Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

196. zk., 2020ko urriaren 5a, astelehena

N.º 196, lunes 5 de octubre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA
DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
4051
4051

AGINDUA, 2020ko uztailaren 28koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarena, zeinaren bidez arautu eta deitzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritza-sektoreko establezimenduetan kontsumoa sustatzeko «Euskadi Bono-Comercio / Euskadi Saltoki-Bonua» programa.

ORDEN de 28 de julio de 2020, de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regula y convoca el programa de estímulo del consumo en establecimientos del sector comercial de la Comunidad Autónoma del País Vasco «Euskadi Bono-Comercio / Euskadi Bono-Denda».

Osasunaren Mundu Erakundeak martxoaren 11n deklaratu zuen COVID-19ak eragindako nazioarteko pandemia. Gertakarien bilakaera hain azkarra izan zenez, bai estatu mailan, bai nazioartean, egoera berri horri aurre egiteko berehalako neurri eraginkorrak hartu behar izan ziren.

La Organización Mundial de la Salud declaró el pasado 11 de marzo la pandemia internacional ocasionada por el COVID-19. La rapidez en la evolución de los hechos, tanto a escala nacional como internacional, requirió la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta nueva coyuntura.

Martxoaren 14an, 463/2020 Errege Dekretuaren bidez, Ministro Kontseiluak alarma-egoera deklaratu zuen Espainiako estatu osoan, osasun-krisiaren egoera kudeatzeko. Dekretu horrek biztanleei zuzendutako zenbait euste-neurri biltzen ditu, eta, 10. artikuluan, merkataritza-jarduera, kultura-ekipamenduak, establezimenduak eta jolas-jarduerak, ostalaritza- eta jatetxe-jarduerak eta beste batzuk mugatzeko neurri zehatzak ematen ditu.

El 14 de marzo, mediante el Real Decreto 463/2020, el Consejo de Ministros declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional para la gestión de la situación de crisis sanitaria. El referido decreto contempla una serie de medidas de contención general para la población, especificando su artículo 10 las medidas concretas de limitación en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales.

Aipatutako 10. artikuluaren 1. apartatuak honela dio: «Eten egiten da txikizkako lokal eta establezimenduak jendeari irekitzea, honako hauek izan ezik: elikagaien, edarien, premiazko produktuen eta ondasunen txikizkako merkataritza-establezimenduak, farmaziak, establezimendu medikoak, optikak, produktu ortopedikoak eta higienikoak saltzen dituztenak, ile-apaindegiak, prentsa- eta paper-dendak, automoziorako erregaia saltzen dutenak, estankoak, teknologia- eta telekomunikazio-ekipamenduak saltzen dituztenak, lagun egiteko animalientzako elikagaiak saltzen dituztenak, Internet, telefono eta posta bidezko merkataritzan dihardutenak, tindategiak eta garbitegiak».

El apartado 1 del referido artículo 10 establece que «se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, y lavanderías».

Horrez gain, aipatutako artikuluaren bigarren puntuak xedatzen duenez, «irekitzeko baimena duten saltokietan, kontsumitzaileak elikagaiak eta premiazko produktuak erosteko behar-beharrezkoa den denbora baino ezingo dira geratu».

Al mismo tiempo, el punto segundo del mencionado artículo disponía que «la permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad».

Neurri horien ondorioz, eskaintza eta eskaria ezegonkortu egin dira, eta merkataritza-sektorea izan da kaltetuenetako bat.

Estas medidas han llevado a una desestabilización de la oferta y la demanda, siendo el sector comercial uno de los más afectados.

Horregatik, une honetan, osasun-krisia egonkortu ondoren, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila zenbait neurri hartzen ari da tokiko merkataritza dinamizatzeko; batez ere, autonomoek, mikroenpresek eta txikizkako merkataritza-sektoreko enpresa txikiek gauzatutakoa.

Por ello, en este momento, una vez estabilizada la crisis sanitaria, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo está llevando a cabo una serie de medidas para dinamizar el comercio local, especialmente el desarrollado por autónomos, microempresas y pequeñas empresas del sector comercial minorista.

Hori horrela, Arabako eta Bizkaiko foru-aldundiekin, EUDEL Euskadiko Udalen Elkartearekin eta Bilboko eta Gasteizko udalekin batera, Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak «Euskadi bono-comercio / Euskadi saltoki-bonua» programa ezarri du, Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritza-sektoreko establezimenduetan kontsumoa sustatzeko asmoz. Programa honen oinarri den erakundeen arteko akordioak pizgarri- eta estimulu-sistema bera garatzen du Euskal Autonomia Erkidego osoan, herritarrek beren lurralde-eremuko saltokietan eskuragarri dituzten deskontu-bonuen bidez.

En esta línea, junto a las Diputaciones Forales de Álava y Bizkaia, la Asociación de Municipios Vascos EUDEL y los Ayuntamientos de Bilbao y Vitoria-Gasteiz, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco establece el presente programa, con el objetivo de estimular el consumo en establecimientos minoristas del sector comercial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, «Euskadi bono-comercio / Euskadi bono-denda». El acuerdo interinstitucional en que se basa este programa desarrolla el mismo sistema de incentivo y estímulo para toda la Comunidad de Euskadi mediante bonos descuento a disposición de la ciudadanía en establecimientos comerciales de su ámbito territorial.

Merkataritza-sektorea sustatzeko baterako programa honek barne hartzen ditu bai Eusko Jaurlaritzak finantzatutako deskontu-bonuak –banaketa-irizpidea lurralde historiko bakoitzeko merkataritza-establezimenduen kopuruarekiko proportzionala izango da–, bai gainerako erakunde parte-hartzaileek finantzatutakoak –dagokien lurralde-eremuan banatuko dira–.

Este programa conjunto de estímulo del sector comercial incluye tanto los bonos descuento financiados por el Gobierno Vasco, que se distribuirán con el criterio básico del reparto proporcional al número de establecimientos comerciales por cada Territorio Histórico, como aquellos financiados por el resto de las instituciones participantes, que se distribuirán en cada uno de los ámbitos territoriales correspondientes a las mismas.

Erakundeen arteko akordio horrek aukera ematen du parte hartzen duen erakunde publiko bakoitzak, programa honetan ezarritakoarekin bat etorriz, beste ahalegin osagarri batzuk egin ditzan bere jarduketa-eremuan.

El citado acuerdo interinstitucional contempla la posibilidad de que cada institución pública partícipe en el mismo pueda llevar a cabo, de forma paralela a lo establecido en este programa, otros esfuerzos complementarios en su ámbito territorial de actuación.

Programa hau garatzeko denbora sektoreak planteatutako aurreikuspenak eta parte hartzen duen erakunde bakoitzaren administrazio-jardueraren erritmoak kontuan hartuta diseinatu da. Horretarako, egutegi bat prestatu da, sektorea behar bezala berraktibatzen eta urtarokotasuna gainditzen laguntzeko, bai eta programa ahalik eta gehien hedatzeko eta beharrezkoak ez diren bikoiztasunak saihesteko ere.

El desarrollo temporal de este programa se ha diseñado atendiendo las previsiones planteadas por el sector y los ritmos de la actividad administrativa de cada institución participante, mediante un calendario que pretende contribuir a la conveniente reactivación del sector y a favorecer la desestacionalización, así como posibilitar la máxima extensión territorial del programa y evitar duplicidades innecesarias.

Laguntza-programa honek 2020ko ekitaldirako Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan aurreikusitako aurrekontu-kreditu nahikoa dauka, eta Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren Dirulaguntzen Plan Estrategikoan dago jasota.

El presente programa de ayudas cuenta con la existencia de crédito presupuestario suficiente previsto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020, y se encuentra recogido en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo para 2020.

Azaldutako guztiagatik, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen Dekretuan (81/2017 Dekretua, apirilaren 11koa) eta Dirulaguntzei buruzko Legean (38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa) eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen Legegintzako Dekretuan (1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa) xedatutakoarekin bat etorriz, honako hau

Por todo lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 81/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, y conforme a lo establecido por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da «Euskadi bono-comercio / Euskadi saltoki-bonua» programaren oinarriak onartzea, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresaburu autonomoek, mikroenpresek eta enpresa txikiek gauzatutako txikizkako establezimenduetan ondasunen kontsumoa sustatzeko.

La presente Orden tiene por objeto aprobar las bases del programa «Euskadi bono-comercio / Euskadi bono-denda», de fomento del consumo de bienes en establecimientos minoristas desarrollado por personas empresarias autónomas, microempresas y pequeñas empresas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2. artikulua.– Kanpainaren helburuak.

Artículo 2.– Objetivos de la campaña.

1.– Norbere konturako langileei eta txikizkako merkataritza-sektoreko mikroenpresei eta enpresa txikiei indartzen laguntzea.

1.– Propiciar el fortalecimiento de las personas empresarias autónomas y las micro y pequeñas empresas del sector comercial minorista.

2.– Merkataritza-sektorearen oinarri diren herritarrei eta enpresa-sareari laguntzea, eskaria bultzatuta.

2.– Favorecer tanto a la ciudadanía como al tejido empresarial sobre la que reposa el sector comercial, estimulando la demanda.

3.– Merkataritza-jarduera dinamizatzea, udalerrian eta eskualdean eragina sustatuta.

3.– Dinamizar la actividad comercial promoviendo su repercusión en el ámbito local y comarcal.

4.– Merkataritza-establezimenduen maniobra-funtsa hobetzea.

4.– Mejorar el fondo de maniobra de los establecimientos comerciales.

5.– COVID-19aren pandemia dela eta alarma-egoera deklaratzearen ondorioz merkataritza-enpresa jakin batzuen jarduera aldi baterako etetearen ondorio ekonomikoa arintzea.

5.– Paliar el efecto económico derivado del cese temporal de actividad de determinadas empresas comerciales como consecuencia de la declaración del Estado de alarma a raíz de la pandemia del COVID-19.

3. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 3.– Recursos económicos.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak (Merkataritza Zuzendaritzaren bidez) 3.700.000 euro emango ditu programa hau garatzeko.

La dotación económica del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo (a través de la Dirección de Comercio) para el desarrollo del presente programa asciende a 3.700.000 euros.

4. artikulua.– Erakunde laguntzailea.

Artículo 4.– Entidad colaboradora.

1.– Erakunde laguntzaileak direnez, Arabako Merkataritza, Industria eta Zerbitzuen Ganbera Ofizialarekin, Bilboko Merkataritza eta Industria, Zerbitzu eta Nabigazio Ganbera Ofizialarekin eta Gipuzkoako Merkataritza, Industria eta Zerbitzuen Ganbera Ofizialarekin elkarlanean egingo da dirulaguntzen funtsen banaketa, bonuen truke bidez. Erakunde horiekin batera, orobat, egiaztatuko da eragiketa bakoitzaren baldintzen eta eskakizunen betetzea.

1.– La distribución de los fondos subvencionables mediante el canje de los bonos y la comprobación del cumplimiento de las condiciones y requisitos de cada operación de venta se hará con la colaboración de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Álava, con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Bilbao y con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Gipuzkoa, que tienen la condición de entidades colaboradoras.

2.– Programa egiteko, erakundeen elkarlana lankidetza-hitzarmen bidez gauzatuko da; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2013 Lege Orokorra izango ditu ardatz, eta lege horietan eta dirulaguntzak kudeatzeko erakunde laguntzaileentzako garapen-xedapenetan aurreikusitako araubide juridikoa aplikatuko zaio erakundeari.

2.– La colaboración de estas entidades para el desarrollo del programa se instrumentará mediante convenio de colaboración, que se regirá por la normas contenidas en el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aplicándose a la entidad el régimen jurídico previsto en dichas leyes y en sus disposiciones de desarrollo para las entidades colaboradoras en la gestión de subvenciones.

5. artikulua.– Dirulaguntza jaso dezaketen jarduerak.

Artículo 5.– Actividad subvencionable.

1.– Kanpainari atxikitako txikizkako merkataritza-establezimenduetan ondasunak erosteko dirulaguntzak emango dira, bertan eskuragarri egongo den deskontu-bonu mota bakarraren bidez.

1.– Se subvencionará la compra de bienes en los establecimientos comerciales minoristas adheridos a la campaña, a través de un único tipo de bono-descuento disponible en los mismos.

2.– «Euskadi bono-comercio / Euskadi saltoki-bonua» horietako bakoitza 10 euroko deskontu-bonu bat izango da, eta atxikitako establezimenduetan egiten den 30 euroko edo gehiagoko erosketan aplikatuko da. Deskontu-bonuak establezimenduek beraiek aplikatuko dituzte, erosketa egiten duten pertsonak identifikatu, eta EAEn bizi direla egiaztatu ondoren. Horretarako, erakunde laguntzaileak beharrezkoak diren mekanismoak jarriko ditu, apartatu honetan adierazitakoa bermatzeko eta egiaztatzeko.

2.– Cada uno de estos «Euskadi bono-comercio / Euskadi bono-denda» tendrá la consideración de bono descuento por un valor de 10 euros sobre una compra mínima de 30 euros en los establecimientos adheridos. La aplicación de los bonos-descuento será efectuada por los propios establecimientos tras la comprobación de la residencia en la CAE y la identificación de las personas beneficiarias en el momento de la adquisición de los bienes. A tal sentido, la entidad colaboradora habilitará los mecanismos necesarios para garantizar y comprobar lo reflejado en este apartado.

3.– Pertsona bakoitzak, gehienez, lau deskontu-bonu batu ahal izango ditu, berrogei euroko balioarekin. Onuradunek establezimendu bakar batean edo batean baino gehiagotan erabili ahal izango dituzte deskontu-bonuak.

3.– Cada persona podrá sumar un máximo de cuatro bonos-descuento por un valor de cuarenta euros. Dichos bonos-descuento podrán ser utilizados por cada persona beneficiaria en varios o en un único establecimiento.

4.– Saltokiek pertsona fisiko onuradunaren datuekin beteko dute bonua; datu horiek pertsonako 4 bonuren muga kontrolatzeko balioko dute. Horrez gain, erosketa-txartelaren kopia bat erantsiko dute.

4.– Los comercios cumplimentarán el bono con los datos de la persona física beneficiaria, que servirán para controlar el límite de 4 bonos por persona, y adjuntarán una copia del ticket de compra.

5.– Saltokiek ezingo dute bonurik hartu edo gorde bezeroentzat.

5.– Los comercios no podrán reservar ni retener bonos para sus clientes.

6.– Salmenta hobaridunak programa indarrean jartzen den egunaren eta 2020ko abenduaren 31ren artean egindakoak dira.

6.– Las ventas bonificadas son las realizadas entre el día de entrada en vigor del programa y el 31 de diciembre de 2020.

6. artikulua.– Laguntzen izaera.

Artículo 6.– Naturaleza de las ayudas.

Programa honen esparruan emandako laguntzak itzuli beharrik gabeko dirulaguntzak izango dira.

Las ayudas que se concedan en el marco del presente programa tendrán la consideración de subvenciones a fondo perdido no reintegrables.

7. artikulua.– Laguntzak kudeatzeaz arduratzen den organoa.

Artículo 7.– Órgano Responsable de la gestión de las ayudas.

1.– Merkataritza Zuzendaritza izango da laguntzak kudeatzeko organo arduraduna, eta hari dagokio programa behar bezala gauzatzen dela ikuskatzeko eta kontrolatzeko jarduketak egitea.

1.– El órgano responsable de la gestión de las ayudas será la Dirección de Comercio, a quien corresponderá desarrollar actuaciones de supervisión y control de la correcta ejecución del programa.

2.– Programa honen kudeaketa-lanak eta dirulaguntzen funtsen banaketa Arabako Merkataritza, Industria eta Zerbitzu Ganberarekin, Bilboko Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazio Ganberarekin eta Gipuzkoako Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Nabigazio Ganberarekin (aurrerantzean, euskal ganberak) elkarlanean egingo dira.

2.– La realización de las tareas de gestión de este programa, así como la distribución de los fondos subvencionales, se realizará con la colaboración de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava, de la Cámara de Comercio de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Bilbao y de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gipuzkoa (en adelante, Cámaras vascas).

3.– Programa honi esleitutako funts publikoak printzipio hauen arabera kudeatuko dira:

3.– La gestión de los fondos públicos asignados a este programa se realizará de acuerdo con los siguientes principios:

a) Publikotasuna, gardentasuna, aldiberekotasuna, objektibotasuna, berdintasuna eta ez-baztertzea.

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

b) Eman duen administrazioak finkatutako helburuak lortzean izandako efikazia.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.

c) Baliabide publikoak esleitzeko eta erabiltzeko eraginkortasuna.

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

8. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 8.– Personas beneficiarias.

Laguntza hauen onuraduntzat hartuko dira Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren hemezortzi urtetik gorako pertsona fisikoak, baldin eta hiru lurralde historikoetan banatutako «Euskadi bono-comercio / Euskadi saltoki-bonua» direlakoak eskuratzen badituzte, agindu honetan ezarritako bitarteko eta bideen arabera.

Se considerarán personas beneficiarias de estas ayudas las personas físicas, mayores de dieciocho años con residencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi, que accedan a los «Euskadi bono-comercio / Euskadi bono-denda» distribuidos por los tres Territorios Históricos, según los medios y cauces establecidos en la presente Orden.

9. artikulua.– Establezimenduek programari atxikitzeko bete behar dituzten baldintzak.

Artículo 9.– Requisitos de los establecimientos para la adhesión al programa.

1.– «Euskadi bono-comercio / Euskadi saltoki-bonua» programari atxiki ahal izango zaizkio Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden merkataritza-establezimenduak, baldintza hauek betetzen badituzte:

1.– Podrán adherirse al programa «Euskadi bono-comercio / Euskadi bono-denda», aquellos establecimientos comerciales radicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco que cumplan los siguientes requisitos:

a) Beren jardueraren lehentasunezko xedea kontsumitzaileei produktuak eta ondasunak saltzea izatea, agindu honen I. eranskinean jasotako JEZaren epigraferen batean.

a) Tengan como objeto preferente de su actividad el de la venta a las personas consumidoras de productos y bienes en alguno de los epígrafes del I.A.E recogidos en el Anexo I de esta orden.

b) Enpresaburu autonomo, mikroenpresa edo enpresa txiki izatea, Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren I. eranskinaren 2.2 eta 2.3 artikuluetan adierazitakoaren arabera. Erregelamendu horren bidez, laguntza-kategoria batzuk barne-merkatuarekin bateragarri direla deklaratzen duena, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz.

b) Ser personas empresarias autónomas, microempresas o pequeñas empresas, de conformidad con lo señalado por los artículos 2,2 y 2,3 del Anexo I del reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación 107 y 108 del Tratado.

c) Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak beteta izatea, eta, hala badagokio, dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak.

c) Se encuentren en situación regularizada con Hacienda y Seguridad Social y, en su caso, de las obligaciones de reintegro de subvenciones.

2.– Ildo horretan, bestelako betebeharrak alde batera utzita, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak edozein unetan eskatu ahal izango du gutxieneko eskakizunak betetzen direla egiaztatzeko edozein agiri.

2.– En tal sentido, sin perjuicio de cuantas otras formalidades pudieran estar obligadas a cumplir, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo podrá solicitar en cualquier momento cualquier documento acreditativo del cumplimiento de tales requisitos mínimos.

Horiek betetzen ez dituzten erakundeek aurkeztutako eskabideak ez dira aintzat hartuko, ez onartuko ere.

No se tendrán en cuenta ni admitirán las solicitudes presentadas por entidades que no cumplan con los mismos.

10. artikulua.– Programari atxikitzeko prozedura.

Artículo 10.– Proceso de adhesión al programa.

1.– Programa honekin bat egin nahi duten saltokiek atxikitze-formularioa bete beharko dute. Formularioa ganbera bakoitzaren webgunean egongo da eskuragarri, lurraldearen arabera.

1.– Aquellos comercios que deseen adherirse a este programa deberán formalizar el correspondiente formulario de adhesión que se encontrará disponible en las páginas web de cada una de la Cámaras, en función del territorio.

2.– Saltokiek hiru asteko epea izango dute –agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita– «Euskadi bono-comercio / Euskadi saltoki-bonua» programari atxikitzeko eskaera egiteko.

2.– El plazo para que los establecimientos comerciales puedan adherirse al programa «Euskadi bono-comercio / Euskadi bono-denda» será de tres semanas a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

3.– Ganberek, aurkeztutako informazioa eta dokumentazioa egiaztatu ondoren, programari atxikitzeko eskaera egin duten saltokiei jakinaraziko diete programan onartu dituzten edo eskaera ukatu dieten, bai eta, hala badagokio, zenbat deskontu-bonu esleitu dizkieten ere.

3.– Las Cámaras, tras la verificación de la información y documentación aportada, comunicarán a los comercios solicitantes de adhesión al programa su admisión al mismo o el rechazo de su solicitud, así como en su caso el número de bonos-descuento asignado.

4.– Atxikitako establezimenduei behar duten dokumentazioa eta programaren sustapen-materiala emango dizkiete.

4.– A los establecimientos adheridos se les facilitará la documentación necesaria y el material promocional del programa.

11. artikulua.– Deskontu-bonuen banaketa.

Artículo 11.– Distribución de los bonos-descuento.

1.– Deskontu-bonuak lurralde historiko bakoitzean atxikitzen diren establezimenduetan banatuko dira, bakoitzaren pisu demografikoaren arabera.

1.– El total de los bonos-descuento emitidos se distribuirá por los establecimientos que se adhieran de cada Territorio Histórico según el peso demográfico de cada uno de ellos.

2.– Lurralde historiko bakoitzaren barruan, merkataritza-establezimendu bakoitzari dagozkion bonuen kopurua lineala izango da, eta emandako bonuen kopuruaren eta programarekin bat egiten duten establezimenduen kopuruaren arteko erlazioaren araberakoa izango da.

2.– Dentro de cada Territorio Histórico, el número de bonos correspondientes a cada establecimiento adherido tendrá un carácter lineal y vendrá establecido por la relación existente entre la cantidad de bonos emitidos y el número de establecimientos adheridos al programa.

3.– Deskontu-bonuak erakunde laguntzaileak banatuko ditu hiru lurralde historikoetan, aurreko irizpideei jarraituz eta ehuneko hauekin:

3.– Los bonos-descuento serán distribuidos por la entidad colaboradora en los tres TTHH, siguiendo los criterios anteriores y con las siguientes proporciones:

Araba: % 12,4; 45.880 bonu.

Álava: 12.4% 45.880 bonos.

Bizkaia: % 52,5; 193.140 bonu.

Bizkaia: 52,2% 193.140 bonos.

Gipuzkoa: % 35,4, 130.980 bonu.

Gipuzkoa: 35,4% 130.980 bonos.

Bonuak, guztira: 370.000.

Total bonos disponibles: 370.000.

4.– Eusko Jaurlaritzak ez du bere gain hartuko 370.000 bonu baino gehiago emateko aukera.

4.– El Gobierno Vasco no se hará cargo del acceso a bonos en número superior a los 370.000.

5.– Hala ere, eskariaren egoeraren arabera, doikuntzak egin ahal izango dira bonuen banaketan, lurraldeen artean, onuradunei ahalik eta bonu gehien eman ahal izateko.

5.– No obstante, si el estado de la demanda así lo aconsejara podrán efectuarse ajustes a dicha distribución, entre los distintos Territorios, a fin de posibilitar que se distribuyan el mayor número de bonos entre las personas beneficiarias.

6.– «Euskadi bono-comercio / Euskadi saltoki-bonua» programa gauzatzeko EAEko Administrazio Orokorraren eta Bilboko, Gipuzkoako eta Arabako merkataritza-ganberen arteko lankidetza-hitzarmena sinatu eta hurrengo hamar egunen barruan, kudeatu behar den laguntzen funtsen zenbatekoaren % 90 sartuko da hitzarmen hau sinatzen duten ganbera ofizialek adierazitako kontuan. Une horretatik aurrera, ganberak funtsen gordailuzain izango dira, eta gordailuzainak gordailu zibilean dituen zaintza-betebeharrak hartuko dituzten euren gain (Kode Zibilaren 1.758 artikuluan eta hurrengoetan daude araututa).

6.– Dentro de los diez días siguientes al de la suscripción del convenio de colaboración entre la Administración General de la CAE y las Cámaras de Comercio de Bilbao, Gipuzkoa y Araba para la ejecución del programa «Euskadi bono-comercio / Euskadi bono-denda» ingresará el 90% del importe de los fondos en los que consisten las ayudas a gestionar en la cuenta indicada por las Cámaras Oficiales que suscriben el presente convenio. Desde ese momento, las Cámaras se constituyen en depositarios de los fondos, asumiendo las obligaciones de custodia propias del depositario en el depósito civil, reguladas en los artículos 1758 y siguientes del Código Civil.

Gainerako % 10a programa garatzen den bitartean eta amaitu aurretik sartuko da, deskontua duten salmenta-eragiketen arabera. Beranduenez, 2021eko otsailaren 28an aplikatu ahalko dira deskontuak.

El 10% restante se ingresará a lo largo del desarrollo del programa y antes de su finalización en función de las operaciones de venta con descuento que se vayan aplicando que en ningún caso rebasará el día 28 de febrero de 2021.

7.– Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak «Euskadi bono-comercio / Euskadi saltoki-bonua» programari atxikitako establezimenduen zerrenda argitaratu eta eguneratuko du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/egoitza).

7.– El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo hará pública y actualizará en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi http://www.euskadi.eus/sede la relación de establecimientos adheridos al programa «Euskadi bono-comercio / Euskadi bono-denda».

12. artikulua.– «Euskadi bono-comercio / Euskadi saltoki-bonua» trukatzeko funtzionamendu- eta kudeaketa-sistema.

Artículo 12.– Sistema de funcionamiento y gestión para el canje del «Euskadi bono-comercio / Euskadi bono-denda».

1.– Dirulaguntzen programa kudeatzeko, plataforma teknologiko espezifiko bat ez ezik, deskontu-bonuak abian jartzeko eta funtzionamendu-operatiboa eraginkortasunez gauzatzeko egokienak diren aplikazio informatikoak ere erabiliko dira.

1.– La gestión del programa subvencional se realizará a través de una plataforma tecnológica específica y de las aplicaciones informáticas técnicamente más idóneas para la puesta en marcha y ejecución eficaz de la operativa de funcionamiento de los bonos-descuento.

2.– Plataforma horren bidez egingo dira dirulaguntzen programari atxikitzearekin lotutako izapide guztiak, bai eta deskontu-bonuak eman, lortu, aplikatu, trukatu eta konpentsatzeko eragiketa guztiak formalizatu ere, agindu honetan zehaztutako baldintzetan.

2.– A través de dicha plataforma se realizarán todos los trámites relacionados con la adhesión al programa subvencional, así como la formalización de toda la operativa de emisión, obtención, aplicación, canje y compensación de los bonos-descuento en los términos especificados en la presente Orden.

3.– Kanpainari atxikitako saltokiek erabiltzaile eta pasahitz pertsonalizatuak izango dituzte plataforman sartzeko, eta bertan izango dituzte eskura esleitu zaizkien deskontu-kupoiak.

3.– Los comercios adheridos a la campaña dispondrán de un usuario y contraseña personalizados para acceder a la plataforma, donde tendrán disponibles los cupones de descuento que le hayan sido asignados.

4.– Kupoi bakoitzak zenbaki zehatz bat izango du, bakarra izan dadin, eta atxikitako saltoki zehatzari lotuta egongo da.

4.– Cada cupón dispondrá de una numeración específica que lo hará único e irá asociado al concreto comercio adherido.

5.– Establezimendu atxikiak deskontu-kupoiak eskaini ahal izango dizkie bezeroei, betiere arau honetan ezarritako baldintzak betetzen badituzte.

5.– El establecimiento adherido podrá ofrecer a su clientela los cupones de descuento, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la presente norma.

6.– Atxikitako saltokiak erabili diren eta oraindik erabili ez diren kupoiei buruzko informazioa eskuratu ahal izango du kanpaina indarrean dagoen bitartean.

6.– El comercio adherido tendrá acceso a la información relativa a los cupones utilizados y pendientes, en todo momento durante la vigencia de la campaña.

7.– Programari atxikitako establezimenduek astean behin ordaindu eta kobratu ahalko dituzte aplikatutako deskontu-bonuak.

7.– Los establecimientos adheridos al programa podrán hacer efectivos los bonos-descuento aplicados y su cobro, con carácter semanal.

8.– Saltokiak erabili den bonu bakoitza formalizatuko du plataforman, eta, horrekin batera, eroslearen NANaren kopia bat eta erosketa-bat aurkeztu beharko ditu.

8.– El comercio formalizará en la plataforma cada uno de los bonos utilizados, adjuntando así mismo como documentación justificativa una copia del DNI de la persona compradora y el ticket de compra.

9.– Baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren, atxikitako saltokiei dagokien zenbatekoa likidatu eta ordainduko zaie, horretarako emandako banku-kontuan.

9.– Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos se procederá a la liquidación y pago del correspondiente importe a los comercios adheridos, en la cuenta bancaria facilitada para ello.

10.– Programa honi atxikitako establezimenduek plataforman jarraitu ahal izango dute dagokien lurralde-eremuan parte hartzen duten erakundeek etorkizunean egin ditzaketen ekintzetarako, baldin eta, atxikitzeko unean, hori adierazten badute, Datuak Babesteko Legea aplikatuz.

10.– Los establecimientos adheridos a este programa podrán seguir en la plataforma para posibles futuras acciones de las diferentes instituciones participantes de su correspondiente ámbito territorial, si así lo reflejan explícitamente en el momento de la adhesión, en aplicación de la Ley de Protección de Datos.

13. artikulua.– Programari atxikita dauden establezimenduen betebeharrak.

Artículo 13.– Obligaciones de los establecimientos adheridos al programa.

«Euskadi bono-comercio / Euskadi saltoki-bonua» programari atxikitako establezimenduek, atxikitze-eskaera sinatu ondoren, honako betebehar hauek izango dituzte:

Los establecimientos adheridos al programa «Euskadi bono-comercio / Euskadi bono-denda», a través de la suscripción de la solicitud de adhesión, adquirirán las siguientes obligaciones:

a) Establezimenduaren kanpoaldean adieraztea programarekin bat egin dutela, publizitate-materialak ageriko leku batean jarrita.

a) Publicitar en el exterior del establecimiento la situación de adhesión al programa mediante la recepción y colocación de los correspondientes materiales publicitarios en un lugar visible.

b) Erosleei dirurik ez itzultzea, inola ere ez.

b) No devolver a las personas compradoras dinero en metálico en ningún caso.

c) Bezeroek ikusteko moduko leku batean jartzea kanpainaren balorazioari buruzko galdetegi labur bat, nahi duenak bete dezan. Galdetegiak bete ondoren, horretarako ematen den helbidera bidaliko dira.

c) Poner a disposición de la clientela que así lo deseen un breve cuestionario sobre su valoración de la campaña, que situarán en un lugar visible. Una vez cumplimentados, se reenviarán a la dirección que se indique al efecto.

d) Aukera ematea beraiekin harremanetan jartzeko, programak ongi funtzionatzen duela egiaztatzeko eta, oro har, prozesuaren eta kanpainaren inguruan zer iritzi duten jakiteko.

d) Posibilitar el ser contactados para verificar el funcionamiento y su opinión sobre el proceso y la campaña en general.

e) Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailari bidali arte, erosketa-bonu eta tiket guztiak edo jasotako funtsen erabilera justifikatzen duten fakturak gordetzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak egiaztatu eta kontrolatu ahal izan ditzan.

e) Conservar hasta el momento en que se remitan al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo todos los bonos y tickets de compra o facturas justificativas de la aplicación de los fondos percibidos, en tanto puedan ser objeto de comprobación y control por parte de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

f) Arduraz zaintzea plataforman sartzeko gakoak, behar ez bezala erabil ez daitezen, eta beste pertsona batzuei ez emateko konpromisoa hartzea.

f) Custodiar con diligencia las claves de acceso a la Plataforma con el fin de evitar que puedan ser utilizadas indebidamente, comprometiéndose a no facilitárselas a otras personas.

14. artikulua.– Erakunde laguntzailearen betebeharrak.

Artículo 14.– Obligaciones de la entidad colaboradora.

1.– Lankidetza-hitzarmena sinatzen duen erakunde laguntzaileak honako ekintza hauek garatzeko konpromisoa hartzen du:

1.– La entidad colaboradora que suscribe el convenio de colaboración se compromete a desarrollar las siguientes acciones:

a) Kanpainaren kudeaketan laguntzea eta parte hartzen duten saltokiekin harremanak izateko bidea izatea, haien atxikimendua artikulatzeko eta haren arabera hartutako konpromisoak behar bezala betetzen diren kontrolatzeko.

a) Colaborar en la gestión de la campaña, ser el cauce de relación con los comercios participantes para articular su adhesión y controlar el adecuado desarrollo de los compromisos adquiridos en virtud de la misma.

b) Programa bere webgunearen bidez eta saltokiei informazioa emateko beste bitarteko propio batzuen bidez zabaltzea. Hedapen hori sareko lankidetza-eskema baten bidez egin ahal izango da, Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritzako bulego teknikoen, merkataritza-federazioen eta beste merkatari-elkarte batzuen bidez.

b) Difundir el programa a través de su página web y de otros medios propios para informar a los comercios; esta difusión podrá desarrollarse con un esquema de colaboración en red a través de las Oficinas Técnicas de Comercio, de las Federaciones de Comercio y de otras asociaciones de comerciantes de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

c) Erakunde interesdunei informazioa ematea eta kanpainarekin bat egiteko prozesuan laguntzea.

c) Proporcionar información a las entidades interesadas y la asistencia a las mismas para la formalización de la adhesión a la campaña.

d) Funtsen gordailuzaina eta banatzailea izatea, pertsona fisiko onuradunei bonuak banatzeko eragiketak koordinatzea eta salerosketa-eragiketa hobaridunetan erabilitako bonuak trukatzea.

d) Ser la depositaria y distribuidora de los fondos, coordinando las operaciones de distribución de los bonos a las personas físicas beneficiarias y efectuando el canje de los bonos usados en las operaciones de compraventa bonificadas.

e) Programari atxikitako enpresaburu autonomoei, mikroenpresei eta enpresa txikiei deskontu-bonuei dagozkien zenbatekoak ordaintzea.

e) Abonar a las personas empresarias autónomas y las micro y pequeñas empresas adheridas al programa, los importes correspondientes a los bonos-descuento.

f) Kontuko funtsak programarako behar bezala erabiltzen direla kudeatzea, kontrolatzea eta gainbegiratzea, sinatutako hitzarmenarekin eta, hala badagokio, Eusko Jaurlaritzak erakundeari emandako jarraibide espezifikoekin bat etorriz.

f) Gestionar, controlar y supervisar el correcto destino de los fondos depositados en la cuenta para el programa, de conformidad con el Convenio suscrito y, en su caso, las instrucciones específicas que Gobierno Vasco haya facilitado a la entidad.

g) Kudeatutako guztiaren berri ematea, sinatutako lankidetza-hitzarmenean adierazitako txostenen bidez.

g) Dar cuentas de todo lo gestionado a través de los informes indicados en el convenio de colaboración suscrito.

2.– Aurreko klausuletan adierazitako konpromiso eta betebeharrez gain, ganbera ofizialek honako betebehar hauek hartzen dituzte beren gain:

2.– Además de los compromisos y obligaciones indicados en las cláusulas anteriores las Cámaras Oficiales asumen las siguientes obligaciones:

a) Dirulaguntzen Lege Orokorraren 15. artikuluan adierazitako betebehar guztiak; halaber, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak egoki iritzitako egiaztapen guztiak onartuko dituzte, jarduketak gauzatzeari eta garatzeari dagokienez.

a) Todas las obligaciones indicadas en el artículo 15 de la Ley General de Subvenciones, aceptando cuantas comprobaciones estime oportunas el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, en relación al desarrollo y ejecución de las actuaciones.

b) Honako hau betetzea: Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 2.3 artikuluak ezarritakoa, eta, batez ere, berdintasunaren arloko printzipio orokorrei buruz 3. artikuluan esaten dena; estatistikei eta azterlanei buruz 16. artikuluan esaten dena; hizkera eta edozein euskarritako irudi ez-sexistei buruz 18.4 artikuluan esaten dena; eta zuzendaritza-organoetan eta kide anitzeko organoetan emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua izateari buruz 23. artikuluan esaten dena.

b) Cumplir lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, específicamente lo recogido en el artículo 3, relativo a los principios generales en materia de igualdad; artículo 16, sobre estadísticas y estudios; artículo 18.4, sobre el uso no sexista de lenguaje e imágenes en cualquier soporte; y el artículo 23 relativo a la presencia equilibrada de mujeres y de hombres con capacidad, competencia y preparación adecuada en sus órganos directivos y colegiados.

c) Finantzaketa publikoa dela eta finantzaketa Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren kargura dagoela zabaltzea, irudi korporatiboaren anagramak eta logotipoak, programaren berariazko irudiak eta Eusko Jaurlaritzaren claima erabilita, formatu bakoitzerako modurik egokienean (Jarraipen Batzordeak baliozkotuko du). Programaren berri eman beharko dute, dagokion atariaren edo webgunearen bidez.

c) Hacer adecuada publicidad del carácter público de la financiación y del hecho de que esta corre a cargo del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, con inclusión de los anagramas y logotipos de la imagen corporativa, de los específicos del programa y del claim del Gobierno Vasco, en la forma más idónea a cada formato, que será validada por la Comisión de Seguimiento. Deberán difundir el programa e informar sobre su desarrollo a través del respectivo portal o página web.

3.– Jarduketa hauek gauzatzean, konfidentzialtasun- eta isiltasun-betebeharrak bete beharko dira, negozioen eta pertsonen datuei dagokienez. Egiaztatze-jarduketak egin eta gero, dokumentazio guztia Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailari helarazi beharko zaio.

3.– En la ejecución de estas actuaciones deberán observar los deberes de confidencialidad y sigilo en lo que se refiere a los datos de negocio y de personas. Una vez realizadas las actuaciones de comprobación deberán enviar toda la documentación al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo.

4.– Erabat debekatuta dago saltokiei egindako diskriminazio edo tratu-desberdintasun oro, bereziki horren oinarrian baldin badago saltegi elkartua den ala ez eta saltokia zein elkartekoa den.

4.– Está absolutamente prohibida cualquier discriminación o trato desigual a los comercios, especialmente el basado en el hecho de ser o no establecimiento asociado y de la asociación a la que pertenezca el comercio.

15. artikulua.– Programaren indarraldia.

Artículo 15.– Vigencia del programa.

1.– «Euskadi bono-comercio / Euskadi saltoki-bonua» programaren indarraldia programa indarrean jartzen den egunean hasi eta 2020ko abenduaren 31n amaituko da, honako epe hauen arabera:

1.– El presente programa «Euskadi bono-comercio / Euskadi bono-denda», iniciará su vigencia el día de entrada en vigor del programa y finalizará el 31 de diciembre de 2020, conforme a los siguientes plazos:

1) Establezimenduak programa indarrean jarri eta hurrengo hiru asteetan atxikiko dira.

1) La adhesión de los establecimientos se llevará a cabo durante las tres semanas posteriores a la entrada en vigor del programa.

2) Pertsonek establezimenduan bertan lortu ahal izango dituzte deskontu-bonuak, programa indarrean dagoen bitartean egindako erosketetarako.

2) Las personas podrán conseguir los bonos-descuento en el propio establecimiento para las compras realizadas durante el periodo de vigencia del programa.

2.– Programa amaitzen den egunaren ondoren, deskontu-bonuek bere balioa galduko dute.

2.– Tras la señalada fecha de finalización del programa los bonos descuento perderán su validez como medio de descuento.

3.– Programa honi lotutako funts publikoak aurreko lerrokadan adierazitako eguna baino lehen agortzen badira, Turismo, Merkataritza eta Turismo Sailak horren berri eman beharko du.

3.– En el supuesto de producirse el agotamiento de los fondos públicos vinculados a este programa con anterioridad a la fecha señalada en el párrafo anterior, el Departamento de Turismo, Comercio y Turismo deberá dar publicidad de dicha circunstancia.

4.– Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak, Turismo eta Merkataritzako sailburuordearen ebazpen baten bidez, programaren indarraldiaren egunak aldatu ahal izango ditu, egoerak edo antolakuntzari dagozkion bestelako arrazoiek hala eskatuz gero, eta horren berri emango du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan.

4.– El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, mediante resolución de la Viceconsejeria de Turismo y Comercio podrá modificar las fechas de vigencia del programa si las circunstancias u otras razones organizativas así lo aconsejaran, dando la oportuna publicidad de ello en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

16. artikulua.– Ikuskatzea eta ez-betetzeak.

Artículo 16.– Inspección e incumplimientos.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak, programaren arduradun den heinean, egokitzat jotzen dituen egiaztapenak, ikuskapenak eta gainerako kontrol guztiak egin ahal izango ditu, ziurtatzeko baliabide publikoak ongi erabiltzen direla eta programa hau modu egokian garatu eta aplikatuko dela.

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, como responsable del programa, se reserva el derecho de realizar cuantas comprobaciones, inspecciones y demás medidas de control estime oportunas para velar por la correcta aplicación de los recursos públicos y para verificar el correcto desarrollo y aplicación del presente programa.

Establezimendu atxikiek ez-betetzeren bat eginez gero, saltegi horiek «Euskadi bono-comercio / Euskadi saltoki-bonua» programan duten atxikipena bertan behera utzi ahal izango du Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak, eta horren berri eman erakunde laguntzaileari, deskontu-bonurik trukatu ez dezan.

En el supuesto de que se operase algún incumplimiento por parte de los establecimientos adheridos, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, podrá cancelar la adhesión de los mismos al programa «Euskadi bono-comercio / Euskadi bono-denda», y comunicar tal circunstancia a la entidad colaboradora, a fin de impedir el canje de bonos-descuento.

Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, laguntzen zertarakoa fiskalizatzeko dituzten eginkizunak betetzen ari direla, eskatzen dieten informazioa eman beharko diete saltegi atxikiek.

Los establecimientos adheridos se obligan a facilitar cuanta información sea requerida por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

17. artikulua.– Bestelako laguntzekiko bateragarritasuna.

Artículo 17.– Compatibilidad con otras ayudas.

Agindu honen babesean lortutako dirulaguntza bateragarria izango da beste administrazio publiko batzuetatik edo erakunde pribatuetatik eta eskualde-mailako, estatu-mailako edo nazioarteko erakundeetatik jasotako beste edozein dirulaguntzarekin, laguntzarekin, diru-sarrerarekin edo baliabiderekin.

La subvención obtenida al amparo de esta Orden será compatible con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administraciones Públicas, y/o por entidades privadas, regionales, nacionales o internacionales.

18. artikulua.– Datu pertsonalak.

Artículo 18.– Datos de carácter personal.

Kanpainari atxikitako txikizkako establezimenduen eta bonuen onuradunen datu pertsonalak «Merkataritza-arloko laguntzak eta dirulaguntzak» izeneko tratamendu-jardueran erabili eta sartuko dira. Honako arau hauen arabera tratatuko dira datu horiek: 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa; 2016/679 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa.

Los datos de carácter personal tanto de los establecimientos minoristas adheridos a la campaña como los de las personas beneficiarias de los bonos serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Ayudas y subvenciones en materia de comercio». El tratamiento de los datos personales se llevará a cabo según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Personales y garantía de los derechos digitales, así como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Oinarri hauetan jasota ez dagoen guztirako, honako arau hauek aplikatuko dira: 1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena; 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa; 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren erregelamendua onartzen duena; eta prozedurari dagokionez, 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

En todo lo no previsto en estas bases, será de aplicación lo establecido en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco; en las normas básicas de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y en materia de procedimiento, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIóN FINAL PRIMERA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango diote interesdunek Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIóN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko uztailaren 28a.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de julio de 2020.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburua,

La Consejera de Turismo, Comercio y Consumo,

SONIA PÉREZ EZQUERRA.

SONIA PÉREZ EZQUERRA.

I. ERANSKINA
ANEXO I
KANPAINAREKIN BAT EGIN DEZAKETEN JARDUERA-SEKTOREAK
SECTORES DE ACTIVIDAD SUSCEPTIBLES DE ADHESIÓN A LA CAMPAÑA

– 6443 Gozogintzako, opilgintzako eta konfitegintzako ekoizkinen txikizkako merkataritza.

– 6443 Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería.

– 6444 Izozkien txikizkako merkataritza.

– 6444 Comercio al por menor de helados.

– 6445 Bonboien eta karameluen txikizkako merkataritza.

– 6445 Comercio al por menor de bombones y caramelos.

– 645 Mota guztietako ardoen eta edarien txikizkako merkataritza.

– 645 Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases.

– 651 Ehungintza-gaien, jantzigintza-gaien, zapaten, larruen eta larrugintza-gaien txikizkako merkataritza.

– 651 Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzados, pieles y artículos de cuero.

– 6511 Etxerako ehungintza-gaien eta jantzi-gaien, alfonbren nahiz antzekoen eta tapizgintza-gaien txikizkako merkataritza.

– 6511 Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería.

– 6512 Gorputzerako nahiz bururako mota guztietako jantzien txikizkako merkataritza.

– 6512 Comercio al por menor de prendas para el vestido y tocado.

– 6513 Lentzeriaren eta kortseteriaren txikizkako merkataritza.

– 6513 Comercio al por menor de lencería y corsetería.

– 6514 Mertzeriako eta paketeriako gaien txikizkako merkataritza.

– 6514 Comercio al por menor de mercería y paquetería.

– 6515 Jantzi berezien txikizkako merkataritza.

– 6515 Comercio al por menor de prendas especiales.

– 6516 Zapaten, larruzko produktuen eta imitaziozkoen nahiz ordezko ekoizkinen, gerrikoen, diru-zorroen, poltsen, maleten eta, oro har, bidaiatzeko gauzen txikizkako merkataritza.

– 6516 Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje en general.

– 6517 Larrukigintzako jantzien txikizkako merkataritza.

– 6517 Comercio al por menor de confecciones de peletería.

– 6522 Drogeriako, lurringintzako eta kosmetikako produktuen, garbiketako gaien, pinturen, bernizen, disolbatzaileen, paperen eta dekoraziorako beste ekoizkin batzuen eta kimikako ekoizkinen txikizkako merkataritza.

– 6522 Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos.

– 6523 Lurringintzako eta kosmetikako ekoizkinen eta norbere higienerako eta garbiketarako gaien txikizkako merkataritza.

– 6523 Comercio al por menor de productos de perfumería y cosmética, y de artículos para la higiene y el aseo personal.

– 6524 Belar-dendetako landareen eta belarren txikizkako merkataritza.

– 6524 Comercio al por menor de plantas y hierbas en herbolarios.

– 6531 Altzarien txikizkako merkataritza (bulegokoak ezik).

– 6531 Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina).

– 6532 Material eta aparatu elektrikoen, elektronikoen eta etxetresna elektrikoen eta etxeko bestelako aparatuen txikizkako merkataritza.

– 6532 Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico.

– 6533 Etxeko hornidurarako, burdindegiko, apaindurako, oparitarako edo erakartzeko gaien txikizkako merkataritza (erakartzeko gaiak, imitaziozko bitxiak eta etxetresna elektriko txikiak barne).

– 6533 Comercio al por menor de productos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos).

– 6534 Eraikuntzako materialen eta saneamenduko gaien eta altzarien txikizkako merkataritza.

– 6534 Comercio al por menor de materiales de construcción y artículos y mobiliario de saneamiento.

– 6535 Ateen, leihoen eta pertsianen, molduren eta markoen, oholtzen eta parket-mosaikoen, saski- eta kortxo-gaien txikizkako merkataritza.

– 6535 Comercio al por menor de puertas, ventanas y persianas, molduras y marcos, tarimas y parquet-mosaico, cestería y artículos de corcho.

– 6536 Brikolajeko gaien txikizkako merkataritza.

– 6536 Artículos al por menor de bricolaje.

– 6539 Bestelako ataletan bildu ez diren etxeko ekipamendurako gaien txikizkako merkataritza.

– 6539 Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p.

– 6545 Mota guztietako makineriaren txikizkako merkataritza (etxeko aparatuak, bulegokoak, medikuenak, ortopedikoak, optikoak eta argazkigintzakoak izan ezik).

– 6545 Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos).

– 657 Musika-tresnen eta haien osagarrien txikizkako merkataritza.

– 657 Comercio al por menor de instrumentos musicales en general, así como de sus accesorios.

– 6592 Bulegoko altzarien eta bulegoko makina eta ekipamenduen txikizkako merkataritza.

– 6592 Comercio al por menor de muebles de oficina, de máquinas y equipos de oficina.

– 6593 Medikuntzako, ortopediako eta optikako aparatuen eta tresnen txikizkako merkataritza.

– 6593 Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos.

– 6594 Liburuen, egunkarien, papergintzako osagaien eta irudi eta arte ederretako gaien txikizkako merkataritza.

– 6594 Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes.

– 6595 Bitxigintzako, erlojugintzako, zilargintzako gaien eta imitaziozko bitxien txikizkako merkataritza.

– 6595 Comercio al por menor de artículos de joyería, relojería, platería y bisutería.

– 6596 Jostailuen, kiroletako gaien, kirol-arroparen, zapaten eta buruko apaingarrien txikizkako merkataritza.

– 6596 Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado.

– 6597 Hazien, ongarrien, lore eta landareen nahiz animalia txikien txikizkako merkataritza.

– 6597 Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales.

– 6598 «Sex shop» deituriko txikizkako merkataritza.

– 6598 Comercio al por menor denominado sex-shop.

II. ERANSKINA
ANEXO II
«EUSKADI BONO-COMERCIO / EUSKADI SALTOKI-BONUA» PROGRAMAREKIN BAT EGITEKO ESKAERA
SOLICITUD DE ADHESIÓN AL PROGRAMA «EUSKADI BONO-COMERCIO / EUSKADI BONO-DENDA»
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Sinatzaileak, aipatutako establezimenduaren edo enpresaren ordezkari gisa, honako hau adierazten du:

La persona firmante, en representación del establecimiento o empresa de referencia, declara:

– Erakundearen ordezkaria da, eta ahalmen nahikoa du ordezkaritza horretarako.

– Que es representante de la entidad y que ostenta poder suficiente para dicha representación.

– Ezagutzen eta onartzen ditu «Euskadi bono-comercio / Euskadi saltoki-bonua» dirulaguntzen programa kudeatzeko ezarritako oinarriak eta prozedura.

– Que conoce y acepta las bases y el procedimiento establecido para gestionar el programa subvencional «Euskadi bono-comercio / Euskadi bono-denda».

– Laguntza-programa arautzen duen aginduaren 4. artikuluan ezarritako bategite-baldintzak betetzen ditu.

– Que cumple con los requisitos de adhesión establecidos en el artículo 4 de la Orden reguladora del programa de ayudas.

– Programarekin bat egiten du, eta bertan ezarritako konpromisoak beteko dituela hitzematen du.

– Que se adhiere al programa y se compromete a observar los compromisos establecidos en el mismo.

– Egunean ditu zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.

– Que tiene su situación regularizada en cuanto a sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

– Egunean ditu dirulaguntzen itzulketaren ziozko betebeharrak, hala badagokio.

– Que se encuentra al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, en su caso.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari baimena ematen dio egoki iruditzen zaizkion egiaztapenak egin ditzan.

– Que autoriza a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco a realizar las comprobaciones oportunas.

Sinadura eta zigilua:

Firma y sello:

Sin.: ......................................................................................jauna/andrea.

Fdo.: D./Dña.: .....................................................................................

........................................, 2020ko ......................aren ...............(a).

En ..................................., a .......... de ........................... de 2020.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común