Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

116. zk., 2020ko ekainaren 15a, astelehena

N.º 116, lunes 15 de junio de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

SPRI - ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA
SPRI - AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
2327
2327

EBAZPENA, 2020ko maiatzaren 28koa, SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako zuzendariarena, zeinaren bidez onartzen eta argitaratzen baitira 2020ko «Innobideak» laguntza-programa arautzen duten oinarriak, eta horietarako deialdia egiten baita.

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2020, del Director General de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se procede a la aprobación, publicación y convocatoria de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Innobideak» 2020.

SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren menpeko zuzenbide pribatuko erakunde publikoak, hainbat ekintza egiten ditu bultzada bat emateko Euskal Autonomia Erkidegoko industria eta enpresen jarduerari, inbertsioari, garapenari, industria arloko dibertsifikazio eta lehiakortasunari, berrikuntzari, nazioartekotzeari, Informazioaren eta Ezagutzaren Gizarteari eta enpresen ekintzailetzari.

SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, Ente Público de Derecho Privado dependiente del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, tiene encomendadas las actuaciones dirigidas a promover la actividad industrial y empresarial, la inversión, el desarrollo, la diversificación y la competitividad industrial, la innovación, la internacionalización, el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento y el fomento de la actividad emprendedora empresarial, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Zentzu horretan, SPRIk hainbat ekintza garatzen ditu Euskadiko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planean (PCTI 2020) jasotako helburuak betetzeko. Ekintza horien artean aipatzekoak dira enpresen lehiakortasuna hobetzea helburu duten laguntza-programak.

A este respecto, SPRI viene desarrollando diversas acciones encaminadas a cumplir con los objetivos recogidos en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020 (PCTI 2020). Entre estas actuaciones cabe citar los diversos programas de ayudas a través de los cuales se intenta impulsar la mejora en la competitividad de las empresas vascas.

Ondorioz, laguntza-programa hau diseinatu da enpresen lehiakortasuna hobetuko duten ekintzak sustatzeko, produktu, zerbitzu edota merkatuko dibertsifikazio handiagoa lortzeko balioko duten proiektuak bultzatuz.

En consecuencia, el presente Programa de Ayudas se ha diseñado con el objetivo prioritario de promover acciones que mejoren la competitividad de las empresas, mediante el apoyo a proyectos orientados a conseguir una mayor diversificación de producto, servicio y/o mercado.

Adierazitako guztiarengatik, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Estatutuak onartzen dituen eta, beraz, SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren organo nagusien funtzioak arautzen dituen azaroaren 13ko 160/2018 Dekretuan ezarritakoaren arabera, 2020 «Innobideak» laguntza-programari dagozkion oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea, zeintzuen edukia atxikita baitago Ebazpen honen Eranskinean.

Primero.– De conformidad con lo establecido en el Decreto 160/2018, de 13 de noviembre, que aprueba los Estatutos de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por lo que se regulan las funciones de los órganos rectores de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, aprobar las bases reguladoras y las convocatoria correspondiente al Programa de Ayudas «Innobideak» 2020, cuyo contenido se adjunta a modo de anexo a la presente Resolución.

Bigarrena.– Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49.2 artikuluari jarraikiz, 2020 «Innobideak» laguntza-programaren oinarri arautzaileak onartzen dituen ebazpen hau osorik argitaratzea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

Segundo.– De conformidad con el artículo 49.2 del Decreto legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, proceder a la publicación íntegra en el Boletín Oficial del País Vasco de la presente Resolución de aprobación de las bases reguladoras correspondientes al Programa «Innobideak» 2020.

Hirugarrena.– Ebazpen honen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa jar dakioke SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren zuzendari nagusiari, hilabete bateko epean, ebazpen hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, edo zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke, administrazioarekiko auzi-epaitegietan, bi hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Tercero.– Contra la presente Resolución, podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Dirección General de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución.

Bilbao, 2020ko maiatzaren 28a.

En Bilbao, a 28 de mayo de 2020.

SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusia,

El Director General SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial,

ALEXANDER ARRIOLA LIZARRITURRI.

ALEXANDER ARRIOLA LIZARRITURRI.

ERANSKINA
ANEXO
2020KO INNOBIDEAK LAGUNTZA-PROGRAMAREN OINARRI ARAUTZAILEAK
BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS INNOBIDEAK 2020

Euskal ekonomiak azken hamarkadetan izan duen eraldaketa eta modernizazioa -EBko batez bestekoaren gainetik dauden ekonomiaren hazkunde eta enplegu tasekin- bortizki eten da COVID-19 birusak mundu osora zabaldu duen pandemiarengatik. Egoera horretan, Euskadiko Administrazio Publikoek presazko neurriak hartu behar dituzte, berriz ere hazkunde fase batean sartzeko ahalik eta azkarren, eta Euskadiren lehiakortasun-posizioa indartzeko.

La transformación y modernización que la economía vasca ha disfrutado durante las últimas décadas, con tasas de crecimiento de la economía y del empleo superiores a la media de la UE, se ha visto truncada de forma sobrevenida como consecuencia de la irrupción de la pandemia desatada a nivel global por el virus COVID-19, lo que impone a las Administraciones Públicas de Euskadi afrontar actuaciones de emergencia que permitan, alcanzar de nuevo y en el menor tiempo posible, una nueva fase de crecimiento y reforzar la posición competitiva de Euskadi.

Bukatu berri den zikloan, enpresa askok garatu dituzte testuinguru batetik bestera pasatzeko aukera eman dieten gaitasunak, hots, prozesuak hobetuz eta kostuak murriztuz eraginkortasun operatiboa lortzetik arrakastaz lehiatzera pasatzeko baliatu dituztenak, horrekin batera finkatuz bereizketarako eta berrikuntzarako estrategiak. Euskadi bere egitura dibertsifikatzen ari da pixkanaka, eta apustua egin du etorkizunean eskaera izango duten sektoreen alde, dagoeneko badagoelarik ezagutza-oinarri erreal bat arlo horietan, eta egoera honetan ezin dugu galdu kapital hori.

En el ciclo que acaba de finalizar, muchas han sido las empresas que han desarrollado capacidades que les han permitido transitar de un contexto, centrado en el necesario logro de la eficiencia operativa a través de la mejora en los procesos y en la reducción de los costes, a competir de manera exitosa, estableciendo en paralelo estrategias de diferenciación e innovación. Euskadi ha avanzado hacia una diversificación progresiva de su estructura, apostando por aquellos sectores de demanda futura sobre los que existía una base real de conocimiento; un capital que, como consecuencia de esta coyuntura, no se puede perder.

Agertu zaigun paradigma berrian kapital hori mantentzeko erronkari aurre egiteko asmoz, Administrazio Publikoek beharrezko talka-neurriak hartu dituzte, neurri horien bidez enpresa-sarea jasaten ari den kalteak arintzeko epe laburrean.

Para afrontar el reto de mantener ese capital en el nuevo paradigma al que nos enfrentamos, las Administraciones Públicas han implementado una batería de necesarias medidas de choque orientadas a mitigar, en el corto plazo, los daños que se están produciendo en el conjunto del tejido empresarial.

Gainera, enpresa-sareak aldaketa esanguratsuak (askotan erradikalak) egin beharko ditu ikuspegi holistiko batetik, eta aldaketa horiek euren negozio-prozesuak aldatuko dituzte eta eragina izango dute negozioaren funtzio gehienetan (ondasun eta zerbitzuen produkzioa, marketina eta salmentak, administrazioa eta kudeaketa...).

Además, el tejido empresarial está abocado a abordar, desde una perspectiva holística, cambios significativos (en muchos casos radicales) que van a modificar sus procesos de negocio y a afectar a la mayoría de sus funciones de negocio (Producción de bienes y servicios, Marketing y Ventas, Administración y Gestión...).

Ekintza horien ondorioz, negozio-prozesu berriak edo hobetuak sortuko dira negozioaren funtzio batentzat edo gehiagorentzat, lehendik garatzen ziren negozio-prozesuetatik oso desberdinak izango direnak. Osloko Eskuliburuak prozesu horiek guztiak jaso ditu bere 2018ko edizioan, «negozio-prozesuetako berrikuntzaren» ikuspegitik.

Estas actuaciones que van a desembocar finalmente en procesos de negocio nuevos o mejorados para una o más funciones de negocio y que van a diferir significativamente de procesos de negocio anteriores son enmarcadas por el Manual de Oslo en su edición 2018, desde la perspectiva de la «innovación en los procesos de negocio».

Beraz, ikuspegi estrategiko horretatik, eta oinarritzat hartuz aipatutako ekintzak, enpresek euren epe ertain/luzeko etorkizuna argitu behar dute Talka-planak eta Negozioaren Jarraipen- edo Berrabiarazte-planak ezarriz, horien bitartez arrakastaz iristeko etorkizuneko eszenatoki berrietara.

Así pues, desde esa visión estratégica, y tomando como base las mencionadas actuaciones, las empresas necesitan clarificar su futuro en el medio/largo plazo a través de la implantación de Planes de Choque, de Continuidad del Negocio o de Relanzamiento, que les permitan acceder con éxito a los nuevos escenarios que se vislumbran.

Bide hori egiteko beharrezkoa izango da estrategiak inplementatzea modu eraginkorrean, metodo bati jarraituz, zorroztasunez eta erritmoz. Ikuspegi estrategiko batetik konpainien gaitasunak eta baliabideak ordenatu, arrazionalizatu, lehenetsi eta, ondorioz, optimizatzeko balioko duten ezagutzak eta metodoak erabiliz, aukerak identifikatu beharko dira, eta Administrazioek enpresen esku jarri dituzten tresnak erabili beharko dira ahalik eta modu eraginkorrenean.

Este tránsito debe recorrerse implementando, de forma eficiente, estrategias con método, rigor y ritmo. Incorporando conocimiento y método que permita ordenar, racionalizar, priorizar, y en consecuencia optimizar, desde una visión estratégica, las capacidades y recursos de las compañías, identificar las oportunidades y utilizar de la forma más eficiente posible aquellos instrumentos que desde las Administraciones se han puesto a su disposición.

Horrez gain, antolakundeen kudeaketa-estiloan aurrera egitea funtsezkoa izango da Talka-planetan eta Negozioaren Jarraipen- edo Berrabiarazte-planetan jasotako ekintzak inplementatzeko eta markatutako helburuak lortzeko. Hala, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak, Kudeabide programaren bitartez, arrakasta handiz sustatzen du Kudeaketa Aurreratuko Ereduen ezarpena enpresetan.

Adicionalmente, de cara a la implementación de las acciones contempladas en aquellos Planes de Choque, de Continuidad del Negocio o de Relanzamiento, el avance en el estilo de Gestión en las organizaciones va a ser un factor clave para la consecución exitosa de los objetivos marcados, Así el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras viene promoviendo de forma exitosa, a través del programa Kudeabide, la implantación de Modelos de Gestión Avanzada en las compañías.

Azkenik, Talka-planek, Negozioaren Jarraipen- edo Berrabiarazte-planek eragin handia izango dute Administrazioarekin eta Kudeaketarekin lotutako negozio-funtzioetan, eta batez ere Pertsonen Kudeaketari dagokionean: pertsonen kudeaketako eredu berriak eta eszenatoki berrian izango duten papera definitzea funtsezkoa izango da enpresa proiektuen bilakaeran.

Finalmente, los Planes de Choque, de Continuidad del Negocio o de Relanzamiento, van a tener una especial incidencia en la función del negocio relativa a la Administración y Gestión y en especial en lo referente a la Gestión de Personas: definir los nuevos modelos de gestión de las personas y su papel en el nuevo escenario, va a ser clave en el devenir de los proyectos empresariales.

Hala, Innobideak programaren helburua da parametro horiek indartzea, ahaleginak honelako proiektuetara bideratzea eta enpresek egoera honetan izango dituzten premientzako erantzunekin osatzea, euren negozio-ereduak egokitzea eta tamaina indartzea.

De esta manera, con el Programa Innobideak, se trata de reforzar dichos parámetros y centrar y dirigir el esfuerzo hacia este tipo de proyectos complementando, además, con las necesidades que las empresas van a tener, en esta situación, de adaptar sus modelos de negocio y reforzar su dimensión.

Innobideak programa sortu zen premia ikusi zelako euskal enpresen lehiakortasuna mantentzeko, batez ere ETEena. Helburu hori lortu nahian, laguntza emango zaie egungo egoerak dakartzan erronkei aurre egin eta oinarri sendo batzuk ezartzeko, euskal enpresak lehiakorrak izan daitezen testuinguru disruptibo batean.

Con el Programa Innobideak, se quiere dar respuesta a la necesidad urgente de mantener la competitividad de las empresas vascas, en particular la de las PYMEs, ayudándoles de este modo a afrontar los retos de la actual coyuntura, así como a sentar unas bases sólidas para el desarrollo competitivo futuro en un contexto de total disrupción.

1. artikulua.– Laguntzen xedea eta izaera.

Artículo 1.– Objeto y naturaleza de las ayudas.

1.– Xedea.

1.– Objeto.

Innobideak programaren helburua da babesa ematea hiru ildo hauen bitartez gauzatzen diren ekintzei: Innobideak-Lehiabide (Talka-planak eta Negozioaren Jarraipen- edo Berrabiarazte-planak, negozio eredu berrien garapena, berrikuntzako proiektuak, tamaina handitzeko proiektuak, eta trakzio enpresen eta beren hornitzaileen artean lankidetzak garatzeko proiektuak), Innobideak- Pertsonak (langileen enpresako parte hartzea bultzatzeko eta pertsonen kudeaketako eredu berrietarantz aurrera egiteko proiektuak, enpresako kudeaketaren edota jabetzaren ondorengotza planifikatzeko proiektuak, eta lantaldeek 4.0 industriako teknologia berri eta bideratzaileak txertatzeko behar dituzten gaitasunak identifikatzeko proiektuak) eta Innobideak-Kudeabide (enpresen kudeaketa hobetzeko proiektuak).

El programa Innobideak tiene por objeto apoyar actuaciones desplegadas a través de las tres líneas siguientes: Innobideak-Lehiabide (Planes de Choque, de Continuidad del Negocio o de Relanzamiento, desarrollo de nuevos modelos de negocio, proyectos de innovación, de búsqueda de mayor dimensión, de desarrollo de la colaboración entre empresas tractoras y sus proveedores), Innobideak- Pertsonak (fomento de la participación de las personas trabajadoras en la empresa, avance hacia nuevos modelos de gestión de las personas, planificación de la sucesión en la gestión y/o propiedad en la empresa e identificación de las habilidades necesarias de los equipos de cara a la incorporación de nuevas tecnologías y habilitadores digitales en la industria 4.0) e Innobideak-Kudeabide (orientado a la mejora en la gestión empresarial).

Oinarri hauen bidez finkatzen dira programaren ildo bakoitzeko baldintzak eta haietan parte hartzeko prozedura.

La presente norma reguladora establece las condiciones y el procedimiento de acceso a cada una de las líneas del Programa.

2.– Laguntzen izaera:

2.– Naturaleza de las ayudas:

a) Programa hau gauzatzerakoan eta ebazterakoan, publizitatearen, lehiaren eta objektibotasunaren printzipioak bete behar dira.

a) El presente Programa está sometido a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad en su ejecución y resolución.

b) Laguntza hauek aitortuko dira egoki jasotako eskaeren hurrenkerari jarraituz. Beraz, eskaerak banaka eta modu ordenatuan ebatziko dira, eskaera bakoitza oinarri hauetan eskatutako dokumentazio guztiarekin egoki bete den unearen arabera.

b) Estas ayudas se reconocerán conforme al procedimiento de reconocimiento sucesivo de las solicitudes correctamente recibidas. En tal sentido se resolverán de forma individual y ordenada en función del momento en que haya sido completada la solicitud con toda la documentación exigida en estas bases.

c) Programa honen bidez ematen diren dirulaguntzak itzuli beharrik gabeko fondo galdurako dirulaguntzak dira.

c) Las ayudas que se concedan en el marco del presente Programa tendrán la consideración de subvenciones a fondo perdido no reintegrables.

d) Programa honen barruan emandako dirulaguntzek ez dute lotura zuzenik esportatutako kopuruekin, banaketa sare bat sortu eta ustiatzearekin, edo esportazio jarduerarekin lotutako beste gastu arrunt batzuekin.

d) Las subvenciones concedidas en el marco del presente Programa no están directamente vinculadas a las cantidades exportadas, al establecimiento y la explotación de una red de distribución o a otros gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora.

2. artikulua.– Terminoak eta definizioak.

Artículo 2.– Términos y definiciones.

Programa honen ondorioetarako, honako definizio hauek finkatzen dira:

A efectos del presente Programa, se establecen las siguientes definiciones:

1.– Talka-planak, Negozioaren Jarraipen- edo Berrabiarazte-Planak: krisi egoera baten aurrean, antolakunde baten jarraipena bermatzen duten ekintzak dira, eta ikuspegi holistikotik eta antolakundearen funtzio guztietan garatzen dira: ondasun eta zerbitzuen produkzioa, banaketa eta logistika, marketina eta salmentak, informazio eta komunikazio sistemak, administrazioa eta kudeaketa, eta produktuaren eta negozio-prozesuen garapena.

1.– Planes de Choque, de Continuidad del Negocio o de Relanzamiento. Actuaciones que establecen, ante una situación de crisis, la continuidad de una organización desde un punto de vista holístico y en las diferentes Funciones de la Organización: Producción de bienes y servicios, Distribución y logística, Marketing y ventas, Sistemas de información y comunicación, Administración y gestión, Desarrollo de producto y de procesos de negocio.

2.– Negozio eredua. Antolakunde baten irudikapen abstraktua, testuzkoa nahiz grafikoa, non jasotzen diren antolakunde horrekin erlazionatutako kontzeptu guztiak, finantzazko akordioak, eta helburu eta jomuga estrategikoetara iristeko beharrezko diren ekintza guztietan oinarriturik antolakundeak eskaintzen edo eskainiko dituen produktu edo zerbitzuen portfolio zentrala.

2.– Modelo de negocio. Representación abstracta de una organización, ya sea de manera textual o gráfica, de todos los conceptos relacionados, acuerdos financieros, y el portafolio central de productos o servicios que la organización ofrece y ofrecerá con base en las acciones necesarias para alcanzar las metas y objetivos estratégicos.

3.– Kudeaketa edota jabetzaren ondorengotza. Kudeaketan: enpresak prozesu honen bidez identifikatzen du noiz erretiratzen edo irteten den enpresatik funtsezko kolaboratzaile bat eta noiz ordezkatu behar den. Jabetzan: enpresa edo lantoki baten edo enpresako produkzio-unitate autonomo baten titulartasuna aldatzea.

3.– Sucesión en la gestión y/o propiedad. En la gestión: proceso mediante el cual la empresa identifica cuando un colaborador clave se retira o sale de la compañía y debe ser sustituido. En la propiedad: cambio de la titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma de la misma.

4.– 4.0 industria: teknologia adimendunak sartzea euskal enpresa eta industrien bitartekoetan eta produkzio sistemetan, gaitasun eta teknologia gorakor berriak aprobetxatzea produktu eta prozesu berrietan, material aurreratuak txertatzea balio erantsi handiagoko konponbide edo prozesu hobetuetan, erabiltzen diren baliabideen eraginkortasuna eta sostengarritasuna zaintzea, eta balio erantsi handiko zerbitzuak integratzea.

4.– Industria 4.0. Incorporación de inteligencia en medios y sistemas de producción, el aprovechamiento de capacidades y tecnologías emergentes en nuevos productos y procesos, la integración de materiales avanzados en soluciones de mayor valor añadido o procesos mejorados, la eficiencia y sostenibilidad de los recursos empleados y la integración de servicios de alto valor añadido.

5.– Enpresaren tamaina. Dibertsifikazio-estrategia garatu ondoren erdietsitakoa eta bide hauetakoren batetik lortua: enpresak erosiz (jarduera adarren bidez, kapital sozialean parte hartuz, beste enpresa batzuekin bat eginez edo beste enpresa batzuengandik bereiziz) edo joint venture bat osatuz (sozietate berri bat sortuta edo sortu gabe), baliozkoak direlarik aurreko bien artean eginiko operazio bikoitzak. Ez dira kontuan hartuko enpresen aldi-baterako bat-egiteak, partaidetzako kontuak, ez eta irabazi asmorik gabeko erakundeak.

5.– Dimensión empresarial. La alcanzada tras la realización de la estrategia de diversificación, e instrumentalizada a través de adquisición de empresas, vía ramas de actividad o participaciones en el capital social, fusiones y escisiones, o joint venture con creación o no de nueva sociedad, siendo válidas las operaciones dobles realizadas entre las anteriores. No tendrán tal consideración las uniones temporales de empresas, las cuentas en participación ni las entidades sin ánimo de lucro.

6.– Trakzio enpresa. Konpainia handia, jarduera ekonomiko zentro batekin Euskal Autonomia Erkidegoan, jarduera ekonomiko globala duena.

6.– Empresa tractora. Gran compañía, con centro de actividad en el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca, con actividad económica global.

7.– Kudeaketa aurreratuko hasierako kontrasteari buruzko txostena. Euskalitek egindako txostena, enpresa kudeaketa aurreratuaren arloan non kokatzen den adierazten duena, betiere, kudeaketa aurreratuko eredua erreferentziatzat hartuta.

7.– Informe de Contraste Inicial de Gestión Avanzada. Informe elaborado por Euskalit que recoge el posicionamiento de la empresa en materia de Gestión Avanzada, tomando como referencia el Modelo de Gestión Avanzada.

8.– Ekintza plana. Enpresak eginiko txosten honetan azaltzen dira zeintzuk diren kudeaketa aurreraturantz abiatzeko aurreikusi dituen ekintzak, betiere bat etorriz hasierako kontrasteari buruzko txostenean emandako ondorioekin.

8.– Plan de Acción. Informe elaborado por la empresa que describe, en su conjunto, las acciones que tiene previsto realizar para recorrer el camino hacia una gestión avanzada en línea con las conclusiones del Informe de Contraste Inicial.

9.– Kudeaketa Aurreratuko Eredua. Organismo eta erakunde anitzen adostasunetik sortutako erreferentziazko eredua da, eta kudeaketaren hobekuntza lantzen du sei ardatz edo elementutan oinarrituta: 1) Estrategia, 2) Bezeroak, 3) Pertsonak, 4) Gizartea, 5) Berrikuntza, 6) Emaitzak.

9.– Modelo de Gestión Avanzada. Un modelo de referencia que surge como fruto del consenso entre diferentes organismos e instituciones y aborda la mejora de la gestión en base a seis ejes o elementos: 1) Estrategia, 2) Clientes, 3) Personas, 4) Sociedad, 5) Innovación y 6) Resultados.

10.– Kudeaketaren diagnostikoa. Antolakunde baten kudeaketa ebaluatzeko prozesua, Euskalit-ek sustatutako Kudeaketa Aurreratuko Ereduko baldintzekin alderatuta. Berdin onartuko dira Enpresaren Plan Estrategikoa edo Urteko Kudeaketa Plana, beti ere jasota badute dirulaguntzaren xede den proiektua.

10.– Diagnóstico de gestión. Proceso de evaluación de la gestión de una determinada organización contrastándolo con los requisitos del Modelo de Gestión Avanzada promovido por Euskalit. Se consideran de igual manera el Plan Estratégico de la empresa o el Plan de Gestión anual, siempre que en estos quede recogido el proyecto objeto de la subvención.

11.– Proiektuaren memoria teknikoa eta ekonomikoa. Erakunde eskatzaileak egindako txostena, puntu hauek baloratzeko behar adinako informazioa jasoko duena:

11.– Memoria técnica y económica del proyecto. Informe elaborado por la entidad solicitante que debe recoger información suficiente para valorar:

a) Programaren helburuekin bat etortzea.

a) Adecuación a los objetivos del Programa.

b) Proiektuko eginbeharrak egokiak izatea ezarritako helburuak lortzeko.

b) Adecuación de las tareas del proyecto a la consecución de los objetivos del mismo.

c) Emaitzetatik espero den eragina.

c) Impacto esperado de los resultados.

d) Talde sustatzailea eta kanpoko taldea bat etortzea (kanpoko taldearen erreferentziak antzeko proiektuetan, lanbide-esperientzia, taldekideen kopurua eta trebakuntza).

d) Adecuación del equipo promotor y del equipo externo (referencias del equipo externo en proyectos similares, experiencia profesional, dotación y capacitación del equipo).

e) Proiektuaren kudeaketa eredua eta metodologia, eta esleitutako baliabideei egokitzea.

e) Modelo y metodología de gestión del proyecto y adecuación de los recursos asignados.

12.– Sektore, enpresa edo lurralde eremuetako agenteak. Baldintza hauek betetzen dituztenak:

12.– Agentes de carácter sectorial empresarial o territorial. Aquellos que cumplan las siguientes condiciones:

a) Egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten eta jarduera bertan garatzen duten kluster aitortuak edo agente sektorialak izatea.

a) Ser Clúster reconocidos o Agentes Sectoriales con domicilio social en la Comunidad Autónoma del País Vasco y desarrollo de la actividad en el ámbito de la misma.

b) Eskualde-, toki- edo probintzia-garapeneko Agentziak, honako baldintza hauek betetzen dituztenak:

b) Agencias de Desarrollo Comarcal, Local o Provincial, que cumplan los siguientes requisitos:

1) Egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan izatea eta jarduera bertan garatzea.

1) Domicilio social en la Comunidad Autónoma del País Vasco y desarrollo de la actividad en el ámbito de la misma.

2) Herri-interesekoak diren xede eta jarduerak izatea, eta, oro har, ekonomia bultzatzea eta/edo geografia-eremu edo sektore bereko enpresen lehiakortasuna hobetzea, eta euren helburuen artean egotea euskal enpresa-sarearen kapilartasuna areagotzea eta sektore guztietako ahalik eta enpresa gehienei berrikuntza eta lehiakortasun programetara (euskal administrazio publikoarenetara) sartzeko erraztasunak ematea.

2) Objeto y actividad orientados hacia el interés público y a la promoción económica de carácter general y/o a la mejora de la competitividad de las empresas de su área geográfica y que tengan entre sus fines potenciar la capilaridad del tejido empresarial vasco y facilitar el acceso del mayor número de empresas a programas de mejora competitiva e innovación de la Administración Pública Vasca.

3) Irabazi-asmorik gabeko erakundea izatea eta bere kapitalaren gehiengoa publikoa izatea.

3) Entidad sin ánimo de lucro y mayoría de su capital de carácter público.

c) Lurralde-mailako agentetzat hartuko dira, baita ere, enpresak sustatzeko eta haien lehiakortasuna hobetzeko eginkizuna duten toki-erakundeak.

c) Tendrán asimismo la consideración de Agente Territorial, las corporaciones locales que desarrollen funciones en materia de promoción y mejora de la competitividad de las empresas.

13.– Eskaintza-eskariko bitartekaritza eragileak: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko Eragileen Erregistroan inskribatutako erakundeak, bitartekaritza-lanak egiten dituztenak enpresen (batez ere ETEen) eskaintza eta eskari teknologikoaren artean, I+G-ren balio kate osoan zehar.

13.– Agentes de intermediación oferta-demanda: entidades, inscritas en el Registro de Agentes de la Red Vasca de Ciencia Tecnología e Innovación, que realizan labores de intermediación entre la oferta tecnológica y la demanda tecnológica empresarial (especialmente de PYMEs) a lo largo de toda la cadena de valor de la I+D.

14.– Lanbide Heziketako Institutuak. Euskal Autonomi Erkidegoko ikastetxe publikoak edo pribatuak, Lanbide Heziketako Tituluak edota Profesionaltasun Ziurtagiriak lortzeko prestakuntza eskaintzen dutenak.

14.– Institutos de Formación Profesional. Centros, de carácter público o privado, de la Comunidad Autónoma de Euskadi que imparten ofertas formativas conducentes a la obtención de Títulos de Formación Profesional y/o Certificados de Profesionalidad.

3. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 3.– Recursos económicos.

1.– Programa honen xederako, hots, dirulaguntzak emateko erabiliko diren baliabide ekonomikoak 3.000.000 eurorainokoak dira, eta, SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarialek bere aurrekontuetan horretarako sortutako zuzkiduretakoak izango dira, zeintzuk sartuta baitaude Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan.

1.– Los recursos económicos destinados al objeto de este Programa para la concesión de ayudas, ascienden a la cantidad 3.000.000 euros, y provendrán de las correspondientes dotaciones presupuestarias establecidas al efecto en los presupuestos de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, incluidos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Programarako funtsak agortzen badira, programari amaiera emango zaio, eta horren berri emango du SPRIren zuzendari nagusiak sozietatearen web orrian (www.spri.eus) eta EHAAn argitaratuko den ebazpen baten bidez.

2.– El agotamiento de los fondos destinados al Programa implicará la terminación del mismo, declarándose tal circunstancia mediante resolución de la Dirección General de SPRI, que se publicará en su página web, www.spri.eus y en el Boletín Oficial del País Vasco.

3.– Behin aurrekontu-kreditua bukatuta, ezingo da beste dirulaguntzarik eman eta, hori dela eta, aurkeztu diren baina ebazteke dauden eskaerak ezetsi egingo dira.

3.– Una vez agotado el crédito presupuestario no se podrán conceder nuevas ayudas, desestimándose por tal motivo expresamente aquellas solicitudes presentadas y pendientes de resolución.

4. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 4.– Entidades beneficiarias.

Hauexek dira erakunde eskatzaileek bete beharko dituzten baldintzak dirulaguntzaren onuradun izateko:

Los requisitos que deberán reunir las entidades solicitantes para resultar beneficiarias son los siguientes:

1.– Baldintza espezifikoak:

1.– Requisitos Específicos:

a) Jarduera ekonomikoko zentro bat edukitzea Euskal Autonomia Erkidegoan, b.– atalean azaldu bezala; diruz lagundutako jarduera bertan garatuko da, eta aurkeztutako proiektuak bertan izango du eragina.

a) Disponer de un centro de actividad económica en la Comunidad Autónoma del País Vasco conforme a lo descrito en el apartado b.–, centro en el que el proyecto presentado deberá tener impacto y en el que se realizará la actividad subvencionable.

b) Jarduera hauetako bat egitea: industria arlokoa, erauzketakoa, eraldaketakoa, ekoizpenekoa, aurreko horien produkzio prozesuari lotutako zerbitzu teknikoetakoa, informazio- eta komunikazio-gizartearen arloekin lotutakoa, logistikakoa (garraioa izan ezik), eta diseinu industrial, ikus-entzunezko, bideo-joko eta moda sektoreei dagozkien sormen industrietakoa, baldin eta beren Jarduera Ekonomikoa jasota badago programak susta ditzakeen EJZen zerrendan. Zerrenda hori eskuragarri dago SPRIren web orrian (www.spri.eus).

b) Realizar actividades industriales extractivas, transformadoras, productivas, de servicios técnicos ligados al proceso productivo de las anteriores, de los ámbitos de la sociedad de la información y las comunicaciones, logísticas (exceptuando transportes) y de las industrias creativas correspondientes a los sectores diseño industrial, audiovisual, videojuegos y moda, cuya Actividad Económica esté recogida dentro del listado de IAEs promocionables por el programa y disponible en la web de SPRI www.spri.eus

Faktore hori baloratzeko, kontuan hartuko da Jarduera Ekonomikoen Zergan altan emanda dagoela egiaztatzen duen agiria eta gorago aipatutako EJZ zerrenda.

Este factor será valorado conforme al certificado de situación de alta en el correspondiente Impuesto de Actividades Económicas de la empresa solicitante y de acuerdo al mencionado listado de IAEs.

c) Dirulaguntza eskaera aurkeztu aurreko 12 hilabeteetan, gutxienez honelako batez besteko plantilla izatea kasu hauetako bakoitzerako:

c) Para cada caso que se describe a continuación poseer, en el periodo de 12 meses previos a la presentación de la solicitud de subvención, una plantilla media de al menos:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Langile-kopurua kalkulatuko da urteka eta lanaldi osoa kontuan hartuta. Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiaren «Alta egoeran dauden langileen batez besteko plantillari buruzko txostena» erabiliko da baldintza hori baloratzeko. Halaber, plantillako langiletzat joko da enpresaren jarduerari lotutako langile autonomoa, baldin eta, bere egoera dela medio, ezin bada alta emanda egon Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean.

El número de empleos es en equivalentes anuales a jornada completa. Esta circunstancia se valorará mediante el correspondiente «Informe de plantilla media de trabajadores en situación de alta» emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social. Así mismo, se considerará perteneciente a la plantilla, el personal autónomo adscrito a la actividad de la empresa que, por su condición, no pueda estar dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

d) Horrez gain, Innobideak Kudeabide ildora aurkezten diren proiektuek honako hauek hartu behar dituzte barne: Talka-plana, Negozioaren Jarraipen- edo Berrabiarazte-plana, kudeaketa aurreratuko hasierako kontrasteari buruzko txostena (Euskalitek egina) edo eskatutako proiektua behar bezala kokatzen eta justifikatzen duen kudeaketa-diagnostikoa.

d) Adicionalmente, en el caso de proyectos presentados a la línea Innobideak Kudeabide, deben disponer del correspondiente Plan de Choque, de Continuidad del Negocio o de Relanzamiento, de un Informe de Contraste Inicial de Gestión Avanzada elaborado por Euskalit o de un Diagnóstico de Gestión en el que quede debidamente encuadrado y justificado el proyecto solicitado.

2.– Baldintza orokorrak:

2.– Requisitos Generales:

a) Egunean egotea Ogasunarekiko, bere kolaboratzaileekiko eta Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiarekiko zerga betebeharretan, eta baita ere Eusko Jaurlaritzarekiko dauzkaten betebeharretan, eta ez daukala iraungitako, erreklamatutako edo ordaindu gabeko zorrik SPRI Taldeko ezein entitateekin.

a) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Tesorería General de la Seguridad Social y/o sus entidades colaboradoras, así como de las obligaciones que mantenga con el Gobierno Vasco, sin tener asimismo deudas vencidas, reclamadas y no abonadas con cualquiera de las entidades del Grupo SPRI.

b) Egoera hauetakoren batean ez egotea (erantzukizunezko aitorpenak aurkeztu beharko dira):

b) No encontrarse en alguna de las siguientes situaciones, lo que se acreditará mediante la correspondiente declaración responsable:

i) Dirulaguntza publikoak lortzeko edota Euskal Autonomi Erkidegoko Administrazioarekin kontratatzeko legezko debekua edo gaitasun gabetzea izatea, baita Emakume eta Gizonen Berdintasunerako Legearen arabera sexuagatiko bazterkeriak eragindakoak ere.

i) Incursas en prohibición legal o inhabilitación para la obtención de ayudas públicas o para contratar con la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con inclusión de la que se haya producido por discriminación por razón de sexo en virtud de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

ii) Laguntzak berreskuratzeko agindu baten menpe egotea, Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta barne merkatuarekin bateraezina dela.

ii) Estar sujetas a una orden de recuperación de ayudas pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

iii) Legegintzako 1/1997 Dekretuaren 50. artikuluko egoeretan eta 38/2003 Legearen 13. artikulukoetan egotea, zeinaren ondorioz ezin baita laguntzen onuradun izan.

iii) En los supuestos del artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997 y en los del artículo 13 de la Ley 38/2003 por el que no pueda obtenerse la condición de empresa beneficiaria.

iv) 200.000 eurotik gorako minimis laguntza bat jaso izana, oraingo dirulaguntza kontuan izanda, oraingo zerga-ekitaldia eta aurreko biak aintzat hartuta. Baldin eta enpresa onuradunak besteren konturako garraio operazioak egiten baditu errepideko garraio-sektorean, gehiengo hori 100.000 eurora jaitsiko da. Beste laguntza batzuekiko metatze-arauak programaren 9. artikuluan daude zehaztuta.

iv) Haber recibido una ayuda total de minimis, que junto con la actual ayuda, sea superior a 200.000 euros contabilizados a lo largo del período que comprende el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios anteriores. Este máximo se reduce a 100.000 euros si el beneficiario es una empresa que realiza por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera. Las reglas de acumulación con otras ayudas se detallan en el artículo 9 del Programa.

v) Agintaritza eskudunak egiaztatzea ezen erakunde horrek lehia galarazten, murrizten edo faltsutzen duten jarduerak egiten dituela.

v) Que por la autoridad competente se haya constatado que desarrolla prácticas que puedan impedir, restringir o falsear el juego de la competencia.

vi) Armak egiten, merkaturatzen eta finantzatzen aritzea, betiere abenduaren 28ko 14/2007 Legean, Herrialde Txirotuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunari buruzkoan, ezarritakoari jarraikiz.

vi) Dedicarse a la producción, comercialización y financiación de armamento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 28 de diciembre, de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos.

vii) Bere jarduera garatzea sektore hauetakoren batean: (i) arrantza eta nekazaritza, (ii) nekazaritzako produktuen lehen mailako produkzioa, eta (iii) nekazaritza produktuen eraldaketa eta merkaturatzea, 1407/2013 Araudiaren 1.1(c) artikuluan aurreikusitako kasuetan.

vii) Desarrollar actividades en alguno de los siguientes sectores: (i) pesca y acuicultura, (ii) producción primaria de los productos agrícolas, y (iii) transformación y comercialización de productos agrícolas, en los casos previstos en el artículo 1.1(c) del Reglamento 1407/2013.

c) Enpresa onuradunek ezingo dituzte oraindik bete gabe izan edozein administraziotatik edo sektore publikoko edozein erakundetatik jasotako laguntza edo dirulaguntzei dagozkien zenbatekoak itzultzeko betebeharrak. Ezingo dute, halaber, deialdi honetan parte hartu zehapen-prozedura batean zehapen irmo bat jaso dutenek (betiere, laguntza publiko batetik datorren zehapena bada), edo horrelako programetan lehiatzea galarazten duten zehapenak dituztenek, baldin eta zehapena betetzen ari badira. Erakunde eskatzailea dirua itzultzeko prozedura batean edo mota horretako zehapen-prozedura baten barruan badago, horren emaitza ikusita emango -edo, hala badagokio, ordainduko- da laguntza.

c) Las empresas beneficiarias no podrán tener pendientes obligaciones de reintegro de cantidades correspondientes a ayudas o subvenciones provenientes de presupuestos públicos de cualquier Administración o entidad perteneciente a sus sectores públicos. Tampoco podrán concurrir a la presente convocatoria quienes hubieren sido objeto de sanción con carácter firme en un procedimiento sancionador que tuviere por origen la concesión de ayudas públicas o cualquier otro que impida la concurrencia a programas de esta naturaleza y se encuentren en el tiempo de cumplimiento de la sanción. Si la entidad solicitante se encuentra incursa en un procedimiento de reintegro o sanción de esta naturaleza, la concesión o, en su caso, el pago de la ayuda quedará condicionado al resultado del mismo.

d) Erakunde onuradunek ezin dute eskaturik izan borondatezko konkurtsorik, ezin dute kaudimengabetzat joak izan prozedura batean, ez eta konkurtsoan egon (ez bada hitzarmen bat indarrean sartu dela konkurtsoaren barruan), esku-hartze judizial batean egon edo uztailaren 9ko 22/2003 Konkurtso Legearen arabera desgaituak izan, konkurtsoko kalifikazio-epaian finkatutako desgaitze-aldia amaitu gabe egonik.

d) Las empresas beneficiarias no podrán haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

3.– Laguntza-eskaerak aurkezten diren unetik likidaziora arte, laguntzen onuradun izateko baldintzak bete beharko dira.

3.– El cumplimiento de los requisitos para ser beneficiaria de las ayudas habrá de mantenerse desde el momento de presentación de las solicitudes de ayuda hasta la liquidación.

5. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

Artículo 5.– Actuaciones subvencionables.

1.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak izango dira:

1.– Tendrán la condición de actuaciones subvencionables:

a) Innobideak Lehiabide ildoan:

a) En la línea Innobideak Lehiabide:

i) SARS-Cov-2 birusak mundu osoan eragindako krisia dela eta, Talka-planak eta Negozioaren Jarraipen- edo Berrabiarazte-planak egitea eta ezartzen laguntzea.

i) Derivada de la crisis desatada a nivel global por el virus SARS-Cov-2, la realización y acompañamiento en la implantación de Planes de Choque, de Continuidad del Negocio o de Relanzamiento.

Talka-planek eta Negozioaren Jarraipen- edo Berrabiarazte-planek bere baitan hartuko dute, besteak beste, ibilbide bat, ikuspegi holistikotik eta ekintzaren irismenaren arabera, gai izango dena antolakundeen barruan gogoeta eta ebaluazio prozesu bat irekitzeko (ingurunearen analisian eta barneko diagnostikoan sostengatua). Gogoeta horren bitartez finkatuko den Jarraipen Estrategiak ekintza-plan bat izango du oinarritzat, eta ekintza-plan hori inplementatu egingo da eta jarraipena ere egingo zaio.

A título orientativo y no limitativo, los Planes de Choque, de Continuidad del Negocio o de Relanzamiento: dispondrán de un itinerario, que desde un punto de vista holístico y partiendo de la determinación del alcance de la acción, abran en las organizaciones un proceso de reflexión y evaluación (soportada en un análisis del entorno y un Diagnóstico interno) que permita determinar una Estrategia de Continuidad, soportada en el diseño de un Plan de Acción y su correspondiente implementación y seguimiento.

ii) Berrikuntza proiektuak egitea, bakarka edo lankidetzan, arlo hauetan:

ii) La realización, en forma individual o en cooperación, de proyectos de innovación de:

– Produktua (ondasunak edo zerbitzuak): aukera ematen dutenak enpresak lehenago eskaintzen zituen ondasun edo zerbitzuetatik oso desberdinak diren ondasun edo zerbitzu berriak edo berrituak lortzeko eta produktu horiek merkatuan sartzeko.

– Producto (bienes o servicios): que permitan obtener bienes o servicios nuevos o mejorados que diferirán significativamente de los bienes o servicios previos de la empresa y que serán introducidos en el mercado.

– Negozio-prozesuak: aukera ematen dutenak enpresak lehenago negozioaren funtzio bat edo gehiagorentzat zeuzkan negozio-prozesuetatik oso desberdinak diren negozio-prozesu berriak edo hobetuak lortzeko eta prozesu horiek enpresan inplementatzeko.

– Procesos de negocio: que permitan obtener procesos de negocio nuevos o mejorados para una o más funciones de negocio que diferirán significativamente de los procesos de negocio anteriores de la empresa y que serán implementados en la empresa.

Hona hemen aipatutako tipologia bakoitzaren adibide batzuk, zerrenda hau ez baita mugatzailea:

A título orientativo y no limitativo, se presentan una serie de ejemplos de proyectos para cada una de las tipologías señaladas:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

iii) Enpresaren tamaina handitzeko proiektuak edota enpresen arteko lankidetza proiektuak egitea.

iii) La realización de proyectos que supongan una mayor dimensión empresarial y/o proyectos de colaboración empresarial.

Adibide gisa, hona hemen proiektu-eredu batzuk, ez baita zerrenda mugatzailea:

A título orientativo y no limitativo, se presentan una serie de ejemplos de proyectos:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

iv) Konpainiaren Negozio Eredua eraldatzeko proiektuak, bakarka edo lankidetzan eginak.

iv) La realización de proyectos, en forma individual o en cooperación, que supongan una transformación del Modelo de Negocio de la Compañía.

b) Innobideak Kudeabide ildoan, diruz lagundu daitezkeen proiektuek helburutzat izango dute enpresaren kudeaketa hobetzea, horretarako espreski garatuko direlarik enpresek SARS-Cov-2 birusak eragindako krisiaren ondorioei erantzuteko eginiko Talka-planetan eta Negozioaren Jarraipen- edo Berrabiarazte-planetan nahiz EUSKALITek sustatutako Kudeaketa Aurreratuko Ereduan jasotako ekintzak, hiru faseko prozesu bati jarraikiz: kontrastea eta ekintza plana (1. fasea), proiektu pilotuak (2A fasea) eta sendotze-proiektuak (2B fasea), nahiz enpresak berak eginiko kudeaketa-diagnostikoan. Prozesu osoaren azalpena aurki daiteke www.kudeabide.com web orrian.

b) En la línea Innobideak Kudeabide, los proyectos subvencionables deberán orientarse a la mejora de la gestión empresarial en base al desarrollo de actuaciones contempladas, bien en los Planes de choque, de Continuidad del Negocio o de Relanzamiento, elaborados por las empresas como respuesta a las consecuencias derivadas de la crisis provocada por el virus SARS-Cov-2, bien en el Modelo de Gestión Avanzada promovido por Euskalit, y desplegadas conforme a un proceso que se desarrolla en tres fases: Contraste y Plan de Acción (Fase 1), los Proyectos Piloto (Fase 2A) y los Proyectos de Consolidación (Fase 2B), bien en un Diagnóstico de Gestión elaborado por la empresa. Todo el proceso se encuentra descrito en la página web www.kudeabide.com.

Diruz lagungarriak diren jarduerak izango dira Talka-planari eta Negozioaren Jarraipen- edo Berrabiarazte-planari, kudeaketa aurreratuko hasierako kontrasteari buruzko txostenari edo kudeaketa-diagnostikoari erantzuten dioten sendotze-proiektuak (2B fasea), enpresari jarraian adierazten diren eremu hauetan aurrera egiten eta hobetzen lagunduko dioten metodologia eta tresnak aplikatzera eta ezartzera bideratuta daudenak:

Tendrán la condición de actuaciones subvencionables el desarrollo de Proyectos de Consolidación (fase 2B) que den respuesta al Plan de choque, de Continuidad del Negocio o de Relanzamiento, al Informe de Contraste Inicial de Gestión Avanzada o al Diagnóstico de Gestión, dirigidos a la aplicación e implantación de metodologías y herramientas, que permitan avanzar a la empresa y mejorar en los siguientes ámbitos:

i) Estrategia. Beharrezko informazio estrategikoa izatera eta hausnarketa-prozesu parte-hartzaileak egitera bideratutako proiektuak izango dira. Gerora behar bezala hedatua eta jakinarazia izango den estrategia bat ezarriko da, zeinaren zerbitzura kudeatuko baitira baliabide ekonomiko-finantzarioak, teknologia eta informazioa.

i) Estrategia, siendo proyectos destinados a disponer de la información estratégica necesaria y realizar procesos de reflexión participativos, con los que establecer una estrategia que posteriormente sea debidamente desplegada y comunicada y al servicio de la cual se gestionen los recursos económico-financieros, la tecnología y la información.

ii) Bezeroak. Bezeroekiko harremanak eta balio katearen elementu guztien efizientzia (hasi produktuen eta zerbitzuen garapen eta merkaturatzetik, horien ekoizpen, banaketa eta mantenimenduraino) sustatzen duten proiektuak izango dira, enpresa-estrategian garrantzia handia izango dutenak.

ii) Clientes, siendo proyectos que fomenten las relaciones con la clientela y la eficiencia en todos los elementos de la Cadena de Valor (desde el desarrollo de los productos y servicios, su comercialización, hasta su producción, distribución y mantenimiento), apoyándose en entidades proveedoras y subcontratistas que pueden desempeñar un papel relevante en la estrategia empresarial.

iii) Pertsonak. Hautaketa- eta ordainketa-prozesuak, ezagutzaren garapena, eskumenak eta lidergo-gaitasuna –enpresa-estrategiarekin bateratuta– hobetzera bideratutako proiektuak izango dira.

iii) Personas, siendo proyectos orientados a mejorar los procesos de selección, retribución y desarrollo de conocimiento, competencias y capacidad de liderazgo, de forma alineada con la estrategia empresarial.

iv) Gizartea. Konpainiaren gizarte-zereginera bideratutako proiektuak izango dira (betiere haren gaitasunekin bat etorriz), eta, horretaz gain, ingurumenaren iraunkortasunari laguntzeko neurriak sustatzera bideratutakoak.

iv) Sociedad, siendo proyectos orientados a la realización de la labor social de la compañía en consonancia con sus capacidades y, así mismo, impulso de medidas que contribuyan a la sostenibilidad medioambiental.

v) Berrikuntza. Arlo honetako proiektuen xedea da berritzeko helburu eta estrategiak definitzea eta barne-testuinguru bat sortzea; testuinguru horretan pertsonek arriskuak hartu, ekintzailetzan jardun eta berritu egingo dute eta inguruko potentzial berritzailea baliatuko dute, betiere, berrikuntzarako ideia eta proiektuak modu eraginkor eta efiziente batean kudeatuta.

v) Innovación, siendo proyectos dirigidos a definir los objetivos y la estrategia para innovar, crear el contexto interno que promueva que las personas asuman riesgos, emprendan e innoven, y aprovechar el potencial innovador del entorno, gestionando las ideas y proyectos de innovación de una manera eficaz y eficiente.

vi) Emaitzak. Bezeroetan, pertsonetan, gizartean eta berrikuntzan dauden emaitza estrategikoak neurtzeko, ebaluatzeko eta kontrolatzeko mekanismoak sortzea ahalbidetuko duten proiektuak izango dira.

vi) Resultados, con proyectos que permitan generar mecanismos de medición, evaluación y control de los resultados estratégicos, en la clientela, en personas, en sociedad y la innovación.

c) Innobideak Pertsonak ildoan,

c) En la línea Innobideak Pertsonak:

i) Enpresek SARS-Cov-2 birusak eragindako krisiaren ondorioei erantzuteko eginiko Talka-planetan eta Negozioaren Jarraipen- edo Berrabiarazte-planetan jasotako ekintzak, zeintzuen bidez pertsonen kudeaketa-eredu berriak eta eszenatoki berrian izango duten papera definituko baitira.

i) Actuaciones derivadas de Planes de Choque, de Continuidad del Negocio o de Relanzamiento, elaborados por las empresas como respuesta a las consecuencias derivadas de la crisis provocada el virus SARS-Cov-2 que permitan definir nuevos modelos de gestión de las personas y su papel en el nuevo escenario.

ii) Enpresa proiektua kide guztien artean hobeto banatzea helburutzat duten ekintzak, ahalegina eginez jarraian adierazitako helburuetako bat (edo biak) lortzeko.

ii) Actuaciones cuyo fin último sea que el proyecto empresarial se configure de manera más compartida entre todos sus miembros, procurando alguno de los dos objetivos siguientes o ambos:

– Antolakundeko kideek gehiago parte har dezatela enpresaren kudeaketan, emaitzetan edota jabetzan.

– Promover una mayor participación de las personas de la organización en la gestión, los resultados y/o en la propiedad de la empresa.

– Aurrera egitea «pertsonen kudeaketa» eredu berrietarantz, zeintzuek oinarritzat izango baitute gardentasuna, konfiantza, egonkortasuna, barne-kolaborazioa edota malgutasuna handitzea.

– Avanzar hacia modelos de «gestión de las personas» basados en una mayor transparencia, confianza, estabilidad, colaboración interna y/o adaptabilidad.

iii) Hausnarketa proiektuak, laguntza emateko enpresei kudeaketaren edota jabetzaren ondorengotza modu ordenatuan planifikatzeko.

iii) Proyectos de reflexión que permitan a las compañías planificar la sucesión ordenada en la gestión y/o en la propiedad.

iv) Konpainietako lantaldeek 4.0 Industriako teknologia berri eta bideratzaile digitalak txertatzeko behar dituzten gaitasunak identifikatzeko eta lehenesteko proiektuak.

iv) Proyectos que permitan identificar y priorizar las habilidades necesarias de los equipos de las compañías de cara a la incorporación de nuevas tecnologías y habilitadores digitales en la Industria 4.0.

2.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak laguntza-eskaeraren aurkezpen elektronikoa egin eta gero abiaraziko dira, deialdiaren urte naturalaren barruan; gehienez hamabi hilabeteko epean ezarri beharko dira, hasierako laguntza-eskaeran adierazitako proiektuaren hasiera-egunetik kontatzen hasita eta, nolanahi ere, gauzatuta egon beharko dute 2021eko urriaren 15a baino lehen.

2.– La ejecución de las actuaciones subvencionables deberá comenzar con posterioridad a la presentación electrónica de la Solicitud de Ayuda, dentro del año natural de la convocatoria, así como implantarse en un plazo máximo de doce meses contados a partir de la fecha de inicio del proyecto declarada en la solicitud inicial de la ayuda y, en cualquier caso, estar concluido antes del 15 de octubre de 2021.

Horretaz gain, tramitaziora onartuko dira 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako proiektuen laguntza-eskaerak, baldin eta eskaera aurkeztean aribidean badaude, eta betiere, eskaerak oinarri hauek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta bi hilabeteko epean aurkezten badira.

Asimismo, se admitirán a trámite Solicitudes de Ayuda de proyectos iniciados a partir del 1 de enero de 2020 y que estén en curso en el momento de presentar la Solicitud, siempre que estas Solicitudes sean presentadas dentro de los dos meses contados a partir de la fecha de la publicación de estas bases en el Boletín Oficial del País Vasco.

3.– Proiektuak Euskadiko jarduera zentroetan, gutxienez, gauzatu eta ezarri beharko dira.

3.– Los proyectos deberán ser ejecutados e implantados, al menos, en el/los centros de actividad del País Vasco.

4.– Programa honen esparruan emandako dirulaguntzek ezin dute baldintza bezala jarri bertako produktuak erabiltzea inportatutakoak erabili beharrean.

4.– Ninguna subvención concedida en el marco del presente Programa podrá estar condicionada a la utilización de productos domésticos en lugar de productos importados.

5.– Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 29. artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz, ulertuko da onuradun batek azpi-kontratazio bat egin duela, baldin eta hirugarrenekin adosten badu partzialki edo osorik gauzatzea dirulaguntzaren xede den jarduera. Ez dira kontzeptu horretan sartuko onuradunak diruz lagundutako jarduera bere kabuz gauzatzeko egin behar dituen gastuak. Zentzu horretan, posible da hirugarrenak azpi-kontratatu edo kontratatzea diruz lagundutako jardueraren zenbatekoaren % 100eraino, eta hirugarrenen azpi-kontratazio edo kontrataziorako aplikagarri izango dira 29. artikuluan jasotako gainerako aurreikuspenak.

5.– Conforme a lo previsto en el artículo 29 de la LGS, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada. A este respecto, la subcontratación o contratación de terceros podrá alcanzar hasta el 100% del importe de la actividad subvencionada, resultando de aplicación para la subcontratación o contratación de terceros de las actividades subvencionadas las restantes previsiones recogidas en el citado artículo 29.

Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 31.3 artikuluan aurreikusitakoa betez, diruz lagun daitekeen zenbatekoak gainditu egiten baditu kontratazio publikoaren arloan indarrean dagoen araudiak kontratu txikirako ezarritako kopuruak, onuradunak gutxienez hiru hornitzaileren eskaintzak eskatu beharko ditu lana egiteko, zerbitzua emateko edo ondasuna entregatzeko konpromisoa hartu aurretik, salbu eta, baldintza bereziak tarteko, merkatuan ez badago lana egiteko, zerbitzua emateko edo ondasuna entregatzeko behar beste erakunde edo gastua dirulaguntza eman baino lehen egin bada (azken kasu horretan, salbuespentzat joko dira 651/2014 Araudiari lotutako enpresak).

En aplicación de lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la normativa vigente en materia de contratación pública para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención (excepto, en este último caso, para el supuesto de empresas sujetas al Reglamento 651/2014).

Aurkeztu diren eskaintzak, efizientzia eta ekonomia irizpideen arabera hautatuko dira. Hautatutakoak ez badira proposamen ekonomiko onenak, berariaz zuritu beharko dira memoria batean.

La elección entre las ofertas presentadas, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

6. artikulua.– Gastu hautagarriak.

Artículo 6.– Gastos elegibles.

1.– Hauek izango dira gastu hautagarriak:

1.– Tendrán la consideración de gastos elegibles los siguientes:

i) Hiru Innobideak ildoetarako, aurkeztutako proiektuaren esparruan adituak diren eta proiektuaren gauzatze-fasean inplikatuta dauden kanpoko enpresak kontratatzeko gastua.

i) Para las tres líneas Innobideak, gastos de contratación de empresas externas expertas en el ámbito del proyecto presentado y efectivamente involucradas en la ejecución del mismo.

ii) Horrez gain, Innobideak Lehiabide eta Innobideak Pertsonak ildoen kasuan, enpresa eskatzaileko plantillakoak diren eta proiektuaren gauzatze-fasean zuzeneko inplikazioa duten plantillako kideen gastuak (zerga aurreko soldata gordina eta legeak ezarritako kotizazio sozialak). Kontzeptu horri dagokion gastu hautagarria ez da izango aurreko atalean onartutako gastuak baino % 30 handiagoa.

ii) Adicionalmente, en el caso de las líneas Innobideak Lehiabide e Innobideak Pertsonak gastos de personal (salario bruto, antes de impuestos, y las cotizaciones sociales obligatorias por ley) perteneciente a la plantilla de la empresa solicitante directamente involucrado en la ejecución del proyecto. El gasto elegible por este concepto no podrá superar el 30% de los gastos admitidos en el apartado anterior.

iii) Innobideak Lehiabideren kasuan, gainera, kanpoko enpresak kontratatzeko kudeaketa-gastuak eta erregistro-tasak, baldin eta enpresa horiek adituak badira honelako eskaerak aurkezten eta tramitatzen: Europako eta nazioarteko patente eskaerak, Estatuko patente edo erabilgarritasun-ereduen eskaerak atzerrian, Europako, nazioarteko edo Estatuko marka eskaerak atzerrian, edo Europako, nazioarteko edo Estatuko diseinu eskaerak atzerrian, eta betiere deialdi honetako finantzaketaren xede diren proiektuak gauzatzearen ondorio badira, bat etorriz Innobideak Lehiabide ildorako subentzionatu daitezkeen (arau honen 5. artikulua) ekintzen tipologiarekin.

iii) En el caso de Innobideak Lehiabide, adicionalmente, los gastos de gestión y tasas de registro correspondientes a la contratación de empresas externas expertas en la presentación y tramitación de solicitudes de patente europea, internacional, solicitudes de patente o modelo de utilidad nacional en el extranjero, de solicitudes de marca europea, internacional o nacional en el extranjero o de diseño comunitario, internacional o nacional en el extranjero siempre y cuando se deriven de la ejecución de proyectos sujetos a financiación en el marco de esta convocatoria del programa, conforme a la tipología de acciones subvencionables en el Artículo 5 de esta norma para la línea Innobideak Lehiabide.

Era berean, lankidetzako proiektuen kasuan, sektore-, enpresa- edo lurralde-mailako agenteen gastuak, bakarrik proiektuaren dinamizazio, koordinazio eta tramitazioari dagozkionak.

Asimismo, en los proyectos en cooperación, gastos de contratación de Agentes de carácter sectorial, empresarial o territorial, relativos exclusivamente a las tareas de dinamización, coordinación y tramitación del proyecto.

2.– Kanpoko enpresa adituek baldintza hauek bete behar dituzte:

2.– Las empresas externas expertas deben cumplir las siguientes condiciones:

a) Ezin dira izan Herri Administrazioekin lotutako edo haien menpe dauden eta nortasun juridikoa duten erakundeak, salbuespen hauek daudelarik Innobideak Lehiabide ildoaren kasuan:

a) No tener la consideración de entidades con personalidad jurídica propia, dependientes o vinculadas a las Administraciones Públicas, con las siguientes excepciones en el ámbito de la línea Innobideak Lehiabide:

i) Proiektuen dinamizazio, koordinazio eta tramitazio lanak egiten dituzten sektore-, enpresa- edo lurralde-mailako agenteak (2.12 artikulua).

i) Los Agentes de carácter sectorial empresarial o territorial (Artículo 2.12) en las tareas de dinamización, coordinación y tramitación de proyectos.

ii) Proiektuaren arloan adituak diren kanpoko enpresen lanak egiten dituzten Lanbide Heziketako Institutuak (2.14 artikulua).

ii) Los Institutos de Formación Profesional (Artículo 2.14) en las tareas de empresas externas expertas en el ámbito del proyecto.

b) Ez du izango zuzeneko edo zeharkako akzio- edo partaidetza-loturarik laguntza eskatzailearekin ez eta lankidetza proiektuaren barnean dauden enpresekin.

b) No tener vinculación, vía acciones o participaciones, directa o indirectamente, con la solicitante de la ayuda o con alguna de las empresas incluidas en un proyecto de cooperación.

c) Ez dira izango Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko kide eta ez dira izango ikerketa espezializatuko edota bikaineko ikerketa-, garapen- eta berrikuntza-jarduerak garatzen dituzten erakundeak, salbu eta eskaintza/eskariko bitartekaritza-agenteak badira (2. artikulua. 12).

c) No pertenecer a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como no ser entidades de investigación, desarrollo e innovación que realicen actividades de investigación especializada y/o excelente, a excepción de los Agentes de Intermediación Oferta/Demanda (Artículo 2.13).

d) Erantzukizunezko aitorpen bat aurkeztu behar da, non konpromiso hauek hartu behar baitira: leial, zintzo eta asmo onez jokatuko dela SPRIrekiko nahiz programako onuradunekiko harremanetan, ez dela egingo edo sustatuko Legearen edo programako arauen aurkako ekintzarik eta solidarioki erantzungo dela onuradunekin haien aurka dirulaguntza itzultzeko ebazpen bat ematen bada, irregulartasunez jokatzeagatik kontratatutako enpresaren zuzeneko edo zeharkako parte-hartzean (programak emandako ereduaren arabera, zeina web orrian baitago eskuragarri).

d) Presentar declaración responsable en la que se obliguen a actuar de forma leal, honorable y de buena fe frente a SPRI y a las entidades beneficiarias del Programa y a no realizar o promover actuaciones contrarias a la Ley o normas que rigen el Programa, obligándose a responder de forma solidaria con las entidades beneficiarias en caso de que se dicte resolución de reintegro contra las mismas por irregularidades realizadas con la colaboración o participación directa o indirecta de la empresa contratada (según modelo facilitado por el Programa y disponible en la página web).

7. artikulua.– Gastu hautagarriei aplikatzeko baldintzak.

Artículo 7.– Requisitos aplicables a los gastos elegibles.

Gastu hautagarriak baloratzeko, honako irizpideak izango dira kontuan:

En la valoración de los gastos elegibles se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Gastu hautagarriak aurkeztutako diruz lagundu daitezkeen jarduerekin zuzenean loturik egongo dira.

a) Los gastos elegibles deberán estar directamente relacionados con las actuaciones subvencionables.

b) Deskontuak eta antzekoak izanez gero, fakturan sartuta egon zein ez, gastua gutxitu egingo da.

b) Los descuentos y similares, incluidos o no en factura, supondrán un menor valor del gasto.

c) Gastu hautagarriak arrazoizkoak izango dira, eta murriztu ahal izango dira SPRIk hala erabakitzen badu.

c) Los gastos elegibles deben ser razonables, pudiendo limitarse los mismos a juicio de SPRI.

d) Ez dira gastu hautagarritzat onartuko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edota bere mendeko sozietateek indarrean dituzten beste programa batzuen bidez lagundutako kontzeptuak edota gastuak.

d) No se admitirán como gastos elegibles conceptos y/o gastos subvencionables que hayan sido objeto de apoyo a través de otros Programas de la Administración General de la Comunidad Autónoma de País Vasco y/o de sus Sociedades dependientes.

e) Fakturan aplikatutako Balio Erantsiaren gaineko Zerga ez da inolaz ere gastu hautagarria izango.

e) En ningún caso tendrá la consideración de gasto elegible el impuesto sobre el valor añadido repercutido en factura.

f) Inola ere ez dira izango gastu hautagarriak: kanpoko enpresako langileen bidaia gastuak, prestakuntza gastuak, aretoak alokatzea, dietak eta antzekoak, ekipoak, lizentziak, software garapenak eta ezarpenak, altzariak erostea, eta abar. Gastu horiek fakturen kontzeptutik bereizita aurkeztu beharko dira.

f) En ningún caso tendrán la consideración de gastos elegibles los siguientes: gastos de desplazamiento del personal de la empresa externa, gastos de formación, alquiler de salas, dietas y similares, adquisición de equipos, licencias, desarrollo e implantación de software, mobiliario, entre otros. Estos gastos deberán figurar de forma separada en el concepto de las facturas.

8. artikulua.– Laguntzen modalitateak eta zenbatekoak.

Artículo 8.– Modalidad y cuantía de las ayudas.

Deialdi honen xede diren laguntzak dirulaguntza gisa egituratuko dira gastu hautagarriekiko portzentaje hauetan:

Las ayudas objeto de esta convocatoria se instrumentarán en forma de subvenciones, en los siguientes porcentajes sobre los gastos elegibles:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Horrez gain, Innobideak Lehiabide ildoaren kasuan (lankidetzako proiektuak):

Adicionalmente, en el caso de la línea Innobideak Lehiabide (proyectos en cooperación):

a) Dinamizazio, koordinazio eta izapidetze lanetarako sektore-, enpresa- edo lurralde-mailako agente baten laguntza duten proiektuetan, kontzeptu horregatiko kostu hautagarria 10.000 eurokoa izango da proiektu osoan.

a) Los proyectos que cuenten con la colaboración de un Agente de carácter sectorial, empresarial o territorial para las tareas de dinamización, coordinación y tramitación, el gasto elegible por este concepto para todo el proyecto ascenderá a un máximo de 10.000 euros.

b) Laguntza eskatzen duten enpresek ezingo dute, beren aldetik, proiektutik eratorritako kanpoko gastuen % 70 baino gehiago beren gain hartu.

b) Ninguna empresa solicitante podrá asumir, de forma individual, más del 70% de los gastos externos derivados del proyecto.

9. artikulua.– Laguntzak metatzea eta mugak.

Artículo 9.– Acumulación y límites de las ayudas.

1.– Laguntzaren zenbatekoa ez da inola ere izango erakunde onuradunak garatzeko asmoa duen jardueraren kostua baino handiagoa, soilik laguntza hori aintzat hartuta edo edozein administraziok edo horien sektore publikoek xede bererako emandako beste laguntza batzuk gehituta. Baldin eta beste laguntza publiko batzuk eta programa honen bidez emandakoa metaturik lortzen den zenbatekoak gainditu egiten badu kostu hori, murriztu egingo da programa honetan araututako laguntzaren zenbatekoa jardueraren gehiegizko finantzaketa saihesteko behar den neurrian.

1.– El importe de la ayuda, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras otorgadas por cualquier Administración o sus respectivos sectores públicos para la misma finalidad, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria. De producirse que con la acumulación entre otras ayudas públicas y la otorgada en virtud de este Programa se supere dicho coste, el importe de la ayuda regulada en este Programa será minorado en la medida necesaria para evitar la sobrefinanciación de la actividad.

Aurrekoa gorabehera, deialdi honetan onartutako proiektuak ez dira diruz laguntzekoak izango Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren eta haren mendeko sozietateen beste programa batzuetan.

No obstante lo anterior, los proyectos aprobados en la presente convocatoria no serán susceptibles de apoyo en otros programas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco y/o sus sociedades dependientes.

2.– Programa honetan emango diren laguntzak minimis laguntzak izango dira.

2.– Las ayudas concedidas en aplicación de este Programa tienen la consideración de ayudas de minimis.

3.– Enpresa onuradun batek jaso dezakeen gehienezko minimis laguntza ezingo da izan 200.000 eurotik gorakoa, egungo ekitaldi ekonomikoa eta aurreko biak aintzat hartuta. Baldin eta enpresa onuradunak besteren konturako garraio operazioak egiten baditu errepideko garraio-sektorean, gehiengo hori 100.000 eurora murriztuko da (horrez gain, laguntza ezingo da erabili merkatu-gaiak errepidez garraiatzeko ibilgailuak erosteko). Hortaz, programa honetan aurreikusitako laguntzak ez dira esleituko, baldin eta esleitutako laguntzak muga hori gainditu badezake hain justu ere onuradunak eskuratutako beste minimis laguntza batzuk erantsi ondoren. Berdin dio laguntza horiek zein administraziok esleitu dituen.

3.– La ayuda total de minimis que puede percibir una misma empresa beneficiaria no podrá ser superior a 200.000 euros contabilizados a lo largo del periodo que comprende el ejercicio económico en curso y los dos ejercicios anteriores. Si el beneficiario es una empresa que realiza por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera, este máximo se reduce a 100.000 euros (adicionalmente, la ayuda no puede utilizarse para la adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera). Por este motivo, no se concederán las ayudas previstas en el presente Programa cuando la ayuda concedida agregada a otras ayudas de minimis que hubiese percibido la entidad beneficiaria, con independencia de la administración o administraciones concedentes, excediera dicho límite.

4.– Minimis laguntzak ez zaizkio metatuko Estatuko inongo dirulaguntzari, diruz lagun daitezkeen gastu horiei dagokienez, baldin eta metatze horrek gaindituko balu laguntzaren intentsitatea edo dagokion gehieneko laguntzaren kopurua. Gehieneko kopuru hori kasu bakoitzaren ezaugarri zehatzen arabera dago ezarrita, kategorien araberako salbuespen-araudi baten edo Batzordeak harturiko erabaki baten bitartez.

4.– Las ayudas de minimis no se acumularán con ninguna ayuda estatal en relación con los mismos gastos subvencionables, si dicha acumulación excediera de la intensidad de ayuda o del importe de ayudas superior correspondiente fijado en las circunstancias concretas de cada caso por un reglamento de exención por categorías o una decisión adoptados por la Comisión.

5.– Aurrez aipatutako muga horiek edo programa honek zehazten dituen beste batzuk gaindituz gero, soberako kantitatea murriztu egingo da programaren arabera emandako zenbatekotik.

5.– En caso de superarse alguno de los límites anteriores u otros que establezca este Programa, la ayuda concedida en virtud del mismo, se minorará en la cantidad correspondiente al exceso.

6.– Minimis laguntzak emandakotzat joko dira enpresari aitortzen zaionean laguntza jasotzeko legezko eskubidea duela.

6.– Las ayudas de minimis se considerarán concedidas en el momento en que se reconozca a la empresa el derecho legal de recibir la ayuda.

7.– Epeka ordainduko diren laguntzak ematen diren momentuan duten balioaren arabera eguneratuko dira.

7.– Las ayudas pagaderas en varios plazos se actualizarán a su valor en el momento en que se concedan.

10. artikulua.– Laguntza-eskaera aurkezteko epea.

Artículo 10.– Plazo de presentación de las Solicitudes de Ayuda.

Laguntza-eskaera aurkezteko epea hasiko da oinarri hauek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean, eta bukatuko da 2020ko irailaren 24an. Halere, eskatzaileentzako arreta teknikoa bukatuko da 2020ko irailaren 24an, arratsaldeko 15:00etan (penintsulako ordua).

El plazo de presentación de la Solicitud de Ayuda se iniciará el día siguiente a la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el 24 de septiembre de 2020. No obstante, la atención técnica a los solicitantes finalizará a las 15:00 horas (hora peninsular española) del día 24 de septiembre de 2020.

11. artikulua.– Laguntza-eskaera.

Artículo 11.– Solicitud de Ayuda.

1.– Aurreikusitako laguntzak jasotzeko baldintzak betetzen dituzten erakundeek laguntza-eskaera bete beharko dute SPRIren webgunean: www.spri.eus/lehiabide www.spri.eus/kudeabide www.spri.eus/pertsonak, enpresak aukeratutako laguntza-ildoaren arabera.

1.– Las entidades que reúnan las condiciones para poder acceder a las ayudas previstas deberán cumplimentar la Solicitud de Ayuda a través del sitio web de SPRI: www.spri.eus/lehiabide www.spri.eus/kudeabide www.spri.eus/pertsonak, según la línea de ayuda a la que se acoja la empresa.

2.– Eskaera hori izenpe elektronikoaren bidez sinatu beharko du erakundea ordezkatzeko ahalorde nahikoa duen pertsona batek. SPRIri egindako bidalketa telematikoaren eguna izango da aurkezpen-eguna.

2.– Dicha solicitud deberá ser firmada por la persona que posea poder suficiente para representar a la entidad mediante firma electrónica. Se considerará como fecha de presentación la del envío telemático a SPRI.

3.– Laguntza-eskaeran jaso beharko dira erakunde eskatzailearen, bere legezko ordezkariaren, erakunde barneko harremanetarako pertsonaren eta dirulaguntzaren ordainketa egiteko bankuko kontuaren identifikazio-datuak.

3.– La Solicitud de Ayuda deberá contener los datos de identificación de la entidad solicitante, de su representante legal, de la persona de contacto dentro de la entidad y de la cuenta bancaria en la que en su caso será abonada la subvención.

4.– Laguntza-eskaerarekin (zeinak bere baitan hartzen baititu erakundearen legezko ordezkariaren erantzukizunezko aitorpena eta proiektuari buruzko datu zehatzak: izenburua, hasiera- eta amaiera-datak, helburua, parte hartuko duten erakundeak eta pertsonak eta proiektuaren kostuak) batera, dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

4.– La Solicitud de Ayuda, que incluye la Declaración responsable de la persona que represente legalmente a la entidad, así como los datos específicos del proyecto: título, fecha de inicio y finalización, objetivo, entidades y personas participantes y costes asociados, habrá de presentarse acompañada de la siguiente documentación:

a) Enpresa aholkularien erantzukizunezko aitorpena.

a) Declaración responsable de las empresas consultoras.

b) Erakunde onuradun guztien langileen izen-zerrendaren kopia, likidazio-eskabide telematikoa aurkezteko unean eguneratuta. Horrez gain, kooperatiba-sozietateen kasuan, kooperatibako bazkideen kotizazio-ziurtagiria, Gizarte Segurantzako dagokion erakunde laguntzaileak emana.

b) Copia de la Relación Nominal de Trabajadores de todas las entidades beneficiarias, actualizada al momento de la presentación de la solicitud telemática. Adicionalmente, en el caso de sociedades cooperativas, certificado de cotización de los socios y socias cooperativistas emitido por la entidad colaboradora de la Seguridad Social que corresponda.

c) Laguntza-eskaera aurkeztu aurreko hamabi hilabeteetan batez beste alta emanda zeuden langileen kopurua (Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak emandako ziurtagiria).

c) Plantilla media de empleos en situación de alta correspondiente a los doce meses previos a la presentación de la solicitud de ayuda, certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

d) Legezko ordezkariaren notario-ahalorde nahikoaren kopia, indarrean dagoena.

d) Copia de poder notarial suficiente y vigente de la persona representante.

e) Jarduera ekonomikoen agiri historikoa, dagokion foru-ogasunak emana. Bertan adieraziko da Jarduera ekonomikoen zergan dagokion epigrafean alta hartuta dagoela gutxienez 6 hilabeteko antzinatasunarekin. Antzinatasun hori ez da beharrezkoa izango enpresa aipatutako 6 hilabete horien barruan sortua bada.

e) Documento Histórico sobre Actividades Económicas, emitido por la Hacienda Foral correspondiente, donde el Alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas refleje una antigüedad mínima de seis meses. Esta antigüedad no será exigible cuando la fecha de constitución de la empresa fuese inferior a los seis meses citados.

f) Erakundeak dagozkion zerga administrazioekiko eta Gizarte Segurantzarekiko edo bere kolaboratzaileekiko zerga betebeharrak beteta dituela egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak, gehienez hiru hilabeteko antzinatasuna dutenak.

f) Certificados, con un máximo de tres meses de antigüedad, que acrediten que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social y/o sus entidades colaboradoras.

g) Finantza erakundearen egiaztagiriaren fotokopia, kontu korrontearen titulartasuna onuradunaren izenean dagoela frogatzeko eta zenbakia zein den zehazteko.

g) Copia del certificado de la entidad financiera que acredite la titularidad y número de la cuenta corriente a nombre de la empresa beneficiaria.

h) Proiektuaren memoria teknikoa eta ekonomikoa.

h) Memoria técnica y económica del proyecto.

i) Kontratatutako enpresa hornitzaileek proiektuko lanak burutzeko egindako eskaintzen kopia. Eskaintza horiek osorik aurkeztu beharko dira, eta zehatz-mehatz azaldu beharko dute lankidetzaren irismena, aholkularitza taldeko kide bakoitzak proiektuari eskainiko dion ordu kopurua, eta enpresa eskatzaileak eskaintza onartu duela adierazten duen agiria ere aurkeztu beharko da.

i) Copia de la/s oferta/s emitida/s por las empresas proveedoras contratadas para la realización de los trabajos del proyecto. Estas ofertas deberán presentarse en su totalidad, incluir detalladamente el alcance de la colaboración y la dedicación en horas de cada una de las personas integrantes del equipo consultor para el proyecto y la aceptación expresa de la misma por parte de la empresa solicitante.

j) Erakunde eskatzailearen izenean dagoen «Kudeaketa Linguistikoaren Bikain Kalitate Ziurtagiria», edo/eta Berdintasun Plana, halakorik badu.

j) Copia, en su caso, del Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain, otorgado a favor de la entidad solicitante y/o «Plan de Igualdad».

k) Erantzukizunezko aitorpena. Enpresaren legezko ordezkariak egindako aitorpenak puntu hauek jaso behar ditu, eskaeran sartutako ereduaren arabera:

k) Declaración responsable. Declaración, según modelo incluido en la solicitud, realizada por quien represente legalmente a la empresa, en la que se hagan constar las siguientes circunstancias:

i) Erakundeko legezko ordezkariaren izen-abizenak eta Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia (NAN) edo Atzerritarraren Identifikazio Zenbakia (AIZ).

i) Nombre y apellidos y Número del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identificación de Extranjero/a (NIE) de quien represente legalmente a la entidad.

ii) Erakundearen izena: Identifikazio Fiskalerako Zenbakia (IFZ), baltzuaren helbidea eta eraketa-eguna.

ii) Denominación de la entidad, Número de Identificación Fiscal (NIF), domicilio social y fecha de constitución.

iii) Gutxienez jarduera ekonomikoko zentro bat duela Euskal Autonomi Erkidegoan, bertan egingo delarik diruz lagundu daitekeen jarduera.

iii) Que dispone de al menos un centro de actividad económica en la Comunidad Autónoma del País Vasco en el que se realizará la actividad subvencionable.

iv) Alta emanda dagoela Jarduera Ekonomikoen Zergaren kasuan kasuko epigrafean, programak eskainitako JEZ zerrendaren arabera (zerrenda hori SPRIren web orrian eskuratu daiteke, INNOBIDEAK programaren ildo bakoitzari dagokion atalean: www.spri.eus/lehiabide www.spri.eus/kudeabide www.spri.eus/pertsonak).

iv) Que se encuentra dada de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas conforme al listado de IAEs ofrecido por el programa y disponible en la web de SPRI correspondiente a cada una de las líneas del programa Innobideak www.spri.eus/lehiabide www.spri.eus/kudeabide www.spri.eus/pertsonak,

v) Egunean dagoela Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko edota haren erakunde kolaboratzaileekiko zerga betebeharretan, baita ere Eusko Jaurlaritzarekin eta ez daukala iraungitako, erreklamatutako edo ordaindu gabeko zorrik SPRI Taldeko ezein entitateekin.

v) Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social y/o sus entidades colaboradoras, así como de las obligaciones que mantenga con el Gobierno Vasco y que no tiene deudas vencidas, reclamadas y no abonadas con cualquiera de las entidades del Grupo SPRI.

vi) Aurreko bi ekitaldi fiskaletan eta laguntza eskatzen den ekitaldi fiskalean jasotako minimis laguntzen zerrenda, bertan adieraziz laguntza hori noiz eman zen (edo noiz likidatu zen), zein organismok eman zuen, zein programaren bidez eta zein den emandako (edo likidatutako) laguntzaren zenbatekoa.

vi) Relación de ayudas de minimis concedidas en los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en el que se solicita la ayuda, indicando fecha de concesión (o liquidación en su caso), organismo, programa e importe concedido (o liquidado en su caso) de la ayuda.

vii) Proiektu hori bera gauzatzeko beste erakunde publiko zein pribatu batzuei eskatutako edota haiek emandako dirulaguntzak, bertan adieraziz laguntza hori noiz eskatu zen, eta, hala badagokio, zein organismok eman zuen, zein programaren baitan eta laguntzaren zenbatekoa.

vii) Relación de ayudas que para el mismo proyecto hayan sido solicitadas y/o concedidas por instituciones públicas o privadas, indicando fecha de solicitud, o en su caso, de concesión, organismo, programa e importe de la ayuda.

viii) Ez dagoela oinarri hauen 4. artikuluko 2.b) atalean aurreikusitako egoeraren batean.

viii) Que no se encuentra en alguna de las situaciones previstas en el artículo 4, apartado 2.b) de estas bases.

ix) Konpromisoa hartzen duela jasotako laguntzaren aurrerakina enpresaren kontabilitatean pasibo gisa islatzeko eta SPRIri itzultzeko, baldin eta itzultzea agintzen duen ebazpen bat ematen bada.

ix) Compromiso de reflejar como pasivo en la contabilidad de la empresa el anticipo de la ayuda percibida y de restituirlo a SPRI en caso de que así lo disponga la resolución por la que se acuerde el reintegro de la misma.

x) Konpromisoa hartzen duela oinarri hauen 5.5 artikuluan adierazitakoa betetzeko.

x) Compromiso en relación al cumplimiento de lo señalado en el artículo 5.5 de las presentes bases.

xi) Baimena ematen diola SPRIri ziurtagiriak eska diezazkien Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiari, Zerga Administrazioko Estatu Agentziari eta Araba, Bizkai nahiz Gipuzkoako foru-aldundiei, ziurtagiri horien bidez bermatzeko ordezkatutako enpresak betetzen dituela zerga administrazioekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak. Horrela, aurkeztutako laguntza-eskaerak aztertu edo ordaindu ahal izango dira, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.3 artikuluari jarraikiz, zeinak Euskadiko Ogasun Orokorraren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen baitu.

xi) Autorización expresa a SPRI, a obtener de los Departamentos correspondientes de la Tesorería General de la Seguridad Social, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y de las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, certificados acreditativos de que la empresa a la que se representa está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social y que de esta forma se puede proceder al estudio y/o liquidación de las solicitudes de ayuda que presenta en base al artículo 50.3 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

5.– Horrez gain, Innobideak Lehiabide ildoko proiektuak badira (Lankidetzako proiektuak), enpresa eskatzaileek laguntza-eskaera bakarra aurkeztu behar dute proiektu bakoitzeko, proiektuan partaide diren guztien legezko ordezkariek modu digitalean sinatuta. Programa honetatik eratorritako betebehar guztiei solidarioki erantzungo diete enpresa partaide guztiek. Erakunde onuradunen ahaldunetako batek proiektuaren buruzagitza hartu behar du, egitasmoaren garapenaz eta kudeaketaz arduratzeko eta proiektuak aurrera egin dezan SPRIrekin izan beharreko bitartekaritza- eta harreman-funtzioak bere gain hartzeko, bai eta erakunde horren parte-hartze maila islatzeko, lankidetza-proiektuko gainerako enpresa guztiek duten erantzukizun solidarioa alde batera utzi gabe.

5.– Adicionalmente, en el caso de Innobideak Lehiabide (proyectos en cooperación), las empresas solicitantes deberán presentar una única solicitud de ayuda por proyecto, firmada digitalmente por cada una de las personas que representen legalmente a las entidades que participen en el mismo, que responderán solidariamente de cuantas obligaciones derivan de este Programa. Una de las personas apoderadas de las entidades beneficiarias habrá de asumir la condición de líder del proyecto, a efectos de responsabilizarse del desarrollo y de la gestión del mismo y de asumir todas las funciones de interlocución y relación necesaria para la buena marcha del proyecto con SPRI, así como reflejar su grado de participación, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de todas las empresas participantes en el proyecto en cooperación.

Dinamizazio-, koordinazio- eta izapidetze-lanetarako sektore-, enpresa edo lurralde-mailako agente baten laguntza izateak ez du esan nahi proiektuaren enpresa liderrak SPRIrekin solasaldirik edo harremanik izan behar ez duenik, proiektuak behar bezala aurrera egin dezan.

El hecho de que para las labores de dinamización, coordinación y tramitación se cuente con la colaboración de un Agente de carácter sectorial empresarial o territorial, no exime a la empresa líder del proyecto de asumir todas las funciones de interlocución y relación necesaria para la buena marcha del proyecto frente a SPRI.

Lankidetzako proiektuan parte hartzen duten erakunde guztiek aurkeztu beharko dute aurreko 4. atalean eskatutako dokumentazioa, eta gainera, partaideetako bakoitzak programan ezarritako baldintzak bete beharko ditu indibidualki.

La documentación requerida en el apartado 4 anterior deberán presentarla todas las entidades participantes en el proyecto en cooperación, y cumplir, además, cada una de ellas individualmente los requisitos establecidos en este Programa.

6.– Horrez gain, Innobideak Kudeabide ildoaren kasuan:

6.– Adicionalmente, en el caso de Innobideak Kudeabide:

a) Oinarri hauetan arautzen diren kudeaketa aurreratuko sendotze-proiektuak egiteko laguntzak (2B) jaso ahal izango dituzte jarraian adierazten diren baldintzak betetzen dituzten enpresek:

a) Podrán acceder a las ayudas para la realización de Proyectos de Consolidación en Gestión Avanzada (fase 2B) que se rigen por las presentes bases aquellas empresas que bien:

i) SARS-Cov-2 birusak eragindako krisiaren ondorioei erantzuteko eginiko Talka-planak eta Negozioaren Jarraipen- edo Berrabiarazte-planak izatea, zeintzuetan behar bezala kokatzen eta justifikatzen den aurkeztutako proiektua.

i) Dispongan de Planes de choque, Continuidad del Negocio o Relanzamiento, elaborados por las empresas como respuesta a las consecuencias derivadas por la crisis provocada por el virus SARS-Cov-2 en el que quede debidamente encuadrado y justificado el proyecto presentado.

ii) Kudeabide Programaren esparruan hasierako kontrastea Euskalitekin egina izatea, baldin eta Euskalitek egindako txostenak lehentasun gisa jasotzen badu kudeaketa aurreratuko sendotze-proiektua egingo dela identifikatutako hobekuntza-arlo batean edo batzuetan.

ii) Cumplan el requisito de haber realizado un Contraste Inicial con Euskalit en el marco del Programa Kudeabide, recogiendo el Informe elaborado por Euskalit como prioritaria la realización de un Proyecto de Consolidación en Gestión Avanzada, en una o varias de las áreas de mejora identificadas.

iii) Hasierako kontrastea Euskalitekin egin ez arren, kudeaketako diagnostiko bat aurkeztea; kudeaketako diagnostiko horretan behar bezala kokatuta eta justifikatuta egongo da aurkeztutako proiektua.

iii) No habiendo realizado el Contraste Inicial con Euskalit, presenten un Diagnóstico de Gestión en el que quede debidamente encuadrado y justificado el proyecto presentado.

b) Enpresak eginiko Ekintza Plana aurkeztu beharko da.

b) Deberán presentar el Plan de Acción elaborado por la empresa.

7.– Eskatzaileek bermatuta izango dute beren hizkuntza, euskara edo gaztelania, ahoz nahiz idatziz erabiltzeko eskubidea, programa honen ondorioz SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarialarekin izango dituzten harreman guztietan.

7.– Los solicitantes verán garantizado el derecho a usar y ser atendidos en su misma lengua, euskera o castellano, de manera oral o por escrito, en las relaciones que sostengan con SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial a raíz del presente Programa.

12. artikulua.– Ebaluaketa eta ebazpen prozedura.

Artículo 12.– Procedimiento de evaluación y resolución.

1.– Laguntza-eskaeraren atal guztiak ez badaude beteta edo eskatutako gainerako dokumentazioa ez bada eskaerarekin batera aurkeztu, SPRIko Teknologia eta Berrikuntza Sailak 10 laneguneko epea emango du akatsa zuzentzeko edo beharrezko dokumentuak aurkezteko. Halaber, adieraziko du hala egin ezean eskaerari uko egin zaiola ulertuko dela, eta horren berri emango dio erakunde eskatzaileari. Epe hori agortzen bada zuzenketa egin gabe, SPRIko Zuzendari Nagusiak ebatziko du eskaerari uko egin zaiola.

1.– En el caso de que la solicitud de ayuda no viniera cumplimentada en todos sus términos o no fuera acompañada del resto de la documentación exigida, el Área de Tecnología e Innovación de SPRI requerirá para que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, se subsane la falta o acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida, comunicándose tal circunstancia a la entidad solicitante. Transcurrido dicho plazo sin haber procedido a la subsanación, la Dirección General de SPRI dictará resolución declarando el desistimiento.

Proiektuaren memorian eta proiektuko lanak egiteko kontratatutako enpresa hornitzaileek eginiko eskaintzetan ezingo da zuzenketarik egin. Hala ere, egoki iritziz gero, SPRIk hari buruzko informazio osagarria eskatu ahal izango du ebaluazio-prozesuan.

Tanto la memoria del proyecto como la/s oferta/s emitida/s por las empresas proveedoras contratadas para la realización de los trabajos del proyecto no son objeto de subsanación. No obstante, SPRI podrá requerir información adicional sobre la misma durante el proceso de evaluación, si así lo considerase oportuno.

2.– Erakunde eskatzaileak baliozkotzat joko ditu dirulaguntza eskaeran adierazitako harremanetarako pertsonaren helbide elektronikora SPRIk posta elektronikoz bidaltzen dituen jakinarazpen guztiak. Laguntza eskatzen duen enpresaren edota proiektuko liderraren posta elektronikoa bakarrik onartuko dira harremanetarako helbide gisa.

2.– La entidad solicitante dará validez a todas las comunicaciones emitidas por SPRI vía e-mail a la cuenta de correo electrónico de la persona de contacto identificada en la solicitud de ayuda. Solo se admitirá como cuenta de correo electrónico de contacto la correspondiente a la empresa solicitante y/o líder del proyecto.

3.– SPRIk banan-banan aztertuko ditu epean aurkeztutako eskaerak, eta programa honetan ezarritako baldintzak betetzen dituztela egiaztatuko du.

3.– SPRI analizará individualmente las solicitudes presentadas en plazo, comprobando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Programa.

Programan parte hartzeko baldintzak betetzen ez dituzten eskaerak gaitzetsi egingo dira SPRIko Zuzendari Nagusiaren banan-banako ebazpenen bidez, eta erabaki horiek enpresa eskatzaileei jakinaraziko zaizkie.

Aquellas solicitudes que no reúnan los requisitos establecidos para participar en el Programa serán desestimadas mediante resolución individualizada de la Dirección General de SPRI, que será notificada a las empresas solicitantes.

4.– Hiru Innobideak ildoen kasuan, irizpide eta puntu-kopuru hauek aplikatuz egingo da proiektuen ebaluazioa:

4.– Para las tres líneas Innobideak la evaluación de los proyectos se realizará aplicando los criterios y puntuaciones que se señalan:

a) Programaren helburuekin bat etortzea: 35 punturaino. Gutxienekoa 20 puntu.

a) Adecuación a los objetivos del Programa: hasta 35 puntos. Mínimo exigible 20 puntos.

b) Proiektuko eginbeharrak egokiak izatea ezarritako helburuak lortzeko: 35 punturaino. Gutxienekoa 20 puntu.

b) Adecuación de las tareas del proyecto a la consecución de los objetivos del mismo: hasta 35 puntos. Mínimo exigible 20 puntos.

c) Emaitzetatik espero den eragina: 10 punturaino.

c) Impacto esperado de los resultados: hasta 10 puntos.

d) Talde sustatzailea eta kanpoko taldea bat etortzea (kanpoko taldearen erreferentziak antzeko proiektuetan, lanbide-esperientzia, taldekideen kopurua eta trebakuntza): 10 punturaino.

d) Adecuación del equipo promotor y del equipo externo (referencias del equipo externo en proyectos similares, experiencia profesional, dotación y capacitación del equipo): hasta 10 puntos.

e) Proiektuaren kudeaketa eredua eta metodologia, eta esleitutako baliabideei egokitzea: 10 punturaino.

e) Modelo y metodología de gestión del proyecto y adecuación de los recursos asignados: hasta 10 puntos.

Irizpide bakoitzak puntuazio bat lor dezake gehienez. Puntuazioa lortzeko, irizpide bakoitza betetzen den ala ez begiratuko da.

Cada criterio tiene una puntuación máxima alcanzable. La puntuación se obtiene en función del grado de cumplimiento de los criterios definidos.

Euskararen erabilera, presentzia eta kudeaketa akreditatzeko «Kudeaketa Linguistikoaren Bikain Kalitate Ziurtagiria» dutela frogatzen duten edota, legez beharturik egon ez arren, «Berdintasun Plan» bat inplementatu dutela frogatzen duten enpresen proiektuek 5 puntu gehiago jasoko dituzte ebaluazio teknikoaren emaitza globalean.

Aquellos proyectos presentados por empresas que acrediten el «Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística Bikain», como acreditación del uso, presencia y gestión del euskera en la empresa y/o aquellos proyectos presentados por empresas que, sin tener obligación legal, acrediten la implementación de un «Plan de Igualdad» obtendrán una puntuación adicional de 5 puntos a añadir al resultado global de la evaluación técnica.

Atzera botako dira gutxieneko puntuazio hauek gainditzen ez dituzten jarduerei dagozkien laguntza-eskaerak: 20 puntu, a) irizpidean (programaren helburuekin bat etortzea), eta/edo 20 puntu, b) irizpidean (Proiektuko eginbeharrak egokiak izatea ezarritako helburuak lortzeko).

Las solicitudes de ayuda cuyas actuaciones no superen una puntuación mínima de 20 en el criterio a. «Adecuación a los objetivos del programa» y/o una puntuación mínima de 20 en el criterio b. «Adecuación de las tareas del proyecto a la consecución de los objetivos del mismo» serán denegadas.

Halaber, atzera botako dira gutxienez 50 puntu lortzen ez dituzten jarduerei dagozkien laguntza-eskaerak.

Asimismo, las solicitudes de ayuda cuyas actuaciones no superen una puntuación total mínima exigible de 50 puntos serán denegadas.

5.– Dirulaguntzen eskaera espedienteak ordena bati jarraikiz ebatziko dira, arau honetan eskaturiko dokumentazio guztiarekin osatuta geratzen diren unearen arabera.

5.– La Resolución de los expedientes de solicitud de las subvenciones se irá realizando ordenadamente en función del momento en que los mismos queden completados con toda la documentación exigida en la presente norma.

6.– Ebazpen epea. Sei hilabeteko gehienezko epea ezartzen da ebazpena emateko, eskaerak dokumentazio guztiarekin aurkezten diren unetik zenbatzen hasita. Epe horretan ebazpenik eman ez bada, onartu egin dela ulertuko da.

6.– Plazo de resolución. Se establece un plazo máximo de resolución de seis meses desde el momento en que las solicitudes queden completadas con toda la documentación exigida en la presente norma. La falta de resolución en plazo se entenderá como resolución estimatoria.

7.– Erakunde eskatzaileari 10 egun balioduneko epean jakinaraziko zaio ebazpena.

7.– La resolución se notificará a la entidad solicitante dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde su emisión.

8.– Ebazpena SPRIren web-gunean eta EHAAn argitaratuko da, denek izan dezaten eman diren laguntzen berri.

8.– Para general conocimiento de las Ayudas concedidas se procederá a su publicación en la página web de SPRI y en el BOPV.

13. artikulua.– Erakunde Onuradunen Betebeharrak.

Artículo 13.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Erakunde onuradunek, 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 14. artikuluan aurreikusitakoa betetzeaz gain, honako baldintza hauek bete behar dituzte:

Las entidades beneficiarias están obligadas, además de lo previsto en el artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997 y en el artículo 14 de la Ley general de Subvenciones, a lo siguiente:

a) Emandako dirulaguntza onartu behar da. Hartara, dirulaguntza eman izanaren jakinarazpena jasotzen denetik hamabost eguneko epean eta SPRIren aurrean espresuki horri uko egin ezean, ulertuko da erakunde onuradunak laguntza onartu duela.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días naturales tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la subvención, la entidad beneficiaria no renuncia expresamente a la misma ante SPRI, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Emandako dirulaguntza erabiltzea, zehazki, laguntza eman den proiekturako.

b) Destinar la subvención otorgada al proyecto para el que ha sido concedida.

c) SPRIk agiri osagarriak eska ditzakeela onartzea, eta, lagundu den proiektua burutu dela eta eskatutako baldintzak bete direla egiaztatzeko, SPRIk izendatutako pertsonalak instalazioetan beharrezko eta komenigarri jotzen dituen egiaztapen eta azterketak egin ditzakeela onartzea.

c) Aceptar que SPRI pueda requerir toda aquella documentación adicional que estime precisa, así como que personal designado por SPRI pueda realizar en cualquiera de sus instalaciones, cuantas verificaciones considere necesarias y convenientes, con el fin de constatar la realización del proyecto objeto de la ayuda concedida y el cumplimiento de los requisitos exigidos.

d) Faktura osoak gordetzea eta SPRIren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren esku jartzea bost urtez, gastu hautagarriak burutzen direnetik aurrera.

d) Conservar las facturas completas y tenerlas a disposición de SPRI y de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante un periodo de cinco años a contar desde el momento de la realización de los gastos elegibles.

e) Laguntzen erabilera fiskalizatzeko eginkizuna betetzen duten aldetik, eskatutako informazioa eman behar zaie Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari.

e) Facilitar a la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

f) Xede berbererako beste Administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuei eskatutako edo horiek emandako laguntzen eta dirulaguntzen edota beste edozein dirusarrera edo baliabideren berri eman behar dio berehala SPRIri.

f) Comunicar inmediatamente a SPRI la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma o similar finalidad que las ayudas aquí reguladas, procedentes de cualquier otra Administración o ente público o privado.

g) Dirulaguntza esleitzeko aintzat hartu den baldintzaren bat aldatu bada, horren berri eman behar zaio berehala SPRIri.

g) Notificar a SPRI, de manera inmediata, la modificación de cualquier condición que haya sido tenida en cuenta para el otorgamiento de la ayuda.

h) SPRIk hala eskatzen badu, eta beti ere konfidentzialtasun mugak errespetatuz, dirulaguntzaren xede den proiektuaren emaitzen zabalkundea egingo da edo baimena emango da zabalkundea egiteko, SPRIk eskura dauzkan komunikazio-, sentsibilizazio- eta prestakuntza-tresnak erabiliz.

h) A solicitud de SPRI, y respetando las posibles limitaciones de confidencialidad, permitir o realizar la difusión de resultados del proyecto, objeto de subvención, a través de los diferentes mecanismos de comunicación, sensibilización y formación que esta dispone.

i) Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez-sexista bermatu behar da diruz lagundutako proiektua gauzatzean sortutako dokumentu eta euskarri guztietan.

i) Garantizar un uso no sexista del lenguaje e imágenes en los documentos y soportes que se produzcan durante la realización del proyecto subvencionado.

j) Dirulaguntza jatorriari buruzko publizitatea eman Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 18. artikuluaren arabera.

j) Dar publicidad respecto del origen de la ayuda recibida en base a lo señalado en el artículo 18 de la LGS.

14. artikulua.– Laguntzak aldatzea.

Artículo 14.– Modificación de las ayudas.

1.– Dirulaguntzak emateko baldintzetan edozein aldaketa gertatzen bada eta, edozein kasutan, beste erakunde publiko edo pribatu batzuek emandako laguntzak edo dirulaguntzak edota beste edozein dirusarrera edo baliabide jaso badira xede berbererako, laguntza esleitzeko Ebazpena aldatu ahal izango da, betiere programa honetan ezarritako gutxienezko baldintzak betetzen jarraitzen badira.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y, en todo caso, la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de la ayuda, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en el presente Programa.

2.– Halaber, SPRIk luzapen bat onartu dezake jarduerak burutzeko, betiere, erakunde onuradunek hala eskatzen badute eta behar bezala justifikatzen badute. Horrek atzerapen proportzional bat ekarriko du jasotzeko dagoen laguntza zatiaren ordainketan. Atzerapen hori SPRIri eskatu behar zaio, hasierako laguntza-eskaeran adierazitako proiektuaren amaiera data baino lehen. Eskatutako atzerapena dela medio, proiektuaren exekuzioak ezin du iraun oinarri hauen 5.2 artikuluan gehienezkotzat ezarritako hamabi hilabeteko epea baino gehiago, eta halaber, ezingo du gainditu 2021eko urriaren 15eko epemuga.

2.– Asimismo, previa solicitud y justificación por parte de las entidades beneficiarias, se podrá conceder por SPRI un aplazamiento en la ejecución de las actividades a realizar, que implicará necesariamente un retraso proporcional en el pago de la parte de la ayuda que reste de percibirse. Dicho aplazamiento deberá ser solicitado a SPRI con anterioridad a la fecha declarada como fecha de fin de proyecto en la solicitud inicial de la ayuda. El aplazamiento solicitado en ningún caso podrá suponer una duración en la ejecución del proyecto superior a los doce meses establecidos como máximo en el artículo 5.2 de estas bases, ni superar la fecha límite del 15 de octubre de 2021.

3.– Gauzatutako ekintzak laguntza-eskaeran eta dokumentazio osagarrian jasotakoak izango dira ezinbestean, nahiz eta SPRIk aukera duen aldaketak baimentzeko, baldin eta aldaketa horiek erakunde onuradunak SPRIri eskatu eta aldez aurretik justifikatu baditu, ahal bada proiektuan aplikatu aurretik, eta programa honen hasierako helburuak hutsaltzen ez badira.

3.– Las actuaciones comprenderán necesariamente las contempladas en la Solicitud de ayuda y documentación complementaria, pudiendo autorizarse cambios en las mismas por parte de SPRI, siempre que estos cambios hayan sido solicitados a SPRI y previamente justificados por la entidad beneficiaria y, en lo posible, con anterioridad a su aplicación al proyecto, y siempre que no se desvirtúe la naturaleza de las actuaciones y los objetivos perseguidos inicialmente por este Programa.

15. artikulua.– Likidazio-eskabidea. Aurkezteko epea.

Artículo 15.– Solicitud de Liquidación. Plazo de presentación.

Proiektuaren exekuzioari dagokion zatia likidatzeko:

Para la liquidación de la parte correspondiente a la ejecución del proyecto:

1.– Diruz lagundu daitekeen jarduera amaitu eta gero, erakunde onuradunek jarduera justifikatu beharko dute, SPRIren web-gunean horretarako ezarriko diren likidazio-eskabide informatizatuaren inprimakiak betez: www.spri.eus/lehiabide www.spri.eus/kudeabide www.spri.eus/pertsonak, enpresak aukeratutako laguntza ildoaren arabera. Likidazio-eskabidea aurkezteko epea hilabetekoa izango da, proiektua gauzatzen den egunetik kontatzen hasita. Proiektua amaitzen bada onarpen ebazpena eman baino lehen, likidazio-eskabidea aurkezteko epea hilabetekoa izango da, ebazpen hori jakinarazten den egunetik kontatzen hasita.

1.– Una vez finalizada la actuación subvencionable, las entidades beneficiarias deberán justificar la misma utilizando los formularios informatizados de solicitud de liquidación habilitados en la página web de SPRI. www.spri.eus/lehiabide www.spri.eus/kudeabide www.spri.eus/pertsonak, según la línea de ayuda a la que se haya acogido la empresa. El plazo límite para la presentación de la solicitud de liquidación será de un mes a partir de la fecha de fin de la ejecución del proyecto. En el caso de que el proyecto finalizase antes de haberse emitido la correspondiente resolución de aprobación, el plazo límite para la presentación de la solicitud de liquidación será de un mes a partir de la fecha de comunicación de dicha resolución.

2.– Eskabide hori sinadura elektronikoaren bidez sinatu beharko du erakundea ordezkatzeko ahalorde nahikoa duen pertsona batek. SPRIri egindako bidalketa telematikoaren eguna izango da aurkezpen-eguna.

2.– La Solicitud de Liquidación deberá ser firmada por la persona que posea poder suficiente para representar a la entidad mediante firma electrónica. Se considerará como fecha de presentación la del envío telemático a SPRI.

3.– Likidazio-eskabidean jaso beharko dira erakunde eskatzailearen, bere legezko ordezkariaren, erakunde barneko harremanetarako pertsonaren eta dirulaguntzaren ordainketa egiteko bankuko kontuaren identifikazio-datuak.

3.– La Solicitud de Liquidación deberá contener datos de identificación de la entidad solicitante y de su representante legal, de la persona de contacto dentro de la entidad y de la cuenta bancaria en la que en su caso será abonada la subvención.

4.– Likidazio-eskabidearekin batera agiri hauek aurkeztu behar dira:

4.– La Solicitud de Liquidación habrá de presentarse acompañada de la siguiente documentación:

a) Fakturen fotokopiak. Fakturek hilabeteko epean egindakoak izan behar dute, proiektua gauzatzeko amaiera-data gisa adierazitako egunetik zenbatzen hasita, eta bat etorri behar dute likidazio-eskabide telematikoaren fakturen koadroan zehaztutakoekin. Ez dira onartuko proiektua hasi baino lehenagoko data duten fakturak, ez eta SPRIk onartu gabeko gastuei dagozkienak. Era berean, fakturen kontzeptuan bereizi egin beharko dira proiektuko aholkularitza-orduei dagozkien zenbatekoak eta bestelako gastuak, hala nola, tasak, bidaiak, dietak, joan-etorriak, hornikuntzak, e.a. Fakturek ordainduta egon beharko dute proiektuaren likidazio-eskaera aurkeztu baino lehen. Ez dira kontuan hartuko ordainketa-data zehatza likidazio-eskabideaz harago luzatua duten fakturak.

a) Fotocopia de facturas. Las facturas deben ser emitidas en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de fin de la ejecución del proyecto declarada en la solicitud y corresponderse con las especificadas en el cuadro de facturas de la solicitud telemática de liquidación, no aceptándose facturas con fecha anterior al inicio del proyecto o referentes a gastos no aprobados previamente por SPRI. Así mismo, las facturas deberán diferenciar en su concepto los importes correspondientes a las horas de consultoría propias del proyecto, de aquellos otros gastos como por ejemplo tasas, viajes, dietas, desplazamientos, aprovisionamientos, etc. Las facturas deberán haber sido satisfechas con anterioridad a la presentación de la solicitud de liquidación del proyecto. No serán tenidas en consideración facturas cuya fecha de pago efectivo se encuentre aplazado más allá de la solicitud de liquidación.

b) Finantza erakundearen ordainagiriak. Bankuko egiaztagiriek fakturak igorri ostekoak izan behar dute. Hala ez bada, prozesuaren trazabilitatea azaldu beharko da. Ez da onartuko proiektuaren hasiera-data baino lehenagoko ordainketa-egiaztagiririk. Era berean, egiaztagiriek argi adierazi behar dute agindua eman duen erakundearen izena, erakunde onuradunaren izena, ordainketa-eguna, ordaindu den zenbatekoa eta ordaindutako fakturaren edo fakturen zenbakia(k).

b) Justificantes de pago de institución financiera. Los justificantes bancarios deben ser posteriores a la emisión de las facturas, o en caso contrario, haber trazabilidad en el proceso. No se aceptarán justificantes de pago anteriores a la fecha de inicio del proyecto. Así mismo, los justificantes bancarios deberán recoger de manera clara, al menos, el nombre de la entidad ordenante, el nombre de la entidad beneficiaria, la fecha de pago, el importe satisfecho y el número de la factura o facturas abonadas.

c) Likidazio-eskabidea aurkeztu aurreko hamabi hilabeteetan alta emanda zeuden batez besteko langileen kopurua (Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak emandako ziurtagiria). Gainera, kooperatiba-sozietateen kasuan, kooperatibako bazkideen kotizazio-ziurtagiria erantsi behar da, dagokion Gizarte Segurantzako erakunde laguntzaileak emana.

c) Plantilla media de empleos en situación de alta correspondiente a los doce meses previos a la presentación de la solicitud de liquidación, certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social. Adicionalmente, en el caso de las sociedades cooperativas, deberá adjuntarse certificado de cotizaciones de los Socios y Socias Cooperativistas emitido por la entidad colaboradora con la Seguridad Social correspondiente.

d) Erakundeak dagozkion zerga administrazioekiko eta Gizarte Segurantzarekiko edo bere kolaboratzaileekiko zerga betebeharrak beteta dituela egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak, gehienez hiru hilabeteko antzinatasuna dutenak; eta berariazko baimena SPRIri eska diezaien organo eskudunei egiazta dezatela benetan bete direla zerga administrazioekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak.

d) Certificados, con un máximo de tres meses de antigüedad, que acrediten que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social y/o sus entidades colaboradoras, así mismo, autorización expresa a SPRI para solicitar de los órganos competentes el cumplimiento de obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social.

e) Likidazioaren memoria teknikoa eta ekonomikoa, non jasota egongo diren, besteak beste, eginiko lanen azalpena, lortu diren helburuak, proiektuan inplikatutako langileak, proiektua gauzatzeko gastuak, proiektuak enpresaren lehiakortasunean izan duen inpaktua, e.a.

e) Memoria técnica y económica de liquidación: en el que se recojan entre otros aspectos, la descripción de las tareas realizadas, los resultados obtenidos, el personal involucrado, los costes de ejecución incurridos, el impacto del proyecto en la competitividad de la empresa, etc.

f) Proiektua gauzatzean sortutakoak eta entregatzekoak diren agiri eta txosten guztiak aurkeztu behar dira, beti ere laguntza-eskaeraren arabera.

f) Se deben incluir todos los entregables e informes generados durante la ejecución del proyecto de acuerdo a la solicitud de ayuda.

g) Erakunde onuradun guztien langileen izen-zerrendaren kopia, likidazio-eskabide telematikoa aurkezteko unean eguneratuta.

g) Copia de la Relación Nominal de Trabajadores de todas las entidades beneficiarias, actualizada al momento de la presentación de la solicitud de liquidación telemática.

h) Innobideak Lehiabide eta Innobideak Pertsonak ildoen kasuan, baita ere orduen txostenak, argi adierazita erakunde eskatzaile, onuradun eta azpikontratatuetako parte-hartzaile bakoitzak proiektuari esleitutako arduraldi eta kostuen asteko banakapena, eskaeran jasotako fase eta eginkizunen arabera. Innobideak Kudeabide ildoaren kasuan, azpi-kontratatutako erakundeei baino ez zaie aplikatuko banakapen hori.

h) Adicionalmente, en el caso de Innobideak Lehiabide e Innobideak Pertsonak, partes horarios con desglose semanal de las dedicaciones y costes imputados al proyecto por todas y cada una de las personas participantes de las entidades solicitantes, beneficiarias y subcontratadas, en base a las fases y tareas reflejadas en la solicitud. En el caso de Innobideak Kudeabide, dicho desglose se aplicará únicamente a las entidades subcontratadas.

5.– Likidazio-eskabidea ez badago behar bezala beteta puntu guztietan edo ez bada eskatutako dokumentazio osoa ekartzen, SPRIk 10 egun balioduneko epea emango du akatsa zuzentzeko edo beharrezko agiriak helarazteko. Bestalde, ohartaraziko da horrela egin ezean ukatutzat joko dela eginiko eskaera, eta horrela jakinaraziko zaio eskatzaileari. Aipatu epea igaro eta zuzenketarik egin ez bada, laguntza ukatuko da, SPRIko Zuzendari Nagusiaren ebazpen bidez.

5.– En el caso de que la solicitud de liquidación no viniera cumplimentada en todos sus términos o no fuera acompañada del resto de la documentación exigida, SPRI requerirá para que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida, comunicándose tal circunstancia a la entidad solicitante. Transcurrido dicho plazo sin haber procedido a la subsanación, se dictará resolución por la Dirección General de SPRI declarando el desistimiento.

6.– Enpresa onuradunak baliozkotzat joko ditu dirulaguntza eskaeran adierazitako harremanetarako pertsonaren helbide elektronikora SPRIk posta elektronikoz bidaltzen dituen jakinarazpen guztiak. Laguntza eskatzen duen enpresaren edota proiektuko liderraren posta elektronikoa bakarrik onartuko dira harremanetarako helbide gisa.

6.– La entidad solicitante dará validez a todas las comunicaciones emitidas por SPRI vía e-mail a la cuenta de correo electrónico de la persona de contacto declarada por la entidad en la solicitud de ayuda. Solo se admitirá como cuenta de correo electrónico de contacto la correspondiente a la empresa que figure como solicitante y/o líder del proyecto.

16. artikulua.– Laguntza ordaintzea.

Artículo 16.– Pago de la ayuda.

1.– Emandako laguntzaren % 60 laguntza-eskaera onartzen den unean bertan ordainduko da aplikatzekoa den berme erregimenarekin, eta gainerakoa ordainketa bakarrean egingo da proiektua amaitutakoan eta behar bezala justifikatu ostean.

1.– Un 60% de la ayuda concedida será pagada en el momento de la aprobación de la Solicitud de Ayuda, con el régimen de garantías que resulte de aplicación y, el resto, mediante un único pago, a la finalización del proyecto y previa correcta justificación del mismo.

2.– SPRIk ordainketa egingo du, aurreko artikuluan ezarritako likidazio eskaera eta frogagiriak aurkezten diren ostean, eta SPRIko Teknologia eta Berrikuntza Arloak ebaluatu eta oniritzia eman ostean.

2.– SPRI procederá al libramiento del pago tras la presentación de la correspondiente solicitud de liquidación y documentación justificativa exigida en el artículo anterior y una vez evaluada y conforme la misma por parte del Área de Tecnología e Innovación de SPRI.

3.– Baldin eta gastu hautagarria dirulaguntza emateko ebazpenean onartutako aurrekontuan adierazitakoa baino txikiagoa bada, dirulaguntza proportzionalki egokituko zaio gastuari.

3.– En el supuesto de que el gasto elegible realizado sea inferior al presupuesto aprobado en la resolución de concesión de ayuda, esta se ajustará proporcionalmente.

17. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 17.– Incumplimientos.

1.– Ikusiko balitz erakunde onuradunak ez duela bete oinarri hauetan, aplikatzekoak diren gainerako arauetan eta laguntzen ebazpenean ezarritako baldintzetako bat, emandako laguntza eskuratzeko eskubidea galduko du eta SPRIri itzuli beharko dizkio ordura arte kobratu dituen laguntzen diru kopuruak gehi dagozkien legezko interesak, eta behar balitz, legezko jarduketak abiaraziko dira diru kopuru horiek itzul ditzan.

1.– En el supuesto de que las entidades beneficiarias incumplieran alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases y en las demás normas que le son de aplicación, así como alguna de las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de las ayudas, perderán el derecho a obtener la subvención otorgada, debiendo en ese caso reintegrar a SPRI el montante de las ayudas que hubieran percibido hasta ese momento, más los correspondientes intereses legales que correspondan, procediéndose, en caso necesario, a ejercitar las acciones legales a las que hubiera lugar para conseguir su reintegro.

2.– Edozein kasutan ere, artikulu honetan aurreikusitakoaren ondoreetarako, hauek jotzen dira ez betetzetzat:

2.– En todo caso, se considerará incumplimiento a los efectos de lo previsto en este artículo:

a) SPRIren baimenik gabe aldatzea laguntza-eskaeran eta dokumentazio osagarrian jasotako ekintzak. SPRIri ez jakinaraztea proiektuaren gauzatze-faseko aldaketak, baldin eta aldaketa horiek mudatu egiten badituzte laguntza esleipena ematean aztertu ziren baldintzak. Posible da aldaketak baimentzea, betiere erakunde onuradunak aldaketa horiek eskatu badizkio SPRIri eta justifikatu baditu, ahal dela proiektuan aplikatu baino lehen, eta ez badute aldatzen programa honetako ekintzen eta helburuen izaera.

a) Modificar, sin autorización de SPRI, las actuaciones contempladas en la Solicitud de Ayuda y documentación complementaria. La no notificación a SPRI, de cualquier cambio en la ejecución del mismo que altere las condiciones en las que este fue analizado para la concesión de la ayuda supondrá un incumplimiento a estos efectos. Podrán autorizarse cambios, siempre que estos hayan sido solicitados a SPRI y justificados por la entidad beneficiaria, en lo posible, con anterioridad a su aplicación al proyecto y siempre que no se desvirtúe la naturaleza de las actuaciones y los objetivos perseguidos por este Programa.

b) Gastu hautagarriak epe barruan ez justifikatzea edo programa honetan eta laguntza emateko ebazpenean jasotako eskakizunak ez betetzea.

b) La no justificación en plazo de los gastos elegibles o el incumplimiento de los requisitos exigidos en este Programa o en la resolución de concesión de la ayuda.

c) Diruz lagundutako proiektua betetzeko epeak gainditzea, aldatzeko baimena edo luzapena eman ez bada.

c) Sobrepasar los plazos establecidos para la realización del proyecto subvencionado, siempre que no medie autorización de modificación o de prórroga.

d) Laguntza eskuratzea programa honetan ezarritako baldintza eta eskakizunak edo laguntza emateak berekin zekartzan baldintzak bete gabe.

d) Haber obtenido la ayuda sin reunir las condiciones y requisitos establecidos en el presente Programa o incumpliendo las establecidas con motivo de la concesión de la ayuda.

e) Programan edo laguntza emateko ebazpenean aurreikusitako kontrol neurriak ez onartzea edo horien garapena oztopatzea.

e) Negarse u obstruir cualquiera de las medidas de control previstas en el Programa o en la concesión de la ayuda.

f) Proiektua beste zerbaitetara desbideratzea edo laguntzak emateko ebazpenean ezarritako beste edozein betebehar ez betetzea.

f) Cualquier otra desviación del proyecto o el incumplimiento de cualquier otra obligación que se disponga en la resolución de concesión de la ayuda.

g) Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 37. artikuluan aurreikusitako arrazoiak.

g) Las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

3.– SPRIren zeregina izango da ez-betetzea egiaztatzeko espedientea hastea, izapidetzea eta ebaztea.

3.– El inicio, tramitación y la resolución del expediente de comprobación del incumplimiento corresponderá a SPRI.

4.– Ez badira betetzen deialdi honetan eta aplikatzekoak diren gainerako arauetan jasotako betekizunak edo, hala badagokio, dirulaguntza emateko ebazpenean ezartzen direnak, dirulaguntza ezeztatuko da ez-betetze espedientea ireki ondoren, eta, dirulaguntza eta berandutze-interesak itzuli beharko zaizkio SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziari, 1/1997 Legegintzako Dekretuan eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren II. tituluan (zeinaren bidez arautzen baitira EAEko Aurrekontu Orokorren kargura emandako dirulaguntzen araubide orokorra, bermeak eta itzulerak eta zeinaren bidez ezartzen baitira dirulaguntza horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde kolaboratzaileen baldintzak, araubidea eta betebeharrak) ezarritakoari jarraikiz, nahiz eta horrek ez duen eragotziko kasuan kasuko ekintza legalak abiaraztea eta dagozkion zigorrak jartzea. SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Zuzendaritza Nagusiari dagokio dirulaguntza ezeztatzeko –eta, hala badagokio, partzialki edo guztiz itzularazteko- espedienteak abiarazi eta ebaztea.

4.– El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta convocatoria y demás normas aplicables, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión, dará lugar, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la revocación de la misma y a la obligación de reintegrar a SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial las ayudas y los intereses de demora, conforme a lo dispuesto al respecto en el Decreto Legislativo 1/1997, así como el Título II del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la CAE y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión sin perjuicio de las acciones legales y sanciones que correspondan. La incoación y resolución de los expedientes de revocación, y en su caso reintegro, parcial o total de las ayudas corresponderán a la Dirección General de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

5.– Halaber, gainfinantziazioa badago ordainketaren ostean beste laguntza batzuk jaso izanagatik, programak helburu duen jardueraren kostua gainditzen duen laguntza zatia itzuli beharko da, 9. artikuluan araututakoari jarraikiz. Kasu horretan, itzuli beharreko zenbatekoa zehaztuko da gertaera hori adierazteko eta itzulera erabakitzeko emango den ebazpenean.

5.– Procederá también el reintegro de la parte de la ayuda que exceda el coste de la actividad objeto del Programa cuando resulte la sobrefinanciación de la misma por motivo de la acumulación de otras ayudas, regulada en el artículo 9, en momento posterior al cobro de la misma. La cantidad a reintegrar en este supuesto se determinará en la resolución que declare el hecho y acuerde el reintegro.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Aurreko deialdi batean ezarritakoaren arabera izapidetzen ari diren txostenak deialdi horretan xedatutakoaren menpean jarraituko dute, behin betiko amaitu arte.

Los expedientes que se encuentren en tramitación conforme a lo establecido en una convocatoria anterior, se seguirán rigiendo por lo dispuesto en la misma hasta su conclusión definitiva.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA. Aplikatzekoa den araudia.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Normativa aplicable.

Programa honi araudi hau aplikatuko zaio:

Al presente Programa le es de aplicación la siguiente normativa:

1.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta Lege hori garatzen duen Araudia (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua) dirulaguntza arloko oinarrizko legeriari dagokion guztian.

1.– Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Reglamento que la desarrolla (Real Decreto 887/2006 de 21 de julio) en lo que constituya legislación básica en materia de subvenciones.

2.– 1/1997 Legegintzako Dekretua, Euskadiko Ogasun Orokorraren Antolarauei buruzkoa.

2.– Decreto Legislativo 1/1997 de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

3.– Abenduaren 17ko 698/1991 dekretua, zeinaren bidez arautzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura emandako dirulaguntzen berme eta ordainketen araubide orokorra eta ezartzen baitira berorren kudeaketan parte hartzen duten erakunde kolaboratzaileen baldintzak, erregimena eta betebeharrak.

3.– Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

4.– Europako Batzordearen 1407/2013 Araudia (EB), abenduaren 18koa, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Itunaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa (EBEO L-352/1). (EBAO 2013 L 352/1).

4.– Reglamento UE n.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. (DOUE 2013 L 352/1).

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Datuen Babeserako 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorrean (aurrerantzean DBEO) eta datu pertsonalen babesari buruz aplikatzekoak diren gainerako araudietan ezarritakoarekin bat etorriz, jakinarazten da emandako datuak tratatuko direla eskatzen den laguntzaren espedientea kudeatzeko, kontuan izanik datuen tratamenduaren oinarri juridikoa funtzio publikoa dela, SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren sorrera-estatutuetan ezarritako helburuei jarraikiz.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (en adelante, RGPD) y demás normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se informa de que los datos facilitados serán tratados con el fin de gestionar el expediente de la ayuda que se solicita, siendo la base jurídica por la que se tratan los datos personales, la función pública en cumplimiento de los fines establecidos en los estatutos de creación de SPRI como Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.

Informazio hori eman ahal izango zaie enpresa kolaboratzaileei, gai honetan eskumenak dauzkan Administrazio Publikoari eta SPRI taldeko enpresei (ikusi http://www.spri.eus/es/quienes-somos/sociedades-del-grupo-spri).

Dicha información podrá ser transmitida a empresas colaboradoras, Administración Pública con competencia en la materia y empresas del Grupo SPRI (ver http://www.spri.eus/es/quienes-somos/sociedades-del-grupo-spri)

Interesatu guztiek gaitasuna dute datuen babeserako araudiak SPRIren aurrean ematen dizkion eskubideak erabiltzeko, idatzizko mezu bat bidaliz lopd@spri.eus helbidera.

Todas las personas interesadas tienen la capacidad de ejercer los derechos que la normativa de protección de datos le ampara ante SPRI dirigiéndose por escrito a lopd@spri.eus

SPRIren Datu Pertsonalen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsultatzeko, irakurri www.spri.eus/privacidad webguneko Pribatutasun Politika.

Para consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos Personales en SPRI pueden dirigirse a la Política de Privacidad incluida en www.spri.eus/privacidad

Jakinarazten da Datuen Babeserako Espainiako Agentzia dela kontrolerako autoritatea duena zure datuen babesa eskatu behar baduzu.

Se informa de que la autoridad de control en el caso que necesite solicitar la tutela de datos es la Agencia Española de Protección de Datos.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak oinarri hauei buruz hartzen dituen erabaki guztiak administratiboak dira eta, beraz, administrazioarekiko auzien jurisdikzioa da jurisdikzio eskuduna.

Las decisiones de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial en relación a las presentes Bases son de naturaleza administrativa y la jurisdicción competente es el contencioso-administrativo.

Bilbao, 2020ko maiatzaren 28a.

En Bilbao, a 28 de mayo de 2020.

SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia zuzendari nagusia,

El Director General SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial,

ALEXANDER ARRIOLA LIZARRITURRI.

ALEXANDER ARRIOLA LIZARRITURRI.

I. ERANSKINA
ANEXO I
INNOBIDEAK PROGRAMA
PROGRAMA INNOBIDEAK
LAGUNTZA- ETA LIKIDAZIO-ESKAEREN ELEMENTU GARRANTZITSUENAK
ELEMENTOS PRINCIPALES INTEGRANTES DE LAS SOLICITUDES DE AYUDA Y LIQUIDACIÓN
LAGUNTZA-ESKAERA
SOLICITUD DE AYUDA

Enpresaren identifikazio-datuak:

Identificación de la empresa:

Lege-ordezkaria: izena eta bi abizen, NANa, kargua, posta elektronikoa, ahalordearen indarraldia.

Representante Legal: Nombre y dos apellidos, DNI, cargo, e-mail, vigencia poder.

Enpresaren izena, IFK, sozietate mota, lurralde historikoa, udalerria, PK, kalea eta zenbakia, telefonoa.

Nombre empresa, CIF, tipo de sociedad, Territorio Histórico, municipio, CP, calle y número, teléfono.

Harremanetan jartzeko datuak: izena eta bi abizen, telefonoa, posta elektronikoa.

Datos de contacto: Nombre y dos apellidos, teléfono, e-mail.

Bankuko datuak eta jardueraren datuak: eratze-data, EJZn alta hartu izanaren data, EJZ epigrafea, bankuko kontuaren zenbakia.

Datos bancarios y de actividad: Fecha de constitución, fecha alta en IAE, epígrafe IAE, N.º cuenta bancaria.

Dirulaguntza kudeatuko duen enpresaren datuak: enpresaren izena, IFZ, harremanetarako pertsonaren izena eta bi abizen, telefonoa, posta elektronikoa.

Datos de la empresa gestora de la subvención: nombre de la empresa, NIF, nombre y dos apellidos de la persona de contacto, teléfono, e-mail.

Proiektuari buruzko informazioa:

Información del proyecto:

Proiektuaren datuak: proiektuaren izenburua, akronimoa, zein eremutan duen eragina proiektuak, proiektu-mota, proiektuaren hasiera- eta amaiera-data, proiektuaren laburpena.

Datos del Proyecto: Título del proyecto, acrónimo, ámbito en el que impacta el proyecto, tipología de proyecto, fecha de inicio y fecha de finalización del proyecto, resumen del proyecto.

Enpresa aholkularien datuak: IFZ, enpresaren izena, proiektuari eskainitako ordu kopurua, lanaren zenbatekoa.

Datos de las empresas consultoras: NIF, nombre de la empresa, horas de dedicación al proyecto, importe del trabajo.

Barneko langileen kostuak: IFZ, zeinek parte hartzen duen, orduaren kostua, proiektuari eskainitako ordu kopurua, kostua guztira.

Costes de personal interno: NIF, persona participante, coste hora, horas de dedicación al proyecto, coste total.

Zinpeko adierazpenean sartu beharreko informazioa:

Información a incluir en la Declaración Jurada:

Itxitako azken bi ekitaldietako datuak: langile kopurua, gizonezko eta emakumezko kopurua, negozio-bolumena, urteko balantze orokorra.

Datos de la empresa de los dos últimos ejercicios cerrados: personas que ocupa, n.º de hombres, n.º de mujeres, volumen de negocio, balance general anual.

Enpresa bazkidetuen edota lotutako enpresen datuak itxitako azken bi ekitaldietan: bazkidetzaren/loturaren %, langile kopurua, negozio-bolumena, urteko balantze orokorra.

Datos de los dos últimos ejercicios cerrados de las empresas asociadas y/o vinculadas: % de asociación/vinculación, personas que ocupa, volumen de negocio, balance general anual.

Proiektu bererako beste laguntza batzuk: eskaera-data, organismoa, programa, aurkeztutako aurrekontua, emandako dirulaguntza, ordaindutako zenbatekoa.

Otras ayudas para el mismo proyecto: fecha de solicitud, organismo, programa, presupuesto presentado, ayuda concedida, importe abonado.

Aurreko bi ekitaldi fiskaletan eta laguntza eskatzen den ekitaldi fiskalean jasotako minimis laguntzen zerrenda: eskaera-data, organismoa, programa, aurkeztutako aurrekontua, emandako dirulaguntza, ordaindutako zenbatekoa.

Ayudas de minimis en los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en el que se solicita la ayuda: fecha de solicitud, organismo, programa, presupuesto presentado, ayuda concedida, importe abonado.

Produktu berrien gutxi gorabeherako salmentak azken hiru ekitaldietan.

Ventas aproximadas de la empresa de productos nuevos en los tres últimos ejercicios.

Eskaera honekin, espresuki baimena ematen zaio SPRIri eska dezan zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzari dagozkionak eguneratuak dituela egiaztatzen duen ziurtagiria eta, era berean, kontsulta dezan enpresa EJZen (jarduera ekonomikoen gaineko zergan) alta emanda dagoen epigrafea.

Esta solicitud incorpora la autorización expresa a SPRI de solicitar el cumplimiento de obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, así como para consultar el epígrafe en el que se encuentra dada de alta la empresa en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas).

LIKIDAZIO-ESKAERA
SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN

Enpresaren identifikazio-datuak:

Identificación de la empresa:

Lege-ordezkaria: izena eta bi abizen, NANa, kargua, posta elektronikoa, ahalordearen indarraldia.

Representante Legal: nombre y dos apellidos, DNI, cargo, e-mail, vigencia poder.

Enpresaren izena, IFK, sozietate mota, lurralde historikoa, udalerria, PK, kalea eta zenbakia, telefonoa.

Nombre empresa, CIF, tipo de sociedad, territorio histórico, municipio, CP, calle y número, teléfono.

Harremanetan jartzeko datuak: izena eta bi abizen, telefonoa, posta elektronikoa.

Datos de contacto: nombre y dos apellidos, teléfono, e-mail.

Bankuko datuak eta jardueraren datuak: eratze-data, EJZn alta hartu izanaren data, EJZ epigrafea, bankuko kontuaren zenbakia.

Datos bancarios y de actividad: fecha de constitución, fecha alta en IAE, epígrafe IAE, N.º cuenta bancaria.

Dirulaguntza kudeatuko duen enpresaren datuak: enpresaren izena, IFZ, harremanetarako pertsonaren izena eta bi abizen, telefonoa, posta elektronikoa.

Datos de la empresa gestora de la subvención: nombre de la empresa, NIF, nombre y dos apellidos de la persona de contacto, teléfono, e-mail.

Eskaera honekin, espresuki baimena ematen zaio SPRIri eska dezan zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzari dagozkionak eguneratuak dituela egiaztatzen duen ziurtagiria eta, era berean, kontsulta dezan enpresa EJZen (jarduera ekonomikoen gaineko zergan) alta emanda dagoen epigrafea.

Esta solicitud incorpora la autorización expresa a SPRI de solicitar el cumplimiento de obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, así como para consultar el epígrafe en el que se encuentra dada de alta la empresa en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas).

Proiektuaren exekuzio-datuak:

Datos de ejecución del proyecto:

Enpresa hornitzaileak: IFZ, enpresaren izena, lan egindako orduak, fakturatutako zenbatekoa.

Empresas proveedoras: NIF, nombre empresa, horas ejecutadas, importe facturado.

Barneko lan-eskua: IFZ, parte-hartzailearen izena, lan egindako orduak, tarifa, zenbatekoa.

Mano de obra interna: NIF, nombre participante, horas ejecutadas, tarifa, importe.

Proiektuaren exekuzioaren laburpena.

Resumen ejecución del proyecto.

Fakturak eta egiaztagiriak:

Facturas y justificantes:

Fakturaren data eta zenbakia, hornitzailea, kontzeptua, zenbatekoa, egiaztagiriak.

Fecha factura, N.º factura, proveedor, concepto, importe, justificantes.

Sartu fakturen eta faktura horiek ordaindu izana egiaztatzeko bankuko ziurtagirien kopiak.

Incorpora copia de las facturas y de los justificantes bancarios que certifican el pago de las facturas.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común