Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

185. zk., 2020ko irailaren 18a, ostirala

N.º 185, viernes 18 de septiembre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
3742
3742

EBAZPENA, 2020ko irailaren 2koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita agortu egin dela laneratzeko enpresak sortu eta mantentzeko laguntzak arautzen dituen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuaren 2009ko maiatzaren 4ko Aginduaren 7. artikuluan aurreikusitako aktibo finkoetan inbertitzeko laguntzak finantzatzeko 2020ko ekitaldiko aurrekontu-kreditua.

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se hace público el agotamiento del crédito presupuestario correspondiente al ejercicio 2020 destinado a la financiación de las ayudas para inversiones en activos fijos reguladas en el artículo 7 de la Orden de 4 de mayo de 2009, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se regulan las ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2019ko abenduaren 11ko Ebazpenaren bidez argitaratu zen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuaren 2009ko maiatzaren 4ko Aginduan aurreikusitako laguntzen 2020rako deialdia. Agindu horren bidez, laneratzeko enpresak sortu eta mantentzeko laguntzak arautzen dira.

Mediante Resolución de 11 de diciembre de 2019, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, se publicó la convocatoria para el año 2020 de las ayudas previstas en la Orden de 4 de mayo de 2009, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se regulan las ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción.

Agindu horren 21.2 artikuluak xedatzen du laguntza-eskabideak ebazteko, kontuan hartuko zirela eskabideak zer hurrenkeratan jaso ziren. Halaber, 23.2 artikuluan ezartzen da laguntzak ukatuko direla baldin eta kreditu egoki eta nahikorik ez badago, eta horren berri emango dela Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, administrazio-ebazpen baten bitartez.

El artículo 21.2 de la mencionada Orden dispone que las solicitudes de las ayudas se resolverán según el orden de recepción de dichas solicitudes. Asimismo, en el artículo 23.2 se establece que se denegará la concesión de las ayudas en caso de que el presupuesto al que deban imputarse carezca de crédito adecuado y suficiente, y se dará publicidad de dicha circunstancia en el Boletín Oficial del País Vasco mediante resolución administrativa.

Laneratzeko enpresak sortzeko eta mantentzeko 2020ko laguntzen deialdiaren 2. artikuluan, ezartzen da laguntzen bolumen osoak ez duela gaindituko aurrekontuetako zenbatekoa edo zenbateko hori eguneratzetik ateratzen dena, aurrekontu-aldaketarik onartzen bada indarreko legeekin bat. Eguneratzerik izanez gero, argitara eman behar da, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez eman ere.

El artículo 2 de la convocatoria de ayudas para el año 2020, para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción, establece que el volumen total de las ayudas a conceder no superará la cantidad presupuestada, o la que resulte de su actualización, en el supuesto de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente, circunstancia a la que se dará la oportuna publicidad mediante Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Halaber, 2. artikulu horretan, jakitera ematen da zein den 2020ko deialdi honetarako esleitutako kredituaren zenbateko osoa. Geroago, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2020ko apirilaren 14ko Ebazpenaren bidez zuzentzen dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2019ko abenduaren 11ko Ebazpenaren hutsak eta 2. artikulu hori osatu zen, 2009ko maiatzaren 4ko Aginduaren 7. artikuluan aurreikusitako aktibo finkoetan inbertitzeko laguntzetarako 2020ko ordainketa-kredituaren zenbatekoa zehaztuz.

De la misma forma, en el mencionado artículo 2 se da a conocer el importe total del crédito asignado a esta convocatoria para el año 2020. Posteriormente, mediante resolución de 14 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de corrección de errores de la Resolución de 11 de diciembre de 2019, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, se complementó dicho artículo 2, concretando el importe del crédito de pago del año 2020 destinado a las ayudas para inversiones en activos fijos previstas en el artículo 7 de la Orden de 4 de mayo de 2009.

Laneratzeko enpresak sortu eta mantentzeko laguntzak arautzen dituen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuaren 2009ko maiatzaren 4ko Aginduaren 7. artikuluan aurreikusitako aktibo finkoetan inbertitzeko laguntzetarako baliabide ekonomikoak agortu ondoren, honako hau

Una vez agotados los recursos económicos destinados a las ayudas para inversiones en activos fijos reguladas en el artículo 7 de la Orden de 4 de mayo de 2009, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se regulan las ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción,

XEDATZEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitara ematea Laneratzeko enpresak sortu eta mantentzeko laguntzak arautzen dituen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuaren 2009ko maiatzaren 4ko Aginduaren 7. artikuluan aurreikusitako aktibo finkoetan inbertitzeko laguntzak finantzatzeko 2020rako esleitutako aurrekontu-kreditua agortu egin dela 2020ko martxoaren 31n, 17:03an aurkeztutako espedientearekin.

Primero.– Hacer público que el crédito presupuestario asignado para el año 2020 a la financiación de las ayudas para inversiones en activos fijos contempladas en el artículo 7 de la Orden de 4 de mayo de 2009, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se regulan las ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción, ha quedado agotado en fecha 31 de marzo de 2020 con el expediente presentado a las 17:03 horas.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko irailaren 2a.

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de septiembre de 2020.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia.
El Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
Ordezteagatik, (Lanbideren Estatutuak onartzen dituen maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren 10.3 art.).
Por sustitución, según artículo 10.3 de los Estatutos de Lanbide, aprobados por Decreto 82/2012, de 22 de mayo.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Zerbitzu Orokorretako zuzendaria,

El Director de Servicios Generales de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

jose NESTOR ARANA ARABAOLAZA.

jose NESTOR ARANA ARABAOLAZA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común