Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

202. zk., 2020ko urriaren 14a, asteazkena

N.º 202, miércoles 14 de octubre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
4228
4228

EBAZPENA, 2020ko irailaren 28koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez jakinarazten baita honako dirulaguntza hauek finantzatzeko aurrekontu-kreditua agortu dela: COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma-egoera dela-eta beren jarduerak etenda dituzten norberaren konturako langileentzako edo langile autonomoentzako dirulaguntzak.

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2020, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se hace público el agotamiento del crédito presupuestario destinado a la financiación de las ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2020ko apirilaren 8ko Ebazpenaren bidez, argitara eman zen aparteko dirulaguntzen deialdi bat, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma egoera dela eta jarduerak etenda dituzten norberaren konturako langileentzat eta langile autonomoentzat. Deialdi hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak 2020ko apirilaren 7an hartutako Erabakiaren bidez onartu zen.

Mediante Resolución de 8 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, se publicó la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, aprobada mediante Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de 7 de abril de 2020.

Aipatutako deialdiaren 8.2 artikuluak xedatzen duenez, eskabideak jasotako hurrenkeraren arabera ebatziko dira, eta laguntzak ematea ukatuko da, baldin eta egotzi beharreko aurrekontuan kreditu egokirik eta nahikorik ez badago; gainera, horren berri emango da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, administrazio-ebazpen baten bidez.

El artículo 8.2 de la mencionada convocatoria dispone que las solicitudes de las ayudas se resolverán según el orden de recepción de dichas solicitudes y que se denegará la concesión de las ayudas en caso de que el presupuesto al que deban imputarse carezca de crédito adecuado y suficiente, y se dará publicidad de dicha circunstancia en el Boletín Oficial del País Vasco mediante resolución administrativa.

Deialdiaren 2. artikuluan ezarrita dagoenez, laguntzen guztizko bolumenak ez du gaindituko aurrekontuan jasotako kopurua, edo hura handitzetik ateratzen dena (indarreko legeriaren arabera aurrekontu-aldaketak onartzen badira eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen); aldaketaren bat onartuz gero, horren berri argitaratu beharko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez.

El artículo 2 de la convocatoria establece que el volumen total de las ayudas a conceder no superará la cantidad presupuestada, o la que resulte de su incremento, en el supuesto que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente, con anterioridad a la terminación del plazo de presentación de solicitudes, circunstancia a la que se dará la oportuna publicidad en el Boletín Oficial del País Vasco, mediante Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Bigarren artikulu horretan adierazten da, halaber, zein den deialdi honetarako kredituaren guztizko zenbatekoa. Geroago, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiaren 2020ko maiatzaren 21eko Ebazpenaren bidez, argitara eman zen deialdi hau finantzatzera bideratutako diru-baliabideak handituko zirela erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2020ko maiatzaren 20an onartutako Erabakiari jarraituz.

De la misma forma, en el mencionado artículo 2 se da a conocer el importe total del crédito asignado a esta convocatoria. Posteriormente, mediante Resolución de 21 de mayo de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, se publicó el incremento de los recursos económicos destinados a la financiación de la convocatoria, aprobado mediante acuerdo del Consejo de Administración de dicho organismo autónomo de 20 de mayo de 2020.

Bada, aparteko laguntza hauetarako diru-baliabideak bukatu direnez (COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma egoera dela-eta jarduerak etenda dituzten norberaren konturako langileei eta langile autonomoei zuzendutako laguntzak dira), honako hau

Una vez agotados los recursos económicos destinados a las ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Jakinaraztea 2020ko apirilaren 16an agortu dela aurrekontu-kreditua, honako laguntza hauek finantzatzekoa: COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma-egoera dela-eta beren jarduerak etenda dituzten norberaren konturako langileentzako edo langile autonomoentzako dirulaguntzak. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiaren 2020ko apirilaren 8ko Ebazpenaren bidez argitaratu ziren laguntza horiek. Agortze-espedientea 2020ko apirilaren 16ko 11:15:14an aurkeztu zen.

Primero.– Hacer público que el crédito presupuestario asignado a la financiación de las ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 contempladas en la Resolución de 8 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, ha quedado agotado en fecha 16 de abril de 2020 con el expediente presentado a las 11 horas 15 minutos 14 segundos.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko irailaren 28a.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de septiembre de 2020.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común