Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

208. zk., 2020ko urriaren 22a, osteguna

N.º 208, jueves 22 de octubre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

IRAGARKIAK

ANUNCIOS

Pribatuen iragarkiak

Anuncios particulares

ARABAKO MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA ZERBITZU GANBERA OFIZIALA
BILBOKO MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA ITSASKETA GANBERA OFIZIALA
GIPUZKOAKO MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA ITSASKETA BAZKUNDE OFIZIALA
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE ÁLAVA
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE BILBAO
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE GIPUZKOA
4444
4444

IRAGARKIA, enplegua sustatzera bideratutako 2020ko dirulaguntzen deialdiaren laburpenari buruzkoa. Kualifikazio eta Enplegurako Programa Integralaren Gaikuntza.

ANUNCIO relativo al extracto de la convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2020. Plan de Capacitación del Programa Integral de Cualificación y Empleo.

Enplegua sustatzera bideratutako 2020ko dirulaguntzen deialdiaren Laburpena. Deialdi honen bidez, bi laguntza-lerro ezartzen dira gazteentzako berme-sistema nazionalaren onuradun diren eta Kualifikazio eta Enplegurako Programa Integralaren (PICE) Gaikuntza Planean parte hartu duten gazteen enplegu egonkorra eta auto-enplegua sustatzeko.

Extracto de la convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo 2020. Mediante la presente convocatoria se establecen dos líneas de ayuda destinadas al fomento del empleo estable y el autoempleo de jóvenes beneficiarios del sistema nacional de garantía juvenil y que hayan participado en el Plan de Capacitación en el marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE).

Dirulaguntzen Datu Base Nazionala – DDBN (Identif.): Araba: 518073; Bilbao: 516459, 516470; Gipuzkoa: 516973, 516978.

BDNS (Identif.): Álava: 518073; Bilbao: 516459, 516470; Gipuzkoa: 516973, 516978.

Azaroaren 17ko Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan aurreikusitakoari jarraiki, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Deialdi horren testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean kontsultatu daiteke: (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index).

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index).

Araba, Bilbao eta Gipuzkoako Merkataritza Ganberek jakinarazten dute deialdi bat egin dutela enplegua sustatzera bideratutako dirulaguntzak emateko (2020), Kualifikazio eta Enplegurako Programa Integraleko Gaikuntza Planaren esparruan. Dirulaguntza horiek % 91,89an kofinantzatuko dituzte Europako Funts Sozialak eta Gazteentzako Enplegu Ekimenak, Gazteen Enplegu Programa Operatiboaren (FSE 2014-2020) babesean.

Las Cámaras de Comercio de Álava, Bilbao y Gipuzkoa informan de la Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo (2020) en el marco de Plan de Capacitación del Programa Integral de Cualificación y Empleo cofinanciado en un 91,89 % por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, al amparo Programa Operativo de Empleo Juvenil FSE 2014-2020.

Lehenengoa.– Onuradunak.

Primero.– Beneficiarios.

1. lerroa. Kontratazioa: ETEak, mikroETEak eta Langile Autonomoen Erregimen Berezian inskribatutako pertsonak, EJZ Erroldan alta emanda daudenak.

Línea 1. Contratación: Pymes, micropymes y personas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.

Onuradunak eskaera aurkeztuko du kontratatutako gaztearen lantokia kokatuta dagoen lurralde-mugapeko Merkataritza Ganberan.

Cada beneficiario deberá presentar solicitud a la Cámara de Comercio en cuya demarcación se ubique el centro de trabajo en el que vaya a prestar sus servicios el joven contratado.

2. lerroa. Auto-enplegua: Gazteentzako berme-sistema nazionalaren onuradun diren gazteak, baldin eta PICEko Gaikuntza Planeko Prestakuntza Espezifikoaren gutxienez 3. tartea bukatuta badute, eta izena eman badute Langile Autonomoen Erregimen Berezian, Elkargo Profesional batean edo aurreikuspen sozialeko mutualitate batean.

Línea 2. Autoempleo: Jóvenes beneficiarios en el sistema nacional de garantía juvenil que al menos hayan finalizado el Tramo 3 de Formación Específica del Plan de Capacitación en el marco del PICE y que se hayan inscrito en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en un Colegio Profesional o mutualidad de previsión social.

Onuradunak eskaera aurkeztuko du eskatzailearen bizilekua kokatuta dagoen lurralde-mugapeko Merkataritza Ganberan.

Cada beneficiario deberá presentar solicitud a la Cámara de Comercio en cuya demarcación se ubique el domicilio del solicitante.

Bigarrena.– Xedea.

Segundo.– Objeto.

1. lerroa. Kontratazioa: Lerro honen xedea da laguntzak ematea Araba, Bilbao eta Gipuzkoako Merkataritza Ganberen lurralde-mugapeko enpresei, baldin eta gazteentzako berme-sistema nazionalaren onuradun diren gazteak kontratatu badituzte eta gazte horiek Gaikuntza Planean parte hartu badute gutxienez 6 hilabetez (180 egun) jardunaldi osoan.

Línea 1. Contratación: El objeto de esta línea es la concesión de ayudas a las empresas de las demarcaciones de las Cámaras de Comercio de Álava, Bilbao o Gipuzkoa, que hayan contratado a jóvenes beneficiarios del sistema nacional de garantía juvenil, que hayan participado en el Plan de Capacitación, por un tiempo mínimo de 6 meses (180) días a tiempo completo.

Interesatuak deialdirako eskaera aurkeztuko du kontratatutako gaztearen lantokia kokatuta dagoen (herria) lurralde-mugapeko Merkataritza Ganberan.

Cada interesado debe presentar la solicitud a la convocatoria de la Cámara de Comercio a la que pertenezca la localidad a la que pertenezca el centro de trabajo en el que vaya a prestar servicios el joven contratado.

2. lerroa. Auto-enplegua: Lerro honen xedea da laguntzak ematea gazteentzako berme-sistema nazionalaren onuradun diren gazteei, baldin eta Gaikuntza Planean parte hartu badute, eta izena eman badute Langile Autonomoen Erregimen Berezian, Elkargo Profesional batean edo aurreikuspen sozialeko mutualitate batean.

Línea 2. Autoempleo: El objeto de esta línea es la concesión de ayudas a jóvenes beneficiarios del sistema nacional de garantía juvenil, que hayan participado en el Plan de Capacitación, y que se hayan inscrito en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en un Colegio Profesional o mutualidad de previsión social en las provincias de Álava, Bilbao o Gipuzkoa.

Interesatuak deialdirako eskaera aurkeztuko du autonomo gaztearen bizilekua (herria) kokatuta dagoen lurralde-mugapeko Merkataritza Ganberan.

Cada interesado debe presentar la solicitud a la convocatoria de la Cámara de Comercio a la que pertenezca la localidad en la que se encuentre el domicilio del joven autónomo.

Hirugarrena.– Deialdia.

Tercero.– Convocatoria.

Enpresek deialdiaren testu osoa eskura dezakete Espainiako Ganberaren egoitzan: https://sede.camara.es/sede/. Horrez gain, kontsultatu daiteke baita ere Araba, Bilbao eta Gipuzkoako Merkataritza Ganberen web orrietan.

El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas en la sede electrónica de la Cámara de España: https://sede.camara.es/sede/. Además, puede consultarse a través de la web de las Cámaras de Comercio de Álava, Bilbao y Gipuzkoa.

Arabako Ganbera: www.camaradealava.com

Cámara de Álava: www.camaradealava.com

Bilboko Ganbera: www.camarabilbao.com

Cámara de Bilbao: www.camarabilbao.com

Gipuzkoako Ganbera: www.camaragipuzkoa.com

Cámara de Gipuzkoa: www.camaragipuzkoa.com

Laugarrena.– Aurrekontua.

Cuarto.– Presupuesto.

Hauxe da deialdi honen esparruko laguntzentzako gehienezko aurrekontua:

El presupuesto máximo para la concesión de ayudas en el marco de esta convocatoria es el siguiente:

Arabako Merkataritza Ganbera:

Cámara de Comercio de Álava:

– 1. lerroa: 19.800 euro.

– Línea 1: 19.800 euros.

Bilboko Merkataritza Ganber:

Cámara de Comercio de Bilbao:

– 1. lerroa: 14.850 euro.

– Línea 1: 14.850 euros.

– 2. lerroa: 1.200 euro.

– Línea 2: 1.200 euros.

Gipuzkoako Merkataritza Ganber:

Cámara de Comercio de Gipuzkoa:

– 1. lerroa: 39.600 euro.

– Línea 1: 39.600 euros.

– 2. lerroa: 600 euro.

– Línea 2: 600 euros.

Bi laguntza-lerroetako zenbatekoak % 91,89an kofinantzatuko dituzte Europako Funts Sozialak eta Gazteentzako Enplegu Ekimenak, Gazteentzako Enplegu Programa Operatiboaren (2014-2020) babesean.

Los importes concedidos en ambas líneas de ayuda serán cofinanciados en un 91,89 % por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014 – 2020.

Bosgarrena.– Zenbatekoa.

Quinto.– Cuantía.

1. lerroaren esparruan, 4.950 euroko laguntza emango da kontratatutako gazte bakoitzeko.

En el marco de la Línea 1, el importe de las ayudas por cada joven contratado asciende a 4.950 euros.

2. lerroaren esparruan, 600 euroko laguntza emango da Autonomoen Erregimen Berezian (edo dagokion mutualitatean) eta EJZn alta hartu eta enpresa proiektu bat hasten duen gazte bakoitzeko.

En el marco de la Línea 2, el importe de las ayudas por cada joven que inicie un proyecto empresarial, dándose de alta en el RETA (o en la mutualidad correspondiente) y en el IAE asciende a 600 euros.

Seigarrena.– Eskaerak aurkezteko epea.

Sexto.– Plazo de presentación de solicitudes.

Eskaerak Espainiako Ganberaren egoitza elektronikoaren bitartez aurkeztu beharko dira esteka honetan kokatutako deialdi bakoitzarentzat: https://sede.camara.es/sede/

Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica de la Cámara de España, a cada una de las convocatorias ubicadas en el siguiente enlace: https://sede.camara.es/sede/

Eskaerak aurkezteko epea hasiko da deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean, eta 2020ko abenduaren 31n amaituko da. Eskaerak aurkezteko epea adierazitako eguna baino lehen bukatu ahal izango da deialdirako aurreikusitako aurrekontua agortzen bada.

El plazo para la presentación de solicitudes se inicia al día siguiente de la publicación de la Convocatoria en el Diario Oficial del País Vasco y concluirá el 31 de diciembre de 2020. El plazo para presentar solicitudes podrá concluir de forma previa a la indicada si se agota el presupuesto previsto en la convocatoria.

Bilbao, 2020ko irailaren 4a.

En Bilbao, a 4 de septiembre de 2020.

Bilboko Merkataritza Ganberako idazkari nagusia-zuzendaria,

El Secretario General Director de la Cámara de Comercio de Bilbao,

JUAN CARLOS LANDETA BASTERRECHEA.

JUAN CARLOS LANDETA BASTERRECHEA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común