Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

235. zk., 2020ko azaroaren 25a, asteazkena

N.º 235, miércoles 25 de noviembre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
5066
5066

EBAZPENA, 2020ko azaroaren 18koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren Erabakia argitaratzen duena. Erabaki horren bidez, luzatu egiten da COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma-egoera dela eta, jarduerak etenda edo murriztuta dituzten laneratze enpresentzako eta enplegu-zentro berezientzako aparteko laguntzen deialdian diruz lagun daitekeen gehieneko aldia.

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por el que se amplia el periodo máximo subvencionable de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las empresas de inserción y los centros especiales de empleo cuyas actividades han quedado suspendidas o reducidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2020ko azaroaren 17ko bilkuran hartutako erabakiaren bidez, onartu egin du COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma-egoera dela eta, jarduerak etenda edo murriztuta dituzten laneratze-enpresentzako eta enplegu-zentro berezientzako aparteko laguntzen deialdian diruz lagun daitekeen gehieneko aldia luzatzea.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 17 de noviembre de 2020, ha procedido a aprobar la ampliación del periodo máximo subvencionable de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las empresas de inserción y los centros especiales de empleo cuyas actividades han quedado suspendidas o reducidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Horrenbestez, honako hau,

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitara ematea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak 2020ko azaroaren 17ko bilkuran hartutako Erabakia, zeinaren bidez erabakitzen baita luzatu egiten dela COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma-egoera dela eta, jarduerak etenda edo murriztuta dituzten laneratze-enpresentzako eta enplegu-zentro berezientzako aparteko dirulaguntzetarako deialdian diruz lagun daitekeen gehieneko aldia; honen eranskin gisa jaso da.

Primero.– Proceder a la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en su sesión de 17 de noviembre de 2020, por el que se acuerda ampliar el periodo máximo subvencionable de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las empresas de inserción y los centros especiales de empleo cuyas actividades han quedado suspendidas o reducidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, recogido como anexo a esta Resolución.

Bigarrena.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluaren Erabakia argitara ematen duen ebazpen honek, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Segundo.– Informar que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo del que se da publicidad surtirá efectos desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Argitara ematen den Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren Erabakiaren aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hileko epean, ebazpena aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo del que se da publicidad, podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko azaroaren 18a.

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de noviembre de 2020.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

ERANSKINA
ANEXO
ERABAKIA, LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO ADMINISTRAZIO KONTSEILUARENA, ZEINAREN BIDEZ LUZATU EGITEN BAITA COVID-19AK ERAGINDAKO OSASUN-KRISIALDIA KUDEATZEKO DEKLARATUTAKO ALARMA-EGOERA DELA ETA, JARDUERAK ETENDA EDO MURRIZTUTA DITUZTEN LANERATZE-ENPRESENTZAKO ETA ENPLEGU-ZENTRO BEREZIENTZAKO APARTEKO DIRULAGUNTZEN DEIALDIAN DIRUZ LAGUN DAITEKEEN GEHIENEKO ALDIA
ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO, POR LA QUE SE AMPLIA EL PERIODO MAXIMO SUBVENCIONABLE DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS PARA LAS EMPRESAS DE INSERCION Y LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO CUYAS ACTIVIDADES HAN QUEDADO SUSPENDIDAS O REDUCIDAS A CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19

2020ko uztailaren 7ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (132. zk.), Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2020ko uztailaren 1eko Ebazpena argitaratu zen. Ebazpen horren bidez aparteko dirulaguntzetarako deialdi bat argitaratu zen; dirulaguntzen hartzaileak laneratze-enpresak eta enplegu-zentro bereziak dira, zehazki beren jarduerak etenda edo murriztuta dituztenak COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma-egoera dela eta. Deialdi hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak onartu zuen, 2020ko uztailaren 1eko bilkuran hartutako erabakiaren bidez.

En el Boletín Oficial del País Vasco n.º 132, de 7 de julio de 2020, se publicó la Resolución de 1 de julio de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante la cual se daba publicidad a la convocatoria de ayudas extraordinarias para las empresas de inserción y los centros especiales de empleo cuyas actividades habían quedado suspendidas o reducidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicha convocatoria fue aprobada por el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 1 de julio de 2020.

Deialdi horren 3. artikuluak xedatzen duenez, dirulaguntzak jasoko dituzte soldaten ordainsariagatiko soldaten kostuek, baldin eta langabezia-prestazioen edo aldi baterako ezintasunagatiko prestazio ekonomikoaren osagarri gisa, laneratze-enpresek eta enplegu-zentro bereziek beren plantillako langileei, artikuluaren 2. apartatuan aipatzen direnei, dagozkien hileko nominetan edo nomina osagarrietan ordaindu badizkiete.

El artículo 3 de la citada convocatoria dispone que serán objeto de subvención los costes salariales por remuneración salarial que, como complemento a las prestaciones por desempleo o prestación económica por incapacidad temporal, hayan sido abonados en las correspondientes nóminas mensuales por las empresas de inserción y centros especiales de empleo a las personas trabajadoras de su plantilla a las que se hace referencia en el apartado 2 de dicho artículo.

3. artikuluak, era berean, 4. paragrafoan arautzen du diruz lagundu daitekeen gehieneko aldia 2020ko martxoaren 14tik ekainaren 30era artekoa dela.

El artículo 3 regula a su vez, en el apartado 4, que el periodo máximo subvencionable se extiende desde el 14 de marzo hasta el día 30 de junio de 2020.

Hala ere, 5. apartatuak aurreikusten du, bere garaian egon daitezkeen aurrekontu-baliabideen arabera, diruz lagun daitekeen gehieneko aldia luzatu ahal izango dela, COVID-19a dela-eta aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteentzat (ABEEE) xedatutako epea luzatzen bada, 8/2000 Errege Lege Dekretuaren 22. eta 23. artikuluak eta hura luzatzeko araudia oinarri hartuta; nolanahi ere, ez da 2020ko abenduaren 31tik aurrera luzatuko.

No obstante, el apartado 5 prevé que, en función de las disponibilidades presupuestarias que en su momento pudieran existir, cabrá ampliar el periodo máximo subvencionable en función de la prórroga de la vigencia que se establezca para los ERTE por motivos COVID, sobre la base de los artículos 22 y 23 del RDL 8/2020 y normativa que establezca su prórroga, y nunca más allá del 31 de diciembre de 2020.

COVID arrazoien ondoriozko ABEEEen indarraldiari dagokionez, Enplegua suspertzeko eta lan autonomoa babesteko gizarte-neurrien eta industria-sektorearen lehiakortasunaren ekainaren 26ko 24/2020 Errege Lege Dekretuak 3. artikuluan ezartzen zuen martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuko 22. eta 23. artikuluetan araututako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteek eragindako pertsonei aplika dakizkiekela, 2020ko irailaren 30a arte.

En relación a la vigencia para los ERTE por motivos COVID, el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, establecía, en su artículo 3, que las medidas de protección por desempleo previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, resultaban aplicables a las personas afectadas por los expedientes de regulación temporal de empleo regulados en los artículos 22 y 23 de dicho Real Decreto, y hasta el 30 de septiembre de 2020.

COVID-ek eragindako osasun-larrialdiko egoerak enpresetan eta enpleguan dituen ondorio negatiboak ikusita, Irailaren 29ko 30/2020 Errege Lege Dekretuaren bidez, martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 22. eta 23. artikuluetan aurreikusitako salbuespenezko neurriak, (ezinbesteko arrazoien ondoriozko lanaldi-eteteei eta -murrizketei eta COVID-19rekin lotutako ekonomia-, teknika-, antolamendu- eta ekoizpen-arrazoiekin zerikusia daukatenak) 2021eko urtarrilaren 31ra arte mantentzea onartu da, bai eta langabeziagatik eta kotizazioengatik babesteko arloan neurri horiei lotuta dauden aparteko neurriak ere.

La persistencia de los efectos negativos sobre las empresas y el empleo de la situación de emergencia sanitaria causada por la COVID-19 ha motivado que, mediante el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se haya aprobado el mantenimiento, hasta el día 31 de enero de 2021, de las medidas excepcionales previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, relativos a las suspensiones y reducciones de jornada por causa de fuerza mayor y causas económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculadas con la COVID-19, así como las medidas extraordinarias vinculadas a las mismas en materia de protección por desempleo y cotizaciones.

Errege lege-dekretu horretan, halaber, neurri espezifikoak aurreikusten dira enpresen jarduera garatzeko eragozpenei edo mugei lotutako lanaldi-eteteei eta -murrizketei dagokienez, agintari eskudunek hartutako neurri murriztaileen edo euste-neurrien ondorioz.

En dicho Real Decreto-ley se prevén, asimismo, medidas específicas respecto de suspensiones y reducciones de jornada vinculadas a impedimentos o limitaciones en el desarrollo de la actividad de las empresas, como consecuencia de medidas restrictivas o de contención adoptadas por las autoridades competentes.

Horregatik guztiagatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren borondatea da, enpleguaren eta gizarte-kohesioaren arloan dituen eskumenak eta xedeak erabiliz eta esleituta dituen funtzioak betez, laneratze-enpresentzako eta enplegu-zentro berezientzako aparteko laguntzen deialdian diruz lagun daitekeen gehieneko aldia luzatzea, baldin eta COVID 19k eragindako krisi-egoera kudeatzeko alarma-egoera deklaratzearen ondorioz jarduerak eten edo murriztu badira. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak aurtengo uztailean onartu zuen aipatutako deialdia eta, horrela, murriztu egiten da aipatutako erakundeei beren jarduera modu egokian eteteko aukera.

Por todo ello, es voluntad de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en el ejercicio de sus competencias y fines en materia de empleo y cohesión social y en cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas, ampliar el periodo máximo subvencionable de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las empresas de inserción y los centros especiales de empleo cuyas actividades han quedado suspendidas o reducidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la cual fue aprobada por el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en julio del presente año, minimizando así la posibilidad de que entidades mencionadas puedan verse abocadas al cese de su actividad de forma definitiva.

Horregatik guztiagatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak proposatuta, 2020ko azaroaren 17ko bilkuran eztabaidatu ondoren, honako erabaki hau hartu du:

Por ello, a propuesta de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Consejo de Administración de este organismo autónomo, en su sesión de fecha 17 de noviembre de 2020, ha adoptado el siguiente

ERABAKIA
ACUERDO

Lehenengoa.– 2020ko abenduaren 31ra arte luzatzea COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma-egoera dela eta, jarduerak etenda edo murriztuta dituzten laneratze-enpresentzako eta enplegu-zentro berezientzako aparteko laguntzen deialdian diruz lagun daitekeen gehieneko aldia, haren 3.5 artikuluan ezarritako baldintzetan.

Primero.– Ampliar, hasta el día 31 de diciembre de 2020, el periodo máximo subvencionable de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las empresas de inserción y los centros especiales de empleo cuyas actividades han quedado suspendidas o reducidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en los términos establecidos en el artículo 3.5 de la de la misma.

Bigarrena.– Aipatutako deialdiaren 3.5 artikuluaren bigarren paragrafoan xedatutakoarekin bat etorriz, erabaki honetan onartutako diruz lagundu daitekeen aldia hasieran ezarritako epean emandako laguntzen onuradun izan diren enplegu-zentro bereziei eta laneratzeko enpresei soilik aplikatuko zaie.

Segundo.– De conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3.5 de la citada convocatoria, la ampliación del periodo subvencionable aprobada en este Acuerdo, únicamente será aplicable a los centros especiales de empleo y empresas de inserción que hayan sido beneficiarias de las ayudas concedidas por el periodo inicialmente establecido.

Hirugarrena.– Jakinarazi behar da onartutako diruz laguntzeko aldiaren luzapena finantzatzeko kreditu erabilgarria 2.600,000 eurokoa dela.

Tercero.– Informar que el crédito disponible para financiar la ampliación del periodo subvencionable aprobada asciende a 2.600,000 euros.

Laugarrena.– Erakunde interesdunek hilabeteko epea izango dute, erabaki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, deialdiaren 6.2 artikuluan jasotako dokumentazioa aurkezteko, deialdiaren 3.5 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Cuarto.– Las entidades interesadas dispondrán del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en el que tenga lugar la publicación del presente acuerdo, para presentar la documentación contemplada en el artículo 6.2 de la convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.5 de la misma.

Ezarritako epearen barruan ezin bada aurkeztu 2020ko abenduari dagokion dokumentazioa, erakunde onuradunek erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko dute, eta, bertan, soldata-osagarria ordainduko zaien pertsonen zerrenda jasoko da, bai eta osagarri horren zenbatekoa ere.

Si no fuera posible aportar la documentación correspondiente al mes de diciembre de 2020 dentro del plazo establecido al efecto, las entidades beneficiarias deberán presentar una declaración responsable en la que se hará constar la relación de personas a las que se les vaya a abonar el complemento salarial correspondiente, así como el importe del mismo.

Hala ere, aurreko paragrafoan aipatutako erantzukizunpeko adierazpenak ez ditu erakunde horiek eskatutako dokumentazioa aurkezteko betebeharretik salbuetsiko, eta erakunde horiek 2021eko urtarrilaren 15a baino lehen aurkeztu beharko dute dokumentazio hori.

No obstante, la declaración responsable mencionada en el párrafo anterior no eximirá a dichas entidades del deber de presentar la documentación requerida, la cual deberá ser aportada con anterioridad al 15 de enero de 2021.

Bosgarrena.– Erabaki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea.

Quinto.– Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del País Vasco.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común