Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

222. zk., 2020ko azaroaren 9a, astelehena

N.º 222, lunes 9 de noviembre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

SPRI-ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA
SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
4767
4767

EBAZPENA, 2020ko urriaren 20koa, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez aldatzen baitira «Basque Digital Innovation Hub (BDIH) – Konexio» 2020 programa arautzen duten oinarri arautzaileak.

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2020, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se modifican las bases reguladoras del Programa «Basque Digital Innovation Hub (BDIH) – Konexio» 2020.

SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak –Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren menpeko zuzenbide pribatuko erakunde publikoak– hainbat ekintza egiten ditu Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) industria, lehiakortasuna, enpresen arteko lankidetza, ikerketa eta enpresen garapena sustatzeko.

SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, ente público de derecho privado adscrito al Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, tiene encomendadas actuaciones dirigidas a impulsar la promoción industrial, la competitividad, la cooperación entre empresas, la investigación y el desarrollo en las empresas, etc, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).

Horri dagokionez, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak hainbat ekintza gauzatu ditu Basque Industry 4.0 Estrategia sustatzea xede. Estrategia horren helburua da enpresek teknologia aurreratuak erabil ditzaten bultzatzea, hala nola robotika, fabrikazio aditiboa, material aurreratuak, etab. Enpresak duela gutxi hasi dira era horretako teknologiak erabiltzen eta, ondorioz, beharrezkoa da sustapen- eta sentsibilizazio-ekintzak gauzatzea.

A este aspecto, SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, viene desarrollando diversas acciones encaminadas a impulsar la Estrategia Basque Industry 4.0, dirigida a impulsar el uso por parte de las empresas de tecnologías avanzadas como la robótica, fabricación aditiva, materiales avanzados, etc. El uso de las citadas tecnologías, por parte de las empresas, se encuentra en un estado incipiente, que precisa de acciones de impulso y sensibilización.

Horrela, beraz, «Basque Digital Innovation Hub (BDIH) – Konexio» 2020 Laguntza Programa diseinatu zen, eta 2020ko irailaren 21ean argitaratu (186. zenbakiko EHAA).

Como consecuencia de lo anterior, se diseñó el Programa de Ayudas «Basque Digital Innovation Hub (BDIH) – Konexio» 2020, publicado el pasado 21 de septiembre de 2020 (BOPV n.º 186).

Testuinguru horretan, ikusi da proiektu asko aurkeztu direla Programara. Hala, ahalik eta proiektu gehien babesteko, aldatu egingo dira Programaren baliabideak, hots, Laguntza Programaren oinarri arautzaileetan jasota daudenak.

En el citado contexto, se han presentado un importante número de proyectos, por lo que procede modificar los recursos asignados al Programa, recogidos en las bases reguladoras.

Gorago adierazitakoaren arabera, hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– «Basque Digital Innovation Hub (BDIH) – Konexio» 2020, Laguntza Programaren araudiko 4. artikulu lehenengo atalaren aldaketa onartzea, honela geldituko delarik:

Primero.– Aprobar la modificación del apartado 1 del artículo 4 de la normativa correspondiente al Programa de Ayudas «Basque Digital Innovation Hub (BDIH) – Konexio» 2020, que quedará redactado en los siguientes términos:

«4. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

«Artículo 4.– Recursos económicos.

1.– 2020an programa honi dagozkion laguntzak esleitzeko baliabide ekonomikoen zenbatekoa 565.000 eurokoa da, eta xede horretarako SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren aurrekontuetan ezarri diren aurrekontu-zuzkiduretatik aterako da; aurrekontu hori Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren parte da.»

1.– Los recursos económicos destinados al objeto de este Programa para la concesión de ayudas en 2020, ascienden a la cantidad de 565.000 euros, y provendrán de las correspondientes dotaciones presupuestarias establecidas al efecto en los presupuestos de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, incluidos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.»

Bigarrena.– «Basque Digital Innovation Hub (BDIH) – Konexio» 2020 laguntza programaren oinarri arautzaileak aldatzen dituen ebazpen hau osorik argitaratzea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

Segundo.– Proceder a la publicación íntegra en el Boletín Oficial del País Vasco de la presente Resolución de modificación de las bases reguladoras correspondientes al Programa de Ayudas «Basque Digital Innovation Hub (BDIH) – Konexio» 2020.

Hirugarrena.– Ebazpen honen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar daiteke SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiaren aurrean, hilabeteko epean, EHAAn argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik kontatzen hasita, edo zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke administrazioarekiko auzien jurisdikzioan, bi hilabeteko epean, EHAAn argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Tercero.– Contra la presente Resolución, podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Dirección General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su publicación en el BOPV, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su publicación en el BOPV.

Bilbao, 2020ko urriaren 20a.

En Bilbao, a 20 de octubre de 2020.

SPRI-Enpresaren Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusia,

El Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial,

AITOR URZELAI INZA.

AITOR URZELAI INZA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común