Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

206. zk., 2020ko urriaren 20a, asteartea

N.º 206, martes 20 de octubre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
4352
4352

EBAZPENA, 2020ko urriaren 7koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara ematea Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren artean sinatutako hitzarmena, bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren prestazioa Euskal Autonomia Erkidegoan kudeatzeari buruzkoa.

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2020, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se dispone la publicación del Convenio suscrito entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, para la gestión administrativa de la prestación de ingreso mínimo vital en el País Vasco.

Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak sinatu dute aipatutako hitzarmena, eta dagokion publikotasuna emateko, honako hau

Habiéndose suscrito por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo el Convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren prestazioa Euskal Autonomia Erkidegoan kudeatzeko Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak sinatutako hitzarmenaren testua. Testu hori Ebazpen honen eranskinean dago jasota.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Convenio suscrito entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para la gestión administrativa de la prestación de ingreso mínimo vital en el País Vasco, que se recoge como anexo a la presente Resolución.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko urriaren 7a.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de octubre de 2020.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

ERANSKINA
ANEXO
HITZARMENA, GIZARTE SEGURANTZAKO INSTITUTU NAZIONALAREN ETA LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ARTEKOA, BIZITZEKO GUTXIENEKO DIRU-SARRERAREN PRESTAZIOA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN KUDEATZEKO
CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESTACIÓN DE INGRESO MÍNIMO VITAL EN EL PAÍS VASCO

Madrilen, 2020ko irailaren 1ean.

En Madrid, a 1 de septiembre de 2020.

HAUEK BILDU DIRA:
REUNIDOS:

Alde batetik, Carmen Armesto González Rosón andrea, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionaleko zuzendari nagusia, urtarrilaren 21eko 131/2020 Errege Dekretuaren bidez hala izendatua, erakunde horren izenean eta hura ordezkatuz, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak 48.2 artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

De una parte, Dña. Carmen Armesto González Rosón, Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, nombrada por Real Decreto 131/2020, de 21 de enero, actuando en nombre y representación del mismo en virtud del artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Eta bestetik, Beatriz Artolazabal Albeniz, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko presidentea eta legezko ordezkaria, erakunde horren izenean eta hura ordezkatuz, maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren bidez onartutako Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Estatutuen 5. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

Y de otra, Dña. Beatriz Artolazabal Albeniz, Presidenta y representante legal de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, actuando en nombre y representación del mismo de conformidad con el artículo 5 de los Estatutos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobados por Decreto 82/2012, de 22 de mayo.

Bi aldeek, dagokien ordezkaritza baliatuz, obligazioak hartzeko eta hitzarmenak egiteko ahalmena aitortzen diote elkarri, eta

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir, y

AZALTZEN DUTE:
EXPONEN:

Lehenengoa.– 20/2020 Errege Lege Dekretuak, 2020ko maiatzaren 29koak, bizitzeko gutxieneko diru-sarrera ezartzen duenak, Gizarte Segurantzaren gutxieneko diru-sarreraren prestazioa sortu eta arautzen du. Prestazio hori ez da kotizazioaren araberakoa, eta haren helburua da bakarrik edo bizikidetza-unitate batean integratuta bizi diren pertsonen pobrezia- eta gizarte-bazterketako arriskua prebenitzea, pertsona horiek kalteberatasun-egoeran badaude oinarrizko premiak estaltzeko baliabide ekonomiko nahikorik ez izateagatik.

Primero.– Que el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo de 2020, por el que se establece el ingreso mínimo vital crea y regula la prestación no contributiva de Seguridad Social del ingreso mínimo vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.

Bigarrena.– Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari dagokio, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren egitura organikoari eta eginkizunei buruzko abenduaren 13ko 2583/1996 Errege Dekretuaren arabera, Gizarte Segurantzaren sistemako prestazio ekonomiko ez-kontributiboak jasotzeko eskubidea aitortzea eta kontrolatzea. Hortik salbuetsita gelditzen dira Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen Institutuak edo autonomia-erkidegoetako zerbitzu eskudunek kudeatzen dituzten prestazioak.

Segundo.– Que corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, de acuerdo con el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el reconocimiento y control del derecho a las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, con excepción de aquellas cuya gestión esté atribuida al Instituto de Mayores y Servicios Sociales o servicios competentes de las Comunidades Autónomas.

Hirugarrena.– Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala Gizarte Segurantzaren kudeaketaz arduratzen den erakundea da, eta berezko nortasun juridikoa du. Hori dela eta, bizitzeko gutxieneko diru-sarrera ezartzen duen maiatzaren 29ko 20/2020 Errege Lege Dekretuak Gizarte Segurantzaren prestazio ez-kontributibo hori aitortzeko eta kontrolatzeko eskumena esleitzen dio.

Tercero.– Que el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en cuanto entidad gestora de la Seguridad Social con personalidad jurídica propia, tiene atribuidas, en virtud del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, la competencia para el reconocimiento y control de esta prestación no contributiva de la Seguridad Social.

Laugarrena.– Maiatzaren 29ko 20/2020 Errege Lege Dekretuaren bosgarren xedapen gehigarriak honako hau jasotzen du: foru-ogasunak izateak dakarren espezifikotasuna dela medio, foru-araubidea duten autonomia-erkidegoek beren gain hartuko dituzte, beren lurralde-eremuan, errege lege-dekretu horrek Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari esleitzen dizkion eginkizunak eta zerbitzuak, Gizarte Segurantzaren bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren prestazio ekonomiko ez-kontributiboari dagokionez, 2020ko urriaren 31 baino lehen adostutako baldintzetan.

Cuarto.– La disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, contempla que, en razón de la especificidad que supone la existencia de haciendas forales, las comunidades autónomas de régimen foral asumirán con referencia a su ámbito territorial, las funciones y servicios correspondientes que en este Real Decreto-ley se atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social en relación con la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital en los términos que se acuerde antes del 31 de octubre de 2020.

Horren harira, aipatutako xedapen horrek ezartzen du ezen, Euskal Autonomia Erkidegoari eginkizun eta zerbitzuen ardura esleitu bitartean, kudeaketa-gomendio bat adostuko dela hitzarmen bidez –hitzarmen hori Estatuko eta interesa duen autonomia-erkidegoko organo eskudunen artean sinatu beharko da–, bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren prestazioarekin lotuta aurreikusten diren jarduketak gauzatzeko eta onuradunei Euskadin arreta osoa eman ahal izateko.

En el este sentido, la citada disposición establece que en tanto no se produzca la asunción de las funciones y servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco, se acordará mediante convenio a suscribir entre los órganos competentes del Estado y de la Comunidad Autónoma interesada, una encomienda de gestión para realizar las actuaciones que se prevean en relación con la prestación del ingreso mínimo vital y que permita la atención integral de sus beneficiarios en el País Vasco.

Bosgarrena.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzko urriaren 13ko 3/2011 Legeak xedatutakoari jarraikiz, hauek dira erakunde autonomo horren helburuak: enplegu egonkorra eta kalitatezkoa izateko eskubidea erabat garatzen laguntzea; langileen enplegagarritasuna bermatzen eraginkortasunez lagunduko duen, eta enpresen eskaerei egokitutako langile-beharrei erantzungo dien lan-merkatua eratzen laguntzea; eta gizartearen eta lurraldearen kohesioa bultzatzea, esleitzen zaizkion enplegu-politikak kudeatuz eta lan-arloko legeria baliatuz.

Quinto.– Que, según lo dispuesto en la Ley 3/2011, de 13 de octubre, sobre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, este organismo autónomo tiene como finalidad contribuir al pleno desarrollo del derecho al empleo, estable y de calidad, y favorecer la configuración de un mercado de trabajo que contribuya de forma eficiente a garantizar la empleabilidad de las personas trabajadoras, y a cubrir las necesidades de personal adaptado a los requerimientos de las empresas, así como favorecer la cohesión social y territorial, a través de la gestión de las políticas de empleo y de ejecución de la legislación laboral que le sean encomendadas.

Helburu horiek betetzeko, lege honek, besteak beste, funtzio hauek esleitzen dizkio Lanbideri: diru-sarrerak bermatzeko prestazio ekonomikoak bideratzea, eta enplegu- eta gizarteratze-politiken arloan Eusko Jaurlaritzaren eta Estatuko Gobernuaren artean adostutako transferentziek, eskuordetzeek edo kudeaketa-aginduek esleitutako beste edozein eginkizun gauzatzea.

Para el cumplimiento de estas finalidades, esta Ley le atribuye, entre otras funciones, la tramitación de las prestaciones económicas de garantía de ingresos y el desarrollo de cualesquiera otras funciones que en materia de políticas de empleo e inserción se deriven de las transferencias, delegaciones o encomiendas de gestión acordadas entre el Gobierno Vasco y el Gobierno del Estado.

Seigarrena.– Urriaren 1eko 40/2020 Legeak, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarenak, honako hau ezartzen du 11.1 artikuluan: administrazio-organoen edo zuzenbide publikoko entitateen eskumeneko jarduera materialak edo teknikoak administrazio bereko edo beste administrazio bateko beste organo edo zuzenbide publikoko entitate batzuen esku utz daitezke, betiere, jarduera horiek haien eskumenen barruan badaude, baldin eta eraginkortasun arrazoiengatik komeni bada, edo jarduera horiek gauzatzeko baliabide tekniko egokirik ez badago.

Sexto.– El artículo 11.1 de la Ley 40/2020, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que la realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.

Sektore publikoko kontratuen legerian araututako kontratuen berezko prestazioak ez dira izango kudeaketa-gomendioen xede. Hori gertatzen bada, kudeaketa-gomendio horien izaera eta araubide juridikoa legeria horretan aurreikusitakora egokituko dira.

Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en esta.

Era berean, aipatutako Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren Lege horren 11. artikuluko 2. zenbakiak honako hau xedatzen du: kudeaketa-gomendioak ez dakar berekin eskumenaren titulartasuna eta eskumen horretaz baliatzeko funtsezko elementuak lagatzea; izan ere, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren erantzukizuna izango da kudeaketa-gomendioaren xede den jarduera material zehatzari oinarria emango dioten edo hura barne hartuko duten egintzak ematea edo erabaki juridikoak hartzea.

Igualmente, el apartado 2 del artículo 11 de la citada Ley de Régimen Jurídico del Sector Público dispone que la encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del Instituto Nacional de la Seguridad Social dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.

Zazpigarrena.– 20/2020 Errege Lege Dekretuaren azken xedapenetatik bosgarrenak aldatu egiten du Estatuaren 2018rako Aurrekontu Orokorrei buruzko uztailaren 3ko 6/2018 Legearen ehun eta berrogeita batgarren xedapena, Gizarte Txartel Digitala sortzekoa, administrazio publikoek bultzatutako gizarte-babeseko politikak hobetu eta koordinatzeko helburuarekin.

Séptimo.– Que la disposición final quinta del Real Decreto-ley 20/2020, modifica la disposición centésima cuadragésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, para la creación de la Tarjeta Social Digital, con el objetivo de mejorar y coordinar las políticas de protección social impulsadas por las diferentes administraciones públicas.

Horren harira, honako hau ezartzen du 2018rako Estatuko Aurrekontu Orokorraren uztailaren 3ko 6/2018 Legearen ehun eta berrogeita batgarren xedapen gehigarriaren idazketa berriak 2. apartatuan: Gizarte Txartel Digitalak informazio eguneratua jasoko du baliabide publikoen kontura finantzatuta dauden eta eduki ekonomikoa duten kotizaziopeko, kotizazio gabeko eta asistentziazko gizarte-prestazio guztiei buruz. Horrez gain, aurreikusitako egoera subjektiboei buruzko informazioa jasoko du, eta informazio horretan oinarrituta, utilitateak eskainiko dizkie administrazioei eta herritarrei.

En este sentido la nueva redacción de la disposición adicional centésima cuadragésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018 establece en su apartado Dos, que la Tarjeta Social Digital incluirá la información actualizada correspondiente a todas las prestaciones sociales contributivas, no contributivas y asistenciales, de contenido económico, financiadas con cargo a recursos de carácter público, y además recogerá una información sobre las situaciones subjetivas previstas, y ofrecerá, en base a dicha información, utilidades a las distintas administraciones y ciudadanos.

Testuinguru horretan, aipatutako xedapen gehigarriaren laugarren apartatuak ezartzen du, ezen lehen aipatutako eduki ekonomikoko gizarte-prestazio publikoak kudeatzeaz arduratzen diren administrazio publikoek, entitateek eta organismo eta enpresa publikoek prestazio ekonomikoen titularren identifikazio-datuei buruzko informazio eguneratua emango diotela Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari. Halaber, informazio hau helaraziko diote, prestazioak jasotzeko eta prestazio horiei eusteko eskubidea sortarazi edo baldintzatzen duen neurrian: onuradunen, ezkontideen eta familia-unitateetako gainerako kideen identifikazio-datuak, ordaindutako prestazioen zenbatekoak eta motak, eta prestazioak ematearen eta aitortzearen ondorio-data.

En este contexto el apartado Cuatro de la citada disposición adicional establece que las administraciones públicas, entidades y organismos y empresas públicas responsables de la gestión de las prestaciones sociales públicas de contenido económico anteriormente indicadas, facilitarán al Instituto Nacional de la Seguridad Social la información actualizada correspondiente a los datos identificativos de los titulares de prestaciones económicas, así como, cuanto determine o condicione el reconocimiento y mantenimiento del derecho a aquellas de los beneficiarios, cónyuges y otros miembros de las unidades familiares, y los importes y clases de las prestaciones abonadas y la fecha de efectos de su concesión o reconocimiento.

Horrela, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren arteko lankidetzak, zehaztutako informazio hori emateari dagokionez, aukera emango du gizarteratze-neurriak ebaluatzeko, neurri horiek kolektiboengan duten eragina aztertzeko eta administrazio publikoek gizarte-babeserako bultzatutako politikak koordinatzeko.

De esta forma, la colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en relación con la facilitación de información precisada permitirá la evaluación de las medidas de inclusión, el análisis de impacto en los colectivos y coordinar las políticas de protección social impulsadas por las diferentes administraciones públicas.

Azaldutakoagatik, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak lankidetza-hitzarmena sinatu nahi dute, alde batetik, Lanbideren esku uzteko Euskal Autonomia Erkidegoan eskatzen diren Gizarte Segurantzako Sistemako prestazio ez-kontributiboak bideratzeko zenbait administrazio-jarduera administratibo eta teknikoren kudeaketa, eta bestetik, Txartel Sozial Digitalean sartu behar diren datuak ematera bideratutako baldintzak ezartzeko. Bi alderdiek erabaki dute gomendio-hitzarmen hau egitea, honako klausula hauetan oinarrituta:

Por lo expuesto, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo desean suscribir convenio de colaboración en el que se encomiende la gestión de determinadas actividades administrativas de carácter administrativo y técnico para la gestión de la prestación no contributiva del Sistema de Seguridad Social que se soliciten en la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como establecer los términos de la facilitación de datos que se deben incluir en la Tarjeta Social Digital. Ambas partes convienen la celebración del presente convenio de encomienda en base a las siguientes

KLAUSULAK
CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Hitzarmenaren xedea.

Primera.– Objeto del Convenio.

Hitzarmen honen xedea kudeaketa-gomendio bat da, zeinaren bidez Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren esku uzten dituen Gizarte Segurantzaren bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren prestazio ez-kontributiboa aitortzeko eta mantentzeko administrazio-prozedurei dagozkien informazio-, hasiera- eta izapidetze-jarduerak.

El presente Convenio tiene como objeto una encomienda de gestión por la que el Instituto Nacional de la Seguridad Social encomienda a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la realización de actividades de información, iniciación y tramitación de los procedimientos administrativos para el reconocimiento y mantenimiento de la prestación no contributiva de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital.

Hitzarmen honek xede du, halaber, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalarekin lankidetzan aritzea, Estatuaren 2018. urterako Aurrekontu Orokorrei buruzko 2018ko uztailaren 3ko 6/2018 Legearen ehun eta berrogeita batgarren xedapenak –Gizarte Txartel Digitala sortzekoari buruzkoak– zehaztutako datuak emateko, maiatzaren 29ko 20/2020 Errege Lege Dekretuaren azken xedapenetatik bosgarrenean emandako idazketan.

Por otro lado, también tiene por objeto la colaboración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo con el Instituto Nacional de la Seguridad Social en orden a facilitar los datos precisados en la disposición centésima cuadragésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, para la creación de la Tarjeta Social Digital, en la redacción dada por la disposición final quinta del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo.

Bigarrena.– Gomendioa eta onarpena.

Segunda.– Encomienda y aceptación.

Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari agintzen dio hitzarmen honen bosgarren klausulan zerrendatutako jardueretan laguntzeko, eta hark onartu egiten du.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social encomienda a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, que acepta, la colaboración en las actuaciones que se relacionan en la cláusula quinta de este convenio.

Hirugarrena.– Gomendioaren xedea.

Tercera.– Objeto de la encomienda.

Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua lankidetzan arituko dira Gizarte Segurantzaren bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren prestazio ez-kontributiboarekin lotutako administrazio-prozedurak gauzatzeko, hitzarmen honetan ezarritako baldintzei jarraikiz.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo colaborarán en los procedimientos administrativos relativos a la prestación no contributiva de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital, en los términos establecidos en este convenio.

Hitzarmen honen eremu materialaren barruan sartzen dira Euskal Autonomia Erkidegoan eskatzen den gutxieneko diru-sarreraren prestazio ez-kontributiboa jasotzeko eskubidea aitortzera, aldatzera, azkentzera edo berrikustera bideratutako administrazio-prozeduren informazio-, hasiera-, instrukzio-jarduketak eta baldintzen eta eskakizunen egiaztapen-jarduketak, baldin eta eskatzailea lurralde horretan bizi bada, edozein delarik ere haren nazionalitatea. Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari dagokio prestazio horiek aitortzea eta kontrolatzea.

El ámbito material de este convenio comprende la realización de determinadas actividades de información, iniciación, instrucción y comprobación de condiciones y requisitos, relativas a los procedimientos administrativos de reconocimiento, modificación, extinción o revisión del derecho a la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital que se solicite en el territorio del País Vasco, por personas residentes en dicho territorio, cualquiera que sea la nacionalidad del solicitante, y cuyo reconocimiento y control corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Laugarrena.– Eskumena.

Cuarta.– Competencia.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari esleitutako administrazio-eginkizunak gorabehera, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari dagokio prestaziorako eskubidea aitortzeari eragiten dioten ebazpenak ematea, bai eta jarduera hauek egitea ere: administrazio-egintzak kontrolatzea eta berrikustea, bidegabeko prestazioak itzultzeko betebeharra deklaratzea eta zehapen-ahala baliatzea.

Sin perjuicio de las funciones administrativas encomendadas a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, corresponderá al Instituto Nacional de la Seguridad Social dictar las resoluciones que afecten al reconocimiento del derecho a la prestación, así como la realización de las actividades relativas al control, revisión de actos administrativos, declaración de la obligación de reintegro de las prestaciones indebidas, y ejercicio de la potestad sancionadora.

Horri dagokionez, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari dagokio erabakitzea prozedura hauek ofizioz hastea: prestazioak aldatzea, azkentzea eta berrikustea, kautelazko neurriak hartzea eta kentzea, eta administrazio-prozeduretan sor daitezkeen arazo intzidentalak ebaztea. Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari dagokio, halaber, zehatzeko ahala baliatzeari buruzko prozedurak ematea.

A este respecto, corresponderá al Instituto Nacional de la Seguridad Social acordar la iniciación de oficio de los procedimientos relativos a la modificación, extinción, y revisión de prestaciones, adopción y alzamiento de medidas cautelares, resolución de las cuestiones incidentales que pudieran surgir durante el transcurso de los procedimientos administrativos, así como dictar los relativos al ejercicio de la potestad sancionadora.

Era berean, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari dagokio administrazio-prozedura amaitzen duten egintzak ematea.

Igualmente, corresponderá al Instituto Nacional de la Seguridad Social dictar los actos que den lugar a finalización del procedimiento administrativo.

Halaber, Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalari eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrari dagokie, bakoitzari bere eskumen-esparruan, bidegabe jasotako prestazioak itzultzeko jarduketa guztiak egitea.

Asimismo, corresponderá al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social, cada una en el ámbito de su competencia, la realización de todas las actuaciones conducentes al reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.

Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak bere 11.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, kudeaketa-gomendioak ez dakar berekin eskumenaren titulartasuna eta eskumen hori baliatzeko funtsezko elementuak lagatzea; izan ere, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren erantzukizuna izango da kudeaketa-gomendioaren xede den jarduera material zehatzari oinarria emango dioten edo hura barne hartuko duten egintzak ematea edo erabaki juridikoak hartzea.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del INSS dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.

Bosgarrena.– Gomendioan emandako administrazio-funtzioak.

Quinta.– Funciones administrativas encomendadas.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren esku uzten dira ondorengo funtzioak:

Se encomienda a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo realizar las siguientes funciones:

a) Informazioaren arloko funtzioak:

a) Funciones en materia de información:

1) Gizarte Segurantzaren bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren prestazio ez-kontributiboa lortzeko beharrezkoak diren baldintzei buruzko informazioa, eta eskubidearen edukiari eta irismenari buruzko informazioa.

1) La información relativa a los requisitos necesarios, para obtener la prestación no contributiva de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital, así como la información relativa al contenido y alcance del derecho.

2) Bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren prestazioa jasotzeko eskubidearen eskaerari buruzko informazioa, bai eta interesdunak administrazio-prozeduran dituen eskubide eta betebeharrei buruzkoa ere.

2) Información relativa a la solicitud del derecho a la prestación del ingreso mínimo vital, así como del ejercicio de los derechos y obligaciones del interesado durante el procedimiento administrativo.

b) Bizitzeko gutxieneko diru-sarrera aitortzeko administrazio-prozedura hastearekin eta bideratzearekin lotutako betebeharrak.

b) Obligaciones en materia de iniciación e instrucción del procedimiento administrativo para el reconocimiento del ingreso mínimo vital.

1) Interesdunen eskura jartzea Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak emandako eskabide-eredu normalizatua, eta hura aurkezteko baldintzei eta bitartekoei buruzko aholkuak ematea.

1) Poner a disposición de los interesados el modelo de solicitud normalizado facilitado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y asesorar sobre los requisitos y de los medios necesarios para su presentación.

2) Bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren prestazioa jasotzeko tramitazioarekin lotutako aholkularitza, laguntza eta orientazioa ematea, eta beharrezkoak diren baldintzak betetzen diren aztertzea.

2) Ofrecer asesoramiento, asistencia y orientación en todas las cuestiones relativas a la tramitación y valoración del cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a la prestación de ingreso mínimo vital.

3) Interesdunen eskabideak jaso eta erregistratzea, instrukziorako behar den dokumentazioa –Hitzarmen honen I. eranskinean zerrendatzen da– aurkeztu dela egiaztatuz, bai eta ondarearen, errenten eta diru-sarreren balioa egiaztatzeko erantzukizunpeko adierazpena ere, 20/2020 Errege Lege Dekretuaren 18., 19. eta 24. artikuluetan ezarritakoari jarraikiz.

3) Recibir y registrar las solicitudes de los interesados, comprobando que se acompaña la documentación necesaria para su instrucción que se enumera en el Anexo I de este convenio, así como la declaración responsable para acreditar el valor del patrimonio, rentas e ingresos de acuerdo con lo establecido en los artículos 18, 19 y 24 del Real Decreto-ley 20/2020.

4) Interesdunei eskabidea zuzentzeko eskatzea, baldin eta eskabidearekin batera ez badute aurkeztu betekizunak justifikatzeko behar den dokumentazioa, eta espedientea osatzeko behar den dokumentazio guztia jasotzea; eta, hala badagokio, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari administrazio-prozedura azkentzeko proposamena egitea.

4) Requerir a los interesados la subsanación de la solicitud, si esta no fuera acompañada de la documentación necesaria para la justificación de los requisitos y recabar de las personas interesadas cuanta documentación fuere precisa para completar el expediente; así como, en su caso, proponer al Instituto Nacional de la Seguridad Social que acuerde la finalización del procedimiento administrativo.

5) Eskabideari buruzko datu guztiak behar bezala beteta daudela egiaztatzea, batez ere errenten eta ondarearen erantzukizunpeko aitorpenari buruzko atala, eta betekizunen egiaztapenari dagokionez, egin beharreko frogaketak egitea, –bereziki hitzarmen honen II. eranskinean zerrendatzen diren betekizunak egiaztatu behar dira–. Horretarako, autonomia-erkidegoko edo beste erakunde batzuetako administrazio-zerbitzuei beharrezkoak diren txostenak eskatuko zaizkie, aurkeztutako dokumentuak egiazkoak direla frogatzeko, eta eskubidea aitortzeko eskatzen diren egoerak betetzen direla egiaztatzeko; batez ere honako hauek egiaztatuko dira: bizikidetza-unitateko kideak etxebizitzan benetan bizi diren pertsonekin bat datozela, eta helbide aldaketak.

5) Comprobar que todos los datos relativos a la solicitud están correctamente cumplimentados, especialmente el apartado relativo a la declaración responsable de rentas y patrimonio, y efectuar las comprobaciones pertinentes sobre la acreditación de los requisitos, verificando en particular los que se enumeran en el Anexo II de este Convenio, recabando de los servicios administrativos de la Comunidad Autónoma o de otros organismos los informes que, en su caso, pudieran ser necesarios en orden a comprobar la veracidad de la documentación presentada y a acreditar las situaciones exigidas para el reconocimiento del derecho, especialmente en lo referente a la comprobación de los miembros de la unidad de convivencia, su coincidencia con las personas que realmente viven en el domicilio, y los cambios de domicilio.

6) Dokumentazioa osatu, egiaztatu, eta kasuan kasuko egiaztapenak egin ondoren, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalera bidaltzea, Gizarte Segurantzaren Egoitza Elektronikoan horretarako dauden bitarteko elektronikoen bidez, administrazio-espediente osoa, ebazpen-proposamena barne, bai eta jasotako txosten guztiak, alegazio-idazkiak eta, prestazioa aitortzeko garrantzitsuak izanez gero, interesdunek aurkeztutako beste dokumentu batzuk ere.

6) Remitir al Instituto Nacional de la Seguridad Social a través de los medios electrónicos al efecto en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, una vez completada y verificada la documentación y efectuadas las comprobaciones oportunas, el expediente administrativo completo, incluyendo la propuesta de resolución, así como todos los informes recabados y los escritos de alegaciones y otros documentos presentados por los interesados relevantes para el reconocimiento de la prestación.

Era berean, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, bere langileen bitartez, bitarteko elektronikoak erabiltzen lagunduko die interesdunei, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 12. artikuluan ezarritako baldintzei jarraikiz. Zehazki, Gizarte Segurantzaren Egoitza Elektronikoan sartzen lagunduko die horretarako garatu diren aplikazioen eta gaitu diren bitarteko elektronikoen bidez. Hala, interesdun horietakoren batek beharrezkoak diren bitarteko elektronikorik ez badu, langile publiko batek egin dezake, balio osoz, hura administrazio-prozeduran identifikatzeko edo sinadura elektronikoa emateko izapidea, langilearen beraren sinadura elektronikoko sistema erabilita. Kasu horretan, behar den baliabide elektronikorik ez duen interesdunak bere burua identifikatu egin beharko du gaitutako langile publikoaren aurrean, eta berariazko adostasuna eman hala jarduteko. Adostasun hori jasotzen duen dokumentuaren kopia Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari bidali behar zaio.

Asimismo, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a través de sus empleados, asistirá a los interesados en el uso de los medios electrónicos en los términos establecidos en el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en concreto para que a través de las aplicaciones que se desarrollen y de los medios electrónicos habilitados al efecto, accedan a la Sede Electrónica de la Seguridad Social. De este modo, si alguno de los interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un empleado público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el empleado público habilitado y preste su consentimiento expreso para esta actuación, debiéndose remitir copia al Instituto Nacional de la Seguridad Social del documento en el que se refleje el consentimiento.

7) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak ematen duen prozeduraren ebazpena jakinaraziko dio eskatzaileari, prestazioaren eskabidea bere erregistroan sartzen den egunetik hasita gehienez ere hiru hilabeteko epean, eta ebazpena ematen den egunetik hasita gehienez ere hamar eguneko epean.

7) Lanbide-Servicio Vasco de Empleo notificará la resolución del procedimiento, que se dicte por el Instituto Nacional de la Seguridad Social a la persona solicitante en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de entrada en su registro de la solicitud de la prestación, así como en el plazo máximo de diez días desde que se dicte la resolución.

Jakinarazpenean, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren Probintzia Zuzendaritzako titularrak emandako ebazpena helaraziko zaio interesdunari. Horretarako, ebazpena emateko formatua errespetatuko da, eta nolanahi ere, irailaren 17ko 1465/1999 Errege Dekretuan, 1999ko irailaren 27ko Aginduan eta aplikatu eta garatzeko gainerako arauetan xedatutakoa bete beharko da.

La notificación trasladará al interesado la resolución dictada por la persona titular de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social respetando el formato en que fue dictada, que tendrá que atenerse en todo caso a lo dispuesto en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, la Orden de 27 de septiembre de 1999 y demás normas de aplicación y desarrollo.

c) Aitortutako eskubidea mantentzeko eskakizunak egiaztatzean bete beharrekoak.

c) Obligaciones en la comprobación de requisitos para el mantenimiento del derecho reconocido.

1) Ofizioz egiaztatzea deklaratutako bizikidetza-unitateak bere horretan jarraitzen duela; eta interesdunen jakinarazpenak jasotzea bizikidetza-unitatean izandako aldaketei dagokienez, bai eta helbide-aldaketei dagokienez ere, jakinarazpenak iritsiko zaizkiela ziurtatzeko.

1) Comprobar de oficio el mantenimiento de la unidad de convivencia declarada y recibir las comunicaciones de los interesados en relación con las variaciones en la unidad de convivencia, así como los cambios de domicilio a efectos de asegurar que las notificaciones se lleven a efecto.

2) Interesdunen jakinarazpenak jasotzea eta Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari helaraztea, baldin eta eragina izan badezakete prestazioaren mantentzean, aldaketan edo azkentzean. Horrelako jakinarazpenak dira, esate baterako, aldaketa ekonomikoei (pertsona fisikoen errenta-aitorpena, besteak beste) eta ondare-aldaketei buruzkoak, kalteberatasun-egoera zehaztu edo aldatu badezakete.

2) Recibir y trasladar al Instituto Nacional de la Seguridad Social las comunicaciones de los interesados que puedan afectar al mantenimiento, modificación o extinción de la prestación, tales como las relativas a variaciones de carácter económico (declaración de la renta de las personas físicas, entre otros documentos) y patrimonial, que puedan determinar o modificar la situación de vulnerabilidad.

3) 20/2020 Errege Lege Dekretuaren lehenengo xedapen iragankorrean aipatzen den aukera-eskubidea baliatzeari buruzko jakinarazpenak jasotzea eta Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari helaraztea.

3) Recibir y trasladar al Instituto Nacional de la Seguridad Social las notificaciones relativas al ejercicio del derecho de opción al que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 20/2020.

4) 20/2020 Errege Lege Dekretuaren 33. artikuluan ezarritako betebeharrak betetzeari dagokionez, interesdunek egiten dituzten jakinarazpenak edo aurkezten dituzten dokumentuak jasotzea.

4) Recibir las comunicaciones que realicen los interesados o de los documentos que presenten en relación con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 33 del Real Decreto-ley 20/2020.

5) Prestazioen titularrek eta onuradunek dagozkien betebeharrak betetzen dituztela egiaztatzea, eta Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari helaraztea bizitzeko gutxieneko diru-sarrera jasotzeko eskubidea aldatzeko eta berrikusteko prozedurak edo kasuan kasuko zehapen-prozedura abiarazteko proposamena. Era berean, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak jakinaraziko ditu Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak kautelazko neurriak hartzeari eta kentzeari buruz eta auzi intzidentalei buruz hartutako erabakiak.

5) Comprobar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a titulares y beneficiarios de las prestaciones, trasladando al Instituto Nacional de la Seguridad Social la propuesta para el inicio de los procedimientos de modificación, revisión del derecho a la prestación del ingreso mínimo vital o del procedimiento sancionador correspondiente. Igualmente, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo notificará las decisiones que acuerde el Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre adopción y alzamiento de medidas cautelares y cuestiones incidentales.

Jakinarazpenaren bidez, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren Probintzia Zuzendaritzako titularrak hartutako erabakia helaraziko zaio interesdunari. Jakinarazpen horretan, erabakia emateko formatua errespetatuko da, eta nolanahi ere, irailaren 17ko 1465/1999 Errege Dekretuan, 1999ko irailaren 27ko Aginduan eta aplikatu eta garatzeko gainerako arauetan xedatutakoa bete beharko da.

La notificación dará traslado al interesado del acuerdo adoptado por la persona titular de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social respetando el formato en que haya sido dictado, que tendrá que atenerse en todo caso a lo dispuesto en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, la Orden de 27 de septiembre de 1999 y demás normas de aplicación y desarrollo.

6) Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari jakinaraztea, Jarraipen Batzordeak ezarritako aldizkakotasunez bidaltzen diren txostenetan, Errege Lege Dekretuaren 34. artikuluan jasotako arau-hausteak.

6) Comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a través de los informes pertinentes que se remitan con la periodicidad que establezca la Comisión de Seguimiento, la eventual comisión de las infracciones recogidas en el artículo 34 del Real Decreto-ley.

7) Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak prozedura hastea erabaki ondoren, eta, hala badagokio, kautelazko neurriak hartu ondoren, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari dagokio honako prozedura hauei dagokien ebazpen-proposamena bideratzea eta Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari jakinaraztea: aldatzeko, azkentzeko eta berrikusteko prozedurak, zehatzeko ahala baliatzeko prozedurak eta itzultzeko betebeharra aitortzeko prozedurak.

7) Una vez acordado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social el inicio del procedimiento, y adoptadas en su caso las medidas cautelares, le corresponde a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo instruir y comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social la propuesta de resolución en relación con los procedimientos de modificación, extinción, revisión, ejercicio de la potestad sancionadora y declaración de la obligación de reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.

8) Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak hartzen dituen ebazpenak eta erabakiak jakinaraztea.

8) Notificar las resoluciones y acuerdos que se adopten por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Jakinarazpenean, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren Probintzia Zuzendaritzako titularrak emandako ebazpena helaraziko zaio interesdunari. Horretarako, ebazpena emateko formatua errespetatuko da, eta nolanahi ere, irailaren 17ko 1465/1999 Errege Dekretuan, 1999ko irailaren 27ko Aginduan eta aplikatu eta garatzeko gainerako arauetan xedatutakoa bete beharko da.

La notificación trasladará al interesado la resolución dictada por la persona titular de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social respetando el formato en que fue dictada, que tendrá que atenerse en todo caso a lo dispuesto en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, la Orden de 27 de septiembre de 1999 y demás normas de aplicación y desarrollo.

d) Erreklamazioen arloko betebeharrak, bide judizialaren aurrekoak.

d) Obligaciones en materia de reclamaciones previas a la vía judicial.

Bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren arloan, interesdunek auzibidera jo aurretik aurkezten dituzten erreklamazioak jasotzea, eta Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari helaraztea erreklamazio horiek eta haiei erantsitako dokumentazioa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egindako txosten bat barne.

Recibir y trasladar al Instituto Nacional de la Seguridad Social, las reclamaciones previas a la vía judicial que presenten los interesados en materia de ingreso mínimo vital, así como de la documentación que se acompañe, entre la que se incluirá un informe elaborado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Seigarrena.– Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren funtzioak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bere esku utzi diren eginkizunak gauzatu ahal ditzan.

Sexta.– Funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social para dar efectividad a las funciones encomendadas a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren esku jartzea bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren prestazioa eskatzeko eredu normalizatu eta eguneratuak.

1.– Poner a disposición de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo los modelos normalizados actualizados para la solicitud de la de la prestación del ingreso mínimo vital.

2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinaraztea Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak edo Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazioetako Ministerioak ematen dituen zirkularrak, jarraibideak eta kudeaketa- edo arau-irizpideak, baldin eta bizitzeko gutxieneko diru-sarrerari eragiten badiote.

2.– Poner en conocimiento de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo las circulares, instrucciones y criterios de gestión o normativos que sean dictados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que afecten a la prestación del ingreso mínimo vital.

3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak hasitako eta bideratutako espedienteak edo ofiziozko prozedurak hasteko proposamenak jasotzea, erakunde kudeatzaileak dagokion erabakia har dezan.

3.– Recibir los expedientes iniciados e instruidos por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, o las propuestas de inicio de procedimientos de oficio a fin de que por la entidad gestora se dicte el acuerdo que corresponda.

4.– Administrazio-egintza erabakitzaileak ematea ofizioz hasi behar diren prozedurei hasiera emateko, behin-behineko neurriak hartzeari eta kentzeari buruzko erabakiak hartzea, eta administrazio-prozedurak agortzen dituzten egintzak ematea.

4.– Dictar los actos administrativos decisorios en orden a incoar los procedimientos que se deban iniciar de oficio, acordar las decisiones sobre adopción y alzamiento de medidas provisionales y dictar los actos que finalicen los procedimientos administrativos.

Zazpigarrena.– Konfidentzialtasuna.

Séptima.– Confidencialidad.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, bideratzen dituen administrazio-espedienteetan, neurri egokiak hartuko ditu, administrazio-prozeduran zehar, eskatzaileek emandako datuen konfidentzialtasuna berma dadin. Eskatzaileari bizitzeko gutxieneko diru-sarrera jasotzeko ezinbestekoak diren datuak soilik eskatuko zaizkio.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el expediente administrativo que haya instruido tomará las medidas oportunas para que, en el curso del procedimiento administrativo, quede garantizada la confidencialidad de los datos suministrados por los solicitantes, que deben limitarse a los imprescindibles para acceder a la prestación del ingreso mínimo vital.

Nolanahi ere, bizitzeko gutxieneko diru-sarrerari buruzko edozein jardueratan esku hartzen duten langile publiko eta erakunde guztiek isilpean gorde beharko dituzte administrazio-jardueretan jasotzen diren identitateak, datuak eta gainerako informazioak.

En todo caso todos los empleados públicos y organismos que intervengan en cualquier actuación referente al ingreso mínimo vital quedarán obligados a mantener secreto sobre las identidades, datos y demás informaciones que obren en las actuaciones administrativas.

Zortzigarrena.– Estatuaren 2018rako Aurrekontu Orokorren uztailaren 3ko 6/2018 Legeak ehun eta berrogeita batgarren xedapen gehigarrian jasotzen duen informazioa.

Octava.– Información de la disposición adicional centésimo cuadragésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak konpromisoa hartzen du beharrezkoak diren zeregin guztiak betetzeko, baliabide publikoen kontura ematen diren eta Lanbidek kudeatzen dituen prestazio sozial eta asistentzialen datuak emateari dagokionez, betiere Estatuaren 2018rako Aurrekontu Orokorren uztailaren 3ko 6/2018 Legeak bere ehun eta berrogeita batgarren xedapen gehigarrian ezarritako baldintzetan, eta maiatzaren 29ko 20/2020 Errege Lege Dekretuaren azken xedapenetatik bosgarrenak emandako idazketan.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se compromete a realizar todas las tareas necesarias para facilitar los datos de las prestaciones sociales y asistenciales, de contenido económico con cargo a recursos públicos, a cargo de dicho organismo, en los términos establecidos en la disposición adicional centésimo cuadragésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en la redacción dada por la disposición final quinta del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo.

Horren harira, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, gizarte-prestazio publikoen kudeatzaile den aldetik, konpromisoa hartzen du beharrezkoak diren jarduketa guztiak egiteko, Gizarte Txartel Digitalaren sistema eguneratzen dela bermatzearren. Hala, bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren prestazioetan eta bere esku utzitako beste edozein prestazio publiko kontributibo, ez-kontributibo edo asistentzialetan gertatzen diren altei, bajei eta aldaketei buruzko informazioa emango du.

En este sentido, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en su condición de gestor de prestaciones sociales públicas, se compromete a realizar todas las actuaciones necesarias para garantizar la actualización del sistema de Tarjeta Social Digital con información de las nuevas altas, bajas y variaciones que se produzcan de las prestaciones del ingreso mínimo vital y de cualquier otra prestación pública contributiva, no contributiva o asistencial cuya gestión tenga encomendada.

Informazio hau eguneratuko da: prestazio ekonomikoen titularren identifikazio-datuak, bai eta onuradunen, ezkontideen eta familia-unitateetako beste kide batzuen datuak ere –prestazio horiek jasotzeko eskubidea aitortzea eta mantentzea zehazten edo baldintzatzen duten heinean–; ordaindutako prestazioen zenbatekoak eta motak; eta prestazio horiek eman edo aitortzearen ondorio-datak.

Esta información actualizada alcanzará a los datos identificativos de los titulares de las prestaciones económicas, así como, en cuanto determinen o condicionen el reconocimiento y mantenimiento del derecho a aquellas, a los datos de los beneficiarios, cónyuges y otros miembros de las unidades familiares, y los importes y clases de las prestaciones abonadas y la fecha de efectos de su concesión o reconocimiento.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak une oro izango du aukera Gizarte Txartel Digitalari, eta haren funtzionaltasunei eta zerbitzuei buruzko informazioa eskuratzeko, erregelamendu bidez zehazten diren baldintzetan, 6/2018 Legearen ehun eta berrogeita batgarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera, eta maiatzaren 29ko 20/2020 Errege Lege Dekretuaren azken xedapenetatik bosgarrenak emandako idazketan.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo Local tendrá acceso permanente a la información de Tarjeta Social Digital, funcionalidades y servicios en los términos que se determinen reglamentariamente conforme lo que se establece en la disposición adicional centésima cuadragésima primera de la Ley 6/2018, en la redacción dada a la misma por la disposición final quinta del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, Gizarte Txartel Digitalari buruzko datuak tratatzeko arduraduna den heinean, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak zehaztutako jarraibideen arabera emango ditu datuak. Hala, hitzarmen honen bederatzigarren klausulan adierazitako betebeharrak aplikatu beharko ditu.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en cuanto encargado del tratamiento de los datos relativos a la Tarjeta Social Digital, se atendrá a la hora de facilitar los datos a las instrucciones que determine el Instituto Nacional de la Seguridad Social, siendo de aplicación las obligaciones que se indican en la cláusula novena de este convenio.

Bederatzigarrena.– Datu pertsonalen babesa.

Novena.– Protección de datos personales.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak tratatutako datuen kontrola eta segurtasuna honako hauek arautuko dute: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak (aurrerantzean, DBEO), Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak, Datuak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen Erregelamenduak (abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuaren bidez onartua), 20/2020 Errege Lege Dekretuaren 20. artikuluan ezarritakoak, datu pertsonalak babesteari buruzko gainerako araudi aplikagarrietan ezarritakoak, eta Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak onartutako segurtasun-protokoloetan ezarritakoak.

El control y seguridad de los datos tratados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante RGPD), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, así como por lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto-ley 20/2020, y en la demás normativa de aplicación en materia de protección de datos personales, y en los protocolos de Seguridad aprobados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak konpromisoa hartzen du datu pertsonalen babesari buruz eta datu horiek informatikaren bidez erabiltzeari buruz indarrean dagoen legeria zorrotz betetzen dela zaintzeko, bai eta neurri egokiak hartzeko ere eskatzaileek emandako datuen konfidentzialtasuna berma dadin. Hala, bizitzeko gutxieneko diru-sarrera jasotzeko ezinbestekoak diren datuak soilik eskatuko zaizkio prestazio horren eskatzaileari.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se compromete a velar por la estricta observancia de la legislación vigente en relación con la protección de los datos personales, el uso de la informática en su tratamiento y a tomar las medidas oportunas para garantizar la confidencialidad de los datos suministrados por los solicitantes, que deben limitarse a los imprescindibles para acceder a la prestación del ingreso mínimo vital.

Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 2020ko urriaren 1eko 40/2015 Legeak bere 11.2 artikuluan ezarritakoari jarraikiz, gomendioa jaso duen erakundea, Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua, datuak tratatzeko arduraduntzat joko da, DBEOren 24. eta 25. artikuluetan eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 28. eta 33. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público la entidad encomendada, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo tendrá la consideración de encargado del tratamiento de los datos, en los términos establecidos en los artículos 24 y 25 RGPD, y del artículo 28 y 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, tratamenduaren arduradun gisa, eta DBEOren 28.3 artikuluan aurreikusitakoaren arabera:

Como encargado del tratamiento Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y según lo previsto en el artículo 28.3 RGPD:

1) Datu pertsonalak betetzeko Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren jarraibide dokumentatuak bete beharko ditu.

1) Tratará los datos personales únicamente siguiendo las instrucciones documentadas del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

2) Bermatuko du datu pertsonalak tratatzeko baimena duten pertsonek konfidentzialtasuna errespetatzeko konpromisoa hartu dutela edo administrazio- edo estatutu-mailako konfidentzialtasun-betebehar baten mende daudela.

2) Garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza administrativa o estatutaria.

3) DBEOren 32. artikuluan xedatutakoaren arabera, beharrezkoak diren neurri guztiak hartuko ditu.

3) Tomará todas las medidas necesarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del RGPD.

4) Beste tratamendu-arduradun batengana jotzean, DBEOren 28. artikuluaren 2. eta 4. apartatuetan adierazitako baldintzak errespetatuko ditu.

4) Respetará las condiciones indicadas en el artículo 28.2 y 4 del RGPD para recurrir a otro encargado del tratamiento.

5) Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari lagunduko dio, tratamenduaren izaera kontuan hartuta, neurri tekniko eta antolamendu-neurri egokien bidez, ahal den guztietan, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak bere betebeharrak egin ahal ditzan, interesdunen eskubideak xede dituzten eskaerei erantzuteari dagokionez.

5) Asistirá al Instituto Nacional de la Seguridad Social, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda cumplir con sus obligaciones de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados.

6) Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari lagunduko dio, tratamenduaren arduradun gisa, DBEOren 32. artikulutik 36. artikulura bitartean ezarritako betebeharrak betetzen direla bermatzen, tratamenduaren izaera eta arduradunaren eskura dagoen informazioa kontuan hartuta.

6) Ayudará al Instituto Nacional de la Seguridad Social en cuanto responsable del tratamiento a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a disposición del encargado.

7) Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak tratatutako datu pertsonal guztiak ezabatzea edo itzultzea erabakiko du tratamendu-zerbitzuak ematea amaitutakoan, eta dauden kopiak ezabatuko ditu, indarrean dagoen legeriaren arabera gorde behar ez badira behintzat.

7) El Instituto Nacional de la Seguridad Social acordará la supresión o devolución de todos los datos personales tratados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo una vez finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes a menos que sea necesaria su conservación de acuerdo con la legislación vigente.

Horri dagokionez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak gorde egin beharko du lagatako datuen zaintzari eta erabilerari buruz administrazio bakoitzak duen dokumentazioa, bai eta interesdunek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari emandako berariazko baimena jasotzen duten agiriak ere.

A este respecto, la documentación en poder de cada Administración relativa a los controles efectuados sobre la custodia y utilización de los datos cedidos, deberá conservarse por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, así como los documentos en los que conste autorización expresa de los interesados a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

8) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren esku jarriko du klausula honetan ezarritako betebeharrak betetzen direla frogatzeko behar den informazio guztia, bai eta Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak edo arduradun horrek baimendutako beste auditore batek auditoriak, ikuskapenak barne, egiten uzteko eta egiten laguntzeko behar den informazio guztia ere.

8) Lanbide-Servicio Vasco de Empleo pondrá a disposición del Instituto Nacional de la Seguridad Social toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente cláusula, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de otro auditor autorizado por dicho responsable.

Hamargarrena.– Hitzarmenaren finantzaketa.

Décima.– Financiación del Convenio.

Ez da finantzaketa espezifikorik aurreikusten hitzarmen honetako betebeharrei aurre egiteko; hori dela eta, alde bakoitzak bere gain hartuko ditu hitzarmen honetatik eratorritako jarduketek eragindako gastuak.

No se prevé financiación específica para hacer frente a las obligaciones de este convenio corriendo cada una de las partes con los gastos que correspondan por las actuaciones que se deriven del mismo.

Hamaikagarrena.– Hitzarmena aldatzea.

Decimoprimera.– Modificación del Convenio.

Kudeaketa-mandatuari buruzko hitzarmena aldatzeko, sinatzaileen berariazko akordioa beharko da, dagokion gehigarria sinatuta.

La modificación del Convenio de encomienda de gestión requerirá acuerdo expreso de los firmantes mediante la suscripción de la correspondiente adenda al mismo.

Hamabigarrena.– Hitzarmena ez betetzea.

Decimosegunda.– Incumplimiento del convenio.

Aldeetako batek bere gain hartutako betebehar eta konpromisoak betetzen ez baditu, beste aldeak eskatu ahal izango du hilabeteko epean behar bezala betetzeko. Errekerimenduan adierazitako epea igarotakoan ez-betetzeak bere horretan jarraitzen badu, hitzarmena baliogabetu ahal izango da.

En caso de incumplimiento del Convenio por alguna de las partes de las obligaciones y compromisos asumidos, la otra parte podrá requerir al correcto cumplimiento en el plazo de un mes. Si persistiere el incumplimiento transcurrido el plazo indicado en el requerimiento, se podrá resolver el convenio.

Hamahirugarrena.– Jarraipena egitea eta desadostasunak konpontzea.

Decimotercera.– Seguimiento y solución de discrepancias.

Hitzarmena ondo doala jarraitzeko eta hura aplikatzean sor daitezkeen desadostasunak konpontzeko, batzorde misto bat sortuko da, hitzarmenaren jarraipena, zaintza eta kontrola egiteko.

Para la realización del seguimiento de la buena marcha del convenio y para la resolución de las discrepancias que pudieran surgir en la aplicación del mismo se creará una Comisión mixta de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio.

Batzorde hori hauek osatuko dute: alde batetik, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren lau ordezkarik, horietako bat Gizarte Segurantzaren Antolamendurako Zuzendaritza Nagusiaren proposamenez izendatuko da, eta bestea Gizarteratzeko eta Gizarte Aurreikuspeneko Helburu eta Politiken Idazkaritza Nagusiaren proposamenez; eta bestetik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lau ordezkarik.

Integrarán esta Comisión cuatro miembros en representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, uno de ellos a propuesta de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y otro a propuesta de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social; y cuatro en nombre de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Batzorde misto hori hitzarmena sinatu eta gehienez ere hilabeteko epean eratuko da. Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari egokituko zaio batzorde horren zuzendaritza. Halaber, Batzorde Mistoak idazkari bat izango du, hitzarekin, baina botorik gabe. Idazkari hori Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak izendatuko du, bere funtzionarioen artetik.

Esta Comisión mixta se constituirá en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de la firma del convenio, recayendo la presidencia en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Asimismo, la Comisión mixta contará con un secretario con voz pero sin voto, designado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social de entre sus funcionarios.

Batzorde mistoa izango da hitzarmen honetatik eratorritako ekintzak sustatu, jarraitu eta ebaluatzeaz arduratuko den organoa, bai eta sor daitezkeen interpretazio- eta betetze-arazoak aztertu eta konpontzeaz arduratuko dena ere.

La Comisión mixta será el órgano encargado de la potenciación, seguimiento y evaluación de las acciones derivadas de este convenio, así como analizar y resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse.

Batzordea urtean behin bildu beharko da, bai eta alderdietako batek hala eskatzen duenean ere. Batzorde misto horretan landu beharreko gaien arabera egokitzat jotzen diren teknikariak sartu ahal izango dira. Hitza izango dute, baina botorik ez. Batzordeko erabakiak hartzeko gehiengoaren adostasuna beharko da.

La Comisión deberá reunirse una vez al año y cuando alguna de las partes lo solicite. A esta Comisión mixta podrá incorporarse el personal técnico que se considere oportuno, con voz, pero sin voto, según los temas a tratar. Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría.

Batzorde mistoaren funtzionamendua Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2020 Legeak bere 15. artikulutik 22. artikuluraino ezarritakoaren araberakoa izango da.

El funcionamiento de la Comisión mixta se ajustará a lo establecido en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2020, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Hamalaugarrena.– Hitzarmena baliogabetzeko arrazoiak.

Decimocuarta.– Causas de resolución.

Kudeaketa-gomendiorako hitzarmena honako arrazoi hauengatik baliogabetu ahal izango da:

El convenio de encomienda de gestión podrá resolverse por las siguientes causas:

a) Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 51. artikuluan ezarritako edozein arrazoirengatik.

a) Por cualquiera de las causas establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

b) Gomendioaren xedea bat-batean galtzeagatik.

b) Por pérdida sobrevenida del objeto de la encomienda.

Hamabosgarrena.– Hitzarmenaren indarraldia.

Decimoquinta.– Vigencia del convenio.

Hitzarmen hau sinatzen den unean burutuko da, eta, horren ondoren, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Hala ere, Lankidetza Organo eta Tresnen Estatuko Erregistro Elektronikoan inskribatu eta Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik aurrera izango du eragina, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 48.8 artikuluan ezarritakoari jarraikiz. Sinatu ondoren, Senatura bidaliko da.

El presente convenio se perfeccionará en el momento de su suscripción, tras lo cual será publicado en el «Boletín Oficial del País Vasco», si bien comenzará su eficacia a partir de su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación y su publicación en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Una vez firmado será, asimismo, remitido al Senado.

Maiatzaren 29ko 20/2020 Errege Lege Dekretuaren bosgarren xedapenean ezarritakoarekin bat etorriz, hitzarmenak 2020ko urriaren 31ra arteko indarraldia izango du, eta indarraldi hori luzatu ahal izango da, hala badagokio, harik eta aipatutako errege lege-dekretuak Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari bizitzako gutxieneko diru-sarreraren prestazio ekonomiko ez-kontributiboarekin lotuta esleitzen dizkion funtzio eta zerbitzuen transferentzia onartzen den arte.

De conformidad con lo establecido en la disposición quinta del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, el plazo de vigencia del convenio se extiende hasta el 31 de octubre de 2020 pudiendo ser prorrogado, en su caso, hasta que se apruebe la transferencia de funciones y servicios correspondientes que en el citado Real Decreto-ley se atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social en relación con la prestación económica no contributiva del ingreso mínimo vital.

Hala ere, gomendioaren eraginpean egongo dira Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren pertsonek hitzarmen hori sinatu ondoren bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren prestazioa jasotzeko egindako eskaera guztiak.

No obstante, la encomienda afectará a todas las solicitudes de la prestación del ingreso mínimo vital correspondientes a personas con residencia en el País Vasco presentadas a partir de la firma del convenio.

Hamaseigarrena.– Izaera juridikoa.

Decimosexta.– Naturaleza jurídica.

Kudeaketa-gomendioak izaera administratiboa du, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak bere Atariko Tituluaren II. eta VI. kapituluetan ezarritakoaren arabera, eta Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen aplikazio-eremutik kanpo dago (lege horren bidez, Espainiako ordenamendu juridikora ekartzen dira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauak), 6. artikuluaren 1. eta 3. zenbakietan xedatutakoaren arabera. Hala, arau bereziek arautuko dute, eta aipatutako legearen printzipioak aplikatuko dira, sor daitezkeen zalantzak eta hutsuneak ebazteko.

La encomienda de gestión tiene naturaleza administrativa, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II y VI del Titular Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3 de su artículo 6, regulándose por sus normas especiales y aplicándose los principios de la Ley indicada para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Hamazazpigarrena.– Jurisdikzio eskuduna.

Decimoséptima.– Jurisdicción competente.

Administrazioarekiko auzien jurisdikzio-ordenak esku hartuko du auzigaietan eta bere eskumena izango dira, jurisdikzio hori arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeari jarraikiz.

Las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

Hemezortzigarrena.– Publikotasuna.

Decimoctava.– Publicidad.

Kudeaketa-gomendioaren hitzarmen hau argitaratu egingo da, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legeak ezarritakoari eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak bere 11.3.b) artikuluan xedatutakoari jarraikiz. Alde horretatik, alderdiek berariaz ematen dute baimena hitzarmen honi behar duen publikotasuna emateko.

Este convenio de encomienda de gestión será objeto de publicación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en el artículo 11.3.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En este sentido, las partes prestan expresamente su consentimiento para que se le dé al presente convenio la publicidad exigida.

Aurreko guztiarekin ados daudela adierazteko, agertutakoek hitzarmen honen hiru ale sinatu dituzte, ondorio bakarrerako, goiburuan adierazitako tokian eta egunean.

En prueba de conformidad de cuanto antecedente, los comparecientes firman por triplicado ejemplar y a solo efecto el presente convenio, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren aldetik,
Por el Instituto Nacional de la Seguridad Social:

Zuzendari nagusia,

La Directora General,

CARMEN ARMESTO GONZÁLEZ ROSÓN.

CARMEN ARMESTO GONZÁLEZ ROSÓN.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren aldetik,
Por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo:

Lehendakaria,

La Presidenta,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ

I. ERANSKINA
ANEXO I
ESKABIDEARI ERANTSI BEHARREKO AGIRIAK
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD

1.– Eskatzaileen eta bizikidetza-unitatea osatzen dutenen nortasuna egiaztatzeko, nortasun-agiri nazionala erabiliko da espainiarren kasuan, edo familia-liburua edo jaiotza-ziurtagiri literala, nortasun-agiri nazionalik ez duten 14 urtetik beherakoen kasuan, eta jatorrizko herrialdeko edo etorkizko herrialdeko nortasun-agiria, edo pasaportea, atzerriko herritarren kasuan.

1.– La identidad tanto de las personas solicitantes como de las que forman la unidad de convivencia, se acreditará mediante el documento nacional de identidad en el caso de los españoles o el libro de familia o certificado literal de nacimiento, en el caso de menores de 14 años que no tengan documento nacional de identidad, y mediante el documento de identidad de su país de origen o de procedencia, o el pasaporte, en el caso de los ciudadanos extranjeros.

2.– Espainian bizi izatea egiaztatzen duen agiria. Interesdunak Espainiako nazionalitaterik ez badu, bizilekua atzerritarren erregistro Nagusiko inskripzioaren bidez egiaztatuko da, Europar Batasuneko, Europako Esparru Ekonomikoko edo Suitzako Konfederazioko estatu kideetako nazionalen kasuan, edo Europar Batasuneko herritarren senideen bizileku-txartelaren bidez edo bizileku-baimenaren bidez, edozein modalitatetan, beste nazionalitate bateko atzerritarren kasuan.

2.– Documento acreditativo de la residencia en España. Si el interesado no tiene nacionalidad española, la residencia se acreditará mediante la inscripción en el registro central de extranjeros, en el caso de nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o la Confederación Suiza, o con tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión o autorización de residencia, en cualquiera de sus modalidades, en el caso de extranjeros de otra nacionalidad.

3.– Familia-liburua, erregistro zibilaren ziurtagiria edo izatezko bikoteen erregistro batean inskribatuta egotea, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 221.2 artikuluaren arabera, ezkontza-lotura, ahaidetasuna edo izatezko bikotea eratu izana egiaztatzeko. Familia-harrera iraunkorraren edo adopzio-helburuak dituen zaintzaren kasuetan, egoera hori egiaztatzen duen ebazpen judiziala aurkeztu beharko da.

3.– Libro de familia, certificado del registro civil o inscripción en un registro de parejas de hecho en los términos del artículo 221.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a efectos de acreditar el vínculo matrimonial, el parentesco o la constitución de pareja de hecho. En los supuestos de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción se deberá presentar resolución judicial que acredite dicha situación.

4.– Erroldatze-ziurtagiria. 20/2020 Errege Lege Dekretuaren 6.2 artikuluan ezarritako baldintzen araberako bizikidetza-unitatea egiaztatzeko, eskatzailearen bizilekuan erroldatuta dauden pertsona guztiak jasotzen dituen errolda-ziurtagiria aurkeztu beharko da.

4.– Certificación de empadronamiento. La existencia de la unidad de convivencia en los términos establecidos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 20/2020 se acreditará con la certificación de empadronamiento donde conste todas las personas empadronadas en el domicilio del solicitante.

5.– Hala badagokio, biktimaren aldeko babes-agindua edo Fiskaltzaren txostena, eskatzailea genero-indarkeriaren biktima delako zantzuak daudela adierazten duena.

5.– En su caso, orden de protección a favor de la víctima o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género.

6.– Banantze- edo dibortzio-kasuetan, 20/2020 Errege Lege Dekretuaren 6.2.b) artikuluan ezarritako bizikidetza-unitatea egiaztatzeko demanda edo ebazpen judiziala aurkeztu beharko da.

6.– En casos de separación o divorcio, la unidad de convivencia establecida en el artículo 6.2.b) del Real Decreto-ley 20/2020, se acreditará con la presentación de la demanda o resolución judicial.

7.– Enplegu-eskatzailearen egoera administrazio eskudunak emandako eskaera-txartelaren bidez egiaztatuko da.

7.– La situación de demandante de empleo se acreditará con la tarjeta de demanda expedida por la administración competente.

II. ERANSKINA
ANEXO II
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAK EGIAZTATU BEHARREKO BETEKIZUNAK
REQUISITOS A VERIFICAR POR LA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

1.– Eskatzailearen eta bizikidetza-unitateko kideen nortasuna eta adina.

1.– La identidad y edad del solicitante y de los miembros de la unidad de convivencia.

2.– Eskatzailearen eta bigarren mailarainoko odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko bizikidetza-unitateko kideen arteko familia-lotura, bai eta, hala badagokio, ezkontza-lotura edo izatezko bikotea izatea ere.

2.– El vínculo familiar entre el solicitante y los miembros de la unidad de convivencia hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, así como, en su caso, la existencia de vínculo matrimonial o constitución de pareja de hecho.

3.– Bizikidetza-unitateko beste kide batzuen egoera juridikoak: tutoretza, adopziorako zaintza edo familia-harrera iraunkorra, eta gainerako egoera juridikoak, 20/2020 Errege Lege Dekretuaren arabera.

3.– Situaciones jurídicas de otros miembros de la unidad de convivencia tutela, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente, y el resto de posibles situaciones jurídicas de conformidad con el Real Decreto-ley 20/2020.

4.– Eskatzailearen bizilekuan erroldatuta dauden pertsona guztien erroldatze kolektiboa, eta erroldatze-data.

4.– El empadronamiento colectivo por domicilio de todas las personas que figuran empadronadas en el domicilio del solicitante y fechas de empadronamiento.

5.– Legezko bizilekua Espainian izatea, atzerritarren erregistro nagusiko inskripzio-ziurtagiriaren bidez, Europar Batasuneko herritarraren familia-txartelaren bidez edo bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsona guztien egoitza-baimenaren txartelaren bidez.

5.– La residencia legal en España, mediante el certificado de inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta de familia de ciudadano de la Unión, tarjeta de autorización de residencia de todas las personas que conforman la unidad de convivencia.

6.– Ondare- eta errenta-eskakizunei buruzko erantzukizunpeko adierazpena aurkeztea.

6.– Aportación de la declaración responsable sobre los requisitos de patrimonio y rentas.

III. ERANSKINA
ANEXO III
ELKARRERAGINGARRITASUN-BALDINTZAK
CONDICIONES DE INTEROPERABILIDAD

Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak konpromisoa hartzen du datuak atzitzeko eta transmititzeko zerbitzu elektronikoen elkarreragingarritasuna errazteko, bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren prestazioa behar bezala kudeatzen dela bermatzeko.

El Instituto nacional de la Seguridad Social se compromete a facilitar la interoperabilidad de los servicios electrónicos de captura y transmisión de datos para garantizar la correcta gestión de la prestación de ingreso mínimo vital.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común