Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

243. zk., 2020ko abenduaren 4a, ostirala

N.º 243, viernes 4 de diciembre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA
DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
5233
5233

AGINDUA, 2020ko abenduaren 1ekoa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarena, zeinaren bitartez aldatu egiten baita EAEko merkataritza-sektoreari zuzendutako 2020ko ekitaldirako COVID-19 laguntzak arautzen dituen eta horietarako deialdia egiten duen Agindua, aurrekontu-kreditua handituz.

ORDEN de 1 de diciembre de 2020, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, de modificación de la Orden por la que se regulan y convocan, para el ejercicio 2020, las ayudas COVID-19 al sector comercial vasco, ampliando el crédito presupuestario.

Zuzenean EAEko txikizkako merkataritzari, eta, bereziki, norberaren konturako langileei edo autonomoei, mikroenpresei eta enpresa txikiei, COVID-19aren inpaktua minimizatzeko eta merkataritza-jarduera ahalik eta lasterren berrabiarazteko bideratutako babes eta laguntza ekonomikoa emateko asmoz, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak beharrezkotzat jo zuen itzuli beharrik gabeko dirulaguntzen lerro bat ezartzea, EAEko txikizkako merkataritza-sektorearen biziraupenari laguntzeko, pandemiaren zabalkundeak eragindako ondorioak direla-eta.

Al objeto de proteger y dar soporte económico de forma directa al comercio minorista vasco, especialmente a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, microempresas y pequeñas empresas, para minimizar el impacto de la COVID-19 y posibilitar lo antes posible un relanzamiento de la actividad comercial, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo consideró necesario establecer una línea de subvenciones a fondo perdido que ayudase a la supervivencia del sector comercial minorista vasco ante las consecuencias inmediatas derivadas de la extensión de la pandemia.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuaren maiatzaren 19ko Aginduan islatu zen hori. Hain zuzen ere, Agindu horren bidez, EAEko merkataritza-sektoreari ezohiko laguntzak emateko deialdia egiten da, COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren ondorioz sortutako egoerari aurre egiteko (maiatzaren 29ko EHAA, 104. zk.). Laguntza horien zenbatekoa zazpi milioi eta bostehun mila (7.500.000) eurokoa da.

Ello se plasmó en la Orden de 19 de mayo de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo que ha convocado ayudas extraordinarias al sector comercial vasco para hacer frente a la situación sobrevenida como consecuencia de la crisis sanitaria producida por el COVID –BOPV n.º 104, de 29 de mayo–, por importe de siete millones quinientos mil (7.500.000) euros.

Laguntza-eskabideak aurkezteko epea amaituta, 5.409 eskabide jaso dira, eta, horietatik, 3.808k betetzen dituzte laguntza jasotzeko eskatzen diren baldintzak. Hala ere, adierazitako zuzkidura ekonomikoa dela-eta, 2.779 eskabideri baino ezin zaie eman laguntza.

Vencido el plazo para la presentación de solicitudes de ayuda, se han formulado 5.409, de las que 3.808 cumplen los requisitos exigidos para acceder a la misma, no obstante, la dotación económica indicada alcanza para atender únicamente a 2.779 de ellas.

Kontuan hartuta zein den laguntzen ezohiko programaren helburua, eta baldintzak betetzen dituzten gainerako 1.029 eskabideei laguntzak emateko besteko aurrekontu-kredituaren saldoa badagoenez –hain zuzen ere bi milioi eta laurehun mila (2.400.000) eurokoa–, egokitzat jotzen da aurrekontu-kreditua 2.400.000 euro gehiagoko zenbatekoan handitzea, aintzat hartutako eskabide guztiei erantzun ahal izateko.

Teniendo en cuanta la finalidad del programa extraordinario de ayudas, y existiendo saldo de crédito presupuestario disponible, por importe de dos millones cuatrocientos mil (2.400.000) euros para atender a las restantes 1.029 que también cumplen los requisitos de acceso, se considera procedente ampliar el crédito presupuestario en 2.400.000 euros más, a fin de atender todas las solicitudes estimadas.

Horrenbestez, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuaren 2020ko maiatzaren 19ko Aginduaren bigarren artikulua aldatzea. Agindu horren bitartez, EAEko merkataritza-sektoreari zuzendutako «COVID-19» laguntzak arautu eta horietarako deialdia egiten da 2020ko ekitaldirako. Honela geratuko da artikulu hori:

Artículo único.– Modificar el artículo segundo, de la Orden de 19 de mayo de 2020, de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regulan y convocan, para el ejercicio 2020, las ayudas «COVID-19» al sector comercial vasco, que queda redactado de la siguiente manera:

«2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

«Artículo 2.– Recursos económicos.

1.– Aurreko artikuluaren xederako bideratutako baliabide ekonomikoak 9.900.000 eurokoak dira.»

1.– Los recursos económicos destinados a la finalidad del artículo anterior ascienden a la cantidad de 9.900.000 euros.»

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDEPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuari, hilabeteko epean; edo zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean. Bi kasuetan, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hasiko dira epeak.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, ante el Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko abenduaren 1a.

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de diciembre de 2020.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburua,

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo,

JAVIER HURTADO DOMÍNGUEZ.

JAVIER HURTADO DOMÍNGUEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común