Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

176. zk., 2020ko irailaren 7a, astelehena

N.º 176, lunes 7 de septiembre de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

SPRI - ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA
SPRI - AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
3518
3518

EBAZPENA, 2020ko uztailaren 29koa, SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez onartzen eta argitaratzen baitira «Renove Industria 4.0» 2020 laguntza programa arautzen duten oinarriak, eta beketarako deialdia egiten baita.

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2020, del Director General de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se procede a la aprobación, publicación y convocatoria de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Renove Industria 4.0» 2020.

SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomi Garapen eta Azpiegitura Sailaren menpeko Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoak, hainbat ekintza egiten ditu bultzada bat emateko Euskal Autonomia Erkidegoko industria sustapenari, lehiakortasunari, enpresen arteko elkarlanari enpresen berrikuntza eta ikereketari eta abar.

SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, Ente Público de Derecho Privado dependiente del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, tiene encomendadas las actuaciones dirigidas a dirigidas a impulsar la promoción industrial, la competitividad, la cooperación entre empresas, la investigación y el desarrollo en las empresas, etc, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE).

Gaiari eutsiz, SPRI ekintza desberdinak garatzen ari da, enpresen lehiakortasuna hobetzeko. Ildo horretatik, besteak beste, ekipoak eta makineria modernizatzen ditu eta, modu horretan, legedi sektorial aplikagarria betetzen da.

A este respecto, SPRI viene desarrollando diversas acciones encaminadas a mejorar la competitividad de las empresas, por medio de entre otras cosas la modernización de sus equipos y su maquinaria, y cumpliendo de esta forma la diferente legislación sectorial aplicable.

Ondorioz, «Renove Industria 4.0» programak Euskadiko Autonomia Erkidegoa osatzen duen enpresa-sareko enpresetan gaitzeko makineria edota ekipamendu aurreratuan (hardwarea eta softwarea) inbertsioak sustatzea du helburu, ingurune horiek modernizatzeko eta, hala, fabrikazio aurreratuaren eremuan Industria 4.0ren proiektuei aurre egin edo horiek garatzeko.

En consecuencia, el programa Renove Industria 4.0 persigue el fomentar las inversiones en nueva maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software) habilitador dentro de las empresas que componen el tejido empresarial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con el objetivo de modernizar estos entornos, y de que puedan de esta manera encarar o abordar proyectos de Industria 4.0 dentro del ámbito de la Fabricación Avanzada.

Gorago adierazitakoaren arabera, hauxe

Por lo expuesto,

ERABAKI DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– «Renove 4.0» 2020 Laguntza Programari dagozkion oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea, zeintzuen edukia atxikita baitago Ebazpen honen Eranskinean.

Primero.– Aprobar las bases reguladoras y la convocatoria correspondiente al Programa de Ayudas «Renove Industria 4.0» 2020, cuyo contenido se adjunta a modo de anexo a la presente Resolución.

Bigarrena.– Ebazpen hau osorik argitaratzea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

Segundo.– Proceder a la publicación íntegra en el Boletín Oficial del País Vasco de la presente Resolución.

Hirugarrena.– Ebazpen honen kontra, hautazko izaeraz, berraztertzeko errekurtsoa jar daiteke SPRI Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren zuzendari nagusiaren aurrean, hilabete bateko epean, ebazpen hau argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik kontatzen hasita, edo zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke, administrazioarekiko epaitegietan, bi hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Tercero.– Contra la presente Resolución, podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Dirección General de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución.

Laugarrena.– Ebazpen hau indarrean sartuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean.

Cuarto.– La presente Resolución surtirá efecto a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bilbao, 2020ko uztailaren 29a.

En Bilbao, a 29 de julio de 2020.

SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusia,

El Director General de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial,

ALEXANDER ARRIOLA LIZARRITURRI.

ALEXANDER ARRIOLA LIZARRITURRI.

ERANSKINA
ANEXO
«RENOVE INDUSTRIA 4.0» 2020 PROGRAMAREN OINARRI ARAULTZAILEAK
BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS «RENOVE INDUSTRIA 4.0» 2020

XI. legealdiaren esparru estrategikoak Euskadi 2020 Enpleguaren eta Ekonomia Suspertzearen aldeko Esparru Programa du eta horren barruan osagai garrantzitsuenetarikoa Ekonomia Garapen eta Azpiegitura Sailaren «Basque Industry 4.0» 2017-2020rako Industrializazio Plana da.

El Marco estratégico de la XI Legislatura integra el Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica Euskadi 2020 siendo unos de sus componentes más importantes el Plan de Industrialización 2017-2020 «Basque Industry 4.0» del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

2017-2020rako Industria Planak ondorengo helburu nagusiak ditu:

Los Objetivos principales del Plan de Industria 2017-2020 son:

– Industria gehiago: Industria Euskadiko ekonomiari dagokion BPGdren % 25era iristea.

– Más Industria: que la industria alcance el 25% del PIB de la economía vasca.

– Industria hobea: Industria 4.0 paradigman estadio berria lortzea, nazioarteko merkatu orokorrean euskal enpresak sartu eta lehiatzean jauzi kualitatiboa erraztea, enpresa-, sektore- eta lurralde-tipologiari dagokionez, orokorrean lehiakortasuna hobetzea, enpresa-behar eta lanbide-profilen eskuragarritasunaren artean konexioa eratzeko oinarriak jartzea.

– Mejor industria: alcanzar un nuevo estadio en el paradigma de la Industria 4.0, facilitar un salto cualitativo en la inserción y competitividad internacional de la empresa vasca en el mercado global, lograr una mejora generalizada de competitividad en cuanto a tipología de empresas, sectores y territorios, sentar las bases para la conexión entre necesidades empresariales y disponibilidad de perfiles profesionales.

– Industria-politika eraginkorra: Jaurlaritzaren industria-politika modernizatzen eta hobetzen jarraitzea eta, horretarako, programa aurreratuez baliatzea eta baliabide publikoak gero eta eraginkortasun handiagoaz erabiltzea.

– Política industrial eficiente: continuar modernizando y perfeccionando la política industrial del Gobierno con programas avanzados y un uso cada vez más eficiente de los recursos públicos.

Planaren zeharkako ardatza Industria 4.0 kontzeptua da eta zeregin garrantzitsuenak honakoak dira:

El eje transversal del Plan es el concepto Industria 4.0 cuyos cometidos más importantes son los siguientes:

– Industria 4.0ri eta EIKTen ahalmenari buruz enpresa txiki eta ertainak sentsibilizatzea.

– Sensibilizar a las pymes sobre Industria 4.0 y el potencial de las TEIC.

– Industria 4.0ren Euskadiko ekosistema erakartze-ahalmen eta lankidetzaren bitartez eragile berriekin indartzea.

– Potenciar el ecosistema vasco de Industria 4.0 con nuevos actores con capacidad de tracción y cooperación.

– Basque Digital Innovation Hub azpiegitura teknologikoen sarea abian jartzea.

– Poner en marcha la red de infraestructuras tecnológicas Basque Digital Innovation Hub.

– Teknologia eta negozio-ereduei begira, euskal industriaren digitalizazioa sendotzea.

– Potenciar la digitalización de la industria vasca en términos de tecnologías y modelos de negocio.

– Industria 4.0ren inguruan klusterren arteko lankidetza sustatzea.

– Fomentar la cooperación intercluster en torno a la Industria 4.0.

– Ekintzailetza aurreratuaren Bind 4.0 programa.

– Programa Bind 4.0 de emprendimiento avanzado.

«Renove Industria 4.0» programa 2017-2020rako Industrializazio Planaren amaiera da, eta xedea Euskadiko enpresa txiki eta ertainen lehiakortasuna Industria 4.0rekin zerikusia duen inbertsioen bitartez hobetzea da.

El programa Renove Industria 4.0 es la culminación del Plan de Industrialización 2017-2020, cuyo objetivo es mejorar la competitividad de las PYMES vascas con inversiones relacionadas con la Industria 4.0.

Renove Industria 4.0. Programa SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren 2020ko Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren (2020ko apirilaren 14an onartua) barruan kokatzen da.

Señalar que el Programa Renove Industria 4.0 se enmarca dentro del Plan Estratégico de Subvenciones de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial para 2020, aprobado el 14 de abril de 2020.

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

Oinarri hauek Industria 4.0ren proiektuak inplementatzeko makineria edo ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) erosten laguntzea dute helburu. Ildo horri jarraiki, Euskadiko Autonomia Erkidegoko enpresa industrialetan, fabrikazio aurreratuaren eremuaren barruan, teknologiak aplikatu beharko dira.

Las presentes bases tienen por objeto apoyar la adquisición de maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software), para la implementación de proyectos de Industria 4.0, dirigidos a aplicar tecnologías dentro del ámbito de la Fabricación Avanzada en empresas industriales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2. artikulua.– Laguntzen izaera.

Artículo 2.– Naturaleza de las ayudas.

1.– Programa honek eta bertan arautzen diren laguntzek daukate norgehiagoka-prozedura bete behar dute.

1.– El presente programa y la concesión de las ayudas que regula están sometidos al procedimiento de concurrencia competitiva.

2.– Programa honen bidez ematen diren dirulaguntzak itzuli beharrik gabeko fondo galdurako dirulaguntzak izango dira.

2.– Las ayudas que se concedan en el marco del presente Programa tendrán la consideración de subvenciones a fondo perdido.

3. artikulua.– Terminoak eta definizioak.

Artículo 3.– Términos y definiciones.

Programa honen ondorioetarako, definizio hauek finkatzen dira:

A efectos del presente Programa se establecen las siguientes definiciones.

1.– Laguntzaren intentsitatea. Laguntzaren zenbatekoa, gastu edo/eta inbertsio hautagarrien gehienezko aurrekontuen ehunekoaren arabera.

1.– Intensidad de la ayuda. El importe de la misma expresado en porcentaje de los presupuestos máximos aceptados de los gastos y/o inversiones elegibles.

2.– Enpresa txiki eta ertainak (ETEak), (Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/CE gomendioaren arabera).

2.– Pequeñas y medianas empresas (PYMES) según Recomendación 2003/361/CE de la Comisión de 6 de mayo de 2003.

3.– Oinarri hauek xedatzen dutenerako, industria-enpresak hurrengoak dira: erauzketa, produkzio, eraldatze eta zerbitzu teknikoen (produktu prozesuari lotutakoak) industria-enpresak, baita kultura- eta sormen-enpresak ere, jarduera nagusia ikus-entzunezkoen, bideo-jokoen, modaren eta produktu, prozesu nahiz zerbitzuen diseinuan garatzen badute. Horien barruan honakoak sartuak daude:

3.– A efectos de estas bases, se considerarán Empresas industriales las siguientes: empresas industriales extractivas, productivas, transformadoras y de servicios técnicos (ligados al producto proceso), así como empresas de las Industrias Culturales y Creativas que desarrollen su actividad principal en las áreas de audiovisual, videojuegos, moda y diseño de productos, procesos y servicios, entendiéndose como tales:

a) Ikus-entzunezkoak: multimedia edukiak diseinatzea eta produzitzea.

a) Audiovisual: diseño o producción de contenidos multimedia.

b) Bideojokoak: bideo-jokoetarako edukiak diseinatzea eta produzitzea.

b) Videojuegos: diseño o producción de contenidos para videojuegos.

c) Moda: sektoreko balio-katean lan egitea, gutxienez diseinu fasean.

c) Moda: operar al menos en la fase de diseño dentro de la cadena de valor del sector.

d) Produktu, prozesu eta zerbitzuen diseinua: konponbide erabilgarri eta berritzaileak garatzea erabiltzailearen premietan oinarritutako eskaera funtzional eta estetikoak txertatuz. Ez dira multzo honetan sartzen diseinu grafikoa eta barnealdeen diseinua.

d) Diseño de productos, procesos y servicios: proceso de desarrollo de soluciones útiles e innovadoras que incorporan demandas funcionales y estéticas basadas en las necesidades del usuario. Queda excluido el diseño gráfico y diseño de interiores.

4.– Ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea): digitalizazio-maila altua duen gailua edo gailuen multzoa, prozesatze- eta konektibitate-gaitasunak, bai M2M (Machine-to-Machine), bai M2H edo H2M (Machine-to-Human o Human-to-Machine), eskaintzeko gai dena eta erabat modu autonomo, automatizatu edo mendekoan (gizakiaren esku-hartzea) jardun dezakeena. Halako gailu edo gailuen multzoak industria-inguruneetan sartu/ezartzeari esker, modu esangarrian eraldaketa digitalean lagunduko da eta, bide batez, produkzio-prozesuen ikuspegitik ingurune konektatuak, seguruak, automatizatuak eta optimizatuak lortuko dira, baliabideak eta energia kontsumitzeari dagokionez, erabat eraginkorrak eta ingurumenarekiko oso iraunkorrak izateaz gain. Modu horretan, halako gailuak edo gailuen multzoak, aldi berean, gaitze-gailuak izango dira industria-enpresen barruan, Industria 4.0ren proiektuei aurre egiteko. Nolanahi ere, beren jarduerak oso teknologia berriztatzaileetan oinarrituko dituzte, hala nola, analitika aurreratua, IIoT edo fabrikazio gehigarria.

4.– Equipamiento Avanzado (Hardware y Software): dispositivo o conjunto de dispositivos altamente digitalizados, capaces de ofrecer capacidades de procesamiento y conectividad avanzadas tanto M2M (Machine-to-Machine) como M2H o H2M (Machine-to-Human o Human-to-Machine), pudiendo actuar de manera completamente autónoma, automatizada o dependiente (intervención humana). La incorporación/implantación de este tipo de dispositivos o conjunto de dispositivos dentro de estos entornos industriales contribuirá de manera significativa a la trasformación digital de los mismos, permitiendo disponer de entornos completamente conectados, seguros, automatizados y optimizados desde el punto de vista de los procesos productivos, completamente eficientes en relación con el consumo de recursos y energía, y altamente sostenibles con el medio ambiente. Del mismo modo, este tipo de dispositivos o conjunto de dispositivos también deberán servir a su vez de habilitadores dentro de estas empresas industriales para permitir abordar proyectos de industria 4.0, pudiendo centrar sus actuaciones en tecnologías altamente innovadoras como la Analítica Avanzada, el IIoT o la Fabricación aditiva entre otros.

Halaber, ekipamendu aurreratutzat joko da gailu edo gailu-multzo horien funtzionamenduari lotutako softwarea. Laburbilduz, halako gailu edo gailuen multzoa honako talderen batean sartuta egotea espero da: sentsoreak, robotika, errealitate areagotuaren betaurrekoak, sare edo komunikazioko HW/SW ekipamendua eta bestelakoak.

También tendrá la consideración de Equipamiento Avanzado, el Software asociado al funcionamiento de estos dispositivos o conjunto de dispositivos. En definitiva, este tipo de dispositivo o conjunto de dispositivos se espera que pertenezcan a alguno de los siguientes grupos: sensórica, robótica, gafas de realidad aumentada, equipamiento HW/SW de red o comunicación y otros.

4. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 4.– Recursos económicos.

Programa honen xederako, hots, dirulaguntzak emateko erabiliko diren baliabide ekonomikoak 2020an, 5.000.000 eurorainokoak dira, eta, SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak bere aurrekontuetan horretarako sortutako zuzkiduretakoak izango dira, zeintzuk sartuta baitaude 2020rako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan.

Los recursos económicos destinados al objeto de este Programa para la concesión de ayudas en 2020, ascienden a la cantidad de 5.000.000 euros, y provendrán de las correspondientes dotaciones presupuestarias establecidas al efecto en los presupuestos de SPRI – Agencia Vasca de desarrollo Empresarial, incluidos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi de 2020.

5. artikulua.– Erakunde onuradunak eta onuradun izateko baldintzak.

Artículo 5.– Entidades beneficiarias, y requisitos para acceder dicha condición.

1.– Industria 4.0ren proiektuak inplementatzeko makineria edo ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) erosteko proiektuak aurkezten dituzten enpresa txiki eta ertain (ETE) industrialek jaso ahal izango dituzte deialdi honen xede diren dirulaguntzak, betiere honako baldintza hauek betetzen badituzte:

1.– Podrán acceder a las subvenciones objeto de convocatoria las pequeñas y medianas empresas (Pymes) industriales, así como las que realicen tareas de diseño y montaje de productos industriales que presenten proyectos de adquisición de maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software) para la implementación de proyectos de Industria 4.0 siempre que:

a) ETEak izatea, Europako Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/EB Gomendioan ezarritakoaren arabera –Europar Batasunaren Aldizkari Ofiziala, L 124. zk, 2003-05-20, 0036-0041 or–.

a) Tengan la condición de PYME conforme a lo indicado en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión de 6 de mayo de 2003 – Diario Oficial (DUE) n.º L 124 de 20-05-2003 p. 0036-0041.

b) Jarduera industrialeko zentro bat izatea Euskal Autonomia Erkidegoan, eta bertan instalatzea/ezartzea erositako makineria edo ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea).

b) Dispongan de un centro de actividad industrial en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el que se instalará/implantará la maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software) adquirido.

c) Alta emanda egotea EAEko jarduera ekonomikoen gaineko zergaren dagokion epigrafe industrialean.

c) Figuren de alta en el correspondiente epígrafe industrial del Impuesto de Actividades Económicas del País Vasco.

2.– Aldiz, ezingo dituzte deialdiaren xede diren dirulaguntzak jaso honako hauetakoren bat betetzen dutenek:

2.– No podrán acceder a las subvenciones objeto de convocatoria quienes:

a) Administrazio publikoa izatea edo administrazio publikoren baten sektore publikoaren parte izatea.

a) Tengan la condición de administración pública o formen parte del sector público de alguna de ellas.

b) Dirulaguntzen Lege Orokorraren (38/2003 Legea, azaroaren 17koa) 13.2 artikuluan jasotako egoeraren batean egotea, besteak beste, hauek:

b) Se encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, entre las que se incluye:

– Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beteta eta eguneratuta ez izatea.

– No estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

– Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak beteta ez izatea.

– No estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

– Dirulaguntzak edo laguntza publikoak jasotzeko aukera galtzea dakarren zigorren bat edo horretarako ezgaitzen duen legezko debekuren bat izatea.

– No estar sancionados penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas o se hallen incursos en prohibición legal que les inhabilite para ello.

c) Armak produzitzeko, merkaturatzeko eta finantzatzeko arloetan jardutea.

c) Desarrollen actividad en los ámbitos de producción, comercialización y financiación de armamento.

d) Aurretiaz «Renove Industria 4.0» 2019 edo «Renove Maquinaria» 2020 laguntza-programako dirulaguntzak jaso izana.

d) Hayan sido beneficiarios de las subvenciones concedidas al amparo del Programa de Ayudas «Renove Maquinaria» 2020, así como aquellos que hubiesen resultado beneficiarios del Programa «Renove Industria 4.0» 2019.

e) Laguntzak berreskuratzeko agindu baten menpe egotea, Europar Batasunak laguntza hori legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezintzat jotzea erabaki badu.

e) Estén sujetos a una orden de recuperación de ayudas pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

3.– Aurreko ataletan aipatu dira dirulaguntzaren onuradun izateko baldintzak, eta horiek ezinbestean bete beharko dira laguntza jasotzeko eskaera aurkezten denetik jasotako dirulaguntza likidatzen den artean.

3.– El cumplimiento de los requisitos señalados en los aparatados anteriores para ser beneficiario de las subvenciones, habrá de mantenerse desde el momento de presentación de la solicitud de ayuda hasta la liquidación de la subvención que se conceda.

4.– Aurreko paragrafoetan adierazitakoak egiaztatzeko, hau izango da prozedura:

4.– La acreditación de los extremos previstos en los párrafos anteriores se efectuará del siguiente modo:

a) SPRIk ofizioz egiaztatuko du baldintza hauek betetzen direla:

a) Se acreditará de oficio por SPRI el cumplimiento de los siguientes requisitos:

– Jarduera industrialeko zentro bat izatea Euskal Autonomia Erkidegoan, eta bertan instalatzea/ezartzea erositako makineria edo ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea).

– Que disponen de un centro de actividad industrial en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el que se instalará/implantará la maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software) adquirido.

– Alta emanda egotea EAEko jarduera ekonomikoen gaineko zergaren dagokion epigrafe industrialean.

– Que figuran de alta el correspondiente epígrafe industrial del Impuesto de Actividades Económicas del País Vasco.

– Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak beteta eta eguneratuta izatea.

– Que se hallan al corriente en las obligaciones tributarias y con la seguridad social.

Edonola ere, eskatzaileak espresuki uka dezake egiaztapen horiek egiteko baimena. Hala egiten badu, kasuan-kasuan eskumena duen organoak emandako administrazio-egiaztagiri positiboak aurkeztu beharko ditu.

No obstante, la solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar en tal caso los correspondientes certificados administrativos positivos expedidos por el órgano competente en cada caso.

b) Enpresa ETEa dela egiaztatzeko, honako egiaztagiri hauek aurkeztu beharko dira: eskatzailea bera ETEa dela ziurtatzen duten egiaztagiriak, hau da, urteko enplegu datuak, negozio-bolumena eta enpresaren balantze orokorra; baita, halakorik badago, ETEari lotutako edo elkartutako gainerako enpresenak eta enpresa talde globalarenak ere. Azken kasu horretan, talde osoaren antolakuntza-eskema aurkeztu beharko da, eta bertan beren-beregi jasoko dira laguntza-eskaera egin aurreko bi ekitaldietako partaidetza- eta enplegu-datuak, esplotazio-zifra eta balantzea.

b) La condición de pyme de la empresa se acreditará mediante documentación acreditativa de la condición de Pyme de la solicitante, esto es, datos anuales de empleo, volumen de negocio y balance general de la misma, y del resto de empresas asociadas o vinculadas con ella, en su caso, así como globales del grupo que incluirá un esquema organizativo de todo el grupo con las participaciones y datos de empleo, cifra de explotación y balance, todo ello relativo a los dos ejercicios inmediatamente anteriores a la solicitud de las ayudas.

c) Gainerako baldintzak eskaera-inprimaki elektronikoari atxikiko zaion erantzukizunpeko adierazpenaren bidez egiaztatuko dira.

c) El resto de los requisitos se acreditará mediante declaración responsable incorporada en el formulario electrónico de solicitud.

6. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

Artículo 6.– Actuaciones subvencionables.

Diruz lagunduko da manufaktura-enpresa industrialetan Industria 4.0ren proiektuak inplementatzeko makineria edota ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) erostea, eta harekin lotutako aholkularitza zerbitzuak. Gastu hautagarria egiaztatzeko, aldeek (laguntzaren eskatzailea eta fabrikatzailea/hornitzailea) onartutako enkargua edo kontratua eta fakturarekin erosi den makineria edota ekipamendu aurretaruaren zenbatekoaren % 10, gutxienez, ordaindu izanaren agiria aurkeztuko dira.

Tendrá la consideración de subvencionable, la adquisición de maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software) para la implementación de proyectos de Industria 4.0 en empresas industriales manufactureras y los servicios de consultoría asociados al mismo. El gasto elegible se acreditará, mediante pedido o contrato aceptado por las partes (solicitante de la ayuda y fabricante/suministrador) y pago de al menos el 10% del importe de la maquinaria y/o equipamiento avanzado adquirido con factura.

Makineria edota ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) hurrengo teknologiaren bat erabili edo sartzen duten proiektuei aurre egiteko erosiko da:

Esta maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software) deberá de ser adquirido con el objetivo de abordar proyectos que incorporen o hagan uso de las siguientes tecnologías:

1.– Fabrikazio aurreratuaren proiektuak, makineria edota ekipamendu aurreratuarekin (hardwarea eta softwarea); aurrekoaren harira, Big Data eta analitika aurreratuaren teknikak sartuko dira, industria-inguruneen barruan iturri desberdinetatik datozen «datu-bolumen handiak» prozesatu eta aztertzeko. Helburua portaera-ereduak identifikatu (Business Intelligence, Data Mining...) eta iragartzea da, enpresetan arlo eta prozesuei eragiten badizkiete. Hala, erabakiak errazago hartuko dira eta lehiakortasuna hobetzen lagunduko da.

1.– Proyectos de Fabricación Avanzada con maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software) que incorporen técnicas de Big Data y Analítica avanzada, permitiendo el procesamiento y análisis de «grandes volúmenes de datos» provenientes de diversas fuentes dentro de los entornos industriales, con el objetivo de identificar (Business Intelligence, Data Mining...) o incluso predecir patrones de comportamiento que afectan a diferentes áreas y procesos dentro de estas empresas, facilitando de esta manera la toma de decisiones y contribuyendo a una mejora de su competitividad.

2.– Fabrikazio gehigarriaren proiektuak, material-mota desberdinen bitartez (plastikoetatik metaletara) ale eta forma geometriko pertsonalizatu berrien produkzio/fabrikazio malgua sustatzen dutenak, sektore edo industria-enpresa bereziaren beharrak asetzeko.

2.– Proyectos de Fabricación Aditiva, que promuevan la producción/fabricación de manera flexible y a través de diversos tipos de materiales (desde plásticos hasta metales) de nuevas piezas y formas geométricas personalizadas, con el objetivo de satisfacer las necesidades de un sector o una empresa industrial específica.

3.– Robotika aurreratu eta elkarlaneko proiektuak, egiazko denboran langileekin lankidetzan jarduteko robot konektatuak, bestelako robotak, baita makinak ere eransten dituztenak; xedea prozesuak hobetzea eta plantan produktibitatea gehitzea da.

3.– Proyectos de Robótica Avanzada y Colaborativa, que incorporen robots conectados que colaboren en tiempo real con los trabajadores, otros robots e incluso máquinas, mejorando de esta manera los procesos e incrementando la productividad dentro de la planta.

4.– IIoT (Industrial Internet of Things) proiektuak, fabrikaren barruan gailuei eta makineriari sentsoreak ipini eta internetekiko konexioa bermatzeko, egiazko denboran informazioa jaso eta trukatzeari begira. Modu horretan, neurri handian, konektatutako gailu eta makineriaren erabilera- eta jarraipen-aukerak kontrolatu, automatizatu eta biderkatuko dira.

4.– Proyectos IIoT (Industrial Internet of Things), que permitan sensorizar y garantizar la conectividad a internet de todo tipo de dispositivos y maquinaría dentro de la fábrica, con el fin de poder recoger e intercambiar información en tiempo real, permitiendo controlar, automatizar y multiplicar en gran medida las posibilidades de uso y seguimiento de los dispositivos o maquinaría conectada.

5.– Industria-ingurunerako adimen artifizialeko proiektuak; horien bitartez, plantan makinek edota ekipamenduak ikasi eta modu autonomoan erabakiak hartzeko gai izango dira. Halaber, halako proiektuei Machine Learning edo Deep Learningaren teknikak sartuz gero, besteak beste, plantan produkzioaren ikuspegitik portaera edo egoera aipagarriak iragar daitezke (adibidez, makinen iragarpen mantentze-lanak), objektuak antzeman, irudiak identifikatu edo argibideak onartzearekin batera. Ildo horri eutsiz, plantan aktibo eta prozesu guztiei buruzko ezagutza automatiza eta zabal daiteke eta, ondorioz, enpresa zehatzean erabakiak errazago hartuko dira.

5.– Proyectos de Inteligencia Artificial dirigidos al entorno industrial, en donde las máquinas y/o el equipamiento en planta sean capaces de aprender y tomar decisiones de manera autónoma. Del mismo modo, la incorporación de técnicas de Machine Learning o Deep Learning a este tipo de proyectos podrá permitir entre otras cosas predecir comportamientos o situaciones relevantes desde el punto de vista productivo de la planta (Ej.: mantenimiento predictivo de las máquinas), detectar objetos, identificar imágenes, o incluso reconocer instrucciones, permitiendo automatizar y ampliar el conocimiento acerca de todos los activos y procesos en planta, ayudando así en la toma de decisiones de una determinada empresa.

6.– Sistema ziber-fisikoen proiektuak, konputazio- eta konektibitate-gaitasun aurreratuekin plantan osagaiak, objektu fisikoak edo makineria sartzen dituztenak. Modu horretan, enpresa zehatzaren balio-katean objektu adimentsu bihurtuko dira.

6.– Proyectos de Sistemas ciber-físicos que incorporen componentes, objetos físicos o maquinaría en planta dotados de capacidades de computación y conectividad avanzadas, convirtiéndolos en objetos inteligentes dentro de la cadena de valor de una determinada empresa.

7.– Errealitate birtualaren proiektuak, mundu simulatuetan edo giro birtualetan egiazko egoerak berregiten dituztenak.

7.– Proyectos de Realidad Virtual, que permitan la recreación de situaciones reales en mundos simulados o ambientes virtuales.

8.– Errealitate areagotuaren proiektuak; hauen barruan erabilitako teknologiei esker, erabiltzaileak gailu teknologikoaren bitartez egiazko munduaren zati bat ikusiko du eta gailuak informazio grafikoa erantsiko du. Modu horretan, egiazko informazioa edo informazio fisikoa informazio birtual osagarriarekin areagotuko da.

8.– Proyectos de Realidad Aumentada, que incorporen tecnologías que permiten que un usuario visualice parte de mundo real a través de un dispositivo tecnológico con información gráfica añadida por este dispositivo. De esta manera, la información real o física será aumentada con información virtual adicional.

9.– Biki digitalen (Digital Twins) proiektuak, objektu edo sistemaren erreplika birtuala sortzen dutenak, beren egiazko kidearen portaera simulatzeko. Helburua monitorizatzea da, egoera zehatzetan portaera aztertu eta eraginkortasuna hobetzeko. Beste abantaila batzuen artean, produktuak garatu eta testatzea produktu fisikoarekin egitea baino merkeagoa eta eraginkorragoa da. Horrez gain, eredu birtualaren kopia asko egin daitezke eta agertoki ugari kontuan hartuta testatu ere bai.

9.– Proyectos de Gemelos Digitales (Digital Twins), que generen una réplica virtual de un objeto o sistema que simula el comportamiento de su homólogo real con el fin de monitorizarlo para analizar su comportamiento en determinadas situaciones y mejorar su eficacia. Entre otras ventajas, permite que desarrollar y testar los productos sea más barato y más eficaz que hacerlo con un producto físico. Además, permite crear infinitas copias del modelo virtual y testearlo bajo multitud de escenarios.

Egingo den industria 4.0 proiektuak barne hartuko ditu ezarri nahi diren makineria berria eta/edo ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea), baita proiektutik eratorritako aholkularitza-gastuak ere. Kostu horien guztien batura 50.000 euro izango da gutxienez (BEZik gabe), eta erakunde eskatzailearen ustiapen ekonomikoaren produkzio-prozesuari atxikita egon beharko da nahitaez. Halaber, enpresa onuradunari hornitu eta enpresan bertan instalatu beharko da.

El proyecto de industria 4.0 a acometer incluirá la maquinaria nueva y/o el equipamiento avanzado (Hardware y Software) que se desea implantar, así como los gastos de consultoría asociados al proyecto. La suma de todo ello deberá de tener un importe mínimo de 50.000 euros (IVA excluido) y estar afecta al proceso productivo de la explotación económica de la entidad solicitante, y así mismo, deberá ser suministrada e instalada en la empresa beneficiaria.

Aholkularitza-gastuek ezingo dute proiektuaren aurrekontu osoaren % 25 gainditu. Proiektuaren aurrekontu osoaren % 25 baino gehiago bideratzen bada aholkularitza-lanetara, egokitu egin beharko da partida hori, gehienez ere proiektuaren aurrekontu osoaren % 25 har dezan.

Los gastos de consultoría no podrán superar el 25% del presupuesto total del proyecto. En caso de destinarse un importe superior al 25% del Presupuesto total del proyecto a labores de Consultoría, se realizará un ajuste en dicha partida con el objetivo de que se limite como máximo al 25% del Presupuesto total del proyecto.

Erositako makineria berria edota ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera entregatu eta abian jarriko da eta, nolanahi ere, eskaera egin eta hurrengo 12 hilabeteren buruan egingo da.

La maquinaria nueva y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software) adquirido deberá de ser entregado y puesto en marcha a partir del 1 de enero de 2020 y, en todo caso, en los 12 meses siguientes de la presentación de la solicitud.

Diruz lagundutako jarduera gisa ez dira onartuko artikulu honetan deskribatutako produktuak edo zerbitzuak, erakunde onuradunaren produktu/zerbitzuei buruzko katalogoan badaude.

No se admitirán como actuaciones subvencionables aquellos productos o servicios descritos en el presente artículo que formen parte del propio catálogo de productos/servicios de la entidad beneficiaria.

7. artikulua.– Gastu eta inbertsio hautagarriak eta baldintza aplikagarriak.

Artículo 7.– Gastos e inversiones elegibles y requisitos aplicables.

1.– Gastu eta/edo inbertsio hautagarritzat joko dira makineria eta/edo ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) eskuratzea xede dutenak, baita 4.0 industriako proiektuak aurreko artikuluan deskribatutako teknologietan aplikatzetik eratorritako aholkularitza-gastuak ere.

1.– Tendrán la consideración de gastos y/o inversiones elegibles, los que hagan referencia a la adquisición de maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software), así como los gastos de consultoría para la implementación de proyectos de Industria 4.0 dentro de las tecnologías descritas en el artículo anterior.

2.– Fakturan aplikatutako Balio Erantsiaren gaineko Zerga ez da izango gastu hautagarria.

2.– No tendrá la consideración de gasto elegible el Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido en factura.

3.– Gastu eta inbertsio hautagarriak baloratzeko, honako irizpideak izango dira kontuan:

3.– En la valoración de los gastos e inversiones elegibles se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Gastu hautagarriek programaren xede den jarduerarekin zuzeneko harremana izango dute eta artikuluetan xedatutako baldintzak beteko dituzte.

a) Los gastos elegibles deberán estar directamente relacionados con la actividad que constituye el objeto de este Programa y cumplir con los requisitos establecidos en su articulado.

b) Deskontuak eta antzekoak izanez gero, gastua gutxitu egingo da.

b) Los descuentos y similares, supondrán un menor valor del gasto.

c) Gastu hautagarria euroa ez den monetan balioetsiz gero, eurora pasako da fakturaren datan dagoen kanbio-tasaren arabera.

c) La valoración del gasto elegible en moneda distinta al euro se convertirá a este al tipo de cambio del día fecha-factura.

d) Ez dira gastu hautagarritzat joko, inola ere, laguntzaren eskatzaileak berak, eskatzailearen taldeko enpresek edo eskatzaileari akzioen edo partaidetzen bidez zuzenean edo zeharka lotuta dauden enpresek fabrikatutako edo merkaturatutako makineria eta/edo ekipamendu aurreraturik (hardwarea eta softwarea), ezta horiek egindako lanik ere.

d) En ningún caso tendrán la consideración de gastos elegibles la maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software) fabricado o comercializado, así como los trabajos realizados por el propio solicitante o por empresas del grupo o vinculadas vía acciones o participaciones, directa o indirectamente, con la solicitante de la ayuda.

e) Makineria berria edota ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) erostean, finantza-errentamenduaren bitartez finantza daiteke eta diruz lagundu ahal izango da, betiere enpresak eragiketa egiten duen finantza-erakundearen aurrean berariaz erosketa-aukera erabiltzeko konpromisoa hartzen badu. Ildo horri jarraiki, konpromisoa idatziz jasoa duen dokumentua entregatuko du, bi erakundeen sinadura eta zigiluarekin.

e) La adquisición de la nueva maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software) podrá financiarse mediante arrendamiento financiero y será considerada subvencionable, siempre y cuando la empresa se comprometa expresamente a ejercitar la opción de compra correspondiente ante la entidad financiera con la que realice la operación, debiendo de entregar documento donde conste tal compromiso con firma y sello de ambas entidades.

f) Halaber, makina berria hornitzaileak finantza dezake eta hautagarritzat joko da, betiere finantzaketa-kontratua edo -hitzarmena aurkezten bada eta bertan, gutxienez, finantzaketaren epea, amaiera eta baldintzak adierazten badira eta alde biek sinatu badute.

f) Asimismo, la adquisición de la nueva maquinaria podrá financiarse por el proveedor, y será considerada subvencionable, siempre y cuando aporte el contrato o acuerdo de financiación, donde se recojan como mínimo los plazos y fin de la financiación, así como las condiciones de la misma firmada por las partes.

4.– Dirulaguntzen Lege Orokorreko 31.3 artikuluan aurreikusitakoa betez, diruz lagun daitekeen zenbatekoak gainditu egiten baditu kontratazio publikoaren arloan indarrean dagoen araudiak kontratu txikirako ezarritako kopuruak, onuradunak gutxienez hiru hornitzaileren eskaintzak eskatu beharko ditu lana egiteko, zerbitzua emateko edo ondasuna entregatzeko konpromisoa hartu aurretik, salbu eta, baldintza bereziak tarteko, merkatuan ez badago lana egiteko, zerbitzua emateko edo ondasuna entregatzeko behar beste erakunde, edo gastua dirulaguntza eman baino lehen egin bada. Hori guztia onuradunak, bere izaeragatik, kontratatzeko men egin beharreko beste prozedura batzuen kalterik gabe.

4.– En aplicación de lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la normativa vigente en materia de contratación pública para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. Todo ello sin perjuicio de otros procedimientos de contratación a los que deba someterse el beneficiario en virtud de su naturaleza.

Aurkeztu diren eskaintzak, efizientzia eta ekonomia irizpideen arabera hautatuko dira. Hautatutakoak proposamen ekonomikorik onenak ez badira, berariaz zuritu beharko dira memoria batean.

La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

8. artikulua.– Laguntzen modalitateak eta zenbatekoak.

Artículo 8.– Modalidad y cuantía de las ayudas.

Deialdi honen xede diren laguntzak dirulaguntza gisa egituratuko dira onartutako gastu eta inbertsio hautagarriei buruzko neurrietan adierazitako portzentaje eta kopuruetan.

Las ayudas objeto de esta convocatoria se instrumentarán en forma de subvenciones, en los porcentajes y cantidades indicadas en las medidas sobre los gastos e inversiones elegibles aprobados.

Laguntza-eskaera bakoitzaren kasuan, «onartutako gehieneko gastu/inbertsioen aurrekontuen» gainean dirulaguntzaren ehunekoa % 50 izango da.

El porcentaje de subvención sobre los «presupuestos de gastos/inversiones máximas aceptadas» para cada Solicitud de Ayuda será del 50%.

Makineria edota ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) erosteko eta harekin lotutako aholkularitza gastoak, laguntza-eskaera bakoitzeko gehieneko dirulaguntza 70.000 eurokoa izango da eta enpresako gehienez 100.000 euroko dirulaguntza emango da.

La subvención máxima por solicitud de ayuda para la adquisición de maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software) y gastos de consultoría será de 70.000 euros, con una subvención máxima por empresa de 100.000 euros.

9. artikulua.– Laguntzak metatzea eta mugak.

Artículo 9.– Acumulación y límites de las ayudas.

Programa honetan jasotako laguntzekin batera beste laguntza bateragarri batzuk eskuratu ahal izango dira edo Europako beste finantzabide batzuk, betiere gastu hautagarri berberetarako gehienezko laguntzaren muga errespetatzen bada.

Las ayudas previstas en el presente Programa podrán acumularse con otras ayudas compatibles o con otras formas de financiación comunitaria, siempre que se respeten para los mismos gastos elegibles la intensidad de ayuda máxima.

1.– Laguntzaren zenbatekoak ezingo du inola ere gainditu erosiko den makineriaren eta/edo ekipamendu aurreratuaren (hardwarea eta softwarea) kostuen eta 4.0 industriako proiektuko aholkularitza-kostuen batura, ez bakarrik, ez edozein Administraziok edo dagokion sektore publikoak emandako beste laguntza batzuekin batera. Beste laguntza publiko batzuk eta programa honen bidez jasotako laguntza metatu eta kostu hori gainditzen bada, behar beste murriztuko da programa honetan araututako laguntza, dagokion makineriaren eta/edo ekipamendu aurreratuaren (hardwarea eta softwarea) erosketa gainfinantzatzea ekiditeko.

1.– El importe de la ayuda en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras otorgadas por cualquier Administración o sus respectivos sectores públicos para la misma finalidad, supere el coste de la maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software) a adquirir y los gastos de consultoría asociados al proyecto de industria 4.0 que se desea acometer. De producirse que con la acumulación entre otras ayudas públicas y la otorgada en virtud de este Programa se supere dicho coste, el importe de la ayuda regulada en este Programa será minorado en la medida necesaria para evitar la sobrefinanciación para la adquisición de esta maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software).

2.– Programa hau aplikatuz enpresentzat emango diren laguntzak de minimis laguntzak izango dira.

2.– Las ayudas concedidas en aplicación de este Programa tienen la consideración de ayudas de menor importancia o de minimis.

3.– Enpresa onuradun batek jaso dezakeen gehienezko minimis laguntza ezingo da izan 200.000 eurotik gorakoa, egungo ekitaldi ekonomikoa (2020) eta aurreko biak (2018 eta 2019) aintzat hartuta.

3.– La ayuda total de minimis que puede percibir una misma entidad beneficiaria no podrá ser superior a 200.000 euros contabilizados a lo largo del período que comprende el ejercicio económico en curso (2020) y los dos ejercicios anteriores (2018 y 2019).

4.– Minimis laguntzak ez zaizkio metatuko Estatuko inongo dirulaguntzari, diruz lagun daitezkeen gastu horiei dagokienez, baldin eta metatze horrek gaindituko balu laguntzaren intentsitatea edo dagokion gehieneko laguntzaren kopurua. Gehieneko kopuru hori kasu bakoitzaren ezaugarri zehatzen arabera dago ezarrita, kategorien araberako salbuespen-araudi baten edo Batzordeak harturiko erabaki baten bitartez.

4.– Las ayudas de minimis no se acumularán con ninguna ayuda estatal en relación con los mismos gastos subvencionables, si dicha acumulación excediera de la intensidad de ayuda o del importe de ayudas superior correspondiente fijado en las circunstancias concretas de cada caso por un reglamento de exención por categorías o una decisión adoptados por la Comisión.

5.– Aurrez aipatutako muga horiek edo programa honek zehazten dituen beste batzuk gaindituz gero, soberako kantitatea murriztu egingo da programaren arabera emandako zenbatekotik.

5.– En caso de superarse alguno de los límites anteriores u otros que establezca este Programa, la ayuda concedida en virtud del mismo se minorará en la cantidad correspondiente al exceso.

6.– Minimis laguntzak emandakotzat joko dira enpresari aitortzen zaionean baduela legezko eskubidea laguntza jasotzeko.

6.– Las Ayudas de minimis se considerarán concedidas en el momento en que se reconozca a la empresa el derecho legal a recibir la ayuda.

10. artikulua.– Eskaerak aurkeztea.

Artículo 10.– Presentación de Solicitudes.

1.– Eskaerak, errekerimenduak, jakinarazpenak, zuzenketak eta oinarri hauen ondoriozko gainerako gestioak bitarteko elektronikoak erabiliz egingo dira SPRI – Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia erakundearen web orriaz baliaturik.

1.– La realización de las solicitudes, requerimientos, notificaciones, subsanaciones y demás gestiones implicadas en estas bases se efectuará por medios electrónicos a través de la página web de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

2.– Eskaera hori sinadura elektroniko aurreratuaren bidez (ziurtagiri elektroniko errekonozitu batekin) sinatu beharko du erakundea ordezkatzeko ahalorde nahikoa duen pertsona batek. SPRIren sistemetan emandako sinadura elektronikoaren eguna hartuko da aurkezpen-egun modura.

2.– Las especificaciones de cómo tramitar por el canal electrónico, así como las solicitudes, declaraciones responsables y demás modelos estarán disponibles en la citada sede electrónica.

3.– Laguntza-eskaera, eskatutako dokumentazioarekin batera, hautatutako hizkuntza ofizialean aurkez daiteke. Era berean, laguntza-eskaeraren ondorioz sortutako jardueratan eta prozedura guztian zehar, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, 10/1982 Legeak, azaroaren 24koak, euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizkoak, xedatutakoaren arabera.

3.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

11. artikulua.– Laguntza eskaera.

Artículo 11.– Solicitud de Ayuda.

1.– Aurreikusitako laguntzak jasotzeko baldintzak betetzen dituzten erakundeek laguntza eskaera egiteko formularioa bete beharko dute SPRIren webgunean.

1.– Las entidades que reúnan las condiciones para poder acceder a las ayudas previstas deberán cumplimentar los formularios de Solicitud de Ayuda habilitados en la página web de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

2.– Eskaera sinadura elektroniko aurreratuaren bitartez (onartutako ziurtagiri elektronikoa) erakundea ordezkatzeko ahalorde nahikoa duen pertsonak sinatuko du. Aurkezpen-data SPRI erakundearen sistemetan eskaeraren sinadura elektronikoaren eguna izango da.

2.– Dicha solicitud deberá ser firmada por la persona que posea poder suficiente para representar a la entidad mediante firma electrónica avanzada (mediante certificado electrónico reconocido). Se considerará como fecha de presentación la de la firma electrónica de la solicitud en los sistemas de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

3.– Eskaerarekin, espresuki baimena ematen zaio SPRIri eska dezan zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzari dagozkionak eguneratuak dituela egiaztatzen duen ziurtagiria eta, era berean, kontsulta dezan enpresa EJZen (jarduera ekonomikoen gaineko zergan) alta emanda dagoen epigrafea. Goian aipatutako dokumentuak eskatzeko baimena ukatzen bada, eskatzaileak berak aurkeztu beharko ditu laguntza-eskaerarekin batera.

3.– Esta solicitud de ayuda incorpora la autorización expresa a SPRI para solicitar el cumplimiento de obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, así como para consultar el epígrafe en el que se encuentra dada de alta la empresa en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas). En el caso de denegarse la autorización para solicitar los citados documentos, estos deberán ser aportados por el solicitante junto con la solicitud de ayuda.

4.– Laguntza eskaeran jaso beharko dira erakunde eskatzailearen eta, bere legezko ordezkariaren identifikazio datuak.

4.– La Solicitud de Ayuda deberá contener datos de identificación de la entidad solicitante y de su representante legal.

5.– Laguntza eskaerarekin batera agiri hauek aurkeztu behar dira:

5.– La Solicitud de Ayuda habrá de presentarse acompañada de la siguiente documentación:

a) Erakundearen legezko ordezkariaren erantzukizunpeko adierazpena. Erakundearen legezko ordezkariak egindako adierazpena, eskaerari atxikitako eredua erabilita. Bertan, honako hauek adieraziko dira:

a) Declaración responsable del representante legal de la entidad. Declaración, según modelo adjunto a la solicitud realizada por el representante legal de la entidad en la que se hagan constar las siguientes circunstancias:

– Erakundearen legezko ordezkariaren izen-abizenak eta bere nortasun-agiri nazionalaren (NAN) zenbakia edo atzerritarraren identifikazio-zenbakia (AIZ).

– Nombre y apellidos y Número del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identificación de Extranjero (NIE) de el/la representante legal de la entidad.

– Erakundearen izena, erakundearen identifikazio fiskaleko zenbakia edo kodea (IFZ/IFK) eta egoitza soziala.

– Denominación de la entidad, Número o código de Identificación Fiscal (NIF/CIF) y domicilio social.

– Erakunde eskatzaileak Euskal Autonomia Erkidegoan duen jarduera ekonomikoko zentro baten egoitza, non laguntza-eskaeran adierazitako makineria eta/edo ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) ezarriko baita.

– Domicilio de al menos un centro de actividad económica en la Comunidad Autónoma de Euskadi de la entidad solicitante, en el que se implantará la maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software) descrito en la Solicitud de Ayuda.

– Alta emanda egotea dagokion EAEko jarduera ekonomikoen gaineko zergaren epigrafean.

– Encontrarse dada de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas del País Vasco.

– Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko eta/edo bere erakunde laguntzaileekiko betebeharrak.

– Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social y/o sus entidades colaboradoras.

– Eskatzen den ekitaldian eta aurreko bi ekitaldi fiskaletan jasotako minimis-laguntzen zerrenda. Honako hauek zehaztu beharko dira: data, erakundea, programa eta laguntzaren zenbatekoa.

– Relación de ayudas de minimis concedidas en los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en el que se solicite la ayuda, indicando fecha de concesión, organismo, programa e importe de la ayuda.

– Proiektu berbererako eskatu edo/eta jaso diren laguntzak, erakunde publiko edo pribatuenak. Honako hauek zehaztu beharko dira: eskaera-data edo, hala badagokio, emate-data, erakundea, programa eta laguntzaren zenbatekoa.

– Relación de ayudas que para el mismo proyecto hayan sido solicitadas y/o concedidas por instituciones públicas o privadas, indicando fecha de solicitud o, en su caso, de concesión, organismo, programa e importe de la ayuda.

– Adieraztea beren-beregi adierazi dituela enpresaren tamaina zehazteko datuak laguntza-eskaeran, zehazki, horretarako atalean, eta beharrezkoak diren egiaztagiriak aurkeztuz.

– Que detalla los datos para la determinación del tamaño de la empresa dentro de su solicitud de ayuda, en el apartado habilitado para tal fin, aportando la documentación acreditativa.

– Eskatzaileak gutxienez hiru eskaintza eskatu izana hainbat hornitzaileri obra egiteko, zerbitzua emateko edo ondasuna entregatzeko konpromisoa hartu baino lehen, gastu hautagarriaren zenbatekoak, indarreko araudiaren arabera, kontratazio publikoak kontratu txiki bidez egiteko ezartzen duen muga gainditzen duenean, Dirulaguntzen Lege Orokorraren 31.3 artikuluan ezarritakoa aplikatuz. Salbuespen bakarrak izango dira obra, zerbitzu edo ondasun horien ezaugarri bereziak direla bide, kontratuaren xedea gauzatzen duen erakunde nahikorik ez egotea eta gastua dirulaguntza jaso aurretik egin izana (651/2014 Erregelamenduaren menpean dauden enpresak izan ezik).

– Que en aplicación de lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supera las cuantías establecidas en la normativa vigente en materia de contratación pública para el contrato menor, el beneficiario ha solicitado como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención (excepto, en este último caso, para el supuesto de empresas sujetas al Reglamento 651/2014).

– Oinarri hauetako 5. artikuluan ezarritako baldintzak betetzea eta batez ere:

– Cumplir los requisitos del artículo 5 de estas bases y especialmente:

– Enpresa eskatzailea ez dagoela zigor- eta administrazio-arloko dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta, ezta horretarako ezgaitzen duen legezko debekuen eraginpean ere, sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barne hartuta, bat etorriz Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legeak (otsailaren 18ko 4/2005 Legeak) azken xedapenetatik seigarrenean ezarritakoarekin.

– Que la empresa solicitante no se encuentra sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halla incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres.

– Enpresa eskatzailea ez dagoela Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean.

– Que la empresa solicitante no se halla incursa en procedimiento de reintegro o sancionador iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, que se encuentren aún en tramitación.

– Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta dituela.

– Que se halla al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones.

– Burutu gabeko dirua errekuperatzeko agindurik ez izatea, batzordeak hala erabaki duelako laguntzaren bat barne-merkatuarekiko bateragarri ez eta ilegal jo duenez; eta enpresa ez egotea krisian, krisian dauden finantza-arloaz besteko enpresak Salbatzeko eta Berregituratzeko Estatuko Laguntzen inguruko Jarraibide Komunitarioen arabera (DOUE 2014/C 249/01).

– Que no está sujeta a una orden de recuperación pendiente en virtud de una decisión previa de la Comisión por la que se haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, y que no es una empresa en crisis, de acuerdo a las Directrices Comunitarias sobre Ayudas Estatales de Salvamento y de Reestructuración de empresas no financieras en crisis (DOUE 2014/C 249/01).

– Enpresa eskatzaileak ez duela ezarrita Dirulaguntzen Lege Orokorraren 13.2 artikuluan jasotako debekurik.

– Que la empresa solicitante no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.

– Armak ez produzitzea, ez merkaturatzea eta ez finantzatzea, Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Legean (14/2007 Legea, abenduaren 28koa) ezarritakoari jarraikiz.

– No dedicarse a la producción, comercialización y financiación de armas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 28 de diciembre, de Carta de Justicia y Solidaridad con los países empobrecidos.

– Konpromisoa hartzea jasotako laguntzaren aurrerakina enpresaren kontabilitatean pasibo gisa jaso eta SPRI – Enpresa Garapenerako Euskal Agentziari itzultzeko, hori xedatzen badu dirulaguntza itzultzeko sistema adosteko ebazpenak.

– Compromiso de reflejar como pasivo en la contabilidad de la empresa el anticipo de la ayuda percibida y de restituirlo a SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en caso de que así lo disponga la resolución por la que se acuerde el reintegro de la misma.

b) Legezko ordezkariaren notario-ahalordea. Onuraduna langile autonomoa baldin bada, dagokion Foru Aldundiaren edo Udaleko Ogasun Sailaren ziurtagiri eguneratua, jarduera ekonomikoa egiaztatuko duena.

b) Poder notarial del representante legal. En el caso de que el beneficiario sea un trabajador autónomo, Certificado del Departamento de Hacienda de la Diputación Foral o Ayuntamiento correspondiente, actualizado, que acredite la actividad económica.

c) Erakunde onuradunaren IFZ.

c) NIF de la entidad beneficiaria.

d) Enpresa ETEa dela ziurtatzen duten egiaztagiriak, hau da, urteko enplegu datuak, negozio-bolumena eta enpresaren balantze orokorra; baita, halakorik badago, ETEari lotutako edo elkartutako gainerako enpresenak eta enpresa talde globalarenak ere. Azken kasu horretan, talde osoaren antolakuntza-eskema aurkeztu beharko da, eta bertan beren-beregi jasoko dira laguntza-eskaera egin aurreko bi ekitaldietako partaidetza- eta enplegu-datuak, esplotazio-zifra eta balantzea.

d) Documentación acreditativa de la condición de Pyme de la solicitante, esto es, datos anuales de empleo, volumen de negocio y balance general de la misma, y del resto de empresas asociadas o vinculadas con ella, en su caso, así como globales del grupo que incluirá un esquema organizativo de todo el grupo con las participaciones y datos de empleo, cifra de explotación y balance, todo ello relativo a los dos ejercicios inmediatamente anteriores a la solicitud de las ayudas.

e) Makineria edota ekipamendu aurreratua (hardware eta softwarea) berriaren salerosketa-kontratuaren kopia, alde biek sinatuta, edo alde biek onartutako enkargua.

e) Contrato de compra – venta de la nueva máquina y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software) adquirido, firmado por ambas partes o pedido aceptado por las partes.

f) Gutxienez ordainketaren % 10eko fakturaren kopia eta makineria edota ekipamendu aurreratuaren ordainket(ar)en egiaztagiria(k), bankuko kontuetan islatuta, edo ordainketaren banku-egiaztagiria.

f) Factura mínimo del 10% del pago y el justificante bancario de pago/s realizado/s de las máquinas y/o equipamiento avanzado, con reflejo en las cuentas o certificado bancario del pago.

g) Memoria (25 orri baino gehiago ez), erosi beharreko makineria edota ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) eta aurre egin nahi duen Industria 4.0ren proiektua adierazten duena. Memoria honek halabeharrez ondorengo puntuei buruzko informazio zehatza izango du:

g) Memoria descriptiva (límite 25 páginas) del proyecto de Industria 4.0 que se desea abordar. Esta memoria deberá necesariamente contener información detallada sobre cada uno de los siguientes puntos:

– Enpresaren egungo jarduera eta egoera (teknologian oinarrituta).

– Actividad y situación actual de la empresa (en base a tecnología).

– Ebatzi beharreko arazoa / Antzemandako beharra. Lortu nahi diren helburuak.

– Problemática a resolver / necesidad detectada. Objetivos que se quieren alcanzar.

– Aurre egin nahi zaion Industria 4.0ren proiektuari buruzko deskribapena eta oinarri honen 6. artikuluan adierazten diren teknologiekin doikuntza edo lerrokaduraren justifikazioa.

– Descripción del Proyecto de Industria 4.0 que se desea abordar y justificación del encaje o alineamiento del mismo con las tecnologías descritas en el artículo 6 de las presentes bases.

– Industria 4.0ren proiektua inplementatzeko erositako makinerian edota ekipamendu aurreratuan (hardwarea eta softwarea) inbertsioak deskribatzea. Ikuspuntu teknikotik erosi nahi den makineria edota ekipamendu aurreratuaren (hardwarea eta softwarea) analisi zehatza.

– Descripción de las inversiones en maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software) adquiridas para la implementación de este Proyecto de Industria 4.0. Análisis detallado desde el punto de vista técnico de la maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software) a adquirir.

– Enpresa onuradunaren maila teknologikoa eta berrikuntza bultzatzeko makineria edota ekipamendu aurreratuaren (hardwarea eta softwarea) gaitasuna justifikatzea.

– Justificación de la capacidad de esta maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software) para impulsar el nivel tecnológico y de innovación de la empresa beneficiaria.

– Egindako inbertsioaren ondorioz enpresa onuradunaren lehiakortasunean hobekuntza (prozesuak, produkzioa gehitzea, etab.) justifikatzea.

– Justificación de la mejora en la competitividad (procesos, aumento de la producción, etc) de la empresa beneficiaria como resultado de la inversión realizada.

– Enpresa onuradunaren emaitzetan egindako inbertsioaren eragina, fakturazioa gehitzeari, enplegua sortzeari eta esportazio-ehunekoari dagokionez.

– Impacto de la inversión realizada en los resultados de la empresa beneficiaria en términos de aumento de facturación, generación de empleo y porcentaje de exportación.

– Hornitzaileak kontuan hartuta, erakunde onuradunak proiektuaren edo inbertsioen efektu eragilea justifikatzea.

– Justificación por parte de la entidad beneficiaria del efecto tractor del proyecto o de las inversiones realizadas sobre sus proveedores.

– Erosi beharreko makineria edota ekipamendu aurreratuan (hardwarea eta softwarea) eta aurre egin nahi duen Industria 4.0ren proiektuan ingurumena eta energia kontuan hartu direla justifikatzea.

– Justificación de la consideración medioambiental y energética de la maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software) a adquirir, así como del proyecto 4.0 que se desea abordar.

– Makineria edota ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) ezarri eta abian jartzeko egutegia.

– Calendario para la implantación y puesta en marcha de esta maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software).

6.– Enpresa onuradunak eta SPRIk baliozkotzat joko dituzte dirulaguntza eskaeran adierazitako harremanetarako pertsonaren helbide elektronikora posta elektronikoz bidaltzen diren jakinarazpen guztiak. Laguntzaren onuradun gisa agertzen den enpresaren posta elektronikoa bakarrik onartuko da harremanetarako helbide gisa.

6.– La empresa beneficiaria y SPRI darán validez a todas las comunicaciones emitidas vía email a la cuenta de correo electrónico de la persona de contacto declarada por la empresa en la Solicitud de Ayuda. Solo se admitirá como cuenta de correo electrónico de contacto la correspondiente a la de la empresa que figure como beneficiaria del programa.

12. artikulua.– Laguntza eskaerak aurkezteko epea.

Artículo 12.– Plazo de presentación de las solicitudes de ayuda.

Laguntza-eskaerak aurkezteko epea hasiko da oinarri hauek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean, eta bukatuko da 2020ko urriaren 22an. Halere, eskatzaileentzako arreta teknikoa 2020ko urriaren 22ko arratsaldeko 15:00etan (penintsulako ordua) amaituko da.

El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda se iniciará el día siguiente a la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el 22 de octubre de 2020. No obstante, la atención técnica a los solicitantes finalizará a las 15:00 horas (hora peninsular española) del día 22 de octubre de 2020.

Laguntza-eskaera eta horrekin batera aurreko artikuluan eskatzen den dokumentazioa, diruz lagundu beharreko jarduera hasi baino lehen aurkeztu beharko dira.

La presentación de la solicitud de ayuda junto con la documentación requerida en el artículo anterior deberá efectuarse antes de haberse iniciado la actuación subvencionable.

Baita ere, tramitaziora onartuko dira 2020ko urtarrilaren 1az geroztik hasitako proiektuen laguntza-eskaerak.

Asimismo, se admitirán a trámite Solicitudes de Ayuda de proyectos iniciados a partir del 1 de enero de 2020.

13. artikulua.– Ebaluaketa eta ebazpen prozedura.

Artículo 13.– Procedimiento de evaluación y resolución.

1.– Dirulaguntzak onartzeko eskaera guztiak konparatuko dira, araudi honetan ezarritako balorazio irizpideei jarraiki horien arteko lehentasuna erabakitzeko, eta irizpide horien arabera balorazio handiena lortu dutenei esleituko zaie laguntza.

1.– La concesión de las ayudas se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas atendiendo a los criterios de valoración fijados en la presente normativa y adjudicar solo a aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

2.– Laguntza-eskaerak ebaluatzea. Hautespen-batzordeak aztertuko ditu epearen barruan aurkeztutako eskaerak eta programa honetan xedatutako baldintzak betetzen dituztela egiaztatuko du. Hautespen-batzordea, Presidente gisa aritukop dena, Ignacio Tellechea Fernández jaunak, SPRIko Sustamen Ekonomikoaren zuzendaria, Mikel Amundarain Leibar jaunak, Eusko Jaurlaritzako Industria Garapeneko Zuzeendaria, Agustin García Pérez eta Imanol Cuétara Camiruaga osatuko dute, azken honek idazkari gisa. Hautespen Batzordeak, ezarritako irizpideak aplikatuz, dagokion txostena igorriko dio SPRIko zuzendari nagusiari, eta honako hauek adieraziko dizkio: onuradun gisa proposatutakoak, balorazio-fasean lortutako puntuazioa, proposatutako jarduketa eta zenbatekoa, eta ukatzea proposatzen direnak, ukatzeko arrazoiak adieraziz.

2.– Evaluación de las Solicitudes de Ayuda. El Comité de Selección analizará individualmente las solicitudes presentadas en plazo, comprobando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Programa. El citado Comité de Selección estará conformado por D. Ignacio Tellechea Fernández, Director de Promoción Empresarial de SPRI, que actuará como Presidente, D. Mikel Amundarian Leibar, Director de Desarrollo Industrial del Gobierno Vasco, D. Agustín García Pérez y D. Imanol Cuétara Camiruaga, este último, como Secretario. El Comité de Selección, sobre la base de la aplicación de los criterios de adjudicación establecidos, elevará el correspondiente informe al Director General de SPRI, señalando la identidad de los sujetos propuestos como beneficiarios, puntuación obtenida en la fase de valoración, actuación propuesta e importe; así como las que se propone denegar, indicando los motivos de la denegación.

3.– Proiektuak ebaluatzeko, ondoren adierazten diren irizpideak eta puntuak aplikatuko dira:

3.– La evaluación de los proyectos se realizará aplicando los criterios y puntuaciones que se señalan:

– Enpresaren maila teknologikoa eta berrikuntza bultzatzeko proiektoaren gaitasuna (30 puntu).

– Capacidad del Proyecto para impulsar el nivel tecnológico y de innovación de la empresa (30 puntos).

– Inbertsioa egin ondoren, enpresan espero den lehiakortasunaren hobetze-maila (25 puntu).

– Mejora de la competitividad de la empresa que se espera obtener como resultado de la inversión realizada. (25 puntos).

– Enpresaren emaitzetan eragina, fakturazioa gehitzeari, enplegua sortzeari eta esportazio-ehunekoari dagokionez (20 puntu).

– Impacto en los resultados de la empresa, medido en términos de aumento de facturación, generación de empleo y porcentaje de exportación (20 puntos).

– Proiektua aurkezteko dokumentazioaren kalitatea. Helburuen, zereginen eta kostuen definizio-maila. Industria 4.0ren proiektuak eta laguntzen aginduan deskribatutako teknologiek duten egokitze- edo lerrokadura-maila (10 puntu).

– Calidad de la documentación de presentación del proyecto. Grado de definición de los objetivos, tareas y costes. Grado de encaje o alineamiento del Proyecto de Industria 4.0 con las tecnologías descritas en la orden de ayudas. (10 puntos).

– Hornitzaileen gainean proiektuaren ondore eragilea (10 puntu).

– Efecto tractor del proyecto sobre sus proveedores (10 puntos).

– Ingurumen- eta energia-alderdiak kontuan hartzea (5 puntu).

– Consideración de Aspectos Medioambientales y Energéticos (5 puntos).

Irizpide bakoitzak lor daitezkeen gehieneko puntuak ditu. Puntuak definitutako irizpideen betetze-mailaren arabera lortuko dira.

Cada criterio tiene una puntuación máxima alcanzable. La puntuación se obtiene en función del grado de cumplimiento de los criterios definidos.

Halaber, atzera botako dira gutxienez 50 puntu lortzen ez dituzten laguntza-eskaerak.

Las solicitudes que obtengan una puntuación inferior a 50 puntos no podrán en ningún caso ser beneficiarias de la ayuda dentro del programa.

4.– Ebazpena SPRIko zuzendari nagusiak emango du, norgehiagoka erregimenean. Haren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiari, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako epean eta eran.

4.– La resolución de las ayudas la hará el Director General de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, en régimen de concurrencia competitiva. Contra la misma, podrá interponerse recurso de reposición, ante el Director General de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo y forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Ebazteko epea. Gehienez sei hilabete izango dira ebazteko, arau hauek publikatu diren egunetik hartuta. Epe horretan ebazpenik ez badago, ebazpena ezetsitzat joko da.

5.– Plazo de resolución. Se establece un plazo máximo de resolución de seis meses desde la publicación de las presentes bases. La falta de resolución en plazo se entenderá como resolución desestimatoria.

6.– Ebazpena erakunde eskatzaileei SPRI – Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren zuzendari nagusiak jakinaraziko die. Ildo horri eutsiz, dirulaguntzaren zenbatekoa, garatzeko beharrezkoa den bestelako baldintzarekin batera.

6.– La notificación a las entidades solicitantes de las resoluciones las realizará el Director General de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo, indicando la cuantía de subvención que se concede, así como cualquier otra condición que sea necesaria para el desarrollo de la misma.

7.– Ebazpena SPRIren web-gunean eta EHAAn argitaratuko da, denek izan dezaten eman diren laguntzen berri.

7.– Para general conocimiento de las ayudas concedidas se procederá a su publicación en la página web de SPRI y en el BOPV.

14. artikulua.– Dirulaguntzaren justifikazioa.

Artículo 14.– Justificación de la subvención.

1.– Diruz lagundu daitekeen jarduera (erositako makineria edota ekipamendu aurreratua instalatu/ezartzea) amaitu eta hilabete bat epearen barnean, erakunde onuradunek proiektua gauzatu izana justifikatu beharko dute, SPRIren web-guneko likidazio-eskabidearen inprimakiak betez.

1.– Una vez finalizada la actuación subvencionable (instalación/implantación de la maquinaria y/o equipamiento avanzado adquirido), y en el plazo de 1 mes, las entidades beneficiarias deberán justificar la misma utilizando los formularios de Solicitud de Liquidación habilitados en página web de SPRI.

2.– Eskabide hori sinadura elektronikoaren bidez sinatu beharko du erakundea ordezkatzeko ahalorde nahikoa duen pertsona batek. SPRIri egindako bidalketa telematikoaren eguna izango da aurkezpen-eguna.

2.– La Solicitud de Liquidación deberá ser firmada por la persona que posea poder suficiente para representar a la entidad mediante firma electrónica. Se considerará como fecha de presentación la de la firma electrónica en los sistemas de SPRI.

3.– Eskaerarekin, espresuki baimena ematen zaio SPRIri eska dezan zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzari dagozkionak eguneratuak dituela egiaztatzen duen ziurtagiria eta, era berean, kontsulta dezan enpresa EJZen (jarduera ekonomikoen gaineko zergan) alta emanda dagoen epigrafea.

3.– La solicitud incorpora la autorización expresa a SPRI para solicitar el cumplimiento de obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, así como para consultar el epígrafe en el que se encuentra dada de alta la empresa en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas).

4.– Likidazio-eskabidean jaso beharko dira erakunde eskatzailearen eta, bere legezko ordezkariaren identifikazio-datuak.

4.– La Solicitud de Liquidación deberá contener datos de identificación de la entidad solicitante y de su representante legal.

5.– Likidazio-eskabidearekin batera agiri hauek aurkeztu behar dira:

5.– La Solicitud de Liquidación habrá de presentarse acompañada de la siguiente documentación.

a) Gastu eta inbertsio hautagarrien fakturak, makineria edota ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) erosteko kostu eta aholkularitza gastu bereiziekin.

a) Facturas de los gastos e inversiones elegibles con el desglose de costes de adquisición de Maquinaria y/o Equipamiento avanzado (Hardware y Software) y los gastos de consultoría.

b) Finantza-erakundeak ordaindu izanaren egiaztagiria.

b) Justificantes de pago de la Entidad Financiera.

c) Erakunde hornitzaileak egindako lanak (erositako makineria edota ekipamendu aurreratua ezarri eta abian jartzea). Hurrengo informazioa (25 orri baino gutxiago) aurkitu ahal izango da:

c) Memoria descriptiva (límite 25 páginas) que acredite los trabajos realizados (implantación y puesta en marcha de la maquinaria y/o equipamiento avanzado adquirido) por la entidad proveedora y que recoja la siguiente información:

– Makineria edota ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) erostearen ondorioz lortutako hobekuntzak/onurak.

– Mejoras / Beneficios obtenidos como resultado de la adquisición de esta maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software).

– Industria 4.0ren proiektuari dagozkion hurrengo urratsak deskribatu/jarraitzea, erositako makineria edota ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) ezarri ondoren.

– Descripción / Seguimiento de los próximos pasos del Proyecto de Industria 4.0 que se desea abordar, una vez implantada la maquinaria y/o el equipamiento avanzado (Hardware y Software) adquirido.

– Hasierako planarekiko desbideratzeak.

– Desviaciones respecto al plan inicial.

– Makineria edota ekipamendu aurreratuan (hardwarea eta softwarea) inbertsioen deskribapena eta ebidentziak (pantaila-argazkiak, irudiak...).

– Descripción y evidencias (capturas de pantalla, fotos...) de las inversiones en maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software).

d) Onuradunaren izenean dagoen banku-kontuaren zenbakia (IBAN) eta titularitatearen egiaztagiria, finantza-erakundeak emana, baldin eta aurretiaz emandako banku-kontuan aldaketak egin badira.

d) Certificado de la entidad financiera que acredite la titularidad y número de la cuenta corriente (IBAN) a nombre del beneficiario, en caso de modificación de la misma con respecto a la señalada con anterioridad.

6.– Erabakia Zuzendaritza Nagusiak hartuko du, eta haren aurka berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio SPRI – Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiari, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako moduan eta epean.

6.– La resolución se adoptará por la Dirección General y contra la misma, podrá interponerse recurso de reposición, ante el Director General de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo y forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

15. artikulua.– Laguntza- edota likidazio-eskabideak zuzentzea.

Artículo 15.– Subsanación de las Solicitudes de Ayuda y/o Liquidación.

1.– Laguntza- edota Likidazio-eskabideak ez badaude behar bezala beteta puntu guztietan edo ez bada eskatutako dokumentazio osoa aurkezten, SPRIk 10 egun balioduneko epea emango dio erakundearen legezko ordezkariari akatsa zuzentzeko edo beharrezko agiriak helarazteko.

1.– En el caso de que la Solicitud de Ayuda y/o de Liquidación no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas del resto de la documentación exigida, SPRI requerirá al representante legal de la entidad, para que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.

2.– Epe hori igaro eta erakunde onuradunak ez badu zuzenketarik egin, SPRIk bertan behera utzi ahal izango du espedientea eta erakunde eskatzaileari jakinaraziko dio.

2.– Transcurrido dicho plazo sin haber procedido la entidad beneficiaria a la subsanación, SPRI podrá proceder a la cancelación del expediente, comunicándose tal circunstancia a la entidad solicitante.

16. artikulua.– Laguntza ordaintzea.

Artículo 16.– Pago de la subvención.

1.– Emandako dirulaguntza bi ordainketatan gauzatuko da:

1.– El abono de la subvención concedida se hará efectivo en dos pagos:

– Lehen ordainketan emandako zenbatekoaren % 50 ordainduko da, dirulaguntza eman dela jakinarazi eta oinarri hauetako 17.1.a) artikuluan adierazitako epea igaro eta gero, betiere espresuki uko egiten ez bazaio dirulaguntzari.

– Un primer pago, por cuantía equivalente al 50% del importe de la subvención concedida, tras su notificación, una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 17.1.a) de las presentes bases, sin mediar renuncia expresa.

– Bigarren ordainketan gainerakoa ordainduko da. Zenbateko hori SPRIko zuzendari nagusiaren likidazio-ebazpenean zehaztuko da, dirulaguntza oinarri hauetako 14. artikuluan ezarritakoaren arabera justifikatu eta gero.

– Un segundo pago, correspondiente al importe pendiente de la subvención concedida que proceda, cuya cuantía concrete la resolución de liquidación del Director General de SPRI, tras la justificación de la subvención, en los términos establecidos en el artículo 14 de las presentes bases.

2.– Baldin eta gastu hautagarria onartutako aurrekontuan adierazitakoa baino txikiagoa bada, dirulaguntza proportzionalki egokituko zaio gastuari.

2.– En el supuesto de que el gasto elegible realizado sea inferior al presupuesto aprobado en la resolución de concesión de la ayuda, esta se ajustará proporcionalmente, conforme a los criterios establecidos en el artículo 8.

17. artikulua.– Erakunde Onuradunen Betebeharrak.

Artículo 17.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1.– Oinarri hauen arabera emandako dirulaguntzen onuradunek Dirulaguntzen Lege Orokorraren (38/2003 Legea, azaroaren 17koa) 14. eta 16. artikuluetan eta Euskal Herriko Ogasun Orokorraren Printzipio Arautzaileen Legearen testu bategineko 50.2 artikuluan ezarritakoa bete beharko dute. Azken hori azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen. Horrez gain, eta, bereziki, hauek guztiak ere bete beharko dituzte:

1.– Las entidades beneficiarias de las subvenciones que se concedan al amparo de las presentes bases están sujetas a las obligaciones establecidas en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en particular:

a) Emandako laguntza onartzea. Hartara, dirulaguntza eman izanaren jakinarazpena jasotzen denetik hamar baliodun eguneko epean eta SPRIren aurrean espresuki horri uko egin ezean, ulertuko da erakunde onuradunak laguntza onartu duela.

a) Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de diez días hábiles tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la subvención, la entidad beneficiaria no renuncia expresamente a la misma ante SPRI, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Dirulaguntza ekintza plana garatzeko erabiltzea.

b) Destinar la ayuda otorgada al desarrollo del plan de actuación para el que ha sido concedida.

c) Onartzea SPRIk agiri osagarriak eska ditzakeela eta SPRIk izendatutako pertsonalak beharrezko eta komenigarri jotzen dituen egiaztapen eta azterketak egin ditzakeela instalazioetan, horrela egiaztatzeko proiektua gauzatu dela eta eskatutako baldintzak bete direla.

c) Aceptar que SPRI pueda requerir toda aquella documentación adicional que estime precisa, así como que personal designado por SPRI pueda realizar en cualquiera de sus instalaciones, cuantas comprobaciones y verificaciones considere necesarias y convenientes, con el fin de constatar la realización del proyecto objeto de la ayuda concedida y el cumplimiento de los requisitos exigidos.

d) Faktura osoak gordetzea eta SPRI, Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren esku jartzea lau urtez, gastu hautagarriak gauzatzen direnetik aurrera.

d) Conservar las facturas completas y tenerlas a disposición de SPRI, de la Oficina de Control Económico y de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante un periodo de cuatro años a contar desde el momento de la realización de los gastos elegibles.

e) Laguntzen erabilera fiskalizatzeko eginkizuna betetzen duten aldetik, eskatutako informazioa ematea Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari edo Estatu zein Europa mailako beste kontrol-organo eskudun batzuei.

e) Facilitar a la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, u otros órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

f) SPRIri berehala jakinaraztea laguntzak edo dirulaguntzak edota beste edozein diru-sarrera edo baliabide jaso dutela xede berbererako beste Administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuetatik.

f) Comunicar inmediatamente a SPRI la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma o similar finalidad que las ayudas aquí reguladas, procedentes de cualquier otra Administración o ente público o privado.

g) Dirulaguntza esleitzeko aintzat hartu den arrazoiren bat aldatu bada, horren berri ematea SPRIri.

g) Notificar a SPRI la modificación de cualquier circunstancia que haya sido tenida en cuenta para el otorgamiento de la ayuda.

h) Programa honetan onartutako dirulaguntzaren jatorriari buruzko publizitate egokia egitea.

h) Dar la adecuada publicidad del origen de la subvención otorgada mediante el presente Programa.

i) Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez-sexista ematea, diruz lagundutako proiektua gauzatu bitartean sortzen diren dokumentu eta euskarri guztietan.

i) Hacer un uso no sexista del lenguaje e imágenes en los documentos y soportes que se produzcan durante la realización del proyecto subvencionado.

2.– Onuradunak Euskal Autonomia Erkiedegoan mantendu beharko du diruz lagundutako makineria edo ekipamendu aurreratua, gutxienez, hiru urtez, berau abiarazten denetik zenbatzen hasita.

2.– El beneficiario deberá mantener la maquinaria y/o equipamiento avanzado subvencionada en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante, al menos, tres años contados a partir de la fecha de puesta en marcha del mismo.

18. artikulua.– Laguntzak aldatzea.

Artículo 18.– Modificación de las ayudas.

1.– Laguntza emateko baldintzetan edozein aldaketa gertatzen bada eta, edozein kasutan, beste erakunde publiko edo pribatu batzuek emandako laguntzak edo dirulaguntzak edota beste edozein diru-sarrera edo baliabide jaso badira xede berbererako, laguntza esleitzeko Ebazpena aldatu ahal izango da, betiere Programa honetan ezarritako gutxienezko baldintzak betetzen jarraitzen badira.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, y en todo caso, la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de la ayuda, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en el presente Programa.

2.– Halaber, programaren kudeatzaileak jarduerak (erositako makineria edota ekipamendu aurreratua instalatu/ezartzea) gauzatzeko luzapen bat eman dezake, baldin eta erakunde eskatzaileek hala eskatu eta behar bezala justifikatzen badute; luzapen horren ondorioz, gehienez, 3 hilabetez atzeratu ahal izango da programak gauzatzeko epea (12 hilabetekoa da epe hori).

2.– Asimismo, previa solicitud y justificación por parte de las entidades solicitantes, se podrá conceder por parte del responsable de la gestión del programa un aplazamiento en la ejecución de las actividades a realizar, siempre que no se supere en más de 12 meses del plazo máximo para la realización de la actividad subvencionable (instalación/implantación de la maquinaria y/o equipamiento avanzado adquirido), establecido en 12 meses de duración.

3.– Gauzatutako ekintzak Laguntza Eskaeran jasotakoak izango dira ezinbestean, nahiz eta aukera egon aldaketak baimentzeko, baldin eta onuradunak behar bezala justifikatu baditu jarduerak amaitu aurretik eta Programa honen hasierako helburuak hutsaltzen ez badira.

3.– Las actuaciones comprenderán necesariamente las contempladas en la Solicitud de Ayuda y documentación complementaria aportada, pudiendo autorizarse cambios en las mismas, siempre que estos cambios hayan sido previamente justificados por la entidad beneficiaria con anterioridad a su finalización, y no se desvirtúe la naturaleza de las actuaciones y los objetivos perseguidos inicialmente por este Programa.

19. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 19.– Incumplimientos.

1.– Ikusiko balitz erakunde onuradunak ez duela bete oinarri hauetan, aplikatzekoak diren gainerako arauetan eta laguntzen ebazpenean ezarritako baldintzetakoren bat, emandako laguntza eskuratzeko eskubidea galduko du eta SPRIri itzuli beharko dizkio ordura arte kobratu dituen laguntzen diru kopuruak gehi dagozkien legezko berandutze-interesak, eta behar balitz, legezko jarduketak abiaraziko dira diru kopuru horiek itzul ditzan.

1.– En el supuesto de que las entidades beneficiarias incumplieran alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases y en las demás normas que le son de aplicación, así como alguna de las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de las ayudas, perderán el derecho a obtener la subvención otorgada, debiendo en ese caso reintegrar a SPRI el montante de las ayudas que hubieran percibido hasta ese momento, más los correspondientes intereses de demora que correspondan, procediéndose, en caso necesario, a ejercitar las acciones legales a las que hubiera lugar para conseguir su reintegro.

2.– Edozein kasutan ere, artikulu honetan aurreikusitakoaren ondoreetarako, hauek jotzen dira ez betetzetzat:

2.– En todo caso, se considerará incumplimiento a los efectos de lo previsto en este artículo:

a) SPRIren baimenik gabe aldatzea laguntza-eskaeran eta dokumentazio osagarrian jasotako ekintzak. SPRIri ez jakinaraztea proiektuaren gauzatze-faseko aldaketak, baldin eta aldaketa horiek mudatu egiten badituzte laguntza esleipena ematean aztertu ziren baldintzak. Posible da aldaketak baimentzea, betiere erakunde onuradunak aldaketa horiek eskatu badizkio SPRIri eta justifikatu baditu, ahal dela proiektuan aplikatu baino lehen, eta ez badute aldatzen Programa honetako ekintzen eta helburuen izaera.

a) Modificar, sin autorización de SPRI, las actuaciones contempladas en la solicitud de ayuda y documentación complementaria. La no notificación a SPRI, de cualquier cambio en la ejecución del mismo que altere las condiciones en las que este fue analizado para la concesión de la ayuda supondrá un incumplimiento a estos efectos. Podrán autorizarse cambios, siempre que estos hayan sido solicitados a SPRI y justificados por la entidad beneficiaria, en lo posible, con anterioridad a su aplicación al proyecto y siempre que no se desvirtúe la naturaleza de las actuaciones y los objetivos perseguidos por este Programa.

b) Gastu hautagarriak epe barruan ez justifikatzea edo Programa honetan eta laguntza emateko ebazpenean jasotako eskakizunak ez betetzea.

b) La no justificación en plazo de los gastos elegibles o el incumplimiento de los requisitos exigidos en este Programa o en la resolución de concesión de la ayuda.

c) Diruz lagundutako proiektua betetzeko epeak gainditzea, aldatzeko baimena edo luzapena eman ez bada.

c) Sobrepasar los plazos establecidos para la realización del proyecto subvencionado, siempre que no medie autorización de modificación o de prórroga.

d) Laguntza eskuratzea Programa honetan ezarritako baldintza eta eskakizunak edo laguntza emateak berekin zekartzan baldintzak bete gabe.

d) Haber obtenido la ayuda sin reunir las condiciones y requisitos establecidos en el presente Programa o incumpliendo las establecidas con motivo de la concesión de la ayuda.

e) Programan edo laguntza emateko ebazpenean aurreikusitako kontrol neurriak ez onartzea edo horien garapena oztopatzea.

e) Negarse u obstruir cualquiera de las medidas de control previstas en el Programa o en la concesión de la ayuda.

f) Proiektua beste zerbaitera desbideratzea edo laguntzak emateko ebazpenean ezarritako beste edozein betebehar ez betetzea.

f) Cualquier otra desviación del proyecto o el incumplimiento de cualquier otra obligación que se disponga en la resolución de concesión de la ayuda.

g) Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 37. artikuluan aurreikusitako arrazoiak.

g) Las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

3.– SPRIren zeregina izango da ez-betetzea egiaztatzeko espedientea hastea, izapidetzea eta ebaztea.

3.– El inicio, tramitación y la resolución del expediente de comprobación del incumplimiento corresponderá a SPRI.

4.– Ez badira betetzen deialdi honetan eta aplikatzekoak diren gainerako arauetan jasotako betekizunak edo, hala badagokio, dirulaguntza emateko ebazpenean ezartzen direnak, dirulaguntza ezeztatuko da ez-betetze espedientea ireki ondoren, eta, dirulaguntza eta berandutze-interesak itzuli beharko zaizkio SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziari, 1/1997 Dekretu Legegilean eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuko II. tituluan (zeinaren bidez arautzen baitira EAEko Aurrekontu Orokorren kargura emandako dirulaguntzen araubide orokorra, bermeak eta itzulerak eta zeinaren bidez ezartzen baitira dirulaguntza horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde kolaboratzaileen baldintzak, araubidea eta betebeharrak) ezarritakoari jarraiki, nahiz eta horrek ez duen eragotziko kasuan kasuko ekintza legalak abiraztea eta dagozkion zigorrak jartzea. SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Zuzendaritza Nagusiari dagokio dirulaguntza ezeztatzeko –eta, hala badagokio, partzialki edo guztiz itzularazteko– espedienteak abiarazi eta ebaztea.

4.– El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria y demás normas aplicables, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión, dará lugar, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la revocación de la misma y a la obligación de reintegrar a SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial las ayudas y los intereses de demora, conforme a lo dispuesto al respecto en el Decreto Legislativo 1/1997, así como el Título II del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la CAE y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión sin perjuicio de las acciones legales y sanciones que correspondan. La incoación y resolución de los expedientes de revocación, y en su caso reintegro, parcial o total de las ayudas corresponderán a la Dirección General de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

5.– Halaber, gainfinantziazioa badago ordainketaren ostean beste laguntza batzuk jaso izanagatik, programak helburu duen jardueraren kostua gainditzen duen laguntza zatia itzuli beharko da, 10. artikuluan araututakoari jarraiki. Kasu horretan, itzuli beharreko zenbatekoa zehaztuko da gertaera hori adierazteko eta itzulera erabakitzeko emango den ebazpenean.

5.– Procederá también el reintegro de la parte de la ayuda que exceda el coste de la actividad objeto del Programa cuando resulte la sobrefinanciación de la misma por motivo de la acumulación de otras ayudas, regulada en el artículo 10, en momento posterior al cobro de la misma. La cantidad a reintegrar en este supuesto se determinará en la resolución que declare el hecho y acuerde el reintegro.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Aplikatzekoa den araudia.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Normativa aplicable.

Programa honi araudi hau aplikatuko zaio:

Al presente Programa le es de aplicación la siguiente normativa:

1.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta Lege hori garatzen duen Araudia (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua), dirulaguntza arloko oinarrizko legeriari dagokion guztian.

1.– Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Reglamento que la desarrolla (Real Decreto 887/2006 de 21 de julio) en lo que constituya legislación básica en materia de subvenciones.

2.– Azaroaren 11ko Legegintzako 1/1997 Dekretua, EAEko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateratua onartzen duena.

2.– Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

3.– Abenduaren 17ko 698/1991 dekretua, zeinaren bidez arautzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura emandako dirulaguntzen berme eta ordainketen araubide orokorra eta ezartzen baitira berorren kudeaketan parte hartzen duten erakunde kolaboratzaileen baldintzak, erregimena eta betebeharrak.

3.– Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

4.– Europako Batzordearen abenduaren 18ko 1407/2013 Araudia (EB), Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Itunaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa (EBAO 2013 L-352/1).

4.– Reglamento UE n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. (DOUE 2013 L 352/1).

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Datu pertsonalak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorrean (aurrerantzean, DBEO) eta izaera pertsonaleko datuen esparruan aplika daitezkeen gainontzeko araudietan ezarritakoarekin bat etorriz, jakinarazten da emandako datuak dirulaguntzaren espedientea kudeatzeko tratatuko direla. Hala, datu pertsonalen tratamenduaren oinarri juridikoa SPRIren xedea betetzeko interes legitimoa da, haren eraketa-estatutuetan eta garapen-araudian ezarritakoari jarraiki.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (en adelante, RGPD) y demás normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se informa de que los datos facilitados serán tratados con el fin de gestionar el expediente de la ayuda que se solicita, siendo la base jurídica por la que se tratan los datos personales, la función pública en cumplimiento de los fines establecidos en los estatutos de creación de SPRI como Agencia Vasca de desarrollo Empresarial.

Informazio hori enpresa kolaboratzaileei, gai honetan eskumena duen Administrazio Publikoari eta SPRI taldeko enpresei (ikus http://www.spri.eus/es/quienes-somos/sociedades-del-grupo-spri) transmititu ahal izango zaie. Interesa duen pertsona orok erabil ditzake bere datu pertsonalak babesten dituen araudiak ezarritako eskubideak SPRIren aurrean. Horretarako, idatzi bat bidali beharko da lopd@spri.eus helbidera.

Dicha información podrá ser transmitida a empresas colaboradoras, Administración Pública con competencia en la materia y empresas del Grupo SPRI (ver: http://www.spri.eus/es/quienes-somos/sociedades-del-grupo-spri). Todas las personas interesadas tienen la capacidad de ejercer los derechos que la normativa de protección de datos le ampara ante SPRI dirigiéndose por escrito a: lopd@spri.eus.

SPRIk Datu Pertsonalen Babeserako esparruan egiten duenaren inguruko informazio gehigarriaren eta xehakatuaren berri izateko, jo www.spri.eus/pribatutasun-politika/ web-orrialdeko Pribatutasun-politikara. Jakinarazten da datuak zaindu behar badira, Datuen Babeserako Espainiako Agentzia izango dela horren arduraduna.

Para consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos Personales en SPRI pueden dirigirse a la Política de Privacidad incluida en www.spri.eus/privacidad. Se informa de que la autoridad de control en el caso que necesite solicitar la tutela de datos es la Agencia Española de Protección de Datos.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak oinarri hauei buruz hartzen dituen erabaki guztiak administratiboak dira eta, beraz, administrazioarekiko auzien jurisdikzioa da jurisdikzio eskuduna.

Las decisiones de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en relación a las presentes Bases son de naturaleza administrativa y la jurisdicción competente es la contencioso-administrativa.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común