Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

138. zk., 2020ko uztailaren 15a, asteazkena

N.º 138, miércoles 15 de julio de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
OGASUN ETA EKONOMIA SAILA
HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
2766
2766

89/2020 DEKRETUA, uztailaren 14koa, zeinaren bidez onartzen baita Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoak hartu duen erabakia, eskola-aseguruaren osasun-prestazioen kudeaketari atxikita dauden baliabideak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa.

DECRETO 89/2020, de 14 de julio, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco para el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los medios adscritos a la gestión de las prestaciones sanitarias del seguro escolar.

Transferentzien Batzorde Mistoak hartu duen erabakiaren 2. artikuluan ezarritakoa betez (irailaren 26ko 2339/1980 Errege Dekretuaren bidez onartu zen erabakia), eta bertan ezartzen diren formalizazio-izapideak betetze aldera, dekretu honen helburuetako bat da Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoak 2020ko ekainaren 25ean egin zuen osoko bilkuran hartutako erabakia onartzea; izan ere, erabaki horretan ezarri da Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkiola eskola-aseguruaren osasun-prestazioen kudeaketari atxikita dauden baliabideak. Dekretu honen bigarren helburua da, bestalde, eskualdatu diren eginkizunak eta zerbitzuak atxikitzea.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.º del Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias, aprobado por el Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, y a los efectos del cumplimiento de los trámites de formalización en el mismo requeridos, el presente Decreto tiene por objeto, de una parte, aprobar el Acuerdo del Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco de 25 de junio de 2020 sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los medios adscritos a la gestión de las prestaciones sanitarias del seguro escolar, y de otra, adscribir las funciones y servicios transferidos.

Ondorioz, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuak, Ogasun eta Ekonomiako sailburuak eta Hezkuntzako sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2020ko uztailaren 14an egindako bilkuran gaia aztertu eta onartu ondoren, honako hau

Por todo lo cual, a propuesta del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, del Consejero de Hacienda y Economía y de la Consejera de Educación, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 14 de julio de 2020,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Onartzea, uztailaren 14ko 667/2020 Errege Dekretuan ezarritako terminoetan, Transferentzien Batzorde Mistoak 2020ko ekainaren 25ean hartu duen erabakia, zeina eskola-aseguruaren osasun-prestazioen kudeaketari atxikita dauden baliabideak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa baita; eta agintzea errege-dekretu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian osorik argitara dadila, dekretu honen eranskin gisa.

Artículo 1.– Aprobar el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma de 25 de junio de 2020 sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los medios adscritos a la gestión de las prestaciones sanitarias del seguro escolar, en los términos establecidos por el Real Decreto 667/2020, de 14 de julio, ordenando la publicación íntegra del citado Real Decreto en el Boletín Oficial del País Vasco como anexo al presente Decreto.

2. artikulua.– Eskualdatutako eginkizunak eta zerbitzuak Hezkuntza Sailari atxikita egongo dira aurrerantzean.

Artículo 2.– Las funciones y servicios transferidos quedan adscritos al Departamento de Educación.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean bertan jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2020ko uztailaren 14an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 14 de julio de 2020.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

El Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

Ogasun eta Ekonomiako sailburua,

El Consejero de Hacienda y Economía,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

Hezkuntzako sailburua,

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

UZTAILAREN 14KO 89/2020 DEKRETUAREN ERANSKINA
ANEXO AL DECRETO 89/2020, DE 14 DE JULIO

UZTAILAREN 14KO 667/2020 DEKRETUA, ESKOLA-ASEGURUAREN OSASUN-PRESTAZIOEN KUDEAKETARI ATXIKITA DAUDEN BALIABIDEAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARI ESKUALDATZEARI BURUZKOA

REAL DECRETO 667/2020, DE 14 DE JULIO, DE TRASPASO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO DE LOS MEDIOS ADSCRITOS A LA GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS DEL SEGURO ESCOLAR

Konstituzioaren 43.2 artikuluak ezartzen du botere publikoei dagokiela osasun publikoa antolatu eta babestea, beharrezkoak diren neurri prebentibo, prestazio eta zerbitzuen bitartez. Gainera, 149.1.16 eta 17 artikuluen arabera, Estatuak dauka osasunaren oinarri eta koordinazio orokorraren gaineko eskumen esklusiboa, baita Gizarte Segurantzaren oinarrizko legegintzaren eta erregimen ekonomikoaren gainekoa ere, autonomia-erkidegoek zerbitzuak gauzatzeari kalterik egin gabe.

La Constitución en su artículo 43.2 establece la obligación de los poderes públicos para organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Además en el artículo 149.1.16.ª y 17.ª se reserva al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación general de la sanidad, así como sobre la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.

Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoaren Autonomia Estatutuaren 18. artikuluak Euskal Autonomia Erkidegoari ematen dio lurralde barruko osasunaren arloan Estatuko oinarrizko legeria lege bidez garatzeko eta betearazteko eskumena. Halaber, artikulu horretan ezartzen da, Gizarte Segurantzaren arloan, EAEri dagokiola Estatuaren oinarrizko legeria lege bidez garatzeko eta betearazteko eskumena, haren araubide ekonomikoa mamitzen duten arauak izan ezik.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 18 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia en el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de Sanidad Interior. Asimismo, señala que, en materia de Seguridad Social, corresponderá al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma.

Artikuluan, gainera, hau ezartzen da: xede horiek lortzeko, bere barrutian, Komunitate Autonomoak organizatu eta administratu ahalko ditu goian aipaturikoez zerikusirik duketen zerbitzu guztiak; Osasun eta Seguru Sozialari dagozkienetan instituzio, erakunde eta fundazioei bere babesa emango dielarik, artikulu honetan aurkitzen diren funtzioak eta konpetentziak betetzen diren ala ez jakiteko goren gorengo inspekzioa Estatuaren eskutan egongo delarik.

El citado artículo establece, además, que la Comunidad Autónoma podrá organizar y administrar a tales fines, dentro de su territorio, todos los servicios relacionados con las materias antes expresadas y ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones en materia de Sanidad y de Seguridad Social, reservándose el Estado la alta inspección conducente al cumplimiento de las funciones y competencias contenidas en este artículo.

1953ko uztailaren 17ko Legearen 1. artikuluan nahitaezko eskola-asegurua ezartzen da, gizarte-aurreikuspenean jarduteko, unibertsitateaz kanpoko eta unibertsitateko ikasketetan matrikulatutako ikasle guztien mesedetan, espainiarrak zein atzerritarrak izan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3. mailatik aurrera edo batxilergoko ikasturteetan, gehienez 28 urtera arte; horrela, babes eta laguntza handiagoa izango dute ustekabeko eta aurreikus daitezkeen inguruabarrak gertatzen badira, eta familia-ezbeharragatiko, istripuagatiko, gaixotasunagatiko eta graduatuarentzako laguntzagatiko prestazioak aurreikusiko dira, aipatutako Legearen 4. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

La Ley de 17 de julio de 1953 establece en su artículo 1 el seguro escolar obligatorio, con la finalidad de ejercitar la previsión social en beneficio de todos los estudiantes, tanto españoles como extranjeros, matriculados en cursos de enseñanzas no universitarias y universitarias a partir de 3.º de la Enseñanza Secundaria Obligatoria en adelante o en cursos de bachillerato y hasta 28 años como máximo, atendiendo a su más amplia protección y ayuda contra circunstancias fortuitas y previsibles, previendo prestaciones por infortunio familiar, por accidente, por enfermedad y de ayuda al graduado, de conformidad con lo que establece el artículo 4 de la citada Ley.

Azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoaren Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrak eta irailaren 26ko 2339/1980 Errege Dekretuak zehatz ezartzen dute zein eratan eta zer prozeduraren bidez eskualdatu behar zaizkion Euskal Autonomia Erkidegoari Estatuko Administrazioaren zerbitzuak.

Finalmente, la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y el Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, establecen la forma y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrean aipatzen den Batzorde Mistoak, 2020ko ekainaren 25eko bileran, erabaki zuen Estatuko Administrazioak eskola-aseguruaren osasun-prestazioen kudeaketari atxikita dauden baliabideak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzea. Erabaki hori Gobernuari bidali zaio, errege-dekretu bidez onartzeko.

La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco adoptó, en su reunión del día 25 de junio de 2020, el Acuerdo de traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los medios adscritos a la gestión de las prestaciones sanitarias del Seguro Escolar, que se eleva al Gobierno para su aprobación mediante real decreto.

Ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrean ezarritakoa betetzeko, Lurralde Politikako eta Funtzio Publikoko ministroaren proposamenez eta Ministro Kontseiluak 2020ko uztailaren 14ko bilkuran gaia eztabaidatu ondoren, honako hau

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, a propuesta de la Ministra de Política Territorial y Función Pública y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de julio de 2020,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Batzorde Mistoaren erabakia onartzea.

Artículo 1.– Aprobación del Acuerdo de la Comisión Mixta.

Onartu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrean aurreikusitako Batzorde Mistoak 2020ko ekainaren 25eko bilkuran hartutako erabakia, Estatuko Administrazioak eskola-aseguruaren osasun-prestazioen kudeaketari atxikita dauden baliabideak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa. Erabaki hori errege-dekretu honen eranskinean jaso da.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, de traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los medios adscritos a la gestión de las prestaciones sanitarias del Seguro Escolar, adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su reunión del día 25 de junio de 2020, y que se transcribe como anexo de este Real Decreto.

2. artikulua.– Baliabideak eskualdatzea.

Artículo 2.– Traspaso de medios.

Horrenbestez, eskola-aseguruaren osasun-prestazioen kudeaketari atxikita dauden baliabideak eskualdatzen dira, Batzorde Mistoak hartu duen erabakian ezarritako moduan eta han jasotzen diren termino eta baldintzen arabera.

En consecuencia, quedan traspasados los medios adscritos a la gestión de las prestaciones sanitarias del Seguro Escolar, según figura en el Acuerdo de la Comisión Mixta y en los términos y condiciones que allí se especifican.

3. artikulua.– Eskualdatzearen eraginkortasuna.

Artículo 3.– Efectividad del traspaso.

Batzorde Mistoaren erabakian adierazten den egunetik aurrera izango ditu ondorioak eskualdatzeak.

El traspaso será efectivo a partir de la fecha señalada en el Acuerdo de la Comisión Mixta.

AZKEN XEDAPEN BAKARRA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.– Entrada en vigor.

Errege-dekretu hau aldi berean argitaratuko da «Estatuko Aldizkari Ofizialean» eta «Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian», eta argitaratzen den egunean jarriko da indarrean.

Este Real Decreto será publicado simultáneamente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial del País Vasco», adquiriendo vigencia el día de su publicación.

UZTAILAREN 14KO 667/2020 ERREGE DEKRETUAREN ERANSKINA
ANEXO DEL REAL DECRETO 667/2020, DE 14 DE JULIO

Jorge García Carreño jaunak eta Begoña Pérez de Eulate González andreak, zeinak Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren Bigarren Xedapen Iragankorrean aurreikusitako Batzorde Mistoko idazkari baitira, honako hau

D. Jorge García Carreño y D.ª Begoña Pérez de Eulate González, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la Disposición Transitoria Segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco,

ZIURTATZEN DUTE:
CERTIFICAN:

Transferentzien Batzorde Mistoak, 2020ko ekainaren 25ean egindako Osoko Bilkuran, erabaki bat hartu zuen, Estatuko Administrazioak eskola-aseguruaren osasun-prestazioen kudeaketari atxikita dauden baliabideak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeko. Ondoren zehazten den moduan egingo da eskualdatzea:

Que en el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias celebrado el día 25 de junio de 2020, se adoptó un Acuerdo de traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los medios adscritos a la gestión de las prestaciones sanitarias del Seguro Escolar, en los términos que a continuación se expresan:

A) Eskualdatzea babesten duten Konstituzioko, estatutuetako eta legezko arauak.

A) Referencia a las normas constitucionales, estatutarias y legales en las que se ampara el traspaso.

Konstituzioaren 43.2 artikuluak ezartzen du botere publikoei dagokiela osasun publikoa antolatu eta babestea, beharrezkoak diren neurri prebentibo, prestazio eta zerbitzuen bitartez. Gainera, 149.1.16 eta 17 artikuluen arabera, Estatuak dauka osasunaren oinarri eta koordinazio orokorraren gaineko eskumen esklusiboa, baita Gizarte Segurantzaren oinarrizko legegintzaren eta erregimen ekonomikoaren gainekoa ere, autonomia-erkidegoek zerbitzuak gauzatzeari kalterik egin gabe.

La Constitución en su artículo 43.2 establece la obligación de los poderes públicos para organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Además en el artículo 149.1.16.ª y 17.ª se reserva al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación general de la sanidad, así como sobre la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.

Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoaren Autonomia Estatutuaren 18. artikuluak Euskal Autonomia Erkidegoari ematen dio lurralde barruko osasunaren arloan Estatuko oinarrizko legeria lege bidez garatzeko eta betearazteko eskumena. Halaber, artikulu horretan ezartzen da, Gizarte Segurantzaren arloan, EAEri dagokiola Estatuaren oinarrizko legeria lege bidez garatzeko eta betearazteko eskumena, haren araubide ekonomikoa mamitzen duten arauak izan ezik.

Por su parte el Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 18 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia en el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de Sanidad Interior. Asimismo, señala que, en materia de Seguridad Social, corresponderá al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma.

Artikuluan, gainera, hau ezartzen da: xede horiek lortzeko, bere barrutian, Komunitate Autonomoak organizatu eta administratu ahalko ditu goian aipaturikoez zerikusirik duketen zerbitzu guztiak; Osasun eta Seguru Sozialari dagozkienetan instituzio, erakunde eta fundazioei bere babesa emango dielarik, artikulu honetan aurkitzen diren funtzioak eta konpetentziak betetzen diren ala ez jakiteko goren gorengo inspekzioa Estatuaren eskutan egongo delarik.

El citado artículo establece, además, que la Comunidad Autónoma podrá organizar y administrar a tales fines, dentro de su territorio, todos los servicios relacionados con las materias antes expresadas y ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones en materia de Sanidad y de Seguridad Social, reservándose el Estado la alta inspección conducente al cumplimiento de las funciones y competencias contenidas en este artículo.

1953ko uztailaren 17ko Legearen 1. artikuluan nahitaezko eskola-asegurua ezartzen da, gizarte-aurreikuspenean jarduteko, unibertsitateaz kanpoko eta unibertsitateko ikasketetan matrikulatutako ikasle guztien mesedetan, espainiarrak zein atzerritarrak izan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3. mailatik aurrera edo batxilergoko ikasturteetan, gehienez 28 urtera arte; horrela, babes eta laguntza handiagoa izango dute ustekabeko eta aurreikus daitezkeen inguruabarrak gertatzen badira, eta familia-ezbeharragatiko, istripuagatiko, gaixotasunagatiko eta graduatuarentzako laguntzagatiko prestazioak aurreikusiko dira, aipatutako Legearen 4. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

La Ley de 17 de julio de 1953 establece en su artículo 1 el seguro escolar obligatorio, con la finalidad de ejercitar la previsión social en beneficio de todos los estudiantes, tanto españoles como extranjeros, matriculados en cursos de enseñanzas no universitarias y universitarias a partir de 3.º de la Enseñanza Secundaria Obligatoria en adelante o en cursos de bachillerato y hasta 28 años como máximo, atendiendo a su más amplia protección y ayuda contra circunstancias fortuitas y previsibles, previendo prestaciones por infortunio familiar, por accidente, por enfermedad y de ayuda al graduado, de conformidad con lo que establece el artículo 4 de la citada Ley.

Azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren bigarren xedapen iragankorrak eta irailaren 26ko 2339/1980 Errege Dekretuak zehatz ezartzen dute zein eratan eta zer prozeduraren bidez eskualdatu behar zaizkion Euskal Autonomia Erkidegoari Estatuko Administrazioaren zerbitzuak.

Finalmente, la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y el Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, establecen la forma y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Arau-aurreikuspen horiek betez eta Gizarte Segurantzaren Espainiako sistemaren aplikazio-eremuan sartzen diren ikasleentzako osasun-laguntza Osasun Sistema Nazionalak eman behar duela kontuan hartuta, eskola-aseguruaren osasun-prestazioen kudeaketari atxikita dauden baliabideak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzea formalizatu behar da.

Sobre la base de estas previsiones normativas y de la consideración de que la asistencia sanitaria para los estudiantes incluidos dentro del ámbito de aplicación del sistema español de Seguridad Social debe ser prestada por el Sistema Nacional de Salud, procede formalizar el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los medios adscritos a la gestión de las prestaciones sanitarias del Seguro Escolar.

B) Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain hartzen dituen eginkizunak eta zerbitzuak.

B) Funciones y servicios que asume la Comunidad Autónoma.

Eskola-aseguruaren osasun-babesari lotutako eginkizunak eta zerbitzuak hartzen ditu bere gain Euskal Autonomia Erkidegoak, Osasun Sistema Nazionalaren zerbitzu komunen zorroan sartutako prestazioei buruzkoa.

Las funciones y servicios que asume la Comunidad Autónoma del País Vasco corresponden específicamente a la acción protectora sanitaria del Seguro Escolar, referida a las prestaciones incluidas en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

C) Estatuko Administrazioak beretzat gordetzen dituen eginkizunak eta zerbitzuak.

C) Funciones y servicios que se reserva la Administración del Estado.

a) Ikasleak ikasturte bakoitzerako matrikula formalizatzean eskola-aseguruari egiten dion ekarpena biltzen jarraituko du Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak. Ikastetxeek Diruzaintza Nagusiaren probintzia-zuzendaritzetan sartzen dute ekarpen hori.

a) La Tesorería General de la Seguridad Social seguirá recaudando la aportación al seguro escolar que efectúa el estudiante al formalizar la matrícula para cada curso académico y que los centros docentes ingresan en las correspondientes Direcciones Provinciales de la citada Tesorería General.

b) Eskualdatzea egin ondoren, eta 2001-2004 aldian izandako batezbesteko historikoa kontuan hartuta (eskola-aseguruaren kargurako osasun-prestazioetan egindako gastuak aseguru horren kargurako artatutako prestazio guztiei dagokienez kontuan hartzetik ateratzen da batezbestekoa), matrikulazioak egiten diren urtea amaitu baino lehen, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak Euskal Autonomia Erkidegoari transferituko dio dagokion aurrekontu-ekitaldian autonomia-erkidego horretan bildutako diru-sarrera guztien % 96, eskola-aseguruaren osasun-prestazioak finantzatzeko.

b) Una vez efectuado el traspaso, y teniendo en cuenta la media histórica, durante el período 2001-2004, que resulta de considerar los gastos efectuados en prestaciones sanitarias con cargo al Seguro Escolar en relación a la totalidad de las prestaciones atendidas con cargo al citado Seguro, la Tesorería General de la Seguridad Social transferirá a la Comunidad Autónoma del País Vasco, antes de que finalice el año en que se produzcan las matriculaciones, el porcentaje del 96% del total de los ingresos recaudados en el ámbito territorial de dicha Comunidad Autónoma en el correspondiente ejercicio presupuestario para financiar las prestaciones sanitarias del Seguro Escolar.

c) Dagokion aurrekontu-ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoan bildutako diru-sarreren gainerako % 4arekin, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak kudeatzen jarraituko duen eskola-aseguruaren prestazio ekonomikoak finantzatuko dira.

c) El 4% restante de los ingresos recaudados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el correspondiente ejercicio presupuestario financiará las prestaciones económicas del Seguro Escolar que seguirá gestionando el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

d) Bestalde, Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioak urtero transferituko dio Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari aurreko c) apartatuan zehaztutako % 4ko zenbatekoa, Estatuko Administrazioak eskola-aseguruaren prestazio ekonomikoei eusteko egindako ekarpenaren kontzeptuan.

d) Por su parte el Ministerio de Educación y Formación Profesional transferirá anualmente a la Tesorería General de la Seguridad Social la misma cantidad a la que ascienda el 4% que se especifica en el apartado c) anterior en concepto de aportación de la Administración del Estado al sostenimiento de las prestaciones económicas del seguro escolar.

D) Eskualdatzearen eragina izango duten aurrekontu-kredituak.

D) Créditos presupuestarios afectados por el traspaso.

1. zerrendan zehazten da eskualdatzeko erabakiari lotuta dagoen estatu mailako urteko kostua, 2020ko ekitaldian.

El coste total anual a nivel estatal en el ejercicio de 2020 asociado al traspaso se recoge en la relación número 1.

E) Eskualdatzearen eraginkortasun-data.

E) Fecha de efectividad del traspaso.

Erabaki hau onartzen duen errege-dekretua Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango du eragina erabakiaren xede den eskualdatzeak.

El traspaso objeto de este Acuerdo tendrá efectividad a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Real Decreto por el que se aprueba este Acuerdo.

Eta hala ager dadin, ziurtagiri hau ematen da, Madrilen, 2020ko ekainaren 25ean. Batzorde Mistoaren idazkariak, Jorge García Carreño jauna eta Begoña Pérez de Eulate González andrea.

Y para que conste se expide la presente certificación en Madrid, a 25 de junio de 2020. Los Secretarios de la Comisión Mixta, D. Jorge García Carreño y D.ª Begoña Pérez de Eulate González.

1. ZERRENDA
RELACIÓN NÚMERO 1
Estatu-mailako urteko kostu osoa
18. Atala. Hezkuntza eta Lanbide-Heziketako Ministerioa
(Euroak 2018)
Coste total anual a nivel estatal
Sección 18. Ministerio de Educación y Formación Profesional
(Euros 2018)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común