Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

243. zk., 2020ko abenduaren 4a, ostirala

N.º 243, viernes 4 de diciembre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
5234
5234

EBAZPENA, 2020ko azaroaren 13koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, Euskadin dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketak egiteko laguntzen programaren (PREE programa) oinarri arautzaileak onartzen, deitzen eta argitaratzen dituen 2020ko urriaren 28ko Ebazpena (EHAA, 220 zk., 2020-11-06koa) aldatzen duena.

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2020, del Director General del Ente Vasco de la Energía, de modificación de la Resolución de 28 de octubre de 2020, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en Euskadi (Programa PREE) (BOPV 220 de 06-11-2020).

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18.2.c) artikuluak ezartzen duenez, argitaratzeko bidalitako testuan dauden hutsak edo omisioak maila bereko xedapen baten bidez zuzenduko dira, baldin eta nabarmenak ez badira eta horiek zuzentzearen ondorioz dokumentuaren edukia edo esanahia benetan edo itxuraz aldatzen ez bada.

El artículo 18.2.c) del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, del Boletín Oficial del País Vasco, establece que los meros errores u omisiones en el texto remitido para su publicación que no se deduzcan claramente del contexto y cuya rectificación pueda suponer una real o aparente modificación del contenido o sentido del documento, se subsanarán mediante disposición del mismo rango.

Euskadin dauden eraikinetan energia birgaitzeko jarduketak egiteko laguntzen programaren (PREE programa) oinarri arautzaileak onartzen, deitzen eta argitaratzen dituen 2020ko urriaren 28ko Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiaren Ebazpenean (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 220. zk., 2020ko azaroaren 6a) horrelako hutsak eta omisioak hauteman direnez, dagozkion aldaketak egingo dira.

Advertidos errores y omisiones de dicha índole en el texto de la Resolución de 28 de octubre de 2020, del Director General del Ente Vasco de la Energía (EVE) por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en Euskadi (Programa PREE), publicado en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 220, de 6 de noviembre de 2020, se procede a su modificación.

Adierazitako laguntzen programa arautzen duten oinarrietan, 2020/4724 orrialdean (37/24), 1.2 eranskina. Jarduketa Subentzionagarriak puntuan, 2.2 azpitipologia Energia konbentzionalaren ordez energia geotermikoa baliatzea atalean,

En la página 2020/4724 (24/38), de las Bases que rigen el mencionado programa de ayudas, en su punto Anexo I.2. Actuaciones subvencionables, apartado Subtipología 2.2 Sustitución de energía convencional por energía geotérmica,

Hau dioen tokian:

Donde dice:

«– G1 kasua: Ur beroa sortzeko edota berokuntzako/hozketako instalazioak zirkuitu irekian, eraikin baterako: Gehieneko kostu hautagarria (€) =1.600 * P(0,83).

«– Caso G1: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción/refrigeración en circuito abierto, para un edificio: Coste elegible máximo (€) = 1.600 * P(0,83).

– G2 kasua: Ur beroa sortzeko edota berokuntzako/hozketako instalazioak zirkuitu itxian truke bertikalarekin, zundaketekin, eraikin baterako: Gehieneko kostu hautagarria (€) =4.000 * P(0,83).

– Caso G2: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción/refrigeración en circuito cerrado con intercambio vertical, con sondeos, para un edificio: Coste elegible máximo (€) = 4.000 * P(0,83).

– GR1 kasua: Ur beroa sortzeko edota berokuntzako/hozketako instalazioak zirkuitu irekian, beroa edota hotza zentralizatuta sortzeko, erabiltzaileei zuzendutako banaketa- eta truke-sarea barnean hartuz, zerbitzua eraikin bat baino gehiagori emango diena: Gehieneko kostu hautagarria (€) =2.600 * P(0,83).

– Caso GR1: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción/ refrigeración en circuito abierto, para generación de calor y/o frío centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio a los usuarios, que dé servicio a varios edificios: Coste elegible máximo (€) = 2.600 * P(0,83).

– GR2 kasua: Ur beroa sortzeko edota berokuntzako/hozketako instalazioak zirkuitu itxian, beroa edota hotza zentralizatuta sortzeko, erabiltzaileei zuzendutako banaketa- eta truke-sarea barnean hartuz, zerbitzua eraikin bat baino gehiagori emango diena: Gehieneko kostu hautagarria (€) =5.000 * P(0,83).»

– Caso GR2: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción/ refrigeración en circuito cerrado, para generación de calor y/o frío centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio a los usuarios, que dé servicio a varios edificios: Coste elegible máximo (€) = 5.000 * P(0,83).»

Honako hau adierazi behar da:

Debe decir:

«– G1 kasua: Ur beroa sortzeko edota berokuntzako/hozketako instalazioak zirkuitu irekian, eraikin baterako: Gehieneko kostu hautagarria (€) = 1.600 * P(0,83).

«– Caso G1: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción/refrigeración en circuito abierto, para un edificio: Coste elegible máximo (€) = 1.600 * P(0,83).

– G2 kasua: Ur beroa sortzeko edota berokuntzako/hozketako instalazioak zirkuitu itxian truke bertikalarekin, zundaketekin, eraikin baterako: Gehieneko kostu hautagarria (€) = 4.000 * P(0,83).

– Caso G2: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción/refrigeración en circuito cerrado con intercambio vertical, con sondeos, para un edificio: Coste elegible máximo (€) = 4.000 * P(0,83).

– GR1 kasua: Ur beroa sortzeko edota berokuntzako/hozketako instalazioak zirkuitu irekian, beroa edota hotza zentralizatuta sortzeko, erabiltzaileei zuzendutako banaketa- eta truke-sarea barnean hartuz, zerbitzua eraikin bat baino gehiagori emango diena: Gehieneko kostu hautagarria (€) = 2.600 * P(0,83).

– Caso GR1: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción/ refrigeración en circuito abierto, para generación de calor y/o frío centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio a los usuarios, que dé servicio a varios edificios: Coste elegible máximo (€) = 2.600 * P(0,83).

– GR2 kasua: Ur beroa sortzeko edota berokuntzako/hozketako instalazioak zirkuitu itxian, beroa edota hotza zentralizatuta sortzeko, erabiltzaileei zuzendutako banaketa- eta truke-sarea barnean hartuz, zerbitzua eraikin bat baino gehiagori emango diena: Gehieneko kostu hautagarria (€) = 5.000 * P(0,83)

– Caso GR2: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción/ refrigeración en circuito cerrado, para generación de calor y/o frío centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio a los usuarios, que dé servicio a varios edificios: Coste elegible máximo (€) = 5.000 * P(0,83)

Aipatutako laguntzen programa arautzen duten oinarrietan, 2020/4724 orrialdean (37/26), 1.2 eranskina. Jarduketa Subentzionagarriak puntuan, 2.3 azpitipologia Energia konbentzionalaren ordez biomasa baliatzea instalazio termikoetan atalean,

En la página 2020/4724 (27/38), de las Bases que rigen el mencionado programa de ayudas, en su punto Anexo I.2. Actuaciones subvencionables, apartado Subtipología 2.3 Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas,

Hau dioen tokian:

Donde dice:

«– B1 kasua: Ur beroa sortzeko edota berokuntzako instalazioak eraikin batean. Gehieneko kostu hautagarria (€) = 880 x P(0,87).

«– Caso B1: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción en un edificio. Coste elegible máximo (€) = 880 x P(0,87).

– B2 kasua: Ur beroa sortzeko edota berokuntzako eta hozketako instalazioak eraikin batean. Gehieneko kostu hautagarria (€) = 1.540 x P(0,87).

– Caso B2: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción y refrigeración en un edificio. Coste elegible máximo (€) = 1.540 x P(0,87).

– BR1 kasua: Beroa sortzeko instalazio zentralizatuak, erabiltzaileei zuzendutako banaketa- eta truke-sarea barnean hartuz, zerbitzua eraikin bat baino gehiagori emango diena. Gehieneko kostu hautagarria (€) = 1.250 x P(0,87).

– Caso BR1: Instalaciones de generación de calor centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio a los usuarios, que dé servicio a varios edificios. Coste elegible máximo (€) = 1.250 x P(0,87).

– BR2 kasua: Beroa eta hotza sortzeko instalazio zentralizatuak, erabiltzaileei zuzendutako banaketa- eta truke-sarea barnean hartuz, zerbitzua eraikin bat baino gehiagori emango diena. Gehieneko kostu hautagarria (€) = 2.124 x P(0,87).

– Caso BR2: Instalaciones de generación de calor y frío centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio a los usuarios, que dé servicio a varios edificios. Coste elegible máximo (€) = 2.124 x P(0,87).

– BR3 kasua: Beroa sortzeko instalazio zentralizatuak, erabiltzaileei zuzendutako banaketa- eta truke-sarea barnean hartuz, baita hotz-produkzio deszentralizatua ere (energia berriztagarriak hornitu behar du hotz-produkzio deszentralizatua), zerbitzua eraikin bat baino gehiagori emango diena. Gehieneko kostu hautagarria (€) = 2.374 x P(0,87).»

– Caso BR3: Instalaciones de generación de calor centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio, así como producción de frío descentralizada a los usuarios (la producción de frío descentralizado deberá estar abastecida por energía renovable), que dé servicio a varios edificios. Coste elegible máximo (€) = 2.374 x P(0,87).»

Honako hau adierazi behar da:

Debe decir:

«– B1 kasua: Ur beroa sortzeko edota berokuntzako instalazioak eraikin batean. Gehieneko kostu hautagarria (€) = 880 x P(0,87).

«– Caso B1: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción en un edificio. Coste elegible máximo (€) = 880 x P(0,87).

– B2 kasua: Ur beroa sortzeko edota berokuntzako eta hozketako instalazioak eraikin batean. Gehieneko kostu hautagarria (€) = 1.540 x P(0,87).

– Caso B2: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción y refrigeración en un edificio. Coste elegible máximo (€) = 1.540 x P(0,87).

– BR1 kasua: Beroa sortzeko instalazio zentralizatuak, erabiltzaileei zuzendutako banaketa- eta truke-sarea barnean hartuz, zerbitzua eraikin bat baino gehiagori emango diena. Gehieneko kostu hautagarria (€) = 1.250 x P(0,87).

– Caso BR1: Instalaciones de generación de calor centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio a los usuarios, que dé servicio a varios edificios. Coste elegible máximo (€) = 1.250 x P(0,87).

– BR2 kasua: Beroa eta hotza sortzeko instalazio zentralizatuak, erabiltzaileei zuzendutako banaketa- eta truke-sarea barnean hartuz, zerbitzua eraikin bat baino gehiagori emango diena. Gehieneko kostu hautagarria (€) = 2.124 x P(0,87).

– Caso BR2: Instalaciones de generación de calor y frío centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio a los usuarios, que dé servicio a varios edificios. Coste elegible máximo (€) = 2.124 x P(0,87).

– BR3 kasua: Beroa sortzeko instalazio zentralizatuak, erabiltzaileei zuzendutako banaketa- eta truke-sarea barnean hartuz, baita hotz-produkzio deszentralizatua ere (energia berriztagarriak hornitu behar du hotz-produkzio deszentralizatua), zerbitzua eraikin bat baino gehiagori emango diena. Gehieneko kostu hautagarria (€) = 2.374 x P(0,87)

– Caso BR3: Instalaciones de generación de calor centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio, así como producción de frío descentralizada a los usuarios (la producción de frío descentralizado deberá estar abastecida por energía renovable), que dé servicio a varios edificios. Coste elegible máximo (€) = 2.374 x P(0,87)

Aipatutako laguntzen programa arautzen duten oinarrietan, 2020/4724 orrialdean (37/33), III. eranskina puntuan. Eskaera-fasean aurkeztu beharreko dokumentazioa, 1. atala. Oro har:

En la página 2020/4724 (34/38), de las Bases que rigen el mencionado programa de ayudas, en su punto Anexo III. Documentación a presentar en la fase de solicitud, apartado 1. Con carácter general,

Hau dioen tokian:

Donde dice:

«i) Jarduketak egikaritzeko ardura hartuko duten enpresen aurrekontua, behar bezala xehatua, Programa indarrean hasi ondoko datarekin».

«i) Presupuesto de la empresa o empresas que realizarán la ejecución de las actuaciones, suficientemente desglosado, de fecha posterior a la entrada en vigor del Programa».

Honako hau adierazi behar da:

Debe decir:

«i) Jarduketak egikaritzeko ardura hartuko duten enpres(ar)en aurrekontua, behar bezala xehatua, 737/2020 ED indarrean sartu ondoko datarekin».

«i) Presupuesto de la empresa o empresas que realizarán la ejecución de las actuaciones, suficientemente desglosado, de fecha posterior a la entrada en vigor del RD 737/2020».

Aipatutako laguntzen programa arautzen duten oinarrietan, 2020/4724 orrialdean (37/33), III. eranskina puntuan. Eskaera-fasean aurkeztu beharreko dokumentazioa, 1. atala. Oro har:

En la página 2020/4724 (34/38), de las Bases que rigen el mencionado programa de ayudas, en su punto Anexo III. Documentación a presentar en la fase de solicitud, apartado 1. Con carácter general,

Azpiatal hauek falta direla hauteman da:

Se ha detectado la ausencia de los siguientes subapartados:

«n) Erabilera nagusia bizitegirakoa duten eraikinetan (laguntza programa honen ondorioetarako, familia bakarreko etxebizitzak eta bizitegi kolektiborako diren etxebizitzak) eta Euskal Autonomia Erkidegoko Eraikinen Ikuskapen Teknikoari buruzko uztailaren 24ko 117/2018 Dekretuaren (EHAA, 171. zk., 2018ko irailaren 5ekoa) Azken Xedapenetako Lehenengoan aurreikusitakoaren arabera, dagokion udaleko Eraikinen Ikuskapen Teknikoaren Erregistroak edo Euskal Autonomia Erkidegoko Eraikinen Ikuskapen Teknikoen Erregistroak igorritako ziurtagiria edo oharra aurkeztu beharko da.

«n) En los edificios de uso predominantemente residencial (a los efectos de este programa de ayudas, edificios de vivienda unifamiliar y edificios de tipología residencial colectiva de vivienda) y de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Primera del Decreto 117/2018, de 24 de julio, de la inspección técnica de los edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV n.º 171 de 5 de septiembre de 2018) deberá aportarse nota o certificado emitido por el registro de Inspección Técnica de los Edificios municipal correspondiente o por el Registro de Inspecciones Técnicas de los Edificios de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

ñ) Laguntzaren azken hartzailea laguntza sartuko den kontu-zenbakiaren edo kontu-zenbakien titularra dela egiaztatzeko dokumentazioa.

ñ) Documentación justificativa de que el destinatario último de la ayuda es titular del número o números de cuenta en el que se ingresaría la ayuda.»

Aipatutako laguntzen programa arautzen duten oinarrietan, 2020/4724 orrialdean (37/34), III eranskina puntua. Eskaera-fasean aurkeztu beharreko dokumentazioa, 2. Espezifikoki, jarduketaren eskatzailea 21eko 49/1960 Legearen 5. artikuluak ezarritakoaren arabera eratutako jabeen erkidego bat edo jabeen erkidegoen elkarte bat baldin bada atalean.

En la página 2020/4724 (35/38), de las Bases que rigen el mencionado programa de ayudas, en su punto Anexo III. Documentación a presentar en la fase de solicitud, apartado 2. Con carácter específico, en caso de que el solicitante de la actuación sea una comunidad o agrupación de comunidades de propietarios constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio,

Agertu behar ez duen azpiatal bat hauteman da:

Se ha detectado la presencia de un subapartado que no debe aparecer:

«e) Erkidegoko kide bakoitzari dagokionez eta banan-banan, eranskin honetako 1. atalean horietako bakoitzarentzat ageri den dokumentazioa.»

«e) Respecto a cada una de las personas comuneras y de manera individualizada, la documentación prevista para cada uno de ellos en el apartado 1.º de este Anexo.»

Aipatutako laguntzen programa arautzen duten oinarrietan, 2020/4724 orrialdean (37/37), IV. eranskina puntuan. Justifikazio-fasean aurkeztu beharreko dokumentazioa, 2. Espezifikoki, jarduketaren eskatzailea 21eko 49/1960 Legearen 5. artikuluak ezarritakoaren arabera eratutako jabeen erkidego bat edo jabeen erkidegoen elkarte bat baldin bada atalean.

En la página 2020/4724 (38/38), de las Bases que rigen el mencionado programa de ayudas, en su punto Anexo IV. Documentación a presentar en la fase de justificación, apartado 2. Con carácter específico, en caso de que el solicitante de la actuación sea una comunidad o agrupación de comunidades de propietarios constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio,

Azpiatal hau falta dela hauteman da:

Se ha detectado la ausencia del siguiente subapartado:

«r) Baldin eta jarduketaren eskatzailea uztailaren 21eko 49/1960 Legearen 5. artikuluaren arabera eratutako jabeen erkidego bat edo jabeen erkidegoen elkarte bat bada, erantzukizunpeko adierazpen bat, jabeen erkidegoaren idazkariak edo administrariak sinatutakoa, presidentearen edo eskatzailearen ordezkariaren oniritziarekin, jabeen elkargoaren edo taldearen izenean jardunez gero; bertan, laguntzaren eskaera-fasean aurkeztutako zerrendan identifikatutako elkarteko kide bakoitzak honako hau adieraziko du:

«r) En caso de que el solicitante de la actuación sea una comunidad o agrupación de comunidades de propietarios constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, declaración responsable, firmada por el secretario o administrador de la comunidad de propietarios con el visto bueno del Presidente o el representante del solicitante en el caso de actuar en nombre de un grupo o comunidad de propietarios, donde conste detallado que cada una de las personas comuneras identificadas en la relación presentada en la fase de solicitud de la ayuda:

1) Ez dagoela azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13. artikuluan aurreikusitako egoera bakar batean, berariaz adierazita bestelako dirulaguntzak ordaintzeko betebeharrik ez duela edo, izatekotan, betetzen dituela, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartutako azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 21. artikuluak ezarritako baldintzetan.

1) No se encuentra en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, haciendo mención expresa respecto a la inexistencia o fiel cumplimiento de sus obligaciones de reintegro de otras subvenciones o ayudas, conforme a los términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

2) Zerga betebeharren eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharren ordainketa egunean duela.

2) Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Aipatutako dokumentua aurkeztu ezean, araudi aplikagarriarekin bat etorrita, adierazpen bat erantsi beharko da, eta horren bidez prozedura honen organo instruktoreari (Energiaren Euskal Erakundea) baimena emango zaio, ofizioz egoera horiek administrazio eskudunen aurrean banaka egiazta ditzan, laguntza eskatzeko fasean aurkeztutako zerrendan identifikatutako elkargoko kide bakoitzeko.»

En caso no poder aportar el documento indicado, de conformidad con la normativa aplicable, se deberá adjuntar una declaración por la que se consiente al órgano instructor de este procedimiento (Ente Vasco de la Energía) a comprobar de oficio ante las administraciones competentes tales circunstancias de manera individualizada para cada una de las personas comuneras identificadas en la relación presentada en la fase de solicitud de la ayuda.»

Bilbao, 2020ko azaroaren 13a.

En Bilbao, a 13 de noviembre de 2020.

Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusia,

El Director General del Ente Vasco de la Energía,

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común