Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

102. zk., 2020ko maiatzaren 27a, asteazkena

N.º 102, miércoles 27 de mayo de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
2063
2063

EBAZPENA, 2020ko maiatzaren 20koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez ebazpen honen huts-zuzenketa egiten baita: Ebazpena, 2020ko apirilaren 8koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiarena, aparteko dirulaguntzetarako deialdi bat argitaratzeko dena; dirulaguntzen hartzaileak norberaren konturako langileak edo langile autonomoak izango dira, zehazki beren jarduerak etenda dituztenak COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma-egoera dela eta.

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de corrección de errores de la Resolución de 8 de abril de 2020, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Aldez aurretik, komenigarria da adieratzea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendariaren 2020ko apirilaren 8ko ebazpen horren bi huts-zuzenketa argitaratu direla dagoeneko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, 2020ko apirilaren 23ko 77. zenbakian eta 2020ko apirilaren 29ko 80. zenbakian, hurrenez hurren.

Con carácter previo, resulta conveniente señalar que se han realizado hasta la fecha dos correcciones de errores de la mencionada Resolución de 8 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 77, de 23 de abril de 2020 y n.º 80, de 29 de abril de 2020, respectivamente.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria arautzen duen abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuak 18.2.c) artikuluan xedatzen duenez, aldizkarian egindako hutsak edo omisioak maila bereko xedapen edo ekintza batez zuzenduko dira, baldin eta nabarmenak ez badira eta, horiek zuzentzearen ondorioz, agiriaren edukia edo esanahia benetan edo itxuraz aldatzen bada.

El artículo 18.2.c) del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, del Boletín Oficial del País Vasco, establece que los errores u omisiones en el texto remitido para su publicación que no se deduzcan claramente del contexto y cuya rectificación pueda suponer una real o aparente modificación del contenido o sentido del documento, se subsanarán mediante disposición del mismo rango.

Horrelako akatsak ikusi dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2020ko apirilaren 8ko Ebazpenean (ebazpen horren bidez, aparteko dirulaguntzetarako deialdi bat argitara ematen da; dirulaguntzen hartzaileak norberaren konturako langileak edo langile autonomoak izango dira, zehazki beren jarduerak etenda dituztenak COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma-egoera dela eta). Ebazpena 2020ko apirilaren 15eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen, 71. zenbakian. Eta jarraian zuzendu egiten dira akatsak:

Advertidos errores de dicha índole en la Resolución de 8 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 71, de 15 de abril de 2020, se procede a su corrección:

– Eranskinean, eskabide-inprimaki hau jasotzen da: «Aparteko laguntzak jasotzeko eskabidea; laguntzen hartzaileak norberaren konturako langileak eta langile autonomoak izango dira, zehazki jarduera etenda dutenak COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma-egoera dela eta». Bada, inprimakiaren 12.1 atalean, hau esaten duen lekuan:

– En el formulario «Solicitud de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19» recogido en el anexo, en el apartado 12.1, donde dice:

«1.– Datu pertsonalak egiaztatzea.

«1.– Verificación de datos personales.

Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren zortzigarren xedapen gehigarrian xedatutakoarekin bat etorriz, jakinarazten dizugu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, bere eskumenak baliatuz diharduela, beharrezko diren egiaztapenak egingo dituela eskabide honetan adierazitako eta administrazio publikoen esku dauden datu pertsonalak egiazkoak direla egiaztatzeko».

En virtud de lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa de que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el ejercicio de sus competencias, realizará las verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los datos personales declarados en la presente solicitud y que obren en poder de las Administraciones Públicas».

Hau esan behar du:

Debe decir:

«1.– Datu pertsonalak egiaztatzea.

«1.– Verificación de datos personales.

Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren zortzigarren xedapen gehigarrian xedatutakoarekin bat etorriz, jakinarazten dizugu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, bere eskumenak baliatuz diharduela, egiaztapen hauek egingo dituela eskabide honetan adierazitako eta administrazio publikoen esku dauden datu pertsonalak egiazkoak direla egiaztatzeko:

En virtud de lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el ejercicio de sus competencias, realizará las siguientes verificaciones para comprobar la exactitud de los datos personales declarados en la presente solicitud y que obran en poder de las Administraciones Públicas:

● Eskatzailearen identifikazio datuak, nortasun datuen kontsulta eta egiaztapen zerbitzuaren bidez.

● Datos de identificación de la persona solicitante a través del Servicio de consulta y verificación de datos de identidad.

● Bizilekuari eta erroldari buruzko datuak, banakako erroldaren kontsulta-zerbitzuaren bidez edo bizileku-datuak egiaztatzeko zerbitzuaren bidez.»

● Datos de residencia y padrón a través del Servicio de consulta de padrón individual o a través del Servicio de verificación de Datos de Residencia (SVDR)».

Vitoria-Gasteiz, 2020ko maiatzaren 20a.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de mayo de 2020.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

El Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.

JUAN JOSE BORJA BELANDIA FRADEJAS.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común