Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

104. zk., 2020ko maiatzaren 29a, ostirala

N.º 104, viernes 29 de mayo de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS
2087
2087

EBAZPENA, 2019ko abenduaren 30ekoa, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariarena, 2019ko azaroaren 6ko Aginduaren babesean, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarenean, 2019ko ekitaldian eskatutako laguntzak eman eta ukatzekoa. Agindu horren bidez, enpresa ardogileen kanpo-sustapenerako 2019ko ekitaldirako laguntza-deialdia egiten da, merkataritza-misio alderantzikoentzako dirulaguntzen bitartez, «Lehiatu Ardoa Programa».

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2019, del Director de Calidad e Industrias Alimentarias, por la que se conceden y deniegan ayudas solicitadas en el ejercicio 2019 al amparo de la Orden de 6 de noviembre de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se procede a convocar ayudas a la promoción exterior de las empresas vinícolas, a través de la subvención de las misiones comerciales inversas, «Programa Lehiatu Ardoa».

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2019ko azaroaren 6ko Aginduaren babesean dirulaguntzak jasotzeko hainbat eskabide aurkeztu dira. Agindu horren bidez, enpresa ardogileen kanpo-sustapenerako 2019ko ekitaldirako laguntza-deialdia egiten da, merkataritza-misio alderantzizkoentzako dirulaguntzen bitartez, «Lehiatu Ardoa Programa». Aurkeztutako eskabideen zerrendak ebazpen honetako I. eta II. eranskinetan daude, bai eta eskabideekin batera aurkeztutako agiriak ere. Aipaturiko eranskin horietan, eskabide bakoitzari dagokion espediente-zenbakia azaltzen da.

Vistas las solicitudes de ayuda presentadas al amparo de la Orden de 6 de noviembre de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se procede a convocar ayudas a la promoción exterior de las empresas vinícolas, a través de la subvención de las misiones comerciales inversas, «Programa Lehiatu Ardoa», que se relacionan en los anexos I a II de la presente Resolución, así como la documentación junto con ellas aportadas, y cuyos números de expediente se indican en los citados anexos.

2019ko azaroaren 29ko Ebazpenak, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariarenak, izendatutako Balorazio Batzordeak, deialdi-aginduaren hamaikagarren puntuak ezarritakoaren arabera sorturikoak, ebazpen-proposamena egin du.

Considerando la propuesta de resolución elaborada por la Comisión de Valoración, constituida en aplicación del resuelvo decimoprimero de la Orden de convocatoria, y nombrada mediante Resolución de 29 de noviembre de 2019, del Director de Calidad e Industrias Alimentarias.

Balorazio Batzordeak, bere ebazpen-proposamena egiteko, kontuan hartu ditu Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuak 2019ko azaroaren 6ko Aginduaren bidez ezarri zituen balorazioa eta hautaketa egiteko irizpide objektiboak.

Considerando que para la elaboración de la propuesta de resolución llevada a cabo por la Comisión de Valoración, se han tenido en cuenta los criterios de valoración y selección establecidos en la Orden de 6 de noviembre de 2019 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

Aurreko guztia kontuan hartuta, hauxe

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Ebazpen honen I. eranskineko zerrendan azaltzen diren eskatzaileei minimis dirulaguntzak ematea Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2019ko azaroaren 6ko Aginduan jasotako enpresa ardogileen kanpo-sustapenerako, merkataritza-misio alderantzizkoentzako dirulaguntzen bitartez. Aipatutako eranskinean zehaztuta daude dirulaguntza jaso dezaketen gastuen zenbatekoak eta zuzeneko laguntza moduan emandako laguntzen zenbatekoak. Dirulaguntza 4.285,24 eurokoa da guztira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen kontura finantzatuko da.

Primero.– Conceder a los solicitantes que se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución, ayudas de minimis a la promoción exterior de las empresas vinícolas, a través de la subvención de las misiones comerciales inversas, recogidas en la Orden de 6 de noviembre de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras especificándose en el citado Anexo, el importe del gasto subvencionable y la cantidad subvencionada como ayuda directa, siendo que la cuantía total asciende a 4.285,24 euros financiada con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Gastua gauzatzeko epea 2019ko aurrekontu-ekitaldia izango da. Dirulaguntza enpresak aurkeztutako sustapen-ekintzen eta 2019ko azaroaren 6ko Aginduak ezarritakoaren arabera ordainduko da.

El plazo de ejecución del gasto será el ejercicio presupuestario 2019. El abono de la subvención se realizará de acuerdo con las actividades de promoción presentadas por la empresa, y con lo establecido la Orden de 6 de noviembre de 2019.

Sustapen-gastua ezarririko epearen barruan gauzatzen ez bada edo epe horretan sustapen-gastua egin dela egiaztatzen duten agiriak aurkezten ez badira, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdutzat emango da eta, hala badagokio, deialdi-aginduaren hamabosgarren puntuan aurreikusitako itzultze-prozedurari ekingo zaio.

La no realización del gasto dentro del plazo establecido, o la falta de presentación en plazo de la documentación acreditativa de la realización del gasto, supondrá la perdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la iniciación del procedimiento de reintegro previsto en el resuelvo decimoquinto de la Orden de convocatoria.

Bigarrena.– Ebazpen honen II. eranskineko zerrendan azaltzen diren eskatzaileei dirulaguntzarik ez ematea Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2019ko azaroaren 6ko Aginduan jasotako kanpo-sustapenerako, merkataritza-misio alderantzizkoentzako dirulaguntzen bitartez.

Segundo.– Denegar a los solicitantes que se relacionan en el Anexo II de la presente Resolución, ayudas a la promoción exterior de las empresas vinícolas, a través de la subvención de las misiones comerciales inversas, recogidas en la Orden de 6 de noviembre de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

Hirugarrena.– Ebazpen honen aurka, ez baitu administrazio-bidea amaitzen, interesdunak gorako errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Nekazaritza, Arrantza eta Elikagai Politikako sailburuordeari, hilabeteko epean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 121. eta 122. artiluluetan zehaztutakoarekin bat etorriz.

Tercero.– Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía administrativa podrá el interesado interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko abenduaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de diciembre de 2019.

Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendaria,

El Director de Calidad e Industrias Alimentarias,

PELI MANTEROLA ARTETA.

PELI MANTEROLA ARTETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común