Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

120. zk., 2020ko ekainaren 19a, ostirala

N.º 120, viernes 19 de junio de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
2429
2429

EBAZPENA, 2020ko ekainaren 12koa, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariarena, ekainaren 9ko 557/2020 Errege Dekretuan jasotako uzta-neurri berdea Euskadin aplikatzeari buruzkoa. Errege-dekretu horren bidez, ardoaren sektorean ezohiko neurriak hartu ziren, COVID-19 pandemiak eragindako krisiari aurre egiteko, eta ardoaren sektorean merkaturatzeko arau bat finkatu zen, eta mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreko nahitaezko aitorpenei buruzko araudia eta ardoaren sektoreari laguntzeko programa aldatu zituen.

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2020, del Director de Agricultura y Ganadería, en relación con la aplicación en Euskadi de la medida de cosecha en verde, recogida en el Real Decreto 557/2020 de 9 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, y por el que se fija una norma de comercialización en el sector del vino, y se modifica la regulación sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del vino.

2020ko ekainaren 10ean argitaratu da 557/2020 Errege Dekretua, ekainaren 9koa, COVID-19 pandemiak eragindako krisiari aurre egiteko ardoaren sektorean ezohiko neurriak hartzen dituena, eta ardoaren sektorean merkaturatzeko arau bat ezartzen duena eta mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreko nahitaezko adierazpenei buruzko araudia eta ardoaren sektoreari laguntzeko programa aldatzen dituena.

Con fecha 10 de junio de 2020 se ha publicado el Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, y por el que se fija una norma de comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del vino.

Arau horretan ardoaren sektoreari laguntzeko hainbat neurri ezartzen dira, eta horien artean dago, III. kapituluan, mahats-bilketarako 2020ko uzta berderako laguntza bat, Euskal Autonomia Erkidegoko mahastizainek erabil dezaketena. Horrenbestez, ekainaren 9ko 557/2020 Legearen III. kapituluan xedatutakoa aplikatzeko, honako hau

En esta norma se establecen diversas medidas de apoyo al sector del vino, entre las que se encuentra, en su Capítulo III, una ayuda a la cosecha en verde para la vendimia de 2020, a la que se pueden acoger los viticultores de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En su virtud, para la aplicación de lo dispuesto en el Capítulo III del mencionado 557/2020, de 9 de junio,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Eskabideak Euskadiko lurralde historikoetako foru-aldundietan aurkeztu beharko dira, 2020ko ekainaren 23an, beranduenez.

Primero.– La solicitudes deberán presentarse ante las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos de Euskadi, a más tardar, el 23 de junio de 2020.

Bigarrena.– Mahats-mordoak eskuz suntsitu edo deuseztatuko dira.

Segundo.– La forma de destrucción o eliminación de los racimos de uva será la manual.

Hirugarrena.– Lurralde-eremuen arabera, hektareako errenta-galeraren konpentsazioaren gehieneko zenbatekoak ebazpen honen I. eranskinean aurreikusitakoak izango dira.

Tercero.– Los importes máximos de la compensación por pérdida de renta por hectárea en función de los distintos ámbitos territoriales serán lo previstos en Anexo I de la esta Resolución.

Laugarrena.– Laguntza jaso dezaketen gehieneko zenbatekoak eta mahats-mordoak suntsitzeko edo deuseztatzeko kostuengatik lurralde-eremu bakoitzean aurreikusitako konpentsazioa ebazpen honen II. eranskinean aurreikusitakoak izango dira.

Cuarto.– Los importes máximos auxiliables y la compensación prevista por los costes de destrucción o eliminación de los racimos de uva por hectárea para cada ámbito territorial, serán los previstos en el Anexo II esta Resolución.

Bosgarrena.– Ordainketarako, faktura-sistema eta gehieneko zenbatekoak aplikatuko dira, eta gauzazko kontribuzio gisa justifikatzeko aukera izango da.

Quinto.– Para el pago, será de aplicación el sistema de factura e importes máximos con posibilidad de justificarlos en forma de contribuciones por especie.

Seigarrena.– Ebazpen honek sinatzen den egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Sexto.– Esta resolución surtirá efectos desde el día de su firma.

Zazpigarrena.– Ebazpen honen aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena argitaratzen denetik hasita.

Séptimo.– Contra la presente Resolución los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria en el plazo de un mes contado desde su publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko ekainaren 12a.

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de junio de 2020.

Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendaria,

El Director de Agricultura y Ganadería,

JORGE GARBISU BUESA.

JORGE GARBISU BUESA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común