Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

141. zk., 2020ko uztailaren 20a, astelehena

N.º 141, lunes 20 de julio de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
2849
2849

EBAZPENA, 2020ko uztailaren 2koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Hezkuntza Sailaren artean hitzartutako kudeaketa-gomendioa, Euskal Autonomia Erkidegoko langile langabeei eta landunei zuzendutako 2020-2023 prestakuntza-programazioa egiteko.

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de encomienda de gestión entre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el Departamento de Educación, para la realización de la programación formativa 2020-2023 dirigida a personas trabajadoras desempleadas y ocupadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eta Hezkuntza Sailak aipatutako Akordio hori sinatu dute, eta behar den publizitatea emateko,

Habiéndose suscrito por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el Departamento de Educación el Acuerdo referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Argitara ematea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Hezkuntza Sailaren artean 2020ko uztailaren 1ean hitzartutako kudeaketa-gomendioa, EAEko langile langabeei eta landunei zuzendutako 2020-2023 prestakuntza-programazioa egiteko (ebazpen honen eranskinean dago jasota).

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Acuerdo de encomienda de gestión entre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el Departamento de Educación suscrito en fecha 1 de julio de 2020, para la realización de la programación formativa 2020-2023 dirigida a personas trabajadoras desempleadas y ocupadas de la CAPV, que se recoge como Anexo a la presente Resolución.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko uztailaren 2a.

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de julio de 2020.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

El Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.

ERANSKINA
ANEXO

AKORDIOA, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Hezkuntza Sailaren artean hitzartutako kudeaketa-gomendioari buruzkoa, EAEko langile langabeei eta landunei zuzendutako 2020-2023 prestakuntza-programazioa egiteko.

ACUERDO de encomienda de gestión entre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el Departamento de Educación, para la realización de la programación formativa 2020-2023 dirigida a personas trabajadoras desempleadas y ocupadas de la CAPV.

Alde batetik, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburu den Beatriz Artolazabal Albenizek, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluko lehendakaria den aldetik,

De una parte, Dña. Beatriz Artolazabal Albéniz, Consejera de Empleo y Políticas Sociales, en su calidad de presidenta del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

Eta bestetik, Hezkuntzako sailburu den Cristina Uriarte Toledok, hau

Y de otra, Dña. Cristina Uriarte Toledo, Consejera del Departamento de Educación,

ADIERAZTEN DUTE:
MANIFIESTAN:

Lehenengoa.– Maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoan enplegurako lanbide-heziketa arautzen da. Dekretu horretan, helburu hauek ezarri dira besteak beste: langabezian eta lanean dauden langileen bizialdi osoko prestakuntzari bide ematea eta lan-merkatuarekin bat datozen beharrizanetara egokitutako kualifikazioa ematea, aldi berean erantzuna emanda bai enpresen produktibitate- eta lehiakortasun-eskakizunei bai lanbide-sustapenerako eta garapen pertsonalerako helburuei. Prestakuntza horrek Euskal Autonomia Erkidegoko langileak trebatu behar ditu hainbat lanbide modu kualifikatuan gauzatzeko eta enplegurako sarbidea izateko, inolako bazterkeriarik gabe.

Primero.– El Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la formación profesional para el empleo en Euskadi, establece entre sus fines, favorecer la formación a lo largo de la vida de las personas trabajadoras desempleadas y ocupadas y proporcionar una cualificación ajustada a las necesidades actualizadas del mercado de trabajo y que responda a la vez a los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas y a las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal. Esta formación debe capacitar a las personas trabajadoras vascas para el desempeño cualificado de las diferentes profesiones y para el acceso al empleo, sin ningún tipo de discriminación.

Bigarrena.– Helburu hori lortzeko, honako hauek arautzen ditu maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuak:

Segundo.– Para conseguir este fin, el mencionado Decreto 82/2016, de 31 de mayo, regula que:

2.1. – Langabeentzako prestakuntza-eskaintzan (23. artikulua):

2.1. – En la oferta formativa dirigida a personas desempleadas (artículo 23):

a) Langile langabeentzako prestakuntza-ekintzen helburu nagusia da pertsona horiek laneratzea.

a) El objetivo prioritario de las acciones formativas para personas trabajadoras desempleadas será la inserción laboral de las mismas.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore ekonomikoen beharrizanak bete beharko ditu prestakuntza-eskaintzak, eta lan egiteko moduan dauden pertsonei euren lan-proiektua gauzatzeko behar dituzten konpetentziak eman behar dizkie.

b) La oferta formativa deberá cubrir las necesidades de los sectores económicos del País Vasco y dotar a las personas en disposición de trabajar de las competencias que precisan para desarrollar su proyecto laboral.

Ildo horretan, profesionaltasun-ziurtagiriak izango dira prestakuntza-eskaintzaren oinarri nagusia. Hala ere, dekretu horrek aukera ematen du, halaber, beharrezkoa den prestakuntza kualifikatzailearen eta zeharkako prestakuntzaren programazioa egiteko, betiere profesionaltasun-ziurtagirien errepertorioan jasota ez badago.

En este sentido, los certificados de profesionalidad constituyen la base principal de la oferta formativa, aunque dicho Decreto permite también la programación de formación cualificante y transversal precisa que no se encuentre contemplada en el repertorio de certificados de profesionalidad.

2.2. – Landunentzako prestakuntza-eskaintzan (25. artikulua):

2.2. – En la oferta formativa dirigida a personas ocupadas (artículo 25):

a) Langile landunentzako prestakuntza-eskaintzaren lehentasunezko xedea da honako hauei erantzutea: enpresen produktibitate- eta lehiakortasun-eskakizunei; produkzio-sisteman dauden aldaketetara egokitzeko beharrizanei, eta langileen lanbide-sustapenerako eta garapen pertsonalerako aukerei (aukera horien bidez, lanbide ezberdinetarako kualifikazioa izango dute, eta euren enplegagarritasuna hobetuko da).

a) El objetivo prioritario de las acciones formativas para personas trabajadoras ocupadas será atender a los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas, a las necesidades de adaptación a los cambios en el sistema productivo y a las posibilidades de promoción profesional y desarrollo personal de las personas trabajadoras, de forma que les capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y les permita mejorar su empleabilidad.

b) Prestakuntza-eskaintza honek enpresek programatutako prestakuntzan bete gabe dauden beharrizanak beteko ditu, eta prestakuntza hura osatuko du sektoreko nahiz zeharkako beharrizanei erantzungo dieten prestakuntza-ekintzak barne hartuko dituzten prestakuntza-programen bidez. Halaber, moduluka antolatutako prestakuntza-eskaintza jarriko du eskura, egiaztapen partzial metagarria egin ahal izateko, baita lan-esperientziaren bidez lortutako konpetentzien egiaztatze eraginkorra ahalbidetuko duten prozedurak ere.

b) La oferta formativa atenderá a las necesidades no cubiertas por la formación programada por las empresas y se desarrollará de manera complementaria a esta mediante programas de formación que incluyan acciones formativas que respondan a necesidades de carácter tanto sectorial como transversal. Así mismo impulsará una oferta de formación modular que favorezca la acreditación parcial acumulable, así como los procedimientos que permitan un reconocimiento efectivo de las competencias adquiridas por la experiencia laboral.

Hirugarrena.– Martxoaren 11ko 4/2011 Lege Organikoak (Ekonomia Sostengarriari buruzko Legearen osagarriak) bosgarren xedapen gehigarria erantsi zion Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoari. Bada, hain zuzen ere, bosgarren xedapen gehigarri horrek arautzen du hezkuntza- eta lan-arloko administrazio eskudunek prozedura bat ezarri behar dutela, hezkuntza-sistemako lanbide-heziketa irakasteko baimena duten zentroek aukera izan dezaten, araututako baldintzak betetzen badituzte, enplegurako lanbide-heziketako ikasketak ere emateko; xedapen gehigarri horrek arautzen du, halaber, hezkuntza-sistemako lanbide-heziketa eta enplegurakoa modu integratuan eskaintzen duten zentro funts publikodunek aukera izan behar dutela aurrekontu-baliabideak eskuratzeko, hain zuzen ere enplegurako prestakuntza-ekintzak finantzatzeko, betiere hezkuntza- eta lan-arloko administrazio eskudunek hitzartzen dituzten lankidetza-mekanismoekin bat etorriz.

Tercero.– La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, en su disposición adicional quinta (introducida por la Ley orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible), establece que las Administraciones educativas y laborales competentes establecerán el procedimiento para que los centros autorizados para impartir formación profesional del sistema educativo, que reúnan los requisitos necesarios, puedan impartir también formación profesional para el empleo, y que los centros sostenidos con fondos públicos que ofrezcan de forma integrada enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y para el empleo, podrán acceder a los recursos presupuestarios destinados a la financiación de las acciones formativas para el empleo que desarrollen, de conformidad con los mecanismos de cooperación que concierten las administraciones educativas y laborales.

Laugarrena.– Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko urriaren 10eko 1/2013 Legeak (urriaren 17ko EHAA) nabarmentzen du lanbide-heziketaren eskaintza integratu bat egin beharra, titulartasun publikoko nahiz pribatuko zentro-sare zabal baten bidez, bai hasierako lanbide-heziketan bai enplegurako lanbide-heziketan. Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 28ko 4/2018 Legeak aurrera egiten du zentzu horretan, lanbide-heziketako sistema integratu horretatik abiatuta, lanbide-heziketako eredu konbinatua sortzeko, zeinak berrikuntza aplikatuaren eta ekintzailetzaren arloko ikaskuntzak ere jasotzen baititu. Lanbide-heziketako euskal sistemaren helburuen artean, 4/2018 Legeak jasotzen du emaitzen araberako ikaskuntzaren ikuspegian oinarritutako prestakuntza-sistema malguak eratzea. Horretarako, ikaskuntza-ibilbide batzuk erabiliko dira, dauden prestakuntza-eskaintzen eta hezkuntza- eta lan-sistemaren mailen arteko transferentzia ahalbidetuko dutenak. Horrez gain, sail arteko organo bat eratzen du, hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren arloko eta enplegurako lanbide-heziketaren arloko eskumenen koordinazioa bermatzeko.

Cuarto.– La Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida (BOPV de 17 de octubre), subraya la necesidad de realizar una oferta integrada de formación profesional, que comprende la formación profesional inicial y la formación profesional para el empleo, a través de una amplia red de centros de titularidad pública o privada. La Ley 4/2018, de 28 de junio, de formación Profesional de Euskadi, avanza en este sentido para crear, partiendo de este sistema integrado de formación profesional, el llamado modelo combinado de formación profesional, que comprende, además, aprendizajes en los ámbitos de la innovación aplicado y el emprendimiento. Entre los objetivos del sistema vasco de formación profesional, esta Ley 4/2018 incluye la configuración de sistemas flexibles de formación, basados en un enfoque de aprendizaje por resultados y a través de itinerarios de aprendizaje que faciliten la transferencia entre las diferentes ofertas formativas y niveles del sistema educativo y laboral y crea un órgano interdepartamental dirigido a garantizar la coordinación de las competencias en materia de formación profesional del sistema educativo y de formación profesional para el empleo.

Bosgarrena.– Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuak (Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena) Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari hauek esleitzen dizkio: «enplegu-politika, baita enplegurako lanbide-heziketa ere, Lanbide Heziketa eta Etengabeko Ikaskuntza arloarekin koordinatuta, hori baita lanbide-heziketa osoaren plangintza estrategikoa, diseinua eta zuzentarauak prestatzearen arduraduna; Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankidetza izango du, bere erantzukizunetatik»; bestalde, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailari esleitzen dio «nekazaritzako eta itsas arrantzako lanbide-gaikuntza sustatzea», eta Hezkuntza Sailari, berriz, «lanbide-heziketa osoaren plangintza estrategikoa, diseinua eta zuzentarauak egitea, zeinaren bidez bizialdi osoan kualifikazioak eskuratu edo areagotuko baitira; Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankidetza estua izango du, bere erantzukizunetatik».

Quinto.– El Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, atribuye al Departamento de Empleo y Políticas Sociales la «Política de empleo, así como la formación profesional para el empleo, en coordinación con el área de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente que es la responsable de elaborar la planificación estratégica, el diseño y las directrices de toda la formación profesional en su conjunto, con la colaboración, desde sus responsabilidades, de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.» y al Departamento de Educación «La planificación estratégica, el diseño y las directrices de toda la formación profesional en su conjunto que conlleve adquisición o incremento de las cualificaciones a lo largo de la vida, con la estrecha colaboración, desde sus responsabilidades, de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo».

Seigarrena.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoa Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari atxikita dago eta, besteak beste, enpleguko, enplegurako prestakuntzako eta autoenpleguaren eta enpresa-sorkuntzaren sustapeneko programak kudeatzea dagokio, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzko urriaren 13ko 3/2011 Legearen 3.b) artikuluarekin bat.

Sexto.– Adscrito al Departamento de Empleo y Políticas Sociales el organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, tiene encomendadas, entre otras funciones, la gestión de los programas de empleo, formación para el empleo y de fomento del autoempleo y la creación de empresas, según se establece en el artículo 3.b) de la Ley 3/2011, de 13 de octubre, sobre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Halaber, maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuan, EAEn Enplegurako Lanbide Heziketa arautzekoan, erakunde autonomo horri esleitzen zaio Euskal Autonomia Erkidegoan enplegurako lanbide-heziketa programatzeko, kudeatzeko eta kontrolatzeko eskumena (9. artikulua). Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 28ko 4/2018 Legeak ezartzen du hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren, enplegurako lanbide-heziketaren eta nekazaritza-arloko arautu gabeko lanbide-heziketaren arloan eskumena duten sailek eta erakundeek egingo dutela lanbide-heziketaren programazioa eta kudeaketa, bakoitzak bere eskumenen esparruan.

Asimismo, el Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la formación profesional para el empleo, atribuye a este organismo autónomo la programación, gestión y control de la formación profesional para el empleo en la CAPV (artículo 9). Del mismo modo, la Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco establece que los departamentos u organismos competentes en materia de formación profesional del sistema educativo, formación profesional para el empleo y formación profesional no reglada en materia agraria realizarán la programación y gestión de la formación profesional, en sus respectivos ámbitos de competencia.

Enplegurako lanbide-heziketako ekimenen artean, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari dagokio langile langabeentzako eta landunentzako prestakuntza-eskaintzak garatzea.

Entre las iniciativas de formación profesional para el empleo, le corresponde a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo desarrollar las ofertas formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas y ocupadas.

Zazpigarrena.– Maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuan, espresuki xedatzen da, 13. artikuluan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak lanbide-heziketa emango duela, bai Eusko Jaurlaritzaren zentro propioen bidez, bai kudeaketa-gomendioetarako akordioak izenpetzearen bidez. Xede horretarako, zentro propiotzat hartuko dira titulartasun publikoko Lanbide Heziketako zentro integratuak.

Séptimo.– El Decreto 82/2016, de 31 de mayo, prevé expresamente en su artículo 13 la impartición de la formación profesional para el empleo por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a través de centros propios del Gobierno Vasco, mediante la suscripción de acuerdos de encomiendas de gestión, considerando en todo caso, centros propios, los Centros Integrados de Formación Profesional de titularidad pública.

Xedapen honekin bat etorriz, eskuragarri dauden baliabide publikoak eraginkortasunez erabili eta optimizatzeko, eta lanbide-heziketaren arloan esleitutako eskumenak eta egitekoak gauzatuz –aurreko apartatuetan azaldutakoak–, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eta Hezkuntza Sailak prestakuntza-ekintzen programazioa bultzatzen dute lanbide-kualifikazioa sustatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko langileek jarduera-sektoreetan dituzten kualifikazio-beharrei erantzuteko.

De conformidad con esta disposición, atendiendo a razones de eficacia, de optimización del uso de los recursos públicos disponibles y en el ejercicio de las respectivas competencias y funciones atribuidas en materia de formación profesional, descritas en los apartados anteriores, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el Departamento de Educación, impulsan la programación de acciones formativas conducentes a la cualificación profesional, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de cualificación de las personas trabajadoras de la Comunidad Autónoma del País Vasco en tales sectores de actividad.

Aurreko gomendioari dagokionez, prestakuntza-ekintzen programazioan malgutze-elementu garrantzitsu bat dakarten berrikuntzak sartu dira gomendio honetan, eskaintza langile langabeen eta landunen beharretara egokitzeko. Horretarako, 2020-2023 aldi luze horretan eman beharreko prestakuntza-ekintzak zuzenean planifikatu eta identifikatu ordez, gomendioa eratzen da prestakuntza-zentro bakoitzari aldi horretan eman beharreko prestakuntza-ekintzak egikaritzeko aurrekontu-kreditu bat esleituta. Horrela lortu nahi da ahalik eta ondoen arreta ematea urte hauetan langabezian dauden edo lanean ari direla gaitasun berriak eguneratu eta txertatu behar dituzten pertsonei, dagozkien prestakuntza- eta enplegu-ibilbideen esparruan, gaitasun horiek behar dituzten prestakuntza-premietara egokitzen diren ekintzak sortuz; premia horiek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eta prestakuntza-zentroek garatutako prestakuntza-aholkularitzaren eta orientazio-jardueren bidez hautemango dira. Era berean, enpresek pertsona kualifikatuak eta lan-merkatuak eskatutako gaitasunak dituztenak sartzeko dituzten premiei erantzun ahal izango zaie, digitalizazioaren, garapen jasangarriaren, nazioartekotzearen eta merkatu berrien ondoriozko egungo erronkei aurre egiteko, baita ekoizpen-teknikak etengabe eguneratzeko ere.

En relación con la anterior encomienda, en esta se han introducido novedades que conllevan un importante elemento de flexibilización en la programación de las acciones formativas, con objeto de adecuar la oferta a las necesidades de los diferentes colectivos de personas desempleadas y ocupadas. Para ello, en lugar de planificar e identificar directamente las acciones formativas a impartir en este largo periodo 2020-23, la encomienda se configura a partir de la asignación de un crédito presupuestario a cada centro de formación para la ejecución de las acciones formativas a impartir en el periodo. De esta forma, se pretende conseguir atender de la forma más óptima posible a las personas que se encuentran en desempleo en estos años o que estando trabajando precisan actualizar e incorporar nuevas competencias, generando acciones que se adecúen a las necesidades formativas que precisan las mismas en el marco de sus correspondientes itinerarios formativos y de empleo, detectadas a través del asesoramiento formativo y las actuaciones de orientación desarrolladas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y los centros de formación. Igualmente, se podrá atender a las necesidades de las empresas de incorporar personas cualificadas y con competencias requeridas por el mercado laboral, con objeto de afrontar los actuales retos derivados de la digitalización, el desarrollo sostenible, la internacionalización y los nuevos mercados, así como la permanente actualización de las técnicas de producción.

Zentro bakoitzak egikaritu beharreko aurrekontu-kreditua esleitzeko, aurreko urteetan zentroek garatutako prestakuntzaren emaitzen, kalitatearen eta eraginaren adierazle batzuk adostu dituzte Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eta Hezkuntza Sailak, zentroek, enplegu-politika aktiboekin lotuta, garatutako jarduera osagarriek eta zentroek enplegurako lanbide-heziketaren esparruan duten prestakuntza-konpetentziak zehaztuta.

Para realizar la asignación del crédito presupuestario a ejecutar por cada centro, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el Departamento de Educación han acordado una batería de indicadores de resultados, calidad e impacto de la formación desarrollada por los centros en los años anteriores, matizados por actuaciones complementarias con otras políticas activas de empleo y teniendo en cuenta, la capacidad formativa de los centros en el ámbito de la formación profesional para el empleo.

Horri lotuta, COVID-19aren krisiaren ondorioz sortu den nahasmendu ekonomiko eta sozial masiboa EAEko biztanle aktibo eta enpresa gehienei eragiten ari zaie, eta eragiten jarraituko du epe labur eta ertainean. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, bere eskumenen barruan, enplegua, enpresak eta jarduera ekonomikoa beren onera ekartzen lagundu nahi du.

Cabe añadir que la masiva perturbación económica y social derivada de la crisis por el COVID-19 está afectando y va a seguir afectando a la mayor parte de las empresas y de la población activa de la CAPV en el corto y medio plazo. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo quiere contribuir dentro de sus competencias, a la recuperación del empleo, de las empresas y de la actividad económica.

Horrela, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoak, langile langabeentzako eta landunentzako enplegurako lanbide-heziketaren eskaintza programatu eta kudeatzeko EAEko organo eskuduna den aldetik, eta Hezkuntza Sailak, prestakuntza hori emateko zentroak dituen aldetik, hitzartu dute kudeaketa-gomendioari buruzko akordio hau izenpetzea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 11. artikuluan xedatutakoaren arabera. Hona hemen akordio hori arautuko duten

De este modo, el organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, como órgano competente en la CAPV para la programación y gestión de la oferta de formación profesional para el empleo dirigida a las personas trabajadoras desempleadas y ocupadas, y el Departamento de Educación, que dispone de los centros para su impartición, en el marco de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, acuerdan suscribir el correspondiente acuerdo de encomienda de gestión, que se regirá por las siguientes,

KLAUSULAK
CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Xedea.

Primera.– Objeto.

1.– Akordio honi dagokion kudeaketa-gomendioaren xedea da Hezkuntza Sailak 2020-2023 aldian prestakuntza-ekintzak egitea. Prestakuntza-ekintza horiek akordio honen laugarren klausulan aurreikusitako moduan programatuko dira, langile langabeei eta landunei zuzendutakoak izango dira, eta I. eta II. eranskinetan zerrendatutako mendeko zentro publikoetan egingo dira. Eranskin horietan ezarri dira beren prestakuntza-planak egikaritzeko, zentro bakoitzari esleitutako baliabide ekonomikoak.

1.– La encomienda de gestión a que se refiere este Acuerdo tiene por objeto la realización, por parte del Departamento de Educación, durante el periodo 2020-2023, de las acciones formativas que serán programadas del modo previsto en la cláusula cuarta de este Acuerdo, dirigidas a personas trabajadoras desempleadas y ocupadas, mediante los centros públicos dependientes del mismo que se relacionan en los anexos I y II, en los que se establecen los recursos económicos asignados a cada uno de ellos para la ejecución de sus correspondientes Planes formativos.

2.– 2020ko ekitaldian hasi beharko da gomendio honen helburu den programazioa osatzen duten prestakuntza-planak egiten; horretarako, planak osatzen dituzten prestakuntza-ekintzetariko batek gutxienez orduan hasi eta 2023ko urriaren 16a baino lehenago amaitu beharko du, barnean hartuta lantokiko prestakuntza praktikoen modulua edo lanekoak ez diren praktikak, hala badagokio.

2.– La ejecución de los Planes formativos que constituyen la programación objeto de esta encomienda deberá comenzar en el ejercicio 2020, mediante el inicio de al menos una acción formativa y finalizar antes del día 16 de octubre de 2023, incluido el módulo de formación práctica en centro de trabajo o las prácticas no laborales, en su caso.

Bigarrena.– Finantzatzera bideratutako baliabide ekonomikoak.

Segunda.– Recursos económicos destinados a la financiación.

Gomendio honen xede den 2020-2023 prestakuntza-programazioa finantzatzera bideratutako guztizko kreditua hogeita hamar milioi berrehun eta laurogeita zazpi mila eta seiehun (30.287.600) eurokoa da, honela banatuta:

El total del crédito destinado a la financiación de la programación formativa 2020-2023 objeto de esta encomienda, asciende a treinta millones doscientos ochenta y siete mil seiscientos euros (30.287.600 euros), de los cuales:

– 21.203.600 euro izango dira lehentasunez langile langabeentzako prestakuntza-ekintzetarako; horietatik 3.392.576 euro 2020ko ordainketa-kredituari dagozkio, 7.209.224 euro 2021eko konpromiso-kredituari, 7.209.224 euro 2022ko konpromiso-kredituari, eta 3.392.576 euro 2023ko konpromiso-kredituari.

– 21.203.600 euros se destinarán a las acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas, de los cuales 3.392.576 euros con cargo al crédito de pago de 2020, 7.209.224 euros al crédito de compromiso de 2021, 7.209.224 euros al crédito de compromiso de 2022 y 3.392.576 euros al crédito de compromiso de 2023.

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoko Prestakuntza Espezialitateen Katalogoan sartzen diren espezialitateetako prestakuntza-ekintza egiaztagarriak, langile langabeei zuzenduak, Europako Gizarte Funtsak kofinantzatu ahal izango ditu, Euskal Autonomia Erkidegoko EGFren 2014-2020 eta/edo 2021-2027 Programa Operatiboaren edo Gazte Enplegurako Programa Operatiboaren esparruan.

Las acciones formativas acreditables correspondientes a especialidades incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas del Servicio Público de Empleo Estatal, dirigidas a personas trabajadoras desempleadas podrán ser cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo FSE País Vasco, 2014-2020 y/o 2021-2027 o del Programa Operativo de Empleo Juvenil.

– 9.084.000 euro izango dira lehentasunez langile landunentzako prestakuntza-ekintzetarako; horietatik 1.453.440 euro 2020ko ordainketa-kredituari dagozkio, 3.088.560 euro 2021eko konpromiso-kredituari, 3.088.560 euro 2022ko konpromiso-kredituari, eta 1.453.440 euro 2023ko konpromiso-kredituari.

– 9.084.000 euros se destinarán a las acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas, de los cuales 1.453.440 euros corresponden al crédito de pago de 2020, 3.088.560 al crédito de compromiso 2021, 3.088.560 euros al crédito de compromiso de 2022 y 1.453.440 euros al crédito de compromiso de 2023.

Hirugarrena.– Prestakuntza-ekintzen tipologia.

Tercera.– Tipología de las acciones formativas.

1.– Gomendio honen prestakuntza-eskaintza I. eta II. eranskinetan jasotako lanbide-arloetan garatuko da, langabetuei eta landunei zuzendutako eskaintzako prestakuntza-ekimen bakoitzerako.

1.– La oferta formativa de esta encomienda se desarrollará en las familias profesionales recogidas en los anexos I y II, para cada iniciativa de formación de oferta, dirigida a personas desempleadas y a ocupadas.

2.– Honela sailkatzen dira prestakuntza-ekintza programagarriak:

2.– Las acciones formativas programables podrán ser de la siguiente tipología:

a) Prestakuntza egiaztagarria: Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalari lotutako ekintzak, profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera bideratutakoak, ibilbide osoen arabera –espezialitatearen ordu guztiengatik egiten dutenean– edo prestakuntza-moduluen arabera programatu daitezkeenak. 1., 2. edo 3. kualifikazio-mailakoak izan daitezke.

a) Formación acreditable: acciones asociadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, dirigidas a la obtención de Certificados de Profesionalidad, que puede ser programadas por itinerarios completos, cuando lo hacen por la totalidad de las horas de la especialidad, o por módulos formativos. Pueden ser de nivel 1, 2 o 3 de cualificación.

b) Prestakuntza egiaztaezina: prestakuntza-espezialitateen katalogoan jasota dauden eta eskuratutako konpetentziak egiaztatzeko biderik ematen ez duten prestakuntza-ekintzak dira. Bi motatakoak izan daiteke:

b) Formación no acreditable: son aquellas acciones formativas del catálogo de especialidades formativas que no dan pie a la acreditación de las competencias adquiridas. Pueden ser de dos tipos:

b.1.– Ez-kualifikatzaileak. Funtsezko konpetentziak eta zeharkakoak eskuratzeko prestakuntza-ekintzak, maila altuagoko beste ekintza batzuetan parte hartzeko eta/edo enplegagarritasuna hobetzeko. Honako hauek dira:

b.1.– No cualificantes. Acciones formativas para la adquisición de competencias clave y transversales que permitan la participación en otras acciones de nivel superior y/o mejorar la empleabilidad. Entendiendo como tales:

– Zeharkakoak: horien helburua izango da zeharkako ezagutza-esparruekin lotutako konpetentziak eskuratzea; arlo hauetan, hain zuzen ere: hizkuntzak, osasuna eta lan-arriskuak, ingurumena, kalitatea, ekintzailetza, ofimatika eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak –eten digitala murrizten laguntzeko–, edota enplegu-eskatzaileentzat esanguratsua den beste edozein. Prestakuntza-ekintza horiek prestakuntza-ekintza egiaztaezinak izango dira.

– Transversales: su objetivo será la adquisición de competencias relacionadas con ámbitos de conocimiento de carácter transversal en idiomas, salud y riesgos laborales, medio ambiente, calidad, emprendimiento, ofimática y tecnologías de la información y la comunicación que ayuden a disminuir la brecha digital o cualquier otra de carácter significativo para los demandantes de empleo. Estas acciones formativas pertenecerán a la tipología de acciones formativas no acreditables.

– Funtsezko konpetentziak: ekintza egiaztaezinen tipologia honen xedea izango da ezagutza instrumentalak eskuratzea, titulazio akademikorik edo profesionaltasun-ziurtagirirako prestakuntza-betekizunik ez duten pertsonek aukera izan dezaten profesionaltasun-ziurtagiri bat –edo horren moduluak– probetxuz egiteko. Ekintza horiek bi motatakoak izango dira: 2. kualifikazio-mailako prestakuntza egiaztagarrira sartzekoak edo 3. kualifikazio-mailako prestakuntza egiaztagarrira sartzekoak.

– Competencias clave: el objeto de esta tipología de acciones no acreditables será la adquisición de los conocimientos de carácter instrumental que permitan a las personas que no poseen titulación académica o los requisitos formativos de acceso a un certificado de profesionalidad, cursar con aprovechamiento un certificado de profesionalidad, o módulos de los mismos. Estas acciones serán de dos tipos, de acceso a formación acreditable de nivel 2 o de acceso a formación acreditable de nivel 3 de cualificación.

b.2.– Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalari lotuta ez dauden prestakuntza-ekintza kualifikatzaileak dira. Ekintza horiek honako behar hauei erantzutera eta/edo aurrea hartzera zuzenduta daude: produkzio-sistemaren kualifikazio-beharrak –bereziki sektore berritzaileenak eta/edo enplegu-aurreikuspen onenak dituztenak garatzera bideratutakoak– edo erregulazio espezifikoak dituzten produkzio-sektoreekin lotutako beharrak (lanbide-txartelak).

b.2.– Acciones formativas cualificantes: son las acciones formativas cualificantes no asociadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estas acciones van dirigidas a responder y/o anticipar las necesidades de cualificación del sistema productivo, en especial las orientadas al desarrollo de los sectores más innovadores y/o con mejores perspectivas de empleo o necesidades vinculadas con sectores productivos que tengan regulaciones específicas (carnés profesionales).

3.– Prestakuntza-ekintzaren alde teoriko eta praktikoa baino ez da diruz lagunduko. Ez dira diruz lagunduko lantokian egingo den prestakuntza praktikoaren modulua, profesionaltasun-ziurtagirien kasuan, eta lanekoak ez diren enpresa-praktikak, gainerako espezialitateetan.

3.– Solo se financiará la parte teórico-práctica de la acción formativa. El módulo de formación práctica en centro de trabajo, en el caso de certificados de profesionalidad o las prácticas no laborales en empresas del resto de especialidades, no serán objeto de financiación.

4.– Prestakuntza-ekintzaren iraupen osoaren % 25 betetzean, hura hasi zuten parte-hartzaileen % 75ek jarraitu beharko du bertan (onartzen diren bi parte-hartzaile gehigarriak kontuan hartu gabe). Ehuneko txikiagoak jarraitzen badu, ekintzak aurrera jarraitu beharko du, eta amaitzean likidatu beharko da, gomendio honen hamazazpigarren klausulan eta III. eta IV. eranskinetan adierazitakoaren arabera. Ondorio horietarako, prestakuntza hasi duten parte-hartzaileen kopurutzat hartuko da prestakuntza-ekintzaren lehen egunean prestakuntza hasi zuten pertsona guztien kopurua.

4.– En el momento de cumplirse el 25% de la duración total de la acción formativa deberán permanecer en la misma el 75% de los participantes que la iniciaron (sin considerar los dos participantes adicionales que se permiten). En caso de permanecer un porcentaje inferior, la acción deberá continuar, liquidándose a su finalización de acuerdo con lo señalado en la cláusula decimoséptima y en los anexos III y IV de esta encomienda. A estos efectos, se considerará como número de participantes que la iniciaron al total de personas que inician la formación el primer día de la acción formativa.

Laugarrena.– Prestakuntzaren programazioa eta prestakuntza-ekintzen errepertorioa.

Cuarta.– Programación de la formación y Repertorio de acciones formativas.

1.– Gomendio hau egikaritzearen bidez, prestakuntza-ekintzen errepertorio bat izango du eskura Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, langile langabeen eta landunen kualifikazio-beharrei erantzuteko. Prestakuntza-ekintzen errepertorioan sartuko dira ekintza horiek, I. eta II. eranskinetan zerrendatutako Hezkuntza Saileko prestakuntza-zentroek hala eskatuta, edo Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak hautemandako beharrei erantzuteko, hurrengo apartatuetan deskribatzen den moduan. Prestakuntza-ekintza horiek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren dagokion urteko Prestakuntza Beharren Diagnostikoan jasota egon beharko dute.

1.– Mediante la ejecución de esta encomienda Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dispondrá de un Repertorio de acciones formativas a través del cual se pueda dar respuesta a las necesidades de cualificación de las personas trabajadoras desempleadas y ocupadas. Dichas acciones se incorporarán al Repertorio a propuesta de los centros de formación del Departamento de Educación relacionados en los anexos I y II o en respuesta a necesidades detectadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, del modo que se describe en los apartados siguientes. Dichas acciones formativas deberán estar contenidas en el Diagnóstico de Necesidades Formativas de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo del año correspondiente.

2.– Urtero urtarrilean zehar eta 2020. urtean urriaren 16ra arte, baimena duen prestakuntza-zentroak, prestakuntzarako LanF informatika-aplikazioaren bitartez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinaraziko dio ekitaldi horretan programatzeko prest dauden prestakuntza-ekintzen zerrenda, behar bezala adieraziz prestakuntzaren espezialitatea, ordu-kopurua, tokia, hasierako eta amaierako data, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko enplegu-bulegoek informazioa izan dezaten Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda dauden langileek urtean zehar zer prestakuntza-ekintza egiteko aukera duten jakiteko.

2.– Durante el mes de enero de cada año y en el año 2020 hasta el 16 de octubre de dicho año, el centro de formación autorizado, a través de la aplicación informática de formación LanF, comunicará a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la relación de acciones formativas que está dispuesto a programar en ese ejercicio, con indicación de la especialidad formativa, número de horas, lugar de impartición, fecha de inicio y finalización, con objeto de que las oficinas de empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, tengan información sobre la disponibilidad de acciones formativas que poder prescribir a las personas trabajadoras inscritas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a lo largo del año.

Xede horretarako, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Lurralde Bulegoek egiaztatuko dute prestakuntza-baliabideak esleituta dituzten prestakuntza-zentro guztiek behar den garaian eta moduan aurkeztu dituztela beren proposamenak, eta proposamen bakoitzak urte bati dagozkion prestakuntza-baliabide baimenduen zati proportzionala duela. Proportzionaltasunari buruzko edozein aldaketa behar bezala arrazoitu beharko da. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak 10 egun baliodun baino lehen proposamena egiaztatu eta baimendu ondoren, zentroak bere urteko programazioari ekin diezaioke.

Con esta finalidad desde las Oficinas Territoriales de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, se comprobará que todos los centros de formación, con recursos formativos asignados, hayan presentado su propuesta en tiempo y forma y que la misma contiene la parte proporcional de los recursos formativos autorizados correspondientes a una anualidad. Cualquier variación en la proporcionalidad deberá ser debidamente motivada. Una vez que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo compruebe y autorice la propuesta en un plazo no superior a los 10 días hábiles, el centro podrá dar inicio a su programación anual.

3.– Prestakuntza-ekintzak prestakuntza-espezialitate bakar batean oinarrituta egin daitezke (edozein tipologiatako prestakuntza-ibilbide osotzat hartuta) edo prestakuntza-ibilbide bat oinarri hartuta; azken hori espezialitate bereko prestakuntza-moduluen batukaritzat hartuko da, edo zenbait tipologiatako prestakuntza-espezialitate batzuen batukaritzat.

3.– Las acciones formativas podrán programarse en base a una única especialidad formativa entendiendo como tal una especialidad completa de cualquier tipología de acción formativa o a un itinerario formativo, que se entenderá como el sumatorio de módulos formativos independientes de una misma especialidad o como el sumatorio de varias especialidades formativas de diversa tipología.

Zenbait tipologiatako espezialitate osoak dituzten ibilbideek Prestakuntza Espezialitateen Katalogoan sartuta egon behar dute aurrez, eta prestakuntza-zentroak Prestakuntza Entitateen Erregistroan akreditatuta edo izena emanda egon behar du, espezialitateari dagokion prestakuntza-ekintza egikaritu aurretik.

Los itinerarios, que contengan especialidades completas de diferentes tipologías, deberán de estar previamente incluidos en el catálogo de especialidades formativas y el centro de formación acreditado o inscrito para su impartición en el Registro de entidades de formación, con anterioridad a la ejecución de la acción formativa correspondiente a la especialidad.

4.– Urteko ekintzen zerrenda hori aurkeztu ondoren, prestakuntza-ekintzak aldatu edo eguneratu ahal izango dira, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Prestakuntza Beharren Diagnostikoan txertatuta dagoen beste baten bidez, eta, halakorik ez badago, bertan sartzeko eskatu beharko da, bi egoera hauetakoren bat gertatzen denean:

4.– Una vez presentada dicha relación de acciones anual, las acciones formativas podrán modificarse o actualizarse por otra que se encuentre integrada en el Diagnóstico de necesidades formativas de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y en el supuesto de no estarlo se deberá solicitar su integración en el mismo, cuando concurran una de estas dos circunstancias:

a) Proposatutako prestakuntza-ekintzak hobeto erantzuten dio errepertorioan sartzea eskatzen duen prestakuntza-zentroak landutako eta sustatutako laneratze-estrategiari, kontuan hartuta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda dauden pertsonei eskaintzen dizkien enplegu-aukerak edo enplegagarritasunaren hobekuntza.

a) La acción formativa propuesta responde mejor a una estrategia de inserción laboral concebida y promovida por el centro de formación que solicita su incorporación al Repertorio, en base a las oportunidades de empleo o mejora de la empleabilidad que ofrece a las personas inscritas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

b) Prestakuntza-ekintzak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren beharrei erantzuten die. Behar horiek prestakuntza-kontuaren ustiapenetik eratorritako prestakuntza-aholkularitza eta urteko errepertorioan eskuragarri zegoen eskaintzan erantzun gabeak oinarri hartuta hauteman dira, prestakuntza-zentroak bere gain hartzeko.

b) La acción formativa responde a las necesidades de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, detectadas en base al asesoramiento formativo derivado de la explotación de la cuenta formación y no respondidas por la oferta disponible en el Repertorio anual, asumida para su realización por el centro de formación.

5.– Programazioan bateraezintasunak sortzen direnean Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak proposatutako prestakuntza-ekintzak egikaritzeko, Lanbideren proposamenak lehenetsiko dira prestakuntza-zentroen proposamen aurrean.

5.– En el caso de incompatibilidad en la programación para la ejecución de acciones formativas propuestas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, estas últimas tendrán prioridad sobre las propuestas a iniciativa del centro de formación.

6.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak prestakuntza-ekintza errepertorioan sar dezan, baldintza hauek bete beharko dira:

6.– Para que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, incorpore una acción formativa al Repertorio deberán concurrir las siguientes circunstancias:

a) Prestakuntza-ekintzarekin lotutako prestakuntza-espezialitatea alta emanda egotea Prestakuntza Espezialitateen Katalogoan.

a) Que la especialidad formativa a la que se asocia la acción formativa esté dada de alta en el Catálogo de Especialidades Formativas.

b) Prestakuntza-ekintza agertzea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Prestakuntza Beharren Diagnostikoan, Euskal Enplegu Zerbitzuaren webgunean aldizka argitaratzen dena.

b) Que la misma figuré en el Diagnóstico de necesidades formativas de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, publicado periódicamente en la página web del Servicio Vasco de Empleo.

c) Prestakuntza-zentroa, prestakuntza-ekintzaren programazio-proposamenaren aurretik, Prestakuntza Entitateen Erregistroan behar bezala izen emanda edo akreditatuta egotea.

c) Que el centro de formación esté, con anterioridad a la propuesta de programación de la acción formativa, debidamente inscrito o acreditado en el Registro de Entidades de Formación.

d) Prestakuntza-zentroak prestakuntza baliabideak izatea.

d) Que el centro de formación disponga de recursos formativos.

e) Hainbat herri eta lurralde historikotan eman beharreko lanbide-arloetako prestakuntza-espezialitateak egoki banatu behar dira gomendio honetako programazio-aldian zehar, enplegu-eskatzaileen beharretara eta erabilgarritasunera egokitzeko eta lan-merkatua lanekoak ez diren praktikekin ez saturatzeko, Prestakuntza Beharren Diagnostikoan programagarri gisa jasota dauden eman beharreko espezialitateen kopurua handituta.

e) Se deben distribuir adecuadamente las especialidades formativas de las familias profesionales a impartir en las diferentes comarcas y territorios históricos a lo largo del periodo de programación de esta encomienda, con objeto de adaptarse a las necesidades y disponibilidad de los demandantes de empleo y de no saturar el mercado laboral con las prácticas no laborales, incrementando el número de especialidades diferentes a impartir de entre las recogidas en el Diagnóstico de Necesidades Formativas como programables.

f) Espezialitate kualifikatzaile baten prestakuntza-ekintza berri bakarra sartu ahal izango da errepertorioan, prestakuntza-zentro berak ematen badu urteko lauhileko berean, espezialitate horretako azken ekintza ikasle-talde osoarekin hasi denean.

f) Únicamente se podrá incorporar al Repertorio una nueva acción formativa de una especialidad cualificante impartida por parte del mismo centro de formación, en el mismo cuatrimestre del año, cuando la última acción de dicha especialidad hubiese comenzado con el grupo completo de alumnas/os.

Bosgarrena.– Zentroen Prestakuntza Plana eta diru-zuzkidura.

Quinta.– Plan Formativo de los centros y su dotación económica.

1.– Prestakuntza-zentro berberak eman beharreko prestakuntza-ekintzek prestakuntza-plan bakarra osatuko dute akordio honen egikaritze-aldirako, eta osorik hartuta finantzatuko dira.

1.– Las acciones formativas a impartir por un mismo centro de formación constituirán un único Plan Formativo para el periodo de ejecución del presente Acuerdo y se financiará en su conjunto.

2.– Prestakuntza-ekintza bakoitza finantzatzeko zenbatekoa parte-hartzaile bakoitzaren eta prestakuntza-orduaren kostuaren araberakoa da, eta prestakuntza-ekintza lehentasunez langile landunei edo langile langabeei zuzenduta badago, modulu ekonomikoen araberakoa; horien osaera eta kalkulua III. eta IV. eranskinetan daude zehaztuta.

2.– El importe por el que se financia cada acción formativa está en función del coste por participante y hora de formación, y si la acción formativa va dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados o a trabajadores desempleados, según los módulos económicos cuya composición y cálculo se detalla en los Anexos III y IV.

3.– Prestakuntza-zentroren bati gerora zailtasunak sortzen bazaizkio prestakuntza-ekintzaren bat egin ahal izateko eta esleitutako finantzaketaren zati bati uko egin behar badio, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, hurrengo urtearen hasieran, lurralde bereko prestakuntza-zentroari esleituko dio kitatutako zenbatekoa, baldin eta, dauden beharrizan sektorialen eta zentroaren gauzatze-emaitzen arabera. Horretarako, hasierako aurrekontu-esleipenerako erabilitako prestakuntzaren emaitzen, kalitatearen eta inpaktuaren adierazleen multzoa erabiliko da.

3.– En el supuesto de que algún centro de formación tenga dificultades sobrevenidas para poder ejecutar alguna acción formativa y se vea obligado a renunciar a parte de la financiación asignada, al inicio de la siguiente anualidad Lanbide-Servicio Vasco de Empleo asignará el importe liberado al centro de formación del mismo territorio que, en base a las necesidades sectoriales existentes y a los resultados de ejecución del centro, tenga la prioridad en la asignación. Para ello se utilizarán la batería de indicadores de resultados, calidad e impacto de la formación utilizados para la asignación presupuestaria inicial.

Seigarrena.– Alta ematea Estatuko Prestakuntza Zentro eta Entitateen Erregistroan.

Sexta.– Alta en el Registro Estatal de Entidades de Formación.

Programazioan parte hartzen duten zentroek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak akreditatuak edo inskribatuak izan beharko dute emango den prestakuntza-espezialitatean. Datuok Prestakuntza Erakundeen Estatuko Erregistroan sartuko dira, hala badagokio.

Los centros que participen en la programación deberán estar acreditados y/o inscritos por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en la especialidad formativa objeto de impartición y los datos serán trasladados, en su caso, al Registro Estatal de Entidades de Formación.

Zazpigarrena.– Harreman zuzena Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta lanbide-heziketako zentroen artean, eta ordaintzeko modua.

Séptima.– Relación directa entre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y los centros de formación profesional y forma de pago.

1.– Prestakuntza-programazio hau gauzatzeko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak zuzeneko harremana izango du programazioan aritzen den prestakuntza-zentro bakoitzarekin.

1.– Para la ejecución de esta programación formativa, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo establecerá una relación directa con cada centro de formación incluido en la programación.

2.– Hezkuntza Sailaren antolaketa ekonomiko-finantzarioaren arabera, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren kontuan sartuko du prestakuntza-ekintza bakoitza emateagatik esleitutako zuzkidura.

2.– De acuerdo con la organización económico-financiera del Departamento de Educación, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo procederá a ingresar la dotación asignada por la impartición de cada plan formativo en la cuenta del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

6 ordainketa egingo dira, aldi hauen arabera:

Se abonarán 6 pagos según la siguiente periodificación:

a) Lehen ordainketa, hots, langabeentzako eta landunentzako prestakuntza-plan bakoitzaren guztizko zenbatekoaren % 16, 2020ko ordainketa-kredituaren kargura, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak lehen prestakuntza-ekintzaren hasiera baimendu eta gero.

a) Un primer pago, con cargo al crédito de pago de 2020, del 16% del total del importe de cada plan formativo de desempleados y ocupados, una vez Lanbide-Servicio Vasco de Empleo haya autorizado el inicio de la primera acción formativa.

b) Bigarren ordainketa, hots, prestakuntza-planaren guztizko zenbatekoaren % 14, 2021eko konpromiso-kredituaren kargura, 2021eko maiatzaren 31 baino lehen egingo dena.

b) Un segundo pago, con cargo al crédito de compromiso 2021, por importe del 14% del total del plan de formación, que se realizará antes del 31 de mayo de 2021.

c) Hirugarren ordainketa, hots, prestakuntza-planaren guztizko zenbatekoaren % 20, 2021eko konpromiso-kredituaren kargura, 2021eko urriaren 31 baino lehen egingo dena.

c) Un tercer pago, con cargo al crédito de compromiso 2021, del 20% del total del importe del Plan de formación, que se realizará antes del 31 de octubre de 2021.

d) Laugarren ordainketa (prestakuntza-planaren zenbatekoaren % 20), 2022ko konpromiso-kredituaren kargura, 2022ko maiatzaren 31 baino lehen egingo dena.

d) Un cuarto pago, con cargo al crédito de compromiso 2022, del 20% del importe del Plan de formación, que se realizará antes del 31 de mayo de 2022.

e) Bosgarren ordainketa, hots, prestakuntza-planaren zenbatekoaren % 14, 2022ko konpromiso-kredituaren kargura, 2022ko urriaren 31 baino lehen egingo dena.

e) Un quinto pago, con cargo al crédito de compromiso 2022, del 14% del importe del Plan de formación, que se realizará antes del 31 de octubre de 2022.

f) Seigarren ordainketa, hots, prestakuntza-planaren gainerako zenbatekoa, 2023ko konpromiso-kredituaren kargura, prestakuntza-ekintza guztiak amaitzen direnean, lanekoak ez diren praktikak barnean direla, lehenengo klausulan ezarritakoaren arabera, diruz lagundutako jarduerak justifikatu ondoren, hamaseigarren klausulako 1.2.u) apartatuan eta hamazazpigarren klausulan aurreikusitako baldintzetan.

f) Un sexto pago, con cargo al crédito de compromiso 2023, por el resto de recursos asignados para la financiación del Plan de Formación, a la finalización de todas las acciones formativas, incluidas las prácticas no laborales, como se establece en la cláusula primera, una vez justificadas las actuaciones realizadas en los términos previstos en la cláusula decimosexta, apartado 1.2 u) y la cláusula decimoséptima.

Zortzigarrena.– Prestakuntzaren hartzaileak.

Octava.– Destinatarios/as de la formación.

1.– Programazio honetako prestakuntza-ekintzetan honako hauek har dezakete parte:

1.– Podrán participar en las acciones formativas previstas en esta programación:

1.1.– Langabeei zuzendutako ekintzetan: lehentasunez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda dauden langabeek edo Gazte Bermearen Sistema Nazionalaren fitxategian izena emanda daudenek. Era berean, beste autonomia-erkidego bateko enplegu-zerbitzu publikoan izena emanda dauden langabeek ere parte hartu ahal izango dute.

1.1. – En las acciones dirigidas a personas desempleadas: con carácter prioritario, los trabajadores y trabajadoras desempleados/as e inscritos en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo como demandantes de empleo o inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Asimismo, podrán participar los trabajadores y trabajadoras desempleados/as inscritos en otro Servicio Público de Empleo autonómico.

Halaber, eta lehentasunik gabe, landunek ere parte hartu ahal izango dute prestakuntza-ekintza horietan, baina inola ere ezingo dute gainditu prestakuntza-ekintza bakoitzean programatutako parte-hartzaile guztien ehuneko 30. Horretarako, ekintzetan parte hartzen duten pertsonak langabetzat edo landuntzat hartzeko, prestakuntzaren hasieran duten lan-egoera hartuko da kontuan.

Igualmente, y con carácter no prioritario, podrán participar en estas acciones formativas los trabajadores y trabajadoras ocupados y ocupadas, sin que en ningún caso puedan superar el 30 por ciento del total de los participantes programados en cada acción formativa. A tal efecto, la consideración de las personas que participan en las acciones como desempleadas u ocupadas vendrá determinada por la situación laboral en que se hallen al inicio de la formación.

Ondorio horietarako, langabeen taldean sartuko dira honako hauek: lanaldi partzialeko kontratu batekin ari diren langileak, baldin eta euren lanaldia lanaldi osoz aritzen den pertsona batek duenaren herena baino laburragoa bada –konparagarriak izan behar dute–.

A estos efectos, se entenderán incluidas en el colectivo de personas desempleadas aquellas que estén trabajando con un contrato a tiempo parcial, siempre que su jornada de trabajo sea inferior a un tercio de la jornada de un trabajador/a a tiempo completo comparable.

1.2.– Lehentasunez langile landunei zuzendutako ekintzetan: EAEko lantokietan lan egiten duten langileak, baldin eta dagokion eskabidea aurkezten badute. Ekintza hauetan parte hartu ahal izango dute, halaber, mendekotasun-egoeran dauden pertsonen zaintzaile ez-profesionalek mendekotasuna duten pertsonentzako arretarekin lotutako prestakuntza-eskaintzan. Administrazio Publikoetako langileek landunei zuzendutako ekintza guztietako parte-hartzaile guztien ehuneko 10eko gehieneko mugarekin parte hartu ahal izango dute, eta zeharkako ekintzetan soilik.

1.2. – En las acciones dirigidas prioritariamente a personas ocupadas: todas las personas trabajadoras que presten servicios en centros de trabajo de la CAPV y presenten la correspondiente solicitud. En estas acciones podrán participar también las personas cuidadoras no profesionales de personas en situación de dependencia en la oferta formativa relacionada con la atención de personas dependientes. El personal al servicio de las Administraciones Públicas podrá participar con un límite máximo de un 10 por ciento del total de participantes del conjunto de acciones dirigidas a personas ocupadas y exclusivamente en acciones de carácter transversal.

Ekintza horietan, langabezia-egoeran dauden langileen parte-hartzea gehienez % 30 izango da prestakuntza-ekintza bakoitzeko. Pertsona horiek enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta egon behar dute, enplegu-zerbitzu publikoren batean. Ehuneko horrek programatutako parte-hartzaile guztiei egiten die erreferentzia; berdin dio zenbat hasi diren prestakuntza-ekintzan.

En estas acciones la participación de las personas trabajadoras en situación de desempleo, inscritas como demandantes de empleo en un Servicio Público de Empleo, deberá ser como máximo el 30% de cada acción formativa. El porcentaje indicado hace referencia al total de participantes programados, independientemente de los que inicien la acción formativa.

Langabeak diren erabakitzeko, prestakuntzaren hasieran duten lan-egoera hartuko da kontuan, eta lehentasuna izango dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda daudenek.

La consideración como personas desempleadas vendrá determinada por la situación laboral en que se hallen al inicio de la formación teniendo prioridad las personas inscritas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Eskaintzen diren prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duten pertsonek ekintza horietan parte hartzeko baldintzak bete beharko dituzte.

2.– Las personas participantes en las acciones formativas que se oferten deberán reunir los requisitos de acceso a las mismas.

Bederatzigarrena.– Prestakuntza-ekintzetan parte hartuko duten pertsonak hautatzea.

Novena.– Selección de las personas participantes en las acciones formativas.

1.– Honako hauek izan daitezke prestakuntza-ekintza bakoitzean parte hartzeko hautagaiak:

1.– Las personas candidatas a participar en cada acción formativa podrán proceder de las siguientes vías:

a) Enplegu-eskatzaileak (eta diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dutenak), baldin eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Orientazio Zerbitzuek prestakuntza-ekintza egitea agindu badiete haien prestakuntza-ibilbidearen barruan.

a) Demandantes de empleo (y perceptores de la RGI) a los que los Servicios de Orientación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo hayan prescrito una acción formativa dentro de su itinerario formativo.

b) Nire Lanbidenet-en bitartez ikastaro batean izena eman duten enplegu-eskatzaileak, euren prestakuntza-kontuko prestakuntza-aholkularitzaren bidez.

b) Demandantes de empleo que se hayan inscrito en un curso a través de Mi Lanbidenet, mediante el asesoramiento formativo en su cuenta de formación.

c) Enplegu-eskatzaileak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak deituak, prestakuntza-aholkularitzako edo ebaluazioko prozesu baten ondoren agindutako prestakuntza egiteko lan-esperientzia aitortzeko prozeduran.

c) Demandantes de empleo convocados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para cursar la formación prescrita tras un proceso de asesoramiento formativo o evaluación, del procedimiento de reconocimiento de la experiencia laboral.

d) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak deitutako enplegu-eskatzaileak, lan-merkatuan eskaria duen profesionaltasun-ziurtagiri baten egiaztapena osatzeko falta dituzten prestakuntza-moduluez eratutako prestakuntza-ekintza bat egiteko.

d) Demandantes de empleo convocados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para cursar una acción formativa conformada por los módulos formativos restantes para completar la acreditación de un certificado de profesionalidad con demanda en el mercado de trabajo.

e) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda ez dauden langile landunak, baldin eta Lanbideren sareko bulegoren batean eskabidea aurkeztu badute, edo eskabidea erakunde autonomo horren webgunean bete badute (www.lanbide.euskadi.eus). Prestakuntza-ekintzak, haietan izena emateko epea eta eskatzaileek bete behar dituzten sarbide-baldintzak adieraziko dira webgunean, baita prestakuntza-ekintza bakoitzaren xehetasunak eta ezaugarriak ere.

e) Trabajadores ocupados no inscritos en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo que, bien hayan realizado la solicitud presencialmente a través de la red de oficinas de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o bien a través de la página web de este organismo autónomo, www.lanbide.euskadi.eus, en la que se dará publicidad de las acciones formativas estableciendo el período de inscripción y los requisitos de acceso que deben reunir los y las solicitantes a las mismas, además de la descripción y características de cada acción formativa.

2.– Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko prestakuntza-ekintzetan parte hartzeko, pertsonek profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuaren 20. artikuluan xedatutako baldintzak bete behar dituzte, lanbide-kualifikazioaren 2. eta 3. mailei dagokienez.

2.– Para participar en acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, las personas han de reunir los requisitos de acceso recogidos en el artículo 20 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, para los niveles 2 y 3 de cualificación profesional:

a) 2. mailarako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua edukitzea; 3. mailarako, Batxiler titulua.

a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el nivel 2 o título de Bachiller para nivel 3.

b) Egin nahi den prestakuntza-moduluaren edota profesionaltasun-ziurtagiriaren maila bereko profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.

b) Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del Certificado de Profesionalidad al que desea acceder.

c) 2. mailarako, lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiria edukitzea, edo 3. mailarako, lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiria edukitzea.

c) Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional para el nivel 2 o de un Certificado de Profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional para el nivel 3.

d) 2. mailarako, maila ertaineko prestakuntza-zikloetara sartzeko eskakizun akademikoa betetzea; 3. mailarako, edo goi-mailako zikloetara sartzekoa betetzea, edo hezkuntzako administrazioek araututako sarrera-probak gaindituta izatea.

d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio para el nivel 2 o de grado superior para el nivel 3, o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.

e) 25 urtetik edota 45 urtetik gorakoak unibertsitatera sartzeko proba gaindituta edukitzea.

e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.

f) Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko prestakuntza egokia etekina ateraz egiteko behar diren funtsezko gaitasunak izatea, errege-dekretu horren IV. eranskinean jasotakoaren arabera.

f) Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el Anexo IV de ese real decreto, para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al Certificado de Profesionalidad.

Zentroak proba bat aplikatuko du, aurrez Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin adostuta, gaitasun horiek neurtzeko aurreko bost baldintzetako bat betetzen ez duten pertsonei.

El centro aplicará una prueba, previamente consensuada con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, para medir dichas competencias a las personas que no cumplan alguno de los cinco requisitos anteriores.

Era berean, prestakuntza-espezialitateen katalogoan jasotako prestakuntza-espezialitateren bateko prestakuntza-ekintzetan parte hartzeko, katalogoan espezialitate bakoitzerako ezarritako sarbide-baldintzak bete behar dituzte parte hartu nahi dutenek.

Asimismo, para participar en otras acciones formativas relativas a especialidades formativas del catálogo de especialidades formativas, las personas candidatas han de reunir las condiciones de acceso fijadas para cada especialidad en el catálogo.

3.– Ikastaroetan parte hartuko duten ikasleen azken hautaketa prestakuntza-zentroak egingo du, aurrez izena eman duten hautagaien artetik. Horretarako, zentro prestatzaileak sarbidea izango du inskribatutako hautagaien datuetarako Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren prestakuntza-kudeaketarako aplikazioaren bidez (LanF). Erakundeak prestakuntza-ekintzak hasi aurretik eta dagozkion bermeekin egingo du hautaketa-prozesua.

3.– La selección final de los alumnos/as participantes en los cursos la llevará a cabo el centro de formación a partir de los/as de candidatos/as preinscritos. A estos efectos, el centro impartidor podrá acceder desde la aplicación de Gestión de la Formación (LanF) de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a los/as candidatos/as inscritos y realizará el proceso de selección con antelación suficiente al inicio de las acciones formativas y con las debidas garantías.

Hala egitea eskatzen duten prestakuntza-ekintza guztietan, hautaproba bat ere egingo dute, zentroaren instalazioetan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariekin aurrez adostuta. Horren xedea izango da ekintza behar bezala aprobetxatzen dela ziurtatzea eta kualifikazio-ekintzen helburuak lortzeko ezinbestekoak diren aurretiazko ezagutza-maila erreala zehaztea. Proba hori LanF aplikazioaren dagokion atalean erantsiko da, prestakuntza-ekintzak gauzatzeari buruz ematen diren jarraibideen arabera.

Se incluirá, en todas aquellas acciones formativas que lo precisen, una prueba de selección que se efectuará en sus instalaciones, previamente consensuada con el personal técnico de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, con objeto de asegurar el aprovechamiento de la acción y determinar el nivel real de conocimientos previos imprescindibles para alcanzar los objetivos de las acciones cualificantes. Dicha prueba se anexará en el apartado correspondiente de la aplicación LanF de acuerdo con las instrucciones que se dicten en relación con la ejecución de las acciones formativas.

4.– Profesionaltasun-ziurtagirien prestakuntza-ekintzetako parte-hartzaileak aukeratzeko hautaproba hori egin eta gero, proba egin behar denean, eta etengabeko ikaskuntza sustatze aldera, honela jokatuko da:

4.– Una vez realizada, en su caso, la prueba, y con objeto de fomentar el aprendizaje permanente, para la selección de las personas participantes en las acciones formativas de certificados de profesionalidad, se procederá de la siguiente manera:

a) Profesionaltasun-ziurtagiri oso bat ematen bada, 6.4 artikuluan ezarritako baldintzetan banandu gabe, egiaztatutako prestakuntza-modulurik ez duten pertsonek bakarrik parte hartu ahalko dute. Nolanahi, enplegu eta prestakuntzako bideak erraztu beharrez, eta langabeen nahiz lanean ari direnen garapen profesionala eta pertsonala landu beharrez, moduluren bat egiaztatuta daukatenei ere utzi egingo zaie prestakuntza-ekintzan parte hartzen (Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariek aldez aurretik baimena ematen badute), baldin modulua zeharkakoa bada eta Profesionaltasun Agiriak bere prestakuntza-bidean aurrera egiten badu, arlo berdinekoa delako.

a) Si se imparte un certificado de profesionalidad completo, sin disociarlo en los términos previstos en el artículo 6.4, solo podrán participar las personas que no tengan ningún módulo formativo acreditado. Sin embargo, con el fin de favorecer los itinerarios de empleo y formación, así como el desarrollo profesional y personal de los/las trabajadores/as desempleados/as y ocupados/as, se permitirá, previa autorización del personal técnico de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el acceso a la acción formativa si el módulo formativo ya acreditado es transversal y el Certificado de Profesionalidad continúa su itinerario formativo, siendo de la misma Familia.

b) Modulutan banatutako profesionaltasun ziurtagiri bat programatzen denean, 6.4 artikuluaren arabera, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak zerbitzuen eskaintza bakar baten bidez iragarriko du profesionaltasun-ziurtagiria osatzen duten prestakuntza-ekintzen multzoa, ibilbide osoa osatzen duten prestakuntza-ekintzetako edozeinetan parte hartzeko hautagaien poltsa bat sortzeko. Prestakuntza-ekintzan izena emateko epea bukatzen denean, hautagai bakoitzaren prestakuntza-kontua kontsultatu ondoren taldeetan bilduko dira, ziurtagiria osatzen duten moduluei dagozkien prestakuntza-ekintzetan. Honela egingo da prestakuntza-ekintza bakoitzeko parte-hartzaileen azken hautaketa:

b) Cuando se programe un certificado de profesionalidad modulado, según el artículo 6.4, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo procederá a publicitar el conjunto de acciones formativas que componen el certificado de profesionalidad mediante una única oferta de servicios, conformando una bolsa de posibles candidatos a participar en cualquiera de las acciones formativas que componen el itinerario completo. Una vez cerrado el plazo de inscripción en la acción formativa, se procederá, previa consulta de la cuenta de formación de cada candidato, a agrupar a los mismos, en las diferentes acciones formativas correspondientes a los módulos que conforman el certificado. Para la selección final de los participantes en cada una de las acciones formativas se procederá de la siguiente manera:

– Profesionaltasun-ziurtagiriko lehen moduluari dagokion lehen prestakuntza-ekintzan, egiaztapen partzial metagarririk ez duten pertsonak % 50 izango dira, gutxienez. Gainerakoak profesionaltasun-ziurtagiriaren moduluren bat egiaztatuta duten pertsonak izango dira, eta lehentasuna emango zaie profesionaltasun-ziurtagiriaren modulu hori soilik falta zaienei. Parte-hartzaileen bi tipologietako batean hautagai nahikorik ez balego, adierazitako ehunekoa aldatu ahalko da, eskatzaileen ezaugarrien arabera, taldea osatu arte.

– En la primera acción formativa correspondiente al primer módulo del certificado de profesionalidad, la proporción de personas que no tengan ninguna acreditación parcial acumulable (APA) será de al menos el 50%. El resto se completará con personas que tengan algún módulo acreditado del certificado de profesionalidad, dando prioridad a las personas a las que únicamente les falte este módulo del Certificado de Profesionalidad. En el caso de que en alguna de las dos tipologías de participantes no hubiese suficientes candidatos/as, la proporción indicada podrá variarse en base a las características de las personas solicitantes, hasta conformarse el grupo.

– Gainerako prestakuntza-ekintzetan, dena delako ekintzaren aurreko modulua bukatu duten eta prestakuntza-ekintza hori egin nahi duten pertsonek izango dute lehentasuna. Horien ondoren, prestakuntza-ekintzako modulu hori soilik gelditzen zaien pertsonek izango dute lehentasuna, prestakuntza-ibilbidea bukatu eta, horrela, profesionaltasun-ziurtagiria lortu dezaten. Lehentasunen hurrenkeran, hirugarren tokian izango dira gainerako pertsonak, eskuratu dituzten egiaztatutako modulu-kopuruaren arabera ordenatuta, eta profesionaltasun-ziurtagiria lortzetik gertuen daudenei lehentasuna emanez.

– En el resto de acciones formativas, tendrán prioridad las personas que hayan concluido el módulo inmediatamente anterior y deseen cursar la acción formativa. En segundo término, las personas a las que solo les falte el módulo al que corresponde la acción, con objeto de que puedan concluir el itinerario y obtener el certificado de profesionalidad. Y en tercer lugar el resto de personas según el n.º de acreditaciones que tengan, dando prioridad a quien más cerca esté de obtener el certificado de profesionalidad.

c) Prestakuntza-modulu solteak programatu badira, egiaztatutako prestakuntza-moduluren bat duten pertsonek izango dute lehentasuna prestakuntza-ekintzan parte hartzeko, beren prestakuntza-ibilbidea osa dezaten. Horien artean, lehentasuna izango dute profesionaltasun-ziurtagiriko gainerako moduluak gaindituta dituzten pertsonek.

c) Cuando se programen módulos formativos sueltos, tendrán prioridad para participar en la acción formativa aquellas personas que tengan acreditado algún módulo formativo con el objetivo de que complementen su itinerario formativo. Entre ellas, tendrán prioridad las personas que tengan superados el resto de los módulos del certificado de profesionalidad.

d) Nahikoa emakume aritzen ez diren jarduera-arloei lotutako profesionaltasun-ziurtagirietan, lehentasuna izango dute emakumeek. Gomendio honen ondorioetarako, nahikoa emakume aritzen ez diren jarduera-arlotzat hartzen dira lanbide-arlo hauetako prestakuntza-ekintzak: ELE, ENA, EOC, MAM, IEX, FME, IMA, TMV, AGA, ARG, QUI.

d) En aquellos certificados de profesionalidad relativos a ámbitos de actividad en los que no exista suficiente presencia femenina, tendrán prioridad las mujeres. A efectos de esta encomienda, se entienden ámbitos de actividad con insuficiente presencia femenina las acciones formativas de las familias profesionales siguientes: ELE, ENA, EOC, MAM, IEX, FME, IMA, TMV, AGA, ARG, QUI.

5.– Prestakuntza-ekintzara sartzeko eskakizunak betetzen dituzten eta, aurreko atalean deskribatu bezala, dagokien hautaproba gainditzen duten langabeen artean, kolektiboen araberako lehentasun batzuk ezarri dira, lehentasun-hurrenkera honetan:

5.– De entre las personas desempleadas que reúnan los requisitos de acceso a la acción formativa, y superen el proceso de selección descrito en el apartado anterior, se establece una prioridad por colectivos, en el siguiente orden de prelación:

a) Lehenik eta behin, eta lehentasun-maila berberaz, lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituztenak. Lehentasuna emango zaie kualifikazio-maila baxua duten pertsonei: 30 urte arteko gazteak; emakumeak, langabeen kolektiboan duten proportzio berean (langabezian dauden pertsona guztien % 55); luzaroko langabeak; 45 urtetik gorakoak; desgaitasuna duten pertsonak; gizarteratzeko errenta aktiboaren eta diru-sarrerak bermatzeko errentaren onuradun diren langabeak; terrorismoaren eta genero-indarkeriaren biktimak; eta aparteko langabezia-sorospenaren hartzaileak.

a) En primer lugar, y en el mismo nivel de preferencia, las personas con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo, teniendo prioridad las personas con bajo nivel de cualificación: jóvenes de hasta 30 años; mujeres en una proporción equivalente a su peso en el colectivo de las personas desempleadas (55% del total de las personas en desempleo); parados/as de larga duración; mayores de 45 años; personas con discapacidad; personas desempleadas beneficiarias de la Renta Activa de Inserción (RAI) y de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y afectados/as y víctimas del terrorismo y de la violencia de género, así como perceptores del subsidio extraordinario de desempleo (SED).

b) Bigarrenik, gainerako langabeak, orokorrean.

b) En segundo lugar, resto de personas desempleadas, en general.

c) Hirugarrenik, etendurako EEE baten eraginpean dauden langabeak, ordutegia dela-eta prestakuntza-ekintzara joateko prestasuna badute.

c) En tercer lugar, personas desempleadas sujetas a un ERE de suspensión, con disponibilidad horaria para asistir a la acción formativa.

6.– Lehentasunez langabeei zuzendutako ekintzetan, landunek, lehentasunezkoak ez direnez, ikastaroan parte hartzeko baldintzak betetzen dituzten langabe nahikorik ez egoteagatik plaza hutsak daudenean bakarrik parte hartu ahal izango dute. Lehentasunez langabeei zuzendutako ekintzetan, langabeek, lehentasunezkoak ez direnez, ikastaroan parte hartzeko baldintzak betetzen dituzten langabe nahikorik ez egoteagatik plaza hutsak daudenean bakarrik parte hartu ahal izango dute.

6.– En las acciones dirigidas prioritariamente a personas desempleadas, las personas ocupadas, al no tener carácter prioritario, únicamente podrán participar en caso de existir plazas vacantes por no haber suficientes personas desempleadas que reúnan los requisitos de acceso al curso. En las acciones dirigidas prioritariamente a personas ocupadas, las personas desempleadas, al no tener carácter prioritario, únicamente podrán participar en caso de existir plazas vacantes por no haber suficientes personas ocupadas que reúnan los requisitos de acceso al curso.

7.– Pertsona batek ezin izango ditu bi ikastaro batera egin, ikastaroan sartzeko baldintzak betetzen dituzten beste pertsona batzuen eskaerak izanez gero.

7.– Una persona no podrá realizar dos cursos simultáneamente si existen solicitudes de otras personas que cumplan los requisitos de acceso al curso.

8.– Hautaketa bukatu ondoren, prestakuntza-zentroek hautaketaren emaitza jakinaraziko diote Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari, LanF kudeaketarako aplikazio informatikoaren bidez, eta Lanbidek berariaz emandako jarraibideak aintzat hartuz.

8.– Una vez finalizada la selección, los centros de formación deberán comunicar el resultado de la misma a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a través de la aplicación informática de gestión LanF y siguiendo las instrucciones dictadas al respecto por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

9.– Hautatuak izan direnen eta ikastaroetan parte hartzeko erreserba-egoeran gelditu direnen zerrendak erakutsi behar dituzte prestakuntza-zentroek beren instalazioetan, prestakuntza-ekintzak abiarazi baino 24 ordu lehenago gutxienez eta hautagaiei aldez aurretik adierazi zaien leku batean. Horrekin batera, prestakuntza-ekintzak non, noiz eta zer ordutan egingo diren adierazi behar dute.

9.– El centro de formación expondrá en sus instalaciones con una antelación de al menos 24 horas al inicio de las acciones formativas, y en un lugar previamente anunciado a las personas candidatas, la relación de las personas seleccionadas y de las que quedan en situación de reserva para participar en las mismas, con indicación del lugar, hora y fecha de inicio de las acciones formativas.

Aurrekoa eragotzi gabe, prestakuntza-zentroek egoki iritzitako bestelako bitartekoak erabili ahal izango dituzte ikasleei ikastaroetan parte hartuko dutela jakinarazteko.

Sin perjuicio de lo anterior, los centros de formación podrán utilizar cuantos medios complementarios consideren oportunos para notificar al alumnado su participación en los cursos.

10.– Horrela, langabeei zuzendutako prestakuntza-ekintzak ezingo dira hasi 10 parte-hartzailek baino gutxiagok eman badute izena.

10.– No se podrá dar inicio a las acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas con menos de 10 participantes.

Salbuespen bezala eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak aldez aurretik baimena emanda, parte-hartzaile kopurua murriztu ahal izango da laneratzeko eta gizarteratzeko arazo nabarmenak dituzten kolektiboei zuzendutako prestakuntza-ekintzetan edo kalitatea bermatzeko parte-hartzaile kopuru txikia beharrezkoa dela egiaztatzen den prestakuntza-ekintzetan; horrela, gutxienez 8 parte-hartzailerekin hasi ahalko dira ekintzak.

Con carácter excepcional y previa autorización de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en las acciones dirigidas prioritariamente a personas desempleadas se permitirá la reducción del número de personas participantes en las acciones formativas dirigidas a colectivos con especiales dificultades de inserción sociolaboral o en aquellas para las que se acredite que el número de participantes es determinante para garantizar su calidad, pudiendo comenzar las acciones con un mínimo de 8 participantes.

Lehentasunez landunei zuzendutako prestakuntza-ekintzak ezingo dira hasi 8 parte-hartzailek baino gutxiagok eman badute izena.

No se podrá dar inicio a las acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas ocupadas con menos de 8 participantes.

Hamargarrena.– Prestakuntza-ekintzetan parte hartuko duten pertsonen eskubideak eta betebeharrak.

Decima.– Derechos y obligaciones de las personas participantes en las acciones formativas.

1.– Prestakuntza-ekintzak doakoak dira ikasleentzat eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak lagunduko ditu diruz, eta Europako Gizarte Funtsak, hala badagokio.

1.– La realización de las acciones formativas es gratuita para el alumnado, subvencionada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el Fondo Social Europeo, en su caso.

2.– Ikasleek aseguru-estaldura izango dute ikastaroetan eta enpresako prestakuntza praktikoan edo haietara joateko bidean dituzten arriskuetarako, Eusko Jaurlaritzak sinatutako polizak istripuak eta erantzukizun zibila estaliko baititu.

2.– El alumnado tiene cubierto el riesgo derivado de la asistencia a los cursos, y en su caso a la formación práctica en empresa, así como el desplazamiento a los mismos, mediante póliza de accidentes y responsabilidad civil suscrita por Gobierno Vasco.

3.– Klaseko lehen egunean ikastaroaren egutegia, prestakuntza-ekintzaren programa eta ikasleen eskubide eta betebeharren dokumentua jasoko dute ikasleek, eta dokumentu hori sinatuko dute.

3.– Las personas participantes recibirán el primer día de clase, el calendario del curso, el programa de la acción formativa y el documento de Derechos y Obligaciones del alumnado, cuya recepción firmarán.

4.– Ikasleek prestakuntza-ekintzetara joan beharko dute eta haiei etekina atera beharko diete. Horretarako, prestakuntza-zentroak eguneroko bertaratze-partea egin beharko du, eta irakasleak eta parte-hartzaile guztiek sinatu beharko dute. Profesionaltasun-ziurtagirien kasuan, eguneroko parte hori bereiz egingo da prestakuntza-modulu bakoitzeko.

4.– Las alumnas y los alumnos participantes deberán asistir y seguir con aprovechamiento las acciones formativas. A estos efectos, el centro de formación se responsabilizará de cumplimentar un parte diario de asistencia que deberá ser suscrito por la persona formadora y por todas las personas participantes. En el caso de los Certificados de Profesionalidad, este parte diario se realizará para cada Módulo Formativo de forma independiente.

5.– Ikasleek ezin izango dute ikastaro batean baja eman beste prestakuntza-ekintza bat hasteko. Ezin izango dute jarduera utzi harik eta bukatu arte, baina salbuespen izango dira honako kasu hauek: enplegua aurkitu badute eta horrek galarazten badie prestakuntza-ekintzara joatea eta probetxua ateratzea, edo bat-bateko familia-egoera larriren bat sortzen bazaie. Justifikaziorik gabeko beste arrazoi batzuengatik jarduera utziz gero, gerta liteke pertsona hori lehentasunezkoa ez izatea etorkizuneko deialdietako prestakuntza-ekintzetan.

5.– Los alumnos y las alumnas no podrán darse de baja en un curso para iniciar otra acción formativa. No podrán abandonar la acción hasta su término, excepto en el supuesto de encontrar empleo y que el mismo les impida asistir y seguir la acción formativa con aprovechamiento, o bien con motivo de situación grave familiar sobrevenida debidamente justificada. El abandono por otras causas injustificadas podrá dar lugar a que dicha persona quede como no prioritaria en el acceso a las acciones formativas de futuras convocatorias.

Hamaikagarrena.– Ikasleak baztertzeko arrazoiak eta prozedura.

Decimoprimera.– Causas y procedimiento de exclusión del alumnado.

1.– Honako hauek izango dira Ikasleak baztertzeko arrazoiak:

1.– Constituirán causas de exclusión del alumnado:

a) Justifikatu gabeko hiru hutsegitetik gora hilabetean, langabeen kasuan.

a) Incurrir en más de tres faltas de asistencia no justificadas al mes, en el caso de las personas desempleadas.

b) Prestakuntza-ekintzaren iraupen osoan % 25etik gorako ez-bertaratzea biltzea, dena delako arrazoiengatik, justifikatuta egon zein ez.

b) La inasistencia acumulada superior al 25% de la duración de la acción formativa, sea por la causa que fuere, justificada o no.

c) Ekintzatik etekinik ez ateratzea, edo ekintza behar bezala egitea eragozten duen jokabide desegokia izatea, osasun- eta higiene-arauak ere kontuan hartuta.

c) La falta de aprovechamiento o comportamiento indebido que impida la buena marcha de la acción, incluidas las normas exigibles de higiene y salubridad.

2.– Ikasleak baztertzeko prozedura hau izango da:

2.– El procedimiento para la exclusión del alumnado será el siguiente:

Prestakuntza-zentroak prestakuntzako teknikariari jakinaraziko dio baztertzeko arrazoietako bat gertatu dela, horretarako ezarri den eredua erabiliz. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak arrazoi hori aztertu ondoren, Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko zuzendariak baztertze-prozedura hasteko erabakia hartuko du. Ikaslea baztertzeko proposamenaren arrazoia azalduko da erabaki horretan, eta ikasleak bost egun balioduneko epea izango du alegazioak aurkezteko. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak ebatziko du prozedura, gehienez hamabost eguneko epean. Egoerak hala eskatzen badu, baztertze-prozedurari ekiteko erabakian behin-behineko neurriak har daitezke prestakuntza-jardueraren jarraipen egokia bermatzeko. Neurri horietako bat izan daiteke ikaslea ikastarotik behin-behinekoz baztertzea, prozedura abiatzeko erabakia jakinarazten zaionetik prozedura ebazten den bitartean. Ebazpenean adieraziko da zein errekurtso aurkez daitekeen.

El centro de formación comunicará al técnico/a de formación la concurrencia de alguna de las causas de exclusión, utilizando el modelo establecido al efecto. Apreciada dicha causa por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Director de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos emitirá el Acuerdo de inicio del procedimiento de exclusión. En dicho acuerdo se pondrán de manifiesto los hechos que motivan la propuesta de exclusión, disponiendo el alumno o alumna de un plazo de cinco días hábiles para la presentación de alegaciones. El Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo resolverá el procedimiento en el plazo máximo de quince días. Si las circunstancias lo requieren, en el acuerdo de inicio de exclusión se podrán adoptar medidas provisionales que garanticen la buena marcha de la acción formativa, que podrán consistir en la exclusión provisional del alumno/a durante los días que transcurren entre la notificación del acuerdo y la resolución del procedimiento. En la resolución se recogerá el pie de recurso correspondiente.

Asteren batean ikasleren baten hutsegiteak prestakuntza-ekintzaren ordu-kopuruaren % 25 baino gehiago badira, edo justifikatu gabeko hiru hutsegite baino gehiago egiten baditu hilabetean, prestakuntza-zentroak horren berri emango dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendaritzari, ikaslea baztertzeko prozedura has dezan. Modulu oso bat geratzen bada egiteko, eta arrazoi justifikatu batengatik gertatu bada % 25etik gorako ez-bertaratzea (adibidez, gaixotasuna izatea edo lan-jarduera hastea), geratzen den modulua egiteko aukera aztertu ahal izango da pertsonak.

La semana en la cual algún alumno/a supere el 25% de inasistencia respecto del total de las horas de duración de la acción formativa o incurra en más de tres faltas de asistencia injustificadas al mes, el centro de formación lo comunicará a la Dirección de Formación para el empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a los efectos del inicio del procedimiento de exclusión. En el supuesto de que le restase por cursar un módulo completo y la inasistencia superior al 25% se haya debido a una causa justificada (como puede ser enfermedad o inicio de la actividad laboral), se podrá valorar la posibilidad de que la persona curse el módulo restante.

Ikasleren batek prestakuntza-ekintzara joateari uzten badio eta ez-bertaratzeen % 25 gainditzen badu, zentroak egoera horren berri emango dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari, eta ofizioz emango zaio baja, baztertze-prozedura erabili beharrik izan gabe.

Cuando un alumno/a deje de asistir a la acción formativa y haya superado el 25% de inasistencia, el centro lo comunicará a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y se procederá a darle de baja de oficio sin necesidad de realizar el procedimiento de exclusión.

Hamabigarrena.– Prestakuntza-ekintzak gauzatzea eta lortutako konpetentziak egiaztatzea.

Decimosegunda.– Ejecución de las acciones formativas y acreditación de las competencias obtenidas.

1.– Prestakuntza-zentroak deialdi honetan ezarritakoaren arabera eta Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako ereduak aintzat hartuta gauzatu beharko ditu prestakuntza-ekintzak. Erakunde autonomo honen prestakuntzarako informatika-aplikazioa (LanF) erabiliko du prestakuntzaren hasiera jakinarazteko (hasiko den eguna baino 7 egun lehenago gutxienez), baita gerora izan daitekeen edozein aldaketaren, prestakuntza-ekintzak bukatzearen eta parte-hartzaileen bertaratzea kontrolatzearen berri emateko ere. Oro har, eta aurkako jarraibiderik ematen ez bada, gehienez ere 7 egun balioduneko epean egin beharko zaizkio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari dagozkion jakinarazpenak. Prestakuntza-ekintzak ezingo dira hasi aldez aurretik Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ez badu LanF aplikazioan Hasierako Komunikazioa baimendu.

1.– Los centros de formación deberán llevar a cabo la ejecución de las acciones formativas de conformidad con lo establecido en esta encomienda y según los modelos que proporciona Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, utilizando la aplicación informática de formación de este organismo autónomo (LanF) para comunicar el inicio (con al menos 7 días de antelación a la fecha real de inicio), cualquier modificación posterior (en el momento en que se produzca) y la finalización de cada una de las acciones formativas, así como el control de asistencia de los participantes. Con carácter general, y siempre que no se dicten instrucciones en sentido contrario, toda comunicación a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo deberá realizarse en el plazo máximo de 7 días hábiles. Las acciones formativas no podrán dar comienzo sin la previa autorización por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de la Comunicación de Inicio en la aplicación LanF.

2.– Profesionaltasun-ziurtagiri batekin lotutako prestakuntza-ekintzak programatzeko aukera egongo da, ziurtagiri osoa edo moduluka banatutakoa lortzeko langabeen ekimenean, eta moduluen edo prestakuntza-unitateen bidezko landunentzako ekimenean, betiere urteko prestakuntza-unitate bat ematen bada gutxienez, modulu osoari dagokion konpetentzia-unitatea akreditatu ahal izateko. Programazio hori Profesionaltasun Ziurtagiriak ezarritako ordenari jarraituz egingo da, batez ere ziurtagiri horrek Unitate giltzak definitzen dituenean.

2.– Las acciones formativas asociadas a un certificado de profesionalidad podrán programarse, en la iniciativa de personas desempleadas por el certificado completo o por módulos, y en la iniciativa de personas ocupadas por módulos o por unidades formativas, siempre que se imparta al menos una unidad formativa por año, que permita a los participantes completar el Módulo Formativo y así acreditar la Unidad de Competencia. Esta programación se realizará siguiendo el orden establecido por el Certificado de Profesionalidad, especialmente cuando este defina Unidades llave.

Profesionaltasun-ziurtagiri oso bat ematea onartzen denean, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ziurtagirian jasotako moduluak bezainbeste prestakuntza-ekintzatan bereizi ahal izango du, baldin eta prestakuntza-ekintzaren eskabidean jasota badago zentroak horretarako baimena eman duela. Honako profesionaltasun-ziurtagiri hauek ezin izango dira bereizi: COMT0112, FMEC0110 eta ELEE0109. Prestakuntza-ekintzek lotuta jarraituko dute, eta, ekintza horiek gauzatzeko, baldintza hauek bete beharko dira:

Cuando se haya aprobado la impartición de un certificado de profesionalidad completo, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá disociarlo en tantas acciones formativas como módulos contenga el certificado, cuando conste en la solicitud de la acción formativa la autorización para ello por parte del centro. No podrán disociarse los certificados de profesionalidad siguientes. COMT0112, FMEC0110 y ELEE0109. La ejecución de las acciones formativas, que permanecerán vinculadas, se sujetará a las siguientes condiciones:

– Modulu bakoitza modu indibidualean egin eta justifikatuko da.

– La ejecución y justificación de cada uno de los módulos será individual.

– Moduluak profesionaltasun-ziurtagirian ezarritako ordenan eman beharko dira.

– Los módulos deberán ser impartidos en el orden dispuesto en el certificado de profesionalidad.

– Hori hasten duten pertsonei modulu guztietan parte hartzea bermatu behar zaie, prestakuntza-ibilbide osoa osatu ahal izateko.

– Se ha de garantizar a aquellas personas que lo inicien su participación en todos los módulos a los efectos de que puedan completar todo el itinerario formativo.

Horiez gain, beste parte-hartzaile batzuk sartu ahal izango dira modulu bakoitzean, baldin eta beraietan sartzeko eskakizunak betetzen badituzte, aurretik araututako hautaketa-prozesuaren arabera.

Además de ellas, se podrá incorporar a cada módulo formativo otros participantes que reúnan los requisitos de entrada a los mismos, según el proceso de selección regulado anteriormente.

– Prestakuntza-zentroak praktikak nahitaez eskaini behar dizkie modulu bat edo bat baino gehiago egiten dituzten pertsonei, haiekin profesionaltasun-ziurtagiria amaitzen dutenean.

– El centro de formación quedará obligado a ofrecer prácticas a aquellas personas que cursen uno o varios módulos cuando con ellos concluyan el certificado de profesionalidad.

– Dirulaguntza ordaintzeko, prestakuntza-ekintza bakar gisa hartuko da.

– A efectos del pago de la acción, continúa considerándose una acción formativa única.

3.– Hasieran onartutako ikasleez gain, beste bi joan daitezke prestakuntza-ekintzara, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren finantzaketa jasotzeko eskubiderik gabe, hasierako komunikazioan hartarako eskabidea egiten duten prestakuntza-erakundeetan, betiere instalazioak eta ekipoak badituzte eta ikasle guztientzat bermatzen badira berdintasun-baldintzak. Erabilgarri diren instalazioak eta ekipoak egiaztatutakoan emango da baimena; profesionaltasun-ziurtagirien kasuan, eskatutako parte-hartzaileen kopurua ere egiaztatuko da.

3.– Podrán asistir a la acción formativa dos alumnos/as adicionales a los inicialmente aprobados, sin derecho a financiación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por ellos, en aquellos centros de formación que así lo soliciten en la comunicación de inicio, siempre y cuando dispongan de las instalaciones y equipamientos y se garantice la igualdad de condiciones para el conjunto del alumnado. La autorización se realizará previa comprobación de la disponibilidad de instalaciones y equipamientos y acreditación para el número de participantes requerido si se trata de la impartición de un certificado de profesionalidad.

4.– Langabeek ezingo dituzte egunean 8 ordu baino gehiago igaro prestakuntza-ekintzetan. Nolanahi ere, asteko ordu kopurua ezin izango da 40 baino handiagoa. Muga horien barruan sartuta egongo dira, hala dagokionean, profesionaltasun-ziurtagiri bakoitzari dagokion lantokiko prestakuntza praktikoko moduluaren orduak edo profesionaltasun-ziurtagiriez kanpoko ekintzen praktikak ere.

4.– La participación de un trabajador o trabajadora desempleado/a en acciones formativas no podrá ser superior a 8 horas diarias. En todo caso, el número de horas semanales no podrá ser superior a 40 horas. En estos límites estarán incluidas, cuando procedan, las horas del módulo de formación práctica en centro de trabajo correspondiente a cada certificado de profesionalidad o a las prácticas de acciones no correspondientes a certificados de profesionalidad.

5.– Prestakuntza-zentroak saiatu beharko dira prestakuntza-ekintzak arrazoizko ordutegietan programatzen, bereziki gizatalde kalteberei zuzendutakoak. Prestakuntza eta ikasleen bizitza pertsonala uztartzeko moduko ordutegiak ezartzen saiatu beharko dira.

5.– Los centros de formación procurarán programar las acciones formativas con horarios racionales, especialmente en aquellas dirigidas a colectivos vulnerables, que permitan la conciliación de la formación con la vida personal del alumnado.

Prestakuntza-ekintza hasitakoan, erregularki emango da, eta prestakuntza-zentroak ezingo du aldi baterako eten, ezinbesteko kasuan izan ezik, behar bezala justifikatuta eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak onartuta.

Una vez iniciada la acción formativa, se impartirá de manera regular, y no podrá suspenderse temporalmente por el centro de formación, salvo fuerza mayor, debidamente justificada y aceptada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak prestakuntza-ekintza bat kautelaz eten ahal izango du, baldin eta prestakuntza emateko ohiko garapenean eragin nabarmena duten anomaliak ikusten badira.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá proceder a la suspensión cautelar de la ejecución de una acción formativa cuando se observen anomalías que repercutan significativamente en el desarrollo normal de la impartición de la formación.

6.– Prestakuntza-ekintzak hasi aurretik, prestakuntza-zentroak jakinarazitako alderdi hauek baliozkotuko ditu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, eta horiek baliozkotu gabe ezin izango da hasi:

6.– Antes del inicio de las acciones formativas, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo validará los siguientes aspectos comunicados por el centro de formación, sin cuya validación no podrá iniciarse la misma:

a) Zentroak, prestakuntza-ekintzaren hasieran, ikasleei emango dien prestakuntza-ekintzaren egutegi modular osoa.

a) El Calendario Modular completo de la acción formativa que el Centro facilitará al alumnado al inicio de la misma.

b) «Ebaluazioaren plangintza» dokumentua, LanF aplikazioan emandako ereduaren arabera.

b) El documento de «Planificación de la Evaluación», según el modelo facilitado en LanF.

c) Prestatzaileak. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak baimendu beharko ditu prestakuntza-ekintza hasi aurretik, eta prestatzaileen fitxategian sartu beharko dira, baldin eta ez badaude bertan alta emanda indarrean dagoen araudian ezarritako eskakizunen arabera.

c) Las personas formadoras. Deberán ser autorizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, con anterioridad al inicio de la acción formativa, e incluidas, salvo que ya estuvieran de alta en el mismo, en el fichero de personal formador de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Prestakuntza-modulu bakoitza gehienez bi irakaslek eman ahal izango dute.

Cada módulo formativo podrá ser impartido como máximo por dos docentes.

Prestatzaileek hiru eskakizun hauek betetzen dituztela egiaztatu behar dute:

Las personas formadoras deben acreditar el cumplimiento de tres requisitos:

1.– Profesionaltasun-ziurtagiriak eskatzen duen titulu akademikoa.

1.– El título académico que exija el Certificado de Profesionalidad.

2.– Eman beharreko prestakuntza-modulua lotuta dagoen gaitasun-unitatearekin erlazionatutako lanbide-esperientzia, soldatapekoen, bekadunen edo boluntarioen kasuan enpresak sinatutako aldien eta denbora-tarteen ziurtagiriaren bidez edo autonomoen kasuan erantzukizunpeko adierazpenaren bidez.

2.– Experiencia profesional relacionada con la Unidad de Competencia a la que está asociado el Módulo Formativo a impartir, mediante certificado de periodos y tiempos firmado por la empresa en el caso de asalariados, becarios o voluntarios o mediante declaración responsable en el caso de los autónomos.

3.– Irakasteko gaitasuna. Bi bide hauetako bat erabiliz egiazta daiteke:

3.– Competencia docente. Puede acreditarse por alguna de estas dos vías:

– Honako titulazio hauetakoren bat edukitzea: Pedagogiako, Psikopedagogiako edo Maisu-maistrako lizentzia, Psikologiako edo Pedagogiako gradudunaren unibertsitate-tituluak edo graduondoko unibertsitate-titulu ofizial bat aipatutako eremuetan, Enplegurako Lanbide Heziketako Irakaskuntzako Profesionaltasun Ziurtagiria, Prestatzaile okupazionalaren Profesionaltasun Ziurtagiria, Gaitasun Pedagogikoaren Ziurtagiria edo Espezializazio Didaktikoko lanbide-titulua edo Kualifikazio Ziurtagiria. Derrigorrezkoa eta Batxilergoa, Lanbide Heziketa eta Hizkuntza Eskola Ofizialak, irakaskuntza-ondorioetarako baliokidetzat jotako titulazio bat duten eta masterreko ikasketak egin ezin dituzten pertsonei eskatzen zaien prestakuntza pedagogiko eta didaktikoaren baliokidea den prestakuntza-ikastaroa, abenduaren 8ko 1834/2008 Errege Dekretuaren lehenengo xedapen gehigarrian ezarritakoa.

– Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones. Licenciatura en Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro/a, títulos universitarios de graduado en el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía o un título universitario oficial de posgrado en los citados ámbitos, Certificado de Profesionalidad de Docencia de la formación profesional para el empleo, Certificado de Profesionalidad de Formador ocupacional, Certificado de Aptitud Pedagógica o título profesional de Especialización Didáctica o Certificado de Cualificación Pedagógica, Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas, Curso de formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que, estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de máster, establecida en la disposición adicional primera del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre.

– Azken hamar urteetan gutxienez 600 irakastordu eman izana hezkuntza-sistemaren enplegurako lanbide-heziketaren prestakuntza-ekintzak irakasten, modalitate presentzialean.

– Experiencia docente contrastada de al menos 600 horas de impartición de acciones formativas de formación profesional para el empleo del sistema educativo en modalidad presencial, en los últimos diez años.

Prestakuntza-zentroko arduradunak baldintza horiek betetzen direla egiaztatuko du, horiek egiaztatzeko dokumentazioa zainduko du, eta dagokion adierazpena sinatuko.

El responsable del Centro de Formación comprobará el cumplimiento de estos requisitos, custodiará la documentación que acredita los mismos y firmará la Declaración correspondiente.

d) Tutoreak: horietako batek, gutxienez, profesionaltasun-ziurtagiriko prestakuntza-moduluren batean egiaztatuta egon behar du. Praktiken modulua egiteko zentroko tutorea izango da pertsona hori.

d) Las personas tutoras. al menos una de ellas debe estar acreditada en alguno de los Módulos Formativos del Certificado de Profesionalidad. Esta persona será la tutora del centro de formación en la realización del Módulo de Prácticas.

7.– Ikastaroaren hasieran, prestakuntza-zentroek gutxienez honako material hau emango diote prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duen bakoitzari:

7.– Los centros de formación entregarán al inicio del curso a cada participante en las acciones formativas, al menos:

– Espezialitatearen eduki guztiak biltzen dituen eskuliburu bat, editatua edo euskarri informatiko batean,

– un manual, editado o en soporte informático, que recoja todos los contenidos de la especialidad,

– Ikastaroa behar bezala garatzeko beharrezkoa den idazmahaiko materiala eta

– el material de escritorio necesario para el correcto desarrollo del curso y

– Behar diren babes-elementuak.

– los elementos de protección que sean precisos.

Zentroek berariaz jakinarazi behar dute material didaktiko horiek eta sortutako beste material batzuek Europako Gizarte Funtsaren kofinantzaketa eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren finantzaketa izan dituztela.

Los centros deberán hacer constar expresamente la cofinanciación del Fondo Social Europeo y financiación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en tales materiales didácticos y de otro tipo generados.

Era berean, zer eskubide eta betebehar dituzten azalduko diete ikasleei, baita kanporatzeko arrazoiak eta prozedurak ere.

Asimismo, informarán al alumnado sobre los derechos y obligaciones y las causas y procedimientos de expulsión.

8.– Ikasleek prestakuntza-ekintza uzten badute, beste parte-hartzaile batzuk sartu ahal izango dira prestakuntzara, haien ordez. Prestakuntza-jardueraren iraupenaren ehuneko 25era iritsi baino lehen onartuko da ordezte hori, salbu eta profesionaltasun-ziurtagiriei loturiko prestakuntza-jarduerak badira; kasu horretan, ordeztea prestakuntza-ekintza hasi eta lehen bost eskola-egunetan gertatzen bada onartuko da soilik.

8.– Si se produjeran abandonos en el alumnado se podrán incorporar a la formación nuevos participantes en su lugar. Esta sustitución se admitirá siempre que se produzca antes de alcanzar el 25 por ciento de la duración de la acción formativa, salvo cuando se trate de acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad, en cuyo caso únicamente se admitirá la sustitución si se produce durante los primeros cinco días lectivos desde el inicio de la acción formativa.

Hasita dagoen prestakuntza-ekintza bati eransten zaizkion ikasleek maila jakin bat izan beharko dute, ikastaroari etekina ateratzeko moduko adina gaitasun bermatuko diena, ikastaroaren nondik norako arruntari eragin gabe. Hala, bada, prestakuntza-ekintzari etekina ateratzeko eta ekintza normaltasunez garatzeko, parte-hartzaileen hautaketa-prozesuak irizpide batzuk ezarri beharko ditu, ikasleek prestakuntza-ekintza behar bezala jarraitzeko gutxieneko maila eskagarria dutela bermatze aldera.

El alumnado que se incorpore a las acciones formativas ya iniciadas deberá disponer del nivel suficiente que garantice su capacidad de seguir el curso con aprovechamiento sin que se vea alterado el normal desarrollo de la misma. En este sentido, y con objeto de garantizar el aprovechamiento de la acción formativa y el desarrollo ordinario de la misma, el proceso de selección de participantes deberá establecer criterios que garanticen que estos/as poseen el mínimo nivel exigible para poder seguir la acción formativa de manera adecuada.

9.– Prestakuntza-ekintzan parte hartzen duten langabeei dagokienez, batik bat langabeziako prestazioa edo sorospena edota diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten pertsonen kasuan, parte-hartzaile horien uko egiteak, ez agertzeak eta prestakuntza-ekintzak uzteak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari lehenbailehen jakinarazi beharko dizkiote prestakuntza emateko ardura duten zentro onuradunek, egoera horien arrazoiak adierazita.

9.– Respecto a las personas desempleadas que participen en la acción formativa, máxime si se trata de personas perceptoras de prestación o subsidio por desempleo o Renta de Garantía de Ingresos, los centros responsables de impartir la formación deberán comunicar de manera inmediata a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, las renuncias, no presentaciones y abandonos de las acciones formativas por parte de los participantes, con indicación de las causas de dichas circunstancias.

10.– Prestakuntzaren xedea ez bada profesionaltasun-ziurtagiria lortzea, parte-hartzaile bakoitzari asistentzia-ziurtagiria edo diploma emango zaio, prestakuntza gainditu badu eta ebaluazioa positiboa izan bada, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ezarritako ereduaren arabera. Agiri horretan, gutxienez datu hauek adieraziko dira: prestakuntza-ekintzaren izena, prestakuntza-edukiak, zer modalitatetan eman den, zer egunetan hasi eta amaitu den, eta ikasleak guztira jaso dituen prestakuntza-orduak.

10.– Cuando la formación no vaya dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, se entregará a cada participante el certificado de asistencia o diploma, si se ha superado la formación con evaluación positiva, según el modelo establecido por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en el que, como mínimo se haga constar la denominación de la acción formativa, los contenidos formativos, la modalidad de impartición, las fechas entre las que se ha desarrollado y las horas totales de formación recibidas.

11.– Prestakuntzaren xedea profesionaltasun-ziurtagiriak lortzea bada, ikasleak egiten duen modulu bakoitza ebaluatuko da, ikasketaren emaitzak eta, horrenbestez, lanbide-konpetentziak eskuratu direla egiaztatzeko. Ikasleek, modulu baten amaierako ebaluazio-probara aurkeztu ahal izateko, frogatu beharko dute ikastaroak izandako ordu guztien ehuneko 75ean gutxienez ikastaroan parte hartu dutela.

11.– Cuando la formación vaya dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad la evaluación del alumnado se realizará por módulos, con objeto de comprobar los resultados del aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de las competencias profesionales. Para poder presentarse a la prueba de evaluación final de un módulo, el alumnado deberá justificar la asistencia efectiva de al menos el 75 por ciento de las horas totales del mismo.

Prestakuntza-unitateak landunei zuzendutako ekintzetan ematen direnean, ebaluazioa unitateka egingo da, eta haien prestakuntza-kontuan metatuko da, harik eta prestakuntza-modulua osatzen duten arte eta horri lotutako gaitasun-unitatea egiaztatu ahal izan arte.

Cuando se imparten Unidades Formativas en acciones dirigidas a personas ocupadas, la evaluación se realizará por Unidades y se acumulará en su cuenta de formación hasta que completen el Módulo Formativo y pueda acreditarse la Unidad de Competencia ligada al mismo.

Ebaluazioa sistematikoki garatuko da, aldez aurreko plangintza bati egokituta, eta bertan jasoko dira, gutxienez, modulu bakoitzerako, hura egiteko aurreikusitako egunen aurreikuspena, zein tokitan burutuko den, erabiliko diren ebaluazio-tresnak eta horien aplikazioak emango duen denbora. (LanF aplikazio informatikoan emandako ikaskuntzaren ebaluazioa planifikatzeko ereduaren arabera). Ebaluazio-tresna horiek eta parte-hartzaile bakoitzak egindako probak eskaneatu egingo dira, eta aplikazio informatikoan gordeko.

La evaluación se desarrollará de manera sistemática, ajustándose a una planificación previa en la que constarán, al menos, para cada módulo, una estimación de las fechas previstas en la que se realizará, los espacios en la que esta se llevará a cabo, los instrumentos de evaluación que serán utilizados y la duración que conllevará su aplicación. (Según modelo de planificación de la evaluación del aprendizaje facilitado en la aplicación informática LanF). Estos instrumentos de evaluación, así como las pruebas realizadas por cada participante se escanearán e incluirán en la aplicación informática.

Prestakuntza-moduluetan egiaztatu beharreko ikaskuntzaren emaitzak haien konpetentzietan eta ebaluazio-irizpideen jasotako ezaguerei eta trebetasun praktikei dagozkienak izango dira; horrela, osotasunean, konpetentzia profesionalak eskuratu direla egiaztatu ahalko dute.

Los resultados de aprendizaje a comprobar en los módulos formativos estarán referidos tanto a los conocimientos como a las destrezas prácticas y habilidades recogidas en las capacidades y criterios de evaluación de los mismos, de manera que, en su conjunto, permitan demostrar la adquisición de las competencias profesionales.

Konpententzia-unitateen egiaztapena jasotzeko, emaitza positiboarekin gainditu beharko dituzte haiekin lotutako prestakuntza-moduluak, «gai» diren adierazita.

Para obtener la acreditación de las unidades de competencia, será necesario superar con evaluación positiva, en términos de apto, los módulos formativos asociados a cada una de ellas.

Prestatzaileek dokumentu bidez islatuko dituzte txosten batean prestakuntza-modulu bakoitzaren ebaluazioan ikasleek lorturiko emaitzak, eta bertan bilduko da aplikaturiko ebaluazio-tresnetan ikasle bakoitzak izandako jarduna, egindako zuzenketekin eta horietan lorturiko puntuazioekin. (LanF aplikazio informatikoan emandako banakako ebaluazio-txostenaren ereduaren arabera).

Las personas formadoras reflejarán documentalmente en un informe los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación de cada uno de los módulos formativos, en la que se incluirá el desempeño de cada alumno en los distintos instrumentos de evaluación aplicados, con las correcciones y puntuaciones obtenidas en los mismos. (Según modelo de informe de evaluación individualizado facilitado en la aplicación informática LanF).

Modulua eman eta gero, ebaluazio-akta bete beharko da LanF aplikazio informatikoaren bidez, parte-hartzaile bakoitzak lortutako emaitzarekin: «gai», «gai, ez egiaztagarria» o «ez gai».

Una vez impartido el módulo se cumplimentará el Acta de Evaluación con el resultado obtenido por cada participante a través de la aplicación informática LanF, en términos de «apta/o», «apta/o no acreditable» o «no apta/o».

Lantokiko prestakuntza praktikoko modulua egiten den bitarteko ikasleen jarraipena eta ebaluazioa batera egingo dute prestakuntza-zentroak eta enpresak izendatutako tutoreek. Modulu hori gainditzen duten ikasleek ziurtagiri bat jasoko dute LanF aplikazio informatikoaren bidez.

El seguimiento y evaluación del alumnado durante la realización del módulo de formación práctica en centro de trabajo, será realizado conjuntamente por las personas tutoras designadas por el centro de formación y la empresa. Los/as alumnos/as que superen este módulo recibirán una certificación obtenida a través de la aplicación LanF.

Ikastaroa bukatzean, gainditutako prestakuntza-moduluei dagokien Egiaztapen Partzial Metagarria emango zaie parte-hartzaileei, eta profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko prozedura hasiko da, hura osatu badute.

Al finalizar el curso, se entregará a los participantes la Acreditación Parcial Acumulable (APA) correspondientes a los módulos formativos superados y se iniciará el procedimiento para la obtención del certificado de profesionalidad si lo hubiera completado.

Ikasleak emaitza negatiboekin bukatzen badu ikastaroa, bertaratze-ziurtagiri bat emango zaio eta, dagokionean, gainditu dituen prestakuntza-moduluen egiaztapen partzial metagarriak edo prestakuntza-modulu baten barruan zer prestakuntza-unitate gainditu dituen zehazten duen ziurtagiria.

Si el alumno/a finaliza el curso con evaluación negativa, se le entregará un certificado de asistencia al mismo y, en su caso, las APAs (Acreditaciones Parciales Acumulables) de los módulos formativos que hubiese superado o la certificación de las unidades formativas superadas de un módulo de formativo.

Profesionaltasun-ziurtagiriei dagozkien prestakuntza-ekintzak ematen dituzten erakundeek honako datu edo dokumentu hauek sartu beharko dituzte Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren LanF aplikazioan:

Cuando se impartan acciones formativas correspondientes a certificados de profesionalidad se deberá incluir en la aplicación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo LanF los siguientes datos o documentos:

a) Ikastaroa hasi aurreko 7 egun balioduneko epean:

a) En el plazo de 7 días hábiles anteriores al inicio del curso:

– Ebaluazioaren plangintza, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ezarritako ereduaren arabera (LanF aplikazio informatikoaren bidez eskainiko da).

– Planificación de la evaluación según modelo establecido por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo que será facilitado en la aplicación informática LanF.

– Erabili beharreko ebaluazio-tresnak, horiek zuzentzeko eta puntuatzeko dagozkien euskarriekin.

– Los instrumentos de evaluación a utilizar, con los correspondientes soportes para su corrección y puntuación.

b) Ikastaroa bukatu ondoko 7 egun balioduneko epean:

b) En el plazo de 7 días hábiles tras su finalización:

– Ikasleen emaitzak biltzen dituen dokumentazioa LanF aplikazioan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ezarritako ereduaren arabera (LanF aplikazio informatikoaren bidez eskuratu ahalko da eredu hori).

– Documentación en LanF, donde se recojan los resultados obtenidos por los/as alumnos/as según modelo establecido por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo que será facilitado en la aplicación informática LanF.

– Ebaluazio-aktak betetzea.

– Cumplimentar las actas de evaluación.

Hamahirugarrena.– Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak.

Decimotercera.– Prácticas profesionales no laborales.

1.– Prestakuntzaren helburua profesionaltasun-ziurtagiriak lortzea ez bada, lanekoak ez diren lanbide-praktikek ezingo dute iraun, oro har, 200 ordu baino gehiago, eta prestakuntza-ekintza amaitu osteko bi hilabeteetan hasi beharko dira gehienez.

1.– Cuando la formación no vaya dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, la duración de las prácticas profesionales no laborales no podrá superar las 200 horas con carácter general, debiendo comenzar en el plazo máximo de 2 meses tras la finalización de la acción formativa.–

2.– Prestakuntzaren helburua profesionaltasun-ziurtagiria lortzea bada:

2.– Cuando la formación vaya encaminada a la obtención del correspondiente certificado de profesionalidad:

– Praktiken iraupena eta edukia bat etorriko dira lantokiko prestakuntza-modulu praktikoarekin, dagokion profesionaltasun-ziurtagiria arautzen dituen Errege Dekretuaren II. eranskinean ezarritakoaren arabera. Enpresak iraupena eta eduki horiek nahikoa ez direla irizten badio, praktika luzatu ahalko du, lanez kanpoko praktikaren akordio osagarri baten bitartez; hala ere, praktika biek batera ezingo dute gainditu 200 orduko iraupena.

– La duración y contenidos de la práctica se corresponderán con el módulo de formación práctica en centro de trabajo establecido en el Anexo II del Real Decreto regulador del correspondiente Certificado de Profesionalidad. En el supuesto de que la duración y contenidos sean considerados insuficientes por la empresa, podrá ampliarse la práctica mediante un acuerdo adicional de práctica no laboral, sin que en ningún caso entre ambas prácticas puedan superarse las 200 horas de duración.

– Prestakuntza-zentroek prestakuntza praktikoko modulu bat egitea aurreikusi beharko dute, lan-zentroetan eta egindako espezialitatearekin zerikusia duten lanbideetan, ikastaroetan parte hartu duten ikasleen % 100entzat, profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituen urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuaren 5.bis artikuluan jasota dauden salbuespenetako bat betetzen duten ikasleentzat izan ezik.

– Los centros de formación deberán prever la realización del módulo de formación práctica en centros de trabajo y en ocupaciones relacionadas con la especialidad cursada, para el 100% del alumnado participante en los cursos, salvo para aquellos participantes en quienes concurra alguno de los supuestos de exención previstos en el artículo 5 bis del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

– Lehentasunez, lanbide-praktikak gainerako prestakuntza-moduluak bukatutakoan egingo dira, aurrekoak emaitza positiboarekin gainditu badira, betiere; horrela, azken prestakuntza-modulua bukatu eta lau hilabeteko gehieneko epean hasi behar dira lanbide-praktikak.

– Las prácticas profesionales se realizarán preferentemente una vez realizados el resto de los módulos formativos y siempre que se hayan superados los mismos con evaluación positiva, debiendo comenzar en el plazo máximo de cuatro meses tras la finalización del último módulo formativo.

– Salbuespenez eta justifikatuta baldin badago, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak baimena eman ahal izango du lanbide-praktikak gainerako prestakuntza-moduluekin batera egin ahal izateko. Prestakuntza-ekintza emaitza positiboekin gainditu duten ikasle guztiek egin ahalko dute prestakuntza praktikoko modulua lantokian, haien administrazio-egoera edozein dela ere.

– Por motivos excepcionales y siempre que exista justificación, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá autorizar el desarrollo de las prácticas profesionales de forma simultánea a la realización del resto de módulos formativos. Todo el alumnado que haya superado la acción formativa con resultado positivo podrá realizar el módulo de formación práctica en centro de trabajo independientemente de su situación administrativa.

– Praktikak prestakuntza-ekintza egiten ari diren bitartean hasi dituzten eta azken emaitza negatiboa lortzen duten ikasleek praktiketan jarraitzeko aukera izango dute. Prestakuntza-ekintza uzteak, berriz, hari lotutako lantokiko prestakuntza-modulu praktikoa amaitzea ekarriko du.

– Aquellos alumnos y alumnas que hubieran iniciado las prácticas durante el transcurso de la acción formativa y su evaluación final resultase negativa podrán continuar las mismas. El abandono de la acción formativa da lugar al fin del módulo de formación práctica en centro de trabajo asociado a la misma.

– Profesionaltasun-ziurtagiri osoa ematen ez bada, lanekoak ez diren praktikak egin ahal izango dira, baina ez lantokiko prestakuntza-modulua, langileak gainerako prestakuntza-moduluak egiaztatuta izan ezean.

– Cuando no se imparte el certificado de profesionalidad completo, se podrán realizar prácticas no laborales, pero no el módulo de formación en el centro de trabajo, salvo que la persona trabajadora tenga el resto de los módulos formativos acreditados.

3.– Lanekoak ez diren praktikak egiteko, enpresaren eta prestakuntza-zentroaren arteko akordio bat sinatuko da, eta akordio horren berri emango zaio praktikak egingo dituen pertsonari. Akordio horretan, hauek azaldu beharko dira: praktiken edukia, iraupena, praktikak egiteko tokia eta ordutegia, eta praktiken jarraipena eta ebaluazioa egiteko tutoretza-sistema. Praktikak hasi baino lehen, enpresako langileen legezko ordezkariei emango zaie akordio horren berri. Baldintza hori bete den ziurtatzeko, langileen legezko ordezkariek hitzarmenari buruzko informazioa jaso dutela adierazteko agiria erantsi beharko da (eredu ofiziala erabili beharko da horretarako, LanF aplikaziotik hartuta). Gainera, parte hartzen duten ikasleen zerrenda bat ere erantsi beharko da.

3.– La realización de las prácticas no laborales se articulará a través de la suscripción de un acuerdo entre la empresa y el centro de formación, que será puesto en conocimiento de la persona que realiza las prácticas, en el que deberá describirse el contenido de las prácticas, así como su duración, lugar de realización y horario, y el sistema de tutorías para su seguimiento y evaluación. Antes del comienzo de las prácticas, se pondrá en conocimiento de los representantes legales de los trabajadores en la empresa el citado acuerdo. Para comprobar esta condición, habrá de adjuntarse al convenio un documento que acredite que los representantes legales de las personas trabajadoras han recibido la información del convenio a suscribir, mediante modelo oficial que se pondrá a disposición en LanF. Además, habrá de adjuntarse una relación del alumnado que participan en las mismas.

4.– Praktikak Euskal Autonomia Erkidegoko lantokietan egin beharko dira, hori eragozten duten eta behar bezala justifikatutako arrazoiak daudenean izan ezik. Hori Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko zuzendariak baimendu behar du aldez aurretik.

4.– Las prácticas deberán realizarse en centros de trabajo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, salvo en el caso de existencia de causas debidamente justificadas, previa autorización del Director de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos.

5.– Ikasleek ezin izango dute inolako kontratu-harremanik izan praktikak egingo diren enpresa, instituzio edo erakunde publiko edo pribatuarekin, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak horretarako baimena eman ezean.

5.– El alumnado no deberá mantener ninguna relación contractual con la empresa, institución o entidad pública o privada en la que se va a realizar las prácticas, salvo autorización por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

6.– Praktiken eguneko lanaldia ezin izango da 8 ordutik gorakoa izan.

6.– La jornada diaria de prácticas no podrá ser superior a 8 horas.

7.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak praktiken akordioa baliozkotzea ezinbesteko baldintza da, eta hori lantokietako prestakuntza-modulua hasi aurretik egin beharko da. Hori betetzen ez bada, nahitaezko baimena ez duten praktikak baliogabetu ahalko dira.

7.– La validación del acuerdo de prácticas por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo es un requisito necesario y previo al inicio del módulo de formación práctica en centros de trabajo y su incumplimiento podrá dar lugar a la anulación de las prácticas que no cuenten con la preceptiva autorización.

Hamalaugarrena.– Prestakuntza-ekintzen jarraipena eta kontrola.

Decimocuarta.– Seguimiento y control de las acciones formativas.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, zentro prestatzailearekin lankidetzan, prestakuntza-ekintzen jarraipena eta kontrola egingo ditu. Hori eskakizunak eta alderdi formalak betetzen direla egiaztatzeaz eta prestakuntzaren emaitzez haratago doan lana da, eta kalitatea bermatzeko balio izango du. Horretarako, prestakuntza-ekintzak garatzen diren zentroa bisitatuko du eta idazki bidez jaso beharko du dirulaguntza onartzeko ezarritako baldintzak betetzeko beharra mantentzen dela (instalazioak, kide kopurua eta ekipamendua, baliabide didaktikoak, irakasleak...) edo, hala badagokio, zer-nolako irregulartasunak hauteman dituen, ongi zehaztuta, arazoak konpon ditzaten.

1.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo realizará, en colaboración con el centro impartidor, el seguimiento y control de las acciones formativas, que abarcará más allá de la mera comprobación de requisitos y formalidades, la evaluación de los resultados de la formación, contribuyendo así a garantizar su calidad. Para ello se realizarán visitas al centro, donde se desarrolle la acción formativa, y se dejará constancia de que se mantiene el cumplimiento de los requisitos establecidos para la aprobación de la acción (instalaciones, dotación y equipamiento, medios didácticos, docentes...) o, en su caso, de las irregularidades que se detecten con indicación expresa de las mismas para su subsanación.

2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua ikastarora gutxienez bi bisita egiten ahaleginduko da:

2.– Se procurará realizar, al menos, dos visitas al curso por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo:

A) Hasieran. Bisita horretan, zeregin hauek egingo dira:

A) Al inicio. En esta visita, se realizarán las siguientes tareas:

A.1.– Ikastaroaren eta haren edukien eta garapenaren inguruko datu guztien berri emango die ikasleei, baita beren eskubide eta betebeharren berri ere, eta zalantza eta kontsulta guztiak argituko ditu.

A.1.– Informará a los alumnos/as de todos los datos referentes al curso y sus contenidos y desarrollo, de sus derechos y obligaciones y atenderá sus dudas y consultas.

A.2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Europako Gizarte Funtsaren finantzaketaren ondoriozko komunikazioa betetzen dela egiaztatuko du.

A.2.– Comprobará el cumplimiento de comunicación derivadas de la financiación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y del Fondo Social Europeo.

A.3.– Parte-hartzaileei beren tutoreen berri emango die, ondorio pertsonaletarako eta prestakuntza-ekintzaren kudeaketarako.

A.3.– Informará a las personas participantes de quienes son sus tutores a efectos personales y de gestión de la acción formativa.

A.4.– Prestakuntza-kontuari buruzko informazioa emango die parte hartzen duten ikasleei, Nire Lanbidenet-en bidez nola eskura daitekeen erakutsiko die, eta arlo hauekin lotuta dituen erabilerak azalduko dizkie: curriculuma inprimatzea; egiaztapen-eskabideak; prestakuntzaren eta lan-esperientziaren historia; egingo duten ikastaroaren eremuan lan-merkatua nola dagoen; eta konpetentzia profesionalen arloan informazio- eta orientazio-sistema hori ulertzen eta behar bezala erabiltzen lagunduko dien beste edozein informazio garrantzitsu, horrela, bizialdi osoko ikaskuntzan erabakiak hartu ahal izan ditzaten.

A.4.– Informará al alumnado participante de la cuenta formación, su modo de acceso a través de Mi Lanbidenet, sus utilidades en relación a la impresión de su curriculum, solicitudes de acreditación, historial formativo y de experiencia laboral, situación del mercado de trabajo en el ámbito del curso que van a realizar o de cualquier otra información relevante relacionada con la misma que ayude a su comprensión y correcta utilización de este sistema de información y orientación en competencias profesionales que les permita la toma de decisiones en su proceso de aprendizaje a lo largo de la vida.

B) Ikastaroaren amaieran: bisitan, zeregin hauek egingo dira.

B) Al final del curso. En la visita se realizarán las siguientes tareas.

B.1.– Ikasleei lagunduko die azken gogobetetze-inkesta telematikoki betetzen, zentroak horretarako jartzen duen aretoan, eta jakinaraziko die, jasotako prestakuntzaren eragina neurtzeko, telefonoz egingo zaiela inkesta berriz ere, prestakuntza amaitu eta 6 eta 12 hilabete bitarteko epean.

B.1.– Ayudará al alumnado a cumplimentar telemáticamente la encuesta final de satisfacción en la sala que a tal efecto ponga a disposición el centro y les comunicará que, con objeto de medir el impacto de la formación recibida, volverán a ser encuestados telefónicamente en un período que oscilará entre los 6 y 12 meses desde la finalización de la misma.

B.2.– Ikasleei orientazioa emango die jasotako prestakuntzak ematen dizkien aukerei buruz eta une horretan dituzten prestakuntza-ibilbideei edo enplegu/prestakuntzako beste ekintza batzuei buruz, lan-merkatura errazago sar daitezen.

B.2.– Orientará a los alumnos sobre las posibilidades que les ofrece la formación recibida y las vías formativas u otras acciones de empleo-formación, más adecuadas, que se les puede ofrecer en ese momento para un mejor acceso al mercado laboral.

Zenbait prestakuntza-ekintza lotzearen ondorioz prestakuntza-ibilbide bat osatzen denean, aurreko kasuan bezala bermatuko da ekintzen multzoa ematen ari den bitartean gutxienez bi bisita egingo direla, prestakuntza-ibilbidearen hasieran eta amaieran.

Cuando exista un itinerario formativo producto de la vinculación de varias acciones formativas, se garantizará, al igual que en el caso anterior, que a lo largo de la impartición del conjunto de acciones que lo componen se realicen al menos dos visitas, al inicio y final del itinerario formativo.

Hamabosgarrena.– Prestakuntza-ekintzen ebaluazioa.

Decimoquinta.– Evaluación de las acciones formativas.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak gomendio honen babesean emandako prestakuntza-ekintza guztien kalitatea ebaluatuko du, ebaluazio-sistema misto bat baliatuz. Ebaluazio-sistema misto horrek bi iturritatik jasoko du informazioa:

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo llevará a cabo la evaluación de la calidad en las acciones formativas impartidas al amparo de esta encomienda siguiendo un sistema de evaluación mixto. Este sistema de evaluación mixto recogerá información de dos fuentes diferenciadas:

A) Ikasleek betetako galdetegietatik lortutako batezbesteko emaitzak, enplegurako prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko galdetegiak argitaratzen dituen Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren 2009ko apirilaren 27ko Ebazpenean xedatutakoaren arabera (2009ko ekainaren 11ko BOE). Galdetegi horiek ikasleek beteko dituzte, telematikoki. Hala ere, prestakuntza-zentroak gela bat jarri beharko du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren esku, diruz lagundutako ikastaroa amaitzen duten ikasle adina ordenagailurekin, inkesta telematikoa bete ahal izan dezaten.

A) Los resultados medios obtenidos a partir de los cuestionarios cumplimentados por los propios alumnos y alumnas, siguiendo lo preceptuado en la Resolución de 27 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica los cuestionarios de evaluación de calidad de las acciones de formación para el empleo (BOE de 11 de junio de 2009). Estos cuestionarios los cumplimentarán los alumnos telemáticamente. No obstante, el centro de formación deberá poner a disposición del alumnado un aula con tantos ordenadores como alumnos finalicen el curso subvencionado con objeto de facilitar la cumplimentación de la encuesta telemática.

B) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariak prestakuntza-ekintzaren bukaeran egindako bisitaldian emandako puntuak, «Prestakuntza-zentro/erakundeak emandako prestakuntzaren ebaluazioa» eredu-agiriarekin bat etorrita.

B) La puntuación otorgada por la o él técnica/o de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo durante su visita al final de la acción formativa, de acuerdo con el documento modelo de «evaluación de la formación impartida por el centro/entidad de formación».

Nolanahi ere, eman diren prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko, nahitaezkoa izango da sintesi-adierazle bat egitea, prestakuntza-zentroak emandako prestakuntza-ekintza bakoitzerako. Sintesi-adierazle hori aipatutako bi informazio-iturrietan lortutako emaitzetatik abiatuta aterako da, formula honi jarraikiz:

En cualquier caso, para evaluar la calidad de las acciones formativas impartidas, será preceptiva la elaboración de un indicador de síntesis para cada acción formativa impartida por el centro de formación. Este indicador de síntesis se elaborará a partir de los resultados obtenidos de las dos fuentes de información señaladas de acuerdo con la fórmula siguiente:

Sintesi-adierazlea = A x 0,6 + B x 0,4

Indicador de Síntesis = A x 0,6 + B x 0,4

A = ikasleek erantzundako galdetegietan lortutako batezbesteko puntuazioa, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren 2009ko apirilaren 27ko Ebazpenak, enplegurako prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko galdetegiak argitaratzen dituenak, ezarritako moduan.

A= puntuación media obtenida de los cuestionarios cumplimentados por los/as alumnos/as según Resolución de 27 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica los cuestionarios de evaluación de calidad de las acciones formativas para el empleo.

B = Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariak emandako guztizko puntuazioa, LanF aplikazio informatikoaren bidez eskura jarriko den ereduaren arabera.

B= puntuación total otorgada por el técnico de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo según el modelo que será facilitado en la aplicación informática LanF.

Hamaseigarrena. – Alderdiek prestakuntza-planak egikaritzeko betebeharra izango dute.

Decimosexta.– Obligaciones de las partes en la ejecución de los planes formativos.

1.– Gomendio honen xede diren prestakuntza-planak egiteko, baldintza hauek bete behar dira, eta behar hauek izango dituzte alderdiek:

1.– La ejecución de los Planes de formación objeto de esta encomienda se sujeta a las siguientes condiciones y obligaciones de las partes:

1.1.– Hezkuntza Sailarenak:

1.1.– Por parte del Departamento de Educación:

a) Bermatzea egiazkoak direla prestakuntza-zentroek emandako datu guztiak.

a) Garantizar la veracidad de todos los datos aportados por los centros de formación.

b) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari baimena ematea, behar duen informazioa egiaztatzeko, horri buruzko kontsultak egiteko edo eskatzeko, zentro bakoitzaren prestakuntza-planaren gaineko datuak egiaztatzearren.

b) Autorizar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a verificar, consultar y/o solicitar la información necesaria a para la comprobación de los datos del plan formativo de cada centro.

1.2.– Lanbide-heziketako zentroenak:

1.2.– Por parte de los centros de formación profesional impartidores:

a) Onartutako prestakuntza-ekintzak gauzatzea, aurreikusitako ordutegi eta datetan, eta haietan gerta daitezkeen aldaketa esanguratsuen berri ematea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari.

a) Impartir las acciones formativas aprobadas, en los horarios y fechas previstas, comunicando cualquier modificación relevante en este sentido a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

b) Prestakuntza-ekintzak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren prestakuntzako aplikazio informatikoaren bidez (LanF) kudeatzea.

b) Realizar la gestión de las acciones formativas a través de la aplicación informática de formación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo (LanF).

c) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinaraztea prestakuntza-jardueren hasiera, LanF kudeaketarako aplikazio informatikoan.

c) Comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo el inicio de las acciones formativas, en la aplicación informática de gestión LanF.

d) Ziurtatzea prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duten irakasleek betetzen dituztela profesionaltasun-ziurtagiriak arautzen dituzten errege-dekretuek prestatzaileentzat ezartzen dituzten eskakizunak. Zentro prestatzaileko zuzendaritzak betetze-maila horri buruzko ziurtagiria aurkeztuko du, informatika-aplikazioaren bidez emandako ereduari jarraikiz. Halaber, LanF programan sartuko da kurtsoa hasi baino lehen. Irakasleak zentroko bertako langileak izango dira edo zentroak berak zuzenean kontratatutako pertsona fisikoak. Ez dago baimenduta azpikontratazioa (30/2015 Legearen 14. artikulua).

d) Asegurarse de que los/as docentes que participen en las acciones formativas cumplen las prescripciones de las personas formadoras exigidas en los reales decretos reguladores de los correspondientes Certificados de Profesionalidad. La Dirección del centro impartidor emitirá certificado relativo a dicho cumplimiento según modelo que se facilitará mediante la aplicación informática y que se incluirá en LanF antes del inicio del curso. Los docentes serán personal del propio Centro o personas físicas directamente contratadas por el mismo. No está permitida la subcontratación (artículo 14 de la Ley 30/2015).

e) Lanbide-informazioa eta -orientazioa ematea prestakuntza-ekintzetan parte hartu nahi duten pertsonei, haien prestakuntza-premiak eta programatu diren prestakuntza-ekintzetan parte hartzeko aukerak argitzeko.

e) Prestar servicios de información y orientación profesional a las personas que deseen participar en las acciones formativas respecto a sus necesidades de formación y a sus posibilidades de participación en las acciones formativas programadas.

f) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eta Europako Gizarte Funtsak programa honen arabera emandako prestakuntza-ekintzak finantzatu dituztela adieraztea, ekintzei buruzko komunikazio-, hedatze- edo publizitate-ekintzetan.

f) Dar publicidad de la financiación por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y del Fondo Social Europeo de las acciones formativas impartidas según esta programación, en las acciones de comunicación, difusión y/o publicidad de las mismas.

g) Ikasleei eta irakasleei jakinaraztea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak finantzatutako eta Europako Gizarte Funtsak kofinantzatutako prestakuntza-ekintzak direla.

g) Informar al alumnado y personal docente de que las Acciones Formativas cuentan con la financiación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y la cofinanciación del Fondo Social Europeo

h) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariekin lankidetzan aritzea, prestakuntza-ekintzetan parte hartuko duten pertsonak aukeratzeko prozesuan, eta ziurtatzea aukeratutako izangaiek betetzen dituztela kurtsoetako sarbide-eskakizunak.

h) Participar en colaboración con el personal técnico de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en la selección de los/as participantes en las acciones formativas, asegurándose de que los candidatos/as seleccionados/as cumplan las prescripciones de acceso a los cursos.

i) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariei ematea haiek kurtsoen garapenari buruz eskatzen dieten informazio guztia.

i) Facilitar al personal técnico de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo toda la información que les soliciten sobre el desarrollo de los cursos.

j) Parte-hartzaileen prestakuntza-ebaluazioa eta ebaluazio sumatiboa egitea, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eginiko jarraibideekin bat etorriz, eta LanF aplikazioaren bidez jakinarazi behar dute bai plangintza bai banakako ebaluazioa.

j) Llevar a cabo la evaluación, tanto formativa como sumativa de los/as participantes, de acuerdo con las Instrucciones elaboradas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y comunicar a través de LanF tanto la planificación como la evaluación individualizada.

k) Puntualki jakinaraztea, LanF kudeaketarako aplikazio informatikoaren bidez, kurtsoetan sortzen diren ikasleen bajak edo uzteak. Halaber, prestakuntza-ekintzak egitean gertatzen diren gorabehera aipagarrien berri eman behar diote Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari.

k) Comunicar puntualmente a través de la aplicación informática de gestión LanF, las bajas u abandonos que se produzcan en los cursos, y a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo cualquier incidencia de interés ocurrida durante el desarrollo de las acciones formativas.

l) Kurtsoetan libre geratu diren lekuen berri ematea erreserba-egoeran dauden pertsonei, eta ziurtatzea bajak betetzen dituzten pertsonek behar adinako jakintza dutela prestakuntza-ekintzaren gainerako denbora aprobetxatzeko, eta profesionaltasun-ziurtagiriak ateratzen ari diren pertsonei dagokienez, gai direla modulu guztiak amaitzeko.

l) Notificar a las personas en situación de reserva la existencia de vacantes en el curso, asegurándose de que las incorporaciones tras las bajas disponen del nivel de conocimientos suficiente para poder seguir con aprovechamiento el resto de la acción formativa y pueden completar todos los Módulos en caso de los Certificados de Profesionalidad.

m) Prestakuntza praktikoko modulua lantokiren batean egiteko aurreikuspenak egitea, kurtsoetan parte hartzen duten pertsona guztientzat, aintzat hartuta, betiere, zer salbuespen arautzen dituzten profesionaltasun-ziurtagiriei buruzko urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretua aldatzen duen abenduaren 10eko 1675/2010 Errege Dekretuak eta profesionaltasun-ziurtagiriak ezartzen dituzten errege-dekretuek.

m) Prever la realización del módulo de formación práctica en centro de trabajo para el 100% de los/as participantes en los cursos, con las excepciones que a este respecto establece el Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, que regula los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad.

n) Akordio edo hitzarmenak egitea, hain zuzen ere kurtsoetan parte hartzen duten ikasleek prestakuntza praktikoko modulua lantokian behar adinako bermeekin egingo dituztela ahalbidetzeko.

n) Formalizar los acuerdos o convenios que permitan a los/las participantes en los cursos realizar con las debidas garantías el módulo de formación práctica en centro de trabajo.

o) Tutoreak izendatzea lantokian egiteko prestakuntza praktikoko modulurako. Tutoreen ardura izango da enpresarekin adostea zer prestakuntza-programa egingo den, eta, enpresak izendatutako tutorearekin batera, ikasleen jarraipena eta ebaluazioa egin beharko dute. Horretarako, ikus eta neur daitezkeen ebaluazio-irizpideak erabiliko dira prestakuntza-programan.

o) Nombrar un/a tutor/a del módulo de formación práctica en centro de trabajo, que será el/la responsable de acordar el programa formativo con la empresa y de realizar, junto con el/la tutor/a designado/a por aquella, el seguimiento y la evaluación del alumnado. A tal fin el programa formativo incluirá criterios de evaluación, observables y medibles.

p) Kurtsoetan parte hartzen duten pertsonen bertaratze-kontrola eramatea.

p) Efectuar el control de la asistencia de las personas participantes en los cursos.

q) Kurtsoan baja ematea ikasleei, baldin eta lehen jasotako baztertze-egoera hauetako batean badaude.

q) Proceder a dar de baja en el curso a los alumnos/as que hubieran incurrido en las causas de exclusión recogidas anteriormente.

r) Ikasleei gogoraraztea, prestakuntza-ekintza amaitzen denean, prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko galdera-sortak telematikoki bete beharko dituztela.

r) Informar a los alumnos/as, cuando finalice la acción formativa, que habrán de cumplimentar telemáticamente los cuestionarios de evaluación de calidad de las acciones formativas.

s) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariek, intzidentzia posibleak egiaztatu eta konpontzeko egoki dela iritziz gero, kurtsoetara egingo dituzten bisitaldiak erraztea.

s) Facilitar las visitas que los/las Técnicos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo consideren oportuno realizar a los cursos, para verificar y dar solución a las posibles incidencias que se pudieran producir.

t) «Amaierako ebaluazioaren akta» egitea, LanF aplikazio informatikoaren bidez. Gainditutako prestakuntza egiaztatzeko diplomak aterako dituzte aplikazio horretatik, eta ikasleei emango, profesionaltasun-ziurtagiria egiteko eskabidearekin batera, hala badagokio. Ikasleak kurtsoa ebaluazio positiboarekin gainditzen ez badu, bertaratze-ziurtagiri bat emango zaio.

t) Elaborar el «Acta de Evaluación final» a través de la aplicación informática LanF, extraer de la aplicación los diplomas acreditativos de la formación superada y entregárselos al alumnado, junto con la solicitud de expedición del certificado de profesionalidad, en su caso. Si el alumno/a no supera el curso con evaluación positiva, se le entregará un certificado de asistencia al mismo.

u) Egindako jarduketa-gomendioak eta haiek finantzatzeko baliabide ekonomikoen aplikazioa justifikatzea hamazazpigarren artikuluan ezarritako moduan eta dokumentazioaren bidez; horretarako, 15 eguneko epea izango dute prestakuntza-plana osatzen duten prestakuntza-ekintzetako bakoitza amaitzen denetik aurrera.

u) Justificar las actuaciones encomendadas realizadas y la aplicación de los recursos económicos destinados a su financiación, en la forma y con la documentación que se establece en la cláusula decimoséptima, en el plazo de 15 días tras la finalización de cada una de las acciones formativas que integran el Plan de formación.

v) Egiaztatze- eta kontrol-jarduerak igarotzea, zehazki Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuarenak, Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoarenak, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailarenak, eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiarenak; baita Europako Gizarte Funtsaren kofinantzaketarekin loturiko kontrol-instantziak ere (EGFren Unitate Administratzailea, Europako Batzordea eta Kontuen Auzitegia). Hala, lokal eta instalazioetarako sarbidea errazteaz gainera, prestakuntza-ekintzetako parte-hartzaileekin eta elkarrizketatzea egoki irizten dioten beste edozein pertsonarekin harremanetan jartzen utzi beharko die.

v) Someterse a las actuaciones de comprobación y control que lleven a cabo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, así como las instancias de control vinculadas a la cofinanciación del Fondo Social Europeo (Unidad Administradora del FSE, Comisión Europea y Tribunal Europeo de Cuentas), facilitando el acceso a locales e instalaciones y el contacto con los y las participantes de las acciones formativas y demás personas que se considere necesario entrevistar.

Horren haritik, eta Batasuneko araudiak xedatzen duen moduan, Europako Gizarte Funtsaren kofinantzaketa duten prestakuntza-ekintzetan ikuskapen-bisitak egingo dira in situ, Europako funtsetatik eratorritako eskakizunak betetzen diren egiaztatzeko.

En este sentido, y tal como establece la normativa comunitaria, a una muestra de aquellas acciones formativas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo se realizará visitas de verificaciones in situ para comprobar el cumplimiento de los requisitos derivados de la participación de los fondos europeos.

w) Finantzatutako gastuek Europako Gizarte Funtsaren hautagarritasun-baldintzak bete ditzaten, prestakuntza-zentroek dirulaguntzarekin lotutako transakzioak identifikatzea, kontabilitate-identifikazio bereizgarri bat edo kontabilitate-kode egoki bat baliatuta.

w) Con objeto de que los gastos financiados cumplan con los requisitos de elegibilidad para el Fondo Social Europeo, la entidad beneficiaria deberá identificar las transacciones relacionadas con la ayuda, con una identificación contable diferenciada o con un código contable adecuado.

x) 2028ra arte gordetzea eta zaintzea kurtsoen emaitzen aktak eta jarduera finantzatuari buruzko dokumentazio guztia, gomendio honen ondorioz zentro prestatzaileek hartzen dituzten konpromisoak eta betebeharrak bete direla egiaztatzeko aukera izan dadin; aktok Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari emango dizkiote zentroen arduradunek, LanF aplikazio informatikoaren bidez. Europako Gizarte Funtsak kofinantzatutako ekintzen kasuan, aplikatu beharreko araudiak adierazten duena.

x) Guardar y custodiar, hasta el año 2028, las actas con los resultados de los cursos, así como toda aquella documentación relativa a la actividad financiada para la eventual comprobación del cumplimiento de todos los compromisos y obligaciones a los que quedan sujetos los centros impartidores en virtud de esta encomienda, que serán aportadas a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por los/las responsables de los mismos a través de la aplicación informática LanF. En el caso de acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, lo que marque su normativa de aplicación.

1.3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarenak:

1.3.– Por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo:

a) Kudeaketa-gomendiorako akordio honetan oinarrituta egiten diren prestakuntza-ekintzak finantzatzea.

a) Financiar las acciones formativas impartidas al amparo de lo dispuesto en el presente acuerdo de encomienda de gestión.

b) Prestakuntza-zentroetako arduradunekin lankidetzan aritzea prestakuntza-ekintzetan parte hartuko duten pertsonak aukeratzen, izena eman duten hautagaien zerrenda oinarri hartuta –zeinetara LanF Prestakuntza Kudeatzeko aplikaziotik sartu ahal izango baita prestakuntza-zentroa–, lehentasun-prozesurako informazio egokia emanez eta prozesu horretan aholkularitza teknikoa emanez.

b) Participar en colaboración con las personas responsables de los centros de formación en la selección de los/as participantes de las acciones formativas, en base a la relación de candidatas y candidatos inscritos/as a la que el centro de formación podrá acceder desde la aplicación de Gestión de la Formación LanF, facilitando la información pertinente a efectos del proceso de prelación y prestando asesoramiento técnico en dicho proceso.

c) Kurtsoetan gertatzen diren intzidentziak konpontzen laguntzea zentro prestatzaileko arduradunei.

c) Colaborar con los/las responsables del centro impartidor, en la resolución de las incidencias que se produzcan en los cursos.

d) Kurtsoetan parte hartu dutenek profesionaltasun-ziurtagiria eskatzeko egiten dituzten eskabideak ebaztea.

d) Resolver las solicitudes de Certificados de Profesionalidad de los/as participantes en los cursos.

e) Profesionaltasun-ziurtagiriak egitea eta entregatzea.

e) Expedir y entregar los Certificados de Profesionalidad.

f) Prestakuntza-ekintzetako diplomen eta horiek dakartzaten profesionaltasun-ziurtagirien erregistroa eguneratuta iraunaraztea.

f) Mantener actualizado el Registro de diplomas de las acciones formativas impartidas y de certificados de profesionalidad a que dieran lugar.

Hamazazpigarrena.– Finantzaketa justifikatzea eta likidatzea.

Decimoséptima.– Justificación y liquidación de la financiación.

1.– Prestakuntza-ekintzetan parte hartu duten parte-hartzaileen eta benetan egindako eskola-orduen arabera egingo da prestakuntza-planak egiteko esleitutako baliabideen justifikazioa eta likidazioa, III. eta IV. eranskinetan ezarritako modulu ekonomikoen arabera, lehentasunez langabeei edo lehentasunez landunei zuzendutako ekintzak diren kontuan hartuta.

1.– La justificación y liquidación de los recursos asignados para la realización de los Planes de Formación se realizará en función de los y las participantes que hayan participado en las acciones formativas y las horas lectivas efectivamente realizadas, según los módulos económicos establecidos en los Anexos III y IV, según sean acciones dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados o prioritariamente a trabajadores ocupados.

Likidazioak ez du inola ere gaindituko prestakuntza-plana gauzatzeko hasiera batean onartu zen zuzkidura ekonomikoaren zenbatekoa.

En ningún caso la liquidación podrá superar la cuantía de la dotación económica inicialmente reconocida para la ejecución del Plan de Formación.

2.– Hori kalkulatzeko, ez da aintzat hartuko ezarritako epeen barruan eta dagokien lantokian prestakuntza praktikoaren modulua amaitu ez duten ikasleek jasotako prestakuntza.

2.– No se tomará en consideración, a los efectos del cálculo, la formación que hayan recibido los alumnos/as que no hayan finalizado el módulo de formación práctica en centro de trabajo correspondiente, dentro de los plazos establecidos.

3.– Honela kalkulatuko da likidazioa:

3.– La liquidación se calculará de la siguiente manera:

– Lehentasunez langabeei zuzendutako ekintzetan, honela: A modulua, III. eranskinaren arabera, bider 15 ikasle –baldin eta prestakuntza hasi zuten ikasleak 10 badira gutxienez eta 20 gehienez– eta emandako prestakuntza-orduak.

– En las acciones dirigidas prioritariamente a personas desempleadas se multiplicará el módulo A, según el Anexo III, por 15 alumnos/as, siempre que el número de alumnas/os que iniciaron la formación esté comprendido entre el límite mínimo de 10 alumnas/os y máximo de 20 alumnas/os, y por las horas de formación impartidas.

– Lehentasunez landunei zuzendutako ekintzetan, honela: A modulua, IV. eranskinaren arabera, bider 12 ikasle –baldin eta prestakuntza hasi zuten ikasleak 8 badira gutxienez eta 25 gehienez– eta emandako prestakuntza-orduak.

– En las acciones dirigidas prioritariamente a personas ocupadas se multiplicará el módulo A, según el Anexo IV, por 12 alumnos/as siempre que el número de alumnas/os que iniciaron la formación esté comprendido entre el límite mínimo de 8 alumnas/os y máximo de 25 alumnas/os, y por las horas de formación impartidas.

– Aurrez aipatutako zenbatekoari gehituko zaio B modulua, III. eta IV. eranskinen arabera, eta ekintzak dituen ordu kopurua biderkatzearen emaitza, ekintza amaitu duten ikasleen kasuan –prestakuntza-ekintza bukatu duten ikasletzat hartuko dira gutxienez ekintzaren % 75era joan direnak; ondorio horietarako, halakotzat joko dira enplegua aurkitu dutelako prestakuntza-ekintza utzi beharrean gertatzen diren langabeak, baita behar bezala egiaztatutako gaixotasun edo istripuagatik uzten dutenak ere, baldin eta, azken bi kasu horietan, gutxienez prestakuntza-jardueraren % 25 egin badute–; eta B modulua eta prestakuntza-ekintzan parte hartu duten ordu kopuru erreala biderkatzearen emaitza, ekintza amaitu ez duten ikasleen kasuan. Ekintza bakoitza ikasle kopuru batentzat onartutakoa da, eta kalkulua muga horiek errespetatuz egingo da.

– Al importe anterior se le sumará el importe resultante de multiplicar el módulo B, según los Anexos III y IV correspondientes a las acciones prioritariamente dirigidas a desempleados u ocupados, por el número total de horas de las que consta la acción formativa en el caso de los alumnas/os que han finalizado la misma, esto es, que han asistido al menos el 75% de la duración de la acción, considerando también, a estos efectos, que han finalizado a los trabajadores desempleados que tuvieran que abandonar la acción formativa por haber encontrado empleo, así como a aquellos participantes que hayan causado baja en el curso por enfermedad o accidente acreditado, siempre que en estos dos últimos casos hayan realizado, al menos, el 25% de la actividad formativa; y, por el número real de horas en las que han participado en la acción formativa, en el caso de los alumnos que no han finalizado la misma. Este cálculo se efectuará respetando el límite del número de alumnas/os para los que se ha aprobado la acción.

– Aurreko bi eragiketak eginda ateratzen den azken balioari % 10 gehituko zaio, zeharkako gastuei dagokiena.

– El valor resultante de aplicar las dos operaciones anteriores se incrementará el porcentaje del 10% correspondiente a los gastos indirectos.

Ekintzaren iraupenaren % 25 betetzean, hura hasi zuten parte-hartzaileen % 75ek jarraitzen ez duten prestakuntza-ekintzak likidatzeko, oinarritzat hartuko da ekintzak amaitu dituzten ikasleetatik ateratako A + B + C moduluen zenbatekoa. Prestakuntza-ekintza bukatu duten ikasletzat hartuko dira gutxienez ekintzaren % 75era joan direnak; ondorio horietarako, halakotzat joko dira enplegua aurkitu dutelako prestakuntza-ekintza utzi beharrean gertatzen diren langabeak, baita behar bezala egiaztatutako gaixotasun edo istripuagatik uzten dutenak ere, baldin eta, azken bi kasu horietan, gutxienez prestakuntza-jardueraren % 25 egin badute.

Las acciones formativas en las cuales no permanezcan el 75% de los participantes que la iniciaron al cumplirse el 25% de la duración de la acción se liquidarán en base al importe de los módulos A + B + C, obtenido a partir del alumnado que ha finalizado las mismas, esto es, que han asistido al menos el 75% de la duración de la acción, considerando también, a estos efectos, que han finalizado a los trabajadores desempleados que tuvieran que abandonar la acción formativa por haber encontrado empleo, así como a aquellos participantes que hayan causado baja en el curso por enfermedad o accidente acreditado, siempre que en estos dos últimos casos hayan realizado, al menos, el 25% de la actividad formativa.

4.– Prestakuntza-zentroak prestakuntza-ekintza bakoitza justifikatzeko memoria bat aurkeztu beharko du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan, LanF aplikazio telematikoaren bitartez, ekintzaren azken ebaluazioa Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak baliozkotu eta 15 eguneko epean, gehienez ere:

4.– El centro de formación deberá presentar ante Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, a través de la aplicación telemática LanF, la memoria justificativa de cada acción formativa en el plazo máximo de 15 días tras la validación por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de la evaluación de la acción.

Ezarritako epeetan dagozkion dokumentuak aurkezten ez baditu, organo eskudunak 15 eguneko epe luzaezina emango dio prestakuntza-zentroari dokumentu horiek aurkez ditzan. Azken epe horretan justifikaziorik aurkeztu ezean, itzulketa-prozedura hasiko da.

Transcurridos los plazos establecidos sin que se hubiese presentado la documentación correspondiente, el órgano competente requerirá al centro de formación para que en el plazo improrrogable de 15 días aporte la misma. La falta de presentación de la justificación, transcurrido este nuevo plazo, dará lugar al inicio del procedimiento de reintegro.

Hemezortzigarrena.– Hezibi eta Lehen Aukera programak sustatzea kudeaketa-gomendioaren bidez.

Decimoctava.– Impulso del Programa Hezibi y Lehen Aukera a través de la encomienda de gestión.

Langile langabeentzako prestakuntza-ekintzetan, prestakuntza-zentroek gazteentzako ikas-ekinezko edo txandakako prestakuntza sustatuko dute, eta, horretarako, profesionaltasun-ziurtagiriak eskuratzeko prestakuntza-ekintzak –kudeaketa-gomendio honetan onartutakoak– Hezibi proiektu bihurtuko dituzte. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren eta Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2012ko urriaren 3ko Aginduak arautzen ditu proiektu horiek, eta prestakuntza eta lana txandakatzeko gazteentzako Hezibi programaren oinarri arautzaileak ezartzen ditu.

En las acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas los Centros de Formación impulsarán la formación en alternancia para jóvenes mediante la transformación de acciones formativas de Certificados de Profesionalidad aprobados en la presente Encomienda de Gestión, en Proyectos Hezibi, regulados en la Orden conjunta de 3 de octubre de 2012, de las Consejeras de Educación, Universidades e Investigación, y de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa Hezibi de formación y trabajo en alternancia para jóvenes.

Agindu horretan ezarritako baldintzen arabera kudeatuko dira proiektu horiek.

Estos proyectos se gestionarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la citada Orden.

Era berean, prestakuntza-zentroek 30 urtetik beherako gazteen kontratazioa bultzatuko dute Lehen Aukera programaren bidez.

Así mismo los centros de formación potenciarán la contratación de jóvenes menores de 30 años mediante el programa Lehen Aukera.

Hemeretzigarrena.– EBren kofinantzaketa izatetik eratorritako gardentasun-betebeharrak.

Decimonovena.– Obligaciones de transparencia derivadas de la cofinanciación europea.

Kudeaketa-gomendio honi dagozkion datuak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko (EB) 1303/2013 Erregelamenduaren 115.2 artikuluan aipatuta dagoen eragiketa publikoen zerrendan jasoko dira.

Los datos relativos a esta encomienda de gestión serán incluidos en la lista de operaciones públicas que se recoge en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

Hogeigarrena.– Kudeaketa-gomendioaren indarraldia.

Vigésima.– Vigencia de la encomienda.

Indarraldia dagokion jardueraren iraupenari eta haren justifikazioari egokituko zaio.

La vigencia se ajustará al periodo de ejecución de la actividad encomendada y su correspondiente justificación.

Hogeita batgarrena.– Konpetentzia.

Vigésima primera.– Competencia.

Kudeaketa-gomendioak ez dakar berekin eskumenen titulartasuna lagatzea, ezta eskumen horretaz baliatzeko funtsezko elementuen titulartasuna lagatzea ere; Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari esleituta daude, eta erakunde autonomo horren ardura izango da kudeaketa-gomendio honen xede den jarduera material zehatzari oinarria emango dioten edo hura barnean hartuko duten egintza edo ebazpen juridiko guztiak ematea.

La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de las competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, atribuidas a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, siendo responsabilidad de este organismo autónomo dictar los actos o resoluciones de carácter jurídico que den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de la presente encomienda de gestión.

Bi aldeek edukiarekin ados daudela adierazten dute, eta, hala jasota gera dadin, kudeaketa-gomendioa formalizatzeko agiri hau sinatu dute.

Estando ambas partes conformes con el contenido de este documento y, para que así conste, suscriben el presente instrumento de formalización de encomienda de gestión.

Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburua,

La Consejera de Empleo y Políticas Sociales,

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ.

Hezkuntzako sailburua,

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

I. ERANSKINA
ANEXO I
LANGILE LANGABEEI ZUZENDUTAKO PRESTAKUNTZA EMATEKO (2020-2023) ESLEITUTAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK
RECURSOS ECONÓMICOS ASIGNADOS PARA IMPARTIR LA FORMACIÓN DIRIGIDA A PERSONAS DESEMPLEADAS (2020-2023)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
LEHENTASUNEZ LANGILE LANDUNEI ZUZENDUTAKO PRESTAKUNTZA EMATEKO (2020-2023) ESLEITUTAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK
RECURSOS ECONÓMICOS ASIGNADOS PARA IMPARTIR LA FORMACIÓN DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A PERSONAS OCUPADAS (2020-2023)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
2020-2023 MODULU EKONOMIKOAK, LEHENTASUNEZ LANGILE LANGABEEI ZUZENDUTAKO PRESTAKUNTZA-EKINTZETARAKO
MÓDULOS ECONÓMICOS 2020-2023 PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A DESEMPLEADOS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IV. ERANSKINA
ANEXO IV
2020-2023 MODULU EKONOMIKOAK, LEHENTASUNEZ LANGILE LANDUNEI ZUZENDUTAKO PRESTAKUNTZA-EKINTZETARAKO
MÓDULOS ECONÓMICOS 2020-2023 PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A OCUPADOS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común