Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

122. zk., 2020ko ekainaren 23a, asteartea

N.º 122, martes 23 de junio de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA
2463
2463

AGINDUA, 2020ko ekainaren 8koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, zeinaren bidez hasiera ematen baitzaio Vitoria-Gasteizko udalerriko Zabalganan 42 babes ofizialeko etxebizitza esleitzeko prozesuari.

ORDEN de 8 de junio de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que inicia el procedimiento de adjudicación de 42 viviendas de protección oficial en Zabalgana, Vitoria-Gasteiz.

GERTAKARIAK
ANTECEDENTES

Lehenengoa.– Etxebizitza hauen esleipen-prozedurak Etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Aginduak ezartzen duenari jarraituko dio. Izan ere, horrela ezartzen du Babes publikoko etxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko 2008ko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren 12. artikuluak. Aipatutako 2012ko urriaren 15eko sailburuaren Aginduak aldaketak izan ditu (batik bat alokairuko etxebizitzen esleipen prozedurari dagokion atalean), 2020ko urtarrilaren 20ko EHAAn argitaratu zen dekretuak eraginda (210/2019 Dekretua, abenduaren 26koa, Kreditu-erakundeen eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-lankidetzakoa, eta etxebizitzaren arloko erregelamendu-xedapenak aldatzekoa).

Primero.– El procedimiento de adjudicación de las viviendas se regirá por lo previsto en la Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del Registro de Solicitantes de Vivienda y de los procedimientos de adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y alojamientos dotacionales de régimen autonómico, tal y como se recoge en el artículo 12 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo. La citada Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, ha sido modificada, en su Capítulo III –el cual regula las adjudicaciones de las viviendas y alojamientos dotacionales en régimen de alquiler–, por la disposición final séptima, del Decreto 210/2019, de 26 de diciembre, de Colaboración Financiera entre las Entidades de Crédito y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en Materia de Vivienda y Suelo y de Modificación de Disposiciones Reglamentarias en Materia de Vivienda.

Bigarrena.– 2008ko abenduaren 30ean, Etxebizitza, Berrikuntza eta Kontroleko zuzendariak babes ofizialeko etxebizitzen behin-behineko kalifikazioa eman zion (behin betiko kalifikazioa 2014ko urtarrilaren 15ean emana), Vitoria-Gasteizko Zabalganako «Elejalde» 4.2 sektoreko M-6 lursailean kokatutako 314 etxebizitzetako sustapenari. Sustatzailea Visesa zen eta espediente zenbakia EB1-0773/08-LC-000. Ezarritako erabilera eta lagapen-araubidea azalera-eskubidea izan zen. Dena dela, 2014ko urriaren 6an Eusko Legebiltzarrak legez besteko proposamen bat onartu zuen, besteak beste, Eusko Jaurlaritzari honako hau eskatzeko: Alokabidek kudeatzen duen alokairu sozialeko etxebizitza parke publikoan 12 hilabete baino gehiago esleitu gabe daramaten erosketarako eraikitako etxebizitzak sartzea. Zabalganako sustapen honek baldintza horiek betetzen zituen.

Segundo.– Con fecha 30 de diciembre de 2008 la Directora de Vivienda, Innovación y Control otorgó la calificación provisional de protección oficial a la promoción de 314 viviendas ubicada en la parcela M-6, del sector 4.2 Elejalde de Zabalgana, Vitoria-Gasteiz con número de expediente EB1-0773/08-LC-000 (calificación definitiva otorgada con fecha 15 de enero de 2014). Estas viviendas fueron promovidas por Visesa y el régimen de acceso y uso inicialmente establecido fue en derecho de superficie, sin embargo, con fecha 6 de octubre de 2014 el Parlamento Vasco aprobó una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno Vasco, entre otros asuntos, a incluir en el parque público de vivienda en régimen de arrendamiento las viviendas construidas en régimen de compra que llevaran más de 12 meses sin adjudicar. La promoción que nos ocupa, cumple este requisito.

Arestian aipatutako guztia kontuan hartuta, Etxebizitza Sailburuordetzak sustapena alokairurako erabiltzea proposatu zuen. Esleipen-prozedura bi alditan gauzatzea erabaki zen kudeaketa errazte aldera. Lehengo fasea 2015eko abenduaren 9ko Aginduaren bidez esleitu zen (Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, Vitoria-Gasteizko udalerriko Zabalganan 179 babes ofizialeko etxebizitza esleitzeko hautaketa-prozesua hasten duena eta 2010eko maiatzaren 10eko Agindua ezeztatzen duena) eta bigarren fasea 2016ko urriaren 25eko Aginduaren bidez esleitu zen (Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, Vitoria-Gasteizko udalerriko Zabalganan 135 babes ofizialeko etxebizitza esleitzeko hautaketa-prozesua hasten duena).

Como consecuencia de todo lo expuesto, la Viceconsejería de Vivienda propuso destinar la promoción de referencia al régimen de arrendamiento en dos fases. La primera fase se adjudicó mediante Orden de 9 de diciembre de 2015, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se inicia el procedimiento de adjudicación de 179 viviendas de protección oficial en Zabalgana, en el municipio de Vitoria-Gasteiz y se revoca la Orden de 10 de mayo de 2010 y la segunda fase mediante Orden de 25 de octubre de 2016, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se inicia el procedimiento de adjudicación de 135 viviendas de protección oficial en Zabalgana, en el municipio de Vitoria-Gasteiz.

Hirugarrena.– 2015eko abenduaren 9ko Aginduaren bidez (Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, Vitoria-Gasteizko udalerriko Zabalganan, 179 babes ofizialeko etxebizitza esleitzeko hautaketa-prozesua hasten duena eta 2010eko maiatzaren 10eko Agindua ezeztatzen duena), 82 etxebizitza gorde egin ziren behar bereziak asetzeko. Gorde ziren etxebizitzak behin behineko kalifikazioan 136. zenbakitik 189. zenbakira doazen eta 266. zenbakitik 293. zenbakira doazen etxebizitzak dira. Etxebizitza horietatik 75 hiru logelakoak dira eta 7 lau logelakoak.

Tercero.– Mediante la Orden de 9 de diciembre de 2015, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se inicia el procedimiento de adjudicación de 179 viviendas de protección oficial en Zabalgana, en el municipio de Vitoria-Gasteiz y se revoca la Orden de 10 de mayo de 2010 se detraen 82 viviendas para necesidades específicas. Las viviendas detraídas en concreto serán las relacionadas en la Calificación Provisional con los números que van del 136 al 189 y del 266 al 293. 75 de las viviendas son de tres dormitorios y 7 son de cuatro dormitorios.

Laugarrena.– 2015eko abenduaren 9ko Aginduaren bidez gorde ziren etxebizitzetatik 42 etxebizitza ez dira erabili behar bereziak asetzeko, batik bat uste baino errefuxiatu gutxiago etorri zirelako EAEra epe hartan; izan ere gizatalde horri emateko gorde ziren aipatu etxebizitzak. Gauzak horrela, Agindu honen bitartez M-6 lursaileko 4-7 sektoreko behin behineko kalifikazioan 174tik 189ra zenbakiak hartu duten etxebizitzen esleipen-prozedura arautuko da, M-6 lursaileko 4-11 sektoreko behin behineko kalifikazioan 268. eta 269. zenbakiak hartu duten etxebizitzena, eta amaitzeko, kalifikazioa 267. zenbakia eta 166. zenbakia hartu duten etxebizitzen esleipen prozedura ere Agindu honen bidez arautuko da.

Cuarto.– De las viviendas detraídas mediante la Orden de 9 de diciembre de 2015, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, 42 viviendas no han sido destinadas a las necesidades específicas previstas, especialmente debido a la menor llegada de refugiados a la CAPV durante este periodo, uno de los colectivos para los que se había efectuado su reserva; así, mediante esta Orden se regulará la adjudicación de las viviendas de la parcela M-6 sector 4-7 numeradas en la calificación definitiva de la 174 a la 189, y de la parcela M-6 sector 4-11 numeradas en la calificación definitiva de la 268 a la 269, de la 271 a la 273, y de la 275 a la 293 así como las viviendas con calificación 267 y con calificación 166.

Bosgarrena.– Esleitzeko diren 42 etxebizitza hauetatik 35 hiru logelakoak dira eta 88,05 m2 eta 90,00 m2 arteko azalera dute, gainerako 7 etxebizitzak lau logelakoak dira eta 103,05 m2ko azalera dute. Etxebizitzak lagatzeko araubidea alokairua izango da. Etxebizitza hauek kupotan bananduko dira seigarren ebazpenean ezartzen den bezala.

Quinto.– De las 42 viviendas de esta promoción pendientes de adjudicación, 35 viviendas son de tres dormitorios con una superficie de entre 88,05 y 90,00 m2 y 7 viviendas son de cuatro dormitorios y tienen superficies de 103,05 m2. El régimen de cesión es el de arrendamiento. Estas viviendas se distribuyen en los cupos descritos en el resuelvo sexto.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Lehenengoa.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari dagokio Agindu hau xedatzea, Babes publikoko etxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko 2008ko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren 12. artikuluan jasotzen denaren arabera; eta, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Aginduaren 48. artikuluan xedatutakoari jarraikiz (2012ko urriaren 15eko Agindua Etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokia esleitzeko prozedurei buruzkoa da, eta, aurrerantzean, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Agindua izango da).

Primero.– El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda es competente para dictar la presente Orden, en virtud de lo establecido en el artículo 12 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre Régimen Jurídico de Viviendas de Protección Pública y Medidas Financieras en Materia de Vivienda y Suelo y en relación con el artículo 48 de la Orden de 15 de octubre de 2012 del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, del Registro de Solicitantes de Vivienda y de los Procedimientos para la Adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico (en adelante Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes).

Bigarrena.– Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2015eko abenduaren 9ko Aginduak esaten du, hirugarren erabakian, esleipen-prozeduratik kanpo gelditutako etxebizitzak gordetako helbururako erabiliak izango ez balira, Arabako Etxebizitzako lurralde-ordezkariak esleituko dituela. Lehenik eta behin, dio, eskubide subjektiboko onuradunen artean; eta, bigarren momentu batean, etxebizitzak hutsik geratuko balira, esleipen prozedurako itxaron zerrenda hartuko dela kontuan. Eta zehazten du etxebizitza horietako bat lau logelatakoa izango balitz, eskubide subjektiboko onuradun diren gutxienez 5 kideko bizikidetza-unitateei esleituko zaiela; kide kopuru hori mugatugabea izanik baldin eta gainokupazioa ematen ez bada. Horrelako bizikidetza-unitaterik ez balego, edota horien artean 4 logelatako etxebizitza guztiak esleituko ez balira, 2012ko urriaren 15eko Aginduaren 51. artikuluan jasotako baremoa aplikaturik lortutako puntuazio-ordenari jarraituta esleituko direla ere esaten du.

Segundo.– La Orden de 9 de diciembre de 2015, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, dice en el resuelvo tercero que si hubiera viviendas excluidas del procedimiento de adjudicación que finalmente no se hubieran destinado para el fin para la que fueron reservadas, el Delegado Territorial de Vivienda de Álava procederá a la adjudicación de las mismas. En primer lugar, entre los beneficiarios del derecho subjetivo; y, en segundo lugar, en caso de que quedaran viviendas vacantes, teniendo en cuenta la lista de espera resultante del procedimiento de adjudicación. Y añade que si alguna de estas viviendas fuera de cuatro dormitorios, estas se adjudicarán a unidades convivenciales beneficiarias del derecho subjetivo de al menos 5 miembros, sin límite máximo de miembros de la unidad convivencial, siempre y cuando no se incurra en sobreocupación. Si no hubiera unidades convivenciales que se ajusten a esta tipología, o si no se adjudicaran todas las viviendas de 4 dormitorios, estás se adjudicarán siguiendo el orden de puntuación obtenida en aplicación del baremo al que se refiere el artículo 51 de la Orden de 15 de octubre de 2012.

Edonola ere, ikusirik behar berezietarako erabili ez diren etxebizitza kopurua; kontuan hartuta aipatu esleipen prozeduratik sortutako itxaron-zerrendak iraungita daudela denboraren poderioz; eta jakinda esleipen prozedurarako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Aginduan aldaketak izan direla, abenduaren 26ko, 210/2019 Dekretuaren azken xedapenetako zazpigarrenak eraginda, egokia da etxebizitza hauen esleipen prozedura araudi berria jarraiturik egitea ondorengo paragrafoetan azaltzen den bezala.

Sin embargo, dado el número de viviendas que no han sido necesarias para el fin para el que fueron reservadas, la caducidad por el transcurso del tiempo de las listas de espera resultantes del citado procedimiento de adjudicación, y vistas las modificaciones normativas en materia de adjudicación introducidas en la Orden de 15 de octubre de 2012 del, Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, por la disposición final séptima del Decreto 210/2019, de 26 de diciembre, parece adecuado realizar las adjudicaciones de acuerdo las nuevas disposiciones, tal y como se determina en los párrafos siguientes.

Hirugarrena.– Abenduaren 26ko 210/2019Dekretuak (Kreditu-erakundeen eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko finantza-lankidetzakoa, eta etxebizitzaren arloko erregelamendu-xedapenak aldatzekoa) azken xedapenetako zazpigarren artikuluko 4. Puntuan 2012ko urriaren 15eko Aginduaren II. tituluko III. kapitulua aldatzen du zeinak arautzen baitu babes ofizialeko etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien esleipen-prozedura. Aipatu Dekretuak 2012ko urriaren 15eko Aginduan 47 bis artikulua txertatzen du eta, bertan esaten denez, sustapen guztietan –kolektibo jakin bati berariaz bideratutako autonomia-erregimeneko zuzkidura-bizitokien kasuan salbu–, etxebizitza kupo batzuk gordeko dira honako kolektibo hauen premiei erantzuteko: elbarritasun fisikoa duten pertsonentzat, 36 urtetik beherako pertsonentzat (adin horretatik beherako gutxienez kide bat duten bizikidetza-unitateak barne), etxebizitza bat legez okupatzeko eskubide subjektiboa duten pertsonak, etxebizitza-premia berezia duten pertsonak, gainerako eskatzaileak edo kupo orokorra. 47 bis artikuluko 5. puntuan aipatzen diren ehunekoak errespetatu behar dituzte kupoek sustapen bakoitzeko.

Tercero.– La disposición final séptima del Decreto 210/2019, de 26 de diciembre, de Colaboración Financiera entre las Entidades de Crédito y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en Materia de Vivienda y de Modificación de Disposiciones Reglamentarias en Materia de Vivienda en el punto 4 modifica el Capítulo III del Título II de la Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, en el que se regulan la adjudicación de viviendas de protección oficial y alojamientos dotacionales en régimen de arrendamiento por el departamento competente en materia de vivienda. El incorporado artículo 47 bis dice que en todas las promociones, salvo las de alojamientos dotacionales de régimen autonómico destinados específicamente a un colectivo determinado, se reservarán cupos de viviendas para atender las necesidades de los siguientes colectivos: personas con discapacidad, unidades convivenciales en las que al menos una de las personas titulares sea menor de 36 años, personas titulares del derecho subjetivo de vivienda, personas con especial necesidad de vivienda, resto de solicitantes o cupo general. Los cupos de viviendas deben de respetar los porcentajes señalados en el punto 4 del artículo 47 bis ya mencionado.

Laugarrena.– Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Aginduaren 50. artikuluak egungo erredakzioan esaten du etxebizitzen esleipena 47 bis artikuluan aipatzen diren irizpideen arabera egingo dela hots kupoen arabera, etxebizitzen egokitasunaren arabera eta 51. artikuluan aipatzen den baremoaren arabera betiere prozeduran onartutako pertsonek edo bizikidetza-unitateek lortutako puntuazio-ordenari jarraituz. 51. artikulu horrek baremoa arautzen du, honako hau kontuan izanik: eskatzaileen diru-sarrerak, bizikidetza-unitateko kide kopurua, etxebizitza-eskatzaileen erregistroan duten antzinatasuna, eta etxebizitza-premia berezia.

Cuarto.– El artículo 50 de la Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, en su actual redacción dice que la asignación de vivienda se hará en función de los cupos a que se refiere el artículo 47 bis, la adecuación de las viviendas y el orden de puntuación obtenido por las personas o unidades convivenciales incorporadas al procedimiento en aplicación del baremo al que se refiere el artículo 51. Este artículo 51 regula el baremo de acuerdo a los ingresos de las personas solicitantes, al número de miembros de la unidad convivencial, a la antigüedad en la inscripción en el registro de solicitantes de vivienda y a la especial necesidad de vivienda.

Bizikidetza-unitateko kide-kopuruagatik ematen den puntuazioa bizikidetza-unitateko kide-kopuruaren eta sustapeneko etxebizitzek duten logela-kopuruaren arabera emango da. Hala, logela bateko etxebizitzetarako: puntu 1 emango zaie bi kidez osatutako bizikidetza-unitateei, eta 0 puntu pertsona bakarreko bizikidetza-unitateei. 2 logelako etxebizitzetarako: 3 puntu emango zaizkie hiru kidez osatutako bizikidetza-unitateei, puntu 1 bi kidez osatutako bizikidetza-unitateei eta 0 puntu pertsona bakarreko bizikidetza-unitateei. Azkenik, 3 edo 4 logelako etxebizitzetarako, 7 puntu emango zaizkie sei kidek edo gehiagok osatutako bizikidetza-unitateei, 5 puntu bost kidek osatutako bizikidetza-unitateei, 3 puntu lau kidek osatutako bizikidetza-unitateei eta puntu 1 hiru kidek osatutako bizikidetza-unitateei.

La puntuación que se concede por el número de miembros de la unidad convivencial será otorgada en función del número de dormitorios que tengan las viviendas de la promoción. Así, para las viviendas de 1 dormitorio: se otorgará 1 punto a las unidades convivenciales formadas por 2 miembros y 0 puntos a las unidades convivenciales unipersonales. Para las viviendas de 2 dormitorios: se otorgarán 3 puntos a las unidades convivenciales formadas por 3 miembros, 1 punto a las unidades convivenciales formadas por 2 miembros y 0 puntos a las unidades convivenciales unipersonales. Finalmente, para las viviendas de 3 o 4 dormitorios: se otorgarán 7 puntos a las unidades convivenciales formadas por 6 o más miembros, 5 puntos a las unidades convivenciales formadas por 5 miembros, 3 puntos a las unidades convivenciales formadas por 4 miembros y 1 punto a las unidades convivenciales formadas por 3 miembros.

Bosgarrena.– Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Aginduaren 27. artikuluak zehazten du etxebizitza bat noiz den egokia, bizikidetza-unitateko kide-kopuruaren eta esleitu beharreko etxebizitzak dituen logelen arabera.

Quinto.– El artículo 27 de la Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, determina cuándo una vivienda se debe considerar adecuada atendiendo al número de miembros de la unidad convivencial y las habitaciones de la vivienda a asignarse.

Horrenbestez, aipatutako legezko manuak, horiekin bat datozenak eta aplikatu beharreko gainerakoak ikusita, honako hau

A la vista de los preceptos legales señalados y demás de general y concordante aplicación.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Indarrik gabe uztea Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2015eko abenduaren 9ko Agindua, Vitoria-Gasteizko udalerriko Zabalganan 179 babes ofizialeko etxebizitza esleitzeko hautaketa-prozesua hasten duena eta 2010eko maiatzaren 10eko Agindua ezeztatzen duena.

Primero.– Dejar sin efecto el resuelvo tercero de la Orden de 9 de diciembre de 2015, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se inicia el procedimiento de adjudicación de 179 viviendas de protección oficial en Zabalgana, en el municipio de Vitoria-Gasteiz y se revoca la Orden de 10 de mayo de 2010.

Bigarrena.– Hasiera ematea sustapen honetako Vitoria-Gasteizko Zabalgana auzoko babes ofizialeko 42 etxebizitza alokairuan esleitzeko prozedurari, EB1-0773/08-LC-001 espediente zenbakia duelarik.

Segundo.– Iniciar el procedimiento de adjudicación de 42 viviendas de protección oficial en el municipio de Vitoria-Gasteiz, en Zabalgana con el expediente EB1-0773/08-LC-001.

Hirugarrena.– Sustapen honetako etxebizitzak lagatzeko araubidea alokairua izango da.

Tercero.– El régimen de cesión de las viviendas de la presente promoción será el de arrendamiento.

Laugarrena.– Araudiak egokitzapenaren inguruan esaten duenari jarraituta sustapen honetako 3 logelako etxebizitzak gehienez 6 kideko bizikidetza unitateei esleituko zaizkie eta 4 logelako etxebizitzak zazpi edo kide gehiago duten bizikidetza unitateei eman ahal zaizkie.

Cuarto.– En aplicación de los criterios sobre vivienda adecuada establecidos, en este procedimiento las viviendas de tres dormitorios deben estar dirigidas a unidades convivenciales de no más de 6 miembros y las de cuatro dormitorios se podrán adjudicar a unidades convivencias de hasta 7 miembros o más miembros.

Bosgarrena.– 42 etxebizitzako esleipen prozedura honetan Agindu hau argitaratzen den egunean Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan alokairuko eskatzaile gisa Vitoria-Gasteizko udalerrirako edo Araba Erdialdeko eremu funtzionaleko udalerriren baterako altan daudenek parte hartu dezakete betiere honako baldintzak betetzen badituzte:

Quinto.– Pueden participar en este procedimiento de adjudicación de las 42 viviendas mencionadas quienes, a la fecha de publicación de la presente Orden, estén dadas de alta en el Registro de Solicitantes de Vivienda como demandantes de vivienda en alquiler en el municipio de Vitoria-Gasteiz o en alguno de los municipios del área funcional de Álava Central y cumplan los siguientes requisitos:

a) Agindu hau publikatzen den egunean Vitoria-Gasteiz udalerrian edo Araba Erdialdeko eremu funtzionaleko udalerriren batean erroldatuta egon behar da behintzat bizikidetza unitateko eskatzaileetako bat.

a) Estar empadronada, al menos una de las personas titulares de la solicitud en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz o en el Área Funcional de Álava Central, a la fecha de publicación de esta Orden.

b) 2018. urteko zergaldiko diru-sarrera haztatuak 9.000 euro baino txikiagoak ez direla eta 39.000 euro baino handiagoak ez direla egiaztatzea eskatzen da. Baldintza hau egiaztatzeko eskabidearen titular guztien diru-sarrerak kontuan hartuko dira. Mugikortasun murriztua duten pertsonek, desgaitasun psikikoa dutenek, edo genero-indarkeriaren biktima diren emakumeek ez dute gutxieneko diru-sarrerarik egiaztatu beharko, ez eta etxebizitza bat izateko eskubide subjektiborako eskubidea onartuta dutenek ere.

b) Tener ingresos ponderados entre 9.000 y 39.000 euros en el periodo impositivo correspondiente al ejercicio de renta del año 2018. En el caso de personas con discapacidad con movilidad reducida, de personas con discapacidad psíquica, de mujeres víctimas de violencia de género o de personas que tengan reconocido el derecho subjetivo de vivienda no se exigirá acreditar ingresos mínimos. Para la verificación del requisito se tendrá en cuenta la suma de los ingresos de todas las personas titulares de la inscripción.

c) Etxebizitza jabetzan, azalera eskubidean edo gozamenean ez eduki izana agindu hau argitaratzen den eguneko aurreko bi urteetan. Dena dela, 2012ko urriaren 15eko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren Aginduko 9. artikuluan jasotako etxebizitza premiaren baldintzaren salbuespenak kontuan izango dira.

c) Carecer de vivienda en propiedad, derecho de superficie o usufructo en los dos años anteriores a la fecha de publicación de esta Orden. Se aplicarán las excepciones al requisito de carencia de vivienda establecidas en el artículo 9 de la Orden de 15 de octubre de 2012.

Seigarrena.– Esleitu beharreko 42 etxebizitza horietatik honako kupoak gordeko dira:

Sexto.– Del total de 42 viviendas a adjudicar, se reservarán los siguientes cupos:

14 etxebizitza (sustapen honetan esleituko direnen % 33,33) 36 urtetik beherako pertsonei, adin horretatik beherako gutxienez kide bat duten bizikidetza-unitateak barne, esleituko zaizkie. 14 etxebizitza hauetatik 2 lau logelakoak dira era 12 hiru logelakoak.

14 viviendas (el 33,33% de las viviendas a adjudicar en esta promoción) para unidades convivenciales en las que al menos una de las personas titulares tenga menos de 36 años. De estas 14 viviendas 2 son de cuatro dormitorios y 12 de tres dormitorios.

7 etxebizitza (sustapen honetan esleituko direnen % 16,67) etxebizitza bat legez okupatzeko eskubide subjektiboa duten pertsonen artean esleituko dira. 7 etxebizitza hauetatik 1 lau logelakoa da eta 6 hiru logelakoak dira.

7 viviendas (el 16,67% de las viviendas a adjudicar en esta promoción) para solicitantes que tengan reconocido el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada a la fecha de publicación de la presente Orden. De estas 7 viviendas 1 es de cuatro dormitorios y 6 de tres dormitorios.

10 etxebizitza (sustapen honetan esleituko direnen % 23,81) etxebizitza-premia berezia duten pertsonen artean esleituko dira. 10 etxebizitza hauetatik 1 lau logelakoa da eta 9 hiru logelakoak.

10 viviendas (el 23,81% de las viviendas a adjudicar en esta promoción) para personas que acrediten tener especial necesidad de vivienda. De estas 10 viviendas 1 es de cuatro dormitorios y 9 de tres dormitorios.

11 etxebizitza (sustapen honetan esleituko direnen % 26,19) gainerako eskatzaileen artean (kupo orokorra) esleituko dira. 11 etxebizitza hauetatik 3 lau logelakoak dira eta 8 hiru logelakoak.

11 viviendas (el 26,19% de las viviendas a adjudicar en esta promoción) para personas adscritas al cupo general. De estas 11 viviendas 3 son de cuatro dormitorios y 8 de tres dormitorios.

Kupo hauetako batean etxebizitzak esleitu gabe geratuko balira etxebizitza hauek handitu egingo lukete kupo orokorrera bideratutako etxebizitzen kupoa.

Las viviendas de un cupo que queden sin adjudicar a personas o unidades convivenciales del colectivo para el que están reservadas, incrementarán el cupo de viviendas destinadas al cupo general para el resto de solicitantes.

Zazpigarrena.– Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Aginduaren 47 bis 2. artikuluak egungo erredakzioan esaten duenari jarraituz, hainbat kolektibotako kide diren pertsonak edo bizikidetza-unitateak, etxebizitzen kopuru handiena duen kupoko taldera sartuko dira.

Séptimo.– Siguiendo lo dispuesto en el artículo 47 bis 2 de la Orden de 15 de octubre de 2012, las personas o unidades convivenciales que formen parte de varios colectivos serán encuadradas en el que tenga el cupo más alto de viviendas reservadas.

Zortzigarrena.– Aipatutako baldintzak betetzen dituzten pertsonek edo bizikidetza-unitateek sustapen honetako esleipen-prozeduran parte hartu nahi badute, dagokion inprimakia aurkeztu beharko dute 2020ko ekainaren 29tik uztailaren 23ra bitartean (biak barne) hauetako bide baten bitartez:

Octavo.– Las personas que cumplan los requisitos establecidos en la presente Orden y en el resto de normativa aplicable, y estén interesadas en participar en el procedimiento de adjudicación deberán presentar la solicitud correspondiente entre el 29 de junio y el 23 de julio de 2020 (ambos inclusive) por alguno de estos medios:

– Telefonoz: Etxebideko webgunean www.etxebide.euskadi.eus argitaratutako telefono zenbakira deituta eta baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren iragarki-ohol elektronikoan (www.euskadi.eus > egoitza elektronikoa > iragarki taula) argitaratu den telefono zenbakiaren bidez.

– Telefónicamente: llamando al teléfono que se anuncia en la página web de Etxebide http://www.etxebide.euskadi.eus así como en el tablón electrónico de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (www.euskadi.eus > sede electrónica > tablón).

– Postaz: Arabako Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzan, Samaniego kalea 2, 1. solairua – 01008 Vitoria-Gasteiz

– Por correo postal: en la Delegación Territorial de Vivienda de Álava, en la calle Samaniego, 2-1.º – 01008 Vitoria-Gasteiz.

– Telematikoki: http://www.etxebide.euskadi.eus webgunearen bidez

– Telemáticamente: en http://www.etxebide.euskadi.eus

Bederatzigarrena.– Onartutako eskaerak hurrengo lerroetan jasotako barematzeko irizpideen araberako puntuazioa jasoko dute Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Aginduaren 51. artikuluak dioenari jarraituz.

Noveno.– Las solicitudes, tal y como dicta el artículo 51 de la Orden de 15 de octubre de 2012, serán baremadas de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Diru-sarrerak: 10 puntu emango zaizkie 0 eta 9.000 euro bitarteko diru-sarrerak dituzten eskatzaileei; 9 puntu, 9.001 eta 15.000 euro bitartekoak dituztenei; 8 puntu, 15.001 eta 25.000 euro bitarteko diru-sarrerak dituzten eskatzaileei, eta 5 puntu 25.001 eta 39.000 euro bitarteko diru-sarrerak dituztenei.

a) Ingresos: se otorgarán 10 puntos a las personas solicitantes cuyos ingresos estén comprendidos entre 0 y 9.000 euros, 9 puntos a las personas solicitantes cuyos ingresos estén comprendidos entre 9.001 y 15.000 euros, 8 puntos a las personas solicitantes cuyos ingresos estén comprendidos entre 15.001 y 25.000 euros, y 5 puntos a las personas solicitantes cuyos ingresos estén comprendidos entre 25.001 y 39.000 euros.

b) Bizikidetza-unitateko kide kopurua: bizikidetza-unitateko kide kopurua puntuatzeko orduan, sustapeneko etxebizitzen logela kopurua hartuko da kontuan. Logela bakarreko etxebizitzak: puntu 1 emango zaie 2 kide dituzten bizikidetza-unitateei eta 0 puntu pertsona bakarreko bizikidetza-unitateei. Bi logelako etxebizitzak: 3 puntu emango zaizkie 3 kide dituzten bizikidetza-unitateei, puntu bat 2 kide dituzten bizikidetza-unitateei eta 0 puntu pertsona bakarreko bizikidetza-unitateei. Hiru edo lau logelako etxebizitzak: 7 puntu emango zaizkie 6 kide edo gehiago dituzten bizikidetza-unitateei, 5 puntu 5 kide dituzten bizikidetza-unitateei, 3 puntu 4 kide dituzten bizikidetza-unitateei eta puntu bat 3 kide dituzten bizikidetza-unitateei.

b) Número de miembros de la unidad convivencial: el número de miembros de la unidad convivencial se puntuará en función del número de dormitorios que tengan las viviendas de la promoción. A saber, para las viviendas de 1 dormitorio: se otorgará 1 punto a las unidades convivenciales formadas por 2 miembros y 0 puntos a las unidades convivenciales unipersonales. Para las viviendas de 2 dormitorios: se otorgarán 3 puntos a las unidades convivenciales formadas por 3 miembros, 1 punto a las unidades convivenciales formadas por 2 miembros y 0 puntos a las unidades convivenciales unipersonales. Para las viviendas de 3 o 4 dormitorios: se otorgarán 7 puntos a las unidades convivenciales formadas por 6 o más miembros, 5 puntos a las unidades convivenciales formadas por 5 miembros, 3 puntos a las unidades convivenciales formadas por 4 miembros y 1 punto a las unidades convivenciales formadas por 3 miembros.

c) Antzinatasuna etxebizitza-eskatzaileen erregistroko inskripzioan: puntu 1 emango da antzinatasunik handiena duen bizikidetza-unitateko kidearen inskripzio-urte bakoitzeko; 7 puntu emango dira gehienez ere.

c) Antigüedad de la inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda: se otorgará 1 punto por cada año de inscripción del miembro de la unidad convivencial que tenga mayor antigüedad, con un máximo de 7 puntos.

d) Etxebizitza-premia berezia: 4 puntu emango zaizkie etxebizitza-premia bereziko kolektiboren bateko titularren bat duten espedienteei. Desgaitasun intelektual edo garapen-desgaitasunen bat duten pertsonei eta gaixotasun mentalen bat duten pertsonei dagokienez, 4 puntu emango zaizkie hori egiazta dezaketen bizikidetza-unitateko kideren bat duten espedienteei. Kolektibo bateko baino gehiagoko kide direnei, 4 puntu emango zaizkie horietako bakoitzeko; 8 puntu emango dira gehienez ere.

d) Especial necesidad de vivienda: se otorgarán 4 puntos a los expedientes en los que alguno o alguna de sus titulares forme parte de alguno de los colectivos con especial necesidad de vivienda. En el caso de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y personas con enfermedad mental, se otorgarán 4 puntos a los expedientes en los que cualquiera de los miembros de la unidad convivencial pueda acreditar dicha condición. A quienes formen parte de más de un colectivo se les otorgarán 4 puntos por cada uno de ellos, con un máximo de 8.

Hamargarrena.– Kontuan izango den baremazioa Agindua hau publikatuko den egunekoa izango da. Berdinketa kasuan, antzinatasun handiena duen eskaeraren aldeko ebazpena emango da eta, antzinatasuna ere berdina bada, etxebizitza-eskatzaileen erregistroan lehenengo sartu zena aukeratuko da.

Décimo.– Se calculará la baremación tomando como referencia la fecha de publicación de la presente Orden dirimiéndose los empates a favor de la solicitud que tenga mayor antigüedad y, a igual antigüedad, a favor de la que tenga la fecha más antigua de entrada en el Registro de Solicitantes de Vivienda.

Hamaikagarrena.– Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Aginduaren 50. artikuluko bertsioan eguneratuan ezarri bezala, etxebizitzak esleitzeko orduan, 47 bis artikuluan aipatzen diren kupoak, etxebizitzen egokitzapena eta prozeduran sartutako pertsonek edo bizikidetza-unitateek lortutako puntuazio-ordena hartuko dira kontuan, betiere 51. artikuluan xedatutako baremoa aplikatuz.

Decimoprimero.– Según lo dictado en la nueva redacción del artículo 50 de la Orden de 15 de octubre de 2012 las viviendas se asignarán en función de los cupos a que se refiere el artículo 47 de la orden citada, la adecuación de las viviendas y el orden de puntuación obtenido por las personas o unidades convivenciales incorporadas al procedimiento en aplicación al baremo al que se refiere al artículo 51.

Hamabigarrena.– Esleipena amaitutakoan, prozeduran dauden kupoak bezainbeste itxarote-zerrenda egingo dira, parte hartu bai baina etxebizitzarik eskuratu ez dutenak egongo direla barruan. Itxaron zerrendak amaitu ondoren Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2012ko urriaren 15eko Aginduaren 59. artikuluak ezarritakoari jarraituko zaio esleipenak egiteko.

Decimosegundo.– Una vez finalizada la asignación, se confeccionarán tantas listas de espera como cupos, de las que formarán parte quienes hubieran participado en ella sin haber obtenido vivienda. Agotada la lista de espera, las viviendas se adjudicarán conforme al procedimiento establecido en la nueva redacción del artículo 59 de la Orden de 15 de octubre de 2012.

Hamahirugarrena.– Onartutakoen eta baztertutakoen zerrendak, etxebizitza-esleipenak eta itxaron-zerrendak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren iragarki-ohol elektronikoan (www.euskadi.eus > egoitza elektronikoa > iragarki taula).

Decimotercero.– El lugar de publicación de las listas de expedientes admitidos y excluidos, asignación de viviendas y listas de espera será el tablón electrónico de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (www.euskadi.eus > sede electrónica > tablón).

Hamalaugarrena.– Agindu honen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuari, hilabeteko epean; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, zuzenean, bi hilabeteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan. Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean hasiko da errekurtso biak aurkezteko epea.

Decimocuarto.– Contra la presente Orden puede interponerse recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko ekainaren 8a.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de junio de 2020.

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


Análisis documental

Euskadi, bien común