Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

128. zk., 2020ko uztailaren 1a, asteazkena

N.º 128, miércoles 1 de julio de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
2569
2569

EBAZPENA, 2020ko ekainaren 15ekoa, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariarena, zeinaren bidez aldatzen baita Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariaren 2019ko urriaren 1eko Ebazpena, diruz lagundutako jardueren gauzatze- eta justifikazio-epeak luzatzeko. Ebazpen horren bidez, 2019. urtean enpresa eta erakunde pribatuei ezohiko dirulaguntzak emateko deialdia egin eta dirulaguntza horiek arautzen dira, aholkularitza-enpresa homologatuak kontratatu ditzaten, emakume eta gizonen arteko berdintasunari buruzko diagnostikoak eta berdintasun-planak egiteko.

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2020, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se modifica la Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones, extraordinaria para el año 2019, a empresas y a entidades privadas para la contratación de una consultora homologada para la realización de un Diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres y un Plan para la igualdad, para ampliar el plazo de ejecución y justificación de la actividad subvencionada.

COVID-19ren osasun-krisiak eta ondoren COVID-19k eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren bidez alarma-egoera deklaratzeak, ez dute soilik prozedurak izapidetzeko baldintzak eta epeak etetea ekarri. Osasun-krisiak eta alarma-egoerak eragin zuzenak eta epe laburrean konpontzen zailak izango direnak ere ekarri dituzte enpresetan, lanen plangintzarako nahasmendua eragin dute, enpresa askok jarduera aldi baterako eten egin behar izan dute eta alarma-egoeraren aldi osoan lana normaltasunez garatzeko ezintasuna eragin diete enpresei eta entitateei. Nahasmendu horren ondorioz, aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteak sortu dira eta enpresen lehentasunak aldatu egin dira.

La crisis sanitaria del COVID-19 y la posterior declaración del estado de alarma a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 no solo han supuesto la suspensión de términos y la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos. La crisis sanitaria y el estado de alarma también ha tenido efectos directos y difíciles de reparar a corto plazo en las empresas, han supuesto la perturbación de la planificación de los trabajos, el cese temporal de actividad de muchas empresas y la imposibilidad del desarrollo del trabajo con normalidad durante todo el periodo del estado de alarma en las empresas y entidades. Esta perturbación se ha traducido en ERTEs y en una modificación de las prioridades de las empresas.

Horrenbestez, COVID-19ari aurre egiteko Gizarte- eta ekonomia-arloan presako neurri osagarriak ezartzen dituen martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretua eman zuten; honela dio 54. artikuluan:

Es por ello que se dicta el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, cuyo artículo 54 dispone que:

«1.– Azaroaren 17ko 38/2003 Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 22.1 artikuluan aurreikusitako dirulaguntza eta laguntza publikoak emateko prozedurei dagokienez, 463/2020 Errege Dekretua indarrean sartu zenean dagoeneko emanda baldin bazeuden, aldatu ahal izango dira diruz lagundutako jarduera gauzatzeko epea luzatzeko eta, hala egokituz gero, gauzatze hori justifikatzeko eta egiaztatzeko, kasuan kasuko oinarri arauemaileetan hala jasota egon ez arren.

«1.– En los procedimientos de concesión de subvenciones, las órdenes y resoluciones de convocatoria y concesión de subvenciones y ayudas públicas previstas en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que ya hubieran sido otorgadas en el momento de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 podrán ser modificadas para ampliar los plazos de ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, de justificación y comprobación de dicha ejecución, aunque no se hubiera contemplado en las correspondientes bases reguladores.

Ondorio horietarako, organo eskudunak egin beharko duen gauza bakarra izango da alarma-egoera indarrean dagoen bitartean ezin dela diruz lagundutako jarduera egin justifikatzea, eta ez dela nahikoa hura amaitu ondoren geratzen den epea diruz lagundutako jarduera egiteko edo justifikatzeko edo egiaztatzeko».

A estos efectos, el órgano competente deberá justificar únicamente la imposibilidad de realizar la actividad subvencionada durante la vigencia del estado de alarma, así como la insuficiencia del plazo que reste tras su finalización para la realización de la actividad subvencionada o su justificación o comprobación».

Azaldutako helburu guztiak kontuan hartuta, aldatu egiten da enpresei eta erakunde pribatuei 2019. urtean enpresa eta erakunde pribatuei ezohiko dirulaguntzak emateko deialdia egin eta dirulaguntza horiek arautzen dituen ebazpena, 2019an eta 2020an aholkularitza-enpresa homologatuak kontratatzeko laguntza teknikoa eman dezaten emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko diagnostikoa egiteko eta berdintasun-plana diseinatzeko, bai barne-antolamendurako, bai zerbitzuak edo produktuak emateko, eta COVID 19rekin eta ondorengo alarma-egoeraren deklarazioarekin sortutako egoerara egokitzeko. Aldaketek gauzatzeko eta justifikatzeko epeei eragiten diete; izan ere, argi baitago hasierako epeak ez direla nahikoa, eta eman beharreko prestakuntza-baldintzak zertxobait aldatu behar direla, aurrez aurreko prestakuntzarako dauden mugengatik eta enpresa esleipendunetako batzuek aldi baterako enplegu-erregulazioko espedientean dauden edo telelanean dauden langileak dituztelako.

Tomando en consideración todos los objetivos descritos se procede a modificar la Resolución por la que se regula y convoca, excepcionalmente para 2019, la concesión de subvenciones dirigidas a empresas y entidades privadas para la contratación, a lo largo de 2019 y 2020, de consultoras homologadas que presten asistencia técnica en la elaboración de un Diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres y en el diseño de un Plan para la igualdad, tanto para su organización interna como para la prestación de sus servicios o productos, y a adaptarla a las circunstancias surgidas con el COVID 19 y la posterior declaración del estado de alarma. Las modificaciones afectan a los plazos de ejecución y justificación, dado que los plazos iniciales son claramente insuficientes, y a alterar levemente las condiciones de formación a impartir, dadas las restricciones que existen a la formación presencial y a que una parte de las empresas adjudicatarias tiene personal en ERTE o en teletrabajo.

Proposatzen diren aldaketa horien helburua da enpresek diruz lagundutako proiektua gutxieneko kalitate-bermeekin gauzatu ahal izatea eta enpresa asko dauden egoerarekiko sentikorrak izatea.

Estos cambios que se proponen tienen como objeto facilitar que las empresas puedan ejecutar el proyecto subvencionado con unas garantías mínimas de calidad y ser sensibles a la situación en la que se encuentran inmersas muchas de ellas.

Hori dela eta, hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariaren 2019ko urriaren 1eko Ebazpenaren 4. artikulo lehenengo atalaren aldaketa onartzea. Eta honela idatzita geratzen da:

Primero.– Aprobar la modificación del apartado 1 del artículo 4 de la Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, que queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Aholkularitza-enpresa homologatuak kontratatzeko izango da dirulaguntza. Aholkularitza-enpresek, dirulaguntzak emateko Ebazpena argitaratzen den unetik 2020ko urriaren 23ra, honako hauek egiten lagundu beharko die enpresei edo erakundeei:

«1.– Se subvencionará la contratación de consultoras homologadas a fin de que presten su asistencia para la realización, entre el momento de publicación de la resolución de concesión y el 23 de octubre de 2020, de todos los aspectos siguientes:

a) Emakume eta gizonen berdintasunari buruzko Diagnostikoa, barne-antolamenduari eta zerbitzuak edo produktuak eskaintzeari dagokionez. Diagnostikoan honako hauek aztertu eta balioetsiko dira, gutxienez: hautaketa-politikak, karrera profesionalaren sustapena eta garapena, prestakuntza, ordainsariak, lan-osasuna, komunikazioa, eta bizitza pertsonala, lan-bizitza eta familia-bizitza uztartzearen alorrekoa; halaber, genero-indarkeriaren eta sexu-jazarpen eta sexuaren ziozko jazarpen egoerak aztertuko dira. Horretaz gainera, erakundeak egiten dituen produktu eta zerbitzuak aztertu beharko dira, bai eta erakundearen beste plan eta politika batzuk ere. Horrela egiten ez bada, behar bezala justifikatu beharko da. Ez-betetze partziala osasun-krisiaren, alarma-egoera deklaratu izanaren edo ondorio bada, alarma-egoeraren deklarazioa edo enplegu-erregulazioko aldi baterako espediente batena behar bezala egiaztatuko da.

a) Elaborar un Diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres en su organización interna y en la prestación de servicios o productos. El diagnóstico deberá recoger, al menos, el análisis y valoración de las políticas de selección, de promoción y desarrollo de carrera profesional, de formación, de retribución, de salud laboral, de comunicación y en materia de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, así como el análisis de posibles situaciones de violencia de género y de acoso sexual y por razón de sexo. Además, deberá incorporar un análisis de los productos y servicios de la entidad y de otros planes y políticas de la organización. De no ser así, habrá de ser debidamente justificado. Si el incumplimiento parcial fuera fruto de la crisis sanitaria, la declaración del estado de alarma, o de un expediente de regulación temporal de empleo tal situación será debidamente acreditada.

b) Gutxienez 20 ordu ematea erakundearen langileei lan-munduan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloan trebatzeko. Saio horrek diagnostikoan agertu diren berdintasun ezak ulertzeko balio behar du, bai eta berdintasun-plana diseinatzeko oinarri izateko ere, eta, gutxienez, langile guztien lagin adierazgarri batentzat egingo da. Proposamenak emango diren edukien xehetasunak izan behar ditu, orduak, langileen kopurua sexuaren arabera bereizita, e.a. Programak jaso behar ditu, gutxienez, pertsonak kudeatzeko prozesu ez diskriminatzaileak, lantokiko sexu-jazarpenak eta jazarpen sexistak eta berdintasuna zerbitzu-eskaintzan txertatzeko jarraibideak. Prestakuntza hori aurrez aurre emango da edo, bestela, «Ikasgela birtualaren» formatuarekin, betiere parte hartzen duten pertsonen ikaskuntza ahalbidetuko duen ezagutzak trukatzeko ingurune bat bermatzen bada, konektibitate sinkronizatuarekin, bai eta komunikaziorako bi norabideekin ere.

b) Prestar un mínimo de 20 horas de formación sobre la igualdad de mujeres y hombres en el mundo laboral a la plantilla de la entidad. Esta sesión debe facilitar la comprensión de las desigualdades detectadas en el Diagnóstico y servir de reflexión para el diseño del Plan para la igualdad y se realizará para, al menos, una muestra representativa de la plantilla. La propuesta habrá de incluir en detalle los contenidos que se impartirán, las horas, personas destinatarias desagregadas por sexo, etc. Los contenidos mínimos a impartir se referirán a los procesos de gestión de personas no discriminatorios, acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo y las pautas para incorporar la igualdad en la prestación de servicios. Esta formación será impartida de forma presencial o, en su defecto, con formato de «aula virtual», siempre que se garantice un entorno de intercambio de conocimientos que posibilite el aprendizaje de las personas que participan, con conectividad sincronizada, así como bidireccionalidad en las comunicaciones.

c) Berdintasun-plana diseinatzea enpresaren barne-antolamendurako eta zerbitzu edo produktuetarako. Aurkeztutako plana, gutxienez, urte anitzekoa izango da, adierazleak izango ditu, espero diren emaitzak neurtzeko emakumeen eta gizonen arteko aldeen murrizketaren ildotik, eta erantsita izango ditu esleitutako pertsonak, aurrekontua, jarraipen- eta ebaluazio-sistema. Horrela egiten ez bada, behar bezala justifikatu beharko da. Ez-betetze partziala osasun-krisiaren, alarma-egoera deklaratu izanaren edo ondorio bada, alarma-egoeraren deklarazioa edo enplegu-erregulazioko aldi baterako espediente batena behar bezala egiaztatuko da.»

c) Diseñar un Plan para la igualdad para su organización interna y para la prestación de servicios o productos. El Plan propuesto, al menos, habrá de ser plurianual, disponer de indicadores que permitan medir resultados esperados en términos de disminución de las diferencias entre mujeres y hombres, incluir personas asignadas, presupuesto y un sistema de seguimiento y evaluación. De no ser así, habrá de ser debidamente justificado. Si el incumplimiento parcial fuera fruto de la crisis sanitaria, la declaración del estado de alarma, o de un expediente de regulación temporal de empleo tal situación será debidamente acreditada.»

Bigarrena.– Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariaren 2019ko urriaren 1eko Ebazpenaren 14. artikulo lehenengo atalaren lehen paragrafoaren aldaketa onartzea, honela geldituko delarik.

Segundo.– Aprobar la modificación del primer párrafo del apartado 1 del artículo 14 de la Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, que queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Dirulaguntza zatika ordainduko da: % 80 ordainduko da 2019ko aurrekontu-ekitaldiaren kargura, ez bazaio uko egin 13.a) artikuluan aipatutako epean, eta gainerakoa, % 20, 2020ko aurrekontu-ekitaldiaren kargura ordainduko da, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak egiaztatzen duenean diruz lagundutako jardueretan sortutako gastu guztiak justifikatu direla –Emakundek estali ez dituenak ere bai–, azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 30. artikuluari jarraikiz. Bigarren zatia ordaintzeko, agiri hauek aurkeztu beharko dira 2020ko urriaren 30a arteko epean (egun hori barne):»

«1.– El pago de la subvención se efectuará de forma fraccionada, abonándose el 80% con cargo al ejercicio presupuestario 2019, si transcurrido el plazo indicado en el artículo 13.a) no ha mediado renuncia, y el 20% restante con cargo al ejercicio 2020, una vez que Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer certifique que se han justificado todos los gastos generados por las actividades subvencionadas, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, incluidos aquellos que no sean cubiertos por Emakunde hasta cubrir el importe total de la actividad, mediante la presentación hasta el 30 de octubre de 2020 inclusive, de la documentación siguiente:»

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari. Aurka egiteko, pertsona edo erakunde interesdunek berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariari, hilabeteko epean (ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera); bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete zuzenean, dagokion Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian, hilabete biko epean (ebazpena EHAAn argitaratu eta biharamunetik aurrera).

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán las entidades o personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el mismo Boletín.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko ekainaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de junio de 2020.

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria,

La Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer,

MIREN IZASKUN LANDAIDA LARIZGOITIA.

MIREN IZASKUN LANDAIDA LARIZGOITIA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común