Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

127. zk., 2020ko ekainaren 30a, asteartea

N.º 127, martes 30 de junio de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
2554
2554

EBAZPENA, 2020ko ekainaren 24koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena. Honen bidez, argitara ematen da enplegua sustatzeko toki-ekintzetarako 2020ko dirulaguntzen deialdia.

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo para el ejercicio 2020.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2020ko ekainaren 23ko batzarrean hartutako erabakiaren bidez, onartu du enplegua sustatzeko toki-ekintzetarako 2020ko dirulaguntzen deialdia, eta, maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren bidez onartutako Lanbideren estatutuen 10.2 artikuluaren p) letran xedatutakoaren arabera, erakunde autonomo horren zuzendari nagusiari dagokio hori argitaratzea.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 23 de junio de 2020, ha aprobado la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo para el ejercicio 2020, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado p) del artículo 10.2 de los Estatutos de Lanbide, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, corresponde al Director General de este organismo autónomo proceder a su publicación.

Horiek horrela, hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitara ematea enplegua sustatzeko toki-ekintzetarako 2020ko dirulaguntzen deialdia, erakunde autonomo honen Administrazio Kontseiluak 2020ko ekainaren 23ko batzarrean hartutako erabakiaren bitartez onartua. Ebazpen honen eranskinean dago jasota.

Primero.– Proceder a la publicación de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo para el ejercicio 2020, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 23 de junio 2020, recogida como anexo a esta Resolución.

Bigarrena.– Jakinaraztea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango dituela ondorioak laguntzen deialdia onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabakiak.

Segundo.– Informar que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria de ayudas, surtirá efectos desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Deialdia onartzen duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabakiaren aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por el que se aprueba la convocatoria, podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko ekainaren 24a.

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de junio de 2020.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

El Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.

ERANSKINA
ANEXO
ENPLEGUA SUSTATZEKO TOKI-EKINTZETARAKO 2020KO DIRULAGUNTZEN DEIALDIA
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO PARA EL EJERCICIO 2020

Toki-eremua da egokiena ekoizpen-aukera berriak aurkitzeko; beraz, ezinbestekoa da kontuan hartzea toki-izaera hori enplegu-politiketarako, euren diseinurako eta kudeaketa-eredurako, lurraldeko beharretara egokitu behar baitira. Izan ere, horrela sustatuko dira aukera horiek aprobetxatzen laguntzen duten jarduketak, eremu horretako enplegu-sorrerako eta enpresa-jarduerako ekimenak sustatuz eta laguntza emanez, urriaren 23ko Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Enpleguaren Legearen testu bategineko enpleguaren oinarrizko arauan aurreikusi bezala.

El ámbito local es el idóneo para detectar nuevas posibilidades productivas, por lo que resulta imprescindible que las políticas de empleo, en su diseño y modelo de gestión, tengan en cuenta su dimensión local para ajustarlas a las necesidades del territorio, de manera que impulsen actuaciones que contribuyan a aprovechar ese potencial, favoreciendo y apoyando iniciativas de generación de empleo y de actividad empresarial en este ámbito, tal y como se encuentra previsto en la norma básica de empleo, el texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

Era berean, 2020rako Enpleguaren Euskal Estrategiak, Euskadin eskualdeek duten indarra kontuan hartuta, eskualde-garapeneko jarduerak egitea jasotzen du jarraibideen artean, horien bidez eskualde guztietan eta modu orekatuan enplegu-aukerak eskaintzeko. Eskualde mailako jarduera horietan, lurraldeak berez dituen baliabideak eta ahalmenak identifikatzea eta baliatzea aurreikusten da, betiere biztanleen bizi-baldintzak hobetzea ardatz hartuta; izan ere, eskualde bakoitzeko enpresa-sarearen lehiakortasuna hobetzean jarduera ekonomikoa sortzen da, eta horretan oinarritu behar da eskualde mailako estrategia.

En el mismo sentido, la Estrategia Vasca de Empleo 2020, partiendo de la fuerte realidad comarcal existente en Euskadi, incluye entre sus directrices la realización de actuaciones de desarrollo comarcal que permitan ofrecer oportunidades de empleo de forma equilibrada en todas las comarcas, basándose en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas del territorio, centrados siempre en la mejora de las condiciones de vida de su población, a partir de una gran vinculación con la creación de actividad económica y la mejora competitiva del tejido empresarial de cada comarca.

Eskualdeko garapenarekin loturik enplegua sortzeko ahalmena aprobetxatze aldera, 2020rako Enpleguaren Euskal Estrategiak, besteak beste, orientabide hauek proposatzen ditu:

En aras a aprovechar el potencial de generación de empleo vinculado al desarrollo comarcal la Estrategia Vasca de Empleo 2020 propone entre sus orientaciones:

– «Eskualde» kontzeptua sustatzea, enplegu-politikei eta enpleguari lotutako politikei dagokienez. Planifikaziorako, zerbitzuak emateko eskala-ekonomiarako eta prestakuntza- eta enplegu-aukerak izateko, beharrezkoa da udalerri-taldeek (tamaina nahikoa duten eskualdeak osatzen dituzte udalerri horiek) eskaintzen dituzten sinergiak aprobetxatzea.

– La potenciación del concepto de «comarca» en relación a las políticas de empleo y las políticas vinculadas al mismo, con el fin de aprovechar las sinergias que ofrecen las agrupaciones de municipios que conforman comarcas con dimensión suficiente a efectos de planificación, economías de escala en la prestación de servicios y acceso a las oportunidades de empleo y formación.

– Espezializazioa eskualde mailan, betiere osagarritasun ikuspuntu batetik abiatuz.

– Especialización a nivel comarcal, desde una óptica de complementariedad.

– Kapital soziala aprobetxatzea.

– Aprovechamiento del capital social.

– Enpresa-berrikuntza sustatzea.

– Promoción de la innovación empresarial.

– Berrikuntza soziala babestea.

– Apoyo a la innovación social.

– Eskualdean jarduten duten eragile guztien koordinazio eta lerrokatze maximoa.

– Máxima coordinación y alineación de todos los agentes que operan en la comarca.

Bestalde, Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari agindu dio Bizkaiko Ezkerraldea-Meatzaldea eta Enkarterri eskualdeetan eta Gipuzkoako Oarsoaldean ekonomia eta gizartea suspertzeko ekintzak abian jartzeko, bi fasetan garatuko den prozesu baten bidez.

Por otro lado, el Parlamento Vasco ha encomendado al Gobierno Vasco la puesta en marcha de acciones para la reactivación económica y social en las comarcas de Ezkerraldea-Meatzaldea y Enkarterri en Bizkaia, y Oarsoaldea en Gipuzkoa, a través de un proceso a desarrollar en 2 fases.

Lehenengo fasean, txoke-plan bat egin zen, Meatzaldea, Ezkerraldea eta Oarsoaldeko eremuetako premiei presaz erantzuteko. Plan horren barruan, indarreko programak sendotu ziren, bai eta proiektu berriak abiarazi ere, eremu horietan ekonomia suspertzeko, enplegua sortzeko eta gizarte-garapenean sakontzeko. Horretarako, aparteko zuzkidurak aurreikusi ziren industriarako, prestakuntzarako, enplegurako eta etxebizitzarako laguntzetan.

En la primera fase se elabora un Plan de choque para atender de manera urgente las necesidades de las zonas de Meatzaldea, Ezkerraldea y Oarsoaldea que, incluía tanto el refuerzo de programas ya en vigor como la puesta en marcha de nuevos proyectos para reactivar la economía, generar empleo y profundizar en el desarrollo social en estas zonas. Con ese fin, se contemplaban dotaciones extraordinarias en ayudas a la industria, formación, empleo y vivienda.

Bigarren fasean, aipatutako eskualdeen ekonomia suspertzeko erakunde arteko eskualde-plan estrategikoak egin eta abian jarri behar dira, eta Enkarterrietan ere bai, eskualde horiek guztiek antzeko arazoak baitituzte. Plan estrategikoek 5 arlo sektorialen inguruan jardungo dute: 1) Suspertze ekonomikoa; 2) Enplegua eta prestakuntza; 3) Kohesio soziala eta zerbitzu publikoak; 4) Hiri- eta ingurumen-berroneratzea eta 5) Lurraldea eta iraunkortasuna.

La segunda fase implica la elaboración y puesta en marcha de planes estratégicos comarcales interinstitucionales de reactivación económica de las citadas comarcas además de Enkarterri, por sus similitudes con las anteriores en cuanto a problemáticas que presentan. Los planes estratégicos actuarán en torno a 5 áreas sectoriales: 1) Reactivación económica; 2) Empleo y formación; 3) Cohesión social y servicios públicos; 4) Regeneración urbana y medioambiental y 5) Territorio y sostenibilidad.

Urriaren 16ko 3/2011 Legeak honako eginkizun hauek eman dizkio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari, beste batzuen artean: enpleguaren, enplegurako prestakuntzaren eta laneratzearen esparruko politika publikoetan araudi eta plangintza orokorra proposatzea, programak kudeatzea, eta, zehazki, enplegu-politiken tokiko dimentsioarekin zuzenean lotuta, enplegua sortzeko tokiko ekimenei laguntzeko programak sortzea, enpleguaren aldeko tokiko hitzarmenak sustatzeko toki-erakundeekin lankidetzan.

Entre las funciones atribuidas a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por la Ley 3/2011, de 16 de octubre, se encuentran, entre otras, la propuesta de la ordenación y planificación general, sectorial y territorial de las políticas públicas en materias de empleo, formación para el empleo e inserción laboral, la gestión de los programas, y en un plano más concreto y directamente relacionado con la dimensión local de las políticas de empleo, el diseño de programas de apoyo a las iniciativas locales generadoras de empleo promoviendo, en colaboración con las entidades locales, el desarrollo de pactos locales por el empleo.

Eginkizun horien jardunean, eta 2020rako Enpleguaren Euskal Estrategian jasotako helburuak aintzat hartuta, deialdi honen bidez Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bi helburu ditu funtsean: Euskal Autonomia Erkidegoan enplegu-politikaren tokiko dimentsioa indartzea, esku hartzeko eredu malgu bat zehaztuz, tokiko egoera sozial eta ekonomikora egokitua, eta ekoizpen-ingurunearen eta esku hartzen duten eragileen gaineko ezaguera sakonean oinarritua; eta lurraldearen kohesioa sustatzea, tokiko eragileekin helburuak partekatzeko eta konpromisoak eta jarduteko irizpideak zehazteko aukera emango duten akordioen bidez. Alde horretatik, ezin dugu ahaztu langabeziak bortizki jo dituela EAEko gune jakin batzuk.

En ejercicio de tales funciones y en el marco de los objetivos contenidos en la Estrategia Vasca de Empleo 2020, mediante la presente convocatoria Lanbide-Servicio Vasco de Empleo persigue reforzar la dimensión local de la política de empleo en la Comunidad Autónoma de Euskadi, definiendo un modelo de intervención flexible ajustado a la realidad social y económica local, sustentando en el conocimiento profundo del entorno productivo y de los agentes intervinientes, así como fomentar la cohesión territorial mediante acuerdos que permitan compartir objetivos, definir compromisos y criterios de actuación con los agentes locales. En este sentido, cabe recordar que existen zonas en Euskadi donde el desempleo azota con mayor virulencia.

Lan-merkatuan sartzeko aparteko zailtasunak dituzten gizataldeen artean askok eta askok lortu dute enplegua, eta emaitza on horiek kontuan hartuta, enplegua sustatzeko toki-ekintzak diruz laguntzeko lehenagoko deialdietan (Lanbidek aurreko ekitaldietan onartutako deialdiak), beharrezkoa da beste deialdi bat egitea 2020-2021 aldirako. Eta horretarako, berrogeita bi milioi euroko funtsa bideratuko da.

El buen resultado obtenido en la mejora del empleo de los colectivos con especiales dificultades de integración en el mercado laboral en las anteriores convocatorias de ayudas para acciones locales de promoción de empleo, aprobadas por Lanbide en los ejercicios anteriores, avala la puesta en marcha de una nueva convocatoria para el periodo 2020-2021 con una dotación de fondos de cuarenta y dos millones de euros.

Deialdi horretan, kontuan hartu dira 55 urtetik gorako pertsona langabeek kontratuak lortzeko dituzten zailtasunak; izan ere, zailtasun horien ondorioz lan-merkatutik behin betiko baztertuta geratu baitaitezke. Hori dela eta, kolektibo horretako kideak kontratatzea indar handiagoz bultzatu behar da. Hala, enplegua sustatzeko neurriren artean, deialdi honetan kolektibo horretako kideak kontratatzeko berariazko kuota ezarri da.

En ella se tiene presente la dificultad de contratación del colectivo de personas desempleadas mayores de 55 años, lo cual supone un riesgo de exclusión definitiva del mercado de trabajo de dicho colectivo. Tal circunstancia requiere reforzar el impulso de su contratación, de tal manera que se establece una cuota específica para la contratación de este colectivo dentro de las acciones de Fomento del Empleo.

Bestalde, deialdi honek ezin ditu albo batera utzi emakumeen eta gizonen arteko diferentziak eta berdintasun-ezak lan-merkatuan. Hori frogatzeko, nahikoa da Eustat-eko PRA datuei begiratzea: emakumeen lanbide-tasa gizonezkoena baino 7 puntu txikiagoa da (emakumezkoen lanbide-tasa: % 65,1, eta gizonezkoena: % 72,2). Datu horiek erakusten dute lan-esparrura sartzeko eta bertan irauteko aukeretan dagoen arrakala, zeina eten egin behar baita.

Además, la convocatoria no puede obviar las diferencias y desigualdades existentes en el mercado laboral entre mujeres y hombres, resultando suficiente para su demostración los datos del PRA del Eustat en los que es posible apreciar que la tasa de ocupación femenina es inferior en más de 7 puntos a la masculina (65,1% tasa de ocupación femenina y 72,2% tasa de ocupación masculina) lo que pone de manifiesto una brecha que es preciso atajar en el acceso y permanencia en el ámbito laboral.

Bestalde, COVID-19ak eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera deklaratzeko martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak ezarri zituen neurriek mugikortasuna murriztu zuten, eta txikizkako lokal eta establezimenduak irekitzea eragotzi, bai eta errege-dekretu horretan premiazkotzat jotako jarduerak garatzea ere. Neurri horiek eragin handia izan dute enpresetan eta autonomoengan, ekoizpenaren, eta diru-sarreren eta enpleguaren beherakadan islatu denez. Horren ondorioz, deialdi honen babesean kontratazioaren onuradun diren kolektiboen artean sartu dira alarma-egoera deklaratu ondoren lana galdu duten pertsonak, horiek lan-merkatura itzul daitezen sustatzeko.

Por otro lado, las medidas que estableció el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que restringían la movilidad y suspendieron la apertura al público de locales y establecimientos minoristas, así como el desarrollo de actividades que fueran las señaladas en dicho real decreto como de primera necesidad, han supuesto un importante impacto en empresas y autónomos, reflejadas en la caída de la producción, los ingresos y el empleo; esto ha llevado a incluir entre los colectivos beneficiarios de la contratación al amparo de esta convocatoria, a las personas que han perdido su empleo con posterioridad a la declaración del estado de alarma, a fin de promover su reincorporación al mercado de trabajo.

Horregatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak egindako proposamena kontuan hartuta, erakunde autonomo horretako administrazio-kontseiluak, 2020ko ekainaren 23ko saioan, enplegua sustatzeko toki-ekintzetarako laguntzen 2020rako deialdia onartu du, artikulu hauen arabera:

Por todo ello, a propuesta del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Consejo de Administración de este Organismo Autónomo, en su sesión de 23 de junio de 2020, aprueba la convocatoria de las ayudas para acciones locales de promoción del empleo para el ejercicio 2020, en los siguientes términos.

1. artikulua.– Laguntzen deialdiaren xedea.

Artículo 1.– Objeto de la convocatoria de ayudas.

Deialdi honen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeei, eta, bereziki, lehentasunezko jarduketa-eremu katalogatutako toki-erakundeei laguntzak ematea, jardueraren xede den lurraldearen garapen sozioekonomikoa eta modernizazioa bultzatze aldera enplegua sortzeko proiektuak martxan jar ditzaten, horien bidez Euskadiko eskualde guztietan modu orekatuan enplegu-aukerak sortzeko, 2020rako Enpleguaren Euskal Estrategiarekin eta emakumeen eta gizonen berdintasunaren printzipioarekin bat etorriz.

El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y en especial a las de las zonas catalogadas como de actuación prioritaria, con el propósito de poner en marcha proyectos dirigidos a la creación de empleo, que repercutan en el desarrollo socioeconómico y modernización del territorio objeto de actuación y permitan ofrecer oportunidades de empleo de forma equilibrada en todas las comarcas de Euskadi, en coherencia con la Estrategia Vasca de Empleo 2020 y con el principio de igualdad de mujeres y hombres.

Era berean, toki-erakundeek sustatutako proiektu estrategikoen esparruan enpresei dirulaguntzak ematea ere aurreikusten da, aurrez aipatutako helburu berarekin.

Asimismo, con esta misma finalidad se prevé la concesión de subvenciones a empresas en el marco de proyectos estratégicos promovidos por las entidades locales.

Deialdi honekin lortu nahi den azken helburua da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emandako langabeen enplegagarritasuna hobetzea.

El objetivo final que se persigue con la presente convocatoria es mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas inscritas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen proiektuak.

Artículo 2.– Proyectos subvencionables.

1.– Deialdi honen babesean, tokiko enplegu-proiektuak gauzatzeko jarduerak lagun daitezke diruz, deialdi honetako 5. artikuluan aurreikusitako erakunde onuradunek egindakoak eta dagokien esparru geografikoan tokiko enplegua garatzeko helburua dutenak.

1.– Podrá ser objeto de subvención al amparo de la presente convocatoria la ejecución de proyectos locales de empleo por parte de las entidades beneficiarias previstas en el artículo 5, que tengan como fin el desarrollo local del empleo en la zona geográfica correspondiente.

Oro har, udalerri bakoitzeko edo mankomunitate, kuadrilla edo udalerri-talde batek diruz lagunduko ditu tokiko enplegu-proiektuak, eta udalerri gehienek edo eskualdeko biztanleriaren % 51 gutxienez ordezkatzen dutenek adostu beharko dituzte proiektu horien esparruan, dagokion udalean egongo den indarreko udal-erroldaren berrikuspenaren arabera. Bestela, erakunde eskatzaileak egiaztatu beharko du adostasun hori.

Con carácter general, los proyectos locales de empleo se subvencionarán por municipio o por parte de una Mancomunidad, Cuadrilla o agrupación de municipios debiendo haber sido consensuados en el ámbito de las mismas por la mayoría de los municipios o por aquellos que representen al menos el 51% de la población de la comarca, según la Revisión del Padrón municipal en vigor que obrará en el ayuntamiento correspondiente. En otro caso, tal consenso deberá ser acreditado por la entidad solicitante.

2.– Salbuespenez, aurreko apartatuan adierazitako eskualde izaera hori ez duten tokiko enplegu-proiektuak lagundu ahal izango dira diruz, honako kasu hauetan:

2.– Excepcionalmente, se podrán subvencionar proyectos locales de empleo prescindiendo del carácter comarcal en los términos descritos en el apartado anterior en los siguientes supuestos:

a) Egitura sozioekonomiko berezitua, eskualdekotze naturala edo zerbitzuen kudeaketa mankomunatua direla medio, horrela justifikatzen badute behar bezala.

a) Cuando por razones de estructura socio-económica diferenciada, comarcalización natural o gestión mancomunada de servicios, así lo justifiquen de forma suficiente.

b) Proiektuak 24.000 biztanletik gorako udalerrietarako badira, betiere indarreko udal-erroldaren berrikuspenaren arabera, zeina dagokion udalaren eskuetan egongo baita.

b) Cuando los proyectos de refieran a municipios con una población total superior a 24.000 habitantes, según la Revisión del Padrón municipal a en vigor que obrará en el ayuntamiento correspondiente.

3.– Horrez gain, bereziki langabezia-tasa altuak dituzten berrogeita zortzi herri horietatik datozen proiektuak sustatuko dira. Ondorio hauetarako, bereziki langabezia-tasa altuak dituzten eremuak izango dira, hiru lurralde historikoetako hiriburuak ez ezik, 2020ko maiatzean, % 13,2tik gorako langabezia-tasa erregistratuta zuten udalerriak ere, kontuan hartuta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan erregistratutako enplegu-eskatzaile langabetuen estatistika-fitxategia (deialdi honetako II. eranskinean dago adierazita).

3.– Además, se impulsarán proyectos procedentes de las cuarenta y ocho localidades especialmente afectadas por altas tasas de desempleo. A estos efectos, se consideran zonas especialmente afectadas por el desempleo, además de las capitales de los tres Territorios Históricos, los municipios con un índice de paro igual o superior al 13,2% registrado en el mes de mayo 2020, en base al fichero estadístico de personas demandantes de empleo paradas registradas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, que se encuentran relacionadas en el Anexo II de la presente convocatoria.

4.– Lehentasunezko jarduketa-eremu deiturikoek sustatutako proiektuak ere diruz lagunduko dira, Europar Batasunak kaltetutzat jotzen dituenak, eta Enkarterri, Ezkerraldea, Meatzaldea eta Oarsoaldea eta horien eremu zabalduak.

4.– También se subvencionarán proyectos promovidos por las denominadas zonas de actuación prioritaria, catalogadas como desfavorecidas por la Unión Europea, siendo las mismas Enkarterri, Ezkeraldea, Meatzaldea y Oarsoaldea y sus zonas ampliadas.

5.– Proiektuek baldintza hauek bete beharko dituzte:

5.– Los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Artikulu honetako 7. zenbakian deskribatutako ekintza-motak izan behar dituzte.

a) Que respondan a la tipología de acciones descritas en el apartado 7 del presente artículo.

b) Deialdi honen IV. eranskinean udalerri eta/edo eskualde bakoitzerako ezarritako gehieneko aurrekontua ez dute gainditu behar.

b) Que no superen el presupuesto máximo establecido para cada municipio y/o comarca en el Anexo IV de la presente convocatoria.

c) Proiektuko ekintzen hasierak (enplegua sustatzeko egindako kontratazioak eta proiektu estrategikoetan edo toki-erakundeen kontratazioak burutzeko dirulaguntza deialdien oinarrien argitalpena) data hauen artean egon behar du: EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita 2020ko abenduaren 31 arte. Amaiera data, gehienez, 2021eko ekainaren 30ean izango da.

c) Que el inicio de sus actuaciones (contrataciones para fomento de empleo y en proyectos estratégicos o publicación de las bases de las convocatorias de las Entidades Locales para ayudas a la contratación) esté comprendido entre el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el BOPV y el 31 de diciembre de 2020 y la finalización, como máximo, el día 30 de junio 2021.

Enplegua Sustatzeko Proiektuetan (1. mota), beren ezaugarriengatik fase ezberdinetan burutu beharrekoak badira, aurreko paragrafoan ekintzen hasierari dagokionez aipatutakoa, nahitaez hasierako faseari aplikatuko zaio. Hala ere, kontratazioak egin ahalko dira 2020ko abenduaren 31tik aurrera ere, baldin eta egoera hori entitateak behar den moduan justifikatu badu eta Lanbidek hala baimendu badu emate-ebazpenean.

En los proyectos de Fomento del Empleo (Tipo 1) que, por sus características, requieran ser realizados en varias fases, lo dispuesto en el párrafo anterior sobre el inicio de actuaciones se aplicará obligatoriamente para la fase inicial, pudiéndose realizar contrataciones de fases posteriores tras el 31 de diciembre de 2020 siempre y cuando dicha circunstancia haya sido justificada por la entidad en la solicitud y autorizada por Lanbide en la resolución concesoria.

6.– Proiektu jakin batzuek ezin izango dute deialdi honetako laguntzarik jaso deialdi honen babesean, baldin eta zerbitzuen esparruan edo Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatutako enplegu-politika aktiboak gauzatzean sortzen diren programen esparruan gauza badaitezke.

6.– Aquellos proyectos que puedan ser atendidos en el marco de los servicios o al amparo de otros programas en que se materializan las políticas activas de empleo gestionadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, no tendrán la consideración de proyectos subvencionables al amparo de esta convocatoria.

Era berean, dirulaguntzetatik kanpo geratuko dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren edozein deialditan diruz lagundutako jarduerei lotuta gauza daitezkeen kontratuak, edo deialdi horien barruan zuzenean diruz lagunduak izan direnak.

Asimismo, quedan excluidos de subvención aquellos contratos de trabajo que pudieran formalizarse vinculados a actividades acogidas a subvención en cualesquiera de las convocatorias realizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o directamente subvencionados en el marco de las mismas.

7.– Hori horrela, deialdi honetako dirulaguntzaren bat jaso ahal izango dute honako ekintza hauetako bat gauzatzen duten ekimenek:

7.– Se considerarán proyectos subvencionables al amparo de esta convocatoria, aquellas iniciativas que consistan en la realización de alguna de las siguientes acciones:

7.1.– Enplegua sustatzea (1. mota).

7.1.– Fomento del Empleo (Tipo 1).

7.1.1.– Enplegua sustatzeko ekintzatzat hartzen dira ezohiko merkatuan egiten diren kontratazioak, baldin eta haien helburua lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonen enplegagarritasuna handitzea bada, beren kualifikazioa, gaitasun pertsonalak edo motibazioa sustatuko dituen aldi baterako lan-esperientzia baten bitartez.

7.1.1.– Se entiende por actuaciones de fomento del empleo las contrataciones realizadas en el mercado no ordinario que tengan por objeto aumentar la empleabilidad de personas con dificultades especiales de inserción laboral a través de una experiencia temporal de trabajo que potencie su cualificación y/o sus competencias personales y motivación.

Esandako kontratazioak tokian-tokian sustatuko dira, eta laguntzaren erakunde onuradunek egingo dituzte zuzenean; bestela, haien mendeko erakundeek edo zailtasun bereziak dituzten pertsonak gizarteratzen eta laneratzen diharduten irabazi-asmorik gabeko erakundeek, betiere Euskadiko hirugarren sektore sozialeko erakundeen erroldan izena emanda badaude (Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari buruzko maiatzaren 12ko 6/2016 Legean arautua), eta haiekin proiektua gauzatzea hitzartzen bada edota proiektua kontratu bidez haiei esleitzen bazaie.

Dichas contrataciones serán promovidas desde el ámbito local y se realizarán directamente por las entidades beneficiarias de la subvención, o a través de las entidades dependientes de las mismas o de entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la integración socio-laboral de personas con especiales dificultades que se encuentren inscritas en el censo de organizaciones del tercer sector social de Euskadi (regulado en la Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi), con las que se acuerde mediante convenio o a las que se adjudique por contrato la ejecución de los proyectos.

Hirugarrenekin hitzartutako jarduera, % 100erainokoa izan ahalko dena, dirulaguntzaren zenbatekoaren ehuneko 20tik gorakoa bada eta zenbateko hori 60.000 eurotik gorakoa bada, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Laneratzea Aktibatzeko Zuzendaritzak baimendu egin beharko du aurreko paragrafoan aipatutako hitzarmena edo kontratua, berau izenpetu aurretik.

En el supuesto de que la actividad concertada con terceros, que podrá ser hasta el 100%, exceda del 20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, el convenio o contrato a que se refiere el párrafo anterior deberá ser autorizado, con carácter previo a su celebración, por la Dirección de Activación Laboral de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Edonola ere, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatuko ditu enplegu-eskaintzak.

En cualquier caso, las ofertas de empleo deberán ser gestionadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

7.1.2.– Mota horretako kontratazioek, oro har, honako betekizun hauek izango dituzte:

7.1.2.– Las contrataciones acogidas a esta tipología deberán cumplir en todo caso los siguientes requisitos:

a) Tokian-tokian egiten diren onura publikoko edo interes sozialeko jarduerekin erlazionatuta egotea.

a) Estar relacionadas con actividades de utilidad pública o interés social en el ámbito local.

b) Ez eragitea langileak ordezkatzea erakundeen egiturazko lanak egiteko zerbitzuan.

b) Que no supongan la sustitución de personal al servicio de tareas estructurales de las entidades.

c) Toki-erakundeek ezin izango dute kontratatu erakunde berak 2018ko eta 2019ko ekitaldietarako enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako eta bereziki egoera ahuleko eremu eta udalerrietarako enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako 2019ko laguntzen deialdietan parte hartu duen pertsonarik, salbu eta beste hautagairik ez badago. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak egiaztatu eta informatuko du baldintza hori.

c) Las entidades locales no podrán contratar personas que ya lo hayan sido por la misma entidad en las convocatorias de ayudas para acciones locales de promoción de empleo para los ejercicios 2018, 2019 y para acciones locales de promoción de empleo dirigidas especialmente a zonas y municipios desfavorecidos para el ejercicio 2019, salvo que no haya otros candidatos disponibles, circunstancia que será verificada e informada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

d) Kontratu horiek gutxieneko hiru hileko iraupena izan behar dute, eta edozein kontratazio-modalitatetakoak izan daitezke, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuak izan ezik.

d) La duración mínima de los contratos será de tres meses, pudiendo formalizarse mediante cualquier modalidad de contratación con excepción del contrato para la formación y el aprendizaje.

Dirulaguntza horiek emateko, kontratazio-aldia artikulu honen 4.c) artikuluan ezarritako epeen barruan egon behar du. Aprtatu honetan ezarritako kontratuen gutxieneko iraupena kontratazio-aldiaren barruan sartu behar da, baina horrek ez du galarazten 2021eko ekainaren 30aren ondoren bukatzea.

Se subvencionará el periodo de contratación comprendido en los plazos establecidos en el punto 4.c) de este artículo, siempre que, dentro del mismo, transcurra la duración mínima de los contratos establecida en este apartado y sin perjuicio de que el contrato finalice con posterioridad al 30 de junio de 2021.

e) Kontratuak lanaldi osokoak edo partzialekoak izan daitezke, baina lanaldiaren % 50ekoak izan behar dute gutxienez.

e) Los contratos podrán ser a jornada completa o a jornada parcial con un mínimo del 50% de jornada.

f) Kontratazioaren unean, kontratatuek langabeak izan behar dute, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan lan-eskatzaile gisa izena emanda egon.

f) Las personas contratadas deberán estar desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el momento de la contratación.

g) Eskualde edo udalerri batean egiten diren kontratu guztien % 30, gutxienez, diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DSBE) titular edo onuradun diren pertsonak kontratatzeko izango dira.

g) Al menos un 30% del conjunto de las contrataciones que se realicen por una comarca o municipio ha de ser con personas titulares o beneficiarias de la renta de garantía de ingresos (RGI).

Gainerako ehunekoak kolektibo hauetako batekoak beharko du izan:

El porcentaje restante deberá pertenecer a alguno de los siguientes colectivos:

● 35 urtetik beherako pertsonak.

● Personas menores de 35 años.

● 45 urtetik gorako pertsonak.

● Personas mayores de 45 años.

● Iraupen luzeko langabeak. Iraupen luzeko langabeak dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan edo beste enplegu-zerbitzu publiko batzuetan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda daudenak, gutxienez 360 egunez, kontratazioaren aurreko azken 540 egunetan.

● Personas desempleadas de larga duración. Se entiende por personas desempleadas de larga duración aquellas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo u otros Servicios Públicos de Empleo al menos 360 días en el periodo de los últimos 540 días previos a la fecha de la contratación.

● COVID-19ak eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera deklaratu ondoren lana galdu duten pertsonak.

● Personas que hayan perdido su empleo con posterioridad a la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

● Gizarte-bazterketa jasateko arriskua duten pertsonak. Diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularrak eta haien elkarbizitza-unitateko kideak ez ezik, honako hauek ere hartzen dira gizarte-bazterketa jasateko arriskuan dauden pertsonatzat:

● Personas en riesgo de exclusión social. Se entiende por personas en riesgo de exclusión social, además de los titulares de RGI y miembros de su unidad de convivencia, los siguientes:

– Hemezortzi urtetik hogeita hamarrera bitarteko gazteak, adingabeak babesten dituzten erakundeetatik datozenak.

– Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30, procedentes de Instituciones de Protección de Menores.

– Drogazaletasun-arazoak dituzten edo bestelako mendekotasun-arazoak dituzten eta errehabilitazioko edo gizarteratzeko prozesuan dauden pertsonak.

– Personas con problemas de drogodependencias u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social.

– Espetxean egonik, beren espetxe-egoeragatik enplegu bat eskura dezaketen eta beren lan-harremana uztailaren 6ko 782/2001 Errege Dekretuaren 1. artikuluan araututako lan-harreman bereziaren aplikazio-eremuaren barruan ez duten presoak, baita baldintzapeko askatasuneko egoeran daudenak eta preso ohiak ere.

– Personas internadas en centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial regulada en el artículo 1 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, así como liberados/as condicionales y ex reclusos/as.

– Preso adingabeak, adingabekoen zigor-erantzukizuna arautzen duen urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoaren aplikazio-eremuan daudenak, eta beren egoeragatik enplegu bat eskura dezaketenak, eta beren lan-harremana uztailaren 30eko 1774/2004 Errege Dekretuak onartutako adierazitako Legearen Araudiaren 53.4 artikuluak adierazten duen lan-harreman berezien aplikazio-eremuaren barruan ez dutenak, baita zaintzapeko askatasuneko egoeran daudenak eta preso ohiak ere.

– Personas Menores de edad internas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial a que se refiere el artículo 53.4 del Reglamento de la citada Ley, aprobado por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, así como los que se encuentran en situación de libertad vigilada y ex internos.

– Euskal Autonomia Erkidegoko agintaritza eskudunek baimendutako urgentziazko bizitoki-zentroetan ibili diren pertsonak.

– Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados por las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Desgaitasuna dutenak.

– Personas con discapacidad.

– Familia-erantzukizunak dituzten emakumeak. Familia-erantzukizunak dituzten emakume deritze beren kargura ezkontidea eta/edo 26 urtetik beherako seme-alabaren bat edo 26 urtetik gorako seme-alaba ezinduren bat edo harreran hartutako adingabekoren bat dutenei, betiere familia-unitateko kideen batez besteko banakako errenta ez bada lanbide-arteko gutxieneko soldataren % 75 baino handiagoa. Agiri bidez behar bezala egiaztatu beharko dira aurreko baldintza horiek.

– Mujeres con responsabilidades familiares. Se considerarán mujeres con responsabilidades familiares, aquellas que tengan a su cargo cónyuge y/o hijos/as menores de 26 años o mayores de 26 años incapacitados/as, o bien menores de 18 años acogidos/as, siempre que la renta media individual de los miembros de la unidad familiar no supere el 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Estas circunstancias deberán ser debidamente acreditadas documentalmente.

– Genero-indarkeriaren biktima diren emakumezkoak.

– Mujeres víctimas de violencia de género.

h) Kontratatutakoen % 40k, gutxienez, emakumeak izan behar dute.

h) Al menos el 40% de la totalidad de las personas contratadas deberán ser mujeres.

i) Kontratatutakoen % 15ek, gutxienez, 55 urtetik gorakoak izan behar dute.

i) Al menos el 15% de la totalidad de las personas contratadas deberán ser mayores de 55 años.

7.1.3.– Aurreko 7.1.2 apartatuan adierazitako ehunekoak aplikatzean zenbaki hamartarrak ateratzen badira, zenbaki oso hurbilenera biribilduko dira, goitik edo behetik, eta zenbakia 5 bada, zenbaki oso handiagora biribilduko dira.

7.1.3.– Si al aplicar los porcentajes a que se hace referencia en el apartado 7.1.2 anterior resultaran decimales, se redondeará al número entero más próximo, por exceso o por defecto y, en el caso de que el dígito sea 5, el redondeo se hará al número entero superior.

Kontratatu beharreko kolektiboetako pertsona-kopuruei dagokienez, aurreko 7.1.2 zenbakiaren g), h) eta i) letretan aurreikusitako ehunekoak erdiesten ez badira, emandako dirulaguntzaren zenbatekoa aldatu egingo da diruz lagunduko den pertsona-kopurua murrizteko, eskatutako ehunekoak bete arte. Kontratatu beharreko pertsona-kopurua 1 bada, nahikoa izango litzateke aipatutako taldeetako bateko kide izatea.

En el supuesto de que finalmente no se alcancen los porcentajes previstos en los apartados g) h) y i) del apartado 7.1.2 anterior, en relación con los distintos colectivos de personas a contratar, el importe de la ayuda concedida será modificado para reducir el número de personas contratadas a subvencionar, de manera que se cumplan los porcentajes requeridos. Si el número de personas a contratar es 1, sería suficiente con la pertenencia a uno de los colectivos citados.

Toki-erakundearen esparru geografikoan ez badago kolektibo horietako pertsona langabeturik, ez da gutxieneko ehunekorik bete beharko, betiere toki-erakundeak behar bezala ematen badu horren berri, eta, behar izanez gero, baldintza hori egiaztatzen badu. Eta, orobat, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak horrela dela egiaztatu eta jakinarazten badu.

La inexistencia de personas desempleadas pertenecientes a los precitados colectivos en el ámbito comarcal o local, según corresponda, de la entidad solicitante, supondrá la exoneración del cumplimiento de los porcentajes mínimos siempre y cuando dicha circunstancia sea debidamente informada, y en su caso, justificada por la entidad local y verificada e informada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Hautagaiak hautatzerakoan, lehenik eta behin, emakumeen, 55 urtetik gorakoen eta DSBEren titularren edo onuradunen gutxieneko ehunekoak beteko dira. Beraz, kolektibo horiek lehentasuna izango dute kontratazioan, 2018ko eta 2019ko ekitaldietarako enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako eta bereziki egoera ahulean dauden zonaldeei zuzendutako enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako laguntzen deialdietan kontratatu diren pertsonen aldean.

En la selección de las personas candidatas se atenderá en primer lugar al cumplimiento de los porcentajes mínimos de mujeres, mayores de 55 años y titulares o beneficiarios/as de RGI de modo que, estos colectivos tendrán prioridad en la contratación frente a las personas que ya hubiesen sido contratadas en las convocatorias de ayudas para acciones locales de promoción de empleo para los ejercicios 2018 y 2019 y para acciones locales de promoción de empleo dirigidas especialmente a zonas y municipios desfavorecidos para el ejercicio 2019.

7.2.– Kontrataziorako laguntzak (2. mota).

7.2.– Ayudas a la Contratación (Tipo 2).

7.2.1.– Laguntza horien helburua babes ekonomikoa ematea da Lanbiden enplegu-eskatzaile gisa izena emandako langabeak tokiko enpresek merkatu arruntean kontratatzea errazteko, horien artean, COVID-19k tokiko enpresek ohiko merkatuan eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera deklaratu ondoren enplegua galdu dutenak. Horretarako, hainbat jarduera abiarazi eta gauzatuko dituzte laguntzaren erakunde onuradunek beraiek nahiz beren mendeko erakundeek.

7.2.1.– El objetivo de estas ayudas es proporcionar apoyo económico para facilitar la contratación de personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en Lanbide, entre ellas las que hayan perdido su empleo con posterioridad a la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el mercado ordinario por parte de las empresas locales, mediante las actuaciones que pongan en marcha y ejecuten las propias entidades locales, incluidas las entidades dependientes de las mismas.

Ondorio horietarako, dagokion toki-erakundearen lurralde-esparruan lantokia eta jarduera ekonomikoa duten izaera pribatuko pertsona fisiko edo juridikoak hartuko dira tokiko enpresatzat.

A estos efectos, tendrán la consideración de empresas locales las personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, con centro de trabajo y actividad económica en el ámbito territorial de la entidad local correspondiente.

Aipatutako kontratazioek ezaugarri hauek eduki beharko dituzte:

Dichas contrataciones deberán tener las siguientes características:

a) Kontratu horiek gutxieneko hiru hileko iraupena izan behar dute, eta edozein kontratazio-modalitatetakoak izan daitezke, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuak izan ezik. Kontratuaren iraupena zenbatzeko, luzapenak ere kontuan hartuko dira, betiere hasierako kontratua gutxienez 3 hilabetekoa bada.

a) La duración mínima de los contratos será de 3 meses, pudiendo formalizarse mediante cualquier modalidad de contratación con excepción del contrato para la formación y el aprendizaje. A efectos de computar la duración del contrato se tendrán en cuenta las prórrogas del mismo, siempre y cuando el contrato inicial sea como mínimo de 3 meses.

Dirulaguntza horiek emateko, kontratazio-aldiak Laneratzea Aktibatzeko Zuzendaritzak baimendutako Toki-erakundeen deialdien oinarrietan ezarritako epeen barne egon behar du. Horretarako, apartatu honetan ezarritako kontratuen gutxieneko iraupena kontratazio-aldiaren barne eman behar da. Kontratua, alabaina, 2021eko ekainaren 30aren ondoren bukatu daiteke.

Se subvencionará el periodo de contratación comprendido dentro de los plazos establecidos en las bases de las convocatorias de las Entidades Locales que hayan sido autorizadas por la Dirección de Activación Laboral, siempre que, dentro del mismo, transcurra la duración mínima de los contratos establecida en este apartado y sin perjuicio de que el contrato finalice con posterioridad al 30 de junio de 2021.

b) Kontratuak lanaldi osokoak edo partzialekoak izan daitezke, baina lanaldiaren % 50ekoak izan behar dute gutxienez.

b) Los contratos podrán ser a jornada completa o tiempo parcial con un mínimo del 50% de jornada.

c) Kontratatutako pertsonak dirulaguntzaren eskabidean aipatzen den eremu geografikoan bizi behar du.

c) La persona contratada debe residir en la zona geográfica a la que se refiere la solicitud de subvención.

7.2.2.– Ez da diruz lagunduko honako hauek kontratatzea:

7.2.2.– No serán objeto de subvención:

– Enpresaburuaren edo enpresaren kontrola duen inoren ezkontidea, oinordekoak eta gainerako senideak, odol- edo ezkontza-ahaidetasuneko bigarren mailaraino, edo sozietatearen izaera juridikoa osatzen duten enpresetako administrazio-organoetako edo zuzendaritzako kideenak.

– La contratación del/a cónyuge, descendientes y demás parientes que tengan relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, con la persona empresaria o con quienes tengan el control empresarial, ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad.

– Enpresa berak langile bera kontratatzea, aurreko deialdietan ere diruz lagundu bada.

– La contratación por la misma empresa de un mismo trabajador si ha sido subvencionada en convocatorias anteriores.

7.2.3.– Dirulaguntza horiek emateko, toki-erakundeek ezarritako oinarri arautzaileetan bermatuta egongo dira publikotasunaren, lehiaren eta objektibotasunaren printzipioak, eta jasota egongo dira aurreko zenbakietan zehaztutako betekizunak eta baldintzak.

7.2.3.– Para la concesión de estas ayudas, las bases reguladoras establecidas por las entidades locales, garantizarán los principios de publicidad, concurrencia y objetividad y deberán recoger los requisitos y condiciones previstos en los párrafos anteriores.

Halaber, dirulaguntza justifikatzeko behar den dokumentazioa (diruz lagundutako epean zehar kontratatutako pertsona lanean mantentzeko gastuak, soldata-kostuak eta Gizarte Segurantzakoak) aurkez dezala eskatu beharko dio toki-erakundeak enpresa kontratatzaileari, baita zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituela egiaztatzeko ere.

Asimismo, la entidad local deberá exigir la presentación por parte de la empresa contratante de la documentación necesaria para la justificación de la subvención, en relación con el mantenimiento del empleo de la persona contratada durante el periodo subvencionado, el coste salarial y de Seguridad Social y la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Toki-erakundeen oinarri arautzaileetan zehazten diren dirulaguntzen zenbatekoak deialdi honen 4.1.b) artikuluan jasotako berak izango dira.

Las cuantías de las ayudas que se establezcan en las bases reguladoras de las entidades locales deberán ser las mismas que las previstas en el artículo 4.1.b) de esta convocatoria.

7.2.4.– Toki-erakundeek kontratatutako pertsona guztien % 40 emakumezkoak izatea proposatu beharko dute proiektuan, eta kontratazio horietara bideratu beharko dute dagokien dirulaguntzaren zenbatekoa. Aurreikuspen horrek oinarri arautzaileetan jasota egon beharko du.

7.2.4.– Las entidades locales deberán proponer en su proyecto la contratación de al menos un 40% de mujeres, reservando a tales contrataciones el importe de subvención correspondiente a las mismas, previsión que habrá de contenerse en las bases reguladoras.

Adierazitako ehuneko hori aplikatzean zenbaki hamartarrak ateratzen badira, zenbaki oso hurbilenera biribilduko dira, goitik edo behetik, eta zenbakia 5 bada, zenbaki oso handiagora biribilduko dira.

Si al aplicar el citado porcentaje resultaran decimales, se redondeará al número entero más próximo por exceso o por defecto y, en el caso de que el dígito sea 5, el redondeo se hará al número entero superior.

Ehuneko hori erdiesten ez bada, dirulaguntzaren guztizko zenbatekoa murriztu egingo da emakumezkoen kontrataziorako hasieran gordetako kopurua egiaz gauzatutako kontratuetara egokitzeko.

Si finalmente no se alcanzase tal porcentaje, el importe total de la subvención se reducirá para ajustar la cuantía inicialmente reservada para la contratación de mujeres, a los contratos realmente efectuados.

7.2.5.– Oinarri arautzaileei publizitatea eman baino lehen, Lanbideren Lan Aktibazioko Zuzendaritzari igorri behar zaizkio eta hasierarako baimena eskuratu behar da.

7.2.5.– Con carácter previo a la publicidad de las bases reguladoras, se deberán poner en conocimiento de la Dirección de Activación Laboral de Lanbide y obtener su autorización de inicio.

7.3.– Proiektu estrategikoak (3. mota).

7.3.– Proyectos estratégicos (Tipo 3).

7.3.1.– Laguntza hauen helburua da laguntza ekonomikoa ematea, Lanbiden enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta dauden langabeak kontratatzeko erraztasunak emateko horien artean, enplegua galdu dutenak COVID-19ak tokiko enpresek ohiko merkatuan eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera deklaratu ondoren, oinarri teknologiko eta berritzailea duten enpresek enpresa-proiektu hedatzaile berriak ezar edo gara ditzaten, interes estrategiko handikotzat jotzen baitira garapen teknologikorako eta berritzailerako.

7.3.1.– El objetivo de estas ayudas es proporcionar apoyo económico para facilitar la contratación de personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en Lanbide, entre ellas las que hayan perdido su empleo con posterioridad a la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la implantación o desarrollo de proyectos empresariales nuevos o de expansión por parte de empresas de base tecnológica y/o innovadoras, considerados como de interés estratégico para el desarrollo tecnológico y/o innovador.

Proiektu estrategikotzat joko dira toki-eremutik sustatutako berariazko proiektuak, eraginpeko udalerrietako enpresek enplegua sortzen laguntzekoak.

Se considerarán proyectos estratégicos aquellos proyectos específicos promovidos desde el ámbito local, de apoyo a la creación de empleo por parte de las empresas del municipio o municipios afectados.

Kontratazioek ezaugarri hauek izan beharko dituzte:

Las contrataciones deberán tener las siguientes características:

a) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak edo jarduera horretan organismo autonomoaren kolaboratzaile gisa diharduen erakundeak kudeatuko ditu enplegu-eskaintzak.

a) Las ofertas de empleo deberán ser gestionadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o por las entidades colaboradoras de este organismo autónomo para la realización de esta actividad.

b) Kontratu horiek gutxieneko hiru hileko iraupena izan behar dute, eta edozein kontratazio-modalitatetakoak izan daitezke, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuak izan ezik.

b) La duración mínima de los contratos será de 6 meses, pudiendo formalizarse mediante cualquier modalidad de contratación con excepción del contrato para la formación y el aprendizaje.

c) Kontratuak lanaldi osokoak edo partzialekoak izan daitezke, baina lanaldiaren % 50ekoak izan behar dute gutxienez.

c) Los contratos podrán ser a jornada completa o tiempo parcial con un mínimo del 50% de jornada.

d) Kontratazioen hasierako data, beranduenez, 2020ko azaroaren 30a izango da.

d) Las contrataciones deberán iniciarse, como máximo, en fecha de 30 de noviembre de 2020.

7.3.2.– Laguntza horiek emateko, proiektuak nahitaez izan beharko du Eusko Jaurlaritzan dagokion sailaren aldeko txostena, eta horren mendeko erakunderen batena (SPRIrena, esate baterako), proiektuaren interes estrategikoa bermatu behar baitu txosten horrek.

7.3.2.– Para la concesión de estas ayudas, el proyecto deberá contar preceptivamente con informe favorable del Departamento correspondiente de Gobierno Vasco o entidad dependiente (SPRI u otras entidades) que garantice el interés estratégico del mismo.

7.3.3.– Deialdi honen ondorioetarako, oinarri teknologikoa duten edo berritzaileak diren enpresak izango dira eskakizun edo irizpide hauetako bat betetzen dutenak:

7.3.3.– A los efectos de esta convocatoria, tendrán la consideración de empresas de base tecnológica y/o innovadoras aquellas que cumplan alguno de los siguientes requisitos/criterios:

– Goi-teknologiako industria-sektoreetan lan egitea.

– Operar en sectores industriales de alta tecnología.

– I+G-n inbertsio ugari egina izatea.

– Contar con altos niveles de inversión en I+D.

– I+G proiektuak ustiatzea.

– Explotar proyectos de I+D.

– Teknologia babestuaren eitekoa izatea proiektu horien jabetza industriala.

– Que su propiedad industrial sea de carácter tecnológico protegida.

– Euskal Autonomia Erkidegoko eskaintza teknologikorako sarbidea izatea.

– Disponer de accesibilidad a la oferta tecnológica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Merkaturatu daitezkeen produktu edo prozesu berri bilakatzea jakintza teknologikoa.

– Convertir el conocimiento tecnológico en nuevos productos o procesos para su introducción en el mercado.

– Nazioartekotze-plana izatea, enpresaren produktuak kanpoko merkatuetan sartzeko estrategia eta ekintzak zehazten dituena, enpresari interesatzen zaizkion eremuak eta horien periodifikatzea adierazten dituena.

– Contar con un Plan de Internacionalización en el que se especifiquen la estrategia y las acciones a realizar para introducir sus productos en los mercados exteriores, señalando las zonas de interés y su periodificación.

– Informazioaren gizartean sartu eta garatzeko estrategia eta ekimena edukitzea, eta ahalegin berezia egitea enpresaren jardueran eta negozio-ereduan informazioaren eta komunikazioaren teknologiak sartzeko.

– Contar con una estrategia e iniciativa para su incorporación y desarrollo en la Sociedad de la Información, haciendo especial énfasis en la incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones al desarrollo de su actividad y modelo de negocio.

Halaber, oinarri teknologikoko enpresatzat edo enpresa berritzailetzat hartu ahal izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko Zientzia eta Teknologia Planaren programen babespean egindako ikerketa edo garapen teknologikoko proiektuetan jatorria duten enpresa sortu berriak.

Asimismo, podrán recibir la consideración de empresas de base tecnológica y/o innovadoras las empresas de nueva creación que tengan su origen en proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico acogidos a los programas del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del País Vasco.

7.3.4.– Ez da diruz lagunduko honako hauek kontratatzea: enpresaburuaren edo enpresaren kontrola duen inoren ezkontidea, oinordekoak eta gainerako senideak, odol- edo ezkontza-ahaidetasuneko bigarren mailaraino, edo sozietatearen izaera juridikoa osatzen duten enpresetako administrazio-organoetako edo zuzendaritzako kideenak.

7.3.4.– No serán objeto de subvención la contratación del/a cónyuge, descendientes y demás parientes que tengan relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, con la persona empresaria o con quienes tengan el control empresarial, ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad.

7.3.5.– Enpresa onuradunak ez du administrazio publiko baten edo gehiagoren % 50eko edo gehiagoko partaidetza zuzenik edo zeharkakorik izango.

7.3.5.– La empresa beneficiaria no podrá estar participada directa o indirectamente en más de un 50% por una o varias Administraciones Públicas.

7.4.– Laneratzen laguntzeko jarduerak (4. mota).

7.4.– Actuaciones de acompañamiento en la incorporación laboral (Tipo 4).

Laguntza horien helburua da laguntza ekonomikoa ematea, lan-harremanean laguntza bat gauzatzeko, lehentasunezko jarduketa-eremuetan egindako enplegua sustatzeko ekintzetan kontratatutako pertsonak lanpostura errazago sartu eta egokitu daitezen. Ekintza horiek 7.1 apartatuan daude jasota.

El objetivo de estas ayudas es proporcionar apoyo económico para realizar un acompañamiento durante la relación laboral, con objeto de facilitar la incorporación y adaptación al puesto de trabajo de las personas contratadas en las acciones de Fomento del Empleo recogidas en el apartado 7.1 realizadas en las zonas denominadas de actuación prioritaria.

Helburua da enplegagarritasunarekin eta enpleguarekin lotutako gaitasun pertsonalak eta sozialak garatzea.

La finalidad que se persigue es el desarrollo de competencias personales y sociales vinculadas con la empleabilidad y el empleo.

Pertsona bakoitzak diruz lagundutako 30 orduko arreta izanen du gutxienez, taldeko nahiz banakako ekintzetan, toki-erakunde onuradunarekin egindako kontratuak dirauen bitartean.

El tiempo mínimo de atención en horas subvencionables por persona será de 30 horas en acciones tanto grupales como individuales, a realizar a lo largo de toda la duración del contrato con la entidad local beneficiaria.

Jarduerak dirulaguntzaren onuradunen mendeko erakundeek egingo dituzte, haien helburuen artean laneratzea sustatzea dutenek, edo kanpoko erakundeek, baldin eta baldintza hauek betetzen badituzte:

Las actuaciones se realizarán por entidades dependientes de las beneficiarias de la subvención entre cuyos objetivos esté el fomento de la inserción laboral o por entidades externas, que deberán cumplir las siguientes condiciones:

– Gutxienez 2 urteko esperientzia laneratzen laguntzeko lanetan.

– Experiencia de al menos 2 años en tareas de acompañamiento en la incorporación laboral.

– Kontratatutako pertsonei laguntzeko langile egokiak eta nahikoak izatea. Baldintza hori betetzen dutela ulertuko da baldin eta, laguntza ematen hastean, teknikari gisa kontratatutako pertsona bat gutxienez badute, unibertsitate-ikasketak amaituta, gutxienez urtebeteko esperientzia eta laneratzeko proiektu pertsonaletan egiaztatutako curriculuma badituzte, eta konpromisoa hartzen badute diruz lagundutako ekintzak egiteko behar dituzten langileak izateko eta erabiltzaileei arreta emateko gaitasuna izateko.

– Contar con personal propio adecuado y suficiente para acompañar a las personas contratadas. Se entenderá que cumplen este requisito si disponen, en el momento de inicio del acompañamiento, de al menos una persona contratada como técnica, con estudios universitarios finalizados, con experiencia de al menos un año y curriculum contrastado en proyectos personales de inserción y adquieren el compromiso de disponer del personal propio necesario para realizar las acciones subvencionadas y con capacidad para la atención a las personas usuarias.

Erakunde onuradunak, kontratatu aurretik, egin beharreko kontratuaren agiri bidezko justifikazioa eta kontratuaren erakunde esleipendunaren identifikazioa aurkeztu beharko ditu Lanbiden. Kontratua 2020ko azaroaren 28a baino lehen esleituko da.

La entidad beneficiaria deberá presentar en Lanbide, con carácter previo a la contratación, justificación documental del contrato a celebrar y la identificación de la entidad adjudicataria del mismo. El contrato se adjudicará con anterioridad al 28 de noviembre 2020.

3. artikulua.– Laguntzen gehienezko zenbatekoen banaketa eta aurrekontu-zuzkidura.

Artículo 3.– Dotación presupuestaria y distribución de las cuantías máximas de las ayudas.

1.– Deialdi honetan araututako laguntzak finantzatzeko baliabide ekonomikoak 42.000.000 eurokoak dira, horietatik 23.500.000 euro Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren 2020ko aurrekontuko ordainketa-kreditukoak, eta 18.500.000 euro 2021eko konpromiso-kreditukoak.

1.– Los recursos económicos destinados a la financiación de las ayudas reguladas en la presente convocatoria ascienden a 42.000.000 de euros, de los cuales 23.500.000 euros corresponderán a crédito de pago 2020 y 18.500.000 euros a crédito de compromiso de 2021, del presupuesto de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Laguntzen bolumen osoak ez du gaindituko aipatutako zenbatekoa.

El volumen total de las ayudas a conceder no superará la citada cantidad.

2.– Zenbateko hori honela banatuko da diruz lagunduko diren proiektuen artean:

2.– Este importe se distribuirá entre los diferentes proyectos subvencionables de la siguiente manera:

a) 15.500.000 euro, aurreko artikuluan adierazitako 1. eta 2. motetako jarduketak finantzatzeko; eskualde eta udalerri guztien artean banatuko da diru hori, 2020ko maiatzean haietan dagoen biztanleria langabearen arabera, eta, gutxienez, 75.000 euro emango dira erakundeko.

a) 15.500.000 de euros para la financiación de las actuaciones de los tipos 1 y 2 y previstas en el artículo anterior, a distribuir entre el conjunto de comarcas y municipios en función de la población desempleada en el mes de mayo de 2020, con un mínimo de 75.000 euros por entidad.

b) 5.500.000 euro, langabeziak bereziki ukitutako eskualde eta udalerrietara zuzendutako 1. eta 2. motako jarduketetarako.

b) 5.500.000 de euros para los tipos 1 y 2 dirigidas a aquellas comarcas y municipios con especial incidencia de desempleo.

c) 18.888.890 euro, aurreko artikuluan aurreikusitako 1. eta 2. motetako jarduketak finantzatzeko. Lehentasunezko jarduketa-eremutzat jotako eskualde eta udalerri guztien artean banatuko dira, 2020ko maiatzean langabeen arabera.

c) 18.888.890 euros para la financiación de las actuaciones de los tipos 1 y 2 previstas en el artículo anterior, a distribuir entre el conjunto de comarcas y municipios considerados zonas de actuación prioritaria, en función de la población desempleada en el mes de mayo de 2020.

d) 1.000.000 euro, proiektu estrategikoen 4. motako ekintzetarako.

d) 1.000.000 de euros para las acciones del Tipo 4 los Proyectos Estratégicos.

e) 1.111.110 euro, laneratzen laguntzeko jardueretarako.

e) 1.111.110 euros para las Actuaciones de acompañamiento en la incorporación laboral.

3.– Lurralde-esparru bakoitzari dagokion gehieneko dirulaguntzen aurrekontua deialdi honen IV. eranskinean ezarritakoaren arabera banatuko da.

3.– La distribución del presupuesto máximo subvencionable para cada ámbito territorial será la establecida en el Anexo IV de la presente convocatoria.

4.– Aurreko paragrafoan ezarritakoa kaltetu gabe, lurralde bateko proiektuetarako emango den dirulaguntzaren zenbatekoa ez bada heltzen esleitutako gehieneko aurrekontura, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak beste lurralde-eremu batzuetako proiektuak finantzatzeko erabili ahal izango ditu sobera dauden funtsak, proiektu horiek ezin izan badira onartutako aurrekontuaren gehieneko % 100eraino finantzatu. Soberako funtsak 7.2 artikuluaren a) apartatuan xedatutakoaren arabera banatuko dira.

4.– Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de que la cuantía de subvención a conceder por los proyectos de un ámbito territorial no alcancen el presupuesto máximo asignado, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá destinar el excedente de fondos a la cobertura de aquellos proyectos de otros ámbitos territoriales que no hayan podido ser financiados, hasta el máximo del 100% del presupuesto aceptado. El reparto de los fondos excedentarios se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado a) del artículo 7.2.

4. artikulua.– Laguntzaren zenbatekoa eta diruz lagun daitezkeen gastuak.

Artículo 4.– Cuantía de la ayuda y gastos subvencionables.

1.– Emango diren laguntzen gehieneko zenbatekoa eta mota bakoitzean diruz lagundu daitezkeen gastuak hauek dira:

1.– El importe máximo de las ayudas a otorgar y los gastos subvencionables por cada tipología de los proyectos serán los siguientes:

a) Enplegua sustatzeko jarduketak (1. motakoak).

a) Acciones de Fomento del Empleo (Tipo 1).

Lan-kontratu bakoitzeko 12.500 euroko gehieneko laguntza.

Ayuda máxima de 12.500 euros por cada contrato de trabajo.

Dirulaguntza horien bidez ordainduko da hainbat gastu, tartean, kontratatutako pertsonen soldata-kostuak eta gizarte-segurantzakoak, kontratu-amaierako kalte-ordainak eta gizarte-segurantzako kuota barne direla (toki-erakundearen edo enpresa kontratatzailearen kargura), 6 hileko kontratazioaren gehieneko muga izanik. Ondorioz, dirulaguntzaren zenbatekoa, guztira, ezin izango da izan kostu horien % 100 baino handiagoa.

Los gastos a los que se da cobertura con esta subvención son los costes salariales y de Seguridad Social de las personas contratadas, incluidas las indemnizaciones de fin de contrato, y la cuota de Seguridad Social con cargo a la entidad local o la empresa contratante, con el límite máximo de 6 meses de contratación. En consecuencia, la cuantía final de la ayuda no podrá superar el 100% de tales costes.

b) Kontrataziorako laguntzak (2. motakoak).

b) Ayudas a la Contratación (Tipo 2).

b.1.– Lanaldi osoko hiru hileko lan-kontratu bakoitzeko, 3.000 euroko laguntza; lanaldi osoko sei hileko edo gehiagoko lan-kontratu bakoitzeko, 6.000 eurokoa. Denbora partzialeko kontratuen edo hiru eta sei hilabete bitartekoen kasuan, dirulaguntza lanaldiaren edo lan egindako denboraren proportzionala izango da.

b.1.– Ayuda de 3.000 euros por cada contrato de trabajo a jornada completa de tres meses de duración y ayuda de 6.000 euros por cada contrato de trabajo a jornada completa de duración igual o superior a seis. En el caso de contratación a tiempo parcial o por una duración entre tres y seis meses, la subvención será proporcional a la jornada y/o al tiempo trabajado.

Laguntzaren amaierako zenbatekoak ez dira izango enpresak kontratatutako pertsonen truke ordaindu beharreko soldata-kostuen eta gizarte-segurantzako gastuen (kontratu-amaierako kalte-ordainak eta gizarte-segurantzako kuota barne direla) % 75 baino handiagoak.

La cuantía final de la ayuda no podrá superar el 75% de los costes salariales y de Seguridad Social de las personas contratadas, incluidas las indemnizaciones de fin de contrato y la cuota de Seguridad Social con cargo a la empresa.

b.2.– Kolektibo hauetako pertsonak kontratatzea:

b.2.– En el supuesto de contratación de personas pertenecientes a los colectivos de:

– DSBE prestazioa jasotzen duten titularrak edo onuradunak.

– Perceptores/as titulares o beneficiarios/as de RGI.

– Lehen enplegua lortu duten 35 urtetik beherako pertsonak.

– Personas menores de 35 años.

– Iraupen luzeko langabeak. Iraupen luzeko langabetzat hartzen dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan edo beste enplegu-zerbitzu publiko batzuetan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda dauden langabeak, gutxienez 360 egun kontratazioaren aurreko 540 eguneko aldian.

– Personas desempleadas de larga duración. Se entiende por personas desempleadas de larga duración aquellas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo u otros Servicios Públicos de Empleo al menos 360 días en el periodo de los últimos 540 días previos a la fecha de la contratación.

– 55 urtetik gorako pertsonak.

– Personas mayores de 55 años.

Laguntza 9.000 eurokoa izango da, lanaldi osoko sei hilerako edo gehiagorako lan-kontratu bakoitzeko. Denbora partzialeko kontratuen edo hiru eta sei hilabete bitartekoen kasuan, dirulaguntza lanaldiaren edo lan egindako denboraren proportzionala izango da.

El importe de la ayuda será de 9.000 euros por cada contrato de trabajo a jornada completa de duración igual o superior a seis meses. En el caso de contratación a tiempo parcial o por una duración entre tres y seis meses, la subvención será proporcional a la jornada y/o al tiempo trabajado.

Adierazitako kasuan, laguntzaren amaierako zenbatekoak ez dira izango enpresak kontrataturiko pertsonen truke ordaindu beharreko soldata-kostuen eta gizarte-segurantzako kostuen (kontratu-amaierako kalte-ordainak eta gizarte-segurantzako kuota barne direla) % 100 baino handiagoak.

En este caso, la cuantía final de la ayuda no podrá superar el 100% de los costes salariales y de Seguridad Social de las personas contratadas, incluidas las indemnizaciones por fin de contrato y la cuota de Seguridad Social con cargo a la empresa.

c) Proiektu estrategikoetan kontratatzeko laguntzak.

c) Ayudas a la Contratación en Proyectos Estratégicos.

c.1.– Laguntza 6.000 eurokoa izango da, lanaldi osoko sei hilerako edo gehiagorako lan-kontratu bakoitzeko. Lanaldi partzialeko kontratuen kasuan, dirulaguntza lanaldiaren proportzionala izango da.

c.1.– Ayuda de 6.000 euros por cada contrato de trabajo a jornada completa de duración igual o superior a seis meses. En el caso de contratación a tiempo parcial la subvención será proporcional a la jornada.

Laguntzaren amaierako zenbatekoak ez dira izango enpresak kontratatutako pertsonen truke ordaindu beharreko soldata-kostuen eta gizarte-segurantzako gastuen (kontratu-amaierako kalte-ordainak eta gizarte-segurantzako kuota barne direla) % 75 baino handiagoak.

La cuantía final de la ayuda no podrá superar el 75% de los costes salariales y de Seguridad Social de las personas contratadas, incluidas las indemnizaciones de fin de contrato, y la cuota de Seguridad Social con cargo a la empresa.

c.2.– Kolektibo hauetako pertsonak kontratatzea:

c.2.– En el supuesto de contratación de personas pertenecientes a los colectivos de:

– DSBE prestazioa jasotzen duten titularrak edo onuradunak.

– Perceptores/as titulares o beneficiarios/as de RGI.

– 35 urtetik beherako pertsonak.

– Personas menores de 35 años.

– Iraupen luzeko langabeak. Iraupen luzeko langabetzat joko dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan edo beste enplegu-zerbitzu publiko batzuetan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda dauden langabeak, gutxienez 360 egun kontratazioaren aurreko 540 eguneko aldian.

– Personas desempleadas de larga duración. Se entiende por personas desempleadas de larga duración aquellas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo u otros Servicios Públicos de Empleo al menos 360 días en el periodo de los últimos 540 días previos a la fecha de la contratación.

– 55 urtetik gorako pertsonak.

– Personas mayores de 55 años.

Laguntza 9.000 eurokoa izango da, lanaldi osoko sei hilerako edo gehiagorako lan-kontratu bakoitzeko. Lanaldi partzialeko kontratuen kasuan, dirulaguntza lanaldiaren proportzionala izango da.

El importe de la ayuda será de 9.000 euros por cada contrato de trabajo a jornada completa de duración igual o superior a seis meses. En el caso de contratación a tiempo parcial la subvención será proporcional a la jornada.

Adierazitako kasuan, laguntzaren amaierako zenbatekoak ez dira izango enpresak kontrataturiko pertsonen truke ordaindutako soldata-kostuen eta gizarte-segurantzako kostuen (kontratu-amaierako kalte-ordainak eta gizarte-segurantzako kuota barne direla) % 100 baino handiagoak.

En este caso, la cuantía final de la ayuda no podrá superar el 100% de los costes salariales y de Seguridad Social de las personas contratadas, incluidas las indemnizaciones de fin de contrato y la cuota de Seguridad Social con cargo a la empresa.

c.3.– Mota honetako proiektuetarako adierazi den dirulaguntzaren zenbatekoari % 10 gehituko zaio, kontratu mugagabeak egiten badira.

c.3.– Los importes de subvención contemplados para esta tipología de proyectos se incrementarán un 10% adicional cuando los contratos sean de carácter indefinido.

d) Laneratzen laguntzeko jarduerak.

d) Actuaciones de acompañamiento en la incorporación laboral.

Laguntza 1.020 eurokoa izango da jarduera horietan parte hartzen duen kontratatutako pertsona bakoitzeko.

La ayuda será de 1.020 euros por cada persona contratada que participe en estas actuaciones.

2.– b) eta c) apartatuetan adierazitako dirulaguntzen zenbateko guztiak % 10 gehituko dira, kontratuak emakumeekin egiten direnean.

2.– Todas las cuantías de subvención señaladas en los apartados b) y c) se incrementarán un 10% adicional cuando los contratos se celebren con mujeres.

3.– Artikulu honetan (1.c.3 eta 2. apartatuak) aurreikusitako gehikuntzak aplikatu ondoren, laguntzen amaierako zenbatekoa ez da izango toki-erakundeak edo enpresa kontratatzaileak kontratatutako pertsonen truke ordaindu beharreko soldata-kostuen edo gizarte-segurantzako kostuen (kontratu-amaierako kalte-ordainak eta gizarte-segurantzako kuota barne direla) % 100 baino handiagoa.

3.– En ningún caso el importe final de la subvención, al aplicarse los distintos incrementos previstos en este artículo (apartados 1.c.3 y 2), podrá superar el 100% de los costes salariales y de Seguridad Social de las personas contratadas, incluidas las indemnizaciones de fin de contrato y la cuota de Seguridad Social a cargo de la entidad o empresa contratante.

5. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 5.– Entidades beneficiarias.

1.– Deialdi honi loturiko dirulaguntzen onuradun izan daitezke, horretarako eskabidea egin ostean, honako erakunde hauek:

1.– Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria, previa solicitud cursada al efecto, las siguientes entidades:

a) Enplegua sustatzeko jarduerak (1. mota) eta kontrataziorako laguntzak (2. mota) garatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko mankomunitateak, kuadrillak, udalerri-elkarteak edo udalerriak, azken horiek beren izenean, hiru lurralde historikoetako hiriburuen kasuan eta 2.2 artikuluko b) apartatuan aurreikusitako kasuan, bai eta haien mendeko nortasun juridikoa duten toki-garapeneko agentziak ere.

a) Para el desarrollo de actuaciones de fomento del empleo (Tipo 1) y ayudas a la contratación (Tipo 2) las Mancomunidades, Cuadrillas, agrupaciones de Municipios o Municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, estos últimos en su propio nombre, en el caso de las capitales de los tres Territorios Históricos y en el supuesto previsto en el apartado b) del artículo 2.2, así como las agencias de desarrollo local con personalidad jurídica dependientes de los mismos.

Halaber, onuradun izan ahalko dira proiektua banaka aurkezten duten udalerriak eta III. eranskinean zerrendatutako lehentasunezko jarduketa-eremuei lotuta dauden udalerriak, bai eta mankomunitateak, kide diren elkarteak edo haien mendeko nortasun juridikoa duten toki-garapeneko agentziak ere.

Asimismo, podrán ser beneficiarios los municipios que presenten el proyecto de forma individual y aquellos municipios que estén vinculados a las zonas de actuación prioritaria relacionados en el Anexo III, así como las mancomunidades, agrupaciones de las que formen parte o las agencias de desarrollo local con personalidad jurídica dependientes de los mismos.

b) Proiektu estrategikoetako kontratazioetarako, tokiko enpresa pribatuak izan ahalko dira onuradunak; hau da, pertsona fisiko edo juridikoak, izaera pribatukoak, proiektua sustatzen duen toki-erakundearen lurralde-eremuan lantokia eta jarduera ekonomikoa dutenak eta 2. artikuluko 7.3.4 apartatuko baldintzak betetzen dituztenak.

b) Para las contrataciones en Proyectos Estratégicos podrán ser beneficiarias las empresas privadas locales, entendiendo como tales personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, con centro de trabajo y actividad económica en el ámbito territorial de la entidad local que promueve el proyecto y que cumplan los requisitos del apartado 7.3.4 del artículo 2.

c) Laneratzen laguntzeko jarduketen onuradun izan ahalko dira III. eranskinean zerrendatutako lehentasunezko jarduketa-eremuei lotutako udalerriak, bai eta mankomunitateak, kide diren elkarteak edo haien mendeko nortasun juridikoa duten tokiko garapen-agentziak ere, baldin eta 3. artikuluko 2.c) apartatuko aurrekontuarekin finantzatutako enplegua sustatzeko jarduketetarako dirulaguntzen onuradun badira.

c) Para las actuaciones de acompañamiento en la incorporación laboral, podrán ser beneficiarios los municipios vinculados a las zonas de actuación prioritaria relacionados en el Anexo III, así como las Mancomunidades, agrupaciones de las que formen parte o las agencias de desarrollo local con personalidad jurídica dependientes de los mismos, siempre que también lo sean de las subvenciones para actuaciones de Fomento del Empleo financiadas con el presupuesto del artículo 3 apartado 2.c).

2.– Aurreko apartatuko a) eta c) kasuetan, nortasun juridikorik gabeko udalerrien taldea denean, diruz lagundutako proiekturen bat gauzatzeko konpromisoa hartzen duen udalerri elkartu bakoitza onuradun izango da. Nolanahi ere, ordezkari bat izendatu beharko dute, elkarteari onuradun gisa dagozkion betebeharrak betetzeko ahalorde askietsiak dituena.

2.– En los supuestos a) y c) del apartado anterior, cuando se trate de una agrupación de municipios sin personalidad jurídica, cada uno de los municipios agrupados que se comprometa a ejecutar alguno de los proyectos subvencionados, tendrá la condición de beneficiario. En cualquier caso, deberán nombrar un representante, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.

Ezingo dira dirulaguntzaren onuradun izan udalerri berean edo udalerri berean proiektuak garatzeko bi erakunde desberdin. Dirulaguntza Amankomunazgoak, Kuadrillak, udalerrien elkarteak, lehentasunez, edo toki-garapeneko agentziak eskatu ahal izango du. Eskabidea toki-garapeneko agentziak aurkezten badu, hark gauzatuko ditu proiektuak, eta egiaztatu beharko du proiektu horiek ukitzen dituzten udalerrien adostasuna.

No podrán ser beneficiarias de subvención dos entidades diferentes para el desarrollo de proyectos en un mismo municipio o municipios. La subvención la podrá solicitar, bien la Mancomunidad, Cuadrilla, agrupación de municipios o municipios, con carácter prioritario, o bien la agencia de desarrollo local. En caso de que la solicitud la presente la agencia de desarrollo local, será esta la que ejecute los proyectos y deberá acreditar la conformidad de los municipios a los que afecten dichos proyectos.

3.– Erakunde onuradunek baldintza hauek bete beharko dituzte:

3.– Las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak egunean izatea.

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen direla, dirulaguntza eman eta ordainketa egin aurretik. Hala ere, eskatzaileak berariaz egin ahal izango dio aurka egiaztapen horri, eta, kasu horretan, egiaztapen hori egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social se verificará automáticamente por el órgano gestor, con anterioridad a la concesión de la subvención y a la realización del pago. No obstante, el solicitante podrá oponerse expresamente a esta verificación, debiendo aportar entonces certificados actualizados que acrediten esta condición.

b) Erakunde eskatzaileak dirulaguntzak itzultzeko dagozkion ordainketa guztiak eginak izatea.

b) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones de reintegro en materia de subvenciones.

c) Zigor- edo administrazio-arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzeko zigorrik ez jaso izana, eta horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik ez jaso izana, sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barne direla, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera edo emakumeen eta gizonen benetako berdintasunerako martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoaren arabera.

c) No estar sancionada ni penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, o de la Ley Orgánica 3/2007, de 30 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

d) Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan eta zehazki 2. eta 3. apartatuetan aurreikusitako egoeren eraginpean, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez.

d) No estar incursa en ninguna de las restantes circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de subvenciones.

6. artikulua.– Eskabideak, dokumentazioa eta horiek aurkezteko epea.

Artículo 6.– Solicitudes, documentación y plazo de presentación.

1.– Deialdi honetako dirulaguntzak jasotzeko eskabideak egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu beharko dira. Egoitza elektronikora https://www.euskadi.eus helbidetik sartu ahal izango da, eta bertara sartzeko esteka bat egongo da Lanbideren webgunean.

1.– Las solicitudes de subvenciones deberán presentarse a través de la sede electrónica a la que se accederá desde: https://www.euskadi.eus y se dispondrá de un enlace de acceso a la misma en la página web de Lanbide.

Eskabidearen ondorengo izapideak Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko «nire karpeta» atalaren bidez egingo dira: https://www.euskadi.eus

Los trámites posteriores a la solicitud se realizarán a través del apartado «Mi carpeta» de la sede electrónica del Gobierno Vasco de: https://www.euskadi.eus

Izapideak bide elektronikoz egiteko zehaztasunak helbide honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus

Las especificaciones de cómo tramitar por canal electrónico, están disponibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus

2.– Eskabidea proiektua sustatu duen udalerriaren mankomunitateak, kuadrillak edo udalerri-elkartearen ordezkariak aurkeztu ahal izango du, edo, bestela, udalak berak zuzenean. Jarduera bera ezin da, inola ere, eskabide batean baino gehiagotan jaso.

2.– La solicitud podrá ser presentada por la Mancomunidad, Cuadrilla o representante de la agrupación de municipios a la que pertenezca el municipio promotor del proyecto o directamente por este último. En ningún caso, una misma actuación puede contemplarse en más de una solicitud.

Nortasun juridikorik ez duten udalerri taldeen kasuan, haien ordezkariak aurkeztuko du eskaera.

En el supuesto de agrupaciones de municipios sin personalidad jurídica, la solicitud la presentará el representante de las mismas.

Proiektu estrategikoen kasuan enpresek aurkeztu beharko dute eskabidea.

En el caso de solicitudes de ayudas para los Proyectos Estratégicos, la solicitud será presentada por la empresa.

3.– Eskabidearekin batera, honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

3.– Junto con el impreso de solicitud deberá presentarse la siguiente documentación:

a) Enplegua sustatzeko (1. mota) eta Kontrataziorako laguntzen (2. mota) kasuan:

a) Para las actuaciones de Fomento del Empleo (Tipo 1), Ayudas a la Contratación (Tipo 2):

a.1.– Eskualde mailako eta tokiko garapen ekonomikorako eta enplegua sortzeko proiektuen memoria tekniko deskribatzailea. Memoriak deialdiaren betekizunak betetzen direla egiaztatzeko aski informazio eskaini beharko du, V. eranskineko eskabide-ereduan zehaztutako moduan. Proiektu baterako baino gehiagotarako eskatzen bada dirulaguntza, haien arteko lehentasun-hurrenkera bat ezarri beharko da.

a.1.– Memoria técnica descriptiva de los Proyectos de Desarrollo Económico y Creación de Empleo en el ámbito comarcal/local. La memoria deberá incluir información suficiente para la verificación del cumplimiento de los requisitos de la convocatoria, en los términos que se detallan en el modelo de solicitud recogido en el Anexo V. En el caso de solicitarse subvención por más de un proyecto, se deberá establecer el orden de prioridad entre ellos.

Nortasun juridikorik ez duten udalerri taldeen kasuan, proiektu bakoitza aurrera eramateko konpromisoa hartzen du(t)en udala edo udalak aipatu beharko da/dira.

En el supuesto de agrupaciones de municipios sin personalidad jurídica, se deberá indicar el municipio o municipios que se comprometen a ejecutar cada proyecto.

a.2.– Memoria ekonomikoa, proiektua gauzatzearekin lotutako gastuei eta horren bideragarritasunari buruzko datuak jasoko dituena.

a.2.– Memoria económica que contenga las previsiones de gastos relativos a la ejecución del Proyecto, así como su viabilidad.

a.3.– Kontratazioen aurreikuspena, sexuen arabera banakatutako datuak jasota, eta, kasuan kasu, memoria labur bat, aurkeztutako proiektuan aintzat hartutako genero-ikuspegiari buruzkoa.

a.3.– Previsión de contrataciones con datos desglosados por sexo, y en su caso breve memoria sobre la incorporación de la perspectiva de género en el proyecto presentado.

b) Proiektu estrategikoetarako laguntza-eskaeren kasuan, VI. eranskinean jasotako eskaerarekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

b) En el caso de solicitudes de ayudas para los Proyectos Estratégicos, junto con la solicitud recogida en el Anexo VI, deberá presentarse la siguiente documentación:

b.1.– Eskabidea pertsona juridiko eskatzailearen izenean sinatzen duen pertsonak duen legezko ordezkaritza egiaztatzea, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoaren ordezkarien erregistroan inskribatuta ez badago.

b.1.– Acreditación de la representación legal que ostenta la persona que firma la solicitud en nombre de la persona jurídica solicitante en el caso de que no figure inscrita en el registro de representantes de la administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

b.2.– Enpresaren identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia.

b.2.– Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal de la empresa.

b.3.– Enpresa eratu dela ziurtatzen duten eskritura eguneratuen fotokopia edo, hala badagokio, erakundea eratu dela justifikatzen duen beste edozein dokumentu.

b.3.– Fotocopia de las escrituras actualizadas de constitución de la empresa o, en su caso, otro documento de constitución de la entidad.

b.4.– Eusko Jaurlaritzan dagokion sailaren aldeko nahitaezko txostena, eta horren mendeko erakunderen batena (SPRIrena, esate baterako), ekimena eta proiektua gauzatzeko sortu beharreko lanpostu kopuruaren egokitasunari buruzkoa.

b.4.– Informe preceptivo del Departamento correspondiente del Gobierno Vasco o entidad dependiente (SPRI u otras entidades) respecto a la naturaleza estratégica de la iniciativa y a la idoneidad del número de puestos de trabajo a crear para llevar a cabo el proyecto.

b.5.– Udal sustatzailearen ziurtagiria edo dokumentua, aipatutako proiektuetako partaidetza egiaztatzeko edo adierazteko.

b.5.– Certificado o documento de la entidad local promotora que acredite o instrumente su participación en el citado proyecto.

b.6.– Eskatzailea pertsona fisikoa bada, organo eskudunaren ziurtagiria, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren epigrafea adierazita. Jarduera hasteagatiko atxikipen-tasa murriztua (jarduerak hasteko zergaldia eta hurrengo biak) aplikatzeko, bigarren eta hirugarren apartatuen barruan egonez gero, eskatzaileak Lanbideri jakinarazi beharko dio egoera hori gertatzen dela; horretarako, sinatutako jakinarazpena aurkeztu beharko du, http://www.lanbide.euskadi.eus webgunean eskuragarri dagoen ereduaren arabera.

b.6.– En el supuesto de que el/la solicitante sea una persona física, certificación del órgano competente indicando el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas. En caso de estar encuadrado en las secciones Segunda y Tercera para la aplicación del tipo de retención reducido por inicio de actividad (periodo impositivo de inicio de actividades y los dos siguientes), la persona solicitante deberá comunicar a Lanbide la concurrencia de dicha circunstancia, mediante la presentación de comunicación firmada según modelo que se encuentra disponible en http://www.lanbide.euskadi.eus

c) Laneratzen laguntzeko jardueretarako, VII. eranskinean jasotako eskaeraz gain, artatuko diren pertsonen kopuruaren aurreikuspena aurkeztu beharko dute.

c) Para las Actuaciones de acompañamiento en la incorporación laboral, además de la solicitud recogida en el Anexo VII, deberán presentar una previsión del número de personas que se prevea atender.

Nortasun juridikorik gabeko udalerrien elkarteen kasuan, jarduera bakoitza gauzatzeko konpromisoa hartzen duten udalerriak adierazi beharko dira.

En el supuesto de agrupaciones de municipios sin personalidad jurídica, se deberá indicar el municipio o municipios que se comprometen a ejecutar cada actuación.

4.– Eskabideak ez badaude behar bezala beteta, edo ez bada aurreko zenbakian adierazitako dokumentazio guztia aurkezten horrekin batera, erakundeari hamar eguneko epea emango zaio akatsa zuzen dezan edo aginduzko dokumentuak aurkez ditzan. Gainera, jakinaraziko zaio hori egiten ez badu haren eskabideari uko egin diola ulertuko dela, eta Administrazioak eskabide horri buruzko ebazpena eman beharko du espresuki, bai eta jakinarazi ere.

4.– Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la documentación preceptiva relacionada en el párrafo anterior, se requerirá a la entidad para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida su petición, estando obligada la Administración a dictar resolución expresa sobre esa solicitud, así como a notificarla.

5.– Eskaerak aurkezteko epea hau izango da:

5.– El plazo para la presentación de solicitudes será el siguiente:

– Enplegua sustatzeko (1. mota) eta Kontrataziorako laguntzak (2. mota) jarduketetarako: Aurkezteko epea hilabete batekoa izango da, deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

– Para las Acciones de Fomento del Empleo (Tipo 1), y Ayudas a la Contratación (Tipo 2): 1 mes desde la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco.

– Proiektu estrategikoak jarduketetarako, epea irekita egongo da 2020ko urriaren 16ra arte.

– Para las Ayudas a la contratación en Proyectos estratégicos el plazo permanecerá abierto hasta el 16 de octubre de 2020.

– Laneratzen laguntzeko jardueretarako epea 2020ko urriaren 16ra arte egongo da zabalik.

Para las Actuaciones de acompañamiento en la incorporación laboral el plazo permanecerá abierto hasta el 16 de octubre de 2020.

7. artikulua.– Ebazteko eskumena duen organoa, emakida-prozedura, ebazpena, epeak, berraztertzeko errekurtsoa eta publikotasuna.

Artículo 7.– Órgano competente para la resolución, procedimiento de concesión, resolución, plazos, recurso de reposición y publicidad.

1.– Laneratzea Aktibatzeko Zuzendaritzak du prozedura izapidetzeko eskumena, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak hori ebaztekoa.

1.– El órgano competente para la tramitación del procedimiento será la Dirección de Activación Laboral, y el órgano competente para resolver será el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

2.– Dirulaguntzak emateko prozedura ez da berbera jarduketa-mota guztietarako:

2.– El procedimiento de concesión de subvenciones es diferente según el tipo de actuaciones a realizar:

a) 1. eta 2. motetako jarduketetarako, eskabideak aurkezteko epea amaitutakoan eta aurkeztutako proiektuek deialdi honetako ezaugarriak eta eskakizunak betetzen dituztela egiaztatutakoan, lurralde-eremu bakoitzari esleitutako aurrekontuak banatuko dira, eta proiektu bakoitzerako laguntzak emango dira, eskabidean ezarritako proiektuen lehentasun-hurrenkera aintzat hartuta, esleitutako gehieneko aurrekontua agortu arte.

a) En el supuesto de actuaciones de los Tipos 1 y 2, terminado el plazo de presentación de solicitudes y verificado que los proyectos presentados cumplen con las condiciones y requisitos previstos en la convocatoria, se procederá a la distribución del presupuesto asignado a cada ámbito territorial, y a la concesión de las ayudas por cada proyecto, teniendo en cuenta el orden de prioridad de los proyectos que se haya señalado en la solicitud, hasta el agotamiento del presupuesto máximo asignado.

2.2 artikuluan aurreikusitako kasuetan, hor araututako aukerak baliatzen dituen/dituzten udalerriaren edo udalerrien eskualdeari dagokion aurrekontua eskualde horretako udalerrien artean banatuko da, 2020ko maiatzean udalerri horietan zeuden langabetuen proportzioan. Horrela zehaztuko da zer aurrekontu esleitu bakoitzari.

En los supuestos previstos en el artículo 2.2, el presupuesto correspondiente a la comarca a la que pertenezcan el municipio o municipios que hagan uso de las opciones allí reguladas, se dividirá entre los municipios que la componen de forma proporcional a la población desempleada a mes de mayo de 2020, a los efectos de determinar el presupuesto a asignar.

Lurralde-eremuren batean soberako funtsik izanez gero, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak beste lurralde-eremu batzuetako proiektuetarako erabili ahal izango ditu, deialdi honetako 3. artikuluaren 4. zenbakian xedatutakoarekin bat etorriz. Hala bada, soberakina beste proiektu batzuk finantzatzeko erabiliko da, kontuan hartuta, handienetik txikienera, zenbateko langabezia-tasa erregistratu duten sustapeneko udalerriek 2020ko maiatzean, eta, gehien jota, erakunde eskatzaile bakoitzeko proiektu baterako.

En caso de producirse fondos excedentarios en un ámbito territorial, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podrá destinar los mismos a la cobertura de proyectos de otros ámbitos territoriales, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 3 de la presente convocatoria. En este caso, el excedente se aplicará a la financiación de los proyectos ordenados según el criterio de mayor a menor índice de paro registrado en el mes de mayo de 2020 correspondiente al municipio para el que se impulsa, con un máximo de un proyecto por entidad solicitante.

Ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea sei hilekoa izango da horretarako eskabidea aurkezten den egunetik aurrera. Epe hori igarotakoan, ez bada ebazpenik eman espresuki, ulertuko da dirulaguntzaren eskabidea onartu egin dela.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses a contar desde la presentación de la correspondiente solicitud. Transcurrido el citado plazo sin que hubiera recaído resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud de subvención.

b) Segidako konkurrentzia izango da Proiektu estrategikoetan kontratatzeko laguntzak jarduketetarako laguntzak emateko prozedura.

b) En el supuesto de las Ayudas a la contratación en Proyectos estratégicos, el procedimiento de concesión es de concurrencia sucesiva.

Aurkezten diren hurrenkeran aztertuko dira eskabideak, eta hurrenkera horretan emango zaizkie dirulaguntzak deialdiko baldintzak eta eskakizunak betetzen dituzten guztiei, harik eta finantzaketarako funtsak amaitu arte. Kreditua zabaltzeak gorabehera, behin aurrekontu-zuzkidura amaituta, geratzen diren eskabideei ezezkoa emango zaie, eta EHAAn argitaratuko da horren berri, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez.

Las solicitudes de las ayudas serán estudiadas por orden de presentación y se concederán las subvenciones en el mismo orden a todas aquellas que cumplan los requisitos y condiciones previstos en la convocatoria, hasta el agotamiento de los fondos destinados a su financiación. Dejando al margen eventuales ampliaciones crediticias, una vez agotada la dotación presupuestaria se denegarán las subvenciones a las solicitudes pendientes y se procederá a la publicación de esta circunstancia en el BOPV mediante resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Ebazteko eta jakinarazteko gehieneko epea sei hilekoa izango da horretarako eskabidea aurkezten den egunetik aurrera. Epe hori igarotakoan, ez bada ebazpenik eman espresuki, ulertuko da dirulaguntzaren eskabidea onartu egin dela.

El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de seis meses desde la desde la presentación de la correspondiente solicitud. Transcurrido el citado plazo sin que hubiera recaído resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud de subvención.

c) Laneratzen laguntzeko jarduketen kasuan, prozedura elkarren segidako konkurrentziakoa izango da.

c) En el supuesto de Actuaciones de acompañamiento en la incorporación laboral, el procedimiento es de concurrencia sucesiva.

Laguntzen eskabideak aurkezten diren hurrenkeraren arabera aztertuko dira, eta hurrenkera berean emango zaizkie dirulaguntzak deialdian aurreikusitako betekizunak eta baldintzak betetzen dituzten guztiei, harik eta finantzaketarako funtsak agortu arte. Aldi baterako kreditu-handitzeak alde batera utzita, aurrekontu-zuzkidura agortutakoan, dirulaguntza ukatu egingo zaie egiteke dauden eskabideei, eta EHAAn argitaratuko da, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez.

Las solicitudes de las ayudas serán estudiadas por orden de presentación y se concederán las subvenciones en el mismo orden a todas aquellas que cumplan los requisitos y condiciones previstos en la convocatoria, hasta el agotamiento de los fondos destinados a su financiación. Dejando al margen eventuales ampliaciones crediticias, una vez agotada la dotación presupuestaria se denegarán las subvenciones a las solicitudes pendientes y se procederá a la publicación de esta circunstancia en el BOPV mediante resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Ebazpena emateko eta jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, dagokion eskabidea aurkezten denetik hasita. Epe hori igaro eta ebazpen espresurik eman ez bada, dirulaguntzaren eskabidea baietsitzat joko da.

El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de seis meses desde la desde la presentación de la correspondiente solicitud. Transcurrido el citado plazo sin que hubiera recaído resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud de subvención.

3.– Entitate onuradunek jaso badituzte ezaugarri bereko beste laguntza edo dirulaguntza batzuk Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren edo haren erakunde autonomoen eskutik, eta laguntza horien inguruko itzulera- edo zigor-prozesuren bat izapidetzen ari bada, prozesu horrek amaituta egon behar du entitate horiei dirulaguntza esleitzeko edo esleituta dutenei dagokiena ordaintzeko.

3.– La concesión y, en su caso, el pago de las ayudas a las entidades beneficiarias, quedarán condicionadas a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, se halle todavía en tramitación.

4.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenek amaiera ematen diote administrazio-bideari, eta, haien aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hileko epean, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

4.– Las resoluciones del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo pondrán fin a la vía administrativa, y contra las mismas cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente a su notificación.

5.– Publikotasun-printzipioa betetzeko, eta esleipen-ebazpenak espresuki eta banaka jakinaraztea eragotzi gabe, argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez, xedapen honen babesean emandako dirulaguntzen onuradun diren erakundeen zerrenda, eta zenbat jasoko duten ere adieraziko da. Halaber, erabaki bada erakunde bati emandako dirulaguntza aldatzea, hori ere adieraziko da.

5.– A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, y sin perjuicio de la notificación expresa e individualizada de las resoluciones de concesión, mediante Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de entidades que hayan resultado beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la presente disposición, con expresión de las cuantías percibidas, así como la de aquellas respecto a las que se haya procedido a modificar la subvención concedida.

8. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzeko modua.

Artículo 8.– Forma de pago de la subvención.

1.– Deialdi honetan Enplegua sustatzeko (1. mota) eta kontrataziorako (2. mota) jarduketak gauzatzeko ematen diren laguntzak bi zatitan ordainduko dira, modu honetara:

1.– Las subvenciones concedidas para la realización de las acciones de Fomento del Empleo (Tipo 1) y Ayudas a la contratación (Tipo 2) previstas en la presente convocatoria se abonarán en dos pagos, de la siguiente forma:

a) Lehenik, % 55 ordainduko da, ebazpena igorri ostean, 2020ko aurrekontuaren kontura.

a) Un primer pago, por un importe del 55% tras la emisión de la resolución, con cargo al presupuesto del año 2020.

b) Bigarrenik, gainerako % 45a ordainduko da, edo justifikaziotik ateratzen den kopurua, proiektua amaitu ostean eta gastuak justifikatu ostean, hurrengo artikuluan adierazitako moduan, 2021eko aurrekontuaren kontura.

b) Un segundo pago, del 45% restante o la cantidad que resulte de la justificación, tras la finalización del proyecto y una vez justificados los gastos en los términos previstos en el artículo siguiente, con cargo al presupuesto del año 2021.

2.– Deialdi honetan dauden Proiektu estrategikoetan kontratatzeko emandako dirulaguntzak bi zatitan ordainduko dira, modu honetara:

2.– Las subvenciones concedidas para la contratación en Proyectos Estratégicos se abonarán en dos pagos, de la siguiente forma:

a) Lehenengo, emandako dirulaguntzaren % 45 ordainduko da, 2020ko aurrekontuaren kontura, aurreikusitako kontratuak formalizatu ostean, aldez aurretik agiri hauek aurkeztuta (2020ko azaroaren 30a izango da horretarako azken eguna):

a) Un primer pago, por un importe del 45% con cargo al presupuesto del año 2020 tras la formalización de los contratos previstos, previa presentación, en fecha máxima del 30 de noviembre de 2020, de la siguiente documentación:

– Egindako kontratuen kopia.

– Copia de los contratos celebrados.

– Senidetasunik ez izateari buruzko erantzukizunpeko adierazpena 2. artikuluaren 7.3.5 apartatuan xedatutakoarekin bat etorriz.

– Declaración responsable de no existencia de parentesco en los términos previstos en el apartado 7.3.5 del artículo 2.

b) Bigarrenik, gainerako % 55a ordainduko da, edo justifikaziotik ateratzen den kopurua, hurrengo artikuluan adierazitako dokumentazioa aurkeztu ostean. Bigarren zati hori 2021eko aurrekontuaren kontura ordainduko da.

b) Un segundo pago, del 55% restante o la cantidad que resulte de la justificación, tras la presentación de la documentación señalada en el artículo siguiente, con cargo al presupuesto del año 2021.

3.– Laneratzen laguntzeko jardueretarako emandako dirulaguntzak ordainketa bakarrean ordainduko dira, dokumentazio hau aurkeztu ondoren:

3.– Las subvenciones concedidas para las actuaciones de acompañamiento en la incorporación laboral se abonarán en un único pago previa presentación de la siguiente documentación:

– Proiektua gauzatzeko egindako kontratua.

– Contrato realizado para la ejecución del proyecto.

– Erakundeak kontratatutako pertsonekin lan-jardueran hasteko prozesuan garatu beharreko jarduketen proiektu pertsonala, bai eta artatzea aurreikusten den pertsona-kopurua ere.

– Proyecto personal de las actuaciones a desarrollar por la entidad con las personas contratadas durante el proceso de incorporación a la actividad laboral, así como número de personas que se prevea atender.

– Erakundeak laneratzen laguntzearekin lotutako esku-hartzeetan azken 2 urteetan egindako jarduera jasotzen duen deskribapen-memoria, kolektibo onuradunak, egindako ekintzak eta lortutako emaitzak zehatz-mehatz azalduta.

– Memoria descriptiva que recoja la actividad realizada en los últimos 2 años por la entidad en intervenciones relacionadas con el acompañamiento en la incorporación laboral, describiendo detalladamente los colectivos beneficiarios, acciones realizadas y resultados obtenidos.

Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izateko, erakunde eskatzaileak Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoko Hirugarrenen Erregistroan agertu beharko du.

Para que la Administración pueda realizar el pago de las ayudas, la entidad solicitante deberá constar en el Registro de Terceros de la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía.

Erakundea ez badago erregistratuta edo Ogasun eta Ekonomia Saileko Hirugarrenen Erregistroan dauden bankuko datuak aldatu nahi baditu, honako helbide honetan agertzen den formularioa bete beharko du: https://www.euskadi.eus/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/web01-tramite/eu/

En caso de que la entidad no esté registrada o quiera modificar los datos bancarios existentes en el Registro de terceros del Departamento de Hacienda y Finanzas, deberá cumplimentar formulario según modelo establecido en https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/alta_terceros.html

9. artikulua.– Dirulaguntzaren justifikazioa eta epea.

Artículo 9.– Justificación de la subvención y plazo.

1.– Aurrez adierazitako Enplegua sustatzeko jardueretarako (1. mota) eta kontrataziorako (2. mota) dirulaguntzen erakunde onuradunek agiri hauek aurkeztu behar dituzte proiektua amaitu ondorengo hiru hileko epean gehienez:

1.– La entidad local beneficiaria de las subvenciones para las actuaciones de Fomento del Empleo (Tipo 1) y Ayudas a la Contratación (Tipo 2) deberá presentar en el plazo máximo de tres meses posteriores a la finalización del proyecto, la siguiente documentación:

a) Jardueraren amaierako memoria, alderdi hauek behintzat adieraziko dituena:

a) Memoria Final de Actividad que, como mínimo, identificará:

– Gauzatutako jardueren deskribapena.

– Descripción de las actuaciones ejecutadas.

– Kontratatutako pertsonak identifikatuko dira, eta honako datu hauek adieraziko dira: zer lanaldi egin duten, zer kolektibotakoak diren eta haien kontratuak egiaz zer iraupen izan duen, datu guztiak sexuaren arabera banakatuta.

– Las personas contratadas, detallando la jornada de trabajo realizada y duración efectiva del contrato, así como los colectivos a los que pertenecen, con todos los datos desglosados por sexo.

– Enplegua sustatzea (1. mota) jarduketetarako agiri bidez egiaztatuko da emakume batek hartu duela parte kontratatuak hautatzeko prozesuan, edo justifikatu beharko da ezin izan duela, esku-hartzailearen ziurtagiriaren bidez edo partaidetza-foroaren erantzukizunpeko adierazpenaren bidez.

– En las actuaciones de Fomento de Empleo (Tipo 1), acreditación documental relativa a la participación de una mujer en el proceso de selección de las personas contratadas o justificación de su imposibilidad mediante certificado del/a interventor/a o declaración responsable del foro de participación.

b) Enplegua sustatzea (1. mota) jarduketetarako irabazi-asmorik gabeko erakundeak arduratu badira, honako hauek aurkeztu beharko dira: proiektuaren gauzatzea esleitzeko negozio juridikoa egiaztatzen duen hitzarmenaren, kontratuaren edo edozein agiriren kopia, eta zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela egiaztatuko duten agiriak.

b) En el supuesto de proyectos de Fomento del Empleo (Tipo 1), cuando hayan sido ejecutados por entidades sin ánimo de lucro se deberá presentar copia del convenio o contrato que acredite el negocio jurídico mediante el que se haya adjudicado a las mismas la ejecución del proyecto, así como verificación de que las mismas se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

c) Laneratzen laguntzeko jarduketetan (4. mota), egindako jardueraren amaierako memoria, gutxienez, artatutako pertsona bakoitzarekin egindako ekintzak eta lortutako emaitzak deskribatzen dituena.

c) En las actuaciones de acompañamiento en la incorporación laboral (Tipo 4), memoria final de la actividad realizada que describa, como mínimo, el detalle las acciones realizadas con cada una de las personas atendidas y los resultados obtenidos.

d) Toki-erakunde onuradunaren idazkariaren/ikuskatzailearen egiaztagiria, aipatutako jarduketek eragindako gastuak eta egiaz ordaindutakoak justifikatuta.

d) Certificación del secretario/interventor de la entidad local beneficiaria justificando los gastos generados y efectivamente abonados por la actividad referida.

2.– Proiektu estrategikoetan kontratatzeko 4. motako dirulaguntzen (3. motakoak) enpresa onuradunek 2021eko azaroaren 30a baino lehen aurkeztuko dute amaierako memoria, honako hauek jasoko dituena:

2.– Las empresas beneficiarias de las subvenciones a la contratación en Proyectos Estratégicos (Tipo 3) presentarán antes del 30 de noviembre de 2021 memoria final que contendrá:

– Kontratatutako pertsonen zerrenda, zer taldetakoak diren, kontratuen iraupena eta langile horien soldata-kostuak eta gizarte-segurantzakoak.

– Relación de las personas contratadas, los colectivos a los que pertenecen, la duración de los contratos y los costes salariales y de seguridad social de los mismos.

– Diruz lagundutako epealdiko nominak, eta horiei dagozkien ordainagiriak eta epe bereko kotizazio-likidazioen ordainagiriak (diruz lagundutako langileenak). Mugagabeko kontratuen kasuan, aurrez adierazitako agiri berak aurkeztu beharko dira, baina soilik kontratazioko lehen urtekoak.

– Nóminas del periodo subvencionado con sus correspondientes justificantes de pago y recibos de liquidación de cotizaciones del mismo periodo, relativas a los trabajadores subvencionados. En el caso de los contratos indefinidos se deberá presentar esta documentación en relación con el primer año de contratación.

3.– Gastutzat hartuko dira, 4. artikuluan jarduketa mota bakoitzean ezarritako baldintzen arabera, diruz lagundutako jarduketari loturiko guztiak, baldin eta aurreko paragrafoetan zehaztutako egiaztatze-epea amaitu aurretik egiaz ordaindu badira.

3.– Se considerarán gastos todos aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, en los términos previstos en el artículo 4 para cada tipo de actuación y que hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización de los plazos de justificación previstos en los párrafos anteriores.

4.– Dokumentazioa aurreikusiriko epean aurkezten ez bada, edo aurkezturiko dokumentaziotik ondorioztatzen bada ordainduriko dirulaguntzaren zenbatekoa handiagoa dela diruz lagundutako jarduketak gauzatzeagatik sortzen diren eta diruz lagun daitezkeen gastuen kostua baino, itzulketa-prozedura abiaraziko da, 15. artikuluan aurreikusiriko prozedurarekin bat etorrita.

4.– En el supuesto de que no se presentase la documentación en el plazo previsto o que de la misma se dedujese que el importe de la subvención abonada supere el coste de los gastos subvencionables generados por la ejecución de las actuaciones subvencionadas, se iniciará procedimiento de reintegro de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 15.

5.– Diruz lagundutako lan-kontratuak dirulaguntzaren epealdia amaitu aurretik iraungitzen badira edo aurreneko hamabi hilabeteetan kontratu mugagabeen kasuan, itzuli egin beharko da emandako dirulaguntza, eta dagokion prozedura izapidetuko da, 14. eta 15. artikuluetan ezarritakoari jarraituz. Nolanahi ere, kontratua iraungitzeko arrazoia probaldia ez gainditzea, langileak lana bere borondatez uztea, bidezkotzat jotako kaleratzea edo kontratatutako pertsonaren heriotza edo baliaezintasuna izan bada, lan-kontratuak iraun duenaren proportzioan murriztuko da dirulaguntzaren zenbatekoa.

5.– La extinción de los contratos de trabajo subvencionados con anterioridad al término del periodo de duración subvencionado o en los primeros doce meses de duración en el supuesto de contratos indefinidos, supondrá el reintegro de la subvención concedida, tramitándose el correspondiente procedimiento en los términos previstos en los artículos 14 y 15, salvo que tal extinción sea debida a la no superación del periodo de prueba, cese voluntario, despido declarado procedente o por muerte o invalidez de la persona contratada, en cuyo caso se reducirá el importe de la subvención en proporción a la duración efectiva del contrato de trabajo.

Dirulaguntzen onuradunek ez dute laguntza itzuli beharrik izango deialdi honetan kontratatua izateko baldintzak betetzen dituen pertsona bat kontratatzen badute beste bat ordezteko eta ordeztutako pertsonaren kontratua bertan behera uzten badute, betiere kontratazio-aldien batura hasierako kontratuarena bada gutxienez.

No procederá el reintegro cuando se sustituya a la persona cuyo contrato se ha extinguido por otra que cumpla los requisitos para poder ser contratada dentro de la presente convocatoria y siempre que la suma de los periodos de contratación sea como mínimo la del contrato inicial.

10. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 10.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1.– Erakunde onuradunaren betebehar izango dira Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan jasotakoak, eta, bereziki, honako hauek:

1.– Son obligaciones de las entidades beneficiarias las que, con carácter general, se establecen en el artículo 14 y artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en particular, las siguientes:

a) Behar bezala justifikatzea eskakizunak eta betebeharrak bete dituztela, bai eta laguntza ematea edo laguntzaren onura jasotzea ekarri duen jarduera egin dutela ere.

a) Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad, que determinen la concesión y disfrute de la ayuda.

b) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailaren, Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren egiaztatze-jardunei eta kontrol-jardunei men egitea.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación y control a efectuar por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

c) Xede bererako beste administrazio edo erakunderen baten, publikoa edo pribatua izanda ere, dirulaguntza, laguntza, sarrera edo baliabideren bat jasoz gero, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinaraztea.

c) Comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedente de cualquier administración o ente, tanto público como privado.

d) Dirulaguntza ematerakoan kontuan hartutako egoeraren bat, objektiboa edo subjektiboa, aldatu bada, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinaraztea.

d) Comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la ayuda.

e) Diruz lagundutako jardueren xedean edo izaeran nabarmen eragiten duen ezer gertatuz gero, horren berri ematea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari, eta jarduera horiek egiaztatzeko, kontrolatzeko eta haien jarraipena egiteko prozeduretan laguntzea.

e) Comunicar cualquier eventualidad que afecte sustancialmente al objeto o naturaleza de las actividades cofinanciadas, así como a colaborar con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en los procedimientos de comprobación, seguimiento y control de dichas actividades.

f) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek, zuzenbide pribatuko erakunde publikoek eta sozietate publikoek emandako laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi, eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zehapen-prozedura jakinaraztea.

f) Comunicar los procedimientos de reintegro o sancionadores que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, Entes públicos de derecho privado y Sociedades públicas, se hallen aún en tramitación.

g) Emakumeen eta gizonen berdintasun-betekizunak:

g) Obligaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres:

– Emakumeen eta gizonen tratu- edo aukera-berdintasunaren eta bereizkeria ezaren printzipioa aplikatzea bermatuko da lanpostuei loturiko hautaprobetan zein elkarrizketetan.

– Se garantizará la aplicación del principio de igualdad de trato u oportunidades y no discriminación entre mujeres y hombres en la realización de pruebas o entrevistas y selección de personas para los puestos de trabajo.

– Enplegua sustatzea (1. mota) jarduketei dagokienez, hautagaiak aukeratzeko erabakiak hartzeko gaietan, gutxienez emakume batek egon beharko du epaimahaian. Ezinezkoa bada, egiaztagiria aurkeztu beharko da.

– En las actuaciones de Fomento de Empleo (Tipo 1), en el ámbito de toma de decisiones para la selección de las personas candidatas deberá formar parte al menos una mujer, salvo que exista imposibilidad para ello, lo cual deberá justificarse.

– Dokumentazio, publizitate, irudi edo material guztietan, hizkuntza ez sexista erabili beharko dute, saihestu beharko dute emakumeen irudi diskriminatzaile edo estereotipo sexista oro, eta irudi jakin bat sustatu beharko dute, balio hauek izango dituena: berdintasuna, emakume eta gizonen presentzia orekatu bat, aniztasuna, ardura partekatua, eta rol eta genero identitate plurala.

– Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales deberán emplear un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad, y pluralidad de roles e identidades de género.

11. artikulua.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuekin bat etortzea.

Artículo 11.– Concurrencia con otras subvenciones o ayudas.

1.– Deialdi honetan aurreikusitako enplegua sustatzeko proiektuetarako dirulaguntzak (1. mota) bateragarriak izango dira beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuek kontzeptu eta helburu bererako emandako beste edozein dirulaguntza edo laguntzarekin, baina finantzaketa-iturrien bidez lortutako laguntzen edo baliabideen guztizko zenbatekoak ez du inola ere gaindituko diruz lagundutako jardueren benetako kostua. Kostu hori gainditzeak diruz lagundu beharreko zenbatekoa murriztea ekarriko du.

1.– Las subvenciones de los proyectos de Fomento del Empleo (Tipo 1) previstas en la presente convocatoria serán compatibles con la obtención de cualquier otro tipo de subvención o ayuda que por el mismo concepto y finalidad le sean otorgadas por otras Administraciones o entidades públicas o privadas, sin que, en ningún caso, el importe total de las ayudas o recursos obtenidos a través de las diferentes fuentes de financiación supere el coste efectivo de las actividades objeto de subvención. La superación de dicho coste supondrá la minoración de la cuantía a subvencionar.

Toki-erakundeek edo horien mendeko entitateek ez badituzte zuzenean egiten kontratazioak, laguntzak ezin izango dira bateratu deialdi honetako gainerako dirulaguntzekin.

Si las contrataciones no se realizan directamente por las entidades locales o entidades dependientes de las mismas, las ayudas serán incompatibles con el resto de subvenciones de esta convocatoria.

2.– Deialdi honetan aurreikusitako kontrataziorako laguntzak (2. mota) eta proiektu estrategikoetarako laguntzak (3. mota) bateraezinak izango dira elkarren artean, bai eta kontzeptu eta helburu beragatik beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuek emandako beste edozein dirulaguntza edo laguntzarekin ere, Gizarte Segurantzak emandako hobariak izan ezik.

2.– Las Ayudas a la contratación (Tipo 2) y a Proyectos estratégicos (Tipo 3), previstas en la presente convocatoria serán incompatibles entre sí, así como con la obtención de cualquier otro tipo de subvención o ayuda que por el mismo concepto y finalidad le sean otorgadas por otras Administraciones o entidades públicas o privadas, excepto las bonificaciones otorgadas por la Seguridad Social.

3.– Deialdi honetan aurreikusitako laneratzen laguntzeko jardueretarako laguntzak (4. mota) bateraezinak izango dira administrazio honek edo beste batzuek edo beste erakunde publiko edo pribatu batzuek kontzeptu eta helburu beragatik ematen dizkioten bestelako dirulaguntza edo laguntzekin. Kontzeptu bera izango da pertsona fisiko berarentzat diruz lagun daitekeen jarduera mota bera, dagokion dirulaguntzaren deialdia gorabehera.

3.– Las Ayudas para actuaciones de acompañamiento en la inserción laboral (Tipo 4) previstas en la presente convocatoria serán incompatibles con la obtención de cualquier otro tipo de subvención o ayuda por el mismo concepto y finalidad le sean otorgadas por esta u otras Administraciones o entidades públicas o privadas, entendiendo por el mismo concepto, el mismo tipo de actuación subvencionable para la misma persona física, independientemente de la convocatoria de subvención que proceda.

12. artikulua.– Dirulaguntza aldatzea.

Artículo 12.– Modificación de la subvención.

1.– Dirulaguntzak ematerakoan kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira, eta, hala badagokio, xede bererako beste dirulaguntza edo laguntza bat eskuratu eta, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emandakoarekin batera, onartutako guztirako kostua gainditzen bada, esleitutako dirulaguntza aldatuko da hori emateko deialdi honetan ezarritako irizpideei eta mugei jarraikiz; betiere, dirulaguntzaren onuradun izateko ezarritako gutxieneko eskakizunak beteta.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las subvenciones y, en todo caso, si se conociera la percepción de cualquier otra subvención o ayuda para la misma finalidad que, añadida a la otorgada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, supere el coste total aprobado, dará lugar a la modificación de la subvención concedida, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en esta convocatoria para ser beneficiario de las subvenciones, aplicándose los criterios y límites establecidos para su otorgamiento.

2.– Deialdi honetako 2. artikuluaren 7.1.2 apartatuan zehaztutako gutxieneko betekizunak bete ezean (kontratatu beharreko kolektibo jakin batzuetako pertsona-kopuruari dagozkion ehunekoak finkatzen dira artikulu horretan), aldatu egingo da emandako laguntzaren zenbatekoa, diruz lagundu behar den kontratatu-kopurua murrizteko, eskatutako ehunekoak bete arte.

2.– En los supuestos de incumplimiento de los requisitos relativos a porcentajes mínimos de personas contratadas pertenecientes a determinados colectivos, previstos en el apartado 7.1.2 del artículo 2 de esta convocatoria, el importe de la ayuda concedida será modificado para reducir el número de personas contratadas a subvencionar, de manera que se cumplan los porcentajes requeridos.

Halaber, dirulaguntza aldatu egingo da deialdi honetako 2. artikuluaren 7.2.5 apartatuan zehaztutako kasuan, horretan adierazitako baldintzen arabera.

Asimismo, procederá la modificación de la subvención en el supuesto previsto en el párrafo 7.2.5 del artículo 2 de esta convocatoria, en los términos que se indican en el mismo.

3.– Baldintzen aldaketa horren ondorioz dirulaguntza osoa edo zati bat itzuli behar bada, itzultzeko prozedura hasiko da.

3.– En el supuesto de que de la alteración de las condiciones pudiera derivarse la devolución de la totalidad o parte de la subvención concedida, se iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro.

13. artikulua.– Babesa.

Artículo 13.– Patrocinio.

1.– Erakunde onuradunek espresuki adierazi beharko dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren babesa jaso dutela deialdi honen esparruan finantzatutako jarduera guztietan, horiek hedatzerakoan, edo, hala badagokio, argitaratzerakoan. Horretarako, honako baldintza hauek beteko dituzte:

1.– Las entidades beneficiarias deberán hacer constar expresamente el patrocinio de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en todas aquellas actividades financiadas al amparo de la presente convocatoria, que conlleven la divulgación, difusión o, en su caso, publicación de las mismas, en los siguientes términos:

a) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ikuskatuko ditu ekintza horiek guztiak, eta dibulgazio publikoko ekitaldi guztien berri eman beharko zaio, eta horietara gonbidatu, ekitaldi horiek egin aurretik. Erakunde onuradunak ez baditu egintza horiek jakinarazten, 15 eguneko epea emango zaio betebeharra betetzeko neurriak hartzeko. Ez-betetzeak, emandako laguntzaren % 10 itzultzeko kausa izan liteke. Laguntza osoa ere ken dakieke arau-haustea berriz eginez gero. Ekintza edo jakinarazpen guztietan agertuko beharko da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren identifikazio grafikoa.

a) Lanbide-Servicio Vasco de Empleo supervisará todas estas acciones, siendo obligada la notificación e invitación con carácter previo a su celebración en todos los actos de divulgación pública. Si la entidad beneficiara no comunica estos actos se le concederá un plazo de 15 días para adoptar medidas para el cumplimiento de la obligación. El incumplimiento podría ser causa de reintegro del 10% de la ayuda otorgada o de la totalidad en caso de reincidencia. En todas las acciones o notificaciones, deberá de aparecer la identificación grafica de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

b) Erakunde onuradunek berariazko ekintzak gauzatu beharko dituzte onuradunak eta euskal herritarrak, oro har, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren ekarpenaz ohar daitezen.

b) Las entidades beneficiarias contribuirán específicamente con sus acciones al conocimiento por parte de las personas beneficiarias y la ciudadanía en general de la contribución de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

14. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 14.– Incumplimientos.

Deialdi honetako dirulaguntzen erakunde onuradunek ez badituzte betetzen oro har ezarri zaizkien betebeharrak (Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikulua, eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko 50.2 artikulua), edo deialdi honetan berariaz ezarri zaizkienak, edo azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.1 artikuluan adierazitako itzultze-kasuren batean sartzen badira, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak ordaintzeke dagoen dirua jasotzeko eskubidea galdu dela erabakiko du, dagokion ebazpenaren bidez, eta, itzuli beharrekoak, dirulaguntzako zenbatekoak gehi dirulaguntza ordaintzeko unean dauden legezko interesak, Euskadiko Ogasun Nagusiari ordaindu beharko zaizkiola, bestelako ekintzak eragotzi gabe eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan horretarako ezarritako prozedurari jarraikiz (698/1991 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautu zen eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezarri ziren). Zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat joko dira dagozkien lege-ondorioetarako, eta aipatutako Euskadiko Ogasun Orokorreko Printzipio Ordenatzaileen Legearen testu bateginaren 64. artikuluan aurreikusitako erantzukizun-araubidea jarraituko da.

En el supuesto de que las entidades beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria incumplan las obligaciones previstas con carácter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, o las previstas con carácter específico en la presente convocatoria o incurran en alguno de los supuestos de reintegro de la subvención establecidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante la correspondiente Resolución, declarará la pérdida del derecho a la percepción de las cantidades pendientes y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses de demora que correspondan desde el momento del pago de la subvención, sin perjuicio de las demás acciones que procedan, de conformidad con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Las referidas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos legales oportunos, siendo el régimen de responsabilidades el previsto en el artículo 64 del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

15. artikulua.– Dirua itzultzeko prozedura.

Artículo 15.– Procedimiento de reintegro.

1.– Aurreko artikuluan aipatutako ez-betetzeren bat gertatzen bada, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak erakunde interesdunari jakinaraziko dio itzultzeko prozedura hasi dela, eta zergatik hasi den, eta 15 eguneko epea emango dio egokitzat jotzen dituen alegazioak aurkezteko. Prozedura hori hasten denean, eten egingo dira egiteke dauden ordainketak, halakorik egonez gero.

1.– En los casos de incumplimiento previstos en el artículo anterior, el Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo comunicará a la entidad interesada la iniciación del procedimiento de reintegro y las causas que lo fundamenten, concediéndole un plazo de 15 días para que formule las alegaciones que estime oportunas. La iniciación del procedimiento suspenderá, en su caso, los pagos que aún quedaran pendientes.

2.– Alegazioak jasotakoan, edo, horrelakorik aurkeztu ez bada ere, epea igarotakoan, prozedura amaituko da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez. Dirulaguntzak itzultzeko prozedura ebazteko epea gehienez 12 hilekoa izango da.

2.– Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que se hubiesen formulado, se pondrá fin al procedimiento mediante Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro será de 12 meses.

3.– Prozedurari amaiera ematen dion ebazpenean, ez-betetzeren bat dagoela ulertuz gero, bertan deklaratuko da dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdu dela, eta ezarriko da, hala badagokio, dagozkion zenbatekoak EAEko Diruzaintza Nagusiari itzultzeko betebeharra; itzultzeko epea bi hilekoa izango da ebazpena jakinarazten denetik aurrera. Borondatezko alditzat joko da epe hori.

3.– Si la Resolución que ponga fin al procedimiento estimase la existencia de incumplimiento, declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades que procedan en un plazo máximo de dos meses contados desde la notificación de la Resolución. Este plazo se considerará como periodo voluntario.

4.– Borondatezko epe horretan dirulaguntza itzultzen ez bada, dirulaguntza berreskuratzeko premiamendu-bidera jotzeko izapideak hasiko dira.

4.– La falta de reintegro en el periodo voluntario determinará el inicio de los trámites correspondientes para su recuperación por vía de apremio.

16. artikulua.– Datu pertsonalen tratamendua.

Artículo 16.– Tratamiento de los datos de carácter personal.

Datu pertsonalak babesteari dagokionez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean (EB 2016/679 Erregelamendua) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoa beteko du. Bildutako datu pertsonalak Lanbideren ardurapeko «enplegurako eta enplegurako prestakuntzarako dirulaguntzak» tratamendu-jardueraren parte izango dira. Jarduera horren helburua Lanbideren eskumeneko enplegu-politika aktiboekin, iruzurraren jazarpenarekin eta estatistika-helburuekin lotutako dirulaguntzak kudeatzea eta kontrolatzea da. Bildutako datuak beharrezkoak dira Lanbideri emandako botere publikoak baliatzeko eta legezko betebeharrak betetzeko, eta arlo horretan eskumenak dituzten administrazio publikoei jakinarazi ahal izango zaizkie.

En materia de protección de datos de carácter personal Lanbide-Servicio Vasco de Empleo sujetará su actuación a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los datos personales recabados formarán parte de la actividad de tratamiento «Subvenciones de empleo y de formación para el empleo», de la que es responsable Lanbide y cuya finalidad es la gestión y control de las subvenciones relacionadas con las diferentes políticas activas de empleo competencia de Lanbide, la persecución del fraude y fines estadísticos. Los datos recabados son necesarios para el ejercicio de poderes públicos conferidos a Lanbide y el cumplimiento de las obligaciones legales y podrán ser comunicados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Datuen titularrek datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta tratamendua mugatzeko eskubideak baliatu ahal izango dituzte. Horretarako, idatzizko jakinarazpena bidali beharko dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzura (Jose Atxotegi kalea 1, 01009 Vitoria-Gasteiz).

Las personas titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, enviando comunicación escrita a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, c/ José Atxotegi, 1, CP: 01009, Vitoria-Gasteiz.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en http://www.lanbide.euskadi.eus/general/-/informacion/condiciones_de_uso_y_politica_de_privacidad/

17. artikulua.– Lehiari buruzko Europako araudia.

Artículo 17.– Normativa europea sobre la competencia.

1.– Deialdi honetan 2. artikuluaren 7.3 apartatuan araututako proiektu estrategikoak egiteko aurreikusitako laguntzek bat etorri beharko dute «minimis» arauarekin. Europar Batasunaren Funtzionamendu Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzeari buruz Batzordeak 2013ko abenduaren 18an egindako 1407/2013 (EE) Erregelamenduan (DOUE L352, 2013ko abenduaren 24koa) arautzen da «minimis» arau hori. Kalifikazio horren ondorioz, enpresa bakarrari «minimis» laguntzetan emandako guztizko zenbatekoa ez da izango 200.000 eurotik gorakoa hiru ekitaldi fiskalen barruan.

1.– Las ayudas a las empresas previstas en la presente convocatoria para la realización de los Proyectos Estratégicos regulados en el apartado 7.3 del artículo 2 quedarán sujetas a la regla de «minimis» establecida en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (DOUE L352 de 24 de diciembre de 2013) relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de «minimis». A consecuencia de esta calificación, el importe total de las ayudas de «minimis» concedidas a una única empresa no excederá de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.

Muga hori aplikatzeko, kontuan hartu beharko da nola definitzen den «enpresa bakarra» Erregelamendu horren 2.2 artikuluan.

Para la aplicación de este límite habrá de estarse a la definición de «única empresa» prevista en el artículo 2.2 del citado reglamento.

18. artikulua.– Dirulaguntzen arloan aplikatu beharreko arauak.

Artículo 18.– Normativa subvencional de aplicación.

Dirulaguntzen programa honi honako arau hauetan bildutako dirulaguntzei buruzko araubide juridikoa aplikatu behar zaio: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta hura garatzen duen Erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartutakoa). Era barean, arau hauetan xedatutakoa ere aplikatuko da: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua –azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartzen duena– eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua (horretan arautzen dira Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargurako dirulaguntzen bermeen eta itzulketen araubide orokorra eta bertan ezartzen dira horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileen betekizunak, araubidea eta betebeharrak).

A este programa de ayudas le resulta de aplicación el régimen jurídico subvencional previsto en la normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el reglamento que la desarrolla, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Asimismo, es de aplicación lo dispuesto en el Título VI y en el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades colaboradoras que participan en su gestión.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común