicita modificación del programa, se presentará la documentación siguiente:

– Aldaketa txikiak badira, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari eginiko jakinarazpena.

– Para las pequeñas modificaciones, comunicación a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.

– Gainerako aldaketen kasuan, aldaketaren eskabide formala.

– Para el resto de modificaciones, solicitud formal de la modificación.

3.– Programaren parte baten ordainketa eskatzen bada, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

3.– Si se solicita pago parcial del programa, se presentará la documentación siguiente:

– PDF artxibo pertsonalizatua.

– Archivo PDF personalizado.

– Txostena-Laburpena (fitxak).

– Informe-Resumen (fichas).

– Fakturak, ordainketa-ziurtagiriak eta aurkeztutako gastuen euskarri materiala.

– Facturas, justificantes de pago y material soporte de los gastos presentados.

– Kontu bakar eta berariazkoaren bankuko kontu-laburpena.

– Extracto bancario de la cuenta única y exclusiva.

– Kontu bakarrari lotutako txartelen bankuko kontu-laburpena.

– Extracto bancario de las tarjetas asociadas a la cuenta única.

– Konpentsazio-ordainketen kasuan, faktura igortzen duenaren ziurtagiria.

– En el caso de pagos por compensación, certificado del emisor de la factura.

4.– Programaren azken ordainketa eskatzen bada, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

3.– Si se solicita pago final del programa, se presentará la documentación siguiente:

– PDF artxibo pertsonalizatua.

– Archivo PDF personalizado.

– Txostena-Laburpena (fitxak).

– Informe-Resumen (fichas).

– Fakturak, ordainketa-ziurtagiriak eta aurkeztutako gastuen euskarri materiala.

– Facturas, justificantes de pago y material soporte de los gastos presentados.

– Auditoretza-txostena edo finantza-egoeren ziurtagiria.

– Informe de auditoría o Certificado de estados financieros.

– Kontu bakar eta berariazkoaren bankuko kontu-laburpena.

– Extracto bancario de la cuenta única y exclusiva.

– Kontu bakarrari lotutako txartelen bankuko kontu-laburpena.

– Extracto bancario de las tarjetas asociadas a la cuenta única.

– Konpentsazio-ordainketen kasuan, faktura igortzen duenaren ziurtagiria.

– En el caso de pagos por compensación, certificado del emisor de la factura.

– Onuradunaren ziurtagiria, onartutako programaren administrazio- eta kudeaketa-gastuak justifikatzekoa.

– Certificado del beneficiario que acredite los gastos de administración y gestión del programa aprobado.

– Sustapen-jarduerak egiten dituzten langileen gastuen justifikazioa.

– Justificación de los gastos de personal dedicado a las actividades de promoción.

– Onuradunaren erantzukizunpeko adierazpena, honako hauei dagokienez:

– Declaración responsable del beneficiario respecto a:

– Azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren IV. eranskinean adierazitakoa.

– Lo indicado en el artículo 22 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre.

– Hala badagokio, eskatzaileari lotutako enpresek egindako gastuaren fakturazioari dagokiona.

– En su caso, sobre la facturación de gastos realizado por empresas vinculadas al solicitante.

– Programa gauzatzeko aurkeztu diren gastuak laguntza-eskabidean sartutako ardoei dagozkiela soilik.

– Que los gastos presentados en la ejecución del programa corresponden única y exclusivamente a los vinos incluidos en la solicitud de ayuda.

VI.– Balorazio-irizpideak.

VI.– Criterios de Valoración.

Aurkeztutako eskabideen balorazioa bi fasetan egingo da:

La valoración de las solicitudes presentadas se hará en dos fases:

1.– Onargarritasuna egiaztatzeko fasea: egiaztatuko da eskabideek betetzen dituztela Batzordearen 2016ko apirilaren 15eko 2016/1149 Erregelamendu Delegatuaren (EB) 10. artikuluko eskakizunak (erregelamendu horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1308/2013 Erregelamendua –EB– osatzen da, mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreari laguntzeko programa nazionalei dagokienez, eta Batzordearen 555/2008 Erregelamendua –EE– aldatzen da). Horretarako, dokumentazioak behar besteko zehaztasuna izan behar du. Ez dira onartuko eskakizun horiek betetzen ez dituzten eskabideak.

1.– Fase de verificación de la admisibilidad: se comprobará el cumplimiento de las solicitudes con los requisitos del artículo 10 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1149, de la Comisión, de 15 de abril de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola y se modifica el Reglamento (CE) n.º 555/2008 de la Comisión. Para ello la documentación deberá estar lo suficientemente detallada. Las solicitudes que no cumplan estos requisitos no serán admisibles.

2.– Lehenespen-fasea: aurreko fasea gainditu duten programei baino ez zaie aplikatuko. Puntuazioa emateko, azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren V. eranskinean ezarritako irizpideak aplikatuko dira. Bazter utziko dira 25 puntu lortzen ez duten programak.

2.– Fase de priorización, solo aplicable a los programas que hayan superado la fase anterior. La puntuación se adjudicará de acuerdo con los criterios del Anexo V del Real Decreto 1363/2018 de 2 de noviembre. Serán excluidos los programas cuya puntuación no alcance 25 puntos.

3.– Gainera, azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren V.3 eranskinean ezarritako irizpidean oinarrituta, Euskal Autonomia Erkidegorako interesgarritzat iritzitako balorazio-irizpide hauek aplikatuko zaizkio:

3.– Además en base al criterio previsto en el Anexo V.3.º del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, se aplicarán los siguientes criterios de valoración con interés para la Comunidad Autónoma de Euskadi:

a) Kalitate-ikurren bati lotutako produktuak dituen programaren bat izatea: 6 puntu.

a) Programas que incluyen productos acogidos a distintivos de calidad: 6 puntos.

b) ETEek egindako programak, Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/EE Gomendioarekin bat etorriz: 4 puntu.

b) Programas ejecutados por Pymes, conforme lo dispone la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE de 6 de mayo de 2003: 4 puntos.

c) ETE ez direnek egindako programak, Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/EE Gomendioarekin bat etorriz: 2 puntu.

c) Programas ejecutados por no Pymes, conforme lo dispone la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE de 6 de mayo de 2003: 2 puntos.

VII.– Ekintzak eta programak aldatzea.

VII.– Modificación de las acciones y programas.

1.– Azken ordainketa egiteko eskaera aurkeztu aurretik, azken ordainketaren aurretik tokian bertan egiten diren kontrolen aurretik, eta, edozein kasutan ere, programa egiten amaitu aurretik, hasieran hautatutako programen aldaketak aurkez ditzakete onuradunek, ez badituzte zalantzan jartzen programen helburuak, ez badituzte garestitzen programen aurrekontuak, ez badute aldaketarik sortzen onargarritasunean, ez badute puntuazioa jaisten, ondo justifikatzen badira, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak edo berme-funtsak –hala badagokio– finkatutako epeen barruan jakinarazten badira, eta erakunde horiek horretarako baimena ematen badute.

1.– Antes de la presentación de la solicitud de pago final, antes de los controles sobre el terreno previos al pago final, y, en todo caso, antes de la finalización de la ejecución del programa, los beneficiarios podrán presentar modificaciones de los programas inicialmente seleccionados, siempre que no comprometan los objetivos de los programas en su conjunto, no se modifiquen al alza los presupuestos de los programas, no supongan cambios en la admisibilidad, ni variaciones de la puntuación a la baja, estén debidamente justificadas, se comuniquen dentro de los plazos fijados por la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias o el Fondo de Garantía, en su caso, y estén autorizadas por ellas.

Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak edo Nekazaritza Bermatzeko Funtsak, hala badagokio, aldaketa-eskabideen gaineko ebazpena emango du eta onuradunei horren berri eman, aldaketa-eskabidea osorik jaso eta gehienez ere 60 eguneko epean. Epe hori eten egin ahal izango da Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak edo, hala badagokio, Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsak egindako jakinarazpenaren bidez, baldin eta informazio gehiago jasotzea edo egiaztapenen bat egitea beharrezkoa dela iritziz gero.

La Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias o el Fondo de Garantía agraria, en su caso, resolverán las solicitudes de modificación y las notificarán a los beneficiarios en el plazo máximo de 60 días desde la recepción completa de la solicitud de modificación. Este plazo podrá quedar interrumpido mediante notificación a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias o el FEGA, en su caso, si se considera necesario recibir información adicional o efectuar alguna verificación.

2.– Hala ere, baimena eman daiteke aldaketa txikiak egiteko, automatikoki eta organo kudeatzailearen aldez aurretiko baimena izan gabe, indarrean den azken ebazpenean baimendutako laguntzaren zenbatekoan, betiere aurreko paragrafoko eskakizunak beteta.

2.– No obstante, se podrá permitir que se efectúen de forma automática sin autorización previa del órgano gestor, pequeñas modificaciones dentro del importe de la ayuda autorizada en la última resolución vigente, siempre y cuando se cumplan los requisitos del párrafo anterior.

3.– Bigarren apartatuan adierazitako ondorioetarako, aldaketa txikiak honako hauek izango dira, besteak beste:

3.– A los efectos previstos en el apartado 2, se entenderá como pequeñas modificaciones, entre otras, los siguientes supuestos:

a) Onartuta dagoen programa bateko ekintzen arteko finantza-transferentziak, indarrean den azken ebazpenean ekintza bakoitzerako baimendutako zenbatekoaren ehuneko 20koak gehienez, betiere programarako baimendutako laguntzaren zenbateko osoa gainditu gabe.

a) Las transferencias financieras entre las acciones de un programa ya aprobado hasta un máximo del 20 por ciento del importe autorizado en la última resolución vigente para cada acción, siempre que no se supere el importe total de la ayuda autorizada para el programa.

b) Indarrean den azken ebazpenean baimendutako programaren aurrekontua merkatzeko aldaketak, ehuneko 20ko mugaren barrukoak, baldin eta aurrekontu-aurrezpenen ondoriozkoak baino ez badira, eta ekintza guztiak egiten badira.

b) Las modificaciones a la baja del presupuesto del programa autorizado en la última resolución vigente dentro del límite del 20 por ciento siempre que sean debidas exclusivamente a ahorros presupuestarios, y se ejecuten todas las acciones.

Egoera horiek behar bezala egiaztatuta egon beharko dira, eta jakinarazi egingo zaizkio organo kudeatzaileari edozein unetan, edo, bestela, gehienez ere ordainketa-eskabidea egitean.

Tales circunstancias deberán estar debidamente acreditadas, y serán comunicadas al órgano gestor en cualquier momento o a mas tardar en el momento de la solicitud de pago.

4.– Gutxienez, jarduera gauzatu baino 15 egun lehenago jakinarazi beharko dira aldaketa guztiak. Betiere, aldatzeko eskaera aurkezteko azken eguna 2022ko martxoaren 15a izango da.

4.– Todas las modificaciones deberán comunicarse como mínimo con 15 días de antelación a la realización de la actividad. En cualquier caso la fecha límite para presentar la solicitud de modificación será el 15 de marzo de 2022.

5.– Urte anitzeko programetan, hasi gabeko urterokoei eragiten dieten aldaketak urtarrilaren 15a baino lehen jakinarazi beharko zaizkio, urtero, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari, onar ditzan.

5.– Las modificaciones que afecten a anualidades no comenzadas, en el caso de programas plurianuales, deberán ser notificadas, antes del 15 de enero de cada año, a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias para su aprobación.

VIII.– Finantzaketa.

VIII.– Financiación.

1.– Hautatutako programetan Europar Batasunak izango duen finantza-partaidetza ezin izango da izan diruz lagun daitezkeen gastuen % 50etik gorakoa, salbu eta ezinbestean edo salbuespenez muga hori aldatzen duten arrazoiak egon badira, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1306/2013 Erregelamenduaren (EB) 4. artikuluan xedatutakoaren arabera. Bi edo hiru urteko iraupena duten programetan, exekuzio-urte bakoitzean aplikatuko da gehieneko muga hori.

1.– La participación financiera de la Unión Europea en los programas seleccionados no podrá superar el 50 % de los gastos subvencionables, salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales que modifiquen dicho límite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de ciciembre de 2013. En los programas de dos o tres años de duración dicho límite máximo se considerará para cada año de ejecución.

Indarrean den azken ebazpenean onartutako laguntza-ehunekoa emango da, baldin eta ebazpenaren xede den programaren aurrekontuaren ehuneko 50 exekutatu bada gutxienez, salbu eta ezinbesteko edo salbuespenezko arrazoiak egon badira. Ondorio horietarako, kontuan hartuko dira aldaketa txikiak.

Solo se concederá el porcentaje de ayuda aprobado en la última resolución vigente cuando el grado de ejecución del presupuesto del programa objeto de resolución alcance al menos el 50 por ciento, salvo causas de fuerza mayor o circunstancia excepcionales. A estos efectos se tendrán en cuenta las pequeñas modificaciones.

Aurrekontuaren exekuzioa % 50 eta % 70 bitartean badago, indarrean den azken ebazpenean onartutako laguntza-ehunekoari 5 puntu (ehunekoak) kenduko zaizkio.

Si la ejecución de dicho presupuesto se encuentra entre el 50 y el 70 por ciento se disminuirá en 5 puntos porcentuales el porcentaje de ayuda aprobado en la última resolución vigente.

Ez da laguntzarik emango eta gordailututako bermea exekutatuko da, baldin eta exekuzio-maila ehuneko 50etik beherakoa bada.

No se concederá ayuda y se ejecutará la garantía depositada si el grado de ejecución está por debajo del 50 por ciento.

2.– Onuradun bakoitzak eskatutako laguntzaren gehieneko zenbatekoa ezin izango da izan deialdiaren xede den neurri horretara bideratutako aurrekontu osoaren ehuneko 5 baino handiagoa, dagokion ekitaldirako laguntza-programako finantzaketa-fitxa kontuan hartuta. Eranskin honen II. epigrafearen 1. paragrafoko a) apartatuan aipatzen diren onuradunei baino ez zaie aplikatuko muga hori.

2.– La cuantía máxima de ayuda solicitada por beneficiario no podrá superar el 5 por ciento del presupuesto total destinado a la medida objeto de la convocatoria, en la ficha financiera del programa de apoyo para el ejercicio correspondiente. Dicha limitación solo será aplicable a los beneficiarios recogidos en el apartado a) del párrafo 1 del epígrafe II de este Anexo.

3.– Onuradunen ekarpen ekonomikoa nahitaezko kontribuzioetatik edo tarifetatik etor daiteke.

3.– La aportación económica de los beneficiarios podrá proceder de tarifas o contribuciones obligatorias.

IX.– Aurrerakinak.

IX.– Anticipos.

1.– Onuradunak, erakunde publikoa ez bada, aurrerakin-eskabide bat aurkez diezaioke Eusko Jaurlaritzako Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari, Europar Batasunaren urteko kontribuzioaren zenbatekoaren ehuneko 80ra irits daitekeena.

1.– El beneficiario, si no fuera organismo público, podrá presentar a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias del Gobierno Vasco una solicitud de anticipo, que podrá llegar al 80 por cien del importe de la contribución de la Unión Europea anual.

2.– Ez da aurrerakinik ordainduko, ez bada Eusko Jaurlaritzako erakunde ordaintzailearen aldeko berme bat osatzen, aurrerakinaren ehuneko 100ekoa, betiere Batzordearen martxoaren 11ko 907/2014 (EB) Erregelamendu Delegatuarekin bat etorriz. Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusian gordailutuko dira bermeak.

2.– El pago de un anticipo se supeditará a la constitución de una garantía a favor del Organismo Pagador del Gobierno Vasco, por un importe igual al 100 por cien de dicho anticipo, de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) n.º 907/2014, de la Comisión, de 11 de marzo. Las garantías se depositarán ante la Tesorería General del País Vasco.

X.– Ordainketak.

X.– Pagos.

1.– Badago eskatzea Europar Batasunaren urteko kontribuzioa ordainketa bakarrean edo bitarteko ordainketen bidez jasotzeko. Egindako eta ordaindutako ekintzei buruzkoak izango dira eskabideak.

1.– Se podrá solicitar un único pago o pagos intermedios de la contribución de la Unión Europea anual. Las solicitudes se referirán a las acciones realizadas y pagadas.

2.– Ordainketa guztiak horretarako bakarrik sortutako banku-kontu bakar baten bidez egingo dira, salbu eta Eusko Jaurlaritzako Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak edo, eremu nazionaleko erakunde publikoetarako, Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsak ezarritako salbuespen-kasuetan.

2.– Todos los pagos deben realizarse a través de una cuenta bancaria única dedicada en exclusiva a este fin, salvo las excepciones que pueda establecer la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias del Gobierno Vasco o el FEGA en el caso de organismos públicos de ámbito nacional.

3.– Bitarteko ordainketen eskabideak Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzan aurkeztu behar dira, edo, eremu nazionaleko erakunde publikoak badira, Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsaren aurrean, lau hilabeteko aldi bakoitza bukatzen den hilabetearen hurrengoa bukatu baino lehen, eta maiatzaren 1etik hasita.

3.– Las solicitudes de pagos intermedios deberán presentarse ante la Dirección de Calidad e Industria Alimentaria, o ante el FEGA en el caso de organismos públicos de ámbito nacional, antes de que concluya el mes siguiente a aquel en el que expire cada período de cuatro meses, a partir del 1 de mayo.

Bitarteko ordainketek eta azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren 14. artikuluan aurreikusitako aurrerakinaren ordainketak ezingo dute guztira gainditu Europar Batasunaren kontribuzio osoaren ehuneko 80.

Los pagos intermedios y el pago del anticipo previsto en el artículo 14 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, no podrán sobrepasar en su conjunto el 80 por cien del total de la contribución de la Unión Europea.

4.– Urteroko bakoitzaren ekintzak bukatu ondoren, eta ekainaren 1a baino lehen, onuradunak laguntzaren saldoa ordain diezaioten eska dezake Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzan edo, hala badagokio, Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsaren aurrean.

4.– Una vez finalizadas las acciones de cada anualidad, y antes del 1 de junio, el beneficiario podrá solicitar el pago del saldo de la ayuda ante Dirección de Calidad e Industria Alimentaria o al Fondo Español de Garantía Agraria, en su caso.

5.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak edota Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsak, gehienez, 75 eguneko epean egingo dute ordainketa, ordainketa-eskabidea osorik jasotzen duten egunetik hasita. Epe hori eten egin ahal izango da Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak edo, hala badagokio, Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsak egindako jakinarazpenaren bidez, baldin eta informazio gehiago jasotzea edo egiaztapenen bat egitea beharrezkoa dela iritziz gero.

5.– La Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias o el Fondo Español de Garantía Agraria, en su caso, realizará los pagos en un plazo máximo de 75 días desde la recepción completa de la solicitud de pago. Este plazo podrá quedar interrumpido mediante notificación de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias o del FEGA, en su caso, si se considera necesario recibir información adicional o efectuar alguna verificación.

6.– Ordainketa-eskabide guztiekin batera, auditoretza-txosten bat aurkeztuko da, eta, han, epigrafe honen hurrengo apartatuan oro har adierazten diren egiaztapen guztiak jasoko dira gutxienez. 300.000 euroko edo hortik gorako dirulaguntza onartua duten programak badira, txostenak finantza-egoerari buruzko ziurtagiri baten tankera izango du.

6.– Todas las solicitudes de pago irán acompañadas de un informe de auditoría que indicará, al menos, las verificaciones indicadas con carácter general en el apartado siguiente de este epígrafe. En el caso de programas cuya subvención aprobada sea igual o superior a 300.000 euros, el informe adoptará la forma de un certificado de sus estados financieros.

Auditoretza-txosten horretan eta finantza-egoeren ziurtagirian, zehaztuko da zer-nolako egiaztapenak egin diren, eta adieraziko dira onuradunak laguntza jaso ahal izateko betekizunak eta arau aplikagarriak betetzen ez dituela pentsarazten duten gertakari eta salbuespen guztiak. Beraz, informazio hori zehatz eta argi eman beharko da, organo kudeatzaileak modua izan dezan hurrengo apartatuan adierazten diren puntuen gaineko erabakia hartzeko. Betiere, egiaztatutako atal guztietan ateratako ondorioak adieraziko dira, bai eta ez-betetzeak eta/edo aukeratu ezineko gastuak zein diren ere.

En el informe de auditoría y en el certificado de estados financieros se detallarán todas las comprobaciones realizadas y se comentarán todos aquellos hechos o excepciones que pudieran suponer un incumplimiento por parte del beneficiario de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas para la percepción de la subvención, debiendo proporcionar la información con el suficiente detalle y precisión para que el Órgano Gestor pueda concluir respecto a los puntos indicados en el apartado siguiente. En cualquier caso, se indicarán las conclusiones alcanzadas en todos y cada uno de los hitos verificados, así como los incumplimientos y/o gastos no elegibles.

Kontabilitate eta Kontu Ikuskaritza Institutuko Kontu Auditoreen Erregistro Ofizialean inskribatutako kontu-auditore batek egingo ditu auditoretza-txostena eta finantza-egoeren ziurtagiria, Kontu Auditoretzaren uztailaren 20ko 22/2015 Legearen 27. artikuluan adierazitako finantza-bermea ematearren, eta egokiro frogatu beharko du proposatutako gastuak diruz laguntzeko modukoak eta benetakoak direla.

El informe de auditoría y el certificado de estados financieros será emitido por un auditor externo inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que preste la garantía financiera a que se refiere el artículo 27 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, y deberá ofrecer pruebas adecuadas de la subvencionabilidad y autenticidad de los gastos propuestos.

7.– Auditoretza-txostenetan eta finantza-egoeren ziurtagirietan, oro har, honako egiaztapen hauek bilduko dira:

7.– Con carácter general las auditorías y los certificados de estados financieros deberán contener las siguientes verificaciones:

a) Onuradunak bere gain hartutako gastuak diruz laguntzeko modukotzat hartzen dira azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren I. eranskinean, eta bat datoz Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan xedatutakoarekin.

a) Que los gastos contraídos por el beneficiario están considerados como subvencionables en el Anexo I del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, y son conformes a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

b) Aurkeztutako gastuen kontzeptuak bat datoz sustapen-programaren indarreko azken ebazpenean onartutako jarduerekin.

b) Que los conceptos de los gastos presentados se corresponden con las actividades aprobadas en la última resolución vigente del programa de promoción.

c) Fakturetako eta gainerako gastu-egiaztagirietako gastuak benetan egindakoak dira.

c) Que los gastos recogidos en las facturas y demás justificantes de gastos han sido realmente ejecutados.

d) Aurkeztutako gastuen faktura eta egiaztagiri guztiek zerga- eta gizarte-lege aplikagarriak betetzen dituzte, eta adierazten dute zein diren zenbatekoak, BEZaren banakatzea (hala badagokio), data, kontzeptua, zenbakia eta hornitzailea.

d) Que todas las facturas y justificantes de los gastos presentados se ajustan a la legislación fiscal y social aplicable, con indicaciones de importe, desglose del IVA en su caso, fecha, concepto, número y proveedor.

e) Justifikatzen diren gastuak ordaintzeko, kontu bakar eta esklusiboa erabili da.

e) Que todos los pagos de los gastos justificados se han realizado a través de la cuenta única y exclusiva.

f) Ordaintzeko erabilitako kreditu-txartelak kontu bakar eta esklusibo horri lotuta daude.

f) Que las tarjetas de crédito utilizadas como medio de pago están asociadas a la cuenta única y exclusiva.

g) Onuradunak kontu bakar eta esklusiboaren banku-laburpena aurkeztu du, eta, han, jasota daude justifikatutako ordainketa guztiak, laguntza ordain dakiola eskatzeko oinarri direnak.

g) Que el beneficiario ha presentado el extracto bancario de la cuenta única y exclusiva donde se recogen todos los pagos justificados por los que se solicita el pago de la ayuda.

h) Hirugarrenen bati eta/edo zerbitzu-hornitzaileei azpikontratatutako sustapen-ekintzak justifikatuta daude zein bere fakturarekin eta ordainketa-agiriarekin.

h) Que las acciones de promoción subcontratadas a terceros y/o proveedores de servicios están justificadas con su correspondiente factura y su prueba de pago efectivo.

i) Onuradunak bere gain hartutako gastuak egiaztatzen dituzten jatorrizko fakturak dauzka, eta enpresaren kontabilitate-erregistroetan jasota daude.

i) Que el solicitante dispone de facturas originales que acreditan los gastos contraídos y están reflejados en los registros contables de la empresa.

j) Egindako sustapen-jardueretan izandako joan-etorrien bidaia-txartelak eta/edo garraiobidean sartu izanaren txartelak aurkeztu dira, oroharreko zenbatekoan aurkeztutako dietenak izan ezik (taxia, autobusa...).

j) Que todos los desplazamientos derivados de las actividades de promoción ejecutadas, presentan su billete y/o su tarjeta de embarque, a excepción de las dietas presentadas a tanto alzado (taxi, bus...).

k) Justifikatutako sustapen-jarduera guztiak egin dira aldi hautagarriaren barruan, hau da, 2021eko maiatzaren 1etik 2022ko apirilaren 30era.

k) Que todas las actividades de promoción justificadas se han realizado dentro del periodo elegible, entre 1 de mayo de 2021 y 30 de abril de 2022.

l) Egindako sustapen-jarduerek euskarri teknikoak dituzte: CDak, argazkiak, liburuxkak, bideoak, prentsa-oharrak, dastaketa-koadernoak edo antzekoak, bai eta erabilitako sustapen-materiala helmugara heldu delako ebidentziak ere.

l) Que las actividades de promoción realizadas tienen soportes técnicos como CDs, fotos, folletos, vídeos, notas de prensa, cuadernos de catas o similares, así como evidencias de la llegada a destino del material promocional utilizado.

m) Arduraldi esklusiboko eta ez-esklusiboko langileen gastuak egiaztagirien bidez justifikatu dira, azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren VIII. eranskinean adierazitakoarekin bat etorriz.

m) Que los gastos de personal (tanto con dedicación exclusiva como no en exclusiva como el caso de los autónomos) están soportados con documentos justificativos de acuerdo a lo indicado en el Anexo VIII del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre.

n) Aurkeztutako administrazio-gastuetarako, kontuan hartu da azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren VIII. eranskinean adierazitakoa.

n) Que los gastos administrativos presentados han sido considerados de acuerdo a lo indicado en el Anexo VIII del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre.

o) Berrikusitako faktura guztien zerrenda, eta, hala badagokio, gorabeherak edo diruz laguntzeko modukotzat hartzen ez diren zenbateko partzialak edo guztizkoak adierazita.

o) Listado de todas las facturas revisadas indicando, en su caso, las incidencias o importes parciales o totales considerados no subvencionables.

Gainera, 300.000 euroko edo hortik gorako eskaeretan:

Y en caso de solicitudes igual o superior a 300.000 euros de subvención, además:

p) Proposatutako gastuak identifikagarriak eta egiaztagarriak dira: esaterako, kontsignatuta daude sustapen-ekintzak egiten dituen onuradunaren edo erakundearen kontabilitatean, eta zehaztuta daude onuradunari edo erakundeari aplika dakizkiokeen kontabilitate-arauen arabera.

p) Que los gastos propuestos son identificables y verificables: están consignados por ejemplo, en la contabilidad del beneficiario o de la entidad que ejecute las acciones de promoción y se han determinado con arreglo a las normas de contabilidad, aplicables al beneficiario o la entidad que ejecute las acciones de promoción.

q) Proposatutako gastuak zentzuzkoak eta justifikatuak dira, eta finantza-kudeaketa onaren irizpidea betetzen dute, bereziki ekonomian eta eta efizientzian.

q) Que los gastos propuestos son razonables y justificados y cumplen el principio de buena gestión financiera, en especial en lo referente a la economía y la eficiencia.

8.– Era berean, ekintzak teknikoki justifikatzeko, onuradunari eska dakioke sustapen-ekintzak egin izana egiaztatzeko frogabideak aurkezteko.

8.– Asimismo, de cara a la justificación técnica de las acciones, se podrá solicitar al beneficiario que aporte los medios de prueba que acrediten la realización de las acciones promocionales.

9.– Oro har, tributuak diruz laguntzeko moduko gastutzat hartuko dira, baldin eta onuradunak benetan ordaindu baditu. Inoiz ez dira diruz laguntzeko moduko gastutzat hartuko berreskura edo konpentsa daitezkeen zeharkako zergak. Beraz, finantzaketatik kanpo geratuko dira BEZa (Balio Erantsiaren gaineko Zerga) eta IGICa (Kanarietako Zeharkako Zerga Orokorra), kengarriak diren aldetik.

9.– Con carácter general, los tributos solo podrán considerarse gastos subvencionables, siempre que el beneficiario los abone efectivamente. En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación. Queda, por tanto, excluida la financiación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), así como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), en la medida en que sean deducibles.

10.– Ordainketa-eskaera kasu honetan soilik eman ahal izango da ontzat: onuradunak egiaztatzen duenean egunean dituela zerga-betebeharrak eta gizarte-segurantzarekikoak, bai eta dirulaguntzak itzultzeko betebeharra ere.

10.– Solo podrá estimarse favorablemente una solicitud de pago, cuando quede acreditada que el beneficiario se halla al corriente en sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como por el reintegro de subvenciones.

11.– Onuraduna elkarte bat izanez gero, ez da dirulaguntzarik ordainduko baldin eta elkarteko kideren batek aurreko puntuan ezarri diren betebeharrak egunean ez baditu.

11.– En el caso de que el beneficiario sea una agrupación, no podrá realizarse el pago de la subvención en tanto que alguno de los miembros de la agrupación no se halle al corriente de las obligaciones establecidas en el punto anterior.

XI.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

XI.– Gastos subvencionables.

1.– Oro har, diruz laguntzeko moduko gastuak izango dira: zalantzarik gabe bat datozenak diruz lagundutako jardueraren izaerarekin.

1.– Con carácter general, se considerarán gastos subvencionables aquellos que respondan inequívocamente a la naturaleza de la actividad subvencionada.

2.– Halaber, diruz lagunduko dira:

2.– Serán subvencionables también:

a) Onuradunaren administrazio-gastuak, baldin eta programaren errekapitulazio-aurrekontuan berariazko partida batean kontsignatuta badaude. Gastu horiek barnean hartuko dituzte, hala badagokio, finantza-egoeren ziurtagiriari dagozkionak eta programa kudeatzeak eragiten dituen burokrazia-gastuak.

a) Gastos administrativos del beneficiario, siempre y cuando dichos gastos se consignen en una partida específica del presupuesto recapitulativo del programa. Estos gastos incluirán, en su caso, los correspondientes al certificado de los estados financieros y los gastos burocráticos propios de la gestión del programa.

b) Langileen kostuak, baldin eta diruz lagundutako eragiketa zehatza prestatzeko, egiteko eta haren jarraipena eta ebaluazioa egiteko sortu badira. Langileen kostuen barruan daude: onuradunak eragiketa horretarako berariaz kontratatutako langileen kostuak eta onuradunaren langile iraunkorrek eragiketa horretan emandako lanorduen proportzioari dagozkion kostuak.

b) Costes de personal, si se producen con motivo de la preparación, ejecución o seguimiento de esa operación subvencionada concreta, incluida la evaluación. Dichos costes de personal incluyen los costes del personal contratado por el beneficiario específicamente con motivo de la operación y los costes correspondientes a la proporción de las horas de trabajo invertidas en la operación por parte de personal permanente del beneficiario.

Gastu horiek eta beste zenbait diruz laguntzeko baldintzak azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren VIII. eranskinean jasota daude.

Las condiciones para la subvencionabilidad de estos y otros gastos son las establecidas en el Anexo VIII del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre.

3.– Gastu bat diruz lagunduko da:

3.– El gasto será subvencionable siempre que:

a) baldin eta gastua eragiten duen sustapen-jarduera programaren urtealdian egin bada, hau da, 2021eko maiatzaren 1etik 2022ko apirilaren 30era bitartean; eta

a) se haya llevado a cabo la actividad promocional subvencionada que origina el gasto dentro de la anualidad del programa, esto es, entre 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022.

b) baldin eta onuradunak justifikazio-epea bukatu baino lehen ordaindu badu gastua, hau da, 2022ko ekainaren 1a baino lehen.

b) el gasto haya sido efectivamente pagado por el beneficiario con anterioridad a la finalización del plazo de justificación, es decir, antes del 1 de junio de 2022.

4.– Aitzitik, ezingo dira diruz lagundu azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren IX. eranskinean aipatutako kostuak.

4.– No se podrán considerar subvencionables los costes referidos en el Anexo IX del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre.

XII.– Bermeak kentzea.

XII.– Liberación de garantías.

1.– Azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren 14. artikuluan jasotako bermea kenduko da erakunde ordaintzaileak aitortzen duenean aurreratutako zenbatekoa jasotzeko behin betiko eskubidea.

1.– La garantía contemplada en el artículo 14 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, se liberará cuando el Organismo Pagador haya reconocido el derecho definitivo a percibir el importe anticipado.

2.– Azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren 11. artikuluan jasotako bermeak saldoa ordaindu arte izango du balioa, eta autonomia-erkidegoko erakunde ordaintzaileak berme hori bertan behera uztea erabakitzen duenean kenduko da.

2.– La garantía contemplada en el artículo 11 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, deberá tener validez hasta el momento del pago del saldo, y se liberará cuando el Organismo Pagador de la comunidad autónoma acuerde su cancelación.

XIII.– Materiala egiaztatzea.

XIII.– Comprobación del material.

Laguntzaren onuradunek ziurtatu beharko dute programen esparruan informaziorako eta sustapenerako prestatutako materiala bat datorrela bai Europar Batasuneko araudiarekin bai programa garatzeko hirugarren herrialdeko legediarekin. Horretarako, onuradunak erantzukizunpeko adierazpen bar aurkeztu beharko dio Eusko Jaurlaritzako Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari edo, hala badagokio, Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsari, eta, han, adierazi beharko du materiala egokia dela, behar den araudi aplikagarria betetzen dela eta hartzaileak hirugarren herrialdean erabilitako sustapen-materiala helmugara heldu delako ebidentziak badaudela, helmugako herrialdea ez den beste merkatu batean erabil ahal bada behintzat.

Los beneficiarios de la ayuda deberán asegurarse de la conformidad del material de información y promoción elaborado en el marco de los programas tanto con la normativa de la Unión Europea, como con la legislación del tercer país en el que se desarrolle el programa. Para ello el beneficiario presentará ante la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias del Gobierno Vasco o al Fondo Español de Garantía Agraria, en su caso, una declaración responsable donde indique la conformidad de dicho material y el cumplimiento de la normativa de aplicación correspondiente, así como evidencias de la prueba de llegada a destino del material promocional utilizado por parte del destinatario en el tercer país, siempre y cuando sea susceptible de ser utilizado en otro mercado distinto al país de destino.

II. ERAnSKINA
ANEXO II
MAE SUSTAPENA FORMULARIOAREN EDUKIA
CONTENIDO DEL FORMULARIO DE OCM PROMOCIÓN

Eremu generikoak:

Campos genéricos:

– Titularra.

– Titular.

– Identifikazio-agiriaren mota.

– Tipo de documento de identificación.

– Zenbakia.

– Número.

– Izena (pertsona fisikoek soilik).

– Nombre (solo para personas físicas).

– Lehen abizena (pertsona fisikoek soilik).

– Primer apellido (solo para personas físicas).

– Bigarren abizena (pertsona fisikoek soilik).

– Segundo apellido (solo para personas físicas).

– Sexua (pertsona fisikoek soilik).

– Sexo (solo para personas físicas).

– Entitatearen izena (pertsona juridikoek soilik).

– Nombre de la entidad (solo para personas jurídicas).

– Telefono finkoa.

– Teléfono fijo.

– Telefono mugikorra.

– Teléfono móvil.

– Helbide elektronikoa.

– Email.

– Ordezkaria.

– Representante.

– Lurralde historikoa.

– Territorio Histórico.

– Jakinarazpen- eta komunikazio-bidea.

– Canal de notificación y comunicación.

– Abisuak jasotzeko posta-helbidea.

– Postal para recibir avisos.

– Abisuak jasotzeko helbide elektronikoa.

– Electrónico para recibir avisos.

– Abisuak jasotzeko mugikorra.

– Móvil para recibir avisos.

– Jakinarazpen, komunikazio eta abisuen hizkuntza.

– Idioma de las notificaciones, comunicaciones y avisos.

– Sustatutako ardoen kategoria.

– Categoría de los vinos promocionados.

– Destino-merkatuak.

– Mercados de destino.

– Gastuaren zenbatekoa aldi hautagarrian.

– Importe del gasto en periodo elegible.

– Ekintzak egiteko arduraduna.

– Responsable de la ejecución de las acciones.

– Banku-kontuaren kodea, programarako bakarra eta esklusiboa.

– Código de cuenta bancaria, única y exclusiva para el programa.

– Enpresaren datuak.

– Datos de la empresa.

– Zerga-egoitza.

– Domicilio fiscal.

– Onuradunak.

– Personas beneficiarias.

– Enpresa eskatzailearen kapital sozialaren egungo egitura.

– Estructura actual del capital social de la empresa solicitante.

– Adierazgarritasuna eta garrantzia sektorean.

– Representatividad e importancia en el sector.

– Baliabide nahikoak dituela egiaztatzea.

– Acreditación de la disponibilidad de recursos suficientes.

– Adierazleak.

– Indicadores.

– Egin beharreko ekintzak.

– Acciones a realizar.

– Deskripzio-memoriaren laburpen-koadroa.

– Cuadro resumen de la memoria descriptiva.

– Produktuen berezko ezaugarriei buruzko mezuak.

– Mensajes sobre las cualidades intrínsicas de los productos.

– Programak izan dezakeen eragina.

– Repercusión previsible del programa.

– Programaren interes nazionala eta komunitarioa.

– Interés nacional y comunitario del programa.

Eremu osagarriak:

Campos complementarios:

Honako hauek ziurtatzeko erantzukizunpeko adierazpenak:

Declaración responsable de que:

– Ez du xede eta helburu bererako laguntza edo dirulaguntzarik jaso administrazio publiko eta erakunde pribatuetatik.

– No está recibiendo ninguna ayuda o subvención con este mismo objeto y finalidad concedida por administraciones públicas o entidades privadas.

– Laguntza-eskabidean adierazitakoa egia da, eta eskabidearekin batera aurkeztutako agiriak benetakoak dira; faltsutasunik edo datu okerrik azalduz gero, erantzukizun osoa bere gain hartuko du; eta ez du adieraziko faltsutasun edo datu oker horiek eragin dituzten gertaerak ez zituela ezagutzen.

– Que las manifestaciones realizadas y la documentación presentada en la solicitud de ayuda son ciertas, aceptando cualquier responsabilidad que se pueda derivar de su falsedad o inexactitud, sin que quepa alegar ignorancia de los hechos que motivan dicha falsedad o inexactitud.

– Konpromisoa hartzen du proiektua gauzatu dela egiaztatzeko beharrezko den dokumentazio guztia Eusko Jaurlaritzaren eta Europar Batasunaren esku jartzeko.

– Que se compromete a poner a disposición, tanto del Gobierno Vasco como de la Unión Europea, toda aquella documentación que fuese necesaria para la verificación de la realización del programa.

– Proposatutako programaren iraupen osorako finantzaketa bermatzen du.

– Que garantiza la financiación para toda la duración del programa propuesto.

– Ez da krisian den enpresatzat hartzen, betiere krisialdian dauden enpresak salbatzeko eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko Europar Batasuneko zuzentarauetan jasotako definizioaren arabera, estatuek krisialdian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko ematen dituzten laguntzei buruzko zuzentarauekin bat etorriz (Batzordearen 2014/C 249/01 Komunikazioa, 2014ko uztailaren 31koa).

– No tiene la consideración de empresa en crisis, según se define en las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, de acuerdo con las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (Comunicación 2014/C 249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).

– Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta ditu.

– Que se encuentra al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

– Ez da epai irmo batez kondenatua izan, delitu hauetakoren bat egiteagatik: prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea, eragimen-trafikoa, iruzurrak eta legearen aurkako ordainarazpenak edo hirigintza-delituak.

– Que no ha sido condenado mediante sentencia firme por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

– Ez dago zigor- eta administrazio-arloko dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta, ezta horretarako ezgaitzen duen legezko debekuen eraginpean ere, sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barnean hartuta, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean ezarritakoarekin bat.

– Que no se encuentra sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halle incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

– Pertsona fisiko edo juridikoen elkarteak direnean, elkartea osatzen duten kideetako batek ere ez du betetzen Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 13.2 artikuluan aurreikusitako inguruabarrik, ez eta dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen beste kausarik ere.

– En caso de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, que no concurre en ninguno de los miembros que integran la agrupación ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones ni ninguna otra causa que inhabilite para la obtención de subvenciones o ayudas públicas.

– Ea erakundea itzultze- edo zehapen-prozeduraren batean sartuta dagoen; erantzuna baiezkoa izanez gero, prozedura hori edo horiek identifikatu.

– Sobre si se halla incursa en algún procedimiento de reintegro o sancianador, y en caso afirmativo, identificación del procedimiento o procedimientos de que se trate.

– Konkurtso-deklaraziorik ez du eskatu, ez dago kaudimengabe gisa deklaratuta inolako prozeduratan, ez dago konkurtsoan deklaratuta, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, ez dago esku-hartze judizialaren eraginpean edo ez dago desgaituta Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaitze-aldia amaitu gabe.

– No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse declarado en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujeto a intervención judicial o no haber sido inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

– Ez du administrazioarekin egindako kontraturen baten suntsiarazpen irmorik eragin, suntsiarazpen-arrazoi horren errudun deklaratu dutelarik.

– No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

– Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateen administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak ez daude ekainaren 26ko 1/2014 Legean (kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituena) ezarritako kasuren batean, edo ez dute Hauteskunde Araubide Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautapen bidezko karguren bat, horietan ezarritako baldintzetan.

– No está incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en ellas.

– Ez du zerga-egoitza erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean.

– No tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

– Ez dago berreskuratze-agindu baten menpe, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela.

– No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

Enpresa mota:

Tipo de empresa:

– Enpresa ez da ez enpresa txikia ez ertaina, mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen definizioari buruzko Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/EE Gomendioarekin bat.

– La empresa no tiene la consideración de pequeña y mediana empresa conforme lo dispone la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de PYME.

– Enpresa txikia edo ertaina da, mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen definizioari buruzko Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/EE Gomendioarekin bat.

– La empresa tiene la consideración de pequeña y mediana empresa conforme lo dispone la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

Enpresaren kategoria:

Categoría de la empresa:

– ETE-mikroenpresa (10 enplegatu baino gutxiago; 2 milioi eurotik beherako urteko negozio-bolumena edo urteko balantze orokorra).

– PYME-microempresa (emplea menos de 10 trabajadores, con volumen de negocios anual o balance general anual menor de 2 millones de euros).

– ETE txikia (50 enplegatu baino gutxiago; 10 milioi eurotik beherako urteko negozio-bolumena edo urteko balantze orokorra).

– PYME pequeña (emplea menos de 50 trabajadores, con volumen de negocios anual o balance general anual menor de 10 millones de euros).

– ETE ertaina (250 enplegatu baino gutxiago; 50 milioi eurotik beherako urteko negozio-bolumena edo 43 milioi eurotik beherako urteko balantze orokorra).

– PYME mediana (emplea menos de 250 trabajadores, con volumen de negocios anual < 50 millones de euros o balance general anual menor de 43 millones de euros).

– Enpresaren kategoria, Sozietateen gaineko Zergan edo Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan islatzen dena, ez da aldatu.

– La categoría de empresa reflejada en el Impuesto de Sociedades o en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no ha variado.

– Onuradunari lotutako enpresek jaulkitako fakturak aurkezten badira programan, faktura horiek ez diote gainkostu gehigarririk ekarriko dirulaguntzaren xede den programari.

– En el caso de que se presenten al programa facturas emitidas por empresas vinculadas al beneficiario, las mismas no supondrán un sobrecoste añadido al programa objeto de subvención.

– Onuraduna ardogintzako enpresa bada, adierazi beharko da, itxitako azken zerga-ekitaldiaren arabera, zein den ardoaren sektoretik datorren fakturazio-ehunekoa.

– Si el beneficiario es empresa vinicola indicar, de acuerdo con el último ejercicio fiscal cerrado el porcentaje de facturación que procede del sector del vino.

Era berean, adierazi beharko da laguntza-eskabidea aurkezteak berekin ekarriko duela eskatzailearen baimena, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak automatikoki egiazta ditzan haren identifikazio-datuak (NANa eta IFK), eta zuzenean egiazta dezan zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituela, bai eta baimen hori espresuki ukatzeko aukera ere; kasu horretan, dagozkion agiriak eta ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu eskatzaileak.

Deberá figurar, asimismo, la indicación de que la presentación de la solicitud de ayuda conllevará la autorización del solicitante que la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias verifique automáticamente los datos identificativos del mismo (DNI y CIF), y obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, junto con la posibilidad de denegar expresamente dicho consentimiento quedando obligado en tal caso a presentar los documentos y certificaciones correspondientes.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común