Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

101. zk., 2020ko maiatzaren 26a, asteartea

N.º 101, martes 26 de mayo de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
2053
2053

47/2020 EBAZPENA, maiatzaren 21ekoa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitaratzea Bilboko Udalarekin eta Bilboko Udal Etxebizitzak Tokiko Erakunde Autonomoarekin sinatutako lankidetza-hitzarmena, babes ofizialeko etxebizitzak eta alokairuko etxebizitza sozialak sustatzeko Otxarkoaga, Bilbao Zaharra eta Miribilla auzoetan, Bilboko udal-mugartean.

RESOLUCIÓN 47/2020, de 21 de mayo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Bilbao y el Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao, para las promociones de vivienda de protección oficial en alquiler y vivienda social en alquiler en los barrios de Otxarkoaga, Bilbao la Vieja y Miribilla, en el término municipal de Bilbao.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak Akordioa sinatu duenez gero, zabalkunde egokia izan dezan, honako hau

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco el Acuerdo referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Bilboko Udalarekin eta Bilboko Udal Etxebizitzak Tokiko Erakunde Autonomoarekin sinatutako lankidetza-hitzarmena, babes ofizialeko etxebizitzak eta alokairuko etxebizitza sozialak sustatzeko Otxarkoaga, Bilbao Zaharra eta Miribilla auzoetan, Bilboko udal-mugartean. Honen eranskinean dago jasota testu hori.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Bilbao y el Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao para las promociones de vivienda de protección oficial en alquiler y vivienda social en alquiler en los barrios de Otxarkoaga, Bilbao la Vieja y Miribilla, en el término municipal de Bilbao, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko maiatzaren 21a.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de mayo de 2020.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN MAIATZAREN 21EKO 47/2020 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 47/2020, DE 21 DE MAYO, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

Lankidetza-hitzarmena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren, Bilboko Udalaren eta Bilboko Udal Etxebizitzak Tokiko Erakunde Autonomoaren artekoa, babes ofizialeko etxebizitzak eta alokairuko etxebizitza sozialak sustatzeko Otxarkoaga, Bilbao Zaharra eta Miribilla auzoetan, Bilboko udal-mugartean.

Convenio de colaboración Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Ayuntamiento de Bilbao y Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao para las promociones de vivienda de protección oficial en alquiler y vivienda social en alquiler en los barrios de Otxarkoaga, Bilbao la Vieja y Miribilla, en el término municipal de Bilbao.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko apirilaren 14a.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de abril de 2020.

BILDU DIRA:
REUNIDOS:

Alde batetik, Ignacio Maria Arriola López, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua.

De una parte, el Sr. D. Ignacio Maria Arriola López, Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco,

Bestetik, Juan María Aburto Rique, Bilboko Udaleko alkate-lehendakaria.

De la otra, el Sr. D. Juan María Aburto Rique, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bilbao.

Eta bestetik, Jon Bilbao Urquijo jauna, Bilboko Udal Etxebizitzak Tokiko Erakunde Autonomoaren lehendakaria, alkatearen eskuordetzaz.

Y de la otra, el Sr. D. Jon Bilbao Urquijo, Presidente del Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao por Delegación del Sr. Alcalde

BERTARATU DIRA:
COMPARECEN:

Lehenengoa, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburu gisa eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren ordezkari-lanetan, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2019ko martxoaren 12an egindako bilkuran hartutako erabakiaren bidez egintza honetarako baimendua.

El primero, en calidad de Consejero del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco y en representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, autorizado para este acto en virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2019.

Bigarrena, Bilboko Udaleko alkate-lehendakari gisa, Udalaren ordezkari-lanetan, Udalbatzak 2019ko abenduaren 27an egindako bilkuran hartutako erabakiaren indarrez egintza honetarako baimendua.

El segundo, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bilbao, en representación del mismo, autorizado para este acto por el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Villa en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2019.

Eta hirugarrena, Bilboko Udal Etxebizitzak Tokiko Erakunde Autonomoko lehendakaria den aldetik, Zuzendaritza Kontseiluak 2019ko martxoaren 20an egindako bilkuran hartutako erabakiaren bidez ekitaldi honetarako baimendutako alkatearen eskuordetzaz.

Y el tercero, en su condición de Presidente del Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao, por Delegación del Sr. Alcalde autorizado para este acto por el acuerdo del Consejo de Dirección en sesión celebrada el día 20 de marzo de 2019.

Agertutako alderdi guztiek elkarri aitortu diote lankidetza-hitzarmen hau izenpetzeko beharrezkoa den legezko gaitasun nahikoa, eta, horretarako, honako hau:

Todos los comparecientes se reconocen capacidad legal suficiente y necesaria para otorgar el presente Convenio de Colaboración, y a tal efecto

AZALDU DUTE:
EXPONEN:

Lehenengoa.– Euskadiren Autonomia Estatutuaren 10.31 artikuluak honako hau zehazten du: Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboa du lurraldearen eta itsasertzaren antolamenduaren, hirigintzaren eta etxebizitzaren arloetan.

Primero.– El Estatuto de Autonomía del País Vasco determina en su artículo 10.31 la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.

Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legearen 2. artikuluan adierazten dira EAEko etxebizitza-politikaren printzipio gidariak, besteak beste, honako hauek:

La Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, señala en su artículo 2 los principios rectores de la política de vivienda en Euskadi, entre otros los siguientes:

1.– Etxebizitza duin, egoki eta irisgarria izateko eskubidea bermatzeko, lankidetzan eta koordinatuta aritzea botere publiko guztiak, Estatuko Administrazio orokorraren mendeko organoak eta EAEko sektore publikoa barne, zeina osatzen baitute Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, foru-aldundiek, toki-erakundeek eta haien mendeko titulartasun publikoko erakunde guztiek.

1.– Colaboración y coordinación de todos los poderes públicos, incluyendo los órganos dependientes de la Administración General del Estado y el sector público vasco, compuesto por la Administración General de la Comunidad Autónoma, las diputaciones forales, las entidades locales y todos los entes de titularidad pública dependientes de ellas, en la garantía del derecho al disfrute de una vivienda digna, adecuada y accesible.

2.– Etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubidearen eraginkortasunaren inguruko ekimenetan jarduketa publikoak eta pribatuak koherenteak izatea.

2.– Coherencia de las actuaciones públicas y privadas en las iniciativas relacionadas con la efectividad del derecho a acceder a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada.

3.– Etxebizitzei eta zuzkidura-bizitokiei buruzko politika publikoak planifikatu eta programatzea, kontuan hartuta alokairuko etxebizitza dela Konstituzioan ezarritako etxebizitza-eskubideari erantzuteko funtsezko tresna.

3.– Planificación y programación de las políticas públicas de vivienda y alojamientos dotacionales, desde la consideración de que la vivienda en alquiler es un instrumento fundamental para dar respuesta al mandato constitucional representado en el derecho a la vivienda.

4.– Etxebizitza edo bizitoki babestu bat izateko eskubidea erabiltzerakoan edozein diskriminazio desagerraraztea, kolektibo ahulen aldeko ekintza positiboko neurriak ezarrita eta jokabide diskriminatzaileak zigortuta.

4.– Erradicación de cualquier discriminación en el ejercicio del derecho al disfrute de una vivienda o alojamiento protegidos, con el establecimiento de medidas de acción positiva a favor de los colectivos vulnerables y con la penalización de las conductas discriminatorias.

5.– Lurralde-kohesioa egotea sustapen- eta birgaikuntza-neurrien aurreikuspen eta aplikazioaren banaketa orekatuan, eta, aldi berean, etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien eskaintza zabal eta behar bestekoa lortzea.

5.– Cohesión territorial en la distribución equilibrada de la previsión y aplicación de las medidas de fomento, promoción y rehabilitación, procurando a su vez una oferta variada y suficiente de viviendas y alojamientos dotacionales.

6.– Herritarrek etxebizitzei eta zuzkidura-bizitokiei buruzko politika publikoak formulatzeko prozesuan benetan parte hartzea eta lankidetzan jardutea, baita bizitegiak sustatu, eraiki, kontserbatu, birgaitu, berroneratu eta berritzen edo horien administrazio edo kudeaketako zereginetan aritzen diren izaera sozialeko eta irabazi-asmorik gabeko entitateek ere.

6.– Participación y colaboración efectiva de la ciudadanía en la formulación de las políticas públicas en materia de vivienda y alojamientos dotacionales, así como la de las entidades de carácter social y sin ánimo de lucro que se incorporen a la promoción, construcción, conservación, rehabilitación, regeneración y renovación del parque habitacional o a tareas de administración y gestión de este.

7.– Etxebizitza babestu eta zuzkidura-bizitoki berrien eraikuntzako esku-hartze guztiak nahiz etxebizitza horien birgaitze- edo eraberritze-jarduketak bizigarritasun-, funtzionaltasun- eta segurtasun-baldintzak hobetzera bideratzea, arreta berezia jarrita irisgarritasunean, baliabide naturalen erabilera eraginkorrean eta gizarte-, finantza- eta ingurumen-jasangarritasunean, diseinu unibertsalaren printzipioei jarraikiz.

7.– Orientación de todas las intervenciones, tanto en la construcción de nuevas viviendas protegidas y alojamientos dotacionales como en actuaciones de rehabilitación o reforma, hacia la mejora de sus condiciones de habitabilidad, funcionalidad y seguridad, con especial consideración hacia su accesibilidad, uso eficiente de los recursos naturales y sostenibilidad social, financiera y medioambiental, teniendo en cuenta los principios del diseño universal.

8.– Jarduera produktiboak eta pertsonen bizitza indibiduala eta familiakoa erantzunkidetasunez bateratzen lagunduko duen hiri-planifikazio bat bultzatzea, erantzunkidetasunezko gizarte-antolaketa bat erraztuz.

8.– Promoción de una planificación urbana que favorezca la conciliación de las actividades productivas con la vida individual y familiar de las personas, facilitando una organización social corresponsable.

9.– Eraikinak, etxebizitzak eta haien ingurune urbanizatua gizarte-erantzukizunez erabil daitezen bultzatzea, duten funtzio soziala errespetatu eta betetzeko.

9.– Promoción del uso socialmente responsable de la edificación, de la vivienda y de su entorno urbanizado en orden al respeto y cumplimiento de su función social.

10.– Etxebizitzaren arloan planifikazio bat ezarri, garatu eta exekutatzea herritarren premia errealen eta haien egoera pertsonal, sozial, ekonomiko eta laboralen arabera.

10.– El establecimiento, desarrollo y ejecución de una planificación en materia de vivienda de acuerdo con las necesidades reales de los ciudadanos y de sus circunstancias personales, sociales, económicas y laborales.

Hori bermatu ahal izateko, lurzoruaren kontrol publiko arduratsu eta eraginkorra lortu behar da, eta kontrol hori lurzoru publikoa eskuratu eta kudeatzeko ekintza irmoarekin osatu beharko da. Horregatik, botere publikoek elkarrekin esku hartu behar dute –are gehiago, horretara behartuta daude–, babes publikoko beharrezko etxebizitzak egitea ahalbidetzen duten baldintzak sortzearren eta beharrezkoa den lurzoru-ondare publikoa osatzearren, betiere espekulazioa eragozteari begira.

Esto solo puede garantizarse mediante un responsable y eficaz control público del suelo, que se debe complementar con una acción decidida de adquisición y gestión de suelo público. Es por ello por lo que los poderes públicos deban, y estén incluso, obligados a intervenir conjuntamente, para crear las condiciones que permitan llevar a cabo la realización de las necesarias viviendas de protección pública y constituir el patrimonio público de suelo residencial preciso para alcanzar los objetivos anteriormente citados.

Bigarrena.– Bilboko Udal Etxebizitzak toki-erakunde autonomoa da, nortasun juridiko propioa du, eta Bilboko Udaleko Etxebizitza Arloari atxikita dago. Etxebizitza sozialak sustatzen, esleitzen eta kudeatzen ditu, Bilboko herritarrek etxebizitza duina izan dezaten, batez ere alokairuan, eta, bereziki, egoera sozial edo ekonomikoa dela-eta merkatu librean etxebizitza bat eskuratzeko zailtasun handienak dituzten kolektiboentzat.

Segundo.– Viviendas Municipales de Bilbao es un Organismo Autónomo Local con personalidad jurídica propia adscrito al Área de Vivienda del Ayuntamiento de Bilbao que promueve, adjudica y gestiona vivienda social con el fin de satisfacer la necesidad de vivienda digna para la ciudadanía de Bilbao, preferentemente en alquiler, y especialmente para aquellos colectivos con mayores dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre debido a su situación social o económica.

Era berean, Bilboko Udal Etxebizitzek Bilboko hiri-berroneratzean parte hartzen dute jasangarritasun-irizpideekin, auzoen arteko oreka eta herritarren bizi-kalitatea hobetuz.

Asimismo, Viviendas Municipales de Bilbao participa en la regeneración urbana de Bilbao con criterios de sostenibilidad, favoreciendo el equilibrio ente los barrios y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

Hirugarrena.– Hiru entitate publikoak aurreko idatz-zatietan adierazitako alderdietan batera eta koordinatuta egin beharreko jarduna baieztatzeko eta berresteko, Autonomia Erkidegoak alde batetik, eta Toki Erakundeek bestetik, elkarren arteko harremanetan beren zereginak eraginkortasunez betetzeko behar duten lankidetza eta laguntza aktiboa eskaini beharko diote elkarri, nork bere esparruan.

Tercero.– Para confirmar y ratificar la actuación conjunta y coordinada que corresponde a los tres entes públicos, en los aspectos referidos en el apartado anterior, la Comunidad Autónoma del País Vasco, de un lado, y las Entidades Locales, de otro, deberán en sus relaciones recíprocas prestarse, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activa que pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas.

Administrazio publikoek uste dute udalerrian etxebizitza publikoa sustatzeko egiten duten politika bateratua babes ofizialeko eta babes sozialeko etxebizitzekin osatu behar dela.

Las Administraciones Públicas entienden que la política conjunta de promoción de vivienda pública que realizan en el municipio debe complementarse con la ejecución de nuevas promociones de vivienda de protección oficial y viviendas sociales.

Laugarrena.– Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 16. artikuluan ezartzen denez, udalaren hirigintza-plangintzak babes publikoko araubideren bati atxikitako etxebizitzak eraikitzeko beharrezkotzat jotzen dituen lursail guztiak kalifikatu ahal izango ditu, eta gutxienez lurzorua kalifikatzeko betebeharra beteko du legearen 80. artikuluan aurreikusitako gutxieneko estandarrak eta zenbatekoak betetzeko.

Cuarto.– La Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, establece en su artículo 16 que el planeamiento urbanístico municipal podrá calificar cuantos terrenos considere precisos para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, que como mínimo atenderá la obligación de calificación de suelo para el cumplimiento de los estándares y las cuantías mínimas previstas en el artículo 80 de la ley.

Bosgarrena.– Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legeak lurzoru-ondare publikoa arautzen du, eta zehazten du ondare independente batek osatuko duela, gainerako ondaretik bereizita. Etxebizitza-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak kudeatuko du, helburu hauek betetzearren, besteak beste:

Quinto.– La Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda regula el Patrimonio Público de Suelo, y determina que el mismo estará integrado por un patrimonio independiente y separado del resto de su patrimonio y será gestionado por el departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco, en el cumplimiento de, entre otros, los siguientes fines:

a) Lurzorua edo bizitegitarako hirigintza-eraikigarritasuna eskuratzea, etxebizitzak, bizitokiak, lokalak eta eranskinak sustatzeko edo eraikitzeko.

a) La adquisición de suelo o de edificabilidad urbanística residencial con destino a la promoción o construcción de viviendas, alojamientos, locales y anejos.

b) Eraikin babestu horiek eta jarduketari berari lotutako ekipamendu publikoak sustatzea edo eraikitzea.

b) La promoción o construcción misma de las mencionadas edificaciones protegidas, así como de equipamientos públicos relacionados con la propia actuación.

Seigarrena.– Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak, etxebizitzaren arloan dituen eskumenak baliatuz, babes publikoko etxebizitza sustapen berriak eraikitzeko lurzorua behar du etxebizitza premia egiaztatuak dituzten udalerrietan (Bilbao, besteak beste), etxebizitzaren merkatu librean sartu ezin diren eta errenta-ahalmen urria duten familientzat (Etxebizitza Legearen 23.3 artikulua).

Sexto.– El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias en materia de vivienda, precisa suelo para la construcción de nuevas promociones de vivienda de protección pública en aquellos municipios, entre ellos Bilbao, en los que existen necesidades acreditadas de vivienda, con destino a aquellas familias, con escasa capacidad de renta que no pueden acceder al mercado libre de vivienda (artículo 23.3 de la Ley de Vivienda).

Bilboko Udalak eta Bilboko Udal Etxebizitzak Tokiko Erakunde Autonomoak, helburu horiek partekatuz, egokitzat jotzen dute udalerriko auzo desberdinetako lurzatiak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren esku jartzea.

El Ayuntamiento de Bilbao y el Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao compartiendo dichos fines consideran oportuna la puesta a disposición de distintas parcelas ubicadas en diferentes barrios del municipio a favor de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Bakoitzaren interesak, konpromisoak eta ekarpenak behar bezala bideratzeko, bi alderdiek lankidetza-hitzarmen hau sinatu dute, honako klausula hauen arabera:

Para la adecuada instrumentación de los respectivos intereses, compromisos y aportaciones, ambas partes proceden a formalizar el presente Convenio de Colaboración, de acuerdo con las siguientes

KLAUSULAK
CLAUSULAS

Lehenengoa.– Lankidetza-hitzarmen honen xedea da alokairuko babes ofizialeko etxebizitzen eta alokairuko etxebizitza sozialen sustapena ahalbidetzea Bilboko udal-mugarteko Otxarkoaga, Bilbao Zaharra eta Miribilla auzoetan. Etxebizitzen orientazio-programa honako hau da:

Primera.– El objeto del presente Convenio de Colaboración es posibilitar la promoción de vivienda de protección oficial en alquiler y vivienda social en alquiler en los barrios de Otxarkoaga, Bilbao La Vieja y Miribilla, en el término municipal de Bilbao. El programa orientativo de las viviendas es el siguiente:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Bigarrena.– Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak, Bilboko Udalak eta Bilboko Udal Etxebizitzak Tokiko Erakunde Autonomoak honako jarduera hauek egiteko konpromisoa hartzen dute, Bilboko udalerrian babes publikoko etxebizitzen sustapenak (hitzarmen honetan jasotakoak) ahalbidetzeko:

Segunda.– El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, el Ayuntamiento de Bilbao y el Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao se comprometen a realizar las siguientes actuaciones encaminadas a posibilitar las promociones de vivienda de protección pública en el municipio de Bilbao contempladas en el presente Convenio:

1.– Otxarkoaga-Aixe Ona auzoa.

1.– Barrio de Otxarkoaga-Aixe Ona.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak, Bilboko Udalak eta Bilboko Udal Etxebizitzak Tokiko Erakunde Autonomoak konpromisoa hartu dute Otxarkoaga auzoko Aixe Ona gunean dagoen lurzati bat alokairuko babes ofizialeko etxebizitzen sustapenerako erabiltzeko. Lurzatia A0497651Y, A0497652Q, A0497653B, A0497654J eta A0497655R katastro-kode hauei dagokien partzela-kodearekin osatzen da.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, el Ayuntamiento de Bilbao y el Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao se comprometen a destinar una parcela ubicada en la zona Aixe Ona del Barrio de Otxarkoaga a una promoción de vivienda de protección oficial en alquiler. La Parcela se configura con el parcelario correspondiente a los siguientes códigos catastrales A0497651Y, A0497652Q, A0497653B, A0497654J, A0497655R.

Lurzatia 307.05 EB egikaritze-unitatean dago, eta 4.400 m2 inguruko azalera du.

La parcela se encuentra en la Unidad de Ejecución UE 307.05 y tiene una superficie de alrededor de 4.400 m2.

Partzela Bilboko Udalaren eta Bilboko Udal Etxebizitzak Tokiko Erakunde Autonomoaren titulartasunekoa da, udal-agintaritzak desjabetze-prozeduraren esparruan erakunde onuradun deklaratu ondoren.

La parcela es de titularidad del Ayuntamiento de Bilbao y del Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao tras haber sido declarado como entidad beneficiaria de la misma en el marco del procedimiento de expropiación seguido por la autoridad municipal.

Lurzatiaren kudeaketa errazteko eta hitzarmen honen xedea lortzeko, Bilboko Udalak Bilboko Udal Etxebizitzak toki-erakunde autonomoari lagako dio bere titulartasunaren ehunekoa, eta erakunde hori partzelaren % 100aren titularra izango da.

En orden a facilitar la gestión de la parcela y alcanzar el objeto del presente Convenio, el Ayuntamiento de Bilbao cederá el porcentaje de su titularidad al Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao, que devendrá titular del 100% de la parcela.

Bilboko Udal Etxebizitzak toki-erakunde autonomoak, partzelaren jabetza osoaren titularra den aldetik, konpromisoa hartzen du, dagokion salmenta-akordioaren bidez, haren titulartasuna Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari eskualdatzeko, kargarik gabe, eta azken horrek alokairuko babes ofizialeko etxebizitza horiek gauzatuko ditu.

El Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao, en su condición de titular de la plena propiedad de la parcela, se compromete, mediante la adopción del oportuno acuerdo de venta, a transmitir, libre de cargas, la titularidad de la misma al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda que, por su parte, procederá a la ejecución de las citadas viviendas de protección oficial en alquiler.

Eragiketa honen ondorioetarako, partzelaren balioa milioi bat berrehun eta hamalau mila laurehun eta hirurogeita hamaika euro eta hogeita hamalau zentimo da, BEZik gabe (1.214.471,34) euros. Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak salerosketaren eskritura egiten duen unean ordainduko du kopuru hori.

A efectos de esta operación, el valor de la parcela asciende a un importe de un millón doscientos catorce mil cuatrocientos setenta y un euros con treinta y cuatro céntimos IVA no incluido (1.214.471,34) euros. El pago de esta cantidad por parte del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda se realizará en el momento de la escrituración de la compraventa.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak sustapen hau egiteko beharrezkoak diren dokumentu teknikoak idazteko konpromisoa hartzen du, dagokion urbanizazio-proiektua barne. Dokumentu horiek egitean, eskualdatutako lurzatia dagoen 307 banaketa-eremurako udal-plangintzan jasotako aurreikuspenak beteko dira.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda se compromete a redactar los documentos técnicos necesarios para realizar esta promoción, incluido el proyecto de urbanización correspondiente. En la elaboración de estos documentos se estará a las previsiones contempladas en el planeamiento municipal para el Área de Reparto 307 en la que se encuentra la parcela objeto de transmisión.

Behin dokumentu horiek eskuratuta, Bilboko Udalean aurkeztuko dira, eta Udalak konpromisoa hartzen du ahalik eta lasterren onartzeko behar diren prozedurak izapidetzeko.

Una vez que se disponga de los citados documentos, se presentarán ante el Ayuntamiento de Bilbao quien, por su parte, se compromete a tramitar los procedimientos necesarios para su aprobación a la mayor brevedad.

Urbanizazio-proiektuaren jarduketak amaitu ondoren, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak erabilera eta jabari publikoko lurzoruak lagako dizkio Bilboko Udalari.

Culminadas las actuaciones del proyecto de urbanización, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda cederá los suelos de uso y dominio público al Ayuntamiento de Bilbao.

2.– Bilbo Zahar Auzoa-Cortes kalea.

2.– Barrio de Bilbao La Vieja-Calle Cortes.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak, Bilboko Udalak eta Bilboko Udal Etxebizitzak Tokiko Erakunde Autonomoak konpromisoa hartzen dute Gorte kaleko 28., 30. eta 32. zenbakietan dagoen orubea alokairuko etxebizitza sozialak sustatzeko erabiltzeko.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, el Ayuntamiento de Bilbao y el Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao se comprometen a destinar el solar ubicado en los números 28, 30 y 32 de la c/ Cortes a una promoción de vivienda social en alquiler.

Lurzatia 514.03 EB egikaritze-unitatean dago, eta 603,64 m2 inguruko azalera du.

La parcela se encuentra en la Unidad de Ejecución UE 514.03 y tiene una superficie de alrededor de 603, 64 m2.

Bilboko Udalak partzelaren % 100aren jabetza du, eta, beraz, partzelaren titulartasuna Bilboko Udal Etxebizitzak Tokiko Erakunde Autonomoari lagako dio.

El Ayuntamiento de Bilbao ostenta la propiedad del 100% de la parcela, por lo que cederá la titularidad de la parcela al Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao.

Bilboko Udal Etxebizitzak Tokiko Erakunde Autonomoak, behin partzelaren titulartasuna eskuratuta, konpromisoa hartzen du partzela Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari doan lagatzeko akordioaren bidez kargarik gabe lagatzeko, eta azken horrek alokairuko etxebizitza sozial horiek egingo ditu.

El Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao, una vez adquirida la titularidad de la parcela, se compromete a ceder libre de cargas mediante la adopción del oportuno acuerdo de cesión gratuita, la parcela al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda que, por su parte, procederá a la ejecución de las citadas viviendas sociales en alquiler.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak sustapen hau gauzatzeko beharrezkoak diren dokumentuak idazteko konpromisoa hartzen du. Dokumentu horiek egitean, Bilbo Zaharra Birgaitzeko eta Barne Erreformatzeko Plan Berezian jasotako aurreikuspenak beteko dira.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda se compromete a redactar los documentos necesarios para ejecutar esta promoción. En la elaboración de estos documentos se estará a las previsiones contempladas en el Plan Especial de Rehabilitación y Reforma Interior Bilbao La Vieja.

Behin dokumentu horiek eskuratuta, Bilboko Udalean aurkeztuko dira, eta Udalak konpromisoa hartzen du prozedura egokiak izapidetzeko, ahalik eta lasterren onar daitezen.

Una vez que se disponga de los citados documentos, se presentarán ante el Ayuntamiento de Bilbao quien, por su parte, se compromete a tramitar los procedimientos oportunos para su aprobación a la mayor brevedad.

3.– Bilbao La Vieja-Gimnasio kalea.

3.– Barrio de Bilbao La Vieja-Calle Gimnasio.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak, Bilboko Udalak eta Bilboko Udal Etxebizitzak Tokiko Erakunde Autonomoak konpromisoa hartzen dute Gimnasio kaleko 1. zenbakian dagoen orubea alokairuko etxebizitza sozialak sustatzeko erabiltzeko.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, el Ayuntamiento de Bilbao y el Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao se comprometen a destinar el solar ubicado en el número 1 de la c/ Gimnasio a una promoción de vivienda social en alquiler.

Lurzatia 517.03 EB egikaritze-unitatean dago, eta 467,66 m2 inguruko azalera du.

La parcela se encuentra en la Unidad de Ejecución UE 517.03 y tiene una superficie de alrededor de 467,66 m2.

Partzela Bilboko Udal Etxebizitzak Tokiko Erakunde Autonomoaren titulartasunekoa da, eta konpromisoa hartzen du doan eta kargarik gabe lagatzeko partzela Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari, dagokion lagapen-akordioaren bidez, zeinak alokairuko etxebizitza sozial horiek egingo baititu.

La parcela es titularidad del Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao, que se compromete a ceder de forma gratuita y libre de cargas, mediante el correspondiente acuerdo de cesión, la parcela al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda que, por su parte, procederá a la ejecución de las citadas viviendas sociales en alquiler.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak sustapen hau gauzatzeko beharrezkoak diren dokumentuak idazteko konpromisoa hartzen du. Dokumentu horiek egitean, Bilbo Zaharra Birgaitzeko eta Barne Erreformatzeko Plan Berezian jasotako aurreikuspenak beteko dira. Besteak beste, Xehetasun Azterlan bat egingo da Gimnasio, Laguna eta Cantera plazen artean dauden eraikinen behin betiko sestrekin.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda se compromete a redactar los documentos necesarios para ejecutar esta promoción. En la elaboración de estos documentos se estará a las previsiones contempladas en el Plan Especial de Rehabilitación y Reforma Interior Bilbao La Vieja. Entre otros, se procederá a elaborar un Estudio de Detalle con las rasantes definitivas de las edificaciones sitas entre las calles Gimnasio, Laguna y Plaza de la Cantera.

Behin dokumentu horiek eskuratuta, Bilboko Udalean aurkeztuko dira, eta Udalak konpromisoa hartzen du prozedura egokiak izapidetzeko, ahalik eta lasterren onar daitezen.

Una vez que se disponga de los distintos documentos, se presentarán ante el Ayuntamiento de Bilbao quien, por su parte, se compromete a tramitar los procedimientos para su aprobación a la mayor brevedad.

4.– Miribilla auzoa-Eretza mendia.

4.– Barrio de Miribilla-Monte Eretza.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak, Bilboko Udalak eta Bilboko Udal Etxebizitzak Tokiko Erakunde Autonomoak konpromisoa hartzen dute Eretza mendiko 10. zenbakian dagoen lurzatia alokairuko babes ofizialeko etxebizitzen sustapen baterako erabiltzeko.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, el Ayuntamiento de Bilbao y el Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao se comprometen a destinar la Parcela ubicada en el número 10 de Monte Eretza a una promoción de vivienda de protección oficial en alquiler.

Lurzatia 525.01 EB egikaritze-unitatean dago, eta 323 m2 inguruko azalera du.

La parcela se encuentra en la Unidad de Ejecución UE 525.01 y tiene una superficie de alrededor de 323 m2.

Partzela Bilboko Udal Etxebizitzak Tokiko Erakunde Autonomoaren titulartasunekoa da, eta konpromisoa hartzen du kargarik gabe transmititzeko Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari, dagokion salmenta-akordioaren bidez, zeinak babes ofizialeko alokairuko etxebizitzak egingo baititu.

La parcela es titularidad del Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao, que se compromete a transmitir libre de cargas, mediante el correspondiente acuerdo de venta, la titularidad de la parcela al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda que, por su parte, procederá a la ejecución de las citadas viviendas de protección oficial en alquiler.

Eragiketa honen ondorioetarako, partzelaren balioa laurehun eta berrogeita lau mila BERREHUN eta hirurogeita bederatzi euro eta hirurogeita bost zentimo da, BEZik gabe (444.269,65) euro. Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak salerosketaren eskritura egiten duen unean ordainduko du kopuru hori.

A efectos de esta operación, el valor de la parcela asciende a cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y nueve euros con sesenta y cinco céntimos IVA no incluido (444.269,65) euros. El pago de esta cantidad por parte del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda se realizará en el momento de la escrituración de la compraventa.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak sustapen hau egiteko beharrezkoak diren dokumentuak idazteko konpromisoa hartzen du. Dokumentu horiek egitean, eskualdatutako lurzatia dagoen 525 banaketa-eremurako udal-plangintzan jasotako aurreikuspenak beteko dira.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda se compromete a redactar los documentos necesarios para ejecutar esta promoción. En la elaboración de estos documentos se estará a las previsiones contempladas en el planeamiento municipal para el Área de Reparto 525 en la que se encuentra la parcela objeto de transmisión.

Behin dokumentu horiek eskuratuta, Bilboko Udalean aurkeztuko dira, eta Udalak konpromisoa hartzen du prozedura egokiak izapidetzeko, ahalik eta lasterren onar daitezen.

Una vez que se disponga de los distintos documentos, se presentarán ante el Ayuntamiento de Bilbao quien, por su parte, se compromete a tramitar los procedimientos para su aprobación a la mayor brevedad.

Hirugarrena.– Hitzarmen honetan ezarritako ondare-eragiketetan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak parte hartzen badu, Gobernu Kontseiluaren baimena lortu beharko da, Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuan adierazitakoarekin bat etorriz.

Tercera.– Las operaciones patrimoniales estipuladas en el presente Convenio en las que participa la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco se deben entender condicionadas a la obtención de la correspondiente autorización del Consejo de Gobierno de acuerdo con lo señalado en el Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi.

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak konpromisoa hartzen du Gobernu Kontseiluaren erabaki egokiak izapidetzeko, aurreko klausulan jasotako aurreikuspenetatik erator daitezkeen ondasunen lagapenari eta erosketari dagokienez.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco se compromete a tramitar los oportunos Acuerdos del Consejo de Gobierno en relación con la cesión y la adquisición de los bienes que pudieran derivarse de las previsiones contempladas en la cláusula anterior.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak partzelen titulartasuna onartuko du, baldin eta partzelak lurzoruaren kutsadura saihestu eta zuzentzearen arloan indarrean dagoen araudia betetzetik erator daitezkeen betebeharretatik libre geratzen badira.

La Administración General de la Comunidad Autónoma únicamente aceptará la titularidad de las parcelas si las mismas quedan libres de las obligaciones que, en su caso, pudieran derivarse del cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo.

Klausula honetan aurreikusitako ondare-eragiketei (doako lagapenak eta salerosketak) buruzko ondare-eragiketak eskritura publikoan formalizatuko dira sei hilabeteko epean, Gobernu Kontseiluak onartzen duen egunetik zenbatzen hasita.

Las operaciones patrimoniales relativas a la transmisión de los bienes previstas en esta cláusula (cesiones gratuitas y compraventas) se formalizarán en escritura pública en el plazo de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo del Consejo de Gobierno.

Laugarrena.– Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak hitzarmen honen ondorioz alokairuko babes ofizialeko etxebizitzak eta alokairuko etxebizitza sozialak sustatzeko obrak kontratatzeko eta erabat gauzatzeko konpromisoa hartzen du. Era berean, sustapen horien esparruan beharrezkoak diren lurzatien urbanizazio-obra osagarriak kontratatu eta gauzatzeko konpromisoa hartzen du.

Cuarta.– El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco se compromete a la contratación y ejecución total de las obras de promoción de las viviendas de protección oficial en alquiler y vivienda social en alquiler derivadas de este Convenio. Asimismo, se compromete a contratar y ejecutar las obras de urbanización complementaria de las parcelas que sean necesarias en el marco de las citadas promociones.

Konpromiso horren barruan sartzen da dagozkion dokumentu teknikoak idaztea, hitzarmen honen bigarren klausulan ezarritako baldintzetan. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak bere gain hartuko ditu dokumentu horiek idazteak dakartzan gastuak.

Dicho compromiso incluye la redacción a su cargo de los correspondientes documentos técnicos, en los términos contemplados en la Cláusula Segunda del presente Convenio. El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco asumirá los gastos derivados de la redacción de los citados documentos.

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak konpromisoa hartzen du hitzarmen honetan jasotako sustapenei lotutako eraikuntza- eta urbanizazio-obrak 4 urteko epean amaitzeko, doako lagapenak eta salerosketak eskritura publikoan formalizatzen direnetik zenbatzen hasita. Nolanahi ere, behar bezala justifikatutako arrazoiengatik, hitzarmenaren sinatzaileek aho batez erabaki ahal izango dute epe hori beste aldi batez luzatzea, baina epe horrek ezin izango du inola ere hitzarmenaren indarraldia gainditu.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco se compromete a finalizar las obras de edificación y urbanización vinculada a las promociones contempladas en este Convenio en el plazo de 4 años, a contar desde la formalización de las cesiones gratuitas y de las compraventas en escritura pública. En todo caso, por causas debidamente justificadas, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente la prórroga de dicho plazo por un periodo adicional que en ningún caso podrá superar el plazo de vigencia del Convenio.

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak bere gain hartuko ditu, Lurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Udal Zerga izan ezik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak lankidetza-hitzarmen honen esparruan parte hartzen duen ondare-eragiketak eskrituratzearen eta Jabetza Erregistroan inskribatzearen ondoriozko gastuak.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco asumirá, salvo el Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, los gastos derivados de la escrituración e inscripción en el Registro de la Propiedad de las operaciones patrimoniales en las que, en el marco del presente Convenio de colaboración, participa la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Lankidetza-hitzarmen honetan Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak bere gain hartu dituen konpromiso guztiak aldez aurretik bidezko aurrekontu-izendapenak egin izanaren eta egonkortasuna eta finantza-iraunkortasunari buruzko printzipioak betetzeko Euskal Autonomia Erkidegoak dituen erabilgarrien baldintzapean egongo dira.

La totalidad de los compromisos asumidos por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco estarán supeditados a la existencia previa de las oportunas consignaciones presupuestarias y a las disponibilidades de la Comunidad Autónoma del País Vasco en cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Hala ere, klausula honetan ezarritako konpromisoak bete ahal izateko, aurrez Euskal Autonomia Erkidegoari eman beharko zaizkio erreferentziako lurzatiak.

No obstante, los compromisos estipulados en la presente cláusula se condicionan a la previa entrega de las parcelas de referencia a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Bostgarrena.– Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak konpromisoa hartzen du Bilbao udalerri interesdun bakarra deklaratzeko hitzarmen honen xede diren Otxarkoaga, Bilbo Zaharra eta Miribilla auzoetan babes ofizialeko etxebizitzak eta etxebizitza sozialak sustatzeko, eta udalerri horretako herritarrak izango dira lehentasunezko hartzaileak.

Quinta.– El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco se compromete a declarar único municipio interesado a Bilbao en la promoción de vivienda de protección oficial y vivienda social en los barrios de Otxarkoaga, Bilbao La Vieja y Miribilla objeto del presente Convenio, siendo los ciudadanos de dicho municipio sus destinatarios preferentes.

Hala ere, Bilboko Udalak hitzarmen honetan jasotako sustapenetatik eratorritako etxebizitzak hautatzeko prozedura horretatik salbuestea proposatu ahal izango du, eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak horien esleipen berezia egiteko konpromisoa hartzen du, baldin eta udalaren hirigintza-jarduketek eragindako pertsonen aldekoa bada.

No obstante, el Ayuntamiento de Bilbao podrá proponer la excepción de dicho procedimiento de selección de viviendas derivadas de las promociones contempladas en este Convenio, y el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco se compromete a la adjudicación singular de las mismas siempre que lo sea en favor de personas afectadas por actuaciones urbanísticas municipales.

Etxebizitzaren bat soberan badago, esleitu ez delako, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak erabakiko du, udalari kontsulta egin ondoren, zer gaztek eta/edo udalerrik parte hartu nahi duten agindu bidez.

En el caso de resultar excedentaria alguna vivienda por no ser adjudicada, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda determinará, tras consultar al Ayuntamiento, mediante Orden las personas jóvenes y/o los municipios que resulten interesados.

Seigarrena.– Bilboko Udalak konpromisoa hartzen du Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren 8.5 artikuluan jasotako % 2ko karga-tasa aplikatzeko. Ordenantza hori Bilboko Udalak onartu zuen 1989ko azaroaren 16an, eta azken aldiz aldatu zen 2019ko irailaren 26ko osoko bilkuraren erabakiaren bidez, babes ofizialeko etxebizitzen eta etxebizitza sozialen oin berriko eraikuntzen kasuan.

Sexta.– El Ayuntamiento de Bilbao se compromete a aplicar el tipo de gravamen del 2% contemplado en el artículo 8.5 de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, aprobada por el Ayuntamiento de Bilbao el 16 de noviembre de 1989 y modificada por última vez mediante acuerdo plenario de fecha 26 de septiembre de 2019, cuando se trate de construcciones de nueva planta de vivienda de protección oficial y vivienda social.

Konpromiso horri eutsiko zaio zerga arautzen duen aurreko Ordenantza Fiskalak aipatutako lehentasunezko zerga-tasa aplikatzeko aukera jasotzen duen bitartean. Ildo horretatik, sortzapenaren unean indarrean dagoen Ordenantza Fiskala aplikatuko da.

Este compromiso se mantendrá en tanto en cuanto la Ordenanza Fiscal anterior reguladora del Impuesto, que contempla la posibilidad de aplicar el tipo impositivo preferente referido, resulte aplicable. En este sentido, se aplicará la Ordenanza Fiscal vigente en el momento del devengo.

Zazpigarrena.– Alderdi sinatzaileek adostu dute Bilboko Udalak babes ofizialeko etxebizitzen eta etxebizitza sozialen oin berriko eraikuntza-obrei aplikatuko dizkiela 6. artikuluko 2. paragrafoan ezarritako tarifak eta Bilboko Udalak 1989ko azaroaren 16an onartutako Obra, hirigintza-jarduketa eta bestelako zerbitzu teknikoen ondoriozko zerbitzuak emateagatiko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalaren lehen xedapen iragankorrean jasotako murrizketa. Eta azken aldiz aldatu zen, 2019ko irailaren 26ko osoko bilkuraren erabakiaren bidez.

Séptima.– Las partes suscribientes acuerdan que el Ayuntamiento de Bilbao aplicará a las obras de construcción de nueva planta de vivienda de protección oficial y vivienda social las tarifas establecidas en el apartado 2 del artículo 6 y la reducción contemplada en la Disposición Transitoria Primera de la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación de servicios por obras, actuaciones urbanísticas y otros servicios técnicos, aprobada por el Ayuntamiento de Bilbao el 16 de noviembre de 1989 y modificada por última vez mediante acuerdo plenario de fecha 26 de septiembre de 2019.

Konpromiso hori mantendu egingo da aurreko Ordenantza Fiskalak lehentasunezko tarifak eta aipatutako murrizketak jasotzen dituen heinean. Ildo horretatik, lizentzia eskatzen den unean indarrean dagoen Ordenantza Fiskala aplikatuko da.

Este compromiso se mantendrá en tanto en cuanto la Ordenanza Fiscal anterior que contempla las tarifas preferentes y las reducciones aludidas resulte aplicable. En este sentido, se aplicará la Ordenanza Fiscal vigente en el momento de la solicitud de la licencia.

Zortzigarrena.– Bilboko Udalak konpromisoa hartzen du Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailari, Herri Administrazio den aldetik, finantza-bermerik ez eskatzeko, aplikatu beharreko araudiak eska diezazkiokeen fidantza edo abal gisa, bereziki hondakinen kudeaketari edo udal-agintaritzaren titulartasunekoak diren ondasun higigarri edo higiezinen itzulketari dagokienez, baldin eta kaltetuak izan badaitezke.

Octava.– El Ayuntamiento de Bilbao se compromete a no exigir al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, en su condición de Administración Pública, la prestación de ninguna garantía financiera como fianzas o avales que le pudieran resultar exigibles por la normativa de aplicación, especialmente en lo que se refiere a la gestión de los residuos o la restitución de los bienes muebles o inmuebles titularidad de la autoridad municipal que pueden verse afectados por la ejecución de las obras.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak konpromisoa hartzen du hondakinak kudeatzeko, haien kudeaketa arautzen duten printzipioen arabera, hondakinak balorizatzeari lehentasuna emanez ezabatzeari dagokionez, bai eta egoki diren neurri guztiak hartzeko ere, obrak izan dezakeen eragina minimizatzeko eta, betiere, obrak eragin ditzakeen udal-titulartasuneko ondasunak beren egoerara itzuliko direla bermatzeko.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda se compromete a gestionar los residuos de conformidad con los principios que rigen la gestión de los mismos, priorizando su valorización respecto a su eliminación, así como a adoptar todas las medidas oportunas para minimizar la afección que puede resultar de la obra y garantizar, en todo caso, la restitución de los bienes de titularidad municipal que pudieran resultar afectados por la misma a su estado anterior.

Bederatzigarrena.– Parte hartzen duten alderdi guztiak beharrezkotzat hartzen dute hitzarmenaren jarraipen-batzordea eratzea. Batzorde hori erakunde bako tzeko hiru ordezkarik osatuko dute.Batzordearen egitekoa izango da hitzarmen honetan ezarritako aurreikuspen eta konpromisoak, ekonomikoak barne, betetzen direla zaintzea. Era berean, bere eginkizunen artean dago hura zorrotz betetzera bideratutako neurriak proposatzea, sor daitezkeen gatazkak eta/edo interferentziak konpontzea, eta, oro har, etorkizunean sor daitezkeen gorabeherei erantzutea.

Novena.– Todas las partes intervinientes entienden precisa la constitución de una Comisión de Seguimiento del Convenio, formada por dos representantes de cada una de ellas, y cuyo cometido será la observancia de la ejecución de las previsiones y compromisos estipulados, la proposición de medidas encaminadas a su estricto cumplimiento, la resolución de los conflictos y/o interferencias que pudieran ocasionarse en el curso de la realización de la promoción de alojamientos dotacionales de referencia, y en general, el atender todas aquellas cuestiones incidentales que puedan surgir en el futuro.

Hitzarmen honetan aurreikusi ez bada, jarraipen-batzordearen funtzionamendua Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen atariko tituluko II. kapituluko 3. sekzioan ezarritakoari jarraituko dio.

En relación con las cuestiones no planteadas en el presente Convenio, la Comisión de Seguimiento se regirá en su funcionamiento por lo dispuesto en la sección 3.ª del Capítulo II, del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Hamargarrena.– Hitzarmen honek izaera administratiboa dauka, eta, beraz, berau interpretatu, aplikatu eta betearaztearekin edo beronen ondorioekin lotuta sor daitezkeen alderdi guztiak ezagutzea administrazioarekiko auzien jurisdikzioari dagokio, aurreko klausulan aurreikusitako bidea amaitu denean.

Décima.– El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, por lo que el conocimiento de todas las cuestiones que puedan surgir en torno a su interpretación, aplicación, ejecución y efectos corresponderá a la jurisdicción contencioso-administrativa, una vez que se haya agotado la vía prevista en la Cláusula anterior.

Hitzarmen hau kontratu publikoen indarrean dagoen legediaren aplikazio eremutik kanpo geratuko da, Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen (lege horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egin zen Espainiako ordenamendu juridikora) arabera. Hala ere, lege horren printzipioak aplikatu ahalko dira egon daitezkeen zalantzak edo atzeman daitezkeen hutsuneak ebazteko.

De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el presente Convenio no está sujeto a dicha Ley, sin perjuicio de la aplicación de los principios de la misma Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Hamaikagarrena.– lankidetza-hitzarmen honen indarraldia lau urtekoa izango da, hura sinatzen denetik aurrera. Aurreko atalean aipatutako epea amaitu aurretiko edozein unetan, hitzarmenaren sinatzaileek espreski adostu ahalko dute hura luzatzea, beste lau urteko aldi baterako gehienez, edo hura azkentzea.

Undécima.– el plazo de vigencia del presente Convenio de Colaboración será de cuatro años a contar desde su firma. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.

Hitzarmen hau edozein unetan berrikusi, eta badagokio aldatu, ahal izango da alderdietako batek hala eskatuta aldatu egingo da sinatzaileen aho batezko erabakiaren bidez, hitzarmenari dagokion gehigarria sinatuz.

Este convenio podrá revisarse en cualquier momento a requerimiento de alguna de las partes y, en su caso, modificarse por acuerdo unánime de los firmantes mediante la suscripción de la correspondiente adenda al convenio.

Hamabigarrena.– dokumentu honetan jasotako betebeharrak ez betetzea hitzarmena deuseztatzeko arrazoia izango da, eta aldeak lehengo egoera juridikora itzuliko dira. Era berean, bai beste aldeari bai uste oneko besteri eragin ahal izan zaizkien kalte eta galerak ordaindu beharko ditu aipatutako deuseztapena eragiten duenak.

Duodécima.– el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente documento, será causa de resolución del convenio, retornando las partes a su situación jurídica primitiva, con la obligación por parte del causante de dicha resolución de indemnizar todos los daños y perjuicios que se hayan causado, tanto a la otra parte como a terceros de buena fe.

Hala eta guztiz, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak hitzarmen honetan aurreikusitako sustapenean atzera egin ahalko du, atal honetan aurreikusitako kalte-ordaina ordaindu behar izanik gabe, baldin eta, gerora sortutako arrazoiengatik (sustapenen hirigintza-baldintzak aldatzea, adibidez) teknikoki eta ekonomikoki bideraezinak diren gauza berberak egiten badira.

No obstante, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco podrá desistir de las promociones contempladas en el presente Convenio, sin abonar la indemnización prevista en el párrafo anterior, en el supuesto de que por causas sobrevenidas como la modificación de las condiciones urbanísticas de la promoción hagan la misma inviable técnica y económicamente.

Eta adostasuna eta uste ona erakusteko, dokumentu hau izenpetu dute lau aletan, idazpuruan adierazitako lekuan eta egunean.

Y en prueba de conformidad y buena fe, firman el presente documento por cuatriplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua,

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

Bilboko Udaleko alkate-lehendakaria,

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bilbao,

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.

Bilboko Udal Etxebizitzak Toki Erakunde Autonomoaren lehendakaria,

El Presidente de Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao,

JON BILBAO URQUIJO.

JON BILBAO URQUIJO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común