Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

144. zk., 2020ko uztailaren 23a, osteguna

N.º 144, jueves 23 de julio de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2934
2934

AGINDUA, 2020ko uztailaren 14koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez arauak ezartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoan kultura arloko publikoak garatzea xede duten proiektuak eta jarduerak gauzatzeko dirulaguntzak emateko 2020. urtean, eta laguntza horien deialdia egiten baita.

ORDEN de 14 de julio de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2020 para la realización de proyectos y actividades que tengan como objetivo el desarrollo de públicos culturales en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Erakunde publikoek aurre egin behar diote sorkuntzaren eta kultura arloko publikoen arteko bategitea zailtzen duten oztopoak gainditzeko lanari, ahaztu gabe publikoak direla kultura-proiektuen ardatza, protagonistak eta kulturaren benetako subjektuak. Nahiz eta eskaintzak ohitura sortzen duen, errutina edo ohitura den aldetik, ezin da egintzat eman eskaintzak automatikoki aktibatzen duenik eskaria. Kultura arloko publikoak garatzea urrats bat harago doa, eta kulturaren benetako demokratizazioarekin konprometitzeko beharrari lotzen zaio; horrek esan nahi du kultura arloko publikoa areagotzeaz gain, haren gizarte-egitura ere aldatu behar dela.

Las instituciones públicas deben afrontar la tarea de superar las barreras que dificultan el encuentro entre la creación y los públicos culturales, sin perder de vista que los públicos son el centro de los proyectos culturales, los protagonistas y los verdaderos sujetos de la cultura. Si bien la oferta genera hábito, en tanto que rutina o costumbre, no se puede dar por hecho que la oferta activa la demanda de manera automática. El desarrollo de públicos culturales va un paso más allá y remite a la necesidad de comprometerse con una verdadera democratización de la cultura, lo que significa que no solo aumente el público cultural, sino que se modifique su estructura social.

Kultura arloko publikoak garatzeko estrategietan ez dute balio orotariko planteamenduek, eta publiko profil bakoitzari zuzendutakoak izatea eskatzen dute. Kultura-motibazioa eta -partaidetza sendotzea da helburua, kulturan parte hartu ohi ez duten publiko berrietara iritsiz, noizbehinkako ohitura aktibatzea edo jarduera horietan publikoak lortutako esperientzia hobetzea, parte hartu ohi dutenen fidelizazioa bilatzeko. Hori guztiori kulturan parte hartzeko oztopoak gainditzeko helburuarekin eta publikoak fidelizatzeko.

En las estrategias de desarrollo de públicos culturales no sirven los planteamientos generalistas y requieren estar dirigidas a cada perfil de público. Se trata de consolidar la motivación y participación cultural, llegando a nuevos públicos que habitualmente no participan en la cultura; activar el hábito ocasional o bien mejorar la experiencia obtenida por los públicos en dichas actividades para buscar la fidelización de los que participan habitualmente. Tollo ello en aras a eliminar barreras para la participación cultural y fidelizar los públicos.

COVID-19ak sortu duen ezohiko elkarbizitza-egoerak erabilera berriak ekarriko ditu gizartera. Errealitate berri honek, kulturarentzat orohar, eta sortzaileentzat beren-beregi ahultasun larria ekarri du. Kultura-sorkuntzaren eta honek dituen publikoen arteko elkarrekintzak eta berau gertatzen den testuinguruak eskaintzen dizkigute landu beharreko agertokiak, eta Eusko Jaurlaritzak ezartzen dituen deseskalatze-neurrietara egokitu behar izango dugu.

La COVID-19 ha generado un escenario de convivencia diferente que instalará nuevos usos en la sociedad. En esta nueva realidad, la cultura, en términos generales, y las creadoras y los creadores especialmente, padecen un alto grado de vulnerabilidad. La definición de la nueva interacción entre la creación cultural y sus públicos, así como el contexto en que este se dé, nos plantea escenarios sobre los que tenemos que trabajar y adecuarnos a las medidas de desescalada planteadas por el Gobierno Vasco.

Zeregin horri ekiteko, baliabideak ez ezik, ideiak eta proposamen berriak ere behar dira, transformazio betean den testuinguru honetan jardunbide berriak probatzeko aukera ematen dutenak. Kultura-praktikak sendotzen eta bultzatzen dituzten proiektuak behar dira, kultura erakusten dietenak publiko berriei eta dagoeneko publiko diren horiek sendotu eta fidelizatu egiten dituztenak.

Para abordarla se necesitan no solo recursos, sino ideas, nuevas propuestas, que permitan explorar nuevas vías de acción en un contexto en plena transformación. Proyectos que refuercen y alienten las prácticas culturales, que descubran la cultura a nuevos públicos, que consoliden y fidelicen los públicos existentes.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuaren 14. artikuluaren arabera, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari dagozkio, besteak beste, arte- eta kultura-jardueren eta haien zabalkundearen gaineko eskumenak.

De conformidad con el artículo 14 del Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, corresponden al Departamento de Cultura y Política Lingüística, entre otras, las competencias relativas a las actividades artísticas y culturales y su difusión.

Bestalde, Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 82/2017 Dekretuaren 12. artikuluan ezarritakoaren bidez, Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari esleitu zitzaion musika, antzerkia, dantza, liburugintza, ikus-entzunezkoa eta ikusizko arteen beharrak aztertzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoan haien jarduna sustatzeko, sendotzeko eta hedatzeko hartu beharreko neurri administratiboak hartzeko eginkizuna.

Por su parte, el artículo 12 del Decreto 82/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística, atribuye a la Dirección de Promoción de la Cultura la función de analizar las necesidades existentes en las áreas de música, teatro, danza, libro, audiovisual y artes visuales y adoptar las medidas administrativas que considere adecuadas en orden al impulso, consolidación y difusión de la actividad que en las mismas se desarrolle en Euskadi.

Halaber, arau hauek dira indarrean Euskal Autonomia Erkidegoan, laguntza eta dirulaguntzetarako: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginaren VI. tituluan –EONALTB– (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartua), Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, eta lege horren Araudia onartu duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua.

Asimismo, la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de subvenciones y ayudas está contenida en el Título VI del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco –TRLPOHGPV–, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.

Europar Batasunaren kultura arloko estatu-laguntzei buruzko arauetan aldaketak egin berri dira, 2014ko uztailaren 1etik aurrera jarri baitzen indarrean 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamendua, zenbait laguntza-kategoria barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen dituena Itunaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzearen ondorioz (2014-06-26ko AO, L 187). Erregelamendu horren nobedade nagusietariko bat izan da Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Itunaren (EBFI) 108. artikuluaren 3. atalean agertzen diren jakinarazpen beharrik ez daukaten estatu dirulaguntzen kategoriak zabaltzea. Ondare eta kulturako dirulaguntzak eta, zehatzago, gune edo espazio artistiko eta kulturaletarakoak dira kategoria berrien artean.

El Reglamento (UE) n.º 651/ 2014, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DO, L 187, de 26-06-2014) en adelante Reglamento general de exención n.º 651/2014, incluye entre las categorías de ayudas exentas de la obligación de notificación prevista en el apartado 3 del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), las ayudas a la cultura y a la conservación del patrimonio, y más concretamente a centros o espacios artísticos y culturales.

Horregatik egokituko zaizkio agindu honen bidez araututako dirulaguntzak aipatu 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduari. Erregelamendu horren bidez, zenbait laguntza-kategoria barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen dira Itunaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzearen ondorioz, 53. artikuluaren 2. atalak ezarritakoarekin bat hain zuzen ere.

Es por ello por lo que las subvenciones reguladas en esta Orden se acogerán al Reglamento general de exención (UE) n.º 651/2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, en concreto a lo establecido en apartado 2 del artículo 53.

Deialdi hau Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak 2018ko urtarrilaren 31n onartu duen eta sailaren beraren webgunean (http://www.euskadi.eus/sail-plana/sailaren-dirulaguntzen-plan-estrategikoa-2018-2020/web01-s2hhk/eu/ helbidean) argitaratua den Kultura eta Hizkuntza Politikako Sailaren 2018-2020 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan aurreikusia da, eta baita Kultura eta Hizkuntza Politikako Sailaren Urteko Dirulaguntzen Planean ere, 2020ko urtarrilaren 30ean onartua eta Sailaren webgunean argitaratua: https://www.euskadi.eus/contenidos/plan_departamental_planak_18_20/es_def/adjuntos/DIRULAGUNTZEN-URTEKO-PLANA-PAS-2020.pdf

La presente convocatoria se halla prevista en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Cultura y Política Lingüística para el año 2018-2020, aprobado el 31 de enero de 2018 por Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística y publicado en la web del citado Departamento, en http://www.euskadi.eus/plan-departamental/plan-estrategico-de-subvenciones-del-departamento-2018-2020/web01-s2hhk/es/, así como en el Plan Anual de Subvenciones, aprobado el 30 de enero de 2020, publicado igualmente en la web del Departamento: https://www.euskadi.eus/contenidos/plan_departamental/saileko_planak_18_20/es_def/adkuntos/DIRULAGUNTZEN-URTEKO-PLANA-PAS-2020.PDF

Horren ondorioz, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Articulo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da arauak ezartzea Euskal Autonomia Erkidegoan kultura arloko publikoak garatzeko proiektu eta jarduera bereziak eta berariazkoak gauzatzeko dirulaguntzak ematea 2020. urtean, eta laguntza horien deialdia egitea.

Constituye el objeto de la presente Orden la convocatoria y regulación de las condiciones de concesión de subvenciones durante el ejercicio 2020 para la realización de proyectos y actividades singulares y específicas que tengan como objetivo el desarrollo de públicos culturales.

2. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen proiektuak eta jarduerak, baldintzak eta diru kopurua.

Articulo 2.– Actuaciones subvencionables, requisitos y dotación económica.

1.– Honako baldintza hauek bete behar izango dituzte diruz lagun daitezkeen proiektuek eta jarduerek:

1.– Los proyectos y actividades subvencionables deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Kulturarako sarbidea galarazten edo murrizten duten oztopoak gainditzea, publikoekiko harreman-eredu berriak antolatzea, sorkuntzaren eta kultura arloko publikoen arteko bitartekaritzaren garrantzia nabarmentzea edota publikoek egiten duten kultura praktika aktiboa lantzea helburu duten proiektuak eta jarduerak izatea.

a) Tratarse de proyectos y actividades singulares y específicas dirigidas a eliminar las barreras que impiden o limitan el acceso cultural, a plantear nuevos modos de relación con los públicos culturales, a poner en relieve la importancia de la interacción entre creación y públicos culturales y/o de la práctica activa de los públicos culturales.

b) Diruz lagundu daitezkeen proiektu eta jarduera motak:

b) Tipología de proyectos y actividades subvencionables:

1) Publikoak dibertsifikatzea: interesik ez duten publikoengana, ez-publikoengana bideratutako proiektuak edota jarduerak, eta hezkuntza-trabak, psikologikoak edota gizarte-ingurukoak gainditzeko esku-hartzea eskatzen dutenak.

1) Diversificación de públicos: proyectos y/o actividades dirigidas a públicos desinteresados, a no públicos y que requieren intervenciones dirigidas a superar las barreras educativas, psicológicas y/o del entorno social.

2) Publikoak hedatzea: interesa erakusten duten publikoak izanda ere, kultura-jardueretan parte hartzen ez duten horiek erakartzeko eta haien eskura jartzeko proiektuak eta jarduerak.

2) Ampliación de públicos: proyectos y/o actividades dirigidas a públicos interesados en la cultura pero que no participan en actividades culturales y que requieren de intervenciones para atraer y facilitar el acceso a las actividades culturales.

3) Parte-hartzea areagotzea: kultura-jardueretan parte hartzen duten publikoak gero eta fidelagoak izan daitezen, partaidetza-maila eta inplikazio-maila handiagoa lortzera bideratutako proiektuak eta jarduerak.

3) Profundizar en la participación: proyectos dirigidos a la fidelización de los públicos culturales ya existentes para que incremente tanto su nivel de participación como su nivel de implicación.

c) Proiektuak edo jarduerak Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean garatu beharko dira, 2020ko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartean. Proiektuak 2020ko iraila baino lehen hasitakoak izan behar dute.

c) Los proyectos o actividades se desarrollarán en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021. Los proyectos deberán iniciarse antes de septiembre de 2020.

d) Diruz lagundu daitezkeen proiektuak eta jarduerak herritarrentzat irekiak izango dira.

d) Los proyectos y actividades subvencionables deberán ser abiertos a la ciudadanía.

e) Onartutako guztizko aurrekontuaren % 20ko autofinantzatze-maila izatea gutxienez. Deialdi honetan, publikoak ez diren iturrietatik jasotakoa hartuko da autofinantzaketatzat, eta onartutako guztizko aurrekontua, berriz, hala behar den kasuetan, 9. artikuluan zehaztutakoaren arabera araztutakoa.

e) Contar con un porcentaje mínimo de autofinanciación del 20% del presupuesto total aceptado. A los efectos de la presente convocatoria, se entenderá como autofinanciación la fracción de los ingresos no procedente de fuentes públicas y como presupuesto total aceptado el presupuesto depurado, en su caso, en base al artículo 9.

f) Gutxienez % 50ean euskara izatea jardueren komunikazio-hizkuntza.

f) Utilizar el euskera como lengua vehicular de las actividades como mínimo en un 50%.

2.– Deialdi honen xedetik kanpo geratuko dira:

2.– Se excluyen del objeto de estas bases:

a) artikulu honetako 1. puntuak jasotakoa betetzen ez duten proposamenak.

a) Las propuestas que no satisfagan los requisitos del punto 1 de este artículo.

b) Jende gehiago erakartzeko estrategiak garatze hutsera mugatzen diren proiektuak eta jarduerak.

b) Proyectos y actividades que exclusivamente se limitan a desarrollar estrategias para atraer a más personas.

c) Zabalkundera edota komunikazio hutsera mugatzen diren proiektuak eta jarduerak.

c) Proyectos exclusivamente de difusión y/o comunicación.

d) Kultura-programazioa eta ikuskizunak kontratatzea.

d) La programación cultural o la contratación de espectáculos.

e) Kultura publikoak garatzen laguntzen duten sari eta lehiaketa sektorialak.

e) Los premios y los concursos de carácter sectorial que contribuyan al desarrollo de públicos.

f) Irakaskuntza arautu, ez-arautu eta aisialdi zentroetako esparruan gauzatzen diren jarduerak.

f) Las actividades desarrolladas en el marco de la enseñanza reglada, no reglada y centros de ocio.

g) Jaialdi, erakustaldi nahiz zikloen barruan antolatutako proiektuak eta jarduerak, baldin eta antolatzailea jaialdia, erakustaldia edo zikloa antolatzen duena bera bada.

g) Los proyectos y las actividades organizadas en el marco de festivales, muestras o ciclos que sean organizadas por el mismo sujeto organizador del festival, la muestra o el ciclo.

h) Txostenak, planak zein azterlanak egitea.

h) La realización de informes, planes o estudios.

i) Kultura eta artearen sektoreetako profesionalentzako prestakuntza-jarduerak.

i) La formación de profesionales de los sectores culturales y artísticos.

3.– Agindu honen babespean ematen diren dirulaguntzak finantzatzeko kredituaren guztizko zenbatekoa berrehun mila (200.000) eurokoa da, horietatik 100.000 euro izanik 2020ko ekitaldirako eta beste 100.000 euroko konpromiso kreditua 2021erako.

3.– El importe global destinado a financiar las subvenciones que se concedan al amparo de esta orden es de doscientos mil (200.000) euros, 100.000 euros para el ejercicio 2020 y un crédito de compromiso de 100.000 euros para el 2021.

3. artikulua.– Onuradun izateko bete beharreko baldintzak.

Artículo 3.– Requisitos para obtener la condición de personas beneficiaria.

1.– Honako hauek jaso ahal izango dute agindu honen baitako dirulaguntza, betiere euren jarduera kultura-eskaintzari lotua bada:

1.– Podrán acceder a las subvenciones con arreglo a esta Orden, siempre que su actividad esté relacionada con la oferta cultural:

a) Pertsona fisikoek.

a) Personas físicas.

b) Erakunde pribatuek. Baldin eta erakunde batek % 50 baino gutxiagoko partaidetza publikoa badu. Baldin eta % 50 edo hortik gorako partaidetza publikoa badu, betiere kapitalean erakunde publikoen partaidetzarik ez duten erakunde pribatuekin lankidetzan antolatutako proiektu edota jarduerak baldin badira.

b) Entidades privadas. Con participación pública inferior al 50% en su capital. Si la entidad cuenta con una participación pública igual o superior al 50% en su capital podrá ser objeto de subvención siempre que sean proyectos y actividades organizadas en colaboración con entidades privadas carentes de participación pública en su capital.

c) Erakunde publikoek, betiere kapitalean erakunde publikoen partaidetzarik ez duten erakunde pribatuekin batera antolatutako proiektu edota jarduerak baldin badira.

c) Entidades de carácter público, siempre que se sean proyectos y actividades organizadas en colaboración con entidades privadas carentes de participación pública en su capital.

2.– Eskatzaileek bete beharreko baldintzak:

2.– Las personas solicitantes deberán:

a) Hala dagokienean, egokitzen zaien Erregistroan izena emana izatea (elkarte zibilen eta pertsona fisikoen kasuan izan ezik).

a) Estar inscrito, en su caso, en el Registro correspondiente (excepto sociedades civiles y personas físicas).

b) Ez izatea laguntza publikoak lortzeko zigor administratibo edo penalik, ez eta horretarako gaitasuna kentzen dien legezko debekurik ere. Halaber, ezin izango dute dirulaguntzarik lortu, zehapenak ezarritako epean zehar, sexu-bereizkeria dela-eta zigor administratibo edo penalen bat dutenek, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean ezarritakoaren arabera.

b) No estar sancionado administrativa o penalmente con la perdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, ni incursas en prohibición legal que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, durante el periodo que establezca dicha sanción.

c) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluren 2. eta 3. apartatuetan ezarritako betebeharrak.

c) Reunir los requisitos recogidos los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) Agindu honen bidez ematen diren dirulaguntzak jaso ahal izateko, beharrezkoa da zerga eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatea. Baldintza hori betetzea nahitaezkoa izango da onuradun izaten jarraitzeko, eta, hortaz, laguntza emateko unean eta ordainketak egiteran egiaztatuko da hori betetzen ote den.

d) Es requisito para acceder a las subvenciones concedidas al amparo de esta Orden estar al corriente de las obligaciones tributarias, así como en el pago de la Seguridad Social. El cumplimiento de dicho requisito será obligatorio para mantenerse en la condición de beneficiario y, por tanto, se verificará su respectivo cumplimiento en el momento de efectuar la concesión y en el momento de realizar los pagos.

3.– Bazterturik geratuko dira:

3.– Quedarán excluidas:

a) Krisian diren enpresak, krisian diren enpresa ez-finantzarioak salbatu eta berregituratzeko estatuko laguntzaei buruzko Direktiben definizioaren arabera (DO C249, 2014-07-31).

a) Las empresas que se encuentren en crisis de acuerdo con la definición de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO, C 249, 31-07-2014).

b) Titulartasun publikoa duen eremu baten zerbitzu kontratu edota zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratu baten esleipendun gisa eskabidea egiten duten eskatzaileak.

b) Las personas solicitantes que realicen la solicitud en calidad de adjudicatarias de un contrato de servicios o de gestión de servicios públicos sobre un espacio de titularidad pública.

c) Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2019ko urriaren 15eko Aginduaren bidez egindako deialdiaren onuradunak ezin izango dira deialdi honen onuradun izan. Agindu horren xedea da dirulaguntza ematea 2019. urtean Euskadin Kultura arloko publikoak sortzeko, fidelizatzeko eta ugaritzeko proiektuak eta jarduerak gauzatzeko.

c) Las personas beneficiarias en la convocatoria efectuada por la Orden de 15 de octubre de 2019, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, para la concesión de subvenciones en el ejercicio 2019 para la realización de proyectos y actividades que tenían como objetivo la creación, la fidelización o el incremento de públicos culturales en Euskadi, no podrán ser personas beneficiarias de la presente convocatoria.

d) Dirulaguntza bat legez kanpokoa eta merkatu erkidearekin bateraezina dela adierazi duen Europar Batasuneko Batzordearen aurretiazko erabaki baten ondorioz berreskuratzeko agindu baten mende dauden enpresak.

d) Las empresas o entidades sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea, que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

4. artikulua.– Betekizunak egiaztatzea eta eskatzen den dokumentazioa.

Artículo 4.– Acreditación de requisitos y documentación requerida.

Dirulaguntzaren eskabidearekin batera, honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

A la solicitud de subvención habrá de acompañarse la siguiente documentación:

1.– Eskatzaileari buruzko dokumentazioa:

1.– Documentación relativa a la persona solicitante:

1) Pertsona fisiko eta juridikoaren legezko ordezkariaren nortasuna eta honek daukan legezko ordezkaritzako ahalmena egiaztatzea.

1) Acreditación de la identidad del representante legal de la persona física o jurídica, así como acreditación del poder de representación que ejerza.

2) Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzako baldintzak betetzea.

2) Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

3) Pertsona juridikoak izanez gero: Administrazio honetako erregistroetan inskribatutako entitateek zein erregistrotan diren inskribaturik adierazi behar dute eskabidean, eta ez da behar izango horren inguruko dokumentaziorik.

3) Cuando se trate de personas jurídicas: las entidades inscritas en los registros correspondientes a esta administración indicarán en la solicitud en qué registro se encuentran inscritas, no siendo necesaria la aportación acreditativa de la inscripción.

Beste administrazio batzuetako erregistroetan inskribatutako entitateek egiaztatu beharko dute sortze-eskritura eta estatutuak eta dagozkien erregistro publikoetan izena emanda dagoela egiaztatzen duen agiria eta ordezkaria den pertsonaren identitatea, eta honek daukan legezko ordezkaritza ahalmena.

Las entidades inscritas en registros diferentes a esta administración deberán acreditar escritura de constitución y estatutos, así como acreditación de su inscripción en los Registros Públicos correspondiente.

4) Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluarekin bat etorriz, interesdunek eskubidea dute Administrazio jardulearen esku diren edo beste administrazio batek egindakoak diren eskatutako dokumentuak ez aurkezteko. Horrela, haien kontsulta eta ateratzea Administrazioak egin ahal izango du, pertsona fisikoen kasuan interesdunak aurka egin ez badu behintzat.

4) De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, por la que la Administración podrá consultar o recabar dichos documentos salvo oposición expresa de las personas físicas.

5) Eskatzaileek beren jarduerak kulturarekin lotura zuzena duela justifikatu behar dute, Jarduera Ekonomikoaren gaineko Zerga, Estatutuak, eskatzailearen ibilbidea edota lotura hori egiaztatzen duen ezein dokumentu aurkeztuta.

5) Las personas solicitantes deberán acreditar la relación directa de su actividad con la cultura, bien mediante la presentación del Impuesto de Actividades Económicas, Estatutos, trayectoria de la persona solicitante o cualquier otro documento que se acredite dicha relación.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Herriogasuntza Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak xedatutakoarekin bat, eskabidean jasotako erantzukizuneko adierazpenaren bidez, honako hauek egiaztatu beharko dira:

2.– En aplicación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, mediante declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditarán las siguientes circunstancias:

– Xede bera duten eta bestelako administrazio edo erakunde publiko zein pribatuei eskatutako eta, hala badagokio, haietatik jasotako dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideen berri emango da.

– Se comunicará la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos como privados.

– Halaber, eskatzaileak adierazi beharko du egiazkoak direla eskabidean eta harekin batera aurkeztutako dokumentuetan agertzen diren datuak, eta betetzen dituela laguntza hauek jasotzeko indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak.

– Asimismo, la persona solicitante manifestará que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que la acompaña, y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas ayudas.

3.– Proiektuei eta jarduerei buruzko dokumentazioa:

3.– Documentación relativa al proyecto y actividades:

a) Lan-egutegia: 2020 eta 2021.

a) Calendario de ejecución 2020 y 2021.

b) Jardueran zer komunikazio-hizkuntza erabiliko den adierazten duen erantzukizuneko adierazpena.

b) Declaración responsable sobre la lengua vehicular de las actividades.

c) Proposamena aginduaren 10. artikuluan xedatutako irizpideen arabera egoki balioztatzeko behar diren alderdiak zehaztu eta garatzen dituen proiektu eta jardueren azalpen-memoria. Halaber, berariaz adieraziko da memorian:

c) Memoria explicativa del proyecto y actividades, en la que se especifiquen y se desarrollen los aspectos necesarios para la correcta valoración de la propuesta conforme a los criterios fijados en el apartado 1 del artículo 10 de la presente Orden. Además, esta Memoria, deberá contemplar de forma expresa:

– Proiektuaren eta jardueren tipologia.

– Tipología de proyecto y actividades.

– Proiektuaren eta jardueren helburuak.

– Objetivos que persigue.

– Proiektua eta jarduerak garatzeko proposatutako metodologia.

– Metodología propuesta para el desarrollo del proyecto y actividades.

– Bitarteko digitalen bitartez publikoak garatzeko estrategia.

– Estrategia de desarrollo de públicos a través de medios digitales y estrategia de comunicación.

– Xede-publikoak.

– Públicos a los que se dirige.

– Xede-publikoekin harremanetan jartzeko ekintzak edota baliabideak: esku-hartze sistemak.

– Acciones y/o recursos para relacionarse con los públicos destinatarios: sistemas de participación.

– Sektore edota sektore arteko testuinguruari egiten dion ekarpena.

– Aportación al contexto sectorial o intersectorial.

– Inpaktua eta bestelako lurralde edota sektoreetan duen aplikagarritasuna.

– Impacto y aplicabilidad en otros contextos territoriales y/o sectoriales.

– Lantaldea: proiektuan eta jardueretan diharduen lantaldearen profilak eta gaitasunak. Curriculumak erantsi behar dira.

– Equipo humano: perfiles y competencias del equipo humano adscrito al proyecto y actividades. Se deberán adjuntar los curriculums.

– Euskal sortzaile eta kultura-eragileek duten esku-hartze maila.

– Grado de participación de creadores, creadoras y agentes culturales vascos.

– Proiektuan zehar ebaluaziorako ezartzen diren sistema edota tresnak: kudeaketa, prozesuak, garapena eta emaitzak.

– Sistemas o herramientas que se establecen para la evaluación a lo largo del proyecto: gestión, procesos, desarrollo y resultados.

– Jarraitutasun-bokazioa: finantzaketa-plana eta epe ertain zein luzerako aurreikusitako lantaldea.

– Vocación de continuidad: plan de financiación y equipo humano previsto a medio y largo plazo.

d) Jardueren gastuen eta diru-sarreren 2020ko eta 2021eko aurrekontu orekatua, banakatua eta xehea. Baldin eta aurkeztutako eskabideko aurrekontuan 10. artikuluaren arabera ez-lagungarritzat jotako gasturik aurreikusten bada, gastu-aurrekontua araztu egingo da halakoak kenduz, eta arazketaren ondoren onartutako guztizko aurrekontua baizik ez da hartuko aintzat, eta berau izango da dirulaguntza kalkulatzeko oinarri.

d) Presupuesto equilibrado, desglosado y detallado de gastos e ingresos de actividad para el 2020 y 2021. En el caso de que el presupuesto presentado por la persona solicitante incluya gastos considerados no subvencionables según el artículo 10, se procederá a su depuración al objeto de determinar el presupuesto total aceptado, que servirá de base para la determinación del importe de la subvención.

e) Erakunde publikoek eta pribatuek batera gauzatutako proiektu eta jardueren kasuan, dokumentu batean zehaztu beharko dituzte lankidetzaren nondik-norakoak, erakunde lankideak eta horien ordezkariak eta partaide bakoitzak zer jarduera eta aurrekontu hartuko dituen bere gain. Dokumentua lankide diren erakundeek sinatu behar dute.

e) En el caso de proyectos y actividades realizadas en colaboración por entidades públicas y privadas, deberá detallarse en un documento el carácter de la colaboración, la identificación de las entidades colaboradoras y sus representantes, las actividades y el gasto asumido por cada una de las partes. Este documento deberá ser firmado por cada una de las entidades colaboradoras.

5. artikulua.– Dirulaguntzak kudeatzea.

Artículo 5.– Gestión de las ayudas.

Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari dagokio deialdi honetan aurreikusitako laguntzen kudeaketa-zereginak betetzea.

Corresponderá a la Dirección de Promoción de la Cultura del Departamento de Cultura y Política Lingüística la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria.

6. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 6.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskatzaile bakoitzak eskabide bat baino gehiago egin badeza ere, eskatzaile bakoitzak proiektu baterako baino ezin izango du jaso dirulaguntza.

1.– Sin perjuicio de que cada persona solicitante pueda presentar varias solicitudes, tan solo podrá ser objeto de subvención un único proyecto por persona solicitante.

2.– Eskabideak aurkezteko epea, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean hasi eta irailaren zortzira artekoa izango da.

2.– El plazo de presentación de solicitudes de la presente convocatoria será desde el día siguiente a la fecha de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco hasta el ocho de septiembre.

3.– Pertsona fisikoek aurrez aurre nahiz telematikoki aurkeztu ahal izango dituzte eskabideak:

3.– Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes tanto de forma presencial como electrónica:

– Aurrez aurreko kanala: eskabideak Zuzenean zerbitzuko bulegoetan nahita nahiez aldez aurreko hitzorduaz aurkeztuko dira, EAEko erregistro laguntzaileetan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoak) urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitakoarekin bat.

– Canal presencial: las solicitudes se presentarán en las dependencias de Zuzenean exclusivamente con cita previa, en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos) previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Kanal elektronikoa: euskadi.eus Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikora sartuta aurkeztuko dira eskabideak, artikulu honetako 4. apartatuan adierazten den helbidean nahiz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako erregistro elektronikoetan.

– Canal electrónico: las solicitudes se presentarán accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en euskadi.eus a través de las direcciones indicadas en el apartado 4 del presente artículo o en los registros electrónicos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Eskabidea egiteko eta dokumentazioa aurkezteko bide horietako bat –aurrez aurrekoa nahiz elektronikoa– hautatzeak ez dakar berarekin prozeduraren hurrengo izapideetan ere hartaz baliatu behar izatea; alegia, noiznahi aldatu daiteke bidez.

El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse la opción inicial en cualquier momento.

4.– Pertsona juridikoek bide elektronikoa erabiliz baino ezin izango dituzte aurkeztu eskabideak.

4.– Las personas jurídicas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de esta convocatoria utilizando medios electrónicos.

5.– Eskabideak, erantzukizuneko adierazpenak eta gainerako ereduak bai aurrez aurreko bidea erabiliz bai bide elektronikoa erabiliz, nola izapidetu behar diren azaltzen duten jarraibideak, euskadi.eus Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren helbide elektroniko honetan izango dira eskuragarri: www.euskadi.eus/zerbitzuak/1069003

5.– El impreso de solicitud junto con las especificaciones sobre como tramitar, tanto por canal presencial como electrónico las solicitudes, las declaraciones responsables y, demás modelos están disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: www.euskadi.eus/servicios/1069003

Eskabidearen ondorengo izapide elektronikoak, berriz, hemen egingo dira: http://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizarán a través de https://www.euskadi.eus/micarpeta

6.– Eskatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako batean zein bestean aurkeztu ahal izango dituzte beren eskabidea eta hari atxikitako dokumentazioa. Halaber, eskatzaileak aukeratzen duen hizkuntza hori erabiliko da prozedura osoan, Euskararen Erabilera Arautzen duen azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluek xedatzen duten moduan.

6.– Las personas solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con las acreditaciones que se acompañe, en cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, tal y como establece el artículo 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

7.– Aurkezten diren dokumentu elektronikoek ezaugarri hauek bete behar izango dituzte:

7.– Los documentos electrónicos que se presenten deberán tener las siguientes características:

a) Deskarga daitezkeen ereduak erabiliko dira, hala eskatzen den kasu guztietan eta ereduak duen formatu berean.

a) Se utilizarán los modelos descargables siempre que se exijan, y se presentarán en el mismo formato del modelo.

b) Gainerako dokumentazioa PDF formatuan aurkeztuko da.

b) El resto de la documentación se presentará en formato PDF.

c) Dokumentazio elektroniko guztien tamaina 30 Mb-koa izango da gehienez ere.

c) El tamaño máximo de toda la documentación electrónica presentada será de 30 Mb.

d) Bideoak dagokion dokumentuan web helbidea jarrita aurkeztu ahal izango dira.

d) Los videos podrán presentarse proporcionando una dirección web para su consulta, en el documento que corresponda.

8.– Eskabideak aurkezteak deialdi honetako oinarriak definitzen dituzten baldintzak berariaz eta formalki onartu direla adierazten du, inpugnaziorako bidea itxi gabe.

8.– La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de las condiciones que definen las bases de la presente convocatoria, sin perjuicio de que puedan ser objeto de impugnación.

7. artikulua.– Akatsak zuzentzea.

Artículo 7.– Subsanación de defectos.

Eskabideak izapidera onartzeko agiriak falta edota agirietan akats formalak dituela hautemanez gero, orobat hura baloratzeko aipatutako agiriei akatsik antzemanez gero, hamar eguneko epea emango zaio interesdunari, beharrezko agiriak aurkez ditzan edo hautemandako akatsak zuzen ditzan; horrekin batera, ohartarazi egingo zaio hala egin ezean eskabidean atzera egin duela edo izapide horretarako eskubidea galdu duela ulertuko dela, eta horren berri ebazpen bidez jakinaraziko zaio.

En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquellos, así como en el supuesto de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se le requerirá a la persona interesada para que en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa resolución.

Beren eskabidea elektronikoki aurkeztu behar dutenek, aurrez aurre aurkezten baldin badute, akatsa zuzen dezaten eskatuko zaie eskabidea elektronikoki aurkeztuta. Horretarako, zuzenketa egiten den eguna hartuko da eskabidearen aurkezte-eguntzat.

Si alguna de las personas solicitantes obligadas a presentar la solicitud electrónicamente lo hace presencialmente, se le requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica, y a estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

8. artikulua.– Dirulaguntzen muga.

Artículo 8.– Límite de las subvenciones.

1.– Agindu honetara biltzen diren jarduerek jasoko duten dirulaguntzaren guztizko zenbatekoa ez da izango onartutako guztizko aurrekontuaren % 50etik gorakoa.

1.– La cantidad total con la que se subvencione una actividad al amparo de esta Orden no superará el 50% del presupuesto total aceptado.

2.– Diruz laguntzen diren proiektu eta jarduerek gehienez ere jasoko dute:

2.– Los proyectos que se subvencionen recibirán como máximo:

– Pertsona fisikoek eta euren kapitalean % 50etik beherako partaidetza publikoa duten entitate pribatuek: 40.000 euro.

– Personas físicas y entidades privadas con participación pública inferior al 50% en su capital: 40.000 euros.

– Entitate publikoek eta euren kapitalean % 50 edo hortik gorako partaidetza publikoa duten entitate pribatuek: 25.000 euro.

– Entidades públicas y entidades privadas con participación pública igual o superior al 50% en su capital: 25.000 euros.

3.– Proiektu bati esleitutako dirulaguntza ez da eskatutako kopurua baino handiagokoa izango.

3.– La subvención que reciba un proyecto no superará el importe solicitado por la persona beneficiaria.

9. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen gastuak.

Artículo 9.– Gastos subvencionables.

1.– Europar Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (CE) Araudiaren 53. artikuluak eta Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluak xedatu bezala, gastu hauek lagundu ahal izango dira diruz:

1.– En aplicación del artículo 53 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 y del artículo 31 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, serán subvencionables los siguientes gastos:

a) Proiektu edo jarduera gauzatzen duten profesional eta langileen diru-ordainak. Eskatzaileek gehienez ere onartutako guztizko gastuaren % 15 erabil lezakete pertsonal gastuetarako, baldin eta ez badira titulartasun publikodun entitateak edo % 50 eta hortik gorako partaidetza publikorik ez badute euren kapitalean. Aurrekontuan xehetasunez adierazi beharko da ea zer lan egingo duen pertsonal horrek proiektuan edota jardueretan.

a) Los honorarios o las retribuciones del personal profesional que lleva a cabo el proyecto o la actividad, siempre que no sean entidades de titularidad pública o con participación pública igual o superior al 50% en su capital. Se podrá imputar como gasto de personal como máximo, el 15% del presupuesto total aceptado. Se deben detallar en el presupuesto los trabajos realizados por dicho personal en el proyecto y/o actividades.

b) Norberarenak ez diren tokiak alokatzea; kanpo edota barruko tokiak erabiltzea; ekipamenduak, makineria eta altzariak alokatzea.

b) Gastos derivados del alquiler de espacios no propios; uso de espacios interiores y/o exteriores y alquiler de equipamientos, maquinaria, y mobiliario.

c) Amortizazio-gastuak: ekipamendua, makineria, altzariak, edo norberaren tokiak baldin eta titulartasun publikodunak ez badira. Gastuok ez dira aurrekontu onartuaren % 5 baino handiagoak izango.

c) Los gastos de amortización de equipamiento, maquinaria, mobiliario o espacios propios, siempre que estos no sean de titularidad pública no superarán el 5% de presupuesto total aceptado.

d) Bitarteko digitalen eta komunikazio baliabideen gastuak, ekoizpena barne. Gastuok ez dira aurrekontu onartuaren % 25 baino handiagoak izango.

d) Los gastos de medios digitales y elementos de comunicación, incluyendo la producción, no superarán el 25% del presupuesto total aceptado.

e) Proiektu zein jardueretan zuzenean parte hartzen duten profesionalen joan-etorriak eta ostatu-gastuak ezin izango dira onartutako guztizko aurrekontuaren % 5 baino handiagoak izan.

e) Los gastos de desplazamiento y alojamiento de profesionales que participen directamente en el proyecto y/o actividades no superarán el 5% del presupuesto total aceptado.

2.– Onuradunak hirugarren batzuekin azpikontratatu ahal izango du jarduera, kontratu guztien prezioak batuta diruz lagundutako proiektu eta jardueren % 90ra arte. Kontzeptu honetatik kanpo geratzen da onuradunak diruz lagundu den proiektuak eta jarduerak bere kabuz egiteko egin behar dituen gastuen kontratazioa.

2.– La persona beneficiaria podrá concertar con terceros la ejecución de la actividad subvencionada hasta un 90% del importe de la misma, sumando los precios de todos los subcontratos. Queda fuera la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir la persona beneficiaria para la realización por sí misma de la actividad subvencionada.

Diruz lagundutako jarduerak gauzatzeko, ezin izango dira azpikontratatu zerbitzu profesional indepenteak dirulaguntza kopuruaren % 50ean baino gehiagoan.

No se podrán subcontratar servicios de profesionales independientes para la ejecución de la actividad subvencionada por más de un 50% del importe de la misma.

Edonola ere kontratu bakoitzean garatutako lana edo eskainitako zerbitzua jasoko du eta horiek aurrekontuko ataletan jasotako kontzeptuekin bat etorri behar dute.

En cualquier caso, cada uno de los contratos recogerá el trabajo o prestación desarrollados que deberán corresponder con los conceptos indicados en los epígrafes del presupuesto.

3.– Ezin izango da diruz laguntzeko moduko gastutzat hartu BEZ kengarriaren zenbatekoa, eskatzaileak zerga horren aitorpena egin behar duenean. Halako kasuetan, justifikazio-agirien zerga-oinarriari dagokion kopurua bakarrik egotzi ahal izango da gastu gisa.

3.– No se podrá incluir como gasto subvencionable el importe del IVA deducible cuando la persona o entidad beneficiaria esté obligada a realizar declaración del mencionado impuesto. En este supuesto, la cantidad imputable como gasto será la correspondiente a la base imponible de los justificantes.

10. artikulua.– Hautatze- eta balorazio-irizpideak.

Artículo 10.– Criterios de selección y de valoración.

Balorazio-batzordeak eskabide guztiak aztertuko ditu eta zehaztutako alderdi guztiak baloratuko ditu honako irizpide, azpi-irizpide eta baremo hauen arabera:

La Comisión de Valoración estudiará las solicitudes recibidas y evaluará cada uno de los aspectos especificados de acuerdo a los siguientes criterios, subcriterios y baremos:

1.– Lehendabiziko fasea: kultura interesa, proiektu eta jardueren kalitate eta berrikuntza-maila. 50 puntura arte. Honako hauek hartuko dira aintzat:

1.– Primera fase: Interés cultural, calidad e innovación del proyecto y actividades. Hasta 50 puntos. Se valorará:

1) Metodologia ikuspegia. 15 puntura arte.

1) Enfoque metodológico. Hasta 15 puntos.

2) Kultura publikoek proiektu eta jardueretan duten parte hartze aktiboa. Bereziko baloratuko dira kultura aniztasuna eta eskuragarritasuna edo publikoak dibertsifikatzea. 10 puntura arte.

2) Participación de los públicos culturales en el proyecto y las actividades. Se valorarán especialmente los proyectos y actividades que tengan en cuenta la diversidad cultural y la accesibilidad o diversificación de públicos. Hasta 10 puntos.

3) Proiektu eta jardueretan zehar ebaluazioa egiteko ezarritako sistema eta tresnak: kudeaketa, prozesu eta emaitzetan. 10 puntura arte.

3) Sistemas o herramientas que se establecen para la evaluación a lo largo del proyecto y actividades: gestión, procesos, desarrollo y resultados. Hasta 10 puntos.

4) Euskal sortzaile eta kultura eragileek duten partehartze-maila. 10 puntura arte.

4) Grado de participación de creadores, creadoras y agentes culturales vascos. Hasta 10 puntos.

5) Lantzen deneko sektore testuinguruan edo sektoreartekoan duen ekarpen-maila. 5 puntura arte.

5) Aportación del proyecto y actividades al contexto sectorial o intersectorial sobre el que se trabaja. Hasta 5 puntos.

Lehendabiziko balorazio fase honetan gutxienez 30 puntu ateratzen ez duten eskabideak deialditik baztertuak izango dira eta ez dira bigarren fasean baloratuak izango.

Aquellas solicitudes que en la valoración de esta primera fase no alcancen un mínimo de 30 puntos serán excluidas de la convocatoria y no serán valoradas en la segunda fase.

2.– Bigarren fasea: inpaktu gaitasuna, bideragarritasuna eta jarraitzeko bokazioa. 75 puntura arte. Honako hau baloratuko da:

2.– Segunda Fase: capacidad de impacto, viabilidad y vocación de continuidad. Hasta 75 puntos. Se valorará:

1) Herritarrei eragiteko gaitasuna. 35 puntura arte. Honako hauek hartuko dira aintzat:

1) Capacidad de impacto en la ciudadanía. Hasta 35 puntos. Se valora:

1) Jarduerek duten kalitate maila edota publikoekin harremanak lantzeko baliabide berriak eta jarduera tipologia aniztasuna. 15 puntura arte.

1) Calidad de las acciones y/o recursos nuevos para relacionarse con los públicos y diversidad de la tipología de acciones. Hasta 15 puntos.

2) Beste lurralde eta sektore testuinguruetan proiektuak duen inpaktua eta aplikagarritasuna. 10 puntura arte.

2) Impacto y aplicabilidad en otros contextos territoriales o sectoriales. Hasta 10 puntos.

3) Zenbaterainoko eragina duen haur eta gazteengan, eremu ez-arautuetan. 5 puntura arte.

3) Impacto en la población infantil y juvenil en ámbitos no reglados. Hasta 5 puntos.

4) Euskal emakume sortzaileek duten esku-hartze aktiboa. 5 puntura arte.

4) Participación activa de mujeres creadoras vascas. Hasta 5 puntos.

2) Proiektuak eta jarduerek duten bideragarritasuna. 30 puntura arte. Honako hauek hartuko dira aintzat:

2) Viabilidad del proyecto y actividades. Hasta 30 puntos. Se valora:

1) Proiektu eta jardueretarako jarritako gizataldea. Profilak eta gaitasunak. 10 puntura arte.

1) Equipo humano adscrito al proyecto y actividades. Perfiles y competencias. Se valorará hasta 10 puntos.

2) Aurrekontua proiektuei eta jarduerei egokitua izatea. 10 puntura arte.

2) Adecuación del presupuesto al proyecto y actividades. Hasta 10 puntos.

3) Dirulaguntza honetaz aparteko finantzaketa-maila. % 20tik gorako autofinanketa maila baloratuko da. 5 puntura arte. Finantzaketa-maila handiena duenari emango zaio puntuaziorik handiena eta gainontzekoei proportzioan.

3) Grado de financiación previsto al margen de la ayuda. Se valorará hasta 5 puntos el grado de autofinanciación superior al 20% del presupuesto aceptado. Se dará la puntuación máxima al que tenga mayor grado de autofinanciación y al resto proporcionalmente.

4) Proiektua eta jarduerak nola hedatzen diren denboran zehar. 5 puntura arte.

4) Despliegue temporal del proyecto y actividades. Se valorará hasta 5 puntos.

3) Jarraitutasun-bokazioa. Proiektuaren eta jardueren jarraitutasuna, denbora-, pertsona- eta ekonomia-terminoetan. 10 puntura arte.

3) Vocación de continuidad. Continuidad del proyecto y actividades en términos temporales, personales y económicos. Hasta 10 puntos.

3.– Eskabideak dirulaguntza jasoko badu, gutxienez 70 puntu izan beharko ditu aurreko irizpide guztiak aintzat hartutako balorazioaren ondorioz.

3.– Aquellas solicitudes que no obtengan al menos 70 puntos de la puntuación total del baremo de valoración establecido en este no podrán ser tenidos en cuenta a efectos de propuesta.

11. artikulua.– Proiektuak eta jarduerak hautatzea, eta dirulaguntzen zenbatekoa zehaztea.

Artículo 11.– Selección de proyectos y actividades y determinación del importe de las subvenciones.

1.– Agindu honetan aurreikusten diren dirulaguntzak norgehiagoko lehia bidez ebatziko dira, horretarako balorazio-batzordea eratuta, zeinak aurkezten diren eskabideak aztertuko baititu, eta 10. artikuluan xedatutako balorazio-irizpideetan oinarrituta, haien lehentasun-hurrenkera antolatuko baitu. artikulu horretan xedatzen den puntuazioa edo hortik gorako puntuazioa lortzen duten eskabideei baizik ezin izango zaie dirulaguntza eman.

1.– La presente convocatoria se resolverá por el procedimiento de concurso, de manera que respetándose el límite máximo de subvención que se establece, solo se concederán subvenciones a las solicitudes que obtengan mayor puntuación en aplicación de los criterios de evaluación establecidos en el artículo 11.

2.– Eskatzaileek eskabide bat baino gehiago aurkezten badute dirulaguntza-agindu honetan, baloraziorik onena lortzen duen eskabideari emango zaio dirulaguntza, eta gainerakoak ezetsi egingo dira. Hortaz, beste eskatzaile batzuen proiektuei eta jarduerei eman ahal izango zaizkie laguntzak, nahiz eta proiektu eta jarduerok beste onuradun baten bigarren eskabideak eta hurrengoek baino balorazio baxuagoa atera.

2.– En el caso de que las personas solicitantes hayan presentado varias solicitudes a esta Orden de ayudas, la ayuda se concederá a aquella que obtenga una mejor valoración desestimándose el resto de solicitudes que haya efectuado. En este supuesto podrán otorgarse ayudas a proyectos y actividades de otras personas solicitantes que obtengan menor valoración que las obtenidas por segundas solicitudes y sucesivas de un beneficiario.

3.– Ematen den laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, ehuneko bat aplikatuko zaio aurkeztutako proiektu eta jardueren onartutako guztizko aurrekontuari, puntuaziorik handiena ateratzen duenetik hasita eta lehentasun-hurrenkerari jarraituta gero, ehunekoa izanik zuzenki proportzionala eskatzaileak lortutako puntuazioarekiko, halako arrazoiaz non guztira deialdiaren zuzkidura ahitu egiten baita hura gainditu gabe. Dirulaguntza bakoitzaren behin betiko zenbatekoa ez da inola ere 9. artikuluaren 1., 2. eta 3. apartatuetan xedatutako mugak baino handiagoa izango. Baldin eta muga horiek gainditzen badira, horiek guztiak betetzen duen kopurura arte gutxituko da zenbatekoa. Errepikatu egingo da prozedura hori, harik eta hautatutako proiektu et jarduera guztiak aztertu arte edo 2.3 artikuluan deialdiari esleitutako zuzkidura ekonomikoa ahitu arte.

3.– El importe de la subvención concedida se obtendrá de la aplicación de un porcentaje sobre el presupuesto total aceptado del proyecto y actividad presentada, comenzando por el que haya recibido la puntuación más alta y siguiendo según el orden de prelación. El porcentaje mencionado será directamente proporcional a la puntuación obtenida por cada persona solicitante, en una razón tal que en conjunto se agote, si es posible, pero no se supere, la dotación económica de la convocatoria. El importe definitivo de cada subvención nunca superará los límites establecidos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 8. Si la cantidad calculada supera dichos límites, se minorará el resultado hasta la mayor cifra que respete todos los límites. El proceso descrito se repetirá hasta atender a todos los proyectos y actividades seleccionadas o hasta agotar la dotación económica asignada a la convocatoria en el artículo 2.3.

12. artikulua.– Balorazio-batzordea.

Artículo 12.– Comisión de Valoración.

1.– Honako hauek osatuko dute:

1.– Estará compuesta por los siguientes miembros:

Batzordeburua: Kultura Sustatzeko zuzendaria, eta berau falta denean batzordekide zaharrenak ordezkatuko du.

Presidenta: la Directora de Promoción de la Cultura, quien en caso de ausencia será sustituida por el miembro de la Comisión de mayor edad.

Aditu-profesionalak gutxienez hiru eta gehienez bost izango dira, eta Kulturako sailburuordeak izendatuko ditu. Kultura arloko profesionalen artean aukeratuko dira, independenteak zein Euskal Autonomia Erkidegoko sektore erakundeetako kide esanguratsuak.

Tres personas expertas-profesionales como mínimo y cinco como máximo, designados por el Viceconsejero de Cultura entre profesionales vinculadas a la cultura, independientes o integrados en entidades de la Comunidad Autónoma de Euskadi, representativas de los diferentes sectores.

2.– Batzordeko idazkari gisa, hitzarekin baina botorik gabe, Kultura Sustatzeko Zuzendaritzako teknikari bat ibiliko da, zuzendariak izendaturik.

2.– Actuará como Secretario/a de la Comisión con voz, pero sin voto, una persona técnica de la Dirección de Promoción de la Cultura designada por la Directora de la misma.

3.– Balorazio-batzordeko kideak izendatzean, Gizonen eta Emakumeen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3.7 artikuluan xedatutakoa beteko da.

3.– Al momento de conformarse la Comisión de Valoración, se cumplirá con lo establecido en el artículo 3.7 de la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

4.– Balorazio-batzordearen behin betiko osaera EHAAn argitaratuko den Kulturako sailburuordearen ebazpen baten bitartez jakinaraziko da, eratu aurretik interesdunek errefusatzeko duten eskubidea erabil ahal izan dezaten, legez ezarritako zehaztapen eta baldintzetan.

4.– La composición efectiva de la Comisión de Valoración se hará pública mediante Resolución del Viceconsejero de Cultura en el BOPV con carácter previo a su constitución, a fin de que cualquier persona interesada pueda ejercer su derecho a recusación en los supuestos y términos legalmente establecidos.

5.– Balorazio-batzorde horretarako izendatutako aditu-profesionalek erantzukizunpeko aitorpena aurkeztu beharko dute, honako hauek frogatzeko: Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarien urriaren 1eko 40/2015 Legean ezartzen diren abstentziorako ezein arrazoitan ez direla; eskatzaileek aurkeztutako agiriak proiektuak baloratzeko baino ez direla erabiliko eta hori deialdi honetan ezarritako irizpideekin bat etorriz egingo dela, eta, ebazpen-proposamena eman ondoren, espedienteetako dokumentu guztiak deialdia kudeatzen duen organoari itzuliko zaizkiola.

5.– Las personas expertas-profesionales de la Comisión de Valoración designadas deberán presentar declaración responsable de no resultar incursos en las causas de abstención previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de garantizar su confidencialidad, de no utilizar la documentación presentada por los solicitantes para otro fin distinto al de la valoración de los proyectos de acuerdo con los criterios establecidos en esta convocatoria y de devolver, una vez emitida la propuesta de resolución, toda la documentación de los expedientes al órgano gestor de la convocatoria.

6.– Balorazio-batzordeari egokituko zaio aurkezten diren eskabideek 2.2 artikuluan ezarritako balditzak betetzen dituztela baieztatzea; 9. artikuluak ezarritatako mugak aintzat hartuz aurrekontua aztertzea eta, hala badagokio, onartutako guztizko aurrekontua zehaztea, eta 11. artikuluan xedatutako balorazio-irizpideen araberako azterketa eta ebaluazioa egitea.

6.– Corresponderá a la comisión de valoración la verificación del cumplimiento de los requisitos del artículo 2.2; el análisis del presupuesto presentado en base a los límites establecidos en el artículo 9 y determinar, en su caso, el presupuesto total aceptado; el análisis y la evaluación de las solicitudes presentadas según los criterios de valoración establecidos en el artículo 11.

7.– Batzorde horrek erabakiko du zein proposamen onartu eta zein ez, eta ezarritako esleipen-irizpideetan oinarrituta erabakiko ditu, halaber, dirulaguntza onartzeko edo ukatzeko proposamenak. Ondoren, Kulturako sailburuari aurkeztuko dizkio proposamenok.

7.– Dicha Comisión, acordará las propuestas de admisión/inadmisión y, en base a los criterios de adjudicación, las propuestas de concesión/denegación de la subvención que elevarán al Viceconsejero de Cultura.

8.– Balorazio-batzordeak, beharrezkotzat jotzen badu, nahi beste argibide azaltzeko eskatu ahal izango die eskatzaileei, bai eta proiektu eta jardueren arduradunekin elkarrizketak adostu ere.

8.– La Comisión, si lo estima necesario, podrá requerir a las personas solicitantes cuantas aclaraciones entienda oportunas, pudiendo incluso concertar entrevistas con las personas responsables de los proyectos y actividades.

13. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 13.– Resolución.

1.– Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak esleitzeko prozedura Kulturako sailburuordeak ebatziko du, balorazio-batzordeak egindako proposamena ikusi ondoren.

1.– El procedimiento de concesión de las subvenciones previsto en esta convocatoria será resuelto, a la vista de la propuesta elevada por la Comisión de Valoración, por el Viceconsejero de Cultura.

2.– Ebazpen hori banan-banan jakinaraziko zaie interesdunei, sei hilabeteko epean. Horretaz gainera, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, denek horren berri izan dezaten. Lehenengo egin dena hartuko da jakinarazpen-datatzat.

2.– Dicha Resolución se notificarán individualmente a las personas interesadas en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha en que surta efectos la presente Orden. Independientemente de esta notificación, la resolución se hará pública en el Boletín Oficial del País Vasco para su general conocimiento. Se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar.

3.– Ebazteko epea igarota interesdunari ebazpena jakinarazten ez bazaio, dagokion eskabidea ezetsi egin dela ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritakoaren ondorioetarako, hargatik eragotzi gabe Administrazioak ebazpen adierazia eman behar izatea.

3.– Transcurrido el plazo indicado sin que se haya notificado resolución alguna, las personas interesadas podrán entender desestimadas sus pretensiones, a los efectos de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente.

4.– Nolanahi ere, onuradunei dirulaguntzak eman eta, hala badagokio, ordaintzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek ematen dituzten izaera bereko laguntza edo dirulaguntzen arloan hasi eta oraindik ere izapidean den itzultze- edo zehapen-prozedura orok amaituta beharko du. Era berean, dirulaguntza emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da jasotako dirulaguntza itzultzea, itzulketa-prozedura amaitzean horren gaineko ebazpena ematen bada.

4.– La concesión y, en su caso, el pago de la subvención quedará condicionada a la finalización de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas y subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación. Asimismo, la concesión y, en su caso el pago de la subvención quedará condicionada al reintegro de un procedimiento de reintegro, se hubiera dictado resolución en tal sentido y hubiera transcurrido el plazo voluntario de pago.

14. artikulua.– Jakinarazpenak aurrez-aurreko izapidetzean eta telematikoan.

Artículo 14.– Práctica de la notificación en la tramitación presencial y telemática.

1.– Izapideak bertaratuta eginez gero, jakinarazpena egindakotzat joko da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 42. artikuluan xedatutakoaren arabera.

1.– En el caso de tramitación presencial, la notificación se entenderá practicada de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Izapidetze telematikoaren kasuan, aldiz, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan xedaturikoari jarraikiz, jakinarazpena egindakotzat joko da pertsona interesdunak edo, kasuan-kasuan, legezko ordezkariak edo baimenduriko pertsonak jaso izana elektronikoki sinatzen duenean, eta kasu bakoitzean ezarritako epea hark jakinarazpeneko egintza jaso izana elektronikoki sinatu eta biharamunetik aurrera hasiko da. Interesdunari jakinarazpena duela abisatu dakioke edozein euskarri elektroniko erabilita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan «Nirekarpeta» atalean. Abisu hori ez izateak ez du eraginik jakinarazpen zuzentasunean.

2.– En el caso de la tramitación telemática, conforme a lo dispuesto en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, la notificación se entenderá practicada en el momento en el que la persona interesada o, en su caso, su representante legal o persona autorizada, firme electrónicamente su recepción, y el plazo establecido en cada caso comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma electrónica de la recepción del acto objeto de notificación por parte de aquella. Se podrá avisar a la persona interesada, por cualquier medio electrónico, de la existencia de notificaciones en el apartado «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

Jakinarazitako egintza aipatutako dekretuan aipatzen den helbide elektronikoan interesdunaren edo haren legezko ordezkariaren edo baimendutako pertsonaren esku jartzen denetik hamar egun naturaleko epea igaro eta gero, interesdunak haren edukia eskuratzen ez badu, jakinarazpena ezestetzat joko da. Horrela, izapidea egindakotzat joko da, eta prozedurak aurrera egingo du, salbu eta ofizioz edo hartzaileak jakinarazita, jakinarazpena ikustea teknikoki edo materialki ezinezkoa izan dela egiaztatzen bada.

Transcurrido el plazo establecido de diez días naturales desde la puesta a disposición de la persona interesada o, en su caso, de su representante legal o persona autorizada, del acto objeto de notificación en la dirección electrónica a que se refiere el mencionado Decreto, sin que aquella acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada. En este caso, se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento, salvo que de oficio o a instancia de la persona destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

15. artikulua.– Bateraezintasunak.

Artículo 15.– Compatibilidades.

1.– Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak eta beste erakunde publiko edo pribatu batek emandakoak batera erabil daitezke helburu bererako, betiere gainfinantzaketarik gertatzen ez bada. Gainfinantzaketarik bada, dirulaguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da, dagokion mugaraino.

1.– Las subvenciones previstas en la presente convocatoria son compatibles con aquellas otras que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra entidad pública o privada, siempre que de ello no se derive sobrefinanciación. Caso de producirse, se reducirá el importe de la subvención concedida hasta el límite que corresponda.

2.– Halere, deialdi honetan aurreikusten diren dirulaguntzak ez dira bateragarriak izango Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak emandako veste dirulaguntzekin: ez proiektu bera egiteko, ez proiektuaren zatiren bat egiteko. Dirulaguntzak, berriz, izendunak, zuzenak, edota musika, dantza, ikus-entzunezko, antzerki, ikusizko arte, liburugintza eta literatura alorretako aginduen babesean emandakoak izan daitezke.

2.– No obstante, las subvenciones previstas en la presente convocatoria serán incompatibles con aquellas otras subvenciones otorgadas por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco para la realización del mismo proyecto, o de parte o partes del mismo, ya se trate de una subvención nominativa, directa o cualquier otra ayuda concedida al amparo de las órdenes de subvenciones en los ámbitos de música, danza, audiovisuales, teatro, artes visuales o libro y literatura.

16. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 16.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Agindu honetan araututako laguntzak jasotzen dituztenek betebehar hauek izango dituzte:

Las personas beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente Orden deberán cumplir las siguientes obligaciones:

1.– Komunikaziorako euskarri guztien edizioak euskaraz, behintzat, egingo dira.

1.– La edición de cualquier soporte de comunicación deberá realizarse al menos en euskera.

2.– Eusko Jaurlaritzaren Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren laguntza jaso dutela berariaz eta nabarmen agertu behar dute, diruz lagundutako jarduera dela-eta argitara ematen diren katalogo, programa, iragarki-kartel, webgune, argazki eta gainerako, material, grafiko eta entzunezkoetan, jasotako dirulaguntzen berri eta finantziazioaren izaera publikoaren berri emanez. Betebehar hori laguntza eman izanaren ebazpena jasotzen duten egunetik aurrera hasiko da indarrean. Material hori euskaraz zabaldu beharko dute, hargatik eragotzi gabe beste hizkuntza batzuetan ere zabaltzea.

2.– Establecer de forma clara, a partir de la fecha de recepción de la Resolución de concesión, en los ejemplares de los catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico o sonoro que se edite con motivo de la actividad subvencionada, mención expresa del patrocinio del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco. Dicho material deberá ser divulgado en euskera sin perjuicio de las demás lenguas.

3.– Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, dirulaguntza eman dela adierazten duen jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean onuradunek berariaz uko egiten ez badiote, laguntza onartutzat emango da.

3.– Aceptar la ayuda concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la ayuda las personas beneficiarias no renuncian expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

4.– Eman den xede horretarako erabiltzea dirulaguntza.

4.– Utilizar la ayuda para el concreto destino para el que ha sido concedida.

5.– Dirulaguntzen fiskalizazio-lanetan behar duten informazio guztia ematea Ogasuna eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari.

5.– Facilitar a la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas cuanta información le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de la ayuda.

6.– Diruz lagundutako proiektua eta jarduerak deialdira aurkeztu diren baldintzetan garatzea.

6.– Ejecutar el proyecto y actividades subvencionadas en los términos presentados a la convocatoria.

7.– Laguntza ematen duen organoari Espainiako nahiz nazioarteko beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatuek xede bererako ematen dituzten bestelako laguntza edo dirulaguntzak jasotzen diren jakinaraztea.

7.– Comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

8.– Argitaratutako promozio-material guztien ale bana aurkeztea Kultura Sustatzeko Zuzendaritzan.

8.– Entregar a la Dirección de Promoción de la Cultura un ejemplar de todos los materiales promocionales editados.

9.– Diruz lagundutako proiektua publikoki jakinaraztea edo eskuragarri jartzea, osorik edo partez. Halaber, partez eskuragarri jartzea esatean adierazi nahi da bereiz jakinaraztea erreferentzia-terminoak, laburpen exekutiboa, eranskinak edota kasu azterketak, halakorik dagoenean.

9.– La comunicación pública o puesta a disposición, total o parcial, del proyecto subvencionado. Asimismo, se entiende por parcial la comunicación separada de los términos de referencia, el resumen ejecutivo, los anexos o los estudios de caso, cuando los haya.

Partez jakinarazten bada, txosten osoaren erreferentzia jarri behar izango da beti, testuinguruan egoki jartzeko moduan.

En caso de comunicación parcial, siempre se deberá incluir la referencia al informe completo, de manera que pueda contextualizarse convenientemente.

10.– Eusko Jaurlaritzaren eskumenen eremuan, metaebaluazioak, sistematizazioak, laburpenak eta antzerako azterketak egiteko erabili ahal izango ditu diruz lagundutako proiektu eta jardueren edukiak.

10.– La utilización de los contenidos del proyecto y actividades subvencionadas para la realización de metaevaluaciones, sistematizaciones, síntesis y estudios similares en el ámbito de las competencias del Gobierno Vasco.

11.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritako betebeharrak.

11.– Las establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

17. artikulua.– Dirulaguntza justifikatzea eta ordaintzea.

Artículo 17.– Pago y justificación de la subvención.

1.– Ez da inolako ordainketarik egingo onuradunak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez baditu edo itzulketa-prozeduraren ebazpen baten ondorioz zorduna bada.

1.– No se efectuará ningún pago en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedimiento de reintegro.

2.– Eskatzailea ez badago erregistratuta Eusko Jaurlaritzako Ogasuna eta Ekonomia Saileko Hirugarrenen Erregistroan, edo han dituen banku-datuak aldatu nahi baditu, berari ordaindu ahal izateko hirugarrenaren alta izeneko agiria aurkeztuta izan beharko du, dela eskabidearekin batera, dela prozeduraren beste une batean egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen zerbitzuaren bidez. Honako helbide hauek ditu, gaztelaniaz eta euskaraz: https://www.euskadi.eus/altaterceros eta https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

2.– En el caso de que la persona solicitante de la ayuda no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de Terceros del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, para poder recibir el pago deberá haber presentado, sea junto con la solicitud, sea en otra fase del procedimiento, impreso de alta de tercero interesado del Gobierno Vasco según modelo establecido en http://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/adjuntos/ALTA.pdf

3.– Honela ordainduko dira agindu honen pentzudan ematen diren dirulaguntzak:

3.– Las subvenciones concedidas con cargo a la presente Orden se abonarán en los términos que a continuación se expresan:

a) Lehen ordainketa, hots, emandako dirulaguntzaren % 50, emate-ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera hamabost eguneko epean egingo da, berariaz uko egin ezean.

a) El primer 50% de la cuantía subvencionada se hará efectivo una vez dictada la Resolución de adjudicación y transcurrido el plazo de quince días desde la misma sin que haya mediado renuncia expresa.

b) Bigarren ordainketa, hots, emandako dirulaguntzaren % 30, 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera eta, betiere, 2021eko martxoaren 31 baino lehen egingo da, proiektua eta jardueren gauzatzea eta 2020ko onartutako guztizko aurrekontuari dagozkion gastuak justifikatu eta gero, honela:

b) El segundo 30% de la ayuda, a partir del 1 de enero de 2021 y siempre antes del 31 de marzo de 2021, se hará efectivo previa justificación de la ejecución del proyecto y actividades y los gastos correspondientes al presupuesto total admitido del 2020 en los siguientes términos:

– 2020ko memoria xehatua, diruz lagundutako proiektua eta jardueren gauzatzeari, betetze-mailari eta ebaluazioari buruzkoa.

– Memoria detallada relativa a la ejecución, grado de cumplimiento y evaluación del proyecto y actividades subvencionados relativa al 2020.

– Proiektu eta jardueretan 2020an erabilitako komunikazio-hizkuntzen gaineko txostena, hizkuntza ofizialen erabilera datuak barne.

– Informe relativo al uso de las lenguas vehiculares en el proyecto y actividades en 2020 que incluya porcentajes de uso de las lenguas oficiales.

– 2020ari dagokion gauzatze-aurrekontua (sarrerak eta irteerak), ahalik eta xeheena.

– Presupuesto de ejecución (gastos e ingresos), lo más desglosado posible correspondiente al 2020.

– Diruz lagundutako proiektua eta jarduerak gauzatzeko 2020an egindako gastuen justifikagiri guztien zerrenda sailkatua eta argia.

– Relación clasificada y comprensiva de todos los documentos justificativos del gasto realizado con motivo de la ejecución del proyecto y actividades subvencionadas correspondiente al 2020.

– Egindako gastuen egiaztagiriak eta fakturak, 2020rako onartutako guztizko aurrekontuarekin. Ez da tikerik onartuko justifikatzeko.

– Justificantes y facturas de los gastos realizados, por el total del presupuesto admitido correspondiente al 2020. No se admitirá la justificación con tiques.

– Xede edo helburu bereko 2020an bestelako erakunde publiko edo pribatuetatik jasotako beste edozein ekarpenen zerrenda. Onuradunak Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaz beste, inolako dirulaguntzarik jaso ez badu, erantzukizunpeko aitorpena erantsi behar izango du.

– Relación de las aportaciones de otras administraciones o entidades ya sean públicas o privadas con el mismo objeto y finalidad referentes al 2020. En el caso de que la persona beneficiaria no hubiera recibido otra subvención que la del Departamento de Cultura y Política Lingüística, se deberá adjuntar declaración responsable efectuada a tal efecto.

– Jardueraren karietara 2020an argitaratutako katalogo, programa, iragarki-kartel, argazki eta gainerako, material, grafiko eta entzunezkoen hizkuntza-bertsio bakoitzaren ale bana; halakoetan, bestalde, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren babesaren aipamena berariaz adierazita agertu behar da.

– Ejemplares de las diversas versiones lingüísticas de los catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico o sonoro, donde conste expresamente la mención al patrocinio del Departamento de Cultura y Política Lingüística referentes al 2020.

Justifikazio-dokumentazioak 5.5 artikuluko ezaugarriak bete behar izango ditu.

La documentación relativa a la justificación deberá reunir las características del artículo 5.5.

c) Azken ordainketa, hots, emandako dirulaguntzaren % 20, jarduerak amaitu honako bi hileko epean, edonola ere, 2022ko urtarrilaren 31 baino lehen, beherago adierazi bezala justifikatu behar izango da:

c) Un último abono por el 20% restante previa justificación de la subvención en los dos meses siguientes a la fecha de finalización de la actividad subvencionada, y siempre antes del 31 de enero de 2022, en los siguientes términos:

– Memoria xehea: diruz lagundutako jarduerari buruzko 2021eko gauzatze-memoria, betetze maila eta proiektu eta jardueren ebaluazioa jasotzen duena.

– Memoria detallada relativa a la ejecución, grado de cumplimiento y evaluación del proyecto y actividades subvencionadas correspondiente al 2021.

– Proiektu eta jardueretan 2021ean erabilitako komunikazio hizkuntzen gaineko txostena, hizkuntza ofizialen erabilera datuak barne.

– Informe relativo al uso de las lenguas vehiculares en el proyecto y actividades en 2021 que incluya porcentajes de uso de las lenguas oficiales.

– Diruz lagundutako proiektu eta jardueretarako 2021eko aurrekontu exekutatua (gastuak eta sarrerak), ahalik eta xeheena.

– Presupuesto de ejecución (gastos e ingresos) lo más desglosado posible correspondiente al 2021.

– Diruz lagundutako jarduera gauzatzean 2021ean izandako gastuen justifikazio agirien zerrenda sailkatua eta argia.

– Relación clasificada y comprensiva de todos los documentos justificativos del gasto realizado con motivo de la ejecución del proyecto y actividades subvencionadas correspondiente al 2021.

– 2021erako onartutako guztizko aurrekontua justifikatzeko adina agiri eta faktura. Ez da tikerik onartuko justifikatzeko.

– Justificantes y facturas de los gastos realizados, por el total del presupuesto admitido correspondiente al 2021. No se admitirá la justificación con tickets.

– Xede edo helburu bereko 2021ean bestelako erakunde publiko edo pribatuetatik jasotako beste edozein ekarpenen zerrenda. Onuradunak Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaz beste inolako dirulaguntzarik jaso ez badu, erantzukizun-aitorpena erantsi behar izango du.

– Se deberá incluir entre otras la aportación definitiva de la entidad beneficiaria y las aportaciones de otras administraciones o entidades ya sean públicas o privadas referentes al 2021. En el caso de que la persona beneficiaria no hubiera recibido otra subvención que la del Departamento de Cultura y Política Lingüística, se deberá adjuntar declaración responsable efectuada a tal efecto.

– Jardueraren karietara 2021ean argitaratutako katalogo, programa, iragarki-kartel, argazki eta gainerako, material, grafiko eta entzunezkoen hizkuntza-bertsio bakoitzaren ale bana; halakoetan, bestalde, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren babesaren aipamena berariaz adierazita agertu behar da.

– Ejemplares de las diversas versiones lingüísticas de los catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico o sonoro, donde conste expresamente la mención al patrocinio del Departamento de Cultura y Política Lingüística referentes al 2021.

Zergei buruzko araudia aplikatzerakoan Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari (PFEZ) dagozkion atxikipenak eta ordainketak kenduko zaizkio laguntza edo dirulaguntzaren zenbatekoari.

Del importe de la ayuda o subvención se detraerán en su caso las retenciones y pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que pudieran corresponder en aplicación de la normativa del Impuesto.

18. artikulua.– Dirulaguntza kitapena.

Artículo 18.– Resolución de liquidación.

Laguntza emateko orduan kontuan izan ziren baldintzetakoren bat aldatu delako –baina helburua beteta–, aldi berean beste edozein entitate publiko eta pribatuk emandako dirulaguntza jasotzea izan badu, dirulaguntzak emateko ebazpena aldatu ahal izango da. Dirulaguntza esleitzeko orduan kontuan hartu den aurrekontuaren justifikazioa % 100 baino txikiagoa baldin bada dirulaguntzaren kopurua gutxituko da proportzionalki. Horretarako, Kulturako sailburuordeak kitapen-ebazpena emango du, eta esleitu diren laguntzen zenbatekoak berregokituko dira bertan.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta, y en su caso, la obtención concurrente de otras ayudas y subvenciones concedidas por cualquier entidad pública o privada, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de las ayudas. Si la justificación de la ayuda no alcanza el 100% del presupuesto total admitido para la concesión de la ayuda, esta se reducirá proporcionalmente. A estos efectos, por el Viceconsejero de Cultura se dictará la oportuna Resolución de liquidación, en la que se reajustarán los importes de las ayudas concedidas.

19. artikulua.– Ez-betetzeei buruzko araubidea.

Artículo 19.– Incumplimientos.

1.– Hauek izango dira ez-betetzeak:

1.– Constituirán supuestos de incumplimiento:

a) Jasotako laguntzak, osorik zein zatika, agindu honetan adierazi bezala onartutako proiektu eta jardueretarako erabili beharrean, beste zerbaitetarako erabiltzea.

a) La aplicación total o parcial de las ayudas percibidas para proyectos y actividades distintas de las previstas en la presente Orden.

b) Agindu honetan ezarritako betebeharrak edo, hala badagokio, laguntza emateran ezartzen direnak ez betetzea.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden o, en su caso, de las que se establezcan en el acto de concesión.

c) Hala badagokio, dirulaguntzaren likidazio-ebazpenean zehaztutako diru-kopurua ez itzultzea, horretarako emandako epearen barruan.

c) La no devolución de la cuantía que, en su caso, se señale en la Resolución de Liquidación de la ayuda, en el plazo para ello establecido.

d) Aurkeztutako proiektu eta jardueretan aldaketaren bat egitea.

d) La realización de cualquier modificación en el proyecto y actividades presentadas.

e) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.1 artikuluko b, c, d, e, f edota g apartatuetan aurreikusitakoak.

e) Cualquiera de las causas contenidas en los apartados b, c, d, e, f y g del artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Horrelako kasuren bat gertatu dela egiaztatzen bada, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren pentzudan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten Erakunde Laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena, aurreikusi bezala eta bertan ezarritakoa bete ondoren, Euskal Herriko Diruzaintza Orokorrari itzuli beharko zaizkio jasotako diru-kopuruak eta legez dagozkien interesak.

2.– La constatación de la existencia de alguno de estos supuestos determinará, en los términos y previo cumplimiento de lo previsto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses legales que procedan.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN aDICIONAL PRIMERA

Agindu honetan aurreikusten diren dirulaguntzak Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (CE) Araudiaren mende egongo dira; araudi horrek zenbait laguntza-kategoria jakin Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Itunaren 107. eta 108. artikuluen arabera barne-merkatuarekin bateragarriak direla xedatzen du.

Las subvenciones contempladas en esta Orden estarán sujetas al Reglamento (UE) 651/2014, de 17 de junio de 2014, de la Comisión Europea, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión, en concreto a lo establecido en el apartado 2 del artículo 53.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Izaera Pertsonaleko Datuen Babesaren Arloko Informazio Klausula.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Cláusula informativa en materia de protección de datos de carácter personal.

Arduraduna: Kultura eta Hizkuntza Politika Saila; Kultura Sustatzeko Zuzendaritza.

Responsable: Departamento de Cultura y Política Lingüística; Dirección de Promoción de la Cultura.

Helburua: dirulaguntzak kudeatzea Euskal Autonomia Erkidegoan kultura arloko publikoak garatzeko proiektu eta jarduera bereziak eta berariazkoak gauzatzeko.

Finalidad: gestión de las subvenciones para la realización de proyectos y actividades singulares y específicas que tengan como objetivo el desarrollo de públicos culturales en la Comunidad Autónoma Vasca.

Lege-oinarria: interes publikoaren mesedetan zein tratamenduaren arduradunari esleitutako ahal publikoak gauzatzean egindako zeregina betetzeko beharrezkoa suertatzen den tratamendua da (Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren antolarauei buruzko azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretua).

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).

Hartzaileak: gaiaren gaineko eskumena duten Administrazio Publikoei jakinarazi ahal izango zaizkie datu pertsonalak.

Destinatarios: los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Eskubideak: eskatzaileak eskubidea du bere datuak ikusteko, zuzentzeko zein ezabatzeko, baita haien tratamendua mugatzeko nahiz haren aurka egiteko ere, informazio gehigarrian adierazten den moduan.

Derechos: la persona solicitante tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.

Informazio gehigarria: web helbide honetan aurkitu ahal izango duzu datu pertsonalen babesari buruzko informazio gehiago: www.euskadi.eus/dbao/1106201

Información adicional: Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la siguiente dirección web: www.euskadi.eus/rgpd/1106201

HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Agindu honetan arautzen diren dirulaguntzak lege-arau hauen mende daude: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena, 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluaren III. kapitulua (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartua); halaber, daude Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta lege horren Araudia onartzen duen 887/2006 Errege Dekretuan ezarritako oinarrizko arauen mende.

Las subvenciones a que se refiere esta Orden se sujetan a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Título VI y Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y a la regulación básica recogida en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de esta última.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete interesdunek Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian eskumen hori duen salan, bi hileko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra esta Orden podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik izango ditu ondorioak.

Esta Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el BOPV.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko uztailaren 14a.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de julio de 2020.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común