Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

238. zk., 2020ko azaroaren 30a, astelehena

N.º 238, lunes 30 de noviembre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
5133
5133

97/2020 EBAZPENA, azaroaren 24koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baita hezkuntza-ituna indarrean duten ikastetxeei zuzeneko dirulaguntzak emateko Erabakia. COVID-19ari aurre egiteko prebentzio-protokoloek eskatzen dituzten zenbait neurri aplikatzearen ondoriozko gastu gehigarriak finantzatzera bideratuko dira dirulaguntza horiek.

RESOLUCIÓN 97/2020, de 24 de noviembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de concesión de subvenciones directas a los centros docentes con concierto educativo en vigor, para financiar los gastos adicionales derivados de la aplicación de determinadas medidas exigidas por los protocolos de prevención frente al COVID-19.

Gobernu Kontseiluak, 2020ko azaroaren 24an egindako bilkuran, onartu du hezkuntza-ituna indarrean duten ikastetxeei zuzeneko dirulaguntzak emateko Erabakia. COVID-19ari aurre egiteko prebentzio-protokoloek eskatzen dituzten zenbait neurri aplikatzearen ondoriozko gastu gehigarriak finantzatzera bideratuko dira dirulaguntza horiek. Horrenbestez, behar duen publikotasuna emateko, hau

Habiéndose aprobado por el Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2020, el Acuerdo de concesión de subvenciones directas a los centros docentes con concierto educativo en vigor, para financiar los gastos adicionales derivados de la aplicación de determinadas medidas exigidas por los protocolos de prevención frente al COVID-19, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara ematea hezkuntza-ituna indarrean duten ikastetxeei zuzeneko dirulaguntzak emateko Erabakia (ikus eranskina). COVID-19ari aurre egiteko prebentzio-protokoloek eskatzen dituzten zenbait neurri aplikatzearen ondoriozko gastu gehigarriak finantzatzera bideratuko dira dirulaguntza horiek.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Acuerdo de concesión de subvenciones directas a los centros docentes con concierto educativo en vigor, para financiar los gastos adicionales derivados de la aplicación de determinadas medidas exigidas por los protocolos de prevención frente al COVID-19, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko azaroaren 24a.

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de noviembre de 2020.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN AZAROAREN 24KO 97/2020 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 97/2020, DE 24 DE NOVIEMBRE, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
ERABAKIA, GOBERNU KONTSEILUARENA, 2020KO AZAROAREN 24KOA, HEZKUNTZA-ITUNA INDARREAN DUTEN IKASTETXEEI ZUZENEKO DIRULAGUNTZAK EMATEKOA. COVID-19ARI AURRE EGITEKO PREBENTZIO-PROTOKOLOEK ESKATZEN DITUZTEN ZENBAIT NEURRI APLIKATZEAREN ONDORIOZKO GASTU GEHIGARRIETARAKO IZANGO DIRA DIRULAGUNTZAK
ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRECTAS A LOS CENTROS DOCENTES CON CONCIERTO EDUCATIVO EN VIGOR PARA GASTOS ADICIONALES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EXIGIDAS POR LOS PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19

2020-2021 ikasturtea hasi eta garatzeko Hezkuntzako Konferentzia Sektorialaren erabakiek (ekainaren 20ko EFP/561/2020 Aginduaren bidez argitaratu ziren), besteak beste, honako hauek jasotzen dituzte:

Los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021, publicados por Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, contemplan entre otros, los siguientes:

«6.– 2020-2021 ikasturtearen hasieran eta garapenean, Estatuko eta autonomia-erkidegoetako osasun-agintariek ezarritako jarraibideak beteko dituzte hezkuntza-administrazioek, ekainaren 9ko 21/2020 Errege Lege Dekretuan (LBK 2020, 954) xedatutakoa eta eskumenen banaketa errespetatuz.

«6.– En el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021, las Administraciones educativas seguirán las indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias estatales y autonómicas, respetando lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio (RCL 2020, 954), así como la distribución competencial existente.

Hezkuntza-administrazioek behar diren jarduketa-protokoloak egingo dituzte, beren lurralde eremuan eskumena duten osasun-agintariek unean-unean ezartzen dituzten jarraibideak kontuan hartuta, aplikatu beharreko higiene-, garbitasun- eta osasun-kontrolari, pertsonen artean mantendu beharreko segurtasun-tarteei eta kontaktu masiboak saihesteko ordutegien eta espazioen banaketari dagokienez osasun-agintariek ezartzen dituzten jarraibideak betetzen direla bermatzeko, ikastetxeen funtzionamendua segurtasun-baldintza onenetan gauzatu dadin.

Las Administraciones educativas elaborarán los protocolos de actuación necesarios, teniendo en cuenta las instrucciones que se establezcan en cada momento por las autoridades sanitarias competentes en su ámbito territorial, para garantizar el cumplimiento de las instrucciones que establezcan las autoridades sanitarias, en relación con las medidas de higiene, limpieza y control sanitario que deban aplicarse, las distancias de seguridad que deban mantenerse entre las personas y la distribución de horarios y espacios que permitan evitar contactos masivos, con el fin de que el funcionamiento de los centros docentes se desarrolle en las mejores condiciones de seguridad.

11.– Hezkuntza-administrazioek behar diren neurriak hartuko dituzte ikastetxeek beren ohiko zerbitzu osagarriak, bereziki eskola-garraio eta -jantokikoak, segurtasun-baldintzetan eskaini ahal izan ditzaten.

11.– Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que los centros puedan ofrecer sus servicios complementarios habituales, especialmente de transporte y comedor escolar, en condiciones de seguridad.

Egoerak zerbitzu horiek ematean egokitzapen garrantzitsuak egitera behartuta ere, zerbitzu horien jarraitutasuna aurreikusi beharko da, bereziki garrantzitsua baita ikasle kalteberenentzat.

Aunque las circunstancias obliguen a realizar adaptaciones importantes en la prestación de esos servicios, deberá preverse su continuidad, que resulta especialmente importante para el alumnado más vulnerable.

12.– Hezkuntza-administrazioek neurriak hartuko dituzte arrail teknologikoa murrizteko eta horren ondorioak mugatzeko.

12.– Las Administraciones educativas adoptarán medidas orientadas a la reducción de la brecha tecnológica y la limitación de sus consecuencias.

Errealitate horrek ikasle askorentzat ekarri duen arazoaren aurrean, arreta berezia jarriko da ikastetxeek eta etapa eta irakaskuntza guztietako ikasleek behar duten ekipamendu teknologikoa hornitzeko (gailuak, hari gabeko sareak, konektibitatea, plataforma digitaletarako sarbidea), entrega- edo mailegu-sistemak ezarriz. Aldi berean, baliabide horiek erabiltzeko prestakuntza-ekintzak sustatuko dira irakasle eta ikasleentzat, baita seme-alabei ikaskuntza-prozesuan laguntzeko hala eskatzen duten familientzat ere.»

Ante el problema que dicha realidad ha supuesto para un número importante de estudiantes, se prestará especial atención a la dotación del equipamiento tecnológico necesario para los centros educativos (dispositivos, redes inalámbricas, conectividad, acceso a plataformas digitales) y el alumnado de todas las etapas y enseñanzas (mediante sistemas de entrega o préstamo). Al mismo tiempo, se promoverán las acciones de formación del profesorado y el alumnado para la utilización de dichos recursos, así como de asesoramiento a las familias que lo requieran para apoyar a sus hijos e hijas en su proceso de aprendizaje.»

Osasuneko sailburuaren 2020ko ekainaren 18ko Aginduak (ekainaren 19ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 120. zk.), COVID-19ak eragindako osasun-krisiari aurre egiteko beharrezkoak diren prebentzio-neurriak ezarri zituen eranskinean. Agindu hori aldatu egin da, 2020ko ekainaren 28ko Aginduaren bidez, bai eta ondorengo 2020ko abuztuaren 7ko Aginduaren bidez eta, azkenik, 2020ko abuztuaren 19ko Aginduaren bidez.

La Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud (Boletín Oficial del País Vasco n.º 120, de 19 de junio), estableció en su anexo las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicha Orden ha sido modificada por la Orden de 28 de junio de 2020 así como por la posterior Orden de 7 de agosto de 2020 y, por último, por la Orden de 19 de agosto de 2020.

Aipatutako 2020ko ekainaren 18ko aginduak, bosgarren apartatuan xedaten duenez, «Aginduaren eranskinean aurreikusitako prebentzio-neurrien jarraipena eta etengabeko ebaluazioa egingo da, epidemiologia- eta osasun-egoeraren bilakaerara egokitzen direla bermatzeko. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako sailetako titularrek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, beharrezkotzat jotzen dituzten xedapenak eman ahal izango dituzte, agindu honen bidez hartutako neurrien edukia zabaltzeko, murrizteko edo aldatzeko».

La citada Orden de 18 de junio de 2020 dispone en su apartado quinto que «Las medidas preventivas previstas en el anexo a esta Orden serán objeto de seguimiento y evaluación continua con el fin de garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria. A estos efectos, las personas titulares de los Departamentos del Gobierno Vasco podrán adoptar en su respectivo ámbito competencial, las disposiciones que consideren necesarias para ampliar, restringir o modificar el contenido de las medidas adoptadas por la presente Orden».

Hezkuntza Sailaren eremuan, agindu berak bosgarren apartatuan ezartzen ditu hezkuntza-, prestakuntza- eta ikerketa-jarduerari buruzko neurriak. Adierazten du, lehenik eta behin, 2020-2021 ikasturtearen hasieran indarrean zeuden osasun-baldintzen araberakoa izango dela irakaskuntzen hezkuntza-jardueraren garapena, araubide orokorrekoa zein berezikoa, etapa eta maila guztiak eta goi-mailako hezkuntza barne, bai eta bizitza osoan zehar kualifikazioak eskuratzea edo areagotzea dakarten ikaskuntza-jarduerak ere. Bigarrenik, adierazi du Sailak berak prestatu eta hezkuntza-komunitateari helaraziko diola ikastetxeetan jarduteko protokolo orokor bat, 2020-2021 ikasturtearen hasierari begira, non jasoko baitira hezkuntza-jarduera segurtasun- eta osasun-bermeekin antolatzeko jarraibideak eta orientabideak. Gainera, amaitzen du esanez hezkuntza-, prestakuntza- eta ikerketa-jarduera guztiak prebentzio-, osasun- eta higiene-arauak betez gauzatuko direla, babes-arauak eta pertsonen arteko distantzia errespetatuz eta maskarak erabiliz.

En el ámbito del Departamento de Educación, la misma Orden establece, en su apartado quinto, las medidas relativas a la actividad educativa, de formación y de investigación. Se indica, en primer lugar, que el desarrollo de la actividad educativa de enseñanzas tanto de régimen general como especial, con inclusión de sus diversas etapas y niveles, y la educación superior, así como aquellas actividades de aprendizaje que conlleven adquisición o incremento de las cualificaciones a lo largo de toda la vida, se regirá por las condiciones sanitarias vigentes al comienzo del curso escolar 2020-2021. En segundo lugar, señala que el propio Departamento elaborará y trasladará a la comunidad educativa un Protocolo General de Actuación en los centros escolares de cara al comienzo de curso escolar 2020-2021, que recoja las pautas y orientaciones para la organización de la actividad educativa con las necesarias garantías de seguridad y salud. Además, concluye que toda la actividad educativa, de formación y de investigación presencial se llevará a efecto respetando las normas de prevención, salud e higiene, respetando las normas de protección y la distancia interpersonal, y mediando el empleo de mascarillas.

Hala, 2020ko ekainaren 25ean, Hezkuntza Sailaren webgunean argitaratu zen Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan COVID-19aren aurrean 2020-2021 ikasturtean jarduteko protokolo orokorra. Ondoren, 2020ko irailaren 8an, 2020-2021 ikasturtearen hasieran Jarduteko Protokolo Osagarria argitaratu zen, bai eta ikastetxeetan COVID-19 kasuak agertzen direnean egin beharreko Jarduketak ere.

Así, el 25 de junio de 2020 se publicó en la web del Departamento de Educación el Protocolo General de Actuación en los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de Euskadi frente al COVID-19, en el curso 2020-2021. Posteriormente, con fecha 8 de septiembre de 2020 se publicó, así mismo, el Protocolo Complementario de Actuaciones ante el inicio de curso 2020-2021, y Actuaciones ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos.

Horrek guztiak esan nahi du ezen, protokolo horiek behar bezala aplikatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko itunpeko ikastetxe pribatuek irakasle eta irakasle ez diren langile gehigarriak eta garbitzaileak kontratatu behar dituztela, ikastetxe eta hezkuntza-etapa bakoitzeko inguruabarren arabera, edo lehendik dauden langileen orduak gehitu behar dituztela. Gainera, telematika bidez irakaskuntzarekin jarraitzea ahalbidetuko duen material informatikoa erosi edo alokatu beharko dute.

Todo ello implica que, para la correcta aplicación de estos Protocolos, los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco deban contratar en función de las circunstancias concurrentes en cada centro y etapa educativa personal docente y no docente adicional y personal de limpieza o incrementar las horas del personal ya existente. Además, deberán adquirir o arrendar materiales informáticos que permitan la continuidad de las enseñanzas vía telemática.

Protokolo hau aplikatzeak itunpeko ikastetxe pribatuen funtzionamenduan sor ditzakeen zailtasunak ikusirik, Hezkuntza Sailak hura finantzatzen lagundu nahi du, Euskal Autonomia Erkidegoko itunpeko ikastetxe pribatuei zuzeneko dirulaguntzak emanez.

Consciente de las dificultades que la aplicación de este Protocolo puede generar en el funcionamiento de los centros educativos privados concertados, el Departamento de Educación tiene voluntad de colaborar en su financiación mediante subvenciones directas a los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49.7 artikuluan ezarritakoaren arabera jardungo da (azaroaren 11ko Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren antolarauei buruzko legearen testu bategina onartzen duena). artikulu horretan ezartzen denez, laguntzak edo dirulaguntzak zuzenean ematea Jaurlaritzaren eskumena izango da, interesa duen sailburuak proposatuta. Gainera, zuzeneko dirulaguntza horiek salbuespenezkoak izango dira, eta interes publiko, sozial, ekonomiko edo humanitarioko arrazoiak egiaztatu beharko dira, justifikazio arrazoituaren eta memoria dokumentalaren bidez.

Se actúa de conformidad con lo establecido en el artículo 49.7 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, establece que la concesión directa de las ayudas o subvenciones será competencia del Gobierno, a propuesta del Consejero del Departamento interesado. Además, estas subvenciones de concesión directa, tendrán carácter excepcional, debiendo acreditarse mediante justificación razonada y memoria documental las razones de interés público, social, económico o humanitario que las justifiquen.

Horrela, zuzeneko dirulaguntza hauetan, irakasleak eta irakasle ez diren langile berriak kontratatzeko zenbatekoa zehazteko, horietako bakoitzaren Hezkuntza Konplexutasunaren Indizea (HKI) hartu da kontuan. Indize horren helburua ikastetxeak bere ikasleekiko duen egoera baloratzea da, horretarako hainbat adierazle erabiliz, hala nola ikaskuntza-emaitzak, hezkuntza-laguntzaren beharrak, egokitasuna, jatorria, jarraitutasuna eta maila sozioekonomikoa.

Así, en las presentes subvenciones directas, para la determinación de la cuantía para contratación de nuevo personal docente y no docente, se ha tenido en cuenta el Índice de Complejidad Educativo (ICE) de cada uno de ellos. El objetivo de dicho Índice es valorar la situación del centro con respecto al alumnado al que atiende, utilizando para ellos diversos indicadores como son, entre otros, sus resultados de aprendizaje, necesidades de apoyo educativo, idoneidad, origen, continuidad y el nivel socioeconómico del mismo.

Material informatikoa erosteari edo alokatzeari dagokionez, 21,75 euroko zenbatekoa finkatu da ikastetxe bakoitzean eskolatutako ikasle bakoitzeko, soilik Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailetan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 4. mailetan.

En el caso de la adquisición o arrendamiento de material informático, se ha fijado una cuantía de 21,75 euros por alumno y alumna escolarizada en cada centro, únicamente, en los cursos de 4.º, 5.º y 6.º de Educación Primaria y de 1.º a 4.º de Educación Secundaria Obligatoria.

Gainera, hezkuntza-itunean garbiketarako eta irakasleen ordezkapenetarako emandako moduluetan % 20ko eta % 40ko igoerak ezarri dira, hurrenez hurren.

Además, se establecen incrementos del 20 % y del 40 % respectivamente de los módulos concedidos en el concierto educativo para limpieza y sustituciones de personal docente.

Azaldutakoagatik guztiagatik, Jaurlaritzaren Kontseiluak honako erabaki hau hartu du:

Por lo expuesto anteriormente, el Consejo de Gobierno ha adoptado el siguiente:

ERABAKIA
ACUERDO

Lehenengoa.– Xedea eta helburua.

Primero.– Objeto y finalidad.

1.– Erabaki honen xedea da I. eranskinean zerrendatutako hezkuntza-ituna duten Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeei dirulaguntzak ematea, salbuespenezko izaerarekin eta erabaki honetan ezarritako klausulen arabera.

1.– El objeto del presente Acuerdo es subvencionar, con carácter excepcional y conforme a las estipulaciones establecidas en el presente Acuerdo, a los centros docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco con concierto educativo relacionados en el Anexo I.

2.– Dirulaguntzen helburua da COVID-19aren aurkako prebentzio-protokoloek eskatutako zenbait neurri aplikatzearen ondorioz eragindako gastu gehigarriak finantzatzen laguntzea da, akordio honen laugarren atalean jasotako gastu-tipologiaren barruan, betiere protokoloak behar bezala aplikatzeko beharrezkoak badira.

2.– Las subvenciones tienen por finalidad contribuir a la financiación de los gastos adicionales, derivados de la aplicación de ciertas medidas exigidas por los protocolos de prevención frente al COVID-19, incluidos en la tipología de gasto contemplada en el apartado cuarto del presente Acuerdo siempre que sean necesarios para la correcta aplicación de dichos protocolos.

Bigarrena.– Onuradunak eta dirulaguntzaren xedea.

Segundo.– Personas beneficiarias y objeto de la subvención.

Dirulaguntza honen onuradun izango dira I. eranskinean jasotako ikastetxe pribatuen titular diren pertsona fisiko edo juridikoak, baldin eta 2020-2021 ikasturtean Euskal Autonomia Erkidegoan itunduta badute jarraian aipatzen diren irakaskuntza arautuetakoren bat. Horietako bakoitzean, dirulaguntzaren xedea jarraian aipatzen diren gastu-tipologietara iristen da:

Son beneficiarias de la presente subvención, las personas físicas o jurídicas titulares de los centros privados recogidos en el Anexo I que en el curso académico 2020-2021, tienen concertado en la Comunidad Autónoma del País Vasco alguna de las siguientes enseñanzas regladas y en cada una de ellas el objeto de la subvención alcanza a las siguientes tipologías de gasto:

a) Haur Hezkuntza: langile berriak kontratatzea edo orduak gehitzea 1. eta 2. zikloetarako, eta irakasleak ordeztea, garbiketako langile berriak kontratatzea edo daudenen orduak gehitzea eta garbiketa-produktuak erostea 2. ziklorako.

a) Educación Infantil: contratación de nuevo personal o incremento de horas del existente para 1er y 2.º ciclo, y sustituciones de personal docente, contratación de nuevo personal de limpieza o incremento de horas del existente y adquisición de productos de limpieza para 2.º ciclo.

b) Lehen Hezkuntza: langile berriak kontratatzea edo daudenen orduak gehitzea, irakasleak ordeztea, garbiketako langile berriak kontratatzea edo daudenen orduak gehitzea, garbiketako produktuak erostea eta, soilik 4., 5. eta 6. mailetan, informatikako materialak erostea edo alokatzea.

b) Educación Primaria: contratación de nuevo personal o incremento de horas del existente, sustituciones de personal docente, contratación de nuevo personal de limpieza o incremento de horas del existente, adquisición de productos de limpieza y, únicamente en los cursos 4.º, 5.º y 6.º, adquisición o arrendamiento de materiales informáticos.

c) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza: langile berriak kontratatzea edo daudenen orduak gehitzea, irakasleak ordeztea, garbiketako langile berriak kontratatzea edo daudenen orduak gehitzea, garbiketa-produktuak erostea eta informatikako materialak erostea edo alokatzea.

c) Educación Secundaria Obligatoria: contratación de nuevo personal o incremento de horas del existente, sustituciones de personal docente, contratación de nuevo personal de limpieza o incremento de horas del existente, adquisición de productos de limpieza y adquisición o arrendamiento de materiales informáticos.

d) Batxilergoa: langile berriak kontratatzea edo daudenen orduak gehitzea, irakasleak ordeztea, garbiketako langile berriak kontratatzea edo daudenen orduak gehitzea eta garbiketa-produktuak erostea.

d) Bachillerato: contratación de nuevo personal o incremento de horas del existente, sustituciones de personal docente, contratación de nuevo personal de limpieza o incremento de horas del existente y adquisición de productos de limpieza.

e) Lanbide Heziketa: irakasleak ordeztea, garbiketako langile berriak kontratatzea edo daudenen orduak gehitzea eta garbiketa-produktuak erostea.

e) Formación Profesional: sustituciones de personal docente, contratación de nuevo personal de limpieza o incremento de horas del existente y adquisición de productos de limpieza.

Hirugarrena.– Dirulaguntzaren zenbatekoa.

Tercero.– Cuantía de la subvención.

1.– COVID-19aren aurrean prebentzio-protokoloek eskatzen dituzten zenbait neurri aplikatzetik eratorritako gastu gehigarriak ordaintzeko zenbatekoa 36.689.760,82 eurokoa da 2020-2021 ikasturtean hezkuntza-ituna indarrean duten ikastetxeetarako, urteen arabera honela banatuta:

1.– La cuantía destinada a sufragar los gastos adicionales derivados de la aplicación de determinadas medidas exigidas por los protocolos de prevención frente al COVID -19 para los centros docentes con concierto educativo vigente en el curso 2020-2021 asciende a 36.689.760,82 euros distribuido presupuestariamente en las siguientes anualidades:

– 2020. urtea: 13.345.361,77 euro.

– Año 2020: 13.345.361,77 euros.

– 2021. urtea: 23.344.399,05 euro.

– Año 2021: 23.344.399,05 euros.

Dirulaguntzaren zenbatekoa Zuzendaritzaren aurrekontu-aplikazioetako kontabilitatean egotziko da: (11), Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren 12291 programa, 455.01 kontzeptua, 001/m partida eta 754.91 kontzeptua, 01/I partida.

El importe de la subvención se imputará contablemente en las aplicaciones presupuestarias de la Dirección, 11, programa 12291, concepto 455.01, partida 001/M y concepto 754.91, partida 01/I de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Langile berriak kontratatzeko edo ordu gehigarriak gehitzeko ikastetxe bakoitzari ematen zaion kopurua 24.161.594,46 eurokoa da. Horren kalkulua jarraian aipatzen diren erregelen arabera egin da, eta horren emaitza I. eranskinean jasotzen den zenbatekoa da:

2.– El cálculo de la cuantía destinada a la contratación de nuevo personal o de incremento de horas adicionales al existente que se concede a cada centro asciende a 24.161.594,46 euros, y se ha realizado con arreglo a las siguientes reglas y la cuantía resultante es la que se fija en el Anexo I:

– Haur Hezkuntza, lehen zikloa (0, 1 eta 2 urteko gelak): 0,1 lanaldi bi taldeko, ikastetxe bakoitzeko irakasleen eta irakasle ez diren langileen denboraren 0,50 gehienez. Osatu gabeko lerroak proportzionalki doituko dira.

– Educación Infantil, primer ciclo (aulas de 0, 1 y 2 años): 0,1 de jornadas por cada dos grupos, con un máximo de 0,50 del tiempo de personal docente y no docente por centro educativo. Ajustando proporcionalmente las líneas no completas.

– Haur Hezkuntza, bigarren zikloa (3, 4 eta 5 urteko gelak): 0,1 lanaldi hiru taldeko, edo bi taldeko, ikastetxeak bi talde baino ez baditu. Osatu gabeko lerroak proportzionalki doituko dira.

– Educación Infantil, segundo ciclo (aulas de 3, 4 y 5 años): 0,1 de jornadas por cada tres grupos, o por dos grupos en el caso de que el centro docente tenga solo dos grupos. Ajustando proporcionalmente las líneas no completas.

– Lehen Hezkuntza: sei talde dituen lerro oso bakoitzeko (hau da, horietako bakoitza etapako sei mailetako bati dagokio), 0,5 lanaldi. Lerro oso batekoak ez diren taldeen kasuan: 0,1 taldeko, 0,2 bi taldeko, 0,3 hiru edo lau taldeko eta 0,4 bost taldeko. Osatu gabeko lerroak proportzionalki doituko dira.

– Educación Primaria: por cada línea completa de seis grupos (esto es, correspondientes cada uno de ellos a cada uno de los seis cursos de la etapa): 0,5 jornadas. En el caso de grupos que no forman parte de línea completa: 0,1 por un grupo, 0,2 por 2 grupos, 0,3 por 3 o 4 grupos y 0,4 por cinco grupos. Ajustando proporcionalmente las líneas no completas.

– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza: lau talde dituen lerro oso bakoitzeko (hau da, horietako bakoitza etapako lau mailetako bati dagokio): irakasleen 0,33 lanaldi. Osatu gabeko lerroak proportzionalki doituko dira.

– Educación Secundaria Obligatoria: por cada línea completa de cuatro grupos (esto es, correspondientes cada uno de ellos a cada uno de los cuatro cursos de la etapa): 0,33 jornadas de personal docente. Ajustando proporcionalmente las líneas no completas.

– Batxilergoa: bi talde dituen lerro oso bakoitzeko (hau da, horietako bakoitza etapako bi mailetako bati dagokio): 0,165 lanaldi. Osatu gabeko lerroak proportzionalki doituko dira.

– Bachillerato: por cada línea completa de dos grupos (esto es, correspondientes cada uno de ellos a cada uno de los dos cursos de la etapa): 0,165 jornadas. Ajustando proporcionalmente las líneas no completas.

Lehen Hezkuntzan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan hezkuntza-ituna duten eta Hezkuntza Konplexutasunaren Indizean 1. edo 2. mailak dituzten ikastetxeei honako arau hauen arabera kalkulatu zaie kontrataziorako edo langileen orduen gehikuntzarako zenbatekoa:

La cuantía para contratación o incremento de horas de personal se ha calculado conforme a las siguientes reglas, a los centros educativos con concierto educativo en las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria que tienen niveles 1 o 2 en el Índice de Complejidad Educativa:

– Lehen Hezkuntza: 1. mailako hezkuntza-konplexutasuna duten ikastetxe guztiei (20 puntu baino gehiago 2020ko eskalan) 0,3 lanaldi gehituko zaie irakasleentzat, eta 2. mailako hezkuntza-konplexutasuna dutenei (15-20 puntu 2020ko eskalan) 0,2 lanaldi gehituko zaie irakasleentzat.

– Educación Primaria. A todos aquellos centros que reúnan la característica de complejidad educativa de nivel 1 (más de 20 puntos en la escala de 2020) se añade 0,3 jornadas de personal docente y a los que reúnan la característica de complejidad educativa de nivel 2 (entre 15 y 20 puntos en la escala de 2020) se añade 0,2 jornadas de personal docente.

– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza: 1. mailako hezkuntza-konplexutasuna duten ikastetxe guztiei (22,5 puntu baino gehiago 2020ko eskalan) irakasleen 0,45 lanaldi gehituko zaie, eta 2. mailako hezkuntza-konplexutasuna dutenei (18,5 eta 22,5 puntu artean 2020ko eskalan) irakasleen 0,25 lanaldi gehituko zaie.

– Educación Secundaria Obligatoria: a todos aquellos centros que reúnan la característica de complejidad educativa de nivel 1 (más de 22,5 puntos en la escala de 2020) se añade 0,45 jornadas de personal docente y a los que reúnan la característica de complejidad educativa de nivel 2 (entre 18,5 y 22,5 puntos en la escala de 2020) se añade 0,25 jornadas de personal docente.

3.– Irakasleen ordezkapenetarako zenbatekoa 7.021.430,32 euro da; hezkuntza-itunaren araubidean ikastetxeari dagokion ordezkapen-moduluaren % 40.

3.– La cuantía destinada a sustituciones de personal docente asciende a 7.021.430,32 euros y se corresponde con el 40 % del módulo de sustituciones que corresponde al centro en el régimen del concierto educativo.

Ituneko ordezkapenen modulua, zeinean aplikatuko baita aipatutako % 40a, hau da:

El módulo de sustituciones en el concierto sobre el que aplicar dicho 40 % es el siguiente:

– % 4 Haur Hezkuntzako 2. zikloan, Lehen Hezkuntzan eta DBHn.

– 4 % en Infantil 2.º ciclo, Primaria y ESO.

– % 2 Batxilergoan eta Lanbide Heziketan.

– 2 % en Bachillerato y Formación Profesional.

– % 5 hezkuntza berezi itxian eta Zereginen ikaskuntzan.

– 5 % en educación especial cerrada y Aprendizaje de tareas.

4.– Garbiketa-gastura bideratutako zenbatekoa, 3.833.573,79 euro, hezkuntza-ituneko araubidean ikastetxeari dagokion mantentze-moduluaren garbiketa-osagaiaren % 20 da.

4.– La cuantía destinada al gasto de limpieza, 3.833.573,79 euros, es el 20 % del componente de limpieza del módulo de mantenimiento que corresponde al centro en el régimen del concierto educativo.

5.– Material informatikoa erosteko edo alokatzeko zenbatekoa kalkulatzeko (1.673.162,25 euro), 21,75 euro emango dira ikastetxe bakoitzean Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailetan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1., 2., 3. eta 4. mailetan eskolatutako ikasle bakoitzeko.

5.– El cálculo de la cuantía destinada a la adquisición o arrendamiento de material informático, que asciende a 1.673.162,25 euros, se hará mediante la multiplicación de 21,75 euros por cada alumno y alumna escolarizados en cada centro en los cursos de 4.º, 5.º y 6.º de Educación Primaria y de 1.º a 4.º de Educación Secundaria Obligatoria.

I. eranskinean, ikastetxe bakoitzari diru-esleipena egiten daio, honako kontzeptu hauengatik:

En el Anexo I se desglosa la asignación a cada centro en los siguientes conceptos:

a) Irakasle berriak kontratatzeko, ordu gehigarriak gehitzeko eta ordezkapenak egiteko diru-esleipena.

a) Asignación destinada a la contratación de nuevo personal docente, incremento de horas adicionales del existente y sustituciones.

b) Garbiketako langile berriak kontratatzeko, daudenen ordu-kopurua gehitzeko eta garbiketa-produktuak erosteko diru-esleipena.

b) Asignación destinada a la contratación de nuevo personal de limpieza, incremento de horas adicionales del existente y adquisición de productos de limpieza.

c) Ekipo informatikoak erosteko edo alokatzeko diru-esleipena.

c) Asignación destinada a la adquisición o arrendamiento de equipos informáticos.

Laugarrena.– Diruz lagun daitezkeen gastuen tipologia.

Cuarto.– Tipología de gastos subvencionables.

1.– Erabaki honetan aurreikusitako ondorioetarako, honako gastu hauek dira emandako dirulaguntzaren xede:

1.– A los efectos previstos en el presente Acuerdo, son gastos objeto de la subvención concedida, los siguientes:

a) Irakasle berriak kontratatzea edo jadanik daudenen orduak gehitzea, baldin eta COVID 19ren aurrean prebentzio-protokoloak betetzeko beharrezkoak diren neurriak aplikatzeko bada soilik.

a) Contratación de nuevo personal docente o incremento de horas adicionales al existente, siempre que venga exigido, exclusivamente, por las medidas necesarias para cumplir los protocolos de prevención frente al COVID 19.

b) Garbiketa-langileak kontratatzea, jadanik daudenen orduak gehitzea edo garbiketa-produktuak erostea, baldin eta COVID 19aren aurrean prebentzio-protokoloak betetzeko beharrezkoak diren neurriak aplikatzeko bada soilik.

b) Contratación de personal de limpieza, incremento de horas adicionales al existente o compra de productos de limpieza, siempre que venga exigido, exclusivamente, por las medidas necesarias para cumplir los protocolos de prevención frente al COVID 19.

c) Material informatikoa erostea edo alokatzea, baldin eta COVID 19ren aurrean prebentzio-protokoloak betetzeko beharrezkoak diren neurriak aplikatzeko bada soilik.

c) Adquisición o arrendamiento de material informático siempre que venga exigido, exclusivamente, por las medidas necesarias para cumplir los protocolos de prevención frente al COVID 19.

Material informatikoa erosteko edo errentan hartzeko kostuak ez du, inola ere, merkatuko balioa gaindituko.

El coste de adquisición o cuota de arrendamiento del material informático en ningún caso podrá ser superior al valor del mercado.

2.– Irakasle berrien kontratazioan bermatu beharko da kontratatutako langileak ez direla epai irmoz kondenatuak izan sexu-askatasunaren eta sexu-ukigabetasunaren aurkako delituren batengatik. Horretarako, ikastetxeak bermatuko du Adingabearen Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren 13. artikuluaren 5. paragrafoan ezarritakoa betetzen dela.

2.– La contratación de nuevo personal docente deberá garantizar que el personal contratado no ha sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual. A estos efectos, el centro garantizará el cumplimiento de lo establecido en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Halaber, bermatuko da kontratatutako irakasleek honako hauek dituztela:

Además, también deberá garantizarse que el personal docente contratado:

a) Kontratuaren xede diren irakaskuntzak emateko behar den titulazioa. Salbuespen gisa, eta COVID-19a dela eta, aukera izango da irakasleak prestatzeko masterra ez eskatzeko. Kasu horretan, kontratazio horrek ez ditu sortuko titulazioaren eta masterraren baldintzak betetzen dituzten ordezko langileei aitortutako eskubideak.

a) Dispone de la titulación necesaria para impartir las enseñanzas para las que se le ha contratado. De manera extraordinaria y por circunstancia COVID-19 podrá no ser exigida la disposición del master de formación del profesorado, circunstancia esta en la que esta contratación no generará en ningún caso los derechos reconocidos al personal sustituto que cumple con los requisitos de titulación y máster.

b) Kontratatu diren irakaskuntzen hizkuntza-ereduarekin edo ereduekin bat datorren hizkuntza-eskakizuna izatea.

b) Está en posesión del perfil lingüístico acorde al modelo o modelos lingüísticos de las enseñanzas para las que se le ha contratado.

3.– Ez dira inola ere diruz lagunduko gastu hauek:

3.– En ningún caso son objeto de las presentes subvenciones, los siguientes gastos:

a) Abal, fidantza edo isunen kostua.

a) Coste de avales fianzas o multas.

b) Administrazio-kudeaketa, -kontratazio, -kontsulta edo -izapideei lotutako edozein gastu.

b) Cualesquiera gastos asociados a gestiones, contrataciones, consultas o trámites administrativos.

c) Finantza-kostuak.

c) Cualesquiera costes financieros.

4.– Diruz lagundutako gastuak 2020ko irailaren 1etik 2021eko ekainaren 30era bitartean egin beharko dira. Azken justifikazio-memoria aurkezteko epea amaitu baino lehen ordaindu beharko da, hamargarren puntuan ezarritako baldintzetan. Alde horretatik, diruz lagundutako gastutzat hartuko da benetan ordaindu dena, gastu mota bakoitzerako emandako zenbatekoaren mugarekin. Errentamendu-kuotei dagokienez, epe horretan ordaindutako hileko kuotak joko dira diruz laguntzeko modukotzat.

4.– Los gastos subvencionados deberán realizarse en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de junio de 2021. El pago del mismo deberá realizarse con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de la Memoria justificativa final en los terminos establecidos en el punto decimo. En este sentido, se considerará gasto subvencionado lo que efectivamente haya sido pagado con el límite de la cuantía concedida para cada tipo de gasto. En el caso de las cuotas de arrendamiento, se considerarán subvencionables las cuotas mensuales que se hayan abonado en dicho plazo.

Epetik kanpo egindako gastuak ez dira diruz laguntzeko moduko gastutzat hartuko.

Los gastos realizados fuera de plazo no se considerarán gastos subvencionables.

5.– Erabaki honen bidez diruz lagundutako irakasleen, garbitzaileen eta ekipo informatikoen gastuak dirulaguntza emateko xede zehatzerako erabiliko dira.

5.– Los gastos de personal docente, personal de limpieza y equipos informáticos subvencionados por la presente Acuerdo estarán destinados al fin concreto para el que se concede la subvención.

6.– Ez da baimentzen diruz lagundutako jarduera azpikontratatzea, irakaskuntza emateari dagokionez. Ez da azpikontrataziotzat hartuko informatikako eta garbiketako materiala erostea edo alokatzea, ez eta zeregin horietarako langileak kontratatzea ere.

6.– No está permitida la subcontratación de la actividad subvencionada en lo que se refiere a la impartición de docencia. No se considerará subcontratación la adquisición o arrendamiento de material informático y de limpieza, ni la contratación laboral de personal para estas tareas.

Bosgarrena.– Hasierako dokumentazioa.

Quinto.– Documentación inicial.

Erabaki honen bidez emandako dirulaguntzaren onuradunek (I. eranskinean zerrendatzen dira) diruz lagunduko diren beharrezko gastuen aurreikuspen-memoria bat (II. eranskina) aurkeztu beharko dute, telematikoki, erabakia onartu eta gehienez ere hilabeteko epean. Memoria horretan, gutxienez, honako hauek jaso beharko dira:

Las personas beneficiarias de la subvención concedida por el presente Acuerdo relacionadas en el Anexo I deberán presentar de forma telemática, en el plazo máximo de 1 mes desde la aprobación del mismo, una Memoria de previsión de los gastos subvencionados necesarios (Anexo II), que deberá incluir, como mínimo:

a) Kontratatuko den langile kopuruaren zerrenda arrazoitua eta/edo jadanik dauden langileen ordu gehigarrien gehikuntzaren aurreikuspena. Ikastetxe bakoitzak, gainera, labur aztertu beharko ditu dauzkan azpiegitura eta instalazio fisikoak, irakasle berriak kontratatzea edo orduak gehitzea egokia dela bermatzeko.

a) Una relación razonada del número de personal que se va a contratar y/o una previsión de incremento de horas adicionales del existente. Cada centro deberá analizar brevemente, además, las infraestructuras e instalaciones físicas de las que dispone para garantizar la idoneidad de la contratación de nuevo personal docente o de incremento de horas.

b) Kontratatuko den garbiketako langile kopuruaren zerrenda arrazoitua eta/edo dauden langileen ordu kopuruaren gehikuntzaren aurreikuspena, jarduketa-protokoloek eskatzen duten garbiketa behar bezala areagotzeko.

b) Una relación razonada del número de personal de limpieza que se va a contratar y/o una previsión del incremento de horas del existente para la correcta intensificación de la limpieza que requieren los protocolos de actuación.

c) Eskatzaileren batek gastuak kontratatu baditu laguntza onartzen den eguna baino lehen, horri buruzko egiaztagiriak aurkeztu ahal izango ditu eskaerarekin batera.

c) Para aquellos casos en que la persona solicitante ya hubiera contratado los gastos subvencionados con anterioridad a la fecha de aprobación de la ayuda, se podrá acompañar a la misma la documentación acreditativa del mismo.

d) Erantzukizunpeko adierazpena, helburu bererako beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuk eskatu edo lortu izanari buruzkoa, edozein administraziotatik edo erakunde publiko zein pribatutatik etorriak direla ere; baiezkoa izanez gero, zenbatekoa eta erakunde emailearen izena adierazi beharko dira.

d) Declaración responsable relativa a la solicitud u obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o ente público y privado, indicando, en caso afirmativo, la cuantía y el nombre de la entidad concedente.

Seigarrena.– Izapidetze elektronikoa.

Sexto.– Tramitación electrónica.

1.– Dirulaguntzen onuradunek Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren bitarteko elektronikoak erabiliz egingo dituzte kontsultak eta dirulaguntza horiek kudeatzeko izapide guztiak.

1.– Las personas beneficiarias de las subvenciones concedidas consultarán y realizarán todos los trámites para la gestión de estas subvenciones utilizando medios electrónicos de la sede electrónica del Gobierno Vasco.

2.– Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak eta Platea E-Administrazioko Plataforma Teknologikoa onartzen duen Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Ebazpenak arautzen dute izapidetze elektronikoa.

2.– La tramitación electrónica está regulada en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica y en la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración PLATEA.

3.– Izapideak bide elektronikoz nola egin, zer dokumentazio-eredu erantsi behar diren eta horren inguruko gainerako argibideak honako helbide elektroniko honetan daude eskuragarri: www.euskadi.eus/zerbitzuak/1109301

3.– Las especificaciones de cómo tramitar por canal electrónico los modelos de documentación que se deben adjuntar y el resto de trámites relacionados están disponibles en la siguiente dirección electrónica: www.euskadi.eus/servicios/1109301

4.– Justifikazioa Nire karpeta atalaren bidez egingo da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

4.– La justificación se deberá realizar a través del apartado Mi carpeta en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/micarpeta

Zazpigarrena.– Emateko prozedura eta organo eskudunak.

Séptimo.– Procedimiento de concesión y órganos competentes.

1.– Erabaki hau aplikatuz, dirulaguntza hauek zuzenean ematen zaizkie I. eranskinean zerrendatutako pertsona fisiko edo juridiko guztiei.

1.– Las presentes subvenciones se conceden directamente, por el presente Acuerdo, a todos aquellas personas físicas o jurídicas relacionadas en el Anexo I.

2.– Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza izango da dirulaguntzak kudeatzeko organo eskuduna.

2.– La Dirección de Gestión Económica será el órgano competente para gestión de las subvenciones.

Zortzigarrena.– Bateragarritasun-araubidea.

Octavo.– Régimen de compatibilidad.

Emandako dirulaguntzak bateragarriak dira helburu bererako beste erakunde publiko edo pribatu batzuek emandako beste batzuekin, beti ere finantzazio bikoitzik eragiten ez badute. Beste dirulaguntza edo laguntza batzuk jasoz gero, horren berri eman beharko da.

Las subvenciones concedidas son compatibles con aquellas otras que, teniendo un mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra institución pública o privada, siempre que de ello no se derive una doble financiación. En este caso, deberá comunicarse la obtención de otras subvenciones o ayudas.

Diruz lagundutako gastuaren aldi bereko finantzazioa gertatzen bada, diruz lagundutako jardueraren kostuaren gainetik lortutako soberakina itzuli beharko da, eta dagokion berandutze-interesa ere eskatuko da. (37.3 DLO).

En caso de que se produjera una financiación simultánea del gasto subvencionado, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente. (37.3 LGS).

Bederatzigarrena.– Ordainketak.

Noveno.– Pagos.

Dirulaguntza hiru epetan ordainduko da:

El pago de la subvención se realizará en tres plazos:

– Lehenengoa langile gehikuntzarako, ordezkapenetarako eta garbiketarako emandako guztizkoaren herena izango da, eta material informatikoa erosteko edo alokatzeko emandako zenbatekoaren % 100. Zenbateko hori abenduan ordainduko da, Gobernu Kontseiluak akordio hau onartu ondoren.

– El primero ascenderá al equivalente a un tercio del total concedido en concepto de incremento de personal, sustituciones y limpieza y al 100 % del importe concedido para la adquisición o arrendamiento de material informático, y se hará efectivo en el mes de diciembre tras la aprobación por el Consejo de Gobierno del presente Acuerdo.

– Bigarren ordainketa, langileen gehikuntzagatik, ordezkapenengatik eta garbiketagatik emandako guztizkoaren herenari dagokiona, martxoan egingo da.

– El segundo pago, por el equivalente a un tercio del total concedido en concepto de incremento de personal, sustituciones y limpieza se efectuará en el mes de marzo.

– Hirugarren ordainketa langileen gehikuntzagatik, ordezkapenengatik eta garbiketagatik emandako guztizkotik geratzen den herena izango da, eta 2021eko uztailean egingo da, justifikazioa egiaztatu ondoren.

– El tercer pago por el equivalente a un tercio del total concedido en concepto de incremento de personal, sustituciones y limpieza restante se realizará en el mes de julio de 2021 tras la verificación de la justificación.

Hamargarrena.– Justifikazioa.

Décimo.– Justificación.

1.– 2021eko ekainaren 1etik 30era, onuradunek azken justifikazio-memoria bat (III. eranskina) bidali beharko dute Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan, Nire karpeta atalaren bidez: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta Memoria horrek, gutxienez, honako dokumentazio hau izan beharko du, formatu elektronikoan edo kopia digitalizatuetan:

1.– Entre el 1 de junio y 30 de junio de 2021 las personas beneficiarias deberán remitir en la sede electrónica del Gobierno Vasco a través del apartado Mi carpeta en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/micarpeta una Memoria justificativa final (Anexo III) que contendrá, como mínimo, la siguiente documentación, en formato electrónico o en copias digitalizadas:

a) Kontratatutako irakasle berrien zerrenda zehatza eta/edo lehendik daudenek egindako ordu gehigarriak, hezkuntza-etapa, ordutegia eta funtzioak zer azpiegituratan bete dituzten xehatuta.

a) Una relación detallada del nuevo personal docente contratado y/o horas adicionales realizadas por el ya existente, desglosando la etapa educativa, horario e infraestructura en que ha desarrollado sus funciones.

b) Irakasle berrien eta garbitzaileen lan-kontratuak, edo lehendik zeudenen ordu-gehikuntzari buruzko kontratu-aldaketa.

b) Contratos de trabajo del nuevo personal docente y personal de limpieza o la modificación del contrato relativa al incremento de horas del existente.

c) Kontratatutako irakasleen eta garbitzaileen nominak.

c) Nóminas correspondientes al personal docente y al personal de limpieza contratados.

d) Kontratatutako langileen titulazioak eta hizkuntza-eskakizunak egiaztatzen dituen dokumentazioa, bai eta sexu-askatasunaren eta sexu-ukigabetasunaren aurkako delituren batengatik epai irmo baten bidez kondenatua izan ez dela egiaztatzen duen dokumentazioa ere.

d) Documentación acreditativa de titulaciones y perfiles lingüísticos del personal contratado, así como documentación acreditativa de que el mismo no ha sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual.

e) Irakasleen eta garbitzaileen kontratazioa edo ordu-gehikuntza finantzatzeko, dirulaguntzaz gain, bai baliabide propioak bai bestelako dirulaguntzak edo baliabideak erabili badira, justifikazio horretan egiaztatu beharko da funts horien zenbatekoa, jatorria eta aplikazioa.

e) Cuando la contratación o incremento de horas del personal docente y de limpieza haya sido financiada, además de con la presente subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos.

f) Kontratatutako irakasleen eta garbitzaileen Gizarte Segurantzako kotizazio-buletinak.

f) Boletines de cotización a la Seguridad Social del personal docente y de limpieza contratado.

g) Fakturen zerrenda, hauek adierazita: hornitzailearen identifikazioa, faktura-zenbakia, fakturaren jaulkipen-data eta erositako garbiketa-produktuen eta material informatikoen ordainketa-data.

g) Relación de facturas con identificación del proveedor, número de factura, fecha de emisión de la factura y fecha de pago de los productos de limpieza adquiridos y de los materiales informáticos.

Material informatikoen errentamenduaren kasuan, errentamendu-kuoten ordainketak, hauek adierazita: hornitzailearen identifikazioa, errentamendu-kontratuaren zenbakia, errentamendu-kontratuaren sinadura-data eta kuoten ordainketa-data.

En el caso de arrendamiento de materiales informáticos, pagos de cuotas de arrendamiento, con identificación del proveedor, número del contrato de arrendamiento, fecha de suscripción del contrato de arrendamiento y fecha de pago de las cuotas.

2.– Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritzak egokitzat jotzen dituen eta dirulaguntza behar bezala aplikatu dela egiaztatzeko aukera ematen duten frogagiriak egiaztatuko ditu diruz lagundutako jardueraren guztizko zenbatekoari dagokionez, eta onuradunari eskatu ahal izango dio hasieran eskatu ez diren frogagiriak aurkezteko, zeinak zaintzapean eta eskura eduki beharko baititu.

2.– La Dirección de Gestión Económica procederá a la comprobación de los justificantes que estime oportunos respecto del total importe de la actividad subvencionada y que permitan obtener una evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, pudiendo requerir al beneficiario la entrega de los justificantes no exigidos inicialmente, y que este deberá mantener en custodia y a disposición.

3.– Aurkeztutako justifikazioaren ondorioz egiaztatzen bada laguntzak gainditzen dituela benetan egindako gastuak, dagokion itzulketa-prozedura hasiko da.

3.– En el supuesto de que, como consecuencia de la justificación presentada, se constate que la ayuda supera a los gastos efectivamente realizados se iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro.

Hamaikagarrena.– Onuradunen betebeharrak.

Undécimo.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

1.– Onuradunek berehala jakinarazi beharko diote Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritzari dirulaguntza emateko baldintzetan izandako edozein aldaketa. Aldaketa horien berri ez ematea arrazoi nahikoa izan daiteke laguntza ezeztatzeko.

1.– Las personas beneficiarias estarán obligadas a comunicar de inmediato a la Dirección de Gestión Económica, cualquier modificación de las condiciones en las que se ha concedido la subvención. La falta de comunicación de estas modificaciones podrá ser causa suficiente para la revocación de la ayuda.

2.– Laguntza zertarako eman den, hartarako erabili beharko da, ez beste ezertarako.

2.– Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

3.– Era berean, onuradunak onartu beharko ditu dirulaguntza ematen duen administrazioak, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eta Administrazioaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak egindako egiaztatze-jarduerak, EAEko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

3.– Asimismo, el mencionado beneficiario o beneficiaria de la subvención queda obligado u obligada a someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe la Administración concedente, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y las de control que realice la Oficina de Control Económico de la Administración, tal como se determina en el artículo 50.2, del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, sail eskudunaren bitartez, auditoriak egin ahal izango ditu ikastetxeetan, emandako datuak egiazkoak direla egiaztatzeko.

La Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través del Departamento competente, podrá realizar auditorías en los centros para verificar que los datos aportados son ciertos.

Hamabigarrena.– Dirulaguntza emateko erabakia aldatzea.

Duodécimo.– Modificación de la concesión.

Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira, eta, nolanahi ere, aldi berean beste ekarpen batzuk lortzen badira arauetan baimendutako kasuetatik kanpo, dirulaguntza emateko erabakia aldatu ahal izango da, dirulaguntzei buruzko legerian ezarritako baldintzetan.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modificación del Acuerdo de concesión, en los términos establecidos en la legislación de subvenciones.

Hamahirugarrena.– Laguntza itzultzea eta balizko ez-betetzeak mailakatzeko irizpideak.

Decimotercero.– Reintegro de la ayuda y criterios de graduación de los posibles incumplimientos.

1.– Erabaki honetan emandako dirulaguntza jasotzeko edozein baldintza edo ezarritako betebeharrak betetzen ez badira, edo azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 37. artikuluan ezarritako kasuren bat gertatzen bada (besteak beste, laguntza ez erabiltzea dirulaguntza jaso dezaketen gastuetarako), hori arrazoi nahikoa izango da laguntza kobratzeko eskubidea galdu dela eta/edo itzuli behar dela erabakitzeko.

1.– El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con motivo de la concesión realizada en el presente Acuerdo y de las obligaciones establecidas, así como la concurrencia de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, entre ellos la no aplicación de la ayuda a los gastos subvencionables, serán causas suficientes para determinar la pérdida del derecho al cobro y/o el reintegro de la ayuda conforme al procedimiento establecido en dicha ley.

2.– Dirua itzultzeko, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 42. artikuluan horretarako ezarritako prozedurari jarraituko zaio, bidezkoak diren gainerako ekintzak alde batera utzi gabe.

2.– Para proceder al reintegro se seguirá el procedimiento establecido al efecto en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de las demás acciones que procedan.

AZKEN APARTATUETAKO LEHENENGOA
APARTADO FINAL PRIMERO

Erabaki honetan ematen diren dirulaguntzak honako hauetan xedatutakoaren mende egongo dira: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 30/2015 Legea; Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. tituluan eta VII. tituluaren III. kapitulua; Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean adierazitako oinarrizko araudia, eta azken horren erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretua.

Las subvenciones concedidas en el presente Acuerdo se sujetan a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público; el Título VI y Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre y a la regulación básica recogida en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el reglamento de esta última.

AZKEN APARTATUETAKO BIGARRENA
APARTADO FINAL SEGUNDO

Erabaki honek onartzen den egunetik aurrera izango ditu ondorioak, eta emandako dirulaguntzak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira, zenbatekoa, xedea eta ikastetxea adierazita.

El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su fecha de aprobación, y las subvenciones concedidas se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco con indicación del importe, objeto, y centro docente.

AZKEN APARTATUETAKO HIRUGARRENA
APARTADO FINAL TERCERO

Erabaki honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Gobernu Kontseiluari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra el presente Acuerdo, que agota la vía administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo un recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes o un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, a contar en ambos casos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

ERABAKIAREN I. ERANSKINA
ANEXO I AL ACUERDO
DIRULAGUNTZAK
AYUDAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
ERABAKIAREN II. ERANSKINA
ANEXO II AL ACUERDO
DIRUZ LAGUNTZEKO BEHARREZKO GASTUAK ETA JUSTIFIKAZIO-MEMORIA
GASTOS NECESARIOS A SUBVENCIONAR Y MEMORIA JUSTIFICATIVA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
ERABAKIAREN III. ERANSKINA
ANEXO III AL ACUERDO
AMAIERAKO JUSTIFIKAZIO-MEMORIA
MEMORIA JUSTIFICATIVA FINAL
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común