Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

104. zk., 2020ko maiatzaren 29a, ostirala

N.º 104, viernes 29 de mayo de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
2088
2088

EBAZPENA, 2019ko abenduaren 30ekoa, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariarena. Honen bidez, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2019ko irailaren 27ko aginduaren babespean 2019ko ekitaldian eskatu diren laguntzak esleitzen eta ukatzen dira. Agindu horren bidez, «Gastrobikain» kalitate gastronomikoa sustatzeko programaren minimis-araubidearen mendeko laguntzen oinarri arautzaileak ezartzen dira, eta laguntzen deialdia egiten da 2019rako.

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2019, del Director de Calidad e Industrias Alimentarias, por la que se conceden y deniegan ayudas solicitadas en el ejercicio 2019 al amparo de la Orden de 27 de septiembre de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan, para el año 2019, ayudas acogidas al régimen de minimis del Programa de promoción de la calidad gastronómica, «Gastrobikain».

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2019ko irailaren 27ko Aginduaren babespean, hainbat laguntza eskatu dira; izan ere, agindu horren bidez, «Gastrobikain» kalitate gastronomikoa sustatzeko programaren minimis-araubidearen mendeko laguntzen oinarri arautzaileak ezartzen dira, eta laguntzen deialdia egiten da 2019rako. Bada, laguntza-eskaerak eta horiekin aurkeztutako dokumentazioa aztertu dira.

Vistas las solicitudes de ayuda presentadas al amparo de la Orden de 27 de septiembre de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan, para el año 2019, ayudas acogidas al régimen de minimis del programa de promoción de la calidad gastronómica, «Gastrobikain», así como la documentación junto con ellas aportadas.

Deialdiari buruzko aginduaren 10.3. oinarria aplikatuz, Balorazio Batzorde bat eratu da, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariaren 2019ko azaroaren 29ko Ebazpenaren bidez izendatu dena. Bada, kontuan hartu dugu Balorazio Batzordean idatzitako ebazpen-proposamena.

Considerando la propuesta de resolución elaborada por la Comisión de Valoración, constituida en aplicación de la Base 10.3 de la Orden de convocatoria, y nombrada mediante Resolución de 29 de noviembre de 2019, del Director de Calidad e Industrias Alimentarias.

Balorazio Batzordearen ebazpen-proposamena egiteko, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2019ko irailaren 27ko Aginduan ezartzen diren balorazio- eta hautaketa-irizpideak balioetsi direla ere kontuan hartu da.

Considerando que para la elaboración de la propuesta de resolución llevada a cabo por la Comisión de Valoración, se han tenido en cuenta los criterios de valoración y selección establecidos en la Orden de 27 de septiembre de 2019 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

Aurretik azaldutakoa aintzat hartuta, honako hau

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Gastrobikain kalitate gastronomikoa sustatzeko programaren minimis-araubidearen mendeko laguntzak esleitzea ebazpenaren I. eranskinean zerrendatzen diren eskatzaileei (Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2019ko irailaren 27ko Aginduan jasotzen dira laguntzak). Eranskin horretan, diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoa eta zuzeneko laguntza gisa diruz lagundutako kopurua zehazten dira. Hala, guztizko zenbatekoa 484.701,27eurokoa da, 300.000 euro 2019ari dagozkio, eta 2020rako 184.701,27 eurokoa izango da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen kontura finantzatuko da.

Primero.– Conceder a los solicitantes que se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución, ayudas de minimis, programa Gastrobikain, de promoción de la calidad gastronómica recogidas en la Orden de 27 de septiembre de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras especificándose en el citado Anexo, el importe del gasto subvencionable y la cantidad concedida como ayuda directa, ascendiendo la cuantía total a 484.701,27 euros, de los cuales 300.000 euros para el año 2019 y 184.701,27 euros para el año 2020 financiada con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2019ko eta 2020ko aurrekontu-ekitaldietan egin beharko da gastua. Enpresak aurkezten dituen inbertsioen arabera eta Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2019ko irailaren 27ko Aginduan ezarritakoaren arabera ordainduko da dirulaguntza.

El plazo de ejecución del gasto será los ejercicios presupuestarios 2019 y 2020. El abono de la subvención se realizará de acuerdo con las inversiones presentadas por la empresa, y con lo establecido por Orden de 27 de septiembre de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

Inbertsioa ezarritako epean egiten ez bada, edo inbertsioa egin dela egiaztatzeko dokumentazioa epean aurkezten ez bada, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galduko da, eta, hala badagokio, deialdiari buruzko Aginduaren 20. oinarrian aurreikusten den itzulketa-prozedura hasiko da.

La no realización de la inversión dentro del plazo establecido, o la falta de presentación en plazo de la documentación acreditativa de la realización de la misma, supondrá la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la iniciación del procedimiento de reintegro previsto en la Base 20 de la Orden de convocatoria.

Bigarrena.– Gastrobikain kalitate gastronomikoa sustatzeko programaren minimis-araubidearen mendeko laguntzak ukatzea ebazpenaren II. eranskinean zerrendatzen diren eskatzaileei (Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2019ko irailaren 27ko Aginduan jasotzen dira laguntzak). Eranskin horretan, laguntzak ukatzeko arrazoiak zehazten dira.

Segundo.– Denegar a los solicitantes que se relacionan en el Anexo II de la presente Resolución, ayudas de minimis, programa Gastrobikain, de promoción de la calidad gastronómica recogidas en la Orden de 27 de septiembre de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras especificándose en el citado Anexo, el motivo de denegación.

Hirugarrena.– Ebazpen honek ez du administrazio-bidea agortzen, eta, beraz, interesdunak gora jotzeko errekurtsoa jarri ahalko du beronen aurka, Nekazaritza, Arrantza eta Elikagai Politikako sailburuordearen aurrean, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoarekin bat.

Tercero.– Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía administrativa podrá el interesado interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko abenduaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de diciembre de 2019.

Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendaria,

El Director de Calidad e Industrias Alimentarias,

PELI MANTEROLA ARTETA.

PELI MANTEROLA ARTETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común