Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

130. zk., 2020ko uztailaren 3a, ostirala

N.º 130, viernes 3 de julio de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
2602
2602

5/2020 FORU DEKRETU-ARAUA, maiatzaren 26koa, COVID-19ak eragindako osasun larrialdiaren ondoren ekonomia suspertzeko koiunturazko zerga arloko neurriei buruzkoa.

DECRETO FORAL-NORMA 5/2020, de 26 de mayo, sobre medidas tributarias coyunturales destinadas a la reactivación económica tras la emergencia sanitaria del COVID-19.

COVID-19ak munduan eragin duen eta Osasunaren Mundu Erakundeak pandemiatzat jo duen osasun krisialdia dela eta, hainbat herrialdeek neurriak hartu behar izan dituzte gaixotasun honi aurre egitera bideratutako ahaleginak batzeko eta sortutako kalte pertsonalak eta ekonomikoak ahal den neurrian murrizteko.

La crisis sanitaria mundial originada por el COVID-19 declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud ha exigido la adopción de medidas por parte de los países afectados a fin de aunar esfuerzos para combatir esta enfermedad y limitar en la medida de lo posible los daños personales y económicos provocados.

Testuinguru horretan, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren bidez, alarma egoera deklaratu da COVID-19ak eragindako krisi sanitarioa kudeatzeko, eta, besteak beste, mugak ezarri zitzaizkion zirkulazio askatasunari; horrek, jakina, ondorioak ekarri dizkie herritarrei eta, bereziki, langileei eta enpresei. Alarma egoera hainbat aldiz luzatu da.

En este contexto, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que incluye, entre otras cuestiones, limitaciones a la libertad de circulación, con los efectos que ello supone para la ciudadanía, particularmente para las personas trabajadoras y empresas. El estado de alarma ha sido prorrogado en varias ocasiones.

Maiatzaren 23ko 12/2002 Legeak, Euskadiko Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onesten duenak, aitortzen dituen tributu eskumenen barruan, Gipuzkoako Lurralde Historikoan ezohiko neurri tributarioak hartu dira, gaur egungo osasun larrialdia oro har zergadunengan izaten ari den inpaktu ekonomiko negatiboa arintzeko.

En el ámbito de las competencias tributarias reconocidas en virtud del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, en el Territorio Histórico de Gipuzkoa se han adoptado una serie de medidas tributarias excepcionales a fin de mitigar el impacto económico negativo que la emergencia sanitaria actual está produciendo en general sobre los contribuyentes.

Lehen euste neurriak osasun larrialdiko egoeraren hasieran onetsi ziren, batez ere, bi xedapen hauen bitartez: martxoaren 24ko 1/2020 Foru Dekretu-Araua, COVID-19 gaitzaren osasun krisiaren ondorioz zerga arloko neurri jakin batzuk onartzen dituena, eta hura garatzen duen apirilaren 1eko 136/2020 Foru Agindua, COVID-19aren ondorioz zergapeko jakin batzuentzat hiruhilabeteko autolikidazioak eta aitorpen ez-aldizkako, informatibo eta laburtzaileak aurkeztu eta ordaintzeko epea luzatzen duena.

Las primeras medidas de contención se aprobaron al principio de la situación de emergencia sanitaria, fundamentalmente, por medio del Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, y la orden foral que se dictó en su desarrollo: Orden Foral 136/2020, de 1 de abril, por la que se amplía para determinados obligados tributarios el plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones trimestrales y declaraciones no periódicas, informativas y recapitulativas como consecuencia del COVID-19.

Aparteko zirkunstantziak beren horretan mantentzen zirenez eta zenbat iraungo zuten jakiterik ez zegoenez, beste neurri sorta bat onetsi zen krisiari aurre egiteko, zehazki, maiatzaren 5eko 2/2020 Foru Dekretu-Arauan, COVID-19aren osasun krisia dela eta zerga arloko neurri osagarriei buruzkoan, ezarritakoak.

La permanencia de las circunstancias extraordinarias y la incertidumbre sobre su duración motivó un segundo paquete de medidas de contención establecidas a través del Decreto Foral-Norma 2/2020, de 5 de mayo, sobre medidas complementarias de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.

Lehen fase honetan hartutako neurriek kalteberatasun handieneko zergadunak babestea izan dute helburu nagusi, hala nola pertsona fisikoak, mikroenpresak eta enpresa txikiak, eta bat datoz gure inguruko herrialdeak hartzen ari diren neurriekin.

Las medidas adoptadas en esta primera fase han tenido como objetivo fundamental proteger a los contribuyentes más vulnerables, como son, entre otros, las personas físicas y las microempresas y pequeñas empresas, y están alineadas con las medidas que están adoptando los países de nuestro entorno.

G-20ak, apirilaren 15ean bilduta, ekintza plan bat adostu zuen kideen politikak eta neurri ekonomikoak koordinatzeko, eta adierazi zuen beharrezkoa dela politika ekonomikoaren tresna guztiak erabiltzea ekonomiari laguntzeko, konfiantza eta finantza egonkortasuna mantentzeko, eta ekonomietan ondorio ekonomiko negatibo sakonak saihesteko.

El G-20, reunido el 15 de abril, acordó un Plan de Acción para coordinar las políticas y medidas económicas de los miembros, y señaló la necesidad de utilizar todos los instrumentos existentes de política económica para apoyar la economía, mantener la confianza y la estabilidad financiera, y evitar efectos negativos profundos en las economías.

Une honetan, deseskalatze betean jada, badirudi bigarren fase baten hasieran gaudela, non, osasun larrialdiagatik hartutako konfinamendu neurriak eta jarduera ekonomikoa geldiaraztekoak zati batean behintzat murriztuta, lehentasunezkoa baita, zalantzarik gabe, beste neurri batzuk aztertu eta hartzea, ekonomia suspertzeko prozesua ahalik eta azkarren eta intentsitaterik handienarekin egingo dela bermatzearren.

En este momento, ya en plena desescalada, todo parece indicar que nos encontramos ya en los inicios de una segunda fase en la que, una vez reducidas, al menos parcialmente, las medidas de confinamiento y paralización de la actividad económica en el marco de la emergencia sanitaria, resulta indudablemente prioritario analizar y adoptar las medidas precisas para garantizar que el proceso de recuperación económica se produzca con la mayor rapidez e intensidad posibles.

Testuinguru horretan, aldi baterako lehen eszenatoki bat identifikatu da, zeinean presako neurri batzuk hartu behar baitira 2020. urtea amaitzeko falta diren hilabeteetan jarduera jakin batzuk egitea sustatzeko.

En este contexto, se identifica un primer escenario temporal en el que es necesario adoptar medidas urgentes que permitan incentivar la realización de determinadas actividades en los meses que restan del año 2020.

Horri dagokionez, ELGEk bere estatu kide guztiei gomendatu die neurri ausartak har ditzatela, batetik, suspertze ekonomiko hori gertatzea ahalbidetzeko eta, bestetik, pandemiari erantzun sanitario egoki bat ematea ahalbidetzen duten konfinamendu eta isolamendu sozialeko neurriek ekoizpen sarean eragin dituzten kalteak minimizatzeko.

A este respecto, la OCDE ha recomendado a todos los estados miembros que adopten medidas decididas para permitir que se produzca esa reactivación económica y se minimicen los daños al tejido productivo derivados de las medidas de confinamiento y aislamiento social precisas para garantizar una adecuada respuesta sanitaria frente a la pandemia.

Alde horretatik, Gipuzkoako Foru Aldundiak koiunturazko neurriak ezartzen ditu foru dekretu-arau honen bitartez, eta bertan zuzeneko neurriak jasotzen ditu bere eskumenen esparruan ekonomia suspertzeko, hori guztia 2020. urtea amaitu arteko aldirako.

En este sentido, la Diputación Foral de Gipuzkoa aborda estas medidas coyunturales por medio de este decreto foral-norma, que incluye medidas directas de activación económica en el ámbito de sus competencias, para el período que resta hasta la finalización de 2020.

Foru dekretu-arauak hainbat helburu ditu. Horietako lehenengoa, premiazkoena, da jarduera ekonomikoak garatzen dituzten zergadun pertsona fisiko zein juridikoei jarduera geldiarazi izanak ekarri dien likidezia falta arintzea. Bigarren helburua ekintzailetza sustatzea da, behar-beharrezkoa hau bezalako uneetan. Bestalde, enplegu egonkorra sortu eta finkatzea ere sustatzen da, eta, horretarako, indartzen dira gure ordenamenduan lehendik dauden zenbait figura, hala nola enplegua sortzeagatik eta langileek sozietateak eratzeagatik araututa dauden kenkariak. Azkenik, foru dekretu-arau honek lagungarri izan nahi du merkataritza txikiak eraldaketa digitala egin dezan merkataritza elektronikora. Izan ere, alderdi hori funtsezkoa gertatu da osasun krisialdi honetan, eta, zalantzarik gabe, Gipuzkoako merkataritza txikiaren erronka nagusia da.

Varios son los objetivos que persigue este decreto foral-norma. El primero de ellos, y el más apremiante, consiste en paliar la falta de liquidez de los contribuyentes que desarrollan actividades económicas como consecuencia de la paralización de la actividad, tanto personas físicas como personas jurídicas. El segundo objetivo consiste en el fomento del emprendimiento, tan necesario en momentos como este. Por otro lado, también se potencia la creación y consolidación de empleo estable, a través del reforzamiento de figuras ya existentes en nuestro ordenamiento, como las deducciones por creación de empleo y por constitución de sociedades por personas trabajadoras. Por último, este decreto foral-norma pretende igualmente apoyar la transformación digital del pequeño comercio hacia el comercio electrónico, aspecto que ha resultado fundamental durante esta crisis sanitaria y que consiste, sin duda, en el principal reto del pequeño comercio en Gipuzkoa.

Lehenengo helburuari dagokionez, foru dekretu-arauak berariaz gomendatzen du galerak konpentsatzeko arauak zabaldu daitezela, dela pandemiaren ondorio ekonomikoengatik 2020an izan daitezkeen oinarri negatiboak konpentsatzeko epeak edo magnitudeak luzatuz, dela galera horien atzerakako konpentsazioa ahalbidetuz.

En relación al primero de los objetivos, el decreto foral-norma incorpora una recomendación expresa de que se amplíen las reglas de compensación de pérdidas, bien extendiendo los plazos o las magnitudes de compensación de bases negativas o que puedan producirse en el ejercicio 2020, como consecuencia de los efectos económicos de la pandemia, bien permitiendo una compensación hacia atrás de esas pérdidas.

Europar Batasuneko estatu kide batzuek erreminta batzuk abiarazi dituzte pandemiak fakturazioan edo enpresa etekinetan eragin duen jaitsieragatik konpentsazio fiskal bat jasotzea ahalbidetzeko, osasun larrialdiaren fase honetan jarduera ekonomikoaren mantenimendua indartzeko tresna egokia delakoan.

Diversos estados miembros de la Unión Europea han establecido, en particular, instrumentos que permiten recibir una compensación fiscal por la caída de la facturación o del beneficio empresarial derivada de la pandemia, como un mecanismo adecuado para reforzar el mantenimiento de la actividad económica en esta fase de la emergencia sanitaria.

Jarduera ekonomikoak egiten dituzten zergadunen likidezia beharrak arintze aldera, Gipuzkoako Lurralde Historikoan koiunturazko neurriak onartzen dira, COVID-19ak eragindako egoeratik ondorioztatu diren galerak konpentsatzeko. Neurri horiek 2019ko autolikidazioetan aplikatuko dira, bai pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan, bai sozietateen gaineko zergan. Proposatutako neurriak «carry back» edo zerga oinarrien «atzerakako» konpentsazio gisa ezagutzen den sistemaren pareko dira, non etorkizuneko galerak oraingo mozkinekin konpentsatzen baitira, eta egoera horretan daude Gipuzkoako zergadun asko.

Con el objeto de paliar las necesidades de liquidez de los contribuyentes que ejerzan actividades económicas, en el Territorio Histórico de Gipuzkoa se aprueban medidas coyunturales de compensación de las pérdidas por la situación provocada por el COVID-19, que resultarán de aplicación en las autoliquidaciones correspondientes a 2019, tanto en el impuesto sobre la renta de las personas físicas como en el impuesto sobre sociedades. Las medidas propuestas se asemejan al sistema comúnmente conocido como «carry back» o compensación de bases imponibles «hacia atrás», donde pérdidas futuras se compensan con beneficios presentes, situación en la que se encuentran muchos de los contribuyentes guipuzcoanos.

Neurri hauek ekoizpen eta gizarte ehunari eustea dute helburu, osasun krisiaren eta haren zirkunstantzien eragina minimizatuz eta jarduera ekonomikoa ahalik eta lasterren berreskuratzea erraztuz. Horrek erantzun azkar bat eskatzen duenez, bi neurriek 2019ko zergaldian izango dute eragina, hura aitortzeko epea 2020ko uztailean amaitzen baita oro har. Gainera, neurri horiek diru-sarrera gutxiago ekarriko dute bi zergetan, edo itzulketa handiagoak, hala badagokio.

Estas medidas están planteadas desde la perspectiva de lograr el sostenimiento del tejido productivo y social, minimizando el impacto de la crisis sanitaria y sus circunstancias, y facilitando que la actividad económica se recupere lo antes posible. Ello requiere de una respuesta rápida, por lo que ambas medidas surten efectos en el período impositivo 2019, cuyo plazo de declaración finaliza, con carácter general, en julio de 2020, y en ambos impuestos tendrá como resultado una menor cantidad a ingresar o, en su caso, una mayor devolución.

Sozietateen gaineko zergaren esparruan, badago lehendik neurri bat, «carry back»aren antzekoa, mozkinak nibelatzeko erreserba berezi gisa ezagutzen dena. Hala ere, neurri hori, oro har, egungo egoera ekonomikoarekin bat ez datozen muga jakin batzuen mende dago.

En el ámbito del impuesto sobre sociedades, ya existe una medida similar a la del «carry back», medida que se conoce como reserva especial para la nivelación de beneficios. No obstante, esta medida está sujeta, por lo general, a determinados límites que, sin embargo, no encajan con la actual situación económica.

Hortaz, 2019rako ondorioekin, malgutu eta nabarmen handitu dira erreserba hori zuzkitzeko gehieneko mugak. Era berean, baldintzak ezarri dira erreserba handitu hori aplikatzeko. Esate baterako, beharrezkoa da 2020ko lehen seihilekoaren negozio zifraren zenbateko garbia aurreko urte osokoa baino nabarmen txikiagoa izatea, edo entitate onuradunak ezin banatzea dibidendurik 2020an eta 2021ean.

Por tanto, con efecto para 2019, se han flexibilizado y aumentado considerablemente los límites máximos para la dotación de la citada reserva. A su vez, se han establecido requisitos para aplicar esta reserva incrementada, como la necesidad de que el importe neto de la cifra de negocios del primer semestre de 2020 sea significativamente inferior a la del año completo anterior, o que la entidad que se beneficie de ello no podrá repartir dividendos durante 2020 y 2021.

Gainerakoan, aplikatu beharreko gehieneko zenbatekoa alde batera utzita, erreserba bereziaren funtzionamendua ez da aldatzen, eta, beraz, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 52. artikuluan ezarritako gainerako baldintzak eta betekizunak bete beharko dira; horien artean, nabarmentzekoa da erreserba horren saldoa hurrengo 5 urteetan gertatzen diren zerga oinarri negatiboei aplikatu ahal izango zaiela.

Por lo demás, aparte de la cuantía máxima aplicable, el funcionamiento de la reserva especial no cambia, de modo que deberán de cumplirse el resto de condiciones y requisitos que establece el artículo 52 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, entre los que destaca que el saldo de dicha reserva se podrá aplicar a las bases imponibles negativas que se obtengan, en su caso, en los 5 años siguientes.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren esparruan, bestalde, zerga horretan horrelako neurririk ez dagoenez, kenkari «ex novo» bat onartzen da, 2019ko zergaldiari dagokion zergaren autolikidazioan aplikatzeko. Kenkari hori aplikatuko da 2020ko zergaldian zenbatetsitako galeren proportzioan (edo, hobeto esanda, jarduera ekonomikoetatik lortzea espero den etekin negatiboaren proportzioan), betiere baldin eta 2020ko lehen seihilekoari dagokion negozio zifra asko murriztu bada 2019ko zergaldian lortutako kopuruen aldean. Modu korrelatiboan, «carry back» sistema perfekzionatu dadin, 2019ko zergaldiko autolikidazioan kengarria izan den etekin garbi negatibo zenbatetsia jarduera ekonomikoen etekin garbi handiagotzat hartu beharko da 2020ko zergaldiari dagokion zergaren autolikidazioan.

En el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas, por su parte, al no existir una medida de este tipo, se aprueba una deducción «ex novo», aplicable en la autoliquidación del impuesto correspondiente al período impositivo 2019. Esta deducción será proporcional a las pérdidas estimadas en el periodo impositivo 2020 (en realidad al rendimiento negativo derivado de actividades económicas que se estime obtener), siempre que la cifra de negocios correspondiente al primer semestre del año 2020 se haya visto reducida de manera sustancial respecto a las cifras obtenidas durante el período impositivo 2019. De manera correlativa, para que el sistema de «carry back» se perfeccione, el importe del rendimiento neto negativo estimado que haya sido objeto de deducción en la autoliquidación del periodo impositivo 2019, se deberá computar como mayor rendimiento neto de actividades económicas en la autoliquidación del impuesto correspondiente al periodo impositivo 2020.

Kenkaria hau aplikatzeko, zergadunek eskaera bat aurkeztu beharko dute Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak ezarriko duen eran, eta bertan adierazi jarduera ekonomikoaren zer etekin garbi negatibo kalkulatu duten 2020ko zergaldirako. Foru agindu hori laster onartuko da, eta eskaera oraindik erabaki ez den epe jakin batean aurkeztu beharko da, betiere errenta kanpainaren barruan. Aurkezpen horrek berekin ekarriko du zerga honengatik diru-sarrera gutxiago izatea edo gehiago itzuli behar izatea. Kanpaina behin bukatuta (2020ko uztailaren 29an), ezingo da «carry back»a eskatu.

Para aplicar esta deducción, los contribuyentes deberán presentar una solicitud en los términos que establezca el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, consignando el importe del rendimiento neto negativo estimado de la actividad económica para el periodo impositivo de 2020. Dicha orden foral se aprobará próximamente y la solicitud se presentará en un plazo aún por determinar, pero dentro de la campaña de renta. Su presentación dará lugar, o bien a un menor ingreso, o bien a una mayor devolución por este impuesto. Una vez finalizada la campaña (29 de julio de 2020), no podrá solicitarse el «carry back».

«Carry back» sistema aplikatzeaz gain, ikerketa eta garapen jarduerak eta berrikuntza teknologikokoak egiten dituzten mikroenpresei eta enpresa txikiei likidezia eman nahi zaie, eta, horretarako, malgutu egiten da ikerketa, garapen eta berrikuntza teknologikoko proiektuen finantzaketan parte hartzeagatik araututa dagoen kenkaria, zehazki, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 64 bis artikuluan jasotakoa.

Además del «carry back», al objeto de dotar de liquidez a las microempresas y pequeñas empresas que realizan la actividad de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, se flexibiliza la regulación de deducción por participación en la financiación de proyectos de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, prevista en el artículo 64 bis de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Enpresen likidezia arintzeko, 2020ko ordainketa zatikatua ere malgutzen da, eragiketa bolumena nabarmen murriztu duten eta, beraz, zergaldi horretan mozkinak lortzea espero ez duten entitateak ordainketa horretatik salbuetsiz. Neurri hori ez zaie aplikatuko ez talde fiskalei ez ondare sozietateei, horiek beti egin beharko baitute ordainketa zatikatua.

Para paliar la liquidez de las empresas, también se flexibiliza el pago fraccionado correspondiente a 2020, eximiendo del mismo a las entidades que hayan visto reducido significativamente su volumen de operaciones y, por tanto, no esperen obtener beneficios en ese período impositivo. Esta medida no afectará a los grupos fiscales ni a las sociedades patrimoniales, que deberán realizar el pago fraccionado en todo caso.

Halaber, ahalbidetzen da 2020an eskuratutako ondare elementu berriak modu azkartuan amortizatzea, amortizazio taulan jasotako gehieneko koefizienteari 1,5eko koefiziente biderkatzailea aplikatuta. Neurri horrek ondasunaren balio bizitza osoari eragiten dio.

Así mismo, se permite, igualmente, la posibilidad de amortizar de forma acelerada los elementos patrimoniales nuevos adquiridos durante 2020, aplicándoles un coeficiente multiplicador del 1,5 al coeficiente máximo contenido en la tabla de amortización. Esta medida afecta a toda la vida útil del bien.

Gainera, 2020an izenpetu edo berriro negoziatutako finantza errentamenduko kontratuetan ondasunaren kostuaren berreskuratze kuotak ezarri ahal izango dira eta, halere, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak 18. artikuluan xedatutakoa aplikatu ahal izango da.

Además, los contratos de arrendamiento financiero suscritos o renegociados en 2020 podrán establecer cuotas decrecientes de recuperación del coste del bien y, sin embargo, aplicar lo dispuesto en el artículo 18 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Foru dekretu-arau honen bigarren helburua ekintzatzailetza sustatzea da. Horretarako, sozietateen gaineko zergan aplikagarri den kenkari bat sortzen da, 2020rako soilik, mikroenpresatzat edo enpresa txiki edo ertaintzat hartutako enpresetan akzioak edo partaidetzak harpidetzean edo eskuratzean inbertitutako kopuruengatik. Azken finean, kenkari bat baino areago hiru kenkari dira, inbertitzen den entitatearen motaren arabera hainbat intentsitate dutenak. Ildo beretik, kenkaririk handiena sortu berriak diren enpresa berritzaileetan inbertitzea sustatzen duena da.

El segundo objetivo que persigue este decreto foral-norma consiste en el fomento del emprendimiento. Para ello, se crea una deducción aplicable en el impuesto sobre sociedades, exclusivamente en 2020, por las cantidades invertidas en la suscripción o adquisición de acciones o participaciones en empresas que tengan la consideración de microempresas, pequeñas o medianas empresas. En realidad, más que de una deducción, se trata de tres deducciones, con diferentes intensidades según la tipología de la entidad en la que se invierte. En este sentido, la mayor deducción es aquella que fomenta la inversión en empresas innovadoras de nueva creación.

Hain zuzen ere, eta horrelako enpresetan inbertitzea mesedetzearren, 2020an bost urtetik zazpira luzatzen da entitate horietako akzio edo partaidetzak lehen mailako merkatuan harpidetzeko epea, zerga araudi osoan horrelako entitateekin lotutako pizgarri guztietan, zeinak pertsona fisikoei nahiz juridikoei zuzenduta dauden.

Precisamente, y al objeto de favorecer la inversión en este tipo de empresas, durante el año 2020 se amplía de cinco a siete años el plazo para la suscripción, en el mercado primario, de acciones o participaciones de dichas entidades, en todos los incentivos relacionados con este tipo de entidades a lo largo de la normativa tributaria, dirigidos tanto a personas físicas como jurídicas.

Bestetik, hazkunde ahalmen handiko entitateetan banakako inbertsioak egiteak duen arrisku handia kontuan hartuta, bereziki oraingoa bezalako egoeretan, hamar urteko ezohiko epe bat jartzen da, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan, horrelako entitateetako akzio eta partaidetzak eskualdatzean 2020an ager daitezkeen ondare galerak konpentsatzeko.

Por otra parte, teniendo en cuenta el gran riesgo que suponen las inversiones individuales en entidades con alto potencial de crecimiento, especialmente en situaciones como la presente, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas se establece un plazo excepcional de diez años de compensación de las pérdidas patrimoniales que se puedan manifestar durante el año 2020 en la transmisión de acciones y participaciones de este tipo de entidades.

Foru dekretu-arau honen hirugarren helburua kalitatezko enplegu egonkorra sortzea eta kontsolidatzea da. Beraz, indartu egiten da enplegua sortzeagatiko kenkaria, eta langile bakoitzeko gehienez 7.500 eurokoa izatera igarotzen da. Neurri hau sozietateen gaineko zergaren zergadunei nahiz jarduera ekonomikoen etekinak lortzen dituzten pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadunei zuzenduta dago.

El tercero de los objetivos que persigue este decreto foral-norma es la creación y consolidación de empleo estable y de calidad, por lo que se fortalece la deducción por creación de empleo, que pasa a tener un máximo de 7.500 euros por persona trabajadora, medida que afecta tanto a contribuyentes del impuesto sobre sociedades como del impuesto sobre la renta de las personas físicas que obtengan rendimientos de actividades económicas.

Aurrekoaz gain, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren eremuan, indartu egiten dira langileek 2020an entitateak eratzea sustatzeko pizgarriak. Hori horrela, izaera orokorrez 100eko 5 igotzen dira kenkari portzentajeak, eta kenkarien gehieneko kopuruak 1.200 euro izatetik, eskuratzailea gizonezkoa denean, eta 1.800 euro izatetik, eskuratzailea emakumezkoa denean, 6.000 euro eta 8.000 euro izatera igarotzen dira hurrenez hurren. Gainera, ahalbidetu egiten da kuota nahikoa ez izateagatik kenkaririk izaten ez duten kopuruak ondorengo lau zergaldietan aplikagarri izatea.

Al margen de lo anterior, en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas, se refuerzan los incentivos para impulsar la constitución durante el año 2020 de entidades por parte de las personas trabajadoras. Así, con carácter general se incrementan en un 5 por 100 los porcentajes de deducción, y las cantidades máximas de deducción pasan de 1.200 euros, cuando el adquirente sea hombre, y 1.800 euros cuando la adquirente sea mujer, a 6.000 y 8.000 euros respectivamente. Asimismo, se posibilita que las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota puedan ser de aplicación en los cuatro periodos impositivos siguientes.

Gainera, malgutu egiten dira langileek entitateak eratzeagatik kenkaria aplikatzeko beharkizunak. Baldin eta eratzekoa den entitatea sortu berritzat eta berritzailetzat hartuta badago, malgutasun hori are handiagoa izango da eta, harekin batera, gainera, langile bakoitzak entitate berritzailean banaka parte hartzeari buruzko beharkizuna malgutzen da.

Además, se flexibilizan los requisitos para aplicar la deducción por la constitución de entidades por las personas trabajadoras. En el caso de que la entidad objeto de constitución tenga la consideración de innovadora de nueva creación, dicha flexibilización es más acusada y va acompañada, además, de la flexibilización del requisito relativo a la participación individualizada de cada una de las personas trabajadoras en la entidad innovadora.

Foru dekretu arau honen azken helburu aipagarria merkatari txikiak merkataritza elektronikorantz digitalki eraldatzen laguntzea da. Beraz, 2020an soilik aplikagarri den pizgarri fiskal bat onartzen da, pertsona fisikoei nahiz mikroenpresei eta enpresa txikiei zuzendua, txikizkako merkataritzan aritzen baitira. 100eko 30eko kenkaria da, muga jakin batzuk dituena eta sistema informatikoetan egindako inbertsioaren kostuen gainean aplikatzen dena, betiere merkataritza elektronikoa ezartzeko asmoz (online salmentako ekipoen eta softwarearen erosketa).

El último objetivo reseñable perseguido por este decreto foral-norma consiste en apoyar la transformación digital del pequeño comercio hacia el comercio electrónico, por lo que se aprueba un incentivo fiscal, aplicable exclusivamente para 2020, destinado tanto a personas físicas como a microempresas y pequeñas empresas, que se dedican al comercio minorista. Se trata de una deducción del 30 por 100, con ciertos límites, sobre los costes de inversión en sistemas informáticos con el objeto de implantar el comercio electrónico (adquisición de equipos y software de venta online).

Horri dagokionez, nabarmentzekoa da kenkari hau etorkizuneko TicketBai sistema ezartzeko proposatuko den pizgarri fiskalean oinarrituta dagoela, zeinaren bidez antzeko alderdiak sustatzen dituen (TicketBairako ekipoen eta softwarearen erosketa), baina beste xede batekin (zerga obligazio bat betetzea). Baina, ekipoen erosketa bi kenkarietan sustatzen da, suposatzen baita 2020an eraldaketa digitalerako kenkaria aplikatzen duenak etorkizunean jada izango dituela TicketBairen obligazioa ezartzeko ekipoak. Beraz, gero ezin izango du TicketBaiko kenkaria berriro aplikatu ekipoen erosketa berri batengatik, nahiz eta, jakina, TicketBaiko softwarea erosteagatik aplikatu ahal izango duen.

A este respecto, cabe destacar que esta deducción está basada en el incentivo fiscal que se propondrá para la instauración del futuro sistema TicketBai, que incentiva aspectos similares (adquisición de equipos y software TicketBai) pero con otro objeto (hacer frente a una obligación tributaria). Ahora bien, la adquisición de equipos se incentiva en ambas deducciones, de modo que se presupone que quien aplique la deducción por transformación digital en 2020 ya dispondrá de equipos para poder implantar la obligación TicketBai en el futuro, por lo que no podrá, con posterioridad, aplicar la deducción TicketBai nuevamente por una nueva adquisición de equipos, aunque sí podrá hacerlo, obviamente, por la adquisición del software TicketBai.

Azkenik, aurreko helburuetatik kanpo beste neurri batzuk onartzen dira. Lehen neurriaren bidez, saihestu nahi da pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadunei jasotzaileentzat ekar lezakeen zigorra aplikatzea. Horretarako, erregela berezi bat ezartzen da COVID-19a dela-eta onartutako xedapen berezien ondorioz etorkizunean gizarte aurreikuspen osagarriko tresnetatik langabezia prestazioengatik eta eskubide kontsolidatuengatik kapital moduan jasotzen diren zenbatekoen tratamenduari dagokionez. Aipatutako erregela bereziari jarraituz, zenbateko horiek ez dira kontuan hartuko etorkizunean gizarte aurreikuspen osagarriko sistemetatik kapital gisa jaso daitezkeen epe luzeko langabeziako prestazioen integraziorako.

Por último, se aprueban otras medidas al margen de los objetivos anteriores. La primera de ellas pretende evitar a contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas la penalización que pudiera suponer para sus perceptores, y consiste en una regla especial respecto al tratamiento de cara a futuras percepciones por prestaciones por desempleo y por derechos consolidados hechos efectivos, en forma de capital de sistemas de previsión social complementaria, como consecuencia de las disposiciones especiales aprobadas con motivo del COVID-19. En virtud de esta regla especial, dichas percepciones no se tendrán en cuenta a los efectos de la integración de las prestaciones por desempleo de larga duración que se puedan percibir en forma de capital en un futuro de sistemas de previsión social complementaria.

Bigarren neurriaren bidez, salbuetsita utziko dira Opescantabricoren funtsak COVID-19aren krisiaren eraginez arrantza gelditzearen ondorioz jasotako konpentsazioak.

La segunda de las medidas consiste en la exención de las compensaciones recibidas por el Fondo Opescantábrico con motivo de la paralización de la actividad pesquera, motivada por la crisis del COVID-19.

Hirugarren neurria lotuta dago gaixotasun eta heriotza kontingentziei aurre egiteko osasun langile guztien alde doako aseguru kolektibo bat eratzearekin Hori horrela, kontingentzia horietatik eratorritako prestazioak salbuetsita gelditzen dira pertsona fisikoen errentaren gaineko zergatik eta oinordetza eta dohaintzen gaineko zergatik.

La tercera tiene que ver con la constitución de un seguro colectivo gratuito a favor de todo el personal sanitario para hacer frente a las contingencias de enfermedad y fallecimiento. Así, las prestaciones derivadas de dichas contingencias se dejan exentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Laugarren neurriari esker, osorik edo partzialki kitatu ahal izango dira, zergadun baten alde onartutako zerga itzulketen bidez, beste zergadun batek izan ditzakeen zorrak. Hori guztia hura liberalitatetzat hartu ahal izatea eragotzi gabe, hala badagokio.

La cuarta medida permite que a través de las devoluciones tributarias reconocidas a favor de un contribuyente se puedan cancelar total o parcialmente las deudas que pueda tener otro contribuyente. Todo ello sin perjuicio de que ello pudiera tener, en su caso, la consideración de liberalidad.

Azken neurria martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, 92 ter artikuluan aipatutako zordunen zerrendaren argitalpena aurreratzea da. Osasun krisia hasi zenean, Administrazioa geldituko zelakoan, pentsatu zen egoera harengatik ezinezkoa izango zela pertsona haiei jakinarazi eta informatzeko beharrezkoak ziren izapideak betetzea eta, beraz, argitalpena 2020ko azken hiruhilekora atzeratzea onartu zen. Dena den, ikusi denez, izapide horiek hasieran espero zen baino normaltasun handiagoz gauzatzen ari dira, eta, beraz, Gipuzkoako Foru Aldundiak horretarako behar diren legezko izapide guztiak amaitu bezain pronto argitaratuko du zerrenda, 2020ko azken hiruhilekoa iritsi arte itxoin gabe.

La última medida consiste en el adelantamiento de la publicación del listado de deudores a que se refiere el artículo 92 ter de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Al inicio de la crisis sanitaria, ante un escenario de paralización por parte de la Administración, se estimó que la situación no iba a permitir cumplir con los trámites necesarios de notificación e información a dichas personas, por lo que se aprobó retrasar la publicación al último trimestre de 2020. No obstante, se está observando que dichos trámites se están llevando a cabo con mayor normalidad de la esperada inicialmente, por lo que la Diputación Foral de Gipuzkoa procederá a la publicación del listado tan pronto como haya terminado con todos los trámites legales necesarios para ello, sin esperar al último trimestre de 2020.

Foru dekretu-arauak hiru kapitulu, 17 artikulu eta hiru azken xedapen ditu. I. kapitulua sei artikuluz osatuta dago, eta lehenago aipatutako pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari lotutako koiunturazko neurriei buruzkoa da. II. kapituluak zortzi artikulu ditu, eta goian azaldutako sozietateen gaineko zergari lotutako koiunturazko neurriei buruzkoa da, eta III. eta azken kapituluaren bi artikuluak bestelako koiunturazko neurriei buruzkoak dira.

El decreto foral-norma está compuesto por tres capítulos, 17 artículos y tres disposiciones finales. El Capítulo I lo componen 6 artículos, y está destinado a medidas coyunturales en el impuesto sobre la renta de las personas físicas anteriormente descritas. El Capítulo II, con 8 artículos, está destinado a medidas coyunturales en el impuesto sobre sociedades también descritas más arriba, y el Capítulo III y último, con 3 artículos, está destinado a otras medidas coyunturales.

Azken xedapenetako lehenaren bidez, aldatu egiten da martxoaren 24ko 1/2020 Foru Dekretu-Araua, COVID-19aren gaitzaren osasun krisiaren ondorioz zerga arloko neurri jakin batzuk onartzen dituena, lehenago aipatutako zordunen zerrendari dagokionez.

La disposición final primera modifica la disposición adicional única del Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, en relación al listado de deudores antes citado.

Azken xedapenetako bigarrenak foru dekretu-araua garatu eta aplikatzeko arau ahalmena erregulatzen du, eta azken xedapenetako hirugarrenak ezartzen du noiz jarriko den indarrean xedapen hau.

Las disposiciones finales segunda y tercera regulan la habilitación normativa para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el decreto foral-norma y su entrada en vigor.

Neurri horiek guzti horiek onartzean, foru arau bidezko erregulazioa behar duten alderdiak ukitzen dira, eta, ezinezkoa denez egoerari eman nahi zaion premiazko erantzuna ohiko araugintza prozeduraren bidez lortzea, epe luzeak baititu, bidezkotzat hartzen da hura foru dekretu-arau baten bidez onartzea, eta haren neurrien indarraldi laburrarengatik (2020aren barruan) justifikatzen da premiazko beharra.

La aprobación de todas estas medidas inciden en aspectos que requieren su regulación por norma foral, y resultando que la respuesta perseguida, de carácter urgente, no puede conseguirse a través del procedimiento normativo ordinario de aprobación de norma foral, debido a lo dilatado de sus plazos, se considera procedente su aprobación mediante un decreto foral-norma, quedando justificada la urgente necesidad en el breve espacio temporal de la vigencia de sus medidas, que se circunscribe al año 2020.

Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 14. artikuluan xedatzen du ezen, premiazko eta aparteko arrazoiak daudenean, Diputatuen Kontseiluak behin-behineko arau xedapenak eman ahal izango dituela; xedapen horiek foru dekretu-arauak izango dira eta ezin eragingo diete foru organoen antolaketari, araubideari eta funtzionamenduari.

El artículo 14 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa, regula la posibilidad de dictar por el Consejo de Gobierno Foral, por razones de extraordinaria y urgente necesidad, disposiciones normativas provisionales que tomarán la forma de decreto foral-norma, y que no podrán afectar a la organización, régimen y funcionamiento de los órganos forales.

Foru dekretu-arauak Batzar Nagusietan eztabaidatu eta osorik bozkatu behar dira berehala, baliozkotuak izateko.

Las disposiciones así adoptadas deberán ser inmediatamente sometidas a debate y votación en las Juntas Generales para su convalidación.

Horrenbestez, Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak proposaturik, eta Diputatuen Kontseiluak gaurko bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno Foral en sesión del día de la fecha,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
KOIUNTURAZKO NEURRIAK PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGAN
MEDIDAS COYUNTURALES EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

1. artikulua.– Aparteko kenkaria 2019an, 2020an zenbatetsitako galerengatik.

Artículo 1.– Deducción extraordinaria de 2019 por pérdidas estimadas en 2020.

1.– 2019ko eta 2020ko zergaldietan jarduera ekonomikoen etekinak lortzen dituzten pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadunek azken zergaldi horretan jarduera horien etekin garbia negatiboa izango dela aurreikusten badute, kuota likidoaren kenkari bat aplikatu ahal izango dute 2019ko zergaldiko autolikidazioan soilik, artikulu honetan ezartzen den eran.

1.– Los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas que obtengan rendimientos de actividades económicas en los periodos impositivos de 2019 y de 2020, y que prevean en este último periodo impositivo un rendimiento neto negativo de dichas actividades, podrán aplicar exclusivamente en la autoliquidación correspondiente al periodo impositivo de 2019, una deducción de la cuota líquida en los términos previstos en este artículo.

Aurreko paragrafoan aurreikusitako kenkaria aplikatzeko, 2020. urteko lehen seihilekoari dagokion negozio zifraren zenbateko garbia ezingo da izan 2019ko zergaldi osoari dagokion negozio zifraren zenbateko garbiaren 100eko 25 baino handiagoa.

Para aplicar la deducción prevista en el párrafo anterior será necesario que el importe neto de la cifra de negocios correspondiente al primer semestre del año 2020 sea, como máximo, del 25 por 100 del importe neto de la cifra de negocios correspondiente al periodo impositivo completo de 2019.

2.– Kenkariaren oinarria zergadunak 2020ko zergaldirako zenbatetsitako etekin garbi negatiboaren zenbatekoa izango da.

2.– Constituirá la base de la deducción el importe del rendimiento neto negativo estimado por el contribuyente para el periodo impositivo 2020.

Kenkari honen oinarriak ezingo du inola ere gainditu zergadunaren jarduera ekonomikoak 2019ko zergaldian izan duen etekin garbi positiboaren zenbatekoa. Ondorio horietarako, etekin garbitzat hartuko da Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak 65. artikuluaren b) letran aipatzen duen saldoa.

Esta base de deducción en ningún caso podrá superar el importe del rendimiento neto positivo de la actividad económica del contribuyente correspondiente al periodo impositivo de 2019. A estos efectos, se entenderá por rendimiento neto el saldo previsto en la letra b) del artículo 65 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

3.– Kenkaria kalkulatzeko, kenkariaren oinarriari aplikatuko zaio zergadunaren 2019ko zergaldiko oinarri likidagarri orokorrari dagokion batez besteko karga tasa, aipatutako 3/2014 Foru Arauaren 75. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan eta 77. artikuluan aurreikusitakoaren arabera kalkulatua.

3.– La deducción será el resultado de aplicar sobre la base de deducción el tipo medio de gravamen correspondiente a la base liquidable general del periodo impositivo de 2019 del contribuyente, calculado considerando lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 75 y en el artículo 77 de la citada Norma Foral 3/2014.

Dena den, kenkariak ezingo du inola ere gainditu zergadunak zerga hau dela eta 2019ko zergaldian izandako kuota likidoaren zenbatekoa.

No obstante lo anterior, la deducción en ningún caso podrá superar el importe de la cuota líquida del impuesto del contribuyente correspondiente al periodo impositivo de 2019.

4.– Artikulu honetan aurreikusitako kenkaria aplikatzen duten zergadunek 2020ko zergaldiko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan jarduera ekonomikoen etekin garbi handiagotzat hartu beharko duten zenbatekoa 2019ko zergaldian kenkariaren oinarri gisa zenbatetsitako etekin garbi negatiboa izango da.

4.– Los contribuyentes que apliquen la deducción prevista en este artículo deberán computar como mayor rendimiento neto de actividades económicas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas del periodo impositivo de 2020, el importe del rendimiento neto negativo estimado computado como base de deducción en el periodo impositivo de 2019.

Dena den, gertatzen bada kenkaria zergadunaren zergaren kuota likidoak mugatu duela aurreko 3. apartatuan xedatutakoarekin bat, 2020ko zergaldiko jarduera ekonomikoen etekin garbi handiagotzat hartu beharreko zenbatekoa eragiketa honen emaitza izango da: egindako kenkaria zati 2019ko zergaldiari dagokion batez besteko karga tasa, aurreko 3. apartatuan aipatua.

No obstante lo anterior cuando, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 anterior, la deducción se hubiera visto limitada por el importe de la cuota líquida del impuesto del contribuyente, el importe a computar como mayor rendimiento neto de actividades económicas del periodo impositivo de 2020, será el resultado que arroje el cociente entre la deducción practicada y el tipo medio de gravamen correspondiente al periodo impositivo de 2019 al que se refiere el apartado 3 anterior.

5.– Artikulu honetan aurreikusitako kenkaria aplikatzeko, zergadunek eskaera bat aurkeztu beharko dute, eta bertan adierazi jarduera ekonomikoaren zer etekin garbi negatibo kalkulatu duten 2020ko zergaldirako.

5.– Para aplicar la deducción prevista en este artículo, los contribuyentes deberán presentar una solicitud, consignando el importe del rendimiento neto negativo de actividad económica estimado para el periodo impositivo de 2020.

Hala ere, jarduera ekonomikoak egiten dituzten zergadunek 2019ko zergaldian batera tributatzea hautatu badute, eta biek 2020. urteko zergaldirako etekin garbi negatiboak aurreikusi badituzte beren jardueretan, eskaera bakarra aurkeztu beharko dute kenkaria aplikatzeko, eta bertan indibidualizatuta adierazi bakoitzak zer etekin garbi negatibo kalkulatu duen bere jarduera ekonomikoan.

No obstante, cuando contribuyentes que ejercen actividades económicas hubieran optado por tributar conjuntamente en el periodo impositivo de 2019, previendo ambos rendimientos netos negativos para el periodo impositivo de 2020 en sus respectivas actividades, deberán presentar una sola solicitud para aplicar la deducción. En esta solicitud consignarán de manera individualizada los rendimientos netos negativos de actividad económica estimados por cada uno de ellos.

Foru diputatuak foru agindu bidez ezartzen duen epea behin amaituta, ezingo da eskatu aparteko kenkaria aplikatzeko.

No se podrá solicitar la aplicación de la deducción extraordinaria una vez finalizado el plazo de solicitud previsto por el diputado foral mediante orden foral.

6.– Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak foru agindu bidez ezarriko du zer eredu erabiliko den kenkariaren aplikazioa eskatzeko, eta hura noiz eta nola aurkeztu beharko den, bai eta kenkariaren aplikazioarekin zerikusia duten beste alderdi batzuk ere.

6.– El diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas establecerá mediante orden foral el modelo de solicitud de aplicación de la deducción y los plazos y formas de presentación, así como otros aspectos relacionados con la aplicación de la deducción.

2. artikulua.– Kenkaria langileek entitateak eratzeagatik.

Artículo 2.– Deducción por la constitución de entidades por las personas trabajadoras.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadunek zilegi izango dute kenkaria aplikatzea langileek entitateak eratzeagatik, hain zuzen ere, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 89 quater artikuluan aurreikusitakoa, 2020. urtean eratzen diren entitateei dagokienez, artikulu horretan ezarritako terminoetan, eta berezitasun hauekin:

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas podrán aplicar la deducción por la constitución de entidades por las personas trabajadoras prevista en el artículo 89 quater de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, correspondiente a entidades que se constituyan durante el año 2020, en los términos recogidos en dicho artículo, y con las siguientes especialidades:

a) Kenkari portzentajeak 5 puntu gehituko dira.

a) Los porcentajes de deducción se incrementarán en 5 puntos.

b) 89 quater artikuluaren 1. apartatuko bigarren paragrafoan aipatzen diren kopuruak 6.000 eta 8.000 izango dira hurrenez hurren.

b) Las cantidades previstas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 89 quater serán 6.000 y 8.000 respectivamente.

c) Kuota nahikoa ez izateagatik kendu ez diren kopuruak hurrengo lau zergaldietako autolikidazioetan aplikatu ahal izango dira, betiere aurreko muga errespetatuz.

c) Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota, podrán aplicarse, respetando el límite anterior, en las autoliquidaciones de los cuatro períodos impositivos siguientes.

d) Lehen aipatu den 89 quater artikuluaren 2. apartatuko g) letran aurreikusitako baldintza, entitatean langile guztiek parte hartzeari buruzkoa, gutxienez 100eko 40koa izango da.

d) El requisito previsto en la letra g) del apartado 2 del mencionado artículo 89 quater, relativo a la participación en la entidad del conjunto de las personas trabajadoras, será al menos del 40 por 100.

e) Entitatea eratzeko akzio edo partaidetzen harpidetzan gutxienez zortzi langilek hartu beharko dute parte.

e) En la suscripción de acciones o participaciones para la constitución de la entidad deberá participar un mínimo de ocho personas trabajadoras.

Dena den, baldin eta eratutako entitatea sorrera berriko entitate berritzaile bada 3/2014 Foru Arauaren 89 ter artikuluko 1. apartatuan xedatutakoaren arabera, nahikoa izango da harpidetzan hiru langilek parte hartzea.

No obstante, será suficiente con la participación de tres personas trabajadoras cuando la entidad constituida tenga consideración de entidad innovadora de nueva creación con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 ter de la citada Norma Foral 3/2014.

f) Eratutako entitatea sorrera berriko entitate berritzaile bada aipatutako 3/2014 Foru Arauaren 89 ter artikuluko 1. apartatuan xedatutakoarekin bat, 89 quater artikuluaren 2. apartatuko f) letran aurreikusitako betekizuna 100eko 40raino gehitu ahal izango da.

f) Cuando la entidad constituida tenga, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 ter de la citada Norma Foral 3/2014, consideración de entidad innovadora de nueva creación, el requisito previsto en la letra f) del apartado 2 del artículo 89 quater citado podrá incrementarse hasta el 40 por 100.

3. artikulua.– Sorrera berriko entitate berritzaileak.

Artículo 3.– Entidades innovadoras de nueva creación.

2020ko zergaldirako soil-soilik, sorrera berriko entitate berritzailetzat hartuko dira Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak 89 ter artikuluko 1. apartatuaren b) letraren lehenengo paragrafoan ezarritakoaren ondorioetarako, akzio edo partaidetzak lehen mailako merkatuan harpidetu aurreko zazpi urteetan eratu diren entitate berritzaileak.

Para el período impositivo de 2020 exclusivamente, tendrán la consideración de entidades innovadoras de nueva creación a los efectos de lo previsto en el primer párrafo de la letra b) del apartado 1 del artículo 89 ter de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, aquellas entidades innovadoras que hayan sido constituidas dentro de los siete años anteriores a la suscripción, en el mercado primario, de sus acciones o participaciones.

4. artikulua.– Sorrera berriko entitate berritzaileen akzio eta partaidetzak eskualdatzeagatik izandako ondare galerak.

Artículo 4.– Pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de acciones y participaciones de entidades innovadoras de nueva creación.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadunek hurrengo hamar urteetan zehar konpentsatu ahal izango dute Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak 66.1 artikuluko b) letraren bigarren paragrafoan aipatzen duen saldo negatiboa, b) letra horretan ezarritako terminoetan, betiere baldin eta saldo negatibo hori ateratzen bada 2020ko zergaldian izandako ondare irabaziak eta galerak integratu eta konpentsatu ondoren, galera horiek entitate berritzaileen akzio edo partaidetzak kostu bidez eskualdatzeagatik gertatu badira, eta akzio edo partaidetza horien harpidetzak kenkaria aplikatzeko eskubidea eman badu sorrera berriko entitate berritzaileak eratzeagatik, 3/2014 Foru Arauaren 89 ter artikuluaren 1. apartatuan aurreikusitakoarekin bat.

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas podrán compensar el importe del saldo negativo previsto en el segundo párrafo de la letra b) del artículo 66.1 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, resultante de la integración y compensación de las ganancias y pérdidas patrimoniales manifestadas durante el periodo impositivo de 2020 como consecuencia de pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión onerosa de acciones o participaciones de entidades innovadoras cuya suscripción hubiera dado derecho a aplicar la deducción por la constitución de entidades innovadoras de nueva creación prevista en el apartado 1 del artículo 89 ter de la citada Norma Foral 3/2014, durante los diez años siguientes en los términos previstos en dicha letra b).

Hurrengo hamar urteetan konpentsatu beharreko saldo negatiboaren zenbatekoa ezingo da inola ere izan entitate berritzaileen akzio edo partaidetzak kostu bidez eskualdatzeagatik 2020an izandako ondare galeraren zenbatekoa baino handiagoa.

En ningún caso el importe del saldo negativo a compensar durante los diez años siguientes podrá exceder del importe de la pérdida patrimonial manifestada en el período impositivo de 2020 en la referida transmisión onerosa de acciones o participaciones de entidades innovadoras.

5. artikulua.– Gizarte aurreikuspen osagarriko tresnetatik jasotako zenbatekoak.

Artículo 5.– Reembolso de instrumentos de previsión social complementaria.

Kontingentzia bakoitzagatik jasotzen den lehen prestazioa zehazteko, zeina aipatzen baita Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 19.2 artikuluko b) letraren bigarren paragrafoan, gizarte aurreikuspen osagarriko tresnetatik kapital moduan jasotzen diren zenbatekoak ez dira kontuan hartuko horiek jasotzeko arrazoia hauetako bat denean:

A los efectos de determinar la primera prestación percibida por cada una de las diferentes contingencias a la que se refiere el segundo párrafo de la letra b) del artículo 19.2 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, no se tomarán en cuenta las cantidades percibidas de los instrumentos de previsión social complementaria que se hagan efectivas en forma de capital como consecuencia de:

a) Langabezia prestazioa kobratzea, Finantza Politikako zuzendariaren 2020ko martxoaren 25eko Ebazpenean aurreikusitakoaren arabera. Ebazpen horren bidez, BGAEetako kideei baimena ematen zaie langabezia prestazioa kobratzeko, COVID-19a dela edo Enplegu Erregulazioko Espediente bat eta Aldi Baterako Enplegu Erregulazioko Espediente bat jasan dutenean.

a) El cobro de la prestación por desempleo con arreglo a lo previsto en la Resolución de 25 de marzo de 2020, del Director de Política Financiera, por la que se autoriza el cobro de la prestación por desempleo a los socios de EPSV sometidos a un ERTE o a un ERE por razón de fuerza mayor debida al impacto del COVID-19.

b) Eskubide kontsolidatuak gauzatzea, martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege- Dekretuak, esparru sozial eta ekonomikoan COVID-19ari aurre egiteko presako neurri osagarriak hartzen dituenak, hogeigarren xedapen gehigarrian ezarritakoarekin bat.

b) Hacerse efectivos derechos consolidados con arreglo a lo previsto en la disposición adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

6. artikulua.– Opescantábricoren COVID-19 Funtsaren konpentsazioak.

Artículo 6.– Compensaciones del Fondo COVID-19 de Opescantábrico.

Salbuetsita egongo dira arrantza jarduera COVID-19aren pandemiaren ondorioz 2020an eteteagatik Opescantábrico COVID-19 Funtsetik jasotako konpentsazioak.

Estarán exentas las compensaciones recibidas del Fondo COVID-19 de Opescantábrico, como consecuencia de la interrupción de la actividad pesquera durante el año 2020 motivada por la pandemia del COVID-19.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
EKONOMIA SUSPERTZEKO KOIUNTURAZKO NEURRIAK SOZIETATEEN GAINEKO ZERGAN
MEDIDAS COYUNTURALES DE REACTIVACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

7. artikulua.– Mozkinak nibelatzeko erreserba berezia.

Artículo 7.– Reserva especial para la nivelación de beneficios.

1.– Hurrengo 2. apartatuan aurreikusitako baldintzak betetzen dituzten sozietateen gaineko zergaren zergadunek zilegi izango dute Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 52. artikuluan xedatutakoa aplikatzea, artikulu horretan ezarritako eran, ondoren jasotzen diren berezitasunekin:

1.– Los contribuyentes del impuesto sobre sociedades que cumplan los requisitos previstos en el apartado 2 siguiente, podrán aplicar lo dispuesto en el artículo 52 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en los términos previstos en dicho artículo, con las especialidades que se recogen a continuación:

a) 52. artikuluaren 1. apartatuko lehen eta bigarren paragrafoetan aipatzen diren mugak 100eko 50ekoak izango dira.

a) Los límites a los que se refieren los párrafos primero y segundo del apartado 1 del citado artículo 52 serán del 50 por 100.

b) 52. artikuluaren 1. apartatuko hirugarren paragrafoan aurreikusitako saldoaren muga ez da aplikatuko.

b) No resultará de aplicación el límite del saldo previsto en el párrafo tercero del apartado 1 del citado artículo 52.

c) 52. artikuluaren 4. apartatuko lehen paragrafoan aipatzen diren entitateek 25 puntu gehitu ahal izango dituzte aurreko a) letran ezarritako mugak.

c) Las entidades a que se refiere el primer párrafo del apartado 4 del citado artículo 52 podrán incrementar en 25 puntos los límites previstos en la letra a) anterior.

2.– 52. artikuluan aurreikusitako murriztapena artikulu honetan ezarritako berezitasunekin aplikatu ahal izateko, artikulu horretan aurreikusitako betekizun eta inguruabarrez gain, baldintza hauek ere bete beharko dira:

2.– Para que resulte de aplicación la reducción prevista en el artículo 52 con las especialidades previstas en este artículo deberán cumplirse, además de los requisitos y circunstancias previstas en dicho artículo, los siguientes requisitos:

a) 2020. urteko lehen seihilekoari dagokion negozio zifraren zenbateko garbia ezingo da izan 2019. urte osoari dagokion negozio zifraren zenbateko garbiaren 100eko 25 baino handiagoa.

a) El importe neto de la cifra de negocios correspondiente al primer semestre del año 2020 debe ser, como máximo, del 25 por 100 del importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año completo de 2019.

b) Ez dute tributatu behar baterakuntza fiskaleko araubide berezian, aipatutako 2/2014 Foru Arauaren VI. tituluko VI kapituluan jasotakoan.

b) Que no tributen en el régimen especial de consolidación fiscal previsto en el Capítulo VI del Título VI de la citada Norma Foral 2/2014.

c) 2020. eta 2021. urteetan, ezin dute mozkinik edo erreserbarik banatu, eta ezin dituzte funts propioak murriztu bazkideei ondasunak edo eskubideak emanez.

c) Durante los ejercicios 2020 y 2021, no se deben distribuir beneficios ni reservas, ni acordar ninguna reducción de sus fondos propios con entrega de bienes o derechos a sus socios.

Letra honetan xedatutakoa betetzen ez bada, aipatutako 2/2014 Foru Arauaren 127.2 artikuluko bigarren paragrafoan xedatutakoa aplikatuko da.

El incumplimiento de lo dispuesto en esta letra supondrá la aplicación de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 127.2 de la referida Norma Foral 2/2014.

3.– 1. apartatuan aurreikusitako murriztapena zergaldi bakar batean aplikatu ahal izango da, eta zergaldi hori hauetako bat izango da, dagokionaren arabera:

3.– La reducción prevista en el apartado 1 podrá aplicarse en un único período impositivo, que será uno de los siguientes, según corresponda:

a) 2019ko zergaldia, zergadunaren zergaldia urte naturalarekin bat datorrenean.

a) El período impositivo 2019, cuando el período impositivo del contribuyente coincida con el año natural.

b) 2018an hasitako zergaldia, foru dekretu-arau hau indarrean jartzen den egunean zergaldi hori aitortzeko borondatezko epea oraindik amaitu ez denean.

b) El periodo impositivo iniciado en 2018, cuando, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto foral-norma, aún no haya concluido el período voluntario de declaración de dicho período impositivo.

c) 2019an hasitako zergaldia, zergaldia 2020ko ekainaren 1a baino lehen amaitzen denean.

c) El periodo impositivo iniciado en 2019, cuando el período impositivo concluya con anterioridad a 1 de junio de 2020.

4.– Mozkinak nibelatzeko erreserba berezia zuzkitzeagatik araututa dagoen murriztapena artikulu honetako aurreko apartatuetan xedatutakoaren arabera aplikatzen dutenek hurrengo zergaldietan berriro aplikatzen badute 52. artikuluan ezarritako erreserba 1. apartatuko hirugarren paragrafoan aurreikusitako mugaren ondorioetarako, saldo hau bakarrik hartu beharko dute kontuan: murriztapena aurreko apartatuan xedatutakoagatik aplikagarri gertatu eta hurrengo zergalditik aurrera erreserbara bideratutako zuzkidurek osatutako saldoa.

4.– Quienes apliquen la reducción por dotación a la reserva especial para nivelación de beneficios en virtud de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, y vuelvan a aplicar, en períodos impositivos siguientes, la reserva establecida en el citado artículo 52, a efectos del límite previsto en el párrafo tercero de su apartado 1, considerarán únicamente el saldo formado por las dotaciones a la reserva realizadas a partir del período impositivo siguiente a aquel que resulte de aplicación en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior.

5.– Aurreko 2. apartatuan aurreikusitako beharkizunak betetzen ez dituzten sozietateen gaineko zergaren zergadunek baldintza orokorrei jarraituz aplikatu ahal izango dute 2/2014 Foru Arauaren 52. artikuluan jasotzen den murriztapena.

5.– Los contribuyentes del impuesto sobre sociedades que no cumplan los requisitos previstos en el apartado 2 anterior podrán aplicar la reducción prevista en el artículo 52 de la citada Norma Foral 2/2014, en sus términos generales.

8. artikulua.– Aparteko kenkaria mikroenpresetan eta enpresa txiki eta ertainetan inbertitzeagatik.

Artículo 8.– Deducción extraordinaria por inversión en microempresas, pequeñas y medianas empresas.

1.– Sozietateen gaineko zergaren zergadunek 2020ko ekitaldian ordaindutako kopuruen 100eko 10 kendu ahal izango dute zerga horren kuota likidotik, enpresen akzio edo partaidetzak harpidetu edo eskuratzeagatik, baldin eta enpresa horiek mikroenpresak, enpresa txikiak edo enpresa ertainak badira Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 13. artikuluan xedatutakoarekin bat.

1.– Los contribuyentes del impuesto sobre sociedades podrán deducir de la cuota líquida de dicho impuesto el 10 por 100 de las cantidades satisfechas en 2020 por la suscripción o adquisición de acciones o participaciones en empresas que tengan la consideración de microempresa, pequeña o mediana empresa conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Kenkariaren gehieneko oinarria 100.000 eurokoa izango da, eta eskuratu edo harpidetutako akzio edo partaidetzen eskuratze balioak eratuko du.

La base máxima de la deducción será de 100.000 euros y estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones adquiridas o suscritas.

2.– Akzioak edo partaidetzak enpresa berrietan edo sortu berrietan harpidetu edo eskuratzen direnean, aurreko apartatuan ezarritako kenkaria 2020an ordaindutako kopuruen 100eko 15ekoa izango da, baldin eta enpresa horiek mikroenpresak, enpresa txikiak edo enpresa ertainak badira aipatutako 2/2014 Foru Arauaren 13. artikuluan xedatutakoarekin bat, eta, gainera, kapital ekarpena egiteaz gain, beren ezagutza enpresarial edo profesional egokia jar badezakete inbertsioa egiten duten entitatea garatzeko.

2.– La deducción establecida en el apartado anterior será del 15 por 100 de las cantidades satisfechas en 2020, cuando se trate de la suscripción o adquisición de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, que tengan la consideración de microempresa, pequeña o mediana empresa conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la citada Norma Foral 2/2014, pudiendo, además de la aportación al capital, aportar sus conocimientos empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la entidad en la que invierten.

Kenkari hau aplikatzeko, beharrezkoa da enpresak behar diren bitarteko pertsonal eta materialak edukitzea jarduera ekonomiko berria egiteko. Baldintza hau ez dela betetzen ulertuko da sozietateak bat-egiteen, zatiketen, aktibo ekarpenen, aktibo eta pasibo osoaren lagapenen, jarduera adarren ekarpenen, interes ekonomikoko taldeen edo aldi baterako enpresa elkarteen bidez sortutakoak direnean, edo jarduera ekonomiko berri bat benetan eta eraginkortasunez agertzea ez dakarren beste edozein modu edo eragiketaren ondorio direnean.

Para la aplicación de esta deducción es necesario que la empresa cuente con los medios personales y materiales para el ejercicio de la nueva actividad económica. No se considerará cumplido este requisito respecto de las sociedades creadas como consecuencia de una operación de fusión, escisión, aportación de activos, cesión global del activo y pasivo, aportaciones de ramas de actividad, agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas y cualquier otra forma u operación que no implique de forma real y efectiva la aparición de una nueva actividad económica.

Entitate baten akzioak edo partaidetzak harpidetu edo eskuratzeak ez du kenkari hau aplikatzeko eskubiderik emango, baldin eta, entitate horren bitartez, lehendik beste titulartasun baten bidez egiten zen jarduera bera egiten bada.

No darán derecho a la aplicación de la presente deducción la suscripción o adquisición de acciones o participaciones en una entidad a través de la cual se ejerza la misma actividad que se venía ejerciendo anteriormente mediante otra titularidad.

Apartatu honetan aurreikusitako kasuetan, kenkariaren gehieneko oinarria 150.000 eurokoa izango da, eta eskuratu edo harpidetutako akzio edo partaidetzen eskuratze balioak eratuko du.

En los supuestos previstos en el presente apartado, la base máxima de la deducción será de 150.000 euros y estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones adquiridas o suscritas.

3.– Eskuratu edo harpidetutako akzio edo partaidetzak entitate berritzaileenak edo hazkunde prozesuan dauden entitateenak direnean, aurreko apartatuan ezarritako kenkaria 2020an ordaindutako kopuruen 100eko 20koa izango da, baldin eta, eskurapen edo harpidetzaren urtean, enpresa horiek mikroenpresak, enpresa txikiak edo enpresa ertainak badira aipatutako 2/2014 Foru Arauaren 13. artikuluan xedatutakoarekin bat. Ondorio horietarako, honako entitateak bereizten dira:

3.– La deducción establecida en los apartados anteriores será del 20 por 100 de las cantidades satisfechas en 2020, cuando se trate de la suscripción o adquisición de acciones o participaciones de entidades innovadoras o en proceso de crecimiento que, en el año de la suscripción o adquisición tengan la consideración de microempresa, pequeña o mediana empresa conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la citada Norma Foral 2/2014. A estos efectos, se considerarán:

a) Entitate berritzaileak: partaidetza hartzen den ekitaldian, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 89 ter artikuluko 1. apartatuaren a) letran xedatutakoa betetzen dutenak.

a) Entidades innovadoras, las que cumplan, en el ejercicio de toma de la participación, lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 89 ter de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

b) Hazkunde prozesua dauden entitateak: partaidetza hartzen den ekitaldian, aipatutako 3/2014 Foru Arauaren 89 ter artikuluko 2. apartatuaren bigarren paragrafoan xedatutakoa betetzen dutenak.

b) Entidades en proceso de crecimiento, las que cumplan, en el ejercicio de toma de la participación, lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 89 ter de la citada Norma Foral 3/2014.

Apartatu honetan aurreikusitako kasuetan, kenkariaren gehieneko oinarria 200.000 eurokoa izango da, eta eskuratu edo harpidetutako akzio edo partaidetzen eskuratze balioak eratuko du.

En los supuestos previstos en este apartado, la base máxima de la deducción será de 200.000 euros y estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones adquiridas o suscritas.

4.– Aurreko 1., 2. eta 3. apartatuetan ezarritako kenkariak aplikatzeko, baldintza hauek bete beharko dira 6. apartatuan aipatzen den gutxieneko edukitze-aldian:

4.– Para aplicar las deducciones establecidas en los apartados 1, 2 y 3 anteriores, se deberán cumplir, durante el período mínimo de tenencia a que se refiere el apartado 6, las siguientes condiciones:

a) Akzioak edo partaidetzak eskuratu edo harpidetzen zaizkion entitateak sozietate anonimoa, erantzukizun mugatuko sozietatea, lan sozietate anonimoa edo erantzukizun mugatuko lan sozietate anonimoa izan behar du, Kapital Sozietateen Legearen testu bateginak (uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuak onartua) eta Lan sozietateei eta partaidetutako sozietateei buruzko urriaren 14ko 44/2015 Legeak ezarritako baldintzetan.

a) La entidad cuyas acciones o participaciones se adquieran o suscriban, deberá revestir la forma de sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, cooperativa, sociedad anónima laboral o sociedad de responsabilidad limitada laboral, en los términos previstos en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas.

b) Akzioak edo partaidetzak eskuratu edo harpidetzen zaizkion entitatea ezin da egon negoziatzeko onartuta ezein merkatu antolatutan.

b) La entidad cuyas acciones o participaciones se adquieran o suscriban no deberá estar admitida a negociación en ningún mercado organizado.

c) Zergadunak entitatean duen partaidetza, izan zuzenekoa izan zeharkakoa, gehi 2/2014 Foru Arauaren 42.3 artikuluan ezarritako eran zergadunarekin lotuta dagoen beste edozein pertsonak edo entitateak entitate berean izan lezakeena, ezin da izan entitatearen kapital sozialaren edo boto eskubideen 100eko 25 baino handiagoa.

c) La participación directa o indirecta del contribuyente, junto con la que posean en la misma entidad cualquier persona o entidad vinculada al mismo, en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 42 de la citada Norma Foral 2/2014, no podrá ser superior al 25 por 100 del capital social de la entidad o de sus derechos de voto.

5.– Aurreko 2. eta 3. apartatuetan ezarritako kenkariak aplikatzeko, entitatea eratzen den unean bertan edo hura eratu ondorengo bost eta zazpi urte bitartean eskuratu behar ditu zergadunak akzioak edo partaidetzak, dela eraketa bidez, dela kapital zabalkuntzaz, dela bigarren mailako merkatu batean eskuratuta.

5.– A efectos de aplicar las deducciones establecidas en los apartados 2 y 3 anteriores, las acciones o participaciones deberán adquirirse por el contribuyente, mediante constitución, ampliación de capital o adquisición en el mercado secundario, bien en el momento de la constitución de aquellas o bien en los cinco y siete años siguientes a dicha constitución, respectivamente.

Hazkunde prozesuan dauden entitateei, zeinak aipatu baitira aurreko 3. apartatuko b) letran, ez zaie aplikatuko zazpi urteko epe hori.

Dicho plazo de siete años no será exigible respecto a las entidades en proceso de crecimiento a que se refiere la letra b) del apartado 3 anterior.

6.– Eskuratu edo izenpetutako akzio edo partaidetzek bost urtetik beherakoa ez den epe batean iraun beharko dute zergadunaren ondarean, salbu eta zergaduna edo entitate partaidetua konkurtso prozedura baten ondorioz likidatzen denean.

6.– Las acciones o participaciones adquiridas o suscritas deberán permanecer en el patrimonio del contribuyente durante un plazo no inferior a cinco años, salvo que el contribuyente o la entidad participada se liquide como consecuencia de un procedimiento concursal.

7.– Kenkari hau ez zaie aplikatuko honako kasu hauetakoren batean dauden entitateetan egindako inbertsioei:

7.– La presente deducción no resultará de aplicación a las inversiones realizadas en las entidades que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Laguntza bat legez kontrakotzat edo barne merkatuarekin bateraezintzat adierazi duen Europako Batzordearen aurreko adierazpen baten ondoren laguntza hori berreskuratzeko agindu baten zain dauden enpresak.

a) Empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

b) Krisian dauden enpresak, Batzordearen ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren 2. artikuluaren 18. apartatuan ezarritakoaren arabera (erregelamendu horren bidez, laguntza kategoria batzuk barne merkatuarekin bateragarriak direla adierazten da, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak betez).

b) Empresas en crisis de conformidad con lo dispuesto en el apartado 18 del artículo 2 del Reglamento (UE) número 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

c) Batzordearen ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren 21. artikuluaren 9. apartatuan aipatzen den arriskuko finantzaketaren zenbateko osoa dagoeneko gaindituta duten enpresak edo artikulu honen 1., 2. eta 3. apartatuetan aipatzen diren akzioak edo partaidetzak jaulkiz zenbateko hori gaindituko duten enpresak (erregelamendu horren bidez, laguntza kategoria batzuk barne merkatuarekin bateragarriak direla adierazten da, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak betez).

c) Empresas que hubieran superado o que superaran con ocasión de la emisión de las acciones o participaciones a que hacen referencia los apartados 1, 2 y 3 de este artículo el importe total de financiación de riesgo a que se refiere el apartado 9 del artículo 21 del Reglamento (UE) número 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

8.– Kenkari hau aplikatu ahal izateko, akzioak edo partaidetzak harpidetu edo erosi zaizkion entitatearen ziurtagiri bat lortu behar da, non adierazi behar den haren akzio edo partaidetzak eskuratu ziren zergaldian entitateari kenkarirako eskubidea izateko eskatutako beharkizunak bete zirela.

8.– Para la práctica de la presente deducción será necesario obtener una certificación expedida por la entidad cuyas acciones o participaciones se hayan suscrito o adquirido, indicando el cumplimiento de los requisitos exigidos a la entidad para tener derecho a la correspondiente deducción en el período impositivo en el que se produjo la adquisición de las mismas.

9.– Aurreko 1etik 7ra arteko apartatuetan ezarritako betekizunak betetzen ez badira, zergadunak ez-betetzea gertatzen den zergaldiko autolikidazioan sartu beharko du kenkariaren ondoriozko kuota, bai eta horri guztiari dagozkion berandutze interesak ere.

9.– En el caso de incumplimiento de los requisitos a los que se refieren los apartados 1 a 7 anteriores, el contribuyente deberá incluir, en la autoliquidación correspondiente al período impositivo en que se hubiera producido dicho incumplimiento, la cuota derivada de la deducción junto con los intereses de demora correspondientes.

10.– Kenkari hau aplikatzeko, kontuan hartu beharko da 2/2014 Foru Arauaren 59. eta 67. artikuluetan xedatutakoa, eta, bereziki, foru arau horren V. tituluaren III. kapituluan araututako kenkariei aplikatu beharreko erregela orokorrak.

10.– Para la aplicación de la presente deducción deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en los artículos 59 y 67 de la citada Norma Foral 2/2014, afectándoles a estos efectos las reglas generales aplicables a las deducciones previstas en el Capítulo III del Título V de dicha norma foral.

Zehazki, 2/2014 Foru Arauaren 67.6 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, funts berberek ezingo dute sortu kenkaria pertsona edo entitate batek baino gehiagok aplikatzeko eskubidea.

En particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.6 de la referida Norma Foral 2/2014, los mismos fondos no podrán dar derecho a deducción en más de una persona o entidad.

11.– Artikulu honetan aipatutako kenkarien aplikazioa aukerakoa izango da, eta martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, 115. artikuluaren 3. apartatuan eta 2/2014 Foru Arauaren 128. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan xedatutakoaren arabera gauzatu ahal izango da.

11.– La aplicación de las deducciones previstas en este artículo constituye una opción que podrá ejercitarse de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 115 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y en los apartados 2 y 3 del artículo 128 de la citada Norma Foral 2/2014.

12.– Halaber, artikulu honetan araututako kenkariak aplikatu ahal izango dituzte establezimendu iraunkor baten bidez diharduten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadunek, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren abenduaren 10eko 16/2014 Foru Araua aplikatu behar bazaie, baldin eta zergadun horien zerga egoitza ez badago paradisu fiskaltzat edo tributazio nulukotat hartutako herrialde edo lurralde batean martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, hamargarren xedapen gehigarrian xedatutakoari jarraituz.

12.– Las deducciones reguladas en este artículo podrán ser de aplicación, asimismo, por los contribuyentes del impuesto sobre la renta de no residentes que operen a través de un establecimiento permanente a los que sea de aplicación la Norma Foral 16/2014, de 10 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, siempre y cuando estos no tengan su residencia fiscal en un país o territorio considerado como paraíso fiscal o de nula tributación, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

9. artikulua.– Parte hartzea mikroenpresek edo enpresa txikiek garatutako ikerketa eta garapeneko edo berrikuntza teknologikoko proiektuetan.

Artículo 9.– Participación en proyectos de investigación y desarrollo o innovación tecnológica desarrollados por microempresas o pequeñas empresas.

1.– Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauren 13. artikuluan jasotakoari jarraituz 2020an mikroenpresatzat edo enpresa txikitzat hartzen diren entitateek garatutako ikerketa eta garapeneko edo berrikuntza teknologikoko proiektuen finantzaketan parte hartzen duten sozietateen gaineko zergaren zergadunek aplikatu ahal izango dute foru arau horrek 64 bis artikuluan jasotako kenkaria bertan xedatutakoaren arabera eta berezitasun hauek beteta:

1.– Los contribuyentes del impuesto sobre sociedades que participen en la financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica desarrollados por entidades que tengan en 2020 la condición de microempresa o pequeña empresa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, podrán aplicar la deducción prevista en el artículo 64 bis de dicha norma foral, en los términos previstos en el mismo, y con las siguientes especialidades:

a) Ez da aplikatuko zergaren foru arauaren 64 bis artikuluaren bi apartatuko c) letran xedatutako betebeharra.

a) No resultará de aplicación la obligación dispuesta en la letra c) del apartado dos del artículo 64 bis de la Norma Foral del Impuesto.

b) Ez da aplikatuko artikulu horretako 5. apartatuaren lehen paragrafoan xedatutako muga.

b) No resultará de aplicación la limitación prevista en el primer párrafo del apartado 5 de dicho artículo.

c) Artikulu horretako 5. apartatuaren bigarren paragrafoan xedatutako muga 1.000.000 euro izango da proiektu bakoitzeko.

c) La limitación prevista en el segundo párrafo del apartado 5 del citado artículo será de 1.000.000 de euros por proyecto.

2.– Aurreko apartatuan jasotakoa aplikagarri izango zaie ikerketa eta garapeneko eta berrikuntza teknologikoko proiektu hauei:

2.– Lo dispuesto en el apartado anterior resultará de aplicación a los siguientes proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica:

a) 2020an hasitakoak.

a) Los iniciados en 2020.

b) 2021ean hasitakoak, 2020an formalizatzen denean 64 bis artikuluko 2. apartatuaren d) letran aipatutako finantzaketa kontratua.

b) Los iniciados en 2021, cuando se formalice en 2020 el contrato de financiación a que se refiere la letra d) del apartado 2 del citado artículo 64 bis.

c) 2020aren aurretik hasitakoak, baldin eta finantzaketa kontratua aldatua izan bada maiatzaren 5eko 2/2020 Foru Dekretu-Arauak, COVID-19aren osasun krisiaren ondorioz zerga arloko neurri osagarriak ezartzen dituenak, 2. artikuluko 8. apartatuan xedatutakoari jarraituz.

c) Los iniciados antes del 2020, siempre y cuando el contrato de financiación haya sido modificado en los términos dispuestos en el apartado 8 del artículo 2 del Decreto Foral-Norma 2/2020, de 5 de mayo, sobre medidas complementarias de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.

3.– Halaber, artikulu honetan araututako kenkaria aplikatu ahal izango dute establezimendu iraunkor baten bidez diharduten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadunek, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren abenduaren 10eko 16/2014 Foru Araua aplikatu behar bazaie, baldin eta zergadun horien zerga egoitza ez badago paradisu fiskaltzat edo tributazio nulukotat hartutako herrialde edo lurralde batean martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, hamargarren xedapen gehigarrian xedatutakoari jarraituz.

3.– La deducción regulada en este artículo podrá ser de aplicación, asimismo, por los contribuyentes del impuesto sobre la renta de no residentes que operen a través de un establecimiento permanente a los que sea de aplicación la Norma Foral 16/2014, de 10 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, siempre y cuando estos no tengan su residencia fiscal en un país o territorio considerado como paraíso fiscal o de nula tributación, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

10. artikulua.– Enplegua sortzeagatiko kenkari gehitua.

Artículo 10.– Deducción incrementada por creación de empleo.

2020ko ekitaldian egiten diren lan kontratazio mugagabeei aplikagarri izango zaie urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarenak, 66. artikuluko 1. apartatuan erregulatutako enplegua sortzeagatiko kenkaria, kontratupeko pertsona bakoitzeko gehienez 7.500 euroko kenkari mugaraino.

A las contrataciones laborales de carácter indefinido que se produzcan en el año 2020 les será de aplicación la deducción por creación de empleo regulada en el apartado 1 del artículo 66 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, con un límite máximo de deducción de 7.500 euros aplicable por cada persona contratada.

11. artikulua.– Ordainketa zatikatua.

Artículo 11.– Pago fraccionado.

2020an ez dira behartuta egongo Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 130 bis artikuluan aipatutako ordainketa zatikatua egitera honako beharkizun hauek betetzen dituzten zergadunak:

En 2020, no resultarán obligados a realizar el pago fraccionado a que se refiere el artículo 130 bis de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, las contribuyentes que cumplan los siguientes requisitos:

a) 2020ko lehen seihilekoari dagokion eragiketa bolumena 2019ko lehen seihilekoari dagokion eragiketa bolumena baino 100eko 25 txikiagoa izatea.

a) Que el volumen de operaciones correspondiente al primer semestre del año 2020 sea un 25 por 100 inferior al volumen de operaciones correspondiente al primer semestre del año 2019.

b) Ondare sozietateak ez izatea foru arau horrek 14. artikuluan jasotakoaren arabera.

b) Que no se trate de sociedades patrimoniales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la citada norma foral.

c) Foru arau horrek VI. tituluko VI. kapituluan jasotako baterakuntza fiskaleko araubide berezian ez tributatzea.

c) Que no tributen en el régimen especial de consolidación fiscal previsto en el Capítulo VI del Título VI de la citada norma foral.

12. artikulua.– Aparteko amortizazio azkartua.

Artículo 12.– Amortización acelerada extraordinaria.

Foru dekretu-arau hau indarrean jartzen denetik 2020ko abenduaren 31ra bitartean eskuratzen diren ibilgetu materialeko elementu berriak (Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 31. artikuluko 3. apartatuaren a) letran eta c) letraren bigarren paragrafoan eta 4. apartatuaren lehen eta bigarren paragrafoetan azaldutako erregelak aplikatzen zaizkien eraikinak eta garraiobideak izan ezik) foru arau horren 17. artikuluko taulan ezarritako gehieneko amortizazio koefizientea bider 1,5 eginez ateratzen den koefizientearen arabera amortizatu ahal izango dira, funtzionatzen hasten direnetik aurrera eta bere balio bizitza osoan zehar, bai eta enpresak berak eraikitako ibilgetu materialeko elementuak eta foru dekretu-arau hau indarrean jartzen denetik 2020ko abenduaren 31ra bitartean sinatutako obrak egiteko kontratu baten bidez enkargatutakoak ere, baldin eta kontratua amaitzen denetik hamabi hilabete pasatu baino lehen jartzen badira enpresaren esku.

Los elementos del inmovilizado material nuevos, excluidos los edificios y los medios de transporte a los que se apliquen las reglas señaladas en la letra a) y en el segundo párrafo de la letra c) del apartado 3, así como en el primer y segundo párrafo del apartado 4 del artículo 31 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que se adquieran entre la fecha de entrada en vigor del presente Decreto foral-norma y el 31 de diciembre de 2020, podrán amortizarse, a partir de su entrada en funcionamiento y durante su vida útil, en función del coeficiente que resulte de multiplicar por 1,5 el coeficiente de amortización máximo previsto en la tabla que se recoge en el artículo 17 de la citada norma foral, incluyendo los elementos del inmovilizado material construidos por la propia empresa y los encargados en virtud de un contrato de ejecución de obra suscrito entre la fecha de entrada en vigor del presente Decreto foral-norma y el 31 de diciembre de 2020, siempre que su puesta a disposición se produzca dentro de los doce meses siguientes a la conclusión del mismo.

13. artikulua.– Finantza errentamenduko kontratuak.

Artículo 13.– Contratos de arrendamiento financiero.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 18. artikuluan jasotakoa aplikagarri izango zaie 2020an berriro negoziatzen edo sinatzen diren finantza errentamenduko kontratuei, nahiz eta haiek ez bete artikulu horretako 1. apartatuko f) letran jasotako beharkizuna.

Lo previsto en el artículo 18 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, resultará de aplicación a los contratos de arrendamiento financiero que se renegocien o se suscriban en el año 2020, aun cuando estos no cumplan el requisito previsto en la letra f) del apartado 1 del citado artículo.

14. artikulua.– Ekintzailetza sustatzeko eta ekoizpen jarduera sendotzeko erreserba berezia.

Artículo 14.– Reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva.

Bakarrik 2020ko zergaldirako, entitate berritzat edo sortu berritzat hartuko dira, 17/2015 Foru Dekretuak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamendua onartzen duenak, 32 bis artikuluko 3. apartatuaren b) letran jasotakoaren ondorioetarako, beren akzioak edo partaidetzak lehen mailako merkatuan eskuratu aurreko zazpi urteen barruan eratu diren entitateak.

Para el período impositivo de 2020 exclusivamente, tendrán la consideración de entidades nuevas o de reciente creación a los efectos de lo previsto en la letra b) del apartado 3 del artículo 32 bis del Decreto Foral 17/2015, de 16 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aquellas entidades que hayan sido constituidas dentro de los siete años anteriores a la adquisición en el mercado primario, de sus acciones o participaciones.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
KOIUNTURAZKO BESTE NEURRI BATZUK
OTRAS MEDIDAS COYUNTURALES

15. artikulua.– Txikizkako merkataritzaren eraldaketa digitalerako kenkaria.

Artículo 15.– Deducción para la transformación digital del comercio minorista.

1.– Jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadunek, sozietateen gaineko zergaren zergadunek eta establezimendu iraunkorraren bidez diharduten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadunek kuota osoan kenkari bat egin ahal izango dute, jarraian zehazten diren beharkizunak betez gero, digitalki eraldatu eta merkataritza elektronikoa ezartzeko 2020an egindako gastu eta inbertsioen 100eko 30ekoa.

1.– Los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas que ejerzan actividades económicas, del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes que operen mediante establecimiento permanente, que cumplan los requisitos que se especifican a continuación, podrán practicar una deducción de la cuota íntegra del 30 por 100 de los gastos e inversiones efectuados en el año 2020, destinados a la transformación digital y la implantación del comercio electrónico.

Zergadunek beharkizun hauek bete beharko dituzte:

Los contribuyentes deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Sartuta egotea apirilaren 20ko 1/1993 Foru Dekretu Arauemaileak, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren testu bateratzailea onartzen duenak, I. eranskineko I. sekzioaren 64 eta 65 multzoetan eta 662 taldean (txikizkako merkataritza).

a) Estar encuadrados en las agrupaciones 64 y 65 y en el grupo 662 de la Sección I del Anexo I del texto refundido del impuesto sobre actividades económicas, aprobado por Decreto Foral Normativo 1/1993, de 20 de abril, relativas al comercio minorista.

b) Sozietateen gaineko zergaren zergadunek eta establezimendu iraunkorraren bidez diharduten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadunek mikroenpresatzat edo enpresa txikitzat hartuta egon beharko dute Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 13 2/2014 Foru Arauaren 17. artikuluan jasotakoaren arabera.

b) En el caso de los contribuyentes del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes que operen mediante establecimiento permanente, deberán tener la consideración de microempresa o pequeña empresa conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

2.– Kenkaria izan dezaketen gastu eta inbertsioak honako hauek dira:

2.– Los gastos e inversiones objeto de deducción son los que se especifican a continuación:

a) Ekipo eta terminalen eta beren softwarearen eta periferikoen erosketa, bai eta haiek instalatzeak eta ezartzeak duen kostua ere.

a) Adquisición de equipos y terminales, con su software y periféricos asociados, así como el coste de la instalación e implantación de los mismos.

b) Softwarearen erosketa, harpidetza, entrega, eguneratzea edo berritzea, hura merkaturatzea eta elektronikoki saltzea ahalbideratzen badu, haiek instalatzeak eta ezartzea duen gastua barne.

b) Adquisición, suscripción, entrega, actualización o renovación del software, que posibiliten la comercialización y venta electrónica, incluyendo los gastos de su instalación e implantación.

3.– Kenkariaren oinarria aurreko 2. apartatuan aipatutako gastu eta inbertsioen zenbatekoaz osatuta egongo da, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergaren urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 67. artikuluko 3. apartatuan jasotakoaren arabera kalkulatuko da.

3.– La base de la deducción estará constituida por el importe de las inversiones y los gastos mencionados en el apartado 2 anterior y se calculará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 67 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Horrela kalkulatutako kenkariaren oinarria ezin da handiagoa izan hauek baino:

La base de la deducción así calculada no podrá ser superior a:

a) 5.000 euro.

a) 5.000 euros.

b) 2019an amaitutako azken zergaldiari dagokion negozio zifraren zenbateko garbiaren 100eko 1. Jarduera 2020an hasten denean, jarduera hori hasi den zergaldia hartuko da.

b) El 1 por 100 del importe neto de la cifra de negocios correspondiente al último período impositivo finalizado en el año 2019. Cuando la actividad se inicie en 2020, se tomará el período impositivo de inicio de dicha actividad.

Horretarako, urtebetera eramango da negozio zifraren zenbateko garbiari dagokion magnitudea, zergaldia urte naturala baino laburragoa denean edo zergaldi horretan jarduera ekonomikoa hasi denean.

A estos efectos, se elevará al año la magnitud correspondiente al importe neto de la cifra de negocios cuando el período impositivo sea inferior al año natural o cuando en dicho período se haya producido el inicio de la actividad económica.

b) letra honen lehen paragrafoan jasotakoa jasota ere, emaitza hori 500 eurotik beherakoa denean, kenkariaren oinarria bi hauetako txikiena izango da:

No obstante lo previsto en el primer párrafo de esta letra b), cuando dicho resultado arroje una cantidad inferior a 500 euros, la base de deducción será la menor de:

a’) 3. apartatu honen lehen paragrafoan jasotako kenkariaren oinarria.

a’) La base de deducción prevista en el párrafo primero de este apartado 3.

b’) 500 euro.

b’) 500 euros.

4.– Kenkarirako eskubidea duten gastu eta inbertsioak 2020an zehar egiten direnean zergaldi bat baino gehiago hartuta, aurreko 3. apartatuan jasotako gehieneko muga bakarra izango da haiek guztien multzorako.

4.– Cuando las inversiones y gastos con derecho a deducción se realicen a lo largo del año 2020 abarcando a más de un período impositivo, el límite máximo previsto en el apartado 3 anterior, será único para el conjunto de todos ellos.

5.– Aurreko 3. apartatuan jasota dagoen eta artikulu honetan jasotako jarduera ekonomikoak egiten dituzten entitateetako bazkide, jaraunsle, erkide edo partaideei dagokien gehieneko muga zehazteko, entitatearen negozio zifraren zenbateko garbiari eta pertsona horiek haren emaitzetan duten partaidetzari erreparatuko zaie.

5.– El límite máximo previsto en el apartado 3 anterior correspondiente a las personas socias, herederas, comuneras o partícipes de las entidades en régimen de atribución de rentas que lleven a cabo actividades económicas previstas en este artículo, se determinará atendiendo al importe neto de la cifra de negocios de la entidad y a la participación de dichas personas en sus resultados.

6.– Kuota nahikoa ez izateagatik kenkaririk izan ez duten kopuruak aplikagarri izan daitezke ondoko eta jarraiko 30 urteetan amaitzen diren zergaldietako likidazioetan.

6.– Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota podrán aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 30 años inmediatos y sucesivos.

7.– Gastu edo inbertsio berak ezin izango du berekin ekarri kenkaria zergadun batengan baino gehiagorengan aplikatzea eta zerga hauetan jasotakoak ez diren kenkariak zergadun berarengan aplikatzea.

7.– Un mismo gasto o inversión no podrá dar lugar a la aplicación de la deducción en más de un contribuyente, ni podrá dar lugar a la aplicación de distintas deducciones de las previstas en estos impuestos en el mismo contribuyente.

Era berean, berekin ez du ekarriko kenkari hau aplikatzea sozietateen gaineko zergan eta establezimendu iraunkorrarekin diharduten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan, gastu edo inbertsioaren bidez gauzatu denean 2/2014 Foru Arauak 53. artikuluan aipatutako ekintzailetza sustatzeko eta ekoizpen jarduera sendotzeko erreserba berezia.

Tampoco dará lugar a la aplicación de esta deducción en el impuesto sobre sociedades y en el impuesto sobre la renta de no residentes que operen mediante establecimiento permanente, cuando haya servido para materializar la reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva a que se refiere el artículo 53 de la citada Norma Foral 2/2014.

Kenkari hau ez da bateragarria izango inbertsio edo gastu berberekin erlazionatutako beste edozein zerga hobarirekin, salbu eta amortizatzeko askatasunari, amortizazio azkartuari eta baterako amortizaziori dagokienez.

Esta deducción será incompatible con cualesquiera otros beneficios tributarios relacionados con las mismas inversiones o gastos, excepto en lo que se refiere a la libertad de amortización, la amortización acelerada y la amortización conjunta.

8.– Kenkari honen aplikazioa aukerakoa da, eta martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak 115. artikuluaren 3. apartatuan, urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Sozietateen gaineko Zergarenak, 128. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan eta urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarenak, 104. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan xedatutakoaren arabera gauzatu ahal izango da.

8.– La aplicación de esta deducción tiene el carácter de opción que podrá ejercitarse de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 115 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en los apartados 2 y 3 del artículo 128 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades y en los apartados 2 y 3 del artículo 104 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

16. artikulua.– Osasun langileentzako doako aseguru kolektiboa.

Artículo 16.– Seguro colectivo gratuito para el personal sanitario.

Oinordetza eta dohaintzen gaineko zergatik eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergatik salbuetsita egongo dira, 2020an, COVID-19ak eragindako gaixotasun eta heriotza kontingentziengatik ordaindutako prestazioak, horiek aseguru etxeek Espainiako Aseguru eta Berraseguru Enpresen Elkartearen bidez izenpetutako osasun langileen aldeko doako aseguru kolektibotik eratorriak direnean.

En 2020 estarán exentas del impuesto sobre sucesiones y donaciones y del impuesto sobre la renta de las personas físicas, las prestaciones por las contingencias de enfermedad y fallecimiento por causa del COVID-19, derivadas del seguro colectivo gratuito a favor del personal sanitario, suscrito por las entidades aseguradoras a través de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras.

17. artikulua.– Zorrak zerga itzulketen bidez osorik edo partzialki kitatzea.

Artículo 17.– Cancelación total o parcial de deudas con devoluciones tributarias.

1.– Foru dekretu arau hau indarrean jartzen denetik 2020ko abenduaren 31ra arte onartzen diren zerga itzulketak erabili ahal izango dira, hala eskatzen bada, beste zergapeko batek Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrean dituen zerga zor eta zehapenak osorik edo partzialki kitatzeko, horiek ordainketako borondatezko epean egon edo epe exekutiboan egon.

1.– Las devoluciones tributarias que se reconozcan desde la entrada en vigor del presente Decreto foral-norma hasta el 31 de diciembre de 2020, podrán destinarse, siempre que así se solicite, a la cancelación, total o parcial, de las deudas y sanciones tributarias que tenga otro obligado tributario frente a la Diputación Foral de Gipuzkoa, que se encuentren tanto en periodo voluntario como en período ejecutivo de pago.

Zerga itzulketarako eskubidea dutenek aurkeztu beharko dizkiote eskaerak Zerga-bilketako zuzendariordetza nagusiari, eta horrek kitapena erabakiko du ondorengo apartatuetan jarritako baldintzak betetzen badira, ordainketa geroratzea edo zatikatzea eskatzen denean, eragotzi gabe abuztuaren 2ko 38/2006 Foru Dekretuaren bidez onartutako Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga-bilketaren Erregelamenduak 37. artikuluan jasotakoa. Eskaera bat aurkeztuko da itzulketa bakoitzeko.

Las solicitudes deberán presentarse por quienes tengan el derecho a la devolución tributaria, ante el Subdirector General de Recaudación, que acordará la cancelación siempre que se cumplan las condiciones previstas en los apartados siguientes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa, aprobado por Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto, para el caso de los aplazamientos o fraccionamientos de pago. Las solicitudes serán individuales por cada devolución.

2.– Horretarako, eskaera egiten duen zergapekoak:

2.– A estos efectos, el obligado tributario solicitante:

a) Zerga obligazioak egunean izan behar ditu. Beharkizun hori betetzen dela ulertuko da baldin eta gertatzen baldin badira apirilaren 21eko 5/2020 Foru Dekretuaren bidez onartutako Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga Kudeaketari eta zerga arloko jarduketa eta prozeduren arau komunei buruzko Erregelamenduak 29. artikuluan jasotako zirkunstantziak.

a) Deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Se entenderá que se cumple el presente requisito cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 29 del Reglamento de gestión tributaria y de desarrollo de las normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios del Territorio Histórico de Gipuzkoa, aprobado por Decreto Foral 5/2020, de 21 de abril.

b) Lehendik ez du izan beharko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak, eta abuztuaren 2ko 38/2006 Foru Dekretuaren bidez onartutako Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga-bilketaren Erregelamenduak jasotakoari jarraituz konpentsagarri den zorrik.

b) No deberá tener deudas anteriores compensables de conformidad con lo previsto en la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo General Tributaria y el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa, aprobado por Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto.

3.– Artikulu honetan jasotakoa aplikatu ahal izateko, ez eskaera egiten duen zergapekoa eta ez zorduna ezin izango dira konkurtso prozedura batean sartuta egon.

3.– Para poder aplicar lo dispuesto en este artículo ni el obligado tributario solicitante ni el deudor podrán estar incursos en un procedimiento concursal.

4.– Behin artikulu honetan jasotako beharkizunak betetzen dituen eskaera aurkeztuta, eten egingo da zerga zor edo zehapenaren ordainketa, betiere bermerik jarri gabe kitatzea eskatzen den zor edo zehapenari dagokionez. Etendako zorra osorik edo partzialki iraungita geldituko da, eta onartutako itzulketan bidezkoa den zenbatekoari dagokionez. Ez da etengo kitapenaren datara arte bidezkoa izan daitekeen berandutze interesaren sortzapena.

4.– La presentación de la solicitud que reuna los requisitos previstos en este artículo suspenderá el ingreso de la deuda o sanción tributaria respecto de la que se solicite la cancelación sin aportación de garantía. La deuda suspendida quedará total o parcialmente extinguida en el importe que proceda de la devolución reconocida. No se suspenderá el devengo del interés de demora que, en su caso, pueda proceder hasta la fecha de la cancelación.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Aldatzea martxoaren 24ko 1/2020 Foru Dekretu-Araua, COVID-19 gaitzaren osasun krisiaren ondorioz zerga arloko neurri jakin batzuk onartzen dituena.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Modificación del Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.

Aldatu egiten da xedapen gehigarri bakarra COVID-19 gaitzaren osasun krisiaren ondorioz zerga arloko neurri jakin batzuk onartzen dituen martxoaren 24ko 1/2020 Foru Dekretu-Arauan. Honela idatzita gelditzen da:

Se modifica la Disposición Adicional Única del Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, quedando redactada en los siguientes términos:

«Xedapen Gehigarri Bakarra

«Disposición Adicional Única

Martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak, 92 ter artikuluan aipatutako zerrenda 2020. urtean emango da argitara.»

El listado a que hace referencia el artículo 92 ter de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se publicará durante el año 2020.»

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Arauak emateko ahalmena.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Habilitaciones normativas.

Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuari ahalmena ematen zaie foru dekretu-arau hau garatu eta aplikatzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzaten.

Se faculta a la Diputación Foral de Gipuzkoa y al diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas para dictar cuantas disposiciones sean necesarias en desarrollo y aplicación del presente Decreto foral-norma.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Entrada en vigor.

Foru dekretu-arau hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean jarriko da indarrean.

El presente Decreto Foral-Norma entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

Donostia, 2020ko maiatzaren 26a.

En San Sebastián, a 26 de mayo de 2020.

Diputatu nagusia,

El Diputado General,

MARKEL OLANO ARRESE.

MARKEL OLANO ARRESE.

Ogasun eta Finantza departamentuko foru diputatua,

El Diputado Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas,

JABIER LARRAÑAGA GARMENDIA.

JABIER LARRAÑAGA GARMENDIA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común