Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

132. zk., 2020ko uztailaren 7a, asteartea

N.º 132, martes 7 de julio de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
2650
2650

EBAZPENA, 2020ko uztailaren 1ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, aparteko dirulaguntzetarako deialdi bat argitaratzeko dena; dirulaguntzen hartzaileak laneratzeko enpresak eta enplegu-zentro bereziak izango dira, zehazki beren jarduerak etenda edo murriztuta dituztenak COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma-egoera dela eta.

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las empresas de inserción y los centros especiales de empleo cuyas actividades han quedado suspendidas o reducidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2020ko uztailaren 1eko bilkuran hartutako Erabakiaren bidez, aparteko dirulaguntzetarako deialdi bat onartu du, laneratzeko enpresentzat eta enplegu-zentro berezientzat, baldin eta jarduerak eten edo murriztu behar izan badituzte, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma egoera dela eta. Hori horrela, maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren bitartez onartutako Lanbideren Estatutuen 10.2 artikuluaren p) letran xedatutakoarekin bat etorriz, erakunde autonomo horren zuzendari nagusiari dagokio deialdi hori argitaratzea.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 1 de julio de 2020, ha aprobado la convocatoria de ayudas extraordinarias para las empresas de inserción y los centros especiales de empleo cuyas actividades han quedado suspendidas o reducidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado p) del artículo 10.2 de los Estatutos de Lanbide, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, corresponde al Director General de este organismo autónomo proceder a su publicación.

Horrenbestez, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitara ematea laneratzeko enpresei eta enplegu-zentro bereziei aparteko dirulaguntzak emateko deialdia. Enpresa eta zentro horiek baldintza hau bete beharko dute: haien jarduerak etenda geratu edo murriztu izana, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma egoera dela eta. Deialdi hori erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak 2020ko uztailaren 1eko bilkuran hartutako Erabakiaren bidez onartu zen, eta Ebazpen honen eranskinean jasota dago.

Primero.– Proceder a la publicación de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las empresas de inserción y los centros especiales de empleo cuyas actividades han quedado suspendidas o reducidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 1 de julio de 2020, recogida como anexo a esta Resolución.

Bigarrena.– Jakinaraztea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango dituela ondorioak laguntzen deialdia onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren Erabakiak.

Segundo.– Informar que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria de ayudas surtirá efectos desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Adieraztea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren Erabakiaren aurka, zeinaren bidez deialdia onartzen baita, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaiola organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko uztailaren 1a.

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de julio de 2020.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

El Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.

ERANSKINA
ANEXO
APARTEKO LAGUNTZETARAKO DEIALDIA, COVID-19AK ERAGINDAKO OSASUN-KRISIALDIA KUDEATZEKO DEKLARATUTAKO ALARMA-EGOERARENGATIK JARDUERA ETENDA EDO MURRIZTUTA DITUZTEN LANERATZEKO ENPRESEI ETA ENPLEGU-ZENTRO BEREZIEI ZUZENDUA
CONVOCATORIA DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS PARA LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN Y LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO CUYAS ACTIVIDADES HAN QUEDADO SUSPENDIDAS O REDUCIDAS A CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19

Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren bidez, alarma egoera deklaratu zen COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko. Errege-dekretu horretan bildutako neurriek txikizkako lokal eta establezimenduak jendearentzat irekitzeko etenaldia ezarri zuten, eta eten egin zuten, halaber, errege-dekretu horretan behar-beharrezkotzat jotzen ez diren jardueren garapena. Neurri horien ondorioz, entitate askok beren jarduerak eten edo murriztu behar izan dituzte, eta horietako batzuk laneratzeko enpresak eta enplegu-zentro bereziak dira.

Las medidas que recoge el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que suspenden la apertura al público de locales y establecimientos minoristas, así como el desarrollo de actividades que no sean las señaladas en dicho real decreto como de primera necesidad, han supuesto muchas entidades se hayan visto obligadas a suspender o reducir su actividad, entre ellas las empresas de Inserción y los centros especiales de empleo.

Begi bistan denez, jarduerak osorik edo partzialki eteteak, edo jarduerak murrizteak, entitate horietako askok lanpostu guztiei eutsi ezin izatea eragin dezake.

Parece evidente que la suspensión de actividades, total o parcial, o la reducción de la actividad, puede provocar que muchas de estas entidades no puedan hacer frente al mantenimiento de todos sus puestos de trabajo.

Testuinguru horretan, entitateek jarduera eten edo murriztu egin behar izan dute, eta aparteko gastuak egin behar izan dituzte zenbait neurri hartzeko, hala nola neurri sanitarioak, prebentziozkoak, antolaketakoak, eta norbera babesteko ekipamendua eta babeserako beste elementu batzuk eskuratzeko (manparak, gelak, eskularruak, seinaletika...), eta horiek guztiek nabarmen eragin dute proiektuen jasangarritasunean. Horrezaz gain, osasun-krisialdiaren ondorioz, ugaritu egin dira aldi baterako ezintasuneko egoerak, bai COVID-19 gaitzak berak eragindakoak, bai kontaktuengatiko nahitaezko bakartze-egoerek eragindakoak (aldi baterako ezintasunaren parekoak, lan-istriputzat hartuta), bai COVID-19 gaitzaren aurrean desgaitasuna duten eta bazterketa-egoeran dauden pertsona askoren zaurgarritasun bereziek eragindakoak. Egoera horiei konponbidea emate aldera, hau da, hutsik geratutako lanpostuak betetze aldera, gainera, zaurgarritasun-egoeran ez dauden profesionalak kontratatu behar izan dituzte, funtsezko zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko, nahiz eta horrek gainkostua eta inpaktua ekarri berekin.

En este contexto, las entidades, han tenido que afrontar una suspensión o reducción de la actividad, y adoptar toda una serie de gastos extraordinarios derivados de la adopción de las medidas sanitarias, preventivas, organizativas, de dotación adicional de EPIs y otros elementos de protección (señalética, mamparas, geles, guantes, etc.), que han impactado de manera significativa en la sostenibilidad de los proyectos. Adicionalmente, la crisis sanitaria ha motivado un incremento de las situaciones de incapacidad temporal motivadas, tanto por la propia afección del COVID-19, las situaciones de aislamiento obligatorio por contactos asimilables a la incapacidad temporal, con la consideración de accidentes de trabajo, como por la especial vulnerabilidad que presentan un buen número de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión, frente al COVID-19. Para solventar tales situaciones, a su vez, se ha requerido, para la cobertura de dichas vacantes, la contratación de profesionales, no afectados de tal vulnerabilidad, para seguir prestando servicios esenciales, a pesar del sobrecoste e impacto que ello ha tenido.

Bada, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak lagundu nahi dute desgaitasuna duten eta/edo bazterketa-egoeran dauden pertsonek betetzen dituzten lanpostuei eusten, eta halako entitateek jarduera behin betiko eten beharra ekiditen.

Es voluntad del Departamento de Empleo y Políticas Sociales y de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo contribuir al mantenimiento de los puestos ocupados por personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión, minimizando la posibilidad de que estas entidades se vean abocadas al cese de actividad de forma definitiva.

Hori guztia aintzat hartuta, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren proposamenez, erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak, 2020ko uztailaren 1ean egindako bilkuran, laneratzeko enpresei eta enplegu-zentro bereziei aparteko laguntzak emateko deialdia onartu du; enpresa eta zentro horiek baldintza hau bete beharko dute: haien jarduerak etenda edo murriztuta geratu izana, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma egoera dela eta. Hona deialdiaren ezaugarriak:

Por todo ello, a propuesta del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Consejo de Administración de este organismo autónomo, en su sesión del 1 de julio de 2020, aprueba la convocatoria de ayudas extraordinarias para las empresas de inserción y los centros especiales de empleo cuyas actividades han quedado suspendidas o reducidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en los siguientes términos.

1. artikulua.– Laguntza-deialdiaren xedea.

Artículo 1.– Objeto de la convocatoria de ayudas.

Deialdi honen xedea da arautzea nola eman behar diren Euskal Autonomia Erkidegoko laneratzeko enpresentzako eta enplegu-zentro berezientzako laguntzak, langileei ordaindutako soldata-osagarriengatik.

Es objeto de la presente convocatoria, la regulación de las ayudas a conceder a las empresas de inserción y centros especiales de empleo de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por los complementos salariales efectivamente abonados a sus trabajadores.

Ordaindutako soldata-osagarriek ezinbestean izan behar dute COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma egoera dela-eta edo COVID-19ak langile horiengan eragindako osasun-egoera dela-eta jarduerak murriztu edo eten behar izatearen ondorioz ordaindutakoak. Horrek guztiak hau du xede: jarduerari eta lanpostuei eusten laguntzea.

Los complementos salariales abonados deberán ser consecuencia de la reducción o suspensión de sus actividades por la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 o la incidencia sanitaria del COVID-19 en esos trabajadores; todo ello con la finalidad de contribuir al mantenimiento de su actividad y al sostenimiento de sus puestos de trabajo.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

Deialdi honetako laguntzak finantzatzeko, 6.000.000 euro bideratuko dira, 2020ko ordainketa-kredituari dagozkionak.

Los recursos económicos destinados a la financiación de las ayudas reguladas en la presente convocatoria ascienden a un total de 6.000.000 de euros, correspondientes al crédito de pago del ejercicio 2020.

Zenbateko hori handitu ahal izango da bakar-bakarrik, baldin eta COVID-19ak eragindako osasun-egoerari aurre egiteko martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 22. eta 23. artikuluetan xedatutako bitartekoak formalki luzatzen badira, eta beharrezkoa bada laguntza horiek ordaintzeko 2020an soilik luzatutako epealdirako. Formalki onartutako aurrekontuetan eskuragarri dagoenaren arabera soilik gauzatu ahal izango da baliabide ekonomikoen handitze hori.

Esta cantidad podrá ser ampliada exclusivamente en el supuesto de que, prorrogándose formalmente los instrumentos previstos en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para responder a la situación sanitaria provocada por el COVID-19, sea necesaria para sufragar estas ayudas para el periodo prorrogado exclusivamente en el ejercicio 2020. Esta ampliación de los recursos económicos tan solo podrá efectuarse en función de las disponibilidades presupuestarias existentes formalmente adoptadas.

3. artikulua.– Laguntza jaso dezakeen jarduera: laguntzaren xedea.

Artículo 3.– Actuación subvencionable: objeto de la subvención.

1.– Deialdi honen babesean dirulaguntzak jasoko dituzte soldaten ordainsariagatiko soldaten kostuek, baldin eta langabezia-prestazioen edo aldi baterako ezintasunagatiko prestazio ekonomikoaren osagarri gisa, laneratze-enpresek eta enplegu-zentro bereziek beren plantillako langileei, artikulu honetako 2. apartatuan aipatzen direnei, dagozkien hileko nominetan edo nomina osagarrietan ordaindu badizkiete.

1.– Serán objeto de subvención al amparo de esta convocatoria los costes salariales por remuneración salarial que, como complemento a las prestaciones por desempleo o prestación económica por incapacidad temporal, hayan sido abonados en las correspondientes nóminas mensuales o en nóminas complementarias por las empresas de inserción y centros especiales de empleo a las personas trabajadoras de su plantilla a las que se hace referencia en el apartado 2 de este artículo.

Soldaten ordainsariagatiko osagarriak ordaintzeko arrazoiek honako hauek izan behar dute: langileak COVID-19arekin lotutako aldi baterako ezintasun-egoeran egotea 2020ko martxoaren 14az geroztik, edo lan-kontratuak eteteko edo lanaldia murrizteko prozeduretan sartuta egotea, COVID-19ak eragindako inpaktu ekonomiko eta sozialari aurre egiteko ezohiko premiazko neurriei buruzko martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 22. eta 23. artikuluetan xedatutako kausak oinarri hartuta.

El pago de los complementos por remuneración salarial deberán haber sido motivados por encontrarse los correspondientes trabajadores en la situación de incapacidad temporal vinculada al COVID-19 acaecida con posterioridad al 14 de marzo de 2020 o incluidos en procedimientos de suspensión de sus contratos de trabajo o de reducción de jornada, basados en las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

2.– Dirulaguntza jaso dezaketen soldata-osagarriak dituzten langileek Euskal Autonomia Erkidegoko lantokietan egin behar dute lan, eta kolektibo hauetakoren batean egon behar dute:

2.– Las personas trabajadoras cuyos complementos salariales pueden ser objeto de subvención han de prestar sus servicios en centros de trabajo de la Comunidad Autónoma de Euskadi y pertenecer a alguno de estos colectivos:

a) gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonak, gizarteratze-prozesuan daudenak, gizarteratze-enpresek kontratatuak.

a) personas en situación de exclusión social, en proceso de inserción, contratadas por las empresas de inserción.

b) % 33ko edo hortik gorako desgaitasuna duten pertsonak, desgaitasunaren ziurtagiriarekin egiaztatuta, enplegu-zentro bereziek kontratatuak.

b) las personas con discapacidad igual o superior al 33%, acreditada con certificado de discapacidad, contratadas por los centros especiales de empleo.

3.– Ordaindutako soldata-osagarrien zenbatekoak ezinbestean osatu behar du, gutxienez, langabeziagatiko prestazioarekin edo aldi baterako ezintasunagatiko prestazio ekonomikoarekin batera, 2020ko hileko lanbidearteko gutxieneko soldataren zenbatekoa. Hori proportzionalki kalkulatuko da lanaldiaren, lanaldi-murrizketaren edo, hala badagokio, errendimendu txikiaren arabera.

3.– El importe de los complementos salariales abonados han de ser, como mínimo, de tal cuantía que, junto con la prestación por desempleo o la prestación económica por incapacidad temporal, alcancen el importe del salario mínimo interprofesional mensual para 2020 calculado proporcionalmente en función de la jornada de trabajo, la reducción de jornada o al bajo rendimiento, en su caso.

Nolanahi ere, ordaindu diren osagarriek deialdi honen xedeko dirulaguntza jasotzeko, langileak ezinbestez izan behar dute 2020ko martxoaren 14a baino lehen kontratatutakoak, eta haien hasierako kontratua, gutxienez, 2020ko ekainaren 30era artekoa izatea. Horrezaz gain, dirulaguntza jaso dezaketen hasierako epearen luzapenei dagozkien osagarriak finantzatzea posible bada, ez dira onartuko laguntzen deialdi hau argitaratu ostean luzatutako kontratuen osagarriak.

En todo caso, las personas contratadas cuyos complementos abonados den lugar a la subvención que se contempla, deberán haber sido contratadas con anterioridad al 14 de marzo de 2020 y con un contrato inicial cuya vigencia se extendiera, al menos, hasta el día 30 de junio de 2020. Asimismo, en el caso de que sea posible financiar complementos respecto a prórrogas del periodo inicial subvencionable, no se admitirán complementos respecto a contratos prorrogados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria de ayudas.

4.– Diruz lagundu daitekeen gehieneko epea 2020ko martxoaren 14tik 2020ko ekainaren 30era artekoa da.

4.– El periodo máximo subvencionable se extiende desde el día 14 de marzo hasta el día 30 de junio de 2020.

5.– Aurreko 4. apartatuan xedatutakoa gorabehera, eta bere garaian egon daitezkeen aurrekontu-baliabideen arabera, diruz lagundu daitekeen gehieneko epea luzatu ahal izango da, COVID-19a dela-eta aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteentzat (ABEEE) xedatutako epea luzatzen bada, 8/2000 Errege Lege Dekretuaren 22. eta 23. artikuluak eta hura luzatzeko araudia oinarri hartuta; nolanahi ere, ez da 2020ko abenduaren 31tik aurrera luzatuko.

5.– No obstante lo dispuesto en el apartado 4 anterior, y en función de las disponibilidades presupuestarias que en su momento puedan existir, cabrá ampliar el periodo máximo subvencionable en función de la prórroga de la vigencia que se establezca para los ERTE por motivos COVID, sobre la base de los artículos 22 y 23 del RDL 8/2020 y normativa que establezca su prórroga y nunca más allá del 31 de diciembre de 2020.

Kontzeptu horrengatik egiten den luzapena, bestalde, hasieran ezarritako prozeduraren arabera laguntzak lortu dituztenei bakarrik aplikatuko zaie, eta ez da eskaera berrietarako epea irekiko. Aurrekontu-zuzkidura berria argitaratu eta hilabeteko epean, onuradunek behar den dokumentazioa aurkeztu beharko dute, aplikazio-epearen luzapena kudeatzeko, kontuan hartuta ezarritako luzapen-aldirako langileen benetako egoera.

La ampliación por este concepto tan solo será aplicable a quienes hayan obtenido ayudas conforme al procedimiento inicialmente establecido, no reabriéndose plazo de nuevas solicitudes. Una vez hecha pública la nueva dotación presupuestaria y en el plazo de un mes desde tal publicación, los beneficiarios deberán aportar la documentación oportuna para gestionar la ampliación del plazo de aplicación en función de la situación efectiva de sus trabajadores para el periodo de prórroga establecido.

Horretarako aurrekontu-baliabidea erabaki ondoren, hasieran onartutako eskatzaileentzat ebatziko da diruz lagundu daitekeen epearen luzapena, luzapen horri aurre egiteko ezar daitekeen diru-kopuruaren arabera; zenbateko hori hasierako prozedurari jarraituz ezarriko da, eta dagokion ebazpena emango da.

Una vez acordada la disponibilidad presupuestaria para ello, la ampliación del periodo máximo subvencionable será resuelta para los solicitantes inicialmente admitidos, en función de la dotación que para atender tal ampliación pueda establecerse conforme al procedimiento fijado inicialmente dictándose la correspondiente resolución.

Gehieneko epearen luzapenari aurre egiteko zuzkidurarena, eta, gero, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

De la dotación para atender tal ampliación del periodo máximo y, posteriormente, de su resolución se dará publicidad a través del Boletín Oficial del País Vasco.

4. artikulua.– Entitate onuradunak.

Artículo 4.– Entidades beneficiarias.

1.– Deialdi honetan xedatutako laguntzen onuradunak laneratzeko enpresak eta enplegu-zentro bereziak izango dira, hala kalifikatuta eta inskribatuta daudenak, hurrenez hurren, Laneratzeko Enpresen Erregistroan edo Enplegu-zentro berezien EAEko Erregistroan, Lanbidek kudeatutakoak, baldin eta jarduerak eten edo murriztu behar izan badituzte, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma egoerak eraginda, eta lan-kontratuak eteteko eta lanaldia murrizteko aldi baterako enplegu-erregulazioko espediente bat izapidetu eta onartu bazaie, oinarri hartuta martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 22. edo 23. artikuluetan xedatutako kausak.

1.– Serán beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria las empresas de inserción y los centros espaciales de empleo, calificados e inscritos como tales en el Registro de Empresas de Inserción o en el Registro Vasco de centros especiales de empleo, respectivamente, gestionados por Lanbide, cuyas actividades hayan quedado suspendidas o reducidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y que hayan tramitado, y haya sido admitido, un expediente de regulación temporal de empleo para la suspensión de contratos de trabajo o reducción de jornada, basado en las causas previstas en los artículos 22 o 23 del Real Decreto–ley 8/2020, de 17 de marzo.

2.– Entitate onuradunek eskakizun hauek bete beharko dituzte:

2.– Las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izan behar dituzte.

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen direla, dirulaguntza eman eta hura ordaindu baino lehen. Hala ere, eskatzaileak berariaz aurka egin diezaioke egiaztatze horri, eta, halakorik egiten baldin badu, baldintza hori betetzen duela egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, se verificará automáticamente, por el órgano gestor, con anterioridad a la concesión de la subvención y a la realización del pago. No obstante, el solicitante podrá oponerse expresamente a esta verificación, debiendo aportar entonces certificados actualizados que acrediten esta condición.

b) Dirulaguntzak itzultzeko dagozkion ordainketa guztiak eginak izan beharko ditu.

b) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones de reintegro en materia de subvenciones

c) Zigor- edo administrazio-arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzeko zehapenik ez jaso izana, ez eta horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera, edo emakumeen eta gizonen benetako berdintasunerako martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoaren arabera sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barne.

c) No estar sancionada ni penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, o de la Ley Orgánica 3/2007, de 30 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

d) Ez egotea berreskuratze-agindu baten zain, Europako Batzordeak aurretiaz hartutako erabaki baten bidez laguntza bat legearen aurkakoa eta merkatu erkidearekin bateraezina dela adierazi ostean.

d) No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea, que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

e) Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan eta zehazki 2. eta 3. apartatuetan aurreikusitako egoeren eraginpean, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez.

e) No estar incursa en ninguna de las restantes circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de subvenciones.

f) Ezein administrazio publiko ez izatea partaide nagusia, edo organo gorenean kideen gehiengoa ez izatea administrazio publikoren batek izendatutakoak.

f) No estar participada mayoritariamente por ninguna Administración Pública o con mayoría de miembros, en su órgano superior, designados por Administraciones Públicas.

2. apartatu honetan xedatutako eskakizunen bat ez badu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egiaztatzen, erantzukizunpeko adierazpen bidez egiaztatu beharko da. Adierazpen hori eranskinean jasotako eskabide-inprimakian dago.

Los requisitos previstos en este apartado 2 que no sean verificados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, serán acreditados mediante la declaración responsable que forma parte del formulario de solicitud recogido en el anexo.

3.– Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren Hirugarrenen Erregistroan agertu behar du pertsona eskatzaileak.

3.– Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, la persona solicitante deberá constar en el Registro de Terceros de la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía.

Pertsona eskatzailea ez badago erregistratuta, edo Ogasun eta Ekonomia Sailaren Hirugarrenen Erregistroko banku-datuak aldatu nahi baditu, inprimakia bete behar du eredu honi jarraituz: https://www.euskadi.eus/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/web01-tramite/eu/

En caso de que la persona no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de terceros del Departamento de Hacienda y Economía, deberá cumplimentar formulario según modelo establecido en https://www.euskadi.eus/alta-modificacion-datos-terceros/web01-tramite/es/

5. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa.

Artículo 5.– Cuantía de la ayuda.

1.– Laguntzaren zenbatekoa, gehienez ere, hilean 475 eurokoa izango da, lanaldi osorako kontratatutako pertsona bakoitzeko, baldin eta hileko langabezia-prestazioari edo aldi baterako ezintasunagatiko prestazio ekonomikoari soldata-osagarria ordaindu bazaio, 3. artikuluan aurreikusitako moduan, lan-kontratua etenda, lanaldia murriztuta edo aldi baterako ezintasun-egoeran egondako epean.

1.– La cuantía de la ayuda será, como máximo, de 475 euros/mes por cada persona contratada a jornada completa a la que se haya abonado el complemento salarial a su prestación mensual por desempleo o la prestación económica por incapacidad temporal en los términos previstos en el artículo 3, durante el periodo de suspensión del contrato de trabajo, de reducción de jornada o de incapacidad temporal.

Lanaldi partzialeko kontratua eta/edo errendimenduko txikiko kontratua bada, bai eta lanaldi murriztuko kontratuta bada ere, dirulaguntza proportzionalki murriztuko da.

En el supuesto de contrato de trabajo a tiempo parcial y/o contrato de bajo rendimiento, así como en el caso de reducción de jornada, el importe de la subvención se reducirá en la misma proporción.

2.– Adierazitako mugaren barnean, dirulaguntzaren zenbatekoa ez da inoiz izango entitate onuradunek nomina bakoitzean soldata-osagarri gisa ordaindutako zenbatekoa baino handiagoa.

2.– Dentro del límite señalado, en ningún caso el importe de la subvención será superior a la cantidad efectivamente abonada en cada nómina como complemento salarial por las entidades beneficiarias.

6. artikulua.– Eskabideak, dokumentazioa eta aurkezteko epea.

Artículo 6.– Solicitudes, documentación y plazo de presentación.

1.– Eskabideak modu elektronikoan izapidetuko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan (https://www.euskadi.eus/servicios/11058 Hor, eskuragarri daude zenbait zehaztapen, izapideak bide elektronikoz nola egiten azaltzen dutenak, bai eta inprimakiak ere. Webgune horretara sartzeko, esteka bat egongo da Lanbideren web-orrian bertan: https://lanbide.euskadi.eus).

1.– Las solicitudes se tramitarán de forma electrónica, en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus/servicios/11058 donde están disponibles las especificaciones de cómo tramitar por canal electrónico y los formularios. Se dispondrá de un enlace de acceso a la misma en la página web de Lanbide: https://lanbide.euskadi.eus,

Eranskinean eskabide-inprimakiaren eredu bat dago.

En el anexo consta el modelo de formulario de solicitud.

Eskabidea aurkeztu ondorengo izapideak eta jakinarazpenak «Nire karpeta» atalaren bidez egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

Los trámites posteriores a la solicitud, incluidas las notificaciones, se realizarán a través del apartado «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus/micarpeta

2.– Eskabidearekin batera, honako dokumentu hauek aurkeztu behar dira:

2.– Junto con el impreso de solicitud deberán presentarse la siguiente documentación:

– Langabezia-prestazioa onartzeko eskabide kolektiboaren kopia, entitate eskatzaileak aurkeztutakoa 8/2000 Errege Lege Dekretuaren 22. eta 23. artikuluan xedatutako kausak direla-eta kontratua eten edo lanaldia murriztuta duten langileen izenenean.

– Copia de la solicitud colectiva de reconocimiento de la prestación por desempleo, presentada por la entidad solicitante en representación de las personas trabajadoras cuyos contratos han sido suspendidos o reducida su jornada por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020.

– 2020ko martxoaren 14tik aurrera aldi baterako ezintasunaren edo lan-istriputzat hartutako haren parekoaren deklarazioaren enpresarentzako aleen kopia.

– Copia de los ejemplares para la empresa de la declaración de incapacidad temporal o asimilación al accidente de trabajo de las personas afectadas con posterioridad al 14 de marzo de 2020.

– Soldata-osagarria jaso dutela erakusten duten nominen kopia eta osagarri horiek ordaindu izanaren frogagiriak, lan-kontratuen etenaldiari, lanaldi murrizketari edo aldi baterako ezintasunari dagozkionak.

– Copia de las nóminas en las que conste el complemento salarial, así como justificantes de pago de las mismas, correspondientes al periodo de suspensión, de reducción de jornada de los contratos de trabajo o de incapacidad temporal.

– 2020ko martxoaren 14tik ekainaren 30era bitartean soldata-osagarria ordaindu zaien pertsonen kontratuen kopia, baldin eta kontratua data horren aurretik jarri bazen indarrean. Epea luzatuz gero, luzatutako epealdian ordaindu zaien pertsonen kontratuen kopia aurkeztu beharko dute, baldin eta kontratua data horren aurretik jarri bazen indarrean.

– Copia de los contratos de las personas a las que se haya abonado el complemento salarial en el que conste su vigencia previa durante el periodo 14 de marzo hasta el 30 de junio de 2020. En el caso de ampliación de plazo deberá aportarse tales copias acreditativas de su vigencia previa durante el periodo de prórroga.

3.– Eskabideak ez badaude behar bezala beteta, edo ez bada aurreko paragrafoan adierazitako dokumentazio guztia aurkezten harekin batera, entitateari hamar eguneko epea emango zaio akatsa zuzen dezan edo aginduzko dokumentuak aurkez ditzan. Gainera, jakinaraziko zaio hori egiten ez badu haren eskabideari uko egin diola ulertuko dela, eta Administrazioak eskabide horri buruzko ebazpena eman beharko du espresuki, bai eta jakinarazi ere.

3.– Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la documentación preceptiva relacionada en el párrafo anterior, se requerirá a la entidad para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida su petición, estando obligada la Administración a dictar resolución expresa sobre esa solicitud, así como a notificarla.

4.– Eskabideak aurkezteko epea deialdi hau EHAAn argitaratu eta biharamunean hasiko da eta 2020ko uztailaren 24an amaituko da.

4.– El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOPV y finalizará el 24 de julio de 2020.

Diruz lagundu daitekeen epea luzatuz gero, hasierako onuradunek artikulu honetako 2. apartatuan adierazitako egiaztagiriak aurkeztuko beharko dituzte. Agiri horiek luzatutako aldiari dagozkionak izango dira, eta hilabeteko epea izango dute aurkezteko, diruz lagundu daitekeen aldia luzatzeko aurrekontu-kreditua handitu dela EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

En el caso de ampliación del periodo subvencionable los beneficiarios iniciales deberán presentar la documentación acreditativa a la que se refiere el apartado 2 de este artículo, correspondiente al periodo de ampliación en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOPV de la ampliación del crédito presupuestario destinado a atender la prórroga del periodo subvencionable.

7. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzeko modua.

Artículo 7.– Forma de pago de la subvención.

Aldi bakarrean ordainduko zaie dirulaguntza onuradunei, hura onartu ondoren; horretarako, laguntzaren xedea betetzen dela justifikatu behar da aurretik.

El abono de la subvención a las entidades beneficiarias se realizará en un único pago tras la concesión de la misma, una vez justificado el cumplimiento de la finalidad de la ayuda.

8. artikulua.– Prozedura izapidetzea eta ebaztea.

Artículo 8.– Instrucción y resolución del procedimiento.

1.– Laneratzea Aktibatzeko Zuzendaritzak du prozedura izapidetzeko eskumena, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak, berriz, hori ebaztekoa.

1.– El órgano competente para la tramitación del procedimiento será la Dirección de Activación Laboral, y el órgano competente para resolver será el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Eskabideak aurkezteko epea amaitu ondoren, deialdi honetan xedatutako baldintzak betetzen dituztenei emango zaie.

2.– Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se concederán aquellas que reúnan los requisitos previstos en esta convocatoria.

Baliabide ekonomikoak onartu beharreko eskabide guztientzako nahikoak ez badira, funtsak guztien artean banatuko dira, entitate bakoitzari legokiokeen dirulaguntzaren zenbatekoaren arabera.

En el supuesto de que los recursos económicos no sean suficientes para la cobertura de todas las solicitudes que hayan de ser aprobadas, se procederá al reparto de los fondos entre todas ellas en proporción al importe de subvención que le hubiese correspondido a cada entidad.

3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpena jakinarazteko, Eusko Jaurlaritzaren iragarki-taula elektronikoan argitaratuko da: https://www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa/

3.– La resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo será notificada mediante su publicación en el tablón electrónico de anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco: https://www.euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios/

Eskabideak ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea lau hilabetekoa izango da, deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Epe hori amaitu eta esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, dirulaguntza jasotzeko eskabidea ezetsitzat joko da.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de cuatro meses, desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco, transcurrido el cual se entenderá desestimada la solicitud de subvención, si no recayera resolución expresa.

4.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenak amaiera emango dio administrazio-bideari, eta, horren aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal zaio organo horri, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik hasita; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ere jarri ahal da zuzenean, Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik hasita.

4.– La Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación.

5.– Entitate onuradunei ez zaie esleitutako laguntzarik ordainduko, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko dirulaguntzengatik zigor-prozedura batean edo dirulaguntzak itzultzeko prozedura batean sartuta badaude, eta prozedura horiek oraindik ere izapidetzen ari badira.

5.– La concesión y el pago a las entidades beneficiarias de estas ayudas quedarán condicionadas a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

6.– Publikotasun-printzipioa betetzeko, Lanbideko zuzendari nagusiaren ebazpenaz honako hau emango da jakitera Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian: alde batetik, deialdi honen babesean dirulaguntza zer onuradunek jaso duten eta zenbateko laguntza jaso duten, eta, bestetik, zer onuraduni emandako dirulaguntzak aldatu diren.

6.– A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, mediante Resolución del Director General de Lanbide se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la presente convocatoria, con expresión de las cuantías percibidas, así como la de aquellas respecto a las que se haya procedido a modificar la subvención concedida.

9. artikulua.– Entitate onuradunen betebeharrak.

Artículo 9.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Entitate onuradunen betebehar izango dira azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14.1 eta 46. artikuluetan jasotakoak, eta, bereziki, honako hauek:

Son obligaciones de las entidades beneficiarias las que, con carácter general, se establecen en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1997, de 11 de noviembre y en los artículos 14.1 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en particular las siguientes:

a) Etenda egon diren lan-kontratuak gutxienez 6 hilabetez kontratatuta jarraitzea, diruz lagundutako kontratu-etenaldia edo lanaldi murrizketa amaitzen denetik.

a) Mantener los contratos de trabajo que han sido objeto de suspensión durante un periodo mínimo de 6 meses desde la finalización de la suspensión o la reducción de jornada cuyo complemento se subvenciona.

Betebehar hori ez da ez-betetzat joko, baldin eta lan-kontratua azkentzen bada bidezkotzat deklaratutako diziplinazko kaleratzeagatik edo langilearen dimisioagatik, heriotzagatik, erretiroagatik edo ezintasun iraunkor osoagatik, absolutuagatik edo baliaezintasun handiagatik, aldizkako kontratu finkoa duten pertsonei deitzeari uzteagatik, horrek ez badakar berekin kaleratzea baizik eta kontratua etetea, ez eta azkentzen bada hitzartutako denbora amaitu izanagatik edo kontratuaren xedeko obra edo zerbitzua egin delako amaitzeagatik edo kontratazioaren xedeko jarduera berehala egin ezin izanagatik.

No se entenderá incumplida esta obligación cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, ni por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una interrupción del mismo, ni cuando se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

b) Laguntza emateko eta hura baliatzeko bide eman duten betebeharrak eta baldintzak betetzen dituztela eta jarduera gauzatzen dutela frogatzea.

b) Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad, que determinen la concesión y disfrute de la ayuda.

c) Helburu berberarekin beste edozein administrazio publiko edo erakunde publiko nahiz pribatutatik dirulaguntzak edo laguntzak jasoz gero, horren berri ematea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari.

c) Comunicar a Lanbide–Servicio Vasco de Empleo la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera Administraciones públicas o entes, tanto públicos como privados.

d) Dirulaguntza ematerakoan kontuan hartutako egoeraren bat, objektiboa edo subjektiboa, aldatu bada, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinaraztea.

d) Comunicar a Lanbide–Servicio Vasco de Empleo la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

e) Gertaeraren batek funtsezko eran eragiten badio diruz lagundutako jardueren xedeari edo izaerari, horren berri ematea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari.

e) Comunicar a Lanbide–Servicio Vasco de Empleo cualquier eventualidad que afecte sustancialmente al objeto o naturaleza de las actividades subvencionadas.

f) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek, edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoek eta sozietate publikoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan itzultzeko edo zigortzeko prozeduraren bat hasi bada eta oraindik bideratzen ari bada, horren berri ematea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari.

f) Comunicar a Lanbide–Servicio Vasco de Empleo los procedimientos de reintegro o sancionadores que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y Sociedades públicas, se hallen aún en tramitación.

g) Enpresaren dokumentazio, publizitate, irudi eta material guztietan sexismorik gabeko hizkera erabili behar da, emakumeen kontrako bereizkeria edo estereotipo sexistak bultzatzen dituzten irudiak saihestu behar dira, eta berdintasunaren aldeko irudiak sustatu behar dira, presentzia orekatua, aniztasuna, erantzukidetasuna eta rol eta genero-identitate pluraltasuna sustatzen dutenak.

g) Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales de la empresa deberán emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad, y pluralidad de roles e identidades de género.

h) Web-orrian eta gainerako enpresa-euskarrietan jakitera ematea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren finantzaketa publikoa lortu duela funtzionamendurako.

h) Dar publicidad en su página web y demás soportes empresariales de que obtiene financiación pública por parte de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para su funcionamiento.

10. artikulua.– Dirulaguntzaren aldaketa.

Artículo 10.– Modificación de la subvención.

Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzetan gertatu den aldaketa orok berekin ekar dezake emandako dirulaguntza aldatzea, deialdi honetan dirulaguntzen onuradun izateko ezarritako gutxieneko eskakizunak betetzen badira, betiere. Baldintzen aldaketa horren ondorioz dirulaguntza osoa edo zati bat itzuli behar bada, itzultzeko prozedurari hasiera emango zaio.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la subvención concedida, salvaguardando los requisitos mínimos establecidos en esta convocatoria para ser beneficiario/a de las subvenciones. En el supuesto de que de la alteración de las condiciones pudiera derivarse la devolución de la totalidad o parte de la subvención concedida, se iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro.

11. artikulua.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 11.– Concurrencia con otras ayudas o subvenciones.

Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak ez dira bateragarriak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, beste administrazio batzuek edo bestelako erakunde publiko edo pribatuek kontzeptu berarengatik edo helburu bererako emandako beste edozein motatako dirulaguntzekin edo laguntzekin.

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria serán incompatibles con la obtención de cualquier otro tipo de subvención o ayuda que por el mismo concepto y finalidad le sean otorgadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o por otras Administraciones o entidades públicas o privadas.

Nolanahi ere, entitate onuradunak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinarazi beharko dizkio funtzionamendu-kostuak eta, bereziki, bere langileen kostuak ordaintzeko lortutako dirulaguntza edo laguntza guztiak, eta zer erakundek eman dion eta zer araudiren babesean eman den adierazi beharko du.

En todo caso, la entidad beneficiaria deberá comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo todas las subvenciones o ayudas que pudiera obtener para sufragar sus costes de funcionamiento y, en particular, los costes de su personal, aludiendo a la entidad otorgante y normativa bajo la que haya sido concedida.

12. artikulua.– Ez-betetzeak eta emandako dirulaguntzak itzultzea.

Artículo 12.– Incumplimiento y reintegro de subvenciones concedidas.

1.– Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak jaso dituzten entitate onuradunek ez baldin badituzte betetzen Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan modu orokorrean aurreikusitako betebeharrak, edo baldin badaude Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.1 artikuluan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.1 artikuluan edo Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/206 Errege Dekretuaren 91., 92. eta 93. artikuluetan adierazitako egoeraren batean, edo ez baldin badira betetzen deialdi honetan ezarritako baldintzetatik edozein, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak dagokion ebazpenaren bidez ezarriko du, hala baldin badagokio betiere, jasotako kopuruak osorik edo hein batean itzultzeko eta berandutze-interesak ordaintzeko betebeharra, azken horiek, dirulaguntza ordaindu zenetik zenbatzen hasita, hori guztia egoki diren gainerako ekintzak eragotzi gabe, eta abenduaren 17ko 698/1981 Dekretuan ezarritakoa betez (698/1981 Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren konturako dirulaguntzen bermeen eta itzultzeen erregimen orokorra arautzen du). Bestalde, horrela itzulitako dirulaguntza guztiak diru-sarrera publikotzat joko dira, legezko ondorio guztietarako.

1.– En el supuesto de que las entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en esta convocatoria incumplan las obligaciones previstas con carácter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre o incurriesen en alguno de los supuestos del artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, del artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o de los artículos 91 a 93 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o incumpliesen cualquiera de las condiciones establecidas en la presente convocatoria, el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante la correspondiente Resolución declarará, en su caso, la obligación de reintegrar total o parcialmente, las cantidades percibidas más los intereses de demora que correspondan desde el momento del pago de la subvención, sin perjuicio de las demás acciones que procedan, de conformidad con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

2.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak abiaraziko du itzultzeko prozedura, eta idazkia bidaliko dio laguntzaren onuradunari, ez-betetzea eragin duen edo duten gertaeraren edo gertaeren berri emateko. Hori ez ezik, egokitzat jotako alegazioak edo egiaztagiriak aurkezteko hamabost eguneko epea duela ere jakinaraziko dio. Prozedura hori hasten denean, eten egingo dira egiteko dauden ordainketak, halakorik egonez gero.

2.– El procedimiento de reintegro se iniciará por el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y será comunicado a la entidad beneficiaria de la ayuda, poniéndole de manifiesto el hecho o hechos constitutivos de incumplimiento y requiriéndole para que, en el plazo de quince días, formule las alegaciones o presente los documentos justificativos que considere pertinentes. La iniciación del procedimiento suspenderá, en su caso, los pagos que aún quedaran pendientes.

3.– Alegazioak aurkezteko epea igarotakoan, halakorik aurkeztu ez badu edo ez badira onartu, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak ebazpena emango du. Dirulaguntzak itzultzeko prozedura ebazteko epea gehienez 12 hilekoa izango da.

3.– Transcurrido el plazo de alegaciones sin que estas se hubieren producido o desestimadas estas, el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dictará resolución. El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro será de 12 meses.

4.– Ebazpenak arauren bat bete gabe utzi dela iritzi, eta dirulaguntza osorik edo zati bat jasotzeko eskubidea galdutzat emanez gero, interesdunak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko dizkio dagozkion diru-kopuruak; horretarako, bi hilabeteko epea izango du, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita. Borondatezko epetzat joko da epe hori.

4.– Si la Resolución estimase la existencia de incumplimiento y declarase la pérdida del derecho a la percepción de la subvención, en todo o en parte, el interesado deberá reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades que procedan en un plazo máximo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de la Resolución. Este plazo se considerará como plazo de período voluntario.

5.– Borondatezko aldi horretan dirulaguntza itzultzen ez bada, dirulaguntza berreskuratzeko premiamendu-bidera jotzeko izapideak hasiko dira.

5.– La falta de reintegro en el período voluntario determinará el inicio de los trámites correspondientes para su recuperación por vía de apremio.

13. artikulua.– Izaera pertsonaleko datuen tratamendu automatizatua.

Artículo 13.– Tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.

Datu pertsonalen babesaren arloan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren jarduera honako bi xedapen hauen mende egongo da: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (EB 2016/679 Erregelamendua) eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoa. Lortzen diren datu pertsonalak «Enplegurako eta enpleguko prestakuntzarako dirulaguntzak» izeneko tratamendu-jardueraren barruan egongo dira. Jarduera horren erantzulea Lanbide da, eta haren helburua da Lanbideren eskumen diren enplegu-politika aktiboekin zerikusia duten dirulaguntzak kudeatu eta kontrolatzea, bai eta iruzurra jazartzea eta datuak estatistiketan erabiltzea ere. Lortzen diren datuak beharrezkoak dira Lanbideri emandako botere publikoak gauzatzeko eta lege-betebeharrak betetzeko, eta arlo horren eskumena duten administrazio publikoei jakinarazi ahal izango zaizkie.

En materia de protección de datos de carácter personal Lanbide-Servicio Vasco de Empleo sujetará su actuación a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los datos personales recabados formarán parte de la actividad de tratamiento «Subvenciones de empleo y de formación para el empleo», de la que es responsable Lanbide y cuya finalidad es la gestión y control de las subvenciones relacionadas con las diferentes políticas activas de empleo competencia de Lanbide, la persecución del fraude y fines estadísticos. Los datos recabados son necesarios para el ejercicio de poderes públicos conferidos a Lanbide y el cumplimiento de las obligaciones legales y podrán ser comunicados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Datuen titularrek datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko, datuen aurka egiteko eta datuen tratamendua mugatzeko eskubideak erabili ahal izango dituzte, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari idatzizko jakinarazpen bat bidalita (Jose Atxotegi kalea 1, 01009 Vitoria-Gasteiz).

Los titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, enviando comunicación escrita a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, c/ José Atxotegi, 1, 01009 Vitoria-Gasteiz.

Datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta daiteke helbide honetan: http://www.lanbide.euskadi.eus/general/-/información/condiciones de uso y política de privacidad/

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en http://www.lanbide.euskadi.eus/general/-/información/condiciones de uso y política de privacidad/

14. artikulua.– Eskumenari buruzko Europako araudia.

Artículo 14.– Normativa europea sobre la competencia.

Estatuko laguntzei buruzko araudia betetzeari dagokionez, deialdi honetan araututako dirulaguntza honako hauekin bat etorriz eratu da: EBren aldi baterako esparrua (EBAO, C 112 I, 2020-04-04koa), COVID-19aren agerraldi honetan ekonomiari laguntzera bideratutako estatu-laguntzen neurriei buruzkoa; Aldi baterako esparru-araubide nazionala, COVID-19a sanitatez geldiarazteko laguntza-neurriei buruzkoa, I+Grako, saiakuntzako azpiegiturak garatzeko eta eskala handitzeko, eta behar diren produktu eta material medikoak fabrikatzeko laguntza ematen dituena; eta Europako Batzordearen apirilaren 24ko SA.57019 (2020/N) Erabakiak onartutako premiazko laguntzak (Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko zergak eta kotizazioak atzeratzeko, eta soldata-sorospenak langileentzat, COVID-19aren agerraldi honetan langile-murrizketa eragozteko).

En relación con el cumplimiento de la normativa de ayudas de estado, la subvención regulada en esta convocatoria se configura de conformidad con el Marco Temporal de la UE (DOUE, C 112 I, 04-04-2020) relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 y el Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda para la contención sanitaria del COVID-19, a través de apoyo a la I+D, al desarrollo de infraestructuras de ensayo y ampliación de escala y a la fabricación de productos y materiales médicos necesarios, así como ayudas urgentes en forma de aplazamiento del pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social y subsidios salariales para empleados para evitar reducciones de plantilla en el contexto del actual brote de COVID-19, aprobado por la Comisión Europea en su Decisión SA.57019 (2020/N), de 24 de abril.

15. artikulua.– Dirulaguntzen arloan aplikatu beharreko arauak.

Artículo 15.– Normativa subvencional de aplicación.

Dirulaguntzen programa honi dirulaguntzen arloko arau hauetan bildutako oinarrizko araubide juridikoa aplikatu behar zaio: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta hura garatzen duen Erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartutakoa). Hori guztia honako hauetan xedatutakoa alde batera utzi gabe: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua –azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartzen duena– eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, horrek arautu baitzuen Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargurako dirulaguntzen bermeen eta itzulketen araubide orokorra eta bertan ezarri baitziren horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen betekizunak, araubidea eta betebeharrak.

A este programa de ayudas le resulta de aplicación el régimen jurídico subvencional previsto en la normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el reglamento que la desarrolla, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Título VI y en el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades colaboradoras que participan en su gestión.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común