Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

178. zk., 2020ko irailaren 9a, asteazkena

N.º 178, miércoles 9 de septiembre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
3545
3545

EBAZPENA, 2020ko uztailaren 30ekoa, Lanbide Heziketako sailburuordearena eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez hartutako konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedurarako 2020ko deialdia egiten duena.

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2020, del Viceconsejero de Formación Profesional y del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se convoca el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación para el año 2020.

Lan-esperientziaren bidez hartutako konpetentzia profesionalak egiaztatzeari buruzko uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuak lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez hartutako konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko aplikatu beharreko prozedura bakarra ezartzen du hezkuntza- zein lan-alorrean. Era berean, konpetentzien ebaluazio eta egiaztapen horren ondorioak ezartzen ditu, Kualifikazio eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren 8. artikuluaren 2. apartatuak dioenaren ildotik. Aipatu errege-dekretua oinarrizko lege-esparrua da Estatuko lurralde osoan, aipatu prozedura garatzeko.

El Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, establece el procedimiento único, tanto para el ámbito educativo como para el laboral, que debe aplicarse para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, así como los efectos de esa evaluación y acreditación de competencias, del que trata el artículo 8 apartado 2 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de julio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. El citado Real Decreto es el marco legal básico en todo el territorio del Estado para el desarrollo de dicho procedimiento.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren eta Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoan antolamendua eta prozedura ezartzen ditu lan-esperientziaren bitartez eta/edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez hartutako konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko. Bada, dekretu horretako 3. artikuluan, prozeduraren antolaketa-egitura zehazten da, eta 4. eta 5. artikuluetan, berriz, Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluaren eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren funtzioak eta parte-hartzea.

El Decreto 211/2015, de 10 de noviembre, de los Departamentos de Educación, Política Lingüística y Cultura y del de Empleo y Políticas Sociales, por el que se establece en la Comunidad Autónoma del País Vasco la organización y el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, establece en su artículo 3 la estructura organizativa del procedimiento y en los artículo 4 y 5 las funciones y la participación del Consejo Vasco de Formación Profesional y del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Prozedura horrek aukera ematen die langileei lan-esperientziaren bitartez eta/edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez hartutako konpetentzia profesionalak egiaztatzeko, eta bide ematen die, halaber, kualifikazio-maila hobetzeko eta prestakuntzarekin jarraitzeko.

Este procedimiento posibilita a trabajadores y trabajadoras la acreditación de las competencias profesionales que han adquirido a través de su experiencia laboral o por vías no formales de formación, facilitándoles así que puedan mejorar su nivel de cualificación y continuar con su formación.

Horrek guztiak pertsonen gaitasun profesionala eta enplegagarritasuna hobetzen laguntzen du, eta, beraz, kohesio soziala eta ekonomikoa indartzen du.

Todo ello contribuye a mejorar la capacitación profesional de las personas y su empleabilidad y, por tanto, a reforzar la cohesión social y económica.

Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailak eta Hezkuntza Sailak finantzatuko dute deialdi hau, eta, hala badagokio, Hezkuntza eta Lanbide Heziketa Ministerioaren funtsak izango ditu, eta Eurokopako Gizarte Funtsen kofinantzazioa, konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko jardueren esparruan.

La presente convocatoria será financiada por los Departamentos de Empleo y Políticas Sociales y de Educación, y, en su caso, con fondos del Ministerio de Educación y Formación Profesional y cofinanciada por el Fondo Social Europeo, en el marco de las actuaciones destinadas a la evaluación y acreditación de las competencias profesionales.

Ebazpen hau egiteko prozesuan, Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua jakinaren gainean jarri dugu.

En el proceso de elaboración de esta resolución se ha informado al Consejo Vasco de Formación Profesional.

Hori dela eta, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUGU:
RESOLVEMOS:

1. artikulua.– Deialdiaren xedea eta plazak.

Artículo 1.– Objeto y plazas convocadas.

1.– Ebazpen honen xedea da konpetentzia profesional irekiak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozeduraren deialdia egitea, I. eranskinean zerrendatzen diren konpetentzia-unitateetarako, betiere azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuarekin bat etorriz, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoan antolamendua eta prozedura ezartzen baitira lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez hartutako konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko.

1.– Es objeto de la presente Resolución la convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales de carácter abierto, para las unidades de competencia que se relacionan en el Anexo I, de acuerdo con el Decreto 211/2015 de 10 de noviembre, por el que se establece, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la organización y el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas, a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

2.– Deialdiko plazen % 10 erreserbatuko da profesionaltasun-titulu edo -ziurtagiri bakoitzerako, % 33ko desgaitasun-maila edo handiagoa aitortuta duten pertsonentzat. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako plaza bete gabeak titulu edo profesionaltasun-ziurtagiri bererako eskainitako gainerako plazei gehituko zaizkie.

2.– Se reservará un 10% de las plazas convocadas para cada título o certificado de profesionalidad, a las personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Las plazas reservadas para el cupo de personas con discapacidad que no sean cubiertas, se sumarán al resto de plazas ofertadas para el mismo título o certificado de profesionalidad.

3.– 211/2015 Dekretuaren 7.7 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, ebaluatuko diren pertsonen gehieneko kopurua handitu daiteke (I. eranskinean zehazten da), baldintza hauetako bat betez gero:

3.– De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.7 del Decreto 211/2015, se podrá aumentar el número máximo de personas a evaluar que consta en el Anexo I si se dan estas circunstancias:

a) Funts gehigarriak esleitzen bazaizkio deialdiari, lan-merkatuko eskariaren premiei buruzko ikerketaren arabera.

a) Que se asignen fondos adicionales a la convocatoria, según estudio de las necesidades de la demanda del mercado de trabajo.

b) Beste konpetentzia-unitate batzuetan ebaluatuko direnen kopuruak ez badu agortzen konpetentzia-unitate horietarako aurreikusitako aurrekontu-kreditua.

b) Cuando el número de personas admitidas a evaluar en otras unidades de competencia no agote el crédito presupuestario previsto para dichas unidades de competencia.

4.– Halako aldaketarik gertatuz gero, horren berri emango da, ebazpen honetako 3. artikuluan ezarritako eran.

4.– De producirse alguna de las citadas modificaciones, se procederá a dar publicidad tal y como se establece en el artículo 3 de la presente Resolución.

2. artikulua.– Informatzeko, orientatzeko eta aurrez izena emateko ikastetxeak.

Artículo 2.– Centros de información, orientación y preinscripción.

1.– Azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuaren 6. artikuluaren arabera, II. eranskinean zerrendatutako ikastetxeen Informazio eta Orientazio Zerbitzuak informazioa emango die prozeduran parte hartzeko interesa dutenei, honako hauei buruz: faseak, prozedurarako sarbidea, betekizunak, eskubide eta betebeharrak eta eskuratu ditzaketen akreditazio ofizialak eta haien efektuak.

1.– De conformidad con el artículo 6 del Decreto 211/2015, de 10 de noviembre, el Servicio de Información y Orientación de los centros que se indican en el Anexo II informará a las personas interesadas en participar en el procedimiento, sobre sus fases, el acceso al mismo, los requisitos, sus derechos y obligaciones, las acreditaciones oficiales que podrán obtener y los efectos de las mismas.

2.– Zentro integratu sortu berriak ere sar daitezke II. eranskinean, eta haien berri argitaratuko da, ebazpen bidez, hurrengo artikuluan ezartzen den moduan.

2.– Una vez creados nuevos centros Integrados, podrán incorporarse al Anexo II, y mediante resolución, se procederá a dar publicidad tal y como se establece en el artículo siguiente.

3. artikulua.– Prozeduraren publikotasuna.

Artículo 3.– Publicidad del procedimiento.

1.– Prozeduran ematen diren ebazpen guztiak argitara emango dira Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoaren iragarki-taulan (https://www.euskadi.eus Hezkuntza Sailaren web-orrian (http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/fp-educacion/ eta Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuaren web-orrian (www.ivac-eei.eus/eu/ikasketa-egiaztatzea/).

1.– Todas las resoluciones que se emitan en el procedimiento serán publicadas en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco (https://www.euskadi.eus en la página web del Departamento de Educación (http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/fp-educacion/ y en la página web del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional (www.ivac-eei.eus/es/reconocimiento-aprendizajes/).

2.– Jakinarazpenen eta epe-zenbaketen ondoreetarako, data baliagarritzat hartuko da Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoaren iragarki-taulan (https://www.euskadi.eus) ebazpenak argitaratzen direneko eguna.

2.– A efectos de notificación y cómputo de plazos se considerará válida la fecha de la publicación de las respectivas resoluciones en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco (https://www.euskadi.eus).

3.– Prozedurako fase eta jarduera bakoitzaren behin betiko eta berariazko datak ezartzen dituen egutegia ebazpen hau argitaratzen den egun berean argitaratuko da, aurreko 1. eta 2. puntuetan adierazitakoaren arabera.

3.– El calendario fijando las fechas definitivas y específicas de cada una de las fases y actuaciones en el procedimiento se publicará según se indica en los puntos 1 y 2 anteriores el mismo día que se publique la presente Resolución.

4. artikulua.– Parte-hartzaileen betekizunak.

Artículo 4.– Requisitos de las personas participantes.

1.– Prozeduran parte hartu nahi dutenek azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuaren 8.1 artikuluan ezarritako betekizunak bete behar dituzte, hau da, honako hauek:

1.– Las personas que deseen participar en el procedimiento deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 8.1 del citado Decreto 211/2015, de 10 de noviembre, y que son los siguientes:

a) Espainiar nazionalitatea izatea, Europako Erkidegoko herritartasunaren erregistro-ziurtagiria edo Europar Batasuneko herritarraren senitartekoaren txartela lortu izana, edo Espainian bizilekua izateko baimena edo bizilekua izateko eta lan egiteko baimena indarrean izatea, atzerritartasunari eta immigrazioari buruzko Espainiako araudian ezarritako terminoetan.

a) Poseer la nacionalidad española, haber obtenido el certificado de registro de ciudadanía comunitaria o la tarjeta de familiar de ciudadano o ciudadana de la Unión, o ser titular de una autorización de residencia o, de residencia y trabajo en España en vigor, en los términos establecidos en la normativa española de extranjería e inmigración.

b) 18 urte beteak izatea, aurrez izena emateko eskabidea egitean, 1. mailako kualifikazioei dagozkien konpetentzia-unitateen kasuan; eta 20 urte, 2. eta 3. mailakoen kasuan.

b) Tener 18 años cumplidos en el momento de realizar la solicitud de preinscripción, cuando se trate de unidades de competencia correspondientes a cualificaciones de nivel 1 y 20 años para los niveles 2 y 3.

c) Egiaztatu nahi diren konpetentzia-unitateekin lotutako lan-esperientzia edo prestakuntza ez-formala justifikatzea, deialdiaren aurreko 10 urtekoak:

c) Justificar experiencia laboral o formación no formal relacionada con las unidades de competencia que se quieren acreditar, en los últimos 10 años anteriores a la convocatoria:

– Lan-esperientziari dagokionez, gutxienez 3 urte justifikatu behar dira, eta, guztira, lan egindako 2.000 ordu gutxienez, 2. eta 3. mailetako konpetentzia-unitateetan; 1. mailakoetan, berriz, 2 urteko lan-esperientzia, eta, guztira, lan egindako 1.200 ordu gutxienez.

– En el caso de experiencia laboral, se deberá justificar al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, para las unidades de competencia de niveles 2 y 3, para las unidades de competencia de nivel 1, se requerirán 2 años de experiencia laboral con un mínimo de 1.200 horas trabajadas en total.

– Prestakuntza ez-formalari dagokionez, I. eranskinean zehaztuta dago konpetentzia-unitate bakoitzean eskatzen den prestakuntzako gutxieneko ordu-kopurua; nolanahi ere, 2. eta 3. mailetako konpetentzia-unitateetan, 300 ordutik gorakoak badira, gutxienez 300 ordu eskatuko dira, eta, 1. mailakoetan, 200 ordutik gorakoak badira, 200 ordu, gutxienez.

– En el caso de formación no formal, las horas mínimas de formación no formal requeridas por cada unidad de competencia son las señaladas para cada una de ellas en el Anexo I, salvo en las correspondientes a los niveles 2 y 3 que excedan de 300 horas, en cuyo caso el mínimo será de 300 horas, y en las correspondientes al nivel 1 que excedan de 200 horas, en cuyo caso el mínimo será de 200 horas.

2.– Ezin izango dute deialdi honetan parte hartu egoera hauetako batean daudenek:

2.– No podrán participar en esta convocatoria las personas que cumplan una de las condiciones siguientes:

a) Lanbide Heziketako titulu bat edo profesionaltasun-ziurtagiri bat izatea, deialdi honen xede diren konpetentzia-unitateak barnean hartzen dituena.

a) Tener un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad que contenga las unidades de competencia objeto de esta convocatoria.

b) Konpetentzia-unitate guztiak egiaztatuak izatea.

b) Tener todas las unidades de competencia ya acreditadas.

5. artikulua.– Prozeduran aurrez izena emateko eskaera.

Artículo 5.– Solicitud de preinscripción al procedimiento.

1.– Deialdi honetan parte hartu nahi dutenek izena aurrez emateko eskaera egin behar dute, eredu ofizialari jarraituz (ikus IV. eranskina). Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuaren web-orrian deskarga daiteke eredua (www.ivac-eei.eus/eu/ikasketa-egiaztatzea/).

1.– Las personas que deseen participar en esta convocatoria deben formalizar la solicitud de preinscripción en el modelo oficial, Anexo IV de esta convocatoria. Este modelo podrá descargarse de la página web del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional (www.ivac-eei.eus/es/reconocimiento-aprendizajes/).

2.– Ebazpen honen 7.1 artikuluak adierazten duen epean aurkeztuko dira aurrez izena emateko eskabideak, behar bezala beteta, II. eranskinak adierazten duen edozein ikastetxetan.

2.– La presentación de la solicitud de preinscripción, debidamente cumplimentada, se realizará en el plazo señalado en el artículo 7.1 en cualquiera de los centros indicados en el Anexo II.

3.– Halaber, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan adierazten diren lekuetako edozeinetan aurkez daitezke.

3.– Asimismo podrán presentarse en los lugares señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Posta-bulegoren batean aurkezten bada, gutun-azala irekita eraman beharko da, posta-bulegoak adieraz dezan noiz aurkeztu den.

4.– En caso de presentarse en una oficina del servicio de correos, se llevará en sobre abierto al objeto de que se haga constar por la oficina de correos la fecha de presentación.

5.– Hautagaiek ez badituzte betetzen eskakizun guztiak edo datu faltsuak ematen badituzte, galdu egingo dute deialdian parte hartzeko eskubidea. Eskatzaileen erantzukizuna da aurkeztutako dokumentazioa egiazkoa izatea. Dokumenturen bat egiazkoa ez bada, deialdi honetan parte hartzeko eskubidea galduko dute, desegokitasuna noiz aurkitu den gorabehera, eta alde batera utzi gabe hautagaiak izan lezakeen erantzukizuna.

5.– La falta de requisitos o la falsedad en los datos aportados conlleva la pérdida del derecho a participar en esta convocatoria. Las personas solicitantes son responsables de la veracidad de la documentación aportada. En caso de que algún documento no se ajuste a la realidad, decaerá el derecho a la participación en la presente convocatoria, independientemente del momento en que se detecte la discrepancia y con independencia de la responsabilidad a que pudiera dar lugar.

6. artikulua.– Izena aurrez emateko eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentuak.

Artículo 6.– Documentación que debe acompañar a la solicitud de preinscripción.

Izena aurrez emateko eskabidearekin batera, dokumentu hauek aurkeztu beharko dira, betekizunak betetzen direla egiaztatzeko:

La solicitud de preinscripción irá acompañada de la documentación justificativa de los requisitos exigidos:

1.– NANaren edo AIZren fotokopia edo Europako Erkidegoko herritartasunaren erregistro-ziurtagiria (edo jaioterriko nortasun-agiria edo indarrean den pasaportea), edo Europar Batasuneko herritarraren senitartekoaren txartela, edo Espainian bizitzeko edo lan egiteko indarrean den baimenaren titular izatearen ziurtagiria. Eskatzaileak baimenik ematen ez badu datuak kontsultatzeko Poliziaren Zuzendaritza Nagusiaren Nortasun-datuak Egiaztatzeko Sisteman, dokumentazio hori aurkeztu beharko du, paper-formatuan.

1.– Fotocopia del DNI o NIE o certificado de registro de ciudadanía comunitaria (o documento de identidad del país de origen, o pasaporte en vigor), o tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, o de ser titular de una autorización de residencia y trabajo en España en vigor. En el caso que la persona solicitante no autorice la consulta de datos en el Sistema de verificación de datos de identidad de la Dirección General de la Policía, deberá adjuntar esta documentación en papel.

2.– Egiaztagiri bat, ebazpen honetako 4.1.c artikuluan ezarritako betekizunen bat betetzen dela adierazten duena;

2.– Justificación de cumplir con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 4.1.c de la presente Resolución:

a) Prestakuntza ez-formala alegatzen bada, eskatutako konpetentzia-unitateetan gutxieneko prestakuntza-orduak dituela egiaztatzen duten dokumentuen bidez egingo da justifikazioa, eta honako hauek jasoko dira bertan: edukiak, prestakuntza-orduak, zer erakundek eman zituen, zer epetan eta zer adierazpen formalek baieztatzen duen gainditu, positiboki ebaluatu edo probetxuz egin dela.

a) Si se alega formación no formal la justificación se realizará mediante documentos que acrediten que posee las horas mínimas de formación en las unidades de competencia solicitadas y donde conste: contenidos, horas de formación, entidad que las impartió, el periodo en que se llevó a cabo y la expresión formal que confirme que ha sido superada, evaluada positivamente o cursada con aprovechamiento.

Prestakuntza ez-formal horrek lotuta behar du egiaztatu nahi diren konpetentzia-unitateekin.

La formación no formal recibida ha de estar relacionada con las unidades de competencia que se pretenden acreditar.

Prestakuntza ez-formalaren iraupena kreditutan adierazten bada, zehaztu beharko da zein den haren baliokidetasuna ordutan.

Si la duración de la formación no formal está expresada en créditos, se habrá de especificar su equivalencia en horas.

Ez dira baloratuko 10 ordutik beherako ikastaroak, ez eta jardunaldi, sinposio, ekitaldi eta antzekoetara bertaratu izana ere.

No se valorarán los cursos de duración inferior a 10 horas ni la asistencia a jornadas, simposios, acontecimientos o similares.

b) Lan-esperientzia alegatzen bada prozeduran aurrez izena emateko eskatzeko, dokumentu hauek aurkeztuko dira:

b) Si se alega el requisito de la experiencia laboral para solicitar la preinscripción en el procedimiento, la justificación se hará con los siguientes documentos:

1) Soldatapeko langileak:

1) Para trabajadores o trabajadoras asalariadas:

– Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiaren, Itsasoko Gizarte Institutuaren edo afiliatutako mutualitatearen ziurtagiria, honako hauek jasotzen dituena: enpresaren izena, lan-kategoria (kotizazio taldea) eta kontratazio-aldia.

– Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la Mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación, y

– Lan-esperientzia zer enpresatan eskuratu duen, haren lan-kontratua edo ziurtagiria, kontratuaren iraupena berariaz jasotzen duena, hauek ere adierazita:

– Contrato de Trabajo o Certificación de la Empresa donde hayan adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, indicando:

• Egindako jardueraren deskribapena, VII. eranskinean zerrendatutako lanposturen batekin eta eskatzen den konpetentzia-unitatearekin duen lotura adierazita, eta

• Descripción de la actividad desarrollada, indicando la relación con alguno de los puestos relacionados en el Anexo VII con la unidad de competencia que se solicitan y

• Noiztik noiz arte egin den jarduera hori. Ziurtagiriaren eredua eskuragarri dago Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuaren webgunean: (www.ivac-eei.eus/es/reconocimiento-aprendizajes/).

• El intervalo de tiempo en el que se ha desarrollado dicha actividad. Un modelo de la certificación se encuentra disponible en la web del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional: (www.ivac-eei.eus/es/reconocimiento-aprendizajes/).

2) Langile autonomoak edo norberaren konturako langileak:

2) Para trabajadores o trabajadoras autónomas o por cuenta propia:

– Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren edo Itsasoko Gizarte Institutuaren ziurtagiria, zehazten duena zer alditan egon den alta-egoeran Gizarte Segurantzan dagokion araubide berezian.

– Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los periodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y:

• Egindako jardueraren deskribapena, VII. eranskinean zerrendatutako lanposturen batekin eta eskatzen den konpetentzia-unitatearekin duen lotura adierazita, eta

• Descripción de la actividad desarrollada, indicando la relación con alguno de los puestos relacionados en el Anexo VII con la unidad de competencia que se solicitan y

• Noiztik noiz arte eginarduera hori. Ziurtagiriaren eredua eskuragarri dago Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuaren webgunean: (www.ivac-eei.eus/es/reconocimiento-aprendizajes/).

• El intervalo de tiempo en el que se ha desarrollado dicha actividad. Un modelo de la certificación se encuentra disponible en la web del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional: (www.ivac-eei.eus/es/reconocimiento-aprendizajes/).

3) Langile boluntarioak edo bekadunak:

3) Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios:

– Laguntzen jardun duten erakundearen ziurtagiri bat, guztira emandako ordu-kopurua berariaz adierazten duena (baremazio-helburuetarako, ordu-kopurua zati zazpi egingo da, egun-kopurua kalkulatzeko). Ziurtagiriak, gainera, hauek adieraziko ditu:

– Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia en la que conste, el número total de horas dedicadas a las mismas, (estás se dividirán por 7 para obtener el número de días para la baremación). En el certificado constarán, además:

• Egindako jardueraren deskribapena, VII. eranskinean zerrendatutako lanposturen batekin eta eskatzen den konpetentzia-unitatearekin duen lotura adierazita, eta

• Descripción de la actividad desarrollada, indicando la relación con alguno de los puestos relacionados en el Anexo VII con la unidad de competencia que se solicitan y

• Noiztik noiz arte egin den jarduera hori. Ziurtagiriaren eredua eskuragarri dago Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuaren webgunean: (ww.ivac-eei.eus/es/reconocimiento-aprendizajes/).

• El intervalo de tiempo en el que se ha desarrollado dicha actividad. Un modelo de la certificación se encuentra disponible en la web del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional: (www.ivac-eei.eus/es/reconocimiento-aprendizajes/).

3.– 25 urtetik gorako pertsonek, lan-esperientziaren edo prestakuntzaren baldintzak bete baina ezin badituzte egiaztatu aurretik adierazitako dokumentuen bidez, aukera izango dute prozeduran aurrez izena emateko, behin-behineko izaerarekin, betiere. Lan-esperientzia edo prestakuntzarako ikaskuntza ez-formalak zuzenbidez onartutako frogaren baten bidez justifikatuko dituzte. Ziurtagiriaren eredua eskuragarri dago Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuaren webgunean: (www.ivac-eei.eus/es/reconocimiento-aprendizajes/).

3.– Las personas mayores de 25 años que reúnan los requisitos de experiencia laboral o formativa y que no puedan justificarlos mediante los documentos referidos anteriormente, podrán solicitar su preinscripción provisional en el procedimiento. La justificación de la experiencia laboral o aprendizajes no formales de formación, la presentarán mediante alguna prueba admitida en Derecho. Un modelo de la certificación se encuentra disponible en la web del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional: (www.ivac-eei.eus/es/reconocimiento-aprendizajes/).

4.– Halaber, 2.1 artikuluan aurreikusitako plaza-erreserbaren babesean prozeduran parte hartzeko, erakunde eskudunak emandako ziurtagiria aurkeztu beharko dute interesdunek, % 33ko edo hortik gorako desgaitasuna egiaztatzen duena.

4.– Asimismo, para participar en el procedimiento al amparo de la reserva de plazas prevista en el artículo 2.1, las personas interesadas deberán presentar el certificado expedido por el organismo competente que acredite su discapacidad de grado igual o superior al 33% mediante.

5.– Betekizun guztiak betetzen dituztela egiaztatzen duten jatorrizko dokumentuak eta haien kopiak aurkeztu beharko dituzte hautagaiek. Fotokopiak jatorrizkoekin alderatu ondoren onartuko dira, espedientean jasota geratuko dira eta hautagaiek ezingo dituzte berreskuratu. Jatorrizko agiriak aurrez izena emateko unean itzuliko zaizkio eskatzaileari, eta harena izango da haiek jasotzeko ardura.

5.– Las personas aspirantes deberán presentar original y copia de los documentos que acrediten cumplir todos los requisitos exigidos. Solo se recogerán fotocopias que, una vez cotejadas con el original, quedarán incorporadas al expediente y no serán devueltas a la persona candidata. Los documentos originales serán devueltos a la persona solicitante en el momento de la preinscripción y será responsabilidad de la persona su recogida.

7. artikulua.– Aurrez izena emateko eskabideak aurkezteko epea, eta tasak ordaintzea.

Artículo 7.– Plazo de presentación de la solicitud de preinscripción y abono de tasas.

1.– Eskabideak aurkezteko epea ebazpen hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunean hasi eta 15 egun naturalekoa izango da.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el BOPV y por un período de 15 días naturales.

2.– Aurkeztutako eskabidean akatsen bat edo okerren bat atzematen bada, 10 egun balioduneko epea emango zaio interesdunari, errekerimendua egin eta hurrengo egunetik hasita, akatsa zuzendu edo falta den informazioa eman dezan. Hala egin ezean, eskaeran atzera egin duela joko da, eta, horretarako, aurretik, ebazpen bat emango da urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan ezarritakoari jarraituz (39/2015 Legea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena).

2.– Si se advirtiera en la solicitud presentada la existencia de algún defecto o inexactitud, se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, proceda a subsanar el error u omisión, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Aurrez izena emateko, 10,25 euroko tasa ordaindu beharko da, irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen testu bategineko 95 terdecies artikuluaren 1. paragrafoan xedatutakoaren arabera.

3.– Para realizar la preinscripción se deberá abonar una tasa de 10,25 euros, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 95 terdecies del texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2007 de 11 de septiembre.

Aurreinskripzioari dagokion tasa ordaintzeko epea aurreinskripzioaren aldia hasten denetik 3 egun baliodunera artekoa izango da, epe hori amaitu ondoren zenbatzen hasita. Aurrez izena emateko inprimakian zehaztuta dago hautagaiak zein duen tasa ordaintzeko azken eguna.

El periodo de pago de la tasa correspondiente a la preinscripción será desde el inicio del periodo de preinscripción hasta 3 días hábiles posteriores a la finalización de dicho periodo. La fecha de fin de pago de la tasa estará indicada para cada persona candidata en la hoja de preinscripción.

4.– Prozeduran onartutako pertsona fisikoek ez dute tasa ordaindu beharrik izango, baldin eta egoera hauetako batean daudela egiaztatzen badute:

4.– Gozarán de exención total de la tasa exigida las personas físicas admitidas en el procedimiento que acrediten cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Lanik gabe eta Lanbide–Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda egotea.

a) Estar en situación de desempleo y figurar inscrita como demandante de empleo en las oficinas de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

b) Urteko lanbide arteko gutxieneko soldataren pareko edo hortik beherako diru-sarrerak izatea, izena ematearen aurreko urte naturalean.

b) La percepción de unos ingresos totales iguales o inferiores al Salario Mínimo Interprofesional anual en el año natural anterior al de inscripción.

c) Bizikidetza-unitateen kasuan, ez izatea Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren 1,5eko gutxieneko diru-sarrerak.

c) En caso de unidad convivencial, no alcanzar unos ingresos mínimos de 1,5 del Salario Mínimo Interprofesional.

d) Indarrean dagoen araudiaren arabera kategoria berezian sailkatutako familia ugariko kide izatea.

d) Ser miembros de familias numerosas clasificadas en la categoría especial conforme a la normativa vigente.

e) Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzea.

e) Ser perceptor o perceptora de la RGI (Renta de Garantía de Ingresos).

f) Terrorismoaren biktima izatea, legez hala aitortua.

f) Ostentar la condición de víctima del terrorismo legalmente reconocida.

g) Genero-indarkeriaren biktima izatea.

g) Ser o haber sido víctima de violencia de género.

h) Desgaitasuna izatea, ehuneko 33ko edo hortik gorako graduan.

h) Poseer discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento en el momento del devengo de la tasa.

i) Iraupen luzeko langabetu izatea.

i) Estar en desempleo de larga duración.

5.– Onartutako pertsona fisikoek tasaren % 50eko murrizketa ez-metagarria izango dute, baldin eta egoera hauetako batean daudela egiaztatzen badute:

5.– Gozarán de una bonificación del 50% de la tasa exigida, no acumulable, las personas físicas admitidas que acrediten cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Indarrean dagoen araudiaren arabera kategoria orokorrean sailkatutako familia ugariko kide izatea.

a) Ser miembros de familias numerosas clasificadas en la categoría general conforme a la normativa vigente.

b) Urteko Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren % 150eko edo hortik beherako diru-sarrerak izatea, izena ematearen aurreko urte naturalean.

b) La percepción de unos ingresos totales iguales o inferiores al 150% del Salario Mínimo Interprofesional anual en el año natural anterior al de inscripción.

6.– Eskatutako dokumentazioa garaiz zuzendu ezean, eta tasak deialdian ezarritako epean ordaindu ezean, prozeduran parte hartzeari uko egin zaiola joko da, eta hala deklaratuko da Plangintza eta Antolaketako zuzendariaren eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru Sarrerak Bermatzeko zuzendariaren ebazpen bidez.

6.– La no subsanación en plazo de la documentación requerida, así como el impago de las tasas establecidas en los plazos indicados en la convocatoria, será entendida como desistimiento de participación en el procedimiento y deberá ser declarado mediante Resolución del Director o Directora de Planificación y Organización y el Director o Directora de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

8. artikulua.– Prozeduran onartzea edo baztertzea.

Artículo 8.– Admisión y exclusión de participación en el Procedimiento.

1.– Prozeduran parte hartu nahi dutenak onartu eta baztertzeko, azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuaren 9.2 artikuluan xedatutakoa aplikatuko da.

1.– La admisión y exclusión de las personas que deseen participar en el procedimiento se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.2 del Decreto 211/2015, de 10 de noviembre.

2.– Kontuan hartuta zein den gehienez ebaluatu daitekeen lagun-kopurua (deialdi honetako I. eranskinean ezarrita dago), baldintzak betetzen dituztenek aurrez izena emateko aurkeztutako eskabideak gehiago baldin badira gehieneko kopuru hori baino, lehentasun-hurrenkera hau ezarriko da:

2.– Teniendo en cuenta el número máximo de personas a evaluar establecido en el Anexo I de la presente convocatoria, si el número de solicitudes de preinscripción que cumplen los requisitos supera dicho máximo, se establece el siguiente orden de prioridad:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko enpresaren batean lan egiten dutenak edo erkidego horretan bizi direnak.

a) Personas que trabajan en empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco o residentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Azken 10 urteetan dagokion lanbide-kualifikazioaren esparru espezifikoan lan-esperientzia handiagoa lortu dutenak, betiere halaxe dela egiaztatzen badute lan egin den enpres(ar)en ziurtagiri bat eta lan-bizitzaren laburpen bat aurkeztuz. Lan egindako egun bakoitzeko, puntu 1 emango da.

b) Mayor experiencia laboral acreditada, en los últimos 10 años, en el ámbito específico de la cualificación profesional que corresponda, mediante certificado de la empresa o empresas donde haya trabajado y el resumen de la vida laboral. Se otorgará 1 punto por día trabajado.

c) Hautagaiak noiz inskribatu ziren enplegu eskatzaile gisa, data zaharrenetik berrienerako hurrenkeran.

c) Fecha de inscripción como demandantes de empleo, de la más antigua a la más reciente.

d) Berdinketa gertatuz gero, lehentasuna emango zaio aurrez izena emateko eskabidea lehenago egin duenari.

d) En caso de empate, la preferencia se establecerá según el momento de presentación de la solicitud de preinscripción.

9. artikulua.– Behin-behineko zerrendak onartu eta argitara ematea.

Artículo 9.– Aprobación y publicación de las listas provisionales.

1.– Azaroren 10eko 211/2015 Dekretuaren 9.2.5 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, Hautaketa Batzordeak oniritzia emango dio prozeduran onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrendari, eta argitara emango du ebazpen honetako 3.1 artikuluan ezarritako eran.

1.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.2.5 del Decreto 211/2015, de 10 de noviembre, la Comisión de Selección aprobará la relación provisional de personas admitidas y excluidas de participar en el procedimiento y la publicará del modo previsto en el artículo 3.1 de la presente Resolución.

2.– Hautagaiek 5 egun balioduneko epea izango dute erreklamazioak egiteko, behin-behineko zerrendak Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoaren iragarki-taulan (https://www.euskadi.eus) argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Idatziz aurkeztu beharko dituzte erreklamaziook, prozeduran parte hartzeko behin-behineko izen-ematea egin zuten ikastetxeko idazkaritzan, Hautaketa Batzordeari zuzenduta.

2.– Las personas candidatas disponen de 5 días hábiles, desde el día siguiente a la publicación de las listas provisionales en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco (https://www.euskadi.eus), para realizar las reclamaciones oportunas. Dichas reclamaciones se presentarán por escrito en la secretaría del centro donde se realizó la preinscripción al procedimiento, dirigidas a la Comisión de Selección.

10. artikulua.– Behin betiko zerrendak eta erreserba-zerrendak onartu eta argitara ematea.

Artículo 10.– Aprobación y publicación de las listas definitivas y listas de reserva.

1.– Azaroren 10eko 211/2015 Dekretuaren 9.2.6 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, Hautaketa Batzordeak oniritzia emango dio onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrendari, prozeduratik baztertzeko arrazoiak adierazita, eta argitara emango du ebazpen honetako 3.1 artikuluan ezarritako eran.

1.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.2.6 del Decreto 211/2015, de 10 de noviembre, la lista definitiva de personas admitidas y la relación de personas no admitidas, con indicación de la causa de la no admisión a participar en el procedimiento, será aprobada por la Comisión de Selección y la publicará del modo previsto en el artículo 3.1 de la presente Resolución.

2.– Gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da behin betiko zerrendaren aurka, Plangintza eta Antolaketako zuzendariaren aurrean edo Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru Sarrerak Bermatzeko zuzendariaren aurrean, hilabeteko epean, zerrenda Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoaren iragarki-taulan (https://www.euskadi.eus) argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Zuzendari horiek ebatziko dute errekurtsoa, batera emandako ebazpen baten bidez.

2.– Contra la lista definitiva se podrá presentar, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de su publicación en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco (https://www.euskadi.eus), recurso de alzada ante el Director o Directora de Planificación y Organización o el Director o Directora de Formación Profesional para el Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo que resolverán por resolución conjunta.

3.– Halaber, azaroren 10eko 211/2015 Dekretuaren 9.3 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, erreserba-zerrenda bat argitaratuko du Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuak, ebazpen honetako 3.1 artikuluan ezarritako eran.

3.– Asimismo y de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.3 del Decreto 211/2015, de 10 de noviembre, la lista de personas en reserva será publicada por el Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional del modo previsto en el artículo 3.1 de la presente Resolución.

11. artikulua.– Prozeduraren faseak.

Artículo 11.– Fases del procedimiento.

Hiru fasetan garatuko da konpetentzia profesionalak aintzatesteko, ebaluatzeko, egiaztatzeko eta erregistratzeko prozedura:

El procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las competencias profesionales se desarrollará en tres fases:

a) Aholkularitza-fasea.

a) Fase de asesoramiento.

b) Konpetentzia profesionala ebaluatzeko fasea.

b) Fase de evaluación de la competencia profesional.

c) Konpetentzia profesionala egiaztatzeko eta erregistratzeko fasea.

c) Fase de acreditación y registro de la competencia profesional.

12. artikulua.– Aholkularitza-fasean izena ematea eta tasak ordaintzea.

Artículo 12.– Inscripción para el asesoramiento y abono de tasas.

1.– Hautaketa-prozesuan onartutakoek izango dute aukera aholkularitza-fasean parte hartzeko.

1.– Accederán a la fase de asesoramiento las personas admitidas en el proceso de selección.

2.– Aholkularitza-fasean izena emateko, deialdi honetako V. eranskinean ageri den eredua erabili beharko da. Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuaren web-orrian deskarga daiteke eredua (www.ivac-eei.eus/eu/ikasketa-egiaztatzea/).

2.– La inscripción para el asesoramiento se realizará en el modelo que aparece en el Anexo V de esta convocatoria. Este modelo podrá descargarse de la página web del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional (www.ivac-eei.eus/es/reconocimiento-aprendizajes/).

3.– II. eranskinean zehaztuta dago zer ikastetxetan eman daitekeen izena aholkularitza-faserako.

3.– Los centros donde se podrá realizar la inscripción para el asesoramiento son los establecidos en el Anexo II.

4.– Prozeduran onartutako hautagaien behin betiko zerrendak argitaratu eta hurrengo egunean emango da izena aholkularitzan.

4.– La inscripción al asesoramiento se realizará al día siguiente de la publicación de los listados definitivos de personas candidatas admitidas en el procedimiento.

5.– Halaber, dagokion tasa ordaindu beharko da, hala xedatuta baitago irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren tasa eta prezio publikoei buruzko Legearen testu bategineko 95. terdecies artikuluaren 2. apartatuan:

5.– Asimismo, deberá abonarse la tasa correspondiente, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 95 terdecies del texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2007 de 11 de septiembre:

– Profesionaltasun-ziurtagiria (1. maila): 61,51 euro.

– Certificado de profesionalidad nivel 1: 61,51 euros.

– Profesionaltasun-ziurtagiria (2. maila): 71,76 euro.

– Certificado de profesionalidad nivel 2: 71,76 euros.

– Profesionaltasun-ziurtagiria (3. maila): 92,26 euro.

– Certificado de profesionalidad nivel 3: 92,26 euros.

– 1. mailako titulua (Oinarrizko prestakuntza): 92,26 euro.

– Título de nivel 1 (Formación Básica): 92,26 euros.

– 2. mailako titulua (Erdi-mailako zikloak): 102,52 euro.

– Título de nivel 2 (Ciclos de Grado Medio): 102,52 euros.

– 3. mailako titulua (Goi-mailako zikloak): 112,77 euro.

– Título de nivel 3 (Ciclos de Grado Superior): 112,77 euros.

Aholkularitzarako inskripzioari dagokion tasa ordaintzeko epea inskripzioaren egunean bertan hasiko da, eta 5 egun baliodun izango dira tasa ordaintzeko taldeko aholkularitza-bilera egiten denetik aurrera. Ebaluazioan izena emateko inprimakian zehaztuta dago hautagai bakoitzak zein duen tasa ordaintzeko azken eguna.

El periodo de pago de la tasa correspondiente a la inscripción para el asesoramiento comenzará el mismo día de la fecha de inscripción, disponiendo de 5 días hábiles a partir de la celebración de la reunión grupal de asesoramiento para el pago de la tasa. La fecha de fin de pago de la tasa estará indicada para cada persona candidata en la hoja de inscripción para el asesoramiento.

6.– Prozeduran onartutako pertsona fisikoek ez dute tasa ordaindu beharrik izango edo % 50eko murrizketa izango dute, baldin eta, hurrenez hurren, 7. artikuluko 4. eta 5. apartatuetan jasotako egoeraren batean daudela egiaztatzen badute.

6.– Gozarán de exención total o de una bonificación del 50% de la tasa exigida las personas físicas admitidas en el procedimiento que acrediten cualquiera de las circunstancias contempladas en los apartados 4 y 5, respectivamente, del artículo 7.

7.– Tasa adierazitako epean ordaindu ezean, prozeduran parte hartzeari uko egin zaiola joko da, eta hala deklaratuko da Plangintza eta Antolaketako zuzendariaren eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru Sarrerak Bermatzeko zuzendariaren ebazpen bidez.

7.– El impago de la tasa establecida en el plazo indicado, será entendido como desistimiento de participación en el procedimiento y deberá ser declarado mediante Resolución del Director o Directora de Planificación y Organización y el Director o Directora de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

13. artikulua.– Aholkularitza-fasearen bilakaera.

Artículo 13.– Desarrollo de la fase de asesoramiento.

1.– Azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuaren 12. artikuluan xedatutakoari jarraituz gauzatuko da aholkularitza-fasea.

1.– La fase de asesoramiento se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 211/2015, de 10 de noviembre.

2.– Fase hori nahitaezkoa da, eta xedetzat dauka identifikatzea zein diren hautagaien ikaskuntzei dagozkien konpetentzia-unitate egokienak, horiek ebaluatzeko, eta, halaber, behar duten laguntza ematea hautagaiei aholkularitza-prozesu osoan.

2.– Esta fase es de carácter obligatorio y tiene como finalidad la identificación de la correspondencia de los aprendizajes de las personas candidatas seleccionadas con las unidades de competencia que pudieran ser más idóneas a efectos de evaluación, así como proporcionarles el apoyo necesario durante todo el proceso de asesoramiento.

3.– Talde-bilera bat egingo da aholkulariarekin, nahitaezkoa, aukeratutako hautagai guztiei zuzendua, eta, han, informazio guztia emango da aholkularitza-prozesuari buruz eta Konpetentzia Profesionalen Txostenari buruz.

3.– Se realizará una reunión grupal, de carácter obligatorio, dirigida a todas las personas candidatas seleccionadas asignadas con la asesora o el asesor, en la que se les aportará toda la información sobre el proceso de asesoramiento y la elaboración del Dossier de Competencias Profesionales.

4.– Ondoren, banaka eta modu presentzialean egingo da aholkularitza aholkulariarekin, zeinak hautagaiei lagunduko baitie konpetentzia ebaluatzen, txostena osatzen, eta, hala badagokio, txosten hori justifikatzeko ebidentzia berriak aurkezten.

4.– Posteriormente, el asesoramiento se realizará de forma individual y presencial con la persona asesora que le ayudará a autoevaluar su competencia, completar su dossier, y en su caso, a presentar nuevas evidencias que lo justifiquen.

5.– Aholkulariak, aurkeztutako dokumentazioa aintzat hartuta, txosten izenpetu bat egingo du Ebaluazio Batzordearentzat, orientagarria izango dena, eta, han, adieraziko du, arrazoiak emanda, behar bezala justifikatutako ebidentziak dauden hautagaiak atal bakoitzean konpetentzia duela esateko; txostenean adieraziko du, halaber, hautagaia ebaluazio-fasera igarotzea egokia den.

5.– La asesora o el asesor, atendiendo a la documentación aportada, emitirá un informe firmado, destinado a la Comisión de Evaluación, que tendrá carácter orientativo, dónde indicará, de forma motivada, si considera que hay o no evidencias suficientemente justificadas de la competencia de la persona candidata en cada una de las unidades de competencia y, por otra parte, le indicará la conveniencia de pasar o no a la fase de evaluación.

a) Txostena aldekoa baldin bada (ebidentzia nahikoa baitago hautagaiaren konpetentziari buruz), aholkulariak Ebaluazio Batzordeari helaraziko dizkio txostena eta hautagaiak aurkeztutako dokumentazioa.

a) Si el informe es positivo (considera que hay evidencias suficientes sobre la competencia de la persona candidata), el asesor o la asesora trasladará a la Comisión de Evaluación el informe elaborado, así como toda la documentación aportada por la persona candidata.

b) Txostena aurkakoa bada, aholkulariak hautagaiari adieraziko dio zer prestakuntza osagarri egin dezakeen eta zer ikastetxetan eskaintzen den.

b) Si el informe es negativo, el asesor o la asesora le indicará a la persona candidata la formación complementaria que podrá realizar, así como los centros donde se ofrece.

Aholkulariaren txostena ez da loteslea, eta, hortaz, hautagaiak erabaki dezake ebaluazio-fasera igaro nahi duen ala ez. Kasu horretan ere, aholkulariak Ebaluazio Batzordeari helaraziko dizkio bere txostena eta aipatutako dokumentazioa.

El informe del asesor o la asesora no es vinculante, por lo que la persona candidata podrá decidir pasar a la fase de evaluación. En este caso, el asesor o la asesora también trasladará a la Comisión de Evaluación su informe, junto con la documentación referida.

6.– Aholkulari bakoitzak bere jardueren erregistroa egingo du, eta hautagai bakoitzak sinatuko du han, azaltzen den saio guztietan, izan talde-bilerak nahiz banakakoak. Hautagaiek, halaber, saioetara joan izanaren ziurtagiri bat emateko eskatu ahal diote aholkulariari.

6.– Cada asesora o asesor llevará un registro de sus actuaciones, en el que cada persona candidata firmará cada una de las sesiones a las que asista, sean de carácter grupal o individual. Asimismo, las personas candidatas podrán solicitar a la asesora o asesor justificante de la asistencia a las sesiones.

7.– Aholkularitza-fasea nahitaezkoa da, eta, hortaz, hautagai bat azaltzen ez bada deituta zegoen aholkularitza-saioetara justifikazio-arrazoirik eman gabe, ebaluazio-fasean parte hartzeko eskubidea galduko du. Baldin eta, bilera egin eta hiru eguneko epean, behar bezala justifikatzen badu, idatziz eta frogagiriak aurkeztuta, zergatik ez den joan bilerara, beste aholkularitza-bilera bat hitzartuko da, horretarako ezarritakoa epeetan.

7.– La fase de asesoramiento tiene carácter obligatorio, por lo que, si una persona candidata no se presentara a las sesiones de asesoramiento a las que ha sido citado sin causa justificada, perdería su derecho a participar en la fase de evaluación. Cuando la persona justifique convenientemente, por escrito y con documentación acreditativa, la falta de asistencia en el plazo de los tres días hábiles siguientes a la reunión, se podrá realizar un nuevo asesoramiento respetando los plazos establecidos.

8.– Aholkulari bat ezin bada hautagai batekin harremanetan jarri ohiko bitartekoen bidez, Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuaren web-orriaren bitartez egingo du (www.ivac-eei.eus/eu/ikasketa-egiaztatzea/), eta jakinarazpen-ondorioak izango ditu.

8.– Cuando una asesora o un asesor no pueda contactar con una persona candidata, por los medios habituales, lo hará a través de la página del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional (www.ivac-eei.eus/es/reconocimiento-aprendizajes/), que tendrá los efectos de notificación.

9.– aholkularitza-fasea aholkularitzarako inskripzio-tasa ordaintzen den egun berean hasi ahal izango da. Gutxienez 25 egun balioduneko iraupena izango du.

9.– La fase de asesoramiento podrá iniciarse el mismo día de pago de la tasa de inscripción al asesoramiento. Tendrá una duración mínima de 25 días hábiles.

10.– III. eranskinean zehaztuta dago zer egoitzatan egin daitekeen aholkularitza-fasea.

10.– Las sedes donde se podrá desarrollar la fase de asesoramiento son las establecidas en el Anexo III.

11.– Plangintza eta Antolaketako zuzendariaren eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko zuzendariaren baterako ebazpenaren bidez, aholkularitza-lanak egingo dituzten aholkulariak izendatu eta gaituko dira, 1224/2009 Errege Dekretuaren 25. artikuluan ezarritako baldintzak betez, eta Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan argitaratuko da (https://www.euskadi.eus).

11.– Mediante resolución conjunta del Director o Directora de Planificación y Organización y del Director o Directora de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, se designará y habilitará al personal asesor que vaya a realizar labores de asesoramiento, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 25 del Real Decreto 1224/2009, publicándose en la sede electrónica del Gobierno Vasco (https://www.euskadi.eus).

14. artikulua.– Ebaluazio-fasean izena ematea eta tasak ordaintzea.

Artículo 14.– Inscripción para la fase de evaluación y abono de tasas.

1.– Deialdi honen VI. eranskineko ereduaren bidez emango da izena ebaluazio-fasean. Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuaren web-orrian deskarga daiteke eredua (www.ivac-eei.eus/eu/ikasketa-egiaztatzea/).

1.– La inscripción para la evaluación se realizará en el modelo que aparece en el Anexo VI de esta convocatoria. Este modelo podrá descargarse de la página web del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional (www.ivac-eei.eus/es/reconocimiento-aprendizajes/).

2.– Hautagaiek, ebaluazioan izena emateko, aholkularitza bukatua izan behar dute II. eranskinean aipatzen diren ikastetxeetan.

2.– La inscripción para la evaluación se realizará una vez que la persona candidata haya finalizado el asesoramiento, en los centros establecidos en el Anexo II.

3.– Ebaluaziorako inskripzioa egiteko epea aholkularitza-fasea hasi eta 5 egun baliodunera hasiko da, eta fase hori amaitutakoan amaituko da.

3.– El plazo para realizar la inscripción para la evaluación se iniciará a los 5 días hábiles de la fecha de inicio de la fase de asesoramiento, finalizando al terminar dicha fase.

4.– Ebaluazioan izena emateko, halaber, konpetentzia-unitate bakoitzari dagokion tasa ordaindu beharko da, hala xedatuta baitago irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren tasa eta prezio publikoei buruzko Legearen testu bategineko 95. terdecies artikuluaren 3. apartatuan.

4.– Asimismo, deberá abonarse la tasa correspondiente, por cada unidad de competencia inscrita para la evaluación, según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 95 terdecies del texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2007 de 11 de septiembre:

– 1. mailako konpetentzia-unitate bakoitzeko: 12,30 euro.

– Por cada Unidad de Competencia de nivel 1: 12,30 euros.

– 2. mailako konpetentzia-unitate bakoitzeko: 15,38 euro.

– Por cada Unidad de Competencia de nivel 2: 15,38 euros.

– 3. mailako konpetentzia-unitate bakoitzeko: 18,45 euro.

– Por cada Unidad de Competencia de nivel 3: 18,45 euros.

Interesdunak 5 egun balioduneko epean ordaindu beharko du tasa hori, ebaluazioan izena eman zuen egunaren biharamunetik hasita. Ebaluazioan izena emateko inprimakian zehaztuta dago hautagai bakoitzak zein duen tasa ordaintzeko azken eguna.

La persona interesada dispondrá de 5 días hábiles, a partir del día siguiente a aquel en que se realizó la inscripción para la evaluación, para hacer efectivo el pago de la tasa antes citada. La fecha de fin de pago de la tasa, estará indicada para cada persona candidata en la hoja de inscripción para la evaluación.

5.– Prozeduran onartutako pertsona fisikoek ez dute tasa ordaindu beharrik izango edo % 50eko murrizketa izango dute, baldin eta, hurrenez hurren, 7. artikuluko 4. eta 5. apartatuetan jasotako egoeraren batean daudela egiaztatzen badute.

5.– Gozarán de exención total o de una bonificación del 50% de la tasa exigida las personas físicas admitidas en el procedimiento que acrediten cualquiera de las circunstancias contempladas en los apartados 4 y 5, respectivamente, del artículo 7.

6.– Tasa adierazitako epean ordaindu ezean, prozeduran parte hartzeari uko egin zaiola joko da, eta hala deklaratuko da Plangintza eta Antolaketako zuzendariaren eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru Sarrerak Bermatzeko zuzendariaren ebazpen bidez.

6.– El impago de la tasa establecida en el plazo indicado, será entendido como desistimiento de participación en el procedimiento y deberá ser declarado mediante Resolución del Director o Directora de Planificación y Organización y el Director o Directora de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

15. artikulua.– Ebaluazio-fasearen bilakaera.

Artículo 15.– Desarrollo de la fase de evaluación.

1.– Fase hori azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuaren 12. artikuluan xedatutakoari jarraituz gauzatuko da (211/2015 Dekretua, zeinaren bidez ezartzen baitira lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez hartutako konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko antolamendua eta prozedura Euskal Autonomia Erkidegoan).

1.– Se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 211/2015, de 10 de noviembre, por el que se establece en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la organización y el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación.

2.– Ebaluazio-fasean, egiaztatuko da hautagaiak behar den konpetentzia profesionala duela errealizazio profesionaletan, errealizazio-irizpideetan ezarritako mailetan eta testuinguru profesionalaren arabera finkatutako lan-egoera egiazko edo simulatu batean.

2.– En la fase de evaluación, se comprobará que la persona candidata demuestra la competencia profesional requerida en las realizaciones profesionales, en los niveles establecidos, en los criterios de realización y en una situación de trabajo, real o simulada, fijada a partir del contexto profesional.

3.– Ebaluazio-prozesuan, aintzat hartuko dira hautagaiak emandako informazio profesionaletik lortutako zeharkako ebidentziak nahiz zuzeneko ebidentzia gehigarriak; azken horiek ebaluatzeko, hautagaiaren konpetentzia egiaztatzeko beharrezkotzat jotzen den ebaluazio-metodoren bat erabiliko da.

3.– En el proceso de evaluación, se tendrán en cuenta tanto las evidencias indirectas obtenidas a partir de la información profesional aportada por la persona candidata como las evidencias directas adicionales, que podrán constatarse mediante alguno de los métodos de evaluación que se consideren necesarios para comprobar la competencia de la misma.

4.– Ebaluazio-fasean, ebaluazioa egingo zaio hautagaiari, izena eman zuen konpetentzia-unitateetako bakoitzean, VI. eranskinaren bidez aurkeztu zuen eskabidea aintzat hartuta, edozein dela ere aholkulariaren txostenaren emaitza.

4.– La persona candidata deberá ser evaluada de cada una de las unidades de competencia en las cuales realizó la inscripción para la evaluación, según su solicitud presentada mediante el Anexo VI, independientemente del resultado del informe de la asesora o el asesor.

5.– Uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuaren 26., 27. eta 28. artikuluetan aurreikusitako eta araututako ebaluazio-batzordeek egingo dute ebaluazioa. Ebaluazio-batzorde horien izendapena Plangintza eta Antolaketako zuzendariak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru Sarrerak Bermatzeko zuzendariak batera emandako ebazpen baten bidez egingo da, eta Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoan argitaratuko (https://www.euskadi.eus).

5.– La evaluación se realizará por las comisiones de evaluación previstas y reguladas en los artículos 26, 27 y 28 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, que se designarán, mediante Resolución conjunta del Director o Directora de Planificación y Organización y el Director o Directora de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, publicándose en la sede electrónica del Gobierno Vasco (https://www.euskadi.eus).

6.– Hauek izango dira ebaluazio-fasearen etapak:

6.– La fase de evaluación constará de las siguientes etapas:

a) Ebaluazio Batzordeak konpetentzien dosierra eta aholkulariaren txostena aztertuko ditu. Dosierra hautagai bakoitzaren lanbide-jarduera gauzatzea ahalbidetzen duten ezagutza eta gaitasunen multzoak definitzen du, eta ebidentzien lehen ebaluazioa egingo du ebidentzien nahikotasuna edo eskasia erabakitzeko, konpetentzia-unitateen egiaztapena proposatzeko.

a) La Comisión de Evaluación realizará un análisis del Dossier de Competencias, que viene definido por el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional de cada persona candidata, y del informe de la asesora o asesor, realizando una primera evaluación de las evidencias con objeto de decidir respecto a la suficiencia o insuficiencia de estas, para proponer la acreditación de las unidades de competencia.

b) Ebaluazio-batzordeak hautagai bakoitzari buruzko plangintza bat egingo du, eta banakako ebaluazio-planean jasoko, non bilduko baitira ebaluazio-irizpideak, -metodologia eta -jarduerak, bai eta programatutako jarduera bakoitza egiteko aurreikusitako lekua eta egunak ere. Plan hori nahitaezkoa izango da, eta zuzenean helarazi behar zaio hautagaiari, posta elektronikoz edo posta arruntez.

b) La Comisión de Evaluación efectuará una planificación para cada persona candidata, que quedará reflejada en el plan individualizado de evaluación, en el que se recogerán los criterios, la metodología y las actividades de evaluación, así como los lugares y fechas previstas para cada una de las actividades programadas. Dicho plan será de carácter obligatorio y deberá ser entregado personalmente, por correo electrónico o postal, a la persona candidata.

c) Ebaluazio-batzordeak erabakitako ebaluazio-prozesua egingo zaio hautagai bakoitzari. Konpetentzia-unitate jakin bateko konpetentzia profesionalaren ebaluazioaren emaitza «frogatua» edo «ez frogatua» izango da. Konpetentzia-unitatea izango da egiaztatze-atal minimoa.

c) Cada persona candidata será objeto del proceso de evaluación que haya determinado la Comisión de Evaluación. El resultado de la evaluación de la competencia profesional en una determinada unidad de competencia se expresará en términos de «Demostrada» o «No Demostrada», siendo la unidad de competencia la unidad mínima de acreditación.

d) Azkenik, ebaluazio-batzordeak akta batean bilduko ditu ebaluazioaren emaitzak, eta honela emango ditu kalifikazioak:

d) Finalmente, la Comisión de Evaluación elaborará el acta con los resultados de la evaluación, cuyas calificaciones se ajustarán al siguiente desglose:

– «Frogatua», baldin eta, ebaluazioaren emaitzaren arabera, ebidentziek erakusten badute hautagaiak kualifikazio egiaztatua duela ebaluatutako konpetentzia-unitatean.

– «Demostrada» en el caso de que el resultado de la evaluación sea que las evidencias demuestran que la persona está acreditada en la unidad de competencia evaluada.

– «Ez frogatua», baldin eta, ebaluazioaren emaitzaren arabera, ebidentziek erakusten badute hautagaiak ez duela kualifikazio egiaztaturik ebaluatutako konpetentzia-unitatean.

– «No Demostrada» en el caso de que el resultado de la evaluación sea que las evidencias no demuestran que la persona está acreditada en la unidad de competencia (evaluada o no presentada).

7.– Ebaluazio-faseko jarduerak ebaluaziorako izena emateko finkatutako egunean hasiko dira, eta gutxienez 30 egun balioduneko iraupena izango dute.

7.– Las actuaciones de la fase de evaluación se iniciarán coincidiendo con la fecha fijada para la inscripción para la evaluación, y con una duración mínima de 30 días hábiles.

8.– III. eranskinean zehaztuta dago zer egoitzatan egin daitekeen ebaluazio-fasea.

8.– Las sedes donde se podrá desarrollar la fase de evaluación son las establecidas en el Anexo III.

16. artikulua.– Behin-behineko aktak argitaratzea.

Artículo 16.– Publicación de las actas provisionales.

1.– Behin-behineko ebaluazio-aktak ebazpen honen 3.1 artikuluan aurreikusitako moduan argitaratuko dira, ebaluazio-fasea amaitu eta 2 egun baliodun geroago.

1.– La publicación de las actas provisionales de evaluación se realizará del modo previsto en el artículo 3.1 de la presente Resolución, 2 días hábiles después de finalizada la fase de evaluación.

2.– Behin-behineko emaitza honela adieraziko da: «frogatua» edo «ez frogatua». Horren aurka, interesdunek erreklamazioa aurkez dezakete, 5 egun balioduneko epean, emaitza Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoaren iragarki-taulan (https://www.euskadi.eus) argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

2.– Contra el resultado provisional, que será expresado en términos de «Demostrada» o «No demostrada», la persona interesada podrá presentar reclamación en el plazo de 5 días hábiles a contar a partir del día siguiente de la publicación en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco (https://www.euskadi.eus).

3.– Idatziz aurkeztu beharko da erreklamazioa, ebaluaziorako izen-ematea egin zen ikastetxeko idazkaritzan, eta prozeduraren ebaluazio-batzordeko lehendakariari zuzenduko zaio, ebatz dezan.

3.– Esta reclamación deberá presentarse por escrito en la secretaría del centro donde realizó la inscripción para la evaluación al procedimiento y dirigida a la Presidenta o Presidente de la Comisión de Evaluación del procedimiento que resolverá la reclamación.

17. artikulua.– Behin betiko aktak argitaratzea.

Artículo 17.– Publicación de las actas definitivas.

1.– Behin betiko ebaluazio-aktak ebazpen honen 3.1 artikuluan aurreikusitako moduan argitaratuko dira, erreklamazioak aurkezteko epea amaitu eta 3 egun baliodun igaro baino lehen.

1.– La publicación de las actas definitivas de evaluación se realizará del modo previsto en el artículo 3.1 de la presente Resolución, antes de 3 días hábiles posteriores a la finalización del plazo de reclamaciones.

2.– Behin betiko ebaluazioa-akten aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dezake ebaluatutako pertsonak, hilabeteko epean, akta Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoaren iragarki-taulan (https://www.euskadi.eus) argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Plangintza eta Antolaketako zuzendariaren aurrean edo Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru Sarrerak Bermatzeko zuzendariaren aurrean aurkeztuko da errekurtsoa, eta bi zuzendariek batera emandako ebazpen bidez ebatziko dute.

2.– Las actas definitivas de evaluación podrán ser objeto de recurso de alzada por la persona evaluada, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco (https://www.euskadi.eus), ante el Director o Directora de Planificación y Organización o el Director o Directora de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, que resolverán por resolución conjunta.

18. artikulua.– Ordain ekonomikoak.

Artículo 18.– Compensaciones económicas.

Aholkulari eta ebaluatzaileek azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuaren eranskinean adierazitako ordain ekonomikoak jaso ahal izango dituzte (211/2015 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoan konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko antolamendua eta prozedura zehazten dituena).

Las personas asesoras y evaluadoras podrán percibir las compensaciones económicas indicadas en el Anexo del Decreto 211/2015 de 10 de noviembre, por el que se establece la organización y el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales en el País Vasco.

Aholkulariek eta ebaluatzaileek langabezia-prestazioak jasotzen badituzte, kotizaziopekoak zein kotizaziorik gabekoak, edo diru-sarrerak bermatzeko errentaren onuradunak badira, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinarazi beharko diote konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura honetan laguntzen dutela, aholkulari edo ebaluatzaile gisa parte hartu duten fasearen hasieran eta amaieran, bai eta horregatik jasotzen dituzten kalte-ordainen zenbatekoa ere.

En el caso de personas asesoras y evaluadoras que estén percibiendo prestaciones por desempleo, tanto contributivas como no contributivas, o sean beneficiarias de la renta de garantía de ingresos, deberán comunicar a Lanbide, Servicio Vasco de Empleo, su colaboración con el presente procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales, al inicio y al final de la fase en la que haya participado como persona asesora o evaluadora, así como el importe de las indemnizaciones que reciba por ello.

19. artikulua.– Konpetentzia profesionala egiaztatzeko eta erregistratzeko fasea.

Artículo 19.– Fase de acreditación y registro de la competencia profesional.

1.– Egiaztatzeko eta erregistratzeko fasea azaroaren 10eko 211/2015 Dekretuaren 13. artikuluan xedatutakoari jarraituz egingo da (211/2015 Dekretua, Lan-esperientziaren bitartez edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez hartutako lanbide-gaitasunak ebaluatzeko eta egiaztatzeko antolamendua eta prozedura ezartzen dituena Euskal Autonomia Erkidegoan).

1.– El desarrollo de la fase de acreditación y registro se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 211/2015, de 10 de noviembre, por el que se establece en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la organización y el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación.

2.– Lanbide Heziketako Sailburuordetzak, Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzaren bidez, aitortutako konpetentzia-unitateak egiaztatuko ditu, ebaluazio-batzorde bakoitzak uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretuaren III-A ereduaren arabera egindako aktei jarraikiz (1224/2009 Errege Dekretua, Lan-esperientziaren bidez hartutako konpetentzia profesionalak aitortzen dituena).

2.– La Viceconsejería de Formación Profesional, a través de la Dirección de Planificación y Organización acreditará las unidades de competencia reconocidas, de acuerdo con las actas emitidas por cada Comisión de Evaluación según el modelo III-A del Real Decreto 1224/2009 de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

3.– Prozedura honen bidez eskuratutako konpetentzia-unitateen egiaztapenak egiaztatze partzial metagarriaren ondorioak ditu, Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoaren 8.3 artikuluan xedatuaren arabera, eta, helburutzat dauka kasuan kasuko lanbide-heziketako titulua edo profesionaltasun-ziurtagiria lortzera bideratutako prestakuntza osatzea.

3.– La acreditación de unidades de competencia adquiridas a través de este procedimiento tiene efectos de acreditación parcial acumulable de conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, con la finalidad, en su caso, de completar la formación conducente a la obtención del correspondiente título de formación profesional o certificado de profesionalidad.

4.– Ebaluazio positiboa lortu dutenek II. eranskinean ezarritako edozein ikastetxetan jaso ahal izango dituzte beren ziurtagiriak, behin betiko aktak argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

4.– Las personas que hayan obtenido evaluación positiva podrán recoger sus certificados en cualquier centro establecido en el Anexo II a partir del día siguiente de la publicación de las actas definitivas.

20. artikulua.– Prestakuntza-plana.

Artículo 20.– Plan de formación.

Lan-esperientziaren bidez edo prestakuntzako bide ez-formalen bitartez hartutako lanbide-gaitasunak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozesu osoa amaitzean, ebaluazio-batzordeak idazki bat igorriko die deialdi honetan ezarritako prozeduran parte hartu duten guztiei, honako hau jasoko duena, dagokionaren arabera:

Al concluir todo el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, la Comisión de Evaluación remitirá, a todas las personas que hayan participado en el procedimiento establecido en la presente convocatoria, un escrito en el que se hará constar, según proceda:

a) Prestakuntza-aukerak eta dagozkion orientabideak, hurrengo deialdietan aukera izan dezaten frogatu gabeko gaitasun-unitateak egiaztatzeko.

a) Posibilidades de formación, con las orientaciones pertinentes, para que puedan acreditar en convocatorias posteriores las unidades de competencia «No Demostradas».

b) Prestakuntza-aukerak eta dagozkion orientabideak, erlazionatutako profesionaltasun-ziurtagiri bat edo lanbide-heziketako titulu bat lortzeko beharrezkoa den prestakuntza osatu dezaten.

b) Posibilidades de formación, con las orientaciones pertinentes, para completar la formación conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad o un título de formación profesional que esté relacionado.

21. artikulua.– Datu pertsonalak babestea.

Artículo 21.– Protección de datos de carácter personal.

Konpetentzia ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozeduraren organo kudeatzaileek prozedurarekin lotutako prestakuntza-eskaintzak antolatzeko eta prozedura kudeatzeko erabiliko dituzte eskabideetan jasotako datu pertsonalak, hala xedatuta baitago Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3), los órganos gestores del procedimiento de Evaluación y Acreditación de la Competencia destinarán los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de las solicitudes a la organización de las ofertas formativas asociadas y la gestión del procedimiento.

Interesdunek datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta transferitzeko eskubideak baliatu ahal izango dituzte, bai eta datuak tratatuak izateko mugak ezartzeko eta tratamenduaren aurka egiteko eskubidea ere. Horretarako, idazki bat igorri behar dute Hezkuntza Saileko Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzara (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).

Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así como la limitación u oposición a su tratamiento, enviando comunicación escrita en este sentido a la Dirección de Planificación y Organización del Departamento de Educación, Donostia-San Sebastián, 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

22. artikulua.– Abstenitzea eta errefusatzea.

Artículo 22.– Abstención y recusación.

1.– Aholkulari edo ebaluatzaile izendatutakoek ezingo dituzte hautagaiak ebaluatu, baldin eta lehenengoen eta bigarrenen artean urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan jasotako inguruabarren bat gertatzen bada (40/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena).

1.– Las personas nombradas como asesoras o evaluadoras deberán abstenerse de asesorar o evaluar a las personas candidatas cuando entre aquellas y estos concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2.– Halakorik gertatuz gero, eragindako aholkulari eta ebaluatzaileek horren berri eman beharko diote partaide diren ebaluazio-batzordeari, eta horrek Lanbide Heziketaren Ezagutzaren Euskal Institutuari (EEI).

2.– De producirse tal circunstancia, personas asesoras y evaluadoras a quienes afecte, deberán comunicarlo a la Presidencia de la Comisión de Evaluación de la que formen parte y esta al Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional (IVAC).

3.– Halaber, hautagaiek aukera izango dute aholkulari edo ebaluatzaile izendatutakoak errefusatzeko, baldin eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan jasotako inguruabarren bat gertatzen bada.

3.– Asimismo, las personas candidatas podrán recusar a las personas nombradas como asesoras o evaluadoras cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

23. artikulua.– Dokumentazioa artxibatzea eta suntsitzea.

Artículo 23.– Archivo y destrucción de la documentación.

Prozedura amaitu eta hamar urteko epean, III. eranskinean ageri diren ikastetxeek artxibatuko dute dokumentazioa, bai prozedura honetan aurkeztu eta sortutakoa, bai aurrez izena emateko fasean sortutakoa, bai eta aholkularitzan eta ebaluazioan izena emateko faseetakoa ere.

Los centros que figuran en el Anexo III, serán los encargados del archivo de la documentación aportada y generada durante el desarrollo de este procedimiento, en las fases de preinscripción, inscripción para el asesoramiento e inscripción para la evaluación, durante un período de diez años desde su finalización.

24. artikulua.– Argitalpena.

Artículo 24.– Publicación.

Ebazpen hau argitara emango da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, eta haren laburpen bat, Estatuko Aldizkari Ofizialean.

La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y un extracto de la misma en el Boletín Oficial del Estado.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos a partir de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkez daiteke, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Errekurtsoa Hezkuntzako sailburuari zuzenduko zaio, eta berak ebatziko du, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari entzun ondoren.

En el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, podrá interponerse, contra la presente Resolución, recurso de alzada ante la Consejera o Consejero del Departamento de Educación, quién resolverá previo trámite de audiencia al Director o Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko uztailaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de Julio de 2020.

Lanbide Heziketako sailburuordea,

El Viceconsejero de Formación Profesional,

JORGE ARÉVALO TURRILLAS.

JORGE ARÉVALO TURRILLAS.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

El Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.

I. ERANSKINA
ANEXO I
DEIALDIAREN KONPETENTZIA-UNITATEAK
UNIDADES DE COMPETENCIA CONVOCADAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
INFORMATZEKO – ORIENTATZEKO – AURREZ IZENA EMATEKO – AHOLKULARITZARAKO IZENA EMATEKO – EBALUAZIORAKO IZENA EMATEKO ZENTRUAK
CENTROS DE INFORMACIÓN – ORIENTACIÓN – PREINSCRIPCIÓN – INSCRIPCIÓN PARA EL ASESORAMIENTO – INSCRIPCIÓN PARA LA EVALUACIÓN
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
AHOLKULARITZA ETA EBALUAZIORAKO IKASTETXEAK
CENTROS ASESORAMIENTO Y EVALUACIÓN
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IV. ERANSKINA
ANEXO IV
AURREZ IZENA EMATEKO ESKABIDEA
SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
V. ERANSKINA
ANEXO V
AHOLKULARITZA ESKAERA. IZENA EMATEA
SOLICITUD DE ASESORAMIENTO. INSCRIPCIÓN
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
VI. ERANSKINA
ANEXO VI
EBALUAZIORAKO IZENA EMATEA
INSCRIPCIÓN PARA LA EVALUACIÓN
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
VII. ERANSKINA
ANEXO VII
LANBIDE KUALIFIKAZIOETAN ONARTUTAKO LANPOSTUAK
PUESTOS DE TRABAJO ACEPTADOS PARA LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común