Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

105. zk., 2020ko ekainaren 1a, astelehena

N.º 105, lunes 1 de junio de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
2117
2117

AGINDUA, 2020ko maiatzaren 27koa, Hezkuntzako sailburuarena; honen bidez, egutegi komun bat ezartzen da non jasotzen baita zer epe dauden izena emateko eskaerak aurkezteko, onartzeko eta matrikulatzeko, 2020-2021eko ikasturtean, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoek eta pribatu itunduek eskaintzen duten hezkuntza-sistemako Lanbide Heziketako zikloetan; gainera, ikastetxe horietan onartua izateko eta matrikula egiteko jarraibideak onartzen dira, bai eta irakaskuntza horiek ematen dituzten ikastetxe guztietan eskaerak grabatzeko eta matrikula egiteko irizpideak ere.

ORDEN de 27 de mayo de 2020, de la Consejera de Educación, por la que se establece el calendario común de presentación de solicitudes, plazos de admisión y matrícula para el curso académico 2020-2021 en los ciclos de formación profesional del sistema educativo impartidos por centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y se aprueban las instrucciones correspondientes a la admisión y matrícula en dichos centros, así como las correspondientes a la grabación de las solicitudes y matrícula en todos los centros docentes que imparten dichas enseñanzas.

1/2018 Dekretuak ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen du hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan (Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, Batxilergoan eta Oinarrizko, Erdi-mailako eta Goi-mailako Lanbide Heziketako ikasketetan), bai eta oinarrizko lanbide heziketa ematen duten udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan ere. Bada, dekretu horren 10. artikuluak ezartzen du hezkuntza-etapa bakoitzean ikasleak onartzeko prozedura berdina izango dela dekretu horrek xede dituen ikastetxe guztietan, eta urtero erregulatuko dela hezkuntza-arloan eskumena duen sailburuaren aginduen bidez.

El artículo 10 del Decreto 1/2018, de 9 de enero, por el que se regula la admisión y la escolarización del alumnado, tanto en centros públicos dependientes del Departamento competente en materia de educación, como en centros privados concertados, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como en los Centros Públicos de Titularidad Municipal que impartan Formación Profesional Básica, establece que el procedimiento de admisión del alumnado en cada etapa educativa será común para todos los centros objeto de dicho Decreto, y será regulado anualmente mediante las correspondientes órdenes del departamento competente en materia de educación.

Agindu horietan ezarriko da zein diren eskabideak aurkezteko eta haiek ebazteko epeak. Agindu horietan zehaztuko da, halaber, interesdunek zer dokumentu aurkeztu behar duten eskabidearekin batera, hain zuzen ere onartze-prozeduran kontuan hartzea nahi duten alderdiak egiaztatzeko, betiere aipatutako dekretuak ezarritakoari jarraituz.

En esas órdenes se establecerá el plazo de presentación de las solicitudes y el de resolución de las mismas. Asimismo, en dichas órdenes se determinará la documentación que, en su caso, deberá presentar la persona interesada junto con la solicitud para acreditar aquellos criterios que desea que le sean tenidos en cuenta en el procedimiento de admisión, de acuerdo con lo establecido en dicho Decreto.

Ildo beretik, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen otsailaren 26ko 32/2008 Dekretuaren 28. artikuluan –otsailaren 2ko 14/2016 Dekretuan emandako idazkeran– jasotzen denez, hezkuntza-arloko eskumena duen sailburuak zehaztuko du ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan hezkuntza-sistemako lanbide-heziketa egin nahi duten ikasleak onartzeko urteko egutegia, aplika daitekeen araudian ezarritakoarekin bat etorrita. Gainera, sailburu horrek zehaztuko ditu, besteak beste, onarpen-datak, ikastetxe batean eskaintzen diren plazak eskaerak baino gutxiago direnean aplikatu beharreko irizpideak eta sarbide desberdinetarako gorde behar diren plazen ehunekoa, Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren antolakuntza orokorra ezartzen duen uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuaren 47. artikuluak ezartzen duenarekin bat etorriz.

En el mismo sentido, el artículo 28 del Decreto 32/2008, de 26 de febrero, por la que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la redacción dada por el Decreto 14/2016, de 2 de febrero, atribuye a la persona titular del departamento competente en materia de educación el establecimiento anual del calendario de admisión para cursar formación profesional del sistema educativo en centros públicos y privados concertados, de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable, así como para el establecimiento, entre otros elementos, de las fechas de admisión, los criterios cuando exista mayor demanda que plazas en relación con las ofertadas en un centro y el porcentaje de plazas que se deben reservar a las diferentes vías de acceso, conforme establece el artículo 47 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

Kontuan hartu beharra dago, hala ere, aipatutako uztailaren 29ko 1147/2011 Errege Dekretuan eragina izan duela Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 41. artikuluan izandako aldaketak, Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoaren eraginez. Zehazki, Lanbide Heziketako goi-mailako eta erdi-mailako ikasketetan sartzeko bideei eragiten die aldaketak horrek, egun bide horiek ez baitira jasotzen araudian; izan ere, aipatutako errege-dekretuak oinarrizko lege izaera du, baina ez da egokitu agindu honetako prozesuan aplikatu behar diren manuak jasotzen dituen legera.

No obstante, el mencionado Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, ha sido afectado por la modificación producida en el artículo 41 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en concreto, en lo que se refiere a las vías de acceso a los estudios de Grado Medio y Grado Superior de la formación profesional que no tienen actualmente reflejo alguno en la normativa reglamentaria pues el real decreto citado, que tiene carácter de legislación básica, no ha sido adaptado a la ley cuyos preceptos, sin embargo, deben aplicarse para el proceso contemplado en la presente Orden.

Oinarrizko Lanbide Heziketari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Lanbide Heziketaren erregimenari eta ezarpenari buruzko ekainaren 9ko 86/2015 Dekretuaren IV. kapituluan araututako alderdiak aplikatzen ditu agindu honek.

En lo referente a la Formación Profesional Básica, la presente Orden aplica los aspectos regulados en el Capítulo IV del Decreto 86/2015, de 9 de junio, de ordenación e implantación de la Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Bestalde, kontuan hartuta araututako irakaskuntzak ofizialak direla, itundu gabeko ikastetxe pribatuei zenbait informazio-betebehar ezartzen zaizkie xedapen gehigarri bakarrean

Por otra parte, dada la naturaleza de enseñanzas oficiales se establece en la disposición adicional única ciertas obligaciones de información de los centros privados no concertados.

Horiek horrela, hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Aplikazio-eremua eta heziketa-zikloak.

Artículo 1.– Ámbito de aplicación y ciclos formativos.

1.– Agindu hau 2020-2021eko ikasturtean ikasleak onartzeko eta plazak esleitzeko prozeduran eta matrikulan aplikatuko da, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan (Oinarrizko, Erdi-mailako eta Goi-mailako Lanbide Heziketako ikasketetan), baita oinarrizko lanbide heziketa ematen duten udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan ere.

1.– La presente Orden es de aplicación al procedimiento de admisión, adjudicación y a la matrícula para el curso académico 2020–2021 en centros públicos dependientes del Departamento competente en materia de educación, como en centros privados concertados, en Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como en los Centros Públicos de Titularidad Municipal que impartan Formación Profesional Básica.

Hezkuntza-itunaren bitartez finantzatzen ez diren ikasketak eskaintzen dituzten ikastetxe pribatuei xedapen gehigarri bakarrean adierazitakoa aplikatuko zaie.

A los centros docentes privados que impartan enseñanzas no financiadas a través de concierto educativo, les será de aplicación lo indicado en la disposición adicional única.

2.– Eskaintza osoaren modalitateko eta erregimen presentzialeko irakaskuntzan, honako ikasketa hauei egiten zaie erreferentzia agindu honetan:

2.– En la enseñanza de Régimen Presencial Modalidad de Oferta Completa, las enseñanzas a que se refiere esta Orden son las siguientes:

a) Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak.

a) Ciclos de Formación Profesional Básica.

b) Erdi-mailako heziketa-zikloak.

b) Ciclos Formativos de Grado Medio.

c) Goi-mailako heziketa-zikloak.

c) Ciclos Formativos de Grado Superior.

d) Lanbide Heziketako bigarren titulu bat hirugarren ikasturtean lortzeko arauz ezarritako ikastaro osagarriak. Zehazki, 2020-2021eko ikasturtean, honako hauek:

d) Cursos complementarios normativamente establecidos para la obtención de un segundo título de formación profesional, en un tercer curso académico. En concreto, para el curso 2020-2021, son los siguientes:

d.1.– Eraikuntza Proiektuetako goi-mailako teknikaria (azaroaren 29ko 244/2011 Dekretua, martxoaren 15eko 46/2016 Dekretuak emandako idazkeraren arabera).

d.1.– Técnico Superior en Proyectos de Edificación (Decreto 244/2011 de 29 de noviembre en la redacción dada por el Decreto 46/2016 de 15 de marzo).

d.2.– Obra Zibileko Proiektuetako goi-mailako teknikaria (otsailaren 28ko 29/2012 Dekretua, martxoaren 15eko 46/2016 Dekretuak emandako idazkeraren arabera).

d.2.– Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil (Decreto 29/2012, de 28 de febrero en la redacción dada por el Decreto 46/2016 de 15 de marzo).

3.– Eskaintza partzialaren modalitateko eta erregimen presentzialeko irakaskuntzan, eta Urrutiko Lanbide Heziketako Zentro Integratuaren Urrutiko Irakaskuntza-erregimenran, honako ikasketa hauei egiten zaie erreferentzia agindu honetan:

3.– En la enseñanza de Régimen Presencial Modalidad de Oferta Parcial y de Régimen a Distancia, del Centro Integrado de Formación Profesional a Distancia, las enseñanzas a que se refiere esta orden son las siguientes:

a) Erdi-mailako heziketa-zikloak.

a) Ciclos Formativos de Grado Medio.

b) Goi-mailako heziketa-zikloak.

b) Ciclos Formativos de Grado Superior.

2. artikulua.– Eskabidea aurkeztu eta onartze-prozeduran parte hartu beharrik ez duten ikasleak.

Artículo 2.– Alumnado eximido de presentar solicitud y participar en el procedimiento de admisión.

1.– Eskaintza osoaren modalitateko eta erregimen presentzialeko irakaskuntzan, egoera hauetako batean daudenek ez dute eskabidea aurkeztu beharrik, ez eta onartze-prozeduran parte hartu beharrik ere:

1.– En la enseñanza de Régimen Presencial Modalidad de Oferta Completa, no deben presentar solicitud ni participar en el procedimiento de admisión las personas en las que concurran alguna de las siguientes circunstancias:

a) Ikasle errepikatzaileak, baldin eta ikastetxe, heziketa-ziklo eta kurtso berean matrikulatzen badira.

a) Alumnado repetidor que se matricule, en el mismo centro, ciclo formativo y curso.

b) Ikastetxe berean lehenengo kurtsotik bigarrenera igarotzen diren ikasleak.

b) Alumnado que promocione de primero a segundo curso en el mismo centro.

Egoera horietan, 3.1 artikuluan zehaztutako epean egin behar du matrikula interesdunak, eta, hala egiten ez badu, plaza erreserbatzeko eskubidea galduko du.

En estos supuestos, la persona interesada, deberá formalizar la matrícula en el plazo indicado en el artículo 3.1, y, si no lo hiciere, perderá el derecho a la reserva de plaza.

Horretarako, apartatu honetan aipatzen diren ikasleen matrikula bermatu beharko dute ikastetxeek, beharrezkotzat jotzen den plaza-kopurua erreserbatuz heziketa-ziklo, eta kurtso bakoitzean.

Para ello, los centros deberán garantizar la matrícula del alumnado a que se refiere este apartado mediante la reserva del número de plazas en cada ciclo formativo y curso que se estimen necesarias.

2.– Ikasleek, lehenengo kurtsoa gainditu duten ikastetxea ez den beste batean matrikulatu nahi badute ziklo bereko bigarren kurtsoa egiteko, espediente akademikoa aldatzeko eskabidea aurkeztu beharko dute, ikasketekin jarraitzeko aukeratu duten ikastetxean, 3.1 artikuluan adierazitako epea amaitu baino lehen. Epe hori bukatuta plaza libreak izanez gero bakarrik onartuko da ikastetxe-aldaketa eta matrikula.

2.– Quienes deseen matricularse en segundo curso en distinto centro de aquel en que se superó el primer curso del mismo ciclo, deberán presentar su solicitud de traslado de expediente académico en el centro en el que desee continuar sus estudios antes de que finalice el plazo indicado en el artículo 3.1. La admisión del traslado y la matrícula únicamente podrán realizarse en el caso de que finalizado el citado plazo queden plazas libres.

Prozedura berari jarraituko diote ziklo bateko lehenengo kurtsoa gainditu eta beste titulazio bateko bigarren mailan matrikulatu nahi dutenek, baldin eta titulazio berriaren lehen kurtsoa eta aurretik gainditutako kurtsoa komunak badira.

Igual procedimiento se seguirá por quienes habiendo superado en otro ciclo un primer curso deseen matricularse en segundo curso de otra titulación cuyo primer curso es común con el superado con anterioridad.

3.– 2. apartatuan aurreikusitako kasuetan, aurreko kurtsoko espediente akademikoko batez besteko nota onenaren arabera egingo da onarpena.

3.– En los supuestos contemplados en el apartado 2, la admisión se realizará por la mejor nota media del historial académico del curso anterior.

3. artikulua.– Egutegia.

Artículo 3.– Calendario.

1.– Eskaintza osoaren modalitateko eta erregimen presentzialeko irakaskuntzan, 2.1 artikuluaren arabera eskaera egin eta onarpen-prozeduran parte hartu beharrik ez duten ikasleek ekainaren 15etik uztailaren 3ra bitartean egingo dute matrikula, biak barne, ikastetxeko idazkaritzaren ordutegian.

1.– En la enseñanza de Régimen Presencial Modalidad de Oferta Completa, el alumnado al que el artículo 2.1 exime de realizar solicitud y de participar en el procedimiento de admisión, realizará la matrícula del 15 de junio al 3 de julio, ambos incluidos, en el horario de apertura de la secretaría del centro docente.

Epe berean eta ikasten jarraitu nahi den ikastetxean aurreko artikuluaren 2. apartatuan aipatutako espedientea lekuz aldatzeko eskatuko da.

En el mismo plazo y en el centro en el que se desea continuar los estudios se solicitará el traslado del expediente a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior.

2.– Gainerako kasuetan, onartze-prozeduraren, esleipenaren eta matrikularen datak eta epeak ezarrita daude Lanbide Heziketako irakaskuntza bakoitzari dagokion eranskinean jasotako taulan:

2.– En los demás casos, las fechas y plazos del procedimiento de admisión, adjudicación y matrícula son las establecidas en la tabla que se encuentra en el anexo correspondiente a cada enseñanza de formación profesional:

– II. eranskina: eskaintza osoaren modalitateko eta erregimen presentzialeko lanbide heziketa.

– Anexo II: Formación Profesional de régimen presencial modalidad de oferta completa.

– III. eranskina: eskaintza partzialaren modalitateko eta erregimen presentzialeko lanbide heziketa.

– Anexo III: Formación Profesional de régimen presencial modalidad de oferta parcial.

– IV. eranskina: urrutiko erregimeneko lanbide heziketa.

– Anexo IV: Formación Profesional de régimen a distancia.

3.– Esleipen-epeak bukatutakoan plaza libreak geratzen badira, ikastetxeek 2020ko urriaren 16ko 24:00ak arteko epea izango dute matrikulatu nahi diren eta irakaskuntzetara sarbidea izateko baldintzak betetzen dituzten pertsonak matrikulatzeko. Egun horretatik aurrera, ikastetxeek ezingo dute inolako matrikularik egin.

3.– Si quedaran plazas libres tras finalizar los periodos de adjudicación, los centros podrán matricular a aquellas personas que lo soliciten y cumplan los requisitos de acceso a las enseñanzas, hasta las 24 horas del día 16 de octubre de 2020. Después de dicha fecha, ningún centro podrá realizar matrícula alguna.

4.– Esleipen-aldien ondoren eta 3. apartatuan zehaztutako eguna baino lehen matrikulazioak egiten badira, ikastetxeek berehala sartu beharko dituzte matrikulatutako ikasleen datuak eta matrikularen berrestea, dagokion informatika-aplikazioan.

4.– Cuando se produzcan matriculaciones con posterioridad a los periodos de adjudicación y antes de la fecha señalada en el apartado 3, los centros deberán introducir inmediatamente todos los datos del alumnado matriculado y la confirmación de la matrícula en la aplicación informática correspondiente.

4. artikulua.– Hezkuntza-eskaintza eta plazak zehaztea.

Artículo 4.– Oferta educativa y determinación de plazas.

1.– Agindu honen aplikazio-eremuan sartzen diren ikastetxeen hezkuntza-eskaintza 1.1 artikuluan zehaztuta dago, eta barnean hartzen ditu eskainiko diren heziketa-zikloak, talde-kopurua, txanda, plaza-kopurua eta hizkuntza-ereduak. Hezkuntza Sailak planifikatuko du eskaintza hori, agindu honi dagokion ikasturtean.

1.– La oferta educativa de los centros incluidos dentro del ámbito de aplicación de esta orden, indicada en el artículo 1.1, que comprende tanto los ciclos formativos que se impartirán, como el número de grupos, turno, número de plazas y modelo o modelos lingüísticos, será aquella cuya impartición en el curso académico a que se refiere la presente Orden, haya sido planificada por el departamento competente en materia de educación.

2.– Otsailaren 3ko 21/2009 Dekretuaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitateaz kanpoko ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak ezartzen dira. Bada, dekretu horren arabera, taldeko gehieneko ikasle-kopurua hauxe da:

2.– Según el Decreto 21/2009, de 3 de febrero, por el que se establecen los criterios de ordenación y planificación de la red de centros docentes de enseñanza no universitaria en el ámbito de la CAPV, el número máximo de alumnos por grupo es:

– Oinarrizko Lanbide Heziketan: 15 lagun (salbuespenez, 20raino).

– En Formación Profesional Básica: 15 personas (excepcionalmente hasta 20).

– Erdi- eta goi-mailako heziketa-zikloetan: 25 lagun.

– En Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior: 25 personas.

3.– Eskaintza osoaren modalitateko eta erregimen presentzialeko irakaskuntzan, ikastetxe publikoen zuzendaritzek edo ikastetxe pribatu itunduen titular diren pertsona fisiko eta juridikoek honela zehaztuko dute eskaintzaren plaza-kopurua: baimendutako eskola-plazen gehieneko kopurua ken 2.1 artikuluan aipatzen diren ikasleentzako gordetako plazak.

3.– En la enseñanza de Régimen Presencial Modalidad de Oferta Completa, las direcciones de los centros públicos o las personas físicas y jurídicas titulares de los centros privados concertados, fijarán el número de plazas que se ofertarán restando del número máximo de plazas escolares autorizadas, las reservadas para el alumnado a que se refiere el artículo 2.1.

4.– Agindu honetan jasotako irakaskuntzetan eskainitako plaza guztietatik, honako hauek gordeko dira heziketa-ziklo bakoitzean:

4.– Del total de plazas ofertadas en todas las enseñanzas contempladas en esta orden, se reservará en cada ciclo formativo:

– % 5, eskaeraren egunean % 33ko edo goragoko desgaitasuna duten pertsonentzat, eta, Oinarrizko Lanbide Heziketan, % 10.

– un 5% para personas con discapacidad igual o superior al 33% en la fecha de la solicitud, que en el caso de la FP Básica será un 10%, y

– % 5, eskaeraren egunean goi-mailako edo errendimendu handiko kirolari diren pertsonentzat, betiere Goi-mailako eta errendimendu handiko kirolariei buruzko uztailaren 13ko 971/2007 Errege Dekretuan eta Goi-mailako Kirolari buruzko uztailaren 20ko 203/2010 Dekretuan ezarritakoari jarraituz.

– un 5% para las personas que en la fecha de la solicitud tengan la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento a que se refieren el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento y el Decreto 203/2010, de 20 de julio, del Deporte de Alto Nivel.

Talde bakoitzarentzat gutxienez plaza bat ziurtatuko da, baldin eta ehunekoa aplikatuta ateratzen den emaitza bat zenbakia baino txikiagoa bada. Emaitza bat baino handiagoa bada, berriz, hurrengo zenbaki osora biribilduko da. Hamarrekoa 0,5 baino txikiagoa bada, beherantz borobilduko da; 0,5 baino handiagoa bada, hurrengo zenbaki osoa hartuko da.

Se asegurará como mínimo una plaza para cada colectivo, si al aplicar el porcentaje el número resultante fuese menor que uno. Sí el número resultante fuese mayor que uno, se redondeará al número entero más próximo. Si el exceso es inferior a 0,5 se utilizará el número inferior; si es mayor o igual a 0,5 se utilizará el número siguiente.

5.– Aurreko paragrafoan ezarritakoa aplikatu ondoren geratzen diren plazak esleitzeko, kontuan hartuko da modalitate bakoitzera sartzeko bide bakoitzean ezarritako kuotak.

5.– En la adjudicación del resto de las plazas, una vez aplicado el párrafo anterior, se tendrán en cuenta las cuotas contempladas para las distintas vías de acceso en cada modalidad.

6.– II. eranskinean (hirugarren jarraibidean) ezarritako kuotei esleitutako plazen batura ezingo da txikiagoa izan kuota horietan hasieran esleitu beharreko plazak baino.

6.– La suma de las plazas asignadas a cada una de las cuotas establecidas en el Anexo II – Instrucción tercera no podrá ser inferior a las plazas iniciales a distribuir en las mismas.

Kuoetan plazak banatzearen emaitza dezimala bada, dezimal handiena duena biribilduko da hurrengo zenbaki osora.

Cuando en el reparto de las plazas disponibles a las diferentes cuotas, el resultado sea decimal, se redondeará al número entero siguiente aquel que tenga el mayor decimal.

Zenbait kuotatan dezimal bera baldin badago eta esleitzeko moduan dauden plazak badaude, II. eranskineko hirugarren jarraibidean ezarritako hurrenkerari jarraituko zaio, hau da: lehenbizi «a», gero «b» eta, azkenik, «c».

En caso de existir más de una cuota con el mismo decimal y haya plazas a repartir, se respetará el orden establecido en el Anexo II – Instrucción tercera: primero la cuota a, luego la b, y por último la c.

5. artikulua.– Onarpen-prozesuari buruzko informazioa.

Artículo 5.– Información sobre el proceso de admisión.

Onarpen prozesuaren informazio guztia kontsulta daiteke Hezkuntzako web orrialdean: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-lh/

La información correspondiente al proceso de admisión podrá ser consultada en la siguiente página web del Departamento de Educación: https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/fp-educacion/

Onarpen-eskabideak aurkezteko epea hasi baino lehen, ikastetxe publiko, udal-titulartasuneko ikastetxe publiko eta pribatu itundu guztiek informazio hau emango diete argibideak eskatzen dituzten ikasleen familiei edo legezko tutoreei, eta ikusgai jarriko dute ikastetxeko iragarki-taulan:

Antes del comienzo del periodo de presentación de las solicitudes de admisión, todos los centros públicos, públicos de titularidad municipal y privados concertados facilitarán a las familias, tutores legales y al alumnado que lo solicite, y expondrán en su tablón de anuncios, la siguiente información:

– Ikasleak onartzeko araudia.

– Normativa reguladora de la admisión de alumnado.

– Eskabideak egiteko epea.

– Plazo de formalización de solicitudes.

– Prozesuaren egutegiak.

– Calendarios del proceso.

– Eskabideak aurkezteko epean ikastetxeko idazkaritzak jendeari erantzuteko duen egutegia eta ordutegia.

– Calendario y horario de atención al público de la secretaría del centro durante el período de presentación de solicitudes.

6. artikulua.– Euskara edo gaztelania erabiltzeko eskubidea.

Artículo 6.– Derecho a utilizar el euskera o el castellano.

1.– Agindu honen ondorioz ikasleek, familiek eta tutoreek administrazio publikoarekin dituzten harremanetan, euskara zein gaztelania erabiltzeko eta arreta hizkuntza berean jasotzeko duten eskubidea bermatuko da.

1.– En las relaciones que, como consecuencia de lo establecido en esta orden, tengan el alumnado, familias y tutores con la Administración pública, se garantizará su derecho a utilizar el euskera y el castellano y a ser atendidos en el mismo idioma.

2.– Onarpena Bermatzeko Batzordeetako partaideek, euren jardunean, euskara eta gaztelania erabili ahal izango dute. Era berean, gai zerrendetan, aktetan, ziurtagirietan eta testu idatzietan oro har, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialen erabilera bermatuko da.

2.– En el ejercicio de sus funciones, las personas miembros de la Comisión de Garantías de Admisión podrán utilizar el euskera y el castellano. Del mismo modo se garantizará la utilización de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco en los órdenes del día, en las actas, en los certificados y, en general, en los textos escritos.

7. artikulua.– Datu pertsonalak babestea.

Artículo 7.– Protección de Datos de Carácter Personal.

Organo kudeatzaileek eskabideetan eskuratutako datu pertsonalak honako prozedura hau antolatzeko erabiliko dituzte: 2020-2021 ikasturtean, hezkuntza-sistemaren Lanbide Heziketako ziklo eta modalitateetan Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan, udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan ikasleak onartzeko, plazak esleitzeko eta matrikulak egiteko prozedura, zeinaren arduradun baitira organo kudeatzaile horiek. Hori guztia, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Erregelamendu Orokorrean eta Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoa betetzeko.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los órganos gestores del procedimiento de admisión, adjudicación y de matrícula para el curso académico 2020-2021 en centros docentes públicos, públicos de titularidad municipal y privados concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco para cursar los ciclos y modalidades de la formación profesional del sistema educativo, destinarán los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de las solicitudes a la organización del citado procedimiento.

Gainera, esleipen-prozesuan parte-hartzaileei buruz sortzen diren informazio eta zerrendak Ikasgunean, https://ikasgunea.euskadi.eus, kontsultatu ahal izango dira, baina ezingo dira argitaratu iragarki-oholetan.

Además, la información y listados que se generen durante el proceso de adjudicación relativos a sus participantes, se podrán consultar en Ikasgunea, https://ikasgunea.euskadi.eus, y no podrán ser publicados en los tablones de los centros.

Interesdunek datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta transferitzeko eskubideak baliatu ahal izango dituzte, bai eta datuak tratatuak izateko mugak ezartzeko eta tratamenduaren aurka egiteko eskubidea ere. Horretarako, idazki bat igorri behar dute Hezkuntza Saileko Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzara (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).

Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así como la limitación u oposición a su tratamiento, enviando comunicación escrita en este sentido a la Dirección de Planificación y Organización del Departamento de Educación, sita en Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

8. artikulua.– Jarraibideak onestea.

Artículo 8.– Aprobación de las Instrucciones.

Eranskinetan ikasleak onartzeko, plazak esleitzeko eta matrikulatzeko bildu diren jarraibideak onesten dira, bai eta ikastetxeek hezkuntzaren arloko eskumena duen sailaren aplikazio informatikoa erabiltzeko bildutako jarraibideak ere.

Se aprueban las instrucciones incluidas en los anexos para los procedimientos de admisión, adjudicación y matriculación del alumnado, y para la utilización por los centros docentes de la aplicación informática del departamento competente en materia de educación.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Itundu gabeko irakaskuntzak eskaintzen dituzten ikastetxe pribatuen obligazioak.
DISPOSICIÓN ADICIONAL–. Obligaciones de los centros privados que imparten enseñanzas no concertadas.

Hezkuntza-sisteman hezkuntza-itunik gabeko lanbide-heziketa eskaintzen duten ikastetxe pribatuek ematen dituzten ziklo eta plazei buruzko datuak eta egindako matrikulak sartuko dituzte V. eranskinean aipatzen den aplikazio informatikoan.

Los centros privados que impartan formación profesional del sistema educativo sin concierto educativo introducirán en la aplicación informática a que se refiere el Anexo V, los datos relativos a los ciclos y plazas ofertadas y a las matrículas realizadas.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Errekurtsoak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Recursos.

Agindu honen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean. Bi kasuetan, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunetik hasiko da errekurtsoak jartzeko epea.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses. El plazo para la interposición se contará en ambos casos a partir de la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko maiatzaren 27a.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de mayo de 2020.

Hezkuntzako sailburua,

La Consejera de Educación,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

I. ERANSKINA
ANEXO I
IKASLEAK ONARTZEKO, PLAZAK ESLEITZEKO ETA MATRIKULATZEKO PROZEDURARI BURUZKO JARRAIBIDE OROKORRAK
INSTRUCCIONES GENERALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN, ADJUDICACIÓN Y MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO

Lehenengoa.– Aplikatu beharreko araudia.

Primera.– Normativa de aplicación.

Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketako irakaskuntzetan, honako arau hauek aplikatu behar zaizkie onartze-prozesuari, esleipenari eta matrikulari:

Son de aplicación a la admisión, adjudicación y matrícula en las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, las siguientes normas:

a) 2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa, Hezkuntzari buruzkoa.

a) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

b) 777/1998 Errege Dekretua, apirilaren 30ekoa, Lanbide Heziketa hezkuntza-sistemaren esparruan antolatzeko alderdi jakin batzuk garatzekoa: I. eranskina, Laneko Arriskuen Prebentzioko teknikariaren titulua eta gainerako gutxieneko irakaskuntzak ezartzeko urriaren 26ko 1161/2001 Errege Dekretuak eta apirilaren 6ko 370/2001 Errege Dekretuak garatutakoa, eta III. eranskina, Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duen abenduaren 15eko 1538/2006 Errege Dekretuaren bigarren xedapen gehigarriak aldatutakoa (1147/2011 Errege Dekretuak indargabetu zuen errege-dekretu hori).

b) Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la formación profesional en el ámbito del sistema educativo: Anexo I ampliado por el Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas y el Real Decreto 370/2001, de 6 de abril, y Anexo III modificado por la disposición adicional segunda del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, derogado por el RD 1147/2011.

c) 1147/2011 Errege Dekretua, uztailaren 29koa, Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duena.

c) Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

d) 127/2014 Errege Dekretua, otsailaren 28koa, Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketako ikasketen Oinarrizko Lanbide Heziketaren alderdi espezifiko batzuk arautzekoa, hamalau oinarrizko lanbide titulu onartzekoa, horien oinarrizko curriculumak finkatzekoa eta Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako irakaskuntzei dagozkien titulu akademikoak eta profesionalak emateari eta ezartzeari buruzko abenduaren 4ko 1850/2009 Errege Dekretua aldatzekoa.

d) Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

e) 32/2008 Dekretua, otsailaren 26koa, Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duena; otsailaren 2ko 14/2016 Dekretuaren bidez aldatu zen.

e) Decreto 32/2008, de 26 de febrero, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del Sistema Educativo modificado por el Decreto 14/2016, de 2 de febrero.

f) 1/2018 Dekretua, urtarrilaren 9koa, Ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen duena hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Oinarrizko, Erdi-mailako eta Goi-mailako Lanbide Heziketako ikasketetan), bai eta Oinarrizko Lanbide Heziketa ematen duten udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan ere.

f) Decreto 1/2018, de 9 de enero sobre la admisión y la escolarización del alumnado, tanto en centros públicos dependientes del Departamento competente en materia de educación, como en centros privados concertados, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como en los Centros Públicos de Titularidad Municipal que impartan Formación Profesional Básica.

g) 86/2015 Dekretua, ekainaren 9koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Lanbide Heziketaren erregimenari eta ezarpenari buruzkoa.

g) Decreto 86/2015, de 9 de junio, de ordenación e implantación de la Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

h) 46/2014 Dekretua, apirilaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketako ikastetxe integratuak arautzen dituena.

h) Decreto 46/2014, de 1 de abril, de regulación de los Centros Integrados de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

i) 2010eko otsailaren 19ko Agindua, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, Lanbide Heziketako heziketa-zikloen ezarpena eta ebaluazioa arautzen duena.

i) Orden de 19 de febrero de 2010, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, que regula la implantación y evaluación de los ciclos formativos de formación profesional.

j) 2010eko martxoaren 22ko Agindua, Lanbide Heziketako heziketa-zikloak eskaintza partzialaren modalitatean emateko modua arautzen duena.

j) Orden de 22 de marzo de 2010, por la que se regula la impartición de ciclos formativos de FP en la modalidad de oferta parcial.

k) 2010eko urriaren 11ko Agindua, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan lanbide-heziketako irakaskuntzen ezarpena eta antolamendua urrutiko prestakuntza telematikoaren modalitatean arautzen dituena.

k) Orden de 11 de octubre de 2010, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se regula la implantación y organización de la Formación Profesional en la modalidad a distancia telemática en el País Vasco.

l) 21/2009 Dekretua, otsailaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitateaz kanpoko ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak ezartzen dituena.

l) Decreto 21/2009, de 3 de febrero, por el que se establecen los criterios de ordenación y planificación de la red de centros docentes de enseñanza no universitaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

m) Titulu bakoitza ezartzen edo arautzen duen araudia:

m) Normativa por la que se establece o regula cada título:

– IV. kapitulua, erdi-mailako eta goi-mailako tituluak sortzen dituzten errege-dekretuena.

– Capítulo IV de los reales decretos de creación de los títulos de Grado Medio y Superior.

– 7. apartatua, Oinarrizko Lanbide Heziketako tituluak sortzen dituzten errege dekretuen eranskinarena.

– Apartado 7 del anexo de los reales decretos que crean los títulos de Formación Profesional Básica.

n) Aplikatu beharreko gainerako araudiak.

n) Demás normativa que resulte de aplicación.

Bigarrena.– Heziketa-zikloetan sartzeko baldintzak eta bideak.

Segunda.– Requisitos y vías de acceso a los ciclos formativos.

1.– Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak:

1.– Ciclos de Formación Profesional Básica.

Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloetan sartzeko, baldintza hauek bete behar dira aldi berean:

El acceso a los Ciclos de Formación Profesional Básica requerirá el cumplimiento simultáneo de los siguientes requisitos:

a) Hamabost urte beteak izatea, edo dagokion urte naturalaren barruan betetzea, eta hamazazpi urte baino gehiago ez izatea zikloan sartzean edo dagokion urte naturalean.

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los diecisiete años en el momento del acceso o durante el año natural en curso.

b) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren kurtsoa edo, salbuespen gisa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren kurtsoa eginda izatea. Halako kasuetan, Plangintza eta Antolaketa Zuzendaritzari jakinarazi beharko zaio.

b) Haber cursado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria. En estos casos, se deberá comunicar a la Dirección de Planificación y Organización.

c) Irakasleek familiei edo legezko tutoreei proposatzea interesdunak Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo bat has dezan.

c) Haber propuesto el equipo docente a las familias o tutores legales la incorporación de la persona interesada a un ciclo de Formación Profesional Básica.

127/2014 Errege Dekretuaren 18. artikuluak dioen bezala, esleipen-prozesuan, behin II. eranskineko (hirugarren jarraibidearen 3. puntuko) a) letratik f) letrara bitarteko taldeei plazak esleitu ondoren, esleitu gabeko plazak geratuz gero, aukera egongo da plaza horiek inskripzioaren urte naturalean 17 urte edo gehiago dituzten pertsonei esleitzeko, baldin eta Lanbide Heziketako titulurik ez badaukate edo bigarren hezkuntzako ikasketak osorik bukatu dituztela egiaztatzen duen titulurik ez badaukate.

De conformidad con el artículo 18 del Real Decreto 127/2014, si durante el proceso de adjudicación, una vez asignadas las plazas a los colectivos de las letras a) hasta f) del Anexo II, instrucción tercera, punto 3, quedasen plazas sin asignar, estas podrán ser adjudicadas a personas que cuenten con una edad igual o mayor de 17 años en el año natural de inscripción y que no estén en posesión de un título de formación profesional o de cualquier otro título que acredite la finalización de estudios secundarios completos.

2.– Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak, hiru urterako prestakuntza-ibilbidearekin.

2.– Ciclos de Formación Profesional Básica con itinerario formativo a tres años.

Hiru urterako prestakuntza-ibilbidea duten Oinarrizko Lanbide-Heziketako zikloetan sartzeko aukera izango dute hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleek eta inskripzioaren urte naturalean 17 urte edo gehiago dituzten eta titulurik ez duten pertsonek.

El acceso a los Ciclos de Formación Profesional Básica con itinerario formativo a tres años, será para el alumnado con necesidades educativas especiales y para las personas que cuenten con una edad igual o superior a los 17 años en el año natural de inscripción y no estén en posesión de ningún título.

3.– Erdi-mailako heziketa-zikloak.

3.– Ciclos Formativos de Grado Medio.

Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko, gutxienez honako baldintza hauetako bat bete behar da:

El acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio requiere el cumplimiento de al menos una de las siguientes condiciones:

a) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatuaren titulua edo goragoko maila akademikoko titulua edukitzea.

a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.

b) Oinarrizko Lanbide Heziketaren titulua edukitzea.

b) Estar en posesión del título Profesional Básico.

c) Teknikari laguntzailearen titulua edukitzea.

c) Estar en posesión del título de Técnica o Técnico Auxiliar.

d) Erdi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko prestakuntza espezifikoko ikastaroa gainditu izana hezkuntza-administrazioak baimendutako ikastetxe publikoetan edo pribatuetan.

d) Haber superado el curso de formación específico para el acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio en centros públicos o privados autorizados por la Administración educativa.

e) Erdi-mailako edo goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditu izana, edo 25 urtetik gorakoak unibertsitatean sartzeko proba gainditu izana.

e) Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio o Grado Superior, o la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

f) Hasierako lanbide-kualifikazioko programa baten nahitaezko moduluak gainditu izana.

f) Haber superado los módulos obligatorios de un programa de cualificación profesional inicial.

g) Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) lehenengo bi kurtsoak gainditu izana, guztira gainditu gabeko bi irakasgairekin, gehienez.

g) Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP), con un máximo, en conjunto, de dos materias pendientes.

h) IEE Irakaskuntza Ertainen Erreformako lehenengo ziklo esperimentalaren 2. kurtsoa gainditu izana.

h) Haber superado el 2.º curso del primer ciclo experimental de Reforma de las Enseñanzas Medias (REM).

i) Uztailaren 29ko1147/2011 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriko b) letran ezarritako goi-mailako heziketa-zikloetara sartzeko titulazio baliokideren bat egiaztatzea.

i) Acreditar la posesión de alguna de las titulaciones equivalentes para el acceso a los ciclos formativos de grado superior establecidos en la disposición adicional tercera, apartado b) del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio.

j) Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria. Homologatze-prozedura ebatzi gabe baldin badago, Baldintzapean Izena emateko Txartela onartuko da.

j) Certificado de homologación de estudios extranjeros con alguno de los títulos relacionados anteriormente. En el supuesto de que el procedimiento de homologación no haya sido resuelto, se aceptará el Volante de Inscripción Condicional.

4.– Goi-mailako heziketa-zikloak.

4.– Ciclos Formativos de Grado Superior.

Goi-mailako zikloetara sartzeko, gutxienez honako baldintza hauetako bat bete behar da:

El acceso a los ciclos de Grado Superior requiere el cumplimiento de al menos una de las siguientes condiciones:

a) Batxiler-titulua edo titulu baliokideren bat izatea.

a) Estar en posesión del título de Bachiller u otros títulos equivalentes.

b) Erdi- edo goi-mailako teknikari-titulu bat izatea.

b) Poseer un título de Técnica o Técnico de Grado Medio o Grado Superior.

c) Teknikari espezialistaren titulua izatea.

c) Estar en posesión del título de Técnica o Técnico especialista.

d) Goi-mailako heziketa-zikloetarako sarbide-proba gainditu izana, edo 25 urtetik gorakoak unibertsitatean sartzeko proba gainditu izana.

d) Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior o la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

e) Unibertsitate-titulu bat izatea.

e) Estar en posesión de un título universitario.

f) Unibertsitate Orientazioko Ikasturtea gainditua izatea.

f) Tener superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).

g) Batxilergo Esperimentalaren (IIE) modalitateren bateko 2. kurtsoa gainditu izana, Batxilergoko tituluaren baliokidea baita.

g) Haber superado el 2.º curso de alguna modalidad del Bachillerato Experimental (REM) que es equivalente al Título de Bachiller.

h) Atzerriko ikasketak lehenago zerrendatutako tituluren batekin homologatzeko egiaztagiria: homologatze-prozedura ebatzi gabe baldin badago, Baldintzapen Izena emateko Txartela onartuko da.

h) Certificado de homologación de estudios extranjeros con alguno de los títulos relacionados anteriormente: en el supuesto en que el procedimiento de homologación no haya sido resuelto, se aceptará el Volante de Inscripción Condicional.

5.– Kurtso osagarriak: 1.2.d) artikuluan aipatzen diren kurtso osagarrietara sartzeko, titulazio hauek egiaztatu beharko dira:

5.– Cursos complementarios: el acceso a los cursos complementarios a que se refiere el artículo 1.2.d), requiere acreditar las siguientes titulaciones:

a) Eraikuntza Proiektuetako goi-mailako teknikariaren titulua eskuratzeko, Obra Zibileko Proiektuetako goi-mailako teknikariaren titulazioa egiaztatu behar da.

a) Para la obtención del título de Técnica o Técnico Superior en Proyectos de Edificación, ha de acreditarse la titulación de Técnica o Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil.

b) Obra Zibileko Proiektuetako goi-mailako teknikariaren titulua eskuratzeko, Eraikuntza Proiektuetako goi-mailako teknikariaren titulazioa egiaztatu behar da.

b) Para la obtención del título de Técnica o Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil, ha de acreditarse la titulación de Técnica o Técnico Superior en Proyectos de Edificación.

6.– Urrutiko Irakaskuntza erregimenean sartzeko, arestian aipatutako baldintza akademikoez gain, baldintza hauek bete beharko dira:

6.– En la enseñanza de Régimen a Distancia, además de los requisitos académicos anteriores, la admisión exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Erdi-mailako heziketa-zikloetan: 18 urte izatea.

a) Para los Ciclos Formativos de Grado Medio: tener 18 años.

b) Goi-mailako heziketa-zikloetan: 20 urte izatea (edo 19, teknikari-tituluren bat izanez gero).

b) Para los Ciclos Formativos de Grado Superior: tener 20 años (o 19 si se está en posesión de un título de Técnica o Técnico).

Hirugarrena.– Onartzeko eskabideak aurkezteko modua eta epea.

Tercera.– Forma y plazo de presentación de las solicitudes de admisión.

1.– Honako era hauetako batean aurkeztu ahal izango dira eskabideak:

1.– Las solicitudes podrán ser presentadas de una de estas tres formas:

a) Online, hezkuntza-arloko eskumena duen sailak horretarako gaitutako aplikazio informatikoaren bidez, kasuan kasuko dokumentazioa erantsita. Eskabidea linean aurkezteko, sartu helbide honetan: https://ikasgunea.euskadi.eus

a) Online, mediante la aplicación informática habilitada a tal efecto por el departamento competente en materia de educación, adjuntando la documentación que corresponda en cada caso. Para presentarla online, acceder a https://ikasgunea.euskadi.eus

b) Aurrez aurre, eskaintza osoaren modalitateko eta erregimen presentzialeko irakaskuntzan eta Eskaintza partzialaren modalitatean lehen tokian eskatutako ikastetxeko idazkaritzara joan behar da. Urrutiko Eskaintza modalitatean, berriz, Urrutiko Lanbide Heziketako Zentru Integratuaren ikastetxeko idazkaritzara.

b) Presencialmente, tanto en la enseñanza de Régimen Presencial Modalidad de Oferta Completa, como en la Modalidad de Oferta Parcial, acudir a la secretaría del centro solicitado en primer lugar. A su vez, en las enseñanzas de Régimen a distancia podrán acudir a la secretaria del Centro Integrado de Formación Profesional a Distancia.

Interesdunak NANa edo identifikatzeko agiria aurkeztuko du, eta eskatutako datu guztiak emango ditu, ikastetxe horretako langileek aplikazio informatikoan sar ditzaten. Datuk sartutakoan, ikastetxeak inprimaki bat erakutsiko dio eskatzaileari, non jasoko baitira eskatzailearen datu pertsonalak, eskatutako zikloak eta aurkeztutako dokumentuak.

La persona interesada presentará su DNI o documento identificativo y facilitará todos los datos requeridos, que serán introducidos en la aplicación informática por el personal de dicho centro. Una vez introducidos los mismos, el centro mostrará a la persona solicitante un impreso en el que se recogerán sus datos personales, los ciclos solicitados y los documentos presentados.

Eskatzaileak sartutako datuak aztertuko ditu, eta, konforme baldin badago, inprimakia sinatuko du. Ikastetxeak, orduan, eskatzaileak sinatutako inprimakia zigilatu, eta lehenago sartutako datuak grabatuko ditu. Inprimaki hori, sinatuta eta zigilatuta dagoenean, eskatzaileak egindako eskaeren frogagiria eta egiaztagiria izango da.

La persona solicitante examinará los datos introducidos y si está conforme con los mismos procederá a firmarla. El centro sellará el impreso firmado y procederá a grabar los datos previamente introducidos. Dicho impreso, una vez firmado y sellado, servirá de resguardo y justificante de las peticiones realizadas.

Beharrezkoa den dokumentazio guztia aurkeztu ez badu, kasuan kasuko modalitatearen egutegian zehaztutako egunean aurkeztu beharko du.

Si no se hubiese entregado toda la documentación requerida, deberá entregarla en la fecha indicada en el calendario de la modalidad correspondiente.

c) Zuzenean zerbitzuan eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako moduetan ere aurkeztu ahal izango da eskabidea, lege horretan ezarritako baldintzekin bat etorriz, eta zer ikastetxe publikori zuzentzen zaion adierazita. Dokumentazioa postetxean aurkeztea aukeratuz gero, gutun-azal irekian aurkeztuko da postetxeko langileek, ziurtatu baino lehen, data eta zigilua jar diezaioten eskaera-orriari. Hala egin ezean, ikastetxean sartu den datan aurkeztu dela ulertuko da.

c) En Zuzenean y en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de acuerdo con las condiciones establecidas en dicho precepto e indicando el centro docente público al que se dirige. En el caso de que se optara por presentar la documentación en una oficina de Correos, se hará en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de ser certificada. De no hacerse así, se considerará presentada en la fecha de entrada en el centro docente.

2.– Aukeratutako modalitateari dagokion egutegian ezarrita daude eskabideak aurkezteko epeak.

2.– Los plazos serán los establecidos en el calendario correspondiente a la modalidad elegida.

3.– Eskabidea aurkeztu dutenek aukera izango dute grabatutako datuak aldatu edo zuzentzeko, kasuan kasuko irakaskuntza-modalitatearen egutegian zehaztutako egunera arte. Epe hori bukatuta, ez da inolako aldaketa edo zuzenketarik onartuko, salbu eta sarbideei buruzkoak, hurrengo puntuan zehazten denez.

3.– Las personas que hayan presentado su solicitud tendrán de plazo hasta la fecha señalada en el calendario de la modalidad de enseñanza correspondiente para solicitar la modificación o corrección de alguno de los datos grabados. Después de dichas fechas no se admitirá ninguna modificación o corrección, salvo las relativas a las vías de acceso como se especifica en el punto siguiente.

Dagokion zuzenketa egiteko, ezinbestekoa izango da aldez aurretik eskuratutako jatorrizko frogagiria sinatuta eta zigilatuta aurkeztea. Behin beharrezko zuzenketak eginda, eskabideak aurkezteko erabilitako prozedura errepikatuko da.

Para efectuar la correspondiente corrección será condición necesaria la presentación del resguardo original firmado y sellado que se le hubiera previamente entregado. Una vez efectuadas las correcciones pertinentes, se procederá de la misma forma que en la presentación de las solicitudes.

4.– Gainera, eskabideetan honako hauek adierazi behar dira:

4.– Además, las solicitudes deben indicar:

a) Zer sarbide erabili den, bigarren jarraibidean adierazitakoetatik Pertsona batek sarbide baterako baino gehiagotarako baldintzak bete arren, sarbide bakarra baliatu ahal izango du. Nolanahi ere, egutegian dokumentazioa aurkezteko zehaztutako epea amaitu baino lehen, hasieran aukeratutako sarbidea alda daiteke.

a) La vía de acceso utilizada de entre las señaladas en la instrucción segunda. En el caso de que una persona cumpla los requisitos para acceder por más de una vía de acceso, solo podrá ejercer una de ellas. No obstante, antes de la finalización del plazo para la presentación de documentación señalado en el calendario correspondiente, podrá modificar la vía inicialmente indicada.

b) Hala badagokio, desgaitasunagatik edo goi-mailako edo errendimendu handiko kirolari izateagatik plazak erreserbatzeko aukera baliatu den (ikus 4.3 artikulua).

b) En su caso, el ejercicio de la opción a las reservas por discapacidad o por deportista de alto nivel o alto rendimiento a que se refiere el artículo 4.3.

c) Hezkuntza-premia bereziko egoeran izanez gero, horren berri eman behar da, beharrezko izan litezkeen laguntza bereziak emateko.

c) En su caso, en situaciones de necesidades educativas especiales, a efectos de los apoyos especiales que pudieran necesitarse, dicha circunstancia.

5.– Sartzeko baldintzak betetzen direla egiaztatuta geratzen den guztietan, zerrendetan sartzeko eskubidea ematen duen dokumenturen bat aurkezten ez bada ere, ez da eskabidea ezeztatuko, baina zerrendan lor zitekeen postua galduko da.

5.– Siempre que resulte acreditado el cumplimiento de los requisitos de acceso, la no presentación de alguno de los documentos que dan derecho a prelación no anula la validez de la solicitud, pero dará lugar a la pérdida de la prelación que le hubiera podido corresponder.

Laugarrena.– Eskatzaileak aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Cuarta.– Documentación que debe presentar la persona solicitante.

1.– Eskabidean desgaitasunagatik edo goi-mailako edo errendimendu handiko kirolari izateagatik plaza erreserbatzea aukeratu dutenek dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzte:

1.– Quienes en la solicitud hayan elegido la opción de admisión por la reserva de discapacidad o de deportista de alto nivel o rendimiento, deberán presentar además de los documentos que correspondan según la instrucción cuarta punto 2, los siguientes documentos:

a) Desgaitasunagatiko erreserba: kasuko lurralde-historikoko foru-aldundiko gizarte-zerbitzuetako departamentuak edo administrazio publikoaren organo baliokideak emandako ziurtagiri bidez egiaztatuko da desgaitasuna. Han, legez aitortu beharko da eskatzaileak % 33ko desgaitasuna edo handiagoa duela.

a) En el caso de reserva por discapacidad: certificado expedido por el Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral del territorio histórico correspondiente u órgano equivalente de la Administración pública competente, en el que conste el reconocimiento legal de minusvalía de la persona afectada con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

b) Goi-mailako edo errendimendu handiko kirolari izateagatiko erreserba: adierazpen ofizial bat, izaera hori aitortzen duena.

b) En el caso de reserva por ser deportista de alto nivel o de alto rendimiento: la declaración oficial que le otorga dicha condición.

2.– Eskatzaile guztiek honako dokumentu hauek aurkeztu behar dituzte adierazitako epean:

2.– Todas las personas solicitantes deben presentar, en el plazo señalado, la siguiente documentación:

a) Kasu guztietan:

a) En todos los casos:

– Ikasleen identitatea eta adina egiaztatzen duen dokumentua.

– Documento que acredite la identidad y edad del alumnado.

b) Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak:

b) Ciclos de Formación Profesional Básica:

– Familien edo legezko tutoreen adostasuna adierazten duen dokumentua, irakasle-taldeak proposatua.

– Documento de conformidad de las familias o tutores legales propuesto por el equipo docente.

– Azken kurtsoa egin den ikastetxearen ikasketa-ziurtagiria, baldin eta ikasketok EAEtik kanpo egin badira.

– Certificado de estudios del centro del último curso realizado, en aquellos casos en que no los hayan realizado en la CAPV.

– Tutorearen orientazio-aholkua, irakasle-taldearen proposamena jasotzen duena.

– Consejo orientador de la persona tutora en el que conste la propuesta del equipo docente.

c) Erdi- eta goi-mailako heziketa-zikloak: zer sarbide aukeratu den, honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

c) Ciclos Formativos de Grado Medio o de Grado Superior: en función de la vía de acceso utilizada, los documentos a presentar serán los siguientes:

– Sarbidea titulazio akademiko ofizial bat bada: sartzeko alegatutako titulua, edo titulua eskuratzeko tasa ordaindu izanaren egiaztagiria. Ikasketak bukatu diren data dela-eta ezin bada bi dokumentu horietatik bat ere aurkeztu, baldintza hori egiaztatzeko, tituluari dagokion historia akademikoaren ziurtagiria aurkeztu ahal izango da, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzatik edo Batxilergotik egiten bada sarbidea; Lanbide Heziketako titulu batetik egiten bada, ordea, ziurtagiri akademiko ofizial bat aurkez daiteke.

– En el caso de que la vía de acceso sea una titulación académica oficial: título alegado para acceder, o acreditación de haber abonado la tasa para su expedición. Si por la fecha de finalización de los estudios, no fuera posible presentar ninguno de los dos documentos mencionados, podrá acreditarse cumplimiento del requisito con la certificación del historial académico correspondiente al título si se accede desde Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato, o certificación académica oficial en el caso de que se acceda desde un título de Formación Profesional.

– Heziketa-zikloetara sartzeko kurtsoa gainditzea baldin bada sarbidea: kurtsoaren amaierako notaren ziurtagiri ofiziala.

– En el caso de que la vía de acceso sea la superación del curso de acceso a ciclos formativos: certificación oficial de la nota final del curso.

– Sarbidea heziketa-zikloetara sartzeko proba gainditzea bada, edo 25 urtetik gorakoak unibertsitatean sartzeko sarbide-proba gainditzea bada: probaren amaierako notaren ziurtagiri ofiziala (ez da beharrezkoa izango heziketa-zikloetara sartzeko probaren ziurtagiria aurkeztea, baldin eta EAEko 2013-2014 ikasturteko deialdian edo hurrengoetan egin eta gainditu bada. Hala ere, proba hori beste edozein autonomia-erkidegotan gainditu dutenek, edo EAEn baina aurreko ikasturteetan gainditu dutenek ziurtagiria aurkeztu beharko dute irakaskuntza-modalitateari dagokion egutegian zehaztutako epean).

– En el caso de que la vía de acceso sea la superación de la prueba de acceso a ciclos formativos o la superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años: certificación oficial de la nota final de la prueba (no será necesario presentar la certificación de la prueba de acceso a ciclo formativo, si esta se ha realizado y superado en la convocatoria del curso 2013-2014 y siguientes de la CAPV. Sin embargo, quienes hayan superado dicha prueba en cualquier otra Comunidad Autónoma, así como quienes la superaron en la CAPV en cursos anteriores deberán hacer entrega del certificado en el plazo señalado en el calendario correspondiente a la modalidad de enseñanza).

– Sarbidea irakasgaiak edo gaiak gainditzea bada: ziurtagiri akademiko ofiziala.

– En el caso de que la vía de acceso sea la superación de asignaturas o materias: certificación académica oficial.

d) Bosgarren jarraibidean adierazitako lehentasun-hurrenkera ezartzeko, tituluaren batez besteko nota jasotzen duen ziurtagiri akademiko ofiziala aurkeztu beharko da, salbu eta sistemak batez besteko nota hori jasoa badauka. Ziurtagiri hori aurkezten ez duenari 5eko batez besteko nota emango zaio.

d) Para establecer el orden de prelación indicado en la instrucción quinta será necesaria la presentación de la certificación académica oficial que contenga la nota media del Título, salvo aquellos casos en que el sistema disponga de dicha nota media. Si no se presentara la citada certificación, se asignará una nota media igual a 5.

Bosgarrena.– Plazak esleitzeko prozedura.

Quinta.– Procedimiento de adjudicación de plazas.

1.– Prozedura honetarako, definizio hauek ezartzen dira:

1.– A efectos de este procedimiento, se establecen las siguientes definiciones:

a) Eskainitako plazak: betetzeko gehieneko plaza-kopurua ken errepikatzaileentzat gorde beharreko plazak.

a) Plazas ofertadas: número máximo de plazas disponibles menos número de plazas a reservar para repetidores.

b) Kuota: zenbait talderentzat sarbidearen arabera gordetako plazen ehunekoa, eskainitako plazetatik desgaitasunen bat dutenentzako eta goi-mailako kirolarientzako gordetakoak kendu ondoren.

b) Cuota: porcentaje de las plazas reservadas a los diferentes colectivos en función de su vía de acceso una vez detraídas de las plazas ofertadas, las reservadas a los colectivos con discapacidad y deportistas de alto nivel.

c) Lehentasun-hurrenkera: lehentasuna ematen du plaza esleitzerakoan, Oinarrizko Lanbide Heziketako kuota edo talde bakoitzean.

c) Orden de preferencia: otorga prioridad en la adjudicación de plazas, dentro de cada cuota o colectivo en el caso de FP Básica.

d) Lehentasun-hurrenkera: lehentasuna ematen du lehentasun-talde bakoitzeko plazak esleitzerakoan.

d) Orden de prelación: otorga prioridad en la adjudicación de plazas dentro de cada grupo de preferencia.

2.– 1. artikuluan aipatzen diren irakaskuntzetako plazak esleitzeko prozesuan parte hartu nahi dutenek dagokion eskabidea aurkeztu beharko dute, horretarako ezarritako epean.

2.– Las personas que deseen participar en el proceso de adjudicación de las plazas de las enseñanzas a que se refiere el artículo 1, deberán presentar la correspondiente solicitud en el plazo establecido.

3.– Plazak esleitzeko, aintzat hartuko da eskabidean adierazitako hurrenkera, plaza bat baino gehiago eskatzen bada.

3.– Las plazas se adjudicarán, atendiendo, en el caso de que se solicite más de una plaza, al orden en que figure en la solicitud.

4.– Eskabidean, datu hauek eman beharko dira plazei buruz: ikastetxea, zikloa, kurtsoa, txanda eta eredua. Eskaintza partzialeko eta urrutiko irakaskuntzako plazetarako modulua sartuko da.

4.– Una plaza que figure en el documento de solicitud estará compuesta por los siguientes datos: centro, ciclo, curso, turno y modelo. Se incluirá módulo para las plazas de oferta parcial y enseñanza a distancia.

5.– Pertsona bakoitzak nahi adina plaza eskatu ahal izango ditu. Ez dago mugatuta eskabide bakoitzean eska daitekeen plaza-kopurua.

5.– Una persona podrá solicitar tantas plazas como desee. No existe limitación en el número de plazas por solicitud.

6.– Eskabidean, zenbat eta plaza gehiago eskatu, orduan eta aukera gehiago esleipen-prozesuan plaza bat lortzeko.

6.– Cuanto mayor sea el número de plazas que figuren en la solicitud, mayor será la probabilidad de obtener una plaza en el proceso de adjudicación.

7.– Erreserbatutako plazekin abiatuko da esleipen-prozesua. Erreserbatutako zenbait plaza esleitu gabe geratzen badira, gainerako plazei batuko zaizkie.

7.– El procedimiento de adjudicación comienza con las plazas reservadas. Las plazas reservadas que no resulten adjudicadas se incorporarán al resto de plazas.

Prozesu horretan parte hartu eta plazarik lortu ez dutenak plazak esleitzeko prozedura arruntean sartuko dira.

Las personas que, habiendo participado en este proceso, no la obtengan, serán incluidas en el procedimiento ordinario de adjudicación de plazas.

8.– Berdinketarik izanez gero, ausazko prozedura bat baliatuko da, ikasleak onartzeko prozesuan erabilitako aplikazio informatikoak egina. Aplikazio informatikoak, eskabidea grabatzeko unean, ausazko hurrenkera-zenbaki bat esleituko dio eskabideari, 1aren eta 99999aren arteko zenbaki oso bat, alegia. Berdinketak hautsi behar diren kasuetan erabiliko da zenbaki hori, horretarako gainerako irizpide guztiak agortu ondoren, betiere. Zenbaki txikienak izango du lehentasuna.

8.– En caso de empate se utilizará un procedimiento aleatorio efectuado por la aplicación informática utilizada para la realización del proceso de adjudicación del alumnado. En el momento de grabación de la solicitud, la aplicación informática asignará a la misma, de modo totalmente aleatorio, un número, que será un número entero comprendido entre 1 y 99999. Dicho número será utilizado en los casos en los que sea necesario para deshacer los empates existentes, una vez agotados todos los demás criterios de desempate. Se dará prioridad al número menor.

9.– Plaza lortu duen eskatzaileari, dagokion egutegian matrikula egiteko ezarritako azken egunera arte gordeko zaio plaza. Egun hori igarota, plaza eskuratzeko eskubidea galduko du, eta ikastetxeak beste pertsona bat matrikulatu ahal izango du haren ordez.

9.– A la persona solicitante que haya obtenido plaza se le reservará la misma hasta el último día establecido en el calendario correspondiente para la formalización de la matrícula en el período ordinario. Transcurrida esa fecha pierde el derecho a la plaza y el centro podrá matricular a otra persona en su lugar.

10.– Matrikula egiteko epea amaitu eta biharamunean, ezingo da inolako aldaketarik egin gauzatutako matrikuletan, ez eta matrikula berririk egin ere.

10.– En el día siguiente a la finalización del período de matriculación, no se podrá realizar ninguna modificación de ningún tipo a las matrículas realizadas ni se podrán incorporar matrículas nuevas.

Seigarrena.– Batez besteko nota kalkulatzea.

Sexta.– Cálculo de la nota media.

1.– Oinarrizko LHn sartzeko:

1.– Para acceso a FP Básica.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako edo haren baliokideko kurtso bakoitzean egindako irakasgaien batez besteko nota kalkulatzeko, lortutako kalifikazioen batez besteko aritmetikoa kalkulatuko da (ez dira kontuan hartuko ikastetxeak baimendutako irakasgaietan lortutako kalifikazioak). Ikasitako irakasgaiaren kalifikazioa kuantitatiboa izanez gero, hartan ageri den zenbakia hartuko da zehatz-mehatz. Kualitatiboa bada, ordea, kuantitatibo bihurtuko da, honako baremo honen arabera:

El cálculo de la nota media de las materias cursadas en cada curso de la Educación Secundaria Obligatoria o equivalente se obtendrá calculando la media aritmética de las calificaciones obtenidas (no se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en las materias autorizadas de centro). Si la calificación de la asignatura fuese cuantitativa se tomará exactamente el número que figure en la misma. Si la calificación de la asignatura fuese cualitativa se transformará en cuantitativa según el siguiente baremo:

– Gutxiegi: 4.

– Insuficiente: 4.

– Nahiko: 5.

– Suficiente: 5.

– Ongi: 6.

– Bien: 6.

– Oso ongi: 8.

– Notable: 8.

– Bikain: 10.

– Sobresaliente: 10.

Batez besteko notaren kalkulua bi dezimalekin adieraziko da.

El cálculo de la nota media se expresará con dos decimales.

2.– Erdi-mailako LHn sartzeko:

2.– Para acceso a Grado Medio.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza EAEko hezkuntza-sisteman ikasi dutenek historia akademikoan dute lortutako batez besteko nota. Hezkuntza Sailak horretarako duen aplikazio informatikoak kalkulatzen du batez besteko nota hori (kalifikazioak eta eskoletara ez agertzea), eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu Tituluan agertzen da.

En el caso de las personas que han cursado la Educación Secundaria Obligatoria en el sistema educativo de la CAPV, en su historial académico figura la nota media obtenida. Dicha nota media es la calculada por la Aplicación Informática que a ese efecto tiene habilitada el Departamento de Educación (Calificaciones y Faltas de asistencia) y es la que aparecerá en su Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Beste autonomia-erkidego batzuetatik datozenek ere historia akademikoan dute jarria batez besteko nota, edo, bestela, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu Tituluan.

En el caso de personas que procedan de otras Comunidades Autónomas, de igual modo, la nota media será la que conste en su historial académico o en su Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Erdi-mailako heziketa-zikloren batean sartu nahi duen ikasleren baten historia akademikoan agertzen ez bada batez besteko nota, honela lortuko da: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lau kurtsoetako bakoitzean edo sarbide zuzena ahalbidetzen duten beste ikasketa batzuetan izandako batez besteko noten batez besteko aritmetikoa kalkulatuz bi dezimalekin (ez dira kontuan hartuko ikastetxeak baimendutako irakasgaietan lortutako kalifikazioak).

Cuando en el historial académico no conste la nota media del alumnado que desee ser admitido en algún Ciclo Formativo de Grado Medio, la misma se obtendrá calculando con dos decimales la media aritmética de las notas medias obtenidas en cada uno de los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria (no se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en las materias autorizadas de centro) o la equivalente de otros estudios que permiten acceso directo.

Oinarrizko Lanbide Heziketa ikasteagatik lortutako Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua aurkezten bada, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako amaierako kalifikazioa hau izango da: Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 42.4 artikuluan aurreikusitako bloke komunei atxikitako moduluetan lortutako batez besteko kalifikazioa.

En el caso de que se aportara un Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria obtenido por haber cursado la Formación Profesional Básica, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la calificación media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación.

3.– Goi-mailako LHn sartzeko:

3.– Para acceso a Grado Superior.

Batxilergoa EAEko hezkuntza-sisteman ikasi dutenek historia akademikoan dute lortutako batez besteko nota. Hezkuntza Sailak horretarako duen aplikazio informatikoak kalkulatzen du batez besteko nota hori (kalifikazioak eta eskoletara ez agertzea), eta Batxilergoko Tituluan agertzen da.

En el caso de las personas que han cursado bachillerato en el sistema educativo de la CAPV, en su historial académico figura la nota media obtenida. Dicha nota media es la calculada por la Aplicación Informática que a ese efecto tiene habilitada el Departamento de Educación (Calificaciones y Faltas de asistencia) y es la que aparecerá en su Título de Bachiller.

Beste autonomia-erkidego batzuetatik datozenek ere historia akademikoan dute zehaztua batez besteko nota, edo, bestela, Batxilergoko Tituluan.

En el caso de personas que procedan de otras Comunidades Autónomas, de igual modo, la nota media será la que conste en su historial académico o en su Título de Bachiller.

Goi-mailako heziketa-zikloren batean sartu nahi duen ikasleren baten historia akademikoan agertzen ez bada batez besteko nota, honela lortuko da: Batxilergoko bi kurtsoetako bakoitzean edo sarbide zuzena ahalbidetzen duten beste ikasketa batzuetan izandako batez besteko noten batez besteko aritmetikoa kalkulatuz bi dezimalekin.

Cuando en el historial académico no conste la nota media del alumnado que desee ser admitido en algún Ciclo Formativo de Grado Superior, la misma se obtendrá calculando con dos decimales la media aritmética de las notas medias obtenidas por la persona solicitante en cada uno de los dos cursos del Bachillerato u otros estudios que permiten acceso directo.

4.– Ikasitako irakasgaiko kualifikazioa kuantitatiboa bada, hartan ageri den zenbakia hartuko da zehatz-mehatz. Kualitatiboa bada, ordea, kuantitatibo bihurtuko da, honako baremo honen arabera:

4.– Si la calificación de la materia cursada fuese cuantitativa se tomará exactamente el número que figure en la misma. Si la calificación de la asignatura fuese cualitativa se transformará en cuantitativa según el siguiente baremo:

– Nahiko: 5.50.

– Suficiente: 5,50.

– Ongi: 6,50.

– Bien: 6,50.

– Oso ongi: 8,00.

– Notable: 8,00.

Bikain edo bikain ohorezko matrikularekin: 10,00.

– Sobresaliente o Sobresaliente Matrícula de Honor: 10,00.

– Batxilergo homologatua: homologazio-ebazpenean ageri den nota.

– Bachillerato homologado: nota que aparezca en la resolución de homologación.

– Gai sarrera-proban: 5,00.

– Apto en la Prueba de Acceso: 5,00.

– Sarrera-proba egitetik salbuetsia: 5,00.

– Exento de la Prueba de Acceso: 5,00.

– Baldintzapean izena Emateko Txartela: 5,00.

– Volante de Inscripción Condicional: 5,00.

5.– Ikasleek ez dute inolako historiarik aurkeztu beharrik izango, Hezkuntza-administrazioak haien nota eskuragarri baldin badauka; izan ere, esleipenaz arduratzen den aplikazio informatikoak nota hori helaraziko du.

5.– Para todas las personas para las que la Administración Educativa disponga de nota no será necesario entregar historial alguno, ya que la Aplicación Informática encargada de la adjudicación trasladará la nota obtenida.

Zazpigarrena.– Onartutako eta baztertutako eskabideen behin-behineko zerrendak onetsi eta argitaratzea.

Séptima.– Aprobación y publicación de las listas provisionales de solicitudes admitidas y no admitidas.

1.– Eskabideak aurkezteko epea bukatu ondoren, eskuragarri jarriko da onartutako eta baztertutakoen zerrenda, Ikasgunean, https://ikasgunea.euskadi.eus, eta dagokion ikastetxeko idazkaritzan, hauek zehaztuta: lehentasun-hurrenkera, eta, horren barruan, kasu bakoitzean ezarritako hurrenkera.

1.– Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, será accesible a través de Ikasgunea, https://ikasgunea.euskadi.eus y en la secretaría del centro correspondiente la relación de solicitudes admitidas y excluidas, con expresión del orden de preferencia y dentro de ellos por la prelación establecida en cada caso.

2.– Behin-behineko zerrenden aurka, erreklamazioa aurkez daiteke ikastetxeko zuzendaritzaren aurrean, dagokion egutegian ezarritako epean.

2.– Contra las listas provisionales se podrá presentar reclamación ante la dirección del centro en el plazo establecido en el calendario correspondiente.

3.– Pertsona batek erreklamazio bat aurkezten duenean, ikastetxeak dagokion aplikazio informatikoan jaso beharko du. Ondoren, aurkeztutako erreklamazioaren kopia bat inprimatu, zigilatu eta erreklamaziogileari emango dio, egiaztagiri modura.

3.– Cuando una persona presente una reclamación, el centro deberá recogerla en la correspondiente aplicación informática. A continuación, imprimirá una copia de la reclamación presentada, la sellará y la entregará a la persona reclamante, para que sirva de comprobante.

Zortzigarrena.– Behin betiko zerrendak onetsi eta argitaratzea.

Octava.– Aprobación y publicación de las listas definitivas.

1.– Behin aurkeztutako erreklamazioak ebatzita, eskuragarri jarriko da onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda, Ikasgunean, https://ikasgunea.euskadi.eus, eta dagokion ikastetxeko idazkaritzan.

1.– Una vez resueltas las reclamaciones presentadas, la lista definitiva de solicitudes admitidas y excluidas será accesible a través de Ikasgunea, https://ikasgunea.euskadi.eus y en la secretaría del centro correspondiente.

2.– Behin betiko zerrenden aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Hezkuntzako lurralde-ordezkariari, hilabeteko epean, zerrendak argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

2.– Contra las listas definitivas se podrá presentar recurso de alzada ante la Delegada Territorial de Educación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación.

Aurkeztutako errekurtsoak ebazteko beharrezkotzat jotzen dituen dokumentu guztiak eskatu ahal izango ditu Hezkuntzako lurralde-ordezkariak.

La Delegada Territorial de Educación podrá recabar la documentación que estime necesaria para la resolución de los recursos que se presenten.

Ikasleak behar bezala matrikulatu daitezkeela bermatzeko moduko epean eman beharko du ebazpena Hezkuntzako lurralde-ordezkariak, eta ebazpen horrek amaiera emango dio administrazio-bideari.

La resolución de la Delegada Territorial de Educación deberá producirse en un plazo que garantice la adecuada matriculación del alumnado y pondrá fin a la vía administrativa.

Bederatzigarrena.– Ikasleen onarpena bermatzeko batzordeak.

Novena.– Comisiones de Garantías de Admisión.

Urtarrilaren 9ko 1/2018 Dekretuan xedatutakoa bete beharko da ikasleen onarpena bermatzeko batzordeak eratu eta jardunean jartzeko.

Para la constitución y funcionamiento de las Comisiones de Garantías de Admisión se estará a lo dispuesto en el Decreto 1/2018 de 9 de enero.

Hamargarrena.– Baldintzak objektiboki ez betetzeagatik matrikula ukatzea edo ofizioz ezeztatzea.

Décima.– Rechazo o anulación de oficio de la matrícula por falta objetiva de condiciones.

1.– Segurtasun edo osasun egoerekin lotutako baldintza psikofisiko zehatz batzuk eskatzen dituen profil profesionala duten lanbide-heziketako ikasketetan, hezkuntzaren arloan eskumena duen sailak beharrezkoak diren frogagiriak aurkezteko edo proba jakin batzuk egiteko eskatu ahalko du, titulu bakoitza arautzen duen arauan hala jasota badago.

1.– Para aquellas enseñanzas de formación profesional cuyo perfil profesional requiera determinadas condiciones psicofísicas ligadas a situaciones de seguridad o salud, el departamento competente en materia de educación podrá requerir la aportación de la documentación justificativa necesaria, o la realización de determinadas pruebas, cuando así se indique en la norma por la que se regule cada Título.

2.– Kasu horietan, Hezkuntza Saileko laguntza-zerbitzuen eta, behar izanez gero, prebentzio-zerbitzuaren iritzia eskatu ondoren, eta, betiere, Hezkuntza Ikuskaritzak txostena eman ostean, atzera bota edo baliogabetu ahal izango da ikaslearen matrikula, baldin eta ondorioztatzen bada ez dituela betetzen eskatzen zaizkion baldintza horiek.

2.– En dichos supuestos, previo contraste con los servicios de apoyo, tras informe de la Inspección de Educación podrá rechazarse o anularse la matrícula, si se concluyera que no reúne las condiciones exigibles antes mencionadas.

3.– Interesdun batek izena emateko momentuan aurkeztutako datuei erreparatuta ikastetxeko arduradunek uste badute baldintza batzuk betetzen ez dituela, ikastetxearen zuzendaritzak, hilabeteko epean, matrikula behin-behinekoa dela jakinarazi beharko dio ikasleari, eta lehenago deskribatutako prozedurari ekin beharko dio; gainera, egoeraren berri eman beharko dio hezkuntza ikuskaritzako lurralde-buruzagitzari. Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzak erabakiko du matrikula onartu edo baztertu behar den.

3.– Si como consecuencia de los datos facilitados en el momento de su inscripción por una persona interesada, los responsables del centro tuvieran conocimiento de una situación de presunta falta de condiciones del mismo, en el plazo máximo de un mes, la dirección del centro deberá comunicarle que su matriculación tiene carácter provisional e iniciar el procedimiento anteriormente descrito, informando de la situación a la jefatura territorial de inspección educativa. La Delegación Territorial de Educación resolverá sobre la confirmación o rechazo de la matrícula.

4.– Hezkuntza-jarduera garatu ahala ikusten bada lehenago aipatutako baldintza objektiboak ez direla betetzen, ikastetxearen zuzendariak egoki den prozedurari ekin beharko dio, hilabeteko epean, egoeraren berri eman zaion momentutik hasita. Era berean, horren berri eman beharko dio hezkuntza-ikuskaritzako lurralde-buruzagitzari. Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzak erabakiko du matrikula onartu edo baztertu behar den.

4.– En el caso de que se apreciaran en el transcurso de la actividad educativa indicios de ausencia de las condiciones objetivas señaladas anteriormente, la persona directora del centro iniciará el correspondiente procedimiento en el plazo máximo de un mes desde que se le hubiera comunicado la situación, informando de la misma a la jefatura territorial de inspección educativa. La Delegación Territorial de Educación resolverá sobre la anulación o no de la matrícula realizada.

Hamaikagarrena.– Onartzeko eskudunak diren organoak.

Decimoprimera.– Órganos competentes para la admisión.

1.– Ikastetxe publikoetan, zuzendaritzak hartu beharko ditu ikasleak onartzeko erabakiak, aplikatu beharreko araudian eta agindu eta jarraibide hauetan adierazitakoari jarraituz. Ikastetxeko Eskola Kontseiluak edo Kontseilu Sozialak, berriz, onarpenaren berri eman beharko dute, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 127.e) eta 132.n) artikuluetan ezarritakoa betez.

1.– En los centros docentes públicos, corresponde a la dirección decidir sobre la admisión de alumnado con sujeción a lo contemplado en la normativa de aplicación y en la presente Orden e instrucciones; y al Consejo Escolar o Consejo Social del centro, informar sobre la admisión, de acuerdo con lo establecido en los artículos 127.e) y 132.n) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2.– Itundutako ikastetxe pribatuetan, ikastetxeko arauak ezartzen dituzten organoek erabakiko dute ikasleak onartzen dituzten ala ez, aplikatu beharreko araudian adierazitakoa betez.

2.– En los centros docentes privados concertados, la competencia para decidir sobre la admisión de alumnado, con sujeción a lo contemplado en la normativa de aplicación, corresponderá a los órganos que establezcan sus normas.

II. ERANSKINA
ANEXO II
ESKAINTZA OSOAREN MODALITATEKO ETA ERREGIMEN PRESENTZIALEKO LANBIDE HEZIKETA
FORMACIÓN PROFESIONAL DE RÉGIMEN PRESENCIAL MODALIDAD DE OFERTA COMPLETA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
ESKAINTZA PARTZIALAREN MODALITATEKO ETA ERREGIMEN PRESENTZIALEKO LANBIDE HEZIKETA
FORMACIÓN PROFESIONAL DE RÉGIMEN PRESENCIAL MODALIDAD DE OFERTA PARCIAL
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
IV. ERANSKINA
ANEXO IV
URRUTIKO ERREGIMENEKO LANBIDE HEZIKETA
FORMACIÓN PROFESIONAL DE RÉGIMEN A DISTANCIA
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
V. ERANSKINA
ANEXO V
IKASTETXEEK HEZKUNTZA ARLOKO ESKUMENA DUEN SAILAREN APLIKAZIO INFORMATIKOA ERABILTZEKO JARRAIBIDEAK (ERREGIMEN PRESENTZIALA ETA URRUTIKOA)
INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN, POR LOS CENTROS DOCENTES, DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DEL DEPARTAMENTO COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN (RÉGIMEN PRESENCIAL – COMPLETA Y PARCIAL– Y A DISTANCIA)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
VI. ERANSKINA
ANEXO VI
SARBIDERAKO LEHENTASUN-TAULAK
TABLAS DE PREFERENCIAS EN EL ACCESO
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común