Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

134. zk., 2020ko uztailaren 9a, osteguna

N.º 134, jueves 9 de julio de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA JUSTIZIA SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA
2701
2701

EBAZPENA, 2020ko ekainaren 30ekoa, Justizia Administrazioko zuzendariarena, zeinaren bidez lan-poltsak irekitzen baitira, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren zerbitzuan aritzeko aldi baterako langile-beharrak betetzeko.

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2020, de la Directora de la Administración de Justicia, por la que se procede a la apertura de las bolsas de trabajo para la cobertura de necesidades temporales de personal al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Justizia eta Herri Administrazioko sailburuaren 2010eko irailaren 16ko Aginduaren bidez, Auzitegiko Medikuen Kidegoan, Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoan, Prozesu eta Administrazio Izapidetzako Kidegoan eta Laguntza Judizialeko Kidegoan lanpostuak betetzeko, bitarteko funtzionarioak aukeratu, proposatu eta izendatzen dira. Agindu horretako 24.b artikuluan, lan-poltsak irekitzeko aukera aurreikusten da honako kasu honetan: batetik, azken oposizioko probetarik baten bat gainditu baina plazarik lortu ez dutenak lehen poltsan sartzeko; eta, bestetik, zein kidegora sartzeko eskatzen den hartaraxe sartzeko, urtean zehar deitu eta bukatu diren oposizioetako lehen azterketara aurkeztu eta suspenditu dutenak bigarren poltsan sartzeko.

La Orden de 16 de septiembre de 2010, de la Consejera de Justicia y Administración Pública, sobre selección, propuesta y nombramiento de personal funcionario interino para cubrir puestos de trabajo de los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, prevé, en su artículo 2.4.b), la apertura de las bolsas para la inclusión en la bolsa primera de los que hayan superado alguna de las pruebas de la última oposición y no hayan obtenido plaza, y en la bolsa segunda a los que se hubieran presentado y suspendido el primer examen de las oposiciones convocadas y finalizadas durante ese año, para el acceso al Cuerpo en el que solicita la inclusión.

Justizia eta Herri Administrazioko sailburuaren 2010eko irailaren 16ko Agindu horretan oinarrituta, Justizia Administrazioko Zuzendaritzak ebatzi du Justizia Administrazioaren zerbitzuko funtzionarioen kidegoetako lanpostuak betetzeko sortutako lan-poltsak irekitzea, honako oinarri hauen arabera:

En base a la citada Orden de 16 de septiembre de 2010, de la Consejera de Justicia y Administración Pública, esta Dirección de la Administración de Justicia ha resuelto la apertura de las bolsas de trabajo creadas para cubrir puestos de trabajo de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, ajustándose a las siguientes bases:

1.– Deialdiaren xedea.

1.– Objeto de la convocatoria.

1.1.– Deialdi honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren kidegoetako aldi baterako langile-beharrak betetzeko lan-poltsak irekitzea.

1.1.– La presente convocatoria tiene como objeto la apertura de las bolsas de trabajo para la cobertura de necesidades temporales de personal de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.2.– Justizia Administrazioko funtzionarioen kidego hauetako lan-poltsak irekiko dira: Auzitegiko Medikuak, Prozesu eta Administrazio Kudeaketa, Prozesu eta Administrazio Izapidetza eta Laguntza Judiziala.

1.2.– Se procederá a la apertura de las bolsas de trabajo de los siguientes Cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia: Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial.

2.– Honako hauek parte har dezakete deialdi honetan:

2.– Quienes podrán tomar parte en la presente convocatoria.

Lan-poltsetan sartzea eskatu ahal izango dute aurreko puntuan aipatutako kidegoetan sartzeko deitu ziren azken hautaketa-probetan parte hartu dutenek, baldin eta honako baldintza hauetakoren bat betetzen badute:

Podrán solicitar la admisión en las bolsas de trabajo, aquellas personas que habiendo participado en las últimas pruebas selectivas finalizadas, que se convocaron para el ingreso en alguno de los Cuerpos citados en el punto anterior, cumplan alguno de los siguientes requisitos:

● Ariketaren bat gainditu eta plazarik lortu ez badute.

● hubieran superado alguno de los ejercicios y no hubiesen obtenido plaza.

● Lehenengo ariketako kalifikazioan 0 puntu baino gehiago lortu izana.

● hubieran obtenido más de 0 puntos en la calificación del primer ejercicio.

Prozesua gainditu duten izangaien behin betiko zerrenda BOEn argitaratzen denean joko da hautaketa-probak amaitu direla (erreferentziako lan-eskaintza publikoa 2016koa da).

Se entenderá que unas pruebas selectivas han finalizado con la publicación en el BOE de la relación definitiva de personas aspirantes aprobadas que han superado el proceso (la oferta de empleo público de referencia es la de 2016).

3.– Izangaien betekizunak.

3.– Requisitos de los aspirantes.

Lan-poltsetan sartu nahi dutenek Justizia eta Herri Administrazioko sailburuaren 2010eko irailaren 16ko Aginduak ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

Las personas que soliciten entrar en las bolsas de trabajo deberán cumplir los requisitos establecidos en la Orden de 16 de septiembre de 2010, de la Consejera de Justicia y Administración Pública.

4.– Eskabideak aurkezteko ereduak eta epeak.

4.– Modelos y plazos de presentación de solicitudes.

4.1.– Deialdi honetan parte hartu nahi duten langileek izapide hauek egin beharko dituzte, bitarteko elektronikoz:

4.1.– El personal que desee tomar parte en esta convocatoria deberá realizar por medios electrónicos los siguientes trámites:

a) Deialdi honetan parte hartzeko eskabidea aurkeztea.

a) La presentación de la solicitud para tomar parte en esta convocatoria.

b) Hala badagokio, eskabidearekin batera aurkeztu behar diren agiriak aurkeztea.

b) La presentación de la documentación que se acompañe a la misma, en su caso.

4.2.– Parte hartzeko eskabidea eta, hala badagokio, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko, horretarako diseinatutako inprimaki elektronikoa erabiliko da, zeina hemen baitago eskuragarri: https://www.euskadi.eus/z16-a2appa/eu/q41auUdaWar/E20/?locale=eu

4.2.– Para la presentación de la solicitud de participación y, en su caso, de la documentación que se acompañe a la misma, se utilizará el formulario electrónico elaborado al efecto, que estará disponible en www.euskadi.eus/z16-a2appa/es/q41auUdaWar/E20/?locale=es

4.3.– Bitarteko elektronikoak erabili gabe aurkeztutako eskabideak eta deialdiari loturiko bestelako dokumentuak aurkeztu gabekotzat hartuko dira.

4.3.– La presentación tanto de la solicitud como de cualquier otro documento relacionado con la convocatoria por medios no electrónicos se tendrá por no presentado.

4.4.– Deialditik eratorritako jarduketak www.justizia.eus web-orrian eta justiziako langileen atarian argitaratuko dira, hartara eragotzi barik beste bitarteko batzuen bidez argitaratzea oinarri hauetan xedatutakoarekin bat etorriz.

4.4.– Las actuaciones que se deriven de la convocatoria se publicarán en las páginas www.justizia.eus y en el Portal del personal de Justicia, sin perjuicio de su publicación en otros medios de conformidad con lo dispuesto en las presentes bases.

4.5.– Eskabideak aurkezteko epea 30 egun baliodunekoa izango da, deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

4.5.– El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco.

Lan eta Justizia Saileko Justizia Administrazioko zuzendariari bidali behar zaizkio eskabideak.

Las solicitudes irán dirigidas a la Directora de la Administración de Justicia del Departamento de Trabajo y Justicia.

4.6.– Lan-poltsa batean baino gehiagotan sartu nahi duenak eskabide bat aurkeztu beharko du lan-poltsa bakoitzeko.

4.6.– Si se desea acceder a más de una bolsa de trabajo, la persona participante deberá presentar una solicitud por cada bolsa.

5.– Eskabidearekin batera, dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

5.– Documentación a adjuntar a la solicitud.

– Alegatutako euskarazko hizkuntza-eskakizunaren egiaztagiri ofiziala edo tituluaren homologazioa, baldin eta Administrazioari baimenik ematen ez bazaio Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatzeko. Erregistro horretan jasota ez badago, egiaztatu egin beharko da.

– Certificación oficial u homologación del título acreditativo del perfil lingüístico de euskera alegado, excepto si se autoriza a esta Administración a su comprobación en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera. En caso de no constar en dicho Registro deberá acreditarse.

– Kidegoan sartzeko eskatzen den ziurtagiri ofiziala, edo beste titulu ofizial batzuk, salbu eta Administrazio honi baimena ematen bazaio halakoak Hezkuntza Ministerioko tituluen erregistroan egiaztatzeko, unibertsitatekoak zein unibertsitatez kanpokoak izan.

– Certificación oficial de la titulación exigida para el acceso al Cuerpo, u otras titulaciones oficiales, excepto si se autoriza a esta Administración a su comprobación en el Registro de títulos del Ministerio de Educación, tanto universitarios como no universitarios.

Alegatutako tituluak 1992. urtea baino lehen lortu badira (unibertsitate-titulu ofizialak), edo 1991. urtea baino lehen eman badira (unibertsitateaz kanpoko titulu ofizialak), eta erregistro horietakoren batean inskribatzeko eskatu ez bada, aurkeztu egin beharko dira.

Si los títulos alegados se hubieran obtenido con anterioridad a 1992 (títulos universitarios oficiales), o se hubieran expedido con anterioridad a 1991 (títulos no universitarios oficiales), y no se hubiera solicitado su inscripción en alguno de dichos registros, deberán aportarse.

– Agintaritza eskudunak emandako ziurtagiria, Zuzenbideko lizentziaturako lehenengo hiru ikasturteak gainditu izana edo Zuzenbideko graduko 180 kreditu lortu izana egiaztatzen duena.

– Certificación expedida por la autoridad competente que acredite la superación de los tres primeros cursos de la Licenciatura en Derecho o la obtención de 180 créditos del Grado en Derecho.

6.– Eskabideak aurkezteko era.

6.– Forma de presentación de solicitudes.

Izangaiek, izapide horiek egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikatzeko bitartekoren bat eta sinadura elektronikoa eduki beharko dute (helbide honetan jasota daude: https://www.euskadi.eus/medios-de-identificacion-electronica-admitidos/web01-sede/es/). Besteak beste, honako hauek:

Para realizar estos trámites el personal candidato deberá disponer de uno de los medios de identificación y firma electrónicos admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, siendo estos los que se recogen en https://www.euskadi.eus/medios-de-identificacion-electronica-admitidos/web01-sede/es/ y, entre ellos:

a) Izenpek pertsona fisikoei emandako ziurtagiriak, B@kQ barnean dela.

a) Los certificados de persona física emitidos por Izenpe, incluida la B@kQ.

b) Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionalaren software-formatuko sinadura elektronikoaren ziurtagiriak (pertsona fisikoenak).

b) Los certificados (de persona física) de firma electrónica en formato software de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

c) NAN elektronikoa.

c) DNI electrónico.

7.– Behin-behineko zerrendak.

7.– Listas provisionales.

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren aldi baterako langile-beharrak betetzeko lan-poltsetan onartutako eta baztertutako pertsonen behin-behineko zerrendak egin ondoren, ikusgai jarriko dira www.justizia.eus web-orrian eta Justiziako langileen atarian.

Una vez elaboradas las relaciones provisionales de personas admitidas y excluidas a las bolsas de trabajo para la cobertura de necesidades temporales de personal al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi, serán expuesta en las páginas www.justizia.eus y en el Portal del personal de Justicia.

Onartutakoen eta baztertuen behin-behineko ebazpenaren aurka, alegazioak aurkeztu ahal izango dira, hamar egun balioduneko epean, ebazpena argitaratzen denetik hasita.

Contra la resolución provisional de personal admitido y excluido, cabrá formular alegaciones en el plazo de diez días hábiles desde su publicación.

8.– Behin betiko zerrendak.

8.– Listas definitivas.

Alegazioak ebatzi ondoren, argitara emango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren aldi baterako langile-beharrak estaltzeko lan-poltsetan onartutako eta baztertutako pertsonen behin betiko zerrendak, behin-behineko zerrendak erakutsi ziren toki beretan. Behin betiko ebazpenaren aipamena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ere argitaratuko da.

Una vez resueltas las alegaciones, se expondrán las relaciones definitivas de personas admitidas y excluidas a las bolsas de trabajo para la cobertura de necesidades temporales de personal al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi, en los mismos lugares en que han sido expuestas las relaciones provisionales y la reseña de la Resolución definitiva será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

9.– Errekurtsoak.

9.– Recursos.

Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari. Haren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Justiziako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

La presente convocatoria no agota la vía administrativa. Contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejería de Justicia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko ekainaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de junio de 2020.

Justizia Administrazioko zuzendaria,

La Directora de la Administración de Justicia,

MARÍA ISABEL GABRIEL BELLIDO.

MARÍA ISABEL GABRIEL BELLIDO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común