Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

119. zk., 2020ko ekainaren 18a, osteguna

N.º 119, jueves 18 de junio de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
2387
2387

2/2020 FORU DEKRETU-ARAUA, maiatzaren 5ekoa, COVID-19aren osasun krisiaren ondorioz zerga arloko neurri osagarriak ezartzen dituena.

DECRETO FORAL-NORMA 2/2020, de 5 de mayo, sobre medidas complementarias de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.

COVID-19ak osasun publikoaren arloan eragin duen eta Osasunaren Mundu Erakundeak pandemiatzat jo duen larrialdi egoerari erantzuteko, eta martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak Estatuko lurralde osoan deklaratutako alarma egoeraren ondorioz, Gipuzkoako Foru Aldundiak martxoaren 24ko 1/2020 Foru Dekretu-Araua onetsi zuen, hain zuzen ere, COVID-19 gaitzaren osasun krisiarekin lotuta dauden zerga arloko neurri jakin batzuk onartzen dituena.

Como respuesta a la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, declarada como pandemia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud, y del estado de alarma declarado en todo el territorio del Estado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, la Diputación Foral de Gipuzkoa aprobó el Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.

Geroago, aipatutako foru dekretu-arauan aurreikusitako ahalmena erabiliz, Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak apirilaren 1eko 136/2020 Foru Agindua eman zuen, zehazki, COVID-19aren ondorioz zergapeko jakin batzuentzat hiruhilabeteko autolikidazioak eta aitorpen ez-aldizkako, informatibo eta laburtzaileak aurkeztu eta ordaintzeko epea luzatzen duena.

Posteriormente, en virtud de la facultad prevista en el citado Decreto Foral-Norma a favor del Diputado Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, se dictó la Orden Foral 136/2020 de 1 de abril, por la que se amplía para determinados obligados tributarios el plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones trimestrales y declaraciones no periódicas, informativas y recapitulativas como consecuencia del COVID-19.

Alarma egoerak hainbat luzapen izan ditu, eta hasierako deklaraziotik dagoeneko hilabete bat baino gehiago igaro delarik, oraindik ez dago garbi noiz itzuli ahal izango garen normaltasun sozialera osasun krisialdia behin gaindituta.

El estado de alarma ha sido prorrogado en sucesivos períodos, encontrándonos, transcurrido más de un mes desde su inicio, en la incertidumbre de cuándo se va a poder volver a la normalidad social una vez superada la crisis sanitaria.

Horrek eskatzen du etengabe aztertzea bai egoera horren eragina bai haren iraupena, era horretan sakonago baloratu daitekeelako noraino eragin dezakeen egoera horrek zerga arloko onurak edo araubideak eskuratzeko araudiak eskatzen dituen baldintza jakin batzuk betetzeko garaian, batik bat onura edo araubide horiek epeengatik baldintzatuta daudenean.

Ello requiere el análisis continuado de la incidencia de dicha situación y de su extensión en el tiempo, a los efectos de profundizar en la valoración de la repercusión que la misma puede tener en el cumplimiento de determinados requisitos exigidos por la normativa tributaria en el acceso a beneficios o regímenes fiscales condicionados, entre otros, por el requisito de los plazos.

Azterketa horretatik ondorioztatu da beharrezkoa dela epe eta baldintza horietako batzuen luzapena arautzea, aurreikusi gabeko egoera ezinbestekoek baldintza horien ez betetzea ekar ez dezaten.

De dicho análisis se ha concluido la necesidad de regular una prolongación de algunos de esos plazos y condicionados, para evitar situaciones que, no previstas, y de fuerza mayor, provoquen el incumplimiento de dichos condicionados.

Horrela, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan, tratamendu tributario batzuen epeak malgutzen dira. Zehazki, behin-behinean luzatzen dira ohiko etxebizitzako inbertsioaren tratamenduarekin erlazionatuta dauden epe jakin batzuk, hala nola etxebizitza kontuetan sartutako kopuruak erabiltzeko epea edo etxebizitzaren eraikuntza lanak exekutatzekoa, bai exekuzioaren gastuak zergadunak zuzenean ordaintzen dituenean eta bai haren sustatzaileari zergadunak konturako zenbatekoak ematen dizkionean. Era berean, berrinbertitzeko epea ere luzatzen da ohiko etxebizitzaren eskualdaketa kasuetan.

Así, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas se flexibilizan los plazos de determinados tratamientos tributarios, de manera que, con carácter transitorio, se establezca la ampliación de ciertos plazos relacionados con el tratamiento de la inversión en vivienda habitual, tales como el plazo para la materialización de las cantidades depositadas en cuentas vivienda o para la ejecución de las obras de construcción de la vivienda, tanto cuando el contribuyente satisfaga directamente los gastos derivados de la ejecución de las obras como cuando entregue cantidades a cuenta al promotor de aquella, además de la ampliación del plazo para la reinversión en los supuestos de transmisión de la vivienda habitual.

Orobat, etxebizitza benetan eta modu iraunkorrean okupatzeko baldintzarekin lotuta, epe jakin batzuk malgutzen dira ohiko etxebizitzaren zenbait eskualdaketa kasutan lortzen den ondare irabazia salbuetsita gera dadin. Eskualdaketa kasu horiek Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 42. eta 49. artikuluetan aurreikusitakoak dira.

También se flexibilizan determinados plazos relacionados con el requisito de la necesaria ocupación efectiva y permanente de la vivienda para ser susceptible de acogerse a la exención de la ganancia patrimonial resultante de algunos supuestos de transmisión de dicha vivienda habitual, previstos en los artículos 42 y 49 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren esparruan ere, epe luzeagoak ezartzen dira zergaren foru arauko 89 quater artikuluan langileek entitateak eratzeagatik arautzen den kenkariaren baldintzak betetzeko.

Continuando dentro del ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas, se establecen mayores plazos entre los contemplados para cumplir los requisitos para la aplicación de la deducción por la constitución de entidades por las personas trabajadoras, prevista en el artículo 89 quater de la Norma Foral del Impuesto.

Sozietateen gaineko zergari dagokionez, zergaren araudian jasota dauden eta, oro har, 2020. urtean amaitzen diren epeak luzatzen dira.

En lo que afecta al impuesto sobre sociedades, se amplían los plazos en relación con aquellos que, recogidos en la normativa del impuesto, finalicen, en general, en el año 2020.

Aurrenik, ezartzen da ezen zergaldia urte naturala baino txikiagoa duten entitateek, eta 2020ko zergaldian jarduerari ekiten dioten sorrera berriko entitateek edo entitate ez-aktiboek ez dutela urtebetera eraman behar eragiketa bolumenari dagokion magnitudea, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak 13. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

En primer lugar, se establece que las entidades cuyo período impositivo hubiera sido inferior al año natural, las entidades de nueva creación o entidades inactivas que inician su actividad en el periodo impositivo 2020, no eleven al año la magnitud correspondiente al volumen de operaciones, a efectos de lo dispuesto en el artículo 13 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Ibilgetu materialeko elementu berri jakin batzuk eskura jartzeko epea beste 12 hilabetez luzatzen da, elementu horiei dagokienez amortizazio librea zein azkartua aplikatzea ahalbidetzeko.

Se amplía en 12 meses adicionales el plazo en el que debe llevarse a cabo la puesta a disposición de determinados elementos nuevos del inmovilizado material para que sea posible aplicar la amortización libre o acelerada en relación con los mismos.

Zergadunei beste urte bat gehiago ematen zaie –lau urte izango dituzte guztira– eskualdaketa batean lortutako errentak ez integratzea posible egiten duten berrinbertsioak gauzatzeko, hain zuzen ere, zergaren foru arauak 36. eta 38. artikuluetan aipatutakoak. Orobat, kasu horretan, ondare elementu baten salmentan lortutako zenbatekoa berrinbertitzeko hiru hilabeteko epea 6 hilabetez luzatzen da haren eskurapenak errentak ez integratzeko eskubidea kontsolidatzeko balio izan duenean, betiere salmenta hori derrigorrezko mantentze aldia amaitu baino lehen egin bada. Halaber, ezartzen da ezen zergadun batek ondasun bat erosi badu 2019ko martxoaren 14tik 2020ko martxoaren 13ra bitartean, bere asmoa izanik urtebeteko epean, eskurapen datatik kontatuta, beste ondasun bat eskualdatzea eta aipatutako apartatuetan araututako zerga onuretara biltzea, artikulu horietan aurreikusitako urtebeteko epea beste urtebetez luzatuko dela.

Se adiciona un año, resultando en total cuatro los años de los que disponen los contribuyentes, para materializar las reinversiones que dan derecho a no integrar las rentas obtenidas en una transmisión previa a las que se refieren los artículos 36 y 38 de la Noma Foral del Impuesto, ampliando, asimismo, en 6 meses en este caso, el plazo de tres meses para reinvertir el importe generado por la venta de un elemento patrimonial cuya adquisición hubiese servido para consolidar el derecho a aplicar la mencionada no integración de rentas, en el supuesto de que dicha venta se hubiera realizado antes del total cumplimiento del periodo de mantenimiento obligatorio. Asimismo, se establece que cuando el contribuyente hubiera adquirido un bien entre el 14 de marzo de 2019 y el 13 de marzo de 2020, con la intención de transmitir otro en el plazo de un año a contar desde la fecha de aquella adquisición y acogerse a los beneficios tributarios regulados en los citados artículos, dicho plazo de un año previsto en los mismos se ampliará un año más.

Era berean, mozkinak nibelatzeko erreserba berezia, zergaren foru arauko 52. artikuluan arautua, zuzkitzea helburu duten kopuruen kasuan, zergaldi bat luzatzen da kopuru horiek gauzatzeko epea, eta ekintzailetza sustatzeko eta ekoizpen jarduera sendotzeko erreserba berezia –foru arau bereko 53. artikuluan aurreikusia– erabiltzeko epea ere urtebetez luzatzen da, bi kasuotan epe hori 2020. urtean amaitzen denean. Azken aipatu den erreserbari dagokionez, ezartzen da Zerga Administrazioari komunikazio bat aurkeztu beharko zaiola egutegian egindako aldaketaren eta aldaketa hori ezartzera eraman duten arrazoien berri emateko, betiere erreserba hori zuzkitu duten kopuruak partaidetza jakin batzuk eskuratzeko erabili badira.

De igual manera, se amplía en un periodo impositivo el plazo previsto para materializar las cantidades destinadas a dotar la reserva especial para nivelación de beneficios, regulada en el artículo 52 de la Norma Foral del Impuesto, y en un año el plazo para destinarse la reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva, recogida en el artículo 53 de la misma norma foral, cuando el plazo para hacerlo, en ambos supuestos, venza en 2020. En lo que se refiere a la última reserva mencionada, se introduce la obligación de presentar una comunicación a la Administración tributaria informando del cambio en el calendario y de las razones que han llevado a establecerlo, cuando las cantidades dotadas a la misma se hubieran destinado a la adquisición de determinadas participaciones.

Sorrera berriko entitate berritzaileek egindako ikerketa eta garapen proiektuak edo berrikuntza teknologikokoak aipagai harturik –denak ere zergaren foru arauko 64 bis artikuluan aipatuak–, aurreikusten da 2020an hasitako proiektuen finantzaketa kontratuak exekuzioko lehen bederatzi hilabeteen barruan formalizatu ahal izatea, betiere horretarako ezarritako baldintzak betetzen badira; eta, gainera, ezartzen da artikulu horretan aipatzen den kenkaria urte anitzeko proiektuei aplikatuko zaiela finantzaketa kontratua sinatu aurretik exekutatzen hasi badira eta kontratu hori 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldiko lehen bederatzi hilabeteetan sinatzen bada.

En cuanto a los proyectos de investigación y desarrollo o innovación tecnológica realizados por entidades innovadoras de nueva creación, a los que se refiere el artículo 64 bis de la Norma Foral del Impuesto, se habilita la posibilidad de formalizar los contratos de financiación de aquellos proyectos que se hayan iniciado en el 2020 dentro de los nueve primeros meses de ejecución de los mismos, siempre que se cumplan los requisitos exigidos para ello, estableciéndose, adicionalmente, que será de aplicación la deducción a la que se refiere el mencionado artículo en relación a proyectos que tengan carácter plurianual, cuando su ejecución hubiera comenzado con anterioridad a la suscripción del contrato de financiación, siempre que el mismo se firme en los nueve primeros meses del período impositivo iniciado a partir del 1 de enero de 2020.

Aipatutako 64 bis artikuluarekin ere lotuta, proiektuen finantzaketa kontratuak aldatzeko aukera ematen da, 2020an abian daudenean, aurrez ezarritako ordainketa, gastu eta inbertsioen egutegia egokitzeko, horren beharra izanez gero. Horrez gain, salbuespen gisa onartzen da formalizatutako finantzaketa kontratuetan parte hartzen duen zergadunaren posizioan subrogatzea, baldin eta subrogazio hori 2020ko martxoaren 14tik abenduaren 31ra bitartean egiten bada.

Relacionado con el mencionado artículo 64 bis, se posibilita la modificación de los contratos de financiación de los proyectos, cuando se encuentren en curso en 2020, con el fin de reajustar el calendario previamente establecido de pagos y de gastos e inversiones, si fuera necesario, y se admite de forma extraordinaria la subrogación en la posición del contribuyente que participa en contratos de financiación que ya se encuentren formalizados, siempre que dicha subrogación tenga lugar en el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre de 2020.

Enplegua sortzeagatik aplikatzen den kenkariari dagokionez, eta plantilla konputatzeari begira, sei hilabetez luzatzen da enpresak lan harremana amaitzen denetik langile kopuru bera berriro kontratatzeko duen epea.

En materia de deducción por creación de empleo, a efectos del cómputo de la plantilla, se amplía a seis meses el plazo que tiene la empresa desde la extinción de la relación laboral para volver a contratar a un número igual de personas trabajadoras.

Halaber, aktibo ez-korronteak edo ondare elementuak ordezteko epea ere sei hilabetez luzatzen da –hau da, bederatzi dira guztira–, epe hori 2020ko martxoaren 14tik abenduaren 31ra bitartean amaitzen denean, baldin eta kenkari jakin batzuetarako eskubidea kontsolidatzeko balio izan badute eta kenkari horiei dagokienez mantentze aldia osorik bete ez bada.

También se amplía en seis meses, resultando nueve en total, cuando venza entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, el plazo para la sustitución de aquellos activos no corrientes o elementos patrimoniales que hubiesen servido para consolidar el derecho a aplicar determinadas deducciones respecto de los que no se hubiera cumplido en su totalidad el periodo de mantenimiento.

Film luze zinematografikoen eta ikus-entzunezko serieen produkzio espainiarretan inbertitzeagatik araututako kenkariari dagokionez, urtebetez luzatzen da 2019an edo 2020an amaitzen diren lanak estreinatzeko gehieneko epea.

En relación a la deducción por inversión en producciones españolas de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales, se amplía en un año el plazo máximo de estreno para las obras que finalicen en 2019 o 2020.

Kenkari horren aplikazioarekin lotuta, eta produkzioa 2019ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra bitartean amaitzen den kasuetarako, epe berezi bat ezartzen da ekainaren 16ko 17/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamenduak zazpigarren xedapen gehigarrian aipatzen duen «zerga onura aplikatzeko txostena» eskatzeko.

Unido con la aplicación de dicha deducción, se establece un plazo extraordinario para solicitar el «Informe para la aplicación del incentivo fiscal» previsto en la disposición adicional séptima del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Decreto Foral 17/2015, de 16 de junio, en aquellos casos en los que la producción hubiera finalizado en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.

Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergari dagokionez, eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren esparruan ohiko etxebizitzarekin lotutako zerga tratamenduetan epeak luzatzearekin bat etorriz, hauxe xedatzen da etxebizitza eskualdaketetan 100eko 4ko edo 2,5eko karga tasa, kasuan kasu, aplikatu dadin: lokal bat etxebizitzarako gaitzen den kasuetan, sei hilabetez luzatzea zergadunak duen epea etxebizitza lehen aldiz erabili edo okupatzeko lizentzia lortu duela frogatzeko. Luzapen hori aplikatuko da ohiko epea 2020ko martxoaren 14tik abenduaren 31ra bitartean amaitzen denean. Gainera, egintza juridiko dokumentatuen modalitateko notariotza agirien mailakako kuotan proposatzen da salbuespen gehigarri bat sartzea mailegu eta kreditu hipotekarioen kontratuetako nobazioak formalizatzeko eskrituretarako, betiere nobazio horiek martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege-dekretuaren babesean eginak badira (8/2020 Errege Lege-dekretua, COVID-19aren inpaktu ekonomiko eta sozialari aurre egiteko premiazko neurri bereziei buruzkoa).

En lo que se refiere al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y en concreto para la aplicación en las transmisiones de vivienda del tipo de gravamen del 4 o del 2,5 por 100, según se trate, en coherencia con la extensión de plazos introducida en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas con respecto a los tratamientos tributarios relacionados con la vivienda habitual, se dispone la ampliación en seis meses de los plazos para que, cuando se trate de la habilitación de un local para vivienda, el contribuyente acredite que el mismo ha obtenido la licencia de primera utilización u ocupación como vivienda, siendo esta ampliación aplicable cuando el plazo ordinario finalice entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre de 2020. Además, se propone introducir una exención adicional que afecta a la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados, y que se aplicará a las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios, cuando dichas novaciones se formalicen al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Hobari jakin batzuk ezartzen dira makinak edo aparatu automatikoak ustiatuz egiten den jokoaren gaineko tributuaren kuota finkoan, makina edo aparatu horiek kokatuta dauden establezimenduak zenbat egun irekitzen diren kontuan hartuta. Dena den, aurreikuspena da etorkizunean Ogasun eta Finantza Departamentuak bestelako hobariak ere ezartzea COVID-19ak eragindako zirkunstantziak nola garatzen diren.

Se establecen determinadas bonificaciones en la cuota fija del tributo sobre el juego mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos, que se cuantifican en función de los días de apertura de los establecimientos en los que se encuentren ubicados los mismos, previéndose bonificaciones futuras determinadas por el Diputado Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, en función del desarrollo de las circunstancias provocadas por el COVID-19.

COVID-19ak lanaren esparruan duen eraginari erreparatuta, beharrezkoa da aintzat hartzea enplegua aldi baterako erregulatzeko espedienteek zer efektu duten araubide edo pizgarri fiskal batzuetan enplegua mantentzeko aurreikusten diren baldintza jakin batzuk betetzeko garaian. Hala gertatzen da esate baterako, langileek beren enpresan parte hartzeagatik edo entitateak eratzeagatik errenta zergan aplikatzen diren kenkariekin edo sozietateen gaineko zergan enplegua sortzeagatik araututa dagoenarekin.

Atendiendo a la incidencia del COVID-19 en el ámbito laboral, resulta necesario contemplar el efecto de los expedientes de regulación temporal de empleo, a la hora de cumplir determinados requisitos de mantenimiento de empleo previstos en determinados regímenes o incentivos fiscales, como por ejemplo en las deducciones por participación de las personas trabajadoras en su entidad empleadora o por la constitución de entidades por las personas trabajadoras en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, o en la deducción por creación de empleo prevista en el impuesto sobre sociedades.

Azkenik, COVID-19aren osasun krisiak eragindako efektuen ondorioz epe laburrean espero den koiuntura ekonomikoa dela eta, oso litekeena da zerga zorra geroratu eta zatikatzeko eskaerak asko handitzea, hala zenbatekoari nola epeari dagokienez. Alde horretatik, Diputatuen Kontseilua horrelako eskaerekin ez kolapsatzeko eta gerorapen eta zatikapen horietako batzuen tramitazioa azkartzeko, egokitzat jotzen da erabakitzea Diputatuen Kontseiluak ez duela aldez aurretik baimenik eman beharko Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuaren eskumenekoak diren zerga zorraren gerorapen edo zatikapenak ebazteko, haien zenbatekoa gehienez 3.000.000 eurokoa denean eta 5 eta 10 urte bitarteko epea dutenean.

Por último, dada la coyuntura económica que se prevé en un corto plazo como consecuencia de los efectos de la crisis sanitaria por el COVID-19, es muy probable que se produzca un crecimiento de solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de deuda tributaria de determinada envergadura, en cuanto a la cuantía y plazo. En este sentido, a fin de no colapsar el Consejo de Gobierno Foral con este tipo de solicitudes y de agilizar la tramitación de algunos de estos aplazamientos y fraccionamientos, se considera oportuno prescindir de la previa autorización del Consejo de Gobierno Foral para la resolución de aquellos aplazamientos o fraccionamientos de deuda tributaria competencia del diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, por importe no superior a 3.000.000 de euros y plazo comprendido entre 5 y 10 años.

Xedapen honetan jasotzen diren neurriek badute, zenbait kasutan, eraginik foru arau bidez erregulatu behar diren gaietan, eta bilatzen den erantzuna, presakoa izanik, ezin denez lortu foru arauak onartzeko araugintzako prozedura arruntaren bidez, haren epeak luzeak baitira oso, egoki iritzi da neurri horiek foru dekretu-arau baten bidez onartzea; gainera, premia larria justifikatuta geratzen da gorago adierazitako zirkunstantziengatik.

Las medidas incluidas en la presente disposición inciden, en algunos casos, en aspectos que requieren su regulación por norma foral, y resultando que la respuesta perseguida, de carácter urgente, no puede conseguirse a través del procedimiento normativo ordinario de aprobación de norma foral, debido a lo dilatado de sus plazos, se considera procedente su aprobación mediante un Decreto Foral-Norma, quedando justificada la urgente necesidad en las circunstancias anteriormente señaladas.

Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 14. artikuluan xedatzen du behar larri eta apartekoek daudenean Diputatuen Kontseiluak behin-behineko arau xedapenak eman ahal izango dituela, bere eskumen esklusiboen esparruan; xedapen berezi horiek foru dekretu-arauak izango dira eta ezin eragingo diete foru organoen antolaketari, araubideari eta funtzionamenduari.

El artículo 14 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa, regula la posibilidad de dictar por el Consejo de Gobierno Foral, por razones de extraordinaria y urgente necesidad, disposiciones normativas provisionales, dentro del ámbito de sus competencias exclusivas, que tomarán la forma de Decreto Foral-Norma, y que no podrán afectar a la organización, régimen y funcionamiento de los órganos forales.

Foru dekretu-arauak Batzar Nagusietan eztabaidatu eta osorik bozkatu behar dira berehala, baliozkotuak izateko.

Las disposiciones así adoptadas deberán ser inmediatamente sometidas a debate y votación en las Juntas Generales para su convalidación.

Horrenbestez, Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak proposaturik, eta Diputatuen Kontseiluak gaurko bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Diputado Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno Foral en sesión del día de la fecha,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan tratamendu tributario batzuk malgutzeko neurriak.

Artículo 1.– Medidas de flexibilización de ciertos tratamientos tributarios en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

1.– Kreditu entitateetako kontuetan sartutako kopuruak ohiko etxebizitzaren erosketan erabiltzeko epea, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 87. artikuluko 5. apartatuko b) letran ezarritakoa, 2020ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra bitartean amaitzen bada, zazpi urtekoa izango da kontu horiek ireki diren egunetik kontatzen hasita.

1.– El plazo establecido en la letra b) del apartado 5 del artículo 87 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, para proceder a materializar las cantidades depositadas en cuentas de entidades de crédito en la adquisición de vivienda habitual, que finalice entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, será de siete años contados a partir de la fecha de su apertura.

Aurreko paragrafoan ezarritako terminoetan etxebizitza kontuan sartzen diren kopuruek eskubidea emango dute urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 87. artikuluan jasotako kenkaria aplikatzeko.

Las cantidades depositadas en la cuenta vivienda en los términos establecidos en el párrafo anterior darán derecho a la práctica de la deducción prevista en el artículo 87 de la citada Norma Foral 3/2014, de 17 de enero.

2.– Eraikitzen ari den ohiko etxebizitza erosteko epea, hain zuzen ere, urriaren 14ko 33/2014 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduaren 66.1 artikuluko b) letran ezarritakoa, 2020ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra bitartean amaitzen bada, bost urtekoa izango da inbertsioa hasten denetik aurrera.

2.– El plazo para la adquisición de vivienda habitual en construcción, establecido en la letra b) del artículo 66.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 33/2014, de 14 de octubre, que finalice entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, pasará a ser de cinco años desde el inicio de la inversión.

3.– Urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarenak, 49. artikuluan aurreikusten dituen ohiko etxebizitzaren eskualdaketa kasuetan, urriaren 14ko 33/2014 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduaren 45. artikuluko 3. apartatuan aipatzen den berrinbertsio epea hiru urtekoa izango da.

3.– El plazo de reinversión, en los supuestos de transmisión de la vivienda habitual previstos en el artículo 49 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, al que se refiere el apartado 3 del artículo 45 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 33/2014, de 14 de octubre, será de tres años.

Apartatu honetan aipatzen den epearen luzapena aplikatuko da ohiko etxebizitzaren eskualdaketak 2018ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra bitartean egindakoak direnean, edo ohiko etxebizitza 2018ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra bitartean erosi eta, horren ondoren, aurrekoa eskualdatzen denean.

La ampliación del plazo a que se refiere el presente apartado se aplicará en las transmisiones de vivienda habitual efectuadas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020, o en de adquisición de una vivienda habitual entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020 y posterior transmisión de la anterior vivienda habitual.

4.– Ohiko etxebizitza benetan eta modu iraunkorrean okupatzeko epea, hain zuzen ere, urriaren 14ko 33/2014 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduko 64. artikuluko 2. apartatuan aipatua, sei hilabetez luzatuko da 2020ko martxoaren 14tik 2020ko abenduaren 31ra bitartean amaitzen bada.

4.– El plazo para la ocupación efectiva y permanente de la vivienda habitual a que se refiere el apartado 2 del artículo 64 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 33/2014, de 14 de octubre, se ampliará en seis meses cuando dicho plazo finalice entre el 14 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.

5.– Urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarenak, 42. artikuluko b) eta c) letretan eta 49. artikuluan ezartzen dituen salbuespenak aplikatzeko ez bestetarako, ulertuko da zergaduna ohiko etxebizitza eskualdatzen ari dela une horretan etxebizitza hori bere ohiko etxebizitza denean edo, bestela, hura eskualdatu aurreko hiru urteetako edozein egunetara arte halakotzat hartu denean.

5.– A los exclusivos efectos de la aplicación de las exenciones previstas en las letras b) y c) del artículo 42 y en el artículo 49 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se entenderá que el contribuyente está transmitiendo su vivienda habitual cuando la vivienda en cuestión constituya su vivienda habitual en ese momento o hubiera tenido tal consideración hasta cualquier día de los tres años anteriores a la fecha de transmisión.

Apartatu honetan aipatzen den epearen luzapena aplikatuko da soil-soilik baldin eta, 2018ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra bitartean etxebizitzak ohiko etxebizitza izateari utzi badio, arau orokorrei jarraituz, eta betiere, baldin eta, artikulu honen 3. apartatuko bigarren paragrafoan ezarritako aplikazio eremu tenporalean, horren xedea Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 49. artikuluan aurreikusten den salbuespena aplikatzea bada.

La ampliación del plazo a que se refiere el presente apartado se aplicará exclusivamente en los supuestos en los que la vivienda haya dejado de tener la consideración de vivienda habitual, conforme a las reglas generales, entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020, y siempre dentro del ámbito de aplicación temporal establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del presente artículo, cuando se trate de la aplicación de la exención prevista en el artículo 49 de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

6.– Etxebizitzak familia etxebizitza izateari utzitakoan, hura eskualdatzeko epea, urriaren 14ko 33/2014 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduko 45. artikuluaren 2. apartatuan aurreikusia, hiru urtekoa izango da.

6.– El plazo máximo para transmitir la vivienda una vez haya dejado de tener la consideración de vivienda familiar, previsto en el apartado 2 del artículo 45 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 33/2014, de 14 de octubre, será de tres años.

Apartatu honetan aipatzen den epearen luzapena aplikatuko da soil-soilik baldin eta, 2018ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra bitartean, etxebizitzak familia etxebizitza izateari utzi badio aipatutako 2. apartatuan xedatutakoarekin bat, betiere, artikulu honen 3. apartatuko bigarren paragrafoan ezarritako aplikazio eremu tenporalaren barruan.

La ampliación del plazo a que se refiere el presente apartado se aplicará exclusivamente en los supuestos en los que la vivienda haya dejado de tener la consideración de vivienda familiar conforme a lo dispuesto en el citado apartado 2, entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020, y siempre dentro del ámbito de aplicación temporal establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del presente artículo.

7.– Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 3/2014 Foru Arauaren 89 quater artikuluak langileek entitateak eratzeagatik arautzen duen kenkaria aplikatzearen ondorioetarako, eta entitateak 2019ko irailaren 15etik 2020ko abenduaren 31ra bitartean eratu diren kasuetarako, jarraian aipatzen diren epeak urtebetekoak izango dira eraketaren unetik aurrera:

7.– A los efectos de aplicar la deducción por la constitución de entidades por las personas trabajadoras, regulada en el artículo 89 quater de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y para los supuestos de las entidades constituidas entre el 15 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, los plazos indicados a continuación serán de un año desde su constitución:

a) Harpidetzak entitatea eratzea helburu duela jotzeko epea, aipatutako 89 quater artikuluaren 2. apartatuko a) letran aurreikusia.

a) El plazo para considerar que la suscripción tiene por objeto la constitución de la entidad, previsto en la letra a) del apartado 2 del citado artículo 89 quater.

b) Zergadunak entitatean langile gisa jarduten hasteko epea, aipatu den 2. apartatuko e) letran aurreikusia.

b) El plazo previsto en la letra e) del referido apartado 2 para que los contribuyentes empiecen a prestar sus servicios como personas trabajadoras en la entidad.

c) 2. apartatuko g) letran ezarritako baldintza langile guztiek betetzea ez exijitzeko epea, apartatu horretako azken paragrafoan aurreikusia.

c) El plazo previsto en el último párrafo del apartado 2, por el que no es exigible que el conjunto de las personas trabajadoras cumplan el requisito previsto en la letra g) de dicho apartado.

d) Langile gisa jardutea ez exijitzeko epea, 89 quater artikuluaren 3. apartatuko azken paragrafoan aurreikusia.

d) El plazo previsto en el último párrafo del apartado 3 del artículo 89 quater, por el que no es exigible la prestación de servicios como persona trabajadora.

2. artikulua.– Sozietateen gaineko zergan tratamendu tributario jakin batzuk malgutzeko neurriak.

Artículo 2.– Medidas de flexibilización de ciertos tratamientos tributarios en el impuesto sobre sociedades.

1.– Urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarenak, 13. artikuluaren 5. apartatuan jasotako kasuetan mikroenpresa, enpresa txiki eta enpresa ertaintzat hartzeko, ez da urtebetera eramango eragiketa bolumenari dagokion magnitudea, urte naturalaz azpiko zergaldia 2020. urtean hasten denean edo sorrera berriko entitateak eta entitate inaktiboak 2020. urtean ustiapen ekonomiko bat eramaten hasten direnean.

1.– A los efectos de la consideración de microempresa, de pequeña y de mediana empresa en los supuestos previstos en el apartado 5 del artículo 13 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, no se elevará al año la magnitud correspondiente al volumen de operaciones, cuando el periodo impositivo inferior al año natural se inicie en el año 2020, o cuando las entidades de nueva creación y las entidades inactivas comiencen a llevar a cabo una explotación económica durante el año 2020.

2.– Urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarenak, 21. artikuluaren 1. apartatuko b) letran eta 2. apartatuan (amortizazio askatasuna eta amortizazio azeleratua) ondare elementua eskura jartzeko jasotzen duen hamabi hilabeteko epea beste hamabi hilabetez luzatuko da, epe hori 2020an amaitzen baldin bada.

2.– El plazo de doce meses para la puesta a disposición a que se refieren la letra b) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 21 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, sobre libertad de amortización y amortización acelerada, se ampliará en doce meses cuando venza en 2020.

3.– Urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarenak, 36. artikuluaren 1. apartatuan eta 38. artikuluaren 1. apartatuan ondare elementua entregatu edo eskura jarri ondorengo hiru urtetan aparteko mozkinak berrinbertitzeko aipatzen dituen epeak urtebetez luzatuko dira, epe horiek 2020an amaitzen baldin badira.

3.– Los plazos de reinversión de beneficios extraordinarios de tres años posteriores a la fecha de la entrega o puesta a disposición del elemento patrimonial, a que se refieren el apartado 1 del artículo 36 y el apartado 1 del artículo 38 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se ampliarán en un año cuando venzan en 2020.

Era berean, zergadunak ondasun bat 2019ko martxoaren 14tik 2020ko martxoaren 13ra bitartean eskuratu duenean eta haren asmoa eskurapen horretatik aurrerako urtebeteko epean beste bat eskualdatzea eta aipatutako apartatuetan erregulatutako zerga onurak jasotzea denean, apartatu horietan adierazitako urtebeteko epe hori beste urte batez luzatuko da.

Igualmente, cuando el contribuyente hubiera adquirido un bien entre el 14 de marzo de 2019 y el 13 de marzo de 2020, con la intención de transmitir otro en el plazo de 1 año a contar desde la fecha de aquella adquisición y acogerse a los beneficios tributarios regulados en los citados apartados, dicho plazo de 1 año previsto en los mismos se ampliará un año más.

4.– Urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarenak, 36. artikuluaren 4. apartatuko bigarren paragrafoan aparteko mozkinak berrinbertitzeko aipatzen duen hiru hilabeteko epea sei hilabetez luzatuko da, 2020ko martxoaren 14tik 2020ko abenduaren 31ra bitartean amaitzen baldin bada.

4.– El plazo de reinversión de beneficios extraordinarios de tres meses al que hace referencia el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 36 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se ampliará en seis meses cuando finalice entre el 14 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.

5.– Urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarenak, 116. artikuluaren 5. apartatuan (ondasun higiezinen errentamendu kualifikatuan aritzen diren entitateen araubidea) jasotzen duen aparteko mozkinen berrinbertsio epearen bost urterako luzapena beste urte batez zabaltzen da, luzapen hori 2020an amaitzen baldin bada.

5.– La ampliación a cinco años del plazo de reinversión de beneficios extraordinarios a que refiere el apartado 5 del artículo 116 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades Territorio Histórico de Gipuzkoa, sobre el régimen tributario de las entidades con actividad cualificada de arrendamiento de inmuebles, se extenderá en un año cuando dicha ampliación venza en 2020.

6.– Urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarenak, 52.2 artikuluan (mozkinak nibelatzeko erreserba berezia) zerga oinarria kenkarien bidez gehitzeko aipatzen duen bost urteko gehieneko epea zergaldi batez luzatzen da, epe hori 2020an amaitzen baldin bada.

6.– El plazo máximo de cinco años para incrementar la base imponible con las cantidades deducidas a que se refiere el artículo 52.2 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, relativo a la reserva especial para la nivelación de beneficios, se amplía en un periodo impositivo cuando dicho plazo venza en 2020.

Zergadunak aurreko paragrafoan aipatutako epearen luzapena erabiltzen badu, aipatutako 52. artikuluaren 3. apartatutan xedatutakoaren arabera erreserbaren saldoa erabili ezingo duen epea zergaldi batez luzatuko da, era berean.

En los supuestos en los que el contribuyente haga uso de la ampliación del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el plazo durante el cual no podrá disponer del saldo de la reserva, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del citado artículo 52, se ampliará, igualmente, en un período impositivo.

7.– Urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarenak, 53.2 artikuluan ekintzailetza sustatu eta ekoizpen jarduera sendotzeko erreserba bereziari zuzkitutako kopuruak bertan jasotako helburuetako batean erabiltzeko aipatzen duen hiru urteko gehieneko epea urtebetez luzatuko da, epe hori 2020an amaitzen baldin bada.

7.– El plazo máximo de tres años a que se refiere el artículo 53.2 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, para destinar las cantidades dotadas a la reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva, a alguna de las finalidades contempladas en el mismo, se ampliará en un año cuando venza en 2020.

Zergadunak aurreko paragrafoan aipatutako gehieneko epearen luzapena erabiltzen badu, aipatutako 53. artikuluaren 4. apartatutan xedatutakoaren arabera erreserbaren saldoa erabili ezingo duen epea urtebetez luzatuko da, era berean.

En los supuestos en los que el contribuyente haga uso de la ampliación del plazo máximo a que se refiere el párrafo anterior, el plazo durante el cual no podrá disponer del saldo de la reserva, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del citado artículo 53, se ampliará, igualmente, en un año.

Zergaduna erreserbaren saldoa osorik edo zati batean aipatutako 53. artikuluaren 2. apartatuko c) letran jasotzen dituen helburuetan erabiltzera doanean, Zerga Administrazioari komunikazio bat aurkeztu beharko dio, hala badagokio, egutegian izandako aldaketaren eta haren arrazoien berri emanda.

Cuando el contribuyente vaya a destinar la totalidad o parte del saldo de la reserva a las finalidades previstas en la letra c) del apartado 2 del referido artículo 53, deberá presentar, en su caso, una comunicación a la Administración tributaria informando del cambio en el calendario y las razones de este.

8.– Sorrera berriko entitate berritzaileek egindako ikerketa eta garapeneko edo berrikuntza teknologikoko proiektuak finantzatzeko 2020ko ekitaldian hasi dituzten kontratuen formalizazioa, baldin eta kontratu horiek urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarenak, 64 bis artikuluaren 2. apartatuko d) letran aipatutako finantzaketa kontratuak badira, proiektuak gauzatzen hasi aurretik egin beharko da, nahiz eta, era berean, hura gauzatzen den lehendabiziko bederatzi hilabeteen barruan egin ahal izango den, betiere aipatutako 64 bis artikuluaren 7. apartatuan aipatutako txostena eskatu bada, proiektua gauzatzen hasi aurretik, eta aitortzeko borondatezko epea amaitu ez bada.

8.– La formalización de los contratos de financiación de los proyectos de investigación y desarrollo o innovación tecnológica realizados por entidades innovadoras de nueva creación, a que se refiere la letra d) del apartado 2 del artículo 64 bis de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, iniciados en el ejercicio 2020, deberá efectuarse con anterioridad al inicio de la ejecución de los proyectos, aunque podrá realizarse igualmente en los nueve primeros meses de ejecución de los mismos, siempre que se haya solicitado el informe a que hace referencia el apartado 7 del citado artículo 64 bis, con anterioridad al inicio de la ejecución, y no haya concluido el período voluntario de declaración.

Aipatutako 64 bis artikuluaren 2. apartatuan xedatutakoa xedatuta ere, artikulu horretan jasotakoa aplikagarri izango zaie ikerketa eta garapeneko edo berrikuntza teknologikoko urte anitzeko proiektuei, baldin eta haiek finantzaketa kontratua sinatu aurretik gauzatzen hasi badira, betiere kontratu hori 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldiaren lehendabiziko bederatzi hilabeteetan sinatzen denean.

No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del referido artículo 64 bis, será de aplicación lo dispuesto en dicho artículo a los proyectos de investigación y desarrollo o innovación tecnológica de carácter plurianual cuya ejecución hubiera comenzado con anterioridad a la suscripción del contrato de financiación, siempre que el mismo se firme en los nueve primeros meses del período impositivo iniciado a partir del 1 de enero de 2020.

2020an martxan dauden finantzaketa kontratuak aldatu ahal izango dira ordainketa eta gastuen egutegia eta inbertsioen egutegia doitzeko. Aldaketa horren berri emango zaio Zerga Administrazioari, komunikazio osagarri baten bidez, hura formalizatzen denetik hiru hilabeteko epean eta, nolanahi ere, 2020ko abenduaren 31ren aurretik.

Los contratos de financiación que se encuentren en curso en 2020 podrán ser modificados para reajustar el calendario de pagos y de gastos e inversiones. Dicha modificación será presentada a la Administración tributaria mediante comunicación complementaria en el plazo de tres meses desde su formalización y, en cualquier caso, antes de 31 de diciembre de 2020.

Aparteko izaeraz, zilegi izango da jadanik formalizatutako kontratuetan parte hartzen duen zergadunaren posizioan subrogatzea, baldin eta subrogazio hori 2020ko martxoaren 14tik 2020ko abenduaren 31ra bitartean gertatzen bada.

Con carácter extraordinario, será admisible la subrogación en la posición del contribuyente que participa en los contratos ya formalizados, siempre que dicha subrogación tenga lugar en el periodo comprendido entre el 14 de marzo y 31 de diciembre de 2020.

9.– Lan harremana azkentzen denetik langile kopuru bera berriro kontratatzeko bi hilabeteko epea, alegia, urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarenak, 66. artikuluaren 2. apartatuan jasotako epea, beste 4 hilabetez luzatuko da, lan harremana 2020ko martxoaren 14tik 2020ko abenduaren 31ra bitartean azkendu denean.

9.– El plazo de dos meses para volver a contratar a un número igual de personas trabajadoras desde la extinción de la relación laboral, dispuesto en el apartado 2 del artículo 66 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se ampliará en 4 meses cuando la extinción de la relación laboral se haya producido en el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre de 2020.

10.– Urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarenak, 67. artikuluaren 5. apartatuaren bigarren paragrafoan kenkariari lotutako inbertsioa gauzatzeko erabiltzen diren aktibo ez-korronteak lehengoratzeko aipatzen duen hiru hilabeteko epea sei hilabetez luzatuko da, epe hori 2020ko martxoaren 14tik 2020ko abenduaren 31ra bitartean amaitzen baldin bada.

10.– El plazo de tres meses para la reposición de los activos no corrientes en que se materialice la inversión objeto de la deducción a que se refiere el segundo párrafo del apartado 5 del artículo 67 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se ampliará en seis meses cuando venza entre el 14 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.

11.– Urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarenak, hamabosgarren xedapen gehigarriaren bat apartatuko 7. puntuan film luze zinematografikoa eta ikus-entzunezko seriea estreinatzeko jasotzen duen 2 urteko gehieneko epea urtebetez luzatuko da, ikus-entzunezko lana 2019an edo 2020an amaitu baldin bada.

11.– El plazo máximo de 2 años para estrenar el largometraje cinematográfico o serie audiovisual, previsto en el punto 7 del apartado uno de la disposición adicional decimoquinta de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, se ampliará en un año cuando la obra audiovisual haya finalizado en el año 2019 o 2020.

12.– Espainiako film luze zinematografikoen eta ikus-entzunezko serieen ekoizpenengatik, baldin eta produkzioa 2019ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra bitartean bukatu bada, 2021eko abenduaren 31ra arte eskatu ahal izango da ekainaren 16ko 17/2015 Foru Dekretuaren bidez onartutako Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamenduak zazpigarren xedapen gehigarrian jasotako «pizgarri fiskala aplikatzeko txostena».

12.– Las producciones españolas de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales que hayan finalizado la producción durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, podrán solicitar el «Informe para la aplicación del incentivo fiscal» previsto en la disposición adicional séptima del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 17/2015, de 16 de junio, hasta el 31 de diciembre de 2021.

2019ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra bitartean Euskadiko Autonomia Erkidegoan urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergarenak, hamabosgarren xedapen gehigarriaren bi apartatuan jasotako kenkaria izan dezaketen gastuak egin dituzten atzerriko lan baten ekoizpen exekutiboaz arduratzen diren enpresek 2021eko abenduaren 31ra arte eskatu ahal izango dute «pizgarri fiskala aplikatzeko txostena».

Las empresas encargadas de la producción ejecutiva de una obra audiovisual extranjera que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 hayan realizado gastos en la Comunidad Autónoma Vasca, susceptibles de acogerse a la deducción prevista en el apartado dos de la disposición adicional decimoquinta de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, podrán solicitar el «Informe para la aplicación del incentivo fiscal» hasta el 31 de diciembre de 2021.

3. artikulua.– Neurri osagarriak ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergan.

Artículo 3.– Medidas complementarias en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

1.– Abenduaren 30eko 18/1987 Foru Arauak, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergarenak, 11.1 artikuluaren c) letraren azken paragrafoan lokal bat etxebizitza moduan gaitzeko jasotzen duen 18 hilabeteko epea sei hilabetez luzatzen da, epe hori 2020ko martxoaren 14tik 2020ko abenduaren 31ra bitartean amaitzen baldin bada.

1.– El plazo de 18 meses previsto en el último párrafo de la letra c) del artículo 11.1 de la Norma Foral 18/1987, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para la habilitación de un local como vivienda, se amplía en seis meses, cuando dicho plazo finalice entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre de 2020.

2.– 2020ko martxoaren 18tik aurrerako ondorioekin, idazkera berria ematen zaio abenduaren 30eko 18/1987 Foru Arauak, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergarenak, 41.I.B) artikuluan jasotako 39. zenbakiari:

2.– Con efectos desde el 18 de marzo de 2020, se da nueva redacción al número 39 del artículo 41.I.B) de la Norma Foral 18/1987, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:

«39. Baliabiderik gabeko zordun hipotekarioak babesteko presako neurriei buruzko martxoaren 9ko 6/2012 Errege Lege Dekretuaren babesean eta COVID-19aren Inpaktu Ekonomiko eta Sozialari aurre egiteko Ezohiko Premiazko Neurriei buruzko martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren babesean egiten diren hipoteka mailegu eta kredituen kontratu berritzeak formalizatzeko eskriturek ez dute ordaindu beharko zerga horren egintza juridiko dokumentatuen modalitateko notario agirien kuota gradualik.»

«39. Las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados de este Impuesto.»

4. artikulua.– Makinen edo aparatu automatikoen bidezko jokoetan aplikagarri diren kuota finkoak hobaritzea.

Artículo 4.– Bonificación de las cuotas fijas aplicables en los juegos mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos.

Honako hobari hauek ezartzen dira otsailaren 1eko 1/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Jokoaren gaineko Zergarenak, 12. artikuluan makinen edo aparatu automatikoen bidezko jokoetan aplikatzeko jasotzen dituen kuota finkoei begira:

Se establecen las siguientes bonificaciones aplicables a las cuotas fijas aplicables en los juegos mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos, previstas en el artículo 12 de la Norma Foral 1/2005, de 1 de febrero, por la que se regula el Tributo sobre el Juego en el Territorio Histórico de Gipuzkoa:

a) 2020ko lehen hiruhilekoaren likidazioari dagokion kuotaren zatiari 100eko 15eko hobari bat aplikatuko zaio.

a) A la parte de la cuota correspondiente a la liquidación del primer trimestre de 2020 le será de aplicación una bonificación del 15 por 100.

b) 2020ko bigarren hiruhilekoaren likidazioari dagokion kuotaren zatiari 100eko 100eko hobari bat aplikatuko zaio.

b) A la parte de la cuota correspondiente a la liquidación del segundo trimestre de 2020 le será de aplicación una bonificación del 100 por 100.

5. artikulua.– Aldi baterako enplegu erregulazioko espedienteen eragina zerga tratamendu jakin batzuetan.

Artículo 5.– Incidencia de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en determinados tratamientos tributarios.

Zerga ondorioetarako, aldi baterako enplegu erregulazioko espediente batek (ERTE) eraginda dauden pertsonek beren zerbitzua eskaintzen zioten enpresako langiletzat hartzen jarraituko dira espediente horrek irauten duen bitartean.

A efectos tributarios, las personas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), seguirán considerándose trabajadoras de la empresa para la que prestaban sus servicios durante el período de tiempo en el que dure el citado expediente.

6. artikulua.– Zerga zorrak geroratzea edo zatikatzea, haien epea 5 eta 10 urte bitartekoa denean.

Artículo 6.– Aplazamientos o fraccionamientos de deudas tributarias cuyo plazo comprenda entre 5 y 10 años.

2020 eta 2021ean, 5 urtetik gorakoa den eta 10 urtetik gorakoa ez den epea duten gerorapen edo zatikapenak ebazteko, ez da beharrezkoa izango Diputatuen Kontseiluak aurretik ematea abuztuaren 2ko 38/2006 Foru Dekretuaren bidez onartutako Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga-bilketaren Erregelamenduak 37.1 artikuluaren d) letran jasotako baimena.

Durante 2020 y 2021, la resolución de los aplazamientos o fraccionamientos de deudas tributarias cuyo plazo sea superior a 5 años y no superior a 10, no requerirá la previa autorización del Consejo de Gobierno Foral prevista en la letra d) del artículo 37.1 del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa, aprobado por el Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Arauak emateko ahalmena.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.–. Habilitaciones normativas.

1.– Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuari baimena ematen zaie foru dekretu-arau hau garatu eta aplikatzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzaten.

1.– Se autoriza a la Diputación Foral de Gipuzkoa y al Diputado Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas para dictar cuantas disposiciones sean necesarias en desarrollo y aplicación del presente Decreto foral-norma.

2.– Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuari baimena ematen zaio foru agindu bidez foru dekretu-arau honetako 1., 2. eta 3. artikuluetan jasotako epeak luzatu ditzan, betiere haren onarpena eragin zuten aparteko zirkunstantzien jarraipenak hala justifikatzen badu.

2.– Se autoriza al diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas para ampliar mediante orden foral los plazos previstos en los artículos 1, 2 y 3 del presente Decreto foral-norma, siempre que el mantenimiento de las circunstancias excepcionales que motivaron su aprobación lo justifique.

3.– Era berean, Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuari baimena ematen zaio foru agindu bidez aldi baterako luzatu dezan otsailaren 1eko 1/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Jokoaren gaineko Zergarenak, 12. artikuluan makinen edo aparatu automatikoen bidezko jokoetan aplikatzeko jasotzen dituen kuota finkoei begira ezartzen diren hobarien aplikazioa. Era berean, baimena ematen zaio 4. artikuluko b) letran jasotako kopurua murriztu dezan, betiere haren onarpena eragin zuten aparteko zirkunstantzien jarraipenak edo itxialdia arintzeko prozesuak hala justifikatzen badute.

3.– Asimismo, se autoriza al Diputado Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas para prorrogar temporalmente mediante orden foral la aplicación de las bonificaciones de las cuotas fijas aplicables en los juegos mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos, previstas en el artículo 12 de la Norma Foral 1/2005, de 1 de febrero, por la que se regula el Tributo sobre el Juego en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, así como a reducir la cuantía prevista en la letra b) del artículo 4, siempre que el mantenimiento de las circunstancias excepcionales que motivaron su aprobación o el proceso de desescalada lo justifique.

4.– Halaber, Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuari baimena ematen zaio Gipuzkoako Lurralde Historikoaren zerga araudian jasotako beste epe batzuk luzatu edo eten ahal izan ditzan foru agindu bidez, baldin eta, COVID-19ak sortutako aparteko zirkunstantziengatik, epe horiek zergadunari kaltea eragiten badiote ohiko egoeraren aldean.

4.– Igualmente, se autoriza al Diputado Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas para que mediante orden foral pueda ampliar o suspender otros plazos previstos en la normativa tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa que, con motivo de la coyuntura extraordinaria derivada del COVID-19, sitúen al contribuyente en circunstancias desfavorables respecto a la situación ordinaria.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.–. Entrada en vigor.

Foru dekretu-arau hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean jarriko da indarrean.

El presente Decreto foral-norma entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

Donostia, 2020ko maiatzaren 5a.

Donostia / San Sebastián, a 5 de mayo de 2020.

Diputatu nagusia,

El Diputado General,

MARKEL OLANO ARRESE.

MARKEL OLANO ARRESE.

Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatua,

El Diputado Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas,

JABIER LARRAÑAGA GARMENDIA.

JABIER LARRAÑAGA GARMENDIA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común